You are on page 1of 32

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

1

MEMÒRIA DE FINAL DE CURS 2012-13

CEIP MESTRE GUILLEMET

DILIGÈNCIA: per la qual es fa constar que aquest document està aprovat pel Consell escolar del centre en sessió aprovada el dia 27/06/13. Santa Eugènia, 28 de juny de 2013. Vist i plau

Antoni Picó i Aguiló Director

Francesca Gamundí Serra Secretària

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

2

1. VALORACIÓ I ANÀLISI DE L´EVOLUCIÓ DEL RENDIMENT ACADÈMIC DE ´ALUMNAT DURANT EL CURS a) Resultats acadèmics (veure annex 1) 1. EDUCACIÓ INFANTIL

L

Al grup de 3 anys la majoria dels alumnes han assolit els objectius de curs, el grup en general ha fet una bona evolució al llarg del curs. Cal destacar que al 3r trimestre ha començat un alumne estranger sense cap noció de català, aquest factor i la manca d'hàbits i normes li han dificultat l'adaptació. Hi ha tres alumnes que no han assolit els objectius mínims, un d'ells presenta un retard de llenguatge i una manca d'atenció, una alumna té dificultat amb els nombres i l'altre és l'alumne nouvingut. L'evolució del grup de 4 anys ha estat positiva, fent referència a 5 infants que destaquen, sobretot un en lectura, escriptura i llenguatge matemàtic. Set infants són molt bons. Dins la mitjana en podem situar cinc. Cal destacar que hi ha dos infants que aquest 3r trimestre no han evolucionat, sobretot per la manca d'atenció i que es trobaven dins la mitjana. També, cal destacar-ne tres que amb un poc d'ajuda poden estar dins la mitjana. 5 infants han rebut bastant de suport perquè presenten moltes dificultats. Un d'ells ha sofert un retrocés i una altra ha estat inclosa a la butlleta Nese. Al 3r trimestre hi ha hagut una nova incorporació. Cal destacar l'evolució molt positiva de dos infants. Valoram molt positivament l'evolució del grup de 5 anys. Hi ha un grupet de set alumnes que destaquen. Un altre grup de set alumnes té un bon nivell. Tres alumnes tenen un nivell mig i dos alumnes presenten algunes dificultats i necessiten suport. Cal destacar que a dins el grup classe hi ha dos nins amb dificultats de llenguatge importants. En general, a infantil, els suports rebuts per part de la mestra +1, tutores i altres especialistes han estat molt profitosos i s´han optimitzat al màxim. 2. 1r CICLE: 1r: El grup de 1r és un grup format per 20 alumnes (12 nines i 8 nins). Malgrat és un grup poc nombrós, és un grup que els costa l'hàbit de treballar en silenci, d'esperar el torn de paraula i de mantenir l'atenció. Així i tot, tots els alumnes han superat els objectius a excepció d'un alumne que té dificultats en la llengua catalana. En general, els resultats han estat molt satisfactoris. Podem distingir tres grups: – Un que assoleix els objectius ràpidament. – Un que avança de forma adequada. – Un que necessita un reforç més individualitzat ja que presenten dificultats per adquirir nous coneixements o conceptes o perquè tenen manca d'atenció. A l'àrea de llengua catalana hem treballat la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita. La majoria dels alumnes tenen una lectura adequada, alguns n'han de millorar la velocitat i la comprensió. Durant el tercer trimestre hem posat en marxa el préstec de llibres de la biblioteca d'aula per tal de fomentar l'hàbit lector. L'àrea de llengua castellana l'hem treballada bàsicament a nivell oral i de forma lúdica mitjançant poesies, contes, endevinalles i cançons.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

3

Quant a matemàtiques, els alumnes també han superat els objectius del curs, encara que alguns alumnes han tengut dificultats en la resolució de problemes. L'àrea de medi també l'hem treballada bàsicament a nivell oral i a partir dels coneixements previs dels alumnes i de les seves experiències. 2n: és un grup nombrós ja que són 25 alumnes. N'hi ha 2 que presenten dificultats. Un d'ells ha de romandre un any més al cicle. Té un full de demanda fet des que cursava 5 anys i els seus pares no varen signar l'autorització. El curs passat es va intentar altra vegada i tampoc ho varen voler. Cal dir que, a les tutories realitzades, els pares han estat informats en tot moment de les mancances i dificultats d'aprenentatge de la seva filla. És convenient insistir-hi el proper curs. L'altre alumne s'ha incorporat a finals del 2n trimestre i està inclòs a la butlleta DEA. Aquest alumne no ha rebut suport específic, ateses les circumstàncies en què ens trobam per manca de recursos humans. Ha de ser un cas prioritari pel curs vinent. A més hem notat una falta de coordinació entre els EOEPS de zona a l'hoa de traspassar els expedients. La resta de grup ha assolit els objectius del cicle, encara que hi ha diferents nivells. És un grup feiner i que ha millorat molt el seu comportament tot i que són xerradors. El mestre d'EF vol fer constar també la seva millora a la seva àrea. 2N CICLE 3r: A 3r de primària els resultats han estat molt bons o bastant bons per a 6 alumnes ja que han assolit els objectius sense dificultat i, 5 alumnes han assolit també tots els objectius però de manera més justa, entre ells, els dos alumnes que s'han incorporat durant els curs. Dos alumnes han superat tots els objectius amb adaptacions curriculars no significatives però importants i l'alumna amb necessitats associades a la síndrome de Rett, ha superat totes les expectatives del seu pla específic demostrant que és capaç d'interactuar amb l'ordinador a través de la mirada amb el sistema de comunicació Tobii. Una alumna ha superat les seves adaptacions curriculars significatives a les àrees de llengua catalana i matemàtiques amb objectius de 1r curs, en cap cas els objectius de 3r curs. No ha superat els objectius de les altres dues llengües ni de l'àrea de coneixement del medi. Dos alumnes més han suspès almenys una assignatura de l'àrea de llengües. 4T: A 4t, els resultats han estat molt bons o bastant bons per a 8 alumnes, ja que han assolit tots els objectius amb solidesa. Altres 7 alumnes també els han assolit però de manera més justa. Per altra part, dos alumnes han tingut dificultat com a mínim a dues àrees instrumentals. Es per això que es considera que han de romandre un any més al cicle. A la immaduresa, s'hi afegeix, en el cas d'un d'ells, la poca o nul·la col·laboració de la família que pareix no preocupar-se de l'aprenentatge. 3R CICLE 5È: el grup durant el curs ha avançat però malauradament a ritmes molt desiguals. Hi ha un grup de 12 alumnes que avança molt bé. Un altre grup és molt irregular i segueix el ritme però amb dificultats. Finalment un grup de 3 alumnes no assoleix els objectius del curs i esperem que els esforços que hi abocam donin els seu fruit el curs vinent. 6è: tots els alumnes assoleixen els objectius per superar l'etapa tot i que un alumne només assoleix els objectius mínims del cicle de les àrees de llengua i de matemàtiques. Un altre alumne ha tengut RE i ha ha progressat adequadament de manera que assoleix tots els objectius. La resta passa a la següent etapa bé i un grup

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
de cinc amb molt bons resultats. b. Mesures adoptades durant el curs. CICLE INFANTIL:

4

El cicle valora positivament la feina realitzada per part de l'especialista d'Educació Física envers de la psicomotricitat. A més, és molt positiu realitzar dues sessions setmanals de psicomotricitat al grup de 3 anys. Han estat molt positives les sessions de suport lingüístic a aquest cicle. A aquest cicle s´ha fet:
• • • • • • • •

suport dins l'aula ( +1, tutores d'infantil, tutora de 3r i mestra de religió) suport a la lectura i escriptura individual suport lingüístic (petit grup) adaptacions taller de llenguatge preventiu (3 anys) i sessions d'AL en petit grup (4 i 5 anys) Filosofia 3/18 sorpreses Llegim en parella: germans lectors.

A partir del 2n trimestre vàrem reestructurar els suports, donant prioritat al grup de 4 anys per la seva ràtio i diversitat. Feim constar que l'experiència del Projecte germans lectors, duita a terme conjuntament amb l'alumnat de 3r, ha resultat del tot positiva. A més , ha estat molt enriquidora quant a relacions interpersonals. Valoram molt positivament l'organització dels suports al cicle d'infantil, tot i que durant el curs 12-13 el nostre centre s'ha vist afectat per una minva de recursos humans. Agraïm el suport que ha donat l'ATE al cicle quan l'alumna NE no hi era. 1r CICLE: 1r: A algunes sessions s'han fet desdoblaments, sobretot a l'àrea de matemàtiques, el que ha facilitat una atenció més individualitzada. Altres suports s'han fet dins l'aula i dirigits als alumnes que presentaven més dificultats d'aprenentatge. També hem rebut el suport de l'AL, una sessió setmanal a dos nins del grup fora de l'aula ordinària. 2n: Els reforços, que enguany s'han vist molt minvats respecte al curs passat (abans 11 i ara 5,5) s'han dedicat a fer desdoblaments, reforç individualitzat, activitats com “la capsa de la vida”, “lectura en parella”, … Les famílies han col·laborat sempre que se'ls ha demanat. Fer constar la bona feina dels practicants, ATE i mestres que han donat suport.
2N CICLE 3r: la tutora també ha fet les funcions d'especialista de suport, ja que en el grup hi ha 4 nins NESE, a més de l'alumna amb necessitats associades a la síndrome de Rett, ja

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

5

esmentada anteriorment. Es valoren molt positivament els suports rebuts pels mestres. El suport s'ha dut a terme dins l'aula per reforçar bàsicament: conceptes matemàtics, l'esquema com a tècnica d'estudi a l'àrea de coneixement del medi i les taules de multiplicar a través de jocs informàtics. També es valora molt positivament el treball conjunt que s'ha hagut de dur a terme i el suport rebut pels serveis externs de NOUSIS, Bj Adaptaciones i Es Calidoscopi. 4t: Taller de metereologia es valora positivament i es proposa la seva continuïtat. 3r i 4t: han duit a terme conferències per separat, han fet servir aquest recurs per explicar als altres determinats temes: sortides pel poble, personatges de rondalla, etc. 3R CICLE Els dos cursos valoren molt positivament els reforços i desdoblaments als dos cursos i l'horari del professorat. També valora positivament la participació en les diferents accions dutes a terme tant a nivell de cicle com a nivell de centre. El cicle valora positivament els recursos de suports rebuts.

c. Mesures proposades per al curs següent. CICLE INFANTIL: A educació infantil proposen:
• •

Continuar amb el reforç lingüístic, els suports de +1 i altres especialistes. Realitzar tallers preventius de llenguatge, principalment a 3 anys amb l'especialista d'AL i a 4 i 5 anys donar continuïtat a les sessions en petit grup, a aquells infants que ho necessiten o que presenten dificultats. Comptar amb el suport de PT, si disposam de recursos humans, ja que el nostre cicle es veu afectat per una reducció de suports causada per la dedicació a secretaria de la mestra + 1. Tenir un mestre/a especialista adscrit al cicle, cal tenir en compte que aquest curs èrem l'únic cicle que no en tenia cap. Que les sessions de psicomotricitat siguin d'una hora i mitja i concentrades els mateixos dies per tal que l'especialista pugui aprofitar el muntatge. Que l'alumna de 4t Maria Sánchez pugui realitzar les sortides amb el nostre cicle, ja que són més properes a ella.

1r CICLE: Augmentar, si és possible, els reforços al 1r cicle. Necessitat que l'especialista AL i/o PT puguin atendre l'alumnat diagnosticat del 1r cicle. Revisar l'ordre de prioritat per incloure un alumne/a dins l'equip de suport. Que el mestre de castellà i català sigui el mateix. Seguir treballant els hàbits. 2N CICLE: 3r: tres alumnes haurien de rebre suport educatiu i dos necessiten fer adaptacions no significatives i un requereix adaptacions significatives almenys a tres àrees. Dos

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

6

alumnes necessiten reforç i, l'alumna amb necessitats associades a la síndrome de Rett hauria de continuar amb el seu pla específic de feina . 4t: dos alumnes haurien de rebre suport educatiu i fer alguna adaptació no significativa, i puntual, en les àrees de matemàtiques i llengua catalana. Que l'àrea d'Educació per a la ciutadania sigui impartida per un sol mestre/a. 3R CICLE Disposar de reforços i desdoblaments als dos cursos per poder seguir atenent els diferents ritmes d'aprenentatge. A la reunió de traspàs d'informació entre l'escola i l'IES es fa necessari la participació de tot l'equip docent del 3r cicle. Proposta de tots els cicles: que a la darrera sessió d'avaluació hi pugui assistir el tutor/a que rebrà l'alumnat procedent del cicle anterior.

2. VALORACIÓ I ANÀLISI DE LES ACTUACIONS DEL CURS 2012/13 Actuacions a. MEDI AMBIENT Compliment i valoració
És un dels eixos del nostre PEC i s'ha desplegat intensament. Infon valors als nostres alumnes i és un tret identificatiu del nostre centre.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

7

Les actuacions han estat les següents: a.1. DESENVOLUPAR EL PLA AMBIENTAL PER AL CURS 2012-2013. - S'ha constituit una comissió integrada per 5 persones i en que hi han estat representats tots els cicles de l'escola. - Els nins i nines de 6è han elaborat una presentació per donar a conèixer als seus companys tot el que feim a favor del medi ambient. - Una representació d’alumnes de 6è i el mestre Jaume García explicaren el nostre projecte medioambiental a la Trobada de Mallorca Recicla davant un públic adult. - Hem sembrat de flors tota l’escola (petúnies i pensaments) - Hem fet hort ecològic sembrant lletugues, faves, cols, alls, carabasses... - Hem dut a terme un taller de meteorologia. Els alumnes de 4t han ensenyat als de 3r. - Hem passat a ser més les persones que venim a l’escola a peu, amb bicicleta o patinet. - Hem estalviat energia amb la campanya de tanca la porta. - Hem dut a terme la 3a fase de la reforestació de Son Mascaró. Tenim 197 arbres sembrats i vius i van creixent. Els hem cuidat i regat. - Hem aprofitat l’aigua de pluja instal·lant un dipòsit d’1 m3, donat per l'Ajuntament, que ens permet regar els nostres arbres i plantes amb aigua de pluja, de franc i sense clor! - Hem exsecallat els nostres 4 arbres del nostre pati, els hem cuidat i els hem regat. - Hem afegit 2 plantes (murtra i lavanda) nostre jardí mediterrani que ja en suma 5. al

- Hem continuat seleccionant els residus. Els alumnes de 6è han recollit tot el paper sobrant de cada aula tots els dijous. Hem recollit més de 2.000 piles, 67 cartutxos de fotocopiadora, 21 telèfons mòbils i 4 m3 de taps de plàstic amb fins benèfics. També hem continuat fent ús de les papereres separadores.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
2. AJUDAR A L’APIMA EN LA POSADA EN MARXA DEL PROJECTE DE FONS DE LLIBRES CEIP MESTRE GUILLEMET A PARTIR DEL CURS 2012-13.

8
Si bé, en un primer moment, la idea era la de donar continuïtat al Fons de llibres, a les acaballes del curs i ateses diferents circumstàcies, decidírem reincorporar-nos al Programa de Reutilització de Llibres de Text de la Conselleria d'Educació per al curs 13/14. El nombre d'alumnes de primària que hi participarà serà de 90 alumnes respecte els 70 del curs anterior, la qual cosa suposa un increment de 20 alumnes més i una afectació del 76,27 % del total de primària. La quota que haurà d'aportar cada alumne serà de 88 € respecte dels 130 € del curs passat. L'aportació de les diferents institucions al programa és la següent: - Ajuntament de Santa Eugènia: 2000 € - CEIP Mestre Guillemet: 730 € - AMIPA: 500 € - Conselleria d'Educació: 14 € per alumne la qual cosa suposa en el moment de l'ingrés, la quantitat de 1260 €

b. SOLIDARITAT

És un dels eixos del nostre projecte Educatiu de Centre i es concreta i expressa a través de diveres campanyes i activitats. Aquest any, de la suma de totes les campanyes engegades hem recaptat la xifra de 2.969,84 € + 110 kg de roba + quilos i quilos de taps solidaris Es va dur a terme en finalitzar el 1r trimestre i la varen engegar els alumnes de 4t que la difongueren entre els seus companys. En feren una redacció i li dedicaren personalment. La quantitat recaptada fou de 227,55 €. La valoració és positiva pel missatge transmès entre l'alumnat i les famílies tot i que la quantitat fou menor que la reunida respecte de l'anterior campanya.

b.1.CAMPANYA D'APADRINAMENT D'UN NIN D'HONDURES

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet b.2. IX CURSA KILÒMETRES DE SOLIDARITAT

9
L'hem duita a terme a l'abril de 2013 a favor dels infants del Níger reunint la quantitat de 877,48 € enfront dels 716, 50 € de l'any passat . La valoració és molt positiva i a més es va produir una millora en l'organització.

b.3. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS La campanya ens ha ocupat tot el curs i s'han DE PLÀSTIC AMB FINS BENÈFICS. recollit aproximadament 4 m3 de taps, 1 més que l'any passat i que es tradueix en un benefici econòmic a favor d’infants que pateixen greus malalties i que precisen costosos tractaments. La resposta de les famílies ha estat molt positiva.

b.4. CAMPANYA DE BERENARS SOLIDARIS EN FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ DE NINS AMB SÍNDROME DE RETT

Fou una campanya duita a terme entre els mesos de març i abril a favor del Fondo Biorett que investiga la malaltia de la nostra Maria Sánchez, recaptant 592,40 €. Hem rebut la col·laboració de moltes mares que ens han ajudat en l'elaboració dels entrepans. La valoració és molt positiva. - A iniciativa de l'AMIPA, organitzàrem un mercadet nadalenc solidari al final del 1r trimestre. Es recaptà la quantitat de 703,41 €. La valoració no només és molt positiva sinó que esdevé un motiu per sentir-nos orgullosos de la nostra AMIPA. - També participarem de la recollida de roba a favor de l’ONG Martes Villena, també per desembre, recollint la quantitat de 110 kg de roba i calçat usat. Valoració positiva superant a la campanya anterior. - Per últim i també a iniciativa de l'AMIPA, s'organitzà un mercadet de llibres de 2a mà que va servir per recaptar fons per al Programa de Reutilització recaptant 269 €. Valoració: molt positiva i molt útil per al programa. Es un altre eix del nostre PEC, igualment important que tots els altres però que s'ha vist afectat per factors externs i per no comptar amb la figura de coordinador linguïstic, necessari per a dinamitzar aquest eix.

