TEMA 10 - ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS DE RELACIÓ

Cognoms:____________________________ Nom:________________________________

Nivell: 2n d'ESO

Grup:_____

1.- LA RELACIÓ EN LES PLANTES @CTIVITAT 1. Com es relacionen les plantes? Explica, a la dreta, què fan les plantes per relacionar-se amb el medi ambient. A l'esquerra, fes-ne un dibuix que ho il·lustre.

@CTIVITAT 2. Les plantes tenen un sistema nerviós format per l'encèfal, la medul·la espinal i els nervis?
Les plantes no tenen un sistema nerviós. És a dir, no tenen voluntat: les plantes que estan adaptates a un medi ambient sobreviuen i es reprodueixen, les plantes que no estan adaptades no sobreviuen i desapareixen. Es relacionen perquè tenen hormones

(unes substàncies químiques).

2.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (I). ELS RECEPTORS @CTIVITAT 3. Els animals, com detecten els canvis que es produeixen al medi ambient?

3.- LA RELACIÓ EN ELS ANIMALS (II). LA COORDINACIÓ NERVIOSA I LES RESPOSTES @CTIVITAT 4. A la il·lustració hi ha dos cèl·lules nervioses connectades. Observa-la i trau-ne conclusions.

   @CTIVITAT 5. Observa el sistema nerviós d'aquests animals. A quina conclusió pots arribar pel que fa al seu sistema nerviós?

4.- EL SISTEMA NERVIÓS EN L'ÉSSERS HUMÀ @CTIVITAT 6. Observa la il·lustració. Com s'anomen les tres parts del sistema nerviós de l'ésser humà?

@CTIVITAT 7. Observa la il·lustració. Com s'anomenen les tres parts de l'encèfal? Quina funció fa cadascuna? 

@CTIVITAT 8. Observa la il·lustració. Quina funció fa la medul·la espinal? Quina funció fan els nervis?

@CTIVITAT 9. Explica, en l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una resposta VOLUNTÀRIA.

@CTIVITAT 10. Explica, en l'exemple següent, com l'ésser humà dóna una resposta INVOLUNTÀRIA.