You are on page 1of 16

TEMA 9 - ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS DE NUTRICIÓ

Cognoms:____________________________ Nom:________________________________

Nivell: 2n d'ESO

Grup:_____

-1-

1.- ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS VITALS @CTIVITAT 1. Escriu davall de cada ésser viu si és un organisme unicel·lular o pluricel·lular. Parameci Ameba Esponja

Unicel·lular Planta

Unicel·lular Granota

Pluricel·lular

Pluricel·lular

Pluricel·lular

 Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules. Els éssers inerts no en tenen.  Les cèl·lules són microscòpiques: no es veuen a ull nu.  Els organismes unicel·lulars estan formats per una sola cèl·lula.  Els organismes pluricel·lulars estan formats per moltes cèl·lules.

-2-

@CTIVITAT 2. Aquí tens tres tipus de cèl·lules. La primera és d'un bacteri, la segona d'un animal i la tercera d'un vegetal. Fixa't si les cèl·lules tenen nucli o no. Escriu davall de cada cèl·lula si és una cèl·lula procariota o una cèl·lua eucariota. Cèl·lula d'un bacteri Cèl·lula d'un animal

Cèl·lula d'un vegetal  Les cèl·lules procariotes són aquelles que no tenen nucli. Per exemple: la cèl·lula dels bacteris. Les cèl·lules eucariotes són aquelles que tenen nucli. Per exemple: totes les cèl·lules dels vegetals i les dels animals.

-3-

@CTIVITAT 3. Quines són les 3 parts principals d'una cèl·lula?

La membrana: envolta i protegeix la cèl·lula. El citoplasma: el lloc on hi ha els orgànuls. El nucli: el lloc on té la informació o ADN.

-4-

@CTIVITAT 4. A l'esquerra hi ha una cèl·lula animal i a la dreta una cèl·lula vegetal. Explica les quatre diferències principals entre una cèl·lula animal i una cèl·lula vegetal. La cèl·lula animal

La cèl·lula vegetal

 La cèl·lula vegetal té per fora de la membrana una paret i la de l'animal, no.
 La cèl·lula vegetal té el nucli desplaçat en un costat i la de l'animal al centre.  La cèl·lula vegetal té els vacúols més grans (necessiten emmagatzemar més aigua i aliment) que els de l'animal.  La cè·lula vegetal té cloroplasts (per realitzar la fotosíntesi) i la de l'animal, no.

-5-

2.- ELS ÉSSERS VIUS I LA NUTRICIÓ @CTIVITAT 5. Destria en dos grups els éssers vius següents segons si fabriquen els seus aliments o mengen éssers vius: Els vegetals, els animals, les algues, les falgueres, les molses, els fongs, les amebes. Fabriquen els seus aliments Els vegetals, les algues, les falgueres, les molses Mengen éssers vius Els animals, els fongs, les amebes

 En la nutrició autòtrofa l'ésser viu fabrica el seu aliment (amb la fotosítesi). En la nutrició heteròtrofa l'ésser viu menja éssers vius o les seues restes.

-6-

3.- LA NUTRICIÓ EN ELS VEGETALS @CTIVITAT 6. Explica com S'ALIMENTA una planata, de dia i de nit. De dia De nit

De dia la planta s'alimenta realitzant la fotosíntesi. Primer, les arrels absorbeixen l'aigua i les sals minerals de la terra. L'aigua i les sals minerals (saba bruta) pugen per la tija i arriben a les fulles. Segon, les fulles agafen CO2 de l'aire i llum del Sol. Tercer, les fulles tenen clorofil·la (una substància verda). Finalment, la clorofil·la transforma l'aigua, les sals minerals, el CO2 i la llum del Sol, en aliment (sucres) per a la planta i O2 que expulsa a l'aire. Amb un esquema: Aigua Sals minerals Clorofil·la Aliment (sucre) CO2 O2 Llum del Sol Amb una fórmula: Aigua + sals minerals + CO2 + llum Clorofil·la Aliment (sucres) + O2

De nit la planta no realitza la fotosíntesi perquè no hi ha llum de Sol. Però totes les parts (cèl·lules) de la planta segueixen alimentant-se.

-7-

@CTIVITAT 7. Explica com RESPIRA una planta, de dia i de nit. De dia De nit

Primer, de dia la planta respira agafant O2 per les fulles. Segon, l'O2 arriba a totes les cèl·lules de la planta. Tercer, a les cèl·lules, l'O2 "crema" l'aliment (sucres) i fa energia per viure la planta i CO2. Quart, el CO2 ix de la cèl·lula i arriba a les fulles. Finalment, les fulles expulsen el CO2. a l'aire. Amb un esquema: O2 Cèl·lula Aliment Energia CO2

De nit la planta respira igual que de dia.

Amb una fórmula: O2 + aliment (sucres) Cèl·lula Energia + CO2

-8-

4.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (I). L'OBTENCIÓ DELS NUTRIENTS 4.1- L'aparell digestiu dels INVERTEBRATS @CTIVITAT 8. Explica com fan la digestió dels aliments els cnidaris: meduses, anemones, coralls. Primer, els cnidaris (meduses, anemones, coralls) ingereixen l'aliment per la boca. Després, part de la digestió es realitza a la cavitat i finalitza a les cèl·lules de la paret d'aquesta. Finalment, els residus o excrements són expulsats per la boca.

@CTIVITAT 9. Explica com fan la digestió dels aliments la majoria dels invertebrats. Primer, la majoria d'invertebrats ingereixen i trossegen l'aliment per la boca. Després - els anèl·lids i els insectes - guarden l'aliment al pap i el trituren al pedrer. Més tard, el digereigen a l'estómac i absorbeixen els nutrients per l'intestí. Finalment, expulsen els residus o excrements per l'anus.

-9-

4.2- L'aparell digestiu dels VERTEBRATS @CTIVITAT 10. Explica com fan la digestió la majoria de les aus. Primer, el bec de les aus agafa l'aliment i la boca l'ingereix. Després, l'aliment s'emmagatzema al pap i és trirurat al pedrer. Més tard, absorbeixen els nutrients per l'intestí. Finalment, expulsen els residus o excrements per la cloaca.

@CTIVITAT 11. Explica com fan la digestió els herbívors remugants. Primer, els mamífers remugants ingereixen l'aliment per la boca i l'engulen. Tenen l'estómac dividit en 4 parts: el rumen emmagatzema l'aliment i el regurgita a la boca on és mastegat per les dents. L'aliment mastegat passa al reticle, al llibret i al quall que completen la digestió. Més tard, absorbeixen els nutrients per l'intestí. Finalment, expulsen els residus o excrements per l'anus.

- 10 -

4.3- L'aparell digestiu dels ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 12. Explica com fem la digestió els éssers humans. Primer, a la boca les dents masteguen els aliments. La saliva comença a digerir els sucres i la llengua espenta el bol alimentari a l'esòfag. Segon, l'esòfag tranporta el bol alimentari fins a l'estómac. Tercer, els sucs gàstrics de l'estómac transforma el bol alimentari en una pasta. Quart, la pasta passa a l'intestí prim. L'intestí prim segrega els sucs intestinals, el fetge segrega la bilis i el pàncrees segrega el suc pancreàtic. Aquests tres sucs transformen la pasta de l'intestí prim en partícules alimentàries. Aquestes partícules alimentàries passen de l'intestí prim a la sang i arriben a totes les cèl·lules del cos. Cinqué, les partícules alimentàries que no han pogut ser absorbides per l'intestí prim passen a l'intestí gros en forma d'excrements. Sisé, l'anus expulsa els excrements a l'exterior.

- 11 -

5.- LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS (II). LA RESPIRACIÓ I L'EXCRECIÓ 5.1- La respiració en els ANIMALS @CTIVITAT 13. Explica com es realitza la respiració CUTÀNIA. Els anèl·lids agafen l'O2 pels porus de la pell i arriba a la sang. La sang transporta l'O2 a totes les cèl·lules del cos. Les cèl·lules "cremen" l'O2 i fabriquen energia per viure i CO2. La sang transporta el CO2 i se n'ix pels porus de la pell.

@CTIVITAT 14. Explica com es realitza la respiració TRAQUEAL. Els insectes agafen l'O2 per uns foradets. Les tràquees són uns tubs que transporten l'O2 a totes les cèl·lules del cos. Les cèl·lules "cremen" l'O2 i fabriquen energia per viure i CO2. Les tràquees transporten el CO2 i se n'ix per uns altres foradets.

- 12 -

@CTIVITAT 15. Explica com es realitza la respiració BRANQUIAL. Els peixos agafen l'O2 de l'aigua i entra per la boca. L'O2 passa a les brànquies que són vasos sanguinis. La sang transporta l'O2 a totes les cèl·lules del cos. Les cèl·lules "cremen" l'O2 i fabriquen energia per viure i CO2. La sang transporta el CO2 i se n'ix per les brànquies.

5.2- La respiració en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 16. Explica com es realitza la respiració PULMONAR en els éssers humans. Primer, l'O2 entra per les fosses nasals. Passa per la faringe, la laringe, la tràquea, els 2 bronquis, els bronquiols i arriba als alvèols pulmonars. Els alvèols pulmonars passen l'O2 a la sang. La sang transporta l'O2 a totes les cèl·lules del cos. Les cèl·lules "cremen" l'O2 i fabriquen energia per viure i CO2. La sang transporta el CO2 als alvèols pulmonars i se n'ix per la boca.

- 13 -

5.3- L'excreció en els ANIMALS @CTIVITAT 17. Explica com es realitza l'excreció en els invertebrats. Alguns invertebrats expulsen l'orina pels porus de la pell. Altres invertebrats tenen una bufeta on s'emmagatzema l'orina i després s'expulsa conjuntament amb els excrements.

5.3- L'excreció en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 18. Explica com es realitza l'excreció en els éssers humans. La sang porta els residus líquids (substàncies tòxiques) de les cèl·lules als ronyons. Tots dos ronyons filtren la sang i formen l'orina. L'orina passa per tots dos urèters i s'emmagatzema a la bufeta. Quan la bufeta està plena l'orina és expulsada per la uretra a l'exterior.

- 14 -

6.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (III). LA DISTRIBUCIÓ DELS NUTRIENTS 6.1- La circulació de la sang (nutrients) en els ANIMALS @CTIVITAT 19. Explica com circula la sang (els nutrients) en UN APARELL CIRCULATORI OBERT. Primer, el cor bombeja la sang. Després, els vasos sanguinis porten la sang i aquesta passa per totes les cèl·lules. Finalment, la sang torna al cor, però per l'interior del cos (de les cèl·lules). Per tant, la sang porta els nutrients a les cèl·lules i aquestes s'alimenten.

@CTIVITAT 20. Explica com circula la sang (els nutrients) en UN APARELL CIRCULATORI TANCAT. Primer, el cor bombeja la sang. Després, els vasos sanguinis porten la sang i aquesta passa per totes les cèl·lules. Finalment, la sang torna al cor, també, per uns altres vasos sanguinis. Per tant, la sang porta els nutrients a les cèl·lules i aquestes s'alimenten.

- 15 -

6.2- La circulació de la sang (nutrients) en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 21. Explica com circula la sang en UN ÉSSER HUMÀ. Primer , la sang passa pels pulmons i les venes pulmonars la transporten a l'aurícula esquerra del cor. Passa al ventricle esquerre del cor i se n'ix per l'artèria aorta. Després, l'artèria aorta es ramifica en més artèries i la sang arriba a totes les cèl·lules del cos. Més tard, la sang ix de les cèl·lules i circular per les venes. Aquestes venes s'uneixen i formen la vena cava que porta la sang a l'aurícula dreta del cor. Passa al ventricle dret del cor i se n'ix per les artèires pulmonars. Finalment les artèries pulmonars porten la sang, de nou, als pulmons.  La circulació sanguínia és completa perquè la sang oxigenada no es mescla amb la sang pobra en oxígen i és doble perquè hi ha el circuit dels pulmons i el circuit dels òrgans.  Els vasos sanguinis que van cap al cor es diuen venes i els vasos sanguinis que ixen del cor es diuen artèries.

- 16 -