b. 5. ALTRES CAMPANYES I INICIATIVES NO CONTEMPLADES EN LA PGA

c. COMPROMÍS AMB LA LLENGUA I CULTURA CATALANES

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
c.1. CONTRIBUCIÓ A L'ANY ALCOVER :

10
Muntàrem una exposició en el marc de la Fira de Santa Eugènia, aquest any dedicada a A. M. Alcover coincidint amb l'any d'aquest il·lustre escriptor. Fou visitada per 539 persones i custodiada pels nostres alumnes de 5è i 6è. La carpa ens la cedí l'Ajuntament. Aquest tipus d'exposicions, com la que vàrem dedicar a mestre Guillemet, permet a tots els alumnes de l'escola convergir en un mateix objectiu des de diferents nivells i enfocaments i poder mostrar al nostre poble el que som capaços de fer com a escola. L'exposició, des del punt de vista material i tècnic superà a l'anterior i la valoració que en feim és molt positiva. Són tallers de menjars de la nostra gastronomia i que formen part de la nostra cultura. Ens permeten alhora comptar amb la col·laboració de les padrines del poble a les que feim sentir importants, capaces de transmetre coneixement i els nostres alumnes les consideren així persones útils i actives. Varen participar 13 padrines. Aconseguim també, una experiència intergeneracional significativa. Férem bunyols, crespells i panades. La valoració és molt positiva. Hem editat un any més la revista escolar, on cada curs i cada especialitat té l'oportunitat de mostrar allò més significatiu i rellevant que s'ha a dut a terme al llarg del curs. També és un altre canal per donar a conèixer el que feim a l'escola. La revista s'ha compost de 36 pàgines. El seu cost ha estat inferior al de l'any passat de 531 € als 399,3 € d'aquest any. La portada l'hem dedicada a les persones, sobre tot, pares i mares, que han aportat els seus coneixements, habilitats i experiència a l'escola i així volem expressar aquest caràcter obert al nostre entorn i a les persones que en formen part. És el 4t eix del nostre centre i també ha estat desplegat intensament. És la manera com els alumnes treballen plegats, on ningú s'apropia del coneixement i és compartit per tots.

c.2.TALLERS DE GASTRONOMIA MALLORQUINA

c.3. EDICIÓ DE LA REVISTA ESCOLAR DEL CENTRE

d) TREBALL COOPERATIU

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
d.1. PROJECTE LLEGIM EN PARELLA

11
Tots els cicles han participat d'aquest projecte. Dels 4 cursos que han participat a principi de curs, 28 alumnes es trobaven per davall del nivell de lectura segons les proves ACL. A finals de curs, n'hi ha 13. Com a proposta de millora, convenim en revisar els materials de lectura de cara al futur. Durant aquest curs, s'ha fet una adaptació del projecte a l'etapa infantil i en concret a 5 anys (Germans Lectors) i la valoració ha estat molt positiva tant pels resultats com per l'interès mostrat pels alumnes. (Veure Annex 4) S'han implicat en el programa els cursos de 6è i 1r de primària. La valoració resulta positiva tot i que de cara al curs vinent caldrà decidir si continuar amb aquest projecte o si per altra banda, els més grans i els més petits de primària han de participar del programa LLEGIM EN PARELLA. (Veure Annex 4) La més important ha estat l'adaptació del bany de les nines per a una alumna amb important discapacitat motòrica. D'altres han estat relacionades amb la seguretat i l'equipament informàtic. S'han instal·lat pissares digitals, projectors i ordinadors d'aula a les classes de 2n, 3r i 4t. La concessió per part de la Conselleria no ha estat tan satisfactòria com es feu a les aules de 5è i 6è de fa tres cursos. Hi ha hagut múltiples problemes amb el correcte funcionament d'aquests equipaments i tot i les incidències obertes per part del coordinador TIC aquestes han estat resoltes amb retard, cosa que ha impedit un correcte funcionament per part dels mestres que treballen en aquests cursos. A l'aula de 1r s'hi ha instal·lat un projector (obsequi de l'editorial Santillana) aquest projector presenta alguns problemes d'encaix amb la pantalla ja que el tipus de canó no està dissenyat per a treballar amb una PDI. S'ha adaptat el bany per part de la brigada de l'Ajuntament i ho valoram molt positivament. L'inconvenient és la mida de la camilla que redueix molt l'espai. Hem sol·licitat a Conselleria una de dimensions inferiors que ens permeti de disposar de més espai.

d.2. PROJECTE DE PADRINS LECTORS

e) ACTUACIONS EN L'APARTAT D'INFRAESTRUCTURES

e.1. INSTAL·LAR PISSARRES DIGITALS I PROJECTORS DIGITALS

e.2. ADAPTAR EL BANY DE LES NINES, RESERVANT UN ESPAI PERSONAL I HIGIÈNICO-SANITARI PER A L'ALUMNA AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS PER DÈFICIT MOTÒRIC, MARIA SÁNCHEZ

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

12

e.3. CESSIÓ DE LA CUINA DEL LOCAL DE Es considera una millora substancial. S'ha LA 3a EDAT PER AL MENJADOR DE obert una via d'accés costejada pel propi L'ESCOLA concessionari que ens permet fer ús de la cuina del local de les persones majors. També s´ha reubicat el radiador per part de l'Ajuntament. Així, alguns menjars ja s'elaboren a la mateixa cuina o es completen em aquesta instal·lació. Aquest servei, però, té un potencial que cal aprofitar-lo més. e.4. INSTAL·LAR UNA FUITA DE GASOS AL MENJADOR ESCOLAR S'ha fet a principi de curs per part de la brigada de l'Ajuntament. Es tracta d'una mesura de seguretat amb la que no comptàvem anteriorment i per tant, és positiva. A començament de curs es constatà la necessitat de revisar gran part de l'equipament informàtic del centre. Especialment l'aula d'informàtica i ordinadors d'aula del cicle d'infantil. Aquesta tasca fou encomanada a una empresa especialitzada i el resultat ha estat satisfactòri. En qualevol cas l'equipament del centre es va quedant obsolet i les avaries i defectes de funcionament es van fent cada cop més presents. S'ha posat en marxa un nou blog, Meteorologia a Santa Eugènia. En aquest blog l'alumnat de 4t curs hi ha anat publicant les dades meteorològiques registrades. S'han continuat emprant els ordinadors portàtils i esdevenen una eina essencial per a la consecució dels currículums establerts. Els equipaments tenen tres cursos i les incidències són cada vegada més presents. S'han hagut de fer múltiples restauracions de programari i en alguns casos s'ha hagut d'obrir incidències i fer ús de l'execució de les garanties. S'han de preveure que aquestes accions aniran a més i s'hauran de preveure mesures per anar solucionant aquestes incidències.

f) ACTUACIONS EN L’APARTAT DE NOVES TECNOLOGIES

f.1. CONTINUAR UTILITZANT ELS ORDINADORS PORTÀTILS A LES AULES DE 5è i 6è

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
f.2. UTILITZACIÓ DE TABLETS AL 3r CICLE DINS EL PROJECTE EXPERIMENTAL DE CONTINGUTS DIGITALS AMB LA PLATAFORMA E-DUCATIVA

13
El projecte començà amb moltes espectatives i de mica en mica s'han anat desfent. La plataforma e-ducativa no ha donat la resposta desitjada i l'entorn virtual d'aprenentatge ha tengut problemes d'accessibilitat i el sistema SCORM no ha donat els resultats desitjats. Els continguts no han estat adequats a la plataforma i en molts de casos han estat arxius pdfs publicats a la xarxa. Tot i les indicacions fetes a la Conselleria d'Educació i a El Corte Inglés els problemes esmentats no han pogut ser resolts. Si més no, les tabletes han estat un recurs més per a dinàmica educativa de l'aula. Però en cap cas han estat l'eix fonamental com es pretenia a començament de curs. El blog és l'indicador de l'activitat de l'escola i s'hi ha incorporat molt material fotogràfic i explicatiu relacionat amb les sortides, esdeveniments, campanyes, celebracions i altres tasques educatives. S'han produit 44 entrades . Atès el ressó que té el blog entre la comunitat educativa i sabent del nombre elevat de vistites que rep, creim oportú fomentar l'ús d'aquesta eina entre tots els mestres en línia de comunicar i mostrar tot el que feim a l'escola. Hi ha una participació desigual entre el professorat i cal una major aportació de continguts entre tots. Hem continuat comptant amb la pàgina web de l'escola. No rep tantes visites com el blog. Li cal una profunda actualització, establint un criteri clar del que es penja a la web i al blog. Hem d'aprofitar tot el seu potencial de cara a establir un vincle més estret i continuat entre les famílies i l'escola. Per al curs vinent consideram convenient que les comunicacions entre escola-famílies es facin via correu electrònic i pàgina web. Serà una qüestió que preveurem a la fitxa de l'alumne/a. - Hem rebut la donació de 4 ordinadors portàtils a infantil que han estat degudament revisats i actualitzats per al seu ús a l'etapa infantil. - S'han produit millores quan a la configuració de la impresora kyocera amb alguns ordinadors de les aules i queda pendent per al curs 13-14 completar el procés amb la resta.

f.3. CONTINUAR DINAMITZANT EL BLOG I LA WEB DE L’ESCOLA AFAVORINT LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

f.4. Altres actuacions no contemplades a la PGA

g) ALTRES ACTUACIONS:

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

14

g.1 REVISAR EL PROJECTE EDUCATIU DE S'ha dut a terme una profunda revisió del text CENTRE (PEC) I ADAPTAR-LO A LES que l'ha fet més actual i ha conferit estructura NOVES NECESSITATS DE L’ESCOLA pedagògica a l'escola. El procés va partir d'una proposta de document de l'equip directiu que ha estat complementatat i enriquit per la majoria de mestres i/o cicles que fa que ens comprometem en un model d'escola i en un full de ruta pedagògic i institucional per als propers anys. g.2. REVISAR I COMPLETAR EL CURRICULUM D’INFANTIL I PRIMÀRIA D’ACORD AMB ELS DECRETS 71 i 72/2008, de 27 DE JUNY DE 2008, MITJANÇANT L’ELABORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS g.3. CONTINUAR FENT ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIB I EL PROGRAMA DE GESTIÓ ECONÒMICA ECOIB S'han actualitzat les programacions d'aula.

Al llarg del curs totes les tasques administratives i de gestió educativa s'han realitzat amb els programes informàtics Gestib i Ecoib per part dels memdres de l'equip directiu.. El gestib és utilitzat pels tutors/es i mestres especialistes sobretot per realitzar els informes dels resultats acadèmics. Hem promocionat el consum de verdures fent berenars amb les lletugues produïdes a l´hort de l´escola. A més tenim establert que cada dilluns berenam de fruita. Hem establert amb la concessió del menjador que una gran part de les verdures utilitzades en els menús tenguin una procedència ecològica. Feim constar la recomanació que feim a les famílies perquè l'alumnat no porti aliments de bolleria industrial ni begudes gasificades. Vigilam acuradament les actituds posturals a l'aula. Aquest any la metgesa i ATS del centre de salut han organitzat un taller d'alimentació saludabble per als alumnes de 5è amb una valoració positiva.

g.4. MANTENIR ACTITUDS QUE AFAVORESQUIN LA PRÀCTICA D’UNA EDUCACIÓ CORRECTA PER A LA SALUT

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
g.5. CONCRETAR L’ENFOCAMENT METODOLÒGIC EN DETERMINATS ÀMBITS DE l’APRENENTATGE, SOBRE TOT EN MATEMÀTIQUES I LLENGUA PER TAL DE TRAÇAR UNA LÍNIA DE CENTRE QUE APORTI COHERÈNCIA, SEGURETAT I UNA LÒGICA D’APRENENTATGE DES D’INFANTIL FINS EL 3r CICLE DE PRIMÀRIA

15
L'escola ha iniciat un procés d'asseure les bases per a l'establiment d'una línia de centre que vertebri l'acció pedagògica de l'escola i li proporcioni coherència, lògica i continuïtat. S'han dut a terme 4 sessions de les 6 que estaven planificades. Factors externs com TIL diferents convocatòries de vaga han impossibilitat completar totes les sessions plantejades. El camí traçat ha estat positiu i s'ha traduït en definir ja línies metodològiques consensuades i pactades entre el professorat sobre determinats àmbits d'aprenetatge. El procés necessita de continuïtat de cara al curs vinent. El claustre assumeix aquesta línia pedagògica i la té present en la majoria d'actuacions. Cal continuar-la i reforçar-la de cara al futur. Per tant es contactarà amb especialistes per tal de pendre mesures concretes i correctores en aquest àmbit.

g.6. TREBALLAR EN LA LÍNIA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS CURRÍCULUMS DEL NOSTRE CENTRE I EN EL SI DE LES FAMILIES

3. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CURS En termes generals, l´horari s´ha seguit amb els criteris pedagògics prevists a la PGA. L´ATE ha complert un horari alternatiu per a quan l'alumna que atèn no ha acudit a l ´escola. Les substitucions del professorat, sempre que s´hagin pogut preveure, han estat planificades pel cap d´estudis, per tal d´atendre els alumnes el millor possible. 4. AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE CADA UN DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DE CENTRE a. Projecte educatiu de centre (PEC) : S'ha dut a terme una profunda revisió del text que l'ha fet més actual i ha conferit estructura pedagògica a l'escola. El procés va partir d'una proposta de document de l'equip directiu que ha estat complementattat i enriquit per la majoria de mestres i/o cicles que fa que ens comprometem en un model d'escola i en un full de ruta pedagògic i institucional per als propers anys. b. Projecte lingüístic de centre (PLC) : Aquest any no hem comptat amb la figura del coordinador lingüístic, factor que ha influït negativament a l'hora de dinamitzar aquest àmbit de l'escola i també ha restat desenvolupament a l'eix de l'escola de compromís amb la llengua i cultura catalanes. El text s'ha hagut de revisar a instàncies de la norma de la Conselleria quan a l'elecció de 1a llengua d'aprenentatge i es modificarà, si escau quan s'aprovi el projecte TIL de l'escola però estam pendents de la seva aprovació per part de Conselleria. Seria bo que un membre del claustre assumís la coordinació d'aquesta àrea tant important i estratègica per a l'escola. c. Reglament d´organització i funcionament del centre (ROF): no ha sofert cap canvi i s´ha aplicat al llarg del curs. d. Pla d´Atenció a la Diversitat (PAD): s'ha aplicat el Pla d'Atenció a la Diversitat

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

16

aprovat el curs passat tot i que l'equip de suport s'ha vist negativament afectat en no comptar amb la figura d'AD i amb molt poques hores de PT. * Veure memòria equip de suport. e. Pla d´acollida: S'ha vist negativament afectat per la mancança de la figurad'AD i per no comptar amb una figura de suport a temps complet. f. Pla d'Acció Tutorial: no ha sofert cap canvi i s'ha aplicat al llarg del curs. 5. AVALUACIÓ DE: a) Pla de formació del professorat. És la gran mancança que ha existit en el si de l'escola. Factors externs, com la supressió del complement retributiu de formació han incidit decisivament en aquest àmbit que esperem que sigui conjuntural. L'especialista d'EF destaca que l'oferta de formació permanent per part del CEP envers la seva àrea ha estat del tot insuficient. b) Pla de convivència. No hem de remarcar cap incident molt greu en la convivència del centre. Però sí han existit quatre faltes greus de disciplina que han estat sancionades com marca el nostre ROF. Les famílies han estat assabentades i s’han pres les mesures corresponents perquè no es tornin a repetir. Cal destacar que aquestes actituds que afecten a la convivència del centre s’han produït durant el transcurs del pati o durant servei de menjador, per tant, s’hauran de posar mesures durant el curs vinent perquè aquest espais no siguin llocs conflictius. Dues d’aquestes faltes han estat causades per a baralles entre alumnes i les altres dues per la manca de respecte a una monitora de menjador. c) Pla de suport Veure annex 2 d) Proves IAQSE Veure annex 3 d) Serveis i activitats complementàries i extraescolars Menjador escolar El menjador escolar és un servei estratègic per a l'escola i molt important per a moltes famílies. No sols es menja. S'interioritzen normes socials i de convivència, s'aprèn a menjar de tot, a utilitzar bé els coberts, a no deixar menjar al plat, a portar una dieta equilibrada... Una mitjana de 40-45 alumnes han fet ús del servei, que han estat atesos per 2 monitores, l'ATE i 8 mestres. La mitjana ha sofert una lleugera disminució respecte al curs passat en el context de crisi econòmica en la qual ens trobam. Els dijous cap mestre ha fet atenció a l´alumnat. El concessionari que ha servit el menjar ha estat el restaurant Can Arabí i l´empresa Serveis Lúdics Integrats s ´ha encarregat de les monitores. Amb l'objectiu de no abaixar la qualitat del servei, s'ha fet un seguiment dels menús i s'ha comunicat per escrit al concessionari

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

17

qualsevol incidència rellevant, tant amb allò positiu com amb allò negatiu. A partir d'aquest curs, s'han servit les patates fregides, no congelades i s'ha seguit sense servir panga. L'oferta de fruita ha guanyat en varietat. Com a millora substancial, s'ha obert una via d'accés que ens permet fer ús de la cuina del local de les persones majors. Així, alguns menjars ja s'elaboren a la mateixa cuina o es completen em aquesta instal·lació. Aquest servei, però, té un potencial que cal aprofitar-lo més. S'ha utilitzat el gimnàs els dies de pluja i el menjador com a espai perquè els nins puguin fer els deures de casa. L'organització del menjador s'ha de millorar i es fa necessari que la comissió de menjador sigui operativa el curs vinent i que faciliti i millori el funcionament d'aquest servei. Per últim, s'ha aconseguit aprofitar les restes orgàniques, sobre tot de fruita, que a través de dos alumnes voluntaris, s'han portat periòdicament a la compostera de l'escola.

Escola matinera:
S'ha duit a terme sense cap incidència. La mitjana d'usuaris ha baixat respecte el curs passat i ha estat de 9 alumnes diàris. Una monitora s´ha fet càrrec de l´atenció dels alumnes. La valoració és molt positiva. S'ha enviat el certificat d'usuaris trimestralment , la memòria 12-13, la sol·licitud 13-14 i el projecte 13-14 a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Quant a les activitats complementàries cal fer la següent valoració:

a) AFECTEN TOT EL CENTRE:
ACTIVITATS - berenada de bunyols - Festa nadalenca. - Celebració de Sant Antoni. - Carnestoltes - Tallers de gastronomia de Pasqua - Exposició a A. M. Alcover - Cursa solidària - Festa de fi de curs VALORACIÓ Molt positiva Molt positiva Molt positiva Molt positiva Molt positiva Molt positiva Molt positiva Molt positiva

b) AFECTEN ALS GRUPS: Nivells que hi intervenen Educació infantil Lloc/s que visitaran/activitat Molí des Puget Trimestre/data 29/11/2012. Valoració molt positiva

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
Nivells que hi intervenen Lloc/s que visitaran/activitat Teatre a l'escola: el desig d'en Mateu Crespell Visita a l'antiga estació Visita a l'Aquàrium Visita a la biblioteca 1r cicle Pou de ses Alqueries Sa Cova de Lourdes Camp d'en Sec i Pou Nou 2n cicle Ruta de son Mascaró i ses Alqueries Trimestre/data 21/03/2013. Valoració molt positiva 08/03/2013. Valoració molt positiva

18

03/05/2013. Valoració molt positiva 16/05/2013. Valoració molt positiva 07/11/12. Valoració molt positiva 12/03/13 Valoració molt positiva 31/05/13.Valoració molt positiva 05/10/12. Valoració molt positiva

Ruta de Ses Olleries i ruta de l'aigua 06/03/13. Valoració molt positiva Ruta urbana 3r cicle Ses Olleries, Cova de Lourdes i s'Aljub Puig d'en Marron, Comellar d'es Rafal Ses Alqueries, So n'Arrossa i Sa Torre 04/06/013 Valoració positiva 05/12/12 Valoració positiva 06/02/13. Valoració molt positiva 03/05/13. Valoració molt bona

b) Programa de Reutilització de Llibres de text. Fons econòmics del programa, alumnes participants i quotes de contribució: Durant el curs 12-13 hem funcionat amb un servei autogestionat que amb el nom de Fons de llibres CEIP Mestre Guillemet prestava un important servei a 74 alumnes, tots ells pertanyents al cursos de primària. Cada alumne/a aportava al fons una quota de 130 € en concepte de lloguer d'un lot de llibres mixt de llibres nous i usats. No s'ha pogut fer ús dels diners del Programa relatius a l'exercici 2010/2011 xifrat en 4000 € atès que aquesta partida encara no ha estat ingressada en el compte de l'escola. De cara al proper curs, s'ha decidit tornar a participar del Programa de Reutilització de llibres. S'ha fet un sondeig de participació i s'hi han adherit 90 alumnes (16 més que el curs passat). Aquest nombre representa el 80 % de tot l'alumnat de primària, xifra que dóna idea de la importància del programa en el context de crisi econòmica que han de fer front les nostres famílies. Cada alumne/a aportarà al programa una quota de 88 € per lot. Aquestes han estat les aportacions de les diferents institucions al programa:

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

19

- Ajuntament de Santa Eugènia: 2.000 € - Amipa de l'escola: 500 € - CEIP Mestre Guillemet a través del romanent pertanyent a l'exercici 2010/11: 731 € Conselleria d'Educació: 14 € per alumne (la quantitat resultant no se farà pràctica fins el seu cobrament per part de la Conselleria d'Educació) Organització dels llibres. A l´inici del curs, la coordinadora i la secretària han efectuat el registre en paper. Hem procedit a la identificació dels llibres i a folrar-los. Cada tutor/a ha disposat d´un espai específic dins l´aula per als llibres del programa, separats de la resta de llibres (els no reutilitzables), i hem establert les normes per al seu ús i distribució interna. En general els llibres estan en bon estat i són aptes per a la seva reutilització en la seva totalitat. En finalitzar cada trimestre, part dels llibres s'han retornat a la biblioteca i en finalitzar el curs s'han traslladat tots en aquest espai per a la seva revisió, recompte i organització de cara al curs vinent. Reunions de seguiment. la comissió del programa formada per director, secretària, coordinadora del programa, representant de l'Ajuntament i representant de pares s'han reunit en dues ocasions per tal d'establir l'organització del programa.

6. PARTICIPACIÓ I APORTACIONS DE LA (PROFESSORAT, ALUMNAT, PARES I MARES, AJUNTAMENT...)

COMUNITAT EDUCATIVA PERSONAL NO DOCENT,

Quant a professorat, cal fer esment d'un permís per paternitat no cobert per l'Administració i d'una baixa i permís per maternitat des de mitjans del mes d'abril fins a final de curs, la qual s'ha substituït per una mestra interina que ha enviat la Conselleria. Les baixes de curta durada s'han cobert pels mestres del centre i amb una planificació efectuada pel cap d'estudis. En relació als equips docents, cal referir-se a cada un d´ells. Claustre: Cada primer dijous de mes hi ha hagut una reunió d´aquest òrgan, prèvia convocatòria oberta. A més dels punts de caràcter informatiu i organitzatiu (recursos econòmics disponibles, correspondència oficial, organització de festes i activitats previstes a la PGA, …) ha estat una ocasió per debatre propostes de millora d´aquelles circumstàncies que envolten la vida quotidiana de l´escola. A l´inici i final de curs, les sessions han servit per planificar el curs escolar o per avaluar-lo. Per tal de garantir l´assistència de tots els membres a aquestes reunions, no hi ha hagut mestres al servei de menjador durant aquests dies. Hi ha hagut 14 sessions de claustre (11 ordinàries i 3 extraordinàries) Equips de cicle:

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

20

S'han duit a terme periòdicament reunions de cicle. El coordinador/a de cicle ha anat prenent nota dels temes tractats a un llibre d´actes. Els integrants de cada equip de cicle han estat els/les tutors/es dels grups i els/les especialistes. La comissió de coordinació pedagògica S´han tractat actuacions de tipus vertical com la confecció de la revista, l'adquisició de material didàctic, la concreció curricular, les proves IAQSE, la valoració dels resultats de les avaluacions, les maletes literàries, entre d´altres. S'han realitzat 5 reunions durant el curs de les 8 planificades. De cada una d´elles, els diferents membres, per rotació, n´han aixecat acta. Cal assenyalar la bona col.laboració de moltes famílies a qualsevol activitat per a la qual hem demanat participació: accions solidàries, festa de fi de curs, carnestoltes, Sant Antoni, elaboració tallers gastronòmics (bunyols, crespells, panades) , elaboració de projectes, etc. Les famílies poden ser un recurs pedagògic que hem aprofitat i de cara al futur creim que hem de tenir en compte tot el seu potencial. Hem de fer una menció especial a l'APIMA amb la que hem treballat i coordinat intensament. Valoram el seu treball desinteressat i sempre en benefici de l'escola. Han coordinat les activitats extraescolars i hi ha hagut una clara sintonia en la majoria de les iniciatives que ha emprès l'escola tenint en compte que moltes de coses no s'haguéssin pogut dur a terme sense la seva col·laboració. Han col·laborat en l'elaboració dels berenars solidaris, en el Programa de Reutilització de Llibres de Text, i ens han donat suport econòmic en la compra de material esportiu i en la confecció de la revista. Un suggeriment que feim és el d'aplicar el criteri de selecció de les activitats extraescolars en sintonia ama el PEC de l'escola. La integració del personal no docent a l´escola és positiva. Hem de destacar la professionalitat de l´ATE en la dedicació a l'alumna de NE, i també en qualsevol altra tasca assignada. Cal fer menció a la bona feina del fisioterapeuta que dedica tres sessions setmanals a l'alumna NE. També volem posar de manifest la bona feina de la persona que s'encarrega de l'escola matinera i del conjunt de monitores encarregades del menjador escolar. Ajuntament: La comunicació amb l´Ajuntament s'ha establert a través d'un canal únic de comunicació representat per la regidora d'educació. Volem destacar la seva participació en una sèrie d'inversions i instal·lacions: - L'adequació del bany de primària de les nines per a l'alumna amb síndrome de Rett. - S'ha instal·lat una sortida de gasos a la cuina coma mesura de seguretat - S'ha instal·lat una peça metàl·lica necessària a l'aula de 1r per poder instal·lar el projector. - S'ha col·laborat en el trasllat de diferents materials que han permet ordenar i habilitar adequadament espais infrautilitzats de l'escola com el magatzem situat als baixos de la sala de mestres i la sala annexe al taller. - S'ha instal·lat un dipòsit d'aigua a l'hort que capta l'aigua de pluja d'una part de la teulada de l'escola. - S'ha revisat la teulada del gimnàs i s'han netejat les boques de canal que provocaven grans goteres al gimnàs. - S'han començat a instal·lar els cartells als carrers més propers a l'escola.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
- I reparacions puntuals, sobre tot sanitàries.

21

A més, cal fer menció de la seva col·laboració en el Programa de Rreutilització de llibres de text, col·laboració en l'adquisició de material escolar, projecte de reforestació de la síquia de Son Mascaró, neteja simbòlica del terme, en la preparació de la terra de l'hort de l'escola i en les celebracions com Sant Antoni, la xocolatada de Nadal i la festa fi de curs. Consideram útil i necessari les reixetes instal·laades als urinaris dels nins que evitin l'abocament d'objectes que provoquin embossaments, tot i que pensam que s'hauria de trobar un sistema més definititiu que impedís que els nins els llevassin i deixassin de fer la seva funció. De cara al curs vinent, hi ha algunes inversions que considerem molt importants: - Acometre les obres necessàries per a l'aprofitament d'aigües pluvials que serveixein per al proveïment d'aigua corrent per als vàters de l'escola. - Manca la instal·lació d'una porta d'accés entre el menjador i l'escola. - Revisió dels tancaments i subsitució dels que no funcionen de les finestres de l'escola. - Insistim en l'inconvenient sanitari que suposa el registre situat davant els banys de les nines que pateix l'embossament periòdic de les aigües residuals i que s'ha produït en tres ocasions. - Manca completar el projecte de camins escolars, redefinir-ho i aplicar-ho per al primer trimestre del curs 13/14, a més d'altres actuacions en l'àmbit de la mobilitat. - Revisió de la caldera de calefacció durant el 1r trimestre. - Revisar 4 fluorescents del gimnàs que estan a punt de caure.

Consell Escolar Hem procedit a la renovació parcial de l´òrgan col·legiat, constituït en data de 12 de desembre de 2013. Hem format les següents comissions: la junta permanent que assumeix les competències en matèria econòmica i de convivència, la comissió del programa de reutilització de llibres de text i la comissió de menjador. El consell escolar s´ha reunit en 4 sessions ordinàries i 2 extraordinàries. 7. RECURSOS HUMANS I MATERIALS La plantilla de mestres no ha estat suficient. Ens ha mancat la plaça d'AD que ha distorsionat i molt la tasca de suport de l'escola Propostes de millora: Materials:

Adquisició d'una segona instal·lació de joc de pati a la zona d'infantil.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

22

Adquisició d'un telèfon portàtil que faciliti les tasques administratives i de comunicació. Instal·lació de rodes a l'altaveu de l'equip de música i revisió del mateix.

D'organització:
▪ ▪

Creació de comissions de responsabilitats o àrees de treball per al millor funcionament de l'escola. Modificar l'organització d'àrees de pati que evitin l'hegemonia de la pilota i faciliti als alumnes la pràctica molt més diversa de jocs

8. INFRAESTRUCTURES - Com hem dit, s'ha adequat el menjador a les normes de seguretat i s'ha comunicat amb el local de les persones major (Ajuntament) - S'han habilitat els dos espais infrautilitzats (espai annex al taller i soterrani situat sota la sala de mestres), s'ha ordenat el seu mobiliari i s'ha instal·lat una reixa protectora per impedir l'entrada d'animals. (Ajuntament i recursos humans de l'escola). - S'han adquirit taulers d'aglomerat i llistons que ens serviran per equipar tècnicament futures exposicions o d'altres esdeveniments. (Escola). - S'ha habilitat el bany de les nines de primària a les necessitats de l'alumna de 3r amb discapacitat motòrica. (Ajuntament). - S'ha instal·lat un dipòsit d'1 m3 per recollir les aigües pluvials a la zona de l'hort (Ajuntament). - S'ha revisat la teulada del gimnàs i s'han netejat les boques de canal que provocaven grans goteres al gimnàs.(Ajuntament). - S'han començat a instal·lar els cartells dels camins escolars als carrers més propers a l'escola. (Ajuntament). - S'ha instal·lat una peça metàl·lica necessària a l'aula de 1r per poder col·locar el projector (Ajuntament) 9. CONSIDERACIONS FINALS No podem obviar que el curs 12/13 ha estat un curs difícil, influit per factors externs sorgits la majoria d'ells de la Conselleria d'Educació. Això ha provocat malestar i tensions entre el professorat que en res han beneficiat al funcionament diari de l'escola i sobre tot al seu clima de feina i convivència. Hi ha hagut tres convocatòries de vaga que a la nostra escola han tengut un seguiment molt considerable. De fet a la darrera convocatòria el 100 % del nostre claustre la va secundar. Nosaltres volem fer arribar a l'Administració una seriosa reflexió i que li demanam que la prengui en consideració: Es pot governar d'esquena al professorat? Es poden aprovar decrets, lleis sense la complicitat d'aquells que els hauran d'aplicar ? Es pot governar amb aquesta crispació latent i continuada? Es pot presentar un decret de llengües com el que s'ha presentat i de la manera com s'ha fet? Es pot continuar retallant en educació com s'ha fet fins ara? Es pot insistir en anar per aquest camí? Nosaltres, sincerament, no ho creim així. Els companys estan tips de la manera com es fan les coses en els darrers temps i això no pot acabar mai bé però no sembla importar a qui ens governen. La majoria de les famílies de la nostra escola mostren una clara sintònia amb la nostra posició contrària a totes aquestes decisions. El TIL ens ha fet invertir una quantitat desmesurada de temps i esforços que ens han fet descuidar i atendre assumptes pedagògics molt més

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

23

prioritaris (sols un 26 % dels pares es manifestaran a la consulta). És una qüestió que li hem d'atorgar tant temps? Si no es produeix un canvi radical en la gestió dels assumptes educatius a la nostra comunitat entrarem dins un carreró sense sortida; es trencaran ponts que serà difícil reconstruir-los i prendre'm mal. Hem arribat a una situació crítica i cal que s'imposi el seny, l'acord i el consens. Si algú port fer arribar aquesta reflexió als responsables polítics, que ho faci o ho lamentarem irremediablement.

ANNEX 2:

MEMÒRIA EQUIP DE SUPORT. CEIP MESTRE GUILLEMET INTRODUCCIÓ A principi de curs es va elaborar un pla d'actuació amb la finalitat que fos útil i pràctic a l'hora de dur a terme el suport. En aquest mateix pla es vàren proposar una sèrie d'objectius i indicadors d'avaluació que seran el punt de referència de la memòria que tot seguit es presenta. OBJECTIUS I INDICADORS D'AVALUACIÓ Objectius Els principals objectius que ens vàrem proposar foren: ● ● ● Donar continuïtat als projectes de lectura Llegim en parella i Padrins lectors. Donar continuïtat al taller preventiu de llenguatge a 3 anys. Donar continuïtat al pla específic de feina amb l'alumna amb la síndrome de rett (ús del comunicador de veu step by step i introducció del comunicador amb imatges Etran) Atendre les necessitats més prioritàries en relació al llenguatge. Mantenir les relacions necessàries amb els serveis externs que intervenguin directa o indirectament en el centre. Fomentar la cultura del treball col·laboratiu i en equip tant entre el professorat com entre l'alumnat. Col·laborar en la realització per part dels tutors de les adaptacions curriculars, ja siguin significatives o no, així com amb els informes individuals de l'alumnat NESE.

● ● ● ●

Indicadors d'avaluació Els principals indicadors d'avaluació i la seva valoració és:

Indicadors d'avaluació del pla d'actuació

Instrument

Valoració

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
Nombre de reunions realitzades amb els diferents serveis externs i valoració de les mateixes. Nombre de reunions amb famílies realitzades en col·laboració amb el tutor. Estratègies metodològiques i organitzatives que permeten atendre la diversitat posades en pràctica amb el suport. Grau de col·laboració en la realització de les adaptacions curriculars, ja siguin significatives o no, així com amb els informes individuals de l'alumnat NESE. Nombre de necessitats específiques de suport identificades. Actuacions realitzades en relació a la prevenció. Llibre d'actes de suport

24
reunions realitzades (NOUSIS, CEE Joan XXIII, gabinet calidoscopi, protecció de menosr i serveis socials). La mestra AL s’ha reunit amb tots els pares dels nins que requereixen logopèdia. Llegim en parella, Padrins lectors i germans lectors.

Registre de reunions realitzades

Agenda escolar

Llibre d'actes de suport i informes NESE

S’ha ajudat als tutors en l’elaboració dels documents pertinents.

Butlletes

15

Agenda i quadern d'observacions.

Taller de llenguatge a educació infantil.

OBJECTIU 1: Donar continuïtat als projectes de lectura Llegim en parella i Padrins lectors. S’ha donat continuïtat als dos projectes i s’ha iniciat un altre projecte (germans lectors) entre primària i infantil. OBJECTIU 2: Donar continuïtat al taller preventiu de llenguatge a 3 anys. S’ha donat continuïtat als tallers d’estimulació del llenguatge a 3 anys i també s’ha fet un petit grup a 4 anys. Valoram positivament aquest taller ja que permet una tasca de prevenció, detecció i intervenció fomentant hàbits adequats en relació a la comunicació i llenguatge. OBJECTIU 3: Donar continuïtat al pla específic de feina amb l'alumna amb la síndrome de rett. S’ha continuat amb el comunicador step by step, s’ha treballat amb el comunicador ethran i finalment s’ha fet una avaluació de les possibilitats d’ús d’un sistema que permet la interacció amb l’ordenador a través de la mirada (toby) amb resultats satisfactoris.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
OBJECTIU 4: llenguatge. Atendre les necessitats més prioritàries en

25
relació al

S’han atesos a tots els nins de butlleta amb necessitats de llenguatge i a més a més s’han atesos casos amb retard de parla a l’etapa d’infantil. I no s'ha pogut atendre un cas de 2n ateses les circumstàncies esmentades anteriorment. OBJECTIU 5: Mantenir les relacions necessàries amb els serveis externs que intervenguin directa o indirectament en el centre . S'han dut a terme reunions amb diferents serveis externs, NOUSIS, Serveis Socials i altres serveis de la xarxa. També s’han fet coordinacions amb diferents gabinets privats. OBJECTIU 6: Fomentar la cultura del treball col·laboratiu i en equip tant entre el professorat com entre l'alumnat. El fet de dur a terme projectes internivell i intercicles ha fet que el professorat hagi tengut necessitats de coordinar-se i fer feina juntament. OBJECTIU 7: Col·laborar en la realització per part dels tutors de les adaptacions curriculars, ja siguin significatives o no, així com amb els informes individuals de l'alumnat NESE. S‘han fet tots els informes NESE i s'han revisat.La major part dels informes han estat fets pels tutors i en alguns han col·laborat els suports i equip educatiu. Cal recordar que un informe NESE ha de recollir informació útil i pràctica de les adaptacions que s'han fet a l'alumne i de les mesures de suport dutes a termes, amb l'objectiu que hi hagi continuïtat en la feina. CONCLUSIONS El present curs escolar l’equip de suport ha estat compost per 5 hores de suport i 9 hores per part de la mestra AL i el cap d’estudis. Cal destacar que la mestra AD no ha pogut assistir a les reunions de coordinació amb l’EOEP per manca d’horari ja que compartia el suport amb una tutoria de 3r d’EP. Cal destacar que aquesta any el suport ha estat insuficient ja que no hi ha hagut cap mestre de suport a temps complet. Per tant no podem valorar possitivament la coordinació i organització entre els membres de l’equip de suport. Aquest any l’assistència de l’EOEP al centre s’ha vist minvada respecte al curs passat tot i així s’han pogut atendre la majoria de demandes.

ANNEX 3:

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
Proves IAQSE;

26

Aquest curs 2012-13 s’han realitzat al curs de quart, les proves de diagnòstic que realitza la Conselleria d’Educació cada dos anys. Enguany les proves s’han fet telemàticament, cada alumne ha comptat amb un ordinador (on hi havia les proves) i un full de respostes on anotava les sol.lucions. No hi ha hagut problemes logístics a l’hora de realizar-les. Aquestes proves serveixen per valorar i comparar els resultats de cada centre amb el resultat global de les Illes Balears. S’ha organitzat una comisió avaluadora que s’ha encarregat de puntuar, seguint els models indicats, cada prova dels alumnes. S’han enviat els resultats a la Conselleria dins el plaç corresponent sense anotar cap incidència remarcable. Una vegada s’han sabut els resultats, el tutor ha notificat a les famílies el resultat dels alumnes en cada matèria. Durant el curs següent, quan es tenguin els resultats complets, el cap d’estudis durà a terme un desglossament dels resultats incidint en aquelles preguntes que han aconseguit una menor puntuació. Els resultats globals de cada assignatura han estat els següents (sobre 100): Llengua Anglesa – 69,5 LLengua Castellana- 65,2 LLengua Catalana -74,4 Matemàtiques – 57,7 Cal fer constar que dos alumnes no assistiren al centre en el moment de passar les proves de català i anglès. Aquest fet possiblement en hagués fet variar els resultats finals. ANNEX 4 MEMÒRIA DEL PLA DE SUPORT A LA LECTURA CURS 2012-2013 INTRODUCCIÓ En el nostre centre és una prioritat l'ensenyament de la lectura. Des de l'equip de suport es proposen una sèries de programes per reforçar la feina de lectura que fan els mestres i tutors dins les aules en relació a l'aprenentatge d'aquesta competència. Aquests programes es basen en el treball cooperatiu, que des de l'equip de suport pensam que afavoreix l'atenció a la diversitat de l'alumnat. Els programes proposats són:
• • •

El programa "Padrins lectors" El programa "Germans lectors" El programa "Llegim en parella"

Tant el programa "Llegim en parella" com el programa "Padrins Lectors" fa dos cursos que es duen a terme a l'escola, mentres que el programa "Germans lectors" s'ha iniciat aquest curs 2012-13. Cada curs escolar aquests programes s'organitzen en funció de les necessitats i possibilitats. A continuació, es presenta una breu memòria de cada un d'aquests programes. PROGRAMA "LLEGIM EN PARELLA"

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

27

Aquest curs escolar és el segon curs que es dur a terme el programa "Llegim en parella". El passat curs es va dur a terme en el segon cicle de primària i aquest curs, hi han participat tots els cicles. Han participat 2n, 3r, 4t i 5è curs (els nins i nines de primer curs de primària amb els de 6è han participat en el programa"Padrins lectors"). A l'educació infantil s'ha fet una adaptació del programa Llegim en parella que hem anomenat "Germans Lectors" i que ha estat el primer any que es dur a terme. CURSOS ON S’HA DUIT A TERME I TEMPORALITZACIÓ Aquest curs 2012-13 han participat de l'aplicació del programa "Llegim en parella" el tutor de 4t, la tutora de 2n curs, la tutora de 1r, el cap d'estudis, el director, i la tutora de 3r en una hora de suport. L'equip directiu ha donat suport en tot moment al programa i ha participat de les reunions de coordinació a través del cap d'estudis. Cal destacar la implicació, especialment del tutor de 4t que ha preparat els textos amb els dos cursos tutors. L'aplicació de "Llegim en parella" aquest curs escolar 2012-2013 s'ha dut a terme en els cursos de 2n, 3r, 4t, i 5è de primària. El grup de 5è ha estat tutor de 3r i el grup de 4t ha estat tutor de 2n. El nombre d'alumnes i les característiques de cada grup han fet que s'haguéssin de fer algunes adaptacions del programa com per exemple, fer grups de tres amb un tutor i dos tutorats, fer un grup de reforç, etc. El programa s'ha dut a terme, des de novembre fins al mes de maig, aproximadament. S'ha llegit en parella un text per setmana, i el text ha estat preparat prèviament a classe amb els grups tutors. Aquesta preparació dels textos dins l'aula s'ha valorat positivament. MATERIALS Pel que fa als documents per desenvolupar el programa s'ha fet ús de: Les proves ACL: S'han passat les proves inicials i finals sense modificacions ni adaptacions. Tant les avaluacions inicials com les finals es vàren passar com a mínim en dues sessions. Consells per a l'alumne tutor: aquest document es va fer servir en les primeres sessions de formació de l'alumnat. Fulls d'activitats: S'ha fet ús de les lectures proposades pel programas i sobre les quals es fa una proposta de millora que més endavant es justifica. Pauta d’autoavaluació de la parella: no s'ha fet ús de la pauta d'avaluació i pot ser seria interessant de cara al curs vinent introduir-la. Full de valoració final dels mestres: tots els mestres implicats han emplenat el full de valoració.

AGRUPAMENTS I PARELLES En general les parelles han estat ben fetes i en els casos que per ràtio d'alumnat s'han hagut de format trios no ha suposat un problema. El nombre de parelles per mestre també ha estat adequat. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES Aquest curs no s'ha fet la reunió de formació inicial per explicar el funcionanment del programa perquè es va considerar que era suficient mencionar-ho a la reunió general d'inici de curs. Cal valorar si seria interessant fer aquesta reunió de formació de cara al curs vinent, ja que ensenya estratègies de lectura interessant per a les famílies.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

28

RESULTATS Quant als resultats, cal tenir en compte que mai son fruit d'un únic programa, ja que els alumnes treballen la lectura i la comprensió lectora al llarg del dia, amb els diferents mestres, amb els seus tutors i amb les seves famílies. El programa "Llegim en parella" és una manera més de fer lectura, que completa i reforça la feina feta dins la tutoria, dins les altres assignatures i en altres àmbits fóra de l'escola. Dit això, i una vegada analitzats els resultats dels quatre cursos que han participat en el programa (2n, 3r, 4t, i 5è), podem dir de manera global que, a principi de curs hi havia 28 alumnes per davall el nivell de lectura considerat dins la normalitat segons les proves ACL, i a final de curs n'hi ha 13. Podem dir, que el sistema global d'ensenyament de la lectura a l'escola, inclòs el programa "Llegim en parella", està afavorint la millora progessiva d'aquesta àrea de la llengua. Cal dir també, que les proves ACL que es passen en el marc del programa són un instrument més d'avaluació inicial i final, que serveixen al tutor com un recurs més d'avaluació. ASPECTES POSITIUS I PROPOSTES DE MILLORA En general els mestres estam satisfets del programa, ja que coincidim en els aspectes positius que aporta aquesta dinàmica de treball: que augmenta el gust i el plaer per la lectura, s'adapta als diferents ritmes d'aprenentage, fomenta les relacions positives entre l'alumnat de diferents cursos, millora la comprensió lectora, fomenta la responsabilitat del tutors, l'alumnat s'enriqueix de les aportacions dels altres companys, etc. També coincidim en què l'alumnat, en general, està motivat i interessat. En general, l'alumnat s'ha agafat seriosament la preparació i les sessions de lectura. També, hi ha alguns alumnes que no es preparen adequadament el text i això afecta a la dinàmica de la sessió. També coincidim en les propostes de millora, que fan referència a la necessitat de revisar els textos de lectura, ja que la majoria d'ells són molt senzills i curts. Consideram recomanable que sigui el tutor el responsable de dur a terme aquesta activitat i d'aquesta manera podrà exercir un major control sobre l'activitat. Finalment podem concloure que: • El programa s'ha implementat a tots els cicles de la primària (1r curs i 6è han participat del programa "Padrins lectors" en lloc del programa "Llegim en parella") • En general, els mestres estam satisfets i els alumnes motivats i engrescats. Tot i així, cal cercar estratègies per motivar l'alumnat menys interessat. • S'ha contribuït a la millora de la comprensió lectora. A principi de curs, dels 4 cursos que participen del programa, hi havia 28 alumnes per davall del nivell de lectura considerat dins la normalitat segons les proves ACL, i a final de curs n'hi ha 13. • S'han fomentat les relacions positives entre l'alumnat. • S'han aprofitat moltes hores de suport en les quals s'havia prioritzat la lectura. • La preparació del text per part de l'alumne tutor dins l'aula ha estat efectiva perquè els alumnes es beneficien de les aportacions dels altres companys. • Cal decidir si es convenient introduir l'autoavaluació.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet
• •

29

Cal valorar si seria interessant fer la reunió inicial de formació pels pares, ja que s'ensenyen estratègies de lectura interessant per a les famílies. S'ha de fer sens falta, una revisió dels textos de lectura, que han de ser més llargs, més actuals i més propers als alumnes.

PROGRAMA "GERMANS LECTORS" Aquest curs escolar s'ha fet una adaptació del programa "Llegim en parella a l'etapa d'infantil". Això ha estat possible gràcies al treball conjunt entre les mestres de l'etapa d'infantil i de l'etapa de primària, en aquest cas de la tutora d'infantil 5 anys i la tutora de 3r. CURSOS ON S’HA DUIT A TERME I TEMPORALITZACIÓ Durant el primer i segon trimestre, abans d'iniciar les sessions, es va dur a terme la planificació del programa: es va adaptar el programa a les passes que se segueixen a infantil per fer la lectura, es va preparar el material de lectura, es varen elaborar les proves inicials per formar les parelles, es varen organitzar les parelles i els grups i es va formar l'alumnat de 3r per exercir de germans lectors. Les sessions pròpiament dites es vàren iniciar en el 3r trimestre i s'han dut a terme setmanalment amb una durada de 35' aproximadament. Aquest curs escolar s'ha dut a terme entre el curs d'infantil 5 anys i el 3r curs de primària. Les mestres implicades han estat les tutores d'aquests dos cursos i, en qualque moment puntual la mestra mes 1 d'infantil, cosa que ha possibilitat no perdre quasi cap sessió. MATERIALS Els materials de lectura han estat elaborats pels alumnes de 3r, que cada dimarts preparaven el full de lectura pel seu germà lector de 5 anys. El full es preparava en funció del nivell de lectura del germà, cosa que anava controlant la mestra d'infantil. Segons el nivell, el full podia ser de paraules en lletra de pal, frases en lletra de pal, paraules en lligada, frases en lligada, etc. Elaborar aquest material ha suposat amb els grans poder treballar molts d'aspectes de grafia, ortografia, presentació de les feines i posar-se en el lloc dels nins i nines de 5 anys per adaptar-se el seu vocabulari més proper. De cara al proper curs, i segons el nivell que s'agafi de lectura, es valora continuar amb l'elaboració d'aquest material i afeigir contes adaptats en lletra de pal i cursiva (veure sèrie PAS d'infantil), ja que aquest any hi ha hagut alumnes que estaven preparats per fer aquestes lectures i s'han començat a introduir aquests contes amb èxit. AGRUPAMENTS I PARELLES En general les parelles han estat ben fetes i en els casos que per ràtio d'alumnat s'han hagut de formar grups de tres no ha suposat un problema. El nombre de parelles per mestre, unes 7 o 8 parelles, també ha estat adequat. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES La tutora de 5 anys va explicar a les famílies la posada en marxa de programa i en la primera sessió va preparar l'alumnat perque ho explicàs a casa. Si bé el primer dia els alumnes es varen dur el full de lectura a casa per explicar la sessió a les famílies, la resta de fulls de lectura han estat entregats a a final de curs en una carpeta creada amb aquesta finalitat. RESULTATS

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

30

Quant als resultats, cal tenir en compte que mai son fruit d'un únic programa, ja que els alumnes treballen la lectura i la comprensió lectora al llarg del dia, amb els diferents mestres, amb els seus tutors i amb les seves famílies. El programa "Germans lectors" és una manera més de fer lectura, que completa i reforça la feina feta dins la tutoria. Fruit de tot el treball de lectura fet durant el curs, tots els alumnes de 5 anys acaben el cicle llegint amb pal i lligada, cada un al seu nivell. ASPECTES POSITIUS I PROPOSTES DE MILLORA Les mestres implicades valoram molt positivament el dur a terme aquesta activitat, tant pels resultats com per l'interès que mostren els alumnes. Destacam la relació que s'ha establert entre els nins i nines dels dos cursos, que ha resultat molt positiva, i la possibilitat que permet aquesta activitat d'adaptar el nivell de lectura a les necessitats de cada infant. El resultat és que cada infant ha avançat segons les seves possibilitats. Les propostes de millora farien referència a incorporar contes en lletra de pal i lletra lligada pels infants més avançats una vegada que hagin passat per totes les fases prèvies. Quant a les parelles i els agrupaments, de cara al curs vinent, si aquesta activitat es dugués a terme, i degut a la ràtio d'alumnes a 5 anys (29 alumnes) s'hauria d'organitzar amb un màxim de 7 o 8 parelles per grup. Això suposarà haver de fer l'activitat en dues sessions, un grup cada setmana, o si es disposa de suport, fer 3 grups a la mateixa sessió. PROGRAMA "PADRINS LECTORS" El curs 2012-2013 s'ha dut a terme per segon any consecutiu el programa"Padrins lectors". Es tracta d'una estratègia organitzativa en la qual els nins més grans de l'escola gaudeixen de la lectura amb els més petits de primària. CURSOS ON S’HA DUIT A TERME I TEMPORALITZACIÓ Aquest curs escolar s'han implicat en el programa els cursos de 6è i de 1r de primària. S'ha dut a terme des de el mes d'octubre de 2012 fins el mes de maig de 2013. Les sessions s'ha dut a terme setmanalment els dilluns de les 11.20 a les 12h aproximadament. Els mestres implicats han estat el tutor de 6è i la tutora de 3r curs en una hora que feia suport a 1r de primària. MATERIALS Els materials que s'han emprat han estat paraules i frases escrites pels mateixos padrins lectors als alumnes amb més dificultats, i contes en lletra de pal i lligada. Caldria fer una revisió dels contes, ja que una de les valoracions dels mateixos padrins lectors va ser que els contes s'estaven llegint repetides vegades perquè no ni havia de nous. AGRUPAMENTS, PARELLES I ESPAIS Si bé les parelles i els grups de tres en general han funcionat bé, aquestes parelles i trios han hagut de ser flexibles. Durant els curs han hagut de canviar-se les parelles quan faltava alguns dels membres de 1r o de 6è. Ara bé, cal dir que els mateixos padrins lectors s'organitzaven perquè cada un tengués una parella. Els grups s'han distribuit en diferents espais: l'aula de 1r curs, l'aula de música, l'aula de suport i la biblioteca. També espais exteriors quan feia bon temps. Aquesta

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

31

distribució es pot fer sempre que el grup sigui responsable i dugui a terme l'activitat adequadament, ja que només hi ha dos mestres i no hi pot haver un mestre a cada espai. ASPECTES POSITIUS I PROPOSTES DE MILLORA L'activitat va engrescar a petits i grans des de el primer moment. Cal esmentar la tasca que han fet alguns padrins lectors a l'hora d'adaptar-se a les necessitats dels més petits, adoptant estratègies pròpies a l'hora d'ensenyar-los a llegir. Aquest curs escolar, en el que l'activitat s'ha dut a terme setmanalment amb tot el grup, hi va haver un moment, a final del segon trimestre, en el qual els alumnes manifestaren, a través d'una assamblea proposada pels mestres, estar una mica cansats de fer el mateix. Ells mateixos, proposaren variar les activitats que es duien a terme. Durant el tercer trimestre, s'han introduït activitats de càlcul i de resolució de problemes matemàtics. De cara al curs vinent, si es valora que aquest programa s'ha de dur a terme, cal decidir si fer l'activitat durant un període més curs, o amb una periodicitat més llarga, per exemple quinzenalment o si, com aquest curs passat, cal variar les activitats i no només dur a terme activitats lectores sinó dur a terme activitats més variades. Una altra possibilitat és que els cursos de 6è i 1r, enlloc de fer l'apadrinament lector, també entrin a participar del programa "Llegim en parella". CONCLUSION FINALS De cara al curs vinent cal decidir quins d'aquests programes se seguiran duguent a terme i com s'organitzaran els cursos en funció de les necessitats i possibilitats. Dels programes que es duguin a terme cal revisar els materials de lectura. En general, cal destacar les relacions que s'han establert entre l'alumnat de diferents cursos i nivells, la motivació de la majoria de l'alumnat en aquestes activitats de lectura amb alumnes de cursos diferents, la contribució que hagin pogut tenir aquests programes en la millora de la competència lectora i l'aprofitament de les sessions de suport enfocades a una de les prioritats de l'escola, la competència lectora.

Memòria 2012-13 n CEIP Mestre Guillemet

32