You are on page 1of 63

PHKEYTIKA

I. EIAH

E 3: H .

O

. E
.

4: M E - .
E 5: H A A.
E 6: H K

H
- O
A' E . H
'

.
H A' E E
E K E , A. 406, 5 M 1998.
A I X,
Y A M E.
A' E :
E. E 1-3.
K A': H . .E. 4-19
K B': I . .E. 20-30
K ': . .E. 31-34
K ': M E. .E. 35-41
K E': . .E. 42-45
A E 23 K B' A I X E:
E 1: I - .
E 2: O E.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

O
E

,
H .
,
I .


, .
,
M
E
.

A'

B'

'

'

E'


, (M, A, E
H EIA EITOYPIA TOY AIOY
K)
IANNOY XPYOTOMOY

E Y.A..
E,
,
.
M
E). N
,

, .

TAH A' PHKEYTIKA

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

EIAH

1-3

H

.
.
.
H -
,
.
.
H

,
.
E .
H
:

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.1

H ATPEIA TH ZH TN ITN
HMEPA

A ( )

.
, ..
;
E.
H
, .
E.
.

M

( - ).
.

TAH A' PHKEYTIKA

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.2

T
X
H .

, - N

X
X O

X
.
.
(,
, ).
,
,
.

O .
B
.
X .

H . (O
B : .)

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.3

O X A

A' K
O .

X
,
.

I

E.
X
.
B'
O X
.
H X :
" "
( ).
H ""
"": E.
O X .

A E
E

TAH A' PHKEYTIKA

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

A'

.E.

H
X .
.

4-19

H , , A-
.
X .
, ,
.
H E.
H . A

T.
.
H .
A E.
T .
O A ""
.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
4

H : E, N
. (O
, ,
.
.


).
.
O
.
H " " (Lex orandi) "
" (Lex credendi).

TAH A' PHKEYTIKA

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

A' K:

E - T
.
,
"E
.
..." (E A- A


).

.
" ...".
.

"
.
..." (M A).
X .

B'
H A A.
H A.
T A.
.
A .
.
T T.
O .
H O
.
T

10

A
-

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

" ..."

A' K:
"E K..." (M E . 384-385).

N 2
.
.

" ..." (B'


.
A, M.

B).
.
" K ..."
(E T).
"O ..." (E
).

B'
;
;
( . H .

).
:

.

TAH A' PHKEYTIKA

11

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
7

H
A I

A' K


.
"K " (E A,
I. X).

.
"O ..." (E A M. B).

X
"...
.
(E).
" ..."
( , M E
. 340).
B'
H
.
O
. (H "
" ""
.)
O X
. (H X .)

12

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
8

X: H
E

A' K
N , "... ...
X.
" (E X).

" ...
.
.
X (E A .
M. B).
X "X , .
", "... ' "
(Y X).
" ...", "
", "
... ...", "
..." (A A
).
B'
X - : .
T . (T
"" . T . "
". "
". " " " ".
(
"" ). "E
. H
.

TAH A' PHKEYTIKA

13

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
9

T
X
A' K

, N
X K,
"K ...
.


X (.. K
(. M. B, E A- M , , K
).
T).
X.
" ...
(E A, M
E . 13-14).
" ... " (E E E . 159).
"^... ... " (E
. 359).
B'

X.
T X.
O (H
K . H
"" .)

14

, K

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
10

" X,

A"
M

"... A M. E.
X.
... (. M.
M B, E A).
CDs .
"... ...
" ( M.
, A).
A' K:

M E.

" ..." ( M.
, I A).
"A ..." (
, A).
B':
A A
M.E. T
. H
A.
H A. A:
. H . H
. H
"" .

TAH A' PHKEYTIKA

15

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
11

H X
1
A X
A' K:
"E K... B- M X.
CDs .
( M. ).
- X .
"O N... "
A.
( M. T A X ).
.
T ... .
( M. . O
).
M K... (
M. ).
A K
I. X.
B':
"
" (H
. H
. H
: " ").
H X:
,
E).
A. (A K I.
X.)

16

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

" ..."

12

A' K:

" ...
X
(N )
.
"O K..." (N X
).
.
K ..."
(E . E . 192).

B':
T .
H "". H
.
H "". (H .
H " ".)
H ""
. (K - K)

TAH A' PHKEYTIKA

17

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
13

T
:
M
N M .
" ..." (
X.
E.
A' K:

M.

"O M ..." ( .
E).
" ... (
).
"... ,
".
"E M...".
B':
T .
H ..
.
O X
(H
. T . . O

.

18


H ..

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
14

O T : O
A

A' K:
A .

- N .
.

" ..." (I- E


T .
E).
" " , ,
T
(I E).
. (E - ).
" ..." ().

"T ..."
A
(I A).
.
"B O..." (
A).

B':
T .
O T .
.
E . X.

TAH A' PHKEYTIKA

19

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
15

E: H
E
E N :
X.
"H ... 2, 42-47
" ( M. B-
E.
. E ).
4, 32-37.
A' K:

"K ...
.
... "
( I. X. E
).
"O ..."
( I. A. E
).
B':
H E

X.
H E.
T E
.

E -

20

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

: H X

16

T A - - (, E .

, E, K).
.

" ...
.
" ( E

E).
.
" ..." (M , ).

"M ..."
.
(M ).

"T ..." (M
).
B':
H
.
O A .
H
O.
H O .
H
.

E -

H K: K M - E - E

TAH A' PHKEYTIKA

21

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
17

H
A

E A.
"Y X..."
(A K A. ). .
A' K:

"T A ..."
O .
(K K A. ).
T - O
..." ( K .
A. ).
B':
H E.
H
(K A. A' Z' O. ).
T E.
H E
.

22

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
18

O AIE : EKPAH

K O-

"T ..." (A .
K O).
.
A K "H X ..."
(K O. - ( )
.
.
).
A' K:

"O ..." (K- - .


.
K).
"O ..." (
O).
B':
H .
H (H
"
".)
H O .
(O .
. H

.)

E -

H E K

TAH A' PHKEYTIKA

23

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
19

H M A: A

A' K:

A N A
.
.
"T
..." (A A ).
M A.
K A.
" ..." (K K K A A
).
.
"T ..." (
K A ).
.
B':
H M A
T,
. O
A. (O B X A - -
M - I - - - A -
- ).
T A (
, X). O
A.
(H
"" ,
""
. H . (O
"" .)

24

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

B'
.E.
20-30

I
M
H
.
M .
,
. E.

M.
I
B, X, .
, M, I
E.
O .
:
T M. - .

TAH A' PHKEYTIKA

25

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

20

A' K:

B N
I.

A
. E, M.
.
.

B' :
H I.

.
.

H
M (A "").
H :
(H
.
H "").

26

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
21

1
,
B M
X.
T BA' K:
(K, O, ,
B.
. YIA / 1992).
"E K...
". (A- B M B - E
.
).
B X .
H E E:
T B
X

" K , ...
" (A. B.
E )
"E , K
...
" (A. B
E M).
"T B... " /
'.

E
M B K

TAH A' PHKEYTIKA

27

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

B' :
I B
( X. H
B .
K :

B. H
).
T B. (T
.
. T
B.)
H
B (M .
"X ". T A).
" A.
A": X.
(I
X. H
X.)

28

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
22

I E
E

N A' K:
E
A' K, 11, 23-26.

( ).
A
X.
" ...
I X E X".
.
I A' A "T E ...
,
".
' .
B' :
H E M
(E X
. H
M
X.
H E .
(O "". T .)
H . (A

. H
.)
O . H A I.
X.

TAH A' PHKEYTIKA

29

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

H A. I
X
A 23 .
N
"O ")
"H

.
A I X"
.

YA.
N
.
.

30

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

I . (- - M

.
I .
,
K A .
.
A

).
E.
. (N

.)

N I

TAH A' PHKEYTIKA

31

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
2

A - M .


:


( .
.
.
70)

A ( . 76)
A.
M E ( . 86 87)
.
T ( .
90, . 92)

A ( . 94
E . 96).

32

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
3

A E M :
, .
M I . Z.
M . . 72.
E
H E

E I. . 100
.
.
- A. . 122

A . K. . 156
E
N
.

.

E
A E

TAH A' PHKEYTIKA

33

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
4

T A A: M
E, -
M E: ( . 114- M E A115, X . 114).
- ,
A - :
A A .
("A , ": A X M E . A
.
, . 128. "T
-
": . 130).
E .
T , K
. . 130.

E, '
I X
.

34

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

(K .
134).

E A A ( ).

E (K
. 138).

1
A A.A A
E
M O.
N K E E
.
A
O A K.

(K - E
. 142).
.
A (K .
144).


E, .
"T ...'' ( .
145).
E A
K (K
. 146).
Z
. E.

N A A E , , E K. E

TAH A' PHKEYTIKA

35

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

H K

K (K N
. 162).
K .
A .
"T " . 36.
Y T.
"T M...
."
K X.
"M ,
" .
170.
K
.
"E ... ".
"O. M... E K".
A. A. .
182.

36

M K .

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
24

T M M
A' K:
M. 18, 18 - I. 20, 23 - B' K. 7, 10.
. 6, 1.
"O , ,
N...
. A" (E
).
B' :
H (
,
).

M (B
.
E).
B
M (H : M. H
:
E. T E.
T M .
(X, , ,
, M
K.)

1
N 87
I X
:
E.
A ...
(.
).
.

E
E

TAH A' PHKEYTIKA

37

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
25

H E . T
M

A' K:

N
.
.
"O , ...
" (A- A
, E ).
.
E. 5, 20-23 ( -
).
E
.
"O , Y
... A" (E .
).
"O " A
E "H
P ".
I. X, O 20
E.
B' :
"K "
(H
. . "T
").
O
(, , ,
, , ).

38

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

O : - .
B X . (Y
. T
.)

E .
M .

TAH A' PHKEYTIKA

39

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
26

: T M
1
I
A' K:
I - (
A' T. 4, 14 - B' T. 1, 6.
A ,
)
E. 8,1 4,14 - 5,15.
E.
I A.
"O , ...
I. X.
A " (E
, , , -
).
E.
.
"K ,
...
. A. (E E).
B' :
H M . (H I
X. H I E.)
H E I: . (T M
.
E. H .)
H .
. T I
. (T
. H . O .
H I
.

40

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
27

H
T M E
A' K:
I. 5, 14-15

E
, .

" ...

A", ", ...
.
". (E
E.)
M E.
B' :
H M
A (H X
E .
E E. H
"' " M.
T.)
" ,
", ,
. (E .)
H
(" , , , ")
A :
.

E
E

TAH A' PHKEYTIKA

41

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
28

O A

H A M E- N
M A (
.
A
X- EA.
).
.

E
.E (,
.
, ( -).
, N ).

"A":


( )
( ).
( -, H
...).
(
" " ).

42

N .E. E :
, , (.. , ...)

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
29

O
, M.
: O
Z
" , ,
..." ( M. A".
T, M.
,
T .
..." ( ,
. M".
"K ..."
(E A. E".
.
H
T - M. T - . H . ( K
T T). X M. T. T M. T. M.
E: A . : " "
(I ).

N
, ...).
N
K T
.
N
T .
N
,
,
A , M.
E ..

M.
( , K E, M.
K, A .)

TAH A' PHKEYTIKA

43

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.


. (O
. H ,
A.
E: "K ...".)

44

A , ' , : K T ,
.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
30

O
(Y)

, , N ,
(, ,
).
.
E (.. . ' 46 , .
55) A E
( E).

.
).
H
. (O . -.
H ).
E
(, ).

TAH A' PHKEYTIKA

45

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

'
.E.
31-34

YXPONOI EITOYPIKOI
POBHMATIMOI
H
.
.

.
.

E, .
H
.
.
.

46

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
31N
- (.. (

,
. ,
.
K - .I. K).
E,
).


.
. (H
.
,

;

. H
.

).
,

H E .
. ( ---
).
.

E
. (H
. H
.
).

N (' )
. T .

TAH A' PHKEYTIKA

47

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
32

E ( - N
.
, :
. M 71, 72, 73

, ).
.
.
T (
,
.
,
).
A (
,

).

48

N
-

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

33

H - N (

).
.

O X
Y
.
;

(E
,
- ,
B,

).

N ,

(K M ).
N
.

H

:
( ,
M ).

A . A (
M)

TAH A' PHKEYTIKA

49

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

34

K A. M O
I. X, N
.

I
, O ,
,
, A 1991, . 114 135
136. E I. K O E.
.
M.

A. / 1992.
.
H E:

( ,
X,
.
).
H .
K, K.
O
. (T K . O . O
.)
H .

50

N ,

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

'
.E.
35-41
E.
H M :

.
.
T ..
. H M
M I.
T ,
.

TAH A' PHKEYTIKA

51

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

35

T . I N
.
.
.
M .
,
E.
K
.
.
H E.
M .

N -
.

K .

52

N , , . O
.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

36

O .
N .
.
N -
M .
.
.

K.
O
.
A .
.
H .
O X E
.
K .

A , ,

TAH A' PHKEYTIKA

53

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
37

- :

E . O E- N
.

.

,
.
.
.
T .
E '
O .

E.
O
.
H E
E.
H E
.

54

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
38

T , N
, .

.
.

(, , N ).

K.E..E. - Scientology.
.
K X K - -
, N
.
.
.
M T.
.
Y . N.
.

B E.
.
M.
M.
O

,
(.. ).

.
K - .

N , M.M.E., K

TAH A' PHKEYTIKA

55

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
39

12T - - N
.

.
B .
.
- N
.
.

O E - .
K ( , .

O
, , ).
.
O

H
.
K .

56

N
O .

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.

40

T M.
H M.
O .
H M.
B-.

1
N .
M

.
.

.

T - M.
M
X .
K .

A .E.

TAH A' PHKEYTIKA

57

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
41

12N M I.
. E M I (E
, ..
...).
.
H M - N

I.
'
M I
.
T .
K ( ,
H M-
...).

I ' .
.
O .
O
.
O .
H
.
K M
I.
O .

58

N .E.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

4 (.E. 42, 43, 44, O - 4


45)
A
T X
(.E. 42

P
X, .E. 44
O (I ,
..
43
A
, .E. 43 M K, M O).
)
E

P
(.E. 45).
T
.
H
.. 44
H
(,
K .
M
).
.

A

-.
K E . .E. 45
( , ).
E
H

. 42

K .E.

TAH A' PHKEYTIKA

59

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
42

.
N 1
X
.
.
T , X....
- N
K ( ).
(K M).
Y .

.
.
O , , M,
, , , .

60

N ,
K. O .

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
43

I , A' N 9 10 A' 1
, 9 10
E .
I. .
(). I .
B. .E. 16.
P, A 1970, . 9095. (K, , .

A, ). (K .
M).
E
.
,
, .
N

.
E ,
, (
H) ( X), , .

N , ,

TAH A' PHKEYTIKA

61

P
H

K
E
Y
T
I
K
A

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
44

K, - N ( 1
....
.
)
( M. B. .E. 10 24.
T. K M.)
.
A

M. , K .
M. E.

.
.
A (
).

62

N , , - X.

TAH A' PHKEYTIKA

A/A

IAKTEA YH

TOXOI

PATHPIOTHTE

EP.

.E.
45

A M O, M M- B. .E. 23 28.
1
M ', 19-51,
.
K
A , A

1973, . 226-229. (E M
.
. ,
. I .)

(K M)
.
M.
K ,

( ).

N .E.

TAH A' PHKEYTIKA

63

P
H

K
E
Y
T
I
K
A