Judul

Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru
E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an,
sekaligus belajar menuliskannya. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti
setiap ayat terletak di bawahnya. Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan, dan
tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis
sebagaimana contoh yang diberikan.
garis panduan 

 ‫ 
 ٱ‬ 
‫ ٱ‬ 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

tempat penulisan ayat

QS Al-Fatihah [1] 

 ‫ 
 ٱ‬ 
‫ ٱ‬ 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

  
 

  


2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

1 

 ‫ 
 ٱ‬
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

"  ! "
# 
 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

2 

 * 

(
)
% "$ &
 ' (
)
% "$
5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta
pertolongan 

 . * 

 / 
-
, 
‫ ٱ‬% ( 
+ 
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

3 

3 4
5

 
(1 
"2 / 

0 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; 

 :; 7 6 &
 3  4
 
!78
  9
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

4

QS An-Naas [114] 

 ‫ 
 ٱ‬ 
‫ ٱ‬ 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

@ 
% A‫ ٱ‬ 

 =< !41 > ?<
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

5

@ 
% A‫ ٱ‬# 
 

2. Raja manusia

@ 
% A‫  ٱ‬$
3. Sembahan manusia.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

6

@ 
% AD

‫@ ٱ‬ 
-
!C !
‫ ٱ‬B

4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

@ 
% A‫& ٱ‬0 
FG @ 
! C !
" E2 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

7

@ 
% A‫
& ٱ‬H AI 
‫ 
ٱ‬
6. dari jin dan manusia

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

8

QS Al-Falaq [113] 

 ‫ 
 ٱ‬- 
‫ ٱ‬ 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

J K  

 =< !41 > ?<
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

9

J
 L
% 
 B

2. dari kejahatan makhluk-Nya,

M

? &
-=$ JN C %9 B
&

3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

10 

.  FG O 
%P%K A B
&

4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul , 
-=$ N C %
 B
&

5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

11

QS Al-Ikhlas [112] 

 - 
 - 
‫ ٱ‬ 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

R
1 
Q !
+ > ?<
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

12 


, 
Q‫ٱ‬
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 

!" &
 "
 
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

13 

R
1 -U!<KV< , <S"
 &

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

14

QS Al-Lahab [111] 

  
  
‫ ٱ‬ 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MW
&
M
N 3
 F1 X
"
5 
'W

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

15

MV % 
&
, <% 
 A 4
YA
9 1 ;

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

M
N 3
 O

-= -Z %
( Y , 

C

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

16

M 
[ 

 H %
, W1
 ‫
&ٱ‬
4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar . 

N 

 >\ '
%
+ ] FG
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

17

QS An-Nashr [110] 

  
  
‫ ٱ‬ 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

` 
* K -
& 
‫ ٱ‬, 
(
_^ ;]
-=$
1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

18

%U]-
!G 1 
‫" ٱ‬a FG b !<L "
@

% A 5

"1
&

2. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

%U- !W
b %V, ($ c K 8 *
C -
& #


 

 ` 
'

G
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.
Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

19

QS Al-Kaafirun [109] 

  
 - 
  

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

b &G %S %
3d"1;"
> ?<
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

20

b &' W
% 
 '4 1 e
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

'4 1 ;
b &' 4
 *(1 e&

3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

21 

dW
'4
% R %4
% (
1 e&

4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, 

'4 1 ;
b &%
4 *(1 e&

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

22 

"a F
&
 S< A"a S< 
6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

___________________________________________________________________________________
http://www.raudhatulmuhibbin.org

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful