§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

Më ®Çu

T

rong thêi ®¹i hiÖn nay, c«ng nghÖ viÔn th«ng ®· cã nh÷ng tiÕn bé vît bËc trong ®ã ph¶i nãi ®Õn lÜnh vùc truyÒn dÉn sè. C¸c hÖ thèng truyÒn dÉn ban ®Çu chñ yÕu dùa trªn c¬ së h¹ tÇng s½n cã cña c¸c tuyÕn truyÒn dÉn tÝn hiÖu t¬ng tô (analog). C¸c hÖ thèng nµy hoµn thiÖn dÇn vµ ®îc tiªu chuÈn ho¸ thµnh c¸c hÖ thèng c©n ®ång bé PDH (Pleislochrouous Digital Hierachy) C¸c hÖ thèng PDH ph¸t triÓn chñ yÕu trªn c¬ së ®¸p øng nh÷ng dÞch vô tho¹i th«ng thêng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ viÔn th«ng, c¸c nhu cÇu vÒ dÞch vô viÔn th«ng kh«ng ngõng t¨ng lªn, c¸c lo¹i dÞch vô phi tho¹i nh héi nghÞ truyÒn h×nh, truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu tõ xa, ®a dÞch vô .v.v.. ®ßi hái ph¶i cã m¹ng líi linh ho¹t h¬n vµ b¨ng tÇn lín h¬n. Sù phøc t¹p cña hÖ thèng truyÒn dÉn dùa trªn tiªu chuÈn PDH kh«ng thÓ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nµy. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ trªn, tiªu chuÈn hÖ thèng truyÒn dÉn míi dùa trªn c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt ®· ®îc h×nh thµnh, ®ã lµ tiªu chuÈn ph©n cÊp sè cËn ®ång bé SDH (Synchronous Digital Hierachy) Kü thuËt truyÒn dÉn SDH cã rÊt nhiÒu u thÕ so víi kü thuËt PDH tríc ®ã. Nã lµm qu¸ tr×nh ghÐp kªnh ®¬n gi¶n h¬n, linh ho¹t h¬n, gi¶m ®¸ng kÓ lîng thiÕt bÞ trªn m¹ng. Nã ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých cung cÊp c¸c giao diÖn tèc ®é cao h¬n cho c¸c dÞch vô trong t¬ng lai trong khi ®ã vÉn hoµn toµn t¬ng thÝch víi hÇu hÕt mäi giao diÖn PDH ®ang tån t¹i. Nã t¹o ra kh¶ n¨ng qu¶n lý tËp trung nh mét m¹ng truyÒn dÉn thèng nhÊt lµm thay ®æi hoµn toµn quan niÖm vÒ hÖ thèng truyÒn dÉn tríc ®ã, vèn chØ lµ c¸c hÖ thèng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau. Sau mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi “GhÐp kªnh trong SDH ” b¶n b¸o c¸o gåm néi dung sau: Ch¬ng I Ch¬ng II : Giíi thiÖu chung vÒ SDH : CÊu tróc bé ghÐp SDH

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o PGS-PTS Lª §øc H©n ®· híng dÉn Em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Sinh viªn :

1

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt
TrÇn YÕn Ph¬ng

nghiÖp

2

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
SDH : PDH : HDTV : B – ISDN : UNI : OAM $ P : STM : C: VC : TU : TUG : AU : AUG : POH : RSOH : MSOH : N: D: I: PTR : REI : RFI : RDI : NPI : BIP: DEC : NE :

¸n

tèt

nghiÖp

C¸c thuËt ng÷ viÕt t¾t Synchronous Digital Hierarchy Plesiochronous Digital Hierarchy High Division Television BroadBand Intergrated Sersives Digital Network user - Network Interface Operation Provisioning Container Virtual Container Tributary Unit Tributary Unit Group Administrtive Unit Administrative Unit Group Path Overhead Regen Secsion Overhead Multiplex Secsion Overhead New data flag Decrement bit Increment bit Pointer Remote Error Indication Remote Failure Indication Remote Detect Indication (tªn gäi cò: FERF - Remote Alarm) Non Pointer Indication Bit Interleaved Parity Data Communication Channel Network Element Administration, Maintenance and

Synchronous Transport Module

3

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
SONET : CCITT : ETSI : TMN : SMX : SDXC : BITS : Q: P: EXT : CNET : LTE : EST : RSU : TM :

¸n

tèt

nghiÖp

Synchronous Optical Network Consultative Commite on International Telegraphy and Telephone European Telecommunication Standards Institute Telecommunication Management Network Sychronous Multiplex Sychronous Digital Cross Connect Building Intergrated Timing Supply Quality Priority External Control Network Line terminal Equipment External Sychronisation Interface Remote Subscriber Unit Terminal Multiplexer

4

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
Ch¬ng I:

¸n

tèt

nghiÖp

giíi thiÖu chung vÒ SDH
I-/ Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ PDH ( Pleislochronous Digital Hierachy) 1-/ C¸c tiªu chuÈn ghÐp kªnh cËn ®ång bé PDH. Kü thuËt ghÐp kªnh cËn ®ång bé lµ mét d¹ng ghÐp kªnh víi thêi gian, sö dông ph¬ng ph¸p ghÐp kªnh theo byte ®èi víi PCM 30/32 vµ ghÐp theo bit ®èi víi ghÐp kªnh bËc cao. C¸c cÊp truyÒn dÉn sè cËn ®ång bé ®ang tån t¹i theo tiªu chuÈn cña ch©u ¢u, B¾c Mü, NhËt B¶n. Theo tiªu chuÈn cña Ch©u ¢u, muèn ®îc luång sè cao h¬n ph¶i ghÐp 4 luång thÊp h¬n víi nhau.

K1 K2 K30

2,048 Mb/s 1 PCM 2 MUX 30 2/8 3 4

8,448 Mb/s 1 2 MUX 8/34 3 4

34,36 139,2 8 64 1 1 MUX 2 MUX 2 3 4
34/14 3 0

565,1 28

140/5 65

4

H×nh 1-1: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña Ch©u ¢u
Bèn cÊp truyÒn dÉn ®Çu tiªn cña ch©u ¢u ®îc CCITT c«ng nhËn lµm tiªu chuÈn quèc tÕ. Tiªu chuÈn cña B¾c Mü nh h×nh 1-2.

K1 K2 K24

PCM
24

X4

Mb/s

63

X7

Mb/s

45

X9

Mb/s

405

H×nh 1-2: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña B¾c Mü

5

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

Tiªu chuÈn cña NhËt nh h×nh 1-3

K1 K2 K24

PCM
24

X4

Mb/s

63

X5

Mb/s

32

X3

Mb/s

100

X4

Mb/s

400

2-/ Nhîc ®iÓm cña hÖ thèng PDH

H×nh 1-3: Ph©n cÊp sè cËn ®ång bé cña NhËt

* T¸ch xen phøc t¹p, yªu cÇu thiÕt bÞ cång kÒnh lµm gi¶m chÊt lîng truyÒn dÉn. HiÖn nay nhu cÇu sö dông dÞch vô phi tho¹i cµng ngµy cµng lín nh truyÒn d÷ liÖu trong mét c«ng ty ®a quèc gia, cho mét tê b¸o ph¸t hµnh trªn toµn quèc ... Nhng víi kü thuËt PDH, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu mét qu¸ tr×nh t¸ch xen phøc t¹p, qua nhiÒu cÊp.

140
LTE

140 34 34 34 8

140 34

140
LTE

8

8

2

2

8

H×nh 1-4 : Qu¸ tr×nh t¸ch - Xen luång 2Mb/s tõ luång 140Mb/s
Víi qu¸ tr×nh xen nh vËy, c¸c kªnh dïng ®Ó phôc vô nh kÓ trªn sÏ cã gi¸ thµnh cao, ®é tin cËy gi¶m lµm ¶nh hëng ®Õn sù phôc vô vµ ®é tin cËy cña toµn hÖ thèng. * Kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t m¹ng kÐm, ®Æc biÖt lµ víi m¹ng viÔn th«ng tèc ®é cao. Do nhu cÇu vÒ th«ng tin tríc ®©y cha cao, cÊu h×nh m¹ng ®¬n gi¶n, dÔ qu¶n lý do vËy cÊu tróc khung PDH kh«ng t¹o ra kh¶ n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý riªng. C¸c nghiÖp vô cho phÐp trong khung

6

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

tÝn hiÖu lµ ®ång bé khung, c¶nh b¸o mËt ®ång bé ®iÒu khiÓn chÌn. * Tèc ®é tiªu chuÈn ho¸ cho m¹ng viÔn th«ng cßn thÊp Theo khuyÕn nghÞ cña CCITT, tèc ®é bit cao nhÊt ®îc tiªu chuÈn ho¸ cho m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ lµ 140 Mb/s, tèc ®é bit cao nhÊt cho m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ lµ 565 Mb/s. Víi giíi h¹n tèc ®é nh vËy trªn m¹ng viÔn th«ng quèc tÕ kh«ng t¹o ra ®îc mét xa lé th«ng tin, phôc vô cho nhiÒu lo¹i dÞch vô t¹o truyÒn th«ng kh¸c nhau thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña truyÒn th«ng sè. * ThiÕt bÞ cång kÒnh ThiÕt bÞ ghÐp kªnh bËc cao vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®êng ®éc lËp víi nhau. VÝ dô nh trong hÖ thèng th«ng tin quang, thiÕt bÞ ghÐp kªnh bËc cao vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang ®éc lËp víi nhau, h¬n n÷a m· ®êng cña hai lo¹i thiÕt bÞ nµy lµ kh¸c nhau. §Çu ra cña thiÕt bÞ ghÐp kªnh lµ m· HDB 3 cßn ®Çu ra thiÕt bÞ ®Çu cuèi quang lµ 5B6B. * Trªn thÕ giíi tån t¹i hai lo¹i tiªu chuÈn ph©n cÊp truyÒn dÉn kh¸c nhau. §ã lµ 2 lo¹i tiªu chuÈn cña ch©u ¢u vµ cña B¾c Mü. Hai tiªu chuÈn nµy cã sù kh¸c biÖt vª c¶ luång c¬ së ®Õn c¸c cÊp tèc ®é cao. Sù kh¸c nhau nµy g©y ra khã kh¨n trong viÖc hoµ m¹ng vµ ®ång m¹ng quèc tÕ. II-/ Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng SDH (Synchronous Digital Hierachy) 1-/ LÞch sö ph¸t triÓn cña SDH Ph©n cÊp sè ®ång bé SDH lµ mét thÕ hÖ truyÒn dÉn míi ngµy nay trªn thÕ giíi. SDH t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng trong c¸c dÞch vô viÔn th«ng thÓ hiÖn mét kü thuËt tiªn tiÕn cã thÓ ®¸p øng réng r·i c¸c yªu cÇu cña c¸c thuª bao, ngêi khai th¸c còng nh c¸c nhµ s¶n xuÊt ... tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æt ra cho nghµnh viÔn th«ng trong thêi ®¹i míi, kh¾c phôc nhîc ®iÓm cña thÕ hÖ PDH mµ chóng ta ®ang sö dông hiÖn nay. Trong t¬ng lai, hÖ thèng ®ång bé SDH sÏ ngµy cµng ®îc ph¸t triÓn nhê c¸c u ®iÓm vît tréi so víi PDH ®Æc biÖt lµ SDH cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi PDH trong m¹ng hiÖn hµnh, cho phÐp thùc hiÖn viÖc hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng líi viÔn th«ng trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn. C¸c tiªu chuÈn cña SDH thùc sù b¾t ®Çu vµo n¨m 1985 t¹i Mü, n¬i mµ nhiÒu n¨m tríc ®©y rÊt nhiÒu h·ng s¶n xuÊt thiÕt bÞ truyÒn

7

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

dÉn c¸p quang ®· ph¸t triÓn c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó m· ho¸ cho tÝn hiÖu riªng cña hä. §iÒu nµy dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ viÖc quy ho¹ch, khai th¸c, b¶o dìng, qu¶n lý vµ khai th¸c m¹ng hÕt søc phøc t¹p. Trong hoµn c¶nh ®ã, n¨m 1985 c«ng ty BELLCORE lµ c«ng ty con cña c«ng ty BELL t¹i Mü ®· ®Ò nghÞ mét ®¼ng cÊp truyÒn dÉn míi nh»m môc ®Ých kh¾c phôc c¸c nhîc ®iÓm cña hÖ thèng cËn ®ång bé PDH. §¼ng cÊp míi nµy ®îc ®Æt tªn lµ SONET (Synchronous Optical Network ; M¹ng quang ®ång bé) dùa trªn nguyªn lý ghÐp ®ång hå víi nhau trong ®ã c¸p quang ®îc sö dông lµm m«i trêng truyÒn dÉn. N¨m 1988, trªn c¬ së tiªu chuÈn SONET vµ tiªu chuÈn ghÐp kªnh kh¸c nhau ë ch©u ¢u, Mü, NhËt, CCITT (nay lµ ITU - T) ®· ®a ra tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ c«ng nghÖ truyÒn dÉn theo cÊu tróc sè ®ång bé SDH (Synchronous Digital Hiecrachy) dïng cho truyÒn dÉn c¸p quang vµ viba. Tiªu chuÈn SDH ®îc nªu trong khuyÕn nghÞ G707, G708, G709 cña CCITT ®Þnh nghÜa mét sè tèc ®é truyÒn dÉn c¬ së ë SDH. Tèc ®é nhá nhÊt cña SDH lµ 155 Mvit/s cña luång STM -1. STM (Synchronuos Transport Module - 1: M« ®un truyÒn t¶i møc 1). C¸c ®é truyÒn dÉn cao h¬n STM -4 lµ 622 Mb/s vµ STM -16 lµ 2.5 Gb/s. 2-/ Kh¸i niÖm vÒ SDH Ph©n cÊp sè ®ång bé SDH lµ m¹ng truyÒn dÉn t¹o bëi sù kÕt hîp c¸c thiÕt bÞ truyÒn dÉn cã tèc ®é kh¸c nhau lµ 1,5; 2; 6,3; 34; 45; 140 Mb/s.

