นักกฎหมายที่ดีในทัศนะคติของท่าน

* kerorina
ข้าพเจ้าเคยได้ยินสุภาษิตกฎหมายบทหนึ่งกล่าวว่า ‘Ubi societas, ibi ius’ หมายถึง ‘ที่
ใดมีสังคม ที่นั่นย่อมมีกฎหมาย’ เพราะกฎหมาย คือ เครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อควบคุม
สังคมให้ดารงอยู่ในความสงบสุข บ้านเรือนไม่อาจขาดเสาเข็มได้ฉันใด สังคมก็ไม่อาจขาด
กฎหมายได้ฉันนั้น (อุปมาอุปไมยได้ดีครับ) นักกฎหมายจึงเป็นบุคคลสาคัญที่เปรียบเสมือน
วิศวกรของสังคมมีหน้าที่ออกแบบและควบคุมการใช้กฎหมาย (เหมือนกับว่าขาดข้อความไป
ช่วงหนึ่งครับ ... น่าจะประมาณว่า แต่นักกฎหมายย่อมมีทั้งดีและไม่ดี) แล้วนักกฎหมาย
แบบใดจึงจะเรียกว่าเป็นนักกฎหมายที่ดีได้?
ประการแรก นักกฎหมายที่ดีต้องมีความเฉลียวฉลาด มีเหตุมีผล มีระบบความคิดเป็น
ตรรกะ ช่างคิด ช่างสังเกตุ (ระวังนะครับ สังเกต เขียนแบบนี้ครับไม่มี สระอุ ครับ) รอบคอบและ
รอบรู้กฎหมายเป็นอย่างดี
ประการที่สอง เป็นคน

ช่างพูด ช่างเจรจา คือ พูดจาได้น่าเชื่อถือ รู้จักอ้างเหตุผลต่างๆ

มาประกอบแนวคิดของตนเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตาม ไม่ใช่เก่งแต่ปาก สักแต่ว่าพูดไปอย่างเดียว
อันจะทาให้เข้าสานวนไทยว่า ‘ปลาหมอตายเพราะปาก’ (พี่ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรนัก ในส่วน
นี้ ลักษณะเช่นนี้ น่าจะเหมาะกับพวกนักการทูตมากกว่าครับ ส่วนนักกฎหมาย น่าจะเขียนว่า
เป็นผู้ใช้เหตุผลมาสนับสนุนในสิ่งที่พูด ซึ่งอาจจะไม่ได้มุ่งให้ผู้อื่นคล้อยตามแต่อย่างเดียวครับ)
ประการที่สาม มีความเข้าใจในตัวกฎหมายอย่างถ่องแท้ นักกฎหมายที่ดีไม่ใช่แค่
ท่องจามาตราต่างๆ ได้อย่างนกแก้ว นกขุนทองเท่านั้น แต่จาเป็นต้องทาความเข้าใจตัวบท
กฎหมายด้วย สามารถนาหลักกฎหมายมาปรับใช้กับคดีต่างๆ ได้ (อย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย)
ประการที่สี่ มีทักษะทางด้านภาษา เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับ
ภาษาเป็นอย่างมากจาเป็นต้องตีความ อธิบายความ โดยใช้ภาษากฎหมายที่มีความเป็น
ปัจเจก แตกต่างจากภาษาวรรณคดีที่ใช้กันโดยทั่วไป กฎหมายไม่อาจใช้คาพรรณาเยิ่นเย้อ
ได้ จาเป็นต้อง (ใช้คาว่าจาเป็นต้อง เสมือนกับว่า ต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป ซึ่งบางทีอาจไม่ใช่ก็
ได้) ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน มีศัพท์เฉพาะ

ประการสุดท้าย คือ คุณธรรม ซึ่งข้าพเจ้าให้ความสาคัญกับคุณลักษณะข้อนี้มากที่สุด
นักกฎหมายที่ดีจะต้องเป็นคนซื่อสัตย์และฉลาด หากนักกฎหมายเป็นคนซื่อเพียงอย่างเดียวก็
อาจถูกคนคดโกงหลอกใช้ประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามหากนักกฎหมายฉลาด แต่ปราศจาก
คุณธรรมในจิตใจ ก็จะถูกกิเลสตัณหาครอบงา ใช้ความรู้ ความสามารถทางกฎหมายที่มีอยู่ไป
หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง (ข้อนี้เขียนดีครับ)
นักกฎหมายเป็นวิชาชีพ

(หนึ่ง)ที่มีบทบาทต่อสังคมสูง และได้รับความสนใจอย่างมากใน

ปัจจุบัน สถาบันต่างๆ ควรผลิตนักกฎหมายโดยเน้นที่ ‘คุณภาพ’ มากกว่า ‘ปริมาณ’ นอกกจาก
การสร้างเสริมความรู้แล้วต้องพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อผลิตนักกฎหมายที่ดี
ออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกาลังสาคัญที่จะพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป (ย่อหน้าสรุป เขียนได้ประทับใจคนตรวจมากครับ)

พี่ว่าน้องพัฒนาการเขียนไปได้ไกลมากจากครั้งเดิม เขียนได้มีสัมพันธภาพมากขึ้น
คาพูดต่าง ๆ อ่านแล้วรู้สึกเห็นภาพ และเข้าใจได้ชัดเจน อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับ
ก็เป็นส่วนน้อยมากครับ สรุปรวมคะแนนแล้ว พี่ให้น้อง 18 คะแนน เต็ม 20 คะแนน
(ถือว่าเยอะมาก ๆ เท่าที่จาได้ จากการตรวจเรียงความ คนที่ทาคะแนนได้เท่านี้ได้ มี
น้อยมากครับ สรุปสุดท้าย เก่งมากครับ ...)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful