.

SULIT 1103/1
PENTAKSIRAN SUMATIF 3 2013
TINGKATAN LIMA (SPM)
BAHASA MELAYU
Kertas 1
Ogos
I114 jam ^ua Jam ^ma belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi duabahagian: Bahagian A danBahagian B
2. Jawab soalan BahagianA dansatusoalandaripada Bahagian B.
3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak
TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU
Disediakan Oleh:
Kerajaan Negeri Terengganu
Dicetak oleh:
Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd.
Tclefon: 609-666 8611/6652/8601 Faks: 609-666 0611/0063
[Lihat haiaman scbclah]
1103/1 SULIT
http://edu.joshuatly.com/
SULIT
1103/1
Bahagian A
[Masadicadangkan : 45 minit]
[30 markah]
Gambar rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripadafaedah melancong.
Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah melancong. Panjang huraian
hendaklah antara 200hingga250 patah perkataan.
Menambahkan
maklumat dan
ilmu
Merapatkan hubungan
kekeluargaan
FAEDAH-
FAEDAH
MELANCONG
Menghilangkan
tekanan atau
stres
1103/1
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3 1103/1
Bahagian B
[ Masa yang dicadangkan : 1jam30 minit ]
[IOOmarkah]
Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 350 patah perkataan.
1. Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan untuk
menyediakan satulaporan tentang Hari Kokurikulum yangdiadakan di sekolah anda.
Sediakan laporan itu selengkapnya.
2. Ibu bapa menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang, namun apabila anak-anak
meningkat remajaadaantara mereka yangterlibat dengan pelbagai masalah sosial.
Jelaskan faktor-faktor yang mendorong berlakunya keadaan sedemikian.
3. Gejala rasuah dalam masyarakat boleh membawa banyak kesan negatif seperti
menaflkan hak rakyat serta menjejaskan imej negara.
Huraikan langkah-langkah yangbolehdiambil untukmenangani gejala ini.
4. Pergolakan dan peperangan yang beriaku di sesebuah negara bukan sahaja
menjejaskan keamanan negara tersebut malahan turut menjejaskan negara-negara
serantau.
Ulaskan peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dan pertubuhan-
pertubuhan di peringkat serantau dan dunia untuk menangani krisis ini.
5. Sesebuah karya sastera memang kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membentuk
peribadi mulia dan mampu dijadikan pedoman serta teladan dalam kehidupan
seseorang.
Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.
KERTAS SOALAN TAMAT
11031 SULIT
http://edu.joshuatly.com/
1103/2
SULIT
PENTAKSIRAN SUMATIF 3 2013
TINGKATAN LIMA (SPM)
BAHASA MELAYU
Kertas 2
Ogos
272 jam
Dua jam tiga puluh mini!
JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIBERITAHU
/. Kertas soalan ini mengandimgi empat soalan
2. Jawab semua soalan
3. Jawapan bagi Soalan 2(b), Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4berdasarkan
teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4dan Tingkatan 5
4. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi
1103/2
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bcrcetak
TERENGGANU NEGERI ANJUNG ILMU
Disediakan Oleh:
Kerajaan Negeri Terengganu
Dicelak oleh:
Percetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn Bhcl
Tele/on: 609-666 8611/6652/8601 Fates: 609-666 0611/0063
[Lihat halaman sebclahj
SULIT
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 1103/1
IABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013
BAHASA MELAYU
Kertas 1
Ogos
2y4 jam Dua jam lima belas rainit
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA
Kertas peratiiran pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
1103/1 SULIT
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 2 1103/1(PP)
GARIS PANDUAN KEPADA PEMERIKSA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
TINGKATAN 5, 2013
BAHASA MELAYU
BAHAGIAN A
Gainbar rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripadafaedah nielancong.
Huraikan pendapat anda tentang facdah-faedah melancong. Panjang huraian hendaklah
antara 200 hingga 250 patah perkataan.
Diharapkan : calon dapat menghuraikan facdah-faedah melancong
Merapatkan hubungan kekeluargaan
Menambahkan maklumat dan ilmu
Mcnghilangkan tckanan atau stres
BAHAGIAN B
Soalan 1
Sebagai sctiausaha sidang redaksi majaiah sekolali, anda ditugaskan untuk
menyediakan satu laporan tentang Hari Kokurikulum yang diadakan di sekolah anda.
Sediakan laporan itu selengkapnya.
Diharapkan : Calon dapat menulis scbuah laporan tentang Hari Kokurikulum yang diadakan
di sekolah.
Format: Laporan
- Tajuk - / markah
- Tandatangan / Nama penulis - / markah
Jikatiadaformat :tolak 2 markahmaksimum
Cadangan idea:
- Pengenalan, contohnya : Tajuk. tarikh, tempat
- Aktiviti berkaitan Hari Kokurikulum
contoh : Pameran, demonstrasi. gerai-gerai jualan dan sebagainya
- Aktiviti perkhemahan, contoh: pcrtandingan kekemasan khemah, gajet, kawad kaki dan
Iain-lain
- Perasmian penutup-penyampaian hadiah
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3 1103/1(PP)
Soalan 2
Ibu bapa menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang, namun apabila anak-anak
meningkat remaja ada antara mereka yang terlibat dengan pelbagai masalah sosial.
Jelaskan faktor-faktor yang mendorong berlakunya keadaan sedemikian.
Diharapkan :Calon dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong berlakunya keadaan
sedemikian.
Cadangan idea:
- sikap ibu bapa yang menganggap anak sudah besar dan boleh berdikari
- anakmenganggap diri mereka sudahdewasa / besar
- anak-anak mahukan kebebasan / tidak mahu dikongkong
- lebih terpengaruhdengan rakan sebaya
- dipengaruhi oleh media massa
- terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat kini
Soalan 3
Gejala rasuah dalam masyarakat boleh membawa banyak kesan negatif seperti
menafikan hak rakyat serta menjejaskan imej negara.
Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untukmenangani gejala ini.
Diharapkan :Calon dapat menulis tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk
menangani gejala rasuah
Cadangan idea:
- Pendekatan agama
- Didikan awal-berakhlak mulia daripada keluarga
- Melalui pendidikandi sekolah
- Peranan masyarakat
- Peranan kerajaan-melalui kempen dan peranan badan-badan bertanggungjawab
- Peranan media massa
- Penguatkuasaan undang-undang
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 4 1103/1(PP)
Soalan 4
Pergolakan dan peperangan yang beriaku di sesebuah negara bukan sahaja menjejaskan
keamanan negara tersebut malahanturut menjejaskan negara-negara serantau.
Ulaskan peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin-pemimpin dan pertubuhan-
pertubuhan di peringkat serantau dan dunia untukmenangani krisis ini.
Ulaskan.
Diharapkan :Calon dapat menulis tentangperanan yang boleh dimainkan oleh pemimpin-
pemimpin dan pertubuhan-pertubuhan di peringkat serantau dan dunia untuk
menangani krisis ini.
Cadangan idea:
-Kerjasama politik
-Kerjasamaketenteraandi sempadan
-Kerjasama pemimpin-pemimpin negara dengan pemimpin negara yang bergolak
-Bantuan ketentcraan-sebagai pasukan pengaman antarabangsa
-Peranan pertubuhan-pertubuhan serantau dan dunia seperti PBB, OIC, NAM: ASEAN
dan Iain-lain
Soalan 5
Sesebuah karya sastera memang kaya dengan nilai-nilai murni yang dapat membentuk peribadi
mulia dan mampu dijadikan pedoman serta teladan dalam kehidupan seseorang.
Berikan pendapatandatentang pernyataan tersebut.
Diharapkan :Calon dapat menulis tentang karya sastera yang dapat membentuk
peribadi mulia dan mampu dijadikan pedoman serta teladan dalam kehidupan
seseorang.
