SINTAKSIS BAHASA MELAYU : PENERAPAN TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN

RAMLI MD. SALLEH

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1994

SINTAKSIS BAHASA MELAYU: PENERAPAN TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN

Oleh

Ramli Md. Salleh

KANDUNGAN

muka surat Latarbelakang Penyelidikan BAB 1: TEORI TRANSFORMASI GENERATIF 1.0 Pengenalan 2.0 Transformasi Pasif 2.1 Tahap Pertama 2.2 Tahap Kedua 2.3 Tahap Ketiga 2.4 Tahap Keempat 3.0 Penutup BAB 2: KOMPONEN TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN 1.0 Pengenalan 2.1 Komponen Dasar 2.1.1 Leksikon 2.1.2 Subkategorisasi 2.1.3 Rumus X-berpalang 2.2 Komponen Transformasi 2.2.1 Transformasi 3.0 Penutup BAB 3: TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN 3.0 Pengenalan 3.1 Latar Belakang Model Teori Kuasaan dan Tambatan 3.2 Teori Kuasaan dan Tambatan 3.2.1 Struktur-D 3.2.2 Struktur-L 3.2.3 Ubah-oc 3.2.4 PerubahanX0 3.2.5 PerubahanFX 3.2.6 Subjacency 3.3 Modul-Modul 3.3.1 Teori Kasus 3.3.2 Teori Theta 3.3.3 Teori Kawalan 3.3.4 Teori Tambatan 3.4 Penutup

1 2 2 5 10 13 15

15 15 15 16 17 22 22 23

24 24 27 27 28 28 32 35 35 36 36 39 40 42
43

muka

BAB 4: URUTAN DASAR BAHASA MELAYU
4.0 Pengenalan 4.1 Urutan Perkataan 4.2 Kategori-Kategori Frasa FN, FP, FA 4.2.1 Penjodoh Bilangan 4.2.2 Frasa Nama (FN) 4.2.3 SendiNama 4.2.4 Frasa Adjektif 4.3 Struktur Ayat 4.4 Struktur Internal Fleksi 4.4.1 Fleksi 4.4.2 Fleksi dan AGR 4.5 ADA Sebagai Kata Kerja Biasa 4.6 Komplemen Finit dan Tak Finit BAB 5: KATA KERJA BANTU 5.0 Pengenalan 5.1 Kata Kerja Bantu Dalam Bahasa Melayu 5.1.1 Kata Kerja Bantu Aspek dan Modal 5.2 Struktur Ayat Dasar Bahasa Melayu 5.3 Kategori Frasa 5.3.1 Frasa Nama (FN) 5.3.2 Frasa Preposisi (FP) 5.3.3 Frasa Adjektif (FA) 5.3.4 Frasa Kerja (FK) 5.4 Kata Kerja Bantu Bahasa-Bahasa Serumpun 5.4.1 Bahasa Tagalog 5.4.2 Kata Kerja Bantu Bahasa Tagalog 5.4.3 Kata Bantu Ragam (Modal) 5.4.4 Soalan Ya-Tidak 5.5 Penutup BAB 6: KESIMPULAN BIBLIOGRAFI 44 44 46 46 49 51 55 56 61 62 64 67 72

78 78 79 85 87 88 89 91 91 92 92 95 96 96 97 98 102

Latarbelakang Penyelidikan

1.0. Pengenalan

Laporan ini ialah laporan cuti sabatikal saya yang berjalan antara 1 Januari - 30 September, 1994. Cuti sabatikal ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu cuti dalam negeri dan cuti luar negara. Cuti dalam negeri dihabiskan di kampus induk di Bangi selama tiga bulan dan cuti luar negara dihabiskan di Department of Indo-Pacific Languages, University of Hawaii at Manoa, Hawaii selama enam bulan. Selaras dengan tujuan cuti sabatikal saya, semasa di Hawaii, saya telah mengikuti beberapa kuliah peringkat sarjana, iaitu Graduate Seminar, Topic in Syntax, dan Seminar on the Government and Binding Theory untuk mengetahui perkembangan terkini teori Kuasaan dan Tambatan, iaitu teori yang saya gunakan dalam penulisan buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan. Di samping itu, saya juga memungut maklumat tentang aspek sintaksis bahasa Tagalog dan Indonesia, khususnya aspek kata kerja bantu, yang diajarkan di University of Hawaii.

2.0. Manuskrip Buku

Laporan yang dikemukakan ini berupa manuskrip buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan. Manuskrip ini mengandungi lima bab: i. Tahap-Tahap Perkembangan Teori Transformasi Generatif, (ii)Komponen Teori Kuasaan dan Tambatan, (iii) Teori Kuasaan dan Tambatan, (iv)Binaan Dasar Bahasa Melayu, (iv) Kata Kerja Bantu, dan (v) Penutup. Bab pertama
i

membincangkan perkembangan teori TG, iaitu teori yang mendasari teori Kuasaan dan Tambatan. Sebenarnya, teori Kuasaan ini merupakan versi terkini teori TG dengan beberapa pembaharuan dan pembetulan dari teori TG lama. Dalam bab ini dibicarakan bagaimana teori ini berkembang dari tahap awalnya hinggalah tahap terkini. Beberapa konsep telah berubah, misalnya konsep transformasi. Dalam versi awal transformasi merupakan rumus opsional yang terdiri dari berbagai-bagai rumus berdasarkan struktur ayat yang dilahirkan. Contohnya, jikalau ayat pasif yang dihasilkan, rumus transformasi dinamakan rumus pasif. Satu lagi pembaharuan yang dibicarakan ialah tentang makna ayat. Dalam versi awal makna ayat itu diberikan interpretasi pada struktur dasar ayat, tetapai dalam versi terkini interpretasi makna dibuat pada peringkat struktur lahir.

Bab dua membicangkan tentang komponen dasar yang terdapat dalam teori Kuasaan dan Tambatan. Komponen-komponen ini termasuklah Leksikon, iaitu set atau senarai kata beserta maklumat yang dipunyai oleh penutur asli satu-satu bahasa itu, Subkategorisasi, iaitu maklumat sintaksis satu-satu kata dalam senarai kata bahasa. Di samping itu disentuh juga tentang rumus struktur frasa yang berbentuk rumus xberpalang, iaitu rumus sintaksis yang digunakan untuk membentuk ayat dalam suatu bahasa itu.

Bab tiga pula membicarakan khusus tentang teori Kuasaan dan Tambatan. Dalam bab ini diterangkan bahawa teori ini terdiri dari modul-modul yang atonomi tetapi masih berkaitan dengan modul-modul lain. Fakta ini menjelaskan sifat teori ini yang

modular. Oleh kerana itu, andainya satu pembaharuan dibuat pada satu modul, ini akan mengakibatkan modul-modul lain. Jadi setiap implikasi mesti diambil kira. Di samping itu, diperkenalkan dibincangkan juga tentang konsep-konsep baru dan subbidang-subbidang teori ini. Antara subbidang yang dibincangkan ialah Ubah-alfa, Kasus, Kuasaan, Kawalan, dan Tambatan. Perbincangan ini juga cuba menerapkan data-data dari bahasa Melayu di mana sesuai untuk menerangkan fenomena sintaksis yang terdapat dalam bahasa Melayu.

Perbincangan dalam bab empat pula menerang dan menghuraikan tentang urutan kata dan binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu. Ayat-ayat terbitan atau ayat struktur lahir tidak dibincangkan di sini kerana aspek itu memerlukan satu kajian lain. Perbincangan ini penting untuk pembaca mengetahui urutan kata dasar dan binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu dan jenis-jenis frasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Di samping itu beberapa saranan dibuat bagaimana untuk menganalisis bahasa Melayu itu dan bab ini membuat beberapa andaian.

Bab kelima membincangkan kata kerja bantu dalam bahasa Melayu dan bahasa Tagalog, iaitu satu bahasa serumpun dengan bahasa Melayu yang tergolong ke dalam rumpun Austronesia. Perbandingan dibuat antara kata kerja bantu kedua-dua bahasa ini. Kesimpulan yang didapati ialah sistem kala kata kerja bantu bahasa Tagalog itu lebih rencam daripada sistem kala kata kerja bantu bahasa Melayu. Sehubung dengan itu didapati juga sistem kala bahasa Tagalog itu bersifat fleksi, walaupun bahasa tersebut tidak tergolong ke dalam bahasa berfleksi seperti bahasa Perancis atau Arab.

iii

Bahagian seterusnya melihat struktur ayat dasar kedua-dua bahasa ini dan didapati bahasa Melayu itu mempunyai struktur dasar subjek - predikat, sementara bahasa Tagalog mempunyai struktur dasar predikat - subjek.

Bab keenam merupakan kesimpulan kajian ini dan dihuraikan segala dapatan dan andaian yang dibuat tentang bahasa Melayu.

3.0. Penghargaan

Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana membiayai cuti sabatikal saya ini. Seterusnya ucapan terima kasih juga untuk Department of Indo-Pacific Languages, University of Hawaii at Manoa kerana memberi kesempatan kepada saya menghadiri kuliah dan juga kerana memberikan kemudahan bilik pejabat, perpustakaan, dan Iain-lain semasa saya di sana.

BAB 1

TEORI TRANSFORMASI GENERATIF (TG)

1.0. Pengenalan

Bab

ini

bertujuan

untuk

membincangkan

perkembangan

teori

Transformasi Generatif transformasi Pasif.

(TG)

dengan melihat

perubahan dalam

Selari dengan itu, diharapkan perbincangan

ini dapat memaparkan gambaran keseluruhan teori Transformasi Generatif dari penelitian transformasi Pasif. Perbincangan ini

membahagikan sejarah perkembangan teori ini kepada empat tahap, iaitu semenjak penerbitan Syntactic Structures oleh Chomsky pada 1957 sehigga kini.

Tahap

yang

pertama

merujuk

pada

tahap

primer

tatabahasa merangkumi

tranformasi,

dari 1957 ke awal 1960an. Tahap kedua

Teori Standard, atau model Aspects dari penerbitan Chomsky 1965, iaitu Aspects of the Theory of Syntax. Tahap ketiga ialah awal 1970an di mana beberapa perubahan dibuat ke atas teori tersebut. Tahap ini, (Extended yang juga dikenali sebagai Teori Standard Tambahan Standard Theory) diwakili oleh artikel Chomsky,

"Remarks on Nominalization"

(1970) dan disertasi Ph.D dari MIT,

"The Root and Structure-Preserving Transformations" oleh Joseph Emonds (1970). Tahap keempat adalah sama dengan teori terkini

iaitu Teori Theory),

Standard Tambahan Semakan (Revized Extended Standard (Trace Theory) atau Teori

sama dengan Teori Tikas

1

Kuasaan dan Tambatan (Government and Binding). dari akhir 70an hingga kini.

Tahap ini bermula Chomsky (1987)

Walau bagaimanapun,

menyatakan bahawa konsep Kuasaan dan Tambatan hanyalah merupakan dua di istilah antara konsep penting Teori Prinsip dan teori ini. (TPP) Beliau m e n c a d a n g k a n adalah lebih sesuai

Parameter

untuk menggantikan istilah Kuasaan dan Tambatan.

2.0. Transformasi Pasif 2.1. Tahap Pertama

Transformasi Structures

Pasif,

seperti satu

yang

dihuraikan opsional

dalam

Syntactic

merupakan

transformasi

yang beroperasi

ke atas satu ayat bertipe F - _ + KKB + KK + FN 2 N| transitif) . Di dalam bahasa Inggeris,

(di mana KK adalah transformasi (1) ini

mengandungi tiga operasi yang berjalan serentak; FN-, subjek dengan FN 2 objek, be + EN, dan (3)

pertukaran

(2) penyelitan elemen Kata Auxiliari sebelah kiri secara subjek ke

penyelitan elemen by. di ini diaplikasikan

baru. atas (2) .

Jadi,

transformasi

opsional

satu urutan terminal yang berbentuk

(1)

untuk menerbitkan

(1) (2)

Russia-Past-defeat-Persia Persia-Past-be + EN-defeat-by + Russia

Di

dalam bahasa Melayu pula,

transformasi

ini

juga mengandungi

tiga operasi yang berjalan serentak; subjek dengan FN 2 objek,

(1) pertukaran di antara F - _ N|

(2) penyelitan elemen "oleh" di sebelah

2

kiri subjek baru, dan (3) penggantian imbuhan aktif "me" oleh imbuhan pasif "di" pada kata kerja.

Sila lihat contoh-contoh (3) untuk bahasa Inggeris dan (4) untuk bahasa Malaysia.

(3)a.

Persia

was defeated

by

Russia

(4)a.

Ahmad

membaca

buku

Dalam bahasa Melayu terdapat satu lagi bentuk pasif seperti dalam (1) di bawah. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk di dalam hujah utama perbincangan. sila lihat Chung (1975), Nik Safiah Karim (1978) untuk perbincangan lanjut. (l)a. Buku saya baca. (l)b. Buku engkau baca. 3

1

b. X FN-,

A FK

I
Buku

dibaca oleh

1

KP

FNn
J -

Ahmad

Masalah mengenai membuat digambarkan pada setiap tahap

satu rumus sejarah

transformasi

dapat

tatabahasa

Transformasi

melalui transformasi Pasif.

Dalam banyak hal, transformasi pasif Salah satu

itu sendiri sangat menarik dari segi teorinya.

masalah awal yang dialami dalam kerja-kerja mengaplikasikan teori tatabahasa transformasi kepada data-data linguistik yang tertentu ialah untuk mendapatkan huraian struktur konstituen pasif betul di dalam bahasa Inggeris. yang

Konsep vrumus transformasi' pada

tahap pertama didefinisikan sebagai

"an optional or obligatory rule which effects a simple or generalised structural change on a structural description, potentially also changing the meaning (Chomsky, 1957:44) .

Secara spesifik,

domain satu-satu rumus transformasi ialah dan menjalankan beberapa seperti permutasi,

rentetan terminal satu struktur frasa, operasi asas ke atas gantian,

rentetan tersebut,

cantuman dan pengguguran.

Dalam memberi definisi

kepada domain ini, syarat-syarat struktural yang boleh dikenakan ke atas rententan terminal satu set hanya merupakan iaitu syarat-syarat yang

diizinkan oleh

Booklean

syarat-syarat mengenai

4

kebolehanalisaan. berbanding ditandakan dengan kepada

Selanjutnya, struktur output

struktur konstituen yang lahir, kernel (dasar oleh atau mudah)

ayat

suatu

transformasi

"rumus-rumus

khas" yang berkait dengan setiap operasi elementari yang boleh dilakukan dalam suatu analisis rentetan terminal itu. Jadi,

terdapat satu set rumus untuk operasi permutasi,

satu set untuk

operasi gantian, dan satu set lagi untuk operasi pengguguran, dan sebagainya. Oleh kerana satu transformasi itu beroperasi ke atas satu rententan terminal dan bukannya ke atas suatu rajah pohon, transformasi pasif dalam tahap pertama kelihatan seperti

mewujudkan keadaan yang tidak konsisten.

Bowers

(1981) khasnya

mengatakan bahawa rumus ini akan melahirkan struktur pasif dengan frasa oleh (by) yang salah, yang sepatutnya merupakan satu Frasa Preposisi (FP) dalam struktur lahir. Ini terjadi akibat daripada

kenyataan (1) transformasi dalam tahap pertama tidak berdaya atau tidak boleh menerbitkan nodus baru (dalam kes ini, FP) , dan (2) elemen oleh transformasi. konstituen (by) merupakan satu item yang diselitkan secara

Mengadakan satu "rumus khas" untuk satu struktur merupakan suatu yang ad hoc, kerana ia

lahir

dimotivasikan semata-mata oleh transformasi pasif. 1957, hal. 73-74)

(Chomsky,

2.2. Tahap Kedua

Buku Chomsky Aspects of the Theory of syntax merupakan satu usaha untuk menyelesaikan masalah ini, berikutan dari satu

cadangan dalam The Integrated Theory of Linguistic Descriptions (Katz dan Postal, 1964). 5 Transformasi pasif ini diubahsuai

dengan cara berikut. dan be+EN)

Rumus permutasi eka (dengan penyelitan by

yang dicadangkan terdahulu sekarang digantikan oleh daripada dua operasi. Yang pertama

satu urutan yang terdiri

ialah menggantikan FN subjek untuk elemen kosong "dummy" PASIF, yang digeneratkan dalam struktur dasar bersama-sama dengan

preposisi by di bawah naungan satu nodus FP yang sebaliknya pula dinaungi oleh nodus adverba "gaya". mencantumkan auxiliari. FN Kata objek ke sebelah yang Operasi kedua kemudiannya kiri elemen kata kerja

kerja,

disubkategorisasikan

sebagai

[FN+Gaya] boleh merupakan sama ada transitif atau tak transitif; yang terdahulu itu merupakan pasif-pseudo, seperti dalam (5). (5) Huck was looked up to by Tom (dari Chomsky, 1965, m.s. 104-105) . Perhatikan bahawa proses pasif itu hanya terhad pada kata kerja yang boleh menerima kata adverba gaya. pasif tidak terbit daripada aktif Juga perhatikan bahawa yang terjadi dalam

seperti

tahap pertama, tetapi dari satu struktur dasar yang abstrak, yang waj ib berlaku berdasarkan kehadiran elemen kosong (dummy)

"PASIF".

Satu transformasi dari model Aspects ini merupakan satu

rumus wajib yang mengkibatkan satu perubahan struktur dalam satu rajah pohon atau struktur frasa, selain daripada pemajmukan dan

penyambungan, tanpa mengubah makna (Chomsky, 1965, m.s. 142-143).

Sekarang, diaplikasikan,

oleh kerana struktur di mana rumus merupakan satu representasi abstrak,

transformasi yang tidak

perlu dikaitkan dengan apa cara pun kepada struktur lahir ayat,

6

bolehlah dxsimpulkan bahawa kita boleh dengan sewenang-wenangnya mengeneratkan elemen-elemen kosong (dummy) seperti "oleh PASIF, Dari

Soalan, IMP, NEG" dan Iain-lain dalam struktur dasar ayat.

satu segi, ini menimbulkan masalah untuk memberi justifikasi bagi bentuk dasar yang mendasari konstruksi lahir seperti bentuk pasif, semantik PASIF" kerana tidak terdapat apa-apa bukti sintaksis frasa atau "oleh

tersendiri

untuk menyokong

bentuk

dasar

yang diperlukan untuk melahirkan transformasi

tersebut.

Di samping itu, satu masalah lain ialah agak sukar untuk melihat dalam keadaan mana elemen "oleh PASIF" itu boleh dianggap sebagai adverba gaya. Sebagai contoh, kata kerja yang tidak boleh gaya],

dipasifkan yang disubkategorisasikan dengan fitur [-

dapat meramalkan dengan betul ketidakgramatisan (3) tetapi tidak dapat meramalkan ketidakgramatisan (4) .
(3) (4) *John resembles Mary happily. John resembles Mary uncannily.

Dorongan

utama

penggunaan

struktur Katz -

dasar

yang

abstrak

ini

terbitnya daripada Hipotesis

Postal yang mengandaikan Mengikut hipotesis ini, hanya relevan pada

bahawa transformasi tidak menukar makna. struktur dasar merupakan tahap yang

interpretasi

semantik.

Tahun-tahun

60an

merupakaan

tumbuhnya setiap

teori Semantik Generatif.

Andainya hipotesis ini betul,

ketaksaan struktur mesti diterangkan oleh perbezaan pada struktur dasar. Oleh itu, setiap elemen mesti berada pada struktur dasar. dasar dan transformasi makna. hanya Dan boleh semua

Disebaliknya, diadakan

struktur

dengan

menggunakan

pendekatan

7

persamaan

makna

mesti

direpresentasikan

oleh

persamaan

pada

struktur dasar.

Walau bagaimanapun, seterusnya, konsep "struktur

dasar" telah dimansuhkan memandangkan tidak terdapatnya keperluan teori untuk membezakannya daripada representasi semantik (Lihat

Newmeyer 19 8 0 untuk keterangan lanjut).

Kesahan hipotesis Katz - Postal ini telah dipersoalkan oleh ahliahli semantik interpretasi pihak (atau "Lexicilists", semantik termasuk generatif. (1970)

Chomsky),

iaitu

penentang

aliran

Dokumen terpenting penentangan ini "Remarks on hendak makna, Nominalization" . pendapat

ialah artikel

Chomsky

Di sini dibahaskan bahawa jikalau iaitu transformasi tidak menukar tidak

dipertahankan

terpaksalah dibuat

andaian bahawa

semua makna

itu

ditentukan berikut, yang

sebelum diaplikasikan rumus (5) dan (6)

transformasi.

Ayat-ayat

dengan terang menunjukkan perbezaan makna, pasif yang merupakan satu di transformasi dalam yang

menyarankan makna

bahawa (seperti

mengubah

disarankan

Syntactic

Structure).

(5) (6)

Many arrows did not hit the target. The target was not hit by many arrows.

Juga, di dalam (7) dan (8), di mana (7) memberi implikasi bahawa Einstein masih hidup, (8) . (7) (8) Einstein has visited Princeton. Princeton has been visited by Einstein. tetapi praandaian ini tidak terdapat dalam

Jadi, praandaian Selanjutnya, daripada

praandaian itu mesti

tidak

boleh

terdapat pada (10)

dalam

pasif,

atau

ditentukan

tahap

struktur

lahir.

j ika diandaikan bahawa

itu satu bentuk pasif

(9) ,

jadi skop adverba mesti diberi interpretasi pada

tahap struktur lahir. (9) The doctor cleverly has examined John.

(10) John cleverly has been examined by the doctor. (semua contoh adalah dari Newmeyer 19 8 0 ) .

Seterusnya dua lagi analisis telah dikemukakan.

Bolinger

(1978)

memperkenalkan satu analisis yang dipanggil analisis performatif dan analisis ke atas analisis-analisis struktur ayat deklaratif oleh Ross, tetapi

ini

juga tidak boleh m e m p e r t a h a n k a n konsep

struktur dasar seperti yang digambarkan dan dibahaskan di dalam model Semantik Generatif.

Kejatuhan

model

Semantik

Generatif

berkaitan

dengan

dapatan

P e t e r - R i t c h i e di mana mereka m e n u n j u k k a n bahawa tidak dikonstrain. yang

transformasi

Ini menjadikan teori transformasi generatif tidak membuat apa-apa kenyataan

seperti

diformulasikan

mengenai bahasa manusia. suatu bahasa Khususnya, boleh itu boleh

la hanya menyatakan bahawa ayat dalam diterbitkan oleh b e b e r a p a yang secara set rumus. langsung hanya

satu rumus

transformasi, fungsi

tidak

disamakan

dengan

mesen

"Turing",

yang

melukiskan set rajah pohon yang tidak terhad kepada rajah pohon lain, kerana boleh disalahaplikasikan atau mengelirukan. ia boleh diaplikasikan bila sahaja deskripsi Ini adalah

strukturnya

9

diperolehi.

Jadi,

transformasi pasif boleh "overgenerate"

seperti yang terlihat dalam (11) dan (12) di bawah. (11) (12)a. b. The man that saw John likes the dog. The man that saw the dog is liked by John. The dog is liked by the man that saw John.

2.3. Tahap Ketiga

Untuk

mengawal

rumus-rumus

transformasi,

di

samping

mendapatkan motivasi teoretikal yang lebih baik dan mencabar tentang penggunaan simbol-simbol "dummy" dalam model Asects, Joseph Edmonds telah memperkenalkan satu hipotesis yang dinamakan
9

hipotesis "Structure-Preserving" . boleh dianggap sebagai

Rumus transformasi pasif dalam erti kata

"structure-preserving"

bahawa struktur sintaksis yang diterbitkannya mempunyai ciri-ciri yang dimotivasikan secara tersendiri oleh rumus-rumus dasar. (Untuk perbincangan lanjut, sila lihat Emonds (1978). Rumus transformasi tahap ketiga mengandungi dua operasi; (1) komponen pertama transformasi pasif iaitu proses mengalih ialah "agent postposing";

ke belakang Frasa Nama pelaku, dan (2)

komponan kedua, "NP preposing",- iaitu proses mengalih ke hadapan

(2)

Rumus transformasi "Structure Preserving" mengalih satu konstituen dari nodus A ke satu nodus B yang sama jenis dengan nodus A. Dengan kata lain, transformasi ini menggantikan satu jenis nodus dengan satu nodus lain yang sama jenisnya. (misalnya, ganti FN dengan FN) . 10

Frasa Nama yang kedua.

Struktur dasar ini boleh digambarkan

seperti dalam (13), dan rumus "Agent Postposing" sebagai rumus "structure-preserving (14) . diaplikasikan untuk menerbitkan struktur

(13:

Russia

(14)

H

defeat

Persia

by

Russia

Kemudian, "NP Preposing" diaplikasikan ke atas (14), dan nodus FN yang kosong dalam posisi subjek akan secara wajib digantikan oleh FN objek Persia, menerbitkan satu struktur yang betul dan baik dalam (15) ; (gambaran ini tidak mengambil kira pembentukan

"passive auxiliary" dalam bahasa Inggeris).

11

(15:

Persia

was defeated

Teori "Structure-Preserving" Emonds ini merupakan satu kelebihan berbanding dengan analisis yang ad hoc tentang rumus pasif yang dibincangkan dalam Aspects. Walau bagaimanapun, teori ini tidak fundamental.

berjaya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang Pertamanya, dengan ketiadaan kekangan yang

kuat tentang adanya

nodus-nodus kosong dalam struktur dasar, adalah tidak jelas dalam keadaan bagaimana nodus-nodus kosong ini boleh diterbitkan atau dibenarkan.

Kedua,

juga tidak jelas tentang adanya motivasi sintaksis yang

tersendiri untuk mengadakan frasa FP "by + 0" yang membolehkan rumus pasif beraplikasi. bahawa rumus Namun, memang tidak boleh dinafikan diubah mengikut Emonds ini. garis panduan Emonds ini

transformasi tnesti

yang diperkenalkan dalam teori

Teori

masih diterima sekarang memandangkan tidak adanya satu cara yang tidak ad hoc yang boleh menerbitkan satu struktur konstituen yang betul untuk ayat pasif.

12

2.4. Tahap Keempat

Sehingga tahap ketiga,

memang menjadi andaian umum bahawa

setiap satu konstruksi lahir yang berbeza daripada struktur dasarnya, terdapat satu rumus transformasi untuk menerbitkan Chomsky di dalam artikelnya "Condition menimbulkan dan membahaskan konsep Oleh kerana

struktur lahir tersebut. on rule of Grammar

(1976)

"Construction-Specific Transformation Grammar" ini.

itulah di dalam perkembangan teori Transformasi Generatif tahap keempat membicarakan tentang kemungkinanya satu program

penyelidikan untuk menyelidik satu konsep di mana rumus seperti "Alih FN" lain. dan "Alih WH" dengan ini boleh menerbitkan beberapa konstruksi konstruksi yang mempunyai nama yang

Jadi,

"tertentu" dalam teori tradisional itu hanyalah oleh kerana (1) rumus yang tertentu untuk interpretasi semantik ke atas output kepada transformasi, tertentu, dan (3) yang (2) ciri-ciri penyebaran morfem-morfem

konfigurasi dasar yang berbeza yang terdapat berbeza, dan bukannya transformasi yang

dalam bahasa berbeza.

Rumus

Alih X,

yang

pada

anggapan

umum merupakan

satu

transformasi tunggal sekarang,

tidak boleh disamakan dengan Ini adalah kerana rumus atau Perubahan

transformasi dalam teori tradisional. ini tidak melibatkan Deskripsi

Struktural

Struktural.

Rumus ini juga tidak boleh diinterpretasikan sebagai Pada ini Isi

rumus yang mengaitkan satu set rajah pohon yang berkaitan. prinsipnya, sekarang konstituen X boleh dialih oleh rumus kedudukan yang bertipe 13 X yang kosong.

kepada mana-mana

kepada nodus yang dialih baru,

itu berada pada

satu kedudukan yang yang

dan diikat dengan nodus X pada kedudukan asalnya,

sekarang kosong. rumus gantian.

Di mana X merupakan satu FN, Alih X adalah satu Jikalau X merupakan satu WH (iaitu Frasa tanya),

nodus yang beralih yang menaungi satu elemen WH akan dicantumkan kepada KOMP . Rumus mi adalah satu rumus yang bebas, yang boleh

menerbitkan struktur yang tidak dikehendaki dan tidak gramatis. Tetapi untuk menghindarkan ini daripada berlaku beberapa prinsip bebas akan menilai struktur-struktur sub-sistem terbitan ini ini. Prinsip(1)

prinsip

yang merupakan

teori

termasuklah;

teori Kawalan, (2) teori - Theta, Kasus, dan (5) teori Kawalan.

(3) teori Tambatan, (4) teori Dari segi

(lihat Chomsky 1981) .

ini, iaitu pendapat tentang Alih X, transformasi pasif seperti di dalam (16) boleh disatukan atau dikelompokkan dengan satu lagi iaitu "menaikkan subjek ke subjek" (atau Raising

transformasi

subject to subject) seperti dalam (17). (16)a. b. (17)a. b. [e] was punched [John] (struktur dasar) NP John> was punched [tj] (struktur lahir) NP [e] seems [ NP S [John] to be happy] (struktur NP dasar) [t^] to be happy (struktur NP lahir)

John^ seems [ S

(elemen t adalah satu tikas yang ditinggalkan oleh Alih X ) . Emonds (1985) menganggap bahawa satu elemen tanya (WH element) dicantum ala-Chomsky (Chomsky-adjoin) pada A, sementara Chomsky (1986) menyarankan supaya elemen tanya ini dialik ke kedudukan "specifier"; iaitu "specifier" kepada Frasa Komplemen, FK=A). 14

3.0. Penutup

Bab ini telah membincangkan dengan ringkas sejarah teori 'transormasi', khasnya transformasi pasif. rumus transformasi

pasif ini merupakan salah satu daripada rumus-rumus yang mencabar dan kontroversial. Sehingga sekarang pun masih belum ada satu

analisis tentang sturktur pasif ini yang betul-betul canggih dan dapat menghuraikannya dengan cara yang natural.

15

BAB 2

KOMPONEN TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN

1.0

Pcngenalan

Bab ini membicarakan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam teori Kuasaan dan Tambatan. Pemaparan konsep ini dibuat secara ringkas sahaja kerana pengaplikasiannya ke atas data bahasa Melayu akan dibuat dalam bab-bab seterusnya.

2.1. Komponen Dasar 2.1.1 Leksikon

Setiap penutur natif suatu bahasa itu memahami bahasanya kerana ia mempunyai pengetahuan tentang perbendaharaan kata atau senarai kata yang terdapat dalam bahasanya. Senarai kata ini dipanggil leksikon yang mengandungi satu set kemasukan kata bagi setiap kata. Kemasukan kata ini mengandungi semua maklumat tentang suatu kata tersebut. Maklumat pertama ialah maklumat fonologi, iaitu bagaimana suatu kata itu disebut. Kedua, ialah maklumat morfologi, iaitu maklumat yang menerangkan sama ada suatu kata itu berbentuk dasar atau terbitan. Maklumat ketiga merupakan maklumat semantik, iaitu tentang makna suatu kata itu. Akhirnya, kemasukan kata juga memberikan maklumat tentang golongan kata tersebut, iaitu

15

sama ada kata tersebut tergolong ke dalam kategori Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif, atau Kata Preposisi. Maklumat terakhir ini merupakan maklumat sintaksis.

2.1.2. Subkategorisasi

Chomsky (1965) menyarankan bahawa maklumat sintaksis dalam suatu kemasukan kata adalah seperti berikut.

(l)kirim: +KK < +objek langsung animat>

[+

FN FP]

< + subjek animat >

Maklumat pertama menyatakan bahawa kata tersebut adalah suatu kata kerja. Semua fakta yang terdapat di dalam braket di atas dipanggil kerangka subkategorisasi. Tanda garis bawah menunjukkan kedudukan kata kerja kirim berbanding dengan elemen lain dalam kerangka tersebut. Misalnya, kata kerja kirim menerima satu objek langsung yang merupakan satu Frasa Nama dan satu Prasa Preposisi. Sementara itu, maklumat di dalam braket bersiku menunjukkan had pilihan yang boleh di ambil oleh kata kerja kirim. Maklumat yang terdapat di dalam kerangka subkategorisasi iaitu maklumat di dalam braket hanyalah maklumat sintaksis. Sementara itu, maklumat di dalam braket bersiku adalah maklumat semantik yang diperlukan oleh elemen-element tersebut dalam konteks tertentu. Walau bagaimanapun, dalam perkembangan terakhir

16

teori ini, had pilihan, iaitu maklumat di dalam braket bersiku itu telah dihapuskan. Ini berkaitan dengan konsep peranan theta yang tidak akan dibincangkan di sini.

2.1.3. Rumus X-berpalang

Terdapat pertindihan maklumat antara kerangka subkategorisasi dengan rumus struktur frasa, iaitu kedua-duanya memberi maklumat tentang jenis struktur kategori suatu bahasa itu. MIsalnya, rumus struktur frasa seperti dalam (2) menunjukkan bahawa Frasa Kerja mengandungi kata kerja, frasa nama dan frasa preposisi.

(2) FK — > KK (FN) (FP)

Seperti tertera di atas maklumat yang sama terdapat dalam (1), iaitu kemasukan kata suatu kata kerja seperti kirim menyatakan bahawa kirim hadir di dalam satu konstituen yang mengandudngi kata kerja, frasa nama dan frasa preposisi. Oleh kerana segala maklumat yang terdapat dalam rumus struktur frasa juga terdapat dalam kerangka subkategorisasi, ada cadangan untuk menggugurkan salah satu.

Chomsky (1970) mencadangkan satu teori yang lebih umum untuk menangani pertindihan antara rumus struktur frasa dengan kerangka subkategorisasi ini, yang dipanggil teori X-berpalang. Teori ini dikembangkan dalam Jakendoff (1977). Dengan adanya teori ini, rumus struktur frasa tidak diperlukan lagi. Semua kategori leksikal,

17

iaitu Nama, Kerja, Adjektif, dan Preposisi menjadi kepala kepada peluasan frasa. Secara abstraknya, dari kategori kepala ini boleh dikembangkan secara skema saperti di bawah.

(3)

X"

I
X'

X

X boleh diinterpretasikan sebagai N,K,A atau P dan (3) boleh diberikan dalam rumus di bawah.

(4)a. X" —-> ... X'... b. X ' — > . . . X ' . . . c. X' — > ... X ...

(4) boleh dimudahkan lagi dengan hanya menggunakan satu skema seperti dalam (5).

(5)X n —->...X n "! ... di mana 1 n 3, dan "..." mengandungi sama ada kategori formatif, atau peluasan maksimum

'Untuk perbincangan lanjut tentang aplikasi teori X-berpalang dalam bahasa Melayu, sila lihat Mashudi Kader (1989).

18

Berdasarkan teori X-berpalang ini, semua frasa dikepalai oleh kategori leksikal. Dengan kata lain, semua frasa adalah endosentrik. Kepala setiap peluasan adalah peluasan kosong (X). Teori X-berpalang membezakan dua tahap peluasan X" dan X'. Gabungan kata "specifier" yang semuanya merupakan kategori formatif dengan X' dalam (4a) membentuk X", iaitu peluasan maksimum. Gabungan adjung dengan X' dalam (4b) membentuk peluasan pertengahan X', sementara gabungan komplemen dengan X juga membentuk peluasan X' seperti dalam (4c). (4a) boleh digambarkan seperti dalam (6a), (4b) seperti dalam (6b) dan (4c) seperti dalam (6c).

(6)a. SP(N) seorang ramai tiga tiada

N" N' N

A" SP(A) A'

I
sangat terlalu kurang tidak

I
A

19

K"

SP(K)

I
sudah belum akan sedang

1
K

P" SP(P) P'

betul

dekat

(6)b.

N' N N"

I
kedatangan A' A

I
Ahmad

P"

I
gembira

I
tentang keputusan itu

20

di K! K

Kuala Lumpur

N" buku

I
baca

Kesimpulannya, "..." mengandungi hanya Y m a ^, atau kategori formatif; iaitu kata "specifier" bagi kategori formatif dan komplemen dan adjung bagi Y m a ^.

Walau pun skema peluasan bertahap dalam (4) diandaikan sebagai sejagat, tetapi kedudukan konstituen berbanding dengan kepala peluasan tidaklah sejagat. Andainya peluasan maksimum mengikuti kepala seperti dalam bahasa Melayu (Ramli Md.Salleh 1987) bahasa Inggeris (Travis 1984) dan Iain-lain, bahasa sedemikian dinamai bahasa berkepala awal. Sebaliknya, jika peluasan maksimum mendahului kepala seperti bahasa Cina (Huang 1982) bahasa Vata, Gbadi (Koopman 1984) dan Iain-lain, bahasa sedemikian dinamai bahasa berkepala akhir.

21

2.2. KOMPONEN TRANSFORMASI 2.2.1. Transformasi

Dalam perbincangan seterusnya andaian yang dibuat ialahayat mempunyai dua tahap representasi sintaksis, iaitu Struktur Dalam (Struktur-D) dan Struktur Lahir (Struktur-L). Struktur-D adalah tahap yang peka dengan syarat-syarat teori Xberpalang, iaitu setiap kategori adalah peluasan daripada kepala yang merapakan kategori leksikal, dan Xn menaungi terns X n "l. Struktur-L pula merapakan tahap yang lebih superfisal yang menggambarkan kedudukan elemen-elemen dalam ayat.

Kedua-dua tahap sintaksis ini berhubungan antara satu sama lain menerusi transformasi, biasanya transformasi peralihan di mana elemen yang berasal pada suatu kedudukan pada Struktur-D dialhi ke kedudukan lain pada tahap Struktur-L. Di antara contoh transformasi peralihan ini ialah transformasi Pasif, Peralihan Kata Kerja, Peralihan Fleksi, dan Iain-lain. Secara umumnya model teori ini kelihatan seperti di bawah.

(7)

Struktur-D

I
Transformasi

I
Struktur-L

22

Penjelasan dan perbincangan tentang Struktur-D, Struktur-L, dan Transformasi akan dibuat dalam bab 3.

3.0

PENUTUP

Bab ini telah menyentuh konsep-konsep Leksikon, Subkategorisari dan rumus x-berpalang yang terdapat pada bahagian dasar teori. Dalam bahagian transformasi pula telah dihuraikan konsep-konsep Struktur-D, Struktur-L dan transformasi. Konsep-konsep ini penting untuk mengikuti perbicangan dalam bab-bab seterusnya.

23

BAB 3

Teori Kuasaan Dan Tambatan

3.0. Pengenalan

Tujuan bab ini

adalah

untuk

menyoroti konsep-konsep dan (KT) sebagai

prinsip-prinsip asas Teori Kuasaan dan Tambatan panduan untuk memahami teori tersebut.

Di mana sesuai contoh-

contoh akan diberikan dalam bahasa Melayu, manakala contoh-contoh lain adalah dalam bahasa Inggeris memandangkan bahawa bahasa ini telah lebih banyak diterokai, sekurang-kurangnya oleh teori KT ini.

3.1.

LATAR BELAKANG MODEL TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN

Perkembangan

Teori

Transformasi

Generatif

(TG)

boleh

dibahagikan kepada 4 tahap.

la bermula dengan terbitnya buku Ini diperkuat lagi dengan (Chomsky, 1965.) .

Syntactic Structures (Chomsky, 1957).

terbitnya buku Aspect of the Theory of Syntax Tahap ini

sering dikenali dalam penulisan linguistik sebagai

Teori Standard Tambahan (TST) (Extended Standard Theory) diwakili oleh beberapa penerbitan penting terutamanya makalah yang ditulis oleh Chomsky (1970) bertajuk "Remarks on Nominalization". Satu

lagi penerbitan penting ialah disertasi Ph.D bertajuk "The Root and Structure Preserving Constraint" yang ditulis oleh Joseph Emonds, (MIT). seorang penuntut Massachusetts Institute of Technology Tahap keempat TG yang juga dikenali dengan Teori Standard 24

bermula pada akhir tahun 70-an hingga sekarang. dikenali dengan Teori Kuasaan dan Tambatan Binding - GB)
iaitu Lectures on

Tahap ini juga (Government and

bersempena dengan buku utama yang mewakilinya,
Government and Binding (Chomsky, 1981) .

Dua perubahan dariapda Teori Standard (1) kepada Teori Standard Tambahan (2) ialah pengenalan teori X berpalang dan sumbangan yang signifikan

kesedaran bahawa struktur-L memberi kepada interpretasi semantik.

Seterusnya satu lagi pembaharuan diperkenalkan, iaitu dengan pengenalan tikas (trace). Dengan ini juga interpretasi semantik

dibuat pada struktur-L dan komponen transformasi diperkecil kepada bentuk yang paling minimum dengan pengenalan ubah-' . Pembaharuan ini juga dikenali sebagai Teori Standard Tambahan Semakan (3).

(1)

Model

Teori

Standard

Rumus Struktur Frasa

Leksikon Struktur-D rumus semantik transformasi v Struktur-L rumus fonologi Representasi fonetik Represe semanti

25

(2)

Model

Teori

Standard

Tambahan

Rumus Struktur Frasa Teori X

Leksikon

Struktur-D

Struktur-L

I

Representasi semantik rumus fonologi

Representasi Fonetik

(3)

Model

Teori

Standard

Tambahan

Semakan

(Model-T)

Rumus Struktur Frasa Teori X

Leksikon

Struktur-D

Ubah-Alfa Struktur-L (a) (b) (c) (d) rumus pengguguran rumus fonologikal tapisan (filters stilistik

a) b)

rumus quantif rumus kawalan

Representasi fonetik (bentuk fonetik)

Representasi Seman (bentuk ligikal)

26

3.2.

TEORI KUASAAN DAN TAMBATAN

Struktur representasi hubungan beberapa

asas

teori

KT

mengandungi (3)

beberapa

tahap

s e p e r t i yang t e r g a m b a r dalam tahap-tahap yang ini

di a t a s . daripada yang

S i f a t dan interaksi tersendiri

antara

berikutan dengan

subkomponen (4)

mudah

prinsip

t e r l i h a t dalam (4) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

d i bawah. (X-bar) (Government)

Teori X

Teori Kuasaan Teori Theta Teori Kasus

(Case) (Binding) (Control)

Teori Tambatan Teori Kawalan

Salah satu ciri penting teori KT ini ialah sifat modularnya. bermaksud bahawa komponen-komponen teori satu sama lain. Output satu-satu

Ini

ini berinteraksi antara itu menjadi input

komponen

kepada komponen-komponen lain.

3.2.1

Struktur-D

Struktur

Dasar

(Struktur-D)

yang

ditentukan

oleh

teori

X

berpalang dan teori theta menerbitkan Struktur Lahir melalui rumus transformasi Ubah(lihat

(Struktur-L) untuk

2.2.3.

perbincangan tentang teori theta dan Mashudi Kader dalam keluaran yang sama untuk teori X ) .

27

3.2.2.

Struktur-L

Representasi Fonotik (BF)

Struktur-L

diubah kepada

representasi

Bentuk

melalui beberapa rumus yang berbeza, (filter),

termasuk

beberapa tapisan

rumus perubahan stilistik dan rumus (BL) yang kata-kata (1981)

fonologikal; dan ke dalam representasi Bentuk Logikal merupakan bilangan; rumus yang memberi interpretasi kepada

rumus Wh-Raising (Aoun,

Hornstein dan sportiche

dan Huang (1984) frasa-frasa

yang merupakan rumus untuk menginterpretasikan (iaitu frasa-frasa Wh) . soalan Wh yang tidak

in situ"

malalui rumus sintaksis Perubahan-

Biasanya

perubahan

daripada Struktur-L ke dalam BF dikenali sebagai "bahagian kiri" tatabahasa dan perubahan Struktur-L ke dalam BL sebagai "bahagian kanan" tatabasa. (Lihat rajah3).

3.2.3.

Ubah-<*

Dalam Teori Standard dan Teori Standard Tambahan terdapat berbagai-bagai rumus transformasi. Safiah Karim (1978) dan Mashudi (Lihat Chung 1975, 1976), Nik Kader (1981) untuk bahasa

Malaysia dan Ross (1967) dan Emonds (1976) untuk bahasa Inggeris. Rumus-rumus ini yang berupa "construction-specific" adalah

seperti pasif, klausa relatif, dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, lebih mudah dan umum. apa-apa kategori prinsip, iaitu

dalam KT, komponen transformasi adalah boleh merupakan oleh satu

Operasi Ubah-o(, dengan dikawal atau

sahaja, subjacency.

"constrained"

Ini bertujuan supaya ayat-ayat yang 28

dibina tidak merupakan ayat-ayat yang tidak gramatis.

Kategori-

kategori yang dirangkumi oleh alpha boleh bertaraf maksimal atau minimal. Contoh kategori maksimal ialah kategori frasa seperti Kategori minimal

FN, FK, Fp dan Fs (X dalam teori X berpalang).

pula ialah kategori leksikal atau kata seperti KK, KN, KP dan KS (X° dalam X-berpalang). satu palang) tidak Kategori pertengahan iaitu X (iaitu Xberubah dalam bahasa. Walau

boleh

bagaimanapun, Rouveret dan Vergnaud (1980) menunjukkan bahawa X boleh mengalami perubahan dalam bahasa Perancis.

Representasi struktur ayat dalam bentuk sistem struktur frasa ditinggalkan dengan digantikan dengan sistem X berpalang (Chomsky 1970, menggambarkan Jackendoff 1977) . satu frasa maksimal Kepala kepada satu frasa FX, dengan X merangkumi [-N,

kumpulan fitur [+N, ±K], dan [+N, -K] satu adjektif.

-K] merupakan Kata Nama.

Selanjutnya, dalam keadaan "unmarked" (biasa)

semua kategori leksikal mempunyai struktur komplemen yang sama, dan, dalam satu-satu bahasa itu komplemen biasanya nadir pada ini

posisi atau kedudukan yang sama berbanding dengan kepala. menerbitkan languages), kepala, bahasa-bahasa yang berkepala awal

(hed-initial

iaitu bahasa-bahasa yang komplemennya mengikuti akhir (head-final

dan bahasa-bahasa yang berkepala

languages), kepada.

iaitu bahasa-bahasa yang komplemennya mendahului sama ada kedudukan awal atau akhir

spesifikasi ini,

satu-satu kepala itu, biasanya dikenali sebagai parameter kepala awal/kepala akhir dalam teori X berpalang (head-initial/head-

final parameter).

Contoh bahasa-bahasa berkepala awal adalah

29

seperti bahasa Malaysia (Ramli Md. Salleh, 1987), bahasa Inggeris (Emonds, 1985) dan bahasa-bahasa berkepala akhir adalah seperti

bahasa Cina (Huang 1982), Jepun, Vata dan Gbadi (Koopman 1984) .

Apabila Ubah-Alfa

berlaku,

iaitu perubahan satu konstituen

daripada satu posisi kepada posisi lain, ini meninggalkan tikas (t) atau "trace" di tempat asalnya. Tikas diperlukan kerana interpretasi semantik lain, tujuannya

dalam Teori Standard Tambahan Semakan, dilakukan pada Sturktur-L. Dengan

perkataan

untuk mengetahui dari mana satu item itu diubah dalam Struktur-D. Contohnya, apabila satu FN diubah, ini akan meninggalkan satu

tikas (t) pada posisi asalnya.
(5) a. b. Ali jumpa ap di dalam bilik itu. (Struktur-D) (Struktur-L)

Apakah Ali jumpa t di dalam bilik itu?

Kedudukan

di

mana

satu-satu Chomsky

kategori (1986)

itu

diubah

dipanggil satu teori

"landing p o s i t i o n . " perubahan (6)

mencadangkan

seperti yang terlihat dalam (6) di bawah. Teori Perubahan (Chomsky 1986)

a. b.

Tidak ada perubahan ke posisi komplemen. Hanya X° boleh berubah ke posisi kepala . sahaja boleh berubah ke

c. Hanya projeksi maksimal posisi specifier d. Hanya projeksi

maksimal dan minimal

(X° dan X")

sahaja boleh menjalani rumus Ubah-

30

Penyataan

(6)

boelh dijelaskan lagi melalui rajah (A) .

(7)

di

bawah yang merupakan pengembangan struktur ayat

Mengikut

(7), setipa ayat mengandungi nodus Komplementizer yang opsional. Untuk pe yelaras, Chomsky (1986) telah memasukkan ayat ke dalam teori X berpalang. Jadi sekarang kategori yang secara

konvensional dikenali sebagai A dilabelkan sebagai Frasa Infleksi (FI) dan A' dilebel sebagai Frasa Komplementizer (FK). FI dan FK

sekarang dianggap sebagai salah satu projeksi maksimal selain FN, FK dan FA. Sebagai satu projeksi maksimal, FI mempunyai INFL (I)

sebagai kepada dan FK mempunyai Komplementizer (K) sebgai kepala.

C (K) NP (FN)

IP (FI = A) I' "T^""^ VP(FK) v (KK) LIP (FN)

Berdasarkan

(6a),

tidak boleh berubah ke kanan.

Dengan

perkataan lain tidak ada transformasi ke kanan dalan bahasa yang natural. boleh Seterusnya mengikut (6b) ke posisi kepala satu kategori leksikal hanya sahaja (lihat 3.4 untuk

berubah

perbincangan lanjut).

Sementara itu syarat (6c) pula menyatakan

bahawa hanya projeksi maksimal seperti FN, FK, FP, dan FA sahaja boleh berubah ke posisi "specifier". Sebagai contoh, posisi

"specifier" dalam (7) ialah posisi FN (lihat 3.5).

akhir sekali,

31

syarat (6d) pula menyatakan bahawa hanya kategori kepala (=X°) dan kategori maksimal (=X") sahaja berubah dalam bahasa.1

3.2.4

Perubahan X°

Perubahan X° ialah perubahan satu kategori kepala seperti KK dan INFL Perubahan X° dikawal oleh satu prinsip yang dikenali dengan Generalized Head Movement Constraint. Sebenarnya prinsip

ini tleah diperkenalkan buat pertama kalinya oleh Travis (1984) dan telah diubah suai oleh emonds (1985) dan Lobeck (1986).

(8)

The suatu

Generalized Head Movement kepala hanya boleh

Constraint diubah ke dalam atau

dicantumkan kepada suatu kepala lain yang menguasainya.

Contoh perubahan X° boleh digambarkan seperti dalam (9a-c).

(9)

a,

I =
KKJ

(X)

FK

I
KK = (X°)

I
ti Walau bagaimanapun Rouvert dan Vergnaud (1980) mengatakan dalam b a h a s a P e r a n c i s , k a t e g o r i p e r t e n g a h a n (=X') b o l e h b e r u b a h . Dengan p e r k a t a a n l a i n , b o l e h merupakan X ' .
32

(9)

b.

FI

FK

leksikal

KK = (X°)

(9)

c. K = (X°)

K = (Xo,

(9a,b)

menunjukkan KK yang merupakan kepala kepada FK telah

berubah ke satu posisi kepala lain, iaitu INFL, kepala kepada FI. Perbezaan antara (9a) dan (9b) adalah dalam (9a) KK yang berubah itu masuk ke dalam nodus merupakan satu penggantian (9b) INFL yang kosong. (subtitution). Perubahan ini

Sementara itu dalam INFL satu

KK dicantumkan dengan cantuman-Chomsky kepada nodus Perubahan ini merupakan

yang berisi dengan leksikal. cantuman (adjunction). INFL dan ke KOMP.

(9c) pula menggambarkan perubahan KK ke Contoh-contoh

sila lihat contoh-contoh (10).

dalam (11) menunjukkan perubahan INFL ke KOMP. 33

(10) a. b. c.

Ali pergi ke sekolah. Pergikah Ali ke sekolah? [ pergikah, [ Ali [ ti [ K' FI I' FK t>ke sekolah]]]]

(11) a. b. c.

Ali sudah pergi ke sekolah. Sudahkan Ali pergi ke sekolah? [sudahkahi[ K' FI Ali[ ti[pergi ke sekolah]]]] I' FK

Dalam perubahan X°, X° yang berubah itu mestilah berubah ke satu psosis X° yang terdekat dan tidak boleh terus melompat ke satu posisi X° yang lebih tinggi seperti yang tergambar dalam (12) di bawah. Jikalau ini berlaku ia akan melahirkan ayat-ayat

yang tidak gramatis seperti dalam (13). (Lihat Ramli Md. Salleh, 1987 untuk perbincangan yang lebih terperinci).

(12)

K

KK.

leksikal X

34

(13) a. b.

*Masukkah aminah sudah ke dalam bolik itu? *Berjalankah dia akan boleh selepas kemalangan itu?

3.2.5

Perubahan FX

Contoh-contoh Perubahan FX adalah seperti berikut: (14) a. b. (15) a. Dengan siapakah dia tinggal di rumah? Bilakah awak akan datang? [ Dengan siapakah^ [ dia [ [tinggal di rumah tH]] ] ] CP IP I' FK [ Bilakah^ [ awak [ akan [ datang tj]]]] CP IP I' FK

b.

Struktur-L dalam (15) menunjukkan bahawa dua frasa-wh yang sebenarnya FN, iaitu dengan siapa dalam (15b) telah berubah

tempat dari tempat asal ke pangkal ayat dengan meninggalkan tikas masing-masing.

3.2.6

SUBJACENCY

Subjacency merupakan syarat universal.

syarat

kepada

Ubah-

yang

berupa

(16)

Syarat Subjacency
Tiada ada rumus

(dari
yang

Van Riemsdijk & William,
menghubungkan X, Y

1986)
dalam

struktur...X... [ ...[ ,..Y...(atau...Y... X) di mana dan merupakan

]... ]... yang

nodus-nodus

mengikat (bounding nodes). 35

Dalam bahasa yang lebih mudah, (16)

apa yang dimaksudkan oleh

ialah satu konstituen atau kategori yang menjalani Ubahlebih daripada satu satu nodus rumus yang yang

tidak boleh diubah melangkaui mengikat (bounding nodes)

dalam

tiap-tiap

diaplikasikan.

Teori universal menentukan bahawa nodus yang mengikat ialah FN, A dan A.

ini

Walau bagaimanapun ada bahasa-bahasa yang (bounding nodes) sama ada terdiri

mempunyai nodus mengikat daripada A atau A. kerana telah

contohnya ayat (17) di bawah tidak gramatis subjacency.

melanggar

(17) +Which books did you ask John where Bill bought. (18) *[ [you ask John[ K i IP K2 X [Bill bought [which book] IP [Where]]]]

Dengan perubahan

ringkas

subjacency

menentukan

bahawa

setiap

satu

itu

mestilah bersifat

"successive

cyclic

movement."

Dengan cara ini ayat tidak "over-generate."

3.3. 3.3.1.

MODUL-MODUL Teori Kasus

Kasus (1980).

mula-mula

diperkenalkan

oleh

Rouveret

dan

Vergnaud

Kasus merupakan bentuk namaan suatu FN untuk menyatakan Chomsky (1981)

hubungan FN itu dengan kata-kata lain dalam ayat.

menyatakan bahawa Kasus adalah untuk menentukan sama ada suatu 36

ayat itu gramatis atau tidak.

Semua FN yang nyata (overt), iaitu syarat

yang mempunyai pewujudan fonetik mesti mempunyai kasus. ini nyata dalam Tapisan Kasus. (19) Tapisan Kasus (Chomsky, 1981) *FN, jika FN tidak mempunyai Kasus. Sebagai contoh,

dalam bahasa Inggeris kata ganti nama

mempunyai kedudukan yang berbeza - lihat paradigma dalam (20). (20) he - him - his

Ketiga-tiga bentuk ini dikenali sebagai mempunyai kasus yang berbeza, he mempunyai kasus nominatif, him kasus objektif, dan his kasus genitif. Bentuk kasus yang berbeza ini digunakan pada

kedudukan yang berbeza dalam ayat. (21) a. He lives here (= nominatif). b. c. I can't stand him ( = objektif). His car has broken down (= genitif).

(22) Kedudukan

Kasus

Pemberi

Kasus

objek KK objek preposisi subjek

objektif objektif nominatif

KK KP INFL

Seperti yang tergambar dlam (22), kasus (sama ada nyata atau abstrak) tertentu. diberi kepada FN dalam lingkungan sintaksis yang contohnya, aobjek kepada KK mendapat kasusnya daripada

KK, dan objek kepada KP mendapat kasusnya daripada KP tersebut. 37

Penanda kasus mempunyai sifat yang sama. adalah daripada kategori leksikal.

Pertama, semuanya

Keuda, penanda kasus ini sama

ada leksikal (KK dan P) atau INFL yang bukan kategori leksikal, tetapi bukan frasa. yang mengandungi kepada kepada FK, ayat (A). Ketiga, kesemua ialah kepala kepada frasa kasus. contohnya KK ialah

FN yang mendapat

KP kepala kepada FP dean INFL kepala kepada

Walau bagaimanapun tidak semua kepala frasa merupakan

penanda kasus - contohnya (N dan A ) .

Penandaan kasus hanya boleh dilakaukan apabila penanda kasus dan FN yang akan menerima kasus mempunyai hubungan struktur dikenali sebagai kuasaan "kuasaan" atau "government". satu perhubungan antara Secara umumnya, kepala dengan

merupakan

komplemennya. kasus itu: (i) satu

Ada dua syarat penting dalam penadaan satu-satu

Fn yang

akan

ditandakan

kasusnya

mestilah

dikuasai oleh penanda kasus tersebut. (ii) Penanda dan penerima kasus mestilah berada dalam projeksi maksimal yang sama.

Sebagai panduan, lihat paradigma dalam (23) di bawah: (23) a. b. [ FK i. ii. KK FN] [KK[ PFN]] FK FP [ KK [ FN FK]] FK A'

38

ixi. iv.

[ KK FN-, [ PFN2] ] FK FP [ FN [ A FK KK]]

Contohnya, KK menguasai FN dalam (23a) dan seterusnya menandakan kasusnya, tapi dalam (23-i), (23-ii) dan (23-iv). Dalam (23-iii) kk menguasai FN-^ tidan FN2 .

3.3.2.

Teori Theta

Teori Theta dalam teori

KT bertujuan untuk menghuraikan Contohnya, KK dalam (24)

hubungan antara KK dengan "argument".

mempunyai dua "argument", FN Ahmad dan buku. (24) Ahmad membaca buku.

Seterusnya, Teori Theta menentukan keadaan bila satu FN itu boleh menjadi "argument" satu KK. "argument" digunakan. istilah seperti Untuk membezakan jenis-jenis "patient" dan "goal"

"agen",

Peranan theta sebagai agen, "patient", "goal" dan Iain-lain ditandakan oleh KK. Seperti juga dengan penandaan kasus,

penandaan theta (theta marking dilakukan di bawah "government". Maksudnya, KK tidak dapat menandakan theta kepada FN yang

kedudukannya dalam klausa yang lebih atas atau lebih bawah pada struktur-D. Dengan perkataan lain penanda dan penerima theta

mestilah berada dalam projeksi maksimal yang sama.

39

(25)

FN...[ ..KK [ FN...]...] IP IP

Contohnya, kedua-dua FN dalam (25) argumen kepada KK dan

di atas tidak boleh menjadi theta kepada

KK tidak boleh menandakan

keuda-dua FN tersebut kerana kedua-dua penanda dan penerima theta tidak berada dalam projeksi maksimal yang sama. Walau

bagaimanapun ada kecualinya; iaitu penandaan theta kepada subjek. Jika FK merupakan satu projeksi maksimal, jadi subjek adalah di luar projeksi maksimal tersebut dan KK tidak menguasai subjek. Tetapi secara amnya, subjek ialah subjek kepada FK, jadi

dikatakan bahawa penadaan theta kepada subjek dibuat Ini dipanggil "indirect theta marking"

oleh FK.

dan subjek itu dikenali

sebagai "external argument".
(26) [ A Ahmad [ FK membaca buku]]

Argument yang lain adalah "internal" kerana dikuasai oleh KK. (27) [ IP FN [ FK KK FN FN FP ]]

Semua FN internal" dalam (27) dikausai dan ditandai thetanya oleh KK.

3.3.3.

Teori

Kawalan

Teori kosong,

Kawalan

ini

memperkatakan (PRO)

tentang

satu

kategori

iaitu bentuk pronominal

yang tidak mempunyai

pewujudan fonetik. 40

(28) a. b.

Ahmad duduk berdoa. Ahmad duduk PRO berdoa.

PRO

berbeza

darikada

tikas

(trace)

walaupun

kedua-duanya

merupakan kategori kosong. PRO terbit pada dan

PRO dianggap seperti FN leksikal dan sementara tikas wujud PRO daripada

Strukur-D, terbit pada

perubahan

Struktur-L.

ditandakan

antesedennya, iaitu satu FN yang hadir sebelumnya di tahap Bentuk Logikal untuk tujuan interpretasi. indexed" dengan sesuatu FN. (29) Ahmad-i_ duduk PRO.^ berdoa. Dengan kata lain PRO di "co-

Dalam Teori tahap

Standard dengan hubungan

interpretasi kawalan

semantik

dibuat oleh

pada satu

Struktur-D,

ditentukan

transformasi pengguguran,

"Equi Deletion": iaitu subjek ayat

(kalau dalam bahasa Inggeris - ayat infinitif) digugurkan jika ia identikal dengan sesuatu FN sebelumnya. Tetapi dalam teori KT,

oleh sebab interpretasi semantik dibuat pada tahap Struktur L, PRO digunakan. tidak Dalam teori KT didapati bahawa gagasan identiti Contohnya, Struktur-D ayat (30A) tidak

mencukupi.

mempunyai makna yang sama seperti Struktur-L (30b); malah (30b) bermakna seperti dalam (30c), (30d) . (30) a. b. c. d. Everyone, wants everyone to win. Everyone^ wants PROj_ to win. For all X, X wants X to win. For all X, X wants that for all Y to win. 41 dan (30a) mempunyai interpretasi

2.3.4

Teori

Tambatan

Dalam

Teori

KT,

oleh

sebab

interpretasi

dilakukan

keseluruhannya pada tahap Struktur-L, harus ada hubungan tikasnya setelah melalui Ubah . Tikas ini mesti ditambatkan (bind)

kepada konstituen yang dipindahkan itu. (31) Siapakah^ awak suka t^

Juga untuk tujuan interpretasi semantik kata-kata seperti himself dan Iain-lain, pronominal seperti his,

anafora him dan

Iain-lain mestilah dihubungkan dengan Tambatan mengandungi beberapa syarat

antesedennya. atau prinsip

Teori dan

(32)

contoh-contoh seperti dalam (33) di bawah. (32) Syarat Tambatan resiprokal, tikas mesti diikat pada

a. Anafora,

tempat-tempat tertentu. b. c. (33) a. b. (34) a. b. c. Pronomina adalah bebas pada tempat-tempat tertentu. FN biasa adalah bebas. Who^ does he+^/- think e^ left. He*.j/ thinks John^ left. John^ cut himself^ They^ shot the arrows.: at each other.: They.: shot the arrows • at each other.:

42

Misalnya dalam (33a) tikas dihubungkan melalui ikatan dengan antesedennya yang mempunyai indeks yang sama, iaitu who, (33b)

pula menunjukkan bahawa pronomina adalah bebas, iaitu tidak perlu diikat dengan antesedennya apabila ia berada pada satu posisi tertentu. Sementara itu John dalam (33b) adalah bebas dan tidak (34-c) ialah contoh-contoh kata anfora himself, each other iaitu (34b,c).

perlu diikat. iaitu (34a)

dan kata resiprokal

Mengikut syarat (32a) anafora dan resiprokal mesti diikat kepada antesedennya.

3.4.

PENUTUP

Bab ini cuba memaparkan dengan secara ringkas konsep-konsep teori Kuasaan dan Tambatan. bahagian awal, bahasa Inggeris. Seperti yang dinyatakan pada

sebahagian besar contoh-contoh adalah daripada Ini kerana konsep-konsep yang bersangkutan

masih belum diterokai dalam bahasa-bahasa lain terutamanya bahasa Melayu dan bahasa serumpun yang lain. Di harapkan lebih ramai

ahli bahasa berminat untuk menerokai konsep-konsep tersebut untuk melihat kesesuaiannya dalam bahasa Malaysia.

43

BAB 4

Urutan Dasar Bahasa Melayu

4.0

Pengenalan

Bab ini mengandungi satu huraian tentang binaan dasar bahasa Melayu. akan Untuk memudahkan pembaca mengikuti perkara-perkara yang di dalam bab-bab berikutnya, bab ini

dibincangkan

mengandungi binaan dasar bahasa Melayu. Bahasa Melayu mengandungi beberapa dialek: dialek daerah, Utara, Selatan, Timur dan Barat. sebagai contoh, dialek daerah ; dan dialek sosial seperti

dialek bazar, kolokuil dan bahasa Melayu standard. Di dalam bab ini, perbincangan berdasarkan bahasa Melayu standard (selepas

ini, bahasa Melayu). Ini adalah kelainan yang digunakan di dalam situasi formal seperti di radio, televisyen, sekolah dan Iainlain.

4.1 Urutan Perkataan

Bahasa Melayu adalah satu bahasa "konfigurational" dengan kedudukan yang tetap bagi subjek FN [FN,A], FLEKSI dan FK. Urutan perkataan adalah sangat penting dalam bahasa Melayu kerana bahasa ini tidak menggunakan sistem deklensi atau konjugasi. Tidak terdapat penandaan kasus yang nyata ke at as FN, dan juga tidak kedapatan fenomena penyesuaian di antara FN subjek [FN,A] dan

kata kerja. Kata kerjanya tidak ditandai dengan apa-apa fleksi.

44

Kala biasanya ditandai oleh keadaan,

adverba masa atau kata kerja

bantu. Persoalan ini akan dibincangkan dalam bahagian 1.5.

Urutan

kata

dasar

dalam

satu

ayat

penyata

ialah

Subjek-

FLEKSI-Kata Kerja-Objek. Objek langsung biasanya terdapat selepas kata kerja. Objek tak langsung dan FN oblik biasanya terdapat

bersama preposisi

(lihat Chung [1975]

dan Mashudi Kader [1981] ,atas akan

konstruksi yang tidak mengikuti pola yang tersebut di dibincangkan di dalam bahagian seterusnya.

(1) a. Ali telah membeli buku itu di kedai semalam. b. Siti membeli sebuah jam untuk Ali. c. Ayah telah menyembelih lembu dengan pisau. d. Ali mengambil buku dari para. e. Ali memberi sepuluh ringgit kepada dana itu.

Di

antara dan

kata FNnya

kerja tidak

dan

objek

langsung

atau

di

antara apa-apa kerja

preposisi kategori.

boleh lain,

diselitkan objek kepada

dengan satu

Dengan perkataan

kata

atau preposisi mesti terus mengikuti kepalanya.

(2) a. *Ali telah

membeli semalam buku itu di kedai.

b. *Ali telah membeli di kedai buku itu semalam. c. *Siti membeli sebuah jam untuk semalam Ali. d. *?Ayah telah menyembelih dengan pisau lembu itu. e. *?Ali mengambil dari para buku itu.

45

f. *?Ali memberi kepada dana itu sepuluh ringgit. g. *?Siti membeli untuk Ali sebuah jam.

Perhatikan bahawa di dalam (2a,d) tiap-tiap ayat mengandungi satu argumen menyelit di antara kata kerja dan objek langsungnya, sementara di dalam (2b) satu adverba menyelit di (2c) antara kata satu adverba

kerja dan objek langsungnya dan di dalam menyelit di antara preposisi dan objeknya. (2d,e,f,g)

Ayat-ayat di dalam

ditandai dengan " + ?" untuk menunjukkan bahawa ayat-

ayat tersebut diterima secara marginal sebagai konstruksi "Heavy NP Shift". diterangkan "adjacency" Ketidakgramatisan ayat-ayat di dalam dengan teori Kasus, khasnya, penandaan syarat Kasus (2) ke boleh atas

yang berhubung dengan

(Chomsky

[1981], Stowell [1981]), satu persoalan yang akan dibincangkan di dalam bab 3.

4.2

Kategori-Kategori Frasa FN,FP,FA

Bahagian berikutnya membincangkan mengenai projeksi kategori leksikal (N,P,A) dan penyebarannya:kepala-akhir lawan kepala-

awal.Di bawah akan ditunjukkan bahawa kategori leksikal mempunyai projeksi maksimal, dan semuanya adalah berkepala-awal.

4.2.1

Penjodoh Bilangan

Sebelum perbincangan selanjutnya akan dibincangkan terlebih dahulu secara ringkas sistem penjodoh bilangan dalam bahasa

Melayu, yang merupakan saatu-satunya elemen yang mendahului kata 46

nama

kepala

dalam

struktur

permukaan. yang

Sistem

nombor penjodoh

ditandai bilangan

dengan

wujudnya

satu

kategori bilangan

dipanggil

namaan.l

Penjodoh yang

merupakan nombor

sejenis dan kata

"grammatical bilangan dan

formatives" bertindak

mengikuti penerang

kata

sebagai

kepada

kata

nama

kepala.

Walau

bagaimanapun, bahasa ini Melayu,

perlu disebut bahawa di pemakaian sesetengah

dalam perkembangan semasa daripada pula penjodoh adalah bilangan opsional.

adalah wajib

sementara

sesetengahnya

Sebagai contoh, wajib,

penjodoh bilangan bagi kata nama animate adalah wajib atau opsionalnya ditentukan oleh kata

tetapi bagi kata nama tak animate, satu-satu penjodoh bilangan itu

kehadiran

nama yang wujud bersama.

(3) a. b. c.

Dua orang budak Dua batang kayu Dua (batang) pensel

Penjodoh b i l a n g a n boleh sintaksis: berfungsi (i) hanya yang berfungsi sebagai

dibahagikan kepada

dua

kategori (ii) yang

sebagai kata nama dan bilangan. Di bawah

penjodoh

diberikan

contoh-contoh daripada kedua-dua kategori:

(4)

i. orang; penjodoh bilangan bagi manusia. ekor,- penjodoh bilangan bagi binatang. biji; penjodoh bilangan bagi benda bulat dan kecil. batang; penjodoh bagi benda yang panjang. kuntum,- penjodoh bilangan bagi bunga.

47

ii. utas; penjodoh bilangan bagi benda seperti benang. helai; penjodoh bilangan bagi benda yang nipis (seperti kertas, baju, dll.)

Seterusnya, penjodoh bilangan hanya wujud bersama kata nama yang boleh dibilang dan ditandai oleh sejenis (contohnya, ± animate, ± manusia). fitur semantik

Persoalan yang

timbul

sekarang

ialah

kedudukan

dasar

penjodoh bilang ini. Sperti yang disebutkan awal tadi, penjodoh bilangan merupakan "grammatical formatives", dan sebagai

"grammatical formatives" seperti kata "determiner", kata kerja bantu, kata nafi dan sebagainya, kata-kata ini mestilah mempunyai kedudukan dasar di dalam "Specifier" yang dikenali sebagai FS (X) di dalam sistem X-berpalang. Oleh kerana itu, kata-kata ini mempunyai kedudukan dasar di dalam FS(N) bersama-sama dengan kata nombor dan kata bilangan yang boleh wujud bersama. Bahawa FS (N) menaungi lebih daripada satu morfem bukanlah merupakan satu keadaan yang luar biasa kerana terdapat bukti-bukti di mana INFL, yang dianggap sebagai FS(K) di dalam Emonds (1985), di dalam

bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain boleh menaungi satu kumpulan morfem seperti morfem kala, nafi dan modal di dalam struktur

dasar. Lihat sebagai contoh bahagian 1.4. untuk bahasa Melayu, Koopman (1984) untuk bahasa-bahasa Kru, dan Lobeck (1986) untuk bahasa Inggeris.

48

4.2.2. FRASA NAMA (FN)

Struktur

internal

FN

di

dalam

bahasa

Melayu

boleh

dibahagikan ke dalam dua jenis berdasarkan urutan perkataan kata "specifier" yang menerangkan kata nama kepala. Jenis pertama

boleh ditunjukkan dengan baiu itu dan jenis kedua dengan tiga helai baju. ramai orang dan sebagainya. Di dalam contoh yang

terdahulu itu,

kata penentu itu mengikuti kata nama kepala,

sementara di dalam contoh yang terkemudian, kata nombor dan kata bilangan bersama dengan kata bilangan mendahului kata nama kepala dalam satu urutan yang tetap: KATA NOMBOR/KATA BILANGAN-PENJODOH BILANGAN-KATA NAMA.

Kedudukan

kata

penentu

yang

mengikuti

kata

nama

ini

merupakan satu keadaan yang tidak selari kerana lain-lain ahli FS(N) seperti kata nombor dan kata bilangan biasa mendahului kata nama kepala. Keadaan sedemikian juga terdapat dengan kata kerja, kata preposisi, dan kata adjektif. Sebagai contoh, seperti yang akan ditunjukkan kemudian, kata kerja di dalam bahasa Melayu di dahului oleh kata kerja bantu dan kata nafi, kata preposisi

didahului oleh kata betul-betul dan kata adjektif didahului oleh kata sangat. Dengan perkataan lain, semua ahli FS(X) mengikut

prinsip "Head Placement of non-phrasal Modifiers" yang diutarakan oleh Emonds (1985) kecuali kata penentu. Prinsip ini secara

kasarnya mengatakan bahawa semua kata penerang yang bukan frasa mendahului kepala di dalam struktur dasar. Untuk mengikut prinsip ini, dicadangkan bahawa kata penerang yang mengikuti kata nama

49

kepala di dalam struktur lahir timbul daripada posisi pra-kepala di dalam struktur batin. Jadi, semua kata "specifier" mendahului kata nama kepala di dalam struktur batin.

Sejauh ini, kita hanya memperkatakan posisi kata "specifier" berbanding dengan kata leksikal kepala. Telah ditunjukkan bahawa kata "specifier" namun struktur lahirnya, kepala. Sekarang, terdapat di dalam dua posisi di dalam

iaitu mendahului dan mengikuti kata nama bagaimana pula dengan posisi komplemen? Di

dalam bahasa Melayu,,

semua komplemen kepada

kata

nama mesti

mengikuti kata nama kepala.

(5)a. b. c. d.

Pembangunan ke atas bandar itu telah bermula. Ayam yang dibeli oleh ayah itu telah dimasak. Baju merah itu telah dicuri. Baju Ahmad telah dicuri.

Kesimpulannya,

satu

FN

di

dalam

bahasa

Melayu

itu

mengandungi satu kata nama kepala dan satu atau lebih daripada satu kata penerang. Kata penerang bukan frasa seperti kata

bilangan dan kata bilangan yang opsional kata nama kepala, sementara kata

sentiasa

mendahului kepala di

penentu mengikuti

dalam struktur lahir. genetif,

Semua penerang berbentuk frasa seperti FN dan komplemen-komplemen lain mengikuti

frasa adjektif,

kata nama kepala. Bukti-bukti ini menunjukkan bahawa FN di dalam bahasa Melayu bersifat seperti FN di dalam bahasa Inggeris, kecuali FN kepunyaan yang dikedepankan - satu anomali bahasa Inggeris - tidak wujud. 50 di dalam

4.2.3. Sendi Nama

Di dalam bahasa Melayu, terdapat dua kelas kata sendi nama: (i) kata sendi nama biasa seperti dari, kepada, dengan. untuk. dll., dan (ii) "kata adverba tempat dan arah" seperti di bawah, di sana. di luar, ke dalam, dll. Kata preposisi biasa mengandungi morfem bebas seperti terlihat di dalam partikel yang diimbuhkan kepada objeknya (6a) dan (7a-c) terlihat dan di

seperti

dalam (6b) dan (7d-e).

(6)a.

dekat untuk dari selama dengan kepada dll.

b.

dike-

(7)a. b. c. d. e.

Dia belajar selama tiga jam. Ahmad memberi $10.00 kepada budak itu. Ahmad membeli bunga untuk Mary. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Dia pergi ke Kuala Lumpur semalam.

"Kata adverba tempat dan arah" mengandungi satu kombinasi kata partikel arah ke atau kata partikel tempat di dan satu kata

51

adverba. Kata-kata partikel ini adalah sama secara fonologisnya dengan kata-kata sendi nama biasa yang terdapat di dalam (6b).

(8)a.

di bawah di atas di sini ke dalam ke luar ke bawah

Kata-kata sendi nama tak

adverba

ini

boleh (lihat

di

anggap

sebagai disebut

kata-kata di dalam

transitif

Klima yang

Emonds (1973)), iaitu kata-kata sendi nama yang tidak memerlukan apa-apa objek, yang berlainan daripada kata-kata sendi nama biasa dalam (6) yang mesti memerlukan objek. Selanjutnya, sesetengah

daripada kata-kata adverba di dalam konstruksi partikel-adverba mempunyai sifat yang seakan sama dengan partikel di (up, dalam out,

konstruksi kata kerja-partikel dalam bahasa Inggeris

in, dll), yang telah dibincangkan di dalam Emonds (1973, 1976) sebagai kata-kata preposisi tak transitif. Sebagai kata preposisi tak transitif, kata-kata ini boleh diaplikasikan rumus Perubahan Partikel (Particle Movement). Kita akan kembali membincangkan

rumus ini di dalam bab 2.

(9)a. Dia melempar ke luar buku itu. b. Dia melempar buku itu ke luar. (10)a. Ahmad membawa ke bawah lampu itu. b. Ahmad membawa lampu itu ke bawah. 52

(11)a. Dia membayar balik hutangnya. b. Dia membayar hutangnya balik.

Satu lagi ciri kata preposisi biasa dan kata sendi nama tak transitif ialah kebolehannya untuk qwujud bersama sama "specifier" dengan kata

atau kata penerang betul-betul.

Keadaan

ini

sendi nama dalam bahasa Inggeris (lihat Jackendoff (1973) , Emonds (1973,1976)). mendahului kata Kata sendi "specifier" nama atau penerang ini biasanya

sementara komplemen yang berbentuk

frasa biasanya mengikutinya.

(12)a. John berdiri betul-betul dekat pejabat itu. b. Dia berjalan betul-betul di bawah jambatan. c. Aminah jatuh betul-betul di sini.

Sekali lagi,

bahasa Melayu menunjukkan sifat yang sangat iaitu berhubung FP. Seperti

sama dengan sifat bahasa Inggeris, yang telah kita lihat,

seperti bahasa Inggeris,

bahasa Melayu

mempunyai kedua-dua kata preposisi transitif dan tak transitif. Sebagai satu kata leksikal kepala, satu kata preposisi boleh

didahului oleh satu kata "specifier" atau penerang. Dalam bab 3, akan dibahas bahawa kata preposisi tersebut tidak boleh

dipisahkan daripada objeknya. Di sini akan diperkatakan tentang penandaan Kasus.

Seperti yang telah ditunjukkan di

atas,

bahasa Melayu dan kata

merupakan satu bahasa yang mempunyai kata preposisi,

53

preposisi bersama dengan komplemennya merupakan satu konstituen yang boleh melalui di rumus Perubahan-Wh, soalan Topikalisasi ia-tidak. dan

Pendepanan Fokus

dalam konstruksi

Kesemua

konstruksi ini akan dibincangkan di dalam bahagian lain. Walau bagimanapun, dalam bahasa harus disebutkan di sini bahawa kata preposisi di Melayu tidak boleh dipisahkan daripada objeknya

(lihat Chung (1975) dan Mashudi Kader (1981)). Di bawah diberikan beberapa contoh.

(13)a. Kepada siapakah awah beri buku itu? b. Dengan apakah Ahmad pukul pencuri itu? c. Di manakah dia peregi ke sekolah? d. Di Kuala Lumpurkah awak beli buku itu? e. Dengan Abukah awak pergi ke Kuala Lumpur? f. Ke Kuala Lumpur, dia pergi semalam. (14)a. *Siapakah awak beri buku tiu kepada? b. *Apakah Ahmad pukul pencuri itu dengan? c. *Manakah dia pergi ke sekolah di? d. *Kuala Lumpurkah awak beli buku itu di? e. *Abukah awak pergi ke Kuala Lumpur dengan? f. *Kuala Lumpur dia pergi ke semalam.

Kata sendi nama boleh digulungkan bersama dengan kata kerja yang mempunyai fitur [-N] dan seperti kata kerja, kata-kata ini

dianggap sebagai penanda Kasus. Sebagai satu penanda Kasus, kata ini tidak boleh dipisahkan daripada penerima Kasus kerana bahasa Melayu mematuhi syarat "strict adjacency" di dalam proses

54

penandaan Kasus

(lihat Chomsky

(1981),

Stowell

(1981)).

Kita

akan membahaskan perkara ini dalam bab 3.

Sebagai

kesimpulannya,

kita

telah

menunjukkan

bahawa

terdapat satu kategori leksikal P yang mengepalakan satu peluasan maksikum FP. Selanjutnya, P sebagai kepala boleh diterangkan oleh satu kata "specifier" atau penerang, dan terdapat dua jenis kata preposisi: transitif dan tak transitif.

4.2.4 Frasa Adjektif

Di dalam bahasa Melayu,

kata adjektif wujud selepas kata

nama. Kata ini boleh diterangkan oleh elemen darjat seperti kata perbandingan dan Iain-lain ekspresi penerang (seperti sangat),

dan kata adjektif boleh menerima komplemen yang berbentuk frasa. Kata "specifier" atau penerang mesti mendahului kata kepala

sementara komplemen frasa mesti mengikuti kepala.

(15)a. Baju merah. b. Baju sangat merah. c. Sangat gembira tentang keputusan itu.

Jadi,

seperti kata nama, kata sendi nama, dan kata kerja,

satu kata adjektif juga merupakan satu kategori leksikal major dalam bahasa Melayu dan boleh diluaskan kepada satu peluasan

maksimal FA. FA akan dibincangkan lagi di dalam 1.6.

55

Sebagai

kesimpulan,

perbincangan

di

atas

menunjukkan

beberapa persamaan di antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Contohnya, di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, kata nama kepala didahului dalam struktur dasar oleh kata penegas, nombor dan kata bilangan. daripada bahasa Walau bagaimanapun, di mana Bahasa kata Melayu berbeza yang

Inggeris

kepunyaan

dikedepankan, iaitu satu anomali di dalam bahasa Inggeris, tidak wujud. Begitu juga, seperti kata kerja dalam bahasa Inggeris,

kata kerja dalam bahasa Melayu didahului oleh kata kerja bantu dan kata nafi.

Perbincangan ini juga menunjukkan bahawa semua kategori leksikal mempunyai peluasan maksimal, berkepala-awal. bukan frasa Dalam struktur dasar kata dan kesemuanya adalah

semua kata penerang yang kepala. Seterusnya, secara

mendahului

leksikal

perbincangan ini

juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu

kasarnya mempunyai sifat dengan parameter

sama dengan bahasa Inggeris berhubung dalam teori X-

kepala-awal/kepala-akhir

berpalang.

Ini bermaksud kedua-dua bahasa Melayu dan bahasa

Inggeris mempunyai struktur komplemen yang sama. Di dalam keduadua bahasa komplemen mengikuti kepala, dan ini menjadikan bahasabahasa ini bahasa-bahasa berkepala-awal.

4.3. Struktur Ayat

Dalam bahagian ini,

kita akan melihat konstituen di dalam

ayat. Tipologi Subjek-Kata Kerja-Objek (SKO) menunjukkan bahawa

56

konstituen yang (lihat Travis yang original: (17) A

relevan

dalam ayat

ialah

subjek

dan

predikat

(1984)). Ini adalah ruraus perluasan ayat Chomsky

> FN

FK

Dengan andaian bahawa sesuatu elemen sintaksis iaitu merupakan elemen yang menyatakan kala dan aspek di

INFL

samping

menyatakan kewujudan dan kadangkala ketidakwujudan "judgement in a preposition" (lihat Emonds (1985, bab 3)), berdasarkan pendapat Emonds dan Travis, kita masukkan INFL ke dalam sistem jenis SKO. Konstituen yang relevan sekarang ialah S,K,0 dan INFL, dan

konstituen yang relevan bagi ayat ialah (i) FN subjek, (ii) INFL, dan (iii) FK. Sekarang kita ada rumus (18) untuk perluasan ayat: (18) A > FN INFL FK

Berbalik kepada bahasa Melayu,

berdasarkan INFL berada di kita mengenalpasti

antara FN subjek dan FK di dalam ayat biasa, kedudukan yang betul konstituen INFL ini. dalam bahagian 1.4. untuk melihat

(Kita akan berbalik di nodus sintaksis

justifikasi

ini) . Dengan perkataan lain, kita harus melihat sama ada INFL dalam bahasa Melayu dikuasai terus oleh ayat atau oleh FK (iaitu predikat dalam istilah tradisional). Dalam bahagian ini, kita

akan mengatakan bahawa INFL bukannya dikuasai terus oleh ayat, tetapi dianalisis sebagai dikuasai terus oleh Predikat (= INFL'). Dengan lain perkataan, struktur ayat kita akan menyangkal pendapat bahawa "flat" seperti

itu merupakan satu struktur yang

dalam (18), tetapi seharusnya seperti dalam (19), yang sama 57

dengan pendapat Huang (1986b). (19) a. b. A INFL' >FN

(1982),

Pesetsky

(1982),

dan Chomsky

INFL' > INFL FK

Di bawah diberi beberapa (19) .

justifikasi untuk mempertahankan INFL dan FK dalam

Argumen pertama berkait dengan sifat

bahasa Melayu. Terdapat beberapa bukti seperti yang terdapat di dalam konstruksi merupakan (1970) satu soalan ya-tidak yang menunjukkan (rujuk Freeman, Hetzron INFL dan FK & Schwartz

konstituen

dan Mashudi Kader

(1981)). Di sebelah pihak lain pula, Inversi Subjeksatu

terdapat juga bukti seperti Pengguguran FK dan KKB yang menunjukkan bahawa INFL dan

FK bukan merupakan

konstituen yang sama (rujuk Nik Safiah Karim (1978)) .

Sekarang

kita lihat data,

yang dimulai dengan konstruksi

soalan ya-tidak.

(Kita akan memperkatakan konstruksi ini secara

terperinci dalam bab 3 dan 4 ). Secara kasarnya, rumus soalan yatidak ini dilakukan bila suatu bahagian ayat hendak disoal, bahagian itu akan dibawa kekedudukan awal ayat. Lazimnya, penanda soalan KAH diletakan Jadi, di hadapan konstituen (20a) atau bahagian

tersebut. (20b,c) .

dari satu ayat penyata

akan terdapat

3 (20) a. Aminah pergi ke sekolah b. Pergikah Aminah ke sekolah? c. Ke sekolahkah Aminah pergi?

58

Bila kata kerja didahului oleh sesuatu elemen dalam Fleksi seperti kata nafi atau KKB (rujuk 1.4.) seperti terlihat dalam contoh di bawah. (21) a. Aminah sudah pergi ke pasar. b. Sudahkah Aminah pergi ke pasar? (22) a. Aminah tidak pergi ke pasar. b. Tidakkah Aminah pergi ke pasar? elemen ini boleh disoal

Perhatikan bahawa secara tidak langsung, ayat-ayat di dalam (b) juga merupakan contoh Inversi Subjek-KKB dalam bahasa Melayu. Kita akan memperkatakan persoalan ini di bawah dan juga dalam bab 2 dan 3. disoal. Elemen Fleksi dan FK boleh juga diubah bersama dan Walau bagaimanapun, membawa ke hadapan FK secara

tersendiri dan meninggalkan fleksi di belakang tidak dibenarkan.

(23)

a. Sudah pergi ke pasarkah Aminah? b. *Pergi ke pasarkah Aminah sudah? c. *Pergikah ke pasar sudah Aminah?

(24) a. Tidak pergi ke pasarkah Aminah? b. *Pergi kepasarkah Aminah tidak? c. *Pergi ke pasarkah tidak Aminah?

Ketidakgramatisan

(23b,c)

dan

(24b,c)

menunjukkan

bahawa

Fleksi menubuhkan satu konstituen dengan FK, dan dengan Konstrain Pemindahan Unit Schwartz (1972), memanglah Fleksi dan FK terpaksa diletakkan di bawah satu noda yang sama, iaitu Fleksi'.

59

Terakhir sekali diberikan seperti "mungkin",

bukti dari contoh adverba ayat "sebenarnya", dll. Adverba

"sesungguhnya",

jenis ini boleh hadir pada tiga kedudukan iaitu,

sebagai anak

kepada Ayat (awal, sebelum Fleksi dan akhir). Biasanya, kedudukan akhir yang dinaungi oleh A merupakan kedudukan dengan intonasi koma (rujuk Jackendoff (1972)). Kita akan memperkatakan lagi

tentang adverba ini di bahagian lain. ayat

Kedudukan terhad adverba

ini memberi bukti tambahan yang menunjukkan Fleksi dalam dan bukannya sebagai anak

bahasa Melayu dinaungi oleh Fleksi' kepada A.

(25) a. Mungkin Ali terlalu letih untuk belajar. b. Ali mungkin telah terlalu letih untuk belajar. c. Ali telah terlalu letih untuk belajar, mungkin. d. *Ali telah mungkin terlalu letih untuk belajar.

Pada

sebelah pihak

lain,

seperti

diperkatakan

terdahulu,

terdapat juga bukti menunjukkan bahawa Fleksi dalam bahasa Melayu kadang-kadang tidak merupakan unit bersama dengan kata kerja dan pelengkapnya. Sebahagian dari bukti ini ialah adanya Pengguguran FK dalam bahasa Melayu (rujuk Nik Safiah Karim (1978)) . (26) a. Ahmad boleh berenang dan Ali juga boleh.

Bukti selanjutnya ialah Fleksi boleh berpindah melangkahi FN subjek ke kedudukan awal ayat, meninggalkan FK di belakang dalam konstruksi Inversi Subjek-KKB. (27) a. Dapatkah Ahmad pergi ke sekolah? 60

Sebagai kesimpulannya,

bukti yang nyata bercanggah tentang

sifat konstituen ini boleh diatasi jika diandaikan bahawa Fleksi dalam bahasa Melayu bukannya anak (iaitu dinaungi terus ) oleh A, tetapi anak kepada Fleksi'. Jadi, A dalam bahasa Melayu itu

berstruktur seperti dalam (19).

4.4.

STRUKTUR INTERNAL FLEKSI

Struktur

internal

noda

Fleksi

dalam bahasa

Melayu

boleh

digambarkan seperti dalam (28):

(28)

FLEKSI

NAFI

ASPEK

MODAL

Seperti disebutkan di atas, kata kerja dalam bahasa Melayu tidak difleksikan dari segi kala. konteks, Kala ditentukan dengan cara iaitu kata aspek.

adverba masa atau kata kerja bantu,

secara spesifiknya,

kala masa kini dan masa lampau ditentukan

oleh kontek atau adverba masa. Keadaan ini boleh dijelaskan dalam ayat-ayat di bawah:

(29) a. Petani itu menuai padi. i. Petani itu menuai padi. ii. Petani itu sudah menuai padi. b. Petani itu menuai padi semalam. c. Petani itu akan menuai padi. 61

Interpretasi yang paling digemari bagi (a) ialah dalam kala masa kini. Lain-lain interpretasi didapati dari kontek di mana dalam satu wacana tentang kala ialah (a) kala lampau.

ayat itu hadir. Sebagai contoh, lampau, interpretasi yang

diberikan

Interpretasi yang tidak boleh didapati dari hadapan, kala masa perfect,

ialah kala masa Ini

dan kala masa lampau perfect.

adalah kerana kala bahasa Inggeris yang sama terpaksa ditentukan dengan menggunakan kata-kata aspek seperti AKAN seperti dalam

(29c), SUDAH atau PERNAH atau kedua-duanya sekali seperti dalam contoh (30a), (30b) dan (30c).

(30) a. Ali telah pergi ke Seattle. b. Ali pernah pergi ke Seattle. c. Ali sudah pernah pergi ke Seattle.

Kehadiran kata nafi TIDAK terga\mbar dalam (28)4.

(31)

a. Dia tidak membaca buku itu. b. Dia tidak akan pergi ke Kuala Lumpur. c. Aminah tidak boleh bercakap Ingeris.

4.4.1. Fleksi

Setelah

membicarakan

struktur

internal

noda

Fleksi,

sekarang dibicarakan properti noda ini dan diberikan justifikasi untuk menaikkannya ke status sebagai satu konstituen sintaksis. Satu soalan yang mungkin dikemukakan ialah, mengapa elemen-elemen di dalam (28) dimasukkan di bawah Fleksi, 62 dan tidak di bawah

noda-noda

lain

seperti

A

atau

FK.

Ahli

tatabahasa

seperti

Winstedt (1939), Asmah Haji Omar (1971),

Lutfi Abas (1972), Nik

Safiah Karim (1978) dan Mashudi Kader (1981) mempunyai analisis yang berbeza di mana elemen-elemen dalam (28) dimasukkan di bawah noda FK. Dengan kata lain, dalam analisis mereka, mereka tidak mengiktiraf adanya noda sintaksis Fleksi. Elemen-elemen dalam

(28) dianggap sebagai kata kerja biasa. Walau bagaimanapun, dalam kajian ini kita mengandaikan satu noda sintaksis Fleksi. Di bawah diberikan beberapa sebab:

(i)

Dalam bahasa

Melayu, elemen-elemen (iaitu, Nafi, KKB) lazimnya direalisasikan sebagai

di bawah noda Fleksi

perkataan dan sentiasa hadir di antara FN subjek dan FK dalam ayat biasa.

(32) a. Ali belum pernah pergi ke Amerika. b. Dia akan pergi bercuti ke Eropah. (ii) (33) a. Elemen dalam (28) boleh diikuti terus oleh FK kosong. Saya tidak pernah menunggang kuda, pernah. (iii) Bukti ketiga untuk menyokong bahawa Fleksi adalah satu tetapi John telah

konstituen sintaksis ialah Inversi Subjek-KKB. (iv) Justifikasi terakhir ialah elemen aspek dalam dihadkan hanya kepada klausa yang yang tidak (28)

mengandungi mengandungi

interpretasi

kala.

Klausa

63

interpretasi kala tidak boleh mengandungi elemen aspek. Hal ini akan dibincangkan lagi dalam 1.7.

(34) a. Saya mahu supaya Ahmad pergi. b.*Saya mahu supaya Ahmad akan pergi.

Sebagai justifikasi

kesimpulannya, tentang perlunya

kita satu

telah

member!

beberapa Fleksi

konstituen

sintaksis

dalam bahasa Melayu dan kedudukannya dalam struktur ayat Melayu seperti yang digambarkan dalam kesamaan (19) . Juga, telah dibincangkan

dengan bahasa Inggeris seperti Inversi Subjek-KKB dan dan juga perbezaan seperti Pendepanan dalam

Pengguguran FK,

Soalan ya-tidak, Kala, dll.

4.4.2. Fleksi dan AGR

Chomsky

(1981)

mengandaikan bahawa Fleksi mengandungi satu (AGR)]. Jika FleksiL [+Kala] , ia akan satu noda yang membawa interpretasi

kumpulan fitur

[+ Kala, iaitu

mengandungi AGR,

terdapatnya penyesuaian antara

subjek-kata kerja dalam bahasa-

bahasa fleksi. Noda ini mengandungi fitur-fitur orang, gender dan nombor. Dari perbincangan dalam bahagian 1.1. dan 1.4. telah

ditunjukkan bahawa kata kerja dalam bahasa Melayu tidak mempunyai apa-apa tanda morfologi yang nyata seperti fleksi dan penyesuaian subjek-kata kerja. Oleh kerana itu memang betullah andaian bahawa noda Fleksi yang berkala mempunyai AGR, tidak berkala tidak mempunyai AGR. dan noda Fleksi yang

64

Perbincangan ini sekarang membawa kita untuk membincangkan tentang persoalan teoretikal Chomsky (1981), iaitu, penandaan Kasus. Sejak

AGR adalah faktor atau elemen yang menentukan seperti pula

penandaan Kasus Nominatif untuk bahasa-bahasa berkasus Ingeris. Dalam Stowell (1981), penandaan Kasus frasa

ini FN

ditentukan atau ditandai oleh Kala kepada Persoalan yang timbul sekarang ialah, mempunyai sama ada Kala atau AGR

subjek.

oleh kerana Fleksi tidak dalam bahasa Melayu,pada

perinsipnya bagaimankah Kasus Nominatif itu ditandakan pada FN subjek? Melayu, Untuk Kasus sementara Nominatif waktu diandaikan bahawa FN dalam subjek apabila bahasa secara kita

itu ditandakan pada ini akan

struktur.

Perbincangan

diteruskan

membicarakan tentang teori Kasus dalam bab 3.

Akhirnya,

KKB jenis

aspek

dihadkan

hanya untuk

klausa

berkala seperti terlihat dalam (34) dan contoh di bawah. (35) a. Ali berharap supaya John pergi. b. *Ali berharap supaya John telah pergi. (3 6) a. Ali berharap bahawa John akan pergi. b. *Ali berharap bahawa John pergi.

Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu

telah ditunjukkan bahawa KKB dalam ciri-ciri sintaksis seperti

memperlihatkan

berikut:-

65

(i) (ii)

KKB aspek dihadkan kepada klausa berkala sahaja. KKB menduduki tempat kedua dalam ayat biasa and aspek dan modal boleh dalam (28). wujud dalam urutan seperti tergambar

(iii) (iv)

Tidak ada benda boleh menganggu antara aspek dan modal. KKB perlu diikuti oleh FK; dan KKB tidak menandakan

peranan theta kepada FN subjek. Peranan theta untuk FN subjek ditentukan oleh kata kerja Chomsky (19 81)) . dalam FK (lihat

KKB dalam bahasa Melayu berkongsi dua ciri umum dengan modal dalam bahasa Inggeris: (i) secara morfologi, KKB dalam bahasa

Melayu dan modal dalam bahasa Inggeris dalam bentuk kelas kata;

sentiasa direalisasikan

(ii) KKB dalam bahasa Melayu berkongsi

properti sintaksis dasar dengan modal dalam bahasa Inggeris, yang merupakan satu topik yang banyak diperkatakan dalam kesusasteraan (lihat Chomsky (1957), Emonds (1976, 1985), Jackendoff (1977)). Salah satu isu penting ialah status modal, iaitu sama ada ia

boleh dianggap sebagai kata kerja biasa atau tidak. Bagi bahasa Melayu, Freeman, Hetzron & Schwartz (1970), Nik Safiah Karim

(1978) dan Mashudi Kader (1981) menganggap KKB sebagai kata kerja biasa. Dalam perbincangan sebagai kata ini, walau bagaimanapun, tetapi sebagai KKB elemen tidak yang

dianggap

kerja biasa

berbeza di bawah FLEKSI.

66

4.5. ADA sebagai Kata Kerja Biasa

Bahagian ini akan membincangkan idea bahawa kata pemeri ada ialah kata kerja biasa dalam bahasa Melayu. diperakukan j ika rumus untuk pengembangan ayat Idea ini dapat seperti dalam

(19), yang diulang sebagai (37) dapat diterima.

(37)

a. A

>

FN

FLEKSI' > FLEKSI FK

b. FLEKSI

Di

antara

kesan

yang

timbul

daripada

idea

ini

ialah

kesimpulan bahawa (37) adalah struktur yang betul bagi ayat dalam bahasa Melayu, ahli bahasa, dan bukannya (38) seperti yang dicadangkan oleh dan

bahasa Melayu seperti Nik Safiah Karim (1978)

Asmah Hj. Omar (1980).

(38)

a. A

>FN

FN FK

Kesan lain berkaitan dengan penandaan Kasus, satu persoalan yang akan dibincangkan dalam bab S.

Di bawah akan diberikan beberapa justifikasi untuk memilih (37) dan bukannya (38). Walau bagaimanapun, sebelum berbuat

demikian, akan dibuat satu review ringkas mengapa penyokong (38) menganggapnya sebagai rukus yang betul untuk mengembangakan ayat dalam bahasa Melayu. Perhatikan ayat-ayat berikut.

67

(39)

a. Ahmad guru. b. Ahmad pandai. c. Ahmad pergi ke sekolah.

Berdasarkan (38), ayat dalam (3 9) akan ditandakan struktur (40a), (40b) dan (40c).

(40)

a. FN

A FN

b. FN

A FK

I
Ahmad

I
guru

I
Ahmad

I
A

I
pandai

FN
| 1

FK KK
1

Ahmad

""""FP

1
pergi

KP

FN

I

1
sekolah

Rumus (38) mengatakan bahawa sesetengah ayat tidak mempunyai kata kerja tetapi mungkin mempunyai kata nama atau kata adjektif sebagai predikat seperti yang tergambar dalam (40a) dan (40b).

Adjektif diandaikan sebagai elemen karyaan dan didefinisikan mengikut ciri sintaksis [+N, +K]. Ini adalah kerana adjektif dan kata kerja wujud secara menyaling (lihat Mashudi Kader (1981)). Di bawah ditunjukkan bahawa ini adalah tidak benar. perbincangan tentang kata pemeri ada dibuat dahulu. Mula-mula

68

Mashudi Kader (1981) menunjukkan bahawa kata ada mempunyai tiga makna: (i) sebagai kata kerja punya, yang secara dasarnya (ii) sebagai kata kopula; kewujudan. Di dalam dianggap

sama dengan kata Inggeris has, have; dan 9iii) sebagai satu morfem yang (41),

menunjukkan dan dan

Semuanya ini terdapat dalam perbincangan ini,

(42) (ii)

(43). (iii)

kata ada di dalam

sebagai kopula. (41) (42) a. Mary ada sebuah rumah besar. a. Mary adalah seorang murid. b. Mary adalah pandai. (43) a. Mary ada di rumah. b. Mary ada.

Dalam perbincangan kata ada.

ini,

pengkhususan kita

adalah

tentahg

Kata kopula ada lazimnya digugurkan pada struktur-L FN dan struktur FN FA. Dengan

dalam struktur seperti FN -

demikian, kita akan dapat (44a) dan (44b). (44) a. Mary seorang murid. b. Mary pandai.

Andaian adanya kata kerja dalam setiap ayat dalam (44) dapat dirumuskan dari kenyataan bahawa kata kerja itu mesti wujud pada posisi awal ayat dalam soalan ya-tidak. (45) a. Adakah Mary seorang murid? b. *Mary seorang murid? 69

(46) a. Adakah Mary pandai? b. *Mary pandai?

Kata kopula ada bersifat

lebih

seperti

satu

kata

kerja

daripada kata kerja bantu dalam erti kata bahawa, kata kerja ia boleh didabului oleh kata kerja bantu.

seperti satu

(47) a. Mary sudah ada di perpustakaan bila saya tiba. b. Dia akan ada di rumahnya minggu depan. c. Awak mesti ada di sana pada pukul satu. d. Ahmad tidak ada di pejabatnya.

Dan juga, FK.

ada boleh digugurkan dalam struktur Pengguguran

(48) a. John sudah ada di rumah, dan Mary juga sudah.

Kesimpulannya, diandaikan bahawa dengan kata kerja

dari bukti yang ada merupakan kata Inggeris be.

tergambar di kerja biasa

atas, yang

boleh serupa

Selanjutnya,

dibincangkan

tentang

kebaikan-kebaikan

untuk

menerima rumus (37) dan menolak rumus (38). Pertama, j ika kita menerima (38), kata adjektif tidak dapat dimasukkan ke dalam tidak

teori X -berpalang dalam erti kata bahawa kata adjektif dapat menjadi kepala kepada satu projeksi maksimal yang tergambar dalam (40b). Sebaliknya, jika

FA seperti diterima

(37)

sebagai pengembangan A yang betul dalam bahasa Melayu dan ada 70

sebagai kata kerja biasa, kita dapat mengandaikan satu struktur FA dalam kerangka X-berpalang. Satu projeksi maksimal FA mesti

diandaikan jika kata adjektif boleh menerima satu komplemen sebagai satu properti leksikal, atau suatu kata penerang boleh (contohnya, sangat) .

menerangkan satu kata leksikal kepala Sebenarnya,

ini merupakan satu andaian yang betul kerana kata

adjektif dalam bahasa Melayu boleh diterangkan oleh suatu kata penerang dan juga boleh menerima satu komplemen.

49 a. Saya sangat marah dengan kenyataan yang dibuatnya itu.

Satu sebab lain untuk menerima

(37)

dan tidak

(3 8)

ialah

sekiranya (38) diterima, kita akan kehilangan satu generalisasi melintang-kategori, khususnya ayat-ayat di dalam (42) dan jika (43) (37) yang

akan mempunyai struktur yang berbeza. diterima, sejajar. ayat-ayat tersebut akan

Sebaliknya,

mempunyai

struktur

(50) a. FN kopula FN b. FN kopula FA c. FN kopula FP

Bukti

tambahan untuk menyokong

(37)

berkaitan dengan

isu

teori, khususnya penandaan peranan theta.

Sebagai contoh, kata

kerja ada diperlukan untuk tujmuan penandaan peranan theta.

71

Sebagai

kesimpulan

perbincangan yang

mengenai di

ada, sini,

telah yang

dibincangkan dalan

analisis

diutarakan

disokong secara tersendiri oleh beberapa konstruksi, baik dan wajar dianggap sebagai kata kerja biasa. analisis ini, ayat dalam (39) Selanjutnya, dalam

ada lebih

Selari dengan

sekarang hanya mempunyai satu jika ayat dalam bahasa Melayu dan mengandungi Felksi, nodus satu nodus

struktur dasar.

dikembangkan seperti sintaksis beruratan yang akan

(37) iaitu

tersendiri,

dalam bahagian yang ini terhadap klausa,

dibincangkan kesan

iaitu klausa finit lawan klausa tak finit.

••• 6

Komplemen Finit dan Tak Finit

Bahasa Melayu adalah satu bahasa yang mempunyai di awal ayat. suatu bahasa Menurut Emonds itu menandakan (1985) wujudnya KOMP,

(KOMP)LEMEN ini dalam pendepan

terdapatnya

transformasi

frasa soalan.

Pemandangan ini benar kerana terdapat transformasi yang akan dibincangkan secara rumus dasar bagi KOMP ialah

tersebut dalam bahasa Melayu,

terperinci dalam bab-bab mendatang. seperti tergambar dalam (51). (51) A' > KOMP A

Perhatikan ayat-ayat di bawah:(52) a. b. c. d. Orang itu berharap bahawa John akan pergi. Saya percaya bahawa Ahmad telah pergi. Bahawa John telah pergi adalah ketara. Adalah ketara bahawa John telah pergi.

72

(53)

a. b. c. d.

Orang itu berharap supaya John pergi. Bagi John untuk pergi adalah susah. Saya beli sebuah buku supaya awak baca. Adalah susah bagi John untuk pergi.

Posisi KOMP boleh juga kosong. kata komplemen bahawa boleh

Ertinya, dalam klausa finit, Walau bagaimanapun, tidak

digugurkan.

dalam klausa tak finit, boleh digugurkan. (54) a. b. (55) a. b.

kata komplemen supaya atau bagi

Orang itu berharap John akan pergi. Saya percaya Ahmad telah pergi. *Orang itu berharap John pergi *Saya beli sebuah buku awak baca

Biar diandaikan buat seketika bahawa

(54)

diterbitkan oleh

suatu rumus pengguguran kata komplemen dalam erti kata Chomsky dan Lasnik (1977) .

Sehingga kini, terdapat tiga kajian tentang komplemen dalam bahasa Melayu, wong (1970) , dan Nik Safiah Karim (1978)

mengutarakan satu analisis di mana Kata penerang seperti bahawa, supaya, bagi, dan sama ada adalah diwujudkan secara transformasi. Mengikut Wong dan Nik Safiah Karim setiap kata kerja dalam bahasa Melayu yang boleh menerima satu Komplemen telah

disubkategarosasikan dalam leksikan dengan spesifikasi fitur yang mengatakan lahirnya. jenis kata komplemen yang akan hadir dalam bentuk

Kemudian,

satu rumus Penempatan Kataa Komplemen yang 73

sensitif dengan specifikasi fitur kata kerja dalam ayat metrik akan memasukkan Kata Komplemen yang sesuai. lanjut, sila lihat Wong (1970)) . (Untuk perbincangan

Pada satu pihak lain, Mashudi Kader (1981) mengemukakan satu analisis lain yang menyatakan bahawa KOMP (LEMEN) itu

digeneratkan pada base. Mashudi Kader bahawa

Kajian ini mengandaikan bersama dengan di dalam base melalui

KOMP digeneratkan

rumus (51).

Klausa sama ada berbentuk penyata atau soalan dan berbentuk fimit atau tak fimit (lihat Chomsky & Lasmik (1977)) dan Chomsky (1981). Klausa Dalam bahagian ini, perbincangan akan berkisar tentang penyata finit dan tak finit. Klausa soalan akan

dibincangkan dalam bab lain. (53)

Perhatikan ayat-ayat dalam (52) dan

mengandungi satu klausa tak finit yang diperkenalkan oleh atau bagi. c) Perhatian perlu diberikan

Kata Komplemen supaya kepada contoh (53a, infinitives.

kerana contoh-contoh ini adalah bave bagaimana kita tahu

Persoalannya sekarang ialah,

bahawa komplemen dalam (52) merupakan klausa finit dan komplemen dalam (53) adalah klausa tak finit? Satu cara untuk menentukan khususnya

ini ialah dengan melihat kehadiran kata kerja bantu, kata kerja bantu aspek. (56) a. b. C. d. *Orang itu berharap bahawa John pergi *Saya percaya bahawa Ahmaad pergi *Bahawa John pergi adalah ketara *Adalah ketara bahawa John pergi 74

(57)

a. b. c. d.

*Orang itu berharap supaya John sudah pergi *Bagi John untuk pergi akan pergi adalah susah *Saya beli sebuah buku syapaya awak akan baca *Adalah susah bagi John untuk akan pergi

Ketidakhadiran kata kerja bantu aspek dalam soalan mengapa ayat-ayat tersebut

(56)

menjawab

tidak gramatis.

Perhatikan

bahawa kesemua klausa komplemen diperkenalkan oleh kata komplemen bahawa yang dikhaskan hanya untuk klausa finit, dan zaman klausa finit mesti mempunyai kalata. Sebaliknya, ayat-ayat dalam (57) aspek. Klausa

tidak gramatis kerana hadirnya kata kerja bantu

komplemen diperkenalkan oleh Kata Komplemen supaya dan bagi, yang dikhaskan hanya untuk klausa tak finit, dan klausa tak finit

tidak semestinya mengandungi kala.

Walau bagaimanapun, implikasi ialah menyokong

yang penting dari ayat-ayat dalam (56) dan (57)

andaian bahawa ayat dalam bahasa Melayu memerlukan nodus Fleksi.

Sehingga kini,

kenyataan yang dibuat hanyalah merupakan

kenyataan yang tidak rasmi tentang andaian bahawa Kata Komplemen bahawa dikhususkan hanya untuk klausa finit, sementara supaya dan bagi dikhaskan untuk Klausa tak finit. Jikalau diteliti dengan

mendalam terdapat satu penyebaran kata komplemen yang berkaitan dengan fitur [+ Finit] dan [Finit]. Terdapat penyesuaian

antara kata komplemen dengan fitur yang tergambar dalam (58) di bawah . -

75

(58)

a. b. c. d.

bahawa supaya, bagi *bahawa * supaya, bagi

+ +

ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK

Para

digma

(58) raenunjukkan bahawa

kata

komplemen mes'ti

sesuai dengan fitur kata kerja bantu yang menentukan sama ada satu klausa komplemen itu finit atau tidak. bahawa ditentukan oleh fitur dalaman secara inherent adalah fimit. Jadi, kata komplemen + Aspek], dan

[+ Finit,

Sementara itu kata komplemen [finit,

supaya atau bagi ditentukan dengan fitur inherent Aspek], dan secara inherent adalah tak finit. perhatikan perbezaan antara (52) dan (53)

Berdasarkan (58) di mana klausa

komplemen dalam (52) mengandungi elemen aspek, komplemen Jadi, dengan dalam (53) tidak mengandungi

sementara klausa elemen aspek.

apa-apa

klausa komplemen dalam (52) klausa komplemen dalam

mengandungi kala dan sepadan tidak tak mengandungi finit apa-apa

(53)

elemen kala dan sepadan dengan klausa

dalam bahasa

Inggeris (58) juga menunjukkan bahawa jenis klausa komplemen yang dibenarkan adalah ditentukan oleh kata komplemen finit, dalam KOMP. kata

Kata komplemen bahawa

menerima

klausa

sementara

komplemen supaya atau bagi menerima klausa tak finit. jelas menunjukkan bahawa syarat dalam (58c,d)

Dengan ini meramalkan

ketidakgramatisan (56) dan (57) .

Memandang kepada perbincangan ini, kelikatannya bahawa nodus KOMP dalam bahasa Melayu tidak banyak berbeza daripada KOMP dalam

76

bahasa Inggeris.

Jadi, sebagai tambahan kepada rumus (51) yang

diulang di sini sebagai (59), dan ditambah seperti yang tergarabar dalam (60). (59) (60) A' KOMP [+ Kala] [- Kala] > KOMP A > [+ Kala] > bahawa > supaya, bagi.

Sebagai

langkah

kesimpulan kepada perbincangan

tentang

klausa finit dan tak finit,

jelas di sini bahawa bahasa Melayu

akibat satu lagi persamaan dengan bahasa Inggeris, khususnya yang berkaitan dengan nodus. Ini bermakna, jenis klausa komplemen Kata

yang dibenarkan ditentukan oleh kata komplemen dalam KOMP.

komplemen bahawa menerima klausa finit, sementara kata komplemen supaya atau bagi menerima klausa komplemen tak finit.

77

BAB 5

KATA KERJA BANTU

5.0. Pengenalan

Bab ini akan membincangkan tentang kata kerja bantu

(KKB)

dalam bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa Austronesia yang lain seperti bahasa Tagalog, Indonesia, dan Iain-lain. Perbincangan

akan juga menyentuh proses sintaksis yang dilalui oleh kata kerja bantu.

5.1. Kata Kerja Bantu Dalam Bahasa Melayu

Kata kerja bantu adalah sekumpulan kata atau leksikal yang tertutup, iaitu kata yang jumlahnya terhad dan berkemungkinan kata ini berjumlah kira-

tidak produktif. Dalam bahasa Melayu,

kira lima belas kata sahaja. Dari segi struktur, kata kerja bantu wujud sebelum kata kerja dalam suatu ayat. Dari segi fungsi pula, kata ini mengembangkan lagi makna suatu kata kerja itu. Struktur dan fungsi kata kerja bantu akan dibincangkana dengan lebih Ianjut di bawah. Dalam bahasa Melayu, kata kerja bantu boleh

dibahagikan ke dalam dua kumpulan, dan kata kerja bantu modal.

iaitu kata kerja bantu aspek

78

5.1.1. Kata Kerja Bantu Aspek dan Modal.

Kata kerja bantu aspek adalah seperti berikut:

(1) pernah sudah telah sedang akan belum tidak

Kata kerja aspek yang ditempatkan sebelum kata kerja dalam bahasa Melayu menentukan sama ada perbuatan itu sudah atau belum berlaku (sudah, telah, pernah, atau tidak, belum) atau pun dalam proses itu

berlakunya (akan).

(sedang)

kemungkinan

berlakunya

perbuatan

Kata kerja bantu modal adalah seperti berikut:

(2) hendak mahu ingin harus mesti boleh dapat

79

Kata

kerja

bantu

aspek

dan

modal

boleh

wujud

secara

tersendiri atau wujud bersama dalam satu ayat seperti dalam (3). (3)a. Dia akan ingin pergi memancing bila cuaca baik. b. Ali telah boleh balik kerumah setelah berada di rumah sakit selama tiga hari.

tetapi jikalau urutan ini diterbalikkan, ayat akan menjadi tidak gramatis.

(4)a. *Dia ingin akan pergi memanccing bila cuaca baik. b. *Ali boleh telah balik kerumah setelah berada di rumah sakit selama tiga hari.

Selanjutnya,

setiap

satu

elemen

(iaitu

aspek

dan modal)

boleh wujud berulang. Nik Safiah Karim (1978) menyatakan bahawa modal kelas "kewajipan" boleh wujud hanya sebagai unsur pertama dalam urutan modal-modal, dan kelas yang dua lagi, iaitu "tujuan" dan "kemampuan" boleh wujud secara bebas, iaitu, sebelum atau

selepas masing-masing. Walau bagaimanapun, pengulangan kata kerja bantu aspek adalah lebih terkawal. kewujudan pengulangan dalam kata Mengikut Soemarmo (1976) satu

kerja

aspek menunjukkan

proses "Progressivization". Contoh boleh didapati di bawah. (5)a. Mereka akan sedang tidur bila kita tiba. b. Dia akan sudah tidur ketika itu.

Bila aspek dan modal wujud bersama,

urutannya ialah aspek

mendahului modal. Urutan ini tidak boleh dxganggu oleh apa-apa 80

konstituen.

Keadaan sama seperti kata Adjektif yang tidak boleh

dipisahkan daripada kata Nama yang diterangkannya. (6)a. *Penduduk kampung sudah semalam boleh menuai padi. b. Penduduk kampung sudah boleh menuai padi semalam.

(7)a. *Akankah dapat mereka membajak sawah dalam hujan ini? b. Akan dapatkah mereka membajak sawah dalam hujan ini?

(8)a. *Sudahkahpernah dia membaca buku setebal ini? b. Sudah pernahkah dia membaca buku setebal ini?

Perhatikan dalam contoh

(6a),

urutan ini telah dipisahkan

oleh satu kata adverba dan dalam (7a) dan (8a) urutan ini telah dipisahkan oleh partikel soalah kah. di atas tidak gramatis. Ini menyebabkan ayat-ayat

Sebagai kesimpulan bahagian ini,

urutan kata kerja bantu

dalam bahasa Melayu ialah kata kerja bantu aspek mendahului kata kerja bantu modal. rajah di bawah. (9) Aspek pernah sudah telah akan sedang tidak belum 81 KKB Modal hendak mahu ingin harus mesti boleh dapat Urutan ini boleh digambarkan seperti dalam

Secara umumnya,

perkataan di bawah dianggap

sebagai kata

kerja bantu dalam bahasa Melayu. (10) a. Aspek pernah sudah telah sedang akan b. Modal hendak mahu ingin harus mesti boleh dapat

Kata aspek dan modal boleh hadir secara bersendiri atau bersama dalam satu ayat dalam susunan seperti tergambar dalam (28).5

(11)

a. b.

Dia akan ingin pergi memancing bila cuaca baik. Ali telah boleh balik ke rumah setelah berada di rumah sakit selama tiga hari.

Jika susunan ini diubah, ayat yang terhasil tidak gramatis. (12) a. b. *Dia ingin akan pergi memancing bila cuaca baik. *Ali boleh telah balik ke rumah setelah berada di rumah sakit selama tiga hari. 82

Seterusnya, setiap elemen (iaitu kata aspek dan modal) boleh hadir secara berulangan. Nik Safiah Karim (1978) megatakan

bahawa kumpulan kata modal yang membawa maksud "obligation" boleh hadir hanya sebagai elemen pertama dalam urutan modal-modal.

Sementara itu, secara bebas, bagaimanapun,

kumpulan "intention dan ability" boleh hadir Walau

iaitu selepas atau sebelum masing-masing.

kata aspek pengulangannya adalah lebih terhad.

Soemarmo (1976) mengakui tentang kehadiran pengulangan kata aspek dan menamakannya sebagai proses "progressivization". terdapat dalam (13) di bawah: (13) a. b. Mereka akan sedang tidur bila kita tiba. Dia akan sudah tidur ketika itu. Contoh

Susunan elemen di bawah Kata Kerja Bantu atau Fleksi seperti dalam (28) tidak boleh diganggu oleh apa-apa konstituen seperti

juga kata nama dan kata adjektif yang menerangkannya tidak boleh diganggu.

(14)

a. b.

*Penduduk kampung sudah semalam boleh menuai padi Penduduk kampung sudah boleh menuai padi semalam. *Akankah dapat mereka membajak sawah itu? Akan dapatkah mereka membajak sawah itu? *Sudahkah pernah Ali pergi ke Seattle? Sudah pernahkah ali pergi ke Seattle?

(14)

a. b.

(15)

a. b.

83

Perhatikan bahawa dalam

(13a),

urutannya

telah

diganggu

oleh

adverba dan di dalam kedua-dua

(14a dan 15a)

urutannya telah

diganggu oleh kata partikel soalan KAH. ayat tersebut tidak gramatis.

Oleh kerana itu ayat-

Akhirnya,

KKB

jenis

aspek dihadkan

hanya untuk klausa

berkala seperti terlihat dalam (34) dan contoh di bawah. (35) a. b. (36) a. b. Ali berharap supaya John pergi. *Ali berharap supaya John telah pergi Ali berharap bahawa John akan pergi *Ali berharap bahawa John pergi

Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu

telah ditunjukkan bahawa KKB dalam ciri-ciri sintaksis seperti

memperlihatkan

berikut:(i) (ii) KKB aspek dihadkan kepada klausa berkala sahaja KKB aspek menduduki tempat kedua dalam ayat biasa dan dan modal boleh wujud dalam urutan seperti

tergambar dalam (28). (iii) Tidak ada benda boleh mengganggu antara aspek dan modal (iv) KKB perlu diikuti oleh FK; dan KKB tidak Peranan

menandakan peranan theta kepada FN subjek.

theta untuk FN subjek ditentukan oleh kata kerja dalam FK (lihat Chomsky (1981).

84

KKB dalam bahasa Melayu berkongsi dua ciri umum dengan modal dalam bahasa Inggeris: (i) secara morfologi, KKB dalam bahasa

Melayu dan modal dalam bahasa Inggeris sentiasa direalisasikan dalam bentuk kelas kata; (ii) KKB dalam bahasa Melayu berkongsi

properti sintaksis dasar dengan modal dalam bahasa Inggeris, yang merupakan satu topik yang banyak diperkatakan dalam kesusasteraan (lihat Chomsky (1957), Emonds (1976, 1985), Jackendoff (1977)). Salah satu isu penting ialah status modal, iaitu sama ada ia Bagi bahasa

boleh dianggap sebagai kata kerja biasa atau tidak. Melayu, Freeman, Hetzron & Schwartz

(1970), Nik Safiah Karim

(1978) dan Mashudi Kader (1981) menganggap KKB sebagai kata kerja biasa. Dalam perbincangan ini, walau bagaimanapun, KKB tidak

dianggap sebagai kata kerja biasa tetapi sebagai elemen yang berbeza di bawah FLEKSI.

5.2. Struktur Ayat Dasar Bahasa Melayu

Bahasa Melayu adalah satu bahasa "konfigurational" dengan kedudukan yang tetap bagi subjek FN, Fleksi dan FK. Urutan perkataan adalah sangat penting kerana bahasa Melayu tidak menggunakan sistem deklensi atau konjugasi. Tidak terdapat

penandaan Kasus yang nyata ke atas FN, dan juga tidak terdapaat fenomena penyesuaian antara subjek FN dengan kata kerja. Kata kerjanya tidak ditandai oleh apa-apa fleksi. Kala biasanya ditandai oleh keadaan, adverba masa atau dengan menggunakan kata kerja bantu aspek.

85

Urutan kata dasar dalam satu

ayat

penyata

ialah

Subjek-

Fleksi-Kata Kerja-Objek. Objek langsung biasanya terdapat selepas kata kerja. Objek tak langsung dan FN oblik biasanya terdapat (lihat Chung (1976) dan Mashudi Kader

bersama kata preposisi (1981) . (16)a. b. c. d. e.

Ali telah membeli jam itu di kedai semalam. Saya membeli sebuah jam tangan untuk adik saya. Pak Imam telah menyembelih lembu itu dengan pisau. Pelajar itu mengambil buku dari para. Emak memberi sepuluh ringgit kepada dana itu.

Di antara kata kerja dan objek langsung atau di antara kata preposisi kategori. dan objeknya tidak boleh diselitkan dengan apa-apa

Dengan perkataan lain,

objek kepada satu kata kerja iaitu kata

atau kata preposisi mesti mengikuti terus kepalanya, kerja atau kata preposisi.

(17)a. *Ali telah membeli semalam jam itu di kedai. b. *Ali telah membeli di kedai semalam jam itu. c. *Saya telah membeli sebuah Ali. d. *?Pak Imama telah menyembelih dengan pisau lembu itu. e. *?Pelajar itu mengambil dari pada buku itu. f. *?Emak memberi kepada dana itu sepuluh ringgit. g. *?Saya membeli untuk Ali semalam sebuah jam tangan. jam tangan untuk semalam

86

Perhatikan

bahawa

di

dalam

(lla,d)

tiap-tiap

ayat

mengandungi satu argumen menyelit di antara kata kerja dengan objek langsungnya, sementara di dalam (lib) satu kata adverba

menyelit di antara kata kerja dengan objek langsungnya dan di dalam (lie) satu kata adverba menyelit di antara kata preposisi dengan objeknya. Ayat-ayat di dalam (lld,e,f,g) ditandai dengan "*?" untuk menunjukkan bahawa ayat-ayat tersebut diterima secara marginal. Ketidakgramatisan ayat-ayat di dalam (11) adalah

disebabkan kata-kata di dalam ayat tersebut tidak mengikut urutan dasar ayat bahasa Melayu. Struktur ayat dasar bahasa Melayu boleh digambarkan dengan rajah di bawah.

(18)

5 . 3 . Kategori Frasa

Bahagian b e r i k u t n y a membincangkan t e n t a n g p e l u a s a n k a t e g o r i kata atau leksikal (P) Nama (N) , Kerja (K) , Adjektif kategori (A), kata dan atau

Preposisi

dan p e n y e b a r a n n y a .

Setiap

l e k s i k a l mempunyai p e l u a s a n maksimum.

87

5.3.1. Frasa Nama (FN)

Struktur internal FN dalam bahasa Melayu boleh dibahagikan ke dalam dua jenis berdasarkan urutan perkataan kata "specifier" seperti itu, Jenis tiga, ramai, beberapa yang menerangkan kata nama. ditunjukkan dengan contohbaju itu dan Dalam

pertama boleh

jenis kedua dengan contoh tiga helai baju, contoh pertama,

ramai orang.

kata penentu itu mengikuti kata nama sementara

dalam contoh kedua, kata nombor dan kata bilangan mendahului kata nama.

Kedudukan

kata

penentu

yang

mengikuti

kata

nama

ini

merupakan satu keadaan yang tidak selari kerana lain-lain ahli tempat ini seperti kata nombor dan kata bilangan biasanya

mendahului kata nama..

Keadaan

sedemikian juga

terdapaat pada Sebagai contoh,

kata kerja, kata preposisi, dan kata adjektif.

seperti yang ditunjukkan di atas, kata kerja dalam bahasa Melayu didahului oleh kata kerja bantu. Sementara itu, kata preposisi

didahului oleh kata betul-betul dan kata adjektif didahului oleh kata penguat seperti sangat, amat, terlalu. (lihat Ramli

Md.Salleh (1992) untuk perbincangan lanjut dan terperinci tentang masaalah ini).

Sejauh kata

ini

telah

diperkatakan

tentang kata

kedudukan

kumpulan Telah

"specifier"

berbandding

dengan

leksikal. terdapat

ditunjukkan bahawa kata kedudukan dalam

"specifier" lahir

namaan

dalam dua dengan

struktur

FN.

Bagaimana

pula

88

kedudukan komplemen atau pelengkap? Dalam bahasa Melayu, komplemen kepada kata nama mesti mengikuti kata nama.

semua

(19)a. Pembangunan ke atas bandar itu telah bermula. b. Ayam yang dibeli oleh ayah itu telah dimasak. c. Baju merah itu sudah dibasuh. d. Baju Ahmad belum dibasuh lagi.

Sebagai kesimpulan, satu FN dalam bahasa Melayu mengandungi satu kata nama yang berfungsi sebagai kepala dan satu atau lebih kata penerang. Kata penerang bukan frasa seperti kata bilangan sentiasa mendahului kata nama kepala, sementara kata penerang itu mengikuti kepada pada tahap struktur lahir. berbentuk frasa seperti FN genetif, frasa Semua penerang adjektif, dan

komplemen-komplemen lain mengikuti kata nama kepala.

5.3.2. Frasa Preposisi (FP)

Dalam bahasa Melayu,

terdapat dua kelas kata preposisi,

iaitu (i) kata preposisi biasa seperti dar, kepada, dengan, untuk dan (ii) kata adverba tempat dan arah seperti di bawah, di sana, di luar, ke dalam. Kata preposisi biasa mengandungi morfem bebas seperti yang tergambar dalam (14a) dan (I5a-c) dan partikel yang diimbuhkan kepada objeknya seperti dalam cosntoh (14b) dan (15de) .

89

(20)a. dekat untuk dari selama dengan kepada dll. b. di ke (21)a. Dia belajar selama tiga jam. b. Ahmad memberi RM10.00 kepada budak itu. c. Ahmad membeli buinga untuk Mary. d. Saya tinggal di Kuala Lumpur. e. Dia pergi ke Kuala Lumpur semalam.

Kata adverba tempat dan arah mengandungi satu kombinasi kata partikel adverba. arah ke atau kata partikel tempat di dan satu kata

Kata-kata partikel ini adalah sama secara fonologinya

dengan kata-kata preposisi biasa yang terdapat dalam (14b). (22)a. di bawah di atas di sini ke dalam ke luar ke bawah

90

5.3.3. Frasa Adjektif (FA)

Dalam bahasa Melayu, kata adjektif wujud selepas kata nama. Kata ini boleh diterangkan oleh elemen darjat saperti kata

perbandingan dan lain-lain ekspresi penerang seperti sangat, dan kata adjektif boleh menerima komplemen yang berbentuk frasa. Kata "specifier" atau penerang mesti mendahului kata kepala sementara frasa komplemen mesti mengikuti kepala. (23)a. Baju merah b. Baju sangat merah c. Sangat gembira tentang keputusan itu Seperti kata nama, kata preposisi, dan kata kerja, kata

adjektif juga merupakan kategori leksikal yang utama dalam bahasa Melayu dan boleh diluaskan kepada satu peluasan maksimum Frasa Adjektif.

5.3.4. Frasa Kerja (FK)

Dalam bahasa Melayu,

FK mengandungi kata kerja sebagai

kepala dan diikuti oleh objek langsung dan objek tak langsung yang berada dalam FP. Kehadiran objek langsung dan objek tak

langsung ini beergantung kepada jenis kata kerja, iaitu sama ada kata kerja tersebut transitif tebang atau tak transitif. Kata kerja

transitif seperti baca, objek,

adalah kata kerja transitif satu

iaitu kata kerja ini hanya menerima satu objek sahaja,

berbanding dengan kata kerja transitif seperti kirim, beri yang menerima dua objek, iaitu objek langsung dan objek tak langsung. 91

(24)a. Adik perempuan saya sedang membaca buku. b. Ahmad menebang pokok. (25)a. Ahmad menulis sepucuk surat kepada gurunya. b. Emak memberi RM10.00 kepada pelajar itu.

Sementara itu,

kata kerja tak transitif pula ialah kataa kerja Kata

yang tidak memerlukan apa-apa objek sebagai penyambutnya. kerja sedemikian ialah seperti mandi, tidur. (26)a. Adik sedang tidur. b. Orang kampung mandi di perigi.

Sebagai kesimpulannya, semua kategori leksikal, sebagai

perbincangan ini menunjukkan bahawa iaitu Nama, kepala Karja, Adjektif, dan

Preposisi berfungsi

dan boleh diluaskan kepada

frasa seperti Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif dan Frasa Preposisi. Dalam struktur dasar, semua kata penerang yang bukan

frasa mendahului kata leksikal kepala.

5.4 5.4.1

Kata Kerja Bantu Bahasa-Bahasa Serumpun Bahasa Tagalog

Bahasa Tagalog ialah bahasa rasmi negara Filipina. umumnya, terdapat dua jenis ayat dalam bahasa Tagalog,

Secara iaitu

ayat Predikat dan ayat Identifikasi.

Ayat Predikat berstruktur

komen (predikat) dan diikuti oleh topik (subjek) , semantara ayat Identifikasi berstruktur topik (predikat). 92 (subjek) diikuti oleh komen

(27)a. Ayat Predikat:

Tumakbo ang bata (komen) (topik) 'lari' 'itu budak'

b. Ayat Identifikasi:

Ang bata (topik)

ang tumakbo (komen)

'Budak itu yang berlari'

Di antara dua jenis ayat ini, ayat jenis (1) adalah lebih biasa dalam bahasa Tagalog. Dalam bahasa Tagalog, ayat jenis Predikat ini mengandungi dua konstituen utama, iaitu Topik yang dikenali sebagai subjek dalam ayat bahasa Melayu, dan Komen yang serupa dengan predikat dalam ayat bahasa Melayu.

Urutan biasa dua konstituen dasar berikut; komen + Topik

ini

adalah

seperti

Dalam bahasa Melayu, urutan biasa konstituen utama ini adalah sebaliknya. Subjek + Predikat

Contoh-contoh ayat dasar dalam bahasa Tagalog adalah seperti berikut:

(28)a. Tumakbo ang bata 'Budak itu berlari'

93

b. Tumakbo siya 'Dia berlari' c. Nasa bayan si Pedro 'Pedro berada di bandar' d. Doktor ang lalake 'Orang itu doktor' e. Payat ang bata 'Budak itu kurus'

Bahasa Tagalog mempunyai Kasus yang nyata berbanding dengan bahasa Melayu yang tidak menunjukkan penanda Kasus yang nyata.

(29) Penanda Kasus NOM nama diri: nama umum: sx ang GEN
ni

DAT kay sa

ng

(30) Ganti nama: NOM .mufrad 1. 2 .mufrad .mufrad 3. 1 .j amak.eks. 1 .j amak,i .nk. .j 2. amak 3 .j amak ako ka/ikaw siya kami tayo kayo sila GEN ko mo niya namin natin ninya nila DAT akin iyo kaniya amin atin inyo kanila

94

5.4.2

Kata Kerja Bantu Bahasa Tagalog

Kata kerja dalam bahasa Tagalog mempunyai

fleksi untuk

aspek. Aspek menyatakan sama ada suatu aktiviti itu sudah bermula atau belum, dan jikalau sudah bermula, sama ada sudah siap adalah (2) (1) akan

berlaku atau masih sedang berlaku. sudah berlaku, berlaku, bagi aktiviti yang

Tiga aspek ini sudah bermula, dan (3)

bagi aktiviti yang belum bermula,

belum siap

bagi aktiviti yang sudah bermula tetapi belum berakhir.

Imbuhan mag-

menunjukkan

aspek

neutral.

Biasanya,

m-

digantikan oleh n- untuk menunjukkan aktiviti sudah bermula.

(31)a. Aspek neutral: Aspek sudah:

maglaba naglaba

basuh (pakaian) sudah basuh (pakaian) membasuh

Aspek berterusan: naglalaba Aspek sedang: maglalaba

Seterusnya, imbuhan urn- juga menunjukkan aspek neutral. (32)a. Aspek neutral: b. Aspek sudah: c. Aspek akan: d. Aspek sedang: bumasa bumasa babasa bumabasa 'baca' 'sudah baca' 'akan baca' 'sedang baca'

Aspek yang menggunakan imbuhan ma- sama dengan imbuhan aspek mag- .

95

(33)a. Aspek neutral:

matulog natulog matutulog natutulog

'tidur' 'sudah tidur' 'akan tidur' 'sedang tidur'

b. Aspek sudah:
c. Aspek akan:

d. Aspek sedang:

(34)a. Aspek neutral:

maupo naupo mauupo nauupo

'duduk' 'sudah duduk' 'akan duduk' 'sedang duduk'

b. Aspek sudah . c. Aspek akan:

d. Aspek sedang:

3

Kata Banbu Ragam (Modal) gusto kaya ugali hindi mahu boleh biasa tidak/bukan pumunta pergi sa-tindahan DAT-kedai ang-Nanay NOM-emak

(35)a.

(36)b.

Gusto-ng hendak

'emak hendak pergi ke kedai'

Soalan Ya-Tidak Komen + ba ba + Topik si Jorge

Amerikano

'adakah George seorang Amerika?'

96

5.5

Penutup

Perbincangan dalam bab ini menunjukkan bahawa sistem kata kerja bantu dalam bahasa Melayu adalah berbeza daripada sistem kata kerja bantu bahasa Tagalog. Melayu, khususnya aspek Sistem kata kerja bantu bahasa ringkas dan tidak rencam

adalah

berbanding sistem aspek bahasa Tagalog.

Sistem aspek bahasa akan dan

Melayu hanya menunjukkan tiga waktu, iaitu sudah,

sedang, sementara sistem aspek bahasa Tagalog, selain yang tiga tersebut, juga menunjukkan masa berpanjangan dan neutral.

Kenyataan ini menarik kerana kedua-dua bahasa ini,

iaitu

bahasa Melayu dan bahasa Tagalog ke dalam bahasa yang serumpun, iaitu rumpun Austronesia.

97

Bab 6. KESIMPULAN

Ini ialah kesimpulan tentang kajian sintaksis bahasa Melayu dan bahasa Tagalog, khususnya mengenai kata kerja bantu. Kajian ini telah menunjukkan bahawa keduadua bahasa ini mempunyai urutan dasar yang berbeza. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang berurutan subjek - kata kerja - objek (SKO), sementara bahasa Tagalog merupakan bahasa yang berurutan kata kerja - objek - subjek (KOS). Dengan lain kata, dalam bahasa Melayu, subjek diikuti oleh predikat, sementara bahasa Tagalog adalah sebaliknya, iaitu predikat mendahului subjek. Dalam bahasa Tagalog, predikat dikenali dengan nama komen, dan subjek dikenali dengan nama topik. Walaupun, kedua-dua bahasa ini tergolong ke dalam bahasa serumpun, iaitu rumpun bahasa Austronesia, tetapi struktur dasarnya adalah berbeza. Sehubung dengan itu, pada struktur lahir kedua-dua bahasa ini, subjek/topik boleh dengan bebas bertukar tempat, contohnya, kalau dalam bahasa Melayu ialah pada ay at pas if, ay at soalan, dan sebagainya, sementara dalam bahasa Tagalog ialah dalam ayat topik.

Di samping perbezaan yang disebutkan di atas, kedua-dua bahasa serumpun ini juga berbeza dari segi kata kerja bantu. Dalam bahasa Melayu, kata kerja bantu hanya menunjukkan konsep kala/masa yang paling ringkas. Contohnya, kata aspek sudah, sedang, akan, dan telah menunjukkan masa satu-satu aktiviti atau perkara itu dilakukan. Aktiviti yang sedang dilakukan, menggunakan kata kerja bantu aspek sedang, Aktiviti yang sudah dilakukan menggunakan kata kerja bantu sudah atau

98

telah, dan aktiviti yang akan dilakukan, menggunakan kata kerja bantu aspek akan. Selain itu, bahasa Melayu menggunakan kata adverba seperti semalam, kelmarin, esok, hah Rabu, dan sebagainya untuk menunjukkan masa. Bagi bahasa Tagalog pula, konsep kala adalah lebih rencam, contohnya perkara yang neutral, perkara yang sudah dilakukan, perkara yang sedang dilakukan , dan perkara yang berterusan. Tidak seperti bahasa Melayu yang kesemua penanda masa ini berupa kata bebas, bahasa Tagalog pula mempunyai penanda kala/masa ini yang berbentuk imbuhan fleksi. Ini juga merupakan satu lagi perbezaan antara bahasa Melayu dan bahasa Tagalog, iaitu imbuhan dalam bahasa Melayu merupakan imbuhan terbitan (derivatives), sementara imbuhan dalam bahasa Tagalog merupakan imbuhan fleksi (inflection).

Satu lagi kesimpulan yang dapat dibuat dari kajian ini ialah perbezaan tentang konsep Kasus dari kedua-dua bahasa tersebut. Sekali lagi, kedua-dua bahasa yang serumpun ini berbeza dari segi kata namanya. Kata nama dalam bahasa Melayu tidak menunjukkan apa-apa Kasus dalam ayat. Misalnya, kata nama Ahmad dan kata ganti nama dia, mereka, engkau, dan sebaginya tidak berubah sifat atau ciri apabila ditempat pada kedudukan yang berlainan dalam ayat. Bentuk Ahmad, dia, mereka, engkau digunakan walau di manapun kata nama- kata nama ini ditempatkan dalam ayat, iaitu tempat subjek, tempat objek, atau tempat kepunyaan. Keadaan ini berbeza dengan bahasa Tagalog yang kata namanya berubah bentuk bila kata nama yang sama ditempatkan pada tempat atau kedudukan yang berbeza dalam ayat.

99

Seperti yang tertera dalam tajuk manuskrip ini, teori atau kerangka yang digunkan untuk menganalisis struktur bahasa Melayu ialah teori Kuasaan dan Tambatan, iaitu satu teori terkini bidang Linguistik yang telah banyak diaplikasikan kepada bahasabahasa Indo-Eropah. Walaupun, setengah-setengah daripada konsep teori ini tidak terdapat pada bahasa Melayu, konsep ini boleh diterapkan kepada bahasa Melayu untuk menganalisis sintaksis bahasa tersebut. Contohnya, konsep Kasus boleh digunakan untuk menerangkan sifat sesetengah kata dalam bahasa Melayu, khususnya kata kerja bantu. Penggunaan konsep Kasus ini telah dapat membezakan antara kata kerja tulen seperti tidor, makan, baca, tulis, dan sebaginya dengan kata kerja bantu seperti sudah, sedang, telah, dan sebagainya.dan sebagainya.

Kajian ini juga telah menggunakan konsep Fleksi yang terdapat dalam bahasa-bahasa Indo-Eropah kepada bahasa Melayu. Perbincangan di sini menunjukkan bahawa unsur-unsur dalam nodus Fleksi adalah sama dengan konsep kata kerja bantu dalam bahasa Melayu. Walaupun seperti yang disebutkan di atas, kata kerja bantu dalam bahasa Melayu itu tidak serencam sistem fleksi bahasa Tagalog ataupun bahasa berfleksi, kajian ini mendapati bahawa kata kerja bantu dalam bahasa Melayu itu boleh menjadi ahli kepada nodus tersendiri yang dipanggil Fleksi ini. Ini berkaitan dengan sifat kata kerja bantu dalam bahasa Melayu itu sama dengan sifat unsur-unsur dalam nodus Fleksi. Dengan menerima kesimpulan ini, kata kerja bantu dalam bahasa Melayu boleh dijanakan di bawah nodus Fleksi, dan bukannya di bawah nodus Frasa Kerja.

100

Kajian ini juga menunjukkan bahawa teori Kuasaan dan Tambatan yang setakat ini banyak diterapkan kepada bahasa-bahasa Indo-Eropah, boleh juga diterapkan kepada bahasa Melayu dan dapat menerangkan dan menghuraikan fenomena bahasa Melayu itu. Walau bagaimanapun, seperti juga dengan teori-teori lain, tidak kesemua konsep teori ini boleh diterapkan kepada bahasa Melayu, tetapi hanya sebahagian sahaja. Sebagai contoh, walaupun bahasa Melayu tidak mempunyai konsep Kasus secara nyata, tetapi konsep ini dapat menerang beberapa gejala dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan konsep fleksi yang dipunyai oleh bahasa-bahasa berfleksi dapat menerangkan sistem kata kerja bantu dalam bahasa Melayu. Kesemua ini adalah berdasarkan andaian teori Transformasi Generatif, khususnya teori Kuasaan dan Tambatan bahawa semua bahasa itu sama dari pada struktur dasarnya. Ini semua terangkum dalam konsep kesejagatan bahasa.

101

BIBLIOGRAFI

Abdullah Hassan 1974. The Morphology of Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Akmajian, A., S. Steele dan T. Wasow 1979. grammar", Linguistic Inquiry 10.1. "The category AUX in universal

Aoun, J & D. Sportiche 1983. "On the formal theory of government". Linguistic Review 2.3. Asmah Haji Omar 1971. Bahasa Malaysia Kini. Kuala Lumpur: Federal Publication. Asmah Haji Omar 1973. "Noun phrase in Malay". Language Sciences 8. Asmah Haji Omar 1975. Essays on Malaysian Linguistics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Balitn, M. 1982. "A landing site theory of movement rules". Linguistic Inquiry 13.1. Bergvall, V. 1985. "X' theory and the analysis of topicalization, leftdislocation, and questions". Kertas dibentangkan pada Persidangan LSA, Seattle, Washington. Bresnan, J. 1972. "Theory of complementation in English syntax". Disertasi Ph.D., MIT. Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. Tha Hague: Mouton. Chomsky, N. 1970. "Remarks on nominalization" dim. R. Jacobs & P. Rosenbaum (peny.) Readings in English Transformational Grammar. Massachusetts: Ginn Waltham. Chomsky, N. 1973. "Conditions on transformations" dim. S. Anderson dan P. Kiparsky (peny.) A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart dan Winston. Chomsky, N. 1977. "On wh-movement" dim. P. Culicover, A. Akmajian, & T. Wasow (peny.) Formal Syntax. New York: Academic Press. Chomsky, N. 1980. "On binding". Linguistic Inquiry 11.1 Chomsky, N. 1981. Publication. Lectures on Government and Binding. Dordercht: Foris

102

Chomsky, N. 1982. Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Chomsky, N. 1986a. Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use. New York: Praeger. Chomsky, N. 1986b. Barriers. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Chomsky, N. Dan H. Lasnik 1977. "Filters and control". Linguistic Inquiry 8.3. Emonds, J. 1973. "Evidence that indirect object movement is a sturcture preserving rule" dim. M. Gross, M. Hale dan M.P. Schutzenberger (peny.) The Formal Analysis of Natural Languages. The Hague: Mouton. Emonds, J. 1976. A Transformational Approach To English Syntax. New York: Academic Press. Emonds, J. 1978. "The verbal complex VC V in French". Linguistic Inquiry 9.2. Emonds. J. 1980. "Word order in generative grammar". Research 1.1. Journal of Linguistic

Emonds, J. 1985. A Unified Theory of Syntactic Categories. Publications.

Dordrecht: Foris

Emonds, J. 1986. "Generalized NP-oc inversion: hallmark of English". University Linguistics Club Twentieth Anniversary Volume. Greenberg, J. 1966. Press. Huang, C.T.J. 1982. Disertasi Ph.D., MIT. Universals of Languages.

Indiana

Cambridge, Massachusetts: MIT

"Logical relations in Chinese and the theory of grammar".

Iwakura, K. 1977. "The auxiliary system in English". Linguistic Analysis 3.2 Iwakura, K. 1980. "On wh-movement and constraints on rules". Linguistic Analysis 6.1 Jackendoff, R. 1972. Semantic Interpretation in Generative Grammar. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Jackendoff, R. 1973. "The base rules for prepositional phrases" dim. S. Anderson & P. Kiparsky (peny.) A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart and Winston.

103

Jackendoff, R. 1977. X-bar Syntax. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Kluender, R. 1986. "Extended X' theory, structure preserving, and topicalization in German". Kertas dibentangkan di West Coast conference on Formal Linguistics 5, Seattle, Washington. Koopman, H. 1984. The Syntax of Verbs. Dordrecht: Foris Publications. Koopman, H. Dan D. Sportiche 1986. "A note on long extraction in Vata and the ECP". Natural Language and Linguistic Theory 4.3. Lasnik, H. Dan M. Saito. 1984. "On the nature of proper government". Linguistic Inquiry 15.2. Mashudi Kader 1981. The Syntax of Malay Interrogatives. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Newmeyer, F. 1984. "Minor movement rules" dim. C. Duncan-Rose, J. Fisiak & T. Vennemann (peny.) A Festchriftfor Robert Stockwell. London: Croom-Helm. Nik Safiah Karim 1978. Bahasa Malaysia Syntax. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pesetsky, D. 1982. "Paths and categories". Disertasi Ph.D., MIT. Poser, W. 1982. "Lexical rules may exchange internal arguments". Linguistic Review 2.1 Radford, A, 1981. Press. Transformational Syntax. Cambridge: Cambridge University

Rizzi, L, 1982. Issues in Italian Syntax. Dordrecht: Foris Publications. Roberts, I. 1985. "Agreement parameters and the development of English modal auxiliaries". Natural Language and Linguistic Theory 3.1. Ross, J. 1967. "Constraints on variables in syntax". Disertasi Ph.D., MIT. Ross, J. 1969. "Auxiliaries as main verbs" dim. W. Todd (peny). Studies in Philosophical Linguistics. Evanston, Illinois: Great Expectation Press. Rouveret, A. & J.R. Vergnaud 1980. Linguistic Inquiry 11.1 "Specifying reference to the subject".

104

Safir, K. 1981. "Infleciton govenrment and inversion". Linguistic Review 1.4. Soemarmo, Marmo 1976. "The Semantics of proximity time relations". Foundation of Language 14. Sportiche, D. 1981. "Bounding nodes in French". Linguistic Review 1.2. Stowell, T. 1981. "The origin of phrase structure". Disertasi Ph.D., MIT. Travis, L. 1984. "Parameters and effects on word order variation". Disertasi Ph.D., MIT. Winstedt, R. 1939. Malay Grammar. London: Oxford University Press. Wong, I. 1970. Alberta. "Object complement in Malay". Disertasi Ph.D., University of

Zagona, K. 1982. "Government and proper government of verbal projections". Disertasi Ph.D., University of Washington.

105

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful