ТРЕТА

КОНТРОЛН
А
ПИСМЕНА
РАБОТА
ПО
МАТЕМАТ
ИКА

3.

4.

5.
1 група
Име и
презиме

6.
7.

___________
_________

3(х+1)+5(у-2)=3
2(х+2)-3(у-3)=6
Реши го со метод на спротивни коефициенти:
2х-у=2
3х+4у=25
Реши го графички системот равенки
х+у=3
2у=х
Одреди го графикот на равенката:
9х+6у-1=10х+7у
Збирот на два броја е 161 а нивната разлика е 40. Кои се тие
броеви?
Еден двоцифрен број во однос на друг двоцифрен број
запишан со истите цифри но во обратен редослед, се однесува
како 4:7. Збирот на двата двоцифрени броја е 132. Кои се тие
броеви?
Напомена:
Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачата
под реден број 1-10поени.
Задача
Поени

Задачи:
1. Прове
ри
дали
подре
денио
т пар
(-3,-1)
е
решен
ие на
равен
ката
у=2х5?
2. Реши
го со
метод
на
замен
а
систе
мот:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вкупно

ТРЕТА
КОНТРОЛН
А
ПИСМЕНА
РАБОТА
ПО
МАТЕМАТ
ИКА
2

група
Име и
прези
ме:
_____
_____
_____
_____
__

Задачи:
1. Прове
ри
дали
подре
денио
т пар
(-4,-2)
е
решен
ие на
равен
ката
у=2х5?

2. Реши го со метод на спротивни коефициенти системот:
3(х+1)+5(у-2)=3
2(х+2)-3(у-3)=6
3. Реши го со метод на замена системот:
2х-у=2
3х+4у=25
4. Реши го графички системот:
х-у=2
х=3
5. Одреди го графикот на равенката:
9х+6у-1=10х+7у
6. Збирот на два броја е 27. Ако едниот број се зголеми 7 пати, а
вториот 3 пати, тогаш добиените производи се однесуваат
како 7:6. Кои се тие броеви?
7. Во еден кафез имало фазани и зајаци. Вкупно имало 35 глави
и 94 нозе. Колку биле фазани а колку зајаци?
Напомена:
Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачата
под реден број 1-10поени.

ТРЕТА
КОНТРОЛН
А
ПИСМЕНА
РАБОТА
ПО
МАТЕМАТ
ИКА

3.

4.

5.
3 група
Име и
презиме
_____
_____
_____
__

Задачи:
1. Прове
ри
дали
подре
денио
т пар
(-3,-2)
е
решен
ие на
равен
ката
у=2х5?
2. Реши
го со
графи
чки
систе
мот:

6.

7.

3(х+1)+5(у-2)=3
2(х+2)-3(у-3)=6
Реши го со метод на спротивни коефициенти:
2х-у=2
3х+4у=25
Реши го со метод на замена системот равенки:
х-2у=4
3х-6у=12
Одреди го графикот на равенката:
9х+6у-1=10х+7у
Пред 4 години таткото бил 7 пати постар од синот а по 4
години ќе биде 3 пати постар од него. По колку години сега
има секој од нив?
Колку е сега часот ако изминатиот дел од денот е двапати
поголем од преостанатиот?
Напомена:
Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачата
под реден број 1-10поени.

ТРЕТ
А
КОНТ
РОЛН
А
ПИС
МЕН
А
РАБО
ТА
ПО
МАТЕ
МАТ
ИКА
4 група
Име и
презиме
_____
_____
_____
____

1. Провери дали подредениот пар (-3,-2) е решение на равенката
у=2х-5?
2. Реши го со метод на замена системот:
3(х+1)+5(у-2)=3
2(х+2)-3(у-3)=6
3. Реши го со метод на спротивни коефициенти:
2х-у=2
3х+4у=25
4. Реши го графички системот равенки:
2х=1-у
у=х-1
5. Одреди го графикот на равенката:
9х+6у-1=10х+7у
6. Средната линија на еден трапез е 25см, а разликата на
неговите основи е 9см. Пресметај ги должините на основите
на трапезот.
7. Колку е сега часот ако изминатиот дел од денот е трипати
поголем од преостанатиот?
Напомена:
Задачите со реден број 2,3,4,5,6,7 носат 15 поени, само задачата
под реден број 1-10поени.
Задача
Поени

Задачи:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вкупно

Хггвј
хбкк

Бвбнн
м
Бввнб
бм
Бв
нббмн
Нбјкј
х

Фјгфј
гфцхг
вхбмн
,дрфгх
ј