You are on page 1of 4

Arahan: Jawab semua soalan. 1. Luca Pacioli dikenali sebagai bapa perakaunan kerana beliau A.

menerbitkan buku perakaunan pertama. B. membentuk sistem menyimpan rekod yang lengkap C. mencipta kertas dan pen untuk penyimpanan rekod D. mewujudkan cabang khusus perakaunan untuk perniagaan yang berkembang pesat. Antara berikut, manakah merupakan proses simpan kira? A. merekod C. mentafsir B. melapor D. merancang Milikan tunggal mempunyai persamaan dengan perkongsian dari beberapa segi seperti berikut kecuali A. cukai C. pembentukan B. liabiliti D. pengurusan Syarikat berhad adalah dimiliki oleh A. Pengurus Syarikat. B. Pengarah Syarikat. C. Lembaga Pengarah. D. Pemegang Saham. Syarikat Chan telah membeli sebuah penebuk lubang berharga RM4.00 untuk kegunaan pejabat dan ia dijangka boleh diguna untuk lebih daripada setahun. Walau bagaimanapun, akauntan syarikat tidak merekodkannya ke dalam penyata kewangan kerana ia berdasarkan konsep A. ketekalan C. pemadanan B. materialiti D. berterusan. Peniaga David membeli sebuah mesin pada harga RM10 000 pada tahun 2005 dan nilai mesin itu jatuh kepada RM7 000 pada tahun 2006. Dalam buku akaun, nilai itu terus direkod sebagai RM10 000, ini adalah berdasarkan konsep A. ketekalan B. berterusan C. kos sejarah D. wang sebagai ukuran Peringkat akhir dalam kitaran perakaunan ialah A. catatan penutup B. pengeposan ke lejar C. penyediaan Imbangan Duga D. penyediaan Penyata Kewangan 8. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri aset bukan semasa perniagaan? A. Bersifat tahan lama B. Mempunyai nilai yang tinggi C. Untuk tujuan jual semula. D. Diguna untuk beberapa tempoh perakaunan. Perniagaan perkhidmatan berbeza dengan perniagaan dagangan kerana perniagaan perkhidmatan I. tidak menjual barang niaga II. tidak ada untung kasar perniagaan III. hanya perlu menyediakan Akaun Untung Rugi IV. tidak mengira modal kerja perniagaan A. I, II, III C. I, III, IV B. I, II, IV D. II, III, IV

9.

2.

3.

4.

5.

10. Jualan mesin lama secara tunai RM600. Apakah kesannya? A. Mesin berkurang RM600, Tunai bertambah RM600. B. Mesin berkurang RM600, Tunai berkurang RM600. C. Mesin bertambah RM600, Tunai bertambah RM600. D. Mesin bertambah RM600, Tunai berkurang RM600. 11. Catatan bergu bagi bayaran sewa RM300 dengan cek ialah A. Debit Akaun Sewa, Kredit Akaun Tunai. B. Debit Akaun Tunai, Kredit Akaun Sewa. C. Debit Akaun Sewa, Kredit Akaun Bank. D. Debit Akaun Bank, Kredit Akaun Sewa. 12. Dokumen yang digunakan untuk urus niaga belian atau jualan tunai ialah I. cek II. invois III. bil tunai IV. slip daftar tunai. A. I , II C. II , III B. I , III D. III , IV 13. Antara berikut, maklumat manakah tidak terdapat pada invois? A. Nama pembeli B. Jumlah diskaun tunai C. Harga seunit barang D. Syarat serahan

6.

7.

Berdasarkan urus niaga di atas. Memudahkan kerja pengeposan ke lejar.14. 25. Debit Akaun Belian. 18. RM2 205. Baucar C. Kredit Akaun Tunai. Kira jumlah yang perlu dibayar jika syarikat membayar pada 30 Mac 2005. C. Merekod pulangan rosak oleh pelanggan. C. Pilih pasangan yang salah di bawah ini: A. buku subsidiari D. Apakah kegunaan makluman kredit? A. Antara berikut.00 D. Merupakan senarai semakan untuk mengingatkan penghutang tentang bayaran hutangnya. RM2 375. X A. “Beli alat tulis bernilai RM80 secara tunai” Catatan bergu bagi urus niaga di atas ialah A. Akaun Premis – Akaun Nyata B. lejar biasanya dibahagi kepada dua iaitu A. Kredit Akaun Alat Tulis. buku catatan asal.00 B. Merekod semua urus niaga tunai. B. jualan msein kepada Syarikat Azrin secara kredit. C. Bank Akaun Pulangan Masuk RM 80 . Buku Catatan Pertama juga dikenali dengan nama berikut kecuali A. Menambah bayaran yang terkurang caj dalam invois. Keratan cek D. Nota debit B. Lejar Am dan Lejar Khas B. Akaun Modal – Akaun perorangan D. Syarikat Iza membeli barang niaga bernilai RM2 500 secara kredit pada 1 Mac 2005. Lejar Am dan Lejar Subsidiari C. Borang pesann 15. Akaun Komisen RM 170 Akaun Komisen Bank RM 170 22. Lejar Akaun dan Lejar Perorangan D. B. Antara berikut. Syarat diskaun tunai yang dinyatakan dalam invois ialah 5% 10 hari dan 2% 30 hari. Sebagai Buku Catatan Pertama.50 C. Bank D. Kredit Akaun Tunai D. Memo C. Makluman kredit 20. A. dokumen manakah yang digunakan untuk catatan perakaunan? A. 17. Memaklumkan kepada pemilik akaun bahawa akaunnya telah dikreditkan. buku khas B. Akaun Komisen Tunai B. manakah bukan fungsi Buku Tunai? A. Kredit Akaun Belian. C. Debit Akaun Tunai. Lejar Utama dan Lejar Subsidiari. 24. Debit Akaun Alat Tulis. B. Akaun Komisen akan kelihatan seperti: A. Bagi syarikat besar. D. Penyata akaun B. Debit Akaun Tunai. Tunai B. Antara berikut. dokumen perniagaan manakah tidak digunakan untuk catatan Buku Tunai? A. urus niaga yang telah berlaku ialah A. Akaun Belian – Akaun Nominal C. RM 170 Akaun Komisen Tunai RM 170 C. Sebut harga D. Akaun Mesin Syarikat Azrin Syarikat Azrin RM 570 RM 570 Mesin Berdasarkan catatan di atas. belian mesin daripada Syarikat Azrin secara tunai B. Akaun Insurans Terdahulu – Akaun Nominal 23. belian mesin daripada Syarikat Azrin secara kredit. 16. RM2 137. Ia diberi diskaun niaga sebanyak 10%. buku harian C. 21.00 19. D. jualan mesin kepada Syarikat Azrin secara tunai D. Mengurangkan catatan dalam lejar utama. RM2 250.

III B. Faedah dibayar RM720. II C. Apakah konsep perakaunan yang dipatuhi? A. I.C. Premis IV. III D. B. Pemilik perniagaan membayar sewa rumah kediamannya sebanyak RM500 dengan cek perniagaan. Pelarasan II. RM18 870 B. Imbangan Duga IV. II C. D. A. I. Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan? Aset Liabiliti Ekuiti pemilik A Bertambah Tiada kesan Bertambah B Bertambah Bertambah Tiada kesan C Tiada kesan Berkurang Bertambah D Berkurang Berkurang Tiada kesan . Maklumat berikut berkaitan dengan ciri-ciri aset. IV 33. Faedah atas modal tidak dikenakan II. Konsep tempoh perakaunan 31. III. Maklumat berikut diperoleh daripada akaun Syarikat Sheridian. IV D. RM11 130 D. Lejar folio III. III. Catatan bergu bagi urus niaga di atas ialah A. II . II. Gadai janji C. II. Gaji dan bonus dibayar kepada pekongsi yang aktif. I . Pada 1 Januari 2011. I . III. komisen dibayar RM580. C. IV C. Sewa diterima terakru 30. komisen diterima RM580. Pelbagai pemiutang 26. Konsep berterusan C. Faedah diterima rm720. I. manakah tidak terdapat di bahagian debit Imbangan Duga? A. III. Debit Akaun Sewa dan Kredit Akaun Bank B. komisen dibayar RM720. Stok III.Pemilik Kedai Kek Gemini telah memasukkan modal tambahn dalam perniagaan. Konsep kos sejarah D. III. Konsep ketekalan B. Antara yang berikut. Debit Akaun Ambilan dan Kredit Akaun Bank D. Imbangan Duga pada 20 Jun 2006 Debit Kredit RM RM Faedah 720 Komisen 580 Antara pernyataan berikut. IV D. Komisen dibayar D. Lajur-lajur yang terdapat pada lembaran kerja ialah I. II. IV B. Pekongsi dibayar 8% faedah atas pinjaman. I. manakah benar tentang Imbangan Duga di atas? A. Imbangan Duga Terlaras A. Faedah dibayar RM580. Tahun kewangannya berakhir pada 31 Mac 2011. Antara berikut. 28. 27.  Sukar ditukar menjadi tunai. II. RM19 680 34. RM Perabot 9 780 Stok 5 220 Penghutang 4 680 Pemiutang 5 760 Overdraf bank 4 950 Berapakah modal pada tarikh itu? A. IV 29. Pernyataan manakah yang benar tentang syarat Akta Perkongsian 1961? I. bangunan yang dibeli dalam tahun 2012 masih direkodkan dalam buku syarikat berasaskan kos belian. IV.  Boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. yang manakah menepati ciri-ciri itu? I. Stok alat tulis A. Untung atau rugi dibahagikan mengikut nisbah modal.  Dimiliki bukan bertujuan untuk dijual. Debit Akaun Bank dan Kredit Akaun Sewa C. Faedah diterima RM580. I. III B. Debit Akaun Bank dan Kredit Akaun Ambilan. komisen diterima RM720. Kenderaan II. RM8 970 C. Pelbagai penghutang D. Berikut ialah satu petikan Imbangan Duga sebuah perniagaan. IV 32. Premis B.

35. Syarikat membuat keputusan untuk mengambil kira kerugian tersebut pada tempoh perakaunan semasa walaupun projek itu belum selesai. Jurnal Am B. Ditadbir oleh lembaga pengarah yang dilantik oleh pemegang saham . Nota kredit dikeluarkan oleh Syarikat Swee Li kepada Firdaus untuk barang bernilai RM660 kerana rosak. III. IV B. IV 39. Kedai Komputer Intelite telah menghantar invois kepada Kolej Jati pada 3 Julai 2011 bernilai RM3 200. I. Konsep kos sejarah D. RM10 404 36. C. Jurnal Jualan D. Konsep ketekalan B. II C. Invois ini adalah untuk jualan pada 1 Julai 2011. Jurnal Pulangan Jualan 37. RM9 843 B. Alat tulis yang dibeli untuk kegunaan pejabat. A. A. Syarikat Swee Li mengeluarkan invois untuk barang yang dijual secara kredit berjumlah RM11 580 kurang 15% diskaun niaga kepada Firdaus. Jurnal Belian C. Konsep konservatisme 40. II. projek ini dikenal pasti akan mengalami kerugian. Barang niaga yang dibeli secara tunai II. Apakah Buku Catatan Pertama yang digunakan oleh Kedai Komputer Intelite untuk merekod salinan invois tersebut? A. Apakah konsep perakaunan yang dipatuhi oleh Syarikat Mudah Jaya? A. Ditadbir oleh Anggota Lembaga Koperasi (ALK). RM9 183 C. I. Pilih perekodan pemindahan wang tunai dari bank ke pejabat dalam Buku Tunai yang betul. Urus niaga manakah yang direkodkan dalam Akaun Belian Syarikat Polleney? I. D. Debit Kredit A Akaun bank Akaun bank B Akaun tunai Akaun tunai C Akaun bank Akaun tunai D Akaun tunai Akaun bank 38. Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Berdasarkan pengekosan dan bukti lain yang diperoleh. Pernyataan manakah yang benar tentang koperasi? A. Barang niaga yang dibeli secara kredit III. Perabot pejabat yang dibeli secara kredit IV. RM9 282 D. Dimiliki oleh seorang pemilik. Syarikat Mudah Jaya telah menyelesaikan 50% daripada sesuatu projek yang sedang dijalankan. III D. B. Konsep materialiti C.