You are on page 1of 25

TEMA 9 - ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS DE NUTRICIÓ

Cognoms:____________________________ Nom:________________________________

Nivell: 2n d'ESO

Grup:_____

1.- ELS ÉSSERS VIUS I LES FUNCIONS VITALS @CTIVITAT 1. Escriu davall de cada ésser viu si és un organisme unicel·lular o pluricel·lular. Parameci Ameba Esponja

Planta

Granota

   

@CTIVITAT 2. Aquí tens tres tipus de cèl·lules. La primera és d'un bacteri, la segona d'un animal i la tercera d'un vegetal. Fixa't si les cèl·lules tenen nucli o no. Escriu davall de cada cèl·lula si és una cèl·lula procariota o una cèl·lua eucariota.
Cèl·lula d'un bacteri Cèl·lula d'un animal

Cèl·lula d'un vegetal

@CTIVITAT 3. Quines són les 3 parts principals d'una cèl·lula?

@CTIVITAT 4. A l'esquerra hi ha una cèl·lula animal i a la dreta una cèl·lula vegetal. Explica les quatre diferències principals entre una cèl·lula animal i una cèl·lula vegetal. La cèl·lula animal

La cèl·lula vegetal

.

2.- ELS ÉSSERS VIUS I LA NUTRICIÓ @CTIVITAT 5. Destria en dos grups els éssers vius següents segons si fabriquen els seus aliments o mengen éssers vius: Els vegetals, els animals, les algues, les falgueres, les molses, els fongs, les amebes. Fabriquen els seus aliments Mengen éssers vius

3.- LA NUTRICIÓ EN ELS VEGETALS @CTIVITAT 6. Explica com S'ALIMENTA una planata, de dia i de nit. De dia De nit

@CTIVITAT 7. Explica com RESPIRA una planta, de dia i de nit. De dia De nit

4.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (I). L'OBTENCIÓ DELS NUTRIENTS 4.1- L'aparell digestiu dels INVERTEBRATS @CTIVITAT 8. Explica com fan la digestió dels aliments els cnidaris: meduses, anemones, coralls.

@CTIVITAT 9. Explica com fan la digestió dels aliments la majoria dels invertebrats.

4.2- L'aparell digestiu dels VERTEBRATS @CTIVITAT 10. Explica com fan la digestió la majoria de les aus.

@CTIVITAT 11. Explica com fan la digestió els herbívors remugants.

4.3- L'aparell digestiu dels ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 12. Explica com fem la digestió els éssers humans.

5.- LA NUTRICIÓ DELS ANIMALS (II). LA RESPIRACIÓ I L'EXCRECIÓ 5.1- La respiració en els ANIMALS @CTIVITAT 13. Explica com es realitza la respiració CUTÀNIA.

@CTIVITAT 14. Explica com es realitza la respiració TRAQUEAL.

@CTIVITAT 15. Explica com es realitza la respiració BRANQUIAL. .

5.2- La respiració en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 16. Explica com es realitza la respiració PULMONAR en els éssers humans.

5.3- L'excreció en els ANIMALS @CTIVITAT 17. Explica com es realitza l'excreció en els invertebrats.

5.3- L'excreció en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 18. Explica com es realitza l'excreció en els éssers humans.

6.- LA NUTRICIÓ EN ELS ANIMALS (III). LA DISTRIBUCIÓ DELS NUTRIENTS 6.1- La circulació de la sang (nutrients) en els ANIMALS @CTIVITAT 19. Explica com circula la sang (els nutrients) en UN APARELL CIRCULATORI OBERT.

@CTIVITAT 20. Explica com circula la sang (els nutrients) en UN APARELL CIRCULATORI TANCAT.

6.2- La circulació de la sang (nutrients) en els ÉSSERS HUMANS @CTIVITAT 21. Explica com circula la sang en UN ÉSSER HUMÀ.