34 Mbit/s

1,5 Mbit/s

140 Mbit/s

SDH

6,3 Mbit/s

2 Mbit/s H×nh 1-5 : CÊu tróc truy nhËp 8

45 Mbit/s

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
* ¦u ®iÓm cña SDH

¸n

tèt

nghiÖp

- §¬n gi¶n ho¸ c¸c kü thuËt ghÐp / t¸ch kªnh so víi PSH. - M· truyÒn dÉn cho tÝn hiÖu quang ®îc tiªu chuÈn ho¸ t¬ng thÝch víi c¸c thiÕt bÞ cña nhµ s¶n xuÊt. - Truy nhËp tíi c¸c luång nh¸nh tèc ®é thÊp kh«ng cÇn ®Õn qu¸ tr×nh t¸ch/ghÐp kªnh trän vÑn tÝn hiÖu tèc ®é cao. §iÒu nµy cho phÐp c¸c øng dông nèi xen rÏ vµ nèi chÐo kªnh cã hiÖu qu¶. - C¸c kªnh qu¶n lý m¹ng cung cÊp c¸c kh¶ n¨ng qu¶n lý, vËn hµnh vµ b¶o dìng m¹ng ®îc qu¶n lÝ cã hiÖu qu¶. - DÔ dµng ph¸t triÓn ®Õn c¸c møc ghÐp cao h¬n. - Cho phÐp truyÒn t¶i c¸c tÝn hiÖu sè ë c¸c tèc ®é bit x¸c ®Þnh trong khuyÕn nghÞ ITU - T G.702 (lo¹i trõ 8 Mb/s) vµ c¸c tèc ®é bit b¨ng réng. §iÒu nµy cho phÐp thiÕt bÞ SDH ®îc ®a vµo m¹ng hiÖn t¹i mét c¸ch trùc tiÕp vµ mét ph¹m vi réng c¸c dÞch vô. - Tiªu chuÈn SDH ®Þnh nghÜa ®é c¸p trung b×nh tiÕp nhËn bªn trong thiÕt bÞ tõ c¸c nguån cung cÊp kh¸c nhau. * C¸c nhîc ®iÓm cña SDH - Kü thuËt phøc t¹p h¬n do cÇn ph¶i ghi l¹i sù t¬ng quan vÒ pha gi÷a tÝn hiÖu luång vµ mµo ®Çu. - Do xuÊt ph¸t tõ Mü nªn dung lîng kh«ng ®¶m b¶o cho hÖ thèng tÝn hiÖu CEPT. - ViÖc nhåi byte - byte t¨ng ®é Jitter h¬n kiÓu bit - bit cña PDH. - §ång hå ph¶i ®îc cung cÊp tõ ngoµi. - ThiÕu tÝn hiÖu ghÐp trung gian 8 Mb/s - Luång STM -1 tèc ®é 155 Mb/s chØ chøa 63 luång 2 Mb/s hoÆc 3 luång 34 mb/s. * So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a PDH vµ SDH Cã thÓ tãm t¾t sù kh¸c nhau gi÷a kü thuËt PDH vµ kü thuËt SDH nh sau:

PHD
Bé dao ®éng néi dao ®éng tù do

SDH
Dao ®éng néi ®îc ®iÒu khiÓn ®ång bévíi nguån ®ång hå

9

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
GhÐp kªnh kh«ng ®ång bé

¸n

tèt
ngoµi

nghiÖp

GhÐp kÖnh ®ång bé GhÐp luång theo nguyªn lý xen byte Truy xuÊt trùc tiÕp tõ nguån tèc ®é cao h¬n.

GhÐp luång theo nguyªn lý xen bit Truy xuÊt luång riªng lÎ sau khi t¸ch / ghÐp ®Õn cÊp t¬ng øng.

* C¸c khuyÕn nghÞ cña ITU - T vÒ SDH G . 707 - C¸c tèc ®é bit cña SDH G . 708 - Giao diÖn nót m¹ng cña SDH G . 709 - CÊu tróc ghÐp ®ång bé G . 773 - Giao thøc cña giao diÖn Q G . 774 - M« h×nh th«ng tin qu¶n lý SDH ®Ó quan s¸t ph©n tö m¹ng G . 782 - C¸c lo¹i vµ nh÷ng ®Æc tÝnh c¬ b¶n cña thiÕt bÞ ghÐp SDH. G . 783 - C¸c ®Æc tÝnh cña khèi chøc n¨ng trong thiÕt bÞ ghÐp SDH G . 784 - Qu¶n lý SDH G . 803 - CÊu tróc m¹ng truyÒn dÉn dùa trªn c¬ së SDH G . 957 - C¸c giao diÖn quang cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng SDH G . 958 - C¸c hÖ thèng truyÒn dÉn SDH sö dông c¸p sîi quang * Ph©n cÊp tèc ®é bit cña SDH Theo khuyÕn nghÞ G . 707 c¸c cÊp tèc ®é bit trong SDH nh 1,5 Mb/s; 2Mb/s; 6,3Mb/s ; 34Mb/s; 45Mb/s vµ 140Mb/s lµ c¸c giao diÖn gi÷a hÖ thèng PDH vµ SDH ®îc gäi lµ c¸c luång nh¸nh PDH. C¸c luång nh¸nh nµy qua bé ghÐp SDH ®Ó h×nh thµnh c¸c luång sè ®ång bé STM - N Tèc ®é nhá nhÊt cña SDH lµ STM - 1 = 155,52 Mb/s c¸c tèc ®é cao h¬n b»ng béi sè nguyªn lÇn tèc ®é c¬ b¶n, c¸c tèc ®é cña SDH ®îc liÖt kª trong b¶ng díi ®©y. CÊp SDH Tèc ®é (Mb/s)

10

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
stm – 1 stm – 4 stm –16 stm – 64

¸n

tèt
155,52 622,08 2488,32 9953,28

nghiÖp

11

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
Ch¬ng II:

¸n

tèt

nghiÖp

CÊu tróc bé ghÐp SDH
I-/ C¬ së ghÐp kªnh SDH Qu¸ tr×nh ghÐp kªnh cña SDH gåm hai ®o¹n ®éc lËp ®ã lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh khèi truyÒn dÉn ®ång bé c¬ së STM - 1 vµ sù h×nh thµnh c¸c khèi STM - N cÊp cao h¬n b»ng c¸ch xen byte c¸c luång STM - 1. S¬ ®å ghÐp kªnh SDH ®îc biÓu diÔn trong h×nh 2.1

SDH Multiplexing structure xN x1
STM AUG
AU VC - 4

x3
TUG 3

C-4

x1

x3
AU VC - 3

TU -

VC - 3

0
C-3

x7 x7 Pointer Procesing Multiplexing Aliging 0 Mapping
TUG 2

x1 x3

TU -

VC - 2

0 0 0

C-2

TU -

x4
TU -

VC 12 VC 11

C12 C11

H×nh 2-1 : S¬ ®å ghÐp kªnh theo khuyÕn nghÞ ITU - T
Tõ h×nh vÏ trªn ta thÊy theo tiªu chuÈn cña ITU- T ta cã thÓ ghÐp vµo STM-N c¸c luång nh¸nh 1,544 M; 2,048 M; 6,312 M; 34,368 M; 44,736 M; 139;763 M hay luång cã tèc ®é t¬ng ®¬ng AMT (asynchronous Transfer mode). Chøc n¨ng cña c¸c khèi trong bé ghÐp SDH ®îc m« t¶ nh sau: a. Khèi C - n (Container - n)

12

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

Lµ ®¬n vÞ nhá nhÊt trong khung truyÒn dÉn, lµ n¬i bè trÝ vµo ®ã c¸c luång tÝn hiÖu truyÒn dÉn thÊp nhÊt nh lµ c¸c luång PDH, luång h×nh, luång sè liÖu.

13

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

C¸c C - n t¬ng øng víi tèc ®é truyÒn dÉn kh¸c nhau cho hai hÖ SONET vµ SDH Ký hiÖu C - 11 C - 12 C-2 C-3 C-3 C-4 C¸c Container C - n gåm cã: - C¸c byte th«ng tin - C¸c bit hoÆc c¸c byte nhåi cè ®Þnh trong khung kh«ng mang néi dung d÷ liÖu mµ chØ sö dông ®Ó t¬ng thÝch víi tèc ®é bit cña tÝn hiÖu PDH ®îc ghÐp vµo tèc ®é bit cña Container cao h¬n. - C¸c byte nhåi kh«ng cã ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc ®ång chØnh mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. Khi cÇn thiÕt c¸c byte nµy sö dông cho c¸c byte d÷ liÖu. Trong trêng hîp nµy trong khung cã bit ®iÒu khiÓn nhåi ®Ó th«ng b¸o cho ®Çu thu biÕt c¸c byte nhåi kh«ng cè ®Þnh cã thÓ lµ byte d÷ liÖu. b. Khèi VC - n (Vitual Container) : Container ¶o VC = C + POH Chøc n¨ng cña POH lµ mang th«ng tin bæ trî th«ng b¸o vÞ trÝ n¬i mµ Container nµy sÏ ®îc truyÒn ®Õn. Trong VC th× POH ®îc g¾n vµo ®Çu khung vµ t¹i ®Çu thu sÏ ®îc dÞch ra tríc khi mµ Container ®îc gi¶i m·. Ngoµi ra POH cßn cã chøc n¨ng mang th«ng tin vÒ gi¸m s¸t vµ b¶o tr× ®êng truyÒn. Ta cã thÓ ph©n biÖt hai cÊp VC tuú lo¹i t¬ng øng víi kÝch thíc cña Container C. -TÊt c¶ c¸c Container khi ®îc ghÐp trong Container lín h¬n th× ®îc gäi lµ Container cÊp thÊp c¸c Container ¶o cÊp lµ VC - 11, VC 12, VC -2. - TÊt c¶ c¸c Container ®îc truyÒn trùc tiÕp vµo khung STM - 1 ®îc gäi lµ Container ¶o cÊp cao nh lµ VC - 4, VC -3. TÝn hiÖu ®êng truyÒn (Kb/s) 1.544 2.048 6.312 44.736 34.368 139.264

14

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
3
C-11

¸n
4
C-12

tèt

nghiÖp

9

9

POH : mµo ®Çu ®o¹n

VC - 11

VC - 12 12
C-2

H×nh 2-2 : CÊu tróc VC - 11 vµ VC - 12

9

POH

VC - 3 POH J1 B3 C2 G F2 H4 Z3 Z4 Z5

H×nh 2-3 : CÊu tróc VC - 2 84

9

C-3

H×nh 2- 4 : CÊu tróc VC - 3
c. §¬n vÞ luång TU (Tributary Unit) TU = VC + PTR

3 VC 12

4

VC - 11 PTR 9

9

TU - 11

15

TU - 12

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

PTR (pointer) dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ VC trong khung. Cø 1 khung 125 µs sÏ cã 1 byte pointer, byte pointer sÏ ®îc g¾n vµo 1 vÞ trÝ cè ®Þnh trong khung cÊp cao h¬n.

VC - 2 PTR

12

9

TU - 12 H×nh 2-5 : CÊu tróc c¸c TU
TU - 3 = VC - 3 + PTR 3VC - 3 cã thÓ ®îc ghÐp vµo VC -4 theo nguyªn t¾c xen tõng byte sau ®ã ®îc ph¸t ®i trong khung AU - 4.

VC - 3 PTR

85

9

H×nh 2-6 : CÊu tróc TU - 3

16

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

d. Nhãm ®¬n vÞ luång TUG (Tributary Unit Group) TUG lµ nhãm c¸c TU ghÐp l¹i theo ph¬ng thøc xen byte. Cã 2 lo¹i TUG lµ TUG -2 vµ TUG -3 Mét TUG -2 = 3 x TU -12 = 4 x TU -11 = 1 x TU -2 TU - 3 = 7 x TUG -2 = TU -3
TU - 12 # 1 TU - 12 # 2 TU - 12 # 3

9 12

TUG - 2

H×nh 2-7 CÊu tróc TUG - 2 tõ TU - 12 TU -3

9 byte nhåi cè ®Þnh

TUG - 3

12

H×nh 2-8 CÊu tróc TUG - 3 tõ TU - 3
e. C¸c ®¬n vÞ qu¶n lý AU (Administration Unit) AU = VC + PTR C¸c AU ®îc t¹ ra tõ c¸c VC cÊp cao, c¸c con trá AU - PTR dïng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ b¾t ®Çu cña VC trong khung.

17

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

AU -3 ®îc t¹o thµnh tõ 3 x VC -3 gåm 9 x 87 byte + 3 byte. Ngoµi ra v× dung lîng truyÒn cña AU -3 (87 cét) lín nªn ngêi ta bè trÝ c¸c byte nhåi cè ®Þnh vµo trong cét thõa.

85 P O P 3 P O P

C-3

87

AU - 3 PTR

C-3

H×nh 2-8 : CÊu tróc AU - 3 tõ VC - 3
g. Nhãm ®¬n vÞ qu¶n lý AUG (Administration Unit Group) NhiÒu AU ®îc ghÐp víi nhau theo ph¬ng thøc xen byte t¹o thµnh AUG. AUG cã cÊu tróc khung gåm 9 x 261 byte.

261 AUG

9

H×nh 2-9 CÊu tróc AUG

18

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
II-/ CÊu tróc khung SDH * CÊu tróc khung STM - 1

¸n

tèt

nghiÖp

STM - 1 (Synchronous Transport Module -1): M«®un truyÒn dÉn ®ång hå møc 1

9 R SOH 3 1 AU - PTR 5 MSOH

261

Tr­êng tin STM - 1

H×nh 2-10 : CÊu tróc khung STM - 1
CÊu tróc khung STM - 1 ®îc s¾p xÕp gåm 9 dßng x 270 cét, chiÒu dµi cña hung lµ 125µs, mçi « lµ 1 byte, c¸c byte ®îc truyÒn thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi, trong mçi byte bit nµo cã trong sè lín sÏ ®îc ph¸t ®i tríc. Qua h×nh vÏ trªn ta thÊy cÊu tróc khung STM -1 gåm 3 phÇn chÝnh: - Mµo ®Çu ®o¹n SOH (Section overhead) - Con trá AU (Administration Unit Pointer) -Trêng tin (Payload)  PhÇn mµo ®Çu chiÕm 9 byte ®Çu tiªn cña c¸c hµng tõ 1 ®Õn 3 vµ tõ 5 ®Õn 9 vµ gåm 2 phÇn nhá. RSOH (Regennerater SOH) gåm 9 byte ®Çu tiªn cña hµng 1 ®Õn hµng 3 phÇn nµy chøa th«ng tin ®Ó qu¶n lý tr¹m lÆp. MSOH (Multiplex SOH) gåm 9 byte ®Çu tiªn cña hµng 5 ®Õn hµng 9 phÇn nµy chøa th«ng tin ®Ó qu¶n lý ghÐp kªnh.  Con trá AU chiÕm 9 byte ®Çu cña hµng thø 4  PhÇn cßn l¹i gåm 261 byte cña hµng t¹o nªn trêng tin ®Ó truyÒn t¶i tin SDH. Tuy nhiªn nh ta thÊy trªn s¬ ®å ghÐp kªnh mét sè byte cña phÇn nµy ®îc dïng cho c¸c th«ng tin qu¶n lý thªm.

19

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

Khung STM-1 ®îc truyÒn dÉn 8000 lÇn /1s lµ tèc ®é bit sö dông cho tÝn hiÖu PCM. Mçi khung STM -1 chiÕm 125 µs do ®ã tèc ®é STM -1 lµ: 8000 khung x 9 hµng / khung x 270 byte / hµng x 8bit/byte =155,52 mb/s. Tèc ®é cña mçi « lµ: 8000 khung x 8bit/khung = 64 Kb/s * CÊu tróc khung bËc cao STm-N

9x 3 R SOH

261x

1 AU - PTR 5 MSOH

Tr­êng tin STM - N

H×nh 2-11 : CÊu tróc khung STM - N
Khung STM - N ®îc t¹o thµnh nhê viÖc ghÐp c¸c khung STM-1 t¨ng lªn N lÇn theo ph¬ng thøc ghÐp tõng byte t¹o thµnh cÊp STM -1 cã tèc ®é truyÒn dÉn lµ 4 x 155,52 = 622,08 Mb/s, STM-16 cã tèc ®é truyÒn dÉn lµ 16 x 155,52 = 2,488 Gb/s. CÊu tróc khung STM -N gièng cÊu tróc khung STM -1 chØ kh¸c lµ tèc ®é cña d÷ liÖu truyÒn ®îc trong 125µs lµ N x 9 x 270 byte.

STM - N Multiplex : STM -1 (AU - 4)
AAA BBB CCC

STM - N

STM - 1 STM - 1 STM - 1

AU - 4 AU - 4 AU - 4 N CBAN CBA STM - N byte interleaved multiplex

STM - 1

NNN

AU - 4 261 x N

9xN RSOH AUPTR MSOH

ABC-- - - -NABC- - -N---------N 9 rows

20
...........N 125µs

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

III-/ S¾p xÕp c¸c luång PDH thµnh STM -1 Trong cÊu tróc ghÐp kªnh cña ETSI, qu¸ tr×nh ghÐp kªnh SDH chia thµnh 2 giai ®o¹n: - S¾p xÕp c¸c luång nh¸nh vµo c¸c gãi t¬ng øng - GhÐp c¸c gãi vµo khung STM -1 HiÖn nay ë níc ta chØ sö dông c¸c m¸y ghÐp kªnh SDH theo tiªu chuÈn cña ETSI nªn kh«ng ®Ò cËp ®Õn c¸c chØ tiªu cña NhËt vµ B¾c Mü.

sdh multiplexing structure
1 40M 34 M 2M

STM- AUG 1

AU - 4

VC - 4

C-4

x3

TUG -3

x1 x7
TUG -2

TU -3

VC -3 C-3

x3

TU -12

VC

C

H×nh 2-13 : CÊu tróc bé ghÐp kªnh SDH (ETSI)
A-/ S¾p xÕp c¸c luång nh¸nh vµo VC - n. §èi víi mçi lo¹i tÝn hiÖu cã c¸ch s¾p xÕp t¬ng øng, viÖc s¾p xÕp ®Þnh râ c¸c bit chÌn ®Ó ®iÒn ®Çy c¸c trêng tin ®ång thêi cho phÐp bï sù lÖch tÇng gi÷a SDH vµ PDH b»ng viÖc hiÖu chØnh. 1-/ S¾p xÕp luång 140 Mb/s S¾p xÕp luång 140 mb/s vµo STM -1 theo tr×nh tù sau:

21

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

C - 4 → VC - 4 →AU - 4 → AUG - 4 → STM -1 Tr×nh tù s¾p xÕp 140 Mb/s thµnh STM -1 nh h×nh vÏ 2 - 14 Luång cÊp 4 ch©u ¢u cã sè byte trªn 125 µs lµ 139264 bit/s : 8000 = 2176 byte

Khung tÝn hiÖu cña C - 4 cã 260 cét x 9 dßng. Nh vËy khèi C - 4 tiÕp nhËn luång 140 Mb/s trong 125 µs lµ 2176 byte chÌn thªm 164 byte VC - 4 bæ xung thªm 9 byte VC - 4 POH vµo cét tiªn cña khung VC - 4 s¾p xÕp thµnh khung cã 260 cét x 9 dßng. Mçi VC - 4 gåm 9 byte (1 cét) POH vµ mét trêng tin 9 x 260 byte dïng ®Ó t¶i tÝn hiÖu 140 Mb/s.

S¾p xÕp 140 mb/s thµnh STM - 1

270 = 261 SOH STM - 1 9 AU4 PTR SOH 9 SOH AU - 4 9 AU4 PTR 125µm 261 P VC - 4 9 O H 125µm 261 125µm

H×nh 2-14 : Tr×nh tù s¾p xÕp 140 Mb/s 22 thµnh STM - 1

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

- Mçi hµng ®îc chia thµnh 20 khèi mçi khèi gåm 13 byte. - Trong mçi hµng 1 bit c¬ héi hiÖu chÝnh (s) vµ 5 bit ®iÒu khiÓn hiÖu chØnhC. - Byte ®Çu tiªn cña mçi khèi gåm: + 8 bit th«ng tin (byte W) hoÆc + 8 bit ®én cè ®Þnh (byte Y) hoÆc + 1 bit ®iÒu khiÓn hiÖu chØnh (C), 5 bit nhåi cè ®Þnh (R) vµ 2 bit mµo ®Çu (O) (byte X) hoÆc + 6 bit th«ng tin I, 1 bit c¬ héi hiÖu chØnh (s) vµ 1 bit nhåi cè ®Þnh R(byte X). - 12 byte cßn l¹i cña khèi th«ng tin.

270 byte 9 byte 261 byte VC 4

RSOH

Con trá AU MSOH

STM - 1

J1 B3 C2 G1 F2 H4 Z3 K5 Z5

VC 20 khèi 13 4 byte POH H×nh 2-15 : GhÐp 140 Mb/s vµo VC - 4 23

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

- C¸c bit O ®îc dïng th«ng tin qu¶n lý trong t¬ng lai. Bé 5 bit ®iÒu khiÓn chØnh ®îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn viÖc sö dông bit S CCCCC = 00000 chØ ra S lµ bit th«ng tin CCCCC = 11111 chØ ra S lµ bit hiÖu chØnh Au tiÕp nhËn VC - 4 vµ bæ sung 9 byte con trá AU - 4 PTR vµo dßng 4 cña cét 1÷ 9 (vïng A) sau ®ã STM - 1 bæ sung thªm c¸c byte SOH t¹o ra khung cã 270 cét x 9 dßng.

24

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
1 12 byte

¸n

tèt

nghiÖp

POH W 96I X 96I Y 96I Y 96I Y 96I

X 96I Y 96I Y 96I Y 96I X 96I

Y 96I Y 96I Y 96I Y 96I Y 96I

Y 96I Y 96I X 96I Y 96I Z 96I
Y: R R R R R R R R X: C R R R R R 0 0 Z: I I I I I I S R I: Bit th«ng tin R: Bit ®én cè ®Þnh 0: Bit qu¶n lý S: Bit chÌn C: Bit ®iÒu khiÓn chÌn H×nh 2-16 : CÊu tróc mét hµng trong khung VC - 4

2-/ S¾p xÕp luång 34 Mbit/s S¾p xÕp luång 34 Mb/s thµnh STM -1 theo tr×nh tù sau: C - 3 → VC - 3 → TU - 3 → TUG -3 → VC - 4 → AU - 4 → STM - 1 TÝn hiÖu 34 Mb/s ®Çu tiªn ®îc ®a vµo khung C - 3, khung nµy gåm cã 84 cét x 9 dßng. Khèi VC - 3 tiÕp nhËn khung C - 3 vµ bæ sung tÝn hiÖu qu¶n lý luång 9 byte VC - 3 POH vµo cét ®Çu tiªn t¹o thµnh khung 85 cét x 9 dßng. (Xem h×nh 2-17) Container ¶o VC - 3 gåm 9 byte POH vµ 1 trêng tin 9 dßng x 84 cét chia thµnh 3 khung con mçi khung gåm: - 1431 bit th«ng tin - 2 bé 5 bit ®iÒu khiÓn hiÖu chØnh (C1, C2 = 10 bit) - 2 bit c¬ héi hiÖu chØnh (S1, S2)

25

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
- 573 bit ®én cè ®Þnh (R)

¸n

tèt

nghiÖp

C¸c bit C1, C2 ®îc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn lÇn lît S1, S2. C1 C1 C1 C1 C1 = 00000 chØ ra r»ng S1 lµ bit th«ng tin

A/ G P O H G G
84 Byte
1B 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3 3 3

B/
1 3* 8I 3* 8I 3* 8I 3 3* 8I 3* 8I 3* 8I

1Byt e

3B 3* 8I 3* 8I
A B 8I

KÝ hiÖu : =
A B = RRRRRRRRS1S2 I I I I I I 8I

=
3* 8I

= 3*8bit I = 3 byte I

= 1 byte *

I : Bit th«ng tin tõ luång nh¸nh * R: Bit chÌn cè ®Þnh * S1,S2 : C¸c bit cho phÐp chÌn ©m vµ d­¬ng t­ ¬ng øng * C1,C2 : C¸c bit chØ thÞ chÌn

H×nh 2-17 : S¾p ®Æt luång nh¸nh 34 M vµo VC 3.
A/ S¾p ®Æt luång nh¸nh 34 M vµo VC - 3. B/ S¾p ®Æt luång26 nh¸nh trong nhãm Gn (n =

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

C1 C1 C1 C1 C1 = 11111 chØ ra r»ng S1 lµ bit hiÖu chØnh. Bit C2 còng ®iÒu khiÓn S2 mét c¸ch t¬ng tù. Trong trêng hîp cã lçi bit C th× kiÓu ®¸nh gi¸ theo ®a sè ®îc sö dông. Sau ®©y ta xÐt qu¸ tr×nh s¾p xÕp VC - 3 thµnh STM - 1 Ta biÕt r»ng cÇn 3VC - 3 ®Ó ghÐp thµnh 1VC - 4 d vËy mçi TU 3 chØ cÇn 3 byte con trá (H1H2H3) tõ ®ã 3 x TU - 3 sÏ cÇn 9 byte con trá. Khèi TU - 3 bæ xung 3 byte con trá TU -3 vµ ®én thªm 6 byte vµ ®Ó t¹o thµnh khung TU -3 cã 86 cét vµ 9 dßng. Khèi TUG -3 ®¬n thuÇn chØ tiÕp nhËn khung Tu -3 vµ gi÷ nguyªn khung ®ã. 3 khung TUG -3 ghÐp xen byte ®Ó t¹o thµnh khung VC -4. Nhng 3 khung TUG -3 chØ cã 258 cét v× vËy khèi VC - 4 bæ xung thªm cét VC - 4 POH vµ ®én thªm 2 cét gåm 16 byte kh«ng mang tin S. Khèi AU - 4 bæ xung con trá AU - 4, khèi AUG tiÕp nhËn VC - 4. Khèi STM - 1 bæ xung thªm c¸c byte SOH.

TUG - 3 (1)
PTR

TUG - 3 (2)
PTR

TUG - 3 (3)
PTR

1 2 3 4 5 6
H H H 1 1 1 H H H 2 2 2 H H H 3 3 3

261

S S S

VC 4POH H×nh 2-18 GhÐp xen byte 3 x TUG - 3 thµnh VC - 4

27

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n
270 = 261 +9 9

tèt

nghiÖp

STM 1 AU - 1 VC - 1 P

AU4PTR SOH

SOH 261 =86 x 3 +3 H H SSH 1 1 1
H H H 2 2 2 H H H S 3 3 3

125µs

9 OS S H x3
P T R

123123

...

123 125µ s

113 12

TUG 3

S 125µ s

x1
P T R

86 = 85 + 1

TU 3

S 125µ s X1 P O H 125µ s H×nh 2-19 : Tr×nh tù s¾p xÕp 3 VC - 3 thµnh STM - 1 28 85

VC - 3 9

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
3-/ S¾p xÕp luång 2 Mbit/s

¸n

tèt

nghiÖp

C¸c byte cña luång nh¸nh 2 Mbit/s trong 125 µs ®îc ghÐp vµo C - 12 lµ 32 byte sau ®ã trong C - 2 ®én thªm 2 byte kh«ng mang tin thµnh 34 byte. C¸c bit vµ c¸c byte chÌn ®îc sö dông ®Ó duy tr× kÝch thíc x¸c ®Þnh cho khung VC- 12. VC - 12 t¹o thµnh 1 ®a khung 500µs dïng chung 1 byte VC - 12 POH (byte V5) vµ ®øng ®Çu ®a khung, 3 khung cßn l¹i cã 1 byte ®én cè ®Þnh (R) ®øng ë ®Çu khung ta cã sè byte trong mét VC - 12 lµ 35 byte.
2 PDH C12 C VC 12 TU 12

s
POH

PTR 3 2 1

Pointer offset value

VC - 12 2 TU - 12

3

1 TUG - 2

7

2

TUG - 2

1 TUG - 3

POH

3

2

TUG - 3

1 VC - 4

PTR

VC - 4 AU - 4

AU - 4 AUG

SOH

N

AUG

1 STM - N

H×nh 2-20 : S¾p xÕp luång 2Mbit/s Trong SDH cã 3 chÕ ®é ghÐp cã thÓ sö dông lµ: - GhÐp kh«ng ®ång bé

29

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
- GhÐp ®ång bé bit - GhÐp ®ång bé byte

¸n

tèt

nghiÖp

Mapping of 2M Signal into VC 12
V5 R V5
1.0RRRRR R

V5
P0P1RRRRRR

32bytes R J2
C1C20000RR

32bytes R J2 100000R 35 byte 125µs 32bytes R Z6
10RRRRRR

R ch1 - 15 M ch16 R J2
P0P1RRRRRR

32bytes 140 byte 500 µs R Z6
C1C20000RR

R ch1 - 15 M ch16 R Z6
P0P1RRRRRR

32bytes R K4
C1C2RRRRRS 1

32bytes R K4
10RRRRRR 32bytes+ 7 bit

R ch1 - 15 M ch16 R K4
P0P1RRRRRR

1: Information O:Everhead C: Justification Control S1: Justification Opportunity S2:Fixed Stuff

S211111
32bytes+ 7 bit

R
Asynchronou s

R Bit
synchronous

R ch1 - 15 M ch16 R Byte
synchronous

The latest recommendation delted

* GhÐp kh«ng ®ång bé: Luång tÝn hiÖu 2 Mb/s kh«ng ®ång bé víi luång tÝn hiÖu SDH. Trong m¹ng dïng chÕ ®é nµy kh«ng thÓ truy nhËp víi c¸c kªnh 64 Kb/s mét c¸ch trùc tiÕp. KiÓu ghÐp nµy rÊt phï hîp víi c¸c luång 2 Mb/s PDH hiÖn nay. * GhÐp ®ång bé bit: Tèc ®é bit ®îc ®ång bé víi tÝn hiÖu SDH kh«ng ®ång bé c¸c tÝn hiÖu nhËn d¹ng khung. * GhÐp ®ång bé byte: C¶ tèc ®é bit vµ tÝn hiÖu ®ång bé khung 2 Mb/s ®Òu ®îc ®ång bé víi tÝn hiÖu SDH.

H×nh 2-21 : C¸c chÕ ®é ghÐp trong SDH

30

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

Khung VC - 12 ®îc chia lµm 4 phÇn, mçi phÇn gåm 35 byte. C¸c byte ®îc gi¶i thÝch nh sau: - V5: POH cña VC - 12 lµm chøc n¨ng qu¶n lÝ tuyÕn nèi 2 VC 12. Byte nµy mang c¸c th«ng tin cho viÖc qu¶n lÝ ®Çu cuèi tíi ®Çu cuèi luång nh th«ng tin c¶nh b¸o, t×nh tr¹ng truyÒn gãi (cã /kh«ng) gi¸m s¸t ho¹t ®éng, t×nh tr¹ng chuyÓn b¶o vÖ... - I : c¸c bit th«ng tin - O : bit mang th«ng tin vµ qu¶n lÝ hiÖn cha ®îc ®Þnh nghÜa. - S1, S2 : c¸c bit c¬ héi ®iÒu chØnh, c¸c bit nµy dïng ®Ó hiÖu chØnh sù chªnh lÖch tÇn sè gi÷a SDH vµ PDH. - C1, C2 : §Ó ®iÒu khiÓn viÖc ®iÒu chØnh (b»ng c¸c bit c¬ héi ®iÒu chØnh). C¸c bit C1 dïng ®Ó ®iÒu khiÓn S1. C1 C1 C1 = 000 chØ ra S1 mang th«ng tin. C1 C1 C1 = 111 chØ ra S1 lµ bit hiÖu chØnh (bit chÌn) t¹i ®Çu thu viÖc quyÕt ®Þnh S1, S2 lµ bit th«ng tin hay bit chÌn ®îc x¸c ®Þnh theo kiÓu ®a sè trong trêng hîp cã mét lçi bit C. - PO, P1: dïng cho viÖc b¸o hiÖu CAS trong chÕ ®é ®ång bé byte. Trong nh÷ng khung cã mang tÝn hiÖu b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ë khe 15 vµ 30, hai bit nµy cã gi¸ trÞ 1, trong trêng hîp kh¸c c¸c bit nµy cã gi¸ trÞ O. - J2: ®Þnh tuyÕn nèi cho VC - 12 (dïng x¸c ®Þnh ®iÓm truy nhËp luång bËc thÊp) - R: lµ byte ®én cè ®Þnh. HiÖn nay mét h·ng ®· thay ®æi c¸c byte R nh sau: + R ®Çu khung 2 thay b»ng J2 + R ®Çu khung 3 thay b»ng Z6 (NEC) + R ®Çu khung 4 thay b»ng K4 Z6: truyÒn tÝn hiÖu b¶o dìng (dµnh cho ngêi ®iÒu hµnh) K4: chuyÓn m¹ch b¶o vÖ tù ®éng tuyÓn bËc thÊp (tuyÕn VC 12) (Xem h×nh 2-22) Sau khi VC - 12 ®îc t¹o thµnh khèi TU - 12 tiÕp nhËn khung 35 byte do VC -12 chuyÓn tíi vµ bæ sung thªm 1 byte con trá thµnh 36 byte/khung. TiÕp theo s¾p xÕp 3 TU - 12 thµnh khung TUG - 2 cã 12 cét x 9 dßng, s¾p xÕp 7 x TUG - 2 thµnh khung TUG - 3 cã 86 cét x

31

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

9 dßng. Sö dông 3 TUG -3 s¾p xÕp thµnh VC - 4. Khi s¾p xÕp 7 x TUG - 2 thµnh TUG - 3 th× TUG - 3 bæ sung 3 byte NPI (Non Pointer Indication - chØ thÞ con trá kh«ng hiÖu lùc) vµo ®Çu cét thø nhÊt vµ 6 byte ®én S còng vµo cét thø nhÊt vµ 9 byte S vµo cét thø hai. Khi s½p xÕp 3 TUG - 3 thµnh VC - 4 còng ph¶i ®én thªm 2 cét S tiÕp ®Õn lµ 6 cét S do 3 TUG - 3 chuyÓn sang, (S - Stuff Fixed- Byte ®én cè ®Þnh). AU - 4 bæ sung con trá AU - 4 PTR. STM - 1 bæ sung c¸c byte SOH. Nh vËy lµ trong khung TUG - 3 cã 21 byte con trá Vn, ph¶i sö dông mét ®a khung VC - 4 ®Ó ghÐp ®ñ con trá Tu - 12 vµo VC - 4.

VC V5
35 byte

VC V1

J2
35 byte

V2 V5

Z6
35 byte

V3

K4
35 byte
500µ s

V4

H×nh 2-22 : GhÐp c¸c VC - 12 vµo TU - 12

500µ s

B-/ GhÐp c¸c gãi khung STM - 1 * GhÐp TU - 12 vµo TUG - 2: Mçi TU - 12 mang mét ®o¹n 35 byte cña VC - 12 vµ con trá TU 12 (trong chÕ ®é ®éng). TUG - 2 lµ mét cÊu tróc gåm 9 dßng x 12

32

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

cét chøa ®ñ 3 x TU - 12. trong TUG - 2, vÞ trÝ c¸c VC - 12 ®îc x¸c ®Þnh bëi c¸c con trá, vÞ trÝ cña c¸c VC trong TUG - 12 cã thÓ thay ®æi dÞch lªn hoÆc dÞch xuèng cßn vÞ trÝ c¸c con trá lµ hoµn toµn x¸c ®Þnh. (Xem h×nh 2-23) KÝch thíc cña TUG - 3 lµ 9 hµng x 85 cét võa vÆn cho mét TU -3. Cét ®Çu tiªn TUG -3 sÏ chøa c¸c byte nhåi cè ®Þnh vµ con trá TU -3, con trá nµy chØ ra ®Þnh pha gi÷a Vc -3 vµ khung TUG -3. (Xem h×nh 2-24) * GhÐp TUG - 2 vµp TUG -3: Mét TUG -3 cã thÓ chøa hÕt 7TUG 2 khi ®ã cét ®Çu tiªn cña TUG - 3 sÏ chøa c¸c bit nhåi cè ®Þnh, 84 cét cßn l¹i ®îc chia ®Òu cho 7 TUG - 2. VÞ trÝ c¸c con trá TU - 2 trong trêng hîp nµy còng lµ

33

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

VC Ptr

VC Ptr

VC Ptr

TU9 hµng TUTU-2 4 12 cét TU-

H×nh 2-23 : C¸ch ghÐp c¸c TU -12 vµo TUG -2
85 cét

H1 H2 H3
F I X S T U F F

85 cét

J1 B3 C2 G F2 H4 Z3 K3 Z5
Fix stuff : C¸c bit chÌn cè

C-3

H×nh 2-24 : GhÐp TU - 3 vµo TUG -3 34

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

cè ®Þnh ®èi víi khung TUG -3. Trong h×nh vÏ trªn ta chØ ®a ra kh¸i niÖm vÒ c¸ch s¾p xÕp dung lîng c¸c khèi nhá vµo c¸c khèi lín h¬n, thùc tÕ c¸c khèi ®îc xÕp lÖch nhau theo kiÓu xen byte. C¸ch ghÐp xen byte ®îc minh ho¹ h×nh vÏ sau:

F I X S T U F

F I X

TU2

86 cét

TU2

TUG-3 (7xTUG-

S T U F -_ -

TUG-2

TUG-2

Fix stuff: C¸c bit chÌn cè

12 cét

H×nh 2-25 : GhÐp 7 TUG -2 vµo TUG -3
* GhÐp TUG -3 vµo VC - 4: Trêng tin cña 1 x VC - 4 cã thÓ ®iÒn ®Çy b»ng 3 TUG -3. Trêng tin cña VC - 4 cã thÓ ®îc coi lµ 1 khèi 9 hµng x 260 cét, 2 cét ®Çu tiªn ®îc ®iÒn ®Çy c¸c bit nhåi. 3 TUG -3 ®îc xÕp theo kiÓu xen byte ®iÒn ®Çy 9 hµng x 258 cét cßn l¹i cña trêng tin VC -4. VÞ trÝ c¸c con trá cña VC - 4 lµ hoµn toµn x¸c ®Þnh so víi khung VC -4. VÞ trÝ cña VC -4 t¬ng øng víi AU -4 ®îc chØ ra bëi con trá AU -4.

35

§å TrÇn YÕn Ph¬ng
TUG 1

¸n
TUG - 3 (B)

tèt

nghiÖp
TUG - 3 (C)

TUG - 3 (A)
8 1

8

1

8

POH VC-4
1 2 3
ABCABCABC ABC ABCABCABC

261

H×nh 2-26 : GhÐp c¸c TUG - 3 vµo VC - 4
* GhÐp c¸c AUG vµo STM - N Sù s¾p xÕp N x AUG trong mét khung STM - N m« t¶ nh sau: Mçi AUG lµ mét cÊu tróc gåm 9 hµng x 261 cét céng thªm 9 byte ë hµng thø 4 cho con trá AU - N. Khung STM - N gåm SOH cña khung ®ã vµ cÊu tróc 9 hµng x N x 261 cét mçi hµng vµ N x 9byte hµng thø t. N x AUG ®îc xÕp theo kiÓu xen byte vµo cÊu tróc ®ã vµ cã pha cè ®Þnh t¬ng øng víi khung STM- N (vÞ trÝ cña c¸c AUG trong khung STM - N lµ x¸c ®Þnh) Mét AU - 4 cã thÓ ghÐp võa vÆn trong mét AUG 9 byte ë ®Çu hµng thø t ®îc dïng cho con trá AU -4; 9 hµng x 261 cét cßn l¹i ®îc dïng cho VC -4. Pha cña Vc - 4 so víi Au - 4 lµ kh«ng cè ®Þnh (vÞ trÝ kh«ng cè ®Þnh) vÞ trÝ cña byte ®Çu tiªn cña VC -4 ®îc chØ ra bëi gi¸ trÞ con trá AU - 4.
1 9

AUG (1)

1

9

AUG (1)

RSOH
123...N 12 3...N

123...N 12 3...N

M

Nx9 N x 261

123...N 12 3...N

36 H×nh 2-27: GhÐp c¸c AUG vµo c¸c khung STM -N

§å TrÇn YÕn Ph¬ng

¸n

tèt

nghiÖp

A TU12

B

C

TUG2

ABCAB CAB CAB C

(1)

(2)

(3)

(7)

TUG3
1 2

1 2 34 5 671 2 34 5 671 2 34 5 671 2 34 5 671 2 34 5 671 2 3

4 5 67

1 2 3 4 5 67

86

Nhåi H×nh 2-28 : GhÐp TU - 12 vµo TUG - 3

37