You are on page 1of 55

Projekt z dnia 20 wrzenia 2013 r.

USTAWA

z dnia ... o prawach konsumenta1) 2) Rozdzia I. Przepisy oglne Art. 1. Ustawa okrela prawa przysugujce konsumentowi, w szczeglnoci: 1) obowizki informacyjne przedsibiorcy zawierajcego umow z konsumentem; 2) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odlego i poza lokalem przedsibiorstwa; 3) zasady i tryb wykonania przysugujcego konsumentowi prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa; 4) zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odlego dotyczcej usug finansowych. Art. 2. Okrelenia uyte w ustawie oznaczaj: 1) umowa zawarta na odlego umow zawart z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umw na odlego, bez jednoczesnej fizycznej obecnoci stron, z wycznym wykorzystaniem jednego lub wikszej liczby rodkw porozumiewania si na odlego do chwili zawarcia umowy wcznie; 2) umowa zawarta poza lokalem przedsibiorstwa - umow z konsumentem zawart: a) przy jednoczesnej fizycznej obecnoci stron w miejscu, ktre nie jest lokalem przedsibiorstwa danego przedsibiorcy, b) w wyniku przyjcia oferty zoonej przez konsumenta w okolicznociach, o ktrych mowa w lit. a,
1)

2)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentw (Dz.U. L 304 z 22.11.2011), dyrektywy 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie n iektrych aspektw sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji (Dz.U. L 171 z 7.7.1999) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzenia 2002 r. dotyczc sprzeday konsumentom usug finansowych na odlego oraz zmieniajc dyrektyw Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. U. L 271 z 9.10.2002). Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z 23 kwietnie 1964 r Kodeks cywilny, ustaw z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykrocze, ustaw z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustaw z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne midzynarodowe, ustaw z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

c) w lokalu przedsibiorstwa danego przedsibiorcy lub za pomoc rodkw porozumiewania si na odlego bezporednio po tym, jak nawizano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, ktre nie jest lokalem przedsibiorstwa danego przedsibiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecnoci stron, d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsibiorc, ktrej celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umw z konsumentami; 3) lokal przedsibiorstwa: a) miejsce prowadzenia dziaalnoci bdce nieruchomoci albo czci nieruchomoci, w ktrym przedsibiorca prowadzi dziaalno na stae, b) miejsce prowadzenia dziaalnoci bdce rzecz ruchom, w ktrym przedsibiorca prowadzi dziaalno zwyczajowo; 4) trway nonik materia lub urzdzenie umoliwiajce konsumentowi lub przedsibiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobicie do niego, w sposb umoliwiajcy dostp do informacji w przyszoci przez czas odpowiedni do celw, jakim te informacje su, i ktre pozwalaj na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 5) tre cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej; 6) usuga finansowa - czynno o charakterze bankowym, kredytowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub patniczym; 7) aukcja publiczna sposb zawarcia umowy polegajc na skadaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentw, ktrzy w niej fizycznie uczestnicz lub mog uczestniczy, i w ktrej zwyciski oferent jest zobowizany do zawarcia umowy. Art. 3. 1. Przepisw ustawy nie stosuje si do umw: 1) dotyczcych usug socjalnych, mieszka socjalnych, opieki nad dziemi, wsparcia dla rodzin i osb znajdujcych si stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki dugoterminowej; 2) dotyczcych gier hazardowych; 3) zawieranych z przedsibiorc dokonujcym czstych i regularnych objazdw, podczas ktrych przedsibiorca dostarcza rodki spoywcze, napoje i inne artykuy, przeznaczone do biecego spoycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;

4) dotyczcych przewozu osb i rzeczy, wykonywanego odpatnie na podstawie umowy, z wyjtkiem art. 11 i art. 18; 5) zawieranych za pomoc automatw sprzedajcych lub zautomatyzowanych punktw sprzeday; 6) dotyczcych usug telekomunikacyjnych, przy wykorzystaniu publicznych automatw, na korzystanie z nich lub zawieranych w celu wykonania jednego poczenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; 7) dotyczcych usug zdrowotnych wiadczonych przez pracownikw suby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, cznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostpnianiem produktw leczniczych oraz wyrobw medycznych, bez wzgldu na to, czy s one oferowane za porednictwem placwek opieki zdrowotnej; 8) o imprez turystyczn, o ktrych mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z pn. zm.3)); 9) o ktrych mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370); 10) zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa, o wartoci przedmiotu umowy do rwnowartoci 10 EUR przeliczonych na zote wedug redniego kursu euro ogoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zawarto umow. 2. Przepisw ustawy nie stosuje si do sprzeday egzekucyjnej oraz sprzeday dokonywanej w postpowaniu upadociowym w zwizku z likwidacj masy upadoci. Art. 4. 1. Ustawy nie stosuje si do umw dotyczcych ustanawiania, nabywania i przenoszenia wasnoci nieruchomoci lub praw do nieruchomoci oraz do umw dotyczcych najmu pomieszcze mieszkalnych, z wyjtkiem przepisw rozdziau II, ktre stosuje si, jeeli odrbne przepisy nie stanowi inaczej. 2. Ustawy nie stosuje si do umw dotyczcych usug finansowych, z wyjtkiem umw dotyczcych usug finansowych zawieranych na odlego, do ktrych stosuje si przepisy rozdziaw I i V.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U . z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672, z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 171, poz. 1016.

Art. 5. 1. Spenienie wiadczenia niezamwionego przez konsumenta, o ktrym mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), nastpuje na ryzyko przedsibiorcy i nie nakada na konsumenta adnych zobowiza. 2. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamwione wiadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy. Art. 6. Do umowy, na mocy ktrej przedsibiorca jest zobowizany do przeniesienia wasnoci rzeczy i wykonania usugi, stosuje si przepisy dotyczce umw zobowizujcych do przeniesienia wasnoci. Art. 7. Konsument nie moe zrzec si praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umw mniej korzystne dla konsumenta ni postanowienia ustawy s niewane. Zamiast nich stosuje si przepisy ustawy. Rozdzia II Oglne obowizki przedsibiorcy w umowach zawieranych z konsumentami Art. 8. Najpniej w chwili zoenia propozycji zawarcia umowy przedsibiorca ma obowizek poinformowa konsumenta w sposb jasny i zrozumiay o: 1) gwnych cechach wiadczenia, z uwzgldnieniem przedmiotu wiadczenia oraz sposobu porozumiewania si z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujcych, w szczeglnoci o firmie, organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcz, i numerze, pod ktrym zosta zarejestrowany, adresie pocztowym, pod ktrym prowadzi przedsibiorstwo i numerze telefonu przedsibiorstwa; 3) cznej cenie lub wynagrodzeniu za wiadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu wiadczenia nie pozwala, rozsdnie oceniajc, na wczeniejsze obliczenie ich wysokoci sposobie, w jaki bd one obliczane, a take opatach za dostarczenie, usugi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat - obowizku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmujcej prenumerat przedsibiorca ma obowizek podania cznej ceny lub wynagrodzenia obejmujcego wszystkie patnoci za okres rozliczeniowy, a take wszystkich kosztw, ktre konsument jest zobowizany zapaci;

4) sposobie i terminie spenienia wiadczenia przez przedsibiorc oraz stosowanej przez przedsibiorc procedurze rozpatrywania reklamacji; 5) przewidzianej przez prawo odpowiedzialnoci przedsibiorcy za jako wiadczenia; 6) treci usug posprzedanych i gwarancji, o ile takie s oferowane; 7) czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulega automatycznemu przedueniu o sposobie i przesankach wypowiedzenia umowy. Art. 9. Jeeli ma to zastosowanie sprzedawca ma obowizek poinformowa dodatkowo o: 1) funkcjonalnoci treci cyfrowych oraz majcych zastosowanie technicznych rodkach ich ochrony; 2) majcych znaczenie interoperacyjnociach treci cyfrowych ze sprztem komputerowym i oprogramowaniem. Art. 10. Do drobnych umw ycia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu art. 8 i art. 9 nie ma zastosowania. Art. 11. 1. Najpniej w chwili zoenia propozycji zoenia umowy z konsumentem przedsibiorca ma obowizek uzyska wyran zgod konsumenta na kad dodatkow patno wykraczajc poza uzgodnione wynagrodzenie za gwne obowizki umowne przedsibiorcy. 2. Jeeli przedsibiorca nie otrzyma wyranej zgody konsumenta, lecz zaoy jej istnienie przez zastosowanie domylnych opcji, ktre konsument musi odrzuci w celu uniknicia dodatkowej patnoci, to konsument ma prawo do zwrotu uiszczonej patnoci. Art. 12. Jeeli przedsibiorca posiada lini telefoniczn przeznaczon do kontaktowania si z nim w sprawie zawartej umowy, konsument nie jest zobowizany do zapaty za takie poczenie opaty wyszej ni za zwyke poczenie telefoniczne. Przepis ten pozostaje bez uszczerbku dla prawa podmiotw wiadczcych usugi telekomunikacyjne do pobierania opat za te poczenia. Rozdzia III Obowizki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego Art. 13. 1. Najpniej w chwili zoenia propozycji zawarcia umowy na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa przedsibiorca ma obowizek poinformowa konsumenta w sposb jasny i zrozumiay o:

1) gwnych cechach wiadczenia z uwzgldnieniem przedmiotu wiadczenia oraz sposobu porozumiewania si z konsumentem; 2) swoich danych identyfikujcych, w szczeglnoci o firmie, organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcz, a take numerze, pod ktrym zosta zarejestrowany; 3) adresie pocztowym przedsibiorstwa, numerze telefonu lub faksu oraz adresie e-mail, 4) adresie pocztowym, pod ktrym konsument moe skada reklamacje, jeeli jest inny ni adres, o ktrym mowa w pkt 3; 5) cznej cenie lub wynagrodzeniu za wiadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu wiadczenia nie pozwala, rozsdnie oceniajc, na wczeniejsze obliczenie ich wysokoci sposobie, w jaki bd one obliczane, a take opatach za transport, dostarczenie, usugi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie mona ustali wysokoci tych opat - o obowizku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmujcej prenumerat przedsibiorca ma obowizek podania cznej ceny lub wynagrodzenia obejmujcego wszystkie patnoci za okres rozliczeniowy, a take wszystkich kosztw, ktre konsument jest zobowizany zapaci; 6) kosztach korzystania ze rodka porozumiewania si na odlego w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy s wysze ni stosowane zwykle za korzystanie z tego rodka porozumiewania si; 7) sposobie i terminie zapaty; 8) sposobie i terminie spenienia wiadczenia przez przedsibiorc oraz stosowanej przez przedsibiorc procedurze rozpatrywania reklamacji; 9) trybie, terminie i sposobie wykonania prawa odstpienia od umowy na podstawie art. 27, a take wzorze formularza odstpienia od umowy, zawartym w zaczniku 2 do ustawy; 10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstpienia od umowy, ktre ponosi konsument; w odniesieniu do umw zawieranych na odlego - kosztach zwrotu rzeczy, jeeli ze wzgldu na swj charakter rzeczy te nie mog zosta w zwykym trybie odesane poczt; 11) obowizku zapaty przez konsumenta poniesionych przez przedsibiorc uzasadnionych kosztw zgodnie z art. 35, jeeli konsument odstpi od umowy po zgoszeniu dania zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 2; 12) braku prawa odstpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznociach, w ktrych konsument traci prawo do odstpienia od umowy;

13) obowizku przedsibiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 14) istnieniu i treci gwarancji i usug posprzedanych oraz sposobie ich realizacji; 15) kodeksie z nim; 16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesankach wypowiedzenia umowy - jeeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeeli ma ulega automatycznemu przedueniu; 17) minimalnym czasie trwania zobowiza konsumenta wynikajcych z umowy; 18) wysokoci i sposobie zoenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, ktre konsument jest zobowizany speni na danie przedsibiorcy; 19) funkcjonalnoci treci cyfrowych oraz technicznych rodkach ich ochrony; 20) majcych znaczenie interoperacyjnociach treci cyfrowych ze sprztem komputerowym i oprogramowaniem, o ktrych przedsibiorca wie lub powinien wiedzie; 21) moliwoci skorzystania z pozasdowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasadach dostpu do tych procedur. 2. Jeeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsibiorcy, naley poda dane identyfikujce tego przedsibiorc, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 - 4. 3. W przypadku aukcji publicznej informacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, mog by zastpione informacjami dotyczcymi organizatora aukcji. Art. 14. Informacji, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 - pkt 11, mona udzieli za pomoc wzoru pouczenia o odstpieniu od umowy stanowicego zacznik 1 do ustawy. Przedsibiorca, ktry dorczy konsumentowi prawidowo wypenione pouczenie, spenia obowizki informacyjne okrelone w art. 13 ust. 1 pkt 9 - pkt 11. Art. 15. 1. Przedsibiorca ma obowizek udzieli konsumentowi informacji, o ktrych mowa w art. 13, utrwalonych na papierze lub, jeeli konsument wyrazi na to zgod, na innym trwaym noniku. 2. Przedsibiorca ma obowizek udzieli informacji, o ktrych mowa w art. 13, w sposb odpowiadajcy rodzajowi uytego rodka porozumiewania si na odlego. Art. 16. Przedsibiorca jest zobowizany wyda konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, obejmujce dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania si

informacje, o ktrych mowa w art. 13, utrwalone na papierze, lub za zgod konsumenta, na innym trwaym noniku. 2. Przedsibiorca potwierdza konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treci cyfrowych w okolicznociach powodujcych utrat prawa odstpienia od umowy. 3. Jeeli na wyrane danie konsumenta wykonywanie usugi dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie s one dostarczane w ograniczonej objtoci lub w ustalonej iloci, lub energii cieplnej ma si rozpocz przed upywem terminu do odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa, przedsibiorca moe da od konsumenta zoenia owiadczenia na trwaym noniku. Art. 17. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsibiorstwa, gdy ustalone w umowie wynagrodzenie nie przekracza rwnowartoci kwoty 200 euro, przeliczonych na zote wedug redniego kursu euro ogoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesica poprzedzajcego miesic, w ktrym zawarto umow, konsument zada wykonania usugi przez przedsibiorc w celu naprawy lub konserwacji, a przedsibiorca i konsument natychmiast wykonuj swoje zobowizania, przedsibiorca jest zobowizany: 1) udzieli konsumentowi informacji, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz informacji dotyczcych wynagrodzenia i sposobu, w jaki ma by obliczane; 2) przedstawi czny kosztorys utrwalony na papierze lub, za zgod konsumenta, na innym trwaym noniku; 3) udzieli informacji, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pkt 9 i pkt 12 utrwalonych na papierze lub innym trwaym noniku, chyba e konsument zrezygnowa z dostarczenia tych informacji. Art. 18. 1. Jeeli umowa zawierana na odlego, przy uyciu rodkw komunikacji elektronicznej, nakada na konsumenta obowizek zapaty, przedsibiorca ma obowizek dostarczy konsumentowi w sposb jasny i widoczny, bezporednio przed zoeniem przez konsumenta zamwienia, informacji, o ktrych mowa art. 13 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 16 i pkt 17. 2. Przedsibiorca zapewnia, aby konsument w momencie skadania zamwienia wyranie potwierdzi, e wie, e zamwienie pociga za sob obowizek zapaty. 3. Jeeli do zoenia zamwienia uywa si przycisku lub podobnej funkcji, musz by one oznaczone w atwo czytelny sposb sowami zamwienie z obowizkiem zapaty lub innego rwnowanego jednoznacznego sformuowania.

4. Jeeli przedsibiorca nie spenia wymaga okrelonych w ust. 2, umowa nie zostaje zawarta. Art. 19. Na stronach internetowych sucych do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje si w sposb wyrany, najpniej na pocztku skadania zamwienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczcych dostarczania oraz akceptowanych sposobach patnoci. Art. 20. Jeeli waciwoci techniczne uytego rodka porozumiewania si na odlego ograniczaj rozmiar moliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, przedsibiorca ma obowizek przekaza konsumentowi przed zawarciem umowy co najmniej informacje dotyczce gwnych cech wiadczenia przedsibiorcy, oznaczenia przedsibiorcy, cznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeeli umowa zostaa zawarta na czas nieoznaczony sposobu i przesanek jej wypowiedzenia. Przedsibiorca ma obowizek przekaza konsumentowi pozostae informacje, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1, zgodnie z art. 15. Art. 21. 1. Jeeli przedsibiorca kontaktuje si z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odlego, ma obowizek na pocztku rozmowy poinformowa konsumenta o tym celu, a ponadto poda identyfikujce go dane oraz dane identyfikujce osob, w imieniu ktrej telefonuje. 2. Jeeli przedsibiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowizek potwierdzi tre proponowanej umowy utrwalon na papierze lub innym trwaym noniku. Owiadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeeli zostao utrwalone na papierze lub innym trwaym noniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsibiorcy. Art. 22. 1. Przedsibiorca ma obowizek przekaza konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odlego na trwaym noniku w rozsdnym czasie po jej zawarciu, najpniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczciem wiadczenia usugi. Potwierdzenie obejmuje: 1) informacje, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1, chyba e przedsibiorca dostarczy konsumentowi te informacje na trwaym noniku przed zawarciem umowy; 2) informacj o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treci cyfrowych w okolicznociach powodujcych utrat prawa odstpienia od umowy.

10

2. Jeeli na wyrane danie konsumenta wykonywanie usugi, dostarczania wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie s one dostarczane w ograniczonej objtoci lub w ustalonej iloci, lub energii cieplnej ma si rozpocz przed upywem terminu do odstpienia od umowy, przedsibiorca moe da od konsumenta zoenia owiadczenia na trwaym noniku. Art. 23. Informacje, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1, stanowi integraln cz umowy zawieranej na odlego albo poza lokalem przedsibiorstwa i mog by zmienione jedynie za wyranym porozumieniem stron. Art. 24. Jeeli przedsibiorca nie speni obowizkw informacyjnych dotyczcych opat dodatkowych lub innych kosztw, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5, lub kosztw zwrotu rzeczy, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 pkt 10, konsument nie ponosi tych opat i kosztw. Art. 25. Ciar dowodu spenienia obowizkw informacyjnych okrelonych w art. 13 spoczywa na przedsibiorcy. Art. 26. 1. Przepisy dotyczce obowizkw informacyjnych przewidziane w niniejszym rozdziale nie uchybiaj przepisom ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o wiadczeniu usug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779 oraz z 2012 r. poz.1445). 2. W razie rozbienoci midzy art. 13 art. 24 a przepisami ustaw, o ktrych mowa w ust. 1, stosuje si przepisy niniejszej ustawy.

Rozdzia IV Prawo odstpienia od umowy Art. 27. Konsument, ktry zawar umow na odlego lub poza lokalem

przedsibiorstwa, moe w terminie 14 dni odstpi od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztw, z wyjtkiem kosztw okrelonych art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Art. 28. Termin do odstpienia od umowy rozpoczyna si:

11

1) dla umowy, w wykonaniu ktrej przedsibiorca wydaje rzecz, bdc zobowizany do przeniesienia jej wasnoci od objcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazan przez niego osob trzeci inn ni przewonik, w przypadku umowy, ktra: a) obejmuje wiele rzeczy, ktre s dostarczane osobno, partiami lub w czciach termin rozpoczyna si od objcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czci, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin rozpoczyna si od objcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostaych umw - od dnia zawarcia umowy. Art. 29. 1. Jeeli konsument nie zosta poinformowany przez przedsibiorc o prawie odstpienia od umowy, prawo do odstpienia od umowy wygasa po 12 miesicach od upywu czternastodniowego terminu okrelonego w art. 27. 2. Jeeli konsument zosta poinformowany przez przedsibiorc o prawie odstpienia od umowy przed upywem terminu, o ktrym mowa w ust. 1, termin do odstpienia od umowy upywa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Art. 30. 1. Konsument moe odstpi od umowy, skadajc przedsibiorcy

owiadczenie o odstpieniu od umowy. Owiadczenie mona zoy na formularzu, stanowicym zacznik nr 2. 2. Termin uwaa si za zachowany, jeeli przed jego upywem owiadczenie zostao wysane. 3. Jeeli przedsibiorca zapewnia moliwo zoenia owiadczenia o odstpieniu od umowy drog elektroniczn, konsument moe take odstpi od umowy: 1) za pomoc elektronicznego wzoru formularza odstpienia od umowy, o ktrym mowa w zaczniku nr 2 do ustawy, 2) przez zoenie owiadczenia na stronie internetowej przedsibiorcy. 4. Przedsibiorca ma obowizek niezwocznie przesa konsumentowi na trwaym noniku potwierdzenie otrzymania owiadczenia o odstpieniu od umowy. Art. 31. 1. W przypadku odstpienia od umowy zawartej na odlego lub umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa wygasaj obowizki spenienia wiadcze przez strony. 2. Jeeli konsument zoy owiadczenie o odstpieniu od umowy zanim przedsibiorca przyj jego ofert, oferta przestaje wiza.

12

Art. 32. 1. Przedsibiorca ma obowizek niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni od otrzymania owiadczenia konsumenta o odstpieniu od umowy, zwrci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego patnoci, w tym koszty dostarczenia. 2. Przedsibiorca dokonuje zwrotu patnoci przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy konsument, chyba e konsument wyranie zgodzi si na inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami. 3. Jeeli przedsibiorca nie zaproponowa, e sam odbierze rzecz od konsumenta, moe wstrzyma si ze zwrotem patnoci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej. Art. 33. Jeeli konsument wybra sposb dostarczenia rzeczy inny ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez przedsibiorc, przedsibiorca nie jest zobowizany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw. Art. 34. 1. Konsument ma obowizek zwrci rzecz przedsibiorcy lub przekaza j osobie upowanionej przez przedsibiorc do odbioru niezwocznie, jednak nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym odstpi od umowy, chyba e przedsibiorca zaproponowa, e sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesanie rzeczy przed jego upywem. 2. Konsument ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy, chyba e przedsibiorca zgodzi si je ponie lub nie poinformowa konsumenta o koniecznoci poniesienia tych kosztw. 3. Jeeli umow zawarto poza lokalem przedsibiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi, przedsibiorca jest zobowizany do odebrania rzeczy na swj koszt, gdy ze wzgldu na charakter rzeczy nie mona jej odesa w zwyky sposb poczt. 4. Konsument ponosi odpowiedzialno za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposb inny ni konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba e przedsibiorca nie poinformowa konsumenta o prawie odstpienia od umowy. Art. 35. 1. Jeeli konsument wykonuje prawo odstpienia od umowy po zgoszeniu dania zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 2, ma obowizek zapaty za wiadczenia spenione do chwili odstpienia od umowy. 2. Kwot zapaty oblicza si proporcjonalnie do zakresu spenionego wiadczenia, z uwzgldnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeeli cena lub

13

wynagrodzenie s nadmierne, podstaw obliczenia tej kwoty jest warto rynkowa spenionego wiadczenia. Art. 36. Konsument nie ponosi kosztw: 1) wiadczenia usug, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej w przypadku, gdy nie s one oferowane w ograniczonej objtoci lub w ustalonej iloci, lub energii cieplnej, w caoci lub w czci, za czas do odstpienia od umowy, jeeli: a) przedsibiorca nie poinformowa konsumenta o prawie odstpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 9 lub b) konsument nie da speniania wiadczenia przed upywem terminu do odstpienia od umowy zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 2; 2) dostarczania treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli: a) konsument nie wyrazi zgody na spenienie wiadczenia przez upyw em terminu do odstpienia od umowy, lub b) konsument nie zosta poinformowany o utracie przysugujcego mu prawa odstpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody; lub c) przedsibiorca nie dostarczy potwierdzenia zgodnie z art. 16 ust. 1 i art. 22 ust. 1. Art. 37. 1. W chwili odstpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa wygasaj powizane z ni umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeeli na ich podstawie wiadczenie jest speniane przez przedsibiorc lub osob trzeci na podstawie porozumienia z przedsibiorc. Konsument nie ponosi kosztw zwizanych z wyganiciem tych umw, z wyjtkiem kosztw okrelonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 2. Jeeli umowa dodatkowa zostaa zawarta z osob trzeci, przedsibiorca informuje t osob o odstpieniu przez konsumenta od umowy. Art. 38. Prawo odstpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego nie przysuguje konsumentowi w odniesieniu do: 1) umowy o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za zgod konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy; 2) umowy, w ktrej cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad ktrymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy;

14

3) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krtki termin przydatnoci do uycia; 5) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zamknitym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mona zwrci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldw higienicznych; 6) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia s rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgldu na swj charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami; 7) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia s napoje alkoholowe, ktrych cena zostaa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeday, a ktrych dostarczenie moe nastpi dopiero po upywie 30 dni i ktrych warto zaley od waha na rynku, nad ktrymi przedsibiorca nie ma kontroli; 8) umowy, w ktrej konsument da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, ktrych wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy; 9) umowy, w ktrej przedmiotem wiadczenia s nagrania dwikowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zamknitym opakowaniu, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu; 10) umowy o dostarczanie gazet, periodykw lub czasopism, z wyjtkiem umowy o prenumerat; 11) umowy zawartej na aukcji publicznej; 12) umowy najmu budynku lub lokalu do celw innych ni mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, usug zwizanych z wypoczynkiem, jeeli w umowie oznaczono dzie lub okres wiadczenia usugi; 13) umowy o dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s zapisane na noniku materialnym, jeeli spenianie wiadczenia rozpoczo si za zgod konsumenta przed upywem terminu do odstpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsibiorc o utracie prawa odstpienia od umowy.

15

Rozdzia V Umowy o wiadczenie usug finansowych zawierane na odlego Art. 39. 1. Najpniej w chwili zoenia propozycji zawarcia umowy z konsumentem przedsibiorca jest obowizany poinformowa konsumenta w sposb jasny i zrozumiay przy uyciu rodka porozumiewania si na odlego o: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsibiorcy, organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcza przedsibiorcy, a take numerze, pod ktrym przedsibiorca zosta zarejestrowany, a w przypadku gdy dziaalno przedsibiorcy wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczcych instytucji udzielajcej zezwolenia; 2) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsibiorcy, o ile taki wystpuje; 3) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego ni przedsibiorca wiadczcy usugi finansowe na odlego, w tym operatora rodkw porozumiewania si na odlego, oraz charakterze, w jakim podmiot ten wystpuje wobec konsumenta; 4) istotnych waciwociach wiadczenia i jego przedmiotu; 5) cenie lub wynagrodzeniu obejmujcych wszystkie ich skadniki, w tym opaty i podatki, a w przypadku niemonoci okrelenia dokadnej ceny lub wynagrodzenia - podstawie obliczenia ceny lub wynagrodzenia umoliwiajcej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji; 6) ryzyku zwizanym z usuga finansowa, jeeli wynika ono z jej szczeglnych cech lub charakteru czynnoci, ktre maja by wykonane lub jeeli cena bd wynagrodzenie zale wycznie od ruchu cen na rynku finansowym; 7) zasadach zapaty ceny lub wynagrodzenia; 8) kosztach oraz terminie i sposobie wiadczenia usugi; 9) prawie oraz sposobie odstpienia od umowy, o ktrym mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2, albo wskazaniu, e prawo takie nie przysuguje, oraz wysokoci ceny lub wynagrodzenia, ktre konsument jest obowizany zapaci w przypadku okrelonym w art. 40 ust. 5; 10) dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikajcych z korzystania ze rodkw porozumiewania si na odlego, jeeli mog one wystpi;

16

11) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu maja charakter wicy; 12) minimalnym okresie, na jaki ma by zawarta umowa o wiadczenia cige lub okresowe; 13) miejscu i sposobie skadania reklamacji; 14) moliwoci pozasdowego rozstrzygania sporw wynikajcych z umowy; 15) prawie wypowiedzenia umowy, o ktrym mowa w art. 42, oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym o karach umownych; 16) istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemw gwarancyjnych, jeeli takie istniej; 17) jzyku stosowanym w relacjach przedsibiorcy z konsumentem; 18) prawie waciwym pastwa, ktre stanowi podstaw stosunkw przedsibiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odlego oraz prawie waciwym do zawarcia i wykonania umowy; 19) sdzie waciwym do rozstrzygania sporw zwizanych z wykonywaniem umowy; 20) daniu od konsumenta owiadczenia o poddaniu si egzekucji, stanowicego podstaw do wystawienia przez bank bankowego tytuu egzekucyjnego stosownie do przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529). 2. W wypadku przekazywania konsumentowi informacji w formie gosowych komunikatw telefonicznych nie stosuje si przepisw ust. 1 pkt 6 - 8 oraz pkt 10 - 20. Przedsibiorca jest obowizany zamieci w komunikacie informacje o prawie konsumenta do dania przedstawienia pozostaych informacji, o ktrych mowa w ust. 1, oraz o sposobie uzyskania tych informacji. 3. Przed zawarciem umowy przedsibiorca jest obowizany do potwierdzenia konsumentowi informacji, o ktrych mowa w ust. 1, utrwalonych na papierze lub innym trwaym noniku dostpnym dla konsumenta, a gdy umowa jest na yczenie konsumenta zawierana z zastosowaniem rodka porozumiewania si na odlego, ktry na to nie pozwala niezwocznie po jej zawarciu. 4. W czasie trwania umowy konsument ma prawo da potwierdzenia jej treci na pimie. Konsument ma take prawo da zmiany rodka porozumiewania si na odlego, chyba e stosowanie takiego rodka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi wiadczonej usugi.

17

5. Obowizek okrelony w ust. 1 nie dotyczy jednorazowych wiadcze, ktre same s speniane przy uyciu rodkw porozumiewania si na odlego i za ktre rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, ktra w ramach swojego przedsibiorstwa udostpnia co najmniej jeden rodek porozumiewania si na odlego dostpny dla konsumenta i przedsibiorcy (operator rodkw porozumiewania si), z wyjtkiem jednak informacji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1). 6. Obowizek okrelony w ust. 1 nie dotyczy poszczeglnych czynnoci (umw szczegowych) wynikajcych z umowy (umowy ramowej). 7. W wypadku wykonywania poszczeglnych czynnoci o tym samym charakterze pomidzy tymi samymi stronami, jeeli czynnoci te nie wynikaj z wczeniej zawartej umowy (umowy ramowej), obowizek okrelony w ust. 1 dotyczy tylko pierwszej z tych czynnoci. Jeeli w cigu roku od dnia wykonania pierwszej czynnoci nie wykonano adnej czynnoci o tym samym charakterze pomidzy tymi samymi stronami, to do pierwszej czynnoci wykonanej po tym czasie stosuje si ust. 1. 8. Obowizek okrelony w ust. 1 uwaa si za speniony, jeeli przedsibiorca przekaza konsumentowi waciwy formularz informacyjny, o ktrym mowa odpowiednio w art. 14 lub art. 19 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181 oraz z 2012 r. poz. 1193). Art. 40. 1. Konsument, ktry zawar na odlego umow o usugi finansowe, moe od niej odstpi bez podania przyczyn, skadajc stosowne owiadczenie na pimie, w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o ktrym mowa w art. 39 ust. 3, jeeli jest to termin pniejszy. Konsument nie ponosi kosztw zwizanych z odstpieniem, z wyjtkiem kosztw, o ktrych mowa w ust. 5. 2. W wypadku umw ubezpieczenia termin, w ktrym konsument moe odstpi od umowy, wynosi trzydzieci dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o ktrym mowa w art. 39 ust. 3, jeeli jest to termin pniejszy. 3. W wypadku odstpienia od umowy, umowa jest uwaana za niezawarta , a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiza. To, co strony wiadczyy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu, w terminie trzydziestu dni: 1) od odstpienia od umowy w przypadku wiadcze konsumenta albo 2) od otrzymania owiadczenia o odstpieniu od umowy - w przypadku wiadcze przedsibiorcy.

18

5. W wypadku rozpocztego za zgoda konsumenta wiadczenia usug przed upywem terminw, o ktrych mowa w ust. 1 lub ust. 2, przedsibiorca moe da zapaty ceny lub wynagrodzenia za usug rzeczywicie wykonana. 6. Przedsibiorca nie moe da zapaty, o ktrej mowa w ust. 5, jeeli rozpocz wiadczenie usug bez zgody konsumenta, a take jeeli nie wskaza, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9, wysokoci ceny lub wynagrodzenia, ktre konsument jest obowizany zapaci w wypadku, o ktrym mowa w ust. 5. 7. Prawo do odstpienia od umowy nie przysuguje konsumentowi w wypadkach: 1) umw cakowicie wykonanych na danie konsumenta przed upywem terminw, o ktrych mowa w ust. 1 i 2; 2) umw dotyczcych instrumentw rynku pieninego, zbywalnych papierw wartociowych, tytuw uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzeday papierw wartociowych z zobowizaniem do ich odkupu oraz terminowych operacji finansowych; przez terminowe operacje finansowe rozumie si operacje, w ktrych ustalono cen, kurs, stop procentowa lub indeks, a w szczeglnoci nabywanie walut, papierw wartociowych, zota lub innych metali szlachetnych, towarw lub praw, w tym umowy obliczone tylko na rnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umwion dat lub umwiony termin, w obrocie rynkowym; 3) umw ubezpieczenia dotyczcych podry i bagau lub innych podobnych, jeeli zawarte zostay na okres krtszy ni trzydzieci dni. 8. Jeeli do umowy jest doczona kolejna umowa zawarta na odlego dotyczca usug wiadczonych przez przedsibiorc lub podmiot inny ni przedsibiorca na podstawie porozumienia pomidzy tym podmiotem a przedsibiorc, odstpienie od umowy zawartej na odlego dotyczcej usug finansowych jest skuteczne take wobec tej kolejnej umowy. Art. 41. Jeeli przedsibiorca nie dopeni obowizkw okrelonych w art. 39 ust. 1-3, konsument ma prawo odstpi od umowy w kadym czasie bez koniecznoci ponoszenia kosztw nalenych przedsibiorcy. Art. 42. Jeeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, kada ze stron moe j wypowiedzie bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesicznego, chyba e strony zastrzegy krtszy termin wypowiedzenia. Art. 43. 1. Przepisw niniejszego rozdziau nie stosuje si do usug polegajcych na gromadzeniu rodkw pieninych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypat czonkom

19

otwartego funduszu emerytalnego lub uczestnikom pracowniczego funduszu emerytalnego po osigniciu przez nich wieku emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z pn. zm.4)) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z pn. zm.5)). 2. Przepisw niniejszego rozdziau nie stosuje si do odstpienia od umowy o kredyt konsumencki zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. 3. Przepisw art. 39 ust. 1 pkt 1-5, 12, 14, 15 oraz 17-19 nie stosuje si do usug patniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 855). Rozdzia VI Przepisy zmieniajce i przejciowe Art. 44. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.6)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 221 otrzymuje brzmienie: Art. 221. 1 Za konsumenta uwaa si osob fizyczn dokonujc z przedsibiorc czynnoci prawnej niezwizanej z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow. 2. Przepisy o ochronie konsumentw stosuje si rwnie do osoby fizycznej, ktra dokonujc czynnoci zwizanej z prowadzon dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, dziaa take w celu niezwizanym z t dziaalnoci i cel ten przewaa.;

4)

5)

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 171, poz. 1016. Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, po z. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

20

2) po art. 383 dodaje si art. 3831 w brzmieniu: Art. 3831. Przedsibiorca nie moe da od konsumenta opaty za skorzystanie z okrelonego sposobu zapaty przewyszajcej poniesione przez siebie koszty w zwizku z tym sposobem zapaty.; 3) po art. 454 dodaje si art. 4541 w brzmieniu: Art. 4541. Jeeli przedsibiorca jest obowizany przesa rzecz konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uwaa si za miejsce spenienia wiadczenia. Zastrzeenie przeciwne jest niewane.; 4) po art. 492 dodaje si art. 4921 w brzmieniu: Art. 4921. Jeeli strona obowizana do spenienia wiadczenia owiadczy, e wiadczenia tego nie speni, druga strona moe odstpi od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, take przed nadejciem oznaczonego terminu spenienia wiadczenia.; 5) art. 494 otrzymuje brzmienie: Art. 494. 1. Strona, ktra odstpuje od umowy wzajemnej, obowizana jest zwrci drugiej stronie wszystko, co otrzymaa od niej na mocy umowy, a druga strona obowizana jest to przyj. Strona, ktra odstpuje od umowy, moe da nie tylko zwrotu tego, co wiadczya, lecz rwnie na zasadach oglnych naprawienia szkody wynikej z niewykonania zobowizania. 2. Zwrot wiadczenia na rzecz konsumenta powinien nastpi niezwocznie.; 6) uchyla si art. 5351; 7) po art. 543 dodaje si art. 5431 w brzmieniu: Art. 5431. 1. Jeeli kupujcym jest konsument, sprzedawca obowizany jest niezwocznie wyda rzecz kupujcemu, nie pniej ni trzydzieci dni od dnia zawarcia umowy, chyba e umowa stanowi inaczej. 2. W razie opnienia sprzedawcy kupujcy moe wyznaczy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upywie moe od umowy odstpi. Przepisy art. 4921 i art. 494 stosuje si.; 8) art. 546 otrzymuje brzmienie: Art. 546. 1. Sprzedawca obowizany jest przed zawarciem umowy udzieli kupujcemu potrzebnych wyjanie o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczcych rzeczy sprzedanej.

21

2. Sprzedawca obowizany jest wyda posiadane przez siebie dokumenty, ktre dotycz rzeczy. Jeeli tre takiego dokumentu dotyczy take innych rzeczy, sprzedawca obowizany jest wyda uwierzytelniony wycig z dokumentu. Ponadto, jeeli jest to potrzebne do naleytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowizany jest zaczy instrukcj i udzieli wyjanie dotyczcych sposobu korzystania z rzeczy."; 9) po art. 546 dodaje si art. 5461 w brzmieniu: Art. 5461. 1. Jeeli kupujcym jest konsument, sprzedawca jest obowizany udzieli mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiaych i niewprowadzajcych w bd informacji w jzyku polskim, wystarczajcych do prawidowego i penego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczeglnoci naley poda: rodzaj rzeczy, okrelenie jej producenta lub importera i kraj pochodzenia, znak bezpieczestwa i znak zgodnoci wymagane przez odrbne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, okrelenie jego energochonnoci, a take inne dane wskazane w odrbnych przepisach. 2. Jeeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie, informacje, o ktrych mowa w 1, powinny znajdowa si na rzeczy sprzedanej lub by z ni trwale poczone. W pozostaych przypadkach sprzedawca jest obowizany umieci w miejscu sprzeday informacj, ktra moe by ograniczona do rodzaju rzeczy, jej gwnej cechy uytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia rzeczy. 3. Sprzedawca jest obowizany zapewni w miejscu sprzeday odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umoliwiajce dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakoci, kompletnoci oraz funkcjonowania gwnych mechanizmw i podstawowych podzespow. 4. Na danie kupujcego sprzedawca jest obowizany wyjani znaczenie poszczeglnych postanowie umowy. 5. Sprzedawca jest obowizany wyda kupujcemu wraz z rzecz sprzedan wszystkie elementy jej wyposaenia oraz sporzdzone w jzyku polskim instrukcje obsugi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrbne przepisy.; 10) art. 548 otrzymuje brzmienie:

22

Art. 548. 1. Z chwil wydania rzeczy sprzedanej przechodz na kupujcego korzyci i ciary zwizane z rzecz oraz niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (przejcie niebezpieczestwa). 2. Jeeli strony zastrzegy inn chwil przejcia korzyci i ciarw, poczytuje si w razie wtpliwoci, e niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupujcego z t sam chwil. 3. Jeeli kupujcym jest konsument, za wydanie kupujcemu rzeczy sprzedanej uwaa si jej powierzenie przez sprzedawc przewonikowi, gdy sprzedawca nie mia wpywu na wybr przewonika przez kupujcego. 4. Jeeli kupujcym jest konsument, postanowienia umowy mniej korzystne dla kupujcego s niewane.; 11) art. 555 otrzymuje brzmienie: Art. 555. Przepisy o sprzeday rzeczy stosuje si odpowiednio do sprzeday energii, praw, wody oraz do umw o dostarczanie treci cyfrowych; 12) art. 556 otrzymuje brzmienie: Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytuu rkojmi, jeeli rzecz sprzedana ma wad fizyczn lub prawn.; 13) po art. 556 dodaje si art. 5561- art. 5563 w brzmieniu: Art. 5561. 1. Wada fizyczna polega na niezgodnoci rzeczy sprzedanej z umow. W szczeglnoci rzecz sprzedana jest niezgodna z umow, jeeli: 1) nie ma waciwoci, ktre rzecz tego rodzaju powinna mie ze wzgldu na cel w umowie oznaczony albo wynikajcy z okolicznoci lub z przeznaczenia, 2) nie ma waciwoci, o ktrych istnieniu sprzedawca zapewni kupujcego, w tym przedstawiajc prbk lub wzr, 3) nie nadaje si do celu, o ktrym kupujcy poinformowa sprzedawc przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgosi zastrzeenia co do takiego jej przeznaczenia, 4) zostaa kupujcemu wydana w stanie niezupenym. 2. Jeeli kupujcym jest konsument, na rwni z zapewnieniem sprzedawcy traktuje si publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, ktra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziaalnoci gospodarczej, oraz osoby, ktra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrniajcego przedstawia si jako producent.

23

3. Rzecz sprzedana ma wad take w razie nieprawidowego jej zamontowania i uruchomienia, jeeli czynnoci te zostay wykonane przez sprzedawc lub osob trzeci, za ktr sprzedawca ponosi odpowiedzialno, albo przez kupujcego, ktry postpi wedug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Art. 5562. Jeeli kupujcym jest konsument a wada zostaa stwierdzona przed upywem roku od wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa si, e wada lub jej przyczyna istniaa w chwili przejcia niebezpieczestwa na kupujcego. Art. 5563. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgldem kupujcego, jeeli rzecz sprzedana stanowi wasno osoby trzeciej albo jeeli jest obciona prawem osoby trzeciej; a take jeeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzdzaniu rzecz wynika z decyzji lub orzeczenia waciwego organu. W razie sprzeday prawa sprzedawca jest odpowiedzialny take za istnienie prawa (wada prawna).; 14) art. 557 art. 561 otrzymuj brzmienie: Art. 557. 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi, jeeli kupujcy wiedzia o wadzie w chwili zawarcia umowy, a gdy przedmiotem sprzeday s rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy majce powsta w przyszoci - jeeli kupujcy wiedzia o wadzie w chwili wydania rzeczy. 2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wzgldem kupujcego bdcego konsumentem za to, e rzecz sprzedana nie ma waciwoci wynikajcych z publicznych zapewnie, o ktrych mowa w art. 5561 2, jeeli zapewnie tych nie zna ani, oceniajc rozsdnie, nie mg zna albo nie mogy one mie wpywu na decyzj kupujcego o zawarciu umowy sprzeday, albo gdy ich tre zostaa sprostowana przed zawarciem umowy sprzeday. Art. 558. 1. Strony mog odpowiedzialno z tytuu rkojmi rozszerzy, ograniczy lub wyczy. Jeeli kupujcym jest konsument, ograniczenie lub wyczenie odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach okrelonych w przepisach szczeglnych. 2. Wyczenie lub ograniczenie odpowiedzialnoci z tytuu rkojmi jest bezskuteczne, jeeli sprzedawca zatai podstpnie wad przed kupujcym. Art. 559. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytuu rkojmi za wady fizyczne, ktre istniay w chwili przejcia niebezpieczestwa na kupujcego lub wyniky z przyczyny tkwicej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

24

Art. 560. 1. Jeeli rzecz sprzedana ma wad, kupujcy moe da obnienia ceny albo od umowy odstpi, chyba e sprzedawca niezwocznie i bez nadmiernych niedogodnoci dla kupujcego wymieni rzecz wadliw na woln od wad albo wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeeli rzecz bya ju wymieniona lub naprawiana przez sprzedawc albo sprzedawca nie uczyni zado obowizkowi wymiany rzeczy na woln od wad lub usunicia wady. 2. Jeeli kupujcym jest konsument, moe zamiast zaproponowanego przez sprzedawc usunicia wady da wymiany rzeczy na woln od wad albo zamiast wymiany rzeczy da usunicia wady, chyba e doprowadzenie rzeczy do zgodnoci z umow w sposb wybrany przez kupujcego jest niemoliwe albo wymagaoby nadmiernych kosztw w porwnaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc. 3. Obniona cena powinna pozostawa w takiej proporcji do ceny wynikajcej z umowy, w jakiej warto rzeczy z wad pozostaje do wartoci rzeczy bez wady. 4. Kupujcy nie moe odstpi od umowy, jeeli wada jest nieistotna. Art. 561. 1. Jeeli rzecz sprzedana ma wad, kupujcy moe da wymiany rzeczy wadliwej na woln od wad albo usunicia wady. 2. Sprzedawca jest obowizany wymieni rzecz wadliw na woln od wad lub usun wad w rozsdnym czasie bez nadmiernych niedogodnoci dla kupujcego. 3. Sprzedawca moe odmwi zadouczynieniu daniu kupujcego, jeeli doprowadzenie do zgodnoci z umow rzeczy wadliwej w sposb wybrany przez kupujcego jest niemoliwe lub w porwnaniu z drugim moliwym sposobem doprowadzenia do zgodnoci z umow wymagaoby nadmiernych kosztw. Jeeli kupujcym jest przedsibiorca, sprzedawca moe odmwi w ymiany rzeczy wadliwej na woln od wad lub usunicia wady take wtedy, gdy koszty zadouczynienia temu obowizkowi przewyszaj cen rzeczy sprzedanej. 4. Jeeli kupujcy zada wymiany rzeczy wadliwej na woln od wad lub usunicia wady, odstpienie od umowy lub obnienie ceny staje si skuteczne dopiero z chwil niewykonania przez sprzedawc obowizku wymiany rzeczy lub usunicia wady zgodnie z 2.; 15) po art. 561 dodaje si art. 5611 5614 w brzmieniu: Art. 5611. 1. Jeeli rzecz wadliwa zostaa zamontowana, kupujcy moe da od sprzedawcy demontau i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln od wad lub usuniciu wady. W razie niewykonania tego obowizku przez

25

sprzedawc kupujcy jest upowaniony do dokonania tych czynnoci na koszt i niebezpieczestwo sprzedawcy. 2. Sprzedawca moe odmwi demontau i ponownego zamontowania, jeeli koszt tych czynnoci przewysza cen rzeczy sprzedanej. Jeeli kupujcym jest konsument, moe on da od sprzedawcy demontau i ponownego zamontowania, jest obowizany jednak ponie cz zwizanych z tym kosztw przewyszajcych cen rzeczy sprzedanej albo moe da od sprzedawcy zapaty czci kosztw demontau i ponownego zamontowania, do wysokoci ceny rzeczy sprzedanej. Art. 5612. 1. Kupujcy, ktry wykonuje uprawnienia z tytuu rkojmi, jest obowizany na koszt sprzedawcy dostarczy rzecz wadliw do miejsca oznaczonego w umowie sprzeday, a gdy takiego miejsca nie okrelono w umowie do miejsca, w ktrym rzecz zostaa wydana kupujcemu. 2. Jeeli ze wzgldu na rodzaj rzeczy lub sposb jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupujcego byoby nadmiernie utrudnione, kupujcy obowizany jest udostpni rzecz sprzedawcy w miejscu, w ktrym rzecz si znajduje. 3. Przepisy 1 i 2 stosuje si do zwrotu rzeczy w razie odstpienia od umowy i wymiany rzeczy na woln od wad. Art. 5613. Z zastrzeeniem art. 5611 2 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczeglnoci obejmuje to koszty: demontau i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiaw oraz koszty ponownego zamontowania i uruchomienia. Art. 5614. Sprzedawca obowizany jest przyj od kupujcego rzecz wadliw w razie wymiany rzeczy na woln od wad lub odstpienia od umowy.; 16) art. 563 i 564 otrzymuj brzmienie: Art. 563. 1. Przy sprzeday midzy przedsibiorcami kupujcy traci uprawnienia z tytuu rkojmi, jeeli nie zbada rzeczy w czasie i w sposb przyjty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwocznie sprzedawcy o wadzie, a w wypadku gdy wada wysza na jaw dopiero pniej - jeeli nie zawiadomi sprzedawcy niezwocznie po jej stwierdzeniu. 2. Do zachowania powyszego terminu wystarczy przed jego upywem wysanie zawiadomienia o wadzie. Art. 564. W wypadkach przewidzianych w art. 563 utrata uprawnie z tytuu rkojmi za wady fizyczne rzeczy nie nastpuje mimo niezachowania terminw do

26

zbadania rzeczy przez kupujcego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeeli sprzedawca wiedzia o wadzie albo zapewni kupujcego, e wady nie istniej.; 17) art. 566 - 568 otrzymuj brzmienie: Art. 566. 1. Jeeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujcy odstpuje od umowy albo da obnienia ceny, moe on da naprawienia szkody, ktr ponis przez to, e zawar umow, nie wiedzc o istnieniu wady, choby szkoda bya nastpstwem okolicznoci, za ktre sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnoci, a w szczeglnoci moe da zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakadw w takim zakresie, w jakim nie odnis korzyci z tych nakadw. Nie uchybia to przepisom o obowizku naprawienia szkody na zasadach oglnych. 2. Przepis 1 stosuje si odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunicia wady przez sprzedawc. Art. 567. 1. Jeeli sprzedawca dopuszcza si zwoki z odebraniem rzeczy, kupujcy moe odesa rzecz na koszt i niebezpieczestwo sprzedawcy. 2. W przypadku sprzeday midzy przedsibiorcami kupujcy jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga obowizany sprzeda rzecz z zachowaniem naleytej starannoci, jeeli istnieje niebezpieczestwo pogorszenia rzeczy. O zamiarze sprzeday kupujcy powinien w miar moliwoci zawiadomi sprzedawc, w kadym za razie powinien wysa mu zawiadomienie niezwocznie po dokonaniu sprzeday. Kupujcy moe rwnie odesa rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpieczestwo. Art. 568. 1. Sprzedawca odpowiada z tytuu rkojmi, jeeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upywem dwch lat od wydania rzeczy kupujcemu, a gdy chodzi o wady nieruchomoci przed upywem piciu lat. Jeeli kupujcym jest konsument a przedmiotem sprzeday jest uywana rzecz ruchoma, odpowiedzialno sprzedawcy moe zosta ograniczona, nie mniej ni do roku od wydania rzeczy kupujcemu. 2. Roszczenie o usunicie wady lub wymian rzeczy sprzedanej na woln od wad przedawnia si z upywem roku. Jeeli kupujcym jest konsument, termin przedawnienia nie moe zakoczy si przed upywem terminu okrelonego w 1. 3. W terminach okrelonych w 2 kupujcy moe odstpi od umowy lub zoy owiadczenie o obnieniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeeli kupujcy da wymiany rzeczy na woln od wad lub usunicia wady, termin do odstpienia od umowy

27

lub zoenia owiadczenia o obnieniu ceny rozpoczyna si z chwil bezskutecznego upywu terminu do wymiany rzeczy lub usunicia wady. 4. W razie dochodzenia przed sdem uprawnienia z rkojmi za wady termin do wykonania innych uprawnie, przysugujcych kupujcemu z tego tytuu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakoczenia postpowania. To samo dotyczy postpowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie, przysugujcych kupujcemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakoczenia mediacji. 5. Upyw terminu do stwierdzenia wady nie wycza wykonania uprawnie z tytuu rkojmi, jeeli sprzedawca wad podstpnie zatai.; 18) po art. 568 dodaje si art. 5681 w brzmieniu: "Art. 5681. Jeeli okrelony przez sprzedawc lub producenta termin przydatnoci rzeczy do uycia koczy si po upywie dwch lat od dnia wydania rzeczy kupujcemu, sprzedawca odpowiada z tytuu rkojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upywem tego terminu. Przepis art. 568 5 stosuje si.; 19) uchyla si art. 570 art. 572; 20) uchyla si art. 5721; 21) art. 574 otrzymuje brzmienie: Art. 574. 1. Jeeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujcy odstpi od umowy albo zoy owiadczenie o obnieniu ceny, moe on da naprawienia szkody, ktr ponis przez to, e zawar umow, nie wiedzc o istnieniu wady, choby szkoda kosztw bya nastpstwem okolicznoci, za ktre sprzedawca nie ponosi zwrotu odpowiedzialnoci, a w szczeglnoci moe da zwrotu kosztw zawarcia umowy, odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, dokonanych nakadw w takim zakresie, w jakim nie odnis z nich korzyci, a nie otrzyma ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztw procesu. Nie uchybia to przepisom o obowizku naprawienia szkody na zasadach oglnych. 2. Przepis 1 stosuje si odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.; 22) art. 576 otrzymuje brzmienie: Art. 576. Do wykonywania uprawnie z tytuu rkojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje si przepisy art. 568 2 4, z tym e bieg terminu, o ktrym mowa w art. 568 2, rozpoczyna si od dnia, w ktrym kupujcy dowiedzia si o istnieniu

28

wady, a jeeli kupujcy dowiedzia si o istnieniu wady dopiero na skutek powdztwa osoby trzeciej od dnia, w ktrym orzeczenie wydane w sporze z osob trzeci stao si prawomocne.; 23) po art. 576 dodaje si dzia II1 w brzmieniu: DZIA II1

Roszczenie sprzedawcy w zwizku z wadliwoci rzeczy sprzedanej


Art. 5761. 1. Jeeli rzecz nie miaa waciwoci, ktre powinna mie zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie skadanymi zapewnieniami, o ktrych mowa w art. 5561 2, lub zostaa wydana w stanie niezupenym, sprzedawca, ktry ponis koszty w wyniku wykonania uprawnie przez konsumenta w zwizku z zaistnieniem wady fizycznej rzeczy sprzedanej, moe da naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawcw, wskutek ktrego dziaania lub zaniechania rzecz staa si wadliwa. 2. Odpowiedzialno okrelon w 1 ponosi take poprzedni sprzedawca, ktry wiedzc o wadzie rzeczy, nie poinformowa o niej kupujcego lub sporzdzi instrukcj montau i uruchomienia doczon do rzeczy, jeeli wada powstaa na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z t instrukcj. 3. Sprzedawca moe da odszkodowania obejmujcego zwrot wydatkw niezbdnych w celu realizacji uprawnie konsumenta, w szczeglnoci zwizanych z wymian lub usuniciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontaem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwot, o ktr zostaa obniona cena rzeczy, oraz utracone korzyci. Art. 5762. 1. Roszczenie sprzedawcy przedawnia si z upywem szeciu miesicy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna si z dniem poniesienia kosztw przez sprzedawc w wyniku wykonania uprawnie przez konsumenta, nie pniej jednak ni w dniu, w ktrym sprzedawca powinien wykona swoje obowizki wobec konsumenta. 2. Jeeli sd oddali powdztwo o naprawienie szkody, stwierdzajc, e osoba pozwana nie bya odpowiedzialna za powstanie wady rzecz y, bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostaych sprzedawcw nie moe zakoczy si przed upywem szeciu miesicy od dnia, w ktrym orzeczenie oddalajce powdztwo stao si prawomocne. Art. 5763. Przepisy niniejszego dziau nie uchybiaj innym przepisom o obowizku naprawienia szkody.

29

Art. 5764. Odpowiedzialnoci przewidzianej w niniejszym dziale nie mona wyczy ani ograniczy.; 24) w ksidze III w tytule XI tytu dziau III otrzymuje brzmienie: DZIA III.

Gwarancja przy sprzeday;


25) art. 577 otrzymuje brzmienie: Art. 577. 1. Udzielenie gwarancji nastpuje przez zoenie owiadczenia gwarancyjnego, ktre okrela obowizki gwaranta i uprawnienia kupujcego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma waciwoci okrelonych w tym owiadczeniu. Owiadczenie gwarancyjne moe zosta zoone w reklamie. 2. Obowizki gwaranta mog w szczeglnoci polega na zwrocie zapaconej ceny, wymianie rzeczy bd jej naprawie oraz zapewnieniu innych usug. 3. Jeeli zostaa udzielona gwarancja co do jakoci rzeczy sprzedanej, poczytuje si w razie wtpliwoci, e gwarant jest obowizany do usunicia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawni si w cigu terminu okrelonego w owiadczeniu gwarancyjnym. 4. Jeeli nie zastrzeono innego terminu, termin gwarancji wynosi jeden rok liczc od dnia, kiedy rzecz zostaa kupujcemu wydana., 26) po art. 577 dodaje si art. 5771 i art. .5772 w brzmieniu: Art. 5771. 1. Owiadczenie gwarancyjne powinno by sformuowane w sposb jasny i zrozumiay, a gdy rodzaj informacji na to pozwala- w powszechnie zrozumiaej formie graficznej. Jeeli rzecz jest wprowadzana do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, owiadczenie gwarancyjne powinno by sporzdzone w jzyku polskim. Wymagania uywania jzyka polskiego nie stosuje si do nazw wasnych, znakw towarowych, nazw handlowych, oznacze pochodzenia towarw oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. 2. Owiadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnie z gwarancji, w szczeglnoci nazw i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasig ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysugujce w razie stwierdzenia wady, a take stwierdzenie, e gwarancja nie wycza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupujcego wynikajcych z przepisw o rkojmi za wady rzeczy sprzedanej.

30

3. Uchybienie wymaganiom okrelonym w 1 i 2 nie wpywa na wano owiadczenia gwarancyjnego i nie pozbawia wynikajcych z niego uprawnie. Art. 5772. 1. Uprawniony z gwarancji moe da od gwaranta wydania owiadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwaym noniku (dokument gwarancyjny). 2. Sprzedawca wydaje kupujcemu wraz z rzecz sprzedan dokument gwarancyjny. Powinien take sprawdzi zgodno znajdujcych si na rzeczy oznacze z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpiecze.; 27) art. 579 otrzymuje brzmienie: Art. 579. 1. Kupujcy moe wykonywa uprawnienia z tytuu rkojmi za wady fizyczne rzeczy niezalenie od uprawnie wynikajcych z gwarancji. 2. Wykonanie uprawnie z gwarancji nie wpywa na odpowiedzialno sprzedawcy z tytuu rkojmi. 3. Jednake w razie wykonywania przez kupujcego uprawnie z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnie z rkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowizkw wynikajcych z gwarancji albo bezskutecznego upywu czasu na ich wykonanie. 28) art. 580 otrzymuje brzmienie: Art. 580. 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikajce z gwarancji, powinien dostarczy rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w ktrym rzecz zostaa wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba e z okolicznoci wynika, i wada powinna by usunita w miejscu, w ktrym rzecz znajdowaa si w chwili ujawnienia wady. 2. Gwarant jest obowizany wykona swoje obowizki w terminie okrelonym w treci owiadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie okrelono niezwocznie, ale nie pniej ni w terminie 14 dni po dostarczeniu rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczy mu rzecz na swj koszt do miejsca wskazanego w 1. 3. Niebezpieczestwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.; 29) uchyla si art. 6051 ;

31

30) uchyla si art. 6271 uchyla; 31) po art. 636 dodaje si art. 6361 w brzmieniu: Art. 6361 . Jeeli konsument zamwi dzieo bdce rzecz ruchom, stosuje si przepisy art. 5431, art. 5461 i art.. 548.; 32) uchyla si art. 637; 33) art. 638 otrzymuje brzmienie: Art. 638. 1. Do odpowiedzialnoci za wady dziea stosuje si odpowiednio przepisy o rkojmi przy sprzeday. Odpowiedzialno przyjmujcego zamwienie jest wyczona, jeeli wada dziea powstaa z przyczyny tkwicej w materiale dostarczonym przez zamawiajcego. 2. Jeeli zamawiajcemu udzielono gwarancji na wykonane dzieo, przepisy o gwarancji przy sprzeday stosuje si odpowiednio.; 34) dotychczasow tre art. 770 oznacza si jako 1 i dodaje 2 w brzmieniu: 2. Przepisu 1 nie stosuje si, jeeli kupujcym jest konsument.; 35) uchyla si art. 7701 . Art. 45. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykrocze (Dz. U. z 2013 r., poz. 482) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) uchyla si art. 138a; 2) po art. 139a dodaje si art. 139b w brzmieniu: Art. 139b. Kto zawierajc umow z konsumentem nie wypenia obowizku udzielania informacji lub dostarczania dokumentu przewidzianego ustaw z dnia . grudnia 2013 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. ) lub udziela informacji niepenych lub nieprawdziwych lub dostarcza dokumenty zawierajce informacje nieprawdziwe, podlega karze grzywny. Art. 46. Uchyla si ustaw z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225). Art. 47. Uchyla si ustaw z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z pn. zm.7)). niepene lub

7)

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2009 r. Nr 115, poz. 960, z 2011 r. Nr 34, poz. 169, Nr 80, poz. 432.

32

Art. 48. W ustawie

z dnia

23 sierpnia

2007 r.

o przeciwdziaaniu

nieuczciwym

praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) w art. 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) danie natychmiastowej lub odroczonej zapaty za produkty bd zwrotu lub przechowania produktw, ktre zostay dostarczone przez przedsibiorc, ale nie zostay zamwione przez konsumenta; Art. 49. W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne midzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 ) w art. 30 w ust. 1 uchyla si pkt 2. Art. 50. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, 2012, poz. 1193) uchyla si art. 58 ust. 2. Art. 51. Do umw zawartych przed wejciem w ycie niniejszej ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 52. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 13 czerwca 2014 r.

33

Zaczniki do ustawy z dnia .... 2013 r. o prawach konsumenta (poz. ....)

zacznik nr 1

Informacje dotyczce korzystania z prawa do odstpienia od umowy Wzr pouczenia o odstpieniu od umowy Prawo odstpienia od umowy Maj Pastwo prawo odstpi od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstpienia od umowy wygasa po upywie 14 dni od dnia [1] Aby skorzysta z prawa odstpienia od umowy, musz Pastwo poinformowa nas [2] o swojej decyzji o odstpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego owiadczenia (na przykad pismo wysane poczt, faksem lub poczt elektroniczn). Mog Pastwo skorzysta z wzoru formularza odstpienia od umowy, jednak nie jest to obowizkowe. [3] Aby zachowa termin do odstpienia od umowy, wystarczy, aby wysali Pastwo informacj dotyczc wykonania przysugujcego Pastwu prawa odstpienia od umowy przed upywem terminu do odstpienia od umowy. Skutki odstpienia od umowy W przypadku odstpienia od niniejszej umowy zwracamy Pastwu wszystkie otrzymane od Pastwa patnoci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjtkiem dodatkowych kosztw wynikajcych z wybranego przez Pastwa sposobu dostarczenia innego ni najtaszy zwyky sposb dostarczenia oferowany przez nas), niezwocznie, a w kadym przypadku nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym zostalimy poinformowani o Pastwa decyzji o wykonaniu prawa odstpienia od niniejszej umowy. Zwrotu patnoci dokonamy przy uyciu takich samych sposobw patnoci, jakie zostay przez Pastwa uyte w pierwotnej transakcji, chyba e wyranie zgodzilicie si Pastwo na inne rozwizanie; w kadym przypadku nie ponios Pastwo adnych opat w zwizku z tym zwrotem. [4]

34

[5] [6] Instrukcja wypeniania: [1] Prosz wpisa jeden z nastpujcych fragmentw tekstu w cudzysowie: a) w przypadku umw o wiadczenie usug lub umw, ktrych przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie s one dostarczane w ograniczonej objtoci lub w ustalonej iloci, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treci cyfrowych, ktre nie s dostarczane na noniku materialnym: "zawarcia umowy"; b) w przypadku umowy zobowizujcej do przeniesienia wasnoci rzeczy (np. umowy sprzeday, umowy dostawy lub umowy o dzieo bdce rzecz ruchom): "w ktrym weszli Pastwo w posiadanie rzeczy lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewonik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie rzeczy"; c) w przypadku umowy zobowizujcej do przeniesienia wasnoci wielu rzeczy, ktre dostarczane s osobno: "w ktrym weszli Pastwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewonik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie ostatniej z rzeczy."; d) w przypadku umowy zobowizujcej do przeniesienia wasnoci rzeczy dostarczanych partiami lub w czciach: "w ktrym weszli Pastwo w posiadanie ostatniej partii lub czci lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewonik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie ostatniej partii lub czci."; e) w przypadku umw o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w ktrym weszli Pastwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w ktrym osoba trzecia inna ni przewonik i wskazana przez Pastwa wesza w posiadanie pierwszej z rzeczy". [2] Prosz wpisa Pastwa nazwisko, peny adres pocztowy oraz, o ile s dostpne, Pastwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:. [3] Jeeli umoliwiaj Pastwo konsumentowi wypenienie i przesanie informacji o odstpieniu od umowy drog elektroniczn na Pastwa stronie internetowej, prosz wpisa, co nastpuje: "Mog Pastwo rwnie wypeni i przesa formularz odstpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne owiadczenie drog elektroniczn na naszej stronie internetowej [prosz wstawi adres strony internetowej]. Jeeli skorzystaj Pastwo z tej moliwoci, przelemy Pastwu niezwocznie potwierdzenie otrzymania

35

informacji o odstpieniu od umowy na trwaym noniku (na przykad poczt elektroniczn).". [4] W przypadku umw zobowizujcych do przeniesienia wasnoci rzeczy, w ktrych nie zaproponowali Pastwo, e odbior rzeczy w przypadku odstpienia od umowy, prosz wpisa, co nastpuje: "Moemy wstrzyma si ze zwrotem patnoci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesania, w zalenoci od tego, ktre zdarzenie nastpi wczeniej.". [5] Jeeli konsument otrzyma rzeczy w zwizku z umow: a) prosz wpisa: - "Odbierzemy rzecz"; lub - "Prosz odesa lub przekaza nam rzecz lub ... [prosz tutaj wpisa nazw i peny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upowanionej przez Past wa do odbioru rzeczy], niezwocznie, a w kadym razie nie pniej ni 14 dni od dnia, w ktrym poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeeli odel Pastwo rzecz przed upywem terminu 14 dni."; b) prosz wpisa: - "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy."; - "Bd Pastwo musieli ponie bezporednie koszty zwrotu rzeczy,"; - Jeeli w przypadku umowy zawieranej na odlego nie oferuj Pastwo ponoszenia kosztw zwrotu rzeczy, a rzecz ze wzgldu na swj charakter nie moe zosta w zwyky sposb odesana poczt: "Bd Pastwo musieli ponie bezporednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [prosz wpisa kwot]"; lub jeeli nie mona, rozsdnie oceniajc, wczeniej obliczy kosztw zwrotu rzeczy: "Bd Pastwo musieli ponie bezporednie koszty zwrotu towarw. Wysoko tych kosztw szacowana jest maksymalnie na kwot okoo... PLN [prosz wpisa kwot]."; lub - Jeeli, w przypadku umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa, rzecz ze wzgldu na swj charakter nie moe zosta w zwyky sposb odesana poczt, a dostarczono j do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz c) prosz wpisa: "Odpowiadaj Pastwo tylko za zmniejszenie wartoci rzeczy wynikajce z korzystania z niej w sposb inny ni byo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

36

[6] W przypadku umw dotyczcych wiadczenia usug lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie s one dostarczane w ograniczonej objtoci lub w ustalonej iloci, lub dostarczania energii cieplnej, prosz wpisa, co nastpuje: "Jeeli zadali Pastwo rozpoczcia wiadczenia usug lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreli] przed upywem terminu do odstpienia od umowy, zapac nam Pastwo kwot proporcjonaln do zakresu wiadcze spenionych do chwili, w ktrej poinformowali nas Pastwo o odstpieniu od niniejszej umowy.".

zacznik nr 2 Wzr formularza odstpienia od umowy (formularz ten naley wypeni i odesa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy) Adresat [w tym miejscu przedsibiorca powinien wpisa nazw przedsibiorcy, peny Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstpieniu od adres pocztowy oraz, o ile s dostpne, numer faksu i adres e-mail:]": umowy sprzeday nastpujcych rzeczy (*) umowy dostawy nastpujcych rzeczy (*) umowy o dzieo polegajcej na wykonaniu nastpujcych rzeczy (*) /o wiadczenie nastpujcej usugi(*) Data zawarcia umowy (*)/odbioru(*) Imi i nazwisko konsumenta(-w) Adres konsumenta(-w) Podpis konsumenta(-w) (tylko jeeli formularz jest przesyany w wersji papierowej) Data

(*) niepotrzebne skreli

37

Uzasadnienie I. Cele projektu 1. Podstawowym celem projektu jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 padziernika 2011 r. w sprawie praw konsumentw (dalej: dyrektywa o prawach konsumentw). Zgodnie z art. 28 tej dyrektywy pastwa czonkowski e zobowizane s do przyjcia i opublikowania przepisw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbdnych do wykonania dyrektywy do dnia 13 grudnia 2013 r., przy czym przepisy te powinny wej w ycie najpniej z dniem 13 czerwca 2014 r. Dyrektywa o prawach konsumentw zmienia dyrektyw Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunkw w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa o nieuczciwych warunkach umownych) oraz dyrektyw 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektrych aspektw sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji (dalej: dyrektywa o sprzeday konsumenckiej) oraz uchyla dyrektyw Rady 85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentw w odniesieniu do umw zawartych poza lokalem przedsibiorstwa (dalej: dyrektywa o umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa) i dyrektyw 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentw w przypadku umw zawieranych na odlego (dalej: dyrektywa o umowach zawieranych na odlego). Dyrektywy te transponowane s w prawie polskim odpowiednio: w kodeksie cywilnym (dyrektywa o nieuczciwych warunkach umownych), w ustawie z 27 lipca 2002 roku o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, zwanej dalej: ustaw o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej (dyrektywa o sprzeday konsumenckiej) oraz w ustawie z 2 marca 2000 o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny, zwanej dalej: ustaw o ochronie niektrych praw konsumentw (dyrektywa o umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa oraz dyrektywa o umowach zawieranych na odlego). Transpozycja dyrektywy o prawach konsumentw doprowadzi do ujednolicenia i doprecyzowania okolicznociach przepisw typowych dotyczcych (w lokalu umw konsumenckich w zawieranych w przedsibiorstwa) zakresie obowizkw

informacyjnych oraz do ujednolicenia i doprecyzowania przepisw dotyczcych umw konsumenckich zawieranych w okolicznociach nietypowych (poza lokalem przedsibi orstwa

38

oraz na odlego) w zakresie obowizkw informacyjnych, wymogw formalnych zwizanych z zawieraniem takich umw oraz prawa odstpienia od nich. 2. Drugim celem projektu jest uporzdkowanie i zintegrowanie przepisw dotyczcych odpowiedzialnoci za jako rzeczy sprzedanej, w szczeglnoci przepisw stanowicych transpozycj dyrektywy o sprzeday konsumenckiej, wdroonej do polskiego porzdku prawnego ustaw o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej. O pierwotnym transponowaniu dyrektywy o sprzeday konsumenckiej poza Kodeksem cywilnym, ktry jest naturalnym miejscem dla umieszczenia przepisw dotyczcych odpowiedzialnoci za jako sprzedanego towaru, zadecydoway dwa powody. Po pierwsze, transpozycja dyrektywy dokonywana bya w okresie okooakcesyjnym, co powodowao konieczno sprawnego prowadzenia prac, a umieszczenie przepisw poza kodeksem upraszczao proces transpozycyjny. Po drugie, materia regulowana dyrektyw jest niezwykle skomplikowana, w szczeglnoci w zetkniciu z regulacj krajow. Byo to rdem duej niepewnoci, przede wszystkim w odniesieniu do zakresu swobody legislatora krajowego dotyczcego uregulowania tego obszaru w sposb, ktry umoliwiby pene wdroenie przepisw dyrektywy w ramach tradycyjnej struktury prawa krajowego. Wybr transpozycji pozakodeksowej by wic wyborem przede wszystkim praktycznym (i uzasadnionym, biorc pod uwag czas, kiedy zosta dokonany). Jednake ju w czasie prac nad transpozycj dyrektywy o sprzeday konsumenckiej przyjto zaoenie, e jest to rozwizanie czasowe oraz e docelowo transpozycja dyrektywy o sprzeday konsumenckiej powinna znale si w Kodeksie cywilnym. Transpozycja poza kodeksem, w oderwaniu od systematyki i struktury prawa polskiego, spowodowaa problemy w praktyce oraz uzasadnion krytyk w doktrynie, odnoszc si przede wszystkim do obnienia poziomu ochrony konsumenta oraz stworzenia niespjnoci i luk w systemie. Prace nad przeniesieniem dyrektywy do kodeksu byy planowane ju od duszego czasu, jednak nie mona ich byo podj ze wzgldu na fakt, e projekt dyrektywy o prawach konsumenta zawiera pierwotnie przepisy dotyczce sprzeday konsumenckiej (zostay one usunite w trakcie negocjacji w Radzie). Obecnie stan prawny, jeli chodzi o przepisy europejskie, jest ju jasny, w zwizku z czym moliwe i celowe jest dokonanie reformy prawa sprzeday, zwaszcza, e dyrektywa o prawach konsumentw reguluje take pewne kwestie zwizane ze sprzeda konsumenck. Naley rwnie podkreli, e prowadzenie prac nad obiema dyrektywami pozwoli na uporzdkowanie regulacji konsumenckiej w szerokim zakresie.

39

II. Proponowany sposb realizacji celw projektu 1. W celu transpozycji dyrektywy o prawach konsumentw proponuje si

przyjcie odrbnej ustawy. Z uwagi na to, e dyrektywa o prawach konsumentw wprowadza harmonizacj zupen (art. 4 dyrektywy), pastwa czonkowskie nie mog w zakresie uregulowanym dyrektyw utrzymywa ani wprowadza do swojego prawa krajowego przepisw odbiegajcych od tych, ktre zostay ustanowione w dyrektywie. W zwizku z tym projekt ustawy, w zakresie, w jakim transponuje omawian dyrektyw, co do zasady cile odzwierciedla rozwizania przyjte w dyrektywie. Nie dotyczy to jedynie pojedynczych kwestii, w ktrych zdecydowano si skorzysta z opcji regulacyjnych pozostawionych przez dyrektyw do wyboru ustawodawcy krajowemu. Przyjcie odrbnej ustawy w celu transpozycji dyrektywy o prawach konsumentw powoduje konieczno uchylenia ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, ktra transponuje do prawa polskiego dyrektyw o umowach zawieranych na odlego oraz dyrektyw o umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa. Poniewa ustawa o ochronie niektrych praw konsumentw zawiera w rozdziale 2a szczeglne przepisy o umowach zawieranych na odlego, dotyczcych usug finansowych, ktre stanowi transpozycj dyrektywy 2002/65 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 wrzenia 2002 r. dotyczca sprzeday konsumentom usug finansowych na odlego, proponuje si przeniesienie tych przepisw do nowej ustawy. 2. W odniesieniu do transpozycji dyrektywy o sprzeday konsumenckiej proponuje si przeniesienie odpowiednich przepisw do Kodeksu cywilnego w drodze nowelizacji tego kodeksu i zintegrowanie ich z kodeksowymi przepisami dotyczcymi rkojmi i gwarancji. Ustawa o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej zostanie uchylona. Dyrektywa o sprzeday konsumenckiej, inaczej ni dyrektywa o prawach konsumentw, przyjmuje model harmonizacji minimalnej w regulowanym przez siebie zakresie (art. 8 ust. 2 tej dyrektywy). Umoliwia to odejcie od jej literalnej treci i dopasowanie przepisw transponujcych t dyrektyw do struktury odpowiedzialnoci za wadliwo rzeczy sprzedanej uregulowanej w kodeksie cywilnym.

40

III. Struktura projektu Proponuje si nastpujc struktur projektu ustawy: 1. Przepisy oglne 2. Oglne obowizki przedsibiorcy w umowach zawieranych z konsumentami 3. Obowizki informacyjne w umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego 4. Prawo odstpienia od umowy 5. Umowy o wiadczenie usug finansowych zawierane na odlego 6. Przepisy zmieniajce i przejciowe. 7. Zaczniki IV. Przepisy oglne Przepisy oglne (Rozdzia I projektu) oparte s zasadniczo na przepisach rozdziau I dyrektywy o prawach konsumentw i okrelaj przede wszystkim przedmiot ustawy, podstawowe definicje, wyczenia z zakresu stosowania ustawy oraz charakter przepisw regulujcych prawa, jakie bd przysugiwa konsumentom na podstawie niniejszej ustawy. W odniesieniu do definicji naley wyjani, e ich lista zawarta w tej czci ustawy nie pokrywa si w peni z list definicji zamieszczon w art. 2 dyrektywy. Cz definicji, np. dotyczcych takich poj jak np. konsument czy przedsibiorca, zawarta jest bowiem w odrbnych przepisach (odpowiednio: w art. 221 kc i art. 431 kc). Zrezygnowano take z odrbnego definiowania umowy sprzeday i umowy o wiadczenie usug, poniewa sposb ujcia tych umw w dyrektywie nie odpowiada systematyce umw przyjtych polskim Kodeksie cywilnym: ich zakres pojciowy uwzgldniono natomiast przy okrelaniu zakresu stosowania poszczeglnych przepisw, co zapewnia realizacj celu dyrektywy a jednoczenie nie zaburza zasad funkcjonowania prawa krajowego. W odniesieniu do wycze z zakresu stosowania dyrektywy naley wskaza, e przy okrelaniu katalogu tych wycze skorzystano take z opcji regulacyjnej zawartej w art. 3 ust. 4 dyrektywy, ktra umoliwia pastwom czonkowskim niestosowanie jej regulacji do umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa o wartoci przedmiotu umowy do 50 EURO lub innej niszej kwoty ustalonej przez dane pastwo. Korzystajc z tej opcji

41

wyczono z zakresu ustawy umowy o wartoci przedmiotu umowy do rwnowartoci 10 EURO (art. 3 ust. 1 pkt 10), czyli takie jak wyczone obecnie z ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw. Odnonie do charakteru przepisw ustawy naley wyjani, e maj one charakter semiimperatywny, co oznacza, e w umowach zawieranych przez przedsibiorcw nie mona wyczy ani ograniczy praw przyznanych konsumentom na mocy tych przepisw. Takie postanowienia s niewane, a w ich miejsce stosuje si przepisy ustawy. V. Oglne obowizki przedsibiorcy w umowach zawieranych z konsumentami (Rozdzia II projektu) Przepisy niniejszego rozdziau reguluj przede wszystkim zakres i sposb realizacji obowizkw informacyjnych przedsibiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych w sytuacjach typowych (nie dotycz wic obowizkw informacyjnych odnoszcych si do umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego, do ktrych w tym zakresie stosuje si przepisy kolejnego rozdziau), i stanowi istotn nowo normatywn. Szeroki katalog informacji, ktrych naley udzieli konsumentowi, oparty na przepisach rozdziau II dyrektywy o prawach konsumenta, ma uatwi konsumentowi wiadome podjcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy. W celu zapewnienia konsumentowi niezbdnej ochrony przepisy niniejszego rozdziau wprowadzaj take, majcy zastosowanie do wszystkich umw konsumenckich (a wic rwnie tych zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego), obowizek uzyskania przez przedsibiorc wyranej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe patnoci (art.11) oraz zakaz pobierania od konsumenta, ktry kontaktuje si z przedsibiorc przy pomocy sucej do tego celu linii telefonicznej przedsibiorcy, opat wyszych ni za zwyke poczenie telefoniczne (art.12). Jednoczenie korzystajc z opcji, jak w tym zakresie przewiduje dyrektywa (art. 5 ust. 3), projekt wycza stosowanie przepisw niniejszego rozdziau dotyczcych obowizkw informacyjnych w odniesieniu do drobnych umw ycia codziennego, ktre wykonywane s natychmiast po ich zawarciu (art. 10).

42

VI.

Obowizki

informacyjne

umowach

zawieranych

poza

lokalem

przedsibiorstwa i na odlego (Rozdzia III projektu) Przepisy omawianego rozdziau, oparte na przepisach art. 6 8 dyrektywy, reguluj zakres i sposb realizacji obowizkw informacyjnych przedsibiorcy wobec konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego, a nadto pozostae obowizki spoczywajce na przedsibiorcy w zwizkw z zawieraniem z konsumentem umw tego rodzaju (w szczeglnoci obowizek wydania konsumentowi dokumentu umowy lub potwierdzenia jej zawarcia art. 16 i art. 22 ust.1). Katalog obowizkw informacyjnych przewidzianych w omawianych przepisach zostaje ujednolicony dla obu rodzajw umw zawieranych w okolicznociach nietypowych (tj. poza lokalem przedsibiorstwa i na odlego) oraz istotnie poszerzony w porwnaniu z obecnym stanem prawnym, co wynika z potrzeby zapewnienia konsumentowi szczeglnej ochrony przy zawieraniu umw w takich okolicznociach. Jednoczenie projekt przewiduje pewne rozlunienie wymogw informacyjnych w odniesieniu do umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa, dotyczcych usug polegajcych na naprawie lub konserwacji, w ktrych przedsibiorca i konsument natychmiast wykonuj swoje zobowizania, a wynagrodzenie przedsibiorcy nie przekracza rwnowartoci 200 EURO (art. 17). Uznano, e w takich sytuacjach rezygnacja z pewnych wymogw dotyczcych informacji jest uzasadniona, w zwizku z czym nie skorzystano z przewidzianej w dyrektywie opcji regulacyjnej, ktra umoliwia stosowanie take do tych sytuacji penego reimu obowizkw informacyjnych (art. 7 ust. 4 ostatni akapit dyrektywy). Skorzystano natomiast z opcji regulacyjnej zawartej w art. 8 ust. 6 dyrektywy, ktra w przypadku umw zawieranych na odlego za pomoc telefonu pozwala pastwom czonkowskim na naoenie na przedsibiorc obowizku potwierdzenia konsumentowi treci proponowanej umowy, na papierze lub innym trwaym noniku (art. 21 ust. 2 projektu). Takie rozstrzygnicie jest uzasadnione w wietle praktycznych problemw, jakich dowiadczaj konsumenci przy zawieraniu umw na odlego z wykorzystaniem telefonu. VII. Prawo odstpienia od umowy (Rozdzia IV projektu) Przepisy niniejszego rozdziau, transponujce przepisy art. 9 16 dyrektywy o prawach konsumentw, zawieraj szczegow regulacj prawa odstpienia od umowy, jakie przysuguje konsumentowi, bez potrzeby wskazywania jakiegokolwiek uzasadnienia, w przypadku umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego.

43

Proponowane przepisy wyduaj termin na wykonanie tego prawa do 14 dni (obecnie 10), definiuj precyzyjnie pocztek biegu tego terminu dla rnych rodzajw umw oraz rnych sytuacji, szczegowo okrelaj skutki odstpienia od umowy, w tym kwesti ponoszenia kosztw, a nadto zawieraj wyczerpujc list sytuacji, w ktrych prawo odstpienia od umowy nie przysuguje. Doprecyzowanie i uszczegowienie regulacji dotyczcej prawa odstpienia od umowy, w tym zwaszcza problematyki kosztw w przypadku wykonania przez konsumenta prawa odstpienia, ktra do tej pory rodzia due wtpliwoci w praktyce, bdzie korzystne zarwno dla konsumentw, jak i przedsibiorcw. VIII. Umowy o wiadczenie usug finansowych zawierane na odlego (Rozdzia V) Przepisy zawarte w tym rozdziale s tosame z przepisami, ktre obecnie znajduj si rozdziale 2a ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, a ktre stanowi transpozycj dyrektywy 2002/65 dotyczcej sprzeday konsumentom usug finansowych na odlego. Przeniesienie tych przepisw do niniejszej ustawy jest konsekwencj przewidzianego w niniejszym projekcie uchylenia ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw. IX. Przepisy zmieniajce i przejciowe (Rozdzia VI) 1. Zmiany w kodeksie cywilnym a) Pierwsza cz zmian proponowanych w kodeksie cywilnym ma na celu transpozycj pozostaych przepisw dyrektywy o prawach konsumentw, zawartych w rozdziale IV tej dyrektywy. Do takich zmian nale przede wszystkim przepisy modyfikujce definicj konsumenta (nowe brzmienie art. 221 kc). Zgodnie z wymogami dyrektywy umoliwi one stosowanie przepisw o ochronie konsumentw rwnie do osb fizycznych, ktre dokonujc czynnoci zwizanej z prowadzon dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, dziaaj take w celu niezwizanym z t dziaalnoci, przy czym ten ostatni cel jest przewaajcy. Prowadzi to do rozszerzenia ochrony przewidzianej przez przepisy o umowach zawieranych z konsumentami, poniewa do tej pory istnienie zwizku midzy czynnoci prawn a dziaalnoci gospodarcz lub zawodow prowadzon przez dan osob pozbawiao j takiej ochrony. Pozostae zmiany, o ktrych tu mowa, obejmuj wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsibiorc od konsumenta opat zwizanych z korzystaniem z okrelonych sposobw patnoci w wysokoci wyszej od kosztw ponoszonych z tego tytuu przez samego

44

przedsibiorc oraz szczegowe uregulowanie kwestii zwizanych z terminem wydania rzeczy konsumentowi w umowach sprzeday konsumenckiej, w tym skutkw uchybienia przez przedsibiorc obowizkom w tym zakresie i przejciem niebezpieczestwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy (w szczeglnoci nowy a rt. 3831, 4921, 494 2, 543 i 548 3 i 4 kc). Naley w szczeglnoci podkreli, e dotychczas obowizujce przepisy ustawy o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej nie reguloway kwestii przejcia niebezpieczestwa przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy, wobec czego stosowao si oglne przepisy kodeksu cywilnego, majce charakter dyspozytywny. Wprowadzona zmiana ma znaczenie przede wszystkim dla umw tzw. sprzeday wysykowej, poniewa w razie zastrzeenia w umowie, e rzecz ma zosta dostarczona do miejsca zamieszkania konsumenta, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia rzeczy ponosi bdzie sprzedawca (art. 454 1 w zw. z art. 548 kc). b) Podstawowa cz zmian w kodeksie cywilnym wprowadza natomiast reform przepisw dotyczcych odpowiedzialnoci za jako rzeczy sprzedanej, a tym samym dokonuje ponownej transpozycji dyrektywy o sprzeday konsumenckiej. Celem wprowadzanych zmian jest przede wszystkim ujednolicenie przepisw dotyczcych odpowiedzialnoci za jako rzeczy sprzedanej (aktualnie w Polsce funkcjonuj trzy reimy odpowiedzialnoci w tym zakresie: regulacja kodeksowa dotyczca rkojmi za wady, regulacja zawarta w ustawie o sprzeday konsumenckiej dotyczca niezgodnoci towaru z umow oraz regulacja przewidziana w Konwencji Wiedeskiej o umowach midzynarodowej sprzeday towarw, Dz.U. z 1997 r., Nr 45, poz. 287). W odniesieniu do obrotu konsumenckiego skutkowa to bdzie wyrwnaniem poziomu ochrony w obszarze, w ktrym w chwili obecnej sytuacja konsumenta jest w znacznym zakresie mniej korzystna ni sytuacja kupujcych przedsibiorcw i osb nie bdcych konsumentami. Jeli chodzi o przedsibiorcw, ujednolicenie przepisw dotyczcych odpowiedzialnoci za jako sprzedanej rzeczy uatwi prowadzenie dziaalnoci. W zwizku z powyszym, oprcz przeniesienia do Kodeksu cywilnego obowizkw informacyjnych przedsibiorcy uregulowanych obecnie w ustawie o sprzeday konsumenckiej (nowy art. 5461 kc), w kodeksie proponuje si zmiany, ktre: - wprowadzaj jednolit co do zasady regulacj odpowiedzialnoci sprzedawcy za jako rzeczy sprzedanej, opart na koncepcji wady (rkojmia), przy czym definicja wady fizycznej uwzgldnia przyjt w dyrektywie o sprzeday konsumenckiej konstrukcj

45

niezgodnoci towaru z umow, a odpowiedzialno sprzedawcy w umowach z udziaem konsumentw wykazuje jedynie pewne odrbnoci wynikajce z wymogw dyrektywy (w szczeglnoci art. 556 w nowym brzmieniu, nowe art. 5561 5563 , art. 557 561 w nowym brzmieniu, nowe art. 5611 5614, art. 563 564 w nowym brzmieniu, art. 566 568 w nowym brzmieniu, art. 576 w nowym brzmieniu); - wprowadzaj szczegowe zasady dochodzenia roszcze zwizanych z wadliwoci rzeczy sprzedanej w acuchu sprzedawcw (nowy Dzia II1 w Tytule XI Sprzeda); - modyfikuj przepisy dotyczce gwarancji przy sprzeday, przywracajc stosowanie przepisw ujtych w Kodeksie cywilnym do umw z udziaem konsumentw, wprowadzajc obowizki informacyjne dotyczce gwarancji wynikajce z dyrektywy o sprzeday konsumenckiej oraz doprecyzowujc wzajemny stosunek roszcze z rkojmi i z gwarancji (Dzia III Tytuu XI Sprzeda w nowym brzmieniu). 2. Zmiany w innych ustawach Proponuje si take: a) zmiany w ustawie Kodeks wykrocze, polegajce na uchyleniu art. 138a, ktry odwouje si do obowizkw przedsibiorcy przewidzianych w uchylanej ustawie o ochronie niektrych praw konsumentw oraz na dodaniu nowego art. 139b wprowadzajcego odpowiedzialno karnoadministracyjn za uchybienie obowizkom informacyjnym przewidzianym w projekcie niniejszej ustawy. To ostatnie rozwizanie, realizujce wymogi art. 24 dyrektywy, ma suy bardziej efektywnemu wykonywaniu przez przedsibiorcw w/w obowizkw; b) uchylenie ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, uzasadnione uchyleniem transponowanych w niej dyrektyw oraz transpozycj dyrektywy, ktra je uchylia, w projekcie nowej ustawy o prawach konsumenta; c) uchylenie ustawy o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej, uzasadnione przeniesieniem transpozycji dyrektywy o sprzeday konsumenckiej do projektu nowej ustawy o prawach konsumenta; d) zmian w ustawie o przeciwdziaaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, uwzgldniajc uchylenie ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, do ktrej odwouje si przepis jej art. 9 pkt 6 (zmiana o charakterze technicznym);

46

e) zmian w ustawie Prawo prywatne midzynarodowe, polegajc na uchyleniu pkt 2 w jej art. 30 ust. 1, w ktrym ustawa ta odwouje si do uchylonej dyrektywy 97/7/WE; f) zmian w ustawie o kredycie konsumenckim, polegajc na uchyleniu art. 58 ust. 2, ktry odwouje si do uchylonej ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, i ktry by sprzeczny z art. 16a ust. 3 tej ostatniej (odpowiednikiem tego przepisu w projekcie niniejszej ustawy jest art. 43 ust. 2). 3. Przepisy przejciowe i wejcie w ycie Majc na uwadze przepisy art. 28 dyrektywy o prawach konsumentw proponuje si, aby ustawa wesza w ycie z dniem 13 czerwca 2014 r., a jej przepisy miay zastosowanie do umw zawartych po tej dacie. X. Zaczniki do ustawy Zacznikami do ustawy s wzr pouczenia o odstpienia od umowy (zacznik nr 1) oraz wzr formularza odstpienia od umowy (zacznik nr 2). Ich tre odzwierciedla tre zacznika do dyrektywy o prawach konsumenta z uwzgldnieniem terminologii stosowanej w projekcie ustawy (zwaszcza w rozdziale IV dotyczcym prawa odstpienia od umowy).

Ocena skutkw regulacji 1. Podmioty, na ktre oddziauje projektowana regulacja - strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach typowych (w lokalu przedsibiorstwa): przedsibiorcy i konsumenci, - strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach nietypowych (poza lokalem przedsibiorstwa): przedsibiorcy i konsumenci, - strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach nietypowych (na odlego): przedsibiorcy i konsumenci, - konsumenci dochodzcy roszcze i przedsibiorcy ponoszcy odpowiedzialno za jako rzeczy sprzedanej, - przedsibiorcy dochodzcy roszcze regresowych w acuchu sprzedawcw (hurtownicy, porednicy).

47

2. Konsultacje spoeczne Projekt ustawy zosta opracowany przez Rzdowe Centrum Legislacji w trybie 6 ust.1b uchway Rady Ministrw Nr 49 z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin Pracy Rady Ministrw (M.P. Nr 13, poz. 221), w zwizku z czym, zgodnie z 6 ust. 1d Regulaminu, przed nadaniem mu dalszego biegu, nie by kierowany do konsultacji spoecznych. Projektowana regulacja zostaa natomiast poddana szerokim konsultacjom spoecznym na etapie projektu zaoe projektu ustawy. W ramach konsultacji spoecznych projekt zaoe projektu ustawy, oprcz zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci oraz na stronie Rzdowego Centrum Legislacji w zakadce Rzdowy Proces Legislacyjny, zosta przesany nastpujcym podmiotom: Krajowa Rada Radcw Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Rzecznikw Konsumentw, Rzecznik Ubezpieczonych, Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich, Konferencja Przedsibiorstw Finansowych w Polsce, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Logistyki i Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Pracodawcy RP, Polski Zwizek Firm Deweloperskich, Zwizek Pracodawcw AGD, Zrzeszenie Handlu i Usug, Instytut Magazynowania, Krajowa Rada Sdownictwa, Sd Najwyszy. Uwagi zgosiy nastpujce podmioty: Rzecznik Ubezpieczonych, Polski Zwizek Firm Deweloperskich, Polskie Stowarzyszenie Sprzeday Bezporedniej, Zwizek Pracodawcw AGD - CECED Polska, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich, Federacja Konsumentw, Europejskie Centrum Konsumenckie, Pracodawcy RP, Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan, Business Center Club, Krajowa Rada Sdownictwa. Zgoszone uwagi zostay szczegowo omwione w uzasadnieniu projektu zaoe projektu ustawy. Wynik powyszych konsultacji spoecznych zosta uwzgldniony przy opracowywaniu projektu ustawy. 3. Wpyw projektowanych regulacji na sektor finansw publicznych Projektowana regulacja nie nakada dodatkowych obowizkw na jednostki sektora finansw publicznych, nie wpynie zatem na sektor finansw publicznych. 4. Wpyw projektowanych regulacji na rynek pracy Projektowana regulacja nie bdzie miaa zauwaalnego wpywu na rynek pracy.

48

5. Wpyw projektowanych regulacji na konkurencyjno gospodarki Naley oczekiwa, e wprowadzane regulacje, zwaszcza nakadajce na

przedsibiorcw obowizki informacyjne oraz dotyczce prawa odstpienia od umowy przy umowach konsumenckich (za konsumentw uznaje si wszystkich obywateli posiadajcych zdolno do czynnoci prawnych, dziaajcych poza zakresem dziaalnoci gospodarczej i zawodowej; w pewnych sytuacjach, okrelonych w projekcie ustawy, z traktowania takiego jak konsumenci korzysta mog take przedsibiorcy bdcy osobami fizycznymi), bd miay wpyw na konkurencyjno gospodarki. Naley jednak podkreli, e w omawianym zakresie projekt ustawy wdraa dyrektyw o prawach konsumentw, a ta wprowadza harmonizacj zupen (art. 4 dyrektywy), co oznacza, e pastwa czonkowskie nie mog utrzymywa ani wprowadza do swojego prawa krajowego przepisw odbiegajcych od tych, ktre zostay ustanowione w dyrektywie. Dyrektywa o prawach konsumentw wprowadza jednoczenie szereg opcji regulacyjnych, w odniesieniu do ktrych pastwa czonkowskie posiadaj swobod wyboru. W tych kwestiach zaproponowane rozwizania, przesdzone w Zaoeniach projektu ustawy, zostay poprzedzone konsultacjami spoecznymi, majc na celu, co do zasady, unikanie nakadania nadmiernych obowizkw na przedsibiorcw (unikanie tzw. goldplatingu). Z kolei dyrektywa o sprzeday konsumenckiej, ktr projekt ustawy wdraa niejako na nowo, przyjmuje model harmonizacji minimalnej w regulowanym przez siebie zakresie (art. 8 ust. 2), co oznacza, e moliwe jest odejcie od jej literalnej treci i pozwala na dopasowanie jej do struktury odpowiedzialnoci za wadliwo rzeczy sprzedanej uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Poniej przedstawiono zwizy opis wprowadzanych zmian w ukadzie tabelarycznym:
Podmioty, ktrych dotyczy wprowadzana regulacja Strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach typowych (w lokalu przedsibiorstwa) Dane ilustrujce wielko i dynamik danego sektora czna warto sprzeday detalicznej w Polsce to ok. 650 mld z. Udzia ywnoci, napojw (bezalkoholowy ch i Obecny stan prawny Proponowane rozwizania

Przedkontraktowe obowizki informacyjne regulowane w prawie europejskim dotyczyy jedynie umw zawieranych w okolicznociach nietypowych oraz umw szczeglnych (np. umowa o

Przedsibiorca zobowizany bdzie do udzielania konsumentowi okrelonych informacji w jasny i zrozumiay sposb, o ile informacje te nie wynikaj ju z okolicznoci. Lista tych informacji bdzie do rozbudowana i obejmie m.in.: gwne cechy rzeczy i usug (wiadczenia), dane identyfikujce przedsibiorc, czn cen lub wynagrodzenie wraz z podatkami bd sposb, w jaki obliczana ma by cena, czy czas trwania umowy.

49

alkoholowych) oraz wyrobw tytoniowych zwykle kupowanych w tradycyjnych okolicznociach to ok. 36 proc. Strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach nietypowych (poza lokalem przedsibiorstwa) W ostatnich latach rynek charakteryzuje si relatywnie sta dodatni dynamik na poziomie ok. 3 % rocznie (szczeglnie wysok w sektorze towarw konsumpcyjnyc h nieywnociow ych. Za: GUS, Rynek wewntrzny w 2011

zorganizowan podr, timeshare, umowa kredytu konsumenckiego).

Bez wtpienia wygeneruje to koszty wynikajce z opracowania i aktualizowania takich informacji. [Nie wymaga si stosowania do umw, ktre dotycz transakcji w biecych sprawach ycia codziennego i ktre s wykonywane natychmiast po zawarciu umowy.] OBOWIZKI PRZEDKONTRAKTOWE: Nowy katalog obejmie informacje dotyczce m.in: gwnych cech rzeczy i usug (wiadczenia), danych identyfikujcych przedsibiorc, peny adres pocztowy i inne dane umoliwiajce nawizanie kontaktu z przedsibiorc, czn cen lub wynagrodzenie wraz z podatkami, bd sposb, w jaki obliczana ma by cena lub wynagrodzenie, koszt rodka porozumiewania si na odlego w celu zawarcia umowy, warunki patnoci, dostarczenia, wykonania, patnoci, informacj o istniejcym prawie do odstpienia, o jego braku oraz okolicznociach, w ktrych konsument moe je utraci, oraz informacj o koniecznoci poniesienia przez konsumenta kosztu zwroturzeczy. Wszystkie informacje udzielone przed zawarciem umowy bd jej czci i ich tre nie bdzie moga zosta zmieniona, chyba e zgodz si na to strony umowy OBOWIZKI ZWIZANE Z ZAWIERANIEM UMOWY Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsibiorstwa, przedsibiorca obowizany bdzie do przedstawienia informacji przedkontraktowej na papierze, lub o ile konsument wyrazi na to zgod na innym trwaym noniku (bez wtpienia wygeneruje to koszty wynikajce z opracowania i aktualizowania takich informacji, jednak moliwo realizacji przedmiotowych obowizkw, za zgod konsumenta, przez przesanie ich np. poczt elektroniczn naley uzna za rozwizanie minimalizujce te koszty). W tej samej formie przedsibiorca zobowizany bdzie przekaza konsumentowi egzemplarz zawartej umowy lub potwierdzenie zawarcia umowy. Ponadto, jeeli konsument zada rozpoczcia wiadczenia usug w czasie na odstpienie od umowy, zobowizany bdzie do wyranego zgoszenia takiego dania.

OBOWIZKI PRZEDKONTRAKT OWE: Przedsibiorca zobowizany jest jedynie do poinformowania konsumenta o istniejcym prawie do odstpienia od umowy.

OBOWIZKI ZWIZANE Z ZAWIERANIEM UMOWY Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw, przedsibiorca, w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsibiorstwa, zobowizany jest poinformowa konsumenta na pimie o prawie odstpienia od umowy, wrczy wzr owiadczenia o odstpieniu oraz pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

50

[Proponuje si pozostanie przy istniejcym obecnie wyczeniu przewidzianym w ustawie o ochronie niektrych praw konsumentw, tj. wyczeniu umw o wartoci przedmiotu umowy do10 EURO (nie chodzi przy tym o warto pojedynczej zakupionej rzeczy, ale o warto caoci umowy, np. 3 rzeczy po 3 EURO kada). Rozwizanie takie nie spowoduje dodatkowych kosztw dla przedsibiorcw, gdy funkcjonuje ju obecnie.] Strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach nietypowych (na odlego) Warto rynku e-commerce w Polsce w roku 2012 oszacowano na ok. 21,5 mld z, co stanowi 3,8 proc. wartoci caego rynku sprzeday detalicznej w Polsce. Sektor notuje dynamiczny wzrost (ponad dwuipkrotny w ostatnich 5 latach) Na rynku pod wasn domen dziaao ok. 16 tys. podmiotw (2011) Za: J. Skorupska Raport Ecommerce 2012 OBOWIZKI PRZEDKONTRAKT OWE: Przedsibiorca zobowizany do udzielenia informacji o: 1. imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsibiorcy oraz organie, ktry zarejestrowa dziaalno gospodarcz przedsibiorcy, a take numerze, pod ktrym przedsibiorca zosta zarejestrowany, 2. istotnych waciwociach wiadczenia i jego przedmiotu, 3. cenie lub wynagrodzeniu obejmujcym wszystkie ich skadniki, a w szczeglnoci ca i podatki, 4. zasadach zapaty, 5. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 6. prawie do odstpienia od umowy, 7. kosztach wynikajcych z korzystania ze rodkw porozumiewania si na odlego, jeeli s one skalkulowane inaczej ni wedle normalnej taryfy, 8. terminie, w jakim oferta lub informacja o OBOWIZKI PRZEDKONTRAKTOWE: Katalog obowizkw informacyjnych przy zawieraniu umw konsumenckich w okolicznociach nietypowych zostanie ujednolicony w przypadku umw zawieranych na odlego bdzie taki jak w przypadku umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa - patrz powyej.

51

cenie albo wynagrodzeniu maj charakter wicy, 9. minimalnym okresie, na jaki ma by zawarta umowa o wiadczenia cige lub okresowe, 10. miejscu i sposobie skadania reklamacji, 11. prawie wypowiedzenia umowy o wiadczenie cige lub okresowe, jeeli umow zawarto na czas nie oznaczony lub na okres duszy ni rok. OBOWIZKI ZWIZANE Z ZAWIERANIEM UMOWY W odniesieniu do umw zawieranych na odlego obowizki przedsibiorcy obejmuj obecnie obowizek przekazania okrelonych informacji, przy uyciu rodka porozumiewania si na odlego, najpniej w chwili zoenia propozycji umowy (art. 9 ust. 1 ustawy) oraz potwierdzenia tych informacji na pimie najpniej w momencie rozpoczcia wiadczenia (art. 9 ust. 3 ustawy). OBOWIZKI ZWIZANE Z ZAWIERANIEM UMOWY Przedsibiorca zobowizany bdzie do udzielenia lub udostpnienia informacji przedkontraktowych konsumentowi w sposb odpowiadajcy wykorzystywanym rodkom porozumiewania si na odlego, a po zawarciu umowy potwierdzenia zawartej umowy, na trwaym noniku, w rozsdnym czasie po zawarciu umowy, najpniej w chwili dostarczenia towarw bd przed rozpoczciem wiadczenia usugi. Tre (zawarto) potwierdzenia wskazana bdzie w przepisach. Ponadto wprowadzone zostan szczeglne przepisy, dotyczce umw zawieranych przy uyciu rodka porozumiewania si na odlego, przewidujcego ograniczon przestrze lub czas na przedstawienie informacji (np. umowy zawierane przez telefon). Przedsibiorca zobowizany bdzie do dostarczenia konsumentowi potwierdzenia zawarcia takiej umowy na trwaym noniku w rozsdnym terminie po zawarciu umowy na odlego, a najpniej w chwili dostarczenia towarw lub rozpoczcia wiadczenia. Tre takiego potwierdzenia zostanie okrelona w przepisach. Rozwizanie to wydaje si konieczne, ze wzgldu na fakt, e w odniesieniu do umw zawieranych w tym trybie dochodzi do czstych naduy (w pierwszym proczu 2013 r. UOKiK w sprawach dot. tego typu naduy wszcz postpowania przeciwko 7 operatorom w oparciu o ok. 200 skarg zgoszonych przez konsumentw). Ponadto, jeeli umowa, ktra ma by zawarta na odlego, nakada na konsumenta obowizek zapaty, przedsibiorca zobowizany bdzie do jasnego przedstawienia konsumentowi

52

Strony umw o charakterze konsumenckim zawieranych w okolicznociach nietypowych odstpienie od umowy

W obecnym stanie prawnym w odniesieniu do umw zawieranych poza lokalem przedsibiorstwa, jeeli konsument nie zosta poinformowany o prawie do odstpienia od umowy moe od umowy odstpi w terminie 10 dni od uzyskania wiedzy o przysugujcym mu prawie, nie pniej jednak ni 3 miesice od wykonania umowy; natomiast w odniesieniu do umw zawieranych na odlego termin na odstpienie od umowy wynosi 3 miesice i liczy si od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy wiadczenia usugi od dnia jej zawarcia.

okrelonych informacji bezporednio przed zoeniem zamwienia. Bez wtpienia proponowane rozwizania, poszerzajce katalog obowizkw informacyjnych, zwiksz koszty wynikajce z opracowania i aktualizowania przedmiotowych informacji, jednak moliwo realizacji przedmiotowych obowizkw, przez przesanie informacji poczt elektroniczn naley uzna za rozwizanie minimalizujce te koszty Ujednolicona i doprecyzowana zostanie regulacja prawa odstpienia od umowy, przysugujcego konsumentowi w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsibiorstwa lub na odlego. Prawo to bdzie przysugiwao konsumentowi przez okres 14 dni. Wprowadzone zostan rwnie nowe szczegowe zasady obliczania terminu na odstpienie. Ulegnie zmianie termin na odstpienie od umowy w sytuacji, kiedy przedsibiorca nie udzieli konsumentowi informacji o prawie odstpienia od umowy: termin ten bdzie upywa 12 miesicy po upywie podstawowego terminu 14 dni. Wprowadzona zostanie moliwo skorzystania z jednolitego formularza odstpienia od umowy zawartej w okolicznociach nietypowych, ktrego wzr ujty bdzie w przepisach przyczyni si to do redukcji kosztw zwizanych z odstpieniem od umowy. Ponadto oczekuje si, e ujednolicenie przepisw w zakresie odstpienia od umowy bdzie wizaa si z ograniczeniem kosztw wynikajcych z potencjalnych sporw na tym polu. Wprowadzony zostanie rwnie szereg przepisw dotyczcych sposobu prowadzenia dziaalnoci przez przedsibiorc, ktre mogyby wiza si z wygenerowaniem nieuzasadnionych kosztw dla konsumenta: 1. zakaz pobierania przez przedsibiorcw od konsumentw opat w zwizku ze stosowaniem okrelonych sposobw patnoci, ktre s wysze od kosztw poniesionych przez przedsibiorcw w zwizku z korzystaniem z tych sposobw patnoci, 2. brak obowizku pacenia przez konsumenta w kontaktach z przedsibiorc dotyczcych zawartej umowy opaty wyszej ni za zwyke poczenie telefoniczne, jeeli przedsibiorca posiada lini telefoniczn, przeznaczon do telefonicznego dla takich kontaktw,

Konsumenci i przedsibiorcy inne istotne kwestie

53

Konsumenci dochodzcy roszcze i przedsibiorcy ponoszcy odpowiedzialno za jako rzeczy sprzedanej

W chwili obecnej w Polsce funkcjonuj trzy reimy odpowiedzialnoci za jako sprzedanej rzeczy: regulacja kodeksowa dotyczca rkojmi za wady; regulacja zawarta w ustawie o sprzeday konsumenckiej dotyczca niezgodnoci towaru z umow, obejmujca swym zakresem wskazane w teje ustawie towary konsumenckie; regulacja przewidziana w Konwencji Wiedeskiej o Midzynarodowej Sprzeday Towarw. Regulacja dotyczca obrotu konsumenckiego oceniana jest jako w duym zakresie mniej korzystna dla kupujcego ni regulacja kodeksowa..

3. konieczno uzyskania wyranej zgody konsumenta na kad dodatkow patno, oprcz uzgodnionego wynagrodzenia za gwne obowizki umowne przedsibiorcy, zanim konsument zostanie zwizany umow. Jeeli przedsibiorca nie uzyska wyranej zgody, lecz zaoy jej istnienie przez stosowanie domylnych opcji, ktre konsument musi odrzuci w celu uniknicia dodatkowe patnoci, konsument bdzie mia prawo da zwrotu tej patnoci. Wprowadzona zostanie jednolita regulacja odpowiedzialnoci sprzedawcy za jako rzeczy sprzedanej (z tytuu rkojmi), przy przyjciu pewnych odrbnoci dla umw, w ktrych sprzedawc jest przedsibiorca a kupujcym jest konsument. Doprowadzi to do wyrwnania poziomu ochrony na obszarach, gdzie w chwili obecnej konsument jest upoledzony w porwnaniu do kupujcych przedsibiorcw i osb nie bdcych konsumentami. W odniesieniu do umw zawieranych midzy przedsibiorcami przepisy o rkojmi, tak jak dotd, bd miay charakter dyspozytywny, a wic moliwe bdzie odmienne uregulowanie w umowie odpowiedzialnoci sprzedawcy za jako rzeczy sprzedanej. Ponadto, przywrcone zostanie stosowanie przepisw Kodeksu cywilnego w odniesieniu do gwarancji udzielanej w ramach sprzeday, gdy kupujcym jest konsument. Jeeli w ramach realizacji uprawnienia z gwarancji nie dojdzie do usunicia wady, konsument (zakadajc, e jest to wada, za ktr odpowiada sprzedawca) moe dochodzi uprawnie z rkojmi. Zastosowana zostanie definicji wady obejmujca niezgodno towaru z umow (w przypadku umowy sprzeday konsumenckiej na rwni z zapewnieniem sprzedawcy traktowane bd publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela w tym reklama). Rzecz sprzedana mie bdzie wad take w razie nieprawidowego jej zamontowania i uruchomienia, jeeli czynnoci te zostay wykonane przez sprzedawc lub osob trzeci, za ktr sprzedawca ponosi odpowiedzialno, albo przez kupujcego wedug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy (lub producenta). Oczekuje si, e ujednolicenie reimu odpowiedzialnoci za jako sprzedanej rzeczy bdzie mie korzyci take dla

54

Przedsibiorcy dochodzcy roszcze regresowych w acuchu sprzedawcw

przedsibiorcw i przyczyni si do redukcji kosztw zwizanych z dochodzeniem roszcze z tego tytuu. Odpowiedzialno poprzednikw w acuchu sprzedawcw oparta bdzie na rkojmi (w okresie 2 lat od wydania rzeczy), na zasadach oglnych (art. 471 k.c.) oraz na szczeglnym regresie uregulowanym w nowym Dziale II1 w Tytule XI Sprzeda. Dochodzenie regresu (roszczenie powstajce z chwil zaspokojenia konsumenta) obejmowa bdzie naprawienie szkody poniesionej na skutek zaspokojenia konsumenta ze wzgldu na wad, za ktrej powstanie sprzedawca kocowy nie odpowiada. Przyjte zostanie domniemanie istnienia wady na kadym etapie acucha sprzeday. Naley oczekiwa, e ujednolicenie przepisw regulujcych dochodzenie roszcze w acuchu sprzedawcw, przyczyni si do obnienia kosztw dochodzenia takich roszcze.

55