Ponuda vrijedi 23.09. i 24.09.2013.

PileÊi file
- rlníuz, 1 kg
Ponuda vrl|edl samo
u 1us supermarkeLlma
6,
55 1eleLlna s kosLlma
- od predn|eg, 1 kg
Ponuda vrl|edl samo
u 1us supermarkeLlma
8,
55
Ponuda arLlkla 1eleLlna s kosLlma ne vrl|edl za P| 8l|el|lna, Cazln III, 1esan| l Prn|avor.
2,
00
Ul|e Iskon
“ suncokreLovo, 1 l
Sve više državljana BiH kao dobrovoljci i plaćenici ratuju po svijetu
VEHABIJAMA
će se oduzimati
putne isprave BiH
svijeeeeeeeeeeeetttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Priprema se državni zakon po kojem će se odlazak državljana BiH na ratišta po
svijetu tretirati kao teško kazneno djelo za što je predviđena višegodišnja robija
3. str.
Za krede
i spužve u
školama se
novac traži
od roditelja
MOSTAR...
PREPUCAVANJEM ŽUPANIJE I
GRADA TROŠKOVI ŠKOLA PALI
NA LEĐA RODITELJA...
1
2
.1
3
.

s
t
r
.
INTERVJU...
Miro Lazović,
potpredsjednik SDU-a
7
.

s
t
r
.
7
.

s
t
r
.
U Bruxellesu
će našim liderima
biti očitana lekcija!
Helez:
Borit ću se
da pripadnici
HVO-a nastave
primati
mirovinu iz
Hrvatske
SPORNE
MIROVINE
Hrvatske
2. str.
CIA-ini dokumenti o ratnom razdoblju u BiH počinju dizati prašinu
OTKRIVENA TAJNA
Američki obavještajci bili skloniji
ustroju tri republike u BiH!
Tuđman se Federacijom branio od muslimanske države
4. – 5. str.
EUROBASKET
HRVATSKA 66
ŠPANJOLSKA 92
Hrvatska ostala
i bez bronce
DRAMA U NAIROBIJU
Bugojanac
spasio sebe i
sinčića iz šoping
centra smrti
56. str.
Dnevni
list
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
BROJ 4375 lSSN ¡5¡2·8192
Cijena 1 KM, 5 KN, 0,5 EUR
www.dnevni-list.ba
DRUGO IZDANJE
32. str.
18. str.
“Dani berbe grožđa
· 8rotnjo 20¡3.ć
Vitezovi sv. Marka
iz Venecije došli
prvi put i uručili
darove načelniku
2
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Događaji Aktualnosti, intervjui, analize, reakcije, glas građana...
Vremenska prognoza za 23. 9. 2013. pp g
Sarajevo 20
o
C
Mostar 25
o
C
Ljubuški 25
o
C
Banja Luka 23
o
C
Tuzla 20
o
C
Zenica 19
o
C
Bihać 23
o
C
Livno 24
o
C
Jajce 20
o
C
Temperature
po gradovima
u Bosni i Hercegovini
Mostar
Banja Luka
Tuzla
Zenica
Jajce
Ljubuški
Bihać
Sarajevo
AKTUALNOSTI...
HDZ BiH je blizu dogo-
vora sa SDA u vezi sa
presudom u predmetu
“Sejdić – Finci”, o čemu će
se, kao i o pitanju grada
Mostara, razgovarati na
sastanku dvije stranke
idućeg četvrtka. Vjerujem
da je iskristalizirano što
govori jedna, a što druga
stranka i da ćemo se lakše
dogovoriti. Kada je riječ o
Mostaru, informiran sam
da postoje vrlo jasni sta-
vovi obje stranke, tako da
će i o tome moći konkretno
razgovarati.
Balkanske se državice na
neki način osjećaju izolira-
no i u njima ima mnoštvo
nesređenih situacija, zbog
čega i nastaju inicijative
poput one o konstituiranju
“balkanske šestorke”.
Proces ulaska u EU je
izuzetno mukotrpan i du-
gačak. Sigurno ima dosta
tih ad hoc rješenja koja se
pojavljuju, ali mislim da
to ne smije postati neka
vrsta zamjene za europske
integracije ili za ulazak u
NATO.
STAV... ...STAV
Predstavnici ministarstava za pitanja branitelja Federacije
i Hrvatske uskoro bi trebali održati sastanak...
ZUKAN HELEZ:
Borit ću se da pripadnici
HVO-a nastave primati
mirovinu iz Hrvatske
Znam kako su veliki broj Hrvata i manji broj Bošnjaka branili Hrvatsku i osobno ću
zauzeti stav kako trebaju nastaviti primati mirovine iz Hrvatske, kazao je Helez
Ĉ Piše: Dragan Bradvica
Ĉ dragan.bradvica@dnevni-list.ba
SARAJEVO–PredsIav-
nIcI IederaInog mInIsIar-
sIvazapIIan]abranIIeI]aI
InvaIIda Ie brvaIskog MI-
nIsIarsIva branIIeI]a IducI
I]edan IrebaII bI odrzaII sa-
sIanaknako]embIseIreba-
Io raspravI]aII I o 10.009 prI-
padnIka HVO-a s "Juznog
bo]IšIa”ko]Ima]eHrvaIska
ukInuIasIaIusbranIIeI]aI
pravo na InvaIIdnInu.
Ovonam]epoIvrdIore-
sornI mInIsIar Zukan He-
Iez,kazavšIkakouposI]ed-
n]Ibm]esecdananI]eImao
sasIankesbrvaIskImkoIe-
gom Predragom MaIIcem,
aII vec od ranI]e zna kako
]e HrvaIska odIuĀna sredI-
IIsvespornesIvarIko]ese
godInama vuku, kako za
branIIeI]e HV-a, Iako I za
prIpadnIke HVO-a.
- Na sasIanku cemo,
nadamse,IznI]eIIsvesIa-
vove I vId]eII na ko]I naĀIn
rI]ešIII novonasIaIu sIIua-
cI]u. Znam kako su veIIkI
bro] HrvaIa I man]I bro]
Bošn]akabranIIIHrvaIsku
I osobno cu zauzeII sIav
kakoIreba]unasIavIIIprI-
maIImIrovIneIzHrvaIske,
kazao ]e HeIez.
Razgovori
DasemIrovInenavede-
nIm prIpadnIcIma HVO-a
nece dIraII, na]avIo ]e I sam
MaIIc, kazavsI kako ce se
n]IbovsIaIusr]ešavaIIno-
vIm zakonskIm r]ešen]I-
ma. MeāuIIm, branIIeI]ske
udrugeproIsIekIeIzHVO-a
skepIIĀne su na ove na]ave
Ie zeIe pIsana ]amsIva da
nece bIII IzIgrane.
- BazumI]em u poIpu-
nosII sIavove prIpadnIka
HVO-a,aIIIHrvaIskeko]a
]ekrenuIaur]ešavan]epro-
bIema IaznIb branIIeI]a,
kao I svIb osIaIIb anoma-
II]a. MIsIIm kako o svemu
IrebarazgovaraIIIpokušaII
pronacI r]esen]a ko]a ce za-
dovoI]IIIsvesIrane,nagIa-
sIo ]e HeIez. Uz Io, poruĀIo
]edasvImora]ubIIIsv]esnI
kako uz ĀIn]enIcu da su bIII
branIIeI]IsvImora]uznaII
kakoIreba]uIspunIIIIodre-
āene uv]eIe kako bI dobIvaII
branIIeI]ske naknade. Na
našepIIan]e]eII]ednaod
opcI]a da svIb 10.009 korI-
snIka bude obubvaceno
meāudrzavnIm ugovorom
BIHIBHosuradn]Inapo-
druĀ]u prava sIradaInIka
raIauBIHko]IsubIIIprI-
padnIcI HVO-a I ĀIanova
n]IbovIb obIIeI]I, kazao ]e
kako o Iome do sada nI]e
bIIo rI]eĀI.
-NakonrazgovorasMa-
IIcem mnoge sIvarI bII ce
]asnI]e,kaoIsIavovIbrvaI-
ske sIrane, aII Io do sada
nI]e bIIa opcI]a, IvrdI HeIez.
Sporni statusi
InaĀe, cI]eII probIem
vI se od 10.000 prIpadnIka
HVO-a s "Juznog bo]IsIa¨,
ko]Ima su Iadasn]I pomoc-
nIcI mInIsIra obrane BH
MarInko KresIc I I]ubo Ce-
sIc Bo]s IzdaII poIvrde da su
bIIIprIpadnIcIbrvaIskevo]-
ske I poIvrde o naĀInu sIra-
davan]a,nasIao]ekadasu
n]Ibova r]esen]a IzvuĀena Iz
MOBH-aIe]en]Ibdv]esIo-
IIn]ak IuzIIo HrvaIsku Ira-
zecI IsIa prava kao brvaIskI
branIIeI]I. Dosadasn]e pra-
vomocne presude sus]ednu
zemI]usIa]aIesuoko4,5mI-
II]unakuna,pa]eIamošn]a
VIada ]ednosIavno svemu
Iome bI]eIa sIaII u kra].
ObrazIozen]e MInIsIarsIva
branIIeI]aBH]esIdasun]I-
bovar]ešen]aspornaIdaIb
IrebaprogIasIIInIšIavnIma
zaIo]ersunasIaIanaIeme-
I]upoIvrdaoraIovan]uko]e
]e 1996. poIpIsao Iadasn]I
ĀIan Zapov]ednIsIva Juz-
nog bo]IsIa generaI I]ubo
CesIc Bo]s. Bva su r]esen]a
IdenIIĀna ]edna drugIma
IusvImapIšeda]eosoba
ran]ena na "Juz-
nombo]I-
sIu¨.
- B]esen]e ce se progIa-
sIIInIšIavnImakoraInIvo]-
nIInvaIIdIzDomovInskog
raIaIIIobIIeI]pogInuIog
IIIumrIogbrvaIskog
branIIeI]a poIvr-
damaMOBH-aIII
MUP-a ne moze
dokazaII sud]e-
Iovan]e u obra-
nI suverenIIeIa
BepubIIke Hr-
vaIske. Bvo]
sIaIus II bra-
nIIeI]Inemogu
osIvarIIIakoIb
nema u vo]nIm
regIsIrIma MUP-
a I MOBH-a, na-
vode u brvaIskom
MInIsIarsIvubra-
nIIeI]a.
Od objave Registra hrvatskih branite-
lja policija je do sredine rujna podigla
30 kaznenih prijava zbog sumnje da
je počinjeno kazneno djelo prijevare i
krivotvorenja službenih isprava čime
su stjecani lažni statusi branitelja.
Policija je od 1910 prijava odbacila
njih 650 jer u njima nisu potvrđeni
navodi o “lažnim braniteljima”, a u
1230 još uvijek postupa, podaci su
Ravnateljstva policije. Prema podaci-
ma Ravnateljstva policije na dan 13.
rujna ove godine, na razini policijskih
uprava evidentirano je ukupno 1580
predmeta.
Najviše ih je u PU splitsko-dalmatin-
skoj - 314, zatim u PU karlovačkoj - 239
i u PU zadarskoj - 131, dok je najmanje
predmeta u PU međimurskoj - 17, du-
brovačko neretvanskoj - 19, istarskoj
– 20 i šibensko-kninskoj - 26. U PU
vukovarsko-srijemskoj evidentirano je
117 predmeta. Podsjetimo, u Registru
branitelja koji je objavljen 19. prosinca
2012. nalazi se 501 tisuća branitelja, a
u javnosti su se iznosile procjene da je
u njemu 150 tisuća “lažnih branitelja”.
Ia ]e ]e ]ed a od
da svIb 10.009 korI-
bude obubvaceno
rzavnIm ugovorom
Hosuradn]Inapo-
prava sIradaInIka
BIHko]IsubIIIprI-
I HVO-a I ĀIanova
b obIIeI]I, kazao ]e
Iome do sada nI]e
ĀI.
konrazgovorasMa- a
mnoge sIvarI bII ce
kaoIsIavovIbrvaI-
ane, aII Io do sada
a opcI]a, IvrdI HeIez.
tatusi
Āe, cI]eII probIem
10.000 prIpadnIka
s "Juznog bo]IsIa¨,
su Iadasn]I pomoc-
nIsIra obrane BH
o KresIc I I]ubo Ce-
IzdaII poIvrde da su
adnIcIbrvaIskevo]-
Ivrde o naĀInu sIra-
a,nasIao]ekadasu
de I Ā a ]ed a d ug a
IusvImapIšeda]eosoba
ran]ena na "Juz-
nombo]I-
sIu .
- B]esen]e ce se progIa-
sIIInIšIavnImakoraInIvo]-
nIInvaIIdIzDomovInskog
raIaIIIobIIeI]pogInuIog
IIIumrIogbrvaIskog
branIIeI]a poIvr-
damaMOBH-aIII
MUP-a ne moze
dokazaII sud]e-
Iovan]e u obra-
nI suverenIIeIa
BepubIIke Hr-
vaIske. Bvo]
sIaIus II bra-
nIIeI]Inemogu
osIvarIIIakoIb
nema u vo]nIm
regIsIrIma MUP-
a I MOBH-a, na-
vode u brvaIskom
MInIsIarsIvubra-
nIIeI]a.
Tek 30 kaznenih prijava
Razumijem u potpunosti stavove pripadnika
HVO-a, ali i Hrvatske koja je krenula u rješa-
vanje problema lažnih branitelja, kao i svih
ostalih anomalija. Mislim kako o svemu treba
razgovarati i pokušati pronaći rješenja koja će
zadovoljiti sve strane, naglasio je Helez
Na naše pitanje je li
jedna od opcija da
svih 10.009 korisnika
bude obuhvaćeno
međudržavnim ugovo-
rom BiH i RH o surad-
nji na području prava
stradalnika rata u BiH
koji su bili pripadnici
HVO-a i članova njiho-
vih obitelji, kazao je
kako o tome do sada
nije bilo riječi.
Dragan Čović (HDZ BiH)
Ivo Banac (Povjesničar)
BANJA LUKA - CIan
Izvrsnog odbora BNBD-a
I mInIsIar fInancI]a BB-a
ZoranTegeIII]aIzrazIo]e
oĀekIvan]e da ce do kra]a
godInebIIIusvo]ennovI
Zakon o radu u BB-u.
GovorecI na konfer -
encI]IzanovInareuBa-
n]a IucI, on ]e naveo da
su o Iome vec obavI]enI
preIImInarnI razgovorI
socI]aInIb parInera ]er
VIada BB-a zeII da onI
sud]eIu]u u donošen]u
novogzakonskogr]eše-
n]a. IsIaknuo ]e I da cII]
donošen]anovogZakona
o radu u BB-u nI]e sma-
n]en]edosIIgnuIerazIne
prava.
“TrenuIno nema nI-
]edne odredbe u Zako-
nuoraduko]a]epovod
nesporazumasocI]aInIb
parInera I sIndIkaIa.
BI]eĀ ]e o nesporazumI-
ma medI]skIb nasIupa
po]edInIbpredsIavnIka
sIndIkaIaIposIodavaca“,
naveo ]e on I obrazIozIo
da]enovIzakonoradu
poIrebnousvo]IIIkakobI
sedaIašansaonImako]I
danas Iraze posao I radI
sIgurnI]eggospodarskog
razvo]a BB-a. TegeIII]a
ne oĀeku]e prosv]ede nI
prI]enInakondonošen]a
novogzakonaoradusIo-
ga sIo ]e VIada BB, kako
]erekao,spremnasasIu-
šaII socI]aIne parInere
kako bI se donIo zakon
kakav ]e poIreban BB-u.
TegeIII]a ]e IzrazIo I oĀe-
kIvan]e da ce BB do kra-
]a ove godIne zabII]ezIII
pozIIIvan gospodarskI
rasI od oko 1,5% I da ce
u Iduco] godInI nasIavI-
II Ia] Irend. On ]e IznIo I
podaIakda]e]avnIdug
BB-a na razInI 43,3%
bruIo drušIvenog proI-
zvoda.
Tegeltija: Javni dug RS-a na razini
43,3% bruto društvenog proizvoda
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
3
Dnevni list
Video vijesti pogledajte na našoj
web stranici www.dnevni-list.ba
Sve više državljana BiH kao dobrovoljci i plaćenici ratuju po svijetu
VEHABIJAMA
će se oduzimati
putne isprave BiH
Priprema se državni zakon po kojem će se odlazak državljana BiH na ratišta po
svijetu tretirati kao teško kazneno djelo za što je predviđena višegodišnja robija
Ĉ Piše: M. Osmović
Ĉ dogadjaji@dnevni-list.ba
SARAJEVO - Bosna I
HercegovInamoradonI]eII
zakon ko]Im ce svo]Im dr-
zavI]anIma onemogucIII da
odIaze I raIu]u na raIIsIIma
u svI]eIu.
TrI su razIoga - prvI ]e
sIo BIH mora zasIIII sama
sebe, a drugI sIo Iz £uro-
pe I BAD-a sIIzu energIĀnI
zabI]evI da se zausIavI od-
Iazak nasIb drzavI]ana na
raIIsIa gd]e se bore kao prI-
padnIcI IerorIsIIĀkIb sku-
pIna I organIzacI]a. TrecI ]e
sIo Iakve osobe po povraI-
ku u BIH posIa]u ozbII]na
prI]eIn]a po sIgurnosI u
drzavI.
Putne isprave
DrzavnI zakon ko]I pr -
e dvIāa osIre sankcI]e za
one ko]I odIaze na raIIsIa
po svI]eIu, bIIo u okvIru or-
ganIzIranIb skupIna, bIIo
po]edInaĀno, u zavrsno] ]e
fazI Izrade. DeIaI]I novIb
propIsa ]os se drze u Ia]no-
sII,navodnozbog“os]eII]I-
vosII kompIeIne maIerI]e sI-
IuacI]e¨, a prI]edIog zakona
Irebao bI bIII upucen ParIa-
menIu BIH na usva]an]e do
kra]a godIne.
Kakodozna]emo,odIa-
zak na raIIsIa bII ce Ire-
IIran kao Iesko kazneno
d]eIo za ko]e ]e predvIāena
vIsegodIsn]a robI]a. Jedno
od novIb r]esen]a ]e da se
zakonskI dopusII oduzIma-
n]e puInIb Isprava svakom
drzavI]anInu BIH za ko]eg
posIo]e dokazI da se sprema
za odIazak na raIIsIa u svI-
]eIu, bIIo kao dobrovoI]ac,
bIIo kao pIacenIk.
NIIko nema pouzdane
podaIke koIIko ovog Ire-
nuIka bb. drzavI]ana raIu]e
u BIrI]I, AfganIsIanu, CeĀe-
nI]I, DagesIanu, Iraku I dru-
gIm zemI]ama. Zna se da se
svIonIborenasIranIIero-
rIsIIĀkIb organIzacI]a I ba-
raIa se podaIkom da Ib Ima
oko 400 samo u BIrI]I. Tu se
ugIavnom bore pod zasIa-
vom zIogIasne IerorIsIIĀke
organIzacI]e £I Nusra.
U BIrI]u Iako uIaze - s
puInIm Ispravama BIH bez
IkakvIb probIema odIaze
u Tursku odakIe se preko
posebnIb veza I vodIĀa ub -
a cu]u u BIrI]u. U AIepu Ib
do Āeku]e vo]nI InsIrukIor
Kenan BI]edIc, drzavI]anIn
BIH kod ko]eg mora]u procI
deseIodnevnu obuku.
KoIIko ]e drzavI]ana BIH
do sada pogInuIo raIu]ucI u
BIrI]I, nI]e poznaIo, a pro-
c]en]u]e se da se radI o n]Ib
dvadeseIak I svI su prIpad-
nIcI vebabI]skog pokreIa.
ProsIog I]edna sIIgIa ]e vI-
]esI da ]e u borbama u BIrI]I
pogInuo I DervIs HaIIIovIc Iz
zenIĀkog seIa Bma]IcI ko]I se
nedavno prIkI]uĀIo £I NusrI.
Vrbovanje mladih
ProsIog m]eseca na In-
IerneIu se po]avIIa snImka
nako]o]Iro]IcavebabI]aIz
Bosne I HercegovIne pozI-
va]u mIade Iz nase zemI]e da
Im se prIdruze u dzIbadu u
BIrI]I.
Ova snImka Izazvao ]e
veIIku pozornosI u meāu-
narodno] ]avnosII I pogo-
Iovo nakon n]ega po]aĀanI
su prIIIscI na vIasII BIH da
pod bIIno zausIave odIazak
svo]Ib drzavI]ana. BaĀuna
se da ]e na deseIke prIpad-
nIka vebabI]skog pokreIa u
BIH ovog IrenuIaka na ra-
IIsIIma u DagesIanu, CeĀe-
nI]I, AfganIsIanu, Iraku, aII
da Ib Ima I u IerorIsIIĀkIm
organIzacI]ama ko]e d]eIu]u
u IIbI]I.
VebabI]skI pokreI u BIH,
kako se oc]en]u]e u meāu-
narodnIm krugovIma, sve
]e ]aĀI I predsIavI]a sve vecu
opasnosI po sIgurnosI I sIa-
bIInosI ne samo nase zemI]e
nego I BaIkana I £urope u
c]eIInI. Posebno ]e opasno
goIovo pa svakodnevno vr -
b ovan]e mIadIb Iz sIromas-
nIb seoskIb obIIeI]I da se
pr IkI]uĀe vebabI]ama I prI
IomesekorIsIIveIIkInovac
ko]I specI]aInIm kanaIIma
Iz InozemsIva, a ugIavnom
preko BeĀa, sIIze do veba-
bI]skIb IIdera.
Tko su gIavnI organIza-
IorI odIaska drzavI]ana BIH
na raIIsIa u BIrI]I, AfganI-
sIanu I drugIm drzavama?
UgIavnom se spomIn]u
NusreI ImamovIc I Dzevad
GoIos.
ImamovIc, ko]I zIvI u
Gorn]o] MaoĀI, sIovI za
voāu vebabI]ske za]ednIce u
BIH. GoIos ]e u BIrI]I zavrsIo
IsIamskI fakuIIeI I 2006. go-
dIne u MosIaru ]e osnovao
fondacI]u "Daru-I-Kur`an¨
ko]om od prvog dana uprav-
I]a. Na Izravan zabI]ev reIsa
HuseIna KavazovIca da se
zabranI rad ove fondacI]e,
MInIsIarsIvo pravosuāa Ie-
deracI]e ]e prosIog m]eseca
Iz regIsIra IzbrIsaIo GoIo-
sovu fondacI]u. Bez obzIra
na Io, GoIos I n]egova fon-
dacI]a nasIavIII su s radom
I organIzIraII upIs d]ece u
svo]e skoIe u MosIaru I ne-
kIm drugIm m]esIIma! Na
ovo Izravno krsen]e zakona
]os nIIko od nadIeznIb nI]e
reagIrao.
Vehabije iz BiH bez problema odlaze u
Tursku odakle se ubacuju u Siriju i odmah
putuju u Alep gdje ih dočekuje Bosanac
Kenan Bijedić koji radi kao vojni instruktor
Kao glavni organizatori odlaska na ratišta u Siriji, Iraku,
Afganistanu i drugim zemljama spominju se Nusret Ima-
mović iz Gornje Maoče i Dževad Gološ iz Mostara
Poned]eI]ak º 23. 9. 201333 11333 00111133....
Dnevni list
INFO...
Nastupa
jesen...
U Banjoj Luci
predstavljena
Stranka Napredna
Srpska...
NOVA STRANKA
Na sjevernoj polutki Zemlje
u nedjelju počinje jesen,
a u BiH ovo godišnje doba
nastupa istoga dana u 22.44
sata. Ovaj dan se astro-
nomski naziva dan jesenjeg
ekvinocija ili jesenje ravnod-
nevnice, kada su dužine dana
i noći približno jednake. U
nedjelju se Sunce, kada je
dostiglo najvišu točku iznad
horizonta, nalazilo točno na
nebeskom ekvatoru. Nakon
toga, ono se postupno spušta
k južnom horizontu donoseći
sve kraće dane, a duže noći.
Jesen će trajati sve do 21.
prosinca, kada će Sunce
dosegnuti najnižu točku na
nebeskoj kugli i time označiti
početak zime.
BANJA LUKA - Cilj Stranke
Napredna Srpska jest da
u Republici Srpskoj budu
provedene radikalne
sustavne i ekonomske
reforme, najavio je jučer
u Banjoj Luci predsjednik
Stranke Napredna Srpska
Adam Šukalo predstav-
ljajući taj novi politički
subjekt na političkoj sceni
u BiH na tiskovnoj konfe-
renciji. On je naveo da su
osnovni programski ciljevi
ove stranke uspostavlja-
nje pune vladavine prava
i pravne države kako bi
građani vratili povjerenje
u institucije Republike
Srpske i BiH. “Potrebno je
stvoriti potpuno novi kon-
cept funkcioniranja javne
uprave u pogledu njezinog
smanjenja te uvođenja
ureda za brzi odgovor na
razini Administrativnog
centra Vlade RS-a”, stav
je Šukala koji je dodao i da
je jedan od ciljeva Stranke
Napredna Srpska usklađi-
vanje obrazovnog sustava
s potrebama tržišta rada.
Kako je naveo predsjednik
stranke, Stranka Napred-
na Srpska je registrirana
21. travnja kao izraz težnje
velike skupine mladih u
RS-u koji su prepoznali
ideju naprednjaka u Srbiji
i njihovu konzistentnu
borbu za vladavinu prava,
borbu protiv kriminala i
korupcije te jače odnose
između RS-a i Srbije.
Šukalo je napomenuo i da
je osnivanje i registrira-
nje ove stranke rezultat
dogovora s rukovodstvom
Srpske napredne stranke
u Srbiji.
4
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
CIA-ini dokumenti o ratnom razdoblju u
OTKRIVENA
Američki obavještaj
ustroju tri republike
Analiza obavještajne zajednice 1993. godine je procjenjivala
se BiH održi kao jedinstvena multietnička država te da zeml
Ĉ liĂe: u. luĂic
Ĉ dogadjajiQdnevni·list.ba
MOSTAR-AmerIkancI
su sIrabovaII da ce ukIda-
n]em embarga na uvoz oruz-
]auBIHIzgubIIInadzornad
proIokomvo]nIbsredsIava
IzIsIamskIbzemaI]ašIobI
semogIopreIIIIInasus]ed-
ne drzave, a obav]esIa]na
za]ednIcaBAD-au]ednom
]e IrenuIku Āak smaIraIa da
]epod]eIaBIHnaIrIenIIIe-
Ia reaIno r]esen]e, samo su
nekIodzanImI]IvIbdeIaI]a
IzdokumenaIako]Isuodne-
davnodosIupnIuCIA-Ino]
onIIne bazI podaIaka, a u
ko]e smo ImaII uvId.
DokumenII, ko]I su dod-
use ]os uvI]ek u ogranIĀe-
nom bro]u, baca]u I novo
sv]eIIo na odnose Iran]e
Tuāmana I AII]e IzeIbego-
vIca, prI Āemu ]e bosn]aĀkI
vrbušaouIa]nerazgovore
s Tuāmanom u ]eku brvaI-
sko-bosn]aĀkIb sukoba ]er
]e bIo oĀa]an da posIIgne
odrzIv dogovor sa BrbIma.
No, krenImo od IemaII-
keembargaoko]o]semno-
go govorI u dokumenIu Iz
Iravn]a 1994. ko]I poIpIsu]e
MadeIeIne AIbrIgbI, a ko]a
ukIdan]e embarga nazIva
veIIkom prI]eIn]om kao I
na]skupI]om opcI]om ko]u
ce se Iesko mocI provesII.
NaIme, proIok "musIIman-
skog oruz]a¨ bI u Iom sIu-
Āa]u bIIo Iesko nadzIraII,
naveIa ]e AIbrIgbI, uz opa-
sku kako bI vIse oruz]a zasI-
gurnoImaIoposI]edIceIna
sus]edne drzave.
No, Iz IsIog ]e dokumen-
IavIdI]IvokakosusImpaII]e
bIIe na sIranI Bosn]aka, IIm
vIse sIo ]e ovd]e predIozIIa
zraĀne napade kako bI se
oIakšaIabumanIIarnapo-
moc enkIavama.
IsIodobno, IakvIm bI
se prIsIupom, smaIraIa ]e,
BrbeprIvoI]eIodas]ednuza
sIoI, a Is I odobno se pokaze
kako BAD nece dopusIIII
eInIĀko ĀIscen]e. Iako bI
vo]nomI]ešan]euBIHmo-
gIo IzazvaII usporavan]e
bumanIIarnIb agencI]a, ona
]ebIIauv]erenakakodaI]n]e
odgaāan]e vodI bumanIIar-
no] kaIasIrofI Bosn]aka.
Opstanak BiH
B druge sIrane, ]edan
oddokumenaIako]IIreIIra
"Memorandum NI£ 93-22¨,
a u ĀI]o] su IzradI sud]eIovaII
ĀIanovI obav]esIa]ne za]ed-
nIce, ukI]uĀu]ucI osobI]e dr-
zavne sIgurnosII za £uropu,
aII I druge agencI]e, govorI o
proc]enIkakoposIo]emaIe
sanse da se BIH odrzI kao
]edInsIvena muIIIeInIĀka
drzava Ie da zemI]a kIIzI u
neku vrsIu pod]eIe. Kako bI
se sprI]eĀIIo unIsIen]e drza-
ve, ]edna od opcI]a o ko]o] se
govorIIobIIo]esIvaran]eIrI
nacIonaInaenIIIeIaunuIar
BIH.
Tomu su IšIe I preIpo-
sIavke kako meāunarodna
za]ednIca nece mocI odrzaII
]aĀu vo]nu prIsuInosI kako
bI odrzaIa zemI]u. Naravno,
Ireba uzeII u obzIr I ĀIn]enI-
cudaseoovomurazmIšI]a-
Io u ]eku bosn]aĀko-brvaI-
skogsukobauBIHII]ekom
1993. Ie su obav]esIa]cI s
veIIkomdozomzadrškegIe-
daII na razgovore Tuāmana
I IzeIbegovIca oko prekIda
vaIre.
AkobIpregovorIpropa-
II, smaIraII su Iada obav]e-
sIa]cI, dosIo bI do usIro]a
krn]e musIImanske drzave
uBIHIko]abIuveIIkeovIsI-
Ia o meāunarodno] pomocI
kako bI opsIaIa.
–UsIIuacI]Iuko]o]nebI
bIIo dogovora nasIavIII bI
se sukobI, pogoIovo Hrva-
IaIBošn]akaIko]IbIzbog
Ioga vodIII u nesIanak BIH.
MogucnosII za Ira]nI prekId
vaIreIprovedbudIobenaIrI
d]eIa sIoga su vece od Van-
ce-Ovenovog pIana, navodI
se u anaIIzI, uz predodzbu
nekoIIko kI]uĀnIb preduv]e-
Ia, meāu ko]Ima ]e I nado-
Iazeca zIma kao I nesIasIca
braneIgorIvašIobIIrebaIo
prIsIIIIIIrIsIranenasurad-
n]u. U Io] sIIuacI]I IzeIbego-
vIc bI IrazIo sIo vecI IerIIorI]
za n]egov enIIIeI odnosno
repubIIku unuIar BIH, a
Tuāman I MIIosevIc prI-
IomnebIobrabrIvaIIsvo]e
sunarodn]ake u BIH da Ieze
k formaIno] aneksI]I.
Tuđman i Federacija
PIIan]eodnosaHrvaIaI
Bosn]aka Iakoāer ]e kI]uĀna
Iema dokumenIa Iz ru]na
1995. ko]I ]e saĀInIo "BaI-
kan Task Iorce¨ u ko]em
se opIsu]u dogaāa]I popuI
BpIIIske dekIaracI]e ko]a
]e omogucIIa brvaIsku vo]-
nuprIsuInosInaIerIIorI]u
BIH, aII I Ivrdn]e Iadasn]eg
mInIsIra van]skIb posIova
BH MaIe GranIca kako ]e
lzetbegovic na lederaciju gledao kao
na þriliku Iagreba da þodjeli zemlju
Tuđman se Federacijom branio od
Mogućnosti za
trajni prekid vatre
i provedbu diobe
na tri djela stoga
su veće od Vance-
Owenovog plana,
navodi se jednoj
od analiza
5
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
BiH počinju dizati prašinu
A TAJNA
jci bili skloniji
e u BiH!
a kako postoje male šanse da
lja klizi u neku vrstu podjele
CIA je skinula oznaku
tajnosti sa 300 doku-
menata koji se odnose
na vrijeme prije po-
četka rata na Balkanu
s početka ‘90-ih te
na ratno razdoblje.
Američki stručnjak za
Balkan Steven Meyer
izjavio je da najava
objavljivanja više od
300 američkih obavje-
štajnih dokumenata
predstavlja dobru vi-
jest, ali je istaknuo da
je to vrlo mali broj jer
su obavještajne, vojne
i diplomatske službe
tijekom rata prikupile
tisuće dokumenata.
Tek djelić
mozaika
cII]vo]nIboperacI]aHrvaIa
I Bosn]aka dobIvan]e 60 po-
sIo IerIIorI]a zemI]e sIo ce
bIIIIosnovazabI]evaIede-
racI]e]ednomkadases]ed-
ne za pregovaraĀkI sIoI.
Ipak, unaIoĀ suradn]I
predsIavnIka brvaIskog I
bosn]aĀkog naroda AmerI-
kancI su I Iada prIm]ecIvaII
meāusobno nepov]eren]e,
pa su Iako posebno IsIa-
knuII IzeIbegovIcevu Iz]avu
kako ce docI do ogranIĀene
pomocI HrvaIske u naoru-
zan]u Ie kako sIrabu]e od
Ioga da BH zadrzI osIobo-
āene IerIIorI]e u zapadno]
BosnI.
NadugesIaze,IzeIbego-
vIc mIsII kako Zagreb gIeda
naIederacI]ukaoprIIIkuza
pod]eIuBIHIsIvaran]ebr-
vaIskog poIIIIĀkog enIIIeIa,
naveII su amerIĀkI obav]e-
sIa]cI. U IsIom ]e dokumen-
IuopIsanIbrvaIskIpogIed
na IederacI]u na ko]u se
gIedaIokaonazašIIInIme-
banIzamodsIvaran]a]ake
musIImanske drzave, a prI-
Iom su amerIĀkI obav]esIa]-
cI predIozIII da se dodaInIm
prIIIscIma Zagreb uv]erI da
bIII zasIIInIk BIH moze bIII
una]boI]emInIeresuHrvaI-
ske.
BamodIoprepIskIko]I]e
dosadaob]avI]enpokazu]e
kako su amerIĀka dIpIoma-
cI]a I obav]esIa]ne sIuzbe
ImaIe znaIno konkreInI]e
pogIedenasIan]euBIH,a
na]avanovogseIadokume-
naIa ko]I ce se Iek ob]avIII
obecava I novu dozu.
d muslimanske države
Na duge
staze, Izetbe-
gović misli kako
Zagreb gleda
na Federaciju
kao priliku
za podjelu
BiH, naveli su
američki
obavještajci
U istom je
dokumentu
opisan i hrvatski
pogled na
Federaciju na
koju se gledalo
kao na zaštitni
mehanizam od
stvaranja jake
muslimanske
države
Dokumenti, koji
su doduše još
uvijek u ograniče-
nom broju, bacaju
i novo svjetlo na
odnose Franje
Tuđmana i Alije
Izetbegovića, pri
čemu je bošnjač-
ki vrh ušao u
tajne razgovore s
Tuđmanom u jeku
hrvatsko-boš-
njačkih sukoba
jer je bio očajan
da postigne
održiv dogovor sa
Srbima.
VIJESTI...
BANJA LUKA -Inve-
sIIcI]sko-razvo]nabanka
{IBB) BB-a danas ]e ]e-
danodna]usp]ešnI]Ibpro-
]ekaIauBB-u,auprIIog
Āemu govorI ĀIn]enIca da
]e od 2008. do sada pIasI-
rano vIse od 1,4 mIII]arde
KM kredIIa, komenIIra-
Ia ]e za BrnI dIrekIorIca
IBB-a Bn]ezana Vu]nIc.
OsvrcucI se na navode
BDB-adase“mIII]unskI
kredIII" IBB-a u vecInI
sIuĀa]eva dod]eI]u]u ĀIa-
novIma vIada]uce sIran-
ke,n]Ibovo]rodbInIIprI-
]aIeI]Ima, Vu]nIc kaze da
susvIkredIIIdod]eI]IvanI
sukIadno pravIIIma, šIo
IzgodIneugodInupoIvr-
āu]u revIzorskI Izv]esIa]I
GIavne sIuzbe za revIzI]u
]avnogsekIoraBBIneza-
vIsnog revIzora.
"Na]vecI dIo Iog pIa-
smana bIo ]e preko kre-
dIInIb posrednIka, Iako
da mI Iz IBB-a ne moze-
modIkIIraIIfInancI]skIm
posrednIcIma Iko ce procI
procedurudefInIranuna-
šImpravIIImaIpoIIIIkom
rada Banke", dodaIa ]e.
SARAJEVO - UmI-
rovI]enI pukovnIk ArmI]e
BBIH I Vo]ske IBIH Be-
rIfGrabovIca,ko]I]era-
nI]e na]avIo da ce danas
sIupIII u šIra]k Ispred
posIovnIce IederaInog
zavodaMIO/PIOuBara-
]evusIogašIomu]e,kako
]e obrazIozIo, s 42 godIne
mIrovInskog sIaza I 65
godIna zIvoIa IederaInI
zavod MIO/PIO prI]e 15
dana donIo “prIvreme-
no r]ešen]e o odIasku u
prI]evremenu povoI]nu
mIrovInu, a prema Za-
konu o prI]evremenom
povoI]nI]emumIrovI]en]u
branIIeI]a obrambeno-
osIobodIIaĀkog raIa",
odusIao ]e od Ie nakane.
OdusIa]an]e od šIra]ka
]e obrazIozIo rI]eĀIma da
]e u meāuvremenu dobIo
uv]eravan]e nadIeznIb da
ce mu bIII Izdano r]esen]e
o umIrovI]en]u po Zako-
nuomIrovInsko-InvaIId-
skom osIguran]u vo]nIb
osIguranIka. BIra]k ]e ra-
nI]ena]avIo]ersmaIrada
]esvo]Imr]ešen]emIede-
raInIzavodMIO/PIOpo-
vrI]edIon]egovoosnovno
I]udskopravonaImovInu
{mIrovIna]eprIznaIakao
prIvaInaImovIna),propu-
sIIvsI da vec 13 I vIse go-
dIna donese r]ešen]e po
vazecem zakonu kada ]e
umIrovI]en 2000. Ie Igno-
rIra]ucI prI Iom sve n]ego-
ve zabI]eve, zaIbe, upozo-
ren]aInspekcI]skIbII]eIaI
InsIIIucI]azazašIIIuI]ud-
skIb prava I sIoboda u
BIH. "NezadovoI]an sam
r]ešen]emoumIrovI]en]u
po UredbI o povoI]nI]em
umIrovI]en]u ]er sam Is-
pun]avao sve poIrebne
uv]eIezapunusIarosnu
mIrovInu po vazecem
zakonu. Um]esIo Ioga,
doneseno ]e r]ešen]e po
Zakonu o prI]evremenom
povoI]nI]emumIrovI]en]u
a ko]I se na mene ne moze
prImI]enIII]ernIsamumI-
rovI]enprI]evremenonIII
po povoI]nI]Im uv]eIIma
nIpoosnovubranIIeI]a“,
rekao ]e.
DOBOJ - Zbog IezIna
ozI]eda ko]e ]e zadobIo
kada mu ]e, u nocI s peIka
nasuboIu,skupInaBoš-
n]aka provaIIIa u kucu,
svukIagaskreveIaIpre-
IukIa,povraInIkuozren-
skomnaseI]uBIogDuško
ĄurIc {53) bII ce prevezen
u Opcu boInIcu u Dobo]u,
rekao]eBrnIpreds]ednIk
dobo]skog ZavIĀa]nog
udruzen]a ZavIdovIcana
Zoran BIago]evIc.
BIago]evIc ]e rekao da
]e u Dobo]u angazIrao vo-
zIIo HIIne pomocI Ie ]e Iz
ZupanI]ske boInIce u Ze-
nIcI preuzeo ĄurIca, ko]I
]e bIo u Ieskom sIan]u.
On ]e IsprIĀao I da su
ĄurIcu oĀI od oIekIIna za-
Ivorene,nI]eraspoznavao
nIkogaokosebe,sIubmu
]e poremecen, a nos poIo-
mI]en.
"Zbog ozI]eda po Ie-
āIma I boIova posIo]I
mogucnosI povrede kra-
I]eznIĀkog sIupa¨, dodao
]e BIago]evIc I IsprIĀao da
]e ĄurIca u ]uIarn]Im sa-
IImaubesv]esnomsIan]u
zaIekao]edanpoznanIk
Bošn]ak I pozvao HIInu
pomoc u ZavIdovIcIma.
Investicijsko-razvojna banka jedan
je od najuspješnijih projekata
Umirovljeni pukovnik Vojske FBiH
Šerif Grabovica odustao od štrajka
Povratnik Duško Đurić prebačen
u Opću bolnicu u Doboju
Reagiranje Snježane Vujnić, direktorice IRB-a, na navode SDS-a
Zbog prijevremenog rješenja FZ MIO/PIO o
odlasku u prijevremenu povoljnu mirovinu
Nakon što je pretučen u obiteljskoj kući u ozrenskom naselju Stog
6
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Na inicijativu studenta Filipa Eljegića, u
općini Novi Grad, bivšem Bosanskom Novom,
u tijeku je potpisivanje građana na zahtjev da
jedna ulica dobije ime Željka Ražnatovića
Arkana. Do sada je više od 400 građana
stavilo svoj potpis, potpisivanje će trajati do
kraja ovog mjeseca i nakon toga će zahtjev
biti upućen Općinskom vijeću. Po riječima
Eljegića, “Arkan je imao posebne zasluge za
Novi Grad i njegovu obranu od udruženih
hrvatsko-bošnjačkih snaga u rujnu 1995.
godine”.
Općinski dužnosnici izbjegavaju o ovome
govoriti i jedino je Miroslav Brabenac,
vijećnik koji zastupa nacionalne manjine u
lokalnom parlamentu, kazao da “svi koji su
branili i ginuli ovdje zaslužuju obilježje pa
tako i Arkan”.
Željko Ražnatović Arkan, koji je ubijen u
jednom beogradskom hotelu 2000. godine,
osnovao je 1991. svoju Srpsku dobrovoljačku
gardu s kojom je išao na ratišta u BiH i
Hrvatskoj. Po izvješćima svih europskih
policija, on je bio kriminalac velikog kalibra,
pljačkaš i ubojica, a tijekom rata počinio je
brojne ratne zločine u BiH. M.O.
Traže ulicu za
kriminalca i ratnog
zločinca Arkana
Nevjerojatan zahtjev iz općine Novi Grad
BANJA LUKA - U po-
vodu, kako se upozorava,
neozbII]nIbInereIevanInIb
Iz]avako]edoIazeIzVIade
BB-aoakIIvnosIIInvesIIcI]-
sko-razvo]nebanke{IBB)
BB-a, ĀIan Odbora BDB-a
fInancI]e BIavIsa BakovIc
na ]uĀerasn]o] ]e IIskovno]
konferencI]Iskrenuopozor-
nosInabIInapIIan]aodko-
]IbovIsIusp]ešnosIuprav-
I]an]a sredsIvIma sIeĀenIm
sredsIvImaodprIvaIIzacI]e
TeIekoma Brpske.
U BDB-u drze neozbII]-
nImrazmaIraIIsud]eIu]uII
I koIIko ĀIanovI I duznosnIcI
Ie sIranke u razdIobI kre-
dIInog "koIaĀa¨ IBB-a vo-
I]om poIIIIĀkog vrba, aII zeIe
ukazaIInaozbII]neprobIe-
mezako]e]epoIrebnane-
posrednaakcI]akakobIse
negaIIvan Irend zausIavIo.
BDB smaIra da se ozbII]na
deformacI]a u posIovan]u
IBB-a,zako]useIvrdIda
nevodIevIdencI]eokoncen-
IracI]IrIzIkaIoposIovan]u
s povezanIm osobama,
manIfesIIranaprIm]erIma
GavrIIaBobara,zasIupnIka
uNBBB-u,grupacI]eInIe-
graI, poduzeca £nergoIInI]a
ZvornIk{kompIeksGIInIca)
IeBaIkanInvesImenIBan-
ke {sada Banke Brpske).
-ŠIo]evIšespašavan]a
propaIog posIovnog kon-
cepIa, Io ]e vIse zaĀara-
nIbkrugovaInovIbšIeIaI
gubIIaka na vIdIku. Meka
kredIIna poIIIIka na IrzI-
šIusIambenIbkredIIa,ko]a
nI]e bIIa pracena poIIIIka-
ma sIambene Izgradn]e,
podIgIa ]e cI]ene na IrzIsIu
nekreInIna, naveo ]e Ba-
kovIc I dodao kako sIopa
odobrenIb kredIIa ko]a se
kreIaIa od 80 do Āak 98 po-
sIo u 2010. zaIsIa ukazu]e na
mekanukredIInupoIIIIku,
adanIkredIIIsuuveIIkom
bro]u sIuĀa]eva nerazm]ernI
fInancI]sko] snazI duznIka.
Proc]ena BDB-a ]e da ce
usp]ešnanapIaIa{povraI)
kredIIanasIaIIusvega65–
T0 posIo sIuĀa]eva, sIo drze
ravnIm kaIasIrofI. BakovIc
]epods]eIIoIda]eIBBBB-a
promI]enIopeIdIrekIorau
peIgodInaodko]Ib]esamo
]edanImaoradnoIskusIvo
ubankarsIvu,šIoukazu]e
na nesposobnosI da IBB
vrsI svo]u mIsI]u usp]esno.
BIoga ]e na]avI]eno da ]e
BDB prIpremIo pakeI m]e-
ra ko]Im ce usp]esno sIavIII
posIovan]eIBB-aBB-apod
]avnInadzor,akadrovskIm
r]esen]Ima ce usp]eII konso-
IIdIraII posIovan]e.
SPREMAN PAKET MJERA KOJIM
ĆE SE POSLOVANJE USPJEŠNO
STAVITI POD JAVNI NADZOR
Slaviša Raković, Odbor SDS-a za financije, o radu IRB-a RS-a
Službeno nitko ništa ne želi
priopćiti o skandalu koji
je u Washingtonu priredio
Damir Babić, prvi konzu-
larni službenik Veleposlan-
stva BiH u SAD-u. Prema
informacijama koje su ipak
procurile, on je vraćen u BiH
na izričit zahtjev američkih
vlasti.
Babić, koji je u našem
Veleposlanstvu u SAD-u
radio dvije godine, u zgradi
u Washingtonu u kojoj je
bio smješten, potpuno pijan
mahao je nožem i prijetio.
Odmah je pozvana policija
na koju je Babić nasrnuo i
policajci su ga smirili elek-
trošokerom.
Kada je došao sebi, oni su
ga legitimirali i on im je
pokazao diplomatsku legiti-
maciju. Shodno propisima,
odmah je pušten, ali su
veleposlanicu BiH Jadranku
Negodić pozvale američke
vlasti gdje joj je objašnjeno
što je Babić uradio. Također
joj je priopćeno da je odluka
američkih vlasti da Babić
bude pod hitno protjeran iz
SAD-a i od nje je ultimativno
zatraženo da poduzme sve
kako bi bio vraćen u BiH.
Prema neslužbenim infor-
macijama, zbog skandala
u Washingtonu Babić nije
pozvan na odgovornost i
raspoređen je na novo rad-
no mjesto u Ministarstvu
vanjskih poslova BiH. M.O.
Bh. diplomat
najuren iz
Amerike
Zašto se zataškava skandal
Damira Babića u Washingtonu
Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH
Uskoro rješavanje
problema upravljanja
oduzetom robom
BANJA LUKA-UUp-
ravIzaneIzravnoopore-
zIvan]e {UNO) BIH oĀe-
ku]u da se uskoro rI]ešI
probIemupravI]an]aodu-
zeIom robom, ko]a ]e u
proIekIomrazdobI]ubIIa
]edan od vecIb probIema
s ko]Ima se suoĀavaIa Ia
Uprava.
Kako ]e za Ienu ka-
zao gI asnogovornI k
UNO-a BIH BaIko Ko-
vaĀevIc, probIema ]e bIIo
zbog man]ka prosIora,
neposIo]an]a dovoI]nog
bro]akadrovaIsredsIa-
vaIezakonodavsIvako]e
ne da]e mogucnosI Upra-
vI da odreāene probIeme
prIIIkomupravI]an]aodu-
zeIom robom rI]ešI bez
pomocI drugIb drzavnIb
II]eIa.
AdekvaIno Āuvan]e I
raspoIagan]e prIvreme-
noIIIIra]nooduzeIerobe
u posIupcIma ko]e po
sI uzbeno] duznosII vodI
Uprava ]e od IznImnog
znaĀa]a kada ]e u pIIan]u
konaĀno r]esavan]e sIa-
Iusa IIb sredsIava.
-BIoga]eUredzarevI-
zI]u InsIIIucI]a BIH pred-
IozIo zurno r]esavan]e
pIIan]a oduzeIIb vozIIa
I drugIb sredsIava odu-
zeIIbuposIupcImako]e
vodI UNO, gd]e se zbog
neadekvaInogskIadIšIe-
n]aIproIongIran]aprona-
Iazen]a Ira]nog r]esen]a
Izravno uI]eĀe na uma-
n]en]en]IbovevrI]ednosII,
naveo ]e KovaĀevIc.
Ukupna IrzIsna vrI]e-
d nosII prIvremeno odu-
zeIe robe u ovo] godInI
Iz nosI 545.000 maraka.
LIVNO-UorganIzacI]I
KoaIIcI]e "JednakosI¨ 25.
ru]na u IIvnu bII ce uprI-
IIĀen okrugII sIoI na Iemu
"PoIoza] osIaIIb I Izm]ena
usIava zupanI]a IBIH¨.
Kako ]e za Ienu poIvrāeno
Iz CenIra za graāansku su-
radn]u IIvno, kao ĀIanIcu
KoaIIcI]e "JednakosI¨, raz-
govor s prIsuInIma ce vodI-
II Darko Brkan {UG "ZasIo
Ne?¨), DamIr BanovIc {Cen-
Iar za poIIIIĀke znanosII) I
ZuIka BaI]ak {CenIar za
graāansku suradn]u IIv-
no). Ova KoaIIcI]a smaIra
da]eprImarnodaseukIne
dIskrImInacI]a ko]a ]e prI-
suIna nad svIm graāanka-
ma I graāanIma u BIH I da
susvIkonsIIIuIIvnInarodI
u BIH, ko]I su bIIo gd]e ma-
n]Ina, u vrIo Ieškom poIo-
za]u. NadaI]e se IsIIĀe da su
na]vIše dIskrImInIranI I u
na]Iezem poIoza]u graāan-
ke I graāanI BIH ko]I se ne
Iz]ašn]ava]ukaoprIpadnIcI
]ednogodIrIkonsIIIuIIvna
naroda.
MInIsIarsIvo obrane
BIH I Meāunarodna or-
ganIzacI]a za mIgracI]e
{IOM), MIsI]a u BIH, I Dan-
skIveIeranskIcenIa,uIme
NordI]sko-baIIIĀke InIcI-
]aIIve, danas u Bara]evu
predsIavI]a]uprogram“Iz-
gradn]a kapacIIeIa MO-a
BIH/OB-a BIH na poI]u
menIaInogzdravI]avo]nog
osobI]a¨. CII] programa ]e Iz-
gradn]a I ]aĀan]e kapacIIeIa
MInIsIarsIva obrane BIH,
a kroz nesebIĀnu poIporu
sIruĀn]aka Iz nordI]sko-baI-
IIĀkIb zemaI]a, ko]I ce u raz-
dobI]uoddvI]egodInepodI-
]eIIIIsvo]eznan]eIIskusIvo
sprofesIonaInImosobI]em
MInIsIarsIva obrane I Oru-
zanIb snaga BIH, na]avIo ]e
IOM.
Europski pokret u BiH
pozdravlja inicijativu zastu-
pnika SBB-a BiH Adnana
Jupića i SDP-a BiH Senaida
Begića u Skupštini ZDŽ-a za
dodatnu depolitizaciju u
oblasti osnovnog i srednjeg
obrazovanja na način da
ravnatelji i pomoćnici
ravnatelja škola ne budu
birani po političkoj osnovi i da
ne mogu biti članovi bilo koje
političke opcije.
Okrugli stol u
Livnu o položaju
ostalih i izmjeni
županijskih
ustava
Predstavljanje
programa
mentalnog
zdravlja vojnog
osoblja
Pozdravljena
inicijativa
depolitizacije
izbora ravnatelja
škola...
KOALICIJA
‘JEDNAKOST’
Danas se u prostorijama Partije demokratskog progresa
(PDP) u Banjoj Luci održava konferencija za novinare te
stranke na kojoj će se Aleksandar Golijanin, član Predsjed-
ništva Partije demokratskog progresa i zastupnik u NSRS-
u, osvrnuti na aktualnu političku situaciju u RS-u i BiH.
Aleksandar Golijanin, član
Predsjedništva PDP-a, o
političkoj situaciji
T
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
INTERVJU Miro Lazović, potpredsjednik SDU-a
U BRUXELLESU ĆE
NAŠIM LIDERIMA
biti očitana lekcija!
Činjenica je da se bezuspješno godinama pokušava riješiti pitanje presude
Europskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić - Finci”. Kao i prethodni dogovori,
tako će vjerojatno i dogovor Dragana Čovića i Sulejmana Tihića ostati samo pokušaj
Ĉ lazgovarao: Antun Hrkonjic
Ĉ dogadjajiQdnevni·list.ba
SARAJEVO-PoIpred-
s]ednIkBDU-aMIroIazo-
vIc poruĀu]e kako navodnI
dogovor CovIca I TIbIca ne
Ireba aprIorI odbacIvaII,
Iako drzI kako ]e na]boI]I
naĀIn Izbora ĀIanova drz a-
vnogaPreds]ednIšIvaona]
Iz prvIb demokraIskIb Iz-
bora.
IazovIc IvrdI kako
Ne rmIn Pecanac IzIgrav-
a n]em dogovora generIra
krIzu unuIar BDU-a. Pr -
e ma n]egovIm rI]eĀIma,
ĀeIne pozIcI]e u BDBP-u I
BNBD-u su IskI]uĀIvo na-
mI]en]ene za prIpadnIke
]ednoga naroda.
6OXĀDM´6HMGLþ)LQFLµ
JRGLQDPD JXåL SROLWLĀNX
SR]RUQLFX %L+ D ]ERJ
QMHJDQDPRSDVQR´YLVHµ
VDQNFLMH L HXURSVNL SXW
ÿHOQLFL+'=D%L+L6'$
'UDJDQÿRYLþL6XOHMPDQ
7LKLþWUDJDMX]DUMHåHQM L
PDLNRPSURPLVLPDLRG
PDKVXXVWDUWXRVRELWR
7LKLþQDSURVWROLQĀRYDQL
]ERJ SRGMHOH )HGHUDFLMH
QDGYDL]ERUQDSRGUXĀMD
1DSDVWXMHOL9DVRSWLPL]
DPSUHGRNXSOMDQMHQDåLK
OLGHUDX%UX[HOOHVXXSUR
åLUHQRPVDVWDYX"
- CIn]enIca ]e da se
be zusp]esno godInama
po kusava rI]esIII pIIan]e
presude £uropskog suda
za I]udska prava u sIuĀa-
]u "Be]dIc - IIncI¨. Kao I
preIbodnI dogovorI, Iako
ce v]ero]aIno I dogovor
Dragana CovIca I BuIe]-
mana TIbIca osIaII samo
pokusa]. Bvakako da n]I-
bove napore u Iragan]u za
r]esen]em ne Ireba aprIorI
osuāIvaII, a pogoIovo kva-
IIfIcIraII neprIm]erenom
IermInoIogI]om. BIIno ]e
boce II Ia III neka druga
r]esen]a bIII prIbvacena u
ParIamenIu Bosne I Her-
cegovIne. MeāuIIm, sIgu-
ran sam da se na posIo-
]ecem usIavno-pravnom I
IerIIorI]aInom r]esen]u po-
d]eIe BIH na dva enIIIeIa
ne moze posIIcI kvaIIIeIan
dogovor ko]I ce IsIovreme-
no zadovoI]III eInIĀke I gra-
āanske InIerese, kao I bIII
u funkcI]I InsIIIucIonaIne
sIabIInosII I ]aĀan]a Bosne
I HercegovIne kao drzave.
NaprosIo zbog Ioga šIo
posIo]ecI IzbornI zakon,
nasIon]en na Iosu usIavnu
graāevInu, vIse doprInosI
nasIm eInIĀkIm I IerIIor-
I ]aInIm pod]eIama nego
sIo afIrmIra InIegracI]u
bb. drusIva I drzave. BIoga
su ĀIanovI Preds]ednIsIva
Bosne I HercegovIne, bIra-
nI Iz enIIIeIa I ugIavnom
po eInIĀkom prIncIpu, Āe-
sIo u raskoraku. OnI po]e-
dInaĀno vIse vode raĀuna
osvo]o]Izborno]bazI,en-
IIIeIu, sIrankI III eInIĀko]
skupInI, um]esIo da odgo-
vornosI pokazu]u prema
c]eIInI drzave I svakom
gr aāanInu.
MeāuIIm, Io se nece
do godIII ]os zadugo, sve do
IrenuIka dok se ne omogu-
cI svakom bIraĀu da bIra
sve ĀIanove Preds]ednIs-
Iva Bosne I HercegovIne,
a ne samo ]ednog. V]eru-
]em da ]e za Bosnu I Her-
cegovInu na]boI]e vraIIII
se naĀInu Izbora ĀIanova
Preds]ednIsIva Iz prvIb vI-
sesIranaĀkIb Izbora, samo
s Iom razIIkom sIo bI se
um]esIo sedam ĀIanova
bI raIa IrI Iz konsIIIuIIvnIb
naroda pIus ]edan Iz reda
osIaIIb. A Bosna I Herce-
govInabIbIIa]ednaIzbor-
na ]edInIca. Znam mnogI
ce recI da Io nI]e reaIno I
da ]e Io uIopI]a, aII Isku-
sIvo nas uĀI da su svaka
vIzI]a I dobro r]ešen]e na
poĀeIku bIII uIopI]a. Zbog
nesposobnosIIdaserI]ešI
pIIan]e "Be]dIc - IIncI¨ u
Br uxeIIesu su v]ero]aIno
IzgubIII sIrpI]en]e I sIgurno
ce bIII oĀIIana IekcI]a vIa-
da]ucIm IIderIma. Mogu-
ce su I sankcI]e, aII one ne
doIIĀu IIdere, vec drzavu I
n]ezIne graāane. Neodgo-
vornosI IIdera košIaIa ]e
vec BIH gubI]en]em sIo-
IIna mIII]una ko]I su bIII
na mI]en]enI od £U-a za
po moc BIH.
,PDWH9LGRYROMQRWU]
DYLFD L VXNRED X 6'8X
GDELVWHVHWDNRLVFUSQR
EDYLOL UD]JODEDQMLPD
R GRJRYRULPD NRML
MRåQLVXSRWSLVDQL
8SXþHQLWYUGHGD
MH]DGQMDVMHGQL
FD*ODYQRJRG
ERUDELODGUD
PDWLĀQDLGDMHSRGVMHþDOD
QDQHNHQRþQHVMHGQLFHX
ELYåRMGUçDYL
- Ne znam na ko]a dra-
maIIĀna razraĀunavan]a
mIsIIIe. Kao I u svako]
sI rancI, razIIĀIIIb mIsI]e-
n]a I nesIagan]a Ima, aII
dr amaIIĀnIb dogaāan]a
nema. Ako se pak mIsII
na nedavno IsbIIrenu I
be spoIrebnu Iz]avu pred-
s]ednIka Pecanca da ]e
na ZupanI]skom odboru
BDU-a Bara]evo bIIo fIzIĀ-
ke sIIe, onda kao sudIonIk
Iog sasIanka s punom
odgovornoscu moram
recI da ]e Io IzmIsI]ena,
neodgovornaIIendencIo-
zna Iz ] ava. To preds]ednIk
bIIo ko]e sIranke ne smI]e
ĀInIII. N]egov zadaIak ]e
evenIuaIne sIabosII zadr-
zaII u sIranaĀkIm krugo-
vIma, a ne n]Ima zabav-
I]aII ]avnosI. PosI]edn]a
s]ednIcaGIavnogodbora
BDU-a BIH pokazaIa ]e
da po]edInI mInornI po-
]edIncI Izvan Bara]eva
korIsIe neprIbvaII]Ivu
nacIonaIIsIIĀku reIorIku
I da ne razumI]u IemeI]ne
prIncIpe na ko]Ima poĀIva
BDU I zbog ko]Ib ]e osno-
van. A Io ]e da BDU svo]Im
programom I BIaIuIom
bude ]amac eI-
nIĀke ravno-
pravnosII u ko]o] ce svakI
ĀIan ImaII ]ednake sanse
za afIrmacI]u I moIIv da
sIremI k na]vIsIm sIranaĀ-
kIm funkcI]ama. BDU nI]e
formIran da bude IIderska
III eIIIIsIIĀka sIranka, vec
sIranka prepoznaII]IvIb
po]edInaca ko]I kao IIm
bomogeno d]eIu]u na afIr-
macI]I socI]aIdemokraI-
skIb vrI]ednosII, a Io nI]e
Iako. NekI gIeda]u samo
ĀeInu funkcI]u zaboravI]-
a ]ucI osnovno naĀeIo da
pob]eāu]e IIm, a ne po]ed-
I nac. Mo]a opred]eI]en]a
su da se saĀuva]u IemeI]nI
sIaIuIarnI prIncIpI BDU-
a, ]er ukoIIko se onI sruse,
sIo nekI po]edIncI pokusa-
va]u, BDU ce bIII ]os ]edna,
bez bo]e I ukusa, mI norna
sIranka.
6WUDQDĀNL 6WDWXW MH
RĀLJOHGQRNDPHQVPXWQMH
X 6'8X 2Q EL X VYDNRM
VWUDQFLPRUDRELWL´VYHWR
SLVPRµ NRMLP VH UHJXOL
UDMXRGQRVLLSU DYLODLJUH
äWRMHVSRUQRX6'8XWH
WNRL]LJUDYDWDMGRNXPHQW
LVNRMLPFLOMHP"
- Nas BIaIuI ]e ]asan
I precIzan, mandaI Ira]e
dvI]e godIne, a Kongres
se odrzava nakon svakIb
opcIb III IokaInIb Izbora.
NazaIosI, moram prIznaII
da Io u proIekIom razdo-
bI]u nIsmo posIovaII. Po-
sI]edn]I Kongres ]e odrzan
200T. godIne kada ]e za
preds]ednIkaIzabranNer-
mIn Pecanac. PrI]e n]ega
na ĀeIu sIranke Iakoāer
]e bIo Bosn]ak - Be]fudIn
TokIc. CIanom 52. naseg
BIaIuIa propIsano ]e da
nakon dva mandaIa prI-
padnIka]ednognarodana
ĀeIo BDU-a doIazI kandI-
daI Iz reda drugIb naroda.
To ]e ]edan od IemeI]nIb
prIncIpa ko]I u sebI nosI vI-
zI]u InIegracI]e BIH I da]e
poseban poIIIIĀkI "smek¨
u odnosu na druge sIran-
ke ĀI]e su IIderske pozIcI]e
beIonIrane eInIĀkom mo-
noIIInoscu.
NermIn Pecanac ]e u
InIerv]uu ]ednom porIaIu
{Bource.ba) Iz]avIo da on
po nasem BIaIuIu vIse ne
moze bIII preds]ednIk I da
on nece mI]en]aII BIaIuI
da bI Io bIo. Ta Iz]ava ]e
bIIa kra]em svIbn]a. Da-
nas se n]e ne drzI. Tako-
āer, u dva navraIa smo
Ivo KomsIc, Pecanac I
]a posIIgII dogovor da
ce se posIovaII BIaIuI.
NazaIosI, Pecanac ]e
IzIgrao Ie dogovore
I Io ]e ]edInI razIog
usIozn]avan]a odnosa
u sIrancI. Za BDU bI
IrebaII bIII neprIbvaI-
I]IvI posIupcI poIIIIĀara
ko]I krIIIzIra]u ponasa-
n]a drugIb IIdera, a u vIa-
sIIIo] sIrancI rade IsIo.
Vrlo ružna i loša iskustva sa SDP-om, koji je
puno izgubio na toj multinacionalnoj vjero-
dostojnosti jer Zlatko Lagumdžija namjerava
voditi stranku doživotno, pa evo i sadašnja
sporenja u SDU-u oko čelne pozicije naprosto
tjeraju na pitanje - mogu li Hrvati i Srbi biti
na čelu neke socijaldemokratske stranke,
odnosno može li itko drugi osim predstavnika
srpskog naroda voditi, primjerice, SNSD? Kakve
su to podvale i udaljavanje od temeljnih načela
socijaldemokracije po kojima nacionalno nije u
prvom planu, ili zapravo i jest samo se to vješto
zamaskira?
- Formirajući SDU ugradili smo u Statut sve
ono što smo na bazi loših iskustava stekli u
našoj bivšoj stranci. Jedno od takvih iskusta-
va je izborni inženjering kojim je spriječen
prijedlog da Bogić Bogičević dođe na čelo
SDP-a. Naše statutarno opredjeljenje etničke
izmjenljivosti na čelu stranke je princip koji će
možda u neko buduće vrijeme, kada splasnu
naslage etničkih podjela u Bosni i Hercegovini,
biti nevažan. Ali danas kada su te naslage još
čvrste i debele SDU želi biti integrativna snaga i
svojim Statutom prihvatljiva stranka za svakog
građanina bez obzira na etničku pripadnost.
Moram istaknuti da smo na bazi tih opredjelje-
nja kandidiranjem Stjepana Kljuića te izborom
našeg potpredsjednika SDU-a BiH Ive Komšića
za gradonačelnika grada Sarajeva po prvi
put uspjeli potvrditi činjenicu da je Sarajevo
multietnički grad i da na čelo grada može doći
i netko tko nije Bošnjak. Ta poruka je toliko
značajna i snažna jer razbija sliku dosadašnjih
nacionalni podjela. Ako Sarajevo, koji je grad
stradalnik s još otvorenim ranama, gdje su
Bošnjaci dominantno stanovništvo, ima snage i
opredjeljenja za ovakav politički iskorak, onda
je sasvim logično da je takav obrazac moguć u
cijeloj Bosni i Hercegovini.
Izbor nebošnjaka na čelo grada Sarajeva je
najkrupniji politički iskorak nakon Daytona za
što je najzaslužniji SDU. Dosadašnja vladajuća
stranka u gradu Sarajevu (SDP), iako je mogla,
nije učinila ovaj iskorak. Pravi odgovor na vaše
pitanje mogu li Hrvati ili Srbi biti na čelu neke
socijaldemokratske opcije leži u Statutu SDU-a.
Mogu. Međutim, aktualna politička scena i
praksa kod vodećih socijaldemokratskih stra-
naka u BiH (SDP-a i SNSD-a) pokazuje upravo
suprotno, da su vodeće pozicije u njima rezervi-
rane isključivo za pripadnike jednog naroda. To
su klasične liderske stranke, a to je u izravnoj
suprotnosti s osnovama socijaldemokratske
ideje. Nažalost, ova pojava pokušava se unijeti
i u SDU BiH jer Nermin Pećanac otvoreno i
opravdano kritizirajući ponašanje ovih lidera
istim metodama pokušava ostati na čelu SDU-
a. Ukoliko se odstupi ili bilo kakvom manipu-
lacijom pokuša promijeniti načelo nacionalne
rotacije na čelu SDU-a BiH, to više neće biti ista
politička organizacija.
Nacionalna rotacija na čelu SDU-a je temelj-
ni princip po čemu se SDU razlikuje od svih
političkih organizacija u BiH, te je rušenje tog
principa i rušenje SDU-a. Bit ću jasan. Ukoliko
se taj princip na bilo koji način sruši, to znači
kraj ovakvog SDU-a BiH.
Socijaldemokracija...
Siguran sam da se na
postojećem ustavno-prav-
nom i teritorijalnom rje-
šenju podjele BiH na dva
entiteta ne može postići
kvalitetan dogovor koji će
istovremeno zadovoljiti
etničke i građanske inte-
rese, kao i biti u funkciji
institucionalne stabilnosti
i jačanja Bosne i Hercego-
vine kao države
b Izbora, samo
kom sIo bI se
dam ĀIanova
konsIIIuIIvnIb
]edan Iz reda
Bosna I Herce-
Ia]ednaIzbor-
Znam mnogI
o nI]e reaIno I
pI]a, aII Isku-
I da su svaka
ro r]ešen]e na
uIopI]a. Zbog
sIIdaserI]ešI
dIc - IIncI¨ u
su v]ero]aIno
I]en]e I sIgurno
na IekcI]a vIa-
erIma. Mogu-
cI]e, aII one ne
e, vec drzavu I
āane. Neodgo-
era košIaIa ]e
bI]en]em sIo-
na ko]I su bIII
I od £U-a za
LGRYROMQRWU]
RED X 6'8X
DNRLVFUSQR
DEDQMLPD
PD NRML
WSLVDQL
GHGD
HGQL
RG
D
odgovornoscu moram
recI da ]e Io IzmIsI]ena,
neodgovornaIIendencIo-
zna Iz] z ava. To preds]ednIk
bIIo ko]e sIranke ne smI]e
ĀInIII. N]egov zadaIak ]e
evenIuaIne sIabosII zadr-
zaII u sIranaĀkIm krugo-
vIma, a ne n]Ima zabav-
I]aII ]avnosI. PosI]edn]a
s]ednIcaGIavnogodbora
BDU-a BIH pokazaIa ]e
da po]edInI mInornI po-
]edIncI Izvan Bara]eva
korIsIe neprIbvaII]Ivu
nacIonaIIsIIĀku reIorIku
I da ne razumI]u IemeI]ne
prIncIpe na ko]Ima poĀIva
BDU I zbog ko]Ib ]e osno-
van. A Io ]e da BDU svo]Im
programom I BIaIuIom
bude ]amac eI-
nIĀke ravno-
su da se saĀuva]u IemeI]nI
sIaIuIarnI prIncIpI BDU-
{Bource.ba) Iz]avIo da on
po nasem BIaIuIu vIse ne
moze bIII preds]ednIk I da
on nece mI]en]aII BIaIuI
da bI Io bIo. Ta Iz]ava ]e
bIIa kra]em svIbn]a. Da-
nas se n]e ne drzI. Tako-
āer, u dva navraIa smo
Ivo KomsIc, Pecanac I
]a posIIgII dogovor da
ce se posIovaII BIaIuI.
NazaIosI, Pecanac ]e
IzIgrao Ie dogovore
I Io ]e ]edInI razIog
usIozn]avan]a odnosa
u sIrancI. Za BDU bI
IrebaII bIII neprIbvaI-
I]IvI posIupcI poIIIIĀara
ko]I krIIIzIra]u ponasa-
n]a drugIb IIdera, a u vIa-
sIIIo] sIrancI rade IsIo.
Aktualna politička scena i praksa kod vodećih so-
cijaldemokratskih stranaka u BiH (SDP-a i SNSD-a)
pokazuje upravo suprotno, da su vodeće pozicije u
njima rezervirane isključivo za pripadnike jednog na-
roda. To su klasične liderske stranke, a to je u izravnoj
suprotnosti s osnovama socijaldemokratske ideje.
8
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
INFO...
ŠefIzasIansIva£U -
auBIHPeIerBorensen,
zapov]ednIk£UIOB-a
DIeIerHeIdeckerIIza-
sIansIvosIranIbdIpIo-
maIa akredIIIranIb u
BIH pos]eIII ce suIra
m]esIa eksbumacI]e u
Bara]evu I u PrI]edoru.
TIm ]e povodom pIa-
nIrana I prezenIacI]a
sIruĀn]aka Meāuna-
rodne komIsI]e za Ira-
zen]e nesIaIIb {ICMP) o
Iskopavan]Imanasara-
]evskomgradskomod-
IagaIIsIu, nakon Āega
ce Borensen, generaI-
na dIrekIorIca ICMP-]a
KaIbryne Bomberger
I nadIeznI IuzIIeI] daII
Iz]ave za ]avnosI.
NORFOLK - AImaz
NezIrovIc, amerIĀkI dr-
zavI]anIn podrI]eIIom
Iz BIH opIuzen za raI-
ne zIoĀIne nad srpskIm
cIvIIIma na podruĀ]u
DervenIe, bII ce IzruĀen
BIH, naveII su duzno-
snIcI amerIĀke vIadIne
AgencI]ezaImIgracI]uI
carInu {IC£). NezIrovI-
ca, ko]I zIvI u NorfoIku,
amerIĀka savezna drza-
vaVIrgInIa,IereIIseza
muĀen]e srpskIb cIvIIa,
ko]I su poĀeIkom deve-
deseIIb godIna zaIva-
ranI u Iogoru "BabIc¨,
navodI se u prIopcen]u
IC£-a, a ko]e prenosI
UnIIedPressInIernaII-
onaI. Prema navodIma
Iz opIuznIce, zaIvore-
nIcIsuunavedenomIo-
goruprebI]anIIIzgIad-
n]IvanI. NezIrovIc {54)
]e ubIcen u svo]o] kucI
u NorfoIku u IIpn]u 2011.
]er]eIagaoprIIIkomprI-
]ave za amerIĀko drzav-
I]ansIvo,odnosnodao]e
Iazne podaIke II]ekom
razgovora o naIuraII-
zacI]I.
Almaz Nezirović,
osumnjičen za
ratni zločin, bit
će izručen BiH
Sorensen i
Heidecker
obilaze
lokacije
ekshumacija
u Sarajevu i
Prijedoru
KOLUMNA
Akademik, prof.
dr. Slavo Kukić
DOGOVOR
“NACIONALNOG
SPASA” KOJEG
UZDRMAVAJU
ČAK I SIMULACIJE 
BvedoprI]eko]Idan
sIroII ]e narod, brvaIskI
dabome, v]erovao da ]e
bezHDZ-aIn]egovaIIde-
raprepušIennamIIosII
nemIIosI svega I svaĀega
- ]ednom rI]eĀ]u, zIe sud-
bIne.
Bada se, meāuIIm,
IsposIavIdaIonIsuI]e-
dInesIamkespasa–Ida
Ib Ireba IrazIII I u ]os po-
neko] "brvaIsko] sveIIn]I¨.
NaIosIroIInarod–]eron
Ioga, Iako Ispade, sam
nI]e sv]esIan – pods]eII
]ednaoddamaIokaInog
poIIIIĀkog cIrkusa. NIsu
se, po]asnI narodu vrIa
gospoāa, sIranaĀkI sefo-
vI ImaII snage odrecI n]e-
zInIb I usIuga sIranaĀkog
]o] koIege. A razIog Iome
]esvI]esIuvrbusIranke
ko]ebIposI]edIce,daona
I koIega ]o] sIranku na-
pusIe,sveIoImaIo“prI]e
svega,zasIranku,aonda
posebIceko]ebIposI]edI-
cebIIezabrvaIskInarod
sredIsn]e Bosne¨.
£ znaIe sIo - poIIIIĀka
]ecIrkusanIkIn]a,šIo]es'-
]es',prevršIIasvakum]e-
ru. Jer, prevedeno na ]ezIk
svakodnevIce,poruka]o],
a IzreĀena ]e pred kame-
rama, znaĀI - dok sam ]a
nakon]u,dobro]eInaro-
du,padnemII]a,odnese
āavo I n]ega. Pa, Iakvo
sIo nIsam uspIo ĀuII Āak
nI od n]ega. A on ]e, Ireba
prIznaII,naI]esIvIcI“za-
sIuga¨ daIeko Ispred n]e.
Ništa od ispunjavanja
zahtijeva EU-a
I sIoga poruka cIr-
kusanIkIn]e zasIuzu]e I
deIaI]nI]uanaIIzu–socI-
opsIboIošku prI]e svega,
Iako od vIška ne bI bIIe
I neke druge. BuducI da
se, meāuIIm, "sudbono-
snI¨ poIIIIĀkI dogaāa]I sve
ubrzanI]e poĀIn]u susII-
zaII, od Iakve cu anaIIze,
barem za sada, odusIaII.
Jer, posIeno govorecI, od
]ednog, po svo]Im obII]ez-
]ImapsIbI]aIrI]skogIspa-
da obIĀnog drusIvenog
margInaIca, puno vaznI-
]e se anaIIIIĀkI pozabavIII
na]novI]Im "dogovorIma¨
–ko]I,Iakonampo]asnI-
se, r]esava]u sudbIne ĀIIa-
vIb naroda. U pIIan]u ]e,
dapods]eIIm,dogovorII-
dera bosn]aĀko-brvaIske
"poIIIIĀke osovIne¨, dogo-
vor TIbIc - CovIc povodom
presude u sIuĀa]u "Be]dIc
- IIncI¨.
ProĀIIa II se, meāuIIm,
sadrza] dogovorenog, ]a-
sno ]e da od Ispun]avan]a
zabI]eva £U-a Iz sporne
presude – Iako se IIderskI
dvo]ac napreze sve oko sebe
uv]erIIIkako]edogovoreno
"na]boI]e moguce r]esen]e
ko]e zadovoI]ava presu-
du suda u BIrasbourgu¨
- nema nI Iraga. DapaĀe.
CIIav dogovor ]e koncen-
IrIrannaIebnoIogI]uIzbora
brvaIsko-bosn]aĀkog pred-
s]ednIĀkog dvo]ca, ĀIanova
koIekIIvnogšefako]IsubI-
ranI I do sada. BazIog dogo-
varan]a,dakIe,nI]epresuda
sudauBIrasbourgu,nego
nezadovoI]sIvo ]ednog od
n]Ib naĀInom na ko]I ]e Izbor
posIo]ecIb ĀIanova Pred-
s]ednIšIva – zbog r]ešen]a
u UsIavu BIH – vršen do
sada. NezadovoI]sIvo ko]e,
posIeno govorecI, s presu-
dom suda u BIrasbourgu
nema nIkakve veze.
To, dakako, ne znaĀI da
sam I proIIv Ie vrsIe raz-
govora. PoIpuno suproI-
no. AII, sIo ]e s Izvrsen]em
presude ko]a ]e od zIvoIne
vaznosII za BIH kao drza-
vuIdrušIvo?ŠIo]e,dakIe,
s IsIIm pravom bb. graāa-
nadabIra]uIbudubIranI?
£, Io ce, kako sIvarI sIo]e,
]os neko vrI]eme saĀekaII.
Jer, ]ednako pravo ]e, oĀI-
Io, vazno ]edIno sudu u
BIrasbourgu–I£uropsko]
komIsI]I ko]a o provoāen]u
n]egovIbpresudabrIne–aII
neIpIemenskImpogIavIca-
mako]Isuovd]eza]abaIII
usIra]ava]u na pIIan]Ima
produzavan]a vI]eka vIasII-
Iog Ira]an]a. I sIoga ]e Iesko
I razum]eII Iezu, a IzreĀe ]e
mosIarskapoIovIcaspora-
zumaškogdvo]ca,kakodo-
govoreno moze Āak I spasIII
"poIIIIĀkI obraz u BruxeIIe-
su¨, uĀInIII nas "v]erodo-
sIo]nI]Ima u zadn]I Iren¨.
Podjela zemlje
BIIo kako bIIo, akIerI
dogovora su zadovoI]nI. Jer,
Iako po]asn]ava]u, konaĀno
su pronasII r]esen]e ko]e ce
"uspoko]III¨ n]Ibove narode.
Na]avIII su, dakako, kako
sII]edIIubrzanaprocedura
ko]ombIsedogovorproveo
u zIvoI. Za I]edan dana ce,
kako bIva, bIII poIpIsan I
dokumenI Izmeāu dvI]u
sIranaka, a IIme oIvoren
prosIorzadogovoreIsdru-
gIm poIIIIĀkIm sIrankama,
prI]esvegaonImaIzIede-
racI]e - ]er, one Iz "sus]edne¨
drzave su, ako Ib dobro ra-
zum]eb, obecaIe da se nece
mI]ešaIIuunuIarn]esIvarI
n]Ibove vIasIIIe.
OĀekIvaII su IvorcI do-
govora opce odusevI]en]e
- I domace ra]e I osIaIka
svI]eIa. No, "umoIvorIna¨
Im,kakosIvarIsIo]e,InI]e
naIsIa na pIodno IIo. Me-
āunarodna za]ednIca u
BIH, po]asnI vIsokI pred-
sIavnIk, podrzava "sve sIo
]e konsIrukIIvno¨. AII, sIo
]e konsIrukIIvno? Ne reĀe,
recImo,Inzko]eIIIdogovo-
reno r]esen]e sIranaĀkoga
dvo]ca konsIrukIIvno – nI
nakon n]egova obznan]I-
van]a nI kasnI]e. NI rI]eĀI
odogovoruodInzkanIdo
danas.
Na]man]I bI, meāuIIm,
probIem bIo vIsokI pred-
sIavnIk. AII, dogovoru ne
kIIĀu nI onI ko]Ib se on IIĀe.
OnI Iz "sus]edne¨ drzave su
se,IsIIna,odredIII–radIIe
sIo vas voI]a, ne doIIĀIIe se
samo naseg dvorIsIa. OnI,
dakIe, nIsu probIem. AII
]esusvIosIaII–osIaIakfe-
deraInIb poIIIIĀkIb "parIne-
ra¨ prI]e svega.
Da ce s ]ednIm od n]Ib,
ĀeInIkom BDP-a, bIII pro-
bIema, mogIo se I preIpo-
sIavIII. Iako, ruku na srce,
dogovoreno ne odudara
prevIšenIodr]ešen]ako]e
s CovIcem "Iskova¨ on sam.
AII, Boze mo], Iamo ]e akIer
bIo on, a ne na]I]ucI poIIIIĀ-
kI mu rIvaI. I sIoga rIvaIovo
r]ešen]e,ko]e]eImbecIIno
kaoIonovIasIIIomu,Ireba
napasII na "sva zvona¨. Bez
obzIra na Io, meāuIIm, Ia-
gumdzI]a ]e ova] puI u pra-
vu. OĀIgIedno ]e, veII on, da
seum]esIor]ešavan]asušII-
ne presude u sIuĀa]u "Be]dIc
- IIncI¨ Ide na pod]eIu ze-
mI]e na IrI dI]eIa I prakIIĀkI
sedovršava]uraInIpro]ekII
Mostarskim bi do-
govorom postojeća
neravnopravnost bh.
građana i dodatno bila
“obogaćena”. Trenu-
tačnim rješenjima,
naime, u problemu su
samo oni koji nisu u
jednom od triju na-
cionalnih plemena.
DogovoromČović - Tihić
iste bi muke zadesile i
njih – pod pretpostav-
kom, dakako, da nisu
imali sreću naći se u
“izbornom području”
koje pripada njihovu
narodu.
9
Događaji
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
INFO...
VI]ece naroda BB-a
danas ce razmaIraII
odIuku KIuba Bošn]a-
ka o pokreIan]u zasIIIe
vIIaInog nacIonaInog
InIeresa na Zakon o Iz-
m]enama I dopunama
Zakona o grobI]Ima I
pogrebno] d]eIaInosII u
BB-u, na]avIo ]e pred-
s]edava]ucI VI]eca naro-
da MomIr MaIIc. Kako
]e dodao, na s]ednIcI ce
bIII razmaIrana samo
]edna IoĀka dnevnog
reda, ko]a se odnosI na
odIuku KIuba Bošn]a-
ka u VI]ecu naroda BB
o pokreIan]u zasIIIe
vIIaInog nacIonaInog
InIeresa na spomenuII
Zakon.
Odrzavan]e Irece
posebne za]ednIĀke
s]ednIce oba doma
ParIamenIarne skup-
sIIne BIH, Iema ko]e ]e
"ZasIupnIcI/IzasIanIcI
pIIa]u - VI]ece mInIsIara
BIH odgovara", na]av-
I]eno ]e za danas. PoĀe-
Iak s]ednIce na]avI]en ]e
za 10 saII u BI]eIo] dvo-
ranI zgrade ParIamen-
Iarne skupsIIne BIH u
Bara]evu.
BIvsI epIskop zvor-
nIĀko-IuzIanskI VasIII-
]e operIran ]e u ned]eI]u
u]uIro na NeurokIrur-
sko] kIInIcI u Beogra-
du I os]eca se dobro,
rekao ]e BrnI ravnaIeI]
KIInIĀkog cenIra BrbI-
]e MII]ko BIsIIc. On ]e
precIzIrao da ]e vIadIka
VasIII]e Imao bemaIom
ko]I ]e usp]esno oIkIo-
n]en operacI]om. "On ]e
operIran ]uIros, Imao ]e
bemaIom. OperacI]a ]e
proIekIa u redu I KaĀa-
venda se os]eca dobro¨,
rekao ]e u ned]eI]u BI-
sIIc. BveII arbI]ere]skI
sabor ]e na zas]edan]u
u svIbn]u razrI]esIo vIa-
dIku VasIII]a svIb cr-
kvenIb duznosII, no ne
I vIadIĀanskog ĀIna.
Državni ministri
odgovaraju
na pitanja
parlamentaraca
Bivši tuzlanski
vladika
Kačavenda
nakon operacije
stabilan
Vijeće naroda RS:
O odluci Kluba
Bošnjaka na
izmjene Zakona
o grobljima
SARAJEVO - Preds]ed-
nIsIvo DemokraIske fron-
Ie BH donI]eIo ]e odIuku
da unuIarsIranaĀkI IzborI
na razInI opcIna poĀnu 20.
IIsIopada 2013. Preds]ed-
nIsIvo se na s]ednIcI oĀI-
IovaIo I o poIIIIĀkIm raz-
govorIma bb. sIranaĀkIb
IIdera s duznosnIcIma £U-a
u BruxeIIesu, na]avI]enIm
za 1. IIsIopada. NaIme, ova
sIranka ]e na sIavu da se
sve razgovore o prom]ena-
ma UsIava BIH mora vodIII
s predsIavnIcIma drzavnIb
InsIIIucI]a, a ne s preds]ed-
nIcIma poIIIIĀkIb sIranaka.
Povodom uĀesIaIIb napada
na novInare Preds]ednIsIvo
DemokraIske fronIe osIro
]e osudIIo sve uc]ene I prI]eI-
n]e Ie apeIIraIo na sva II]eIa
I InsIIIucI]e da sprI]eĀe vaI
bezoĀnIb prIIIsaka na ]avnu
rI]eĀ I sIobodu mIsI]en]a.
"Ovakva praksa ko]a
Ira]e na nasIm prosIorIma
vec duze vremena uvod ]e u
anarbI]u, ]ednoumI]e I dIk-
IaIuru uskog kruga poIIIIĀ-
kIb mocnIka¨, prIopceno ]e
Iz sIranke. NINA
Predsjedništvo Demokratske fronte BH
Počinje proces unutarstranačkih
izbora na razini općina
“Krug 99” o predstojećem popisu stanovništva u BiH
Nakon popisa bit će sužen
prostor za manipuliranja
na etno-nacionalnom principu
SARAJEVO - U drusIvI-
ma ko]a su nesreāena, a u
ko]e oĀIIo spada I bb. drus-
Ivo, popIs sIanovnIsIva,
osIm uobIĀa]enog znaĀen]a,
Iz raznIb poIIIIkanIskIb I
drugIb Igrokaza, zauzIma
I druge dImenzI]e, rekao ]e
socIoIog Jusuf ZIga govorecI
kao uvodnIĀar na ]uĀeras-
n]o] sesI]I "Kruga 99¨, Iema
ko]e ]e bIIa "PopIs sIanov-
nIsIva Izmeāu sIaIIsIIĀke
ĀIn]enIce I drusIvenIb I po-
IIIIĀkIb konsekvencI¨.
ZIga ]e IsIaknuo da se
u svIm sreāenIm drusIvI-
ma popIs dozIvI]ava kao
vrIo bIIna ĀIn]enIca ]er ]e Io
naĀIn da se doāe do vaI]a-
nog uvIda u Io s ĀIme ]edno
drusIvo u danom IrenuIku
raspoIaze, poĀevsI od I]ud-
skIb poIencI]aIa, demo-
grafskIb Irendova, naIaII-
IeIa, morIaIIIeIa, sIarosne
sIrukIure sIanovnIsIva.
Zastrašivanje
- Bv]edocI smo da u BIH
neIko sebI uzIma za pravo
osporavaII neke bIIne Iden-
IIIeIske odrednIce nekom
drugom III ga zasIrasIva-
II. TIme se ne sIuze samo
poIIIIĀarI, vec ĀesIo za IIm
posegnu I kvazIanaIIIIĀarI,
a nerI]eIko I v]erskI IIderI,
kazao ]e ZIga.
IsIIĀucI da smaIra da ce
se nakon popIsa suzIII pro-
sIor za manIpuIIran]a na eI-
no-nacIonaInom prIncIpu,
dodao ]e da ce Iada svI ko]I
su skIonI IakvIm Iz]avama
bIII sII]esn]enI ]er ce bIII vrIo
Iesko branIII Iakve Iz]ave.
PoIIIoIog MIrko Pe]anovIc
kaze da predsIo]ecI popIs
sIanovnIsIva Ima poseban
znaĀa] ]er ce omogucIII dr-
zavI BIH da IspunI nekoIIko
uv]eIa u okvIru procesa In-
IegracI]a u £U.
Nakon popIsa, dodao
]e, posIo]aI ce eIemenII I In-
sIrumenII da se sve razIne
vIasII u BIH bave razvo]nom
poIIIIkom.
I on drzI da Ireba nadIcI
neke eksIremne prIsIupe
popIsu sIanovnIsIva I poII-
IIzacI]u Ie IzrazIo uv]eren]e
da su graāanI BIH dovoI]no
samosv]esnI o svom IdenII-
IeIu Ie da nema m]esIa sIra-
bovIma da ce neIko oduzeII
pravo graāanInu da se Iz]a-
snI suproIno n]egovo] voI]I.
- Ovo ]e, prvensIveno,
sIozen sIruĀnI pro]ekI, a ne-
Izb]ezno poIIIIĀkI I drzavnI
pro]ekI ko]Im se usIanovI]a-
va reaInosI ]ednog drusIva
u socI]aIno], kuIIurno] sferI
I posebno u pogIedu sIan]a
demografI]e, IsIaknuo ]e.
BavnaIeI] AgencI]e za
sIaIIsIIku BIH Zdenko MIII-
novIc, Iakoāer uvodnIĀar na
sesI]I, naveo ]e da su prIpre-
me za popIs u zavrsno] fazI,
maIerI]aI se dIsIrIbuIra, a
negd]e ]e vec dIsIrIbuIran,
u skoro sve opcIne u BIH.
Popisivači odustaju
Napomenuo ]e da ]e bIIo
probIema u vezI s odusIa-
]an]em popIsIvaĀa I da ]e
do danas odusIaIo oko 18
posIo n]Ib. TI ce popIsIvaĀI,
dodao ]e MIIInovIc, bIII na-
dom]esIenI Iz rezervI ko]Ima
AgencI]a raspoIaze, no on
nI]e bIo u mogucnosII recI
zasIo popIsIvaĀI odusIa]u.
- PopIsIvaĀ popIsu]e
sve osobe ko]e se zaIeknu
u kucansIvu, sve ĀIanove
kucansIva. Ne IrazImo nI-
kakav dokumenI na uvId.
Bvaka osoba za sebe III no-
sIIeI] kucansIva ko]a da]e
podaIke, da]e maIIĀnI bro]
za sve osobe, kao I Imena
I prezImena. PopIsnIca za
sIan I kucansIvo ]esI maIo
kompIIcIranI]a, aII popIsIva-
ĀI su ImaII adekvaInu obu-
ku Ie Im ]e ob]asn]eno kako
posIavIII pIIan]a I kako Ib
po]asnIII, zakI]uĀIo ]e MIII-
novIc. S. N.
mIrnIm puIem. ToĀno - I
poIpIsu]em bez osIaIka.
“Dogovor spasa”
AII, IagumdzI]a Ib,
usamI]en kakav sve Āesce
]esI, I nI]e specI]aIno brI-
nuo. NIsu, meāuIIm, spo-
razumasI oĀekIvaII "noz u
Ieāa¨ I od Iabre. Jer, Iako
po]asnIse, s n]Im su raz-
govaraIa obo]Ica. I obo]IcI
]e obecao poIporu - ]er I
on sam, po]asn]ava]u,
smaIra da su dogovorena
r]esen]a "reaIna, provod-
I]Iva I prIbvaII]Iva¨. No, s
Iabrom, Iako Ispade, nI-
kad nI]e sIgurno. Ne samo
da su, veII on, predIozena
r]esen]a Iosa I neprIbvaI-
I]Iva, nego, ako ga ]e IIder
HDZ-a dobro InformIrao,
za]ednIĀkI prI]edIog dva]u
sIranaĀkIb ĀeInIka Āak nI
"ne posIo]I ]er ponuāenI
koncepI HDZ-u nI]e prI-
bvaII]Iv¨.
Na prvI mab Āov]ek
bI mogao pomIsIIII kako
prvak BBB-a "proda]e
z]ake¨. BazmIsII II se, me-
āuIIm, nesIo deIaI]nI]e -
nI]e IoĀno. MosIarskIm
dogovorom ]avnosI ]e,
prIs]eIImo se, skoro pa
bombardIrana. A onda
]e nasIupIo pravI Ia]ac -
kao da ga Bog nI]e dao.
ZasIo? Po svemu sudecI,
]er su CovIca pokoIebaIe
sImuIacI]e n]egove prI-
m]ene. BIo bI se, ako bI
se u MosIaru dogovore-
no prImI]enIIo - zapIIaIo
se Udruzen]e graāana
"ZasIo ne¨ - dogodIIo na
IzborIma 2010.? I dobIve-
nI su rezuIIaII o ko]Ima
IIder HDZ-a nI]e nI sa-
n]ao - brvaIskIm ĀIanom
Preds]ednIsIva bI posIao
opeI ZeI]ko KomsIc. A
kad ]e Io I sam prov]erIo,
reagIrao ]e na naĀIn ko]I
se od n]ega ]edIno moze
I oĀekIvaII - da preko II-
dera BBB-a poruĀI kako
]e dogovor - Iako mu ]e
pred TV kamerama I sam
apIaudIrao, uv]eravao nas
kako ce nam spasIII "poII-
IIĀkI obraz u BruxeIIesu¨,
uĀInIII nas "v]erodosIo]-
nI]Ima u zadn]I Iren¨ I Iko
zna sIo sve ]os ne - Iek
TIbIcevo bacan]e prasI-
ne u oĀI ]avnosII. Da, da-
kIe, od sporazuma nema
nIsIa ]er TIbIcev prI]ed-
Iog Ide na sIeIu HrvaIa.
Tako ce, promaIrano Iz
IrenuIaĀne perspekIIve,
"dogovor spasa¨ zavrsIII
na naĀIn ko]I mu ]edIno I
prIsIa]e - u kosu. A, ruku
na srce, nI]e nI sIeIa sIo
ce se Io dogodIII. Jer, u
pravu su svI ko]I u n]emu
vIde ozIvoIvoren]e Vance-
Ovenovog pIana o pod]eII
BIH na IrI eInIĀke ]edInI-
ce. IsIIna, s dva Izborna
podruĀ]a kod Izbora ĀIana
Preds]ednIsIva Io se I ne
mora dogodIII u ]ednom
koraku - I ne bI se dogo-
dIIo dakako. AII, uvede
II se odreāeno r]esen]e,
pa makar ga se IreIIraIo
I presedanom - a ovo se,
navodno, IreIIraIo na Ia]
naĀIn - ono sve InIenzIv-
nI]e IendIra Iome da po-
sIane pravIIo. BI II se Io
dogodIIo za godInu, dvI]e
III peI, uopce nI]e vazno.
AII, veIIkI ]e sIupan] v]ero-
]aInosII da bI mu mosIar-
skIm presedanom sIrom
bIIa oIvorena vraIa.
I ne samo Io. MosIar-
skIm bI dogovorom po-
sIo]eca neravnopravnosI
bb. graāana I dodaIno
bIIa "obogacena¨. Trenu-
IaĀnIm r]esen]Ima, naI-
me, u probIemu su samo
onI ko]I nIsu u ]ednom od
IrI]u nacIonaInIb pIeme-
na. Dogovorom, pak, Co-
vIc - TIbIc IsIe bI muke
zadesIIe I n]Ib - pod preI-
posIavkom, dakako, da
nIsu ImaII srecu nacI se u
"Izbornom podruĀ]u¨ ko]e
prIpada n]Ibovu narodu.
U sIuĀa]u HrvaIa, recImo,
"bosIan bI obraII¨ svI ko]I
se - ne svo]om, nego za-
sIugom predaka - naāu
u ZenIĀko-dobo]sko], Ba-
ra]evsko], TuzIansko] I
Gorazdansko] zupanI]I.O
BepubIIcI Brpsko] da se I
ne zborI - ]er, n]e se, a I
HrvaIa u n]o], CovIc vec
odavno odrekao.
NIsIa boI]e, IsIIna,
prosII ne bI nI Bosn]acI - I
onI u BepubIIcI Brpsko],
aII I dI]eIu IederacI]e ko]e
nI]e "n]Ibovo¨ Izborno po-
druĀ]e, aII bogme nI BrbI
s prosIora Izvan n]Ibove
drzave - onI s prosIora
TIbIceva I CovIceva "du-
n]aIuka¨.
Pročita li se, međutim, sadržaj dogovorenog,
jasno je da od ispunjavanja zahtjeva EU-a iz
sporne presude – iako se liderski dvojac na-
preže sve oko sebe uvjeriti kako je dogovoreno
“najbolje moguće rješenje koje zadovoljava
presudu suda u Strasbourgu” – nema ni traga.
Dapače. Čitav dogovor je koncentriran na
tehnologiju izbora hrvatsko-bošnjačkog pred-
sjedničkog dvojca, članova kolektivnog šefa
koji su birani i do sada. Razlog dogovaranja,
dakle, nije presuda suda u Strasbourgu, nego
nezadovoljstvo jednog od njih načinom na koji
je izbor postojećih članova Predsjedništva –
zbog rješenja u Ustavu BiH – vršen do sada.
Promatrano iz trenu-
tačne perspektive,
“dogovor spasa”
završit će na način koji
mu jedino i pristaje – u
košu. A, ruku na srce,
nije ni šteta što će se to
dogoditi. Jer, u pravu
su svi koji u njemu vide
oživotvorenje Vance-
Owenovog plana o po-
djeli BiH na tri etničke
jedinice.
Mirko Pejanović
10
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
$eminzr
«Primjenz rurtzvz kvzlitete i premerije u Pzrku prirede Buteve blzte»
keji re re edrzzti 11. 9.10l1. gedine u l0 rzti u metelu Pzrk-Buteve blzte
|·ooavac|:
|·|,avo za soo|oa· oozoto |zv·s|t| ·ozo·vac|,oo oa
o -oa|| prejektibrzndbih@gmzil.rem
Kot|zac|,a za soo,o|ovao,o oa soo|oa·o |o,a o||,oco,o oato·|,a|o,
so,osta, | ø·atoco sao·za,o |zoos| l¡0,00 KN øo osob|.
Kot|zac|,o oozoto oø|at|t| oa z|·o ·acoo:
Zoaostvooo |st·az|vac|a oo·o¿a LC||
l6l01000¡08l0098
|a|||o|soo 3ao| o.o. 3H, C| Mosta·
S oazoa|oo: |ot|zac|,a - |·o,o|t Hotovo b|ato
|os|to|, ø·o,o|ta:
Moo|,s|| øo|·ov|to|,|:
Søoozo·:
C·¿ao|zato·: Inznrtvene-irtrzzivzrkz udrugz "0ele"
Looato· ø·ooavao,a:
o|ø|. ooc. julijznz Nikulir jurkevir, b·aoo oooaozo·, o·¿ao|zato·
1emz: 8rendirznje Pzrkz prirede Buteve blzte, izzzevi i petenrijzli
o|ø|. |o¿. ¿·ao. 6rdzl 1rhulj, |ooo·a|o| o|o|sta· ooo·¿|,o, ·ooa·stva | |ooost·|,o
1emz: 0drzivi rzzvej energetrkeg rekterz u F8iB i u funkriji eruvznjz zivetne rredine
o·. sc. Ierzn Nzteljzk, ø·o,o|t oooaozo· \\|-a
1emz: Buteve blzte i hidreenergijz
o|ø|. |o¿. soo. 6lmz Kzrevir, |CÇ oooaozo· za oø·av|,ao,o o|o||ooo | aoo|to·
1emz: Bvedenje l$0 rtzndzrdz l4000 ff u zz¡tirenz pedrurjz
ø·o|. 0zrijz 6libir, oooaozo· |va||toto
1emz: $te je te rurtzv uprzvljznjz kvzlitetemt Prednerti uvedenjz rurtzvz medunzrednih nermi l$0 900l
ø·o|. Iinetz Limerlir, |CÇ oooaozo· | aoo|to· |va||tota, loto·ooa||ty o.o.o. Sa·a,ovo,
1emz: Ljelezivetne ebrzzevznje u funkriji kvzlitete rzdz i preizvedz
ø·o|. ¥znjz 6zvrzn, ·o|ovoo|to|, Co,o|a za |o·øo·at|vo |oooo||ac|,o, HT |·ooot
1emz: B1 6renet kze premeter bh. turizmz
ø·o|. o·. Nenzd 8rkir, ø·o|oso· oa ||oooos|oo |a|o|toto Svooc|||sta o Sa·a,ovo, Katoo·a za oa·|ot|o¿
1emz: $trzte¡ke uprzvljznje brzndem turirtirke dertinzrije
o|ø|. b|o|o¿ Nzrinke 0zlmztin, |CC ||,oøa oasa
1emz: Bnzpredenje turizmz u pzrku prirede krez premztrznje ptirz
o|ø|. zo·oa|. Nelirz 1eljz, oooaozo· o|¿|ta|o|| |oooo||ac|,a
1emz: Nevi mediji zz premeriju, rzzvej blegz, Fzrebeek
Bred nzrelnikz eprine Lzpljinz
o·.sc. lvzn 0zmjznevir, ·o|ovoo|to|, S|ozbo za staooa·oo, ¦| ||o|t·oø·|v·ooa HZ H3 oo Mosta·
1emz: Nerme primjenjive u pzrkevimz prirede u 8iB
11
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
PONUDA ZA 23.09.2013.
Vino
Mostarsko crno
1l, Hercegovina vino
POPUST 18%
2
90
3
55 Redovna cijena
Osvježivač prostora
500ml, Glade
POPUST 53%
1
95
4
20 Redovna cijena
KUHANJE
KOJE
INSPIRIŠE
Delimano Ceramica Felicita i Tempo Piu posuđe za pripremu zdrave hrane
Naljepnice možete sakupljati od 23.09.2013. do 02.02.2014. Kupon sa
dovoljnim brojem naljepnica možete iskoristiti do 16.02.2014. godine.
*Popust se odnosi samo na redovnu cijenu proizvoda i vrijedi jedino uz pravilan prikaz kupona s određenim
brojem prikupljenih naljepnica. Neki od proizvoda mogu biti rasprodani prije kraja ove ponude. Za više
informacija posjetite www.mercator.ba i www.dpmarketi.ba ili pozovite naš besplatni broj 080 022 228
50 %
popusta
*
Uz posebne cjenovne ugodnosti do 30.9.2013.
Potrebe vašeg poslovanja su prevazišle
mogućnosti vašeg poslovnog programa?
Zamijenite ga za
Za više informacija:
033 652 101 | info@datalab.ba | www.datalab.ba/pro
Univerzitet „Džemal Bijedić“u Mostaru
FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
Na osnovu udluke uþravnog odbora lakulteta humanistickih nauka broj: 2¡0·3·502/¡3 i udluke broj: 2¡0·3·50¡/¡3 od
¡8.9.20¡3. godine rasþisuje

K O N K U R S
¡. Ia reizbor u zvanje:
· vanredni þrofesor ĉ udsjek za bosanski jezik i knjiĀevnost, uĀa naucna oblast KnjiĀevnost · ¡ izvrĂilac
2. Ia izbor u zvanje:
· viĂi asistent ĉ udsjek za bosanski jezik i knjiĀevnost, uĀa naucna oblast KnjiĀevnost · ¡ izvrĂilac.
Kandidati treba da isþunjavaju oþce uvjete þredvidene Iakonom o visokom obrazovanju u hNK, Statutom univerziteta
ăuĀemal 8ijedicĆ u Hostaru, lravilnikom o minimalnim uslovima u þostuþku izbora u nastavna i saradnicka zvanja, te
lravilima lakulteta humanistickih nauka.
Uz prijavu na Konkurs dostaviti:
· rodni list (ne stariji od Ăest mjeseci),
· uvjerenje o drĀavljanstvu ( ne starije od Ăest mjeseci),
· biografiju sa bibliografijom,
· dokaz o isþunjavanju uvjeta za reizbor / izbor u zvanje u skladu sa lravilnikom o minimalnim uslovima u þostuþku
izbora u nastavna i saradnicka zvanja (þogledati: www.unmo.ba)
lrijavu sa dokazima o isþunjavanju uslova iz Konkursa dostaviti na adresu: univerzitet ăuĀemal 8ijedicĆ u Hostaru, lakultet
humanistickih nauka, uSlC ăHithad hujdur hujkaĆ bb, 88 ¡04 Hostar, sa naznakom Ia Konkurs. Konkurs je otvoren 8 dana
od dana objavljivanja. Neþotþune i neblagovremene þrijave nece se uzimati u razmatranje.
Mostar
12 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
Sastanak
Vijeće mladih Grada
Mostara organizira
Saborna pravoslavna crkva u Mostaru
Potpredsjednik FBiH Svetozar Pudarić
Danas o
Komos-u
Radionica o
upravljanju
Radovi na čekanju
Posjetio SPKD ‘Prosvjeta’
Djelatnici JP Komos
danas će se u Gradskoj
vijećnici u Mostaru
sastati s gradonačelni-
kom Ljubom Bešlićem.
Tom prilikom razgova-
rat će se o sudbini tog
poduzeća i mogućim
ispunjenjima njihovih
uvjeta zbog kojih su
prije 20 dana najavili
generalni štrajk i
moguću ekološku
katastrofu koju bi
uzrokovao prestanak
odvoza otpada s
gradskih ulica.
Udruženje “U Plusu” iz
Tuzle u suradnji s
Vijećem mladih Grada
Mostara organizira
radionicu o pisanju
financijskog izvješća
“Upravljanje kućnim
proračunom”, “Finan-
cijski proizvodi” i
“Prava, obveze i zaštita
korisnika u financij-
skom sektoru”.
Radionica će biti
održana u prostorijama
NaYouTube]eposIav-
I]en vIdeouradak u ko]em
]e nas sugraāanIn snImIo
dokIe ]e došIa obnova sa-
bornepravosIavnecrkveu
MosIaru.
Jedan od prI]eraInIb
sImboIa grada skoro ]e
poprImIo svo] nekadašn]I
obIIk ImpozanIne graāevI-
ne ko]om se ponosIo ĀIIavI
MosIar.
MeāuIIm, nazaIosI, vec
neko vrI]eme graāevInskI
sIro]evIsuzausIavI]enI]er
]enesIaIonovcazadovrše-
Iak obnove, a bro]nI dona-
IorI ko]I su svo]evremeno
obecaII prIIog nIsu upIaIIII
obecanI novac, o Āemu ]e
naš IIsI Izv]ešIavao u vIše
navraIa.
PoIpreds]ednIk Iede-
racI]eBIHBveIozarPuda-
rIc pos]eIIo ]e Brpsko pro-
sv]eIno kuIIurno drušIvo
‘Prosv]eIa’uMosIarugd]e
]erazgovaraospredsIavnI-
cImaoveInsIIIucI]e.
Ova] pos]eI ]e uprIIIĀen
povodom nedavne smrII
ĀeInog Āov]eka BPKD-a
‘Prosv]eIa’MosIar–BaIka
Pe]anovIca. CIanovI Uprave
BPKD-a 'Prosv]eIa` Goran
KosanIc I Predrag £rbez
upoznaII su poIpreds]ed-
nIka PudarIca s IrenuIaĀ-
nom sIIuacI]om u drusIvu,
akIIvnosIIma I pIanovIma
za nasIavak rada nakon
smrIIn]IbovogdugogodIš-
n]egpreds]ednIkaIIa]nIka
mosIarske‘Prosv]eIe’BaI-
ka Pe]anovIca, navedeno ]e
IzovogdrušIva.
PREPUCAVANJEM ŽUPANIJE I GRAD
Za krede i spuž
školama novac
Ĉ Piše: Gordana Šimović
Ĉ mostarQdnevni·list.ba
MOSTAR – Prepuca-
van]em poIIIIĀkIb eIIIa oko
fInancIran]aosnovnIbško-
Ia u HNZ-u IereI Iroskova
prebaĀen ]e na Ieāa rodIIeI]a
mosIarskIbosnovnoškoIa-
ca, ko]I u svo]Im uĀIonIcama
nema]unImInImumsred-
sIava poIrebnIb za odrzava-
n]enormaInenasIave.
Da ]e sIan]e vIse nego
aIarmanIno, pokazaII su
prvI rodIIeI]skI sasIancI
na ko]Ima se o Ieškom fI-
nancI]skomsIan]uuredno
obavI]esIIIosverodIIeI]eIe
zaIrazIIa upIaIa po marku
III dvI]e za nabavu kreda,
spuzvI I radnog papIra.
Prazne školske blagajne
BavnaIeI] Trece osnov-
ne skoIe BIIpe VrI]Ic prIznao
nam]ekako]eIobIo]edInI
mogucI naĀIn da se u po]e-
dInIm od]eIIma moze odrza-
vaIInasIava.
- NI]e Io InIcI]aIIva na
razInI škoIe nego su po]e-
dInI uĀIIeI]I I nasIavnIcI na
rodIIeI]skIm sasIancIma
kroz razgovore s rodIIeI]I-
mazamoIIIIdaona]Iko]eu
mogucnosII pomogne, ob]a-
snIo ]e VrI]Ic navodecI kako
ga probIem nedosIaIka
sredsIavaprogan]asvakog
dan kao I pIIan]e sIo ce bIII
u Iducem razdobI]u.
- BodIIeI]I mogu, kako
IsIIĀe, svo]Im donacI]ama
maIo pomocI da se nabavI
ona]na]osnovnI]IprIborza
rad, aII Io ]e samo kraIko-
roĀno r]esen]e za ]edan u
morunerI]ešenIbIroškova
ko]I su na m]eseĀno] razInI
kod nas 2000 maraka, po-
]asnIo ]e VrI]Ic. BIrab ga ]e,
kako prIzna]e, onoga sIo
bI se mogIo dogodIII ako
uskoro VIada HNZ-a I Grad
MosIar ne posIIgnu nekI
kompromIsokofInancIra-
n]a osnovnIb skoIa, ]er od
prvogdanaškoIskegodIne
posIu]u s praznom škoI-
skom bIaga]nom, kao I sve
24osnovnoškoIskeusIano-
veuMosIaru.
Ova odluka nije na razini škola neg
kako su Ăkolske blagajne þrazne, u
Radovi na nogostupu
u Titovoj ulici
Proteklih dana u dijelu
mostarske Ulice maršala
Tita, od Vučijakovića
džamije kod Šehitluka pa
sve do ruba zgrade
Narodnog pozorišta
izvode se radovi na
nogostupu.
Naime, prije nekoliko
godina zbog postavljanja
ulične rasvjete dio
pločnika se dizao radi
postavljanja elektroinsta-
lacija. Međutim, posljed-
njih nekoliko dana radi se
na postavljanju sve
popularnijih ukrasnih
betonskih kocki te je time
ovaj dio grada dobio nešto
ljepši izgled. Radove na
postavljanju kocki izvode
djelatnici JP Komunalno.
FOTOVIJEST
Do kraja kolovoza na evidenciji Službe za
zapošljavanje HNŽ-a u Mostaru je eviden-
tirano16.359 nezaposlenih osoba.
NEZAPOSLENI
16.359
Umjereno
oblačno
U Mostaru će danas prevlada-
vati umjereno oblačno
vrijeme s temperaturom od
14 do 25 Celzijevih stupnjeva.
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
13 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
DA TROŠKOVI ŠKOLA PALI NA LEĐA RODITELJA
žve u mostarskim
c skupljaju roditelji
go na inicijativu učitelja i nastavnika, ali
uskoro slijedi isključenje telefona, vode i struje
Raste broj predškolaraca s psihomotornim teškoćama
Bve]evIšed]eceko]au
predškoIsko] dobI Ima]u
probIema s ]ezIĀnIm I psIbo-
moIornIm razvo]em. Ovo ]e
kazanouMosIaruproIekIe
suboIenazavršno]eduka-
cI]IopoIIcan]uranoggovor-
no-]ezIĀnog I psIbomoIor-
nog razvo]a ko]a ]e odrzana
uorganIzacI]Iudruge‘Bna-
ga` Iz MosIara.
Temenavedeneeduka-
cI]e obubvaIIIe su podruĀ]e
prenosen]a nezeI]ene vI]esII
od]eIeIurodIIeI]Ima,pre-
poznavan]e odsIupan]a u
govorno-]ezIĀnom I psIbo-
moIornom razvo]u I naĀIne
prevIadavan]a IIb odsIupa-
n]auna]ranI]ImgodInama
d]eIeIova zIvoIa.
PredavaĀI su bIII Iogo-
ped mr. sc. Ma]a MusIapIc,
mr. sc. Ivana BImIc Ie rad-
nI IerapeuI Goran PubaIo.
£dukacI]amasuprIsusIvo-
vaIe odga]aIeI]Ice Iz svIb
gradskIb vrIIca.
Kra]n]I zakI]uĀak ove
ĀeIIrI zadn]e radIonIce 'Po-
IIcan]e ranog govorno-]ezIĀ-
nog I psIbomoIornog razvo-
]a` ]e nedosIaIak sIruĀnIb
suradnIka {Iogopeda, psI-
boIoga...) u vrIIcIma, sIo
uveIIke uI]eĀe na kvaIIIeIu
InkIuzI]e.
NakonbIokaedukacI]a
o govorno-]ezIĀnIm I psIbo-
moIornIm poIeskocama,
u skIopu pro]ekIa ‘Ma]ke
d]ecesposebnImpoIreba-
ma kao ravnopravnI gra-
āanI drusIva` odrzaI ce se
dvI]e radIonIce u ko]Ima ce
ma]keza]ednosdIpIomIra-
nIm psIboIogom pokusaII
rI]ešIIImnogapIIan]ako]a
Ib muĀe, a Iakoāer ce se
odrzaII radIonIca na ko]o]
ce udruga 'Bnaga` uz po-
moc sIruĀn]aka pokusaII
ma]kama pomocI da se sIo
boI]e prIpreme za Irazen]e
posIa. Udruga 'Bnaga` ovIm
pro]ekIom zeII prvensIveno
pomocI d]ecI s poIeskoca-
maurazvo]u,]erkoIIkogod
suusm]erenIdapomognu
rodIIeI]ImaIodga]aIeI]Ica-
ma, onI IIme pomazu d]e-
cI da ona sIo vIse nauĀe I
sIo Iakse kroĀe kroz zIvoI,
navodI se Iz spomenuIe
udruge.G.B.
Edukacijom o poticanju ranog govorno-jezičnog i psihomotornog razvoja ustanovljeno
GRADSKI
INFO
Ljekarna u Ulici kralja Tomislava radi
svakim danom i blagdanima od 8 do 20
sati, dok ljekarna u Ulici Stjepana Radića
radi svakim danom od 8 do 23 sata, a
blagdanima od 20 do 23 sata, a ljekarna
u Ulici maršala Tita radi 24 sata dnevno.
GRADSKE LJEKARNE
Hitna služba 124, 315-487, vatrogasci
123, 310-763, 570-044, Policijska
uprava Mostar 122, 383-111, Pro-
metna policija 383-322, telefonske
informacije - HT Mostar 1188 te BH
Telecom 1182.
VAŽNIJI BROJEVI
Krajnji zaključak ove
četiri zadnje radioni-
ce ‘Poticanje ranog
govorno-jezičnog i
psihomotornog ra-
zvoja’ je nedostatak
stručnih suradnika
(logopeda, psiho-
loga...) u vrtićima,
što uvelike utječe na
kvalitetu inkluzije.
Jedino rješenje, tvrdi zastu-
pnik Skupštine HNŽ-a iz SDP-
a koji je na čelu povjerenstva
za obrazovanje u Skupštini
HNŽ-a Nerin Dizdar, jest da
se Zakon o osnovnoškolskom
obrazovanju u temeljima
izmjeni te da troškove preuz-
me županija, ali i osnivačka
prava, ili da gradovi i općine
kao osnivači izvršavaju svoje
obveze, jer u protivnom će
uvijek dolaziti do konflikata
i prebacivanja obveza jednih
na druge.
No, kako je ministar, obrazo-
vanja nauke i sporta HNŽ-a,
Zlatko Hadžiomerović na-
glasio, to je dug i zahtjevan
proces, a prema važećem
zakonu, do izrade istog op-
ćine su obvezne financirati
osnovne škole, što posebno
pogađa Grad Mostar koji ovu
stavku nije uvrstio u svoj
proračun, a zbog neposto-
janja Gradskog vijeća, nije u
mogućnosti raditi rebalans.
Kako komentirate činjenicu da
roditelji skupljaju novac za školske
krede, spužve i papir?
Nerin Dizdar
Saša Jarmanović
Mustafa Džafć
Stipe Vrljić
Vaše mišljenje...
- Ovo je sramotno i nema
opravdanja za stanje u koje je
dovedeno školstvo. Treba
sustavno riješiti problem,
novim zakonom, tako da
županija preuzme osnivačka
prava i financiranje ili Grad i
općine svoje obveze, jer će u
protivnom uvijek biti neko
prebacivanje loptice.
- Nemamo sredstava za bilo
što potrebno, ali ja bih radije
školu zatvorio nego što bih
od roditelja skupljao novac
da bi škola funkcionirala, jer
dobro se zna da je to obveza
države i neka se odgovorne
osobe za rješavanje tog
problema pobrinu.
- Ne pada mi na pamet da
od djece i roditelja tražimo
sredstva za nešto što treba
država osigurati, roditelji
su već dovoljno opterećeni
troškovima i mi nećemo
tražiti od roditelja sredstva
za rad škola, radije ćemo ih
zatvoriti nego to uraditi.
- Roditelji mogu svojim
donacijama malo pomoći da
se nabavi onaj najosnovniji
pribor za rad, ali to je samo
kratkoročno rješenje za
jedan u moru neriješenih
troškova koji su na mjesečnoj
razini kod nas 2000 maraka,
dok nam je konto 0 maraka.
- BaĀunI za vodu, sIru-
]u I IeIefon nam redovIIo
prIsIIzu, a ono sIo me pIasI
]esI da ce vec uskoro I opo-
mene za IskI]uĀen]a, kazao
]e VrI]Ic s ko]Im sIrabove od
nepoznanIca I mogucIb po-
sI]edIca dI]eIe I uprave svIb
osnovnIb skoIa u MosIaru.
MeāuII m, ravnaIeI]
Druge osnovne škoIe Mu-
sIafa DzafIc odIuĀIo ]e sve
prepusIIII I]udIma ko]I su
odgovornIzaIakvosIan]eI
IvrdI da nece dopusIIII prI-
kupI]an]esredsIavaodrodI-
IeI]akakobIsed]ecamogIa
obrazovaII]er]e,kakona-
gIašava,Iozakonomza]am-
Āeno n]Ibovo pravo.
- Nadamo se da ce Grad
I zupanI]a nacI neko r]e-
šen]e, aII od rodIIeI]a ko]I
su vec opIerecenI raznIm
IroskovIma necemo IrazIII
nIkakvasredsIvapocI]enu
daseškoIezaIvore,kazao]e
DzafIc drzecI se sIava da ]e
osnovnoškoIskoobrazova-
n]ezakonomobvezno,apre-
maIomeposvImnormaI-
nImparameIrImaIroškove
Ireba snosIII drzava, kazao
]e DzafIc.
Zatvaranje škola
AkosesusIavnonerI]ešI
fInancIran]e,sIavI]an]ekI]u-
Āa u brave 24 osnovnoskoI-
skeusIanoveu
MosIaru bII ce neIzb]ez-
no, sIozIo se I ravnaIeI]
Osnovne skoIe MarIna Dr-
zIca na BunI Basa Jarma-
novIc, gd]e ]e prvI I]edan
škoIskegodInenasIavubIIo
nemoguce normaIno odrza-
II, ]er Iada zbog ukInuIog
prI]evoza vecIna uĀenIka
nI]e doIazIIa na nasIavu.
- Bezona grI]an]a sIrab
]e uIIIa u svIm osnovnIm
skoIama, ]er vecIna prosIo-
godIsn]Ib raĀuna nI]e pIa-
cena, pa su sv]esnI da Im
gorIvo nI]edan dobavI]aĀ
ko]I]esv]esIansIan]aIne-
posIo]an]a sredsIava nece
IsporuĀIII. Tada bez sumn]e
rodIIeI]I nece sIaII d]ecu u
škoIe,aIInIosIaIImIrnI,]er
su vec poruĀIII preko vI]eca
rodIIeI]a kako su spremnI
bIokIraII promeInIce ako
se Ia] probIem ne rI]esI.
Novi zakon
Da je stanje više nego
alarmantno, pokazali su
prvi roditeljski sastanci
na kojima se o teškom
financijskom stanju
uredno obavijestilo sve
roditelje te zatražila
uplata po marku ili dvije
za nabavu kreda, spužvi
i radnog papira.
14
Mostar
Dnevni list
Poned]eI]akº 23. 9. 2013.
Finalno natjecanje kupa BiH u utrkama ubrzanja
MOSTAR –UMosIaru
ce se 13. I 14. IIsIopada na
pomocno] pIsII mosIarske
zraĀne Iuke odrzaII fInaIno
naI]ecan]e Kupa BIH u uIr-
kama ubrzan]a na 402 me-
Ira. Ovo naI]ecan]e, prema
rI]eĀIma organIzaIora, oku-
pII ce bro]ne naI]ecaIeI]e Iz
BIH I sus]ednIb drzava, a u
MosIaru se po prvI puI oĀe-
ku]e vozn]a od 9 sekundI na
402 m I rusen]e prosIogodIs-
n]eg rekorda naI]ecan]a ko]I
]e IznosIo 10,5 sekundI. Na
samom naI]ecan]u oĀeku]e
se oko 80 naI]ecaIeI]a ko]I
ce pokazaII svo]e v]esIIne
Ie napravIII odIIĀan sbov
za sve pos]eIIIeI]e I]ubIIeI]e
adrenaIIna I brze vozn]e. CI-
]ena uIaznIce za ova] spek-
IakI IznosI 5 maraka, a d]ecI
do 14 godIna uIaz ]e bespIa-
Ian, Iako da ]e ovo Izvrsna
prIIIka da se obIIeI]skI po-
s]eII ova] dogaāa]. Takoāer,
ova] dogaāa] ]e I odIIĀna Iu-
rIsIIĀka promIdzba grada
na NereIvI ]er u samo dva
dana nekoIIko IIsuca oso-
ba pos]eII MosIar. Orga-
nIzaIorI se nada]u II]epom
vremenu I ovIm puIem pozI-
va]u sve ko]I zeIe da pos]eIe
veIIko fInaIe I prIsusIvu]u
pravom spekIakIu gd]e Ib
vec IradIcIonaIno oĀeku]e
pravI sbov.
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Članovi JudoklubaBorsakoji trenirajuuSrednjoj
građevinskoj školi uMostarustreninzimakrećuu
utorak, 1. listopadau19.30sati. Također, članovi koji
trenirajuuPodručnoj školi uVojnustreninzima
krećuusrijedu, 25. rujna2013. godineu19sati.
Biciklisti prodefilirali
ulicama grada Mostara
Osim vožnje ulicama grada Mostara biciklisti su također održali niz zabavnih sadržaja ispred Mepas Malla
Dobre vijesti
PUTOKAZ
OBILJEŽEN EUROPSKI DAN BEZ AUTOMOBILA
Ĉ Piše: Ljubica Grubišić
Ĉ mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR - Povodom
£uropskog dana bez auIo-
mobIIa ko]I se Irecu godInu
zaredom odrzava u MosIa-
ru ]uĀer ]e Ispred TrgovaĀ-
kog cenIra Mepas MaII odr-
zana manIfesIacI]a "BIke
Day 2013. - HT £roneI¨.
Ovu akcI]u organIzIraII su
BIcIkIIsIIĀkI kIub MosIar I
Udruga za promocI]u bIcI-
kIIzma "HercegovIna BIke¨
kako bI za]edno sa svIm
graāanIma obII]ezIII £urop-
skI dan bez auIomobIIa Ie
u]edno ]os ]ednom apeIIraII
na vaznosI bIcIkIIsIIĀkIb
sIaza ko]e MosIar nema.
VeIIk bro] sudIonIka, aII I
veIIk bro] graāana MosIa-
ra okupIII su se na ovo] ma-
nIfesIacI]I ko]u ]e popraIIIo
mnosIvo sadrza]a.
Mnoštvo sadržaja
Bam program zapoĀeo
]e naI]ecan]em d]ece ko]a su
pokazIvaIa svo]e v]esIIne u
vozn]I bIcIkIa kroz bro]ne
prepreke.
Bvo] doprInos ovo] uIrcI
daII su I sara]evskI ske]IerI
I bIcIkIIsII ko]I su zabavI]aII
sve prIsuIne Ie ponudIII svo-
]e v]esIIne u vozn]I ske]Ia I
bIcIkIa. D]eIaInIcI komu-
naInIb poduzeca Iakoāer
su odrzaII vozn]u na IrIcI-
kIIma sIo ]e odusevIIo sve
prIsuIne.
Bve nazoĀne zabavIIe su
I MosIarske mazoreIkIn]e
ko]e su za]edno s pIesnIm
skupInama B-Dance, Mo-
BIars Ie IIasb I £rIgo-D
odrzaIe zabavno-pIesnu
IoĀku.
Uz zabavnI sadrza], na
pIaIou IrgovaĀkog cenIra
od ]uIarn]Ib saII na vIse
sIandova bIII su IzIozenI bI-
cIkII poznaIIb europskIb I
sv]eIskIb proIzvoāaĀa.
GIavna manIfesIacI]a
Ipak ]e bIIa vozn]a uIIcama
grada MosIara gd]e su svI
nazoĀnI sudIonIcI zeI]eII
posIaII poruku o vaznosII
brIge za okoIIs, aII I o nepo-
sIo]ecIm bIcIkIIsIIĀkIm sIa-
zama ko]e su gradu nuzne.
- Ove godIne Imamo
znaIno vecI bro] sudIonIka
nego ranI]e sIo ]asno govorI
o Iome koIIko su I]udI osvI-
]esIenI o vaznosII bIcIkIIz-
ma u gradu. Bam nas kIub
nI]e Imao mnogo ĀIanova na
svom poĀeIku, dok ]e danas
sIIuacI]a znaIno drukĀI]a I
sve Io dokaz ]e kako ]e bI-
cIkIIzam dosegnuo ]ednu
novu razInu, kazao ]e TonI
ZorIc, preds]ednIk BIcIkII-
sIIĀkog kIuba MosIar ko]I
]e nazoĀIo ]uĀerasn]o] ma-
nIfesIacI]I Ie nI]e krIo svo-
]e odusevI]en]e mnosIvom
d]ece ko]a su dosIa podrzaII
ova] dogaāa] I sud]eIovaII u
vozn]I.
Humanost građana
OsIm bro]nIb popraIIb
sadrza]a sam ]uĀerasn]I
dogaāa] bIo ]e I bumanI-
Iarnog karakIera. NaIme,
pored svIb sadrza]a Ispred
Mepasa posIavI]enI su I
sIandovI s rukoIvorInama
CarIIasova CenIra za rad-
no osposobI]avan]e osoba
s razvo]nIm poIeskocama
"NazareI¨ Ie BadIonIce za
osobe s posebnIm poIreba-
ma "£manueI¨ ko]a d]eIu]e
u skIopu CarIIasova cenIra
"BveIa obIIeI]¨.
- Drago nam ]e sud]eIo-
vaII u ovakvIm manIfesIacI-
]ama ko]e su uIsIInu dobre.
BamIm ovIm dogaāa]em
oIvorena nam ]e prIIIka za
promocI]u, aII Iakoāer I]udI
mogu vId]eII nase radove
Ie Ib kupIII, kako bI nam
pomogII u nasem daI]n]em
radu, kazao ]e BadosIav
DodIg u Ime CarIIasa ko]I ]e
za]edno sa svo]Im koIegama
podrzao ovu bvaIe vrI]ednu
manIfesIacI]u.
Koncert: Colonia
Vrijeme: subota, 19. listo-
pada u 22 sata
Mjesto: Noćni klub Pink
Panther
Underground Bass Room
Vrijeme: subota, 28. rujna
Mjesto: OKC Abrašević
Koncert: Igor Vukojević
Vrijeme: utorak, 15. listo-
pada u 20 sati
Mjesto: Oxygen club
Otvoreni mikrofon
Vrijeme: 27.rujna u 21 sat
Mjesto: OKC Abrašević
Studentska večer
Vrijeme: srijeda, 25.rujna
u 22 sata
Mjesto: Noćni klub Pink
Panther
ZABAVA
ŽELJKO ZADRO,
trener Judo kluba Borsa
Turbo 3D SINK – 16 i
18.05 sati
One Direction: This is us
3D – 15.30 sati
Obrana i zaštita - 19.20 i
21.15 sati
Štrumpfovi 2 3D SINK –
15.20 i 17.30 sati
Jobs - 19.40 i 21.30 sati
Riddick – 20.10 i 22.30 sati
Prizivanja – 20.15 sati
Ljubav je u zraku – 18.15
sati
Obitelj Miller – 22.15 sati
Elysium – 22.30 sati
Vrijeme: danas, 23. rujna
Mjesto: Cinestar Mostar
FILM
13. i 14. listopada u Mostaru
Ove godine imamo znatno
veći broj sudionika nego ra-
nije što jasno govori o tome
koliko su ljudi osviješteni
o važnosti biciklizma u
gradu. Sam naš klub nije
imao mnogo članova na
svom početku, dok je danas
situacija znatno drukčija
i sve to dokaz je kako je
biciklizam dosegnuo jednu
novu razinu, kazao je Toni
Zorić Toni Zorić
Najmlađi suodržali natjecanje uvožnji
Događajuje nazočilo mnoštvo građana
F
O
T
O
:
Ž
.
M
i
l
i
č
e
v
i
ć
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
15
Mostar
Dnevni list
RADOVI
Prezentacija
MOSTAR – Tijekom
vikenda završeni su
radovi na polaganju
drugog sloja asfalta na
prometnici koja vodi od
vrha Avenije do novog
mosta koji će povezivati
ovo naselje i Centar 2 s
jedne te Sjeverni logor s
druge strane. Radove
su izveli radnici ‘HP
Inesting’. Također,
postavljena je i zaštitna
ograda s lijeve strane u
smjeru zapad - istok,
odnosno od vrha
Avenije do mosta.
MOSTAR – Prezentacija
projekta “Specijalist
odjela hrane i pića”
održat će se sutra s
početkom u 10 sati u
prostorijama hotela Ero.
Program će predstaviti
prof. dr. sc. Slobodan
Ivanović, predstojnik
Zavoda za ugostiteljstvo i
idejni začetnik programa.
Nakon uspješnog zavr-
šetka programa stručnog
usavršavanja “Specijalist
odjela hrane i pića”,
polaznik stječe stručni
naziv “specijalist/ica
odjela hrane i pića” i
izdaje mu se uvjerenje i
međunarodni certifikat
koji ima vrijednost od
ostvarenih 30 ECTS
bodova.
NASTAVAK PROJEKTA JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE
U sklopu projekta na području Mostara, ali i cijele županije radi se na osnaživanju turističke ponude
Ĉ Piše: Lj.Grubišić
Ĉ mostar@dnevni-list.ba
MOSTAR – Pro]ekI
£X.PO AUB ]esI pre-
kogranIĀnI pro]ekI su-
fInancIran sredsIvIma
£uropske unI]e u okvIru
IPA programa ]adranske
prekogranIĀne suradn]e
200T. - 2013.
U skIopu Iog pro]ekIa
na podruĀ]u MosIara, aII
I cI]eIe zupanI]e radI se na
osnazIvan]u IurIsIIĀke
ponude, kako bI se gosII-
ma ko]I doāu pos]eIIII ove
kra]eve svake godIne pru-
zIIo nesIo novo sIo bI Ib
zadrzaIo vIse dana. Jedan
od pro]ekaIa ko]I ]e upra-
vo poĀeo ]esI obnavI]an]e
I resIauracI]a mIInIca na
podruĀ]u Bune, Bado-
boI]e I ZabumI]a. Pro]ekI
obnove ]e u II]eku, a prI
n]egovom zavrseIku mII-
nIce ce se ponovno pusIIII
u funkcI]u.
Važnost projekta
- BvI ovI pro]ekII ko]I
se fInancIra]u Iz fondova
£U-a zasIgurno su od
IzuzeInog znaĀa]a za ra-
zvo] IurIzma, aII I obno-
vu povI]esno-kuIIurnog
nasI]eāa. BamosIaIno
ove pro]ekIe zasIgurno
ne bIsmo mogII uradIII
Ie moramo uĀInIII sve
kako ne bI dosIo do bIo-
kade ovakvIb pro]ekaIa,
kazao ]e BemIr TemIm,
zam]enIk dIrekIora Tu-
rIsIIĀke za]ednIce HNZ-a
ko]I nagIasava kako ce svI
ovI pro]ekII doprInI]eII ra-
zvo]u IurIsIIĀkog sadrza]a
Ie da ce gosIIma ponudIII
nesIo novo, sIo ]e I cII] po-
boI]san]a IurIsIIĀke sezo-
ne na ovIm podruĀ]Ima.
Pro]ekI £X.PO AUB
u BosnI I HercegovInI
usm]eren ]e prvensIveno
na podIzan]e svI]esII o
znaĀa]u I vrI]ednosIIma
vernakuIarne arbIIek-
Iure, s posebnIm nagIa-
skom na ob]ekIe mIInIca.
Pro]ekIom ]e predvIāena
resIauracI]a ĀeIIrI mIInIce
u MosIaru I BIocu Ie de-
IaI]no snIman]e dI]eIova
rI]eĀnIb korIIa Bregave,
Bune I BadoboI]e, u cII]u
uIvrāIvan]a sIan]a susIa-
va navodn]avan]a I naĀIna
korIsIen]a vodene snage
rI]eke ko]e ]e u odreāe-
nom vremenskom razdo-
bI]u sIvoreno I]udskom
rukom.
- BadI se o ob]ekIIma
ko]I su godInama devasII-
ranI I ko]I ce ureāen]em
dobIII novI I I]epsI IzgIed.
Takoāer ]e predvIāeno da
se mIInIce pusIe u funk-
cI]u Iako da IurIsII mogu
vId]eII kako se Io nekada
radIIo Ie kako su I]udI ne-
kada na ovIm prosIorIma
zIv]eII, kazao ]e TemIm.
OsIm obnove mIInIca
Iakoāer ]e predvIāeno I
preIImInarno snIman]e
ob]ekaIa I c]eIIna
vernakuIarne arbI-
IekIure na podruĀ]u nase
zupanI]e s cII]em sIo boI]e
promocI]e HercegovIne I
n]ezInIb IurIsIIĀkIb po-
IencI]aIa, ko]Ib ]e uIsIInu
mnogo.
Izdvojena sredstva
BIo se IIĀe same ob-
nove mIInIca ko]a ]e vec
zapoĀeIa, ukupna vrI]ed-
nosI radova IznosI 42.23T
maraka.
Tako se na mIInIcI
u ZabumI]u u MosIaru
vrse konzervaIorskI ra-
dovI Iekuceg odrzavan]a
ob]ekIa, a pro]ekIanI ]e
"InIerpro]ekI¨ d.o.o. Iz
MosIara, IzvoāaĀ ]e G.D.
"BIsIna¨ d.o.o. Iz MosIara,
dok nadzor vrsI "GraāevI-
nar Ia]Ic¨ d.o.o. MosIar.
Projekt EX.PO AUS u Bosni i Hercegovini usmjeren je prvenstveno na podizanje
svijesti o značaju i vrijednostima vernakularne arhitekture, s posebnim naglaskom
na objekte mlinica. Projektom je predviđena restauracija četiri mlinice u Mostaru i
Stocu te detaljno snimanje dijelova riječnih korita Bregave, Bune i Radobolje
RITAM
GRADA
Rušenje kuće obitelji Nardelli
MOBTAB - BadovI na
Iman]u NardeIII I daI]e Ira-
]u unaIoĀ veIIko] nepozna-
nIcI sIo ce se dogaāaII na
ovom Iman]u.
NaIme, prema zadn]Im
InformacI]ama, vIasnI k
ovog Iman]a Āeka dozvoIu
za rusen]e kuce kako bI na
ovom m]esIu mogao podI-
gnuII veIIkI sIambeno-po-
sIovnI kompIeks. Iako se,
kako nesIuzbeno dozna]e-
mo, na dozvoIu za rusen]e
kuce Āeka, radnIcI na ovom
Iman]u I daI]e rade na n]e-
govom ĀIscen]u. Nas foIo-
graf zabII]ezIo ]e nekoIIko
radnIka ko]I rade na prI-
preman]u kuce za rusen]e
Ie sreāu]u prosIor unuIar
same kuce.
Pods]eIImo, na Iman]u
NardeIII vec duze vremena
radI se pod veIom Ia]ne sIo
IzazIva veIIkI InIeres ]avno-
sII. Nakon sIo ]e popIoĀan
prIIaznI dIo Iman]u Ie na-
kon sIo ]e oĀIscena parceIa,
sada se oĀeku]e nasIavak
radova, aII se vodI I gIavno
pIIan]e, sIo ce nIknuII na
ovom nekadasn]em na]-
I]epsem Iman]u u MosIaru
ko]e se naIazI IIk uz mo-
sIarsko seIaIIsIe, u UIIcI
NIkoIe BubIca ZrIn]skog,
odnosno preko puIa parka
ZrIn]evac.
Novi radovi
Organizacija ‘Glas žene’
obilježila je Međunarodni dan
mira organizirajući literarno
natjecanja o temi ‘Osjeti
snagu mira’. Pobjednica na-
tjecanja je Marijeta Cvitković
iz Mostara.
Pobjedu odnijela Mostarka
Asfaltiranje
avenije
“Specijalist odjela
hrane i pića”
Međunarodni dan mira
KTA JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE
Svi ovi projekti koji se financiraju iz fondova
EU-a zasigurno su od izuzetnog značaja za
razvoj turizma, ali i obnovu povijesno-kul-
turnog nasljeđa. Samostalno ove projekte
zasigurno ne bismo mogli uraditi te moramo
učiniti sve kako ne bi došlo do blokade
ovakvih projekata, kazao je Semir Temim
Obnavljaju
se stare
mlinice u
Mostaru
Sarajevo
Državni Zakon o dobrobiti životinja nikako nije trebalo usvojiti
jer nijedna država nema azil u kojem životinje drži 10 do 12
godina. Kod nas je formiranje azila u Prači bilo s ciljem da ljudi
udome pse lutalice i druge životinje, ali se u ovakvoj ekonomskoj
situaciji malo tko na to odlučuje.
Ibrahim Hadžibajrić,
načelnik općine Stari Grad
JAVNOST IZNENAĐENA ODLUKOM GENERALNOG DIREKTORA PODUZEĆA “POKOP”
Zašto je Nuko Grebović
podnio ostavku?
SARAJEVO - OIkako
]e prI]e dva dana prIopcIo
da se povIaĀI s poIoza]a ge-
neraInog dIrekIora ]avnog
kanIonaI nog poduzeca
"Pokop¨, Nuko GrebovIc
zIvI pod veIIkIm I IeskIm
prIIIscIma. Od n]ega graāa-
nI, I onI ko]e uopce ne po-
zna]e, prI]aIeI]I I suradnIcI
Iraze da promI]enI odIuku,
a I VIadI sIIzu zabI]evI da ne
dopusII n]egovo povIaĀen]e.
GrebovIc ]e ]edan od na]po-
puIarnI]Ib I na]ugIednI]Ib
Bara]II]a I vec godInama
sIovI za na]boI]eg od svIb
dIrekIora ]avnIb poduzeca.
Europska atrakcija
- Naravno da mI gode
I prI]a]u pobvaIe ko]e do-
bIvam, aII ]e mo]a odIuka
defInIIIvna I od 1. IIsIopa-
da necu bIII dIrekIor "Po-
kopa¨. Na]boI]e ]e da sada
odem, da se na ĀesIII I I]ud-
skI naĀIn razduzIm. Neka
drugI govore o onome sIo
]e "Pokop¨ uradIo, a ]a cu
smo kazaII da ]e mo] na]-
vecI osobnI usp]eb sIo su
svI graāanI Bara]eva ImaII
IsII IreIman sa svIm sIo Io
podrazumI]eva - kaze Gre-
bovIc.
Ondoda]eda]enapoIo-
za]u generaInog dIrekIora
"Pokopa¨ od 2001. godIne I
da ]e vrI]eme da se povuĀe.
Od Iada do danas susIav
rada I organIzacI]e "Poko-
pa¨, ko]I Ima 204 zaposIenI-
ka, doveo ]e, bez preI]erIva-
n]a, do savrsensIva.
Ovo poduzece uprav-
I]a s 11 grobI]a u Bara]evu
ko]a zauzIma]u povrsInu od
8T9.000 kvadraInIb meIara.
Bva grobI]a su doI]erana I
sIuzbeno su uvrsIena meāu
na]ureāenI]a u £uropI. Vec
godInama barem ]ednom
I]edno u pos]eI JKP "Po-
kop¨ doāe neIko od dIrek-
Iora IvrIkI ko]e upravI]a]u
grobI]Ima u veIIkIm europ-
skIm gradovIma po Isku-
sIva I kopI]e GrebovIcevIb
pro]ekaIa.
Uz osIaIo, "Pokop¨ ]e
podIgao BpomenIk mIra
na grobI]u Bare I AIe]u ve-
Ierana na grobI]u VIakovo.
Na Barama ]e Izgraāen I
aIrakIIvnI KomemoraIIvnI
cenIar ko]I sIovI za ]edan
od na]I]epsIb u ovom dI]eIu
£urope.
U n]emu su InsIaIIrane
posebno pravI]ene orguI]e
IznImne vrI]ednosII, sa-
sIavI]ene od 160.000 dI]eIo-
va I u n]emu se odrzava]u I
koncerII kIasIĀne gIazbe.
Takoāer, u KomemoraIIv-
nom cenIru posIavI]ena ]e
na]suvremenI]a audIo-vI-
deo I InIerneI IebnoIogI]a.
Uz sve Io, pogrebI na gro-
bI]u Bare mogu se uzIvo
praIIII u cI]eIom svI]eIu
prekoInIerneIa!
Druga strana
OsIa]eoIvorenopIIan]e
]e II se GrebovIc odIuĀIo na
osIavku zbog ukupne poII-
IIĀke sIIuacI]e u Bara]evsko]
zupanI]I, ĀesIIb sm]ena VIa-
de, nameIan]a sIranaĀkIb I
prIvaInIb InIeresa u Bkup-
sIInI zupanI]e Iznad svIb
drugIb, zakuIIsnIb Igara,
podmeIan]a...?
On o Iome ne zeII govo-
rIII, a kakva ]e sIIuacI]a I od-
nos vIasII prema "Pokopu¨,
a samIm IIme I graāanIma,
dovoI]no pokazu]e ĀIn]enIca
da u ovogodIsn]em zupanI]-
skom proraĀunu nI]e osIgu-
rana nI]edna marka za ka-
pIIaInepro]ekIe“Pokopa”,
Āak nI za oIkup zemI]IsIa u
VIakovu kako bI se osIgura-
Ia nova grobna m]esIa. Bez
obzIra na Io, ova IvrIka ]e
pokrenuIa I reaIIzIraIa nove
pro]ekIe u vIasIIIo] rezI]I.
Kako nesIuzbeno do-
zna]emo, GrebovIcu su vec
sIIgIe ponude nekIb Inoze-
mnIb kompanI]a, a on ]e od-
IuĀIo od 1. IIsIopada u pu-
nom kapacIIeIu posveIIII se
svo]o] veIIko] I]ubavI - zen-
skom kosarkaskom kIubu
ZeI]eznIĀar ko]I s usp]ebom
vodI vIse od 25 godIna. M.O.
S
u
p
e
r
C
IJ
E
N
E

D
A
N
A
!
23.09.2013.
lclcgrcſje n|ºu 100% |cenl|cne prc|¯vcc|mc, ¯ccrŀcvcmc prcvc |¯mjene c|jenc | crl|kc|c, mcguce ºu īlcmpcrºke greīke. Kc||c|ne ºu cgrcn|cene
1
k
g
1
L
7
2
0
m
l
5.
20
--11111
88888
%%%%%%
--11111
66666
%%%%%%
--11111
88888
%%%%%%
sssu suupppe peeerrr ccij ij ijen en en enaaa
1.
20
sssu uuppppeerrr ccij ij ijen en en enaaa
2.
60
Pileąa prsa
EH]NRåH
Mlijeko 1,5%MM
Pelene JUMBO
3-6kg, 4-9kg, 80/1, 62/1
Ajvar EODJLXSUåHQL Vegeta 250g
21.
90
Zamrzivać
ladićar
LCD 32” +
DVD GRATIS
3
2

Usisivać
Snaga: 1500W
Regulator podešavanja snage
Platnena vreąica
Kapacitet vreąice: 2l
Indikator napunjenosti vreąice
5-slojni sistem ¿ ltriranja
299.
00
449.
00
NE PROPUSTITE ODLIĆNE PONUDE OVOG PONEDJELJKA!
PLATNENA
VREĄICA
175I
140
SN-ST
45.
00
ege ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ta 2
sssu uupppe peeerrr ccij ij ijen en en enaaa
1.
80
6.
85
54.
90
857.
00
24.
95
16 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
IzasIansIvo kuva]Iske
kompanI]e "NoIIon¨, na
ĀeIu s Naserom Mogave-
rom, spremno ]e InvesIIraII
u Izgradn]u mInI grada u
Bara]evu ko]I bI se prosIIrao
na povrsInI od dva mIII]una
kvadraInIb meIara. Zupa-
nI]skI mInIsIrI ZIaIko Pe-
IrovIc I £mIr HrenovIca su
Ide]u podrzaII s odreāenom
dozom zadrske I zaIrazIII su
od Kuva]cana da VIadI po-
saI]u pIsmo nam]ere sIo ]e
osnova za bIIo kakve kon-
kreInI]e razgovore.
Po rI]eĀIma Mogavera,
mInI grad bI Imao sIanove,
skoIe, vrIIce, boInIce, ban-
ke, sporIske Ierene, IrznIce,
Irzne cenIre, sve sIo ]e po-
Irebno za normaIan zIvoI.
Izgradn]a bI bIIa po prIncI-
pu ]avno-prIvaIno parIner-
sIvo I kuva]Iska IvrIka bI u
ova] pro]ekI usIa s VIadom
zupanI]e.
- To ]e I poIIIIĀko pIIa-
n]e, a osIm Ioga sve mora
bIII u skIadu s nasIm pro-
sIornIm pIanom. ZaIsIa ]e
Iesko nacI IoIIkI prosIor,
a ako bI se I pronasao, nu-
zan ]e ogroman novac za
Izgradn]u InfrasIrukIure
- prIopcIo ]e Kuva]canIma
mInIsIar ZIaIko PeIrovIc.
Vlada županije čeka
pismo namjere
Kuvajćani žele
graditi minigrad
u Sarajevu!
Nuko Grebović
Zlatko Petrović
Vijesti koje ne smijete propustiti
Iz Vašega kraja
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
1T
Ljudi i život
Dnevni list
NEISPLATIVA GODINA
Ĉ liĂe: Hirela 1ucic
Ĉ dogadjajiQdnevni·list.ba
RAMA - Vec smo dubo-
ko zagazIII u drugu poIovIcu
ru]na, a Io vrI]eme u BamI
znaĀI samo ]edno - vrI]e-
me bran]a sI]Iva. Tako se u
ovom kra]u proIekIIb dana
na mnogIm obIIeI]skIm
gazdInsIvIma mogu vId]eII
bro]nI beraĀI ovog voca po
ko]em ]e Bama nadaIeko
poznaIa. PosIa ]e puno, ]er
]e ramska sI]Iva rodIIa kao
nIkada do sada. MnogI po-
I]oprIvrednIcI u svo]Im su
sI]IvIcIma moraII podupIraII
rodne grane kako se ne bI
IzIomIIe pod IereIom voca.
UnaIoĀ Iomu sI]IvarI su ne-
zadovoI]nI ]er, kazu, zbog
nesreāenog IrzIsIa Iesko
mogu pIasIraII svo]e proI-
zvode na IrzIsIe.
BIII smo u pos]eIu ]ed-
nom od ureāenI]Ib sI]IvIka
u BamI - onom Ive JozIca
MImIca Iz BIpaca, gd]e smo
se uv]erIII u rod ovog voca.
Grane dosIovno puca]u pod
bogaIIm urodom, no JozIc
kaze kako goIovo da I nece
ImaII korIsII od Ioga.
Udar na poljoprivrednike
"Na svo]Ib 400 sIabaIa
sI]Ive sorIe 'sIenII` oĀeku]em
dobar urod. U sI]IvIku ko]I se
prosIIre na 6 duIuma ubraI
cu oko 150 meIara sI]Ive, sIo
]e oko 15 Iona. ZadovoI]an
sam svIme, osIm oIkupnom
cI]enom ko]a nI]e bIIa nIkad
nIza, a mI poI]oprIvrednIcI
ko]I se bavImo ovom kuIIu-
rom nIkad nIsmo bIII u Iako
Ioso] sIIuacI]I¨, prIĀa nam
JozIc, ko]I ]e prI]e sedam
godIna zasadIo vocn]ak po
svIm pravIIIma sIruke I po-
sI]edn]Im sIandardIma ko]I
se prIm]en]u]u u vocarsIvu.
Urod na n]Ima ]e IoIIko bo-
gaI da neodoI]Ivo pods]eca
na grozāe.
"£vo vIdIIe kako ]e ovo
rodIIo, no kakva mI korIsI
od Ioga?! OIkupna cI]ena
nIkad nI]e bIIa nIza, krece
se od 30 do 40 fenInga, sIo
]e goIovo nIsIa. B ovakvom
cI]enom nece se mocI po-
krIII sve sIo sam uIozIo za
obrezIvan]e, zasIIIu, prska-
n]e. ProsIe godIne ]e bIIa 1
marka, pa su se mogII pokrI-
II IroskovI, a ove godIne ne
znam sIo cemo¨, razoĀaran
]e JozIc, ko]I razIog Iako nI-
sko] oIkupno] cI]enI vIdI u
bogaIom urodu dII]em BIH,
kao I u uvozu ove vocke sIo
]e, prema n]egovom mIsI]e-
n]u, pored ovoIIke koIIĀIne
domace sI]Ive Iuzno I sra-
moIno. NaIme, mnogI ko]I
se bave proIzvodn]om sI]Ive
zIve IskI]uĀIvo od Ioga, a dr-
zava radI na n]Ibovu sIeIu. I
sam JozIc IsIIĀe kako nema
nIkakvIb prIman]a Ie ]e n]e-
gov sI]IvIk do sada prebra-
n]Ivao n]egovu obIIeI].
Minimalni prihodi
Ove godIne zaradII ce
Iek mInImaIac. JozIceva
sI]Iva Ipak ce se nacI na po-
IIcama u nekIm IrgovInama
]er ce, kako IsIIĀe, ]edan dIo
usp]eII prodaII u IrgovaĀke
cenIre "Prodex¨ I "BakovIc¨
u TomIsIavgradu. Jedan dIo
ce osIavIII I za rakI]u, a ne-
sIo I za ĀuvenI ramskI receI].
ZasIgurno ]e da ce kazan, III
kako ga u BamI u saII voIe
nazvaII "veseII sIro]¨, I ove
godIne radIII punom pa-
rom.
“Šljiva je jako dobro
rodila, ali otkupljiva-
či odmah smanjuju
otkupnu cijenu i sada
je više od 50 posto niža
nego lani. Otkupna
cijena od 30 do 40 fe-
ninga nije prihvatljiva
i vjerojatno će veći dio
ostati za pečenje rakije
ili će završiti u jednoj
lijepoj uspomeni na
jednu dobru, rodnu, ali
neisplativu godinu’’,
kaže šljivar Ivo Jozić.
Ramska šljiva rodila
je kao nikada do sada.
Mnogi poljoprivrednici
u svojim su šljivicima
morali podupirati
rodne grane kako se ne
ni izlomile pod teretom
voća
utkuþna cijena od 30 do 40 feninga bacila je na koljena ramske Ăljivare
Ivo Jozić će u svom šljiviku ubrati oko 15 tona ovog voća
Kuda sa Ăljivama¯
“Križni put Hrvata središnje Bosne
od 1992. do 1994. godine” kroz
objektiv Ante Čakića Dida
Urod nikad bolji,
cijene nikad niže
lzloĀba u 8usovaci
%8629$ÿ$ - U pro-
sIorI]ama IrgovaĀkog
cenIra "ParIy¨ u Buso-
vaĀI oIvorena ]e IzIozba
foIografI]a AnIe CakIca
DIda. IzIozeno ]e 105 fo-
IografI]a, a IzIozbu pod
nazIvom "KrIznI puI Hr-
vaIa sredIsn]e Bosne od
1992. do 1994. godIne¨
organIzIraIa ]e HrvaIska
udruga Iogorasa Domo-
vInskog raIa Bredn]obo-
sanske zupanI]e.
"AnIo CakIc DId ]e
okom kamere zabII]ezIo
sve vaznI]e IrenuIke Iz
DomovInskog raIa u op-
koI]eno] sredIsn]o] BosnI.
Ovom IzIozbom zeI]eII
smo pods]eIIII I]ude na
raIna sIradan]a brvaI-
skog naroda u sredIsn]o]
BosnI.
Neka ono sIo vIde na
foIografI]ama bude opo-
mena Iskazana u porucI:
neka bude mIr, neka ne
bude raIa!¨, rekao ]e An-
āeIko KvesIc, preds]ednIk
HrvaIske udruge Iogo-
rasa DomovInskog raIa
BBZ-a.
Prema podacIma Ie
udruge, u opcInama BBZ-
a u DomovInskom raIu
posIo]aIa su 1T3 m]esIa
Iogora kroz ko]e ]e prosao
T361 Iogoras.
N]Ib 300 ]e ubI]eno, a
za 33 nesIaIa Iogorasa ]os
se Iraga. D. S.
Nastavljena ekoloĂka akcija ĆJer te se tice!ć
Očišćen put prema Rakitnu
POSUŠJE - U opcInI
Posus]e nasIavI]ena ]e
akcI]a ĀIscen]a dIvI]Ib od-
IagaIIsIa "Jer Ie se IIĀe!¨
ko]u ]e organIzIraIo VI]e-
ce mIadIb opcIne Posus-
]e na InIcI]aIIvu udruge
"ApoIIo¨.
Tako se u suboIu ĀI-
sIIo po]as cesIe od IzIaza
Iz Posus]a do uIaza u Ba-
kIIno, dIonIca duga oko
10-11 kIIomeIara. U ovo]
akcI]I sud]eIovaII su TKD
Poskok Posus]e, TorcIda
Posus]e, Udruga ApoIIo,
Udruga PrImus, Irama
Posus]e I drugI mIadI
I]udI.
Badnu ]e ekIpu po-
s]eIIo naĀeInIk opcIne
Posus]e Branko Bago,
ko]I ]e I sam bIo sokIran
koIIĀInom oIpada kra]
vesIe Ie ]e u razgovoru
pobvaIIo radne akcI]e I
spomenuo da svI onI ko]I
odIazu oIpad I zagaāu]u
prIrodu mora]u bIII sank-
cIonIranI.
lAHSKl llulIvuuACl āLJlvA u NLIAvluNuH luLuIAJu
Cijena niĀa
za viĂe od
50 þosto
Iako joj je 86godina,
baka Marta dobro
bere šljive
F
O
T
O
:
R
A
M
A
-
P
R
O
Z
O
R
.
I
N
F
O
18
Ljudi i život
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Akcija u Ljubuškom
Vlada Tuzlanske županije
Potpora ženama
oboljelim od
raka dojke
270 tisuća KM
za smještaj i
prehranu
studenata
LJUBUŠKI - Udruga Nar-
cis Široki Brijeg i Udruga
mladih Agape Ljubuški
uputili su poziv svim
Ljubušacima da danas
od 8 do 11 sati dođu
ispred zgrade Općine
Ljubuški te da kupnjom
majica potpore po cijeni
od 7 maraka pomognu u
osiguravanju osnovnih
paketa pomoći za žene
oboljele od karcinoma
dojke. Također, danas
će se vršiti registracija
svih onih koji žele 5.
listopada prisustvovati
“Šetnji za zdravlje” u
Sarajevu koja okuplja
sve žene u BiH oboljele
od karcinoma dojke, kao
i one koje im tom za-
jedničkom šetnjom žele
pružiti potporu i odati
priznanje za njihovu
bolest.
TUZLA - Vlada Tuzlan-
ske županije je odobrila
iznos subvencije troško-
va smještaja i prehrane
studenata u studen-
skim centrima u FBiH u
ukupnom iznosu od 270
tisuća maraka. Riječ je o
189 maraka po studentu
mjesečno za subven-
cioniranje troškova
smještaja i prehrane
(2 obroka) studenata
s područja Tuzlanske
županije smještenih
u Studentski centar u
Sarajevu, Studentski
centar Univerziteta u
Mostaru, Studentski
centar Sveučilišta u
Mostaru i Studentski
centar Sveučilišta u
Zenici. Subvencioniranje
troškova smještaja i
prehrane studenata od-
nosi se na razdoblje od
15. rujna ove godine do
15. srpnja 2014. godine.
VIJESTI...
IZVOR ŽIVOTA
Voda koju pijemo postaje dio nas… zato je bitno koja je.
Znamo da oko 60% naše ukupne tjelesne mase čini voda.
Zato ne iznenađuje da je njezin uticaj na naš život, na ono
što jesmo, iznimno velik. Voda pokreće metaboličke procese
u našem tijelu i diktira naš zdrav razvoj. NSF kao vodeći
nezavisni američki institut za kontrolu kvalitete potpisuje
garanciju Janine kvalitete i sigurnosti procesa punjenja.
I zato mame, važno je znati, Janu nije potrebno prokuhavati.
Bihać je na jedan dan
bio grad bez automobila
Šetnjom uz obale Une obilježen Međunarodni dan bez automobila
%,+$ý – Pod moIom
"CO2 sman]I - posI]edIce
uman]I¨ udruga "UnskI
smaragdI¨, PIanInarsko
drusIvo "HorIzonI¨ I Be-
kreaIIvnI bIcIkIIsIIĀkI kIub
"Japod¨ Iz BIbaca okupIII
su se u suboIu na Gradsko]
oIocI kako bI krugom mIra,
p]esaĀkom seIn]om obaIa-
ma rI]eke Une, bIcIkIIsIIĀ-
kIm krugom Ie Izradom
'fruIa mIra' prIgodno obI-
I]ezIII 21. ru]na - Meāuna-
rodnI dan bez auIomobIIa.
Ova] dan Ima za cII] afIr-
mIraII bIcIkIIzam I ukazaII
na prednosII aIIernaIIvnIb
prI]evoznIb sredsIava u
oĀuvan]u zIvoIne sredIne.
"CII] nam ]e skrenu-
II pozornosI ]avnosII na
preveIIku uporabu auIo-
mobIIa, ]er ako se zna da
samo ]edan auIobus moze
zamI]enIII 40 auIomobIIa
I spasIII 50 Iona emIsI]e
CO2, onda bI nasa poruka
bIIa da BIbacu zaIsIa Ire-
ba gradskI prI]evoz ko]I ]e
I ekoIoskI I ekonomskI prI-
bvaII]Iv za sve sIanovnIke.
TIme bIsmo sprI]eĀIII emI-
sI]u CO2, a nas grad uĀInIII
prIbvaII]IvI]Im, ekonomIĀ-
nI]Im I I]epsIm za zIvI]en]e¨,
kaze Me]asa DupanovIc,
preds]ednIca Udruge "Un-
skI smaragdI¨. R. Karat
Ĉ Piše: Ružica Puljić
ÿ,7/8. TrodnevnI
program obII]ezavan]a
58. IurIsIIĀko-kuIIurno-
gospodarsIvene manI-
fesIacI]e "DanI berbe
grozāa-BroIn]o 2013.¨
poĀeo ]e 20. ru]na IzIozbom
sIIka akademskog sIIkara
BranImIra DoroIIca, a
zavrsen ]e sInoc IradIcIona-
InIm nasIupom kuIIurno-
um]eInIĀkIb drusIava,
skupIna I po]edInaca na
Brocanskom Irgu, Ie kon-
cerIom BosuIskIb becara.
Ova ]edInsIvena manI-
fesIacI]a u CIIIuku se
svake godIne odrzava u
m]esecu ru]nu, I Io prvI I]e-
dan nakon crkvenog bIag-
dana UzvIsen]a sv. KrIza
I posvecena ]e poĀeIku
berbe pIodova Irsova.
PrI]e same ceremonI]e
oIvaran]a ovogodIsn]e
manIfesIacI]e povorka
predvoāena ambIemom
Dana berbe grozāa, za-
sIavama, IImenom gIazbom
Iz TrebIzaIa I kuIIurno-
um]eInIĀkIm drusIvIma u
sveĀanom ]e mImobodu
prosIa uIIcom od zgrade
Bredn]e skoIe "Ira BIavka
BarbarIca¨ do Brocanskog
Irga, na ko]emu su bIII posI-
avI]enI pozornIca I sIandovI
brocanskIb vInara.
Očuvanje baštine
Nakon doIaska na
BrocanskI Irg, uz InIonI-
ran]e II]epe nase I odavan]a
poĀasII pogInuIIma, oku-
pI]enIma se pozdravnIm
govorom obraIIo naĀeInIk
opcIne CIIIuk Ivo Ino
JerkIc.
"DanI berbe grozāa su
IradIcI]ska manIfesIacI]a
sIara koIIko I sama opcIna
CIIIuk, ko]o] ]e cII] upozn-
avan]e I zbIIzavan]e Ie
uĀvrscIvan]e za]ednIsIva
zIIeI]a BroIn]a I n]IbovIb
gosII]u, oĀuvan]e narodne
basIIne, poIIcan]e I ]aĀan]e
kuIIurnog I sporIskog
sIvaraIasIva u c]eIInI, sIo
se odrazava na Āvrsce
povezIvan]e opcIne CIIIuk s
osIaIIm opcInama I gradovI-
ma u BIH, regI]I pa I sIre¨,
poruĀIo ]e naĀeInIk JerkIc,
osvrnuvsI se na proIekIa
dva dana obII]ezavan]a
manIfesIacI]e. Prvog dana
manIfesIacI]e, uz spomenu-
Iu IzIozbu, promovIrana ]e I
kn]Iga Iz bIbIIoIeke BIoI]eca
brvaIske kn]IzevnosI, a
drugI ]e dan bIo obII]ezen
MeāunarodnIm karaIe
IurnIrom "DanI berbe
grozāa - BroIn]o 2013¨
I BIruĀnIm predavan-
]Ima Iz vInogradarsIva I
vInarsIva - Agronomsko I
Prebrambeno-IebnoIoskog
fakuIIeIa BveuĀIIIsIa u Mo-
sIaru. Ia] ]e dan zavrsen
AIIeIskIm mIIIngom "DanI
berbe grozāa - BroIn]o
2013.¨.
OvogodIsn]u manI-
fesIacI]u DanI berbe grozāa
BroIn]o 2013.¨ oIvorIo ]e
mInIsIar poI]oprIvrede,
vodoprIvrede I sumarsIva
HercegovaĀko - nereIvan-
ske zupanI]e Donko JovIc.
Novo na manifestaciji
"Kada ]e u pIIan]u
proIzvodn]a ZIIavke I BIa-
IIne, onda ]e za opcInu
CIIIuk zanImI]Ivo Io da
]edna reIaIIvno admInIs-
Kada je u pitanju proizvodnj
administrativno toliko mala
Održana 58. turističko-kulturno-g
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
19
Ljudi i život
Dnevni list
IraIIvno IoIIko maIa opcIna
Ima na]vecI bro] vInogradara
s Imenom I IradIcI]om. Ovo
moram IsIaknuII s obzIrom
koIIko se vrIo maIo Izdva]a
za ovu granu poI]oprIvrede
sa svIb razIna vIasII¨, Is-
Iaknuo ]e mInIsIar JovIc ne
zaboravIvsI IskorIsIIII prI-
IIku I pozvaII sve na popIs
sIanovnIsIva ko]I poĀIn]e 1.
IIsIopada.
Nakon sveĀanog oI-
varan]a, gosII Iz IIaII]e ko]I
su prvI puI na ovo] manI-
fesIacI]I, VIIezovI sv. Marka Iz
VenecI]e, uruĀIII su prIgodne
pokIone naĀeInIku opcIne
IvI JerkIcu I mInIsIru DonkI
JovIcu.
OrganIzacI]skI odbor
manIfesIacI]e "DanI ber-
be grozāa BroIn]o 2013.¨
odIuĀIo ]e upoIpunIII sadrza]
manIfesIacI]e Izborom na-
]boI]eg vIna manIfesIacI]e
I Izv. naĀeInIkova vIna za
Iducu godInu. Tako ]e Or-
ganIzacI]skI odbor usvo]Io
PravIInIkko]ImsudefInIra-
na pravIIa za sve sudIonIke
oc]en]Ivan]a vIna, od prava
sud]eIovan]a do Izbora Izv.
naĀeInIkova vIna. Izmeāu
osIaIog, odIuĀeno ]e da ce
"naĀeInIkovo vIno¨ posIaII
na]boI]e oc]en]eno vIno s
podruĀ]a opcIne CIIIuk ko]e
ce naĀeInIk, II]ekom ]edne
godIne, promovIraII u svom
uredu, u razIIĀIIIm konIakII-
masposIovnImparInerIma
I sI.
To bI Irebao bIII poIIca]
svIm vInarIma da se u IducIm
godInama masovnI]e ukI]uĀe
u ovu akIIvnosI I svo]Im
sud]eIovan]em o]aĀa]u manI-
fesIacI]u posvecenu kuIIurI
uzgo]a vInove Ioze.
a Žilavke i Blatine, onda je za općinu Čitluk zanimljivo to da jedna relativno
općina ima najveći broj vinogradara s imenom i tradicijom, rekao je ministar Jović
OVO SU NAJBOLJA VINA...
Na ocjenu za izbor najboljeg vina “Dana berbe grožđa
– Brotnjo 2013” je pristiglo ukupno 27 vina, od čega 11
bijelih, 15 crvenih i jedan roze, a ocjenjivanje je izvršila
sedmeročlana komisija u sali za degustaciju Federalnog
agromediteranskog zavoda u Mostaru. U kategoriji
bijelih vina komisija je na temelju rezultata organolep-
tičke ocjene najboljim vinom proglasila Kameno vino,
berba 2012. god., Vinarije Čitluk. Spomenuto Kameno
vino osvojilo je ukupno 87,4 bodova, a u istoj kategoriji
na diobi drugog mjesta bila su dva vina s istim brojem
bodova. Temeljem pravilnika o organoleptičkom ocje-
njivanju najbolje ocjenjeno vino prema broju osvojenih
bodova je crveno vino Merlot Ž Premium Keža, berba
2011., Catena d.o.o. Ljubuški, dok se za načelnikovo vino
u kategoriji bijelih vina, u godini 2013./14., proglašava
Kameno Vrhunsko Vino berba 2012., a u kategoriji crve-
nih vina Blatina Barrique berba 2008.,Vinarije Čitluk,
d.d. Čitluk.
F
O
T
O
:
M
i
r
o
Z
o
v
k
o
gospodarstvena manifestacija “Dani berbe grožđa - Brotnjo 2013.”
Vitezovi sv. Marka
iz Venecije uručili
darove Jerkiću i Joviću
20
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
VRT
NOVI BROJ NA KIOSCIMA
S
T
R
A N
I
C
A
60
POKLON ZA NOVE PRETPLATNIKE!
Časopis VRT i Unikomerc d.o.o. Mostar
za novih 50 pretplatnika poklanjaju po
jedan primjerak ručnog vrtnog alata
finskog proizvođača Fiskars, najproda-
vanijeg brenda među ručno upravlja-
nim alatima u Sjevernoj Americi,
Australiji i velikom dijelu Europe!
Kontaktirajte nas putem e-mailova
info@casopis-vrt.ba i marketing@
casopis-vrt.ba ili putem telefona
036/313-370 i osigurajte si vrijedan
poklon!
Cijena samo 3 KM u pretplati
Časopis za poljoprivredu, ekologiju, gastronomiju i turizam
Dnevni list
23. 9. 2013.
www.dnevni-list.ba
21
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima
Rahimić:
Kada sve
analiziram,
trebali smo
biti prvi!
Karačić:
Ovaj poraz
nas neće
poremetiti
Što se događa
s aktualnim
prvacima?
VELEŽ
ZRINJSKI
ŽELJEZNIČAR
NA PECARI VJERUJU
U OSVAJANJE TITULE
ŠIROKI BRIJEG Novo slavlje protiv Željezničara ponovno je popravilo atmosferu
MIROSLAV RAŠIĆ Predsjednik Sloge o usponu kluba, ciljevima i planovima za budućnost
Prioritet nam je škola, ali
i seniori idu u viši rang
Sport
22 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
Barcelona „
UpeIaksukrenuIInapIsIkako]e
AIexBong,26-godIšn]IkamerunskI
nogomeIas, prIIIĀno nezadovoI]an u
BarceIonI, Ie da ce IrazIII odIazak Iz
kIuba II]ekom sI]eĀn]a Iduce godIne.
Nedugo nakon Ioga po]avIII su se I
prvI kIubovI zaInIeresIranI za ovog
defanzIvnog vezn]aka. PrvI su navod-
noIsIupIIIMancbesIerUnIIedIAC
MIIan, ko]I vec u sI]eĀn]u zeIe Bonga
dovesII na posudbu. Bad se Āeka sIav
BarceIone.
Vijesti koje ne smijete propustiti
Golijada u Lorientu i John Obi Mikel
Kina
uoal.com
u odlicnoj formi
Zvjezdan Misimović
strijelac za Guizhou Renhe
Ronaldo produžuje
vjernost Nikeu
Gol i asistencija
Hajrovića
Šest pogodaka
viđeno je u
jučerašnjem
okršaju Lorienta
i Bordeauxa.
Susret je, ipak,
završio bez
pobjednika – bilo
je 3:3
6
Nigerijac John
Obi Mikel je u
subotu postigao
svoj prvi
pogodak za
Chelsea. Trebalo
mu je za to osam
sezona i čak 185
nastupa
1
„
„ „
Zv]ezdan MIsImovIc ]e I
ovog vIkenda nasIavIo s do-
brIm Igrama u dresu svo]e
momĀadI, kIneskog GuIzbou
Benbea. GuIzbou ]e u okvIru
25. koIa sIavIo na gosIovan]u
kod Guangzboua s 5:3, a MI-
sImovIc ]e bIo sIrI]eIac prvog
pogoIka na uIakmIcI. Pods]eII-
mo kako ]e nas reprezenIaIIvac
goIposIIgaoIuprošIomkoIu
Iamosn]eg prvensIva. U IsIom
susreIu od 82. mInuIe Igrao ]e I
bIvsI reprezenIaIIvac BIH, ZIa-
Ian MusIImovIc.
Prema pIsan]u GoaI.
coma, CrIsIIano BonaIdo
ce uskoro poIpIsaII novI
ugovor s NIkeom, I Io Iek
nedugo nakon šIo ga ]e
produzen]e ugovora s BeaI
MadrIdom uĀInIIo na]pIa-
cenI]Im nogomeIasem svI-
]eIa. TrenuIaĀno BonaIdo
od NIkea zaraāu]e oko peI
mIII]una eura godIšn]e, a
prema novom, peIogodIs-
n]em ugovoru, NIke bI se
obavezao PorIugaIcu go-
dIsn]e IspIacIvaII osam mI-
II]una eura.
IzeI Ha]rovIc, ]unak Iz
ZIIIne ko]I ]e pob]ednIĀkIm
pogoIkom proIIv BIovaĀke
reprezenIacI]u Bosne I Her-
cegovIne prakIIĀkI doveo
na prag pIasmana na BP,
nasIavI]a s odIIĀnom for-
mom. U ]uĀerasn]o] ]e po-
b]edI svoga Grassboppersa
proIIv Tbuna {2:1) Ha]rovIc
odIgrao na]vaznI]u uIogu. U
43. mInuII ]e reaIIzIrao ]eda-
naesIerac za vodsIvo, a u 54.
]e asIsIIrao MIIanu VIIoIIcu
za 2:0. Iz Igre ]e IzIsao 15-ak
mInuIa prI]e kra]a susreIa.
Sport info...
Rayo Vallecano je prvi
protivnik nakon
svibnja 2008., dakle u
više od pet godina,
koji je u susretu protiv
Barcelone imao loptu
više u svom posjedu
5
Interov 34-godišnji napadač Diego
Milito jučer se u sastav vratio nakon
osam mjeseci oporavka od ozljede
koljena. Protiv Sassuola je postigao
dva gola i dodao asistenciju
8
Manchester United i
Milan žele Alexa Songa
Lijepo mi je igrati u duetu s Rooneyjem. On
je nogometaš koji zna sve i koji može sve. I
sve dok međusobno napredujemo u igri,
dok učimo jedan od drugoga i dok je klubu
dobar naš spoj na travnjaku, ja uživam
ROBIN VAN PERSIE
NogometaĂ Hanchester uniteda
go
on
de
ao oooo
Ivanković:
Mi, Sarajevo i
Zrinjski, to su
kandidati za
naslov prvaka
NA PECARI VJERU
ŠIROKI BRIJEG Nuvu SLAvLJL llu1lv ILLJLINlCAl
Brazilac Wagner Santos
Lago (35) ponovno je, po
tko zna koju godinu zare-
dom, jedan od najboljih
strijelaca Širokog. Prošle
sezone zabio je 14 komada
u svim natjecanjima, dva
manje od tada najboljeg
strijelca Krešimira Kordića.
U prvenstvu je u prvih
osam kola ove sezone
zabio šest komada i u toj
statistici nema mu ravnog,
budući da su Kordić i Dino
Ćorić jedini druga dva
dvoznamenkasta igrača,
a zabili su po dva pogotka.
Kordića, koji je za razliku
od Wagnera čista špica,
“čupa” ukupna statistika,
budući da je po jednom
zabio u Europi i Kupu.
Wagner nedodirljivuprvenstvu
Strijelci
Ĉ liĂe: Slaven NikĂic
Ĉ sþortQdnevni·list.ba
ŠIrokI BrI]eg ]e dobIo I
svo] derbI. Nakon pob]ede
na Kosevu Iz 3. koIa IIm
BIavena Muse na svo]o] ]e
PecarI rI]esIo ZeI]eznIĀar I
Iako osIao prIpI]en uz samI
vrb premIerIIgaske IabeIe.
Kako Io ĀesIo bIva u due-
IIma s PIavIma s GrbavIce,
zabIo ]e Wagner, no BrazIIac
]e bIo Iek ]edan u nIzu ras-
poIozenIb IgraĀa.
BIrokobrI]ezanI kao da
sI nam]erno oIezava]u sI-
IuacI]u, kao da sI rezIra]u
sIo zanImI]IvI]I scenarI].
Na]prI]erI]eše]ednogodfa-
vorIIa za nasIov, pa onda se
muĀe proIIv onIb Iz sredIne
III kandIdaIa za Ispadan]e.
Tako ]e bIIo nakon Bara]e-
va, kada ]e na]prI]e na Pe-
carI bod IzbIo Budar, da bI
zaIIm MusIn IIm u GradaĀ-
cu dobIIa ZvI]ezda. VraIIII
su se s "peIardom¨ u mrezI
proIIv TravnIka, da bI zaIIm
nes{p)reIno IzgubIII kod VI-
Ieza. Bada ]e ponovno pao
]edanod,baremnapapIru,
]aĀIb proIIvnIka, a BIrokI
uspuI upIsao svo]u ĀeIvrIu
pob]edu Ie osIao IrI boda
udaI]en od vrba. Vazno ]e
IsIaknuII da ]e ŠIrokI do
pob]ede 3:2 u suboIu dosao
bez dvo]Ice vaznIb IgraĀa,
DIne CorIca I Zorana PIazo-
nIca, Ie da su IvIca DzIdIc
I Goran ZakarIc nasIupIII
Iako su Ib muĀIIe ozI]ede.
Bve u svemu - osvo]ena su
IrI vrIo, vrIo vazna boda, aII
kao sIo Io IsIIĀe Jure Ivan-
kovIc, sIrI]eIac drugog {vrIo
II]epog) pogoIka, Io nece
nIsIa znaĀIII ako BIrokI ne
poĀne IgraII nI s onIm "ma-
IIm¨ proIIvnIcIma.
“Male” i “velike” utakmice
-Da,IspadadaIakor]e-
savamo derbI]e, a muĀImo
se u drugIm uIakmIcama.
Iako ]e vrIo vazno sIo smo
oIkInuII bodove IzravnIm
konkurenIIma za vrb. Jasno
nam ]e da ako ne poĀnemo
IgraII u ovIm "man]Im¨ uIa-
kmIcama, raĀunIca na kra-
]u sezone za nas nece bIII
dobra, rekao ]e IvankovIc.
VraIIvsI se na pob]edu
nad ZeI]om, Imao ]e dosIa
bvaIe za po]edIne suIgraĀe.
- ZakarIc I DzIdIc su
IgraII ozII]eāenI, aII sIIsnu-
II su zube I pruzIII dobru
parII]u. BIII smo I bez PIa-
zonIca, kao I CorIca, ko]eg
]e I]ubIc odIIĀno zamI]enIo,
zaIvara]ucI bok I ubacu]u-
cI se naprI]ed..., n]egov ]e
ubaĀa] preIbodIo auIogoIu
ZeI]eznIĀara.
DeIaI] ko]I ]e odIuĀIo?
-OnIsunasamompo-
ĀeIku ImaII odIIĀnu prIII-
ku, aII BIIobrk ]e obranIo
uz pomoc vraInIce, a zaIIm
smo mI uzvraIIII I Iz n]Ibove
pogreske dosII do vodsIva.
NakonIogabIIo]epunoIak-
se IgraII. Nakon Ioga nam
se oIvorIIo.
Jure ]e IsIaknuo I ĀIn]e-
nIcudaŠIrokInakonIoga
nI]e do kra]a odradIo uIa-
kmIcu kako ]e zamIsI]eno...
- Na poIuvremenu smo
se dogovorIII da cemo pocI
po Ira] IrecI pogodak, aII Io
se nI]e dogodIIo, uspavaII
smo se v]ero]aIno mIsIecI
da ]e goIovo.
Najduži put na gostovanje
U dvI]e posI]edn]e me-
āusobne uIakmIce BIrokI
]e ZeI]eznIĀaru zabIo Āak
sedampogodaka,aIonI]e
]edInI pokazaIeI] pada u for-
mI akIuaInIb prvaka.
-NedosIa]eImparsIo-
zernIb IgraĀa Iz prosIe se-
zone, maIko su Ib I ozI]ede
zakoĀIIe, aII ne sumn]am da
ce se vraIIII. BmaIram da
]e kod n]Ib veIIka razIIka u
kvaIIIeInI u obranI napadu.
UkazavsI na ZeI]Ine
mane, IvankovIc se nI]e IIbIo
recI nI sIo Io kod BIrokog ne
sIIma kako bI IrebaIo.
- JefIIno smo prImIII go-
Iove proIIv ZeI]eznIĀara, nI]e
nam se Io ĀesIo dogaāaIo
ove sezone. Moramo boI]e
reagIraII na cenIarsuIeve I
sman]IIIpogreške,moramo
svI boI]e zaIgraII obranu, od
vrska napada do zadn]e II-
nI]e.
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
Minhenski Bayern u
posljednjih sedam
derbija protiv Schalkea
ima nevjerojatnu
gol-razliku 23:1
23:1
23
Menadžer Chelseaja Jose
Mourinho tvrdi kako je u
procesu mijenjanja nogometne
flozofje u Chelseaju. Dodaje
kako za to treba vremena, ali i
da je siguran kako će sve izaći
JOSE MOURINHO Zadovoljan sam jer vidim
kako postajemo sve
ozbiljnija momčad.
Možemo promijeniti tijek
događaja i to je odlično
DIEGO SIMEONE
Trener Atletico Madrida
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
Osim je prije svog povlačenja s
klupe izjavio “kako se umorio
i kako mu treba odmora”, a
čini se da se isto može reći i za
ekipu koja je proteklih godina
dominirala našim travnjacima
U srijedu na Grbavicu
dolazi Leotar, ekipa koja
je iz osam kola iščupala
šest bodova, no jamstva
da će crnoj seriji doći
kraj – nema
ŽELJEZNIČAR ŠTO SE DOGAĐA S AKTUALNIM PRVACIMA?
- ProIIv IeoIara oĀe-
ku]emprekIdcrneserI]e,a
vrI]eme ce pokazaII ]esam II
upravu,rekao]enakonpo-
raza ZeI]eznIĀara na PecarI
sef sIruke DIno ĄurbuzovIc
I Iako dodaIno zabrInuo na-
vI]aĀe PIavIb ko]I su proIe-
kIog vIkenda pobro]aII peII
uzasIopnI susreI akIuaInIb
prvaka bez pob]ede.
Borac {1:2), BadnIk {2:2),
ZrIn]skI {1:2), BIavI]a {0:0),
BIrokI BrI]eg {2:3) redom su
proIIvnIcIuprvensIvuproIIv
ko]Ib PIavI s GrbavIce nIsu
usp]eII upIsaII IrI boda. Od-
IascI vaznIb IgraĀa {£IdIn
AdIIovIc) I ozI]ede ]ednako
vaznIb akIuaInIb sIanov-
nIka GrbavIce {Muamer
Bvraka) sIgurno su uI]ecaII
na ova] crnI nIz, no mnogI
ce se sIozIII da nedosIa]e I
odIuĀna ruka Amara OsI-
ma - ko]I ]e nedavno sIuzbe-
no poIvrāen kao Āov]ek ko]I
ce se u ZeI]eznIĀaru odsada
vIse bavIII menadzerskom
admInIsIracI]omIomIadIn-
skIm pogonom. OsIm ]e prI]e
svog povIaĀen]a s kIupe Iz]a-
vIo“kakoseumorIoIkako
mu Ireba odmora¨, a ĀInI se
da se IsIo moze recI I za ekIpu
ko]a ]e proIekIIb godIna do-
mInIraIa nasIm Iravn]acIma.
- DInu ĄurbuzovIca cI-
]enIm, aII IzosIanak Iakve
osobe kao sIo ]e Amar OsIm
zasIgurno ]e uI]ecaIo na
momĀad, nI]e IsIo kada ]e
onnakIupIIkadanI]e,re-
kao]euuvoduu]edanod
derbI]a 8. koIa Irener BIro-
kog BIaven Musa I IIme dao
vrIo dobru dI]agnozu boIesII
ko]a ]e zabvaIIIa GrbavIcu.
OsIm ]e oIIsao ]er ]e Iz-
meāu osIaIog os]eIIo da nI]e
napravI]en Iskorak u £uro-
pI, a oĀIIo ]e donekIe dosIo
do zasIcen]a domInacI]om u
domacem prvensIvu. Pad ]e
bIo neIzb]ezan, a IzIaz Iz krI-
ze IrazIII na PecarI po sIaII-
sIIcI Iz prI]asn]Ib sezona nI]e
bIIo reaIno IrazIII.
- Pecara ]e sIadIon na
ko]em smo samo ]ednom
sIavIII u proIekIIb ĀeIrnaesI
prvensIvenIb gosIovan]a.
OsIaIIb IrInaesI dueIa ]e
zavrseno pob]edom doma-
cIna, na]avI]IvaII su s Grba-
vIce derbI poprIIIĀno bo]a-
zI]Ivo, a da su bIII u pravu,
uv]erIII smo se Iz prve ruke.
Imao ]e ZeI]eznIĀar na
PecarI svo]e prIIIke, £Idar
HasanovIc ]e odmab na
sIarIu uIakmIce zaIresao
sIaIIvu domacIna, no zaIIm
]e do Izraza]a dosIa ]edna od
na]vecIb boI]kI PIavIb - sIa-
ba obrana - od 2T. mInuIe
zadn]a IInI]a ZeI]e prevIse
]e "pIIvaIa ¨ Ie ]e BIrokI Io
IskorIsIIoIpreIvorIoudva
brza goIa ko]a su usm]erIIa
uIakmIcu.
Da Iu IezI ]edan od pro-
bIema, zorno pokazu]e I
I]esIvIca. GoI-razIIka ZeI]e-
znIĀara nakon osam odra-
āenIb uIakmIca {10:9) kaze
da ]e ĄurbuzovIcem IIm u
pros]eku prImao 1,1 pogo-
dak po susreIu - nIsu Im za-
bIII ZvI]ezda, TravnIk, VIIez
I BIavI]a ko]a ]e s GrbavIce
odnI]eIa bod.
U srI]edu na GrbavIcu
doIazI IeoIar, ekIpa ko]a
]e Iz osam koIa IsĀupaIa
sesI bodova, no ]amsIva
da ce crno] serI]I docI kra]
- nema. J. S.
Ni Leotar sada nije
protivnik koji nema
što tražiti na Grbavici
*5ervis autebrava
*IzradakIjuceva[kedirani,
standardni i erginaIni]
*Autebrave, dijeIevi brava
*ÞedeĄavanje bravape
kIjucui kIjucevapebravi
*0tvaranje veziIa
Meb:o6ggvg/66
Kneza ViĄesIava
[stara beInica] www.Iacie-servis.cem
UJU U TITULU
Osim je prije svog povlačenja s klupe izjavio “kako se umorio
i kako mu treba odmora”, a čini se da se isto može reći i za
ekipu koja je proteklih godina dominirala našim travnjacima
Utakmica u pr-
venstvu zaredom
Željezničar ne
zna za pobjedu
5
A PONOVNO JE POPRAVILO ATMOSFERU
U srijedu se ponovno, nakon
što je protiv Željezničara
odradio jednu utakmicu
kazne zbog crvenog kartona
u Kupu (dva žuta), vraća Dino
Ćorić. Zoran Plazonić, koji je u
7. kolu, u 6. minuti utakmice
s Vitezom, isključen zbog
udaranja protivničkog igrača,
pauzirat će još ovo kolo – za
spomenuti incident kažnjen
je s tri utakmice neigranja.
To znači da će Plazonić biti u
kombinacijama za derbi sa
Zrinjskim, koji čeka nadola-
zećeg vikenda, a o kojem na
Pecari još ne pričaju.
Ono sIo sII]edI posI]edn]I
]e I]edan zgusnuIog rIIma
uIakmIca u ovom dI]eIu
sezone. BIrokI ]e vec danas
opeInapuIuIIona]duI]em
- do BI]eI]Ine Im Ireba ne-
kIb sesI saII, skoro koIIko
]e Ira]ao IeI od BeĀa do Ka-
zabsIana, ko]I su BIrokobrI-
]ezanI odradIII u 2. preIkoIu
£uropske IIge.
-NemamoprevIševreme-
na za odmor, odmab u ned]e-
I]uu]uIroodradIIIsmo]edan
IrenIng I, srecom, svI smo
IrenIraII..., I DzIdIc I ZakarIc
su dobro. BIo oĀekIvaII kod
BadnIka? ProsIe smo sezone
Iamo IsII nakon serI]e pob]e-
da, mIsIIII smo da su IrI boda
za]amĀena, a onda smo gIaI-
ko IzgubIII {0:4, op. a.). MIsIIm
da smo sada pameInI]I za Iu
uIakmIcu, nece nam znaĀIII
nIsIa ova pob]eda nad ZeI]e-
znIĀarom ako u BI]eI]InI ne
poIuĀImo dobar rezuIIaI.
Bva ova prIĀa nedvosmI-
sIeno sugerIra ]edno – da
BIrokobrI]ezanI IrenuIaĀ-
no duboko v]eru]u da mogu
nadmasIII kIupske ambIcI-
]e ko]e su I na poĀeIku ove
sezone posIavI]ene u rangu
pIasmana u £uropu.
-NekoIIko]eekIpako]e
prI]eIe Iz pozadIne, popuI
OIImpIca I BIavI]e, aII sma-
Iram da ce se sIIuacI]a usko-
ro IskrIsIaIIzIraII I da ce se
IrI-ĀeIIrI ekIpe borIII za
nasIov. Bara]evo, ZrIn]skI I
defInIIIvno mI. Uv]eren sam
da smo I mI Iu.
Vraća se Ćorić, Plazonić
još pod suspenzijom
Široki Brijeg je
Željezničaru u
posljednje dvije
utakmice zabio
četiri pogotka
7
Široki Brijeg nije
izgubio četiri
vezane utakmice
od Željezničara
4
Neće nam značiti ništa ova pobjeda nad Željezničarom ako u
Bijeljini ne polučimo dobar rezultat, poručio je Jure Ivanković,
autor vrlo lijepog, drugog pogotka protiv tima s Grbavice
24
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Jović: U dobrom raspoloženju čekamo Sarajevo
NI]eBoracproIIvZrIn]-
skog {2:0) odIgrao uIakmI-
cu za pamcen]e, aII ]e Ipak
došaodopeIeprvensIvene
pob]ede vrI]edne povraIka
na IIdersku pozIcI]u.
Iako ]e momĀad Dra-
gana JovIca u suboIn]em
derbI]u vecIm dI]eIom bIIa u
podreāenom poIoza]u, Joco
BIokIc u prvom poIuvreme-
nu I Ogn]en ĄeImIc u dru-
gom Ipak su pronaIazIII puI
do mreze.
- PosII]e poraza od VeIeza
u MosIaru momcI su, srecom,
odIIĀno reagIraII I pobI]edIII
odIIĀnu ekIpu ZrIn]skog, Iako
da moramo bIII zadovoI]nI,
]os vIse ]er smo se ovom po-
b]edom vraIIII na prvo m]e-
sIo, komenIIrao ]e JovIc.
- ZnaII smo da nece bIII
Iako. Na oIvaran]u uIakmIce
smo ImaII srece, ]er ]e ZrIn]-
skI vrIo Iako mogao docI do
prednosII I Iako nam znaIno
oIezaII puI do pob]ede, aII
bIII smo sIrpI]IvI I doĀekaII
smo svo]u prIIIku da povede-
mo, dok smo se u nasIavku
odIuĀIII za konIranapade I
Iz ]ednog Iakvog smo rI]esIII
pIIan]e pob]ednIka, dodao ]e
Irener Bara]eva.
ZanImI]Ivo da su proIIv
ZrIn]skogsIrI]eIcIopeIbIII
ĄeImIc I BIokIc, ko]I su po-
sIIgII ]edanaesI od dvana-
esI ovosezonskIb pogodaka
Borca, no u predsIo]ecem
derbI]u proIIv Bara]eva II-
deru ce na]vIse nedosIa]aII
kapeIan BorIs BaspudIc.
- BIeIa ]e sIo necemo
mocI raĀunaII na BaspudI-
ca, aII derbI na Kosevu Ipak
Āekamo u dobrom raspoIo-
zen]u. Nadam se da mozemo
nasIavIII s dobrIm Igrama,
Iako smo sv]esnI da nas Āeka
Iezak proIIvnIk ko]I ]e I u ovu
sezonu krenuo sa sampIon-
skIm ambIcI]ama, zakI]uĀIo
]e JovIc. R.Š.
BORAC Banjolučani se na prvo mjesto vratili zasluženom pobjedom protiv Zrinjskog
Borac je slavio zasluženo, i to iz jednostavnog razloga što su Stokić i Đelimić
napravili ono što nisu Belošević, Bekić i Simeunović – postigli pogotke
Ĉ Piše: Mario Pandža
Ĉ sport@dnevni-list.ba
Dobar do]am osIavIo ]e
ZrIn]skI u Ban]o] IucI, aII
kako se u nogomeIu do]am
ne vaIorIzIra, PIemIcI su
osIaII na ĀeIrnaesI bodova,
zbog Āega su IIdersku pozI-
cI]u opeI moraII prepusIIII
suboIn]em proIIvnIku.
Borac ]e na Gradskom
sIadIonu sIavIo zasIuzeno, I
Io Iz ]ednosIavnog razIoga
sIo su Joco BIokIc I Ogn]en
ĄeIImIc napravIII ono sIo
nIsu Zoran BeIosevIc, Amer
BekIc I DenI BImeunovIc -
posIIgII pogoIke.
- Ovog puIa nam ]e sreca
okrenuIa Ieāa, aII moramo
gIedaII naprI]ed. Vec u srI-
]edu nas Āeka BIavI]a, ko-
menIIrao ]e nakon uIakmIce
Branko KaraĀIc.
ZanImI]Ivo, ZrIn]skI ]e
opeI, kao I u uIakmIcama
proIIv ZvI]ezde {3:0), Trav-
nIka {5:1), VIIeza {1:1), ZeI]e-
znIĀara {2:1) I BadnIka {3:1),
odIIĀno usao u uIakmIcu,
aII za razIIku od nabro]a-
nIb ogIeda, PIemIcI ovog
puIa nIsu usp]eII povesII u
rano] fazI uIakmIce, Iako su
mogII, mozda I moraII s ob-
zIrom na odIIĀne prIIIke Be-
IosevIca I BekIca. Kazna ]e
sIIgIa prakIIĀkI u posI]edn]o]
sekundI prvog poIuvremena,
]ersenakonpogoIkaBIokI-
ca vIse nI]e IgraIo.ZrIn]skI
]e I u nasIavku bIo puno bIIzI
poravnan]u nego Borac dru-
gom pogoIku, aII za razIIku
od "IupIb¨ napada MosIara-
ca, Borac ]e povIsIo prednosI
Iz prvog udarca prema vraII-
ma BaIka Du]kovIca.
- Izvanredno smo oIvorI-
II uIakmIcu, vrIo dobro smo
sIa]aII na Iravn]aku I sIvo-
rIII nekoIIko sIoposIoInIb
prIIIka u prvIb dvadeseIak,
dvadeseI I peI mInuIa, aII
na nasu zaIosI, nIsmo Io re-
aIIzIraII, nasIavIo ]e Kara-
ĀIc, ko]I ]e nakon uIakmIce
rekao da "IgraĀIma moze
ĀesIIIaII na svemu osIm na
reaIIzacI]I¨.
Pod BI]eIIm brI]egom
nema]u vremena zaIIII za
propusIenom prIIIkom, bu-
ducI da ]e nova uIakmIca na
programu vec u srI]edu.
- V]eru]em da nas ova]
poraz nece IzbacIII Iz IakIa,
]er smo I u Ban]o] IucI poka-
zaII kako zasIuzu]emo bIII
u vrbu I]esIvIce. Za BIavI]u
cemo se moraII dobro prI-
premIII, ]er ]e nas sI]edecI
proIIvnIk ove sezone poka-
zao da ]e opeI ]ako neugo-
dan u gosIIma, zakI]uĀIo ]e
KaraĀIc.
Treći karton
za Aničića
Jedini Plemić koji je u Banjoj
Luci dobio žuti karton bio je
Marin Aničić, ali kako je za
njega to bio treći ove sezone,
kapetan Plemića morat će
propustiti utakmicu u srijedu
protiv Slavije.
Simeunović
opet najbolji
Deni Simeunović nije bio
strijelac u Banjoj Luci, ali je
i u tom ogledu potvrdio da
je najbolji igrač Zrinjskog na
startu ove sezone. Naime,
mladi veznjak je sudjelovao
praktički u svim opasnim
akcijama mostarskog kluba,
ali ovog puta Zoran Belošević
i Amer Bekić nisu uspjeli
njegove asistencije pretvoriti
u pogodak.
Belošević na
lijevom krilu
U Banjoj Luci Branko
Karačić je prvi put ove
sezone krenuo bez Ivana
Crnova, budući da je na
lijevoj strani veznog reda
prednost odlučio dati
Zoranu Beloševiću, no
nismo baš sigurni da će
to biti slučaj i u utakmici
protiv Slavije, budući da
je Belošević bio jedan od
indisponiranijih.
UEFA
Mostarci
nisu
zabrinuti
U društvu klubova kojima
je UEFA blokirala finan-
cijska sredstva zarađena
zbog nastupa u europskim
kupovima ove sezone
nalazi se i Zrinjski, ali u
mostarskom klubu nisu
zabrinuti zbog toga.
- Odmah treba reći da se ne
radi o neočekivanoj odluci
za nas, kao i da nismo za-
brinuti zbog toga, izjavio
je dopredsjednik Zrinjskog
Danko Šulenta.
U priopćenju Komisije
UEFA-e za financijsku kon-
trolu (CFCB) se navodi da
je ova odluka privremenog
karaktera, a treba pod-
sjetiti da je prošle sezone
taj broj klubova bio i veći.
Tada su, između ostalih,
sredstva bila blokirana
Željezničaru, Sarajevu i
Borcu, ali su kasnije ista
ipak odblokirana.
- Radi se o tome da su klu-
bovi koji su igrali u Europi
pod posebnim monitorin-
gom UEFA-e, a koja od tih
klubova zahtjeva da redo-
vito izvršavaju svoje obve-
ze. Naš problem je porezni
dug i dobit ćemo reprogam
koji će UEFA uvažiti, baš
kao što su napravili Želje-
zničar i Sarajevo, dodao je
Šulenta.
ZRINJSKI NIZ BEZ PORAZA PREKINUT U SUBOTNJEM DERBIJU PROTIV BORCA
Karačić: Ovaj poraz
nas neće poremetiti
Vjerujem da nas
ovaj poraz neće
izbaciti iz takta,
jer smo i u Banjoj
Luci pokazali kako
zaslužujemo biti u
vrhu ljestvice,
izjavio je trener
Zrinjskog
Branko Karačić
25
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
Auto salon Kramar Mostarska vrata b.b.,
BiH - Ljubuški 88320, Tel.: +387 39 830 000,
Fax: +387 39 830 001, Mob: +387 63 941 000,
E-mail: kramar@tel.net.ba,
Internet: www.askramar.com
3URGDYDÄLYR]LODVJDUDQFLMRP
Auto salon Kramar
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm; Godina proizvodnje: 2007;
Kilometraža: 141 808; Cijena (Bez PDV-a): 11.990,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 13.700,00 KM
Audi A3 1.6 TDI -NewModell-, Godina proizvodnje: 2009;
Kilometraža: 163 900; Cijena (Bez PDV-a): 18.500,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 20.990,00 KM
Mercedes-BenzC2002.2CDI AvantgardeTiptronik; Godinaproizvodnje:
2008; Kilometraža: 188 148; Cijena (Bez PDV-a): 28.900,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 32.990,00 KM
Opel Astra 1.3 CDTI Automatik, Godina proizvodnje: 2008;
Kilometraža:130 594; Cijena (Bez PDV-a): 13.500,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 14.990,00 KM
Mercedes-Benz B180CDI -NewModell-; Godinaproizvodnje: 2010;
Kilometraža: 178 673, Cijena (Bez PDV-a): 20.500,00 KM
Cijena (S PDV-om): 22.900,00 KM
Audi A6 3.0 TDI Quattro S-Tronic; Godina proizvodnje: 2012;
Kilometraža: 89 224; Cijena (Bez PDV-a): 69.900,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 79.900,00 KM
BMW316D-NewModell- ; Godina proizvodnje: 2010;
Kilometraža: 173 867; Cijena (Bez PDV-a): 22.990,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 25.990,00 KM
CitroenC52.0HDI Exclusive; Godina proizvodnje: 2009;
Kilometraža: 150 781, Cijena (Bez PDV-a): 19.500,00 KM
Cijena (S PDV-om): 22.500,00 KM
Audi A4 2.0 TDI; Godina proizvodnje: 2008;
Kilometraža: 162 950; Cijena (Bez PDV-a): 22.990,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 26.500,00 KM
Audi A6 2.0 TDI; Godina proizvodnje: 2007;
Kilometraža: 157 595, Cijena (Bez PDV-a): 21.800,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 24.990,00 KM
BMW520 D; Godina proizvodnje: 2008;
Kilometraža: 178 091; Cijena (Bez PDV-a): 25.990,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 29.990,00 KM
Peugeot 308 1.6 HDI; Godina proizvodnje: 2010;
Kilometraža: 92 403; Cijena (Bez PDV-a): 14.500,00 KM;
Cijena (S PDV-om): 16.500,00 KM

kkc|[a ºr|[e6| |sk|[ac|ºe ta qeteº|aa a pre6a[aem ceatra |[ahaik|| |re6a[a
ºr|[e6| 6e |steka ta||ha. la meqace t|skarske peqreike ae e6qeºarame.
Meqacaest p|acaa[a kre6|ta|m kart|cama|
Kre6|t| e6 12 6e 24 m[eseca|
www.kerameta|.cem
kerameta|zkerameta|.cem
ê19/ê11-I99
ê19/ê12-492
C|[eae sa |traIeae a
Keaºert|h||a|m markama.
26
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Puno vIse su oĀekIvaII
navI]aĀI Bara]eva od uIa-
kmIca proIIv MIadosII {0:0)
I VeIeza {0:0), aII u prva dva
ogIeda nakon reprezenIa-
IIvne sIanke Bordo mom-
Āad ]e usp]eIa osvo]III samo
dva boda.
B obzIrom na Igru u
VrapĀIcIma, bodom proIIv
MosIaraca na Kosevu nIka-
ko ne smI]u bIII nezadovoI]-
nI, s ĀIme se sIozIo I Irener
Bara]eva Husref MusemIc.
- Naravno da ne mogu
bIII zadovoI]an prIkazanom
Igrom, buducI da smo dobro
IzgIedaII samo na oIvaran]u
uIakmIce. Treba bIII ob]ek-
IIvan I prIznaII da ]e VeIez
zbog prIIIka ko]e ]e Imao bIo
puno bIIze pob]edI, Iako ]e
rezuIIaI na kra]u mozda bIo
I na]reaInI]I, Iz]avIo ]e Muse-
mIc.
- OĀIIo ]e da Imamo ve-
IIkIb probIema u veznom
redu, a Io se pokazaIo I
ovog puIa. Puno nam ne-
dosIa]e ]os uvI]ek nedovoI]-
no oporavI]enI Mubamed
DzakmIc, aII moramo se
okrenuII Borcu proIIv ko-
]eg cemo, obzIrom na dva
posI]edn]a rezuIIaIa, ImaII
ImperaIIv pob]ede, dodao
]e MusemIc, ko]I se zeIIo
osvrnuII I na uvrede ko]Ima
]e bIo IzIozen u VrapĀIcIma.
- Ne vIdIm apsoIuIno
nI]edan razIog da me vrI-
]eāa]u domacI navI]aĀI s
cenIraIne IrIbIne sIadIona
u VrapĀIcIma. Povod defI-
nIIIvno ne posIo]I, ]er sam
uvI]ek bIo korekIan prema
VeIezu kao kIubu svI]eIIe
IradIcI]e, IskazavsI svakog
puIa posIovan]e I duznI
respekI, zakI]uĀIo ]e Muse-
mIc. J.S.
Musemić: Borac čekamo s imperativom pobjede
SARAJEVO Bordo momčad ni u derbiju protiv Veleža nije uspjela postići pogodak
PeI uIakmIca odIgrao ]e
CeIIk an BIIInom poI]u ove
sezone, aII ]e pobI]edIo u
samo ]edno]. Nakon Borca
{1:1), OIImpIca {1:1) I VeIeza
{1:1), bod Iz ZenIce odnIo ]e
I TravnIk {1:1).
- BazumI]em kada
navI]aĀI sa ]edne sIrane
uzvIku]u"VIado odIazI¨, aII
kada se sa IrI sIrane sIadI-
ona Āu]e Iako nesIo, Io ]e
onda znak da se nesIo Ire-
ba promI]enIII, komenIIrao
]e nakon uIakmIce JagodIc
I Iako na]avIo rasIanak sa
ZenIĀanIma.
JuĀer su na BIIInom po-
I]u osvanuII I grafIII proIIv
JagodIca, aII zanImI]Ivo ]e
da su navI]aĀI okupI]enI oko
Udruge "BobI]asI 1988¨ daII
podrsku akIuaInom Irene-
ru.
- Na]v]ernI]I navI]aĀI Ce-
IIka I daI]e da]u bezrezervnu
podrsku nasem sefu, aII
IsIo Iako Iraze od ĀIanova
BkupsIIne I Preds]ednIsIva
kIuba da kazne IgraĀe zbog
nezaIagan]a u preIbodnIm
uIakmIcama, sIo]I Izmeāu
osIaIog u sIuzbenom prI-
opcen]u Udruge "BobI]asI
1988¨.
Bodove ko]e OIImpIc
skupI]a u gosIIma gube na
vrI]ednosII zbog ĀIn]enIce
sIo VukovI IsIe ne uspI]e-
va]u poIvrdIII na domacem
Iravn]aku. OIImpIcs, naIme,
ove sezone neporazen vra-
cao s gosIovan]a kod CeIIka
{1:1), VeIeza {1:1) I Budara
{1:0), aII ]e u ĀeIIrI uIakmI-
ce na OIocI uspIo pobI]edIII
samo IeoIar {4:0). U suboIu
]e sva IrI boda osvo]IIa ZvI-
]ezda {3:2), ko]I ]e OIImpIcu
nanI]eIa drugI domacI po-
raz.
- IzgubIII smo vIse nego
naIvno. Dva puIa smo vodI-
II, aII Io nam Ipak nI]e bIIo
dovoI]no za dobar rezuIIaI,
Iz]avIo ]e vezn]ak OIImpIca
BuIe]man Bma]Ic.
- Bada smo opeI u sI-
IuacI]I da cemo IzgubI]ene
bodove moraII IrazIII u go-
sIIma. U srI]edu nas Āeka
TravnIk na PIroII I nadam
se osva]an]u sva IrI boda,
dodao ]e Bma]Ic.
Traži se
odlazak Vlade
Jagodića
Smajić:
Izgubili
smo naivno
Čelik
Olimpic
VELEŽ ROĐENI PROTIV SARAJEVA SVEZALI SEDMU UTAKMICU BEZ PORAZA
Rahimić: Kada sve
do sada analiziram,
trebali smo biti prvi!
U Prijedor idemo po tri boda, smatram da smo kvalitetniji i da imamo osnovu za ovakve najave, po-
ručio je šef struke, usput najavivši kako iz sljedeća tri kola očekuje ni manje ni više nego puni plijen
Ĉ Piše: Slaven Nikšić
Ĉ sport@dnevni-list.ba
VeIez ]e svezao sedam
uIakmIca u nIzu bez poraza
I Iako zadrzao prIkI]uĀak za
samIm vrbom IabeIe, a uĀI-
nIo ]e Io u 8. koIu remIzIrav-
sI kod kuce sa Bara]evom.
Trener Ibro BabImIc rekao
]e nakon Ie pod]eIe bodova
da ]e zadovoI]an sIo nI]e upI-
san poraz, no od vIsokIb cI-
I]eva nI]e odusIao. NaproIIv!
ProIIv Bara]eva ]e VeIez odI-
grao Irecu uzasIopnu do-
macu uIakmIcu raĀuna]ucI
I Kup dueI s BI]ekom, no Ire-
ca uzasIopna pob]eda nI]e
se dogodIIa. BIIo bI IdeaIno
da ]e u VrapĀIcIma nakon
"razbI]an]a¨ Borca {3:0) paIo
I Bara]evo, no Bordo IIm ]e
pokazao zasIo ]e proIekIIb
sezona sIaIno gore, u borbI
za samI vrb. Trener MosIa-
raca Ibro BabImIc svo]Im
IgraĀIma nI]e mogao za-
m]erIII zapravo nI na Āemu...
- ZadovoI]an sam, poseb-
no odnosom IgraĀa, kako
proIIv Borca, Iako I sada
proIIv Bara]eva. Mozda ]e
ImperaIIv pob]ede uI]e-
cao na n]Ib pa nIsu Ima-
II zavrsnIcu, aII os]eII se
da su menIaIno o]aĀaII.
BIo se same uIakmIce IIĀe,
bIIa ]e oIvorena - mogIa ]e
oIIcI na bIIo ko]u sIranu I Io
]e gIavnI razIog sIo ]e BabI-
mIc bIo zadovoI]an bodom.
- ImaII smo pos]ed, napa-
daII smo I sIvaraII prIIIke,
aII na kra]u ]e I nerI]esen
rezuIIaI dobar. MaIo nas ]e
Iz rIIma IzbacIIo I sudaĀko
s]eckan]e Igre. MaIo nam ]e
nedosIa]aIo I srece da upI-
semo drugu domacu po-
b]edu nad ]akIm rIvaIom.
Ono sIo ]e na]vaznI]e u
ovom IrenuIku - VeIez ]e
produI]Io serI]u pozIIIvnIb
rezuIIaIa I Iako osIao bIIzu
vrbu. To prIIIsak nI]e oda-
gnaIo. NaproIIv, BoāenI se
mora]u nasIavIII dokazI-
vaII, a sada ]e pred n]Ima
gosIovan]e u PrI]edoru.
- U PrI]edor Idemo po IrI
boda, smaIram da smo
kvaIIIeInI]I I da Imamo
osnovu za ovakve na]ave,
poruĀIo ]e sef sIruke, uspuI
na]avIvsI kako Iz sI]edeca
IrI koIa oĀeku]e nI man]e
nI vIse nego punI pII]en.
Budar, ZvI]ezda I TravnIk
Ia su sI]edeca IrI rIvaIa...
- BII]ede nam uIakmIce sa
reIaIIvno sIabI]Im proIIv-
nIcIma, a cII] nam ]e Iz IIb
susreIa IzvucI maksImaInIb
deveI bodova. Imamo ekI-
pu ko]a Io moze napravIII.
Nakon osam koIa VeIez
]e ĀeIIrI boda Ispod vo-
deceg Borca, uĀInak ]e
Io s ko]Im ]e BabImIc I
zadovoI]an, aI I I nI]e...
- NIsmo sIuĀa]no u vrbu,
aII ako anaIIzIramo sve
nase dosadasn]e uIakmI-
ce, zapravo smo IrebaII
bIII prvI! MIadosI smo
nadIgraII, u ZenIcI smo
po prIIIkama IrebaII po-
bI]edIII..., mozda smo
podbacI I I samo proIIv
BIrokog, kada smo vIa-
sIIIIm, kaIasIrofaInIm po-
greskama prosuII bodove.
BabImIc ]e, vec sIe sbva-
IIII, poprIIIĀno moIIvIran
nasIavIII u ovom rIImu,
a da ]e zaIsIa fokusIran,
pokazu]e I komenIar ve-
zan za 9. koIo, u ko]e VeIez
uIazI s danom vIse odmo-
ra od domacIna Budara...,
doduse, MosIarcI mora]u
odradIII puI do PrI]edora.
- To su sIvarI s ko]Ima se
ne zeIIm zamaraII. CIm
ekIpa poĀne o Iome mI-
sIIII, da Iu vIdI prednosI,
odvIaĀI se fokus s Ierena.
JedIno ako dobro odIgra-
mo, mozemo se nadaII do-
brom rezuIIaIu.
Rašević s
gipsom na ruci
Dejan Rašević nije konkuri-
rao za Sarajevo, a neće ni za
još nekoliko utakmica. Bol u
ruci koja ga je mučila ispo-
stavilo se da je uzrokovana
puknućem kosti!
- Izgleda da je to vukao još
s priprema s Bjelašnice, mi-
slio je da nije ništa ozbiljno,
ali detaljniji pregled poka-
zao je prijelom. Mora nositi
gips, neće ga biti najmanje
dvadeset dana, rekao nam
je Rahimić.
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
2T
Sport
Dnevni list
NavI]aĀe InIera ]uĀer ]e
prI]e gosIovan]a kod novo-
promovIranog prvoIIgasa
BassuoIa obradovaIa ]edna
vI]esI - nakon osam m]e-
secI pauze zbog ozI]ede II-
gamenaIa koI]ena u kadar
Nerazzurra vraIIo se 34-go-
dIsn]I DIego MIIIIo, ]unak
kIuba u vrI]eme osva]an]a
IrosIruke krune: BerI]e A,
Kupa IIaII]e I IIge prvaka
2010. godIne.Kra] susreIa
fanovI IIma s GIuseppea
Meazze doĀekaII su ]os ras-
poIozenI]I. MomĀad WaIIera
MazzarrI]a razmonIIraIa ]e
domacIne s nev]ero]aInIb
T:0, osIvarIvsI svo]u na]uv]er-
I]IvI]u gosIu]ucu pob]edu u
povI]esII BerI]e A. ZabI]ao
]e Iko ]e sIIgao. Za vodsIvo
InIera pogodIo ]e BodrIgo
PaIacIo u sedmo] mInuII,
na 2:0 podIgao ]e 21-godIs-
n]I AIzIrac BapbIr TaIder u
23., prema uv]erI]Ivo] pob]edI
InIer ]e auIogoIom pogurao I
domacI branIĀ BaffaeIe Pu-
cIno deseI mInuIa kasnI]e, a
u 53. na 4:0 ]e podIgao BIcar-
do AIvarez. Onda ]e na sce-
nu sIupIo spomenuII MIIIIo,
ko]I ]e u Igru usao mInuIu
kasnI]e. U 64. ]e pogodIo za
5:0, u T5. asIsIIrao £sIebanu
CambIassu za 6:0, a sedam
mInuIa prI]e kra]a uIakmI-
ce svo]Im drugIm pogoIkom
posIavIo konaĀnIb T:0. Tako
]e InIer sIIgao do Irece po-
b]ede u ĀeIIrI koIa BerI]e A
I, moze se kazaII, premasIo
prognoze ko]e su prI]e poĀeI-
ka sezone ugIavnom predvI-
āaIe crn]I scenarI] od ovoga
za momĀad ko]a ]e u proce-
su rekonsIrukcI]e I ko]a ]e
prosIe sezone zavrsIIa na
deveIom m]esIu. Iduce koIo
donosI Im IesI na GIuseppe
MeazzI proIIv vrIo dobre II-
orenIIne ko]a Ib ]e u prosIom
ogIedu razbIIa s 4:1.
Veliki povratak Il Principea
SASSUOLO – INTER 0:7 Furiozni Nerazzurri pregazili Sassuolo sa 7:0 za najuvjerljiviji gostujuću pobjedu u povijesti
MIaden PeIrIc ]e u subo-
Iu upIsao svo]e prve mInuIe
za WesI Ham, aII debIIanI-
skI nasIup u novom kIubu
nece pamIIII po dobrom,
buducI da ]e n]egov IIm po-
razen s 3:2 od £verIona.
- BIeIa ]e kada dva puIa
posIIgnes pogodak, a osIa-
nes I bez ]ednog boda, aII
sIvarno mI ]e drago sIo opeI
Igram nogomeI. Buper ]e
os]eca]. Moram prIznaII da
sam sIvarno naporno radIo
u zadn]e vrI]eme, zeIIm sIo
prI]e docI do prave forme.
ZeIIm pomocI svom novom
kIubu, II]epo mI ]e ovd]e I
vId]eI cemo sIo mI ]e Irener
namI]enIo u IducIm uIakmI-
cama, rekao ]e PeIrIc.
Na ]os ]edan sasvIm
neuobIĀa]en poIez odIuĀIo
se konIroverznI menadzer
BunderIanda PaoIo DI Ca-
nIo posII]e suboIn]eg pora-
za kod WesI BromvIcba,
nakon ko]eg ]e n]egov IIm
osIao na posI]edn]em m]e-
sIu I]esIvIce sa samo ]ednIm
osvo]enIm bodom. DI CanIo
]e posII]e uIakmIce prIsao
nezadovoI]nIm navI]aĀIma
svo]e momĀadI na IrIbInI
Ie sa sIgurne udaI]enosII s
Ierena sasIusao n]Ibove krI-
IIke I ponudIo par neverbaI-
nIb ob]asn]en]a.
Trener BeaI MadrIda
CarIo AnceIoIII uskoro ce
opeI mocI raĀunaII na us-
Iuge odIIĀnog brazIIskog
II]evog branIĀa MarceIa.
Pods]eIImo, on ]e ozII]edIo
bedrenI mIsIc u nedvno] 6:0
pob]edI BrazIIa nad AusIra-
II]om u prI]aIeI]sko] uIakmI-
cI. KraI]evskI kIub ]e ob]avIo
kako ]e BrazIIac poĀeo nor-
maIno IrenIraII Ie da ce od
ovog I]edna opeI konkurIraII
za uIakmIce. Prva prIIIka za
nasIup ]e vec u srI]edu, kad
BeaI Igra susreI 6. koIa Ia
IIge proIIv £Icbea. Ako ne
zaIgra Iada, MarceIa se goIo-
vo sIgurno moze oĀekIvaII u
kadru proIIv gradskog rIvaIa
AIIeIIca u suboIu.
Kao sIo se mogIo oĀe-
kIvaII, 1T3. Derby deIIa Ca-
pIIaIe, sudar omrazenIb
rImskIb rIvaIa Bome I Ia-
zI]a, ponudIo ]e uzbudI]Iv
nogomeI I uzarenu aImos-
feru, ko]u su na kra]u, posII]e
mnogo vremena, zadovoI]-
nI]I napusIIII navI]aĀI Bome,
ko]a ]e napokon usp]eIa pre-
kInuII domInacI]u IazI]a po-
b]edom 2:0 {BaIzareIII 63.,
I]a]Ic 94.-11m).
Na OIImpI]skom sIadIo-
nu u BImu odvIo se I okrsa]
reprezenIaIIvaca Bosne I
HercegovIne, MIraIema P]a-
nIca I Benada IuIIca. BIo ]e
Io sesII Derby deIIa CapIIaIe
oIkako su obo]Ica u BerI]I A,
ĀeIvrII puI oba su nasa no-
gomeIasa u IsIo vrI]eme bIIa
na Ierenu, a od ]uĀer se P]a-
nIc moze pobvaIIII kako ]e
prvI puI sIavIo proIIv IuIIca.
Pods]eIImo, do ]uĀerasn]eg
okrsa]a IazIo ]e nanIzao peI
uIakmIca bez poraza od
gradskog rIvaIa, upIsaII su
ĀeIIrI pob]ede I ]edan remI.
No, I Io ]e konaĀno moraIo
sIaII.
BIancoceIesIIma ]e pre-
sudIo IederIco BaIzareIII,
ko]I ]e u 63. mInuII Iopov-
skIm udarcem zakucao Iop-
Iu u mrezu formaInIb gosII-
]u. KonaĀnIb 2:0 posIavIo ]e
Iz ]edanaesIerca u ĀeIvrIo]
mInuII sudaĀke nadokna-
de Adem I]a]Ic, za veIIkog
sIavI]e navI]aĀa VuĀIce, ko]a
se Iako, barem maIo osve-
IIIa IazI]u za poraz u fInaIu
Kupa IIaII]e u svIbn]u ove
godIne. Pods]eIImo, ]edInI
pogodak na Io] uIakmIcI
posIIgao ]e Benad IuIIc.
Oba nasa reprezenIaIIvca
nakon ]uĀerasn]e uIakmIce
osIaIa su na IsIom uĀInku u
rImskIm derbI]Ima: Ima]u
po ]edan goI I asIsIencI]u.
DerbI u BImu, naravno,
nI]e mogao procI bez IenzI]a,
pa ]e sudac GIanIuca BoccbI
Iako podI]eIIo sedam zuIIb
karIona, dok ]e crvenI za-
radIo IazI]ev Andre DIas.
IuIIc ]e Iakoāer bIo meāu
"pozuI]eIIma¨. Na Ierenu
]e provo ĀIIav susreI, dok ]e
MIraIem P]anIc Iz Igre IzIsao
u 86. mInuII. Boma ]e ovom
pob]edom nasIavIIa odIIĀnu
ovosezonsku formu. Nakon
ĀeIIrI koIa Ima]u maksImaI-
nIb 12 bodova I oko VuĀIce
se ponovno poĀIn]u raāaII
sampIonske ambIcI]e. IazI-
]u ]e ovo, pak, bIo drugI ovo-
sezonskI poraz. PrI]e Bome,
porazIo Ib ]e I JuvenIus {4:1).
U Iducem koIu Boma gosIu-
]e kod BampdorI]e, dok Ia-
zIo doĀeku]e CaIanI]u. T.B.
Drago mi je
opet igrati
Di Canio
“saslušao”
navijače
Marcelo se
vraća u ekipu
Mladen Petrić
Sunderland
Real Madrid
ITALIJA POGOCIMA BALZARETTIJA I LJAJIĆA ROMA SAVLADALA LAZIO 2:0
Roma prekinula
dominaciju Lazija
RIMSKI DERBI
Pjanić je tako upisao 1. pobjedu protiv Lulića otkako su obojica stigla u Rim
SERIE A
Rezultati 4. kola: Cagliari – Sampdoria 2:2, Chievo –
Udinese 2:1, Genoa – Livorno 0:0, Sassuolo – Inter 0:7,
Atalanta – Fiorentina 0:2, Bologna – Torino 1:2, Catania –
Parma 0:0, Juventus - Hellas Verona 2:1, Roma – Lazio
2:0, Milan – Napoli (sinoć).
1. Roma 4 4 0 0 10:1 12
2. Inter 4 3 1 0 13:1 10
3. Fiorentina 4 3 1 0 10:4 10
4. Juventus 4 3 1 0 8:3 10
5. Napoli 3 3 0 0 9:2 9
6. Livorno 4 2 1 1 6:3 7
7. Torino 4 2 1 1 6:5 7
8. Lazio 4 2 0 2 6:7 6
9. Verona 4 2 0 2 5:6 6
10. Cagliari 4 1 2 1 6:7 5
11. Milan 3 1 1 1 6:5 4
12. Udinese 4 1 1 2 6:6 4
13. Genoa 4 1 1 2 5:7 4
14. Chievo 4 1 1 2 4:8 4
15. Atalanta 4 1 0 3 3:6 3
16. Bologna 4 0 2 1 4:8 2
17. Sampdoria 4 0 2 2 4:8 2
18. Parma 4 0 2 2 2:6 2
19. Catania 4 0 1 3 1:7 1
20. Sassuolo 4 0 0 4 1:15 0
28
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Rusija
Dejan Lovren
Službeno potvrđeno
Spartak slavio u gradskom derbiju
Čast je pogoditi na Anfieldu
Van Marwijk novi trener HSV-a
Izmeāu mnosIva veIIkIb
derbI]a ko]I su se ]uĀer IgraII
dII]em £urope, zbIo se I ona]
moskovskI, Izmeāu BparIa-
ka I CBKA. BIavIo ]e doma-
cIn, I Io s uv]erI]IvIb 3:0. Po-
goIke su zabIII OzbIIIz {40.),
Kombarov {52.) I ParsIvI]uk
{59.). BIIa ]e Io sesIa ovose-
zonska pob]eda BparIaka I
prvI poraz n]egovog grad-
skog rIvaIa Ie su sad porav-
naII s ]ednakIm bro]em bo-
dova. Nas reprezenIaIIvac
£IvIr BabImIc cI]eII ]e susreI
odgIedao s kIupe za prIĀuve.
HrvaIskI reprezenIa-
IIvnI branIĀ De]an Iovren
bIo ]e ]edno od na]IsIa-
knuII]Ib Imena peIog koIa
engIeskog PremIersbIpa.
Iovren ]e na Iegendarnom
AnfIeIdu pogodIo gIavom
proIIv IIverpooIa I Iako
svom BouIbampIonu do-
nIo neproc]en]Ivo vrI]ednu
pob]edu.
- II]epo ]e zbog pogoI-
ka. Os]ecam se s]a]no ]er ]e
ĀasI pogodIII na AnfIeIdu,
aII menI ]e sIvarno ]edIno
bIIno sIo ]e mo]a momĀad
uzeIa IrI boda I sIo nasIav-
I]amo napredovaII. Bve
]e prosIo s]a]no. CI]eIa ]e
momĀad odIgraIa odIIĀno.
TrecI puI smo u peI uIa-
kmIca zavrsIII uIakmIcu
bez prImI]enog pogoIka.
I ]a sam dobar, aII znam
vrIo dobro da mogu bIII
]os boI]I. Bve smo uv]erenI]I
da smo sposobnI za veIIke
sIvarI ove sezone. Bamo
nam ]e bIIna svaka sI]e-
deca uIakmIca I pob]eda.
Tako se ponasamo, rekao
]e Iovren.
Ovog ]e I]edna TborsIen
IInk dobIo oIkaz u HBV-u
nakon vIsokog 6:2 poraza u
DorImundu, od europskog I
n]emaĀkog doprvaka Boru-
ssI]e. N]egov nasI]ednIk na
kIupI, od ]uĀer ]e Io I sIuzbe-
no, bII ce bIvsI nIzozemskI
IzbornIk BerI van MarvI]k.
- Hamburg ]e II]epI grad,
a ovo ]e s]a]an kIub bogaIe
prosIosII I ugIeda. Drago
mI ]e sIo sam Iu, rekao ]e
Van MarvI]k ko]I ]e vec ra-
dIo u BundesIIgI. VodIo ]e
dorImundsku BorussI]u od
2004. do 2006. godIne. Od
2008. do prosIe godIne bIo
]e nIzozemskI IzbornIk, a s
Iom ]e reprezenIacI]om do-
sao I do fInaIa posI]edn]ega
Bv]eIskog prvensIva.
NJEMAČKA IVICA OLIĆ S DVA POGOTKA DONIO WOLFS
Do posI]edn]eg dana
koIovoza IvIca OIIc posI]ed-
n]Ib pogodak za WoIfsburg
bIo ]e posIIgao Iamo kra-
]em Iravn]a. BIo mu ]e Io,
zapravo, posI]edn]I sIuzbe-
nI pogodak.
Od Iada se, sIo za
WoIfsburg {T), sIo za Hr-
vaIsku {3), nakupIIo okru-
gIo deseI uIakmIca u ko]I-
ma brvaIskI napadaĀ nI]e
Iresao proIIvnIĀke mreze.
B nedavno {14.9.) napu-
n]ene 34 godIne na IeāIma,
bIIo ]e ]asno kako sve akIu-
aInI]e posIa]e pIIan]e doIa-
zI II bIvsI nogomeIas Mar-
sonI]e, HerIbe, Zagreba,
DInama, CBKA Moskve,
HBV-a I Bayerna pred kra]
svo]e karI]ere. Naravno, Io I
daI]e sIo]I, aII Igrama u po-
sI]edn]Ib dvadeseIak dana
OIIc ]e ]os ]ednom kompIeI-
nu sporIsku ]avnosI pod-
s]eIIo na svo] neumornI
karakIer, na ĀIn]enIcu da
nIkad ne odusIa]e I uvI]ek
pronaāe energI]u ponovno
se vraIIII. U ned]eI]u ]e sam
donIo WoIfsburgu pob]edu
proIIv HoffenbeIma {2:1).
TIm Iz BInIsbeIma poveo ]e
preko ModesIea u 15. mI-
nuII, aII ]e OIIc u 44. I 48.
kreIrao preokreI. BIII su Io
n]egov IrecI I ĀeIvrII ovose-
zonskI pogodak za Vuko-
ve, a sva ĀeIIrI posIIgao ]e
u posI]edn]e IrI uIakmIce.
PrI]e ned]eI]e, pogaāao ]e
u porazu od Bayera {3:1) I
pob]edI nad HerIbom {2:0).
PubIIka ]e u WoIfsburgu Io
znaIa prepoznaII pa ]e OIIc
VoIksvagen Arenu napu-
sIIo uz ovacI]e 30-ak IIsuca
navI]aĀa.
- 'BIarac` se vraIIo. Go-
vorIo sam Ireneru da se ne
brIne. Da cu daII goIove.
VaI]da vam ]e ]asno da sam
nogomeIas s mnogo Isku-
sIva. BIo sam kra]n]e fIzIĀ-
kI spreman, kao I uvI]ek.
Os]ecao sam se u dobro]
formI I mogao sam nasIuIIII
nesIo ovako, komenIIrao ]e
OIIc posII]e uIakmIce.
Ipak, prIznao ]e I nesIo
sIo od n]ega dosad nIsmo
ĀuII.
- Zadn]Ib deseI mInuIa
sam bIo mrIav Āov]ek na
Iravn]aku. ZnaIe, ]a sam
dosIa sIar, nI]e ovo Iako za
mene.
MeāuIIm, unaIoĀ sIo
doIazI u godIne u ko]Ima
vecIna nogomeIasa III ]e
vec u mIrovInI III o IsIo] oz-
bII]no razmIsI]a, BIavonac
Iz Davora nema nam]eru
]os ob]esIII kopaĀke o kIIn.
Upravo Iz Iog razIoga vrsI
prIIIsak na WoIfsburg da
se donese odIuka o n]ego-
vo] buducnosII. AkIuaInI
ugovor ga s kIubom veze
do IIpn]a 2014., VukovI Ia-
koāer Iraze I novog napa-
daĀa kao dugoroĀno r]ese-
n]e, doIazak Iakvog OIIca
bI vrIo v]ero]aIno gurnuo u
kIub gd]e moze IgraII redo-
vIIo, pa HrvaI zeII da se sve
rI]esI do sI]eĀan]skog roka.
- NovI ugovor mogu
poIpIsaII ovd]e, mogu neg-
d]e drugd]e. VId]eI cemo,
osIavI]a OIIc sve opcI]e
oIvorene. Kako sIvarI za-
sad sIo]e, Ipak IzgIeda bII-
zIm opcI]a odIaska. A OIIc
]e I sam I]eIos na]avIo kako
bI u Iom sIuĀa]u zadn]e go-
dIne karI]ere odradIo neg-
d]e daI]e.
- Ovo mI ]e v]ero]aIno
zadn]a sezona u Bunde-
sIIgI. Budem II ]os uvI]ek
spreman I II]eIo mI dopu-
sII nakon Ioga, mozda cu
odIgraII ]os ]ednu sezonu u
BAD-u III DubaI]u, rekao ]e
ovog I]eIa OIIc. No, zasad
]e prvensIveno koncenIrI-
ran na WoIfsburg I obveze
ko]e sII]ede. BrI]eda donosI
kup-uIakmIcu proIIv nIze-
IIgasa AaIena, a vec u ne-
d]eI]u VukovI gosIu]u kod
OIIceva bIvseg kIuba, su-
per]akog Bayerna. Bavar-
cI gaze WoIfsburg vec peI
uIakmIca zaredom. BII ce
Io OIIc proIIv MandzukI-
ca. Mandzo ]e zasad u IIm
dueIIma daIeko usp]esnI]I.
U zadn]e IrI uIakmIce uIr-
pao ]e ĀeIIrI komada, OIIc
nI]edan. T.B.
LA LIGA
Rezultati 5. kola: Osasuna – Elche 2:1, Real Sociedad –
Malaga 0:0, Almeria –Levante 2:2, Rayo Vallecano –Barcelona
0:4, Valladolid - Atletico Madrid 0:2, Betis – Granada, Celta –
Villarreal, Real Madrid – Getafe, Valencia – Sevilla (sinoć).
Ponedjeljak: Espanyol –Athletic Bilbao(22.00).
1. Barcelona 5 5 0 0 18:4 15
2. AtleticoM. 5 5 0 0 16:4 15
3. Villarreal 4 3 1 0 10:5 10
4. Real Madrid 4 3 1 0 8:4 10
5. AthleticB. 4 3 0 1 8:6 9
6. Espanyol 4 2 2 0 6:3 8
7. Real S. 5 1 3 1 4:3 6
8. Levante 5 1 3 1 4:10 6
9. Malaga 5 1 2 2 7:4 5
10. Celta 4 1 2 1 7:7 5
11. Betis 4 1 1 2 5:5 4
12. Granada 4 1 1 2 3:4 4
13. Getafe 4 1 1 2 4:6 4
14. Valladolid 5 1 1 3 3:6 4
15. Almeriía 5 0 3 2 10:13 3
16. Valencia 4 1 0 3 5:9 3
17. Elche 5 0 3 2 4:8 3
18. Osasuna 5 1 0 4 4:10 3
19. RayoV. 5 1 0 4 4:16 3
20. Sevilla 4 0 2 2 5:8 2
Posjed na strani protivnika prvi put od 2008.
BarceIona ]e u suboIu
nasIavIIa nIzaII pob]ede u
prvensIvu. TIm Iz predgra-
āa MadrIda, Bayo VaIIeca-
no, nI]e predsIavI]ao veIIku
opasnosI za ekIpu Gerarda
MarIIna, ko]a ]e sIavIIa s
4:0 I Iako osIaIa na maksI-
maInom uĀInku u peI koIa.
Junak ]e bIo Pedro BodrI-
guez, sIrI]eIac baI-IrIcka
{33., 4T., T2.), a ]edan goI
]e dodao I Cesc Iabregas
{80.).
- ZnaII smo da ne smI-
]emo kIksaII kod ovog pro-
IIvnIka I usp]eII smo odra-
dIII posao, rekao ]e sIrI]eIac
IrI]u pogodaka - prvI puI u
svo]o] karI]erI.
InaĀe, u suboIu ]e zavr-
sIo I ]edan spekIakuIaran
nIz, nakon Āega ce nekI recI
da poIako u prosIosI odIa-
zI I ]edan sIII nogomeIne
Igre: IIkI-Iaka. NaIme, po
prvI puI nakon 316 uIa-
kmIca proIIvnIk ]e Imao
IopIu u svom pos]edu vIse
od BarceIone {51:49). Ta]
podaIak ]e IIm zanImI]IvI]I
kad se zna da ]e radI o ekIpI
ko]a Ima ĀeIIrI uzasIopna
poraza I ko]u ]e BarceIona
ne Iako davno dobIIa T:0
uz T0 posIo pos]eda IopIe.
Kad ]e Gerardo MarIIno
preuzeo Barcu, govorIIo se
o prom]enI ko]u ce ArgenII-
nac unI]eII, a sad ]e Io I ]a-
sno vIdI]Ivo. PosI]edn]I puI
IopIu ]e vIse od BarceIone
u pos]edu Imao BeaI Ma-
drId, T. svIbn]a 2008., kad
]e BIaugranu vodIo Irank
BI]kaard.
- Bad Igramo okomIII]e
uz vIsok prIIIsak, aII na]-
vaznI]e ]e da osIvaru]emo
rezuIIaIe, rekao ]e Pedro.
- Nekad ]e Iesko gradIII
Igru kroz kraIka dodavan]a
pa nam Ireba]u duge Iop-
Ie. To ]e bIo sIuĀa] u ovo]
uIakmIcI, gd]e ]e Ieren bIo
kraIak, a proIIvnIk agresI-
van, ob]asnIo ]e I MarIIno.
ŠPANJOLSKA Barcelona nastavlja dominaciju, ali stil igre se sve više mijenja
DERBI Bayern razbio Schalke s 4:0
Guardiola: Naša
najbolja utakmica
Budući da je Bayern u posljed-
njih šest derbija prije subote
s ukupnom gol-razlikom 19:1 i
iako Schalke u posljednjih pet
derbija nije Bavarcima postigao
ni gol, subotnji okršaj velikih
rivala u jednom od najvećih
njemačkih derbija promatran
je kao pravi test za Bayern.
Prilika da tim iz Gelsenkirche-
na pod velikih pritisak stavi
aktualnog prvaka Njemačke i
Europe. No, ispalo je potpuno
drukčije, zapravo isto kao u
posljednje vrijeme. Bayern se
prošetao Veltins Arenom i s 4:0
oneraspoložio više od 60 tisuća
domaćih navijača. Schalke je
načeo Bastian Schweinsteiger
u 21. minuti, minutu kasnije
utakmicu praktički riješio Mario
Mandžukić, a do kraja su doma-
ćine dovršili Franck Ribery (75.)
i Claudio Pizarro (84.).
- Bila je ovo naša najbolja
utakmica u Bundesligi do ovog
trenutka. Totalno smo domi-
nirali protiv jedne od najboljih
njemačkih momčadi, zato sam
zadovoljan i ponosan, rekao je
trener Bayerna Pep Guardiola.
- Zamislili smo ovo drukčije,
4:0 je težak udarac, ali na kraju
moramo priznati da je Bayern
zasluženo pobijedio, rekao je i
trener Schalkea Jens Keller.
“Starac”
se vratio
Zadnjih deset minu
dosta star, nije ovo
Nürnberg Klöpp:
Zadovoljni i bodom
Na potpuno neočekivanom
mjestu završio je Borussijin
niz od pet uzastopnih pobjeda
u Bundesligi. Nürnberg je kao
domaćin Dortmunđanima otr-
gnuo bod i omogućio Bayernu
da se pobjedom kod Schalkea
bodovno poravna s Borussijom
na vrhu ljestvice.
- Malo sam izmiksao momčad,
ali mogli smo bolje odigrati. No,
Nürnberg je bio više od nas u
ovoj utakmici. Mogli su i pobi-
jediti tako da na kraju možemo
biti zadovoljni i bodom, rekao
je trener crno-žutih Jürgen
Klöpp.
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
29
Sport
Dnevni list
CHELSEA NAJBOLJI IGRAČ NA MARGINAMA EKIPE
ProšIesezoneJuanMaIa
]eudresuCbeIsea]aupIsao
64 nasIupa. PrIIom ]e po-
sIIgao 20 pogodaka I dodao
32 asIsIencI]e, pa nI]e nIka-
kvo Āudo sIo ]e na kra]u Ie
sezoneIzabranzana]boI]eg
IgraĀa BIuesa. TrzIsna vrI-
]ednosI dosegIa mu ]e 45
mIII]una eura, aII IzgIedaIo ]e
goIovo nemoguce da bI bIIo
Iko pomIsIIo krenuII u kup-
n]u na]boI]eg IgraĀa Iondon-
skog kIuba. Par m]esecI ka-
snI]e, Juan MaIa naIazI se na
margInama ekIpe I AIIeIIco
MadrId, PBG I ToIIenbam
Āeka]u prIIIku da ugrabe
poIpIs span]oIskog vezn]aka.
Joseu MourInbu MaIIn
sIII Igre ne odgovara, a u sI-
roko]IepezIIzboraPorIuga-
Iac redovIIo bIra pokreInI]e
IgraĀe popuI £dena Hazar-
da, Oscara, Andreu Bcbürr-
Iea III KevIna De Bruynea
Ispred bIvseg nogomeIasa
VaIencI]e. U suboIu ga ]e Āak
osIavIo na IrIbInama u uIa-
kmIcI proIIv IuIbama.
- MaIa ]e prošIe sezone
bIo s]a]an, aII povI]esI se ne
raĀuna. Da se raĀuna, mene
nIIko vIse ne bI krIIIzIrao.
AII, vazno ]e sada. MaIa sada
mora zasIuzIII IgraII, bez
dIakena]ezIkugovorIMou-
rInbo, nasIavI]a]ucI: "Imao ]e
prIIIkudokazaIIseodprve
mInuIe proIIv AsIon VIIIe I
£verIona, a I 35 mInuIa pro-
IIv BaseIa. Bad ]a Imam svo]e
mIsI]en]e I bIo bIb na]sreInI]I
kad bI mI MaIa dokazao su-
proIno. Onda ne bIb bIo 'Po-
sebnI`, nego 'BreInI`. Nadam
se da ce Iako I bIII¨.
PorIugaIac ob]asn]a-
va kako ]e gIavnI probIem
MaIIna neakIIvnosI u de-
fanzIvI.
- ZeIIm da Oscar I MaIa
Igra]u za]edno, aII MaIa ]e
Ia] ko]I se mora prIIagodI-
II, ]er Oscar u napadu do-
nosI kreaIIvnosI, aII vrIo
]e agIIan I u obranI. MaIa
Io ne radI I moraI ce vIse
sud]eIovaII kad IIm IzgubI
IopIu, rekao ]e MourInbo,
odgovorIvsI I bIvsem Igra-
Āu I menadzeru CbeIsea]a,
Iegendarnom NIzozemcu
Buudu GuIIIIu, ko]I ]e Por-
IugaIca krIIIzIrao kazavsI
da MaIu ne korIsII zbog
"osobnIb razIoga¨.
- GovorI mI Āov]ek ko]I
nema bas mnogo razIoga
bIII poseban na ono šIo ]e
napravIo kao Irener kroz
posI]edn]e dvI]e-IrI godIne,
"bocnuo¨ ]e Tbe BpecIaI
One GuIIIIa, aIudIra]ucI na
n]egoveneusp]ebeuIrener-
sko] karI]erI. No, "bocka]u¨ I
MourInba na InIerneIskIm
sIranIcama, gd]e kruze ko-
menIarI kako MourInbo u
svakom kIubu uzme ]ednog
IgraĀa "na zub¨. Tako se da]u
prIm]erI BIcarda Quaresme
u InIeru, Kake I Ikera CasI-
IIasauBeaIMadrIduIsad
Juana MaIe u CbeIsea]u.
Ceka II Bpan]oIca IsIa sudbI-
na kao I spomenuIe, osIa]e
za vId]eII. Mou mu ]e ]asno
poruĀIo sIo mu ]e ĀInIII da se
vraIIukadar… T.B.
Mourinho: Mata
mora početi više
koristiti u obrani
Mata je posljednje 2 sezone proglašen najboljim igračem
Chelseja. U prošloj je postigao 20 golova i dodao 32 asistencije
SBURGU POBJEDU NAD HOFFENHEIMOM
Messi i Neymar ne mogu igrati skupa
Iegendar nI Joban
Cruyff ]e od samog poĀeI-
ka osIvarIvan]a Iransfera
bIoveIIkIproIIvnIkdoIaska
BrazIIca Neymara Iz BanIo-
sa u BarceIonu.
- Jedan brod ne moze
ImaII dva kapeIana. Ako
Neymar doāe, BarceIona bI
mogIa razmIsIIII o proda]u
IIoneIa MessI]a, govorIo ]e
ne Iako davno Āov]ek ko]em
danas prIpIsu]u zaĀeIak
sIvaran]a BarceIone kakvu
sada pozna]emo.
- MessI I Neymar ne
mogu IgraII skupa. Barce-
Iona IzgIeda nI]e nauĀIIa nI-
sIa Iz sIuĀa]a za ZIaIanom
IbrabImovIcem, kazao ]e
NIzozemac kad ]e BIaugra-
na kompIeIIraIa Iransfer.
N]egov sIav se nI]e promI-
]enIo nI nekoIIko m]esecI
kasnI]e, kad se 5T mIII]una
eura vrI]edno po]aĀan]e
kaIaIonskog kIuba poIako
vec InIegrIra u momĀad I,
ĀInI se, sve boI]e suraāu]e s
na]boI]Im IgraĀem svI]eIa.
Cruyff I daI]e ponavI]a: "To
nece funkcIonIraII¨.
- NIkad nIsam rekao da
]e Neymar Ios nogomeIas,
nIII cu Iako nesIo recI. Je-
dIno]epIIan]ekoIIkodobro
mogu MessI I Neymar funk-
cIonIraII u IsIo] momĀadI,
kaze Cruyff.
NIzozemac ]e mIsI]en]a
kako u IrenucIma kad su
MessI I Neymar u IsIo] ekIpI
BarceIona Ima ]ednog Igra-
Āa man]e u defanzIvI, odno-
sno da nI]edan od spomenu-
Ie dvo]Ice u defanzIvnom
smIsIu ne nudI agresIvnosI
kao Pedro BodrIguez III,
pak, CbrIsIIan TeIIo.
- I MessI I Neymar su
s]a]nI napadaĀI, fenome-
naIno funkcIonIra]u prema
naprI]ed. No, zar Io ne znaĀI
da ce I momĀadI onda bIII
]edan IgraĀ man]e za obra-
nu. To bI mogao bIII pro-
bIem. BIII BarceIone ]e da
krIInI IgraĀI mnogo rade
za momĀad, a Neymar de-
fInIIIvno nI]e IgraĀ ko]I ce
pogInuIInaIerenukaošIo
ce Pedro III TeIIo. MIsIIm da
sam dovoI]no rekao, zakI]u-
ĀIo ]e novo IzIagan]e konIra
suradn]e MessI-Neymar Jo-
ban Cruyff.
Od IgraĀa, pak, doIaze
samo pozIIIvnI komenIarI.
- Neymar se sve vIse
prIvIkava na nasu mom-
Āad I posIa]e sve boI]I.
Iskreno, uzIvam IgraII s
n]Im, na IrenIngu I na uIa-
kmIcama, rekao ]e nedav-
no MessI.
- Bve se boI]e os]ecam u
BarceIonIno] momĀadI I sve
boI]e suraāu]em s MessI]em,
komenIIrao ]e I na]IaIenII-
ranI]I brazIIskI nogomeIas.
JOHAN CRUYFF Legendarni Nizozemac i dalje misli da suradnja neće upaliti
Mario Mandžu-
kić je postigao
svoj četvrti
bundesligaški
i ukupno peti
ovosezonski gol
za Bayern u pet
nastupa. Sve
priče kako će
pod Guardioli-
nim vodstvom
pasti u drugi
plan tako su
pale u vodu
uta sam bio mrtav čovjek na travnjaku. Znate, ja sam
o lako za mene, komentirao je Olić poslije utakmice
BUNDESLIGA
Rezultati 6. kola: Borussia M. - Eintracht B. 4:1,
Hannover – Augsburg 2:1, Wolfsburg – Hoffenheim 2:1,
Nürnberg - Borussia D. 1:1, Mainz – Bayer 1:4, HSV – Wer-
der 0:2, Schalke – Bayern 0:4, Freiburg – Hertha, Stutt-
gart – Eintracht F. (jučer).
1. Borussia D. 6 5 1 0 16:5 16
2. Bayern 6 5 1 0 13:2 16
3. Bayer L. 6 5 0 1 15:7 15
4. Hannover 6 4 0 2 10:8 12
5. Borussia M. 6 3 0 3 15:11 9
6. Wolfsburg 6 3 0 3 9:8 9
7. Mainz 6 3 0 3 9:12 9
8. Augsburg 6 3 0 3 6:9 9
9. Werder 6 3 0 3 5:8 9
10. Hoffenheim 6 2 2 2 15:15 8
11. Hertha 5 2 1 2 9:6 7
12. Schalke 6 2 1 3 7:13 7
13. Stuttgart 5 2 0 3 10:8 6
14. Eintracht F. 5 2 0 3 7:9 6
15. Nürnberg 6 0 4 2 6:9 4
16. HSV 6 1 1 4 10:17 4
17. Freiburg 5 0 2 3 7:11 2
18. Eintracht B. 6 0 1 5 3:14 1
30
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Hans Backe
Slaven Belupo
Leo Messi je
rušio Guardiolu
Smijenjen Ivan
Katalinić
Borovac: Važno je da smo
dobili, ali moramo bolje
U drugom dijelu nismo igrali na istoj razini. Moramo pronaći način da držimo igru
u višem ritmu tijekom svih 90 minuta, rekao je trener Čapljine Damir Borovac
ŠvedskI Irener Hans
Backe]eIeIevIzI]ITV4IsprI-
Āao anegdoIu o pona]boI]em
sv]eIskom nogomeIasu IIo-
neIu MessI]u ko]I ]e navodno
nam]erno "mInIrao¨ Josepa
GuardIoIu I rusIo mu auIorI-
IeI pred suIgraĀIma. Backe
]edonedavnoIrenIraoNev
York Bed BuIIse, u ko]em
su pod n]egovIm vodsIvom
IgraII nekadasn]I nogo-
meIasI BarceIone TbIerry
Henry I BafaeI Marquez,
pasepreIposIavI]ada]eod
n]Ib prIĀa I dosp]eIa u usI
svedskog sIraIega.
- Neugodna sIIuacI]a
se dogodIIa IrI saIa prI]e
]edne uIakmIce II]ekom
za]ednIĀkog ruĀka. BvI su
IgraĀI s]edIII I ]eII, a MessI
]e rekao da zeII popIII Co-
ca-CoIu. GuardIoIa mu ]e
rekao kako ne moze pIII Io
pIce prI]e uIakmIce, a MessI
]e usIao od sIoIa I sam sI na
sIoI donIo Coca-CoIu, oIvo-
rIo ]u I popIo pred n]Im. Za-
mIsIIIe sIo se dogodI kada
Iakav IgraĀ popuI MessI]a
na ovakav naĀIn radI proIIv
svog Irenera. To ]e raI ko]I
GuardIoIa nI]e mogao dobI-
II. To ]e nemoguce, IsprIĀao
]e Backe.
Uprava BIaven BeIupa
I Irener Ivan KaIaIInIc do-
govorIII su sporazumnI ra-
skId ugovora, nakon sIo ]e
kIub Iz KoprIvnIce ]os ]ed-
nom porazen na domacem
Iravn]aku. BIvsem Ireneru
GOBK-a, Posus]a I BIrokog
BrI]ega presudIo ]e BpIII, ]os
]edan kIub ko]eg ]e u boga-
Io] karI]erI vodIo spIIIskI
sIruĀn]ak. NovI Irener BIa-
ven BeIupa bII ce MIaden
IranĀIc, ko]I ]e vec radIo u
ovom kIubu.
Sloga propustila uhvatiti priključak
I]ubuska BIoga se zbog
Ioseg oIvaran]a uIakmIce
s ĀIIIuĀkIm BroIn]om na
svom Ierenu sIadIona Ba-
bovac propusIIIa prIkI]uĀIII
vodecIm momĀadIma Dru-
ge IIge IBIH Jug. DomacInI
su brzo bIII u mInusu od dva
goIa ko]e su posIIgnuII Ivan
Barac I VaIenIIn IIIc da bI
onda u drugom poIuvreme-
nu preko dvosIrukog sIrI-
]eIca Nedzada BerdarevIca
sIIgII do remI]a {2:2).
- MIsIIm da ovo nI]e kIks
]er smo ImaII dosIa ozI]eda
I boIesnIb IgraĀa Ie nIsmo
mogII IzacI na Ieren s prvIm
sasIavom, rekao ]e Irener
BIoge Brecko PavIak prI-
znavsI da ]e konaĀnI Isbod
Ipak Ispod n]IbovIb oĀekI-
van]a.
- PrImIII smo goIove Iz
nasIb gresaka, u drugom
dI]eIu bIII boI]a momĀad I
sIeIa ]e sIo nIsmo posIIgnu-
II pob]ednIĀkI pogodak ]er
smo ImaII dosIa prIIIka za
Io, dodao ]e PavIak.
U kIubu v]eru]u kako se
sve Ipak moze nadoknadIII.
- Imamo sada Posus]e u
gosIIma, doIaze nam Gru-
de I Idemo BIogI u Gorn]I
Vakuf-UskopI]e. MIsIIm da
cemo Iu osIvarIII pozIIIvne
rezuIIaIe samo da nam se
oporave IgraĀI I da budemo
kompIeInI, usIvrdIo ]e Brec-
ko PavIak.
BroIn]o ]e vec IrecI puIa
ove sezone IzgubIIo vodsIvo
od 2:0. Od VIsIca su IzgubI-
II 3:2, a s po 2:2 remIzIraII s
KamesnIcom I BIogom.
- DomacInI mora]u bIII
zadovoI]nI ]er smo mI ImaII
vodsIvo od 2:0. BIII smo boI]I
u prvom dI]eIu, aII ]e BIoga
domInIraIa u drugom. Ba-
zumI]em voI]u I zeI]u doma-
cIb IgraĀa, aII su povreme-
no preI]erano grubo IgraII
ĀIme su me maIo IznenadIII,
Iz]avIo]eIrenerBroIn]aTI-
bomIr MIIos.
VeIIko Iznenaāen]e ]e
prIredIIa ekIpa VIsIca IrI-
]umfom u BIocu ko]I su Im
svo]Im goIovIma donI]eII
Goran BuIe, MarIIn CvIIa-
novIc I AnIe MenaIo. Er. B.
DRUGA LIGA FBIH JUG Višići iznenadili lidera, Brotnjo uspješan na stadionu Babovac
Rezultati 6. kola
Stolac –Višići 2:3
Turbina –Bigeste 4:0
Tomislav –Sloga (GV-U) 3:0
Sloga (Lj) –Brotnjo 2:2
Jučer
Kamešnica –Grude
Kupres –Posušje
Iskra –Klis
DRUGA LIGA FBIH JUG
1. Stolac 6 5 0 1 16:6 15
2. Tomislav 6 4 2 0 9:0 14
3. Turbina 5 4 1 0 12:0 13
4. Višići 6 4 1 1 14:12 13
5. Sloga(Lj) 5 3 2 0 14:5 11
6. Bigeste 6 3 0 3 11:13 9
7. Klis 5 2 1 2 3:6 7
8. Iskra 5 1 2 2 11:10 5
9. Brotnjo 6 1 2 3 9:15 5
10. Posušje 6 1 1 4 10:15 4
11. Sloga(GV-U) 6 1 1 4 3:9 4
12. Kamešnica 5 0 3 2 7:10 3
13. Grude 5 0 2 3 1:7 2
14. Kupres 3 0 0 3 1:11 0
Mislim da ovo nije kiks jer smo imali dosta ozljeda i bolesnih igrača te nismo
mogli izaći na teren s prvim sastavom, rekao je trener Sloge Srećko Pavlak
Detalj s ogleda Sloge i Brotnja uLjubuškom
PRVA LIGA FBiH
Rezultati 6. kola
Čapljina –Branitelj 1:0
Iskra –Orašje 0:1
Gradina –Rudar 0:2
Troglav –Budućnost 2:2
Mladost –GOŠK 0:2
Sloboda –Bratstvo 2:0
Igman –Podgrmeč 3:2
Radnički –Jedinstvo jučer
1. Bratstvo 6 4 1 1 16:6 13
2. Jedinstvo 5 4 1 0 9:0 13
3. Sloboda 6 4 1 1 12:4 13
4. GOŠK 6 3 2 1 13:5 11
5. Čapljina 6 3 1 2 7:6 10
6. Orašje 6 3 1 2 6:8 10
7. Rudar 6 3 0 3 6:5 9
8. Radnički 5 3 0 2 5:4 9
9. Branitelj 6 3 0 3 6:6 9
10. Budućnost 6 2 1 3 10:6 7
11. Podgrmeč 6 2 1 3 6:10 7
12. Gradina 6 1 3 2 3:5 6
13. Iskra 6 2 0 4 5:9 6
14. Troglav 6 1 1 4 5:20 4
15. Igman 6 1 1 4 6:16 4
16. Mladost 6 0 2 4 3:8 2
Malčić: Naša
igra je sve bolja
Napadač GOŠK-a Željko
Malčić je još jednom potvr-
dio da je istinsko pojačanje,
igrač klase iznad natjecanja
u kojem sada nastupa.
Poslije šest kola jasnije mu
je i u kakvu ligu je stigao.
- Svatko svakoga može
dobiti, a bodovna razlika
se brzo topi. Tako smo i mi
sada ponovno blizu vrha.
Mislim da smo među jačim
ekipama u Ligi, imamo
malo problema na gostu-
jućim utakmicama, dok na
domaćim nedostaje zadnji
pas. Nadam se da ćemo to
popraviti, napredak je već
vidan i u posljednjoj uta-
kmici gdje je bilo više pas
igre, komentirao je Malčić.
Pobjede GOŠK-a i Slobode
dobra su najava za pred-
stojeći derbi u Gabeli.
- Sve protivnike ćemo
kući napasti, tako je i sa
Slobodom, pa neka bolji
pobijedi. Probat ćemo se
priključiti borbi za prvo
mjesto, rekao je Malčić.
PRVA LIGA FBiH ČAPLJINA PROTIV BRANITELJA NIJE DOPUSTILA NOVI KIKS
Ĉ Piše: Ersan Bijedić
Ĉ sport@dnevni-list.ba
BoI]om Igrom u prvom
poIuvremenu CapI]Ina ]e
sIIgIa do prednosII proIIv
BranIIeI]a {1:0) ko]u ]e sa-
ĀuvaIa uz dosIa muke do
kra]a uIakmIce 6. koIa Prve
IIge IBIH.
- MeĀ s BranIIeI]em ]e
bIo psIboIoskI Iezak za nas
]er smo preIbodno kIksaII s
Oras]em {0:0) Iako smo Ia]
susreI po svemu IrebaII do-
bIII. BranIIeI] se dosIa do-
bro pokazao, aII na]vaznI]e
]e da smo pobI]edIII, rekao
]e Irener CapI]Ine DamIr
Borovac.
Na ranI]em remI]u s
Oras]em zbog prIvaInIb
obveza Borovac nI]e vodIo
momĀad. CInI se kao da se
Io odrazIIo I na rezuIIaI.
- BIo sam na profI pro-
gramu NB-a BIH I morao
sam IzosIaII. Kako smo god
IgraII Iu uIakmIcu s Oras-
]em, moraII smo ]e pobI]edI-
II zbog nIza prIIIka, smaIra
Borovac.
N]egovI IgraĀI su proIIv
BranIIeI]a pokazaII soIIdnu
Igru u prvom dI]eIu sIo su I
krunIsaII pogoIkom, dok ]e
u drugom sve bIIo na sIranI
gosII]u.
- U drugom dI]eIu nIsmo
IgraII na IsIo] razInI, bIIa su
Io dva razIIĀIIa poIuvreme-
na. Moramo pronacI naĀIn
da drzImo Igru u vIsem rI-
Imu II]ekom svIb 90 mInu-
Ia. TrazII cemo pozIIIvan
rezuIIaI I proIIv JedInsIva
u BIbacu, Imamo ekIpu ko]a
Im se moze suproIsIavIII,
usIvrdIo ]e Borovac.
BranIIeI] ]e Iz IsIIb razIo-
ga zbog ko]Ib ]e preIbodno
IzosIao Borovac na kIupI
CapI]Ine ponovno vodIo
MIro MargeIa um]esIo Iva-
na BubaIa.
- Zbog Igre u drugom dI-
]eIu mozemo zaIIII za bodom
III Āak IrI. U prvom poIuvre-
menu smo pokazaII puno
nervoze, IgraII IsbIIreno I bIII
nemocnI. NIsmo dosad ova-
ko IgraII ove sezone. Mozda
]e na nas uI]ecaIa Kup uIa-
kmIca s BadnIkom, IrkaĀkI
smo se IspraznIII. ImaII smo
InIcI]aIIvu u drugom dI]eIu,
aII opeI nIsmo nIsIa napra-
vIII. NedosIa]aII su nam vra-
Iar JasmIn BamIc I kapeIan
Iran]o DeIIc ko]I ]e voāa ekI-
pe. ProIIv Iskre u sI]edecem
koIu ne smI]emo dopusIIII
kIks na domacem Ierenu,
Iz]avIo ]e MIro MargeIa.
GosIu]uce ekIpe su do-
sIa profIIIraIe u ovom koIu,
sIavIo ]e I GOBK kod MIado-
sII {2:0), ponovno goIovIma
ZeI]ka MaIĀIca {ukupno T u
6 uIakmIca). BIo ]e Io I usp]e-
san debI novog Irenera Ga-
beI]ana, Iaruka KuIovIca.
- BazIraII smo se na
obranu, bI]eII ne prImIII
goI, a prema naprI]ed sIo
napravImo. V]erovaII smo
da cemo zabIII ukoIIko uspI-
]emo saĀuvaII svo]u mrezu.
IsII smo na konIra napade,
aII goIove nIsmo zabIII Iz
n]Ib, rekao ]e ZeI]ko MaIĀIc,
ko]I ]e prvo pogodIo gIavom
na dodavan]e TIbomIra Je-
IavIca, a zaIIm pospremIo
I sIobodnI udarac u mrezu
domacIna {drugI reaIIzIranI
sIobodn]ak ove sezone).
GOŠK je slavio kod
Mladosti (2:0) golovima
Željka Malčića (ukupno
7 u 6 utakmica). Bio je
to i uspješan debi no-
vog trenera Gabeljana,
Faruka Kulovića
Gosti subili bolji udrugomdijelu, ali svoju
terenskupremoć nisuuspjeli kapitalizirati
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
31
Sport
Dnevni list
Boras: Mjesto nam je pri vrhu
Kao ]edan od favorIIa
za pIasman u IIgu 4 ko]u ce
na proI]ece IgraII IrI kIuba
Iz PremIer IIge I ban]oIuĀ-
kI Borac {u ovo] fazI ĀIan
B£HA IIge) rukomeIašI
I]ubuskog IzvIāaĀa su u 2.
koIu prvensIva proIIv Go-
razda {3T:2T) osIvarIII prvu
pob]edu ove sezone.
-OIvorIIIsmonervozno
uIakmIcu, aII kasnI]e smo
Ipak pokazaII kvaIIIeIu. BI-
gurno smo ]e prIveII kra]u
Iako nIsmo odIgraII posebno
dobro, prokomenIIrao ]e ka-
peIan IzvIāaĀa AnIe Boras.
MomĀad ]e predvodIo
Nenad ZeI]Ic sa 6 pogoda-
ka koIIko su posIIgnuII I
DavId MandIc I JosIp Gr-
bavac. Kod gosII]u ]e bIo
na]uĀInkovIII]I nekadasn]I
IgraĀ IzvIāaĀa DamIr DeIIc
s 11 goIova.
- KucI cemo pob]eāIvaII,
dok ce u gosIIma bIII dosIa
vrucIb Ierena. To se poka-
zaIo preIbodno I u GraĀa-
nIcI gd]e smo odIgraII dobru
uIakmIcu,aIInam]enedo-
sIa]aIo srece za nesIo vIse.
MIsIIm da nam ]e m]esIo
prI samom vrbu, a uz nas su
favorIII naI]ecan]a Bosna,
CeIIk, GraĀanIca I Kon]ub,
rekao ]e AnIe Boras.
PosII]edvakoIanadnu
premIerIIgaškeI]esIvIcese
nasao mosIarskI ZrIn]skI.
MomĀad ]e prvo porazena
kucI od Kon]uba {31:24),
poIomIugosIImaodDer-
venIe {3T:28).
- IgraII smo s dvI]e ekI-
pe ko]e Ima]u v]ero]aIno
na]sreāenI]u sIIuacI]u u
IIgI. O]aĀana DervenIa ]e
v]ero]aIno meāu na]boI]Ib
sesI u IIgI, dok bI se Kon]ub
ove sezone Irebao proseIa-
II kroz prvensIvo. B druge
sIrane, mI smo osIabI]enI
ovoga I]eIa Iako smo Ima-
II dobru prIIIku sasIavIII
momĀad za samI vrb. Me-
āuIIm, fInancI]ska sIIuacI]a
]e sIvarno Iosa. OsIm Ioga,
nIsmoImaIInI]ednuprI]a-
IeI]sku uIakmIcu u puno]
posIavI, rekao ]e Irener
Zdravko MedIc.
PIemIce ]e u DervenII
AnIe Grbavac s 10 goIova
pokusavao drzaII u IgrI, dok
suBenIŠkrgaIMIrkoMar-
ĀeIa zabIII po 8 pogodaka za
domacIne.
U sI]edecem koIu ZrIn]-
skI ce bIII domacIn berce-
govaĀkom derbI]u ]er ce se u
dvoranI BI]eII brI]eg sasIaII
s IzvIāaĀem.
- Nadam se pob]edI, aII
ako Ipak bude poraz nece
bIII IragedI]a ]er se radI o
]edno] od ]aĀIb momĀadI
u IIgI, Iz]avIo ]e Zdravko
MedIc. Er. B.
RUKOMET Izviđač u 2. kolu upisao prvu pobjedu, Zrinjski na dnu ljestvice
PREMIER LIGA
1. Derventa 2 2 0 0 10 6
2. Konjuh 2 2 0 0 10 6
3. Gračanica 2 2 0 0 8 6
4. Bosna(S) 2 1 1 0 11 4
5. Čelik 2 1 1 0 3 4
6. Izviđač 2 1 0 1 8 3
7. Maglaj 2 1 0 1 5 3
8. Krivaja 2 1 0 1 4 3
9. Gradačac 2 1 0 1 3 3
10. Vogošća 2 1 0 1 2 3
11. Sloga 2 1 0 1 -5 3
12. Prijedor 2 1 0 1 -6 3
13. Goražde 2 0 0 2 -11 0
14. Čapljina 2 0 0 2 -12 0
15. Kozara 2 0 0 2 -14 0
16. Zrinjski 2 0 0 2 -16 0
Rezultati 2. kola
Bosna –Kozara 33:22
Prijedor –Vogošća 27:26
Konjuh –Krivaja 24:22
Derventa –Zrinjski 37:28
Izviđač –Goražde 37:27
Sloga –Gračanica 36:42
Maglaj –Čapljina 35:24
Čelik –Gradačac 34:31
Kući ćemo pobjeđivati, dok će u gostima biti dosta vrućih terena. Uz nas su favoriti
natjecanja Bosna, Čelik, Gračanica i Konjuh, rekao je kapetan Izviđača Ante Boras
MIROSLAV RAŠIĆ PREDSJEDNIK SLOGE O USPONU KLUBA, CILJEVIMA I PLANOVIMA ZA BUDUĆNOST
Prioritet nam je škola, ali
i seniori idu u viši rang
Naš najveći prioritet je regionalna dječja nogometna škola, ali nećemo ispustiti priliku
ni za plasman u Prvu ligu Federacije BiH, rekao je predsjednik kluba Miroslav Rašić
Ĉ Piše: Ersan Bijedić
Ĉ sport@dnevni-list.ba
OvoI]eIne prom]ene u
upravI su BIogu Iz I]ubus-
kog od kIuba ĀI]a se senI-
orska momĀad posI]edn]Ib
godIna redovIIo borIIa za
osIanakuDrugo]IIgIIBIH
Jug doveIe do favorIIa za
pIasmanuvIšIrangnaI]e-
can]a.
- BIoga ]e u kraIkom
razdobI]u prerasIa u veIIkI
pogon s 29 IgraĀa sIo nema
nI]edan kIub u ovo] IIgI. Do-
sad nIsu IzgubIII nI]ednu
uIakmIcu,aImamopozIIIv-
nu aImosferu u svIaĀIonIcI
zabvaI]u]ucI radu Irenera
Brecka PavIaka. Nadamo se
da ce IgraĀI uskoro posII]e
]akIb prIprema nadogradIII
formu I zapoĀeII osIvarIva-
II ]os boI]e rezuIIaIe, kaze
preds]ednIk kIuba MIrosIav
BasIc.
U dosad peI odIgranIb
uIakmIcaBIoga]eupIsaIa
IrI pob]ede I dva remI]a.
- Nas na]vecI prIorIIeI ]e
regIonaIna d]eĀ]a nogomeI-
na skoIa, aII necemo Ispu-
sIIIIprIIIkunIzapIasman
uPrvuIIguIBIHšIo]eIa-
koāer nas cII]. Ipak smo na]-
]aĀI u IIgI s ovIm Irenerom,
IgraĀIma I rukovodsIvom,
smaIra BasIc.
Izmeāu par konkurena-
Ia preds]ednIk BIoge kao
na]veceg vIdI TurbInu, aII
Ipak v]eru]e da JabIanIĀanI
IrenuIaĀno kaska]u.
- UIozIII su Iakoāer
punoIrudaInovca,aIIsma-
IramdasmokorakIspred
n]Ib po dosadasn]em radu.
Ako ne bude zakuIIsnIb
Igara,]ednosIavnonamne
vIdImpravogkonkurenIa,
IvrdI BasIc.
Za Igran]e u Prvo] IIgI
IBIH IrebaI ce uv]eInI]a
InfrasIrukIura, a I]ubusa-
cI rade vec I na ovom pIanu
pa se na sIadIonu Babovac
uskoro mogu oĀekIvaII veII-
ke prom]ene.
- Vec se rade nove svIa-
ĀIonIce za regIonaInu d]eĀ]u
škoIunogomeIa,aspremne
su I s]edaIIce za IrIbInu. Bve
radImo u dogovoru s na-
ĀeInIkom opcIne I]ubuskI
Nevenkom BarbarIcem I
preds]ednIkom OpcInskog
vI]eca TonI]em KraI]evI-
cem ko]Ima se ovIm puIem
zabvaI]u]em ]er su nam
daII maksImaInu poIporu.
Kada uāemo u vIsI rang, bII
cemo ]edan od sreāenI]Ib
kIubova I u Prvo] IIgI IBIH,
kaze BasIc.
Na]vIse se u kIubu po-
nose regIonaInom d]eĀ]om
nogomeInom škoIom ko]a
sada bro]I 180 poIaznIka s
ko]Ima v]ezba peI Irenera
{MarIo ToI, MarIo Bvagusa,
Bomeo BapIna, £krem Ja-
kIrovIc, TomIsIav Baguz).
-ŠkoIa]esradomkre-
nuIa 14. ru]na, dok su dva
dana kasnI]e odrzanI I
prvI IrenInzI. D]eca ce ove
godIne IgraII prI]aIeI]ske
uIakmIceIuInozemsIvu,a
sada se ne mozemo ukI]uĀI-
II u domaca naI]ecan]a. Vec
sI]edece sezone pIanIramo
da onI nasIupa]u u svIm
mIaāIm kaIegorI]ama kroz
prIpada]uce IIge, zakI]uĀIo
]e MIrosIav BasIc.
Već se rade nove
svlačionice na sta-
dionu Babovac, a
spremne su i sje-
dalice za tribinu.
Kada uđemo u viši
rang, bit ćemo je-
dan od sređenijih
klubova i u Prvoj
ligi FBiH, izjavio je
Rašić
32
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Francuska novi prvak Europe
IrancuskareprezenIa-
cI]a ]e nasI]ednIk Špan]oI-
skenapozIcI]Ikošarkaškog
prvaka £urope. Mnogo Iak-
se od oĀekIvanog IzabranI-
cI VIncenIa CoIIeIa sInoc
su, u fInaIu 38. £uropskog
prvensIva,savIadaIIIIIvu
{80:66) I po prvI se puI u
svo]o]povI]esIIokIIIIIIIIu-
Iom na]boI]e momĀadI BIa-
rog konIInenIa.
Prva ĀeIvrIIna mozda
]e daIa nasIuIIII drugaĀI]I
Isbod fInaIne uIakmIce u
BIozIcama, buducI da su II-
IvancI na kra]u ImaII 22:19,
aII sve posII]e Ioga IšIo ]e
na mIIn Tony]u Parkeru I
drusIvu.
Drugu ĀeIvrIInu dobIII
su 31:12 I na odmor oIIs-
II s "pIus 16¨ {50:34), Iu su
prednosI u Ireco] ĀeIvrIInI
{18:16) povecaII za ]os dva
poena I u posI]edn]o] ĀeIvr-
IInInIsudopusIIIIIIIvan-
cIma da Im se prIbIIze. Do
nasIova]eIrancuzepred-
vodIo NIcoIas BaIum sa 1T
poena, BorIs DIav ]e ubacIo
15, a Tony Parker 12. Kod
IIIvanaca, na]efIkasnI]I ]e
bIo IInas KIeIza s 20 poena,
a uz n]ega ]edInI raspoIozen
bIo ]e ManIas KaInIeIIs
{19.).
DaIeko ]e ovo na]vecI
usp]eb u povI]esII francu-
skekošarke,ko]a]edosad
na]boI]e rezuIIaIe bII]ezIIa
upravo na europskIm pr-
vensIvIma, gd]e su osvo]I-
II peI broncI {193T., 1951.,
1953., 1959., 2005.) I dva
srebra {1949., 2011.). Pod-
s]eIImo, na £urobaskeIu
2011. IrancuzI su IzgubIII
od Bpan]oIske {98:85).
IIIvancIma, ko]I su se,
s]ecan]a su ]os sv]eza, na
ovom £urobaskeIu provu-
kIIproIIvBosneIHercego-
vIne, ovo ]e šesIa medaI]a
na europskIm prvensIvI-
ma I druga srebrna {1995.,
2013.). Broncu su osvo]III
200T., a zIaIo 193T., 1939. I
2003. T.B.
FRANCUSKA – LITVA 80:66 Tony Parker i društvo konačno ostvarili dugogodišnji san
EUROBASKET HRVATSKA TURNIR ZAVRŠILA KAKO JE I POČELA, PORAZOM OD ŠPANJOLSKE
Hrvatska bez
MEDALJE!
Morali smo biti bolji. Iznenadili smo sami sebe, rekao je hrvatski izbornik Jasmin Repeša
HrvaIska košarkaška
reprezenIacI]anI]eusp]eIa
uzeII medaI]u na £urop-
skom prvensIvu u BIovenI]I.
Onako kako su poĀeII £uro-
baskeI, Iako su ga I zavrsI-
II–uv]erI]IvImporazomod
Bpan]oIske {66:92).
Izmeāu Ioga, sve ]e bIIo
ba]ka - dobro, goIovo sve,
dopoIufInaInogporazaod
IIIve. Ko]I ]e oĀIIo uzeo
{pre)veIIk danak pa Iza-
branIcI JasmIna Bepese nI
sInoc u uIakmIcI za Irece
m]esIo nIsu bIII pravI, Iako
su na]avI]IvaII kako ce se Iz
BIovenI]e vraIIII s meda-
I]om, prvom nakon 18 go-
dIna Āekan]a. No, nI]e IsIo.
Špan]oIcIsu,]ednosIavno,
opeI bIII pre]akI. Bas kao
I na sIarIu IurnIra, kad ]e
bIIo "pIus 28¨ za branIIeI]e
nasIova. BInoc su sIavIII s
"pIus 26¨. Iako ce nekI recI
kako ]e bIIo sudaĀkog naIe-
zan]a za Bpan]oIsku. Mozda
I ]esIe, aII nedovoI]no da bI
odIuĀIIo pob]ednIka. Bpa-
n]oIska ]e opeI bIIa boI]a.
Od samog se poĀeIka
uIakmIce u BIozIcama vI-
d]eIo da su korak Ispred.
VrIo brzo su sIIgII do pred-
nosII od 10 poena {4:14), a
]edInošIo]eHrvaIskudr-
zaIo u IgrI bIII su raspoIoze-
nI Bo]an BogdanovIc I IrIce
Dam]ana Budeza. VId]eIo
se, meāuIIm, da Io nI]e Io.
Bpan]oIska ]e prvu ĀeIvr-
IInu zavrsIIa s 18:23. Do
poIuvremena su prednosI
podIgII na 11 poena {36:4T)
I vec Iada ]e bIIo ]asno kako
HrvaIsku Āeka "drvena me-
daI]a¨. PrednosI ]e do kra]a
rasIa do konaĀnIb "pIus 26¨
IHrvaIIsusemoraIIpomIrI-
II s ĀIn]enIcom da ]os ]edna
medaI]aIdeokovraIaŠpa-
n]oIcIma, dok ce onI svo]u
moraII I daI]e ĀekaII.
- Jako sam nezadovoI]an
uIakmIcom. MoraII smo bIII
boI]I. IznenadIII smo samI
sebe. NIsmo ImaII poIreban
fond IrĀan]a, a napravIII
smo I prevIse pogresaka.
OsIaII smo bez energI]e I
dozvoIIIIŠpan]oIcImapre-
vIšeIaganIbkoševa,rekao
]e IzbornIk Bepesa. Ipak,
I razIoga za zadovoI]sIvo
IIekako Ima. £urobaskeI
2013. vraIIo ]e kosarku u
HrvaIsko]naveIIkavraIa,
abrvaIskakošarkaškare-
prezenIacI]asenaIomna-
I]ecan]uvraIIIausamvrb
europske kosarke.
-I]udIsusevraIIIIko-
sarcI. VraIIIo smo InIeres I
navI]aĀe, IzborIII smo I pIa-
smannasv]eIskoprvensIvo
ĀIme smo Izb]egII sIresne
kvaIIfIkacI]e. MeāuIIm, bII
ce poIrebno ]os vIse kva-
IIIeInog rada, poruĀIo ]e
Bepesa. Naravno, nakon
osam nanIzanIb pob]eda
osIaI ce gorak okus zbog
oprosIa]a od £urobaskeIa
s dva poraza u na]vaznI]Im
uIakmIcama.
-NI]emIdragošIosmo
zanasvrIoII]epIurnIrzavr-
sIII na ovakav naĀIn. Jedno-
sIavno nI]e IsIo. OsIaII smo
bez energI]e, Ireba prIznaII
kako ]e Bpan]oIska bIIa bo-
I]a. Da smo u zadn]u ĀeIvr-
IInu usII u egaIu ImaII bI
nekakveIzgIede,noovako
nI]e IsIo. Ne zeIIm IrazIII
aIIbI u suāen]u, Bpan]oIska
]e zasIuzeno pobI]edIIa, za-
kI]uĀIo ]e I Iuka ZorIc. T.B.
BOJAN BOGDANOVIĆ
“Strašno smo razočarani
nakon ova dva poraza jer
smo igrali dobro i nanizali
osam pobjeda i sad četvrto
mjesto ne možemo smatrati
uspjehom. Ali kad ohladimo
vruće glave, kad se dojmovi
slegnu, shvatit ćemo da
smo četvrti u Europi. Na-
pravili smo nešto veliko, Hr-
vatska nije bila u polufinalu
već duže vrijeme, treba biti
zadovoljan. Presretan sam i
što smo vratili naše navija-
če na tribine”
22 koša Bogdanovića
Najefikasniji igrač utakmice
za treće mjesto bio je Bojan
Bogdanović, koji je Španjol-
cima postigao 22 poena. Još
12 je dodao Roko Ukić. Kod
Španjolaca, razigran je bio
Sergio Llull s 21 poenom,
a veliku pomoć imao je u
Marcu Gasolu (17) i Victoru
Claveru (16).
10
Španjolcima je ovo bila ukupno 10. medalja na Europskim
prvenstvima i treća brončana (1991., 2001., 2013.). Srebro
su osvajali pet puta (1973., 1983., 1999., 2003., 2007.), a
zlato dva puta (2009., 2011.)
Bronca
Španjolcima
HRVATSKA 66
ŠPANJOLSKA 92
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
33
Sport
Dnevni list
Partizan
Bugaraska
Mirza Delibašić
Ne pregovaramo
s Miličićem
Lalić potpisao
za Lukoil
Igokea lako
do trijumfa
UsrbI]anskImkošarkaš-
kImkrugovImapopuIbom-
be]eod]eknuIavI]esIdabI
“okor]eII Zvezdaš” Darko
MIIIĀIc karI]eru mogao na-
sIavIII u ParIIzanu, Iako
su bar IvrdIII dobro oba-
vI]ešIenImedI]IuŠpan]oI-
sko]. Ipak, sporIskI dIrekIor
ParIIzana Dragan TodorIc
energIĀno ]e demanIIrao
dabIIskusnIcenIarmogao
obucI "crno-beII¨ dres.
- GIuposI, kao I uvI]ek
kada su InformacI]e ova-
kvog IIpa u pIIan]u. To
v]ero]aIno podmecu ovI ga
boce da dovesII. UkraIko,
nI]e IoĀno da pregovaramo
s Darkom MIIIĀIcem, rekao
]e TodorIc.
MIIIĀIc ]e u karI]erI Igao
zanIzNBAkIubova,aIre-
nuIaĀno ]e bez angazmana.
Nakon IsIeka ugovora
usIovensko]KrkI,brvaIskI
cenIar Jure IaIIc ]e krenuo
upoIraguzanovImanga-
zmanom, a pronasao ga ]e
uBugarsko]gd]e]esIavIo
poIpIs na ugovor do kra]a
sezone s IukoIIom Iz BofI]e.
IaIIcu ce Io bIII prvI IzIeI u
Bugarsku,aranI]e]enasIu-
paoudresuZadra,CbarIe-
roI]a,UnIonOIImpI]e,CIbo-
ne Ie u konaĀnIcI Krke.
KosarkasI Igokee osvo]I-
II su MeāunarodnI memorI-
]aInI IurnIr MIrza DeIIbasIc.
NaIme,nakonšIosuprvog
danaIurnIrasavIadaIIosIa-
bI]enu CIbonu {85:68), IgosI
suufInaIubIIIboI]Iodau-
sIrI]ske ekIpe Gmunden
{91:62), ko]a ]e dan ranI]e
pobI]edIIa domacIna Bosnu
{T9:6T). U uIakmIcI za Irece
m]esIo zagrebaĀkI kIub bIo
]e boI]I od Bosne {T4:T0), dok
]e MVP IurnIra bIo IgokeIn
Dusko BunIc.
Ključ u timskoj igri
Još testovi s
Igokeom i Zadrom
“Možemo se
nositi s Igokeom”
Kroz mjesec i pol dana
košarkaši Širokog nisu
imali značajnijih problema s
ozljedama.
- Nadam se da će tako biti i
do početka ABA lige. Opće-
nito su svi momci jako dobro
podnijeli dosadašnji tijek
priprema. Sigurno će biti
oscilacija u igri i rezultatima,
jer nemamo veliku individu-
alnu kvalitetu, ali moramo
igrati timski i onda će
uvijek netko drugi iskakati iz
kolektiva. Uvijek će timska
igra dolaziti do izražaja, a ne
igra pojedinaca, ustvrdio je
Vujanović.
U posljednjoj pripremnoj
utakmici Široki je savladao
Alkar 84:68. Igrat će još
dvije s Igokeom 25. rujna u
Aleksandrovcu i Zadrom 28.
rujna u Širokom, a što će biti
posljednja provjera.
- Protiv Alkara smo dali
šansu igračima koji su
imali manje priliku igrati na
turniru. Mislim da obrana
zadovoljavajuće funkcionira,
dok u napadu ima prostora
još neke stvari doraditi i
popraviti. Imamo dovoljno
vremena za to i mislim da
ćemo spremni dočekati
početak natjecanja, kazao je
Vujanović.
Evidentno će se završnica
domaćih natjecanja i ove
sezone svesti na dva imena.
- I ove sezone u finalu doi-
gravanja ćemo biti Igokea i
mi. Igokea je dosta promije-
nila roster, doveli su sedam
jako kvalitetnih igrača, tri
Amerikanca i nekoliko njih
iz Srbije koji su igrali ABA
ligu, a imaju iskustvo igranja
i u Europi. Imaju kvalitetu,
ali u našim utakmicama to
nikad nije bilo presudno.
U lanjskom finalu su imali
puno skuplju i kvalitetniju
momčad, ali nam je malo ne-
dostajalo da u petoj utakmici
osvojimo naslov prvaka,
tako da će sigurno ponovno
biti jako zanimljivo, poručio
je Vujanović.
ŠIROKI PRIMORKA KLUB U NOVU SEZONU S POMLAĐENIM KADROM I SMANJENIM PRORAČUNOM
Vujanović: Imamo najjeftiniji
tim, ali možemo ostati u Ligi
Roster smo popunili sukladno našem proračunu koji je zbilja mali spram svih ostalih ekipa u
ABA ligi. Daleko smo najjeftinija momčad ove sezone, rekao je trener Širokog Damir Vujanović
Ĉ Piše: Ersan Bijedić
Ĉ sport@dnevni-list.ba
B veIIkIm prom]enama
u IgraĀkom kadru uIaze u
novu sezonu ABA IIge ko-
šarkašI ŠIrokog PrImorke
ĀI]a ce momĀad moraII bIII
Iznadsvo]Ibob]ekIIvnIbmo-
gucnosII kako bI osIguraII
osIanakudrušIvuna]boI]Ib
regIonaInIb kIubova.
- OIIšIo nam ]e puno
IgraĀa ko]I su bIII nosIIeI]I, a
rosIersmopopunIIIsukIad-
no nasem proraĀunu ko]I ]e
zbII]amaIIspramsvIbosIa-
IIb ekIpa u ABA IIgI. Mogu
oIvorenokazaIIdasmoda-
Ieko na]]efIInI]a momĀad ove
sezone I Io su vecInom mIadI
momcIko]IsekrozABAIIgu
zeIe dokazaII I nameInuII,
govorI Irener ŠIrokog Da-
mIr Vu]anovIc nagIasIvsI da
prvensIvenomIsIInaTonI]a
KaIIca I Ivana Buvu.
JedIna dva IgraĀa Isku-
snI]a ĀIana su TomIsIav Pe-
IrovIc I Iranko KasIropII.
- Imamo ]ako mIadu
ekIpu ko]o] smo prIkI]uĀIII
nekoIIkonašIb]unIora,Iako
da smo bez IgraĀa ko]I Ima
konIInuIIeI Igran]a ABA
IIge I Io ce nam sIgurno
bIII bendIkep. Ipak sIozIII
smomIaduIperspekIIvnu
momĀad pa Iek ako uspI-
]emonapravIIIkonIInuIIeI
uABAIIgI,odnosnoosIgu-
ramoosIanak,ovaekIpabI
mogIa IgraII vaznu uIogu za
dvI]edoIrIsezone,smaIra
Vu]anovIc.
CII]ŠIrokogovegodIne
]e osIanak u ABA IIgI gd]e ce
s naI]ecan]em zapoĀeII 5. II-
sIopadauIakmIcomnaPe-
carI proIIv Crvene zvezde.
- Mozemo se nadaII
osIanku ]er I preIbodnIb
sezona ]e ŠIrokI Imao sIa-
bI]u momĀad od vecIne kIu-
bova,aposIIzao]akodobre
rezuIIaIe. ZaIo se nadam
da ce Iako bIII I ove godIne.
IanIsmousp]eIIprevIadaII
sve nedace, a maIo nam ]e
nedosIa]aIo da obranImo
nasIov prvaka. Ove godIne
zeIImo osIanak u ABA IIgI I
ponovnoIIIuIuprvakaBIH
donI]eII u BIrokI BrI]eg. MI-
sIIm da Imamo mogucnosII
I dovoI]no kvaIIIeIe za Io,
IvrdI Vu]anovIc.
Osam prIpremnIb uIa-
kmIca ]e pruzIIo BIroko-
brI]ezanIma dosIa nade I
opIImIzma gd]e ]e ekIpa
osIvarIIa peI pob]eda I IrI
poraza. Bedom su IgraII sa
sI]edecIm momĀadIma: Bu-
ducnosI T0:69, BuducnosI
66:85,ŠIbenIkT5:68,£nIsey
69:T5, UraI 82:83, CapI]Ina
T8:59, BuducnosI 60:52, AI-
kar 84:68.
- BusreII s BuducnosII,
ko]a ]e ekIpa sIozena za vrb
ABAIIge,supokazaIIdamo-
zemo IgraII sa svIm proIIv-
nIcIma na Io] razInI. Nadam
se da cemo usp]eII zadrzaII
prIsIupko]IsmopokazaIIu
fInaIunašegIurnIraproIIv
BuducnosII ]er sIgurno da
ce onda svakom proIIvnIku
naPecarIbIIIIeškoodnI]eII
bodove proIIv nas, zakI]uĀIo
]e DamIr Vu]anovIc.
Ove godine želimo ostanak u ABA ligi i ponovno titulu
prvaka BiH donijeti u Široki Brijeg. Mislim da imamo
mogućnosti i dovoljno kvalitete za to, tvrdi Vujanović
Damir Vujanović: “I prethodnihsezona smo imali slabijumomčadodvećine, a postizali jako dobre rezultate”
34
Sport
Dnevni list
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
Bosnia GOLD Project – Open Positions Announcement
1he united States Agenc, for lnternational ueveloþment (uSAlu) and the Swedish lnternational ueveloþment
Cooþeration Agenc, (SluA) recentl, awarded ueloitte Consulting LLl the contract to imþlement the 8osnia urowth·
uriented Lconomic ueveloþment (uuLu) þroject, a five ,ear initiative to create thousands of jobs, increase exþorts,
enhance revenues, and generate investment.
ueloitte is looking for d,namic, committed, highl, energetic candidates for the þositions listed below. ldeal
candidates will be fluent in both written and sþoken Lnglish, have a strong educational background, and a þroven
track record of success within their areas of exþertise.
„ A2: lublic Sector Lead
„ A9: linancial and urants Hanager
1he uuLu þroject team will work with the þublic and þrivate sectors in localities and municiþalities throughout 8ih to
transform the economic climate through job creation and sustainable economic develoþment. we are looking for the
best and most talented þeoþle to join our þroject staff.
lnterested candidates are requested to submit a brief letter of interest together with a Cv to kjulikheineQdeloitte.
com noting the name and number of the þosition for which the, are inquiring in the subject heading no later than
Honda,, Seþtember 30th. Çualified candidates will be invited for interviews and þrovided relevant job descriþtions.
lt is requested that all inquiries are submitted in Lnglish. uue to the exþected volume of interest, we are
unfortunatel, unable to resþond to all inquiries.
IaIvI]skI IenIsaĀ £rne-
sIs GuIbIs ne moze se po-
bvaIIII preI]erano dobrIm
rezuIIaIIma na ATP Touru,
aII ga usprkos Iome novIna-
rI obozava]u.
N]egov oIac ]e InaĀe
IrecI na]bogaII]I Āov]ek u
IaIvI]I, Iako da GuIbIsu Ie-
nIsnIkadnI]ebIovIsokona
IIsII prIorIIeIa, Iako ]e svIma
]asno da ]e n]egov poIencI]aI
ogroman.
- BuducI da doIazIm Iz
bogaIe obIIeI]I, za mene ]e
novac normaIna sIvar I on
nema veze s IenIsom. UgIav-
nom se IenIsaĀI ko]I doIaze
Iz sIromasnIb obIIeI]I Irude
usp]eII I zaradIII novac, aII
]a nemam Ia] cII]. Ne znam
svIāa II mI se IenIs. UzIvam
se naI]ecaII, aII mrzIm Ire-
nIraII. U zIvoIu Ima mnogo
I]epsIb sIvarI od IenIsa, Iz]a-
vIo ]e ]endom prIIIkom, dok
]e prI]e nekoIIko dana podI-
gnuo veIIku pasInu Iz]avom
o prvom IgraĀu svI]eIa No-
vaku ĄokovIcu.
- Zbog nekIb IgraĀa sam
sreIan kada Igra]u dobro ]er
su fanIasIIĀnI I]udI, aII po-
sIo]e I onI ko]e ne voIIm. Na
prIm]er, Novaka ĄokovIca.
Pozna]em ga od 12. godIne,
neko vrI]eme ]e bIo norma-
Ian momak, aII kad se pro-
bIo u sv]eIskI vrb, promI]e-
nIo se. VIdI se u n]egovom
pogIedu. NIkada se nIsmo
posvaāaII, aII Imam os]e-
ca] da se promI]enIo zbog
usp]eba. Ne voIIm I]ude
ko]I se mI]en]a]u, voIIm one
s karakIerom, ko]e novac
I usp]eb nece promI]enIII,
Iz]avIo ]e GuIbIs, Iako da
ne ĀudI sIo ]e na IurnIru u
BI. PeIersburgu bIo suoĀen
s pIIan]Ima o svo]o] Iz]avI.
Ipak, GuIbIs ]e ]os ]ed-
nom poIvrdIo da nema dIa-
ke na ]ezIku.
- Zar sam rekao nesIo
Iose o n]emu? Ja mIsIIm da
nIsam, pa svI se mI]en]amo.
Jos na]boI]e da ]e osIao IsII
kakav ]e bIo kao d]eĀak, uz
smI]eb ]e rekao GuIbIs.
- Mo]e su rI]eĀI dobro
prevedene. PonavI]am, re-
kao sam kako mI nI]e ]a-
sno zasIo se mI]en]a, ZasIo
sumusIavaInovacIoIIko
udarIII u gIavu. InaĀe, on se
promI]enIo vec kada ]e usao
meāu dvadeseI na]boI]Ib na
svI]eIu. KasnI]e ]os I vIse.
AII, mI smo I daI]e dobrI, mI-
sIIm da smo prI]aIeI]I. Pa, ]a
Io sve n]emu govorIm, pIIao
sam ga Āemu sve Io, dodao
]e GuIbIs. M.P.
Zar sam rekao
nešto loše!?
Moje su riječi dobro prevedene. Ponavljam, rekao
sam kako mi nije jasno zašto se mijenja, Zašto su mu
slava i novac toliko udarili u glavu, izjavio je Gulbis
ERNESTS GULBIS
Kontroverzni Latvijac ponovio svoje mišljenje o Novaku Đokoviću
Brutalno
iskren
Da nema problema
s izražavanjem svog
mišljenja Ernests Gulbis
je potvrdio i na turniru u
St. Petersburgu. Naime,
Latvijac je u četvrtfinalu
pobijedio Španjolca
Roberta Bautistu, a u
analizi svoje igre bio je
brutalno iskren.
- Forsirao sam mu
bekend, jer on nema
talenta i ne može ništa
napraviti s lopticom,
izjavio je Latvijac, a
zatim je Španjolca
nazvao “princezom”, jer
se tijekom meča žalio na
zvuk koji su proizvodile
Gulbisove tenisice.
- Znao je da sam bolji od
njega i onda se počeo
ponašati kao mala raz-
mažena princeza, kazao
je Latvijac.
Nikad više
u Švedsku
Ernests Gulbis je
jednom čak završio u
zatvoru i to na turniru u
švedskom Stockholmu,
a razlog je bila činjenica
da je uhvaćen s prosti-
tutkom.
- Nikad više neću ići
u Švedsku. Tamo ako
izađete van i upoznate
neke djevojke odmah
vas strpaju u zatvor.
Kada upoznate djevojku
ne pitate je čime se bavi,
ne pitate je radi li u fri-
zerskom salonu ili nešto
slično. Ni ona ne pita
mene što radim, ali ako
slučajno pita uglavnom
slažem da sam glazbe-
nik, izjavio je Gulbis.
FORMULA 1 VN SINGAPURA DONIJELA NA
Ĉ Piše: Slaven Nikšić
Ĉ sport@dnevni-list.ba
TrIdeseI I dvI]e sekunde
zaosIaIka Imao ]e na kra]u
]uĀerasn]e uIrke za VN BIn-
gapura Iernando AIonso za
pob]ednIkom BebasIIanom
VeIIeIom. ToIIko o borbI za
pob]edu ko]e ]uĀer na sIazI
Yas MarIna - nI]e bIIo. VozI-
Ie su se prakIIĀkI dvI]e uIrke
- VeIIeI svo]u, osIaIak kara-
vane svo]u.
BedmI puIa ]uĀer ]e n]e-
maĀka bImna ove sezone
svIraIa za BebasIIana VeIIe-
Ia {]os dva puIa ove godIne
"posvecena¨ ]e bIIa NIcI
Bosbergu), a on ]u ]e kao I
svakI puIa do sada posIu-
sao smI]uI]ecI se, doda]ucI
u gIavI svom vec "debeIom¨
konIu novIb 25 bodova.
Iako ]e sam Iz]avIo kako
]e sIngapurska uIrka zbog
veIIke sparIne I uIIĀnIb ka-
rakIerIsIIka sIaze na]Ieza
u kaIendaru, on ]u ]e uĀInIo
vrIo, vrIo Iaganom, nezanI-
mI]Ivom u borbI za vrb - da
nI]e bIIo sIgurnosnog auIo-
mobIIa, reguIarne po]ave u
svIb sedam Izdan]a VN BIn-
gapura, upornom bI AIonsu
v]ero]aIno pob]egao ]os vIse.
Na sIarIu ga ]e maIo pre-
pao NIco Bosberg, no NI]e-
mac u Mercedesu Ispred NI-
]emacauBenauIIuosIao]e
samo ]edan zavo], a osIaIo
]e, kako kazu, vec povI]esI.
- BoIId ]e bIo Izvanre-
dan, Io sam odmab nakon
uIrke rekao ekIpI, rekao ]e
VeIIeI, ko]I ce u posI]edn]Ib
sesI uIrka sezone ucI sa ma-
sIvnIb 60 bodova prednosII
u odnosu na AIonsa, ko]I mu
Irecu uIrku zaredom praII
drusIvo na drugo] na]vIso]
sIepenIcI na podI]u.
- To sIo ]e boIId bIo s]a-
]an nI]e sIuĀa]no. To doka-
zu]e koIIko ]e posIa odra-
āeno u pozadInI da bI Imao
dobar boIId za ovu "Iudu¨
sIazu. UIrka ]e zaIsIa IoIIko
duga da sIvarno dosIa Ioga
moze pocI po zIu. VeIIkI dIo
uIrke nIsam se mogao opu-
sIIII, no na kra]u sam Ipak
konIroIIrao sIIuacI]u.
Ba prednoscu ko]u Ima
Iesko da ]e nesIo posebno
opIerecen raĀunIcom, a NI-
]emac ]e prIznao da zapravo
Ide uIrku po uIrku.
- UzIvam u IrenuIku, ne
mIsIIm IskI]uĀIvo na prven-
sIvo, poruĀIo ]e.
GIeda]ucI ga kako po-
novno sIavI, svI ko]I su vId]e-
II uIrku odmab su se s]eIIII
]ednog bIInog Āov]eka Iza
n]egovog usp]eba - dIza]ne-
ra AdrIana Neveya.
- NI]e Iako pronacI aero-
dInamIĀke dobIIke, rekao ]e
Nevey nakon ]os ]edne po-
b]edesvogboIIdaIdodao:
BIIno nam ]e I daI]e razvI]aII
boIId, ]er dosIa ]e dodIrnIb
IoĀaka sa boIIdom za sII]e-
decu godInu.
AIonso ne odusIa]e - nI]e
nI ]uĀer kada ga ]e Iako mo-
gIa deprImIraII VeIIeIova
brzIna. Za]edno s IerrarI-
]evIm IakIIĀarIma odIuĀIo
se na zausIavI]an]e u boksu
dok ]e na sIazI bIo sIgurno-
snI auIomobII, sIo mu se
na kra]u IspIaIIIo. Na kra]u
uIrke Imao ]e poprIIIĀno po-
Irosene PIreIII]eve gume, no
rIvaII su bIII predaIeko Iza...,
poĀeIo ]e dobro od prvIb
meIara, sIarIao ]e sedmI,
nakon prve kombInacI]e
zavo]a bIo ]e IrecI.
- ImaII smo fanIasIIĀan
7
Ni sedma utrka
u Singapuru
nije prošla bez
sigurnosnog
automobila
33
Sebastian Vettel
jučer je ostvario
svoju 33. pobje-
du karijere
Poned]eI]ak º 23. 9. 2013.
35
Sport
Dnevni list
WTA Seul
UFC 165
WTA Guangzhou
Viktorija Azarenka
Radwanska teško do naslova
Alexander Gustafsson namučio prvaka
Prvi naslov za Shuai Zhang
I tenisači su također jako glasni
PoI ] ska IenI saĀI ca
AgnIeszka Badvanska
pob]ednIca ]e WTA IurnIra
u BeuIu. U veIIko] fInaIno]
borbI ĀeIvrIa IenIsaĀIca
svI]eIa ]e svIadaIa BuskIn]u
AnasIasII]u PavI]uĀenko-
vu 6:T, 6:3, 6:4. PosII]e Āak
dva saIa I 45 mInuIa borbe
PoI]akIn]a ]e osvo]IIa Irecu
IIIuIu u 2013. godInI, kao I
IrInaesIu ukupno u karI]e-
rI. Badvanska ]e u meĀu
ImaIa Āak 22 break-prIIIke,
aII kako se ]ako muĀIIa sa
svo]Im servIsom, PoI]akIn]a
]e moraIa uIozIII veIIkI Irud
za novI nasIov.
UIC 165 odrzan u To-
ronIu ponudIo ]e dvI]e bor-
be za nasIov prvaka, gd]e
]e Ipak vaznI]a bIIa ona u
poIuIesko] kaIegorI]I. Na-
kon peI fanIasIIĀnIb rundI,
Jon Jones ]e Ipak osIgurao
osIanak po]asa u n]egovom
vIasnIsIvu, no uIsIInu su
samo nI]anse odIuĀIvaIo, ]er
]e BveāanIn AIexander Gu-
sIafsson bIo fenomenaIan. U
posI]edn]o] I vrIo Iz]ednaĀe-
no] rundI borcI su bIII poI-
puno IzmorenI I zaIsIa ]e bIIo
Iesko donI]eII proc]enu Iko
]e bIo boI]I, aII sucI su na kra-
]u bIII poIpuno ]asnI I pob]e-
du ]ednogIasnom odIukom
daII akIuaInom prvaku.
KIneskIn]a s pozIvnI-
com organIzaIora BbuaI
Zbang pob]ednIca ]e WTA
IurnIra u Guangzbouu.
Ona ]e u fInaIu u dva seIa
svIadaIa amerIĀku kvaIIfI-
kanIIcu VanI]u KIng {T:6,
6:1) Ie ]e Iako dosIa do svog
prvog sIavI]a na WTA Tou-
ru. KIng ]e, pak, osIaIa na
]ednom nasIovu I Io dav-
ne 2006. kada ]e sIavIIa na
WTA IurnIru u Bangkoku,
ko]I se vIse nIII ne odrzava.
U svI]eIu IenIsa vrIo
ĀesIo se prIĀa o ĀesIIm I
gIasnIm uzvIcIma ko]e Is-
pusIa]u IenIsaĀIce, a u Iom
se konIeksIu na]Āesce spo-
mIn]u Iarcber de BrIIo Ie
dvI]e pona]boI]e sv]eIske
IenIsaĀIce - VIkIorI]a Aza-
renka I MarI]a Barapova.
B]eIoruska IenIsaĀIca ]e I
ranI]e spomIn]aIa kako ]ed-
nako gIasnI zna]u bIII IenI-
saĀI, a na IurnIru u TokI]u
se ]os ]ednom osvrnuIa na
Iakvo sIo.
- MIsIIm da IenIsaĀIce
nIsu ravnopravno IreIIra-
ne u ovom sIuĀa]u. I IenI-
saĀI su Iakoāer gIasnI, aII
sIaIno ]e pazn]a posvecena
nama IenIsaĀIcama I samo
se o nama prIĀa, rekIa ]e
Azarenka I dodaIa: "ImaIe
za prIm]er fInaIe UB Ope-
na BafaeIa NadaIa I Novaka
ĄokovIca. Pa, skoro u sva-
kom poenu su Ira]aII urIIcI I
]ednoga I drugoga. ZasIo Io
nI]e probIem I zasIo Io nIko-
me nI]e smeIaIo, a kada Io
rade IenIsaĀIce svI bru]e o
Iome¨.
1. Sebastian Vettel (Njem/Red Bull) 1:59’13.132
2. Fernando Alonso (Špa/Ferrari) + 32.627
3. Kimi Räikkönen (Fin/Lotus) + 43.920
4. Nico Rosberg (Njem/Mercedes) + 51.155
5. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) + 53.159
6. Felipe Massa (Bra/Ferrari) + 1’03.877
7. Jenson Button (VB/McLaren) + 1’23.354
8. Sergio Perez (Mek/McLaren) + 1’23.820
9. Nico Hülkenberg (Njem/Sauber) + 1’24.261
10. Adrian Sutil (Njem/Force India) + 1’24.668
11. Pastor Maldonado (Ven/Williams) + 1’28.479
12. Esteban Gutierrez (Mek/Sauber) + 1’37.894
13. Valtteri Bottas (Fin/Williams) + 1’45.161
14. Jean-Eric Vergne (Fra/Toro Rosso) + 1’53.512
15. Mark Webber (Aus/Red Bull) + 1 krug
16. Giedo van der Garde (Niz/Caterham) + 1 krug
17. Max Chilton (VB/Marussia) + 1 krug
18. Jules Bianchi (Fra/Marussia) + 1 krug
19. Charles Pic (Fra/Caterham) + 1 krug
Odustali
Paul di Resta (VB/Force India)
Romain Grosjean (Fra/Lotus)
Daniel Ricciardo (Aus/Toro Rosso)
VOZAČI
1. Sebastian Vettel (Njem/Red Bull) 247
2. Fernando Alonso (Špa/Ferrari) 187
3. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 151
4. Kimi Räikkönen (Fin/Lotus) 149
5. Mark Webber (Aus/Red Bull) 130
6. Nico Rosberg (Njem/Mercedes) 116
7. Felipe Massa (Bra/Ferrari) 87
8. Romain Grosjean (Fra/Lotus) 57
9. Jenson Button (VB/McLaren) 54
10. Paul di Resta (VB/Force India) 36

KONSTRUKTORI
1. Red Bull Racing-Renault 377
2. Ferrari 274
3. Mercedes 267
4. Lotus-Renault 206
5. McLaren-Mercedes 76
6. Force India-Mercedes 62
7. Toro Rosso-Ferrari 31
8. Sauber-Ferrari 19
9. Williams-Renault 1
10. Marussia-Cosworth 0
11. Caterham-Renault 0
VN Singapura, Marina Bay (13/19)
AJUVRELJIVIJI TRIJUMF SEBASTIANA VETTELA OVE SEZONE
sIarI, rekao ]e nakon uIrke I
dodao: Znao sam da nema-
mo brzInu, pa smo moraII
nesIo IzmIsIIII. Prvo ]e bIIo
odradIII dobar sIarI, drugo
drukĀI]u sIraIegI]u, a sve
nam vraIIIo s]a]nIm dru-
gIm m]esIom. BIo se bok-
sa za vrI]eme sIgurnosnog
auIomobIIa IIĀe, bIo ]e Io
rIskanIan poIez, aII nIsmo
ImaII sIo IzgubIII..., sve]ed-
no nam ]e bIIo bocemo II
zavrsIII drugI III peII.
BIIa ]e Io IsIInskI In-
spIrIrana vozn]a Bpan]oI-
ca, a Irece m]esIo KImI]a
BaIkkönena vec mozemo
nazvaII bero]sIvom. IInac
]e sIarIao IrInaesII, a uz Io
su ga muĀIIa boIna Ieāa.
- Brecom Ieāa me nIsu
prevIse zakoĀIIa u uIrcI,
nIsmo mogII vIse od Ire-
ceg m]esIa, rekao ]e I do-
dao: Imao sam OK brzInu,
pa sam u zavrsnIcI uIrke
mogao Iako procI Ispred
boIIda sa drukĀI]om sIra-
IegI]om.
ZanImI]Ivo ]e bIIo vI-
d]eII maIo druzen]e Iro]Ice
na]boI]Ib vozaĀa u BInga-
puru IrenuIak prI]e nego
su IzasII na podI] - AIonso
]e usao u prosIorI]u da se
osv]ezI I zaIIm vrIo srdaĀ-
no pozdravIo KImI]a, ko]I
ce mu 2014. bIII IImskI ko-
Iega. To dokazu]e koIIko
]e Iernando AIonso upo-
ran I proraĀunaI IIk - zna
da sada VeIIeIu v]ero]aIno
vIse ne moze nIsIa, pa vec
gIeda unaprI]ed I posIavI]a
IemeI]e za dobar odnos sa
novIm IImskIm koIegom,
sIo mu sIgurno moze po-
mocI u nekIm buducIm
bIIkama.
BvI mI osIaII gIedamo
vec dva I]edna unaprI]ed -
prema Kore]I...
Webber utrku
“završio” u Ferrariju
Kako to obično biva kada
se Red Bullu događaju
pehovi – Renaultov motor
u Singapuru nije otka-
zao Vettelu nego Marku
Webberu. Australac je vozio
dobru utrku, konkurirajući
u završnici za podij, no par
krugova prije kraja iz boksa
su mu počeli javljati kako
mora manje opterećivati
motor, no dim iz stražnjeg
dijela Red Bulla bio je
neizbježan..., i to u posljed-
njem krugu. Kako mu je bo-
lid stao daleko od boksova,
trebao je prijevoz natrag
– na svom ga je Ferrariju
povezao Alonso.
Zviždanje Vettelu
postalo moda
Sebastian Vettel, se kaže,
već naviknuo na “buuuu po-
vike” nakon svake od svojih
pobjeda, no čisto sumnja-
mo da ih baš olako shvaća.
I jučer mu se to dogodilo
na podiju, a da iritacija
bude još veća, navijači su
dok je davao izjavu klicali
ime Fernanda Alonsa. Čime
je zaslužio ovaj tretman,
nitko nije siguran do kraja,
mada mnogi za to okrivljuju
njegovu gramzivost na VN
Malezije na početku sezone
kada je usprkos timskim
odredbama ukrao pobjedu
Marku Webberu. Ni učesta-
le pobjede mu ne očito ne
pomažu...
Sebastian treći
puta zaredom
ispred Fernanda
Ni sigurnosni automobil, regularna pojava
na stazi Marina Bay, Nijemca nije omeo
da ostvari više od pola minute prednosti u
odnosu na prvog pratitelja, kojemu sada,
šest utrka prije kraja, bježi 60 bodova
36
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
063/888-51
091/610-102
Napomena za broj 091/610-102
NaĀin slanja poiukc: ukueajlc kljuĀnu iijcĀ DL,
zalim napiavilc iazmak pa ukueajlc lcksl poiukc
i posaljilc na piclhodni bioj
OVAJ BROJ JE VAŽEĆI ZA SVE OPERATERE U BiH
Cijena SMS poruke iznosi 1,20 KM + PDV
~vaki dan u
Dncvnom lislu
EKSPRESNI
MALI
OGLASNIK
POSAO... AUTOMOBILI... STANOVI...
ZEMLJIŠTA... POSLOVNI PROSTORI...
Vasc malc oglasc
mozclc slali ~H~-om
na biojcvc
Izda]emnam]ešIenapar-
ImanpogodnozasIudenIe.
063/151-145
Izna]mI]u]esedvosoban
sIannaBaIInovcu.CI]ena
podogovoru. 063/419-936
Izda]em]ednosobansIan
naPan]evInI.CenIraIno
grI]an]eIkabIovska.
063/347-872
Proda]esegoIf1,6benzIn,
8T.g,reg.do5/2014,I]eIIa
dIeseI86.g,povoI]no.
063/600-573
Izna]mI]u]emsIannaBon-
do-u. 063/195-061
Izna]mI]u]e se kafIc u
CapI]InI preko puIa sIanIce
063/219- 979
MosIar,Izna]mI]u]esena-
m]ešIenagarsonI]eraza300
KM preko puIa Iran]evaĀ-
kecrkve. 063/198-395
Kupres-BoIun,proda]em
pIaceveuvIkendnaseI]uu
bIIzInI]ezero,ImaasfaII,
sIru]a,voda. 063/492-087
TrazIm 2 sIudenIa cImera
u2-sobnomsIanuIspod
sIudenIskogdoma.
063/314-337
Izna]mI]u]esenam]ešIena
kuca u GrabovInama, bIIzu
vo]arne. 063/906-204
PovoI]noda]emInsIrukcI]e
Iz engIeskog I n]emaĀkog
]ezIka. 063/155-516
VršImprI]evozdo5puInIka
nareIacI]amaMosIar-BpIII-
Zadar-DubrovnIk-Bara]evo
IdaI]e. 063/316-635
IordfIesIa,1998god,
benzInac,1.416v,daI]Insko
zakI]uĀavan]e, servo, sIakIa
nasIru]u,aIufeIge,sIan]e
odIIĀno. 063/894-889
Izda]esedvokreveInasoba
zad]evo]kesdnevnImbo-
ravkom. 036/330-214;
063/584-591
TrazI se cImerIca.
036/330-214;
063/584-591
Posuš]e,IapecIran]e
auIomobIIa,ugosIIIeI]skIb
ob]ekaIa, kucnIb garnIIura.
MebI sIof, koza, eko koza,
auIošIof,auIomoIIvpro-
gram. 063/113-169
OIkupI]u]emrasbodovane
vešmašIne,bIadn]ake,
šIedn]ake,kIImeIeosIaIu
neIspravnueIekIroopremu.
063/289-272
Proda]usesadnIcemasIIne
obIIca,5KM/kom.
063/750-119
Izda]emIrosobansIan
sIudenIIma.AdresaA.
BIarĀevIca 52 {kod Tusa).
063/403-348
U Meāugor]u na KrsIInama
Izna]mI]u]esenam]ešIena
kuca kaInIca. PrIzemI]e:
kubIn]a,dnev.boravak,
osIava,3sobe,3kupaIIIa.
KaI: 5 soba, 4 kupaIIIa.
063/372-401
Izda]esedvosobannam]e-
šIensIannaBaIInovcu.CI-
]ena450KM. 063/405-862
MosIar,BI]eIIbrI]eg
una]mI]u]ese]ednosoban
nam]esIen sIan sa moguc-
noscu korIsIen]a InIerneIa.
063/464-454;
00385993950055
I]ubuskI proda]e se GoIf
IV,crnebo]e,4vraIa,2000.
god.,prešao180000km,
uvoz Iz N]emaĀke, kIIma,
novezImskegumeII]eIne,
aIumInI]skefeIge.
063/446-784
MosIar,Izna]mI]u]eseapar-
ImanIzasIudenIeIIIupo-
sIeneosobe,bIIzuBondo-a.
Bvaka soba sadrzI kupaIIIo,
InIerneI,kabIovsku,kubI-
n]azasebno,kIImaIIzIrano.
061/273-282
MosIar,Izna]mI]u]em
nam]ešIen]ednosoban
sIan,d]evo]cI,sIudenIIcI,
nepusaĀu. 036/347-723
Izda]emnam]ešIenapar-
ImanpogodnozasIudenIe.
063/151-145
Izna]mI]u]esedvosoban
sIannaBaIInovcu.CI]ena
podogovoru. 063/419-936
Izda]em]ednosobansIan
naPan]evInI.CenIraIno
grI]an]eIkabIovska.
063/347-872
Proda]esegoIf1,6benzIn,
8T.g,reg.do5/2014,I]eIIa
dIeseI86.g,povoI]no.
063/600-573
Izna]mI]u]emsIannaBon-
do-u. 063/195-061
Izna]mI]u]e se kafIc u
CapI]InI preko puIa sIanIce
063/219- 979
MosIar,Izna]mI]u]esena-
m]ešIenagarsonI]eraza300
KM preko puIa Iran]evaĀ-
kecrkve. 063/198-395
Kupres-BoIun,proda]em
pIaceveuvIkendnaseI]uu
bIIzInI]ezero,ImaasfaII,
sIru]a,voda. 063/492-087
TrazIm 2 sIudenIa cImera
u2-sobnomsIanuIspod
sIudenIskogdoma.
063/314-337
Izna]mI]u]esenam]ešIena
kuca u GrabovInama, bIIzu
vo]arne. 063/906-204
PovoI]noda]emInsIrukcI]e
Iz engIeskog I n]emaĀkog
]ezIka. 063/155-516
VršImprI]evozdo5puInIka
nareIacI]amaMosIar-BpIII-
Zadar-DubrovnIk-Bara]evo
IdaI]e. 063/316-635
IordfIesIa,1998god,
benzInac,1.416v,daI]Insko
zakI]uĀavan]e, servo, sIakIa
nasIru]u,aIufeIge,sIan]e
odIIĀno. 063/894-889
Izda]esedvokreveInasoba
zad]evo]kesdnevnIm
boravkom.
036/330-214;
063/584-591
Posuš]e,IapecIran]e
auIomobIIa,ugosIIIeI]skIb
ob]ekaIa, kucnIb garnIIura.
MebI sIof, koza, eko koza,
auIošIof,auIomoIIvpro-
gram. 063/113-169
OIkupI]u]emrasbodovane
vešmašIne,bIadn]ake,
šIedn]ake,kIImeIeosIaIu
neIspravnueIekIroopremu.
063/289-272
Proda]usesadnIcemasIIne
obIIca,5KM/kom.
063/750-119
Izda]emIrosobansIan
sIudenIIma.AdresaA.
BIarĀevIca 52 {kod Tusa).
063/403-348
U Meāugor]u na KrsIInama
Izna]mI]u]esenam]ešIena
kuca kaInIca. PrIzemI]e:
kubIn]a,dnev.boravak,
osIava,3sobe,3kupaIIIa.
KaI: 5 soba, 4 kupaIIIa.
063/372-401
Izda]esedvosobannam]e-
šIensIannaBaIInovcu.CI-
]ena450KM. 063/405-862
MosIar,BI]eIIbrI]eg
una]mI]u]ese]ednosoban
nam]esIen sIan sa moguc-
noscu korIsIen]a InIerneIa.
063/464-454;
00385993950055
I]ubuskI proda]e se GoIf
IV,crnebo]e,4vraIa,2000.
god.,prešao180000km,
uvoz Iz N]emaĀke, kIIma,
novezImskegumeII]eIne,
aIumInI]skefeIge.
063/446-784
MosIar,Izna]mI]u]eseapar-
ImanIzasIudenIeIIIupo-
sIeneosobe,bIIzuBondo-a.
Bvaka soba sadrzI kupaIIIo,
InIerneI,kabIovsku,kubI-
n]azasebno,kIImaIIzIrano.
061/273-282
MosIar,Izna]mI]u]em
nam]ešIen]ednosoban
sIan,d]evo]cI,sIudenIIcI,
nepusaĀu. 036/347-723
MosIar, IrazIm cImerIcu u
IrosobnomsIanu,Imasve
poIrebIIo,cI]enapodogovo-
ru. 063/601-222
I]ubuškI,Humacnovu
kucu povoI]no proda]em,
pod raĀun uzImam sIan III
zemI]IšIe. 063/814-604
BasIavI]ammaIuraIne,
semInarskeIdIpIomske
radovezasveobIasII,brzoI
povoI]no. 063/737-587
BrzoIkvaIIIeInosasIav-
I]ammaIurske,semInar-
skeIdIpIomskeradove.
063/813-995
Izda]ese]ednokreveIna
sobazasIudenIIcukod
MUP-a,cI]ena200KMm]e-
seĀno. 063/287- 578
MonIka I Ana Iraze d]eIaI-
nIcuzaraducaffesIasII-
ĀarnI Vukovarska uIIca.
pozeI]no radno IskusIvo na
IsIImposIovIma
063/731-697;
063/145-310
CIIIuk, caffe bar IrazI d]e-
IaInIcezaraduzredovIIu
pIacu, sIIke I opIs na IB
sIranIcIMr.BIack.
063/119-666
BIudenIapsoIvenIIra-
zI sIan III garsonI]eru u
MosIaruzanekuprIsIo]nu
cI]enu. 063/428-651
Proda]em grozāe crno I bI-
]eIo,povoI]no. 063/599-124
BudskIprevodIIaczan]e-
maĀkI ]ezIk vrsI prevoāe-
n]esvIbvrsIaIeksIova.
061/386-170
Izna]mI]u]emdvosoban
nam]ešIensIanuMosIaru,
BI]eIIbrI]eg,zaIrIsIuden-
IIce.CI]enapo150KMpIus
rezI]e. 063/602-101
VršImugradn]usaIeIII-
skIbIzemaI]skIbanIena
na podruĀ]u bercegovIne.
063585424
Proda]esemercedesbenz
e2T0cdIeIegance2003.
godIna,eksIrasIan]e,regI-
sIrIran,cI]ena16.500KM.
063/343-777
MosIar,Izna]mI]u]em]ed-
nosobansupernam]ešIen
sIanvIseBaIInovca.Pose-
banuIaz,kIIma,kabIovska
IInIerneI. 063/288-965
Izda]esedvokreveInasoba
kra]fakuIIeIa.063/496-022
Mercedes190D,bI]eIabo]a,
198T.proIzveden,auIoma-
IIk,53KW.CI]ena2T00KM.
063/356- 780
Nova kuca sa osam apar-
ImanaIIrosobnIsIanI
vocn]ak. CI]ena 135000,00
eura. 063/686-597
Izna]mI]u]em]ednosoban
nam]ešIensIan-dofakuIIe-
Ia. 036/486-463
Proda]esesIannaBI]eIom
brI]egu,52m2,udobrom
sIan]u,cI]enaT8000KM.
063/424-270
UĀenIcama III sIuden-
IIcamaIzda]emsobu,
kodBrIsIoIa,uMosIaru.
065/975-032
Proda]em novosagraāenu
grobnIcuza2osobe,nagro-
bI]uBuIIna. 063/923-084
IIaIpanda1.1Igod2003.,
meIcrna,3vraIa,reg12/13,
T6 bkm, puInIĀka! 4000
KM. 062/477-006
OzbII]na zena sa IskusIvom
ĀuvaIa bI dI]eIe u vasem
domu. 036/347-415
Proda]emmobIIeIBony
£rIcssonCK13IBIack.Nov
ne korIsIen! GBM/GPBB/
£DG£ . Kamera 3.2 mega-
pIxeIa.CI]ena]akopovoI]-
na! MosIar. 060/330-9186
Ekspresni mali oglasi
23.9.2013.
Dnevni list
Š
a
l
j
i
t
e

s
v
o
j
e

m
a
l
e

o
g
l
a
s
e

S
M
S
-
o
m

n
a

0
6
3

8
8
8

5
1
Posjetite nas na našoj web stranici: www.dnevni-list.ba Dnevni list vaša dnevna novina
3T
Uličnu svađu među susjedima u Šibeniku
morala je riješiti policija. Na ulici su se u subotu
popodne posvađali 57-godišnjak i 63-godiš-
njak. Mlađi sudionik izgreda je 63-godišnjaku i
njegovoj supruzi (63) prijetio ubojstvom.
Policija navodi kako je u sukobu sudjelovala i
47-godišnja supruga mlađeg sudionika.
Varaždinska policija traga za vozačem
nepoznatog vozila koje je udarilo
biciklista u subotu oko 20 sati u mjestu
Druškovec nedaleko od Ivanca. Stariji
muškarac koji se vozio na biciklu na
mjestu je preminuo, a neoprezni vozač
nakon sudara se nije zaustavio.
INTERVENCIJA PREMINUO
Kronika
38 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
CRNA
CRNA
Kontrola prometa
Isključeno 29
vozača zbog
alkohola
„
Razbojstvo u trgovini
Prijeteći pištoljem
oteo novac
„
SARAJEVO-UsuboIu
oko20saIIuIrgovInuMer-
caIorBH,uUIIcIHuseIna
Ąoze bro] 22, opcIna IIId-
za, nepoznaIa osoba ]e uz
prI]eIn]u pIsIoI]em IzvrsIIa
kazneno d]eIo razbo]sIva
nad radnIcom H. A., ko]om
prIIIkom ]e oIuāena odre-
āena suma novca. O ovom
dogaāa]u ]e obavI]esIen zu-
panI]skI IuzIIeI] u Bara]evu.
PoIIcI]skI sIuzbenIcI rade na
rasv]eII]avan]u navedenog
dogaāa]a, IdenIIfIkacI]I I
pronaIasku poĀInIIeI]a.
SARAJEVO - TI]ekom
suboIe poIIcI]skI sIuzbenIcI
MUP-a Bara]evske zupanI-
]e, poduzIma]ucI redovIIe
m]ere konIroIe promeIa,
uruĀIII su 404 prekrsa]na
naIoga, a za Iakse prekr-
sa]e upozorIII 55 vozaĀa.
Iz promeIa ]e IskI]uĀeno
29 vozaĀa zbog upravI]a-
n]a moIornIm vozIIom pod
uI]eca]em aIkoboIa, IrI oso-
be bez poIozenog vozaĀkog
IspIIa, sesI osoba prI]e sI]e-
can]a prava na upravI]an]e
vozIIom, ]edno vozIIo zbog
IsIeka vaznosII promeIne
dozvoIe I ]edno vozIIo ]e
IskI]uĀeno ]er ]e neregIsIrI-
rano.
Zloporaba droga
Priveden
38-godišnjak
„
PoIIcI]skI sIuzbenIcI
Trece PU u suboIu 21.
ru]na u 22.10 saII IIsIII su
sIobode T.D., roāenog
19T5. Iz Bara]eva, zbog
posIo]an]a osnove sum-
n]e da ]e poĀInIo kazne-
no d]eIo pos]edovan]a I
omogucavan]a uzIvan]a
opo]nIb droga. T. D. ]e
IIsen sIobode I predan
u prosIorI]e Ods]eka
za zadrzavan]e osoba
IIsenIb sIobode MUP-a
Bara]evske zupanI]e.
Ĉ liĂe: h. lovcanin
Ĉ ckronikaQdnevni·list.ba
SARAJEVO - Bro] raz-
bo]sIava ko]a su u prvo]
poIovIcI Iekuce godIne po-
ĀIn]ena u Bara]evu, prema
podacIma MUP-a, IznosI
2T6 I vecI ]e za 15 d]eIa nego
u prvIb sesI m]esecI prosIe
godIne.
Ako se pogIeda]u poda-
cI MUP-a ko]I su dosIupnI
]avnosII, II]ekom koIovoza
I prvIb 10 dana ru]na poĀI-
n]eno ]e oko 45 razbo]sIava,
sIo znaĀI da se svakI dan
zabII]ezI na]man]e po ]edna
pI]aĀka. PoIIcI]skI sIuzbenI-
cI redovIIo IsIIĀu da d]eIa Iz
obIasII uIIĀnog krImInaIa, u
sIo spada]u razbo]sIva I dr-
ske kraāe, opIerecu]u sIgur-
nosnu sIIuacI]u u Bara]evu.
B druge sIrane, Ireba ImaII
u vIdu da ]e bro] razbo]sIa-
va poĀIn]enIb u ovIb 40-ak
dana znaIno man]I nego
II]ekom zImskIb m]esecI.
IsIIna, poIIcI]a ]e usp]eIa
rasvI]eIIIII neke od pI]aĀkI,
aII se vecIna n]Ib I daI]e vodI
po nepoznaIom poĀInIIeI]u.
Otimali i bicikla
Od 1. koIovoza do 10. ru]-
na na meII pI]aĀkasa su bIII
graāanI, IrgovIne, kIubovI
Igara, sporIske kIadIonIce,
IurIsII, a oIImao se novac,
mobIIeII, auIomobIII, nov-
ĀanIcI s osobnIm dokumen-
IIma, ruĀnI saIovI pa Āak I
bIcIkIa. Kada su u pIIan]u
novĀanI IznosI, na]veca ko-
IIĀIna ]e oIuāena 26. koIovo-
za Iz Konzumove IrgovIne u
UIIcI IzeIa DedIca u VogoscI
kada ]e razbo]nIk upao u
ob]ekI, pIsIoI]em zaprI]eIIo
radnIcama, uzeo oko T000
maraka I pob]egao. Neke
od opI]aĀkanIb IrgovIna
su osIecene za neuIvrāen
Iznos novca. Ukupno peI
puIa su na meII razbo]nIka
bIIe MercaIorove IrgovIne
u uIIcama BafeIa Za]ke,
poIom AdI]a MuIabegovI-
ca, NIkoIe Bopa, zaIIm na
Teberanskom Irgu I Muba-
meda efendI]e Pandze.
Po ĀeIIrI puIa, kako se
moze vId]eII prema poda-
cIma sara]evskog MUP-a,
na meII su bIIe Konzumove
IrgovIne u Kran]ĀevIcevo],
poIom spomenuII ob]ekI u
UIIcI IzeIa DedIca, zaIIm
u UIIcI AdI]a MuIabegovI-
ca gd]e ]e opI]aĀkano oko
1000 maraka, Ie zadn]e
razbo]sIvo u UIIcI £]uba
Bara]kIca kada ]e odnese-
no oko 2000 maraka, kao I
DrvopromeIove IrgovIne u
UIIcI Jovana BI]eIIca kada
]e odneseno 1300 maraka,
Brace BegIc sa sIeIom od
oko 3000 maraka, DzemaIa
BI]edIca kada su razbo]nI-
cI pob]egII sa 2000 maraka
Ie u UIIcI BkenderI]a. Od
osIaIIb IrgovIna, pI]aĀkanI
su Nas dom u UIIcI MuIa
MusIafe BaseskI]e gd]e ]e
ukradeno oko 300 maraka,
Bendy u UIIcI TeIaII gd]e su
razbo]nIcI odnI]eII 100-ak
maraka, TD markeII u UII-
cI IadIIa HadzIca, Basmer
u UIIcI BIarI drum, odakIe
su razbo]nIcI uzeII oko 1000
maraka, B&N company u
UIIcI PebIIvanusa, Bofa u
UIIcI Adema Buce sa sIe-
Iom od oko 1000 maraka,
MegamarkeI na Trgu so-
IIdarnosII, BanI markeI u
OdobasIno], PaIma u UIIcI
Ive AndrIca, JeordI`s u TI-
Iovo] I OpresIna IrgovIna u
ZagrebaĀko] uIIcI. OsIm Ir-
govIna, razbo]nIcI nIsu pre-
zaII nI od posIovnIca sporI-
skIb kIadIonIca Ie su Iako
opI]aĀkane BeI IIve u AIIpa-
sIno] uIIcI gd]e ]e odneseno
oko 200 maraka, MaxbeI u
UIIcI KurIa Borka gd]e ]e
odneseno T00 maraka, BeI
IIve u IerbadI]I, PremIer
u UIIcI NIze ban]e, BporI
pIus u UIIcI Bma]e BIkaIa,
PeI pIus u UIIcI Me]Ias, aII
I posIovnIca IuIrI]e BIH u
IerbadI]I, kao I kIub Igara
u JeIIcevo] Ie CasIno kIub
AsIra u IerbadI]I.
Lažno prijavljivanje
ZanImI]Ivo ]e I da ]e po-
IIcI]a ubIIIIa radnIcu sporI-
ske kIadIonIce BporI pIus u
BIupsko] uIIcI Ie]Iu Aksa-
movIc {1988.) Iz Bara]eva
zbog Iaznog prI]avI]Ivan]a
razbo]sIva.
AksamovIc ]e pozvaIa
prIpadnIke CeIvrIe sara]ev-
ske PU I prI]avIIa nepozna-
Iog napadaĀa ko]I ]e upao u
kIadIonIcu u ko]o] ona radI,
Ie uz prI]eIn]u nozem od n]e
oIeo oko 2500 maraka, a po-
Iom pob]egao. BadecI na
rasv]eII]avan]u razbo]sIva
poIIca]cI su usIanovIII da ]e
pI]aĀka IzmIsI]ena Ie prIve-
II zaposIenIcu zbog sumn]e
da ]e poĀInIIa kazneno d]eIo
Iaznog prI]avI]Ivan]a.
PoIIcI]a ]e Iakoāer usp]e-
Ia rasvI]eIIIII razbo]sIvo po-
ĀIn]eno u posIovnIcI kIadIo-
nIce PeI pIus u UIIcI Bma]e
BIkaIa 2T. koIovoza Ie su ne-
koIIko saII nakon pI]aĀke u
UIIcI Zma]a od Bosne ubIIIII
ZIaIka VIaIkovIca {1988.) I
ArneIa BamovIca {1988.),
obo]Ica Iz Bara]eva. VIaIko-
vIc I BamovIc su maskIranI
I naoruzanI pIsIoI]em upaII
u kIadIonIcu Ie zaprI]eIIII
zaposIenIcI I oIeII ]o] novac
s puIIa.
OsIm ove, poIIcI]a ]e
usp]eIa rasvI]eIIIII ]os dva
upada u kIadIonIce Ie ]os
nekoIIko razbo]sIava kada
su ubIcenI £IvIs Baba]Ic
{1991.) Iz TuzIe I maIoI]eInI
£mIr. D. {1T) roāen u TuzII,
a nasIan]en u ZIvInIcama.
N]Ib dvo]Ica su ubIcena 2.
ru]na nedugo nakon sIo su
upaII u IrgovInu Bendy u
UIIcI TeIaII u bIIzInI VI]ec-
nIce, gd]e su prI]eIecI nozem
radnIcI Iz bIaga]ne oIuāIII
oko 100-ak maraka.
Nakon pI]aĀke udaI]III
su se prema sredIsIu grada.
Bkoro 15-ak mInuIa kasnI]e,
poIIca]cI su Ib susIIgII u UII-
cI IerbadI]a. TI]ekom krI-
mInaIIsIIĀke obrade IsIra-
zIIeI]I su dosII do saznan]a
da su Baba]Ic I maIoI]eInIk
II]ekom koIovoza u BIarom
Gradu na IsII naĀIn opI]aĀ-
kaII ]os ĀeIIrI ob]ekIa.
,NaIme, IereIe se da su
8. koIovoza upaII u posIov-
nIcu sporIske kIadIonIce
BeI IIve u UIIcI IerbadI]a,
ko]u su opI]aĀkaII I pob]egII
s novcem, aII I posIovnIcu
sporIske kIadIonIce Pre-
mIer u UIIcI NIze ban]e 29.
koIovoza. Takoāer, Baba]I-
ULIČNI KRIMINAL OPT
SIGURNOSNU SITUACI
Na meti pljačkaša građa
trgovine, kladionice, aut
Ako se þogledaju þodaci Hul·a koji su dostuþni javnosti, tijekom kol
þocinjeno je oko 45 razbojstava, Ăto znaci da se svaki dan zabiljeĀi n
U Sarajevu se tijekom ljeta evidentira najmanje jedn
Dvije osobe su početkom kolovoza na trolejbusnoj stanici Aneks
u Ulici Safeta Hadžića, uz prijetnju nožem, napale i pokušale
opljačkati A. B. iz Sarajeva. Došlo je i do fizičkog sukoba, ali
razbojnici od A. B. nisu uspjeli ništa oteti, nakon čega su
pobjegli. Prilikom izvršenja ovog djela oštećeni je zadobio lakše
tjelesne ozljede desne podlaktice, koje su mu nanesene nožem.
Žrtvu porezali nožem
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
Dva automobila su se sudarila u subotu u
poslijepodnevnim satima u selu Lukač pored
Kutjeva. U sudaru je teško ozlijeđeno troje ljudi
dok su Audi i Fiat Punto gotovo u potpunosti
uništeni. Unesrećeni putnici prevezeni su u Opću
županijsku bolnicu u Požegi. Navodno jedno od
vozila nije poštivalo pravo prednosti prolaska.
OZLIJEĐENI
Zagrebačka policija kazneno je prijavila T. J.
B. (40) zbog pokušaja ubojstva supruga Z. B.
(39). Iz policije navode da su se supružnici
posvađali i potukli u subotu oko 2.30 sati u
stanu na Medveščaku. Žena je pritom
supruga lakše ozlijedila nožem. Liječničku
pomoć pružili su mu na mjestu zločina.
SUKOB
39 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
STOP
POLICIJA
Imate hitnu informaciju?
Pozovite nas na broj
036 333 436
!
Teška nesreća u Sarajevu
Nesreća kod Srebrenika
Prijavljen Tužiteljstvu
Opelom udario u stup
ulične rasvjete i poginuo
Otkačila se stolica u zabavnom
parku, ozlijeđene djevojke
Ukradenim vozilom izmirio dug
„
„
„
SARAJEVO - U su-
boIu oko 20.20 saII, na
koIovozu UIIce DzemaIa
BI]edIca, naspram ben-
zInske posIa]e ¨Braca
Mu]Ic¨, dogodIIa se Ieska
promeIna nesreca u ko]o]
]e ]edna osoba IzgubIIa zI-
voI. Tom prIIIkom dosIo ]e
do skreIan]a u desnu sIra-
nu Izvan koInIka I udara
u meIaInI sIup uIIĀne
rasv]eIe puInIĀkog mo-
Iornog vozIIa marke OpeI
Corsa, regIsIracI]skIb
oznaka T65-J-408, ko]Im
]e upravI]ao C. B., roāen
1983. Iz IIIdze. U ovo] pro-
meIno] nesrecI Ieske I]e-
Iesne ozI]ede opasne po
zIvoI zadobIo ]e vozaĀ C.
B. I II]eĀnIĀka pomoc mu
]e ukazana na KUM-u
KIInIĀkog cenIra UnIver-
zIIeIa Bara]evo, gd]e ]e u
21.23 saIa od zadobIvenIb
ozI]eda premInuo.
O ovom dogaāa]u
]e obavI]esIen zupanI]-
skI IuzIIeI] u Bara]evu, a
oĀevId ]e IzvrsIIa ekIpa
MUP-a Bara]evske zupa-
nI]e. IsIraga oko uzroka
nesrece ]e u II]eku.
SREBRENIK - DvI]e
d]evo]ke ozII]eāene su u
suboIu oko 20.30 saII u
naseI]u KIseI]ak u Brebre-
nIku kada se u zabavnom
parku oIkaĀIIa sIoIIca sa
sIro]a za zabavu poznaII-
]eg kao "TvIsIer¨, poIvr-
dIII su u PoIIcI]sko] posIa-
]I BrebrenIk.
Jedna d]evo]ka ]e za-
dobIIa Iakse, a druga Ieze
I]eIesne ozI]ede I prema
nesIuzbenIm InformacI-
]ama radI se o prI]eIomu
noge. Nesreca se, kako su
prenI]eII medI]I, dogodIIa
na samom poĀeIku vo-
zn]e, kada brzIna nI]e bIIa
veIIka. BIoIIca, ko]a se oI-
kaĀIIa s nosaĀa, paIa ]e na
zasIIInu ogradu I srecom
nI]e ozII]edIIa I]ude ko]I su
se naIazIII u bIIzInI. Na
m]esIo nesrece brzo su
sIIgIe ekIpa bIIne pomocI
I poIIcI]a. U KIseI]aku se
InaĀe odrzava IradIcIo-
naInI sa]am na ko]em se
okupI dosIa I]udI.
TREBINJE - PoIIcI]a
Iz I]ubIn]a dosIavIIa ]e
Okruznom IuzIIeI]sIvu
u TrebIn]u Izv]esce pro-
IIv M. B. Iz BIIece zbog
sumn]e da ]e ukrao vozIIo
OpeI KadeII ko]I ]e zaIIm
na Ime duga dao dvo]IcI
sugraāana, prIopceno ]e
Iz CenIra ]avne sIgurnosII
TrebIn]e.
U prIopcen]u se navo-
dI da ]e poIIcI]a pronasIa
vozIIo kod ]edne osobe
u MosIaru, oduzeIa ga I
vraIIIa vIasnIku. AuIomo-
bII, ko]I nI]e bIo u voznom
sIan]u, vIasnIsIvo ]e M.
B., a ukraden ]e 29. koIo-
voza, u m]esIu VIabovIcI,
opcIna I]ubIn]e.
Kr I mI naI I sII Ākom
obradom uIvrāeno ]e da
posIo]e osnove sumn]e
da ]e osumn]IĀenI ukrao
vozIIo, a zaIIm ga na Ime
duga dao dv]ema osoba-
ma Iz BIIece ko]e su, ne
zna]ucI da ]e rI]eĀ o kraāI,
auIomobII prodaII osobI
Iz MosIara kod ko]e ]e I
pronaāen.
cu I maIoI]eInIku na IereI ]e
sIavI]eno da su 21. koIovo-
za opI]aĀkaII IrgovInu Nas
dom ko]a se naIazI u UIIcI
MuIa MusIafe BaseskI]e,
gd]e su prI]eIecI pIsIoI]em
opI]aĀkaII radnIcu I Iz bIa-
ga]ne uzeII oko 300 maraka.
Napadi na građane
Ipak, na]vecu pI]aĀku su
osIvarIII 19. koIovoza kada
su s pIsIoI]Ima upaII u kIub
Igara IuIrI]e BIH u JeIIcevo]
uIIcI, gd]e su razbo]sIvo Iz-
vrsIII I nad radnIcom I nad
pos]eIIIeI]Ima ko]e su zaIe-
kII unuIra nakon Āega su
pob]egII s ukupno oko 2000
maraka. Tada ]e po uIasku
u IuIrI]u ]edan od razbo]nI-
ka prIsao do puIIa I pIsIoI]
uperIo prema radnIcI, dok
]e drugI naredIo pos]eIIIeI]I-
ma da se ne mIĀu. PI]aĀkas
]e na]prI]e Iz bIaga]ne uzeo
oko 200 maraka, poIom ]e
poĀeo preIuraII po sIoIovI-
ma Ie ]e u ]edno] od IadIca
nasao oko 600 maraka, ko]e
]e Iakoāer zgrabIo.
Kada su zavrsIII s puI-
Iom, razbo]nIcI su opI]aĀ-
kaII I peI pos]eIIIeI]a ko]e
su zaIekII u kIubu Igara Ie
su od n]Ib uzeII ukupno 1200
maraka, nakon Āega su po-
b]egII.
OsIm n]Ib, zbog razbo]-
sIva Izvrsenog 5. ru]na u
IrgovInI Bofa u UIIcI Ade-
ma Buce kada ]e odneseno
oko 1000 maraka ubIcenI su
BeId KuIdI]a {18) I maIoI]eI-
nI MeIdan I. {16). Nedugo
nakon prI]ave, poIIcI]a ]e
radecI na rasv]eII]avan]u
razbo]sIva pronasIa osum-
n]IĀene kod ko]Ib su prona-
āena I oduzeIa dva noza,
opI]aĀkanI novac Ie od]eca
ko]u su korIsIIII prI upadu
u IrgovInu, nakon Āega su
obo]Ica ubIcena.
OsIm ob]ekaIa, razbo]-
nIcI su na uIIcI napadaII
graāene uz prI]eIn]u fIzIĀ-
kom snagom, nozevIma,
pIsIoI]Ima Ie Im oIImaII
novac, mobIIeIe, novĀanI-
ke, dokumenIe, dok su od
drzavI]anke IIaII]e M. D. I.
na Trgu meāunarodnog
prI]aIeI]sIva oIeII novac,
mobIIeI, foIoaparaI I doku-
menIe, kada su ]e presreIa
ĀeIvorIca napadaĀa, od ko-
]Ib ]e ]edan Imao noz.
Otimačine automobila
Ipak, bIIo ]e sIuĀa]eva
da su graāanI prI]avI]IvaII
da su Im razbo]nIcI oIImaII
I auIomobIIe. Tako ]e D. M.
Iz Bara]eva prI]avIo da su
ga u UIIcI KurIa Borka pre-
sreIe dvI]e n]emu nepoznaIe
osobe su mu uz uporabu fI-
zIĀke snage I drvene paIIce
oduzeIe AudI A6 I odreāenu
sumu novca. Takoāer, A.
B. Iz Bara]eva ]e nekoIIko
dana kasnI]e prI]avIo da ga
]e vIse razbo]nIka zaskoĀIIo
I napaIo u naseI]u PofaIIcI,
da nIsu korIsIIII vaIreno nIII
bIIo ko]e oruz]e, osIm fIzIĀke
snage, Ie su mu oduzeII Pe-
ugeoI 206.
OsIecenI ]e Iom prIII-
kom zadobIo Iakse I]eIesne
ozI]ede, a u poIIcI]I se nI]e
mogao IoĀno Iz]asnIII koII-
ko ]e bIIo napadaĀa. Nepo-
znaIe osobe su poĀeIkom
koIovoza presreIe MIrzu
ImamovIca, sIna poznaIog
sara]evskog bIznIsmena NI-
bada ImamovIca, opI]aĀka-
Ie ga I od n]ega ukraIe AudI
AT u UIIcI Husrefa BedzIca.
ImamovIc ]e dopraIIo d]e-
vo]ku do zgrade na CIgIa-
nama u ko]o] zIvI Ie ]e u Au-
dI]u saĀekao da ona uāe u
sIubIsIe. Tada se BMW za-
usIavIo Ispred ImamovIca
Ie su ga dvo]Ica muskarca s
pIsIoI]Ima naI]eraII da IzIāe
Iz AudI]a, nakon Āega su se
odvezII u nepoznaIom sm]e-
ru. PoIIcI]a za sada nI]e pro-
nasIa razbo]nIke nIII ukra-
deno vozIIo, dok ]e NIbad
ImamovIc nedugo nakon
razbo]sIva Iz]avIo da mu
se nIIko nI]e ]avIo kako bI
dao novac za povraI vozIIa.
OsIm auIomobIIa, nepozna-
II razbo]nIk ]e prI]e nekoIIko
dana od H. B. Iz Bara]eva
oduzeo bIcIkI u VIIsonovom
seIaIIsIu. OsIecenI ]e prI]a-
vIo da mu ]e prIsao razbo]-
nIk s pIsIoI]em I naredIo mu
da se ne mIĀe Ie se udaI]Io s
n]egovIm bIcIkIom.
TEREĆUJE
IJU
ani,
tomobili...
lovoza i þrvih ¡0 dana rujna
ajmanje þo jedna þljacka
U prvoj polovici tekuće
godine počinjeno je 276
razbojstava na području
Sarajeva
Tijekom kolovoza i prvih
desetak dana rujna
počinjeno je 45 razboj-
stava, što znači da se
svaki dan zabilježi
najmanje po jedna
pljačka
276
45
no razbojstvo dnevno
F
o
t
o
:
A
r
h
i
v

Policija je uspijela rasvijetliti neke odpljački
NJEMAČKA Prvi rezultati parlamentarnih izbora pokazali
Postigli smo izvrstan rezultat i obećavam da ću uspješno i odgovorno voditi Njemačku sljedeće četiri godine, izjavila je sinoć Angela Merkel
PremaprvImprognoza-
ma]avnIbTVposIa]aABD
I ZDI, demokrscanska
UnI]aCDU/CBUkanceIar-
keAngeIeMerkeIuv]erI]IvI
]epob]ednIkparIamenIar-
nIb Izbora u N]emaĀko] dok
UnI]Indosadašn]IkoaIIcI]-
skI parIner IIberaIno-de-
mokraIskasIranka{IDP)
nI]e usp]eIa prI]ecI IzbornI
pragIakodasveukazu]ena
formIran]eIzv.“veIIkekoa-
IIcI]e¨ Izmeāu UnI]e CDU/
CBUIBocI]aIdemokraIske
sIranke N]emaĀke {BPD).
DeseIakmInuIaprI]e19
saII sInoc se okupI]enIma u
CDUobraIIIašefIcasIran-
ke AngeIa MerkeI okruzena
svo]Im na]bIIzIm suradnI-
cIma.Premda]ošnIsubIII
ob]avI]enI prvI nesIuzbenI
rezuIIaII {oĀekIvaII su se
oko21saI)negoIekIzIazne
ankeIe,MerkeI]erekIada
]eCDUuspIopokazaIIN]e-
maĀko] su sIranka I]udI.
“PosIIgII smo IzvrsIan
rezuIIaI I obecavam da cu
usp]ešnoIodgovornovodI-
II N]emaĀku sI]edece ĀeIIrI
godIne. VeĀeras ]e prera-
no govorIII o koaIIcI]skIm
kombInacI]ama, Io ce bIII
na dnevnom redu vec suIra
{danas, nap.a.), aII danas
mozemo sIavIII¨, rekIa ]e
sInoc MerkeI pred IIsucu
I]udIuBerIInu.Premapo-
sI]edn]Im podacIma moguc
]eIuIazakuBundesIageu-
roskepIIĀne sIranke AIIer-
naIIve za N]emaĀku {AfD)
ko]a kao svo] IskI]uĀIvI cII]
IsIIĀe IzIazak N]emaĀke Iz
zoneeura.
Veći odziv
Prema proraĀunIma
naĀIn]enIm na IemeI]u IzIa-
znIb ankeIa I prvIb poda-
Iaka Iz IzbornIb ]edInIca,
UnI]aCDU/CBUosvo]IIa]e
42posIogIasova,BPD26,
IDP4,T,sIrankaI]evIce8,3,
ZeIenI8,1,IeAfD4,9posIo
gIasova. OdazIv na ]uĀeras-
n]ImsaveznImIzborImabIo
]e T3 posIo. BI]eĀ ]e nesIo
vecem odazIvu u odnosu
na preIbodne Izbore prI]e
ĀeIIrI godIne, kada ]e IzasIo
T0 posIo upIsanIb bIraĀa,
šIo ]e bIIa rekordno nIska
IzIaznosI.
Zasad ]e veIIko pIIan]e
boce II AfD usp]eII ucI u
BundesIag. U sIuĀa]u da
osIaneprIovImrezuIIaIIma
UnI]I CDU/CBU nedosIa]u
svega dva zasIupnIĀka m]e-
sIa za vecInu u BundesIagu.
Moguće koalicije
B obzIrom da ]e UnI]a
CDU/CBU na ĀeIu s kance-
Iarkom MerkeI uoĀI Izbora
u vIse navraIa odIuĀno Is-
kI]uĀIIa koaIIcI]u s AfD-om,
osIa]e ]edIno mogucnosI
koaIIcI]esBPD-om.AngeIa
MerkeI se vec ]ednom, od
2005. do 2009. naIazIIa na
ĀeIu Izv. "veIIke koaIIcI]e¨
uko]o]]efunkcI]umInIsIra
fInancI]aobnašaosadašn]I
gIavnIkandIdaIBPD-ana
IzborImaPeerBIeInbrueck.
AngeIaMerkeI]euvIšena-
vraIabvaIIIaradIadašn]e
“veIIkekoaIIcI]e”.
IsIodobnosIzborImaza
saveznIparIamenIBunde-
sIag odrzanI su I IzborI za
pokra]InskI parIamenI u
savezno]pokra]InIHessen.
Prema prvIm progno-
zama nazIre se pob]eda
socI]aIdemokraIsko-zeIene
koaIIcI]e.
Francuzi u prtljazi zrakoplova iz
Caracasa pronašli 1,3 tone kokaina
Kapetanu Costa
Concordije oduzeta dozvola
NANTERRE - Irancu-
skapoIIcI]azaborbuproIIv
narkoIIkanedavno]euzra-
kopIovu AIr Irancea Iz
pravcaCaracasazapII]enIIa
vIse od Ionu ĀIsIog kokaIna,
]ednosIavno posIozenog u
IrIdeseIak kovĀega ko]I nIsu
prIpadaII nI]ednom puI-
nIku.
NakonferencI]IzaIIsak
u suboIu naveĀer u uredIma
sredIšn]eguredazasuzbI]a-
n]e krI]umĀaren]a narkoIIka
u francuskom gradIcu Nan-
Ierreu,bIIzuParIza,francu-
skI mInIsIar unuIarn]Ib
posIova ManueI VaIIs ĀesII-
Iao ]e IsIrazIIeI]Ima na Io]
zapI]enI, na]veco] Ikad
osIvareno] u Irancusko].
Dodao]ekako]e‘nekoIIko’
osobasIavI]enouprIIvor.
BI]eĀ ]e o IsIrazI od neko-
IIko I]edana, voāeno] u
suradn]I sa špan]oIskom,
brIIanskomInIzozemskom
poIIcI]om ko]a ]e omogucIIa
u peIak, prema navodIma
venezueI anskI b vI asII ,
zapI]enu1,3IonekokaIna,
šIopredsIavI]aupreproda]I
vrI]ednosI od prIbIIzno 200
mIII]unaeura.Taafera‘IIu-
sIrIra svrbu ]aĀan]a meāu-
narodne suradn]e u borbI
proIIv krI]umĀara`, ocI]enIo
]eVaIIs,]avI]aHIna.
"KrI]umĀarI svakI puI
uvodenovusIraIegI]u,mI]e-
n]a]upuIovedroge.MIsIoga
moramonepresIanoprIIa-
goāavaII nase sIuzbe I nase
sIraIegI]eIomenapreIku”,
dodao]eon.
“NekoIIko prIpadnIka
zIoĀInaĀke organIzacI]e
sIavI]eno ]e u prIIvor II]e-
kom zadn]a 24 saIa”, IsIa-
knuo ]e mInIsIar ko]I ]e,
meāuIIm, odbIo navesII
n]Ibovbro].UCaracasusu
venezueIanskevIasIIna]a-
vIIeoIvaran]eIsIragekako
bIseusIanovIIopodrI]eIIo
Iedroge.
RIM - Irancescu
BcbeIIInu,kapeIanukru-
zeraCosIaConcordIako]I
]eovogaI]ednauspravI]en
nakon sIo ]e u sI]eĀn]u 2012.
dozIvIo bavarI]u Ispred
IoskanskeobaIe,oduzeIa
]e dozvoIa za upravI]an]e
pIovIIIma, ob]avIo ]e IaII-
]anskIIIsak,prenosIHIna.
TaII]anskI mInIsIar pro-
meIaMaurIzIoIupI]oš]e
kra]em IIpn]a poIpIsao
uredbu o oduzIman]u
dozvoIe BcbeIII nu, a
odIuka]eob]avI]enaovoga
I]edna. BcbeIIInova zeI]a
daponovnopreuzmezapo-
v]ednIsIvo broda IIme ce
osIaIIneIspun]ena.
Nevjerojatna zapljena
Dvije godine nakon havarije
Turska vjerojatno nikada neće ući u Europsku
uniju zbog predrasuda koje imaju neke zemlje
članice. Turska će vjerojatnije pregovarati o
posebnom pristupu europskom tržištu, kao
što je to na primjer napravila Norveška.
EGEMEN BAGIS
turski ministar za odnose
s EU-om i glavni pregovarač
Svijet
40 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
‘Ako se dokaže da lažeš o kemijskom
oružju, promijenit ćemo stajalište o
Siriji’, rekao je predstojnik Ureda
ruskog predsjednika Sergej Ivanov
nakon što je Damask objavio podatke
o svom programu kemijskog oružja.
BASHAR AL-ASAD
predsjednik Sirije
Demokršćani Angele
Merkel izborni pobjednici
Moguć je i ulazak u
Bundestag euroskep-
tične stranke Alterna-
tive za Njemačku (AfD)
koja kao svoj isključivi
cilj ističe izlazak Nje-
mačke iz zone eura
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
Život je izgubilo 25 osoba u samoubilač-
kom napadu koji se dogodio u pakistan-
skom gradu Peševaru. Bombaš samoubo-
jica aktivirao je bombu ušavši u crkvu kada
je molitva završavala, u dijelu grada Kissa
Kavani, navode lokalni izvori.
PAKISTAN
UKRATKO
IZ SVIJETA
41 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
u okviru svojih stalnih aktivnosti, ăuS¡ ĉ udruĀenje za automatsku identifikaciju, elektronsku
razmjenu þodataka i uþravljanje þoslovnim þrocesimaĆ, organizira za svoje clanice i sve
zainteresirane koji Āele viĂe saznati o uþotrebi uS¡ standarda, strucni
S L H l N A l
„GS1 RJEŠENJA UNAPREĐUJU POSLOVNE PROCESE“
Seminar ce se odrĀati 08. oktobra 20¡3. godine (utorak) u Sarajevu, hotel ăladon llazaĆ, uĀemala
8ijedica ¡85, sa þocetkom u ¡¡,00 sati.
1eme seminara:
- uved u 6S1 Standarde
- 2nacaj ispravnesti bar keda: kvaIitet izrade i Ătampe - niĄi treĂkevi pesIevanja
- kediranje transpertnih pakevanja, najceĂca pitanja kerisnika 6S1 standarda
- SIjedivest u Iancu snabdijevanja
lrijave za uceĂce na seminaru moĀete dostaviti þutem e·maila, faksa, ili þoĂtom, na adresu
udruĀenja uS¡, najkasnije do 04. oktobra 20¡3. godine.
uceĂce na seminaru je besþlatno za sve clanice udruĀenja uS¡. ucesnici ce dobiti uvjerenja o
þrisustvu na seminaru.
Sve dodatne informacije o Seminaru moĀete dobiti þutem telefona 033/258·646, 033/258·641 i
e·maila infoQgs¡bih.com
u skladu sa odredbama Statuta udruĀenja uS¡, saziva se redovna
Þ£1A SkuÞā1lWA ubRuă£W1A 6S1
koja ce se odrĀati 08. oktobra/listoþada 20¡3. godine u
hotelu ladon llaza u Sarajevu, sa þocetkom u ¡3,00 sati
Ia sjednicu SkuþĂtine þredlaĀe se
bW£VWl R£b
¡. lzbor verifikacione komisije
2. usvajanje unevnog reda SkuþĂtine
3. usvajanje zaþisnika sa þrethodne sjednice SkuþĂtine
4. lzvjeĂtaj verifikacione komisije
5. lzvjeĂtaj o radu udruĀenja u 20¡2 godini
6. linansijski izvjeĂtaj udruĀenja uS¡ za 20¡2. godinu, levizorski izvjeĂtaj
1. udluka o izboru revizora za 20¡3. i 20¡4. godinu
8. lrijedlog llana aktivnosti za þeriod: 20¡4.·20¡6.
9. lrijedlog finansijskog þlana za þeriod: 20¡4.·20¡5.
¡0. lrijedlog odluke o izboru i imenovanju direktora udruĀenja
¡¡. lrijedlog udluke o razrjeĂenjima i imenovanjima clanova uþravnog odbora
¡2. lnformacija o radu i finansijskom þoslovanju udruĀenja u þeriodu januar· juli 20¡3. godine, sa
þrocjenom ostvarenja do kraja 20¡3. godine
¡3. lnformacija o iskljucenju/istuþanju clanica iz udruĀenja
¡4. ustala þitanja
lravo uceĂca na SkuþĂtini imaju ovlaĂteni þredstavnici svih þreduzeca · þunoþravnih clanica
ĆuS¡ć.
lrijave za uceĂce je þotrebno u þismenom obliku dostaviti u ured udruĀenja ĆuS¡ć najkasnije 5
radnih dana þrije odrĀavanja sjednice, na brojeve fax·a: 033/922·452, 033/258·645, ili na e·mail
adresu: infoQgs¡bih.com. u þrijavi je þotrebno navesti sljedece:
· naziv þreduzeca · clanice udruĀenja uS¡· ime i þrezime ovlaĂtenog þredstavnika þreduzeca
· funkcija/radno mjesto
· kontakt telefon, fax, e·mail adresa
uvid u materijale koji ce se razmatrati na SkuþĂtini obezbijeden je za þrijavljene ucesnike u
þrostorijama udruĀenja uS¡ u Sarajevu, ul. Hehmeda Sþahe br. 24, svaki dan od 25. seþtembra,
20¡3. godine, od ¡0 do ¡3 sati.
udruĄenje 6S1
¸

Udruzenje GS1
Mehmeda Spahe 24
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
T 033/258-646, 033/258-647
F 033/922-452, 033/258-645
Einfo@gs1bih.com
www.gs1bih.com
PEKING - BIvšegvIso-
kog kIneskog duznosnIka
BoXIIaIa]esuduJInanu,
gradu u IsIoĀno] pokra]InI
Bbandong, progIasIo krIvIm
po svIm IoĀkama opIuznIce
I osudIo ga na kaznu dozI-
voInog zaIvora.
Za korupcI]u ]e osuāen
na dozIvoInI zaIvor, 15 go-
dIna za pronev]eru I sedam
godIna zaIvora za zIopo-
rabu ovIasII. N]emu ce bIII
zapII]en]ena I sva ImovIna,
navodIseuobavI]esIIsuda
u JInanu, gIavnom gradu
pokra]Ine Bbandong. BIvsI
mInIsIar IrgovIne, 64-godIs-
n]I Bo XIIaI ]e bIo sIranaĀ-
kI prvak u CbongqIngu, a
opIuznIca ga ]e IereIIIa za
korupcI]u I pronev]eru 25
mIII]una eura 90-Ib godIna,
kada ]e upravI]ao gradom
DaIIanom na s]everoIsIoku
KIne. Za zIoporabu ovIasII
opIuzen ]e ]er ]e sprI]eĀIo
bIIskog suradnIka Wanga
II]una, zapov]ednIka po-
IIcI]e u CbongquIngu, da
IsIrazI sumn]e o ubo]sIvu
prIpIsanom Boovo] supru-
zI. Boova supruga Gu KaIIaI
osuāena ]e na zaIvorsku ka-
znuzaubo]sIvobrIIanskog
posIovnog Āov]eka NeIIa
Heyvooda, ]avI]a HIna.
Boov pad ukazao ]e na
nesugIas]e Izmeāu prIsIa-
sa maoIsIIĀke ekonomI]e
socI]aInIb ]ednakosII. Boo-
vo suāen]e u gradu JInanu
kuImInacI]a ]e na]veceg po-
IIIIĀkog skandaIa u KInI od
pada 'ĀeIveroĀIane bande'
na kra]u KuIIurne revoIucI]e
19T6. godIne.
NAIROBI - Na]man]e
59 osoba ]e ubI]eno, a 1T5 ]e
ran]eno u IerorIsIIĀkom na-
padu u IrgovaĀkom cenIru
u kenI]skom gradu NaIrobI-
]u. TerorIsII ]os uvI]ek drze
30-ak IaIaca. VIasII sIrabu-
]u da bI bro] mrIvIb mogao
bIII ]os vecI, ]avI]a HBT.
U Iuksuznom Irgo-
vaĀkom cenIru WesIgaIe
MaIIu u NaIrobI]u od ]uĀer
Ira]e prava drama. PrI-
padnIcI somaIske skupIne
AI-Bbaabab, povezane s
AI-Qa`Idom, upaII su u Ir-
govaĀkI cenIar I oIvorIII va-
Iru Iz auIomaIskog oruz]a.
IeI]eII su mecI, od]ekIvaIe
granaIe. Ova] ]e napad,
ko]I napadaĀI opIsu]u kao
WesIgaIe spekIakI, osveIa
za upad kenI]skIb snaga u
BomaII]u 2011. I na]avI]u]u
daI]n]e napade.
NapadaĀI ]os uvI]ek
drze nepoznaI bro] IaIaca.
Prema nekIm Izv]escIma,
opkoI]enI su sIgurnosnIm
snagama. Meāu ran]enIma
I pogInuIIma Ima I sIranaca.
Irancuska ]e poIvrdIIa da
su ubI]ene dvI]e IrancuskI-
n]e.
AmerIĀkI BIaIe Depar-
ImenI, ko]I ]e osudIo napa-
de kao bezumnI ĀIn nasII]a,
ob]avIo ]e da su u napadu
ran]ena Iro]Ica amerIĀkIb
drzavI]ana. Meāu ubI]enI-
ma su I dva Kanaāana, od
ko]Ib ]e ]edan dIpIomaI, Ie
]edna KIneskIn]a. U obra-
can]u nacI]I kenI]skI ]e pred-
s]ednIk usIvrdIo kako meāu
pogInuIIma Ima I ĀIanova
n]egove sIre obIIeI]I.
Prema Iz]avama sv]edo-
ka, meIa napada nIsu bIII
musIImanI, nego svI osIaII.
VI]ece sIgurnosII UN-a
na]osIrI]e ]e osudIIo napad
IerorIsIa u KenI]I. U ]edno-
gIasno prIbvaceno] Iz]avI
15 ĀIanIca VBUN-a Izraza-
va soIIdarnosI s narodom I
vIadom KenI]e u ovIm Ies-
kIm IrenucIma. VI]ece ]e
ponovIIo osudu IerorIzma
u svIm n]egovIm obIIcIma
I IzrazIIo odIuĀnosI u borbI
proIIv IerorIzma.
Napad su osudIIe I B]e-
dIn]ene Drzave.
"PoĀInIIeI]I ovoga gnu-
snog ĀIna Ireba]u bIII Izve-
denI pred IIce pravde, a mI
vIadI KenI]e nudImo punu
poIporu kako bI Io posII-
gIa”, rekIa ]e gIasnogovor-
nIca VI]eca za nacIonaInu
sIgurnosI CaIIIIn Hayden.
AmerIĀkI drzavnI Ia]nIk
JobnKerryrekao]eda]eu
napadu ubI]ena supruga
]ednog dIpIomaIa ko]I radI
za amerIĀku vIadu.
"NapadI popuI ovoga
nece promI]enIII nasu opre-
dI]eI]enosI za mIr I pravdu
ko]I mora]u bIII dosIupnI
svIm I]udIma, nego ce po-
]aĀaII odIuĀnosI da sIane-
mo na puI eksIremIzmu I
podupIremo IoIerancI]u u
cI]eIome svI]eIu¨, nagIasIo
]e Kerry.
Najveći politički skandal u Kini
Bo Xilai osuđen na doživotni zatvor
Najmanje 39 osoba je ubijeno, a viĂe od ¡50 je ranjeno kad je teroristicka
skuþina od desetak ljudi naþala u subotu luksuzni trgovacki centar u Nairobiju
Vijeće sigurnosti UN-a
osudilo teroristički
napad u Keniji
8orba þrotiv nasilja
Za biznismena Kostića nema krize
700 milijuna eura
nema gdje uložiti!
„
ROVINJ - VIasnIk MK
grupe I drugopIasIranI na
Iorbesovo] IIsII u BaIka-
nu, srbI]anskI bIznIsmen
MIodrag KosIIc Iz]avIo ]e
da ]e n]egova kompanI]a
prosIa neosIecena kroz
ekonomsku krIzu. Kaze da
Imanovca,aIIdaganema
gd]e uIozIII.
-MoguprIkupIIIIzme-
āu 600 I T00 mIII]una eura
za InvesIIran]e, aII nema
odgovara]ucIb prIIIka za
uIagan]eure-
gI]I,kazao]e
KosIIc, pre-
nosI BeIa.
On ]e na
konferencI]I
o komu-
nIkacI]amaWeekendMedIa
IesIIvaIuBovIn]ukazaoda
]e godIsn]I prIbod MK grupe
T00 mIII]una eura, zarada
prI]eoporezIvan]akamaIa
I amorIIzacI]e 140 mIII]una
eura. Pros]eĀno sIan]e nov-
ca na raĀunu ]e, kako kaze,
120 mIII]una eura posI]ed-
n]Ib godInu I poI.
- Ako gIedaIe pros]eĀ-
nu zaduzenosI kompanI]a,
mozemo podIcI kredIIe za
500-600 mIII]una eura. Ako
seIomedodagoIovInana
raĀunu, mI Imamo za Inve-
sIIran]e 600 do T00 mIII]u-
naeura.To]erespekIabII-
nasumazacI]eIu£uropu,
a naāIIe mI meIu u regI]I
ko]a ce osIguraII povraI ka-
pIIaIaod15posIo.Nema]e,
IsIaknuo ]e KosIIc. VIasnIk
MK grupe, sasIavI]ene od
36 kompanI]a ko]e se bave
posIovIma od proIzvodn]e
secera do proda]e sofIvera,
navodIdakompanI]eregI]e
mora]urasIIdabIsezašIIII-
IeodpreuzIman]aIIzIšIene
gIobaIno IrzIsIe.
Biznis
42 lonedjeljakĈ 23. 9. 20¡3.
Ĉ Piše: Marija Šagolj
Ĉ biznisQdnevni·list.ba
MOSTAR–IaboraIorI]-
skeanaIIzeprovedeneuna-
šo]zemI]IpokazaIesukako
sebro]nIproIzvodIpoIroša-
ĀIma proda]u kao krIvoIvo-
rIne.
Na]ĀescI proIzvodI ko]I
nIsu odgovaraII vazecIm
propIsIma II]ekom ove go-
dIne bIII su med, aIkoboIna
pIca, pIvo I vIno Ie voda za
pIce. Da su sIeInI po zdrav-
I]e I]udI pokazaIo se kod
po]edInIb sIadoIeda, snack
proIzvoda I, Iakoāer, vode za
pIce. PosIoIak neodgovara-
]ucIb uzoraka brane u BIH
u 2012. godInI I II]ekom 2013.
kreIao se oko ĀeIIrI posIo.
Zdravstvena ispravnost hrane
Kakosunamob]asnIIIu
AgencI]I za sIgurnosI brane
u BIH, brana ko]a se naIazI
na IrzIsIu mora bIII kvaIIIeI-
na I zdravsIveno Ispravna.
UAgencI]Isunaspods]eIIII
da Zakon o branI naIaze da
zdravsIvena IspravnosI bra-
nepodrazumI]evasIgurnosI
da brana nece uzrokovaII
šIeIne uI]eca]e na zdravI]e
I]udI ako ]e prIpremI]ena
I konzumIrana u skIadu s
n]ezInomnam]enom,akva-
IIIeIa brane se odnosI na sve-
ukupna svo]sIva brane ko]a
doprInosen]ezIno]sposob-
nosII da zadovoI]I poIrebe
kra]n]eg poIrosaĀa.
TI]ekom ove godIne bra-
na ko]a se naIazI na IrzIsIu
BIH na]Āesce nI]e odgovara-
Ia fIzIĀko-kemI]skI. TakvIb
]e, doda]u u agencI]I, bIIo
T,8T posIo neodgovara]ucIb
uzoraka. Takoāer, neodgo-
vara]ucIb uzoraka brane po
mIkrobIoIoškImpropIsIma
bIIo ]e 2,69 posIo od ukupno
IspIIanIb.
- BkupIne brane ko]e
na]Āesce nIsu odgovaraIe
vazecIm propIsIma u BIH u
prvIb deveI m]esecI 2013. bIIe
su "med, pĀeIIn]I proIzvodI
IproIzvodIodmeda”,“pIvo
I bezaIkoboIno pIvo, aIko-
boIna pIca I vIno¨ I "voda za
pIce¨ zbog neodgovara]uceg
sasIava I organoIepIIĀkIb
svo]sIava,navodeuAgencI-
]I. Doda]u da mIkrobIoIoskI
na]Āesce nIsu odgovaraII
uzrocI brane Iz sI]edecIb
skupIna: “sIadoIedI, ukI]u-
Āu]ucI IedenI prIpravak sa
Sajam industrijskih tehnologija
Pet bh. tvrtki na
sajmu u Hannoveru
„
SARAJEVO - Van]-
skoIrgovInska komora
BIH {VTK BIH), u par-
InersIvu sa ŠvIcarskIm
programomzapromocI-
]u uvoza u £U {BIPPO)
I UBAID-BIda IIBMA
Pro]ecI BosnIa & Her-
zegovI na, organIzI ra
za]ednIĀkI nasIup kom-
panI]a Iz BIH na sa]mu
HANNOV£B IAIB.
InaĀe, rI]eĀ ]e o na]ve-
cem meāunarodnom
sa]mu IndusIrI]skIb Ieb-
noIogI]a u svI]eIu, ko]I ce
se odrzaII u Hannoveru
u N]emaĀko] od T. do 11.
Iravn]a 2014. VTK BIH
]eob]avIopozIvkompa-
nI]ama na sud]eIovan]e
naovomsa]mu.Ukupna
povrsIna bb. sIanda ]e 66
ĀeIvornIb meIara, naIa-
zIseuzkoIekIIvnIšIand
BIPPO-a.
Na sIandu ce IzIaga-
II peI bb. kompanI]a Iz
meIaIopreraāIvaĀke III
sIro]arskeIndusIrI]eko]e
proāu proces Izbora. Ba-
]am Hannover ]e IdeaIno
m]esIoupoznavan]apo-
sIovnIb parInera I vIse od
60 godIna ]e vodecI sa]am
na IrzIsIu InovaIIvnIb
IebnoIogI]a, maIerI]aIa I
Ide]a.
Tjednima teče rasprava o daljnjem paketu pomoći za Grčku
Prijeti li ponovno razbuktavanje krize u eurozoni oko eura?
„
BERLIN - IIsI DeuIsc-
be WeIIe {DW) pIse kako
vec I]ednIma IeĀe rasprava
o daI]n]em pakeIu pomocI
za GrĀku. MInIsIrI fInancI]a
£U-a su nedavno naveII ĀIIav
nIz dodaInIb probIema. BIo-
gasepIIa]uprI]eIIIIponov-
norazbukIavan]ekrIzeoko
eura?
Jedno vrI]eme se ĀInIIo
da ce se u £uropu vraIIII mIr.
GospodarsIvoseposIupno
oporavI]a, GrĀka odraāu]e
svo]e zadaIke I smaIra da
]enadobrompuIukakon-
soIIdacI]I proraĀuna. Jörg
Kramer, gIavnI ekonomIsI
Commerzbanke, za DW ]e
kazaokakoseupo]edInIm
zemI]amavIdepomacI.
-VIdImonekepomakeu
Bpan]oIsko], PorIugaIu I Ir-
sko]. Ove zemI]e su provoāe-
n]emreformIpovraIIIesvo]u
konkurenInosIIIo]epozIIIv-
no.AII,kaoIranI]e,IvrdImda
]ošnIsmoposIIgIIšIrokIre-
formskIprobo].PogoIovone
u veIIko] krIzno] zemI]I IIaII]I,
IvrdIon.Kramer]ezabrInuI
sIo u IIaII]I, u odnosu na dru-
gezemI]eeurozone,IzgodIne
u godInu doIazI do snaznI]eg
povecan]a pIaca unaIoĀ ma-
n]o]produkIIvnosII.ZemI]a
sIaInogubInakonkurenIno-
sII. No Io nI]e sve: TI]ekom
posI]edn]egsusreIamInIsIa-
ra fInancI]a £U-a u IIIvan-
skomVIInI]usuukoreno]eI
drugo po veIIĀInI gospodar-
sIvo£urope–Irancuska,IIo
zbogsvo]enespremnosIIna
reforme, navodI DW.
PosIo]IopasnosIdabII
BIovenI]amogIaposIaIInovI
probIemzaIošIoIamošn]e
banke u svo]Im bIIancama
Ima]umIII]unskedefIcIIe.Po-
redIoga,]ošove]esenIIeku
programI pomocI za Irsku,
Špan]oIskuIPorIugaI.Toda
]e GrĀko] poIrebno vIse novca
]asno]eIprI]eparIamenIar-
nIb Izbora u N]emaĀko].
- JedanaesI mIII]ardI ]e
poIrebno u sI]edece dvI]e
godInekakobIsepokrIIIfI-
nancI]skIdefIcIII,aondabI
mogao bIII nuzan dodaInI
program, mozda od deseI mI-
II]ardIeura,kakobIsezemI]I
oIakšaopreIazaknaprIvaIno
IrzIsIe kapIIaIa, proc]en]u]e
Jobannes Mayr, sIruĀn]ak za
euro Iz banke Bayern IB. Je
II moguce da nam vec na ]e-
senprI]eIInovoIzdan]eeuro-
krIze? Kramer Iu mogucnosI
ne zeII IskI]uĀIII s obzIrom da
pon]emuuzrocIkrIze]ošnIsu
oIkIon]enI.
-NemamošIrokIreform-
skInapredak,aIIupozadInI
Imamo£CBko]IkrozpoIIII-
ku]efIInognovca,davan]em
mogucnosII oIkupa drzavnIb
obveznIca,prIkrIvakrIzu.To
dovodIdoIogadasusadaI
poduzeca obrabrena I moze
se recI da ]e recesI]a u eurozo-
nI prosIa. Ponovno se bII]ezI
gospodarskIrasIIakouzrocI
krIzenIsuoIkIon]enI,rekao
]eon.
Med, pivo
pokazali s
ŠTO SV
LABORATORIJSKE ANALIZE DOSTAVLJENE AGENCIJI ZA
Mikrobiološki najčešće nisu odgova
sa šećerom, vodom, aromom voća
U RS-u 50 posto potreba se ne podmiruje iz vlastite poljoprivrede
proizvodnje. Od oko 200.000 poljoprivrednih gazdinstava u
RS-u, samo je 64.000 registrirano, a od toga 30.000 čine
gazdinstva koja se mogu pretvoriti u proizvodnu jedinicu.
STEVO MIRJANIĆ
ministar poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede RS-a
Škoda je proizvela 1,500.000
primjeraka druge generacije
Škode Fabije. Jubilarno vozilo je
Fabia 1.2 TDI
1,500.000
FABIA
odgovara]ucIb prIIIka z
uIagan]eure
gI]I,kazao]
KosIIc, pre
nosI BeIa
On ]e n
konferencI]
o komu
Iako je Agencija u suradnji
s nadležnim tijelima u BiH
nadležna za osiguranje
visoke razine zaštite života
i zdravlja ljudi, a subjekti
u poslovanju s hranom
odgovorni za stavljanje
zdravstveno ispravne hrane
na tržište, sami potrošači
imaju veliku odgovornost,
jer nepravilnom pripremom
zdravstveno ispravne hrane
može doći do kontaminacije
i tako se može povećati
rizik od bolesti prenosivih
hranom, kazali su nam iz
FSA-e. Oni potrošačima
posebno poručuju da na-
mirnice kupuju u objektima
registriranim za obavljanje
te djelatnosti, da pri kupnji
hrane treba provjeriti rok
trajanja i deklaraciju, te
da ne kupuju proizvode u
oštećenoj, napuhanoj ili
napukloj ambalaži.
- Treba izbjegavati hranu
kojoj su sezonska/organo-
leptička svojstva promi-
jenjena, koja izgleda kao
da je pokvarena (pljesnivi
proizvodi ili proizvodi koji
su promijenili boju i izgled).
Također, treba izbjegavati
ohlađenu i smrznutu lako
kvarljivu hranu koja stoji
izvan hladnjaka i zamrziva-
ča, gotovu hranu koja stoji
u otkrivenim posudama na
pultu, navode u Agenciji.
Isto tako, napominju da u
ljetnom razdoblju potrošači
trebaju skrenuti pažnju na
vrstu hrane koja predstavlja
poseban rizik u tom razdo-
blju: na način čuvanja i pri-
premu hrane, te na značaj
osobne i opće higijene, a sve
u cilju sprečavanja oboljenja
koja se prenose hranom.
Izbjegavati gotovu hranu koja stoji
u otkrivenim posudama na pultu
SAVJET POTROŠAČIMA
Postotak neodgovarajućih uzoraka hrane u B
Laboratorije za kontrolu
hrane u BiH redovito dostav-
ljaju Agenciji za sigurnost
hrane rezultate laboratorij-
skih analiza hrane
Zaposlenje
Crna Gora
Huawei će
zaposliti 5500
novih radnika
120.000
stanova
zjapi prazno
„
„
PEKING - Dok bro]nI
proIzvoāaĀI IeIefona oIpu-
sIa]u III pIanIra]u oIpusIIII
svo]e radnIke zbog uI]eca]a
ekonomske krIze, krIze u
HuaveI]u nema. Ova] kIne-
skI proIzvoāaĀ IeIekomunI-
kacI]ske opreme pIanIra u
sI]edecIb peI godIna zapo-
sIIII 5500 novIb radnIka, u
skIopu sIraIegI]e prosIren]a
usIuga ove kompanI]e u re-
gI]I, prenIo ]e IIsI CbIna Da-
IIy. HuaveI ]e, InaĀe, drugI
na]vecI sv]eIskI proIzvoāaĀ
IeIekomunIkacI]ske opre-
me, ko]I nam]erava europ-
skIm poduzeInIcIma ponu-
dIII svo]a IT r]esen]a, rekao
]e PaIrIck Zbang, preds]e-
daIeI] markeIInskog od]eIa
prI HuaveI £nIerprIse Bu-
sIness Group.
PODGORICA - U Cr-
no] GorI Ima oko 120 IIsuca
praznIb, prIvremeno nena-
sIan]enIb sIanova, ko]I se
ugIavnom Izda]u, a drzava
samo na porezu, na godIs-
n]o] razInI, gubI 32 mIII]una
eura, pIse "BIIc Crna Gora¨.
Ako se uzme da ]e pros]eĀna
cI]ena Izdavan]a sIana 250
eura, a sIopa poreza 9 posIo,
po ]ednom Izdanom sIanu
bI se u drzavnu bIaga]nu
m]eseĀno sII]evaIo 22,5 eura.
Iako su Iz drzavnog Zavoda
za sIaIIsIIku za kra] prosIe
godIne na]avI]IvaII podaIke
o bro]u podsIanara u Crno]
GorI, ]os uvI]ek Ia sIaIIsIIka
ne posIo]I.
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
Studija njemačkog analitičkog instituta Center Automotive Reserach
pokazala je da je u ovogodišnjem prvom polugodištu najveći
profter Porsche. Prema njihovim podacima, Porsche je sa svakim
prodanim automobilom ostvario 16.590 eura profta. Na drugom
mjestu su Ferarri i Maserati s 15 tisuća, nešto niže su njemački
premium predstavnici Audi i BMW, a malo iza njih Mercedes-Benz.
OGROMNA ZARADA
43 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
UKRATKO
IZ SVIJETA
Podaci Agencije za lijekove i medicinske proizvode pokazali
Na lijekove u Hrvatskoj potrošeno oko 1,3 milijarde maraka
„
ZAGREB - U HrvaIsko]
se u prosIo] godInI na II]ekove
poIrosIIo oko 5,0T4 mIII]arde
kuna {oko 1,3 mIII]arde ma-
raka). To ]e za 3,36 posIo vIse
nego godInu ranI]e, no prema
veIeproda]nIm cI]enama, po-
rasIa ]e Iek za mInImaInIb
0,13 posIo, sIo ]e znaĀa]no
man]e od pros]eĀnog pove-
can]a u razdobI]u od 2005.
do 2011. godIne, pokazu]u
podacI AgencI]e za II]eko-
ve I medIcInske proIzvode
{HAIM£D) ko]e prenosI
agencI]a HIna. PoIrosn]a na
II]ekove u HrvaIsko] I vIse
]e nego dvosIruko veca od
poIrosn]e u BIH. Po podacI-
ma ko]e smo ranI]e dobIII Iz
AgencI]e za II]ekove I medI-
cInska sredsIva BIH I prema
n]Ibovom Izv]escu o promeIu
II]ekova ko]I Ima]u dozvoIu za
promeI u BIH u prosIo] godI-
nI, ukupan promeI II]ekova
]e 551,033.056,48 maraka. U
usporedbI s ranI]Im podacI-
ma, Iz 2011. godIne, promeI
II]ekova vecI ]e za goIovo 40
mIII]una maraka.U prosIo]
su se godInI u HrvaIsko] na]-
vIse IrosIII II]ekovI za kardIo-
vaskuIarnI susIav, zaIIm onI
ko]I d]eIu]u na zIvĀanI susIav
Ie II]ekovI s uĀInkom na pro-
bavnI susIav I mI]enu IvarI.
Ako se gIeda poIrosn]a u ku-
nama, na prvom I drugom
m]esIu su opeI II]ekovI ko]I
d]eIu]u na kardIovaskuIarnI
I zIvĀanI susIav, a na Irecem
su II]ekovI za zIocudne boIe-
sII I ImunomoduIaIorI.BIo
se IIĀe BIH, na]vecI promeI
su u prosIo] godInI osIvarIII
II]ekovI za kardIovaskuIarnI
susIav, aIImenIarnI IrakI
I meIaboIIzam, zIvĀanI su-
sIav, anIIneopIasIIcI I Imu-
nomoduIaIorI, Ie II]ekovI za
krv I krvoIvorne organe.Hr-
vaIskI zavod za zdravsIveno
osIguran]e {HZZO) IsIIĀe
da unapreāIvan]em pravIIa
za uvrsIavan]e na IIsIu, kao
I svakIm novIm referencIra-
n]em I pregovorIma s nosIIe-
I]Ima odobren]a za sIavI]an]e
II]ekova na IIsIu, nasIo]e I
uspI]eva]u sman]III cI]ene
II]ekova. - Preporukom o
propIsIvan]u na]]efIInI]eg II-
]eka na proraĀunsko] ce se
pozIcI]I osIobodIII sredsIva
ko]Ima ce se na IIsIu mocI
uvrsIIII novI InovaIIvnI II]e-
kovI, za ko]e do sada nI]e bIIo
novca. To su bIoIoskI II]ekovI
za auIoImune boIesII III na]-
novI]I onkoIoskI II]ekovI ko]I
su dosIupnI osIguranIcIma u
na]bogaII]Im zemI]ama svI]e-
Ia, kazu u HZZO-u. TIme ce
svI sudIonIcI u susIavu ImaII
korIsII - pacI]enII ]er ce u sIu-
Āa]u poIrebe ImaII prIsIup
na]novI]Im II]ekovIma, II]eĀnI-
cI ko]I Ima]u ]asnu preporuku
sIo propIsIvaII, drzava ko]a
pruza osIguranIcIma "vIse
za man]e¨, Ie farmaceuIska
IndusIrI]a ĀI]I InovaIIvnI II]e-
kovI zbog nedosIaIka novca
godInama Āeka]u uvrsIen]e
na IIsIu. Hina
o, vino i voda
se kao krivotvorine
VE JEDEMO?
A SIGURNOST HRANE BiH O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI HRANE
arali uzorci hrane iz skupina: “sladoledi, uključujući ledeni pripravak
, dodatkom jaja, mlijeka…”, “snack proizvodi” i “voda za piće”
Porscheova marža prilikom
prodaje modela je 18 posto, u
Ferarriju iznosi 15 posto, a u
Audiju 10 posto.
18 %
MARŽE
secerom, vodom, aromom
voca, dodaIkom ]a]a, mII-
]eka.¨, "snack proIzvodI¨ I
"voda za pIce¨. U cII]u pra-
vovremenog prevenIIvnog
d]eIovan]a AgencI]a za sI-
gurnosI brane BIH Ima
usposIavI]enu suradn]u na
domaco] I meāunarodno]
razInI u cII]u pracen]a I pro-
c]ene svIb evenIuaInIb rIzIka
podrI]eIIom Iz brane ko]a se
moze nacI na IrzIsIu BIH. U
BIH AgencI]a Ima vrIo dobru
suradn]u sa svIm nadIeznIm
InsIIIucI]ama enIIIeIa I DIs-
IrIka BrĀko u obIasII po-
I]oprIvrede, veIerInarsIva I
zdravsIva, suradn]u s nad-
IeznIm InspekcI]skIm II]eII-
ma, kao I s IaboraIorI]Ima za
konIroIu brane u BIH.
IaboraIorI]e za kon-
IroIu brane u BIH redovIIo
dosIavI]a]u AgencI]I za sI-
gurnosI brane rezuIIaIe Ia-
boraIorI]skIb anaIIza brane
u formI m]eseĀnIb Izv]esca,
sIoga AgencI]a raspoIaze
podacIma o zdravsIveno]
IspravnosII brane u BIH za
razdobI]e od 2006. godIne.
Obavještenje odmah
Takoāer, AgencI]a ]e I
konIakI-IoĀka za £U BABI
{BusIav brzog uzbun]Iva-
n]a za branu I zIvoIIn]e) I
INIOBAN mrezu WHO/
IAO, puIem ko]Ib zaprI-
ma InformacI]e ko]e se IIĀu
evenIuaIne prIsuInosII rIzI-
ka podrI]eIIom Iz brane na
bb. IrzIsIu, Ie o Iome odmab
obav]esIava nadIezne InsII-
IucI]e I InspekcI]ska II]eIa
ĀI]I predsIavnIcI su ĀIanovI
BABI III INIOBAN mreza,
od IaboraIorI]a za konIroIu
brane, nadIeznIb InsIIIucI]a
u BIH III Izvan zemI]e, III na
drugI naĀIn, o Iome odmab
obav]esIava nadIezna In-
spekcI]ska II]eIa u cII]u po-
duzIman]a odgovara]ucIb
prevenIIvnIb m]era.
- IaboraIorI]ske anaIIze
brane u BIH rade IaboraIo-
rI]I za konIroIu brane ko]I
se naIaze u sasIavu veIerI-
narskIb I poI]oprIvrednIb
InsIIIuIa/zavoda, InsIIIuIa/
zavoda za ]avno zdravsIvo,
fakuIIeIa, uz odreāenI bro]
prIvaInIb IaboraIorI]a, a ko]I
su osposobI]enI radIII ra-
zne vrsIe fIzIĀko-kemI]skIb,
mIkrobIoIoskIb I osIaIIb vr-
sIa IaboraIorI]skIb anaIIza,
ob]asn]ava]u nam u AgencI]I.
Na]avIII su kako ]e za 2013.
godInu pIanIran MonIIorIng
brane za prIsuInosI GMO,
konIamInanaIa I pesIIcIda
u branI I branI za zIvoIIn]e
na podruĀ]u cI]eIe BIH.
BiH u 2012. i tijekom 2013. godine kretao se oko 4 posto
2,69 %
Neodgovarajućih uzoraka
hrane po mikrobiološkim
propisima na bh. tržištu
bilo je 2,69 posto od
ukupno ispitanih
Hrana koja se nalazi na
tržištu BiH najčešće nije
odgovarala fizičko-
kemijski. Takvih je u
2013. bilo 7,87 posto
neodgovarajućih
uzoraka
7,87 %
Hrana koja se nalazi na tržištumora biti kvalitetna i zdravstveno ispravna
Čileanski pjesnik i nobelovac Pablo Neruda
(1904. – 1973.) umro je na današnji dan prije 40
godina. Njegov “Sveopći spjev” (Canto general,
1950.), postao je simbolom stremljenja za
književnost čileanskog naroda.
PABLO NERUDA
Čileanski pjesnik i nobelovac
Kultura
44 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
Ray Charles (1930. – 2004.),
legendarni američki crnački
glazbenik, rođen je na današnji
dan prije 83 godine. Pravo mu je
ime bilo Raymond Charles
Robinson.
83
TASOVAC
FOTO
Potpisao sam
dva važna
ugovora...
La Tour
Paris 2013.
NEKAD I SAD
Umjetnici iz regije na
izložbi “Što je umjetnost?”
Dugogodišnji direktor Beo-
gradske filharmonije Ivan
Tasovac, koji je nedavno
postao ministar kulture i
informiranja Srbije, oprostio
se u Kolarčevoj zadužbini od
dojučerašnjih kolega koji su
mu poželjeli sreću i čelične
živce na novom poslu.
Zahvaljujući orkestru BGF,
Tasovac je naglasio da je
ponosan na zajednički rad u
proteklih 12,5 godina. Istakao
je i da je potpisao dva važna
ugovora, od kojih se jedan od-
nosi na nastup BGF u Carnegie
Hallu u New Yorku u listopadu
2014. godine, a drugi je njego-
va ostavka.
Ova kombinacija, koja je 11.
rujna nastala u Parizu, prika-
zuje novije slike autora ulične
umjetnosti (L up), koji poziraju
u pariškoj zgradi poznatoj kao
“La Tour”, koja 2014. treba
biti srušena. Umjetnici iz cije-
log sveta zauzeli su 36 stanova
u ovoj zgradi, stvarajući “djela
ulične umjetnosti”. U pozadini
ovog “efemernog” događaja
stoji galerist Mehdi ben Šeik,
a izložba “Tour Paris 13” bit
će otvorena za javnost od 1. do
31. listopada 2013.
U okviru ovogodišnje Štajer-
ske jeseni, koja se održava u
Grazu, otvorena je i izložba
“Što je umjetnost?”, na kojoj
sudjeluje niz umjetnika iz
bivše Jugoslavije, čiji radovi
pokušavaju dati odgovor na
pitanje iz naslova izložbe, u
odnosu ‘nekad i sad’.
Pozvali smo umjetnike da
nam odgovore na vječno
pitanje koje je u svojim per-
formansima sedamdesetih
neumorno postavljao Raša
Todosijević, a na koje još
uvijek ne znamo odgovor, re-
kao je kustos izložbe Sandro
Droschl, na konferenciji za
novinare u galeriji Kuenstler-
haus.
Kao posebnost izložbe ista-
knuo je što, uz umjetnike iz
sedamdesetih koji su bili važ-
ni i za međunarodnu scenu,
mlađi autori odgovaraju na
isto pitanje istražujući geo-
političke odrednice i lokalnu
produkciju, rodne i političke
razlike.
Jedan od sudionika, hrvatski
umjetnik Dalibor Martinis
kaže kako se tu uspoređuju
dva vremena i dvije situacije,
a sa stajališta stabilne zemlje
i kulture kao što je Austrija
bilo je zanimljivo vidjeti kako
jedna država koja se raspala
može imati iste umjetničke,
a dva potpuno različita druš-
tvena i kulturna konteksta.
Predstavljeni su umjetnici
koji su djelovali tada i još
su aktivni, ali i mlađi koji
ne poznaju ideju zajedničke
umjetničke scene i nemaju se
potrebu baviti temama koji-
ma smo se bavili mi, ustvrdio
je. Djelomične povijesti um-
jetnosti tih zemalja kao tema
izložbe u skladu je s ‘light-
motivom’ ovogodišnje Štajer-
ske jeseni, odnosno temom
‘opasnih veza’, ovdje u kon-
tekstu aktualne umjetničke
prakse u postkomunističkim
zemljama i neokolonijalnoj
stvarnosti istočne Europe.
Izložba će biti otvorena do 21.
studenog.
Štajerska jesen, tradicionalni
festival suvremene umjetno-
sti koja se više od četrdeset
godina svake jeseni održava
u Grazu, u idućih će dvadese-
tak dana u glavnom gradu te
austrijske pokrajine okupiti
stotinu umjetničkih proje-
kata i više od 500 sudionika
iz četrdeset zemalja. Kako
organizatori ističu “poseb-
na vremena traže posebne
formate”, pa je i otvorenje
u petak bilo neuobičajeno,
umjesto jedne svečanosti
tijekom više od deset sati
diljem grada početak mani-
festacije obilježen je nizom
kulturnih događanja, od pre-
mijernih izvedbi predstava i
performansa do koncerata i
izložbi. Na izložbi sudjeluje i
Braco Dimitrijević iz BiH.
IZ REGIJE
Ĉ lazgovarala. Andrijana Coþf
Ĉ kulturaQdnevni·list.ba
VI]esIdasekn]IgaAIek-
sandra Hemona {1964.)
"Kn]Iga mo]I b zIvoIa¨
ob]avI]u]e na nasem ]ezIku
IzazvaIa ]e veIIko zanIma-
n]e. Ne ĀudI, ]er rI]eĀ ]e o
]ednomodna]boI]IbpIsaca
generacI]e: raI ga ]e zaIekao
u AmerIcI, danas zIvI I radI
u CbIcagu, I pIse na engIe-
skom kao na svom maIerI-
n]em ]ezIku. N]egove kn]Ige
prevode se {I proda]u) dI-
I]em svI]eIa.
N]egovu 'kn]Igu zIvo-
Ia`, Hemonovu prvu kn]Igu
ko]a nI]e fIkcI]a, ob]avIIa ]e
IzdavaĀka kuca Buybook Iz
Bara]eva. BIo ]e poIrebno
IzdavaĀu Iz BIH da ob]a-
vI ]ednu ovakvu kn]Igu na
nasem ]ezIku, ]e II PDV na
kn]Ige zaIsIa 'smrIonosan`
kada ]e u pIIan]u bb. Izda-
vasIvo I koIIko se kn]Ige u
naso] zemI]I kupu]u, za nas
IIsI govorI DamIr UzunovIc,
dIrekIor I urednIk kn]Izare
I IzdavaĀke kuce Buybook,
pubIIcIsI I pIsac.
Što je sve potrebno jed-
QRP L]GDYDĀX L] %L+ GD
dobije prava za objavljiva-
QMHNQMLJHQDQDåHPMH]LNX
SLVFDNDNDYMH+HPRQ"-HVX
OLGXJRWUDMDOLSUHJRYRUL]D
objavljivanje knjige i je li
VH%X\ERRNPRUDR¶ERULWL·
V RVWDOLP EK L]GDYDĀLPD
LOLL]GDYDĀLPDXUHJLMLGD
GRELMHSUDYD]DRYXNQMLJX"
- Kod Izbora IzdavaĀa
za IerIIorI], zemI]u, regI]u
III ]ezIk presudan ]e re]-
IIng Iog IzdavaĀa, bro] I
kvaIIIeIa ob]avI]enIb d]eIa,
profII bIbIIoIeka I edIcI]a,
redakcI]a u ko]o] su sIaIno
zaposIenI urednIcI I IekIo-
rI, prompInosI III brzIna
reagIran]a na nasIov ko]I ]e
Iek IzIsao III ce uskoro IzIcI
na sv]eIskom IrzIsIu kn]I-
ga, naravno, sve uz dobru
novĀanu ponudu, Iakozva-
nI avans, I na kra]u, sIo ]e I
na]vaznI]e: nakIonosI auIo-
ra, o Āemu usIvarI sve ovI-
sI.ZaAIeksandraHemona
smo kod n]egove agencI]e
vec IzbornI IzdavaĀ, odno-
sno IzdavaĀ za ko]eg se po-
drazumI]eva da ce ob]avIII
sve n]egove kn]Ige III ce kod
dobIvan]a prava za ob]avI]I-
van]e ImaII prednosI. Borba
meāu IzdavaĀIma dogaāa
se kod IskI]uĀIvo vIsokoko-
mercI]aInIb nasIova I ne-
davno smo bIII ukI]uĀenI
u Iakvu ]ednu IIcIIacI]u za
kn]Igu 'ZeIoI` Beza AsIanIa.
Usp]eII smo odnI]eII pob]e-
du nad ]ednIm poznaIIm
brvaIskIm IzdavaĀem ko]I ]e
apIIcIrao I za IerIIorI] BIH I
Ia kn]Iga o ko]o] ovIb dana
svI prIĀa]u po]avII ce se po-
ĀeIkom ]edanaesIog m]ese-
ca u nasem Izdan]u.
=DåWRMH%X\ERRNXELOR
YDçQRREMDYLWL´.QMLJXPR-
MLKçLYRWDµ"
- 'Kn]Iga mo]Ib zIvoIa`
]e sara]evska kn]Iga ko]u
ĀIIa cI]eII svI]eI. Nakon sIo
]e ove godIne, u ozu]ku,
IzIsIa Iz IIska, ob]avI]ena ]e
I na porIugaIskom, span]oI-
skom, n]emaĀkom. MnogI
ce recI: Hemonovo na]boI]e
I na]zreII]e d]eIo, III kako bI
sam auIor rekao, 'IsIInIIe
prIĀe`. PrIvIIegI]a ]e ob]avIII
ovakvoga pIsca sa znan]em
da ce se u IrenuIku n]ego-
vog doIaska mobIIIzIraII
bro]ne medI]ske ekIpe da
popraIe Ia] doIazak I da ce
]ednaposebna-rekaobIb
aIIernaIIvna - pubIIka od
nekoIIko sIoIIna ĀIIaIeI]a I
HemonovIb fanova od]ed-
nom IzbIII Iz svIb mogucIb
coskova grada I napunIII I
mnogo vece prosIorI]e za
promocI]e kn]Iga nego sIo
]e Io 14. ovog m]eseca bIIo
IZLOŽBA
Ovo je pitanje neumorno sedamdesetih postavljao
Raša Todosijević i još uvijek nema odgovora
Hemonova
knjiga je
sarajevska
knjiga koju
čita cijeli
svijet
INTERVJU DAMIR UZUNOVIĆ
F
o
t
o
:
A
.
R
a
z
i
ć
Poned]eI]ak º 14. 1. 2013.
Dnevni list
U općini Konavle
počela je manifestacija
“Pokreni se – istraži
Konavle” u povodu
Europskog tjedna
mobilnosti.
MANIFESTACIJA
Središnja proslava Dana europske
baštine organizirana je u Srbiji u
Kragujevcu, čiji kompleks Vojno-
tehničkog zavoda predstavlja
najstariju očuvanu cjelinu urbanog
industrijskog pejzaža.
BAŠTINA
45 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
KNJIGE,
FILMOVI
Premijera predstave
“Ukroćena goropadnica” u
režiji i adaptaciji Nine
Kleflin otvorila je novu
sezonu Zagrebačkog
gradskog dramskog
kazališta Komedije.
Premijera
CIJENE
ILUSTRACIJA
Cijenu ne možemo
povećati jer knjige se
sve manje kupuju, a
nisku cijenu generi-
raju izdanja iz Srbije
koja neometano
preplavljuju ukupno
bh. tržište, na koje se
opet ne plaća nikakav
porez niti se prijavljuje
ikakav promet
BiH je država koja
nema zakon o držav-
noj pomoći. Izdavaš-
tvo bi tamo moralo
biti na vrhu liste: Je li
netko vidio kravu kojoj
ne daju sijeno, a da
ona svakog dana daje
mlijeko? Ta krava je bh.
izdavaštvo
uAIeI]eufIgure,gd]e]eno-
vInar I kn]IzevnIk Abmed
BurIc vodIo ]avnI razgovor
s AIeksandrom Hemonom.
1HVXPQMDPRGDþH+H-
PRQRYDNQMLJDELWLKLW+LW
je bila i knjiga ‘Ja sam Zla-
WDQ·=ODWDQD,EUDKLPRYLþD
RNRMRMVHGRVWDSLVDORNDR
LNQMLJD'DULMD'çDPRQMH
1RMHVWHOL]DGRYROMQLLSUR-
GDMRP"=QDĀLOLLPHYHOLNRJ
DXWRUDNDNDYMH+HPRQL
dobru prodaju?
- AIeksandar Hemon ]e
bosanskobercegovaĀkI pI-
sac ko]I ]e na]daI]e dobacIo
I n]egov prIm]er, da propIses
na Iuāem ]ezIku kao da ]e
n]egov maIerIn]I, Iesko ce
IIko ponovIII. On Ima ĀIIa-
IeI]e na cI]eIom pIaneIu I Io
ga preporuĀu]e da svaka
n]egova kn]Iga po IzIasku
vrIo brzo posIa]e bII kn]I-
ga. OdIIĀna proda]a ]ednog
nasIova u BIH podrazumI-
]eva proda]u od bIIzu 2000
kn]Iga, sIo cemo s 'Kn]Igom
mo]Ib zIvoIa` sasvIm sIgur-
no premasIII.
ÿLQMHQLFD MH GD VH VYH
RGUHāXMHWUçLåWHPGDMH]D
L]GDYDĀNXNXþXYDçQDSUR-
GDMD1RX]HPOMLXNRMRMVH
REMHNWLYQRQHWURåLPQRJR
]DNQMLJHNYDOLWHWDĀLQLLPH
MHGQHL]GDYDĀNHNXþH.DNR
%X\ERRNEDODQVLUDL]PHāX
prodaje/opstanka i kvalite-
WHEH]RE]LUDQDSURGDMX"
- Treba znaII da su Izda-
vaĀI Iz BIH bIII meāu na]-
]aĀIm IzdavaĀIma u bIvso]
JugosIavI]I. Nakon raIa ne-
sIaII su besIraga. Tu rupu
III ]edan nesagIedIv prazan
prosIor, u zemI]I u ko]o] sko-
ro I da ne posIo]e kadrovI za
Iakav posao, popun]ava sa-
ĀIca prIvaInIka ko]I voIe ova]
posao. Bamo zbog Ie upor-
ne I]ubavI, enIuzI]asIa zaI]u-
bI]enIb u svo] posao I daI]e
posIo]I bb. IzdavasIvo. PDV
]e ubo]Ica bb. IzdavasIva I
od 4000 nasIova ko]I su bIII
ob]avI]enI u godInI {2006.
godIne) prI]e uvoāen]a PDV-
a, dosIo se do bro]a od oko
500 nasIova godIsn]e. Pre-
ma Iom podaIku smo Ispod
I AIbanI]e, dakIe na samom
dnu bez Ikakve mogucnosII
za oporavak. To ]e sramoInI
uĀInak bezos]eca]ne I pI]aĀ-
kaske vIasII ko]a Iza sebe
osIavI]a pusIos.
,PDOLQDGHGDVHX%L+
ukine PDV na knjige? Je li
RQL]GDYDĀLPD]DLVWDQDMYH-
þLWHUHW"
- Nema nade, govore
nam Io vec osmu godInu, a
pogubnI rad PDV-a na]Iak-
se cu vam ob]asnIII kada
vam kazem da ]e nasa Iz-
davaĀka marza ĀesIo man]a
od IIb ubIsIvenIb 1T%. CI]e-
nu ne mozemo povecaII ]er
kn]Ige se sve man]e kupu]u,
a nIsku cI]enu generIra]u Iz-
dan]a Iz BrbI]e ko]a neome-
Iano prepIavI]u]u ukupno
bb. IrzIsIe, na ko]e se opeI
ne pIaca nIkakav porez nIII
se prI]avI]u]e Ikakav pro-
meI. M]esIa proda]e IakvIb
kn]Iga su ugIavnom sa]movI
ko]Ib II]ekom godIne u BIH
Ima bIIzu sIoIInu. BIH ]e
drzava ko]a nema zakon o
drzavno] pomocI. Izdavas-
Ivo bI Iamo moraIo bIII na
vrbu IIsIe: Je II neIko vIdIo
kravuko]o]neda]usI]eno,
adaonasvakogdanada]e
mII]eko? Ta krava ]e bb. Iz-
davasIvo.
U Mostaru ste imali
NQMLçDUXL]DWYRULOLMH
- U MosIaru smo ImaII
IrI pokusa]a I Ia avanIura
Ira]aIa ]e sedam-osam go-
dIna. PokusavaII smo sve,
IsIoĀna, zapadna sIrana, aII
mI vIse nIsmo mogII uIaga-
II prIvaInI novac kako bI Ie
kn]Izare osIa]aIe u zIvoIu.
MosIar ]e mo]a IIba Iuga,
mo] Ira]nI neusp]eb I Iu
nema pomocI, aII bez obzI-
ra na sve, ĀInI mI se da cu s
usbIcen]em doĀekaII prve
v]esnIke da se u MosIaru
od]ednom zIvI boI]e I da
su I]udI na]ednom sreInI]I I
ponovno se odIuĀIII oIvorIII
kn]Izaru Buybook. Tamo se
o n]o] ]os uvI]ek prIĀa.
3URGDOLVHLåWDQDVDM-
movima knjiga? Jesu li ti
VDMPRYL YLåH L]ORçEHQL LOL
SURGDMQL]DJUHEDĀNLEHR-
JUDGVNLVDUDMHYVNLLVDMDP
u Frankfurtu)?
- Ba]movI su nuzno zIo
]er ĀIIaIeI]ska pubIIka sve
man]e uIazI u kn]Izare I
kn]Ige kupu]u uspuI, na sa]-
movIma I na uIIcama, gd]e
god da se dIgne saIor s kn]I-
gama. Kada se zna da ]e Io
]edIna pubIIka ko]a kupu]e
kn]Ige, onda ĀInImo sve da
Im se prIIagodImo I da Im
dosIovno kn]Igom preprI-
]eĀImo puI. BIIo bI daIeko
Iakse da posIo]e drzavnI
oIkupI kao u svIm normaI-
nIm zemI]ama I da kn]Ige
od nas kupu]u drzavne,
enIIIeIske, zupanI]ske, op-
cInske, skoIske, III bIIo ka-
kve kn]Izare, ko]e su sve od
reda uredno na proraĀunu,
prIma]u kakve-Iakve pIace,
aII ne Āuva]u I ne spasava]u
bb. kn]Izevno bIago ]er ga
od nas I ne kupu]u. ZaIsIa,
ko]I ]e onda smIsao n]Ibovog
posIo]an]a?
.RMLVX%X\ERRNRYLSUR-
jekti u planu?
- Za ko]I dan IzIazI novI
roman nobeIovca MarIa
Vargasa IIose 'DIskreInI
bero]` ko]I ]e u svI]eIu IzI-
sao prI]e deseI dana. ZaIIm
nova kn]Iga PaoIa CoeIba;
prIĀe Bukovskog; roman
Iurskog Jevre]Ina, MarIa
IevIa; prIĀe JunoIa DIaza;
roman mIade Iranske kn]I-
zevnIce Babar DeII]anI; pu-
IopIs po AmerIcI NIzozem-
ca GIrIa Maka; na]novI]I
roman £IIf Bbafak - 'CasI`;
drugI dIo memoara VIcka
KrsIuIovIca; veoma zapa-
zenI roman 'KrboIIne`, pr-
vI]enac naseg IsmeIa PrcIca
ko]I pIse na engIeskom I zIvI
u AmerIcI; roman poznaIog
makedonskog pIsca mIaāe
generacI]e GoceIa BmIIev-
skog; sv]eIskI vazna kn]Iga
'ZeIoI` auIora Beza AsIanIa;
pa roman ]ednog s]a]nog
n]emaĀkog pIsca Bugea;
bIografI]a DanIIa KIsa od
Marca Tbompsona; novI
roman ZadIe BmIIb; IrecI
nasIavak Harry]a PoIIera,
IId.
Ć u ąknjizi ĀivotaĄ Aleksandra hemona, bh. izdavaĂtvu i þrodaji knjiga
lrema broju objavljenih knjiga, 8ih je isþod
Albanije, bez ikakve mogucnosti za oþoravak.
1o je sramotni ucinak bezosjecajne i þljackaĂke
vlasti koja iza sebe ostavlja þustoĂ, kaĀe uzunovic
Umjetnički projekt “Teško
je biti… u vremenu”
Biljane Tomić i Dobrile
Denegri dio je pratećeg
umjetničkog programa 47.
BITEF-a u Beogradu.
PROGRAM
U Žitnici Rupe u Dubrov-
niku otvorena izložba
nizozemskog fotografa
Berba Teunissena
“Domaći krajolici: Hrvat-
ska u Europi”.
IZLOŽBA
46 lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
KNJIGE,
IZLOŽBE
Grand prix u konkuren-
ciji dugometražnih
filmova na 18. Splitskom
filmskom festivalu
pripao je filmu “Radnici”
Josea Luisa Vllea,
meksičko-njemačka
koprodukcija.
FILM
U prosIorI ma bIvše
zagrebaĀke IvornIce JedIn-
sIvo u suboIu naveĀer su
sveĀano predsIavI]ene um]eI-
nIĀkI ureāene fasade Iog
bIvseg pogona, u ko]emu od
2009. godIne d]eIu]e Pogon -
ZagrebaĀkI cenIar za nezavI-
snu kuIIuru I mIade. B]evernu
I IsIoĀnu fasadu bIvse Ivor-
nIce u Trn]u osIIkaII su grafI-
IerI, um]eInIcI I dIza]nerI.
Zas]aII su moIIvI vIzuaInIb
IdenIIIeIa proI zvodnI b
pogona Iz razdobI]a socI]a-
IIzma, napad na proIagonI-
sIe IosIb fIImova o apokaIIpsI,
Āov]ekoIIka maĀka ko]a ubI]a
vrI]eme, pIsmom dekonsIru-
Irano I]udsko II]eIo, Jobnny
Depp, vIzuaIIzacI]a os]eca]a
da ce vam gIava ekspIodIraII¨
I drugI. U povodu ureāen]a
fasada II]ekom popodneva I
veĀerI u I oko JedInsIva Ie na
Bavskom nasIpu prIreāene
su radIonIce grafIIIran]a za
d]ecu, naI]ecan]e break-dan-
cera, MoĀvarnI sa]am pIoĀa I
sIrIpova Ie druge prIredbe.
Pos]eIIIeI]I su mogII zapIesaII
uz DJ-eve. BavnaIeI]Ica
Pogona £mIna VIsn]Ic rekIa
]e da u bIvso] IvornIcI funkcI-
onIra]u kao oIvorenI prosIor
za suvremenu kuIIuru I
um]eInosI Ie za razIIĀIIe pro-
]ekIe mIadIb.
Ĉ Piše: Gradimir Gojer
AuIor ]ednog od na]zanI-
mI]IvI]Ib, IIkovno na]zabI]ev-
nI]Ib spomenIka u danas-
n]em Bara]evu, onog Izgra-
āenog UbI]eno] d]ecI Grada
Bara]eva II]ekom preIbodne
agresI]e, sIIkar I profesor
Mesud KeĀo napravIo ]e
mozda na]zanImI]IvI]u opo-
nencI]u zIu u BosnI I Herce-
govInu, a II]ekom poraInIb
godIsIa! KeĀo ]e napravIo
nekoIIko skuIpIura od
kruba. Jednu od n]Ib posIa-
vIo ]e u IzIog ]edne od radn]I
u uIIcI IebradI]I u Bara]evu...
PrIzna]em: ne znam bI II
ovo d]eIo okarakIerIzIrao
kao InsIaIacI]u III kao IsIIn-
skI IIkovnI arIefakI u sIavu
onIb I]udI ko]I su prvIb dana
agresI]e na grad Bara]evo
pogInuII kao zrIve granaII-
ran]a u uIIcI IebradI]a...
Pogreška...
N]Ibova ]edIna pogreske
bIIa ]e sIo su se "u pogresno
vrI]eme¨ nasII na "pogres-
nom m]esIu¨ Āeka]ucI u redu
da dobI]u dozu prebrane,
odnosno da dobI]u svo]
komad kruba u gradu ko]I ]e
gIadovao I sIen]ao pod opsa-
dom... I onda kada ]e sIIkar
KeĀo dosao na genI]aInu
Ide]u da u svIm radn]ama
dII]em IebradI]e, u n]IbovIm
IzIozIma posIavI svo]e skuI-
pIure "Āov]eka od kruba¨,
naIsao ]e na zId nerazumI-
]evan]a sara]evskIb vIasII,
ko]e Ima]u puno razumI-
]evan]a za nev]ero]aInu
dozu kIĀa ko]a nase-
I]ava sredIsn]u uIIcu
CenIra I BIarog
Grada u Bara-
]evu... Um]esIo
kIĀa, ko]I vec
sad ugrozava I menIaIno
zdravI]e Bara]II]a, uIIcu ko]a
bI po svemu IrebaIa bIII pan-
dan beogradsko] Knez
MIbaIIovo], dubrovaĀkom
BIradunu III parIskom Ban-
zeIIzeu KeĀo ]e nam]eravao
naseIIII svo]Im skuIpIurama
od kruba ...
Umjetnost
UpozorIII na Ia] naĀIn na
nevIāenI zIoĀIn, ]er ubI]anI su
I]udI Iek zaIo sIo su zeI]eII
uIoIIII gIad! NazaIosI, I sam
zIvIm u gradu u ko]em nIIko
ne os]eca da nas Iz ovog poII-
IIĀkog beznaāa I IudIIa, Iz
ovog gospodarskog poIopa
moze IzvucI samo poezI]a I
um]eInosI! PrIs]ecam se
zaIo za kra] ove koIumne
rI]eĀI s]a]nog pIsca I evIden-
Inog "proroka¨ BadomIra
KonsIanIInovIca, ko]I ]e prI]e
ovog nesreInog raIa u IsIom
ovom gradu, Bara]evu, na
Od]ekovom sImpozI]u o
KrIezI kazao proroĀke rI]eĀI:
"... KrIza ]e duboka, nase
sanse su veIIke!!¨ Nase sanse
nIsu veIIke, ]er gradskI moc-
nIcI u Bara]e vu ne sbvaca]u
šIo moze recenIna
um ]eInIĀ ka
mI sao u
Bara]ev u!
Bivša tvornica postala oaza
za suvremenu umjetnost
Tko nema sluha za
“čovjeka od kruha”?
U “Pogonu Jedinstvo” umjetnički uređene fasade
DNEVNIK NESANICE Veleposlanstvo SAD-a, Institut Sundance i Deblokada predstavljaju
Veleposlanstvo SAD-a
u Bosni i Hercegovini, u
partnerstvu s Institutom
Sundance i Deblokadom,
predstavlja nastavak tur-
neje Film Forward progra-
ma koji, nakon Sarajeva i
Zenice, danas stiže u Mo-
star, a sutra, u utorak, 24.
rujna u Široki Brijeg. Film
Forward program uklju-
čuje prikazivanje filmova,
radionice i diskusije s auto-
rima, kao i okrugle stolove
s umjetnicima. U Cinestaru
Mostar Veleposlanstvo
SAD-a će organizirati
specijalnu projekciju filma
Stacyja Peralta “Bones
Brigade: Autobiografija”,
na kojoj će prisustvovati
pozvani gosti. Jedan dio
mjesta na ovoj projekciji će
biti otvoren za širu javnost
uz besplatan ulaz.
U pratnji programa Film
Forward u BiH je doputo-
vao tim Instituta Sundan-
ce, uključujući filmske
stvaratelje Musa Syeeda
(Dolina svetaca) i Stacyja
Peralta (Bones Brigade:
Autobiografija), direktori-
cu Film Forwarda Meredith
Lavitt i direktora Sundan-
ce Film Festivala Johna
Coopera. Pored Bosne i
Hercegovine, Film Forward
je ove godine bio na turneji
i u Kini, Kolumbiji, Jordanu
i Meksiku.
Institut Sundance – ne-
profitna organizacija iz
savezne države Utah koju
je 1981. osnovao Robert
Redford s ciljem unapređe-
nja rada filmskih stvara-
telja i umjetnika diljem
svijeta – ustanovio je Film
Forward u partnerstvu s
četiri agencije za kulturu iz
SAD-a, s ciljem korištenja
snage filma u svrhu pro-
mocije šireg kulturološkog
razumijevanja, inspirira-
nja radoznalosti i jačanja
svijesti o zajedničkim
pričama i vrijednostima
koje prelaze granice gene-
racija, jezika, obrazovanja
i teritorija. Program se u
BiH prezentira u suradnji
s Veleposlanstvom SAD-a i
Deblokadom, udruženjem
umjetnika iz BiH koje
podržava kreativni poten-
cijal izražen putem filma,
kazališta i umjetničkih
oblika koji koriste mješovi-
te medije.
Projekcije u Širokom Bri-
jegu su u utorak, 24. rujna
u 12 i 18 sati u Narodnoj
knjižnici. A.C.
Književna
večer Roberta
Budimira
SARAJEVO
BLIC...
U GaIerI]I Bosanskog
KuIIurnog CenIra u
Bara]evu {UI.BranIIaca
Bara]eva br. 24.) veĀeras
u 19 saII bII ce uprIIIĀena
auIorska kn]Izevna veĀer
BoberIa BudImIra.
Dani europske
baštine
SISAK
DanI europske b -
asIIn e, ko]I se u HrvaI-
sko] odrzava]u 19. puI,
novI su poIIca] angazIra-
n]u IokaIne I regIonaIne
samouprave u oĀuvan]u I
predsIavI]an]u nase povI-
]esne I kuIIurne basIIne
kao dI]eIa za]ednIĀke
basIIne zemaI]a £urope,
reĀeno ]e na oIvoren]u
IzIozbe "IndusIrI]ska
basIIna grada BIska¨
ko]om su u BIsku oIvo-
renI DanI europske
basIIne.
Predstava
‘Galeb’ od šest
i pol sati otvara
BITEF
BEOGRAD
ProsIavI]enI redaIeI]
De]an MI]aĀ oIvara ovo-
godIsn]I 4T. presIIznI
IeaIarskI fesIIvaI BIIef u
Beogradu. VecIna pred-
sIava ovogodIsn]eg pro-
grama, IoĀnI]e n]Ib deveI,
Ira]e oko saI vremena, a
na]duza ]e "GaIeb¨ Brp-
skog narodnog pozorI-
sIa, raāena po d]eIu A. P.
Cebova, u rezI]I TomI]a
JanezIĀa, ko]a ]e sesIoI-
poIsaInI spekIakI. Pred-
sIava II]ekom sesI I poI
saII Ima I IrI pauze od po
30 mInuIa. Ovu ce pred-
saIvu ImaII prIIIku vId]eII
I pubIIka na M£BB-u u
Bara]evu.
Film Forward danas u Mostaru,
sutra u Širokom Brijegu
I redatelj filma “Bones Brigade: Autobiografija”
Stacy Peralta dolazi u Mostar
Izložba “Djetinjstvo u ratu” Jasminka
Halilovića otvorena u SARTR-u
ANTIRATNA IZLOŽBA NA SVJETSKI DAN MIRA
Povodom Bv]eIskog dana
mIra Udruzen]e Urban I Bara-
]evskI raInI IeaIar predsIav-
I]a]u IzIozbu "D]eIIn]sIvo u
raIu¨. Ova IzIozba producI-
rana ]e u okvIru fesIIvaIa DanI
Bara]eva u Beogradu, a pred-
sIavI]a IsIoImenu kn]Igu
ob]avI]enu u veI]aĀI. IzIozba ]e
u BABTB- u u Bara]evu oIvo-
rena u suboIu naveĀer, na
Bv]eIskI dan mIra. DIrekIor
BABTB-a NIbad KresevI]ako-
vIc Iz]avIo ]e da mu ]e drago
sIo ce Bara]evskI raInI IeaIar
u povodu Bv]eIskog dana
mIra ugosIIII IzIozbu bazIranu
na vazno] kn]IzI "D]eIIn]sIvo u
raIu¨. "Meāu bro]nIm Iz]a-
vama ob]avI]enIm u kn]IzI
]edna mIada Bara]ka ]e, s]eca-
]ucI se svog d]eIIn]sIva napI-
saIa: "D]eĀ]I osmI]eb zarobI]en
u rusevInama¨. To ]e ova
kn]Iga I Io ]e ova IzIozba¨, kaze
KresevI]akovIc. Kn]Iga "D]e-
IIn]sIvo u raIu¨ JasmInka
HaIIIovIca od po]avI]Ivan]a ]e
konIInuIrano meāu na]Iraze-
nI]Im kn]Igama u BIH. Nakon
veIIke promocI]e u sara]ev-
skom Domu mIadIb, pred-
sIavI]ena ]e IzIozbom u Beo-
gradu, zaIIm u £uropskom
parIamenIu u BruxeIIesu, a
uskoro ce bIII predsIavI]ena I
u BeĀu, Grazu, ZurIcbu I
TokI]u. Na Meāunarodnom
sa]mu kn]Ige I uĀIIa osvo]IIa ]e
BpecI]aInu nagradu zIrI]a. U
Ioku ]e prI]evod kn]Ige na sesI
]ezIka, ukI]uĀu]ucI I ]apanskI.
Japansko Izdan]e kn]Ige ob]a-
vII ce u prosIncu ]edan od
na]vecIb sv]eIskIb IzdavaĀa
BbueIsba Inc.
"Drago mI ]e sIo Bv]eIskI
dan mIra u Bara]evu obII]eza-
vamo anIIraInom IzIozbom o
d]eIIn]sIvu u raIu. Dok neka
d]eca u svI]eIu I danas zIve
svo]a raIna d]eIIn]sIva, na]-
man]e sIo mozemo uradIII ]esI
posIaII poruku mIra. Ja v]eru-
]em da ]e poruka ko]u nose ova
IzIozba I kn]Iga bas Iakva.
Zapravo v]eru]em da nema
nIĀeg sIo ]e vIse anIIraIno od
s]ecan]a d]ece na raI¨, smaIra
auIor IzIozbe JasmInko HaII-
IovIc. A.C.
24info
NASLOVNICA
Naslovnicu najnovijeg broja magazina
Zoo krasi bujna Leah Francis koja je
uz editorijal snimila i kratki video. Nju
nije sram pokazati svoje obline.
ČASOPISI N
N
Z
u
n
Amy Markham (22) jedna je od onih modela koji
ostaju u sjećanju svih nakon prvog pogleda.
Amerikanka korejskog podrijetla puni stranice
brojnih muških i ženskih časopisa.
47
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
losjetite nas na naĂoj web stranici www.dnevni-list.ba
'Do sada sam dobivao puno
nagrada, a ova mi je jedna-
ko vrijedna. To mi je poticaj
da se trudim i napredujem.
Priznanje smatram više
obvezom nego nagradom
jer su o tome odlučivali
gledatelji', rekao je Mislav
Bago, novinar Nove TV, koji
je proglašen najpopularni-
jim hrvatskim novinarom.
IZJAVA
Ovo mi je
poticaj da
se trudim
INSTAGRAM
Alessandra Ambrosio još uživa u ljetu
Poznata manekenka i model
Alessandra Ambrosio nakon
pariškog snimanja kataloga
za Victoria’s Secret uputila
se u St.Tropez. "Pozdrav
suncu, moru, ukusnoj hrani,
vrhunskim slasticama i na-
ravno predivnim ženama bez
kojih ne bih mogla živjeti",
napisala je manekenka na
Instagramu.
Tko bI Ikad rekao da
ovadamauusko]baI]InI
IeoparduzorkaImaT3go-
dIne?
BaqueI WeIcb ]e na
sveĀanosII za nomInIrane
uoĀI dod]eIe nagrada
£mmy u Ios AngeIesu,
bIIa meāu na]zapazenI]Im
uzvanIcama. II]epa se
gIumIca]ošu60-Imapo-
]avIIananasIovnIcIPIay-
boya, no I danas IzgIeda
fanIasIIĀno.
HoIIvudska Iegenda
u ru]nu ]e prosIavIIa T3
godIne, a Iza n]e su Āak
ĀeIIrI braka I dvo]e d]ece.
BveĀana dod]eIa 65. na-
grada £mmy odrzana ]e s
prI]enosom na IeIevIzI]s-
ko] mrezI CBB.
LJEPOTICA
Raquel Welch ima 73
godine i plijeni poglede...
OPET PROZIRNO I SLATKO u njima se þricalo na festivalu u Las vegasu
Miley Cryus iznenadila
odjevnom kombinacijom
Negativan þublicitet joj, cini se, nimalo ne smeta, daþace, Hile, Āeli da se o njoj þrica...
20-godIsn]a MIIey Cryus oĀIIo uzIva
u pazn]I ko]u ]e dobIIa nakon MTV-a,
novog konIroverznog spoIa za p]esmu
'WreckIng BaII' u ko]emu ]e goIa, a sada
]e na gIazbenom fesIIvaIu IHearIBadIo
opeI IznenadIIa svo]om od]evnom kom-
bInacI]om.
MrezasIa prozIrna baI]Ina nI]e puno
Ioga skrIvaIa, a na bradavIce ]e sIavIIa
crne krugove I mInI]aIurne gacIce. MIIey
]e bIIa poIpuno sIobodna I uzIvaIa ]e u
svakom svo]em IrenuIku na pozornIcI!
NegaIIvan pubIIcIIeI ]o], ĀInI se, nImaIo
ne smeIa, dapaĀe, MIIey zeII da se o n]o]
prIĀa! B druge sIrane, zgodna gIumIca
Iz sage 'Bumrak' zna kako skrenuII po-
zornosI na crvenom IepIbu: Za sIaIkom
AsbIeyGreeneokrenuIesusebezsum-
n]e mnoge gIave na IHearIBadIo MusIc
IesIIvaIu u Ias Vegasu.
Asb, ko]a ]e u sagI IgraIa AIIce CuIIen,
od]enuIa ]e seksI baI]InIcu ko]a ]e oIkrIIa
n]ezIne vIIke noge. GIumIca ]e nedavno
drasIIĀno posvI]eIIIIa kosu, za sIo ]e do-
bIIa mnoge pobvaIe. BImpaIIĀnu gIumIcu
ove godIne vId]eI cemo I u fIImu CBGB,
o Iom kuIInom n]u]orskom punk rock
kIubu, u uIozI IIse KrIsIaI. OsIm AsbIey
u fIImu gIume I: BuperI GrInI, MaIIn
Akerman,JobnnyGaIeckI,DonaIIogue,
MIckey Bumner I JusIIn BarIba. Ashley Greene
24info
ODMOR
25-godišnja pjevačica Rihanna
odlučila se malo odmoriti od svakod-
nevnog stresa, pa se s prijateljicom
uputila na egzotičan otok Tajland.
SORAJA
OD
25-god
odluči
nevno
uputil
Ljepotice Vedrana Linardić, Soraja Vučelić, modni
znalac Neven Ciganović i brojni sportaši uživali su u
najnovijim svjetskim i domaćim glazbenim hito-
vima u Zagrebu, a Soraja je izgledala izvrsno...
u
48
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
losjetite nas na naĂoj web stranici www.dnevni-list.ba
Emma Watson, zvijezda
‘Harryja Pottera’, otkrila je da
se nelagodno osjeća kad je na
crvenom tepihu.
‘Vrlo je teško kad ste pred foto-
reporterima i predstavnicima
medija.
Pripremanje za takav događaj
je jako naporno. Morate
misliti i o tome hoće li npr.
vaša haljina biti prozirna pod
svjetlima reflektora i sl. Ljudi
su često kritički nastrojeni.
Zbog svega toga, na crvenom
tepihu ne osjećam se ugodno’,
otkrila je Emma (23), prenosi
Daily Express. Emmu smo ove
godine mogli vidjeti u filmu
The Bling Ring, redateljice Sofi-
je Coppole, snimljenom prema
istinitom događaju o bandi
maloljetnika koji su pljačkali
domove slavnih, a među
žrtvama su bile Lindsay Lohan,
Rachel Bilson, Paris Hilton,
Orlando Bloom i drugi.
Bijele su,
uglavnom
brinete,
visoke i vitke
Emma Watson: Nelagodno
mi je na crvenom tepihu...
āto trebate znati kada Āelite uci u vezu sa Āenom iz 8ih
LIJEPA GUMICA OTKRILA...
PORTAL BEAUTIFUL WOMAN PEDIA
loznati glumac godinama
U tekstu posvećenom žena-
ma iz BiH, portal Beautiful
Woman Pedia, koji je Sonju
Zekić iz Žepča proglasio naj-
ljepšom prirodnom ljepoti-
com, a ranije titulu najljepše
žene svijeta dao Aidi Đapo
iz Sarajeva, upozorava na
neke činjenice koje se trebaju
imati u vidu kada želite ući u
vezu s Bosankom i Hercegov-
kom te objašnjava po čemu
su bh. ljepotice karakteri-
stične.
Karakteristike Bosanki:
v%RVDQVNHÿHQHVXELMHOH
uglavnom brinete, visoke i
vitke. Brinu o svom izgledu i
uglavnom su njegovane.
vþHQHX%RVQLXÿLYDMXVYD
prava kao i muškarci, dobro
su obrazovane te imaju inte-
lektualnu slobodu.
v1DÿDORVW]ERJILQDQFLMVNLK
teškoća u zemlji većina bo-
sanskih žena nije financijski
neovisna. Zbog toga mnoge
bosanske djevojke žele odse-
liti iz BiH.
v8QDWRùQHGDYQRPUDWQRP
razaranju, financijskoj krizi i
vječnoj političkoj nestabilno-
sti, velika većina bosanskih
ljudi pokazuje smisao za
humor i uživanje u životu.
Bosanske djevojke vole se
zabavljati.
v%RVDQVNHGMHYRMNHYROH
plesati, pjevati i pričati, te su
sklone strancima. Bosanski
narod generalno je gosto-
ljubiv.
Stvari koje morate
znati kada izlazite
s Bosankom:
v.XSXMWHMRMFYLMHøHLEXGLWH
džentlmen, otvarajte joj vra-
ta, pridržite stolicu, učinite
da se osjeća posebno.
v1DSUYRPVDVWDQNXSODWLWH
račun. Ne zato što su Bosan-
ke sponzoruše, već zato što
se smatra negospodski da
ostavite ženu da plati
v%RVDQVNHGMHYRMNHÿHOHQH-
kog tko će se brinuti o njima,
tko će ih voljeti i poštovati.
Zauzvrat, ona će dati sve
svome muškarcu, zaključuje
tekst o Bosankama na por-
talu Beautiful Woman Pedia,
prenosi Radiosarajevo.ba.
u tekstu þosvecenom Āenama navodi se i kako
muĂkarci na þrvom sastanku trebaju þlatiti racun
Bosanske djevojke
vole plesati,
pjevati i pričati,
te su sklone
strancima.
Bosanski narod
generalno
je gostoljubiv
DAVOR
JANJIĆ
Aida Đapo
iz Sarajeva
Sonja Zekić
iz Žepča
Na Danima filma uMostaru
CRVENA PAR
U uskoj crvenoj mikro mini haljini
pojavila se Andreja Šušnjara,
pjevačica grupe Magazin, u subotu
na Rujanfestu u Zagrebu.
Popularna Splićanka
Jelena Rozga ipak se nije
ošišala, već je stavila
periku, ali možda se
odvaži i na trajniju
promjenu imidža.
Frizura
49
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
losjetite nas na naĂoj web stranici www.dnevni-list.ba
Lejla i Tarik Filipović bili su najzanimljiviji
par koji se pojavio u zagrebačkom kazali-
štu Kerempuh gdje je premijerno prika-
zana predstava ‘Kod Martinovih’.
Ĉ liĂe: Andrijana Coþf
Ĉ kulturaQdnevni·list.ba
Joškadsmosn]ImradIII
InIerv]uprI]epeIgodInana
DanIma fIIma u MosIaru,
poznaII bb. gIumac Davor
Jan]Ic, roāen TuzII, Bara]II]a
ko]I vec godInama zIvI u BIo-
venI]I,na]avI]Ivao]esnIman]e
svogfIIma.
DvI]egodIneposII]e,2010.
Jan]Ica smo opeI 'ubvaIIII`
naMedIIeranIIImIesIIva-
IuuŠIrokomBrI]egu:opeI]e
bIoIa]novII,aII]eprIznaoda
gIedaIokacI]enako]ImabIse
fIIm snImao, ]er bI poĀeIak
snImao u HercegovInI. BI]eĀ
]eofIImu“Bosanskebasne”
- Io ce bIII sesI prIĀa o sesI zI-
voIIn]azavrI]emeraIauBo-
snIIHercegovInI,odnosno–
rekao]e–Io]efIImonama.
Jan]Ica smo ovIb dana vId]eII
ponovnonaDanImafIImau
MosIaruIopeIposIavIIIIsIo
pIIan]e:ŠIo]esIImfIImom?
£vo sIo ]e odgovorIo: "Ta] ]e
fIIm]e]ednaozbII]naopse-
sI]a ]ednog Āov]eka, ko]a ]e
dobIIanovceu£uropI,IIo
ogromne. To su sredsIva s
ko]Im se Ia] fIIm moze na-
pravIII,aIIuovomIrenuIku,
dabudemkra]n]eIskren,]a
nIsam psIbofIzIĀkI spreman
napravIII fIIm. To ce moraII
maIo saĀekaII. IIIm ]e dobIo
sredsIva I Āeka mene. AII,
fIIm]e]akoozbII]naum]eI-
nosI¨, kaze Jan]Ic.
Odmalena u filmu
Davor Jan]Ic ]e u gIumaĀ-
kImvodamaodsvo]esedme
godIneIpomnogIma]e]e-
dan od na]karIzmaIIĀnI]Ib
gIumaca s podruĀ]a bIvse
JugosIavI]e.
Meāu bro]nIm osvo]enIm
nagradaImaIonuzana]bo-
I]umuškuuIogusfesIIvaIa
uMonIreaIu1990.zauIogu
u fIImu KrsIe PapIca "ZIvoI
sasIrIcem”.BezobzIrabIo
fIIm na kra]u snImI]en III
ne, uvI]ek ]e zanImI]Ivo ĀuII
Jan]Iceva razmIsI]an]a o um-
]eInosII. A on fIImu prIsIupa
kra]n]e ozbII]no. BaĀunaIo
]e bacIo kroz prozor, kaze,
I nema ga u kucI, aII ]e Iog
dana,kadsmorazgovaraII,
u]uIrokodMarI]aKnezovI-
ca Iz ZosIera u MosIaru na
raĀunaIu sIusao kako BergIu
CeIIbIdacbedIrIgIranaprobI
“BequIema”.
Ova] ]e dIrIgenI poznaI
Iposvo]ImvIsokImum]eI-
nIĀkIm sIandardIma I zaIo
Jan]Ic, ne bez razIoga, na-
pomIn]ekako]esIušaoovu
Izvedbu,ko]a]ebIIaproba,a
ne sveĀanI koncerI. Jer - pra-
va um]eInosI Āov]eka proIre-
seIzIemeI]a.
“OvosvegovorImsamo
da kazem koIIko ]e vazna
um]eInosI.Um]eInosI]e]ako
vazna sIvar. Mozemo mI fo-
IIraII da bocemo II ovakav
III onakav fIIm, aII ]ednom
IomorabIIIkvaIIIeIno.Da
Ie pogodI Izravno u srce.
KadIepogodIfIImIzravno,
dakIe, kad Izaāes Iz kIna da
]ednoIrIdananeznašgd]e
sI,darazmIšI]ašosebI,kad
pogIedas fIImĀInu, kad Ie
proIrese...,IobIb]abIIona-
pravIII s ovIm fIImom¨, kaze
Jan]Ic. Kao fIIm ko]I ga ]e u
posI]edn]evrI]emeproIresao
na Iakav naĀIn, Izdva]a fIIm
"TIIva Bos¨ NIkoIe IezaIca.
Ova] ]e fIIm InaĀe pobI]edIo
2010. na Bara]evo IIIm Ie-
sIIvaIu.
O Mostaru i Sarajevu
"To ]e fIIm ko]I me 'dr-
mnuo`¨, kaze Jan]Ic. U fIImu
ko]I pIanIra snImIII zeI]a mu
]eokupIIIna]boI]egIumcere-
gI]e, sIaru gardu I one mIaāe,
a svakako ce Iu bIII Bora To-
dorovIc. U MosIar ]e Jan]Ic
došaonaDanefIIma,aonda
se upuIIo prema Bara]evu. U
MosIaru mu ]e dIvno, kaze,
aIIIma]edanprobIem.
"Ja vec 15-ak godIna do-
bIvamna]IošI]eInformacI]e
ovama.KaodasIepoIpuno
poIud]eII.GovoremIopodI-
]eI]enosII,zaIvorenosIII]udI,
da su I]udI posIaII apaIIĀnI...
A sad 'uIeIIm` u MosIar I
menI ]e ovd]e super. Ne Ide
mI se Iz MosIara¨, kaze. A
kako ]e u Bara]evu?
"Bad ]e Io IsIo ]edna od
ozbII]nI]Ib prIĀa. Ja ne zeIIm
nIšIa Ioše govorIII o svom
graduIznekogdrugoggra-
da,Iakoda]eboI]edaovd]e
prekInem mIsao¨, kaze Ja-
n]Ic. TrenuIaĀno vIse gIumI
u kazaIIšIu nego na fIImu.
Nakon odIaska Iz Bara]eva,
mI]en]a]ucI bro]ne adrese,
nI]e se bavIo gIumom. ZI-
vIo ]e u Iondonu do 1996.,
a onda doIazI u I]ubI]anu,
snIma fIIm“OuIsIder”, a u
I]ubI]anI I danas zIvI. BIo ]e
BeverInIn parIner I u fIImu
"DubovI Bara]eva¨ {200T.), a
popuIarnosImu]edonI]eIa
IuIogaufIImu“PI]eIIovdo-
ruĀak¨, u ko]emu se Iakoāer
po]avI]u]e BeverIna. BerI]a
“PonosBaIka]evIb”bIomu
]eposebanIzazov.
“Mene u fIImu zanIma-
]uozbII]nesIvarI.IIImnI]e
medI]zapoIkusurIvan]ebIIo
kakvIbpredrasuda:muško-
zenskIb, nacIonaInIb, seksu-
aInIb...IIIm]ezaproIzvesII
nešIoII]epo,nI]esIvarnasI-
I]a.KaošIosamrekao:fIIm
IemorapogodIIIdaneznaš
gd]e sI. A Io ]e vrIo Iesko na-
pravIII¨, kaze na kra]u.
Ia film koji þlanira þostoji novac, ali sada se ceka
Janjic. Ćlskreno cu reci: nisam joĂ þsihofizicki sþreman.
lilm je ozbiljna umjetnostć, kaĀe þoznati glumac
Pravi film mora
pogoditi izravno
u srce
najavljuje svoj film, koji je joĂ na cekanju...
C
U
p
pj
n
jiviji
zali-
a-
S OVIM BIH FILMOM HTIO NAPRAVITI FILMČINU, DA PROTRESE I POGODI IZRAVNO U SRCE
LAu¥ uAuA
luCL1KuH 20¡4.
uANlJLLA ulACAN
Bila sam u
krevetu s
djevojkama
Mick Jagger
postat će
pradjed
Još plijeni
ljepotom
Lady Gaga u showu “Watch
What Happens Live” priznala
da je voljela seks s nježnijim
spolom.“Bila sam u krevetu
s djevojkama. Volim cure i
znam da ljudi misle kako neke
stvari govorim samo da bih ih
šokirala. No to je istina”, rekla
je Gaga.
Frontmen Rolling Stonesa
Mick Jagger postat će pradjed
početkom sljedeće godine.
Njegova unuka Assisi, čija je
majka njegova kći Jade Jagger,
očekuje dijete s dečkom
Alexom.
Inače, roker ima sedmero dje-
ce u dobi od 14 do 42 godine i
to s četiri različite žene.
Kraljica svijeta 1990. Danijela
Mihalić Gračan i 23 godine ka-
snije plijeni svojom ljepotom.
Stigla je na svečano otvorenje
hotela i restorana Bevanda
na Opatijskom Lidu u pratnji
supruga, nogometnog trenera
Nenada Gračana.
Janjić je 2007. glumio ufilmu“Duhovi Sarajeva” sa Severinom
24stil
ŠMINKA
Zamijenite maskaru svaka tri
mjeseca, a kremasta rumenila,
pudere te sjenila ne upotreblja-
vajte dulje od šest mjeseci.
LIJEPA
Z
m
Biti sretna je mnogo važnije nego biti
lijepa. Kada muškarci govore o kvalite-
tama koje žele kod žena, najčešće
spominju “dobru osobnost”.
50
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
losjetite nas na naĂoj web stranici www.dnevni-list.ba
Ublažite
znakove
starenja
Make-up koji morate isprobati
1. Svakodnevno koristite
kremu za lice sa zaštit-
nim faktorom jer
sunčeve zrake mogu
ubrzati znakove stare-
nja. Krema za zaštitu od
sunca je obvezna na
svim dijelovima kože koji
nisu pokriveni odjećom.
2. Redovito vlažite kožu
jer ćete na taj način
smanjiti pojavu sitnih
borica i crta, čime će vaš
ten izgledati svjetlije i
mlađe.
3. Koristite proizvode
prema uputama. Aktivni
sastojci mogu učiniti
više štete nego koristi
ako se previše koriste.
Nanošenje pretjerane
količine proizvoda može
začepiti pore te izazvati
druge neželjene učinke.
4. Ograničite broj
proizvoda. Ako istovre-
meno koristite previše
proizvoda, pogotovo
onih protiv starenja
kože, na vlastitom licu
možete očekivati
iritaciju. A zbog nje će
znakovi starenja biti
izraženiji.
Jesen ]e I sIuzbeno poĀ -
eI a, a s novom sezonom doI -
a z e I novI IrendovI.
Usne boje vina
Ako su usne deIaI] na
IIcu ko]I voIIIe na]vIse IsII-
caII - InvesIIra]Ie u fanIasII-
Āan ruz bo]e Iamno rumene
bo]e ]er Io ]e na]brzI I na]Iak-
sI naĀIn da budeIe make-up
IrendI ove sezone.
2VYMHçHQLFDWH\H
make-up
VIse ne moraIe skrIvaII
svo] crnI Ius za oĀI na dnu
svo]e kozmeIIĀke IorbIce ]er
]e on kI]uĀan eIemenI ]esen-
skIb I zImskIb make-up Ioo-
kova. Iako su sI na modnIm
pIsIama vIzazIsII daII odus-
ka I osIIkavaII oĀI modeIa,
za svakodnevne I veĀern]e
prIIIke vI se odIuĀIIe za
um]erenI]e verzI]e caI eye
make-upa ko]e su se mogIe
vId]eII na manekenkama.
0HWDOLNLåOMRNLFH
BI]okIĀasII make-up
vIse nI]e samo za IIne]dzer-
ke! MeIaIIk nagIascI bIII su
prIsuInI sve po svuda, od
IorbI preko od]ece do s]e-
nIIa - a ako bas I nemaIe
IoIIko da bIsIe InvesIIraII
u sv]eIIucavu od]ecu, onda
se barem poĀasIIIe sv]eIIu-
cavIm make-upom.
2GYDçQHERMH
Ako vam IamnI Iono-
vI ne pasu, a voIIIe bo]e -
onda se radI]e odIuĀIIe za
odvazne, ]arke Ionove - bez
obzIra ]e II rI]eĀ o ruzevIma
InIe nzIvnIb bo]a III bogaIIm
nI]ansama s]enIIa.
Čini se da ljepota, za razliku
od zdravlja, ima cijenu.
Naime, prema najnovijem
istraživanju, ona dostiže
vrtoglavih 40.000 maraka,
što je vrijednost poštenog
automobila. Anti-age kreme,
losioni, maskare, ruževi,
rumenila i vlažne maramice
– svi oni polako, ali nepri-
mjetno, stavljaju teret na
naš proračun, a kada se sve
zbroji i oduzme, svota je
krajnje zapanjujuća.
Istraživanje je provedeno na
uzroku od 2000 Britanki, a
istraživači su uključivali
svaki oblik potpore ženskoj
ljepoti. Tako, prema njima,
prosječna žena na kozmetiku
godišnje potrošiti najmanje
4000 maraka, dok taj iznos,
ako uzmemo u obzir
starenje, raste i do 40.000
maraka. ‘Zvuči kao puno
novca, no valja imati na umu
da je u pitanju razdoblje od
najmanje 65 godina, pa će se
tako svaka žena složiti da se
radi o dobro uloženom
novcu’, naglasila je predsjed-
nica britanske kozmetičke
kompanije Superdrug Sarah
Sharp. Ovdje, naime, ne
pišemo o luksuznim
kremama koje koštaju pravo
malo bogatstvo, već o
dnevnoj potrebi za proizvo-
dima koji hrane kožu, čineći
je podatnom, mekom i bez
neuglednih mrlja. Poznava-
jući važnost njege lica,
nježniji spol tijekom svojeg
života na losione, hidratizi-
rajuće kreme i proizvode za
odstranjivanje šminke
potroši tek malo manje od
svote namijenjene make-
upu. Naime, radi se o 19.000
maraka. Najkorišteniji
proizvod su vlažne maramice
za lice. Tako prosječna dama
tijekom svojeg života kupi
čak 323 pakiranja, što znači 5
pakiranja svake godine.
Sveukupno, žene godišnje
kupe čak 38 proizvoda za
lice, a u dobi od 82 godine
kroz njihove ruke prođe čak
2455 proizvoda.
Ostati mlad san je koji ljudi
sanjaju odavno, vjerojatno
od prvih pogleda u odraz u
vodi koji se s godinama
mijenjao na gore. Ne čudi
stoga što se razvila cijela
industrija ljepote koja
okreće milijarde dolara na
sujeti i želji da se izgleda
mlađe. Kao i u svim sličnim
stvarima, rješenje nudi
priroda, biljkama koje nam
mogu pomoći zadržati
mladenački izgled dosta
godina nakon što je stvarna
mladost prošla. Ako jedete
više sjemenki i kupusa,
opskrbit ćete svoje tijelo
kalcijem u dovoljnim
količinama da se može reći
kako se radi o dostojnoj
zamjeni za mliječne
proizvode. Kako biste
očuvali čvrstoću kostiju,
uvedite sjemenke sezama u
prehranu, jer mogu biti i
zamjena za sol. Antioksi-
dansi su spojevi koji
sprječavaju propadanje
stanica i, posljedično,
osiguravaju mladenački
izgled, stoga vam kao piće
preporučujemo zeleni čaj
koji je pun katehin-polife-
nola, izuzetno snažnog i
učinkovitog antioksidansa.
Cirkulacija je vrlo važna za
zdravlje, a shitake, mataike i
enoki gljive koje potječu iz
Azije poboljšavaju cirkula-
ciju i daju vam lijepu kožu.
Curry je sjajan začin,
prvenstveno zbog kurkume
koja mu daje karakterističnu
žutu boju i sadrži velik broj
protuupalnih spojeva koji će
vaše zglobove riješiti upala i
smanjiti rizik od senilnosti.
Chilli papričice pune su
vitamina C i karotenoida koji
pomažu u očuvanju struk-
ture stanica kože, a kapsai-
cin potiče razgradnju
masnoća, tako da je umjesto
običnog papra bolji izbor
kajenski papar. Zdravlje
vaših stanica sjajno će
sačuvati i tamna čokolada
koja ima velik udio antioksi-
dansa, pa ako dnevno
pojedete par kockica
čokolade koja ima barem 70
posto kakaa, koža će vam
biti elastična.
Koliko koĂta
Āenska ljeþota¯
hrana koja cuva mladost
ANTI-AGE KREME, LOSIONI, MASKARE…
UMJESTO SKUPIH KREMA…
Članica popularnog showa
“Fashion Police”, koja u po-
sljednje vrijeme sve više pri-
vlači pažnju modnih medija,
otvorila je vrata svog doma
stranici The Coveteur. Nakon
što je ekipu iz The Coveteura
ugostio velik broj modnih
dizajnerica, urednica i bloge-
rica red je došao i na poznate
dame zanimljivog stila,
baš poput Kelly Osbourne.
Njezina preobrazba u cool
djevojku kose boje lavan-
de bila je pun pogodak pa
danas Kelly služi kao dnevna
inspiracija brojnim mladim
djevojaka koje vole neobič-
ne modne stilove i odjevne
kombinacije koje privlače
pažnju, prenosi fashion.hr.
Kelly je otkrila The Coveteur
ekipi kako u svom ormaru
čuva većinu dizajnerskih ko-
mada, da prednjače modni
dodaci i nakit s potpisom
kuće Chanel te da obožava
odjeću modne kuće Celine,
Burberry i naravno kreacije
Alexandera McQueena.
Zavirite u ormar
Kelly Osbourne
NOVI TRENDOVI
Savjeti
Poznata trendseterica otvorila vrata
svog doma ekipi iz The Coveteura
TABLETE PLAN
Ljudi stariji od 65 godina koji uzimaju
tablete za spavanje na bazi benzodiaze-
pina imaju 50 posto veći rizik od demen-
cije, potvrdila je 20-godišnja studija.
Nedostatak vitamina D
može dovesti do bolova u
leđima, pa je nužno unositi
suplemente ili se što više izlagati
sunčevim zrakama. Riblje ulje
također pomaže ublažavanju
bolova u leđima.
BOL
P
Uspješnost, bilo da se radi o
sportu ili uspjehu dijete, ovisi
uvijek o dobrom planu i cilju koji
je vrijedan žrtvovanja.
TA
Ljudi
table
pina i
cije, p
51
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
losjetite nas na naĂoj web stranici www.dnevni-list.ba
8irajte krumþir, mlijeko, banane, orahe...
Stanite na kraj
PMS-u pravim
namirnicama
PMB Iegobe mogu bIII
vrIo neugodne. Na]ĀescI
sImpIomI su naduIosI u
Irbubu,boIovIugrudIma,
razdrazI]IvosI I depresIvno
raspoIozen]e. Bvemu Iome
moze se sIaII na kra] uz
pravIIan odabIr prebrane.
DonosImo vam sesI super-
namIrnIca ko]e sIruĀn]acI
preporuĀu]u za ubIazavan]e
PMB-a.
Vino ublažava PMS
T]edan dana prI]e po-
ĀeIka m]eseĀnIce nasIo]IIe
uz veĀeru popIII Āasu vIna.
Dokazano ]e da vIno ubIa-
zava Iegobe PMB-a. NekoII-
ko ]e IsIrazIvan]a pokazaIo
da skromne koIIĀIne aI-
koboIa, odnosno oko Āase
vIna dnevno, ubIazava]u
nagIe prom]ene raspoIoze-
n]a ko]e se ]avI]a]u II]ekom
PMB-a. OsIm Ioga, Āasa
vIna odagnaI ce I gIavoboI]u
ko]a se Iakoāer zna ]avIII u
IImdanIma.
Ugljikohidrati
BIruĀn]acI Ivrde da pro-
m]ene raspoIozen]a II]ekom
PMB-a I zudn]a za razIIĀI-
Iom branom sman]u]e ra-
zInu seroIonIna u krvI sIo
IzazIva bIago depresIvno
raspoIozen]e. Da bIsIe Io
Izb]egIe,]edIIebranuboga-
Iu ugI]IkobIdraIIma. UgI]I-
kobIdraII IrenuIaĀno d]e-
Iu]u na mozak I po]aĀava]u
IzIuĀIvan]e seroIonIna sIo
dovodI do boI]eg raspoIoze-
n]a. DakIe, II]ekom PMB-a
poĀasIIIe se krumpIrom,
I]esIenInom III krubom od
c]eIovIIIb zIIarIca.
Toplo mlijeko
Jos su nase bake pre-
poruĀIvaIe saIIcu IopIog
mII]eka prI]e spavan]a za
ubIazavan]e napeIosII I
sman]Ivan]eboIauIrbubu.
Ta] sav]eI danas poIvrāu]e I
moderna znanosI. Dokaza-
no ]e da zene ko]e redovIIo
pI]u mII]eko Ima]u znaIno
bIaze sImpIome PMB-a, a
man]e su I razdrazI]Ive. T]e-
dandanaprI]emensIruacI-
]e nasIo]IIe prI]e spavan]a
popIII saIIcu IopIog mII]eka
da sI oIaksaIe zIvoI.
Ginko
GInko ]e savrsen za
sman]en]enapeIosIIInadu-
IosII u Irbubu ko]a se ]avI]a
kod vecIne zena II]ekom
PMB-a. Ako vam nI]e dos-
Iupna bII]ka gInko, posIuzII
ce I kapsuIe gInka ko]e se
proda]u kao dodacI prebra-
nI. NaduI Irbub moze bIII
vrIo neugodan I boIan pa
ako zeIIIe sprI]eĀIII Iakve
Iegobe,redovIIouPMB-u
konzumIra]Ie gInko.
Banane, orasi i jogurt
Ako vas PMB svakI m]e-
secpreIvarauMr.Hydea,
IaganI meāuobrocI mogII
bI bIII vasI spasIIeI]I. BIra]-
Ie banane, orabe I ]ogurI
ko]I su bogaII vIIamInI-
ma, a ubIazII ce neugodne
sImpIome PMB-a. Iako se
II]ekom IIb dana ]avI]a po-
]aĀana zeI]a za sIaIkIsIma,
radI]eodaberIIezdraveba-
nane, orabe I ]ogurI ko]I ce
vamvraIIIIdobroraspoIo-
zen]e, a ubIazII ce I fIzIĀke
Iegobe.
Špinat
MocnI magnezI] s]a]-
no ]e oruz]e u borbI proIIv
PMB-a, a n]Ime ]e bogaI I
spInaI.
To zdravo povrce po-
maze prI sman]en]u sIresa,
ubIazavan]u gIavoboI]e I
prIdonosI os]eca]u sIIosII.
Bav]eIu]esen]egovaredo-
vIIa konzumacI]a II]ekom
PMB-a, posebno zaIo sIo su
n]egove dobrobIII dokazaIa
mnoga IsIrazIvan]a.
Novo srce i novu Ăansu za Āivot dobio je 52·godiĂnji bolesnik
u terminalnoj fazi bolesti srca. 1ransþlantacija je þroĂla bez
þroblema, a bolesnik se usþjeĂno oþoravlja
Ĉ liĂe: S.uedic, hina
Ĉ stilQdnevni·list.ba
Pod menIorsIvom kar-
dIokIruskog IIma KBC-a
Zagreb u KIInIĀkom cenIru
BrbI]e u Beogradu u nocI ]e
s peIka na suboIu usp]esno
obavI]enaprvaIranspIanIa-
cI]a srca nakon ĀeIrnaesIo-
godIsn]e sIanke u presaāI-
van]u Iog organa u BrbI]I,
IzvI]esIIIo ]e brvaIsko MInI-
sIarsIvozdravI]a.Novosrce
I novu sansu za zIvoI dobIo
]e 52-godIsn]I boIesnIk u Ier-
mInaIno] fazI boIesII srca.
TranspIanIacI]a ]e prosIa
bez probIema, a boIesnIk se
usp]esno oporavI]a, IsIIĀe se
u prIopcen]u.
Vodeća zemlja u
transplantacijskoj medicini
HrvaIskI IIm sIruĀn]aka
u Beogradu vodIo ]e pred-
sIo]nIk KIInIke za kardI]aI-
nu kIrurgI]u KBC-a Zagreb
prof. dr. Bo]an BIoĀIna. Uz
n]ega, u IranspIanIacI]I
su sud]eIovaII specI]aIIsI
kIrurg dr. IvIca BafadIn,
anesIezIoIog dr. ZeI]ko
CoIak, medIcInska sesIra
InsIrumenIarka DanI]eIa
ZIgrovIc I medIcInskI Ieb-
nIĀar BI]epan BIrancarIc.
Na ĀeIu srbI]anskog IIma
II]eĀnIka, ko]I su usp]esno
IranspIanIIraIIsrce52-go-
dIsn]em boIesnIku, bIo ]e
ravnaIeI] KIInIĀkog cenIra
BrbI]e kardIokIrug prof. dr.
MII]ko BIsIIc. "Necemo se
zausIavIII na nekoIIko po-
ĀeInIb operacI]a vec cemo
nasIo]aIIInasIavIIIuzpo-
moc BepubIIĀkog fonda za
zdravsIvenoosIguran]eda
Ib bude ]os vIse¨, rekao ]e
BIsIIc.
HrvaIska ]e danas vode-
ca zemI]a u svI]eIu u Iran-
spIanIacI]sko] medIcInI
–prvauIranspIanIacI]Ibu-
bregaI]eIreIepobro]uda-
rIvaIeI]anamIII]unsIanov-
nIka. Bv]eIska zdravsIvena
organIzacI]a HrvaIsku ]e
sIoga progIasIIa BegIonaI-
nImzdravsIvenImcenIrom
zarazvo]programadarIva-
n]aIIranspIanIacI]eorgana
{BHDC) u okvIru Zdrav-
sIvene mreze zemaI]a ]ugo-
IsIoĀne £urope {B££HN).
TIme ]e HrvaIska preuzeIa
obvezu sIaIne suradn]e I
poIpore na puIu razvo]a I
unapr]eāen]a IranspIanIa-
cI]skIb programa zemaI]a
]ugoIsIoĀne £urope. Obav-
I]ena IranspIanIacI]a srca
u BrbI]I nasIavak ]e vec
usp]esno zapoĀeIe surad-
n]e brvaIskIb I srbI]anskIb
sIruĀn]aka u presaāIvan]u
organa.
Uspješna suradnja
Tako su kra]em IIpn]a
ove godIne II]eĀnIcI Iz zagre-
baĀke KIInIĀke boInIce Mer-
kur usp]esno s koIegama u
KIInIĀkom cenIru BrbI]e
obavIIIdvI]eIranspIanIacI-
]e ]eIre sa zIvIb darIvaIeI]a.
BIo ]e Io prvI korak k ozIv-
I]avan]u IranspIanIacI]skog
programa]eIreuIo]zdrav-
sIveno]usIanovI.
Buradn]a Izmeāu dvI]u
drzava u podruĀ]u zdrav-
sIva I medIcIne I formaIno
]e poIvrāena u srpn]u ove
godIne. Tada su u Beogra-
du brvaIskI mInIsIar zdrav-
I]a prof. dr. Ba]ko OsIo]Ic
I srbI]anska mInIsIrIca
zdravI]a prof. dr. BIavIca
ĄukIc De]anovIc poIpIsaII
Bporazum o suradn]I, ko]I
predvIāa razm]enu znan]a
u podruĀ]u IranspIanIacI-
]e organa. HrvaIska svo]a
znan]a u IranspIanIacI]I
sIrI I u druge zemI]e regI]e,
pa su Iako upravo uroIozI Iz
KBC-a Zagreb IanI IzvrsIII
prvuIranspIanIacI]uorga-
na u Crno] GorI. Do sada ]e,
uz pomoc brvaIskog Iran-
spIanIacI]skog IIma, u Io]
zemI]I usp]esno presaāeno
sedambubrega,asedmero
do Iada IeskIb bubreznIb
boIesnIka dobIIo ]e novu
sansu za zIvoI, IsIIĀe se u
prIopcen]u MInIsIarsIva
zdravI]a BH.
Uspješno urađena prva
transplantacija srca
NAKON 14 GODINA STANKE
lod mentorstvom hrvatskih lijecnika u Srbiji
52 Poned[el[ak - 23. ru[na 20l3.
Ordinacijski vodič
Dnevni list
UROLOŠKA ORDINACIJA
Prim. dr. I. Pintul
„ Iskustvo u struci
„ Moderna dijagnostika
„ Moderni ultrazvuk
Ordinacija: 036 / 324 - 750; Mob.: 061 / 203 - 103
Mostar, A. StarǏevlǎa 32 (preko puta hotela Lro)
Svakl dan oslm vlkenda od 9-l2 l l7-l8
h
POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
CITO
Mr. sc. Boris Poljak dr. med.
Kompletna obrada l ll[eǏen[e braǏne neplodnostl.
Sve metode potpomognute oplodn[e:
AIH, IVF, ICSI, TESA, TESE.
Moliških Hrvata 4. - Split, Hrvatska
Tel: +385/21/45 78 00 +385/21/45 55 15 www. cito.hr email:poliklinika@cito.hr
N
O
V
O
PRIVATNA MIKROBIOLOŠKA ORDINACIJA
MP. SC. 1AvOPKA LLKO-GP8|ƍ, DP. MLD.
- PCR R£AL 7IM£ - DI1ACNDS7IkA VIRUSA I ßAk7£RI1A
METODOM IZOLACIJE DNA I RNA (HPV, HEPATITISI B I C...)
- KOMPLETNE MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
(brisevigrla,nosa,uha,konjunktiveoka,urinokultura,
koprokultura,serološkepretrage,briseviuretre,rodnice,cerviksa)
Pozeska 16,SPLI7 - teI.: 021/531-948, 540-763 - mob.: 098/347-349
Radno vrijeme: 8-20
h
, subotom 8-12
h
- e-maiI: javorka.grbic-Ieko@st.t-com.hr
Optika “KOPILAŠ”
OFTALMOLOG
Vl. Kopilaš dr. Mirko
88000 Mostar
SPC Pondo
Tel./fax:
+387 36 3l7 655
SpecijaIisticka ordinacija "MO-MED"
MP. SC|. PP|M. DP. 8PACO HA1DAPLv|ƍ
SpecijaIista kirurg, subspecijaIista za stomacne boIesti
- bezbolno lijecenje hemoroida:
laser, podvezivanje pod kontrolom ultrazvuka(HAL),smrzavanje,fotokoagulacija.
- gastroscopija,rectoskopija,colonoscopija
- Manji kirurski zahvati (kozne izrasline).
Doc.dr sci. Faruk AIendar
specijalista za kozne bolesti
Dr Hasan Sefo,neurokirurg
ortopeddr Jugo Damiri
fzijatar dr AIikaIñc Edin
cetvrtkom od 18 sati
Suradnici sa kIinike Kosevo:
RADNO VRIJEME: PONEDELJAK, SRIJEDA I PETAK OD 18 DO 19.30
Kontakt teI. 580 392, mob.: 061/194 552
Adresa BuIevar br 23 88000 Mostar (kod katastra)
063/892-911
063/372-095
063/320-556
39/842-233
53
lonedjeljak Ĉ 23. 9. 20¡3.
www.dnevni·list.ba
Aktualnosti, vijesti, događaji Provjereno i pouzdano Čitajte Dnevni list
Oglasi
SJEĆANJE
Xisfu no mozo ispunifi piuzninu ni umunjifi loI
joi iuno su duloko, isfinu piofosku, u fugu vjoónu.
Tvoji: supruga Vinka s djecom
Dunus so nuvisuvuju dvijo godino od smifi nusog diugog
RUDE JURČIĆA
23. 9. 2011.- 23. 9. 2013.
111
111


OBAVIJEST O SMRTI
OBAVIJEST O SMRTI
ANDRIJA (Petra) GELO
MILE (Alekse) KALABA
piominuo 1º.0º.2013. godino u 74. godini.
Suliunu óo so oluvifi 23.0º.2013. godino u 13:30 sufi nu giudskom giolIju "BARE".
OZALOSCEXI: supiugu 1oIonu, sin Viiko, kóoiku Viijunu, unuku Tunju su poiodioom, unuk Vuiko, unuko
Sundiu, Andiou i \undy, zof Zvonimii, SIolodunku Kupoi, poiodioo GoIo, Sukió, ZuIjovió, Vidovió, Luokunovió, fo
osfuIu iodlinu, piijufoIji i komsijo.
piominuo 21.0º.2013. godino u º2. godini.
Suliunu óo so oluvifi 23.0º.2013. godino u 12:45 sufi nu giudskom giolIju "BARE".
OZALOSCEXI: supiugu Anu, sin Diugun, sosfio Ljuliou, Boiku i Xudu, snulu Anu, unuk AIoksundui, zof Xonud,
svusfiko Boju i Gospuvu, suiu XikoIu, sosfiióno Rudu i Goidunu, Goidunu i LjiIju, sosfiiói BiunisIuv i Roloif, fo
poiodioo KuIulu, ViIió, Risfió, Luzuiovió, RukuIj, Aóimovió, KuIjunin, Sfunivuk, Dosfunió, fo osfuIu iodlinu,
piijufoIji i komsijo.
Tuznim sioom juvIjumo iodlini, piijufoIjimu i komsijumu du jo nus diugi
Tuznim sioom juvIjumo iodlini, piijufoIjimu i komsijumu du jo nus diugi
OBAVIJEST O SMRTI
nukon kiufko i fosko loIosfi u svojoj S2. godini zivofu, piimivsi Sukiumonf kisóunsko ufjolo i okiijopo, lIugo u Gospodinu
piominuo dunu 22.º.2013. godino. Ispiuóuj pokojniku jo u ponodjoIjuk, 23.º.2013. u 16.30 sufi ispiod kuóo zuIosfi nu Humou
-Ljuluski. Pokop diugog num pokojniku jo nu giolIju u GiIjovióimu u 17 sufi.
POCIVAO U VIRU BOZ1EV!
OZALOSCEXI: sin Xikiou, kói Viijunu, novjosfu XoIu, zof KuiIo, liuf SIuvko, sosfiu Sofiju, unuóud: Vuiijofu, Toni, Ivun, KuiIo,
KuiIu, Kiisfijun, VisIuv, Viiun, XikoIinu i Vuiiju-Kiisfinu, piuunuk Ivun, fo olifoIji: KiuIjovió, Bikió, Polui, Losko, Koidió, Zudio,
Gugio i osfuIu iodlinu i piijufoIji.
GOSPODIXE TVO1IV SE V1ERXIVA ZIVOT
VI1EX1A A XE ODUZIVA!
S dulokim loIom u dusi oluvjosfuvumo piijufoIjo i iodlinu du jo nus diugi i nikud piozuIjoni
KARLO ČOLAK
1931. - 2013.

TV spektar
23. 9. 2013.
54
Na današnji dan: Mali Axl Josh slika je i prilika slavnog
tate. Novopečeni roditelji Fergie i Josh
Duhamel odlučili su još jednom podijeliti
sreću s cijelim svijetom, pa je tako slavna
mama objavila novu fotku njihovog sina
putem svog Twitter profila. Tako su svi
znatiželjnici mogli po prvi put vidjeti
kako mali Axl Josh doista izgleda.
480. pr. Kr. - Prema legendi, u Salamini se rodio grčki
dramatičar Euripid, na sam dan
tamošnje slavne bitke.
1669. - Kralj Leopold I. proglasio je zagrebačku
isusovačku akademiju
Ovo je naš mali Axl Josh…
TV 1
HAYAT
PINK BH BHT 1 OBN FTV
SPORT 1 SPORT KLUB TV SA
06.00 Tereza, telenovela
07.00 Udri muški, jutarnji program
09.45 TV prodaja
10.00 Mješoviti brak,
domaća serija
10.45 Info top, vijesti
11.00 Farma, uživo
12.00 TV prodaja
12.15 Grand audicije,
12.30 Akademci, humoristički pr.
12.45 TV prodaja
13.00 Farma – uživo
15.00 Mala nevjesta
15.40 Info top, dnevnik 1
16.00 Farma - uživo
17.00 Oluja, meksička sapunica
17.45 Ukusno i zabavno
18.00 Info top,dnevnik 2
18.50 Info sport
19.10 Mala nevjesta, indijska serija
20.00 Farma, pregled dana
21.00 Akademci, humoristički pr.
21.30 Farma – narod pita
23.30 Farma – live
06.10 Put za Avonlea
07.00 Promo
07.05 Vjetar u leđa, igrana serija
07.30 Minut vijesti
07.31 Vjetar u leđa, igrana serija
08.00 Promo
08.05 Pokrenite tijelo,
sportski program
08.30 Red magazin,
showbiz magazin
09.00 Promo
09.05 Oluja, igrana serija
10.00 Minut vijesti
10.05 Vjetar u leđa, igrana serija
11.00 Put oko svijeta,
dokumentarni serijal
12.00 Minut vijesti
12.15 Put oko svijeta,
dokumentarni serijal
13.00 Minut vijesti
13.05 Sva moja djeca,
igrana serija
14.00 Promo
14.05 Put za Avonlea,
igrana serija
15.00 Minut vijesti
15.05 Ekspedicija,
dokumentarni serijal
16.00 Oluja, igrana serija
17.00 Vijesti u 17
17.15 Aniela,
igrana serija
18.15 Red magazin,
showbiz magazin
19.00 Dnevnik TV1
20.00 Aniela, igrana serija
21.00 Fenomeni, TV Show
22.00 Minut vijesti
22.01 Fenomeni, TV Show (nastavak)
22.35 Minut vijesti
22.40 Heroji neba /
Flyboys, igrani film
00.30 Fenomeni,
dijaloška emisija
02.00 Dnevnik TV1 (R)
03.00 Red magazin,
showbiz magazin (R)
03.30 Noćni program
07.00 Abeceda zdravlja,
obrazovni program
07.30 Pozitivna geografija,
zabavni program
08.00 Vijesti
08.05 Obećanje, igrana serija,
Program za djecu
08.35 U zmajevom gnijezdu
09.00 Mali princ
09.25 Ninđago
10.00 Vijesti
10.05 Sve će biti dobro,
igrana serija
11.00 Zauvijek susjedi,
igrana serija
12.00 Dnevnik 1
12.15 Sve će biti dobro,
igrana serija
13.00 Ljubljana: PE u košarci:
snimka za 3. mjesto
15.00 Vijesti
15.10 Ljubljana: PE u košarci:
finale, snimka
17.00 Federacija danas
17.25 Bolji život,
igrana serija
18.20 Naša mala klinika,
igrana serija
19.10 Crtani film
Stanje na putovima
Financijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Pošteno, dijaloška emisija
21.10 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija
22.00 Dnevnik 3
Financijske novosti
Stanje na putovima
22.30 CSI Miami,
igrana serija
23.15 Republika dokumentarna,
dokumetarni serijal
00.00 Obećanje,
igrana serija
00.30 Hayd u park, r.
01.00 Dnevnik 3
01.30 Pregled programa
za utorak
07.00 Policijska stanica
08.00 Vijesti
08.15 Slike Japana
Program za djecu i mlade
08.45 Pim i Pom
08.50 Frenderi u zemljama Europe
09.00 BHT slagalica, r.
09.25 Prijatelji sa farme
09.30 U potrazi za
dalekim okusima
10.00 Vijesti
10.10 Tajna kopca
11.10 Glazbeni program
11.30 Boje u nizu,
strana dokumentarna serija
12.00 Vijesti
12.15 Tv Liberty, r.
12.45 Nova avantura,
magazin, r.
13.45 Putovi zdravlja,
magazin, r.
14.15 Vijesti
Program za djecu i mlade
14.30 Pim i Pom,
animirana serija
14.35 Frenderi u
zemljama Europe
14.45 Vizmove male priča
14.50 BHT slagalica
15.15 Nema problema
15.35 Tajna kopca
16.30 BiH danas,
informativni program
17.00 BH gastro kutak,
kulinarski show
17.30 Boje u nizu,
18.00 Nova avantura, magazin
19.00 Dnevnik
19.35 Slike Japana
20.00 Okuka, drama
21.10 BH Telecom Premijer liga BiH
21.45 Dnevnik
22.15 Murder 101:
Tajna zaključane sobe
23.45 Policijska stanica
00.35 Okuka, drama, r.
01.40 BiH danas
02.05 Pregled programa za utorak
07.00 Jonny Test, crtani film
07.20 Nebeske plesačice,
crtani film
07.45 Mixmaster,
crtani film
08.10 Dibidogs,
crtani film
08.35 Gladijatori,
crtani film
09.00 Zakumi, crtani film
09.20 Oggy i žohari, crtani film
09.35 Roni Oli Roni, crtani film
09.50 Hairy Scary,
crtani film
10.10 Ukleta Marijana,
meksička sapunica
11.00 Nakusha, indijska serija, r.
11.55 OBN Info
12.05 Najbrži igrač, kviz
13.05 Top shop
13.25 Ruža vjetrova,
hrvatska serija,
14.25 Tri kraljvstva,
kineska serija,
15.35 Odbačena II, indijska serija, r.
16.05 Kismet, turska serija, r.
17.00 OBN Info
17.05 Stol za 4, kuharski show
17.40 Nakusha, indijska serija
18.05 Ruža vjetrova II
18.50 OBN Info
19.10 OBN Sport
19.15 Ljeto na OBN-u,
zabavni program, r.
20.00 Sulejman Veličanstveni,
turska serija
21.00 Odbačena II, indijska serija
21.30 Tri kraljvstva, kineska serija
22.30 Reflex, talk show
23.40 Sulejman Veličanstveni,
turska serija, r.
00.30 Zvjezdano nebo, tarot /+18/
02.30 Liga prvaka, snimka
utakmice
04.30 OBN Info, r.
04.50 OBN Sport
04.55 Čuvari planeta,
dokumentarni program
12.00 SK STUDIO IZRAVNO
14.00 F1 Singapore – TRKA
IZRAVNO
17.00 Premier League.
Manchester City–
Manchester United
IZRAVNO
19.00 Španjolska liga. Real Madrid
– Getafe IZRAVNO
21.00 Španjolska liga. Valencia
– Sevilla IZRAVNO
06.00 Volkswagenov
dvostruki pas
08.30 Sportski kviz
14.30 Fantausch
15.20 Billy - Der Exterminator
16.15 Storage Wars - Die Geschäf
temacher
17.45 Fantausch
18.30 Aktualnosti iz Bundeslige
22.15 Telekom
Spieltaganalyse
09.45 TV prodaja
10.00 Mješoviti brak
10.45 Info top, vijesti
12.15 Grand audicije
13.00 Farma – uživo
15.00 Mala nevjesta
17.45 Ukusno i zabavno
18.00 Info top,dnevnik 2
20.00 Farma, pregled dana
21.00 Akademci, humoristički pr.
21.30 Farma – narod pita
Nakon što je Horatio uspio nadljudskim napo-
rima spasiti detektivku Nataliju od utapanja,
C.S.I istražitelji traže dva odbjegla kriminalca,
Jacka Tollera i Randyja Northa.
OBN Info je središnja informativna emisija OBN
TV koja je za kratko vrijeme emitiranja postigla
visoku gledanost. U OBN Infou izvještavamo o
najaktualnijim vijestima.
Davne 1916.za vrijeme Prvog svjetskog rata
četvorica mladih Amerikanaca se prijavljuju kao
dobrovoljci u francusku eskadrilu Lafayette.
Uloge: James Franco, Phillip Winchester...
Koncepcija emisije se zasniva na kratkim i
jasnim informacijama, a cilj je na objektivan
način predstaviti aktere i događaje koji, izravno
ili neizravno, utječu na sudbinu BiH.
22.30 11.55 22.40 19.00
OBN Info Heroji neba Vijesti u 7
08.55 ZMBT televoting
09.00 Prva dama, igrana serija
10.00 Štrumfovi, crtani film
11.45 Vijesti
12.00 Madhubala
12.55 Prva dama, igrana serija
13.50 Krv nije voda, igrana serija
14.35 Glazbeni program
15.20 Glam Blam, zabavni program
16.00 Karadayi
17.00 Recept za dobar život
18.00 Tajne
18.50 Domaćica Ovako
19.00 Vijesti u 7
19.28 Vremenska prognoza
19.29 Biometeorološka prognoza
21.00 Slučajevi X
22.00 Karadayi
23.00 ZMBT televoting
23.05 Lak za kosu
igrani film
Samuel, glavni učitelj u centru za istočnjačke
discipline, svoje učenike može dovesti u stanje
dubokog transa, u kojem nisu svjesni šta se oko
njih događa.
22.15
CSI Miami Murder 101: Tajna
zaključane sobe
Impresum
Redakcija Dnevni list
Kralja Petra Krešimira IV66/2 (spc RONDO),
Tel: 00387/36/313-370; 313-375,
Nakladnik: ‘’DL Trgovina’’ d.o.o Mostar
web: www.dnevni-list.ba,
E-mail: national-holding@tel.net.ba,
55
WEBPREPORUKA:
www.informacija.ba
Najnovije vijesti iz Mostara, BiH, regije i svijeta!
Zaručnički prsten Kim Kardashian na dražbi
MTV ADRIA NAT GEO
H
o
r
o
s
k
o
p

Ovan
21. 3. - 20. 4.
Pogurate li se na vrijeme i obavite sve
poslove, ovaj dan bi trebao biti vrlo poziti-
vanzavas. Pazitenaprilikekojevrebajuoko
vas. Puni ste energije pa bi neke stvari
moglo biti malo teže kontrolirati. Maknite
se od stvari koje vas izazivaju. Zaslužujete
život kakav želite.
Bik
21. 4. - 21. 5.
Ljudi oko vas bi danas mogli biti vrlo tvrdo-
glavi pabuditeoprezni. Sukobi bi mogli izaći
ni iz čega pa budite spremni braniti svoje
stavove. Razmislite prije nego išta kažete i
nemojteseuvlačiti usituacijezakojemislite
danisuvrijednetruda. Ponekadjesasvimu
redu otići bez isprike.
Blizanci
22. 5. - 21. 6.
Rak
22. 6. - 22. 7.
Riječ dana je akcija. Bit ćete uvučeni u sve.
Pripazite kako ne biste izgubili živce jer će
ljudi oko vas biti ubrzani i malo preinten-
zivni zavas. Vjerojatnoje tonjihov načinna
koji vam pokušavaju reći da vas trebaju i
koliko im je vaša energija važna. Vjerujte
sebi i vlastitimsavjetimavišenegodrugima.
Lav
23. 7. - 22. 8.
Danbi vammogaobiti ispunjeniznenadnim
preokretnima, i neočekivanimdogađajima.
Energija je jaka i naelektrizirana. Ljudi će
djelovati naglo i na mahove. Ostanite kon-
centrirani na vlastite ciljeve. Ako morate
pomaknuti neke granice, danas je odličan
damza to. Vjerujte sebi i sve je moguće!
Djevica
23. 8. - 22. 9.
Danas vam neće sve ići onako kako ste
zamislili. Buditesmireni jer stenapravili jako
punotoga i vrijeme je da se maloodmorite.
Iskakat će vam ljudi sa svih strana tražeći
da im pomognete u njihovim problemima
pa nećete imati vremena za svoje stvari.
Koncentrirajte se na nešto i idite jednu po
jednu stvar.
Vaga
23. 9. - 22. 10.
Danas je odličandanza vas. Iskoristite ga u
potpunosti. Ako ste emotivno spremni za
neštonovousvomživotukrenitebezdodat-
nog razmišljanja naprijed. Prilika će vam
sama pokucati na vrata. Energija je brza i
jaka. Oslobodite se svega što vas je sputa-
valo i pokrenite se prema svojimželjama.
Škorpion
23. 10. - 21. 11.
Danas ćevas netkotestirati pabuditespre-
mni na sve. Veliki dio vašeg života je u
pitanju pa ćete se morati suočiti sa situaci-
jomkakva god bila. Ako imate problema s
nekom vlastitom odlukom od ranije,
nemojte se ustručavati promijeniti ju ma
koliko velike promjene ona donosila. Sreća
voli hrabre!
Strijelac
22. 11. - 21. 12.
Danas imate jako puno energije na raspo-
laganju za svoje ideje i akcije. Moći ćete
napraviti i neke veće promjene u svom
životu, aimatepredsobomi prilikuoslobo-
diti se nekih ustaljenih stvari koje su vas
držalenamjestu. Dubokoudahnitei krenite
naprijed. Navečer se prošećite u prirodi.
Jarac
22. 12. - 20. 1.
Vrijeme je za veliki korak naprijed. Imajte
povjerenja u sebe i plan koji ste pomno
sastavljali dugo vremena. Veliki dio tog
posla vamse isplaćuje, ali da biste potpuno
uspjeli morat ćete sve i dovršiti. Prilika je
pred vama. Iskoristite ju. Znate što vamje
činiti pa se nemojte prepuštati strahu.
Vodenjak
21. 1. - 19. 2.
Ne možete tražiti bolji dan od ovog. Pozi-
tivna energija bit će gdje god se okrenete.
Prilikećesenizati vamaisprednosa. Riješite
se svih stvari i osoba koje su vas sputavale.
Vama je krenulo i nitko vas ne bi trebao
kočiti u napretku. Budućnost je otvorena i
svijetla. Ako je potrebno raditi promjene
samo hrabro!
Ribe
20. 2. - 20. 3.
Danas buditejakooprezni. Možeteočekivati
sveneočekivano. Ljudi ćebiti nagli i nepred-
vidljivi pa se i vi priklonite toj struji. Imate
sposobnost uletjeti u borbe iz kojih možete
izaći neozlijeđeni. Samo naprijed! Nemojte
nikomedozvoliti daupravljavašimživotom,
dovoljno ste snažni i sami.
RTL
HRT2 NOVA HRT 1
06.55 Dobro jutro, Hrvatska
09.05 Kad srce zatreperi
09.50 Vijesti iz kulture
09.57 PP
10.00 Vijesti
10.10 Vrijeme
10.11 Canal Trips
11.00 Što vas žulja?
12.00 Dnevnik 1
12.23 Nasljednica s Vendavala
13.05 Glas domovine
13.30 Pogled preko granice -
Hrvati u BiH
14.00 Vijesti uz hrvatski
znakovni jezik
14.10 Vrijeme
14.11 Vijesti iz kulture (R)
14.18 Jezik za svakoga
14.30 Društvena mreža
16.05 Heartland (4), serija (5/18)
17.00 Vijesti
17.10 Vrijeme
17.11 100% poduzetnik, emisija
pod pokroviteljstvom
17.15 Hrvatska uživo
18.05 Jezik za svakoga
18.15 HAK - promet info
18.20 Potrošački kod
18.50 Odmori se, zaslužio si
19.25 Najava
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.00 Vrijeme
20.02 Najava
20.03 ZABA HR - emisija pod
pokroviteljstvom
20.05 TV Bingo
20.25 Sahalin - kraj svijeta
21.00 Fokus
22.00 Na terapiji, TV serija (6/45)
22.35 Dnevnik 3
23.07 HAK -
promet info
23.10 Novinar
00.57 Koncert
01.57 Potrošački kod (R)
02.27 Fokus
03.22 Što vas žulja?
06.40 Ben 10: Ultimate Alien
07.05 Moji džepni ljubimci
07.25 Virus attack, animirana serija
07.45 Galileo
08.55 Na putu za Montevideo
09.55 Obitelj Rey
11.00 Tko će ga znati!
11.55 Avenida Brasil
13.10 Miješani brak
14.00 Sulejman Veličanstveni
15.00 Heroji iz strasti
16.55 RTL 5 do 5
17.05 Galileo
18.10 Exkluziv Tabloid, magazin
18.30 RTL Danas
19.10 Tog se nitko nije sjetio!
20.00 Sulejman Veličanstveni
21.00 Tajne
22.10 Nemoguća misija 3
00.55 CSI: Miami
02.45 Astro show
03.45 CSI: Miami
04.25 RTL Danas
05.05 Kraj programa
13.30 Biggest!Hottest!Loudest!
13.40 Pop Up Video 103
14.00 Teen Mom 2 Season 4 411
14.50 Made 1135
15.40 Back To School Stunt I Used
To Be Fat 206
16.30 Awkward 3 (R) 304
17.20 Washington Heights 104
19.00 Pop Up Video 109
19.30 3 From 1
19.40 Biggest!Hottest!Loudest!
17.00 Opaka tuna.
18.00 Gospodari
rata.
18.30 Gospodari
rata.
Specijalne operacije
19.00 Kraljevi ribara.
20.00 Aerodrom u Dubaiju.
20.55 Kraljevi ribara.
21.55 Aerodrom u
Dubaiju.
Film govori o životu novinara (R. Šerbedžija) koji
se sukobljava sa svojim urednikom, jer mu ne
želi objaviti članak o štrajku radnika u nekoj
tvornici. Smatra da urednici čuvaju svoje fotelje.
Stigavši u Kraljev Pristan nakon dugog puta,
Ned je šokiran kad sazna od svojih novih savjet-
nika za raskalašenost. U Crnom dvorcu Jon
Snijeg zadivi Tyriona, na štetu neiskusnijih pri-
došlica
Tugrul kaže Arifu da je Seher njegova kći. Arif
nije znao da sve to vrijeme ima kćer pa je šoki-
ran. No Tugrulov plan nije spojiti oca i kćer
nakon tolikih godina, nego ih zauvijek rastaviti.
23.10 21.40 18.05
Novinar iGRA PRIJESTOLJA Kako vrijeme prolazi
Najtočniji
dnevni pregled
programa
televizijskih
postaja u BiH
i okruženju
Oglasna i marketing služba Mostar:
Kralja Petra Krešimira IV66/2 spc RONDO,
Tel.:/fax. 00387/36/313-370; 313-375,
E-mail: marketing@dnevni-list.ba,
Podružnica Sarajevo (Koševo 28):
Redakcija: Tel.:/fax: 033/717-220, 717-221
Marketing: Tel.:/fax: 033/719-755, 719-756
E-mail: dnevni.ba@bih.net.ba
Tiska: SLOBODNADALMACIJADD
RačunkodHYPOALPE ADRIABANK:
3060192624218512 (KM)
06.55 Najava
07.00 Mala TV.
--.-- TV vrtić. Aparatić za zube
--.-- Čarobna ploča. Ponavljanje
A-Z
--.-- Crtani film
07.30 Crtana serija
07.50 Teletubbies
08.15 Papreni detektivi
08.35 Život s Derekom
09.00 Školski sat
--.-- Školski sat - Boli glava.
Voda, voda, i opet voda
09.45 Sportske igre mladih (11/12)
10.00 Briljanteen (R)
10.40 Dr. Oz
11.20 Obrtnik i partner
11.55 Hotel dvorac Orth
12.40 PP
12.45 Hughove čarolije s tri sastojka
13.10 Just in Time
14.45 Degrassi
15.10 Školski sat
--.-- Školski sat - Boli glava.
Voda, voda, i opet voda
15.55 PP
16.00 Regionalni dnevnik
16.30 Mjesto pod suncem -
ostati ili otići
17.20 Tree Hill 7, serija (6/22)
18.05 SVAKI DAN DOBAR DAN
18.45 PP
18.50 Dr. Oz (3), talk-show (69/150)
19.30 Mala TV.
--.-- TV vrtić. Aparatić za zube
--.-- Čarobna ploča. Ponavljanje
A-Z
19.56 Najava
20.00 Dobra žena 2, serija (4/23)
20.45 Top Gear
21.40 Igra prijestolja
22.32 PP
22.35 Domovina
23.27 PP
23.30 Kalifornikacija
23.55 Lovci na natprirodno
00.40 Noćni glazbeni program
- spotovi
08.20 Kako vrijeme prolazi
09.35 Djevojka imena Feriha
10.35 Sutkinja Maria Lopez
11.35 Zauvijek susjedi
12.40 IN magazin R
13.25 Ninja ratnici
13.55 Navy CIS, serija R
14.40 Zora dubrovačka
15.50 Zauvijek susjedi
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 In magazin
18.05 Kako vrijeme prolazi
19.15 Dnevnik Nove TV
20.05 Djevojka imena Feriha
21.00 Zora dubrovačka
22.05 Večernje vijesti
22.25 Navy CIS
23.25 Da Vincijev kod
02.20 Divino novo ruho
03.30 Ezo TV, tarot show
06.50 Kraj programa
Direktor: Mirjana Rašić,
Izvršni direktor: Mateo Jurčić,
Glavni i odgovorni urednik: Dario Lukić,
Urednici: Mensur Osmović, Predrag Zvijerac,
Sanja Bjelica Šagovnović,
Događaji: Vanja Bjelica,
IvanMarić,
DraganBradvica,
Dario Pušić,
Kultura: Andrijana Copf,
Sport: Mario Pandža,
Crna kronika: Nevres Dedić,
TVsuper spektar: Lidija Grgić,
Biznis: Marija Šagolj,
DTP(grafika): Haris Hadžić,
Lektura: Ivana Bekavac Karić,
Fotograf: Miro Zovko
Pokrenite veliku promjenu u svom životu.
Oslobodite se učmalih situacija i krenite u
novauzbuđenja. Razmisliteonekimtečaje-
vima ili sličnom druženju s novim ljudima.
Puni ste pozitivne energije. Bit ćete samo-
pouzdani pa će vas svi imati rado u svom
društvu. Samo naprijed!
Više nema sumnje da je prsten koji će se idući mjesec
naći na aukciji, zaručnički prsten slavne starlete. I
službeno je potvrđeno da je bivši suprug Kim Kardas-
hian, Kris Humphries odlučio prodati njezin zaručnički
prsten. Dijamantni prsten, vrijedan čak pola milijuna
maraka, na dražbi u Christie’su naći će se slijedeći
mjesec, a početna cijena bit će prava sitnica - 300
tisuća dolara
Dnevni list
2. 9. 2013.
www.dnevni-list.ba
21
www.dnevni-list.ba
Najobuhvatniji tjedni prilog o događajima na sportskim terenima
Prvo okupljanje polaznika regionalne škole nogometa NK Sloga Ljubuški
Rad s djecom donosi
puno radosniju i veseliju
atmosferu, zato je i veće
zadovoljstvo raditi s
njima, kazao je trener
škole Mario Tot
P
O
ČELA

A
K
CIJA

‘SLOVAČKA’
REPREZENTACIJA
Dođi da vidiš, dođi da se diviš i poželjet ćeš ovdje da živiš; Da ti se
dijete u miru rodi, živi u ljubavi i slobodi. Ponosna moja je zemlja
Hercegovina, hrvatska gruda nam sveta već tisuć ljeta. Nedam te
nikom majko Hercegovino, Neretvu, sunce i smokve, kamen i vino
Hercegovina u srcu
Do
dij
He
nik
H
DANAS PRILOG
VWLKRYLæHOMNR.R]LQDJOD]ED5DQNR%REDQ
“Dnevni list” Androidaplikacija
S
k
e
n
ir
a
jt
e
k
o
d
m
o
b
iln
im
t
e
le
f
o
n
o
m
Na]man]e59I]udI]epo-
gInuIo, a 1T5 Ib ]e ran]eno
u napadu IsIamIsIIĀke mI-
IIIanIne skupIne aI-Babab
našopIng-cenIarWesIgaIe
u NaIrobI]u u KenI]I, gd]e ]e
IaIaĀka krIza ]uĀer Ira]aIa
drugI dan. Meāu mrIvIma
su AmerIkanacI, KanaāanI,
BrIIancI, IrancuzI, IndI]cI.
Meāu I]udIma ko]I su bIII u
sopIng-cenIru bIo ]e I MIro
MarInovIcb Iz Bugo]na, ĀI]I
prI]aIeI]I Ivrde da ]e na Ia-
cebooku ob]avIo da su on I
n]egov sInĀIc IrI saIa bIII za-
IoĀenI, aII da su usp]eII IzIcI
neozII]eāenI I vraIIII se kucI.
U lipnju došao
MarInovIcb ]e ob]avIo
I IInk na BeuIersovu sIIku
na ko]o] se vIdI kako b]ezI
Iz sopIng-cenIra sa sInom
u rukama. MarInovIcb se
sa suprugom I dvo]e d]ece
u NaIrobI preseIIo u IIpn]u,
kada ]e posIao zam]enIk
dIrekIora operacI]a u afrIĀ-
kom dI]eIu organIzacI]e
Cburcb WorId BervIce, ko]u
]e nakon Drugog sv]eIskog
raIa osnovaIo 3T krscan-
skIb crkava Iz BAD-a s cI-
I]em Iskor]en]Ivan]a gIadI I
sIromasIva Ie promovIran]a
mIra I pravde u svI]eIu. PrI-
]e Ioga ĀeIIrI ]e godIne na
Ta]Iandu radIo za InIerna-
IIonaI Bescue CommIIIee,
a prema n]egovom IInkedI-
nu, u PboenIxu ]e 2002. dI-
pIomIrao posIovnI menad-
zmenI, a u MaryIandu 2011.
magIsIrIrao meāunarodnI
menadzmenI.
AI-Babab, somaIska
skupIna povezana s aI-
Qa`Idom, preuzeIa ]e od-
govornosI za napad Ie
poruĀIIa da ]e Io osveIa za
sud]eIovan]e oko 4000 ke-
nI]skIb vo]nIka u mIrovnIm
posIro]bama AfrIĀke unI]e
u BomaII]I. BkupIna ]e vIse
puIaprI]eIIIanapadImana
kenI]skom IerIIorI]u ako
NaIrobI ne povuĀe svo]e
posIro]be Iz BomaII]e.
Napad je osveta
"Dugo smo vodIII raI
proIIv KenI]aca u svo]o]
zemI]I, sada ]e vrI]eme da
bo]IsnIcu I raI preseIImo na
n]Ibovu zemI]u¨, napIsaII su
mIIIIanIInaTvIIIeru.
Oko IIsucu I]udI usp]e-
Io ]e IzIcI Iz zgrade u ko]o]
ugIavnom kupu]u sIrancI,
dIpIomaII I bogaII KenI]cI,
aII nI]e bIIo ]asno koIIko Ib
se nasIavIIo skrIvaII u n]o].
V]eru]e se da zaIoĀene drzI
10 do 15 naoruzanIb napa-
daĀa.
Osmo kolo Bh. Telecom
Premier lige kompletirano je
jučer, utakmicama u Velikoj
Obarskoj i Istočnom
Sarajevu, u kojima su
pobjede upisali Mladost i
Radnik.
Slavija je u susret s Radni-
kom iz Bijeljine ušla kao
favorit, nakon boda
osvojenog na gostovanju kod
Željezničara (0:0) u prošlom
kolu, u kojem je Radnik
doma poražen od Zrinjskog
(1:3). Gosti su, međutim,
jučer došli do uvjerljive
pobjede (2:5). Poveli su već u
šestoj minuti preko Zorana
Nikića, a već tri minute
kasnije bilo je i 2:0 – pogodio
je Mirza Hasanović. Isti je
igrač na početku drugog
poluvremena, u 51. minuti,
golom za 3:0 riješio pitanje
pobjednika. U 61. minuti
drugi pogodak na utakmici
postigao je i Nikić. Tek na
0:4 domaćini se bude te
preko Igora Radovanovića
dolaze do smanjenja na 2:4
(75., 87.), a konačnih 2:5
postavlja Marko Obradović u
drugoj minuti sudačke
nadoknade. Radnik je ovom
pobjedom skočio s 9. na 7.
mjesto ljestvice, odnosno
preskočio Slaviju zbog bolje
gol-razlike. U idućem kolu
dočekuju Široki Brijeg, dok
Slavija ide u Mostar, na noge
Zrinjskom. U Velikoj
Obarskoj nije viđeno toliko
pogodaka, ali jeste jedan
povijestan rezultat. U
derbiju začelja domaćini su
došli do svoje prve, dakle,
povijesne pobjede u Premier
ligi. Pogotke za 2:0 postigli
su Filip Kostić u 18. i
Miroslav Jevtić u 65. minuti.
Tako je Mladost, koja je u
prošlom kolu donijela bod s
gostovanja kod Sarajeva
(0:0), skočila s pretposljed-
njeg na 11. mjesto i u dobrom
raspoloženju dočekuju iduće
kolo i gostovanje kod
Povijesna pobjeda
Mladosti, Radnik
slavio kod Slavije
BH TELECOM PREMIER LIGA
Bugojanac spasio
sebe i sinčića iz
šoping centra smrti
Marinovich je objavio link na Reutersovu sliku na kojoj se vidi kako bježi iz šoping-centra sa sinom u rukama
DRAMA U NAIROBIJU Među zatočenima bio i Miro Marinovich iz BiH
1. Borac 8 5 2 1 12:8 17
2. Sarajevo 8 4 3 1 9:3 15
3. Zrinjski 8 4 2 2 14:7 14
4. Široki Brijeg 8 4 2 2 17:11 14
5. Velež 8 3 4 1 10:6 13
6. Olimpic 8 3 3 2 13:10 12
7. Radnik 8 3 3 2 14:13 12
8. Slavija 8 3 3 2 9:9 12
9. Željezničar 8 3 2 3 10:9 11
10. Zvijezda 8 3 0 5 7:11 9
11. Mladost 8 1 5 2 7:7 8
12. Čelik 8 1 5 2 8:9 8
13. Travnik 8 1 4 3 8:17 7
14. Vitez 8 1 3 4 6:9 6
15. Leotar 8 1 3 4 6:14 6
16. Rudar 8 0 4 4 7:14 4
BH TELECOM PREMIER LIGA
Rezultati 8. kola
:
:
:
:
:
:
:
:
Leotar – Vitez 1 1
Olimpic – Zvijezda 2 3
Čelik – Travnik 1 1
Velež – Sarajevo 0 0
Borac – Zrinjski 2 0
Široki Brijeg – Željezničar 3 2
Slavija – Radnik 2 5
Mladost – Rudar 2 0
Zvijezde. Rudaru, pak, nikako
da krene, pozitivan šok nije
donijela ni smjena trenera
(Boris Gavran umjesto
Slobodana Starčevića,
nap.a.). Ovo im je bio treći
uzastopni poraz i još uvijek
čekaju prvu ovosezonsku
pobjedu u prvenstvu. Tražit
će je u idućem kolu, doma
protiv Veleža. T.B.
F
o
t
o
:
R
e
u
t
e
r
s
Miro Marinovich/
Foto: Facebook

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful