You are on page 1of 8

7t?

Al
d

4E

. 1haerup4.. br,r4/rrr/
.Peui

sHu,L

R4

frr

/$rdfi">
:-r1r-

.,& //-L"42)
-.L .42 ./-rta/a a

1z

'?a,tu/dN t
-.-ff

fr'*z&
4r./41r%.

, /UL*z:

ru

OA\&e,

a' /

t%-n-.

-4'

<ru.ftloYtuL

'n 4t

^1

/r/z-

'.

/0t, /r.fl, (x44)

b.ru#

rPaztZuzte

cs;/ frb'{

e//r?,z

/?v4/y'
,

,,

fr4r-

futr.h

_t
: I
I

.&zuu;z.tz-

,/z/bre

//r?ficl

"'

,ilar:

A.rL

a/4r/ZL' /fu?, hzrL


s2t

re/z

/, / il///./"tz-,

.nr;,ohru-zth7,

*/Ji

/Llldo .4/

)/) o/ ;'

Zrit- %.V

.4-

aru_-

:czuQ

_,4

rE-r

Enigma Otiliei

- George Cdlinescu

I Unul dintre cei mai important scriitori este George Cdlinescu. Acesta a realizat numeroase opere printre care se evidentiaza romanul ,,Enigma Otiliei".

tip balzacian. Una din teme o reprezintd mogtenirea gi este reliefata prin incercarea rudelor de a obline averea bitr6nului, Costache Giurgiuveanu. O alta tema este avarifia gi il are in prim-plan pe acelagi personaj. Prin Stdnicd Ra]iu gi incercdrile lui disperate de a urca pe scara sociala este reprezentata tema parvenitismului(arivism). Familia gi paternitatea sunt gi ele teme reprezentative ale realismului care completeazd panorama societAtii rom6negti la ?nceputul secolului al XX-lea. Tema iubirii este reflectata prin prezentarea evoluliei triunghiului amoros Felix-Otilia-Pascalopol.
Tematica este complexa, specifica realismului de

Titlul reprezinti conlinutul de idei gi este constituit din substantivul propriu ,,Otilia" care se refera la imaginea personajului principal feminin proiectatd in toate celelalte personaje. Titlul inilial ,,Pirinlii Otiliei" ar fi surprins doar ipostaza acesteia de orfana gi ar fi reflectat doar tema paternitSfii, de aceea Cdlinescu r-enunla la el, titlul final prefigur6nd at6t complexitatea personajului cat gi complexitatea tematica.

1. Ronti*rul este o specie literar6 narativa de mari dimensiuni care prezinta o actiune ampla, complexa, derulata pe mai multe fire epice la care participa un numar mare de
i:ersonaje.

ll.

2. Opera literara ,,.Ian" apartine genului epic deoarece modul de expunere predon:inant este naratiunea inrhibata cu descrierea gi diaogul. Se remarca prezenta unui narator omniscient

omniprezent care nareaza faptele la persoana a III-a dintr-o perspectiva narativa nonfocalizata, fiind vorba despre o naratiune heterodiegetica. 3. ztctiunea este cranologica ;i se desfasoara pe momentele subiectului. ln expozifiune este prezentat Felix Sima un t6ndr de 18 ani care vine la Bucuregti la tutorele sau, Costache Giurgiuveanu pentru a urma cursurile facultilii de medicina. T6ndrul ii cunoagte pe membrii familiei
Tulea 5i pe Otilia Mdrculescu fiica vitrega a lui Giurgiuveanu.

qi

lntriga se realizeazd in jurul averii bdtr6nului, sora sa Aglae Tulea, incercdnd din rdsputeri sa o obfinS. De asemenea, Felix se indrdgostegte de Otilia.

ln desfdgurarea acliunii sunt surprinse mai multe evenimente. Costache Giurgiuveanu

se

imbolndveSte 5i este supravegheat de totri membrii familiei. Felix devine gelos pe Leonida pascalopol

datorita atenfiei pe care i-o acorda Otiliei. Aceasta pleaci impreund cu mogierul la Paris, iar Felix o cunoa$te pe Georgeta, incercdnd sa se rdzbune pe Otilia. Cei doi tineri se impacd.
Punctul culminant consta in moartea bdtr6nului determinata de faptul ca Stdnicd Raliu ii furd banii. ln celalalt plan Felix gi Otilia merg la mogia lui Pascalopol, el ii mdrturisegte iubirea, promilandu-i ca-i va

fi aldturi, dar dimineala acesta descoperd ca Otilia plecase in strdindtate cu Pascalopol unde ulterior
s-au cdsdtorit.

Deznoddmdntul estO prezentat in ,,Epilog". Dupd rdzboi, Felix se int6lnegte cu Pascalopol gi afla ca divorfase de Otilia iar aceasta se recdsdtorise cu un conte gi cdlitorea prin lume. Felix devine

un medic recunoscut, profesor universitar $i are o familie implinita. Stdnicd Ra[iu o pdrdsise
Olimpia gi se cdsdtorise cu Georgeta, avand un cabinet de avocatura gi urm6nd sa intre in politica.

pe

4. Aceasta acliune ampla este in acelagi timp complexa, ea derul6ndu-se pe mai multe fire epice, constituite in mai multe planuri narative. Primul plan este reprezentat de burghezia rom6neasca de la inceputul secolului al XX-lea gi are ca nucleu tema mogtenirii, a avariliei gi a arivismului. Acest plan se construiegte in jurul averii lui Costache Giurgiuveanu care amdna infierea Otiliei degi o iube;te ca pe propria fiica. Mogtenirea este v6nata de clanul Tulea care dupi moartea bdtr6nului rdscolegte toata casa pentru a gisi banii gi in noaptea de priveghi card mobila gi vesela din casa bitr6nului in casa lor. Singurii neafectali de acest cinism sunt Felix, Otilia gi Pascalopol care urmiresc uimili spectacolul grotesc. De altfel in jurul celor

trei se contureazd un al doilea plan, al iubirii. Pentru fiecare dintre ei aceasta experien[a capdti un alt sens: pentru Pascalopol, Otilia inseamnd o incercare de a recupera timpul, pentru Otilia relafia cu Pascalopol reprezinti implinirea nevoii de a cunoagte paternitatea iar relalia cu Felix este mai degrabd una materna, pentru Felix iubirea o reprezintd o treapta in maturizarea sa.
Opbra literara ,, Enigma Otiliei" se incadreazi in estetica realismului, in primul 16nd, datorita tematicii de natura sociala. De asemenea in text sunt redata intdmpldri verosimile desfdgurate in limite de spaliu gi timp clar delimitate. O alta trdsdtura a realismului o reprezintd ideea conform
cdreia omul este rezultatul mediului in care triiegte. ln acest context personajele intruchipeazd tipuri umane surprinse in imprejurdri tipice: tipul avarului, naivului. Un alt aspect al realismuluiil reprezintd viziunea obiectiva a naratorului. Acesta nu se implica

in destinul personajelor, nu le judeca gi nu-gi exprima opinii proprii, lds6nd cititorului libertate
absoluta de receptare gi interpretare. ln text apar personaje tipice precum Felix, care intruchipeazd

tipul intelectualului, Otilia, care femeia misterioasa, Pascalopol reprezintd gentilomul,


Giurgiuveanu este avarul, Stdnice Raliu arivistul gi Aglae reprezintd baba absolutd.

Costache

5. Personajele sunt numeroase, cele mai multe sunt personajele episodice: Georgeta, Doctorul,

Weisenbach, Titi, Simion Tulea. Personaje secundare sunt Stdnicd Raliu, Aglaie, Pascalopol. Personajele principale sunt Felix, Otilia, Costache.

tehnica pluriperspectivismului, specifica modernismului. .& Costache Giurgiuveanu o numegte ,,fe-fetita mea" subliniind candoarea acesteia, Pascalopol o considera ,,o mare gtrengdritd, cu talent de artista", iar Felix o considera,,adorabila, atrdgdtoare, culta" ,,,ofata superioara". Pe de alta parte Stdnicd Rafiu intrezdregte dorinfa ei de pasiune afirm6nd: ,, degteapta fata, gtiu ca se descurca in viala". Aglae o numegte ,,depravata, stricata" iar Aurica are mereu impresia ca Otilia ii fura mereu iubitii.

reallzata de cdtre narator care-i contureazd trdsdturile fizice: ,,o fald prea alba, ochii prea albagtri" . Portretul ei este completat prin caracterizarea directa de cdtre celelalte personaje, naratorulfolosind

Cele mai multe trdsdturi se evidenliazd prin caracterizarea indirecta. Faptele gi comportamentul sale releiva un anumit dezinteres fata de opinia celorlalli, camera ei fiind

--\ -

caracterizata printr-o dezordine oarecum studiata. Voalurile fine te la intdmplare.

gi bijuteriile deosebite par

Otilia este o t6ndra cocheta gi eleganta care cunoagte bunele maniere, dar care vizeazd derutarea celorlalfi. Se ageazd in bralele lui Pascalopol gi-l m6ng6ie asemenea unei feti[e, ii spune caI iubegte, dar pleacd impreuna cu Pascalopol la Paris. Acest amestec de copildrie gifeminitate este de altfel, trdsitura sa principala.

;2
-'-

lii

iubegte tatdl degi gtie ca acesta ar putea sa o lase falita din cauza avariliei gi nu-l preseazd

in nici un fel.
-7

,i ;'

Atitudinea pe care o are fata de avere este gi ea discutabila. ii dispreluiegte pe cei din clanul Tulea care ciuta tensionafi bani bdtr6nului gi care car5, in noaptea priveghiului, toate lucrurile din
casa acestuia.

Lui Felix ii spune ca nu vrea ca din cauza condiliei sa ii ingreuneze ascensiunea sa ca medic. ln cele din urma insa, pleacd impreuna cu Pascalopol. Toate aceste trdsdturi fac din Otilia un personaj ce reprezinti condilia femeii. lntr-o societate

coordonata de ace5tia in plan politic, economic, social. Otilia este obligata sa-gi programeazi o strategie de supravieluire. ln acest sens nu implinegte iubirea cu Felix. Pentru a-gi asigura permanenta prezenta in sufletul acestuia, in acelagi timp se cdsdtoregte cu Pascalopol care ii asigura confortul, chiar gi luxul ce o poate face sa se simtd implinita in plan material gi social.
Ea insagi se autocaraterizeaza,, noi triim 5-6 ani! Pe urma am sa capit ( i _zb6rcituri pe obraz" dovedind ca este constienta de relativitatea frumusefii.

a bdrbalilor

cearcdne la ochi,

6.

Un rol important in caracterizarea personajului il are relalia sa cu Felix. lmediat dupd venirea in Bucuregti al acestuia, ea joaca rolul covdrgitor in inilierea lui in plan social. Se poate vorbi despre o

atitudine materna fata de acesta. Ulterior, datorita faptului ca amAndoi sunt orfani apare nevoia de sus[inere reciproca iar relalia lor devine una fraterna. C6nd Felix descoperi ca se indrdgostegte, ii mdrturisegte Otiliei, iar aceasta rade copildregte de el, dar in acelagi timp face astfel incdt sentimentele lui Felix sa se intensifice. ii stdrnegte gelozia pin cdldtoria la Paris gi se arata ea ins5gi geloasa pentru relafia lui cu
Georgeta. Gestul ei de-al pdrdsi pe Felix imediat dupd ce i-a promis ca va fi doar a lui, o transforma intr-

I \ \t"
\
'

o enigma. Niciodatd Felix nu va inlelege adevirul motiv; putea fi dorin[a de a nu-l impiedica in
cariera, putea fi incercarea de a rdm6ne proiectata in amintirile lui. Oricare ar fi fost motivul, pentru

fetix a ramas un gest egoist. ln final, cdnd Felix vede fotografia ardtata de Pascalopol, nu
recunoagte, vizdnd doar,,o femeie picanta".

ln opinia mea, relafia dintre cele doua personaje are rol dublu, in primul rdnd este un pas decisiv in maturizarea lui Felix , iar, in al doilea rdnd, contureazd tipul femeii misterioase, prin care
se concretizeazd eternul feminin.

7. Un rol important in arhitectura romanuluiil reprezintd relalia dintre incipit gi final. lncipitul consta in descrierea strdzii Antim, din perspectiva lui Felix Sima, care da dovada de nesiguran!a, fiind

impresionat de intunericul strdzii dar gi de ridicolul arhitecturii determinat de contrastul dintre esenla gi aparenta. Gesturile tanarului evidenliazd indoiala gi ezitare. Casele degi sunt scunde au vitralii imense, iar coloanele sunt fdcute din lemn sculptat gi vopsit. Acest incipit, ca gi scena din casa batranului Costache Giurgiuveanu, are un rol revelator deoarece prezintd condilia locuitorilor acestei strdzi, mici burghezi care incearcd sa epateze, prezintd locul gi spafiul ac]iunii. lntrarea in casa Giurgiuveanu prezintS personajele, dar gi conflictele ce urmeazi a fi derulate, astfel incipitul av6nd 5i
rol prefigurator.

strizi de cdtre doctorul Felix Sima aflat la maturitate. Strada nu-l mai inspaimanta ci ii trezegte nostalgii. lntrarea in casa Giurgiuveanu pdstreazd parca
Finalul consta in strdbaterea aceleagi

ecoulvorbelor batranului de la prima lorintdlnire:,,nu, nu sta nimeniaici".


ln opinia mea, intre incipitul gi finalul operei se stabilegte o relalie de simetrie $i opozilie care dau textului ciclicitate. Este astfel sugerata continuitatea 5i ciclicitatea vie!ii , specifica viziunii populare asupra lumii.

lll. Opera literara ,,Enigma Otiliei" de George Cilinescu ocupa un loc aparte in literatura
romdnd prin complexitatea ei gi a personajului principalfeminin. Otilia intruchipeaza eternulfeminin, viziunea autorului asupra feminitatii, definita prin complexitatea sufletului, prin imprevizibilul care o
invaluie, prin farmec si prin delicatete.

ln concluzie, romanul ,,Enigma Otiliei" se constituie intr-o capodopera a scriitorului


originalitatea gi prin capacitatea acestuia de a contura destine.

prin