Cadangan idea:
-Nilai tanggungjawab
-Nilai kasih-sayang
-Nilai keberanian
-Nilai baik hati
-Nilai kcjujuran
-Menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif
* Kaitkan setiap nilai dengan karya sasterayang telah dibaca
* Terima sahaja mana-mana nilaimurni yanglain dan munasabah.
http://edu.joshuatly.com/
KRITERIA PENSKORAN BAHAGIAN A
PERINGKAT
Cemerlang
26-30
(28-30)
(26-27)
Kepujian
20-25
(23-25)
(20-22)
Memuaskan
15-19
(17-19)
(15-16)
Kurang
Memuaskan
10-14
(12-14)
(10-11)
Pencapaian
Minimum
01-09
(06-09)
(01-05)
KRITERIA
Karangan menepati tema bahan rangsangan
Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan
tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas
dan tepat.
Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan
mcnggunakan ungkapan yang menarik
Idea reievan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan
matang.
Karangan menepati tema bahanrangsangan
Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan
tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas.
Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.
Idea reievan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.
Karangan masih menepati temabahan rangsangan.
Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca
masih betul dan tepat. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
Penggunaan kosa kata umum.
Wacananya masihlengkap. Unsur bahasa masihbervariasi.
Idea masih reievan dengan temabahan rangsangan. Huraian ideamasih
jelas.
Karangan masih/kurangmenepati tema bahan rangsangan.
Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan
tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi
terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Penggunaan kosa kata terhad.
Wacana kuranglengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.
Idea kurang reievan dengan tema bahan rangsangan danhuraiannya kurang
jelas —
• Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.
• Banyak kesalahan bahasa dari segi katadan ayat.
• Idea tidak menepati tema bahan rangsangan
Ungkapan menarik : peribahasa, pantun, cogan kata, frasa menarik, petikan ucapan, kata-kata
hikmat, petikan hadis, maksud ayat Al-Quran, dan Iain-lain.
http://edu.joshuatly.com/
1103/1
SULIT
KRITERIA PERSKORAN : BAHAGIAN B
PERINGKAT
BAHASA
EDEA
PENGOLAHAN
CEMERLANG
80-100
(90-100)
(80-89)
• Penggunaan pclbagai jenis katayang luas dantepat
• Penggunaan pelbagai ayat majmukyang gramatis
• Ejaan dan Tanda Baca betul
• Laras Bahasa sesuai dgn tugasan
• Penggunaan Kosa Kata luas dan tepat
• Penggunaan unsur bahasa bervariasi
• Gaya Bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan
kata, atau frasa
• Wacana lengkap dan terdapatkesinambungan ideayang
jelas antara pcrenggan
Idea yang reievan
mengikut tugasan,
dihuraikan dgn jelas
dan
matang,disertakan
dengan contoh yang
sesuai
Pengolahan menarik
dan berkesan serta
pemerengganan
sesuai
KEPUJIAN
66-79
(73-79)
(66-72)
• Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat
• Penggunaan pelbagai ayatmajmukyang gramatis tetapi
terdapat kesalahan yang minimum
• Ejaan dan Tanda Baca betul
• Laras Bahasa sesuai dengan tugasan
• Penggunaan Kosa Kata luas dan tepat
• Penggunaan unsur bahasa bervariasi
• Gaya Bahasa menarik darisegi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan sepertiperibahasa, pantun,cogan
kata, atau frasa
• Wacana lengkap &terdapat kesinambungan ideaygjelas
antara pcrenggan
Idea yang reievan
mengikut tugasan,
dihuraikan dengan
jelas, discrtakan
dengan contoh yang
sesuai
Pengolahan menarik
dan berkesan serta
pemerengganan
sesuai
BA1K
51-65
(58-65)
(51-57)
• Penggunaan pelbagai jenis katasesuai
• Penggunaan ayat majmuk gramatistetapi terdapat
kesalahan yang minimum
• Ejaan dan Tanda Baca masih betul
• Penggunaan kosa kata umum
• Laras Bahasa sesuai mengikut tugasan
• Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi
• Gaya Bahasa yangkurangmenarik dari segi keindahan
bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan
• Wacana masih lengkap
Idea masih reievan
mengikut tugasan,
huraian isi masih
jelas dan contoh
masih sesuai
Pengolahan masih
menarik dan
pemerengganan
masih sesuai
MEMUASKAN
36-50
(43-50)
(36-42)
• Penggunaan pelbagai jenis kata terhad
• Ayat kurang gramatis
• Ejaan dan Tanda Baca betul tetapiterdapatkesalahan
yang minimum
• Penggunaan kosa kata umum dan terhad
• Laras Bahasa kurang sesuai
• Wacana masih / kurang lengkap
• Penggunaanunsur bahasa kurang bervariasi
• Gaya Bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa
dan penggunaan ungkapan kurangberkesan
• Wacana masih / kurang lengkap
Idea masih reievan
mengikut tugasan,
huraian isi kurang
jclas dan contoh
kurang sesuai
Pengolahan kurang
menarik
KURANG
MEMUASKAN
21-35
(28-35)
(21-27)
• Penggunaan kata kurang tepat
• Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
• Terdapat kesalahan ejaan dan tanda bacayangketara
• Unsur bahasa tidak bervariasi
• Gaya Bahasadari segi keindahan bahasadan penggunaan
ungkapan lemah
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak
scimbang
Idea masih reievan /
idea bercampur aduk
dan huraian tidak
jelas / tidak
barkembang dan
contoh tidak sesuai
Pengolahan tidak
menarik
PENCAPAIAN
MINIMUM
01-20
(11-20)
(01-10)
• Keseluruhannya menunjukan penggunaan kata dan ayat
yang tidak gramatis
• Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
• Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan
ungkapan lemah dan tidak menarik
• Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami
• Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak
scimbang dan tidak sesuai
Idea bercampur aduk
dan huraian tidak
jclas / tidak
berkembang dan
contoh tidak sesuai
Pengolahan tidak
menarik
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 1103/2
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2013
BAHASA MELAYU
Kertas 2
Ogos
2y2 jam Dua jam tiga puluh minit
PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN GURU / PEMERIKSA SAHAJA
Kertas peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak
[Lihat halaman sebelah
1103/2 (PP) SULIT
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 2 1103/2(PP)
Soaian 1
Pendahuluan Markah
Petikan membincangkan kelebihan / kebaikan / faedah / manfaat taman awam kepada masyarakat di
Malaysia / dinegara ini. 2
Petikan membincangkan kelebihan / kebaikan / faedah / manfaat taman awam kepada masyarakat 1
Isi Tersurat (4 - 12 markah) Kepentingan ;
1. dapat memberikan ruang yang selesa daripada impak rekreasi 2
2. dapat memberikan ruang yang selesa daripada impak keindahan alam 2
3. memberi peluang penduduk berinteraksi antara satu sama lain 2
4. membantu integrasi sosial 2
5. membantu kesejahteraan hidup rakyat. 2
6. memperoleh peningkatan tahap kesihatan melalui pelbagai aktiviti fizikal 2
7. mampu memberikan kelegaan daripada tekanan kehidupan seharian 2
8. mempengaruhi tahap kesegaran mental pengguna 2
9. membawa kepada peningkatan ekonomi setempat 2
10. dapat memulihara tanah 2
11. memberi teduhan kepada pengguna. 2
12. memainkan peranan dalam kawalan banjir 2
13. dapat membantu usaha untuk mengurangkan kesan pulau haba 2
Isi Tersirat (4 - 12 markah) Cara;
1. pengunjung sentiasa menjaga kebersihan taman / mematuhi carapenggunaan taman 2
2. bergotong-royong untuk membersihkan taman 2
3. mengadakan kempen kepentingan taman awam 2
4. penguatkuasaan undang-undang / peraturan 2
Kesimpulan
1. Kesedaran ahli masyarakat / orangramai perlu dalam mengekalkan kewujudan taman
awam demi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.
2. Rakyat perlumemberi kerjasama dalam semua usaha ataukempen yangdilaksanakan
untuk menjaga kepentingan taman awam agar memberi impak yangpositifkepada
penduduk setempat.
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 3 1103/2(PP)
Soalan 2 : Pemahaman
[35 markah]
Soalan 2(a) - Petikan Umum
(i) Maksud berkembang denganpesat ialah;
maju / tumbuh dengan sangat cepat / pantas [2 markah]
(ii) Tujuan asal pembangunan taman ialah;
pengumpulan koleksi spesis tumbuhan
untuk tujuan penyelidikan
tujuan pendidikan
digunakan untuk rekreasi
bersukan
[Maksimum 3 markah]
(iii) Cara untukmenarik penduduk supaya memanfaatkan tamanawam;
membina taman awam di semua kawasan perumahan
menyediakan prasarana / kemudahan yang scsuai untuk semua lapisan masyarakat
- menyediakan kemudahan yang mesra pengguna terutama untuk orang kurang upaya
menyediakan kad keahlian
menganjurkan lebih banyak acara / sambutan di taman awam
(Terima isi lain yang sesuai)
[Maksimum 4 markah]
Soalan 2 (b) Pemahaman Cerpen:
(i) Sebab aku berasa menyesal:
... kerana aku menjerit kuat sedikit sewaktuibu sedangberak.
... kerana aku melihat pipi ibu basah kerana airmata meleleh turun akibat
tersinggung dengan nada suaraaku yangagaktinggi.
[2 markah]
(ii) Tigatanggungjawab seorang anakterhadap ibu bapa:
... memelihara /menjaga ibu bapa ketikamerekatua/sakit.
... menjaga hati danperasaan mereka / tidak menyinggung
perasaan ibu dan bapa.
... sentiasa menziarahi/melawat ibu bapa sekiranya kita tinggal
berasingan/berjauhan.
... sentiasa menghubungi/bertanya kliabar ibu dan bapa.
... sentiasa menggembirakan hati ibu dan bapa. [3markah]
* (terima mana-mana isi lainyang sesaai)
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 4 H03/2(PP)
(iii) Pengajaran dalam petikan:
... Sebagai seorang anak, kita hendaklah menunaikan tanggungjawab menjaga
ibu yang uzur/sakit, contohnya aku dan isterinya bersama-sama menjaga ibu
yang lumpuh.
... Kita janganlah sesekaii meninggikan suara terhadap ibu atau bapa/kita janganlah
sesekaii menyinggung perasaan ibu dan bapa.
Contohnya, aku telah menjerit kuat sedikit sewaktu mengampu ibu
yang sedang berak.
Pengajaran dalam cerpen:
... Kita perlulah menjaga dan memelihara alam sekitar daripada musnah.
Misalnya, Sungai Ceper musnah akibat pencemaran dan pembuangan
sampah sarap oleh masyarakat.
... Kita hendaklah bersabar dan tabah menghadapi segala dugaan yang melanda.
Misalnya, ibu terus bersawah walaupun ditimpa pelbagai bencana yang
disebabkan oleh Ceper itu.
[4 markah]
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 5 1103/2(PP)
Soalan 2(c) - Petikan Prosa Klasik Markah
(i) Maksud rangkai kata merosakkan ka/bu
menyiksa/membinasakan/memusnahkan/merobek/menggores
perasaan/hati/jiwa
[Maksimum : 2 markah]
(ii) Perkara yang berlaku dalam peperangan antara jin dari gemala hikmat dengan rakyat Raja
Bahrum Dewa
berlaku peperangan yang besar 1
suasana menjadi terang benderang 1
suasanayangbising/gegak gempita 1
suasana menjadi kelam kabut 1
- berlaku pertumpahan darah/banyak yang terkorban/berlaku kematian
[Maksimum : 3 markah)
(iii)Tindakan Raja Indera Bumaya mclancarkan peperangan terhadap Raja Bahrum Dewa
Wajar
Untuk mempertahankan kesclamatan dirinya/kekasihnya 1
Sebagai satu pengajaran kepada Raja Bahrum Dewa yang bertindak tanpa usul
periksa *
- Untuk membuktikan cinta dan kasihnya kepada Tuan Puteri Mandu RamaDcwi 1
- Unmkmenunjukkankehebatannya/kekuatannya 1
Tidak wajar
Raja Bahrum Dewa merupakan bapa kepada kekasihnya 1
Raja Indera Bumaya menceroboh taman larangan Tuan Puteri Rama Dewi 1
Raja Bahrum Dewa hanya mempertahankan maruah puterinya 1
- Menjejaskan peluang Raja Indera Bumaya untuk mendapatkan Tuan Puteri Mandu Ratna
Dewi '
[Maksimum : 3 markah]
(Terima mana-mana jawapan/alasan lain yangsesuai)
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 6 1103/2(PP)
Soalan 2(d) - Sajak Markah
(i) Maksud baris:
... Perpustakaan merupakan tempat tersimpan khazanah pelbagai bidang.
[2 markah]
(ii) Empat kaedah :
... menuntut dengan guru ataupun belajar di pusat pengajian tinggi
... membuat rujukan dengan orang yang berpengalaman/berilmu
... melayari Internet
... membaca buku/buletin/akhbar/bahan bacaan
... menonton rancangan bemianfaat di televisyen [4markah]
* (terima mana-mana isi lainyangsesuai)
(iii) Tiga persoalan dalam sajak
... Persoalan kegigihan dalam menunmt ilmu, misalnya penyajak gigih dan
tidak pernah jcmumeneroka ilmu di perpustakaan.
... Persoalan kerajinan dalam menuntut ilmu, contohnya penyajak rajin
berkunjung ke perpustakaan untuk menimba ilmu.
... Persoalan cintaakan ilmu pengetahuan, buktinya penyajak sentiasa
meneroka pelbagai ilmu yang terdapat dalam bahan bacaan di
perpustakaan itu. t3 warto/*]
* (terima mana-mana isi lainyangsesuai)
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 7 1103/2(PP)
Soalan 3
Markahpenuh30 markah dibaliagikan kepada:
Soalan 3(a): 6 markah
Soalan 3(b): 6 markah
Soalan 3(c): 6 markah
Soalan 3(d) : 6 markah
Soalan 3(e): 6 markah
Perhatian bagi Soalan 3(a)
Beri 1markah bagi setiap ayat yang betuI.Tolak Vi markah bagi kcsalahan ejaan / jalan bahasa
/ isi yang tidak begitu jelasbagi keseluruhan markah jawapan.
1. Perkataan berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
2. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
3. Jika memberi makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1markah
4. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak XA markah bagi setiap
ayat.
5. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.
6. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya
7. Isi tidakjelas, tolak Vi markah.
8. Sengaja menambah imbuhan atau mengubah imbuhan (jika berkenaan), berikan
0 markah.
Jawapan 3 (a):
(j) tunjuk -: menampakkan diri, mengarahkanjari telunjuk , menunjukkan.
Ayat contoh : " Cikgu tolong mnjuk bagaimana saya hendak selesaikan latihan matematik ini"
Kata Mauzah kepada cikgu Mashitah.
(ii) petunjuk -: sesuam yang menunjuk, tanda, isyarat, memberitahu sesuam, ketentuan, ajaran, nasihat,
tunjuk ajar, bisikan hati, ilham, panduan.
Ayat contoh : Kejadian semalam merupakan petunjuk sesuatu yang tidak baik akan berlaku.
(iii) penunjuk -: alat untuk menunjuk, orang yang menunjuk, menunjukkan, panduan, peringatan,
rujukan .
Ayat contoh : Mahukah kamu menjadi penunjuk jalan kepada kami?
(iv) jelas -: terang, nyata, habis, selesai, beres. tidak kabur.
Ayat contoh : Keterangan yang diberikan itu tidak begitu jelas.
(v) menjelaskan -: menerangkan, menghuraikan, menyatakan, menyelesaikan, menghabiskan,
membereskan.
Ayat contoh : Guru menjelaskan kepada kami bahawa kejadian jerebu adalah disebabkan
olehpembakaran yangdilakukan secara terbuka.
(vi) penjelasan -: keterangan, penyelesaian, huraian
Ayat contoh : Emak meminta penjelasan daripada adik sebab dia lewat dari sekolah.
[ Maksimum : 6 markah ]
http://edu.joshuatly.com/
SULIT
Jawapan 3 (b) :
Mashitah
Mauzah
Mashitah
Mauzah
Mashitah
Mauzah, aku bercadang mengikuti kursus pemiagaan yang
dianjurkan pihakkerajaan pada bulan ini.
Bagus tu, aku menyokong penuh niat kau tu. Bila kau masuk
kursus tu, pasti kau akandapatmenimba ilmu pengetahuan
tentang selok belok pemiagaan.
Aku betul-betul berhasrat menjadi ahli pemiagaan yangterkenal 1markah
suatu hari nanti
Aku yakin kau mampu untuk mencapai cita-cita dan sebagai 1markah
kawan aku sentiasa mendoakan kejayaan kau.
Terima kasih Mauzah atassokongan kautu. 1 markah
1103/2(PP)
1 markah
2 markah
[Maksimum : 6 markah]
Jawapan 3 (c)
:
(0
di hargai
tulisan
di hargai
penulisan
(ii)
bekerja sama
mengada
bekerjasama
mengadakan
(iii) kolestrol
menyerang
kolesterol
diserang
Jawapan 3 (d)
(i)
jambu merah
terma
- merah jambu
- tema
(ii)
tertunai
biji
- berhasil/ tercapai / berjaya
- buah
(iii) petani
dari
- peladang
- daripada
[Maksimum : 6 markah]
[Maksimum : 6 markah]
http://edu.joshuatly.com/
SUL1T 9 1103/2(PP)
Jawapan 3 (e):
(i) mencurah airdi daun keladi
Maksudnya : memberi nasihat tetapi tidak diterima oleh orang yang mendengarnya.
Ayat contoh : Segala nasihat yang diberikan oleh gum dan ibu bapanya ibarat mencurah au
di daun keladi kerana dia langsung tidakberubah.
(ii) mengambilhati
Maksud : memikat hati, berasatersinggung, berasakecil hati.
Ayat contoh : Ibu menasihati Ali agar tidak mengambil hati atas nasihat yang diberikan
oleh abangnya.
(iii) kalau tak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya
Maksud : melakukan sesuatu kerja bersungguh-sungguh barulah akan berjaya
Ayat contoh : Ahmad sentiasa diingatkan oleh bapanya agar bemsaha bersungguh-
sungguh sekiranya mahu berjaya kerana kalau tak dipecahkan ruyung
manakan dapat sagimya
[Maksimum : 6 markah]
http://edu.joshuatly.com/
SUlit 10 1103/2(PP)
Soalan 4
Markah penuh 15 markah
Panduan pemarkahan bagi Soalan 4
(i) Jawapan berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari.
(ii) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap.
(iii) Berikan 2 markah unmk setiap peristiwa yang lengkap/jelas.
(iv) Berikan 1markah untuk setiap peristiwa yang kurang lengkap/jelas.
(v) Markah isi maksimum 4 markah.
(vi) Markah bahasamaksimum 3 markah.
[ Maksimun : 7 markah ]
(b) (i) Jawapan berdasarkan duanovel yang dipelajari.
(i) Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat lengkap.
(ii) Berikan 1markah untuk latar masyarakat prihatin yang lengkap/jelas.
(iii) Berikan 2markah untuk huraian latar masyarakat prihatin yang lengkap/jelas.
(iv) Markah isi maksimum 6 markah.
(v) Markahbahasamaksimum 2 markah.
I Maksimun : 8 markah ]
4(a) Peleraian cerita
Novel Renyah
1. Datuk Dolhi menjamin Hasnol yang ditahan oleh pihak berkuasa atas tuduhan rasuah dan
menghantar Dani yang terjebak dengan najis dadah ke pusat pemulihan. Mukhlis pula dirawat di
hospital mental.
2. Wahi kembali ke tanah air bersama dengan isterinya, Yuka. Kepulangan Wahi, anak Damk Dolhi
bersama dengan Mastura akhirnya diterima dengan hati terbuka oleh Datin Tominah.
3. Dalam sam mesyuarat, Datuk Dolhi mengumumkan Wahi akan menggantikannya sebagai pengarah
urusan danmenerajui pemiagaan Dolhi-Albert Holding.
4. Damk Dolhi mencadangkan kepada Datin Tominah agar mereka ke tanah suci Makkah untuk
menunaikan umrali dan ziarah.
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 11 1103/2(PP)
Novel Sutera Dalam Lukisan
1. Alias menjadi sasau apabiia semua rancangan jahatnya terhadap Bujei dan Adila gagal. Cinta Alias
terhadap Adila tidak kesampaian. Alias juga kehilangan kawan-kawannya.
2. Adila mengharapkan supaya Hafiz belajar agama dan memintanya agar berjumpa dengan Sidang
Saman unmk menguruskannya. Hafiz menerima cadangan Adila.
3. Sebeium pulang ke kota, Adila telah meluahkan isi hatinya kepada Sidang Saman dan Mak Lamah
tentang keputusannya untuk menerima Bujei sebagai pasangan hidupnya.
4. Adila kembali ke kota kerana ditawarkan pekerjaan sebagai seorang pensyarah di salah sebuah
institut swasta di ibu kota.
5. Bujei menerima pemergian Adila dengan hati terbuka dan yakin yang dia telah mampu berdikari.
[ Terima mana-mana peristiwa lain yang sesuai]
4(b) Latar masyarakat yang prihatin
Novel Renyah
1. Masyarakat yang prihatin terhadapnasibahli keluarga
Datuk Dolhi" menjamin Hasnol yang ditahan oleh pihak berkuasa atas tuduhan rasuah dan
menghantar Dani yang terjebak dengan najis dadah ke pusat pemulihan. Mukhlis pula dirawat di
hospital mental.
2. Masyarakat yang prihatin terhadapmasalah rakan
Albert Lee membantu Datuk Dolhi yang kepenatan dan mengalami sakit dada ketika berjoging di
Bukit Serakah.
3. Masyarakat yang prihatin terhadap pembangunannegara
Datuk Dolhi menggunakan barangan buatan tempatan seperti kereta Proton Saga dan baju batik
Kelantan membantu membangunkan ekonomi negara.
4. Masyarakat yang prihatin terhadap anak bangsa
Damk Dolhi memberi ceramah kepada golongan usahawan muda supaya mereka berjaya dalam
bidang pemiagaan.
5. Masyarakat yang prihatin terhadapalam sekitar
Ilham menjadi pejuang dalam usaha melestarikan alam sekitar dengan membantah aktiviti
pembalakan.
http://edu.joshuatly.com/
SULIT 12 1103/2(PP)
Novel Sutera dalam Lukisan
1. Masyarakat yang prihatin terhadap nasib anakyatim
Wak Senen memulangkan tanah pusaka amah ibu Bujei kerana menyedari bahawa urusan jual beh
tanah tersebut tidak sahserta berpesan agar Bujei tidak menjual tanah pusaka tersebut.
2. Masyarakat yang prihatin terhadap insantidak normal
Adila bemsaha membimbing Bujei menjadi manusia normal setelah sekian lama menjadi mangsa
alam dan manusia di sekelilingnya.
3. Masyarakat yangprihatinterhadap anak buah
Sebagai Ketua Kampung, Sidang Saman menjaga kebajikan Bujei yang sering menjadi mangsa
Alias dan bapa tirinya, Harun.
4. Masyarakat yang prihatin terhadap ketua
Penduduk kampung bergotong-royong membantu Sidang Saman menjayakan perkahwinan Same'ah.
5. Masyarakat yang prihatin terhadap keselamatan dan kesihatan orang lain
Adila mendermakan darahnya kepada Sahak yang terlibat dalam kemalnagan motosikal ketika
berlumba dengan Alias.
[ Terima mana-mana latar masyarakat prihatin lain yang sesuai]
SKEMA PEMARKAHAN TAMAT
1103/2(PP) SULTT
http://edu.joshuatly.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful