You are on page 1of 28

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

Ngy son: .

Tit:.
Lin kt ha hc

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc v ion, cation, anion.
- Cng c kin thc v s to thnh lin kt ion, lin kt cng ho tr.
- Cng c k nng vit cng thc e, cng thc cu tao, s v pt hnh thnh lin kt
ion.
II. Chun b:
1. Gio vin :
Chun b gio n, h thng cu hi v bi tp.
2. Hc sinh :
n tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun, thuyt trnh.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging
Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
* H 1:Gv t cu hi n tp l thuyt.

S s
28
28

Ghi ch

Hot ng ca hc sinh
* H 1:Hc sinh tr li.
1. ion l phn t mang in c to thnh
1. Th no l ion, cation, anion?.
khi nguyn t nhng hoc nhn e.
- cation l phn t mang in dng c to
thnh khi nguyn t kim loi nhng e.
Vd : Na
Na+ + 1e
Cation
- anion l phn t mang in m c to
thnh khi nguyn t phi kim nhn thm e.
Vd : Cl + 1e
anion
Cl
2. ion n nguyn t : do 1 nguyn t to
2. th no l ion n nguyn t, ion a nn.
nguyn t?
Vd : K+ , Cl , S 2
- ion a nguyn t : l nhm nguyn t mang
in m hoc dng.
2
+
3
Vd : SO4 , NH 4 , PO4
3. lin kt ion l lin kt ho hc c hnh
3. Lin kt ion l g?
thnh do lc ht tnh in gia cc ion mang
in tch tri du.
Vd : Na+ + Cl
NaCl
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

4. Th no l lin kt cng ho tr? C my 4. lin kt cng ho tr l lin kt ho hc hnh


dng lin kt cng ho tr . cho v d
thnh 2 cc nguyn t bng cc cp e dng
chung.
C 2 dng :
+ Lin kt CHT khng cc : H : H
+ Lin kt cng ho tr c cc : H : Cl
* H 2 : Gv ra bi tp
1. Vit phng trnh biu din s hnh
thnh cc ion sau y: 11Na+, 12Mg2+, 16S2-,
233+
8O , 17Cl , 7N , 13Al .
Vit cu hnh e ca nguyn t v cc ion
trn. C nhn xt g v cu hnh e ca cc
ion trn?

* H 2 : Hs nghin cu lm bi tp.
1.Na
Na+ + 1e
Mg
Mg2+ + 2e
S + 2e
S2- ; O + 2e
O2Cl + 1e
Cl- ; N + 3e
N3Al
Al3+ + 3e
Cu hnh e:
Na : 1s22s22p63s1
Na+ : 1s22s22p6
Mg : 1s22s22p63s2
Mg2+ : 1s22s22p6
S : 1s22s22p63s23p4
S2- : 1s22s22p63s23p6
O : 1s22s22p4
O2- : 1s22s22p6
Cl : 1s22s22p63s23p5 Cl- : 1s22s22p63s23p6
N : 1s22s22p3
N3- : 1s22s22p6
Al : 1s22s22p63s23p1 Al3+ : 1s22s22p6
2.Vit cng thc e, cng thc cu to ca : Cc ion u c 8e lp ngoi cng.
2.
Cl2, HCl, N2, CO2.
Cng thc cu to
Xc nh cht c lin kt i, lin kt ba, Cng thc e
Cl : Cl
Cl Cl
lin kt n. Cht c lin kt cng ho tr
H :Cl
H Cl
c cc, khng cc.
NN
NM
MN
O: : C : :O
O=C=O
Cht c lin kt n : Cl2, HCl
Cht c lin kt i : CO2
Cht c lin kt ba : N2
Cht c lk CHT khng cc : Cl2, N2, CO2
Cht c lk CHT c cc : HCl
3.+ Al v O2
3. Vit s v Pt biu din s to thnh Al
Al3+ + 3e
lin kt ion gia Al v O2; Mg v Cl2.
O + 2e
O22Al3+ + 3O2-
Al2O3
4.3e

4Al + 3O2

2Al2O3

+ Mg v Cl2
Mg
Mg2+ + 2e
Cl + 1e
ClMg2+ + 2 Cl-
MgCl2
* Hot ng 3 : Gv cng c li ton bi.
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha
1.2e

Mg + Cl2

MgCl2

* Hot ng 3 : Hs lng nghe


4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: .
Bi tp v lin kt v cu trc tinh th

Tit:.

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c cch phn loi lin kt ho hc da vo hiu m in.
- Cng c l thuyt v tinh th nguyn t v tinh th phn t.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi v bi tp.
2. Hc sinh:
n tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun, thuyt trnh.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging

S s
30
30

Ghi ch

Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Gv t cu hi n tp l thuyt. H 1: Hc sinh tr li.
1. phn loi mt cch tng i cc 1. ngi ta da vo hiu m in
lin kt ho hc ngi ta da vo u? Nu 0 < < 0,4 : lin kt CHT khng cc.
Nu 0,4 < < 1,7 : lin kt CHT c cc.
Nu 1,7 : lin kt ion.
2. C my kiu mng tinh th c 2. c 3 kiu mng tinh th
hc? c im ca tng loi mng tinh + Mng tinh th ion: c cc ion m v ion dng
th?
phn b lun phin u n cc nt mng.
+ Mng tinh th nguyn t: ti cc im nt mng
l cc nguyn t.
+ Mng tinh th phn t : ti cc im nt mng l
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

cc phn t.
3. Mng tinh th ion c lin kt ion.
Mng tinh th nguyn t c lin kt cng ho tr.
3. cho bit lin kt ho hc trong cc Mng tinh th phn t c lc tng tc yu gia
mng tinh th trn?
cc phn t.
4. Tinh th ion : NaCl, MgCl2
Tinh th nguyn t : kim cng, cacbon
Tinh th phn t : I2, nc
4. Hy ly v d v tinh th ion, tinh th * H 2 : Hs nghin cu lm bi tp.1.
MgCl = 3,16 1,31 = 1,85 > 1,7=> MgCl 2 c lin
nguyn t, tinh th phn t.
2

* H 2 : Gv ra bi tp
1. Da vo hiu m in ca cc
nguyn t, cho bit loi lin kt trong
cc cht sau :
MgCl2, Na2S, Al2S3, AlCl3, K2O, K2S,
SO2, H2S, CH4.

kt ion.
Na S = 2,58 0,93 = 1,65
2

=> Na2S c lin kt cng ho tr c cc


Al S = 2,58 1,61 = 0,97
2 3

=> Al2S3 c lin kt cng ho tr c cc.


AlCl = 3,16 1,61 = 1,55
3

=> AlCl3 c lin kt cng ho tr c cc.


K O = 3,44 0,82 = 2,62=> K2O c lin kt ion.
2

K 2 S = 2,58 0,82 = 1,76=> K2S c lin kt ion.


SO2 = 3,44 2,58 = 0,86

=> SO2 c lin kt CHT c cc.


H S = 2,58 2,20 = 0,38
2

2. X, A, Z l nhng nguyn t c s
n v in tch ht nhn l 9, 19, 8.
a) Vit cu hnh e ca cc nguyn t
.
b) D on lin kt ho hc c th c
gia cc cp X v A; A v Z; X v Z.
* Hot ng 3 : Gv cng c li ton
bi.

=> H2S c lin kt CHT khng cc.


CH = 2,55 2,20 = 0,35
4

=> CH4 c lin kt CHT khng cc.


2.
a) 9X : 1s22s22p5
2
2
6
2
6
1
19A : 1s 2s 2p 3s 3p 4s
2
2
4
8Z : 1s 2s 2p
b) X v A c lin kt ion.
A v Z c lin kt ion
X v Z c lin kt cng ho tr.
* Hot ng 3: Hs lng nghe, ghi bi tp.

4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: .
GV: L nh Yn

Tit:.

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

Bi tp v lin kt ha hc v s oxi ha
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc v lin kt cng ho tr, lin kt ion.
- Cng c cch xc nh in ho tr, cng ho tr, s oxi ho.
II. Chun b :
1. Gio vin :
Chun b gio n, h thng cu hi v bi tp.
2. Hc sinh :
n tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun, thuyt trnh.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging

S s
30
30

Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
* H 1:Bi tp 1.
Vit phng trnh biu din s hnh
thnh cc ion sau : K+, Ca2+, Br- , O2-.
Vit cu hnh e ca nguyn t v ion
c to thnh.
C nhn xt g v cu hnh e lp ngoi
cng ca cc ion c to thnh?

Ghi ch

Hot ng ca hc sinh
* H 1:Bi tp 1.
K
K+ + 1e
Ca
Ca2+ + 2e
Br + 1e
BrO + 2e
O2Cu hnh e:
K : 1s22s22p63s23p64s1
K+ : 1s22s22p63s23p6
Ca : 1s22s22p63s23p64s2
Ca2+ : 1s22s22p63s23p6
Br : 1s22s22p63s23p63d104s24p5
Br- : 1s22s22p63s23p63d104s24p6
O : 1s22s22p4
O2- : 1s22s22p6
Cc ion c to thnh u c 8e lp ngoi
cng.
* H 2: Bi tp 2.
* H 2: Bi tp 2.
NN
N2
Vit cng thc cu to ca cc phn t CH4
H
sau: N2, CH4, H2O, NH3. xt xem phn
H C H
t no c lin kt CHT khng phn
H
cc, lin kt CHT phn cc mnh nht. H O
HOH
2

NH3

GV: L nh Yn

H N
H

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

* H 3: Bi tp 3.
Xc nh cng ho tr, in ho tr ca
cc nguyn t trong cc hp cht sau:
H2S, Na2O, H2O, MgCl2, Al2O3.

* H 4: Bi tp 4.
Da vo v tr ca cc nguyn t trong
BTH, nu r cc nguyn t no sau y
c cng cng ho tr trong cng thc
ho hc cc oxit cao nht : Si, P, Cl, S,
C, N, Br, Se.
* H 5: Bi tp 5.
Xc nh s oxi ho ca cc nguyn t
trong cc hp cht sau: O2, H2O,
H2SO4, K2SO4, K2Cr2O7, KMnO4,
K2MnO4, HClO4, KClO3.
* H 6 : Bi tp 6
Xc nh s oxi ho ca cc nguyn t
trong
cc
ion
sau
:

Lin kt cng ho tr khng cc : N2, CH4


Lin kt CHT phn cc mnh nht : H2O
* H 3: Bi tp 3.
Cng ho tr
H:1
H2 S
S:2
H:1
H2 O
O:2
in ho tr
Na : 1+
Na2O
O : 2Mg : 2+
MgCl2
Cl : 1Al : 3+
Al2O3
O : 2* H 4: Bi tp 4
SiO2, P2O5, Cl2O7, SO3, CO2, N2O5, Br2O7, SeO3.
- Si v C : c cng CHT l 4
- P v N : c cng CHT l 5
- S v Se : c cng CHT l 6
- Cl v Br : c cng CHT l 7
* H 5 : Bi tp 5.
0

+1 2

+1

+6 2

+1

+6 2

+1

+5
2

+1

+6

+7

O2 , H O, H 2 S O , K 2 S O , K 2 Cr 2 O 7 , K MnO ,
2
4
4
4
+1

+6 2

+1 +7 2

K 2 Mn O 4 , H Cl O 4 , K Cl O 3

* H 6 : Bi tp 6
+5 2

+6 2

+5 2

+4 2

+4 2

3 +1

( N O 3 ) , ( S O 4 ) 2 , (C O3 ) 2 , ( Br ) , ( N H 4 ) + ,
( P O4 )3 , ( S O3 ) 2

* Hot ng 7: Hs lng nghe.

NO3 , SO42 , CO32 , Br , NH 4+ , PO43 , SO32

* Hot ng 7: Gv cng c li ton


bi.
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: .

Tit: .
Phn ng oxi ha kh

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc v lin kt ho hc.
- Cng c khi nim cht oxi ho, cht kh, qu trnh oxi ho, qu trnh kh, phn
ng oxi ho kh.
II. Chun b :
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi v bi tp.
2. Hc sinh:
n tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun, thuyt trnh.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging
Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
* H 1:Bi tp 2.
Th no l cht oxi ho, cht kh, qu
trnh oxi ho, qu trnh kh, phn ng
oxi ho kh.

S s
28
28

Ghi ch

Hot ng ca hc sinh
* H 1:Bi tp 2.
- Cht oxi ho : cht nhn e( s oxi ho gim)
- cht kh : cht nhng e ( s oxi ho tng)
- qu trnh oxi ho : qu trnh nhng e
- qu trnh kh : qu trnh nhn e
- Phn ng oxi ho kh : phn ng c s thay
i s oxi ho ca mt s nguyn t.
* H 2: Bi tp 3.
1. Fe + Cl2
FeCl3

* H 2:
Bi tp 3.
0
0
+3 1
Xc nh cht oxi ho, cht kh, qu
Fe+ Cl2
Fe Cl3
trnh oxi ho, qu trnh kh ca cc
Fe : cht kh v tng s oxi ho t 0 -> +3
phn ng sau:
Cl2: Cht oxi ho v gim s oxi ho t 0 -> -1
1. Fe + Cl2
FeCl3
0
+3
Fe
Fe+ 3e : qu trnh oxi ho
1

Cl2 + 2.1e
2 Cl : qu trnh kh

2. HCl + MnO2
MnCl2 + Cl2 + H2O
2. HCl + MnO2
MnCl2 + Cl2 +
+1 1
+4 2
+2
1
0
+1 2
H Cl + MnO2
Mn Cl2 + Cl2 + H 2 O
H2O
HCl : cht kh v clo tng s oxi ho t -1 n 0.
MnO2 : cht oxi ho v mangan gim s oxi ho t
+4 xung +2.
1

2 Cl
Cl2 + 2e : qu trnh oxi ho
+4

+2

Mn + 2e
Mn : qu trnh kh
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

3. Mg + H2SO4
MgSO4 + SO2 + H2O
0

+1 +6 2

+2 +6 2

+4 2

+1 2

Mg + H 2 S O 4
Mg S O4 + S O2 + H 2 O

Mg : cht kh v Mg tng s oxi ho t 0 n +2


3. Mg + H2SO4
MgSO4 + SO2 +
H2SO4: cht oxi ho v lu hunh gim s oxi ho
H2O
t +6 xung +4
0

+2

Mg
Mg + 2e : qu trnh oxi ho
+6

+4

S + 2e
S : qu trnh kh

4. Cl2 + NaOH
NaClO + NaCl + H2O
0

+1 2 +1

+1

+1 2

+1

+1 2

Cl2 + Na O H
Na Cl O + Na Cl + H 2 O

Cl2 va l cht oxi ho (gim s oxi ho t 0


xung -1) va l cht kh ( tng s oxi ho t 0
4. Cl2 + NaOH
NaClO
+
NaCl
+

ln +1)
0
+1
H2O
: qu trnh oxi ho
Cl
Cl + 1e
0

Cl + 1e
Cl : qu trnh kh

* Hot ng 4: Hs lng nghe.


4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: ..

Tit:
Sa bi thi hc k I

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc hc k I .
- Sa bi thi hc k I theo thi ca S.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, + p n thi hc k I.
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp.
III. Phng php:
m thoi, tho lun.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging
Lp 10A2
Lp 10A3
GV: L nh Yn

S s
25
26

Ghi ch

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

2. Kim tra bi c: khng kim tra


3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Gv sa thi trc I. Phn trc nghim
nghim theo p n ca S.
Cu 1: B
Cu 2: C
* H 2: Gv sa thi t lun.
Cu 3: D
Cu 4: A
* Hot ng 7: Gv cng c li Cu 5: D
ton bi, ra bi tp v nh.
Cu 6: A
Cu 7: B
Cu 8: D
II. Phn t lun:
Cu 1:
a)
bc 1: xc nh s oxi ha ca cc nguyn t trong phn
ng t xc nh cht oxihoa v cht kh:
+1+ 5 2

+2

+5 2

+2 2

Cu + HNO3 Cu ( NO3 ) + NO + H 2O

Cu l cht kh, HNO3 l cht oxi ha.


Bc 2, 3. Vit qu trnh nhng electron ca cc cht v
t h s sao cho tng s e nhng = tng s e nhn:

+5

+2

2 N + 3e N
3 0 + 2
Cu Cu + 2e
Bc 4: t h s vo phng trnh v cn bng:
3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
b)
bc 1: xc nh s oxi ha ca cc nguyn t trong phn
ng t xc nh cht oxihoa v cht kh:
+1+ 6 2

+2

+6 2

+4 2

Mg + H 2 SO4 Mg SO4 + SO2 + H 2 O

Mg l cht kh, H2SO4 l cht oxi ha.


Bc 2, 3. Vit qu trnh nhng electron ca cc cht v
t h s sao cho tng s e nhng = tng s e nhn:

+6

+4

1 S + 2e S
1 0 + 2
Mg Mg + 2e
Bc 4: t h s vo phng trnh v cn bng:
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

Mg + 2H2SO4 MgSO4 + SO2 + 2H2O.


Cu 2:
- 19K c cu hnh e l: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p64s1
=> ion c K+ c cu hnh e: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
V tr ca K: th 19, chu k 4, nhm IA.
- 9F c cu hnh e: 1s2 2s2 2p5
Nn c ion l F- c cu hnh e: 1s2 2s2 2p6
V tr: th 9, chu k 2, nhm VIIA.
Cu 3:
a) CTCT: H O H
O c cng ha tr l 2
H c cng ha tr l 1
b) gi ha tr ca kim loi X l n ta c:
4M + nO2 2M2On
Ta c: nO2 = 3,36/22,4=0,15 (mol)
Theo phng trnh ta c: nX = 4/n*0,15
=> MM = 5,4/0,6*n = 9n
Bin lun ta c M=27 (Al)
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT .
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: ..
Tit:..
Bi tp phn loi phn ng oxi ha- kh v cn bng phn ng oxi ho- kh
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc v phn ng oxi ho kh.
- Rn luyn k nng cn bng phn ng oxi ho kh theo phng php thng bng e.
II. Chun b:
1. Gio vin: Chun b gio n, h thng cu hi v bi tp.
2. Hc sinh: n tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging
Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
GV: L nh Yn

S s
25
26

Ghi ch

Trng THPT C T.

Hot ng ca gio vin


* H 1:Trong cc phn ng sau phn ng
no l phn ng oxi ho kh? V sao?
1. CaCO3 + HCl
CaCl2 + CO2 + H2O
2. Mg + CuSO4
MgSO4 + Cu
3. KClO3
KCl + O2
4. Zn + H2SO4
ZnSO4 + H2
5. Cu + Cl2
CuCl2
6. BaCO3
BaO + CO2
7. CaO + H2O
Ca(OH)2
* H 2: Nu cc bc tin hnh cn bng
phn ng oxi ho kh?

T: Sinh - ha

Hot ng ca hc sinh
* H 1:Bi tp 1.
Phn ng 2,3,4,5 l phn ng oxi ho kh v
c s thay di s oxi ho ca cc nguyn t.
+2

+2

2. Mg + Cu SO4
Mg SO4 + Cu
+1 +5 2

3. K Cl O3
K Cl + O2
0

+1

+2

4. Zn+ H 2 SO4
Zn SO4 + H 2
+2

5. Cu + Cl2
Cu Cl2

* H 2: Hs tr li.
C 4 bc :
- xc nh s oxi ho ca cc nguyn t , xc
nh cht oxi ho, cht kh.
- vit qu trnh oxi ho, qu trnh kh, cn
bng mi qu trnh.
- tm h s cho cht oxi ho, cht kh sao cho
tng s e cht kh nhng bng tng s e cht
oxi ho nhn.
- a h s vo phng trnh, cn bng li.
* H 3: Bi tp 3
* H 3: Bi tp 3.
ZnSO4 + SO2 + H2O
Cn bng cc phn ng sau bng phng 1. Zn + H2SO4
0
+1 +6 2
+2 +6 2
+4 2
+1 2
php thng bng e.
Zn + H 2 S O 4
Zn S O4 + S O2 + H 2 O
1. Zn + H2SO4
ZnSO4 + SO2 + H2O
Zn : cht kh v
H2SO4: cht oxi ho
+2

Zn
Zn + 2e : qt oxi ho
+6

+4

S + 2e
S : qt kh

Zn + 2H2SO4
ZnSO4 + SO2 + 2H2O
2. HCl + KMnO4 MnCl2 + Cl2 + H2O+ KCl
+1 1

+7

+2

+1 2

H Cl + KMn O4
Mn Cl2 + Cl2 + KCl + H 2 O

2. HCl + KMnO4
MnCl2 + Cl2 +
HCl : cht kh v
H2O+ KCl
KMnO4 : cht oxi ho
1

2 Cl
Cl2 + 2e : qt oxi ho

Mn + 5e
Mn : qt kh

+7

+2

10HCl + 2KMnO4
2MnCl2 + 5Cl2 +
H2O+ KCl
16HCl + 2KMnO4
2MnCl2 + 5Cl2 +
8H2O+ 2KCl
3. FeS2 + O2
Fe2O3 + SO2
+2 1

+3

+4 2

Fe S 2 + O2
Fe2 O3 + S O2
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

3. FeS2 + O2
Fe2O3 + SO2

FeS2 : cht kh
O2 : cht oxi ho
+2

+3

Fe
Fe+ 1e
1

qt oxi ho

+4

2 S
2 S + 2.5e

4
11

+3

+4

FeS2
Fe+ 2 S + 11e
0

qt kh

O2 + 2.2e
2O

4FeS2 + 11O2
2Fe2O3 + 8SO2
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
Cn bng cc phn ng sau bng phng php thng bng e.
1. Al + HNO3
Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
2. FeO + HNO3
Fe(NO3)3 + NO + H2O
3. HCl + K2Cr2O7
CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: ..

Tit: ..
n tp v nhm halogen v clo

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c v tr nhm halogen trong BTH.
- Cng c tnh cht ho hc c bn ca cc nguyn t nhm halogen
- Cng c tnh cht ho hc v iu ch Cl2.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi, tho lun.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging

S s
25
26

Ghi ch

Lp 10A2
Lp 10A3
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Cho bit tn v v tr * H 1:Hs tr li
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

ca cc nguyn t
halogen trong BTH.

nhm Nhm halogen gm cc nguyn t : F, Cl, Br, I


Thuc nhm VIIA, t chu k 2 n chu k 6, nm trc
cc nguyn t kh him trong mi chu k.
* H 2: tnh cht ho hc ca * H 2: Hs tr li
cc nguyn t nhm halogen l Cc nguyn t nhm halogen c tnh oxi ho mnh v
g? V sao?
nguyn t ca chng c 7e lp ngoi cng c khuynh
hng nhn thm 1e t cu hnh bn ca kh him
gn nht.
* H 3: t F -> I tnh oxi ho * H 3: Hs tr li
bin i nh th no?V sao?
T F -> I tnh oxi ho gim dn do bn knh nguyn t
tng dn lm gim kh nng ht e( nhn e), m in
gim dn => tnh oxi ho gim dn.
* H 4: cho bit cc mc oxi * H 4: Hs tr li
ho ca cc nguyn t nhm - F : ch c s oxi ho -1 trong tt c cc hp cht v F c
halogen?
m in ln nht.
- Cl, Br, I : c s oxi ho -1 trong hp cht vi kim loi
v H. c s oxi ho +1,+3,+5,+7 trong hp cht vi O.
* H 5: trnh by tnh cht ho * H 5: Hs ln bng trnh by
hc ca Cl2. Ly v d.
- Cl2 c tnh oxi ho mnh khi tc dng vi kim loi v
H2.
t
3Cl2 + 2Fe
2FeCl3
0

t
Cl2 + H2
2HCl
- Cl2 va c tnh oxi ho va c tnh kh khi tc dng vi
H2O
Cl2 + H2O
HClO + HCl
* H 6:
* H 6: Hs ln bng trnh by
Cho bit phng php iu ch
+ trong PTN: cho HCl c tc dng vi cc cht oxi ho
Cl2 trong PTN, trong CN.
MnO2, KMnO4
t
4HCl + MnO2
MnCl2 + Cl2+2 H2O
16HCl + 2KMnO4
2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O
+ Trong CN: in phn dd NaCl c mng ngn.
0

dpdd
2NaOH + Cl2 + H2
2NaCl + 2H2O
mnx

* H 7:
Cn bng cc phn ng oxi ho
kh sau:
a) HNO3 + HCl
NO2 + Cl2
+ H2O

b) HClO3 + HCl
Cl2 +
GV: L nh Yn

* H 7: Hs ln bng cn bng
a) HNO3 + HCl
NO2 + Cl2 + H2O
+5

+4

H N O3 + H Cl N O2 + Cl 2 + H 2O

HNO3 : cht oxi ho


HCl : cht kh
1

2 Cl Cl2 + 2.1e qt oxi ho

N + 1e N

+5

+4

qt kh

2HNO3 + 2HCl
2NO2 + Cl2 + 2H2O
b) HClO3 + HCl
Cl2 + H2O

Trng THPT C T.

H2O

T: Sinh - ha
+5

H Cl O3 + H Cl Cl2 + H 2O

HClO3 : cht oxi ho


HCl : cht kh
1

Cl Cl + 1e

qt oxi ho

Cl + 5e Cl

+5

qt kh

HClO3 + 5HCl
3Cl2 + 3H2O
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT .
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: .
Tit:
n tp v axit clohiric v mui clorua
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc v tnh cht ca axit clohidric v mui clorua.
- Rn luyn k nng lm bi tp nhn bit, hon thnh s phn ng.
- Sa bi tp trong SGK.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
28
Lp 10A3
28
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Hy cho bit tnh cht ho * H 1:Hs ln bng trnh by
hc ca dd HCl. Vit ptpu chng + Dd HCl l mt axit mnh.
minh.
- lm qu tm ho
- tc dng vi bazo, oxit bazo
3HCl + Fe(OH)3
FeCl3 + 3H2O
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

6HCl + Fe2O3
2FeCl3 + 3H2O
- tc dng vi mui
HCl + AgNO3
AgCl + HNO3
Gv cho Hs nhn xt, sa cha, b - tc dng vi kim loi ng trc H2
sung.
2HCl + Zn
ZnCl2 + H2
+ dung dch HCl c c tnh kh
Tc sng vi cc chy oxi ho MnO2, KMnO4
t
4HCl + MnO2
MnCl2 + Cl2 + 2H2O
* H 2: hs tr li.
* H 2: nhn bit dung dch HCl Nhn bit dd HCl v mui clorua ta dng dd AgNO .
3
v mui clorua ta dng thuc th Hin tng : c kt ta trng to thnh.
no? Hin tng g xy ra?
HCl + AgNO3
AgCl + HNO3
NaCl + AgNO3
AgCl + NaNO3
* H 3: Hs ln bng hon thnh s phn ng.
* H 3: Hon thnh s phn ng
dpdd
2NaOH + Cl2 + H2
1.
2NaCl
+
2H
2O
mnx
sau:
t
(1)
(2)
2. Cl2 + H2
2HCl
NaCl
Cl2
HCl
(3)
(4)
(5)
3. HCl + KOH
KCl + H2O

KCl
AgCl
Cl2
4. KCl + AgNO3
AgCl + KNO3
as
5. 2AgCl
2Ag + Cl2
* H 4: Nhn bit cc dung dch * H 4: Hs ln bng trnh by.
sau: HCl, HNO3, NaOH, NaCl, - Trch mu th.
NaNO3.
- Cho qu tm vo cc mu th , quan st:
+ qu tm ho : dd HCl, HNO3.
+ qu tm ho xanh : dd NaOH.
+ qu tm khng i mu : dd NaCl, NaNO3.
- Cho dd AgNO3 vo 2 mu th : dd HCl, HNO 3,
qsat
+ Mu th c kt ta trng : dd HCl
HCl + AgNO3
AgCl + HNO3
+ Mu th khng c hin tng g : dd HNO3
- Cho dd AgNO3 vo 2 m th : dd NaCl, NaNO3, qsat
+ Mu th c kt ta trng : dd NaCl
NaCl + AgNO3
AgCl + NaNO3
+ Mu th khng c hin tng g : dd NaNO3
* H 5: Hs tr li.
* H 5: sa bi 6 trang 106
Cl2 + H2O HCl + HClO
Sc kh Cl2 qua dd Na2CO3 thy c 2HCl + Na2CO3
2NaCl + CO2 + H2O
kh CO2 thot ra. Vit ptpu.
* H 6: Hs lng nghe, ghi chp.
t
C1 : H2SO4() + KCl
KHSO4 + HCl
* H 6: sa bi 3 trang 106
dpdd
2KOH + Cl2 + H2
C2 : 2KCl + 2H2O
mnx
Cho H2SO4(), H2O, KCl (rn). Hy
t
Cl2 + H2
2HCl
iu ch HCl theo 2 cch.
0

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son:
tit:
n tp v tnh cht ca clo v hp cht c oxi ca clo
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c n tp tnh cht ho hc ca Cl2 v hp cht ca clo.
- Sa bi tp trong SGK.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Hy cho bit mt s hp * H 1:Hs tr li.
cht c oxi ca clo m em - Nc Javen, clorua vi
hc?
* H 2: hs tr li.
Chng u c tnh oxi ho mnh nn c dng ty
* H 2: Cho bit tnh cht ho trng vi, si, giy
hc ca cc hp cht trn?
* H 3: Hs ln bng trnh by.
+ Nc Javen
- Sc kh Cl2 vo dung dch kim nhit thng.
* H 3: iu ch nc Javen, Cl2 + 2NaOH
NaCl + NaClO + H2O
clorua vi nh th no?
- in phn dd NaCl khng c mng ngn
dpdd
2NaCl + 2H2O
2NaOH + Cl2 + H2
Cl2 + 2NaOH
NaCl + NaClO + H2O
dpdd
Hoc NaCl + H2O
NaClO + H2
+ Clorua vi
30 C
Cl2 + Ca(OH)2(sa
CaOCl2 + H2O
0

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

* H 4: Trong PTN c cc ho
cht : NaCl, MnO2, NaOH,
H2SO4(). Ta c th iu ch
c nc Javen khng?

T: Sinh - ha

* H 4: Hs ln bng trnh by.


Ta iu ch c nc Javen
t
H2SO4() + NaCl
NaHSO4 + HCl
0

t
4HCl + MnO2
MnCl2 + Cl2+2 H2O
Cl2 + 2NaOH
NaCl + NaClO + H2O
* H 5: Hs nghe Gv hng dn, ghi chp.
* H 5: Trong PtN c CaO,
t
H2SO4() + NaCl
NaHSO4 + HCl
H2O, MnO2, H2SO4 70%( D =
t
MnCl2 + Cl2+2 H2O
1,61g/ml), NaCl. Hi phi dng 4HCl + MnO2
Ca(OH)2
nhng cht g v vi lng l CaO + H2O
30 C
bao nhiu iu ch 254g Cl2 + Ca(OH)2(sa
CaOCl2 + H2O
254
CaOCl2.
0

(1)
(2)
(3)
(4)

nCaOCl2 =

= 2(mol )
127
Theo (4) : nCl2 = nCa (OH )2 = nCaOCl2 = 2(mol )

Theo (3) : nCaO = nCa (OH ) = 2(mol )


=> mCaO = 56.2 = 112 (g)
Theo (2) : nMnO = nCl = nCl (4) = 2(mol )
2

iu ch HCl nh th no? Vit


pt.
iu ch Cl2 nh th no ? vit
pt.
iu ch Ca(OH)2 nh th no?
Vit pt.
Vit pt iu ch clorua vi?
Gv hng dn Hs lm phn nh
lng.

=> mMnO = 2.87 = 176 (g)


2

Theo (2) : nHCl = 4nCl = 4.2 = 8(mol )


2

Theo (1) : nNaCl = nH SO = nHCl = 8(mol )


=> mNaCl = 8.58,5 = 468(g)
mH SO = 98.8 = 784(g)
2

784
.100 = 1120( g )
70
1120
=
= 695(ml )
1, 61

mddH 2 SO4 =
VddH 2 SO4

4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK bi 5.22/39 v SBT bi 5.27/40.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son:

Tit:
n tp v flo, brom, iot

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc bi Flo Brom Iot .
- So snh tnh oxi ho ca F2, Cl2, Br2, I2.
- Sa cc bi tp trong SGK.
II. Chun b:
1. Gio vin: Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh: Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:So snh tnh oxi ho ca cc * H 1:Hs ln bng tr li.
n cht F2, Cl2, Br2, I2. vit ptpu Tnh oxi ho ca F2 > Cl2 > Br2 > I2
252 C
chng minh.
F2 + H2
2HF
as
Cl2 + H2
2HCl
Gv cho Hs ln bng trnh by.
t cao , Pt
Br2 + H2
2HBr
Gv cho Hs nhn xt, sa cha, b
350500
C 2HI
I

2 + H2
Pt
sung.
* H 2: Phn ng ca cc n cht * H 2: hs tr li.
2HF + O2
halogen vi nc xy ra nh th F2 + H2O
no? Vit ptpu.
Cl2 + H2O
HCl + HClO
Br2 pu vi H2O chm hn Cl2
Br2 + H2O
HBr + HBrO
I2 + H2O

* H 3: Hs kh ln bng trnh by.


* H 3: Mui NaCl c ln tp cht
a) Ly 1 t mui NaCl c ln tp cht ho tan vo
NaI.
nc. Sau cho 1 t h tinh bt vo dd trn. Sc kh
a) Lm th noCMR trong mui
Cl2 vo hn hp, nu thy HTB ho xanh => NaCl
NaCl c ln NaI.
c ln NaI.
b) Lm th no c NaCl tinh
Cl2 + 2NaI
2NaCl + I2
khit.
I2 + HTB
dd mu xanh c trng.
b) Ho tan hn hp vo H2O, sc kh Cl2 d vo hn
Gv cho 1 Hs kh ln bng.
hp trn.Cho xng vo hn hp ri dng phu chit
tch ring I2 v dd NaCl. C cn dd c NaCl tinh
khit.
* H 4: quan st c hin tng g
* H 4: Hs kh trnh by.
khi ta thm dn dn nc clo vo dd
- dung dch xut hin mu xanh c trng do c I 2
0

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

KI c HTB. Vit ptpu.

to thnh tc dng vi HTB.


Cl2 + 2KI
2KCl + I2
- Vn tip tc cho kh Cl2 vo th :
Cl2 + H2O
HCl + HClO
- HClO c tnh oxi ho mnh, c kh nng ty mu
nn ta s thy mu xanh b mt dn. cui cng dd
khng cn mu xanh na.
* H 5: Lm th no phn bit * H 5: Hs tr li
cc dung dch : NaCl, NaF, NaBr,
Mt NaCl
NaF
NaBr
NaI
NaI.
TT
Dd
Ko hin vng
trng
vng
AgNO3
tng
nht
m
NaCl + AgNO3
AgCl + NaNO3
NaBr + AgNO3
AgBr + NaNO3
NaI+ AgNO3
AgI + NaNO3
* H 6: Hs tr li
* H 6:
Cho hn hp trn vo ng nghim un nng, I 2 thng
I2 c ln tp cht l NaI. Lm th hoa. Ngng t c I rn tinh khit.
2
no thu c I2 tinh khit.
Hoc ho tan hn hp vo H 2O, ch c NaI tan I 2
khng tan ta thu c I2.
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son: ..
Tit:
Sa bi kim tra 1 tit
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c kin thc hc k I .
- Sa bi thi hc k I theo thi ca S.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, + p n thi hc k I.
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp.
III. Phng php:
m thoi, tho lun.
IV. Tin trnh bi hc:

1. n nh lp:
Ngy ging
GV: L nh Yn

S s

Ghi ch

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Gv sa thi trc I. Phn trc nghim:
nghim theo p n ca S.
Cu 1: D
Cu 2: B
Cu 3: A
Cu 4: D
Cu 5: C
Cu 6: A
Cu 7: A
Cu 8: D
Cu 9: D
Cu 10: C
Cu 11: A
Cu 12: C
* H 2: Gv sa thi t lun.
II. Phn t lun:
Cu 1: Hon thnh cc phng trnh ha hc:
< 250 C
NaCl + H2SO4 t

NaHSO4 + HCl
H2 + Cl2 as 2HCl
Cl2 + 2Na
2NaCl
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
Cu 2:
- Cho qu tm vo 4 dung dch trn, dung dch no lm
lm qu tm ha l HCl.
- Cho dung dch AgNO3 vo 3 dung dch cn li, dung
dch no xut hin kt ta trng l NaCl, dung dch no
xut hin kt ta vng nht l NaBr, dung dch xut hin
kt ta vng l NaI:
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
Trng
NaBr + AgNO3 AgBr + NaNO3
Vng nht
NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
Vng
0

Cu 3: ta c nMnO =
2

26,1
= 0,3 (mol)
87

PTHH xy ra:
MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2Cl2 + 2H2O
0,3
1,2
0,6
a) theo phng trnh ta c nCl = 0,6 (mol)
2

VCl2 = 0,6.22,4 = 13,44 (l)

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

b) theo phng trnh ta c nHCl= 1,2 (mol) => nng


ca dung dch HCl l:
CM =

1,2
0,4

= 0,3 (l)

c) ta c n Fe =

1,12
= 0,02 (mol)
56

ta c PTHH:
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
Vy 0,02
0,6
Theo phng trnh trn th ta thy clo d.
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp li ton b l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT .
V. Rt kinh nghim:

Ngy son:
Tit:
n tp v:
TNH CHT CA OXI-LU HUNH V HIROSUNFUA
I. Mc tiu bi hc:
- Tip tc cng c kin thc v tnh cht ca oxi lu hunh .
- Cng c tnh cht ca H2S.
- Sa bi tp trong SGK.
II. Chun b :
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh: Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php: m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
* H 1:
Hon thnh s phn ng (ghi
r k)
(1)
(2)
SO2
SO3
O2
(4)
GV: L nh Yn

Ghi ch

Hot ng ca hc sinh
* H 1:Hs ln bng hon thnh.
t
1. S + O2
SO2
0

2. 2SO2 + O2 xt,t 2SO3


t
3. S + H2
H2S
0

t
4. 2H2S + 3O2
2SO2 + 2H2O

Trng THPT C T.
(3)
(5)
S
H2S
S

* H 2: Bng phng php ho


hc hy nhn bit cc kh sau:
H2S, O2, O3, HCl

Gv cho hc sinh ln bng lm bi.

T: Sinh - ha

5. 2H2S + O2
2S + 2H2O
* H 2: hs tr li.
Dn ln lt tng kh qua dung dch KI c h tinh bt.
+ h tinh bt ho xanh : kh O3
O3 + 2KI + H2O
2KOH + I2 + O2
+ khng c hin tng g : H2S, O2, HCl
Dn ln lt 3 kh cn li qua dung dch AgNO3
+ kh to kt ta en : H2S
H2S + 2AgNO3
Ag2S + 2HNO3
+ kh to kt ta trng : HCl
HCl + AgNO3
AgCl + HNO3
+ khng c hin tng g : O2
* H 3: Hs ln bng lm bi tp 4/132/SGK

Gv cho Hs nhn xt, sa cha, b


sung
* H 3: Gv cho Hs ln bng lm
0, 650
0, 224
= 0, 01(mol ) ; nS =
= 0, 007( mol )
n
Zn =
bi tp 4/132/SGK
65
32
0

t
S + Zn
ZnS

Ta c :

nZn nS
>
=> Zn d
1
1

nZn d = 0,01 0,007 = 0,003 (mol)


Gv cho Hs nhn xt, sa cha b => mZn d = 0,003 . 65 = 0,195 (g)
sung, ghi im
nZnS = nS = 0,007 (mol)
=> mZnS = 0,007 . 97 = 0,679 (g)
* H 4: Hs ln bng lm bi tp 5/132/SGK.
* H 4: Gv cho Hs ln bng lm 3S + 2Al t Al S
(1)

2 3
bi tp 5/132/SGK.
1,5x x
t
S + Fe
(2)
FeS
y y
0

1, 28

= 0, 04(mol )
Gv cho Hs nhn xt, sa cha , nS =
32
b sung
Gi x, y ln lt l s mol ca Al, Fe (x, y > 0)
Theo (1), (2) : nS = 1,5x + y = 0,04 (3)
mhh = mAl + mFe = 27x + 56y = 1,1 (4)
t (3), (4) =>
x = 0,02
y = 0,01
mAl = 0,02 .27 = 0,54 (g)

% mAl =

0,54
.100% = 49%
1,1

%mFe = 51%
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

Ngy son:

Tit:
n tp v:SO2 - SO3 - H2SO4

I. Mc tiu bi hc:
- Tip tc cng c kin thc ca tit 53,54 .
- Lm cc bi tp c lin quan n tnh cht ho hc ca SO 2, SO3, H2SO4.
II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Cho bit im ging v * H 1:Hs ln bng tr li.
khc nhau v tnh cht ho hc ca - Ging nhau : u c tnh cht ho hc ca oxit axit.
SO2 v SO3.
+ Lm qu tm m ho
+ Tc dng vi oxit bazo tan ,bazo tan to mui
SO2 + 2NaOH
Na2SO3 + H2O
SO3 + 2NaOH
Na2SO4 + H2O
- Khc nhau:
+ SO2 va c tnh oxi ho va c tnh kh
SO2 + 2H2S
3S + 2H2O
0

2SO2 + O2 xt,t 2SO3


+ SO3 khng c tnh oxi ho, khng c tnh kh.
* H 2: Cho bit tnh cht ho hc
* H 2: hs tr li.
ca H2SO4 long v c.
H2SO4 long : l mt axit mnh
+ lm qu tm ho
Gv cho hc sinh tr li.
+ tc dng vi oxit bazo, bazo to mui
+ tc dng vi mui khc
+ tc dng vi kim loi trc H2
Gv cho Hs nhn xt, sa cha, b
H2SO4 c : c tnh oxi ho mnh
sung
+ tc dng hu ht cc kim loi tr Au, Pt
+ tc dng vi nhiu phi kim , hp cht
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

H2SO4 c ngui khng tc dng


c vi cht no?
* H 3: Gv cho Hs ln bng lm bi
tp 8/139/SGK

T: Sinh - ha

+ rt ho nc
H2SO4 c ngui khng tc dng vi Al, Fe.
* H 3: Hs ln bng lm bi tp 8/139/SGK
Fe
+
2HCl
+
H2

FeCl2
(1)
FeS
+
2HCl
+
H2S

FeCl2
(2)
H2S + Pb(NO3)2
+ 2HNO3

PbS
(3)
2, 464

23,9

= 0,11(mol ) ; nPbS =
= 0,1(mol )
Gv cho Hs nhn xt, sa cha b nhh kh = 22, 4
239
sung, ghi im
t (3) : nH S = nPbS = 0,1(mol )
2

t (2) : nFeS = nH S = 0,1(mol )


2

=> nH = 0,11 0,1 = 0, 01(mol )


2

M nFe = nH = 0, 01(mol )
mFe = 0,01.56 = 0,56(g); mFeS = 0,1.87 = 8,7(g)
2

% mFe =

0,56
.100% = 6% ; %mFeS = 94%
9, 26

4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son:
n tp v:Axit sunfuric v mui sunfat

Tit:

I. Mc tiu bi hc:
- Cng c tnh cht ca axit H2SO4 v mui SO42 .
- Lm cc bi tp c lin quan n tnh cht ho hc ca axit H 2SO4 v mui
bi tp nhn bit, bi tp pha ch dung dch, bi tp nh lng.
GV: L nh Yn

SO42 :

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

II. Chun b :
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1:Nhn bit dung dch * H 1:Hs ln bng tr li.
H2SO4 v mui sunfat ta dng Dng dung dch Ba2+, hin tng quan st c l c kt
thuc th no? Hin tng quan ta trng c to thnh.
st c l gi?
Ba 2+ + SO42
BaSO 4

* H 2: Bng phng php ho


hc hy nhn bit cc dung dch
sau: HCl, H2SO4, HNO3, H2S.

* H 2: hs tr li.
Mt
HCl
Tt

H2SO4

HNO3

Dd BaCl2 Ko hin
Ko hin
tng
tng
trng
Dd
Ko hin

AgNO3
tng
trng
H2SO4 + BaCl2
BaSO4 trng + 2HCl
HCl + AgNO3
AgCl trng + HNO3
Gv cho hc sinh tr li.
H2S + 2AgNO3
Ag2S en + 2HNO3
* H 3: Hs ln bng lm bi tp.
Mt
Gv cho Hs nhn xt, sa cha,
HCl
H2SO4
HNO3
Tt
b sung
Dd BaCl2 Ko hin
Ko hin
tng
tng
trng
Dd
Ko hin

AgNO3
tng
trng
* H 4: Hc sinh trnh by kin
* H 3: Ch dng thm qu tm
a) mddH SO 98% = D.V = 1,84.100 = 184(g)
hy nhn bit cc dd sau :
40
H2SO4, Ba(OH)2, K2SO4, NaCl 184g H2SO498%
40%
mH O
0%
58
2

Gv cho Hs nhn xt, sa cha


b sung, ghi im
GV: L nh Yn

H2 S
Ko hin
tng
en

H2 S
Ko hin
tng
en

Trng THPT C T.

* H 4: C 100ml dd H2SO4
98% ( D = 1,84 g/cm3). Ngi
ta mun pha long th tch
H2SO4 trn thnh dung dch
H2SO4 40%.
a) tnh th tch H2O cn dng .
b) Khi pha long phi tin hnh
nh th no?

T: Sinh - ha
184 40
184.58
=
mH 2O =
= 266,8( g )
mH 2O 58
40
VH 2O =

266, 7
= 266, 7(ml )
1

b) ly 266,7 ml H2O cho vo bnh nh mc, cho100 ml


H2SO4 98% vo khuy u nh tay.
* H 5: Hc sinh ln bng lm bi.
a) 2Al + 3H2SO4(l)
(1)
Al2(SO4)3 + 3H2
x
1,5x
1,5x
Zn + H2SO4(l)
(2)
ZnSO4 + H2
y
y
y
nH 2 =

* H 5:
Cho 18,4 g hn hp 2 kim loi
Zn, Al vo dd H2SO4 long d
thu c 11,2 lt kh (ktc).
a) tm khi lng mi kim loi.
b) tm th tch dd H2SO4 2M
bit trung ho lng H2SO4 d
bng 200 ml KOH 2M.

mH 2O

11, 2
= 0,5 = 1,5 x + y
22, 4

mhh = 27x + 65y = 18,4


t (3), (4) => x = 0,2 ; y = 0,2
mAl = 0,2.27 = 5,4 (g) ; mZn = 0,2.65 = 13 (g)
b) theo (1) v (2) :

(3)
(4)

nH 2 SO4 pu = nH 2 SO4 (1) = nH 2 SO4 (2) = 1,5 x + y = 0,5(mol )

H2SO4 + 2KOH
K2SO4 + 2H2O

(5)

1
1
n KOH = .2.0, 2 = 0, 2( mol )
2
2
= nH 2 SO4 pu + nH 2 SO4du = 0,5 + 0, 2 = 0, 7(mol )

nH 2 SO4 du =
nH 2 SO4bd

VH 2 SO4 2 M =

0, 7
= 0,35(l )
2

4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:

Ngy son:
Tit:
n tp v:Cc dng bi tp lin quan n tnh cht ca oxi lu hunh
I. Mc tiu bi hc:
- Cng c , n tp v oxi, lu hunh.
- Cng c k nng lm bi tp hon thnh s phn ng, nhn bit kh,nhn bit
dung dch, iu ch, bi tp nh lng.
GV: L nh Yn

Trng THPT C T.

T: Sinh - ha

II. Chun b:
1. Gio vin:
Chun b gio n, h thng cu hi + bi tp
2. Hc sinh:
Sch v ghi chp, hc bi, lm bi tp nh.
III. Phng php:
m thoi tho lun.
IV. Tin trnh day hc:
1. n nh lp:
Ngy ging
S s
Ghi ch
Lp 10A2
25
Lp 10A3
26
2. Kim tra bi c: khng kim tra
3. Bi mi:
Hot ng ca gio vin
Hot ng ca hc sinh
* H 1: Hon thnh s phn
* H 1:Hs ln bng tr li.
t
ng( ghi r K nu c)
1. S + H2
H2 S
0

t
2. 2H2S + 3O2
2SO2 + 2H2O
0

(1)

H2S

(2)

SO2

(3)

SO3

(4)

H2SO4

3. 2SO2 + O2 xt,t 2SO3


(5)
(6)
4. SO3 + H2O
H2SO4
BaSO4
(7)
(8)
(9)
FeS
H2S
S
Na2SO3
5. H2SO4 + BaCl2
BaSO4 trng + 2HCl
t
6. S + Fe
FeS
7. FeS + HCl
FeCl2 + H2S
8. SO2 + 2H2S
3S + 2H2O
* H 2: Bng phng php ho 9. 3S + 6NaOH
2Na2S + Na2SO3 + 3H2O
hc hy nhn bit cc kh sau: O 2, * H 2: hs tr li.
O3, H2S, HCl, SO2, CO2.
Mt
HC
O2
O3
H2 S
SO2
Tt
l
0

Gv cho hc sinh tr li.

Gv cho Hs nhn xt, sa cha, b


sung

Dd KI Khng
+ HTB ht
Dd
Khng
AgNO3 ht
Dd Br2

dd
xanh

Khng
ht
en

Kh
ng
ht
t
rn
g

Khng
ht

Dd
Khng
Ca(OH ht
)2
O3 + 2KI + H2O
2KOH + I2 + O2
H2S + 2AgNO3
Ag2S en + 2HNO3
HCl + AgNO3
AgCl trng + HNO3
GV: L nh Yn

Kh
ng
ht
Kh
ng
ht
Mt
mu
Br2

CO
Khng
ht
Khng
ht
Khng
ht

trng

Trng THPT C T.

* H 3: Nhn bit cc dung dch


sau bng phng php ho hc:
Na2SO4, NaOH, H2SO4, KCl,
HNO3.
Gv cho Hs nhn xt, sa cha b
sung, ghi im

T: Sinh - ha

SO2 + Br2 + 2H2O


2HBr + H2SO4
CO2 + Ca(OH)2
CaCO3 + H2O
* H 3: Hs ln bng lm bi tp.
Mt
Na2S
KCl
H2SO4
HNO3
NaOH
Tt
O4
Qu tm tm

tm
xanh
Dd
Ko hin trng Ko hin trn
BaCl2
tng
tng
g
H2SO4 + BaCl2
BaSO4 trng + 2HCl
Na2SO4 + BaCl2
BaSO4 trng + 2NaCl
* H 4: Hc sinh trnh by kin
t , xt
2KClO3
2KCl + 3O2
0

* H 4: Cho cc cht sau: S + O2 t SO2

KClO3, S. hy iu ch SO2, SO3.


2SO2 + O2 xt,t 2SO3
0

* H 5 : Gv cho Hs gii bi tp
8/147 SGK.
Cho Zn, Fe tc dng vi S d thu
c cc sn phm no sau phn
ng?

* H 5: Hc sinh ln bng lm bi.


t
Zn + S
ZnS
0

t
Fe + S
FeS
ZnS + H2SO4
ZnSO4 + H2S
FeS + H2SO4
FeSO4 + H2S
Gi x,y ln lt l s mol ca Zn, Fe
mhh = 65x + 56y = 3,72

nH 2 S =

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1,344
= 0, 06(mol )
22, 4

Hn hp ZnS, FeS, S tc dng vi


H2SO4 long th cht no tham gia T (1),(2),(3),(4) : n = x + y = 0,06
(6)
H S
phn ng, thu c sn phm g?
T (5), (6) : x = 0,04 ; y = 0,02
Kh thot ra l kh g? S mol l
mZn = 0,04.65 = 2,6(g) ; mFe = 0,02.56 = 1,12 (g)
bao nhiu?
Gv sa cha , b sung.
4. Cng c dn d Bi tp v nh:
n tp l thuyt. Lm bi tp trong SGK v SBT.
V. Rt kinh nghim:
2

GV: L nh Yn