You are on page 1of 8

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2008 11/2 jam

SMK AMINUDDIN BAKI , JALAN KAMPONG PANDAN KUALA LUMPUR.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008

PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Satu Jam Setengah

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN: Kertas soalan ini mempunyai 50 soalan objektif. Jawab semua soalan. Disediakan oleh : ……………………………………... (PN. NOOR ASSMAIEY OSMAN) Disemak oleh: ………………………… (PN. MASTURA MAAROP)

________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

1. Apakah faktor utama yang menghalang pencapaian kecemerlangan diri? A. Sikap sambil lewa B. Kurang bersemangat C. Hala tuju yang samar D. Persediaan yang tidak cukup 2. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang perwatakan yang cemerlang? A. Sentiasa mempunyai jati diri yang teguh B. Tidak membelakangi pendapat orang lain C. Berkeupayaan mempengaruhi pendapat orang lain D. Sentiasa merendah-rendahkan kemampuan orang lain Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah. • Menilai dan mengenal pasti kelemahan diri. • Memperbaiki kelemahan diri. • Mengambil langkah – langkah untuk memperbaiki kelemahan diri. 3. Pernyataan di atas menerangkan proses A. Membina jati diri B. Membuat refleksi diri C. Mengenali “siapa saya” D. Membina ketahanan diri 4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan diri? I. Tahan cabaran II. Dorongan ibu bapa III. Semangat yang luntur IV.Tidak mudah mengalah A. I, II, dan III B. I, II, dan IV C. II, III, dan IV D. I, II, III, dan IV Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah. Keputusan yang bakal dicapai terletak pada usaha, bukan pada pencapaian. -Mahatma Gandhi-

5. Kata-kata Mahatma Gandhi di atas berkaitan dengan aspek A. disiplin diri B. perwatakan C. tingkah laku D. pencapaian akademik 6. Keutuhan sesebuah institusi keluarga bergantung pada A. ibu bapa B. adik beradik C. seisi keluarga D. nenek dan datuk 7. Apakah perkara-perkara yang perlu dielakkan dalam usaha membina keutuhan institusi keluarga? I Cakap-cakap kosong II Perbualan yang berfaedah III Melebih-lebihkan perbicaraan tentang hiburan IV Memperbanyakkan kegiatan yang tidak berfaedah A. I, II, dan III B. I, III, dan IV C. II, III, dan IV D. I, II, III, dan IV 8. Sikap yang berikut perlu diamalkan dalam keluarga bagi mewujudkan perpaduan, kecuali A. prihatin B. kasih sayang C. mengambil berat D. sikap sambil lewa 9. Apakah keburukan tiadanya perpaduan dalam keluarga? A. Keluarga akan pincang B. Keluarga akan berasa malu C. Anggota keluarga hidup bersendirian D. Anggota keluarga meninggalkan rumah

2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

10. Pepatah di bawah bersesuaian dengan usaha untuk mewujudkan perpaduan kerana Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing A. Segala kegembiraan dan kesusahan dikongsi bersama. B. Perkara yang susah akan menjadi senang apabila dikongsi bersama. C. Sikap anggota keluarga secara sukarela melakukan kerja-kerja berat. D. Sikap kerjasama anggota keluarga memikul tanggungjawab masingmasing. 11. Dalam satu mesyuarat yang anda hadiri, pendapat anda tidak diterima oleh ahli-ahli mesyuarat. Apakah tindakan anda? A. Mendiamkan diri B. Keluar daripada bilik mesyuarat C. Berasa marah dan meninggalkan mesyuarat D. Mempertahankannya dengan alasan-alasan yang munasabah 12. Apakah yang akan terjadi jika kita menghormati hak orang lain? A. Rakan-rakan akan mencemuh kita B. Rakan-rakan akan menghargai kita C. Rakan-rakan memandang rendah kepada kita D. Rakan-rakan akan menjauhkan diri daripada kita 13. Sikap menghormati hak orang lain penting supaya A. Orang lain akan menghormati diri kita. B. Orang tersebut akan berasa bangga diri. C. Orang tersebut akan sentiasa berkawan dengan kita D. Dapat mewujudkan suasana harmoni dalam perhubungan

14. Jika seseorang itu memberikan buah fikiran yang tidak berasas, A. Ideanya dipuji oleh orang lain. B. Ideanya diterima oleh semua orang C. Ideanya dipandang sinis oleh orang lain D. Ini akan menimbulkan situasi yang aman dan harmoni 15. Antara berikut, yang manakah benar tentang bakat yang dimiliki oleh seseorang? A. Bakat perlu dipendam B. Bakat tidak perlu ditonjolkan C. Bakat ialah anugerah semula jadi D. Bakat tidak perlu diasah dan digilap 16. Banjir yang berlaku di kampung tersebut telah membangkitkan semangat __________ dalam kalangan penduduk sekitarnya. A. Kekitaan B. Belas kasihan C. Gotong-royong D. Bertanggungjawab 17. Antara berikut, manakah individu yang mengamalkan hidup bermasyarakat? I. Saling bertegur sapa II. Menziarahi jiran yang sakit III. Melibatkan aktiviti gotong-royong IV. Menunaikan jemputan majlis kenduri kawin A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 18. Bagaimanakah anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan? I. Bekerjasama II. Memencilkan diri III. Saling bertanya khabar IV. Kunjung – mengunjungi A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

3

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

Soalan 19 dan 20 berdasarkan pernyataan di bawah. Penduduk Kampung Sentosa berjaya mewujudkan Rukun Tetangga, pusat Rekreasi, dan Pusat Tuisyen Komuniti serta surau untuk keselamatan dan kemudahan penduduk-penduduknya. Hal ini telah menyebabkan kampong tersebut berada dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera. 19. Mengapakah penduduk Kampung Sentosa berada dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera? A. Penduduk menyumbang tenaga untuk menjadi guru tuisyen B. Penduduk mengamalkan semangat kekitaan dalam kalangan penduduk C. Penduduk bergotong-royong membina surau dan Pusat Tuisyen Komuniti D. Penduduk menyumbang sumber kewangan yang besar untuk pembinaan pusat rekreasi 20. Apakah nilai mulia yang ditunjukkan oleh seluruh penduduk Kampung Sentosa? I. Bersatu padu II.Bertolak ansur III.Sedia berkhidmat IV.Faham-memahami A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 21 berdasarkan pernyataan di bawah. Sejenis alat tiupan Diperbuat daripada perak Mengeluarkan bunyi yang sayup Digunakan dalam istiadat istana, pertabalan dan hari keputeraan Sultan 21. Alat muzik di atas merujuk kepada A. Gong B. Nafiri C. Serunai    

D. Seruling 22. Permainan tibow ialah permainan tradisional yang popular dalam kalangan suku kaum A. Iban B. Kenyah C. Melanau D. Kadazan 23. Manakah alat-alat muzik berikut digunakan untuk mengiringi tarian zapin? I. Rebab II.Gambus III.Gesekan biola IV.Paluan gendang A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 24 berdasarkan pernyataan di bawah.    Tarian tradisi suku kaum Murut Kebiasaanya tarian ini tidak memerlukan iringan muzik Tarian diiringi irama bunyi dua batang buluh yang dilagakan serentak dengan kuat

24. Pernyataan di atas merujuk kepada tarian A. Ngajat B. Gambang C. Tatanduk D. Magunatip 25. Alat muzik yang berikut dimainkan dengan cara memukul rangka badan kecuali A. sape B. kesi C. gong D. angklung 26. Pilihan raya umum diadakan dalam tempoh __________ sekali. A. tiga tahun B. empat tahun C. lima tahun D. enam tahun

4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

27. _________________ ialah rang undang – undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. A. Akta B. Enakmen C. Peraturan D. Perlembagaan 28. Apakah tugas utama Dewan Rakyat? A. Membubarkan Parlimen B. Meluluskan undang-undang C. Membahaskan undang-undang D. Menjadi pemerhati kepada pilihan raya yang diadakan 29. Siapakah yang akan membentangkan belanjawan negara dalam Mesyuarat Belanjawan Negara? A. Senator B. Perdana Menteri C. Menteri Kewangan D. Timbalan Perdana Menteri Soalan 30 berdasarkan rajah di bawah. Negara Persekutuan

A. B. C. D.

I, II, dan III I, III dan IV II, III dan IV I, II, III dan IV

32. Peranan melantik dan melucutkan jawatan Menteri dan Timbalan Menteri dilakukan oleh A. Perdana Menteri B. Majlis Raja – Raja C. Yang di – Pertuan Agong D. Penyimpan Mohor Besar Raja – Raja 33. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong terhadap negeri-negeri di bawah?     A. B. C. D. Sabah Melaka Sarawak Pulau Pinag

Ketua Negeri Ketua Menteri Ketua Agama Islam Ketua Pelbagai Agama

Kerajaan Pusat

X

30. X ialah A. Kerajaan Negeri B. Kerajaan Campuran C. Kerajaan Pemerintah D. Kerajaan Pembangkang 31. Siapakah yang perlu hadir apabila Mesyuarat Majlis Raja-Raja membincangkan hal-hal berkaitan dengan dasar negara? I. Menteri Besar II. Ketua Menteri III. Perdana Menteri IV. Timbalan Perdana Menteri

34. Tugas Majlis Raja – Raja adalah seperti yang berikut, kecuali A. memilih dan memecat Yang di – Pertuan Agong melalui budi bicara B. menimbangkan perkara – perkara berkaitan dengan dasar – dasar negara C. menyetujui atau tidak menyetujui sebarang perkara yang berkaitan dengan agama Islam D. menyetujui atau tidak menyetujui sebarang undang – undang menurut Perlembagaan. Soalan 35 berdasarkan pernyataan di bawah.    Jurucakap rasmi Majlis Raja-Raja Setiausaha kepada Majlis Raja-Raja Dilantik oleh Majlis Raja-Raja

5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

35. Pernyataan di atas merujuk kepada A. Yang di Pertua Negeri B. Setiausaha Yang di Pertuan Agong. C. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. D. Penyimpan Mohor Besar Majlis Raja-Raja 36. Apakah sikap yang patut dilakukan oleh warganegara untuk menjamin keamanan negara yang berkekalan? A. Menghormati hak orang lain B. Menimbulkan isu – isu sensitif C. Bersuara untuk kepentingan diri D. Menabur fitnah dan mencerca orang lain 37. ____________ merupakan badan yang diberi tanggungjawab untuk mengendalikan pilihan raya di negara kita. A. Suruhanjaya Diraja B. Suruhanjaya Pilihan Raya C. Jabatan Pendaftaran Negara D. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Soalan 38 berdasarkan pernyataan di bawah.   Layak untuk mendaftar sebagai pengundi Mempunyai hak untuk memilih pemimpin menerusi pilihan raya

40. Kebebasan bersuara merujuk kepada I. Mesyuarat rasa tidak puas hati melaui saluran yang betul II.Mengusulkan sesuatu perkara untuk kebaikan orang ramai III.Memberikan pendapat dan cadangan untuk kepentingan umum IV.Memberikan pendapat dengan niat untuk menghasut orang ramai A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV Soalan 41 berdasarkan huraian di bawah. • Berpandangan jauh • Bertindak awal untuk menghadapi sebarang kemungkinan • Mengambil tindakan yang akan memberi manfaat dan memenuhi keperluan rakyat

38. Ciri-ciri di atas merujuk kepada warganegara yang A. sempurna akalnya B. dijatuhkan hukuman C. berumur 20 tahun ke atas D. mendapat kerakyatan asing 39. Apakah sifat seseorang warganegara yang perlu ditunjukkan apabila berada di luar negara? A. Tabah B. Cekal C. Berani D. Bersopan – santun

41. Huraian di atas menerangkan tentang A. Pemimpin yang berwawasan B. Pemimpin yang sentiasa berfikir C. Pemimpin yang bertanggungjawab D. Pemimpin yang peka dengan kehendak rakyat 42. Mengapakah rasuah merupakan ancaman kepada negara? A. Memperkayakan penerima rasuah B. Meruntuhkan maruah penerima rasuah C. Meruntuhkan seluruh sistem pentadbiran negara D. Memberikan hasil yang tidak halal kepada penerima rasuah Soalan 43 berdasarkan pernyataan di bawah. Kumpulan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan oleh pihak atasan

6

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2

43. Petikan di atas merujuk kepada A. Ahli-ahli politik B. Menteri-menteri Kabinet C. Setiausaha-setiausaha Parlimen D. Kakitangan-kakitangan kerajaan 44. Apakah peranan anda apabila mengetahui kakitangan kerajaan yang berurusan dengan anda meminta suapan daripada anda? A. Menasihatinya supaya tidak melakukannya B. Melaporkan kepada badan Pencegah Rasuah (BPR) C. Melaporkan kepada Ketua Jabatan tempat dia bekerja D. Memberikannya supaya urusan anda selesai dengan cepat 45. Apakah maksud slogan di bawah? “Rasuah Pemusnah Umpama Barah” A. Rasuah adalah sama seperti penyakit barah B. Rasuah adalah satu penyakit merbahaya seperti penyakit barah C. Rasuah jika tidak dikawal boleh berleluasa dan merebak ke semua peringkat D. Rasuah jika tidak dikawal boleh meruntuhkan dan melemahkan sistem pentadbiran negara 46. Malaysia ialah anggota organisasi yang berikut, kecuali A. Kesatuan Eropah (EU) B. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) C. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) 47. Negara-negara berikut merupakan negara rakan serantau bagi Malaysia, kecuali A. India B. Filipina C. Kemboja D. Myammar

48. Apakah sumbangan Malaysia kepada Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) dalam usaha ini mengekalkan keamanan negara? I Mengutuk pencerobohan kuasa besar ke atas negara kecil II Menyokong mana-mana negara untuk bertindak secara peperangan III Menghantar anggota tentera membantu PBB dalam misi keamanan IV Menjadi forum negara-negara anggota PBB membincangkan isu-isu semasa A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV 49. Apakah pertubuhan yang dianggotai oleh Malaysia bagi mengeratkan hubungan antara negara-negara tanah jajahan British? A. Komanwel B. Kesatuan Eropah (EU) C. Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) D. Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) 50. Apakah faedah yang diperolehi oleh Malaysia apabila menganggotai Pertubuhan Komanwel dari segi politik dan keselamatan? I Melindungi negara ini dari ancaman luar II Membantu Malaysia mendirikan pusatpusat latihan teknikal dan latihan kemahiran III Mendapatkan bantuan ketenteraan ketika menghadapi konfrontasi dengan Indonesia IV Membantu Malaysia membanteras pemberontakan bersenjata Parti Komunis Malaya (PKM) A. I, II, dan III B. I, III dan IV C. II, III dan IV D. I, II, III dan IV

7

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2008 PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Peperiksaan Akhir Tahun 2008 Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D B A B C B D A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B D C C A D B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C C D A C D B C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C A C A B A D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D B D A A B A B

8