You are on page 1of 100
Ua) 25.000 lei ~ Civilization: = Call‘To Power _= = enc 5° noua generatie si un LT se] 3 is RC Wa ! SCOR nce} bo Re el) ADK 2 | Reincep peripetiile we intr-o lume’ ele) mister ' Un Voodoo 2 al accelefarttl Melons) Balada unui gamer trist J sorit un editorial nui ugor. Dao& prinzi momentul, daod egtt insplrat, yout niol foarte grou. Cand am auzit ci luna asta eu trebule 8 sori, fedtioriaul, mam speriat pujin. De fapt, mam speriat pufin mai mult. Despie op 0 ef soriu eu? Ce subiect o 8 trater in acest editorial? Dupa cele scrise de cologii mel, trebuia s& f20 gl eu 0 treabl oft de oft buNK, nu mi foo e ras, §i cum mA gandeam eu aga cam despre ce 0 #4 sort, co-mi treaa prin ‘inte? De oe si nu sorta despre calculator. La prima vedero pare banal, dar ‘V8 asigur o4 nu este deloo aga. Pai, in primul nnd, acest ,obiec:” a devenit din 2 tn oe mal folos in aproape toate domenille de gativitate. Apoi pentra of pe folosirea acestaia se pune tot mai mult ascent In eduoatia tinerllor. in oale din ‘urmi, gi aici volam si ajung, pentru of aoesta este oblectul esential al ore&rui game? care se respects. Aga of, mengand gi mai departe, mam hot&rét $5 Sscrlu despre calculatoarele gamerior, ¢1 In general despre viata de gamer. Pi ce neam face nol, gamert, far sistemele noastre? Cum ar arta viska noastra, ‘iri POul alituri de care ne petrecem cea mai mare parte a timpuh? Hai of 1un joc l mal jel de la un pricten sau altul, dar ou caleulatorul esta alti povesta Dar si facem un pas inainte, Avem caloulatoare, Sai mai ooredt epus, 0 ‘mare parte dintre oel pasionaf{ de Joouri au, iar restul gar dori 6& aibé, das: ‘ug! pot permite. Acestia din rm sunt oei mai nfpstull dintre nol, Bi nu pot sta acast in fata proprillor caloulatoare i sunt obligati ei umble pe la firme ‘sau pe la prieteni pentru a se putea bucura de Jooul preferat. Reventin la nol cet care aver oaloulatoare aeast, Suntem ujor avantajati. Dar 08, asta face mai ugoard viaja noastré de gameri? RAspunsul este foarte clar: nul In primul ind, pentru of pe mulfi dintre not ne omoard upgredevuril, Ca si fil pastl, trebulle ca, In cel mai ru caz mBcar, oats pe an s8 faci un efort gi siti actualizet configuratia sau vel avea surpriza neplAcutl cK dupll oe al agteptal cu sufletl la gun un Joo amume, In momental in care apare si iti meangé total fanapoda sau mai ru, e& mu meangi deloe Txist fireste g1 gameri care nu au prea mari dificulbiti de ondin financia. Acegtia 6% faci un pas inaintel Eu nimsn pe loo. S-ar spune of daol ai bani astfel inc siti feck orice configuratie vrel, problemele au cam displirut. Gres! (Ceca ce incere eu s& spun este c& gf acela care Is pot permite sisteme demne de © firm producitoare de jocuri, nu pot tri linigtifi $1 et stau ca morcovul tn coaste la fel de adane tnfipt ca ¢! la nol. Un prim motiv ar fl ok se apropie anul de gratle 2000. Des! mA tem pentru sistemul meu destul de résuflat, abla ‘agtept SH vid ce se va tntémpla, fi pentra oH parc o duceam prea bine, gi ‘pAné-n 2000 mai era ceva timp, ain fost binecuvantati cu diferiti virus, care de care mai al naibit, care ataci diverse componente ale caleulatorult in dierite Derioade ale anu. Cal mai recent exemplu este CIE-ul care a fiout destule vietime in réndul pisclon de baz, Dar 6 presupunem o& am véreat olifa end am fost mlol, aver noroe gi aveste necaguri ne vor cool, Avem calculatoare tari de tot, nu ne temem de virugl Co ar mat putea si se intample? Vi spun acum! Sar putes intampla $5 agtepii un joo care este anunjat cu trambe ¢i surle #1 s8 vezi cova jainio. Mai ul, 6 ma vez! nimio, pentru o&, din diverse motive’ produotia oelor de la casa, e jocuri X a fost intdrciet. Alte probleme, alfi nervil Oe am vrut eu demonstrez prin enumerarea tuturor aosstor probleme pe care le poate avea un gamer? Faptal o& nici noi nu avem 0 viet prea lugoaré gi nicl cind vrea omul 68 se relexeze In fata oaloulatorulul nu soap 4 probleme, pentru ci aste vista, fle of ne convine sau nu, Agadar, gameri in toate colkunle, unifi-val §1 aga unis de suferinyd: LET'S JUMP TOGHETER TO THE NEXT LEVEL Adici Levelul din tule! Apot col din august, ¢1 tot aga, ne vedem in 2018, poate atunct scipiim de ghinioane. ‘Una peste alta, cu ocazia trgulul CERF 1999 am vazut destule pentru tof: Pentium M1, Voodoo 3 tn felurite configurafi,joystick-uri, boxe, pial de sunet toate bune §i frumoase gi intwun fel de neatins pentru multi dintre nol. Snze eosebire dé all! ani, CERP-ul s-a buourat de o mulfime de visitatori gi poate ma 1m ultima! rand de 0 mai bun organizare. Personal am remareat o serie de ‘me care au avut o mulfime de aotiunt gl oare au dlepus @1 de standurt imense. Spre bucuria mea am avvut propriul nostra stand, astfel Inolt ne-am putt ‘bucura. de vizitator! gi de o mulkime de fani LEVEL care fie au vrub autograte, ‘Be au vrut pur gi simplu si stea de vorb& cu nol gi si ne string mAinlle, Este un inoeput bun 1 s& sperdim 8 la urmBtoares editie a CERFului o si va pregitim o adevreté suprizl. Cava cu total fenomenal gi cum mu a mai vse én acum in Roménia, Pe perioada tangulul am vandut mai multe reviste eed ne-am fl pubut gindi vreodai, oolegul nostru de la distributie, Nica Anghel, ‘lind nevoit si faoK pe perioada tngului dou transporturi de reviste de Ia, Bragov la Buouregti. Car asta a fost anul aoestal Sperm oA Intainim mai ‘mull! fani LEVEL in toamna apestui an la TRABO "09, D Paste Edftoriall Penny ae ee Tes Cer eed eae se Poet Cea ee (Me. President) Serer ee ees ee omer) Sergiu Zichil (Sergio) Peer eee) Nicolae Florstean (Nyk) Cee) Marius Ghit ed ool eter) Re Per Contabi Rot eee cont Distribu ene LLeonte Margin Reon Semi Ere Ear Deen eet AS-COM SRL, tel: 01/2228542 eee) Rone ey Noone ee ery as eee er Soc) Teac uy Pest eee ant)