TEMA 10 - ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS DE RELACIÓ

Cognoms:____________________________ Nom:________________________________

Nivell: 2n d'ESO

Grup:_____

1.- LA RELACIÓ EN LES PLANTES @CTIVITAT 1. Com es relacionen les plantes? Explica, a la dreta, què fan les plantes per relacionar-se amb el medi ambient. A l'esquerra, fes-ne un dibuix que ho il·lustre. Geotropisme L'arrel creix cap a la terra. Hidrotropisme L'arrel creix cap on hi ha aigua (humitat). Quimiotropisme L'arrel creix cap on hi ha sals minerals. Fototropisme La tija creix cap on hi ha llum. Nàsties Hi ha plantes que durant el dia obrin les flors i al vespre les tanquen, i unes altres que tanquen les fulles a la nit i les obrin de dia. Ho fan segons la temperatura i la llum. Fotoperiodicitat Les plantes, segons un període, broten, floreixen, formen els fruits, maduren els fruits, els cauen o creixen les fulles. Ho fan segons la temperatura i la llum. @CTIVITAT 2. Les plantes tenen un sistema nerviós format per l'encèfal, la medul·la espinal i els nervis?
Les plantes no tenen un sistema nerviós. És a dir, no tenen voluntat: les plantes que estan adaptates a un medi ambient sobreviuen i es reprodueixen, les plantes que no estan adaptades no sobreviuen i desapareixen. Es relacionen perquè tenen hormones

(unes substàncies químiques).

2.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (I). ELS RECEPTORS @CTIVITAT 3. Els animals, com detecten els canvis que es produeixen al medi ambient? Amb els òrgans de la visió Les aranyes i les meduses només detecten la llum i veuen formes poc definides. El insectes tenen ulls compostos, és a dir, formats per molts ulls que donen una visió en mosaic. Alguns invertebrats tenen ulls complexos que els permeten veure en tres dimensions i diferencien els colors. Amb els òrgans de l'olfacte i del gust La majoria dels animals detecten l'olor o el gust amb les antenes, la boca, la llengua i les fosses nasals. Amb els òrgans auditius Amb aquests òrgans poden detectar sons amb menor o major precisió. En alguns casos capten els sons amb un coducte que ix a l'exterior per un orifici. Només els mamífers tenen un pavelló auditiu o oïda que dóna més informació. Cada animal percep sons diferents. Amb els òrgans tàctils Detecten el dolor, la pressió, la calor. Per això, utilitzen l'exterior del cos i en el cas dels vertebrats, la pell. Casos especials La línia lateral dels peixos els permet detectar les vibracions o les ones de l'aigua i els informa dels moviments dels altres. Els ratpenats emeten uns sons, que les persones no percebem, i les fan rebotar sobre els objectes i així detecten els obstacles.

3.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (II). LA COORDINACIÓ NERVIOSA I LES RESPOSTES @CTIVITAT 4. A la il·lustració hi ha dos cèl·lules nervioses connectades. Observa-la i trau-ne conclusions.

 Les cèl·lules nervioses s'anomenen neurones.  Els nervis estan formats per manolls de neurones.  La informació viatja pels nervis (d'una neurona a una altra) en forma d'impulsos elèctrics. @CTIVITAT 5. Observa el sistema nerviós d'aquests animals. A quina conclusió pots arribar pel que fa al seu sistema nerviós?

 En els animals més senzills (invertebrats) les neurones estan connectades i ramificades. A mesura que els animals són més complexos (vertebrats) les neurones s'acumulen al cap. En els cas dels vertebrats les milions de neurones que hi ha al cap s'anomena encèfal i té tres parts

diferenciades

4.- EL SISTEMA NERVIÓS EN L'ÉSSERS HUMÀ @CTIVITAT 6. Observa la il·lustració. Com s'anomen les tres parts del sistema nerviós de l'ésser humà? El sistema nerviós de l'ésser humà està format per:  L'encèfal, a dins del crani.  La medul·la espinal, a dins de la columna vertebral.  Els nervis, ramificats per tot el cos.

@CTIVITAT 7. Observa la il·lustració. Com s'anomenen les tres parts de l'encèfal? Quina funció fa cadascuna?

L'èncèfal està format per:  El cervell: controla el pensament, els sentits, els recdords, la memòria, el llenguatge, etc.  El cerebel: controla els moviments voluntaris (els músculs i l'equilibri.  El bulb raquidi: controla els moviments involuntaris (el ritme del cor, la respiració, la fam la set.

@CTIVITAT 8. Observa la il·lustració. Quina funció fa la medul·la espinal? Quina funció fan els nervis? La medul·la espinal transporta la informació de l'encèfal als nervis i al revés. Els nervis transporten la informació a totes les parts del cos i al revés.

@CTIVITAT 9. Explica, en l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una resposta VOLUNTÀRIA. El so arriba a l'oïda. Els nervis transmeten la informació a l'encèfal (pot passar per la medul·la o no). L'encèfal analitza la informació i dóna una resposta. La informació va als nervis i aquests executen la resposta.

@CTIVITAT 10. Explica, en l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una resposta INVOLUNTÀRIA.

La flama arriba a la nostra pell. A la pell hi ha nervis. Els nervis transporten la informació a la medul·la espinal. La medul·la espinal dóna una resposta. Els nervis transporten la informació i executen la resposta.