You are on page 1of 1
Portugals politiska piruetter pressar president MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2013 På 1400- och 1500-talen var Portugal

Portugals politiska piruetter pressar president

MÅNDAG 30 SEPTEMBER 2013

På 1400- och 1500-talen var Portugal en ekonomisk, finan- siell och politisk supermakt. Vasco da Gama hjälpte till att sträcka ut de portugisiska landgränserna. En språklig ef- fekt av detta är att ca 200 miljoner människor i dag talar portugisiska. Portugal är till ytan världens 111:e största land; ekonomiskt sett intar landet en 52:a plats. Strål- kastarljuset just nu riktas mot Portugals möjligheter att återvinna stabilitet och få kriserna att släppa greppet om landet, ekonomin och dess nästan 11 miljoner invånare.

%|% av BNP

2008

2009

2010

2011

2012

BNP

0.0

-2.9

1.9

-1.3

-3.2

Arbetslöshet

7.7

9.6

11.0

12.9

16.5

Bytesbalans

-12.6

-10.9

-10.6

-7.0

-1.5

Off. Skuld

71.7

83.7

94.0

108.3

123.6

Utlandsskuld

96.2

110.3

107.2

104.9

116.7

Källa: Eurostat

Det är ett problemtyngt land som Anibal Cavaco Silva representerar när han i egenskap av Portugals president i veckan kommer till Sverige. Landet har tvingats genomföra betydande budgetbesparingar i utbyte mot ett 78 miljar- der euro stort stödprogram från IMF/EU. Om knappt ett år faller stödprogrammet bort och måste stabilitet och för- troende ha återvänt för att landet åter ska få access till den globala kapitalmarknaden, till rimliga räntevillkor.

Portugal är i dag, totalt sett, EU:s mest skuldsatta land. Nettoskulden mot omvärlden (samtliga sektorer) uppgår till skrämmande 117 procent av BNP. Riktmärket går vid 35 procent av BNP för när en nettoskuld övergår till att bli ett potentiellt problem i form av omfattande refinansieringsrisker och trovärdighetsproblem. Det är in- tressant att jämföra med Sverige i början av 90-talet. Efter decennier med bytesbalansunderskott och kostnadsprob- lem landade Sverige i en nettoskuld mot omvärlden på 50 procent av BNP. För Sverige har det tagit minst 15 år med ett initialt tapp för kronans värde på 30-35 procent – och med en under lång period undervärderad valuta – för att kunna ”amortera ned” skulden. För Portugal gäller att lönerna under minst 15 år måste vara ”devalverade” för att Portugal ska kunna reducera utlandsskulden.

En portugisisk tioårig statsobligationsränta ligger i dag på runt 7 procent, vilket många investerare ser som en kritisk nivå för ett land att kunna hantera och underhålla en statsskuld på nästan 130 procent av BNP. IMF och EU ver-

kar ha målsättningen att ge så mycket stöd att skulden re- lativt snabbt kommer ned till 120 procent av BNP (dubbelt upp jämfört med Maastrichtkriteriet på 60 procent). Ytter- ligare en komponent som växer som utmaning för Portu- gal är att inflationen faller. I augusti låg KPI-inflationen på 0,2 procent. Det gör att den nominella räntan är lika hög som den reala. För Portugal är det viktigt att interna- tionella räntor (läs: USA) helst pressas nedåt igen, att in- vesterare har förtroende för landet och att ECB sänker räntan igen till 0,25 procent (idag 0,50 procent).

Portugal har tagit viktiga och imponerande steg i rätt riktning. Ytterligare steg behöver tas för att avreglera och reformera produkt- och arbetsmarknader, höja inno- vationskraften och öka utbildnings- och kompetensnivåer. Grannen Spanien står för ca 25 procent av Portugals ex- port och import. Fortsatta ekonomiska, finansiella och politiska utmaningar i grannlandet gör att Portugal måste förlita sig på dragkraft från andra länder i Europa.

Stora ekonomiska och finansiella utmaningar gör att lan- det bibehåller en hög politisk riskpremie. Det är viktigt att det går att visa konkreta resultat och tecken på en återhämtning. Annars är risken stor för växande social och politisk oro. På det politiska planet har läget dock stabili- serats något de senaste månaderna. Helgens lokalval var dock en framgång för oppositionen. En allvarlig parlamen- tarisk kris uppkom i somras då finansministern avgick ef- ter bristande stöd för åtstramningspolitiken. Regeringen räddades genom att ledaren för det mindre koalitionspar- tiet fick en ny roll som biträdande premiärminister med speciella befogenheter att övervaka åtstramningspolitiken och finansministerns agerande. Nästa val äger rum 2015.

Allt pekar i riktning mot att Portugal behöver extra hjälp för att klara av sina statsfinansiella åtaganden och säkra ökad stabilitet Ett beslut om detta väntas under senhösten av två skäl: 1. det måste komma i god tid innan nuvarande program löper ut; 2. det är rimligt att revideringar av stödet kommer när Grekland erhåller nytt stöd vilket bör komma innan Grekland tar över ordföran- deskapet i EU 1 januari 2014, och på lagom avstånd från valet till EU-parlamentet i maj nästa år. Stödprogram till trots: påfrestningarna på arbetsmarknaden består i många år till och lönerna förblir rejält devalverade. Robert Bergqvist, robert.bergqvist@seb.se, 070-445 1404 Twitter: @BergqvistRobert