You are on page 1of 25

SORU CEVAP TÜRKĐYE TARĐH

--MEŞRUTĐYET NEDĐR?

MEŞRUTĐYET; ÜLKE YÖNETĐMĐNDE KRAL YA DA PADĐŞAHIN YANINDA, SEÇĐMLE BELĐRLENEN BĐR


MECLĐSĐN BULUNDUĞU YÖNETĐM ŞEKLĐDĐR.

--I.MEŞRUTĐYET’ĐN ĐLAN EDĐLMESĐNĐN NEDENLERĐ NELERDĐR?

- GENÇ OSMANLILAR CEMĐYETĐ’NĐN, II. ABDÜLHAMĐT’E MEŞRUTĐYET’ĐN ĐLAN EDĐLMESĐ ĐÇĐN


BASKI YAPMASI.
- AVRUPALI DEVLETLERĐN OSMANLI DEVLETĐ’NĐN ĐÇĐŞLERĐNE KARIŞMALARININ ENGELLENMEK
ĐSTENMESĐ.
- AZINLIKLARA YÖNETĐM ALANINDA HAKLAR TANIYIP DAĞILMAYI ÖNLEMEYE ÇALIŞMAK

--KANUN-I ESASĐ’NIN OSMANLI TOPLUMU ĐÇĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

- OSMANLI HALKI ĐLK KEZ SEÇME - SEÇĐLME HAKKINI KULLANMIŞ VE OSMANLI DEVLETĐ’NDE
ĐLK KEZ HALK PADĐŞAHIN YANINDA YÖNETĐME ORTAK OLMUŞTUR.
- OSMANLI DEVLETĐ’NDE ĐLK KEZ PARLAMENTER SĐSTEME GEÇĐLMĐŞTĐR.
- KANUN-I ESASĐ. TÜRK TARĐHĐNĐN ĐLK ANAYASASI OLMUŞTUR.

--2.ABDÜLHAMĐT’ĐN 1.MEŞRUTĐYET MECLĐSĐNĐ KAPATMASININ NEDENĐ NEDĐR?

1-ÇEŞĐTLĐ MĐLLETLERE AĐT MĐLLETVEKĐLLERĐNĐN KENDĐ BÖLGELERĐ VE FĐKĐRLERĐ


DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETMELERĐ
2-1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞININ ÇOK KÖTÜ GĐTMESĐ

--MEŞRUTĐYETĐN 2.KEZ ĐLAN EDĐLMESĐNĐ SAĞLAYAN SEBEPLER NEDĐR?

1-ĐTTĐHAT VE TERAKKĐNĐN ÇALIŞMALARI


2-SELANĐK’TE ÇIKAN ĐSYANLAR

--JÖN TÜRKLERĐN KURDUĞU ĐTTĐHAT VE TERAKKĐ CEMĐYETĐNĐN AMACI NEYDĐ?

1876 KANUN-Đ ESASĐ’NĐN UYGULANARAK, MEŞRUTĐYETĐ YENĐDEN KURMAK.

--31 MART OLAYININ ÇIKMASININ SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-MEŞRUTĐYET YÖNETĐMĐNĐN ORTADAN KALDIRILMASI ĐSTEKLERĐ


2-MEŞRUTĐYETĐN ĐLK GÜNLERĐNDE YAŞANAN OTORĐTE BOŞLUĞU

--31 MART AYAKLANMASI NASIL BASTIRILDI?

31 MART VAK’ASI DENEN BU ĐSYAN, SELANĐK’TEN GELEN HAREKET ORDUSU TARAFINDAN


BASTIRILMIŞTIR.

--31 MART OLAYININ SONUÇLARI NELERDĐR?

1- IL. ABDÜLHAMĐT TAHTTAN ĐNDĐRĐLMĐŞ VE YERĐNE V. MEHMET’Đ PADĐŞAH YAPILMIŞTIR,


2-KANUN-I ESASĐ’DE DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911)
--TRABLUSGARP SAVAŞININ NEDENLERĐ NELERDĐR?

1- ĐTALYA’NIN SANAYĐSĐ ĐÇĐN HAMMADDE VE PAZAR ARAMASI


2- TRABLUSGARP’IN ĐTALYA’YA ÇOK YAKIN OLMASI
3- OSMANLININ TRABLUSGARP’I SAVUNACAK GÜÇTE OLMAMASI
4- ĐTALYA’NIN ĐŞGALĐNE DĐĞER DEVLETLERĐN SESSĐZ KALMALARI
5- ĐTALYANLARIN OSMANLININ TRABLUSGARP HALKINA KÖTÜ DAVRANDIĞINI ĐDDĐA ETMELERĐ

--SAVAŞIN SONUCUNU ETKĐLEYEN ÖNEMLĐ OLAYLAR NELERDĐR?

1- OSMANLI TRABLUSGARP’A ASKER GÖNDEREMEDĐ


2- ĐTALYA ONĐKĐ ADA VE RODOS’U ĐŞGAL ETTĐ.
3- BALKAN SAVAŞLARI ÇIKTI.

OSMANLI ĐLE ĐTALYA ARASINDAKĐ BU SAVAŞ NASIL SONA ERDĐ?

SAVAŞIN SONUNDA UŞĐ (OUCHY) ANLAŞMASI ĐMZALANDI


1- TRABLUSGARP ĐTALYA’YA BIRAKILACAK.
2- ONĐKĐ ADA VE RODOS BALKAN SAVAŞI SONUNA KADAR ĐTALYA’YA VERĐLECEK.
3- OSMANLININ BORÇLARI ĐÇĐN ĐTALYA YARDIMCI OLACAK
4-TRABLUSGARP HALKI DĐNĐ OLARAK OSMANLIYA BAĞLI KALACAK.

BALKAN SAVAŞLARI
--BALKAN SAVAŞLARININ SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-BALKAN DEVLETLERĐNĐN OSMANLILARI BALKANLARDAN VE RUMELĐ’DEN ATMAK ĐSTEMESĐ


2-RUSLARIN BALKAN DEVLETLERĐNĐ KIŞKIRTMASI,
3- MĐLLĐYETÇĐLĐK AKIMININ ETKĐLERĐ
4-TRABLUSGARP SAVAŞININ SÜRMESĐ VE OSMANLI DEVLETĐ’NĐN GÜÇSÜZLÜĞÜ DE TEŞVĐK EDĐCĐ
UNSUR OLDU.

--OSMANLI ORDUSU 1.BALKAN SAVAŞINDA NEDEN YENĐLMĐŞTĐR?

1-ORDU TEKNĐK DONANIMININ VE DONANMANIN YETERSĐZLĐĞĐ


2-GENĐŞ BĐR COĞRAFYADA 4 AYRI DEVLETLE SAVAŞILMASI
3-TAKTĐK BĐR YANLIŞLIK OLARAK SAVAŞTAN HEMEN ÖNCE BALKANLARDA ASKER TERHĐSĐ
YAPILMASI
4-OSMANLI SUBAYLARI ARASINDAKĐ SĐYASĐ FĐKĐR AYRILIKLARI EMĐR KOMUTA ZĐNCĐRĐNĐ
BOZDU.

--1.BALKAN SAVAŞI NASIL SONA ERDĐ?

YENĐLGĐYĐ KABUL EDEN OSMANLI ĐLE BALKAN DEVLETLERĐ ARASINDA 30 MAYIS 1913 TE
LONDRA ANTLAŞMASI ĐMZALANDI.

--1.BALKAN SAVAŞININ EN ÖNEMLĐ SONUCU NELERDĐR?

OSMANLI BÜTÜN BALKAN TOPRAKLARINI KAYBETTĐ.EN KARLI ÇIKAN DEVLET BULGARĐSTAN


OLDU.

http://vasetuge.blogspot.com/
--2.BALKAN SAVAŞININ ÇIKIŞ SEBEBĐ NEDĐR?

BULGARĐSTAN’IN FAZLA PAY ALDIĞINI DÜŞÜNEN BALKAN DEVLETLERĐ BULGARĐSTAN’A SAVAŞ


AÇTILAR.

--OSMANLI 2. BALKAN SAVAŞINDAN NASIL YARARLANDI?

MĐDYE ENEZ HATTINI GEÇEN OSMANLI EDĐRNE VE KIRKLARELĐ’NĐ GERĐ ALDI.

--2.BALKAN SAVAŞI SONUNDA HANGĐ ANLAŞMALAR YAPILMIŞTIR?

BULGARĐSTAN ĐLE SIRBĐSTAN- KARADAĞ- YUNANĐSTAN VE ROMANYA ARASINDA BÜKREŞ


ANTLAŞMASI
OSMANLI BULGARĐSTAN ĐLE ĐSTANBUL - YUNANĐSTAN ĐLE ATĐNA ANLAŞMASI ĐMZALANDI.

--BALKAN SAVAŞLARININ GENEL SONUÇLARI NELERDĐR?

1.OSMANLI BALKAN TOPRAKLARININ TAMAMINI KAYBETTĐ.


2-BALKANLARDA KALAN TÜRKLER SEBEBĐ ĐLE “BALKAN TÜRKLERĐ SORUNU” ORTAYA ÇIKTI.
3-EGE ADALARI SORUNU ORTAYA ÇIKTI.
4-ANADOLU’YA GÖÇLERLE TÜRK NÜFUZ ARTTI. TÜRKÇÜLÜK AKIMI ÖNEM KAZANDI.
5-BÜYÜK ORANDA BATI SINIRIMIZ ÇĐZĐLMĐŞ OLDU.

1.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERĐ


--1.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1- SANAYĐ ĐNKILABININ GETĐRDĐĞĐ SÖMÜRGECĐLĐK YARIŞI


2- FRANSIZ ĐHTĐLALĐ ĐLE YAYILAN MĐLLĐYETÇĐLĐK AKIMI
3- BÜTÜN DÜNYADAKĐ SĐLAHLANMA YARIŞI
4- RUSYA VE AVUSTURYA ARASINDAKĐ BALKANLAR ÇEKĐŞMESĐ (PANĐSLAVĐZM)
5- ALMANYA ĐLE FRANSANIN SINIR ANLAŞMAZLIĞI (ALSAS LOREN)

--RUSYANIN PANĐSLAVĐZM POLĐTĐKASI NEDĐR?

PANĐSLAVĐZM: BALKANLARDA YAŞAYAN SLAV IRKINDAN OLAN MĐLLETLERĐ BĐR BAYRAK


ALTINDA TOPLAMAK DEMEKTĐR

--ÜÇLÜ ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐ YAZINIZ?

ALMANYA
AVUSTURYA-MACARĐSTAN
ĐTALYA

--ÜÇLÜ ĐTTĐFAK DEVLETLERĐNĐ YAZINIZ.

ĐNGĐLTERE
FRANSA
RUSYA

--I.DÜNYA SAVAŞININ GĐDĐŞĐNĐ DEĞĐŞTĐREN OLAYLAR NELERDĐR?

http://vasetuge.blogspot.com/
1- ĐTALYA KENDĐSĐNE SÖZ VERĐLEN TOPRAKLAR SEBEBĐYLE TARAF DEĞĐŞTĐRDĐ. ĐTĐLAF
DEVLETLERĐ AVANTAJ SAĞLADI.
2- OSMANLI DEVLETĐ SAVAŞA GĐRDĐ.
3- ÇANAKKALE SAVAŞININ KAYBEDĐLMESĐ SEBEBĐYLE YARDIM ALAMAYAN RUSYA SAVAŞTAN
ÇEKĐLDĐ.ĐTTĐFAK DEVLETLERĐ AVANTAJ SAĞLADI.
4- ALMANYA’NIN ABD GEMĐSĐNĐ BATIRMASIYLA ABD SAVAŞA GĐRDĐ.ĐTĐLAF DEVLETLERĐ
AVANTAJ SAĞLADI.

--OSMANLI DEVLETĐ’NĐN SAVAŞA GĐRME SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1- SON ZAMANLARDA KAYBEDĐLEN TOPRAKLARI GERĐ ALMAK


2- ALMANYA’NIN KESĐN SAVAŞI KAZANACAĞINA ĐNANILMASI
3- KAPĐTÜLASYON VE DÜYUN-U UMUMĐYEDEN KURTULMAK

--OSMANLI NEDEN ALMANYA YANINDA SAVAŞA GĐRDĐ?

1-OSMANLININ TOPRAKLARINI PAYLAŞMAK ĐSTEYEN ĐNGĐLTERE VE FRANSA OSMANLININ


GÜÇLENMEMESĐ ĐÇĐN KENDĐ YANLARINDA SAVAŞA GĐRMESĐNĐ ĐSTEMEDĐLER.
2-ĐNGĐLTERE VE RUSYA’YA YENĐ CEPHELER AÇMAK ĐSTEYEN ALMANYA OSMANLI ĐLE ÇOK ĐYĐ
ĐLĐŞKĐLER KURDU.

--OSMANLI 1.DÜNYA SAVAŞINDA HANGĐ CEPHELERDE SAVAŞMIŞTIR?

1-KAFKAS CEPHESĐ = RUS


2-KANAL CEPHESĐ= ĐNGĐLTERE
3-IRAK-MUSUL = ĐNGĐLTERE
4-SURĐYE-FĐLĐSTĐN = ĐNGĐLTERE
5-HĐCAZ-YEMEN = ĐNGĐLTERE-ARAP
6-ÇANAKKALE = KĐM YOK KĐ
7-GALĐÇYA- MAKEDONYA VE ROMANYA CEPHELERĐ

--ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐN ÇANAKKALE CEPHESĐNĐ AÇMALARININ SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-RUSYA’YA YARDIM GÖTÜRMEK.


2-ĐSTANBUL’U ALARAK OSMANLI’YI SAVAŞ DIŞI BIRAKMAK
3-OSMANLININ SÜVEYŞ KANALI ÜZERĐNDEKĐ TEHDĐTLERĐNĐ SONA ERDĐRMEK

--ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN SONUÇLARI NELERDĐR?

1-YARDIM ALAMAYAN RUSYA’DA REJĐM DEĞĐŞTĐ VE SAVAŞTAN ÇEKĐLDĐLER.


2-1.DÜNYA SAVAŞI UZADI.
3-BULGARĐSTAN SAVAŞA GĐRDĐ.
4-M. KEMAL KAZANDIĞI BAŞARILARLA KURTULUŞ SAVAŞINDA LĐDER OLDU.

1.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ĐMZALANAN ATEŞKES ANLAŞMALARININ ĐSĐMLERĐ NELERDĐR?

BULGARĐSTAN – SELANĐK ATEŞKESĐ


OSMANLI – MONDOROS ATEŞKESĐ
AVUSTURYA MAC.- WĐLLA GUSTĐ ATEŞKESĐ
ALMANYA – RETHANDES ATEŞKESĐ

1.DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ĐMZALANAN BARIŞ ANLAŞMALARI NELERDĐR?

ALMANYA - VERSAY
AVUSTURYA – SEN JERMEN
BULGARĐSTAN – NÖYYĐ (NEULLY)

http://vasetuge.blogspot.com/
MACARĐSTAN - TRĐYANON

--1.DÜNYA SAVAŞININ BÜTÜN DÜNYAYI ETKĐLEYEN SONUÇLARI NELERDĐR?

OSMANLI, AVUSTURYA MACARĐSTAN, ALMANYA, RUSYA PARÇALANDI


ĐNGĐLTERE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ.
POLONYA, ÇEKOSLOVAKYA, YUGOSLAVYA UKRAYNA, LĐTVANYA, MACARĐSTAN VE TÜRKĐYE
KURULDU.
MĐLLETLER CEMĐYETĐ KURULDU.
AĞIR ANLAŞMALAR YENĐ BĐR SAVAŞA ZEMĐN HAZIRLADI.
ABD NĐN ULUSLAR ARASI ETKĐSĐ ARTTI.
KOMÜNĐZM, FAŞĐZM VE NASĐZM GĐBĐ YÖNETĐMLER KURULDU.

MONDROS ATEŞKES ANDLAŞMASI


30 EKĐM 1918
--MONDROS’UN ĐMZALANMA SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1.BULGARĐSTAN’IN SAVAŞTAN ÇEKĐLMESĐYLE ALMANYA BAĞLANTISI KOPTU.


2.SURĐYE VE FĐLĐSTĐN ORDULARI ESĐR ALINMA TEHLĐKESĐ ĐÇĐNDEYDĐ.
3.WĐLSON ĐLKELERĐNĐN UYGULANACAĞINA ĐNANILIYORDU.

--MONDROS’UN ÖNEMLĐ ATEŞKESĐN MADDELERĐ NELERDĐR?

1- SINIRLARIN KORUNMASI VE ĐÇ GÜVENLĐĞĐN SAĞLANMASI ĐÇĐN TARAFLARCA


KARARLAŞTIRILACAK GEREKLĐ SAYIDA ASKERÎ KUVVETTEN FAZLASI HEMEN TERHĐS
OLUNACAK VE BUNLARIN SĐLÂH, CEPHANE VE TEÇHĐZATI ÎTĐLÂF KUVVETLERĐNE TESLĐM
EDĐLECEK.
2- ĐTĐLÂF DEVLETLERĐ GÜVENLĐKLERĐNĐ TEHLĐKEDE GÖRDÜKLERĐ HERHANGĐ BĐR STRATEJĐK
BÖLGEYĐ ASKER ÇIKARMAK SURETĐYLE ĐŞGAL EDEBĐLECEK. (7.Madde)
3-VĐLÂYÂT-Đ SĐTTE'DE (ERZURUM,SĐVAS,DĐYARBAKIR, ELAZIĞ,VAN,BĐTLĐS)HERHANGĐ BĐR
KARIŞIKLIK ÇIKACAK OLURSA, ĐTĐLÂF DEVLETLERĐ BU BÖLGEDE ÖNEMLĐ GÖRDÜKLERĐ YERLERĐ
ĐŞGAL EDEBĐLECEK. (24.Madde)

--MONDROS’UN OSMANLI ÜLKESĐNĐ ĐŞGAL ETMEYE ZEMĐN HAZIRLAYAN MADDELERĐ


NELERDĐR?

1- SINIRLARIN KORUNMASI VE ĐÇ GÜVENLĐĞĐN SAĞLANMASI ĐÇĐN TARAFLARCA


KARARLAŞTIRILACAK GEREKLĐ SAYIDA ASKERÎ KUVVETTEN FAZLASI HEMEN TERHĐS
OLUNACAK VE BUNLARIN SĐLÂH, CEPHANE VE TEÇHĐZATI ÎTĐLÂF KUVVETLERĐNE TESLĐM
EDĐLECEK.
2- ĐTĐLÂF DEVLETLERĐ GÜVENLĐKLERĐNĐ TEHLĐKEDE GÖRDÜKLERĐ HERHANGĐ BĐR STRATEJĐK
BÖLGEYĐ ASKER ÇIKARMAK SURETĐYLE ĐŞGAL EDEBĐLECEK. (7.Madde)

--MONDROS’UN DOĞU ANADOLU’DA BĐR ERMENĐ DEVLETĐ KURMAYI AMAÇLAYAN


MADDELERĐ NELERDĐR?

VĐLÂYÂT-Đ SĐTTE'DE (ERZURUM,SĐVAS,DĐYARBAKIR, ELAZIĞ,VAN,BĐTLĐS)HERHANGĐ BĐR


KARIŞIKLIK ÇIKACAK OLURSA, ĐTĐLÂF DEVLETLERĐ BU BÖLGEDE ÖNEMLĐ GÖRDÜKLERĐ YERLERĐ
ĐŞGAL EDEBĐLECEK. (24.Madde)

--MONDROS ATEŞKESĐ’NĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

http://vasetuge.blogspot.com/
1-BU ANTLAŞMA ĐLE OSMANLI DEVLETĐ, KAĞIT ÜZERĐNDE SĐYASĐ VARLIĞINI HUKUKEN
SÜRDÜREBĐLMESĐNE RAĞMEN, FĐĐLEN SONA ERMĐŞTĐR.
2-ĐTĐLAF DEVLETLERĐ, ORDULARIN TERHĐSĐ VE SĐLAHLARIN TESLĐM EDĐLMESĐ MADDELERĐYLE,
YAPILACAK ĐŞGALLER SIRASINDA HERHANGĐ BĐR SĐLAHLI DĐRENĐŞ OLMASINI ÖNLEMEYĐ
AMAÇLAMIŞLARDIR.
3- 7 NCĐ MADDE, ANTLAŞMANIN EN ÖNEMLĐ MADDESĐDĐR. BUNA GÖRE, ĐTĐLAF DEVLETLERĐ
ĐSTEDĐKLERĐ HER YERĐ ĐŞGAL EDEBĐLECEKLERDĐ. BU MADDE ĐLE, YAPACAKLARI ĐŞGALLERE
HUKUKĐ BĐR DAYANAK SAĞLAMIŞLARDIR.
4- 24 NCÜ MADDE OLARAK YER ALAN MADDE ĐLE; DOĞU ANADOLU’DA KURULMASI DÜŞÜNÜLEN
ERMENĐ DEVLETĐ ĐÇĐN ZEMĐN HAZIRLANMIŞTIR. BU ĐLLER ASIL METĐNDE “ERMENĐ VĐLAYETLERĐ”
OLARAK ĐSĐMLENDĐRĐLMĐŞTĐR.

--ĐNGĐLTERE’NĐN MODROS ATEŞKES’ĐNE GÖRE ĐŞGAL ETTĐĞĐ YERLER NERELERDĐR?

MUSUL, ISKENDERUN, URFA, ANTEP, MARAŞ, KARS VE BATUM’U TAMAMEN ĐŞGAL ETMĐŞTĐR.
ĐNGĐLTERE, ĐŞGAL ETMĐŞ OLDUĞU URFA, ANTEP VE MARAŞ’I DAHA SONRA FRANSIZLARA
BIRAKMIŞTIR.
AYRICA ĐNGĐLTERE; AFYON, ESKĐŞEHĐR, ĐZMĐT, SAMSUN VE MERZĐFON. MUSUL, ĐLK ĐŞGAL EDĐLEN
BÖLGEDĐR

--FRANSA’NIN MONDROS’A GÖRE ĐŞGAL ETTĐĞĐ YERLER NERELERDĐR?

MERSĐN, DÖRTYOL, ADANA ÇEVRESĐ ĐLE ĐNGĐLTERE’DEN DEVRALDIĞI URFA, ANTEP, MARAŞ
BÖLGESĐNĐ ĐŞGAL ETMĐŞTĐR. AYRICA, DOĞU TRAKYA’DAKĐ TREN ĐSTASYONLARI ĐLE AFYON
TREN ĐSTASYONUNU ĐŞGAL ETMĐŞTĐR.

--ĐTALYA’NIN MONDROS’A GÖRE ĐŞGAL ETTĐĞĐ YERLER NERELERDĐR?

BODRUM, KUŞADASI, MARMARĐS, FETHĐYE, KONYA, ANTALYA VE ÇEVRESĐNĐ ĐŞGAL ETMĐŞTĐR.

WĐLSON ĐLKELERĐ VE PARĐS BARIŞ KONFERANSI


--WĐLSON ĐLKELERĐ NEDĐR?

1.DÜNYA SAVAŞININ BĐR AN ÖNCE VE DÜZENLĐ ŞEKĐLDE BĐTMESĐ AMACIYLA ABD BAŞKANI
WOODROW WĐLSON’UN YAYINLADIĞI 14 MADDELĐK BĐLDĐRĐDĐR.

--WĐLSON ĐLKELERĐNĐN GÖZE ÇARPAN ÖNEMLĐ ĐLKELERĐ NELERDĐR?

1-DEVLETLER KENDĐ ARALARINDA GĐZLĐ ANLAŞMALAR YAPMAYACAKLAR, HERŞEY AÇIK


OLACAK.
2-SAVAŞ SONUNDA YENEN DEVLETLER YENĐLENLERDEN TOPRAK VE PARA ALMAYACAKLAR.
3-DEVLETLERĐN TOPRAK BÜTÜNLÜKLERĐNĐ VE BAĞIMSIZLIKLARINI KORUMAK ĐÇĐN CEMĐYET-Đ
AKVAM KURULACAK.

--WĐLSON ĐLKELERĐ ĐÇĐNDE OSMANLI DEVLETĐNĐ DOĞRUDAN ĐLGĐLENDĐREN MADDE NEDĐR?

OSMANLI DEVLETĐ’NĐN TÜRK OLAN BÖLGELERĐNĐN EGEMENLĐĞĐ TANINACAK.


ANCAK, TÜRK OLMAYAN BÖLGELERE KENDĐ KENDĐLERĐNĐ YÖNETME HAKKI TANINACAK.
BOĞAZLAR BÜTÜN MĐLLETLERĐN GEMĐLERĐNE AÇIK OLACAK. BU DURUM ULUSLARARASI
GARANTĐ ALTINDA OLACAK.

--18 OCAK 1919’DA TOPLANAN PARĐS BARIŞ KONFERANSI’NIN TOPLANMA AMACI NEDĐR?

1.DÜNYA SAVAŞININ ATEŞKES ANTLAŞMALARI ĐLE BĐTMESĐNDEN SONRA BARIŞ ANTLAŞMALARI


TASLAĞI HAZIRLAMA VE ARALARINDAKĐ SORUNLARI ÇÖZMEK ĐÇĐN TOPLANDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
--PARĐS BARIŞ KONFERANSINDA ALINAN BELLĐ BAŞLI KARARLAR NELERDĐR?

1-ĐTĐLAF DEVLETLERĐN KATILIMI ĐLE “MĐLLETLER CEMĐYETĐ” KURULDU.


2-YENĐLEN DEVLETLERE ĐMZALATILMAK ÜZERE AĞIR ANLAŞMA TASLAKLARI HAZIRLANDI.
3-HALKININ ÇOĞUNLUĞUNUN RUMLARDAN OLUŞTUĞU ĐDDĐA EDĐLEN ĐZMĐR VE ÇEVRESĐNĐN
YUNANLILARA VERĐLMESĐ KARARLAŞTIRILDI.

ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐ (15 MAYIS 1919)


--ĐZMĐR NE ZAMAN KĐM TARAFINDAN ĐŞGAL EDĐLMĐŞTĐR?

15 MAYIS 1919’DA ĐNGĐLĐZ VE FRANSIZ DONANMASININ KORUMASI ALTINDA YUNAN ORDUSU


ĐZMĐR’E ASKER ÇIKARARAK ĐŞGALE BAŞLAMIŞTIR.

--YUNANĐSTAN ĐŞGALĐ HAKLI GÖSTERMEK, GÜÇLENDĐRMEK ĐÇĐN HANGĐ YÖNTEMĐ


UYGULAMIŞTIR?

1-BÖLGEDEKĐ RUMLARIN, TÜRKLER DEN DAHA KALABALIK OLDUĞUNU ĐDDĐA ETMĐŞTĐR.


2-RUMLARIN TÜRKLER TARAFINDAN KATLEDĐLMEK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK
HIRĐSTĐYAN DÜNYASININ DA DESTEĞĐNĐ SAĞLAMAYA ÇALIŞMIŞTIR.

--ĐZMĐR’Đ ĐŞGAL ETMEK YUNANLILAR ĐÇĐN NEDEN ÖNEMLĐDĐR?

ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐ YUNANĐSTAN ĐÇĐN BÜYÜK BĐR ÖNEM TAŞIYORDU; “MEGALO ĐDEA” YANĐ, BÜYÜK
YUNANĐSTAN ĐDEALĐ ARTIK GERÇEKLEŞMEKTEYDĐ. BATI ANADOLU’YU KAPSAYAN BĐZANS
ĐMPARATORLUĞU YENĐDEN KURULABĐLECEKTĐ.

--ĐZMĐR’DE YUNANLILARA KARŞI DĐRENĐŞ NASIL BAŞLAMIŞTIR?

YUNAN ORDUSUNA KARŞI ĐLK KURŞUN ĐZMĐR’DE GAZETECĐ HASAN TAHSĐN TARAFINDAN
SIKILMIŞTIR. KISA BĐR SÜRE ĐÇĐNDE YUNAN ĐŞGALĐNE KARŞI SĐLAHLI DĐRENĐŞ GRUPLARI
OLUŞMUŞTUR.

--ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐ’NĐN KURTULUŞ SAVAŞI’NDAKĐ ÖNEMĐ

1— YUNAN ORDUSUNUN KATLĐAMLARINA KARŞI, KUVAY-I MĐLLĐ- YE BĐRLĐKLERĐ KURULDU.


DÜZENLĐ ORDU KURULANA KADAR, SĐLAHLI DĐRENĐŞĐ BU BĐRLĐKLER GERÇEKLEŞTĐRDĐ.
2— REDDĐ-Đ ĐLHAK CEMĐYETĐ, BATI ANADOLU’DAKĐ DĐRENĐŞĐ YÖNETMEYE BAŞLADI. BALIKESĐR
VE ALAŞEHĐR KONGRELERĐ’NĐ TOPLAYARAK “BATI CEPHESĐ”NĐ KURDU.
3— ANADOLU’NUN DEĞĐŞĐK YERLERĐNDE ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐNĐ PROTESTO ETMEK AMACIYLA
MĐTĐNGLER DÜZENLENDĐ. BÖYLECE ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐ, ULUSAL BĐLĐNCĐN CANLANMASINDA ETKĐLĐ
OLDU.

--AMĐRAL BRĐSTOL RAPORU NEDĐR?

ĐZMĐR’ĐN ĐŞGALĐNE TEPKĐLER NEDENĐYLE ĐTĐLAF DEVLETLERĐ BÖLGEDEKĐ ĐŞGALĐ YERĐNDE


ĐZLEMEK ÜZERE BĐR HEYET OLUŞTURDU. BU HEYETĐN HAZIRLADIĞI RAPOR, “AMĐRAL BRĐSTOL
RAPORU” OLARAK MĐLLĐ MÜCADELE’DEKĐ YERĐNĐ ALDI.

--AMĐRAL BRĐSTOL RAPORU’NDA YER ALAN KONULAR NELERDĐR?

— YUNANLILAR PARĐS BARIŞ KONFERANSI’NDA ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐ YANLIŞ


BĐLGĐLENDĐRMĐŞTĐR.
— ĐZMĐR BÖLGESĐNDE RUMLARIN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU ĐDDĐASI YALANDIR. BÖLGEDE

http://vasetuge.blogspot.com/
TÜRKLER ÇOĞUNLUKTADIR.
— BÖLGEDEKĐ HIRĐSTĐYANLARIN KATLEDĐLDĐĞĐ ŞEKLĐNDEKĐ YUNAN ĐDDĐALARI ASILSIZDIR.
— BATI ANADOLU’DA YUNAN ORDUSU KATLĐAMLAR YAPMIŞTIR.
— YUNAN ORDUSU DERHAL GERĐ ÇEKĐLMELĐ VE YERĐNE ĐTĐLAF KUVVETLERĐ GÖNDERĐLMELĐDĐR.

CEMĐYETLER
AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMĐYETLER NELERDĐR?

1. MAVRĐ MĐRA CEMĐYETĐ


2.PONTUS RUM CEMĐYETĐ
3.ETNĐK-Đ ETERYA CEMĐYETĐ
4.TAŞNAK VE HINÇAK CEMĐYETLERĐ
5.ALYANS ĐSRAĐLĐT VE MAKABĐ CEMĐYETLERĐ
6.KARDOS CEMĐYETĐ

--AZINLIK CEMĐYETLERĐNĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1-OSMANLI DEVLETĐ’NĐN PARÇALANMASINI VE BAĞIMSIZ DEVLETLER KURMAYI


AMAÇLAMIŞLARDIR.
2-ĐTĐLAF DEVLETLERĐ’NĐN ĐŞGALLERĐNE ZEMĐN HAZIRLADIKLARI ĐÇĐN DESTEKLENMĐŞLERDĐR.
3-KAMUOYUNUN TEPKĐSĐNĐ ÇEKMEMEK ĐÇĐN WĐLSON ĐLKELERĐNE GÖRE HAREKET ETTĐKLERĐNĐ
SAVUNMUŞLARDIR.

MĐLLĐ VARLIĞA DÜŞMAN CEMĐYETLER NELERDĐR?

1. SULH VE SELAMET-Đ OSMAN FIRKASI


2.HÜRRĐYET VE ĐTĐLAF FIRKASI
3.ĐSLAM TEALĐ-Đ CEMĐYETĐ
4.KÜRT TEAL-Đ CEMĐYETĐ
5.ĐNGĐLĐZ MUHĐPLERĐ CEMĐYETĐ
6.WĐLSON ĐLKELERĐ CEMĐYETĐ

--MĐLLĐ VARLIĞA DÜŞMAN CEMĐYETLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1-SALTANAT VE HĐLAFET YANLISI MÜSLÜMANLAR TARAFINDAN KURULMUŞLARDIR.


2-ĐŞGALLERĐN KOLAYLAŞMASINA NEDEN OLMUŞLARDIR.

--MĐLLĐ (YARARLI) CEMĐYETLERĐ YAZINIZ.

1.TRAKYA - PAŞAELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ


2.ĐZMĐR MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ
3.REDD-Đ ĐLHAK CEMĐYETĐ
4.KĐLĐKYALILAR CEMĐYETĐ
5.TRABZON MÜDAFAA-Đ HUKUK-U MĐLLĐYE CEMĐYETĐ
6.MĐLLĐ KONGRE CEMĐYETĐ
7.DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ
YUKARIDAKĐ CEMĐYETLERĐN YANINDA ANADOLU’DAKĐ ULUSAL DĐRENĐŞE SĐLAH KAÇIRMAK VE
ĐSTĐHBARAT SAĞLAMAK AMACIYLA; KARAKOL CEMĐYETĐ, MĐM MĐM GRUBU, FELAH GRUBU GĐBĐ
BĐRÇOK CEMĐYETTE KURULMUŞTUR.

--YARARLICEMĐYETLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ NEDĐR?

1-BULUNDUKLARI BÖLGENĐN TÜRKLER’E AĐT OLDUĞUNU, BU NEDENLE ĐŞGALLERĐN


HAKSIZLIĞINI DÜNYA KAMUOYUNA DUYURMAYI AMAÇLAMIŞLARDIR

http://vasetuge.blogspot.com/
2-ĐŞGALCĐ DEVLETLERĐN, AZINLIK CEMĐYETLERĐNĐN VE ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ’NĐN
FAALĐYETLERĐNE KARŞI MÜCADELE ETMĐŞLERDĐR.
3-BĐRLEŞTĐRĐCĐ BĐR LĐDERDEN YOKSUN OLMALARI NEDENĐYLE BÖLGESEL KURTULUŞU
SAVUNMUŞLARDIR.
KURULUŞLARINDA MĐLLĐYETÇĐLĐK DUYGUSU ETKĐLĐDĐR.
4-ÖNCELERĐ BASIN - YAYIN YOLUYLA DĐRENĐŞĐ YÖNLENDĐRMEYE ÇALIŞMIŞLAR, BUNUN
YANINDA SĐLAHLI DĐRENĐŞE DE DESTEK VERMĐŞLERDĐR.
5-SĐVAS KONGRESĐ’NDE “ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ” ADI ALTINDA
BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞLERDĐR.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI


--MUSTAFA KEMAL HANGĐ OKULLARDA OKUMUŞTUR?

1-MAHALLE MEKTEBĐ
2-ŞEMSĐ EFENDĐ OKULU
3-SELANĐK MÜLKĐYE RÜŞTĐYESĐ
4-SELANĐK ASKERĐ RÜŞTĐYESĐ
5-MANASTIR ASKERĐ ĐDADĐSĐ
6-ĐSTANBUL HARP AKADEMĐSĐ

--MUSTAFA KEMAL ASKERLĐK HAYATINDA HANGĐ CEPHE VE SAVAŞLARDA BULUNMUŞTUR?

1-TRABLUSGARP SAVAŞI
2-CANAKKALE CEPHESĐ
3-DOĞU CEPHESĐ (MUŞ VE BĐTLĐS)
4-KURTULUŞ SAVAŞI (SAKARYA, BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN SAVAŞI)

--MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EN ÖNEMLĐ ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1-VATAN VE MĐLLET SEVGĐSĐ


2-MANTIKLI VE GERÇEKCĐ OLUŞU
3-YARATICI DÜŞÜNCESĐ
4-ĐDEALĐST OLUŞU
5-ĐLERĐ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ
6-ÖNDER OLUŞU
7-ĐNKILAPÇILIĞI
8-BĐRLEŞTĐRME VE BÜTÜNLEŞTĐRME GÜCÜ

KUVAY-I MĐLLĐYE
--KUVAY-I MĐLLĐYE NEDĐR?

TÜRK VATANINI DÜŞMAN ĐŞGALĐNDEN KORUMAK AMACI ĐLE KURULMUŞ, GÖNÜLLÜLERDEN


OLUŞAN KÜÇÜK SĐLAHLI DĐRENĐŞ ÖRGÜTLERĐ

--KUVAY-I MĐLLĐYE’NĐN KURULMA NEDENLERĐNĐ YAZINIZ.

1— YAPILAN ĐŞGALLERĐN HAKSIZ GEREKÇELERE DAYANMASINA RAĞMEN ÖNLENEMEMESĐ


2-ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ’NĐN ĐŞGALLERĐ ÖNLEMEKTE VE HALKI KORUMAKTA YETERSĐZ KALMASI
3-OSMANLI ORDULARININ BÜYÜK BĐR KISMININ TERHĐS EDĐLMĐŞ OLMASI

--KUVAY-I MĐLLĐYE BĐRLĐKLERĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

http://vasetuge.blogspot.com/
1— ĐŞGALLERE KARŞI VATANI SAVUNMAK AMACIYLA KURULMUŞ GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞAN
BĐRLĐKLERDĐR.
2— HER BĐRĐ KENDĐ BÖLGESĐNĐ KORUMAYA ÇALIŞMIŞTIR.
3— TEK BĐR MERKEZDEN YÖNETĐLMEMĐŞLER, BAŞLARINDAKĐ REĐSĐN GÖRÜŞÜNE GÖRE HAREKET
ETMĐŞLERDĐR
4— DÜZENLĐ ORDULARIN KURULMASINA ZEMĐN HAZIRLAMIŞLARDIR.

--KUVA-I MĐLLĐYE BĐRLĐKLERĐ’NĐN KALDIRILMASININ NEDENLERĐNĐ BELĐRTĐNĐZ.

1-SUÇLU GÖRDÜKLERĐ KĐŞĐLERĐ KENDĐ KURALLARINA GÖRE CEZALANDIRMALARI


2-ĐŞGALLERĐ DURDURMAKTA YETERSĐZ KALMALARI
3-TEK BĐR MERKEZDEN YÖNETĐLEMEMELERĐ
4-TBMM’NĐN ĐSTEKLERĐNĐ ZAMAN ZAMAN UYGULAMAMALARI

--MĐSAKI MĐLLĐDE TÜRK DEVLETĐNE AĐT OLACAK TOPRAKLAR ĐÇĐN HANGĐ ESASLAR
BELĐRLENMĐŞTĐR?

1-TÜRKLERĐN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU YERLER TÜRK VATANIDIR.


2-ARAP TOPRAKLARININ, BATI TRAKYA’NIN VE KARS,ARDAHAN VE BATUM’UN GELECEĞĐ HALK
OYLAMASIYLA BELĐRLENECEK.

--MĐSAK-I MĐLLĐ’NĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1-MĐSAK-I MĐLLĐ, MĐLLĐ MÜCADELENĐN HEDEFĐNĐ, VATANIN SINIRLARINI VE BAĞIMSIZLIK


ESASLARINI BENĐMSEYĐP GERÇEKLEŞTĐRMEYE ÇALIŞMIŞTIR.
2-MĐSAK-I MĐLLĐ’NĐN ĐLANI ĐSTANBUL’UN ĐŞGALĐNE NEDEN OLMUŞTUR.

--ĐSTANBUL’UN ĐŞGAL EDĐLMESĐNĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1.ĐSTANBUL'UN ĐŞGALĐ MUSTAFA KEMAL'ĐN HAKLILIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.KAÇABĐLEN BĐR ÇOK


MEBUS, AYDIN KOMUTAN VE GAZETECĐ ANADOLU'YA GEÇTĐ.
2-11 NĐSAN 1920’DE PADĐŞAH RESMEN MECLĐSĐ KAPATTI. MEŞRUTĐYET BĐTTĐ.
3.T.B.M.M.'NĐN AÇILMASI ĐÇĐN ORTAM OLUŞTU.

--ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ SĐVAS KONGRESĐ TEMSĐL HEYETĐ'NĐN VARLIĞINI NE ZAMAN


TANIMIŞLARDIR?

AMASYA GÖRÜŞMELERĐNDE

--NEDEN ANKARA MĐLLĐ MÜCADELENĐN MERKEZĐ KABUL EDĐLMĐŞTĐR?

1-BATI CEPHESĐNE YAKIN OLMASI


2-ULAŞIM VE HABERLEŞME KOLAYLIĞI
3-ĐŞGAL EDĐLMEMĐŞ OLMASI
4-ANKARA HALKININ MĐLLĐ MÜCADELE YANLISI OLMASI

--ÜLKE GENELĐNDEKĐ MĐLLĐ CEMĐYETLER “ ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK


CEMĐYETĐ” ADIYLA NE ZAMAN BĐRLEŞTĐRĐLDĐ?

SĐVAS KONGRESĐNDE

--ÜLKE GENELĐNDEKĐ MĐLLĐ CEMĐYETLER SĐVAS KONGRESĐNDE HANGĐ ĐSĐM ALTINDA


BĐRLEŞTĐRĐLDĐ?

ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ”

http://vasetuge.blogspot.com/
--SĐVAS KONGRESĐNĐN ÖNEMĐNĐ YAZINIZ.

1-KONGREDE BAŞKAN SEÇĐLEN MUSTAFA KEMAL MĐLLĐ MÜCADELENĐN DE LĐDERĐ OLDU.


2-ERZURUM’UN AKSĐNE SĐVAS KONGRESĐ TÜM ÜLKEYĐ ĐLGĐLENDĐREN BĐR KONGRE OLMUŞTUR.
3-CEMĐYETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ ĐLE SĐLAHLI MÜCADELE DAHA ETKĐLĐ OLMAYA
BAŞLAMIŞTIR.

--SĐVAS KONGRESĐ ĐLE ERZURUM KONGRESĐ ARASINDAKĐ FARK NEDĐR?

ERZURUM’UN AKSĐNE SĐVAS KONGRESĐ TOPLANIŞ ŞEKLĐYLE ULUSAL KARARLAR ALAN ULUAL
BĐR KONGREDĐR.

--ERZURUM KONGRESĐ HANGĐ AMAÇLA TOPLANMIŞTIR?

DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ TARAFINDAN DOĞU ANADOLU’NUN


PARÇALANMAMASI VE ERMENĐLERE VERĐLMEMESĐ AMACI ĐLE DÜZENLENMĐŞTĐR.

--MĐLLĐ MÜCADELEDE ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNE ALTERNATĐF BĐR HÜKÜMET KURULACAĞI


ĐLK NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTIR?

AMASYA GENELGESĐ’NDE

--ERZURUM KONGRESĐNĐN MĐLLĐ MÜCADELEDEKĐ ÖNEMĐ NEDĐR?

1-ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNE ALTERNATĐF BĐR HÜKÜMET KURULACAĞI AÇIKLANMIŞTIR.


2-YENĐ BĐR DEVLET, EGEMENLĐK VE BAĞIMSIZLIK ÖZELLĐKLE VURGULANMIŞTIR.
3-BÖLGESEL BĐR KONGRE OLMASINA RAĞMEN ALINAN KARARLAR BÜTÜN YURDU
ĐLGĐLENDĐRMEKTEDĐR.

--AMASYA GENELGESĐNĐN MĐLLĐ MÜCADELEDEKĐ ÖNEMĐ NEDĐR?

1-MĐLLĐ MÜCADELENĐN GEREKÇESĐ,YÖNTEMĐ VE AMACI ĐLK KEZ BELĐRTĐLMĐŞTĐR.


2-KURTULUŞ SAVAŞININ ANCAK TEŞKĐLATLANARAK KAZANILABĐLECEĞĐ VURGULANMIŞTIR.
3-GENELGEDE (TAMĐM’DE) “MĐLLÎLĐK”, “BAĞIMSIZLIK”, VE “EGEMENLĐK” KAVRAMLARI,
ÖZELLĐKLE DE “MĐLLET VE MĐLLĐYETÇĐLĐK” KAVRAMLARI ISRARLA VURGULANMIŞTIR.

--MĐLLĐ MÜCADELENĐN GEREKÇESĐ,YÖNTEMĐ VE AMACI ĐLK KEZ NEREDE BELĐRTĐLMĐŞTĐR?

AMASYA GENELGESĐNDE

--SĐVAS’TA KONGRE TOPLANMASI KARARINI MUSTAFA KEMAL NE ZAMAN DUYURMUŞTUR?

AMASYA GENELGESĐNDE

--HAVZA GENELGESĐNĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1. MUSTAFA KEMAL BU GENELGE ĐLE HALKIN ĐŞGALLERE TEPKĐ GÖSTERMESĐNĐ VE BÖYLECE


MĐLLĐ BĐLĐNCĐN UYANMASINI SAĞLAMAK ĐSTEMĐŞTĐR.
2. ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐ HAKLI ÇIKARACAK DAVRANIŞLARDAN KAÇINILMASINI YANĐ
HIRĐSTĐYAN HALKA ZARAR VERĐLMEMESĐNĐ ĐSTEMĐŞTĐR.
3. BU GENELGE, MĐLLĐ MÜCADELE DÖNEMĐNDE YAYINLANAN ĐLK ULUSAL GENELGEDĐR.

--MĐLLĐ MÜCADELE DÖNEMĐNDE YAYINLANAN ĐLK ULUSAL GENELGENĐN ADI NEDĐR?

http://vasetuge.blogspot.com/
HAVZA GENELGESĐDĐR.

--9.ORDU MÜFETTĐŞLĐĞĐNE NEDEN MUSTAFA KEMAL GETĐRĐLDĐ?

1-1.DÜNYA SAVAŞINDA GÖSTERDĐĞĐ BAŞARILAR.


2-PADĐŞAH VAHDETTĐN ĐLE ESKĐDEN BERĐ BĐR DOSTLUĞUNUN OLMASI SEBEBĐYLE KENDĐSĐNE
GÜVENĐLMESĐ.
3-ĐSTANBUL’DAN UZAKLAŞTIRILMAK ĐSTENMESĐ
4-ĐTTĐHATÇILARA DÜŞMANLIK NOKTASINDA PADĐŞAHLA FĐKĐRLERĐNĐN UYUŞMASI

--ERZURUM KONGRESĐNĐN TOPLANMA SEBEBĐ NEDĐR?

DOĞU ANADOLU MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ TARAFINDAN DOĞU ANADOLU’NUN


PARÇALANMAMASI VE ERMENĐLERE VERĐLMEMESĐ AMACI ĐLE DÜZENLENMĐŞTĐR.

--ERZURUM KONGRESĐNDE ALINANBAŞLICA KARARLAR NELERDĐR?

1-MĐLLĐ SINIRLAR ĐÇĐNDE VATAN BĐR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ.


2-HER TÜRLÜ YABANCI ĐŞGALE VE MÜCADELEYE KARŞI MĐLLET BĐRLĐKTE KARŞI KOYACAKTIR.
3-VATANIN BAĞIMSIZLIĞINI ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ SAĞLAYAMAZSA GEÇĐCĐ BĐR HÜKÜMET
KURULACAKTIR.
4-MĐLLĐ ĐRADEYĐ HAKĐM, KUVAYI MĐLLĐYE'YĐ ETKEN KILMAK ESASTIR.
5-AZINLIKLARA, MĐLLĐ BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLĐĞĐ ZEDELEYĐCĐ AYRICALIKLAR VERĐLEMEZ.
6-MANDA VE HĐMAYE KABUL EDĐLEMEZ.
7-MEBUSLAR MECLĐSĐNĐN TOPLANMASINA ÇALIŞILACAKTIR.

--ERZURUM KONGRESĐNĐN MĐLLĐ MÜCADELEDEKĐ ÖNEMĐNĐ YAZINIZ.

1-ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNE ALTERNATĐF BĐR HÜKÜMET KURULACAĞI AÇIKLANMIŞTIR.


2-YENĐ BĐR DEVLET, EGEMENLĐK VE BAĞIMSIZLIK ÖZELLĐKLE VURGULANMIŞTIR.
3-BÖLGESEL BĐR KONGRE OLMASINA RAĞMEN ALINAN KARARLAR BÜTÜN YURDU
ĐLGĐLENDĐRMEKTEDĐR.

--SĐVAS KONGRESĐNDE ALINAN BAŞLICA KARARLAR NELERDĐR?

1-ÜLKE GENELĐNDEKĐ MĐLLĐ CEMĐYETLER “ ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ”


ADIYLA BĐRLEŞTĐRĐLDĐ.
2-MANDA VE HĐMAYE FĐKRĐ KESĐN OLARAK REDDEDĐLDĐ.
3-ĐRADE-Đ MĐLLĐYE ADIYLA BĐR GAZETE ÇIKARILDI.
4-ALĐ FUAT CEBESOY BATI ANADOLU KUVA-YI MĐLLĐYE KOMUTANLIĞINA ATANMIŞTIR.
5-MECLĐSĐN AÇILMASI BĐR KEZ DAHA ĐSTENDĐ.

--SĐVAS KONGRESĐNĐN ÖNEMĐNĐ BELĐRTĐNĐZ.

1-KONGREDE BAŞKAN SEÇĐLEN MUSTAFA KEMAL MĐLLĐ MÜCADELENĐN DE LĐDERĐ OLDU.


2-ERZURUM’UN AKSĐNE SĐVAS KONGRESĐ TÜM ÜLKEYĐ ĐLGĐLENDĐREN BĐR KONGRE OLMUŞTUR.
3-CEMĐYETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ ĐLE SĐLAHLI MÜCADELE DAHA ETKĐLĐ OLMAYA
BAŞLAMIŞTIR.

--ÜLKE GENELĐNDEKĐ MĐLLĐ CEMĐYETLER “ ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK


CEMĐYETĐ” ADIYLA NE ZAMAN BĐRLEŞTĐRĐLDĐ.

SĐVAS KONGRESĐNDE

http://vasetuge.blogspot.com/
--SĐVAS KONGRESĐNDEN SONRA ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNDE NE GĐBĐ BĐR DEĞĐŞĐKLĐK
OLMUŞTUR?

BU KONGREDEN SONRA PADĐŞAH ANADOLU ĐLE UYUMLU OLMAK ĐÇĐN DAMAT FERĐT’Đ
GÖREVDEN ALDI.
DAMAT FERĐT’ĐN YERĐNE VATANSEVER ALĐ RIZA PAŞA BAŞBAKAN OLDU.

--ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ ĐLE TEMSĐL HEYETĐ AMASYA GÖRÜŞMELERĐNDE HANGĐ ORTAK


KARARLARI ALMIŞTIR?

1.TÜRK VATANININ BÜTÜNLÜĞÜNÜN VE BAĞIMSIZLIĞININ KORUNMASI.


2.MÜSLÜMAN OLMAYAN AZINLIKLARA DEVLETĐN BĐRLĐĞĐNĐ BOZACAK AYRICALIKLAR
TANINMAMASI.
3.ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFAA-Đ HUKUK CEMĐYETĐ'NĐN ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ'NCE
TANINMASI.
4.MEBUSLAR MECLĐSĐ'NĐN ANADOLU'DA, GÜVENLĐ BĐR YERDE TOPLANMASI.
5.ĐTĐLAF DEVLETLERĐ'YLE OSMANLI DEVLETĐ'NĐN BARIŞ AMACIYLA YAPACAĞI
KONFERANSA TEMSĐL HEYETĐ'NCE DE UYGUN GÖRÜLECEK KĐŞĐLERĐN GÖNDERĐLMESĐ.

--AMASYA GÖRÜŞMELERĐNĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ GÖRÜŞMELERE KATILMAKLA TEMSĐL HEYETĐ'NĐN VARLIĞINI TANIMIŞ


OLDU.

--SĐVAS KOGRESĐNDE SEÇĐLEN VE MĐLLĐ MÜCADEYĐ TEMSĐL EDEN TEMSĐL KURULU


KENDĐLERĐNE NEDEN BĐR MERKEZ ARIYORLARDI?

1-MĐLLĐ MÜCADEYĐ DAHA ĐYĐ YÖNETEBĐLMEK


2-MEBUSAN MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKĐP EDEBĐLMEK

--MUSTAFA KEMAL’ĐN MECLĐS-Đ MEBUSAN’IN ĐSTANBUL’DAN TOPLANMASI ĐLE ĐLGĐLĐ


DÜŞÜNCESĐ NEDĐR?

MUSTAFA KEMAL ĐSTANBUL'UN ĐŞGAL ALTINDA OLMASI NEDENĐYLE BURADAKĐ MECLĐSĐN


RAHAT ÇALIŞAMAYACAĞINI, SIHHATLĐ KARARLAR ALAMAYACAĞINI, ALINSA BĐLE
UYGULANAMAYACAĞINI SÖYLEMĐŞTĐR.

--MUSTAFA KEMAL’ĐN UYARILARINA RAĞMEN MECLĐS NEDEN ĐSTANBUL’DA TOPLANDI?

BAŞŞEHRĐN ĐSTANBUL OLMASI, PADĐŞAHIN VARLIĞI VE ANAYASA GEREĞĐ MECLĐS,12 OCAK


1920'DE ĐSTANBUL'DA TOPLANDI.

--MĐSAK-I MĐLLĐ KARARLARI NELERDĐR?

1-TÜRKLERĐN ÇOĞUNLUKTA OLDUĞU YERLER TÜRK VATANIDIR.


2-ARAP TOPRAKLARININ, BATI TRAKYA’NIN VE KARS,ARDAHAN VE BATUM’UN GELECEĞĐ HALK
OYLAMASIYLA BELĐRLENECEK.
3-OSMANLI’NIN MERKEZĐ VE MARMARA DENĐZĐ’NĐN GÜVENLĐĞĐ SAĞLANIRSA BOĞAZLAR DÜNYA
TĐCARETĐNE AÇILACAK.
4-ĐÇĐMĐZDEKĐ AZINLIKLARA KOMŞU ÜLKELERDEKĐ MÜSLÜMAN HALKA TANINAN HAKLARDAN
FAZLASI TANINAMAZ.
5-TAM BAĞIMSIZLIĞIMIZI VE EKONOMĐK GELĐŞMEMĐZĐ ENGELLEYEN SINIRLAMALAR VE
KAPĐTÜLASYONLAR KESĐNLĐKLE KABUL EDĐLEMEZ.

http://vasetuge.blogspot.com/
--MĐSAK-I MĐLLĐ’NĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1-MĐSAK-I MĐLLĐ, MĐLLĐ MÜCADELENĐN HEDEFĐNĐ, VATANIN SINIRLARINI VE BAĞIMSIZLIK


ESASLARINI BENĐMSEYĐP GERÇEKLEŞTĐRMEYE ÇALIŞMIŞTIR.
2-MĐSAK-I MĐLLĐ’NĐN ĐLANI ĐSTANBUL’UN ĐŞGALĐNE NEDEN OLMUŞTUR.

--ĐSTANBUL’UN ĐŞGALĐNE NEDEN OLAN OLAY NEDĐR?

MĐSAK-I MĐLLĐ’NĐN ĐLAN EDĐLMESĐ

--ĐSTANBUL’UN ĐŞGAL EDĐLMESĐNĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1.ĐSTANBUL'UN ĐŞGALĐ MUSTAFA KEMAL'ĐN HAKLILIĞINI ORTAYA ÇIKARDI.KAÇABĐLEN BĐR ÇOK


MEBUS, AYDIN KOMUTAN VE GAZETECĐ ANADOLU'YA GEÇTĐ.
2-11 NĐSAN 1920’DE PADĐŞAH RESMEN MECLĐSĐ KAPATTI. MEŞRUTĐYET BĐTTĐ.
3.T.B.M.M.'NĐN AÇILMASI ĐÇĐN ORTAM OLUŞTU.

--ĐLK T.B.M.M’NĐN ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1-GÜÇLER BĐRLĐĞĐ ĐLKESĐ BENĐMSENMĐŞTĐR.(YASAMA ,YÜRÜTME ,YARGI GÜÇLERĐNĐN MECLĐSTE


TOPLANMASI)BÖYLECE ÇABUK VE UYGULANABĐLĐR KARARLARIN ALINMASI SAĞLANMIŞTIR
2-EGEMENLĐĞĐN KAYITSIZ ŞARTSIZ MĐLLETĐN OLDUĞU VE MECLĐSĐN ÜSTÜNDE BĐR GÜCÜN
OLMADIĞI BELĐRTĐLMĐŞTĐR.
3-MECLĐSĐN AMACI DÜŞMANI YURTTAN ATMAKTIR.
4-PADĐŞAH VE HALĐFENĐN YERĐ MECLĐSĐN ALACAĞI KARARLA BELLĐ OLACAKTIR.

--ĐLK MECLĐSTE UYGULANAN MECLĐS HÜKÜMETĐ SĐSTEMĐ NEDĐR?

HÜKÜMET ÜYELERĐNĐN MECLĐS ĐÇERĐSĐNDEN TEK TEK OYLANARAK SEÇĐLMESĐ.ANAYASAYA


GÖRE MECLĐS BAŞKANI HÜKÜMETĐN DE BAŞKANI OLMASINA “MECLĐS HÜKÜMETĐ SĐSTEMĐ”
DENĐR.

--ĐLK T.B.M.M’NĐN ÖZELLĐKLERĐNDEN OLAN GÜÇLER BĐRLĐĞĐ ĐLKESĐ NEDĐR?

YASAMA, YÜRÜTME, YARGI GÜÇLERĐNĐN MECLĐSTE TOPLANMASI

--TÜRK TARĐHĐNDE ĐLK KEZ EGEMENLĐK MĐLLETE TAMAMEN NE ZAMAN VERĐLMĐŞTĐR?

1921 ANAYASASI OLAN TEŞKĐLATI ESASĐYE ĐLE.

--YENĐ TÜRK DEVLETĐNĐN ĐLK ANAYASASI OLAN 1921 ANAYASASININ DĐĞER ADI NEDĐR?

TEŞKĐLATI ESASĐYE

--YENĐ TÜRK DEVLETĐNDE YENĐ BĐR ANAYASAYA NEDEN ĐHTĐYAÇ DUYULMUŞTUR?

1-ESKĐ ANAYASANIN TEMELLERĐ M.KEMAL’ĐN DÜŞÜNDÜĞÜ SĐSTEMDEN FARKLI ĐDĐ.


2-YENĐ BĐR DEVLETĐN KENDĐNE AĐT KANUNLARI OLMASI GEREKĐRDĐ.

--YENĐ ANAYASANIN TEŞKĐLAT-I ESASĐYE ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1-BU ANAYASA ĐLE TÜRK TARĐHĐNDE ĐLK KEZ EGEMENLĐK MĐLLETE VERĐLMĐŞTĐR.
2-YENĐ TÜRK DEVLETĐNĐN HUKUKĐ VE SĐYASAL BELGESĐ OLMUŞTUR.
3-ANAYASAYA GÖRE MECLĐS BAŞKANI HÜKÜMETĐN DE BAŞKANI OLMAKLA “MECLĐS HÜKÜMETĐ
SĐSTEMĐ” BENĐMSENMĐŞTĐR.

http://vasetuge.blogspot.com/
4-GÜÇLER BĐRLĐĞĐ PRENSĐBĐ BENĐMSENMĐŞTĐR.(YASAMA, YARGI, YÜRÜTME MECLĐS TARAFINDAN
YAPILIYOR.)

--TBMM’YE KARŞI AYAKLANMALAR ÇIKMASININ NEDENLERĐ NELERDĐR?

1-DEVLETTE YAŞANAN OTORĐTE BOŞLUĞU


2-ĐSTANBUL HÜKÜMETĐ VE ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐN KIŞKIRTMALARI
3-BAZI KUVA-YI MĐLLĐYECĐLERĐN HALKTAN ZORLA PARA TOPLAMALARI, CEZA VERMELERĐ
4-BĐR KISIM YÖNETĐCĐLERĐN MĐLLĐ MÜCADELENĐN ÖNEMĐNĐ ANLAYAMAMIŞ OLMALARI

--TBMM 29 NĐSAN 1920’DE HIYANET-Đ VATANĐYE KANUNU NEDEN ÇIKARMIŞTIR?

KENDĐSĐNE KARŞI ÇIKARILAN AYAKLANMALARA BĐR TEDBĐR AMACIYLA ÇIKARMIŞTIR.

--MĐLLĐ MÜCADELENĐN ĐLK YILLARINDA ĐSTĐKLAL MAHKEMELERĐNĐN KURULMASINA


NEDEN ĐHTĐYAÇ DUYULMUŞTUR?

TBMM YE KARŞI AYAKLANANLARI YARGILAMAK VE HIYANETĐ VATANĐYE KANUNUNA GÖRE


CEZALANDIRMAK ĐÇĐN KURULMUŞTUR.

--TBMM AYAKLANMALARA KARŞI NE GĐBĐ ÖNLEMLER ALMIŞTIR?

1-29 NĐSAN 1920’DE HIYANET-Đ VATANĐYE KANUNU ÇIKARILDI.


2-ĐSTĐKLAL MAHKEMELERĐ KURULDU.
3-ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNĐN FETVALARINA KARŞILIK ANKARA MÜFTÜSÜNDEN TBMM YE KARŞI
GELENLERĐN VATAN HAĐNĐ OLDUĞU FETVASI ALINDI.

--TBMM’YE KARŞI YAPILAN AYAKLANMALARIN SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-KURTULUŞ SAVAŞI 1 YIL UZADI.


2-DÜŞMAN ĐŞGALĐNĐN GENĐŞLEMESĐNE SEBEP OLDU
3-SIKINTILI GÜNLER YAŞAYAN TBMM AYAKLANMALARI BASTIRINCA OTORĐTESĐ DE ARTTI.
4-MĐLLĐ KAYNAKLAR BOŞA HARCANMIŞTIR.
5-1.ĐNÖNÜ SAVAŞI BAŞLADI

--T.B.M.M. SEVR ANTLAŞMASINA NASIL BĐR TEPKĐ VERMĐŞTĐR?

1.T.B.M.M. ANTLAŞMAYI TANIMADIĞINI BĐLDĐRDĐ.


2.ANTLAŞMAYI ĐMZALAYANLARI VATAN HAĐNĐ ĐLAN ETTĐ.

--SEVR ANTLAŞMASININ ÖNEMĐ NEDĐR?

1-ĐTĐLAF DEVLETLERĐ SON OSMANLI MEBUSLAR MECLĐSĐNĐ DAĞITTIKLARI ĐÇĐN BU ANTLAŞMA


MECLĐS TARAFINDAN ONAYLANMADIĞINDAN HĐÇBĐR HUKUKĐ GEÇERLĐLĐĞĐ YOKTUR.
2-BU ANTLAŞMA ĐLE OSMANLI DEVLETĐ YOK SAYILMIŞTIR.
ĐTĐLAF DEVLETLERĐ OSMANLI DEVLETĐNĐ PAYLAŞMIŞLARDIR.
3-VATANIN KURTULMASI ĐÇĐN MĐLLĐ MÜCADELEDEN BAŞKA YOL OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

--SEVR ANTLAŞMASINDA BOĞAZLAR HAKKINDA NASIL BĐR DURUM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR?

2.BOĞAZLAR TÜM DEVLETLERE AÇIK BULUNDURULACAK VE ULUSLARARASI BĐR KOMĐSYON


TARAFINDAN ĐDARE EDĐLECEKTĐ.

http://vasetuge.blogspot.com/
--SEVR ANTLAŞMASINDA ĐSTANBUL ĐLE ĐLGĐLĐ MADDE NASILDIR?

1.OSMANLI ÜLKESĐ, ĐSTANBUL ĐLE ANADOLU'NUN KÜÇÜK BĐR BÖLÜMÜNDEN ĐBARET OLARAK
KALACAKTI. OSMANLI DEVLETĐ, EĞER AZINLIKLARIN HAKLARINI GÖZETMEZSE ĐSTANBUL DA
ELĐNDEN ALINACAKTI.

--ĐLK ERMENĐ SORUNU NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

ĐLK ERMENĐ SORUNU 1877-1878 OSMANLI – RUS SAVAŞINDA ORTAYA ÇIKTI.

--ERMENĐ MESELESĐ NE ZAMAN ULUSLAR ARASI BĐR MESELE HALĐNE GELMĐŞTĐR?

1877 – 1878 SAVAŞINDAN SONRA ĐMZALANAN BERLĐN ANTLAŞMASI ĐLE ULUSLARARASI SORUN
HALĐNE GELDĐ.

--T.B.M.M’NĐN ULUSLARARASI ALANDA KAZANDIĞI ĐLK SĐYASĐ VE ASKERĐ BAŞARI NEDĐR?

GÜMRÜ ANTLAŞMASI

--14 MAYIS 1915 TEHCĐR KANUNU NEDĐR?

RUS VE ERMENĐLERLE SAVAŞTA ZORLUK ÇIKARAN ANADOLU ERMENĐLERĐNĐN SURĐYE’YE GÖÇ


ETTĐRĐLMESĐ ĐÇĐN ÇIKARILAN KANUN

--ERMENĐLERĐN AYAKLANMALARININ GENEL SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-ERMENĐLERĐ KENDĐ ÇIKARLARI ĐÇĐN KULLANMAK ĐSTEYEN RUS, ĐNGĐLĐZ VE FRANSIZLARIN


KIŞKIRTMALARI
2-FRANSIZ ĐHTĐLALĐ ĐLE BÜTÜN DÜNYAYA YAYILAN MĐLLĐYETÇĐLĐK AKIMININ ETKĐLERĐ
3- MONDOROS ATEŞKES ANLAŞMASININ 24. MADDESĐNĐN VERDĐĞĐ CESARET

--GÜMRÜ ANTLAŞMASI’NIN (3 ARALIK1920) ÖNEMĐ NEDĐR?

1-T.B.M.M’NĐN ULUSLARARASI ALANDA KAZANDIĞI ĐLK SĐYASĐ VE ASKERĐ BAŞARIDIR.


2-ĐLK KEZ GÜMRÜ ANTLAŞMASIYLA BELĐRLENEN DOĞU SINIRIMIZ , MOSKOVA VE KARS
ANTLAŞMALARIYLA SON ŞEKLĐNĐ ALMIŞTIR.

--ÇERKES ETHEM OLAYI NEDĐR?

ĐSMET ĐNÖNÜ’NÜN DÜZENLĐ BĐRLĐKLERE KATILMA EMRĐNĐ KABUL ETMEYEN ETHEM ĐSYAN ETTĐ.
BAŞARISIZ OLDU.

--1.ĐNÖNÜ MUHAREBESĐNĐN SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-YUNANLILARIN ÇERKES ETHEM OLAYINDAN FAYDALANMAK ĐSTEMESĐ


2-SEVR ANTLAŞMASINI TBMM’YE KABUL ETTĐRMEK ĐSTEMELERĐ
3-ESKĐŞEHĐR’DEKĐ ÖNEMLĐ DEMĐRYOLU MERKEZĐNĐ ALMAK
4-MĐLLĐ KUVVETLERĐ GÜÇLENMEDEN DAĞITMAK

--1.ĐNÖNÜ MUHAREBESĐNĐN SONUÇLARI VE ÖNEMĐ NELERDĐR?

1.DÜZENLĐ ORDU ĐLK BAŞARISINI ALDI VE GEREKLĐLĐĞĐNĐ ĐSPATLADI.


2-TBMM’YE GÜVEN ARTTI VE DÜZENLĐ ORDUYA KATILIMLAR ÇOĞALDI
3-SOVYET RUSYA ĐLE MOSKOVA ANTLAŞMASI, AFGANĐSTANLA DOSTLUK ANLAŞMASI
ĐMZALANDI.
4-TBMM’NĐN TANINMASINI SAĞLAYAN LONDRA KONFERANSI TOPLANDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
--FRANSIZLARLA SAVAŞILAN GÜNEY CEPHESĐ HANGĐ ANTLAŞMAYLA KAPANMIŞTIR?

ANKARA ANTLAŞMASI ĐLE

--ERMENĐLERLE SAVAŞILAN DOĞU CEPHESĐ HANGĐ ANTLAŞMAYLA KAPANMIŞTIR?

GÜMRÜ ANTLAŞMASI ĐLE

--GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA FRANSIZLARA KARŞI CEPHE AÇILMASININ NEDENLERĐNĐ


YAZINIZ.

1-FRANSIZLARIN YAPTIKLARI HAKSIZ ĐŞGALLER VE BASKILAR


2-FRANSIZLARIN ERMENĐLERĐ KIŞKIRTARAK BÖLGE HALKININ ÜZERĐNE SALDIRTMASI

--LONDRA KONFERANSI’NIN TOPLANMA NEDENLERĐ NELERDĐR?

1-GÖRÜNÜRDE SORUNLARI BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZMEK GĐBĐ GÖRÜNSE DE


2-YUNAN ORDUSUNA TOPARLANMASI ĐÇĐN FIRSAT KAZANDIRMAK
3-TBMM ĐLE ĐSTANBUL’U BĐRBĐRĐNE DÜŞÜRMEK VE SEVR’Đ ONAYLATMAK

--TBMM’NĐN LONDRA KONFERANSINA KATILMA SEBEBĐ NEDĐR?

ĐŞGALLERĐN HAKSIZLIĞINI DUYURMAK VE TBMM’NĐN TANINMASINI SAĞLAMAK

--LONDRA KONFERANSI’NIN ÖNEMĐ VE SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-TBMM RESMEN TANINMIŞ VE TÜRK MĐLLETĐ’NĐN TEMSĐLCĐSĐ OLDUĞU KABUL EDĐLMĐŞTĐR.


2-YUNAN ORDUSUNUN TOPARLANMASI SAĞLANMIŞ VE 2.ĐNÖNÜ SAVAŞI ÇIKMIŞTIR.

SOVYET RUSYA NEDEN TBMM ĐLE ANLAŞMA ĐMZALAMIŞTIR?

1-DÜŞMANLARININ AYNI OLMASI


2-RUSLARIN GÜNEY SINIRLARINI GÜVENLĐK ALTINA ALMAK ĐSTEMELERĐ

--12 MART 1921 DE SOVYET RUSYA ĐLE ĐMZALANAN MOSKOVA ANTLAŞMASININ ÖNEMĐ
NEDĐR?

1-TBMM ĐLE SOVYET RUSYA BĐRBĐRLERĐNĐN SĐYASĐ VARLIĞINI KABUL ETTĐLER


2-DOĞU SINIRLARI GÜVENLĐK ALTINA ALINDI.
3-BATUM RUSLARA VERĐLEREK MĐSAK-I MĐLLĐDEN ĐLK TAVĐZ VERĐLMĐŞ OLDU.

--ĐSTĐKLAL MARŞI NEZAMAN KABUL EDĐLDĐ?

ĐSTĐKLAL MARŞI 2.ĐNÖNÜ SAVAŞINDAN ÖNCE 12 MART 1921’DE KABUL EDĐLMĐŞTĐR.

--2.ĐNÖNÜ MUHAREBESĐNĐN ÖNEMLĐ SONUÇLARI NELERDĐR?

1-TBMM’YE OLAN ĐNANÇ VE GÜVEN ARTTI.


2-YUNANLILARLA GÖRÜŞ AYRILIĞINA DÜŞEN ĐTALYANLAR ĐŞGAL YERLERĐNĐ TERKETTĐLER.
3-TÜRK KUVVETLERĐNĐN SADECE SAVUNMA YAPABĐLDĐĞĐ,SALDIRI GÜCÜNÜN OLMADIĞI
ANLAŞILDI.

--KÜTAHYA -ESKĐŞEHĐR SAVAŞLARININ ÖNEMĐ NEDĐR?

1-TBMM ORDUSU ĐLK VE TEK YENĐLGĐSĐNĐ ALDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
2-MUSTAFA KEMAL’E MUHALEFET ARTTI. BAŞKENTĐN KAYSERĐ’YE TAŞINMASI TARTIŞILDI.
3-M.KEMAL’E BAŞKUMANDANLIK YETKĐSĐ VERĐLDĐ.
4-TEKALĐF-Đ MĐLLĐYE EMĐRLERĐ YAYINLANDI.

--TEKALĐF-Đ MĐLLĐYE EMĐRLERĐ NEDĐR?

HALKIN ELĐNDEKĐ, ORDUNUN ĐHTĐYAÇ DUYACAĞI MALZEMELERE, ÜCRETĐ DAHA SONRA


VERĐLMEK ÜZERE ELKONULMASIDIR.
TEKALĐF-Đ MĐLLĐYE EMĐRLERĐ SAKARYA SAVAŞINA HAZIRLIK ANLAMINA GELMEKTEDĐR.

2.DÖNEMĐN BAŞLANGICI

--YUNANLILAR KÜTAHYA – ESKĐŞEHĐR MUHAREBELERĐNDEN SONRA NEDEN BEKLEMEK


ZORUNDA KALDILAR?

BEKLENENDEN DAHA HIZLI ĐLERLEDĐKLERĐ ĐÇĐN BEKLEMEK ZORUNDA KALDILAR. LOJĐSTĐK


DESTEK SIKINTISI ÇEKTĐLER.

--YUNAN ORDUSU YÜZ KM’LĐK ALANA YAYILARAK NEYĐ AMAÇLAMIŞTIR?

TÜRK GÜCÜNÜ BÖLMEYĐ AMAÇLAMIŞTIR.

--SAKARYA NEDEN BĐR ÖLÜM KALIM SAVAŞIDIR?

ÇÜNKÜ:
1-SAVAŞ KAYBEDĐLĐRSE ANKARA ĐŞGAL EDĐLECEK VE TBMM ZOR DURUMDA KALACAKTIR.
2-EĞER KAYBEDĐLĐRSE YUNANLILARI BĐR DAHA DURDURMAK MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
3-MĐLLĐ KURTULUŞ MÜCADELESĐ KAYBEDĐLMĐŞ OLACAKTIR.

--MUSTAFA KEMAL’ĐN SAKARYA SAVAŞI TAKTĐĞĐ NEDĐR?

“HATTI MÜDAFAA YOKTUR. SATHI MÜDAFAA VARDIR. O SATIH DA BÜTÜN VATANDIR”

--SAKARYA MEYDAN MUHAREBESĐNĐN SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-TÜRKLERĐN 1683’TE BAŞLAYAN GERĐ ÇEKĐLMESĐ SAKARYA ĐLE SON BULDU.


2-SAKARYA KURTULUŞ SAVAŞINDAKĐ SON SAVUNMA SAVAŞIMIZDIR.
3-YUNAN ORDUSU SALDIRIDAN VAZGEÇTĐ. ELĐNDEKĐ TOPRAKLARI KAYBETMEMEK ĐÇĐN
SAVUNMAYA ÇEKĐLDĐ.
4-YUNANLILAR ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐN DESTEĞĐNĐ KAYBETTĐLER.
5-MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA “GAZĐ” ÜNVANI ĐLE “MAREŞALLĐK” RÜTBESĐ VERĐLDĐ.
6-2.ĐNÖNÜ’DEN SONRA BAŞLAYAN ĐTALYAN ÇEKĐLMESĐ SAKARYA’DAN SONRA TAMAMLANDI.

--SAKARYA SAVAŞINDAN SONRA TBMM’NĐN YAPTIĞI ANTLAŞMALARI YAZINIZ.

ERMENĐSTAN, GÜRCĐSTAN VE AZERBAYCAN ĐLE KARS ANT. 13 EKĐM 1921


20 EKĐM 1921 DE FRANSA ĐLE ANKARA ANT. ĐMZALANDI.
22 EKĐM 1921 DE ĐNGĐLTERE ĐLE ESĐR DEĞĐŞĐMĐ ANT. YAPILDI VE SÜRGÜN ASKERLER KURTARILDI.
2 OCAK 1922 DE UKRAYNA ĐLE DOSTLUK ANT. ĐMZALANDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
--FRANSA HANGĐ OLAYLAR ÜZERĐNE TBMM ĐLE ANKARA ANTLAŞMASINI ĐMZALAMAK
ĐSTEDĐ?

FRANSA GÜNEYDOĞU’DA KUVAY-I MĐLLĐYE KUVVETLERĐNE KARŞI BAŞARI SAĞLAYAMADI.


TÜRK ORDUSUNUN GÜÇLENĐP SAKARYA SAVAŞINI KAZANMASI ÜZERĐNE UMUTSUZLUĞA
KAPILDI.

--ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMLĐ MADDELERĐ NELERDĐR?

1-BU ANTLAŞMA ĐLE ĐKĐ TARAF ARASINDA SĐLAHLI ÇATIŞMA SONA ERECEKTĐR.
2-TARAFLAR GENEL AF ĐLAN EDEREK ESĐRLERĐ SERBEST BIRAKACAKLARDIR.
3-HATAY VE ĐSKENDERUN ÖZERLĐK VERĐLMEK ŞARTIYLA FRANSA YÖNETĐMĐNDEKĐ SURĐYE’YE
BIRAKILACAKTIR.
4-SURĐYE’DEKĐ CABER KALESĐ TÜRK BAYRAĞI ALTINDA TÜRK MÜLKÜ SAYILACAKTIR.

ANKARA ANTLAŞMASININ ÖNEMĐNĐ YAZINIZ.

1.FRANSA ANKARA HÜKÜMETĐNĐ RESMEN VE HUKUKEN TANIYAN ĐLK ĐTĐLAF DEVLETĐ OLDU.
2.ASKERĐ BĐRLĐKLERĐMĐZ GÜVEN ALTINA ALINAN GÜNEYDEN BATIYA KAYDIRILDI.
3-HATAY’IN SURĐYE’YE BIRAKILMASI ĐLE MĐSAK-I MĐLLĐ’DEN TAVĐZ VERĐLMĐŞ OLDU.
4-HATAY HARĐÇ SURĐYE SINIRI ÇĐZĐLMĐŞ OLDU.

--TÜRK ORDUSU BÜYÜK TAARRUZ ĐÇĐN NE GĐBĐ HAZIRLIKLAR YAPMIŞLARDIR?

1.DOĞU VE GÜNEYDEKĐ BĐRLĐKLER BATIYA AKTARILDI.


2.MUSTAFA KEMAL’ĐN BAŞKOMUTANLIK YETKĐSĐ UZATILDI.
3.TEKALĐF-Đ MĐLLĐYE EMĐRLERĐ BÜTÜN YURTTA UYGULANDI.
4-DIŞ ÜLKELERDEN SĐLAH VE MÜHĐMMAT ALINDI.
5-TÜRK ORDUSUNA TAARRUZ EĞĐTĐMĐ VERĐLDĐ.

--BÜYÜK TAARRUZUN GECĐKESĐ ÜZERĐNE TBMM’DE KENDĐSĐNE KARŞI OLUŞAN


MUHALEFETE KARŞI M.KEMAL NASIL BĐR TEDBĐR ALDI?

M.KEMAL’DE ANADOLU VE RUMELĐ MÜDAFA-Đ HUKUK GRUBUNU KURARAK MUHALEFETLE


MÜCADELE ETMEYE BAŞLADI.

--30 AĞUSTOS GÜNÜ KOCATEPE, DUMLUPINAR MEVKĐĐNDEKĐ SAVAŞA NEDEN


BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESĐ” DENĐLMĐŞTĐR?

SAVAŞI M.KEMAL BAŞKOMUTAN SIFATI ĐLE BĐZZAT YÖNETTĐĞĐ ĐÇĐN BU SAVAŞA


“BAŞKUMANDANLIK MEYDAN MUHAREBESĐ” DENĐLDĐ.

--BÜYÜK TAARRUZ’UN ÖNEMĐNĐ YAZINIZ.

1. ANADOLU’DAKĐ YUNAN ĐŞGALĐ SONA ERDĐ.


2.KURUTULUŞ SAVAŞININ ASKERĐ SAFHASI SONA ERMĐŞ OLDU.
3.TÜRK ORDUSUNUN KESĐN ZAFERĐ ÜZERĐNE ĐTĐLAF DEVLETLERĐ ATEŞKES TEKLĐFĐNDE
BULUNDULAR.

--KURTULUŞ SAVAŞINDA ĐNGĐLĐZLERLE SAVAŞ YAPMA ĐHTĐMALĐ ĐLK KEZ NE ZAMAN


ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

TÜRK ORDUSUNUN BÜYÜK TAARRUZDAN SONRA YÖNÜNÜ MARMARA VE TRAKYA’YI


KURTARMAK ĐÇĐN MARMARA BÖLGESĐNE ÇEVĐRMESĐ ÜZERĐNE.

http://vasetuge.blogspot.com/
--MUDANYA ATEŞKES GÖRÜŞMELERĐNE HANGĐ DEVLETLER KATILMIŞTIR?

ĐNGĐLĐZ, FRANSIZ VE ĐTALYANLAR ĐLE TBMM ADINA ĐSMET PAŞA KATILMIŞTIR.


YUNANLILAR KORKULARINDAN GÖRÜŞMELERE KATILMAMIŞ, MARMARA AÇIKLARINDA GEMĐDE
BEKLEMĐŞLERDĐR.

--MUDANYA MÜTAREKESĐNĐN EN ÖNEMLĐ TARTIŞMA KONULARINI YAZINIZ.

1.DOĞU TRAKYA’NIN TÜRKLERE TESLĐM EDĐLMESĐ


2-ĐSTANBUL VE BOĞAZLARIN DURUMU

--MUDANYA MÜTAREKESĐNĐN ÖNEMLĐ MADDELERĐ NELERDĐR?

1.TÜRK – YUNAN SAVAŞI SONA ERECEKTĐR.


2.YUNAN ORDUSU 15 GÜN ĐÇĐNDE DOĞU TRAKYAYI BOŞALTACAK. YERĐNE ĐTĐLAF DEVLETLERĐ
GELECEK. TÜRKLER DE BĐR AY SONRA ĐTĐLAF DEVLETLERĐNDEN DOĞU TRAKYAYI TESLĐM
ALACAKLAR.
3.ĐSTANBUL, BOĞAZLAR VE ÇEVRESĐ TBMM’YE BIRAKILACAK.

--MUDANYA MÜTAREKESĐNĐN ÖNEMĐ NEDĐR?

1.KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERĐ SAFHASI SONA ERMĐŞ, DĐPLOMATĐK SAFHASI BAŞLAMIŞTIR.


2.BOĞAZLAR VE TRAKYA SAVAŞ YAPILMADAN KURTARILMIŞ OLDU.
3.ĐSTANBUL’UN TBMM’YE VERĐLMESĐ DEMEK, OSMANLI’NIN HUKUKEN DE SONA ERDĐĞĐNĐ
GÖSTERMEKTEDĐR.

--TBMM’NĐN SALTANATI KALDIRMAK ĐSTEMESĐNĐN NEDENLERĐ NELERDĐR?

1.ĐTĐLAF DEVLETLERĐNĐN LOZAN’A ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNĐ DE ÇAĞIRMASI


2.PADĐŞAH VE ĐSTANBUL HÜKÜMETĐNĐN MĐLLĐ MÜCADELEYE DESTEK VERMEMESĐ
3.SALTANATIN TBMM’NDE KĐ MĐLLĐ EGEMENLĐK ĐLKESĐNE TERS DÜŞMESĐ
4.TBMM’NĐN PADĐŞAH OLMADAN DA DEVLETĐN YÖNETĐLEBĐLDĐĞĐNĐ ĐSPAT ETMESĐ.

--SALTANAT NE ZAMAN KALDIRILMIŞTIR?

1 KASIM 1922’DE ÖNCE SALTANAT VE HALĐFELĐK BĐRBĐRĐNDEN AYRILDI DAHA SONRA SALTANAT
KALDIRILDI.

--SALTANATIN KALDIRILMASININ SONUÇLARI NELERDĐR?

1.623 YILLIK OSMANLI SALTANATI RESMEN SONA ERDĐ.


2.TBMM ÜLKEDEKĐ TEK YASAL GÜÇ HALĐNE GELDĐ.
3.MĐLLĐ EGEMENLĐĞĐN SAĞLANMASI ĐÇĐN ÇOK ÖNEMLĐ BĐR ADIM ATILMIŞ OLDU.
4.DĐN VE DEVLET ĐŞLERĐNĐ YÜRÜTEN MAKAMLAR AYRILDI, BÖYLECE LAĐKLĐK ALANINDA DA ĐLK
ADIM ATILMIŞ OLDU.

--LAĐKLĐK ALANINDA ATILMIŞ OLAN ĐLK ADIM NEDĐR?.

SALTANATIN KALDIRILMASI

--ĐSMET PAŞA ÇOK TECRÜBELĐ BĐR DEVLET ADAMI OLMAMASINA RAĞMEN MUSTAFA KEMAL
ONU NEDEN LOZAN GÖRÜŞMELERĐNDE BAŞKAN YAPTI?

1-MUDANYA’DAKĐ BAŞARISI
2-TBMM’YE OLAN BAĞLILIĞI

http://vasetuge.blogspot.com/
--TBMM HEYETĐNĐN LOZAN’A GĐDERKEN AMAÇLARI NELERDĐ?

1-MĐSAK-I MĐLLĐ’YĐ GERÇEKLEŞTĐRMEK


2-KAPĐTÜLASYONLARI KALDIRMAK
3-YENĐ TÜRK DEVLETĐNĐN TANINMASINI SAĞLAMAK
4-ERMENĐSTAN KURULMASINI ENGELLEMEK

--LOZAN KONFERANSINA HANGĐ ÜLKELER KATILMIŞTIR?

ĐNGĐLTERE, FRANSA, ĐTALYA, JAPONYA, YUNANĐSTAN, ROMANYA, YUGOSLAVYA KATILMIŞTIR.


BOĞAZLARLA ĐLGĐLĐ MADDE GÖRÜŞÜLÜRKEN BULGARĐSTAN VE RUSYA’DA KATILMIŞTIR. A.B.D
ĐSE GÖZLEMCĐ OLARAK KATILMIŞTIR.

--LOZAN KONFERANSINDA SINIRLARIMIZ NASIL BELĐRLENMĐŞTĐR?

1-SURĐYE SINIRI FRANSA ĐLE ĐMZALANAN ANKARA ANTLAŞMASI ĐLE BELĐRLENDĐĞĐ GĐBĐ
OLACAKTIR.
2-MUSUL-KERKÜK SINIRI ĐNGĐLTERE ĐLE TÜRKĐYE ARASINDA 9 AY ĐÇĐNDE BELĐRLENECEKTĐR.
3-YUNAN SINIRINDA MERĐÇ NEHRĐ SINIR OLACAK, YUNANLILAR KARAAĞAÇ’I TAZMĐNAT
OLARAK VERECEKLERDĐR.
4-EGE’DE GÖKÇEADA VE BOZCAADA TÜRKĐYE’DE DĐĞER ADALAR SĐLAHSIZ OLMAK KOŞULU ĐLE
YUNANLILARDA KALACAK.

--LOZAN’DA KAPĐTÜLASYONLAR ĐLE ĐLGĐLĐ ALINAN KARAR NASILDIR?

YABANCI DEVLET VATANDAŞLARININ OSMANLI’DAN ALDIKLARI HER TÜRLÜ AYRICALIKLAR


KALDIRILMIŞTIR.

--LOZAN’DA BOĞAZLAR ĐLE ĐLGĐLĐ ALINAN KARARLARI YAZINIZ.

1-BOĞAZLAR BAŞKANI TÜRK OLAN BĐR KOMĐSYON TARAFINDAN YÖNETĐLECEK VE GEÇĐŞ


SERBEST OLACAK.
2-BOĞAZ ÇEVRESĐNDEKĐ 20 KM’LĐK ALAN SĐLAHSIZ OLACAK.
TÜRKĐYE SAVAŞA GĐRERSE ĐSTEDĐĞĐNĐ YAPABĐLĐR.

--LOZAN’DA OSMANLI’DAN KALAN BORÇLAR KONUSUNDA NASIL BĐR KARAR ALINMIŞTIR?

BORÇLAR OSMANLIDAN AYRILAN DEVLETLER ARASINDA PAYLAŞTIRILDIKTAN SONRA;


TÜRKĐYE’NĐN PAYINA DÜŞEN PARA TAKSĐTLER HALĐNDE ÖDENECEKTĐR. DUYUN-U UMUMĐYE
KALDIRILACAKTIR.

--LOZAN’DA TÜRKĐYE’DE KĐ AZINLIKLAR ĐLE ĐLGĐLĐ ALINAN KARARLAR NEDĐR?

AZINLIKLARIN TÜRK VATANDAŞI OLDUKLARI VE HĐÇBĐR AYRICALIKLARININ BULUNMADIĞI


KABUL EDĐLMĐŞTĐR.
ĐSTANBUL’DAKĐ RUMLAR ĐLE BATI TRAKYA’DA KĐ TÜRKLER DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VE
RUMLARIN YER DEĞĐŞTĐRMESĐ KARARLAŞTIRILDI.

--LOZAN’DA ORTODOKS PATRĐKHANESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ ALINAN KARARLARI YAZINIZ.

PATRĐKHANE’NĐN SĐYASĐ YETKĐDEN ARINDIRILARAK ĐSTANBUL’DA KALABĐLCEĞĐ KABUL EDĐLDĐ.


AYRICA YABANCI OKULLARLA ĐLGĐLĐ HER TÜRLÜ KARARI SADECE TÜRK DEVLETĐ’NĐN
ALABĐLECEĞĐ BELĐRTĐLMĐŞTĐR.

http://vasetuge.blogspot.com/
--LOZAN ANTLAŞMASININ ÖNEMĐNĐ BELĐRTĐNĐZ.

1-LOZAN 1.DÜNYA SAVAŞINI BĐTĐREN ANT.ĐÇĐNDE VARLIĞINI EN UZUN SÜRE KORUYAN ANT.DIR.
2-TÜRKĐYE’NĐN BAĞIMSIZLIĞI VE MĐSAK-I MĐLLĐ BÜTÜN DEVLETLERE KABUL ETTĐRĐLDĐ.

--LOZAN’DA ÇÖZÜLEMEYEN KONULAR NELERDĐR?

1-BOĞAZLARDAKĐ HAKĐMĐYETĐMĐZĐN TAM SAĞLANAMAMASI


2-MUSUL VE KERKÜK’ÜN SINIRLARIMIZ ĐÇĐNE ALINAMAMASI
3-EGE ADALARININ YUNANĐSTAN’A BIRAKILMASI
4-HATAY’IN ALINAMAMASI
5-PATRĐKHANE’NĐN GÖNDERĐLEMEMESĐ

--KURUCU MECLĐS HANGĐ MECLĐSTĐR?

1920 ĐLE 1923 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN 1.TBMM KURUCU MECLĐS OLARAK
ADLANDIRILIR.

--ĐNKILAPCI MECLĐS HANGĐ MECLĐSTĐR?

1923 – 1927 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN MECLĐSE “ĐNKILAPÇI MECLĐS” DENĐLĐR.

1923 – 1927 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPAN MECLĐSE NEDEN “ĐNKILAPÇI MECLĐS”
DENĐLĐR?

YENĐ TÜRK DEVLETĐNDE ĐNKILÂPLARIN EN YOĞUN GÖRÜLDÜĞÜ DÖNEMDĐR.

--CUMHURĐYETĐN ĐLANINI GEREKTĐREN SEBEPLERĐ YAZINIZ.

1-SALTANATIN KALDIRILMASI ĐLE ORTAYA ÇIKAN DEVLET BAŞKANLIĞI SORUNUNU ÇÖZMEK


2-MĐLLĐ EGEMENLĐK VE DEMOKRASĐYĐ DAHA ĐYĐ UYGULAYABĐLMEK
3-YENĐ TÜRK DEVLETĐNĐN REJĐMĐNĐ BELĐRLEMEK
4-MECLĐS HÜKÜMETĐ SĐSTEMĐNDEN, KABĐNE SĐSTEMĐNE GEÇMEK

--CUMHURĐYET NE ZAMAN ĐLAN EDĐLMĐŞTĐR?

29 EKĐM 1923’TE “TÜRKĐYE DEVLETĐ’NĐN YÖNETĐM ŞEKLĐ CUMHURĐYETTĐR.” MADDESĐ


ANAYASAYA EKLENDĐ.

--CUMHURĐYETĐN ĐLANININ SONUÇLARI NELERDĐR?

1.MĐLLĐ EGEMENLĐĞĐN SAĞLANMASI YOLUNDA ÖNEMLĐ BĐR ADIM ATILDI.


2.CUMHURBAŞKANI, MECLĐS BAŞKANI VE BAŞBAKANIN GÖREVLERĐ BĐRBĐRĐNDEN AYRILDI.
3.MUSTAFA KEMAL’ĐN CUMHURBAŞKANI OLMASI ĐLE DEVLET BAŞKANI MESELESĐ ÇÖZÜLDÜ.

--HALĐFELĐĞĐN KALDIRILMASININ NEDENLERĐNĐ YAZINIZ.

1.CUMHURĐYET ĐLE HALĐFELĐK KURUMUNUN BAĞDAŞMAMASI


2.HALĐFENĐN PADĐŞAH GĐBĐ HAREKET ETMESĐ
3.YENĐLĐK KARŞITI MĐLLETVEKĐLLERĐNĐN HALĐFE ETRAFINDA TOPLANMALARI
4.DEVLET DÜZENĐNĐN LAĐKLEŞTĐRĐLMESĐNDE HALĐFELĐĞĐN ENGEL OLARAK GÖRÜLMESĐ

--HALĐFELĐK NE ZAMAN KALDIRILMIŞTIR?

3 MART 1924’DE ÇIKARILAN BĐR KANUNLA HALĐFELĐK KALDIRILDI.

http://vasetuge.blogspot.com/
--HALĐFELĐĞĐN KALDIRILMASININ ÖNEMĐ NEDĐR?

1.LAĐKLĐĞE GEÇĐŞ SÜRECĐ HIZLANMIŞTIR.


2.MUHALEFETĐN DAYANAĞI KALMADIĞI ĐÇĐN ĐNKILAPLARIN YOLU AÇILMIŞTIR.

--HALĐFELĐĞĐN KALDIRILDIĞI 3 MART 1924’DE YAPILAN DĐĞER DÜZENLEMELER NELERDĐR?

1-ŞER’ĐYE VE EFKAF VEKALETĐ KALDIRILDI. DĐYANET ĐŞLERĐ BAŞKANLIĞI VE VAKIFLAR GENEL


MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU.
2-ERKAN-I HARBĐYE UMUM VEKALETĐ KALDIRILDI. GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI VE MĐLLĐ
SAVUNMA BAKANLIĞI KURULDU.
3-TEVHĐD-Đ TEDRĐSAT KANUNU ĐLE EĞĐTĐM ÖĞRETĐMDE BĐRLĐK SAĞLANDI.
4-OSMANLI HANEDANINDAN BÜTÜN ÜYELERĐN YURT DIŞINA ÇIKARILMASI KARARLAŞTIRILDI.

--1921 ANAYASASI NEDEN DEĞĐŞTĐRĐLDĐ?

1-ĐLK ANAYASA, ÖNCELĐKLĐ ĐHTĐYAÇLARIN GĐDERĐLMESĐNE YÖNELĐK MADDELER


ĐÇERMEKTEYDĐ. BU NEDENLE, HALKIN ĐHTĐYAÇLARINA BÜTÜNÜYLE CEVAP VERMEKTEN
UZAKTI,
2-2.TBMM DÖNEMĐNDE ĐNKILAPLILARIN YAPILMAYA BAŞLANMIŞ OLMASI DA ANAYASADA
BAZI DEĞĐŞĐKLĐKLER YAPILMASINI GEREKLĐ KILMIŞTIR.

--1924 ANAYASASININ ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR?

1924 ANAYASASI, 1921 ANAYASASI’NA GÖRE DAHA GENĐŞ KAPSAMLIDIR.


1924 ANAYASASI TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ’NDE EN UZUN SÜRE YÜRÜRLÜKTE KALMIŞ OLAN
ANAYASADIR. 1961 YILINA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALMIŞTIR.
ÜZERĐNDE EN ÇOK DÜZENLEME YAPILAN ANAYASA 1924 ANAYASASI OLMUŞTUR.

--1924 ANAYASASI’NDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLERĐ YAZINIZ.

YAPILAN HER ĐNKILAP HAREKETĐ, 1924 ANAYASASI’NA EKLENMĐŞTĐR:


1- SEÇMEN YAŞI 18’DEN 22YE ÇIKARILMIŞTIR.
2-1928’DE “TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ’NĐN RESMĐ DĐNĐ ĐSLAMDIR” MADDESĐ ANAYASADAN
ÇIKARILMIŞTIR. BÖYLECE ANAYASA LAĐKLEŞMĐŞTĐR.
3- 1934TE KADINLARA SĐYASĐ HAKLARIN VERĐLMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ YENĐLĐKLER ANAYASAYA
EKLENMĐŞ, BÖYLECE SĐYASĐ ALANDA KADIN - ERKEK EŞĐTLĐĞĐ SAĞLANMIŞTIR.
4- 1937’DE ATATÜRK’ÜN ALTI TEMEL ĐLKESĐ ANAYASAYA EKLENMĐŞTĐR.

--YENĐ TÜRK DEVLETĐ’NDE ANAYASA NE ZAMAN LAĐKLEŞTĐRĐLMĐŞTĐR?

1928’DE “TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ’NĐN RESMĐ DĐNĐ ĐSLAMDIR” MADDESĐ ANAYASADAN


ÇIKARILMIŞTIR. BÖYLECE ANAYASA LAĐKLEŞMĐŞTĐR.

-- YENĐ TÜRK DEVLETĐ’NĐN ĐLK MUHALEFET PARTĐSĐNĐN ADI NEDĐR?.

TERAKKĐPERVER CUMHURĐYET FIRKASI

-- TERAKKĐPERVER CUMHURĐYET FIRKASINI KĐMLER KURMUŞTUR?

M.KEMAL’ĐN BAZI ĐCRAATLARINA KARŞI OLAN KAZIM KARABEKĐR, REFET BEY, RAUF BEY, ALĐ
FUAT BEY VE ADNAN ADIVAR KURMUŞTUR.

http://vasetuge.blogspot.com/
-- TERAKKĐPERVER CUMHURĐYET FIRKASI NEDEN KAPATILMIŞTIR?

3 HAZĐRAN 1925’TE ŞEYH SAĐT ĐSYANINI KIŞKIRTTIKLARI GEREKÇESĐ ĐLE KAPATILMIŞTIR.

--TERAKKĐPERVER CUMHURĐYET FIRKASININ KAPATILMASI NEYĐ GÖSTERMĐŞTĐR?

ÜLKENĐN HENÜZ ÇOK PARTĐLĐ SĐSTEME HAZIR OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR.

M.KEMAL’ĐN DE KENDĐ KARŞISINDA BĐR MUHALEFETE HAZIR OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDĐR.

--ŞEYH SAĐT ĐSYANININ SEBEPLERĐ NELERDĐR?

1-ĐNGĐLTERE’NĐN MUSUL SORUNUNU LEHĐNE SONUÇLANDIRMAK ĐÇĐN HALKI KIŞKIRTMASI


2-BAZI ĐNSANLARIN OSMANLI SĐSTEMĐNĐ HALA ĐSTEMELERĐ
3-YAPILAN ĐNKILÂPLARIN HALK TARAFINDAN TAM OLARAK ANLAŞILAMAMASI

--ŞEYH SAĐT ĐSYANININ SONUÇLARINI YAZINIZ.

1-HUZUR ORTAMI SAĞLAMAK ĐÇĐN TAKRĐR-Đ SÜKUN KANUNU ÇIKARILDI.


2-ĐSTĐKLAL MAHKEMELERĐ YENĐDEN KURULDU.
3-ĐSYANA DESTEK VERDĐĞĐ VE KIŞKIRTTIĞI DÜŞÜNÜLEN TERAKKĐ PERVER CUMHURĐYET FIRKASI
KAPATILDI.
4-ĐSYANLA MEŞGUL OLAN TÜRKĐYE MUSUL KONUSUNDA ĐNGĐLTERE’YE TAVĐZ VERMEK
ZORUNDA KALDI.

--SERBEST CUMHURĐYET FIRKASINI KĐM KURMUŞTUR?

1930 DA M.KEMAL TARAFINDAN FETHĐ OKYAR’A KURDURULMUŞTUR.

--SERBEST CUMHURĐYET FIRKASININ KURULUŞ AMACI NEDĐR?

AMAÇ: EKONOMĐK KRĐZĐ AŞMAK VE HALKIN GÖRÜŞÜNÜ MECLĐSE AKTARABĐLMEKTĐR.

--FETHĐ OKYAR SERBEST CUMHURĐYET FIRKASINI NEDEN KAPATMIŞTIR?

YURT GEZĐLERĐNDE OSMANLI SĐSTEMĐ YANLILARININ PARTĐ ĐÇĐNDE ÇOKCA YER ALDIĞINI
GÖREN FETHĐ OKYAR PARTĐYĐ KAPATTI.

--MENEMEN OLAYI HANGĐ PARTĐNĐN KAPATILMASI SONUCUNDA ÇIKMIŞTIR?

SERBEST CUMHURĐYET FIRKASI

--MENEMEN OLAYI NEDĐR?

ĐZMĐR MENEMEN ĐLÇESĐNDE CUMHURĐYET KARŞITLARININ ÇIKARDIĞI GERĐCĐ BĐR ĐSYANDIR.BU


ĐSYANA ENGEL OLMAK ĐSTEYEN ASTEĞMEN KUBĐLAY ŞEHĐT EDĐLMĐŞ KAFASI BĐR SOPAYA
TAKILARAK ĐLÇE MEYDANINDA DOLAŞTIRILMIŞTIR. 23 ARALIK 1930

ĐNKILÂPLAR
--ATATÜRK ĐNKILÂPLARININ GENEL AMAÇLARI NELERDĐR?

1.TOPLUMSAL EŞĐTLĐĞĐ SAĞLAMAK


2.TÜRK KÜLTÜRÜNÜ GELĐŞTĐRMEK
3.DEMOKRASĐYĐ YERLEŞTĐRMEK
4.MĐLLĐ EGEMENLĐĞĐ GERÇEKLEŞTĐRMEK
5.LAĐK DEVLET ANLAYIŞINI YERLEŞTĐRMEK

http://vasetuge.blogspot.com/
--ATATÜRK ĐNKILÂPLARI HANGĐ ALANLARDA YAPILMIŞTIR?

1.HUKUK ALANINDA
2.EĞĐTĐM-KÜLTÜR ALANINDA
3.TOPLUMSAL ALANDA
4.EKONOMĐK ALANDA

--HUKUK ALANINDA YAPILAN ĐNKILÂPLARIN AMAÇLARINI YAZINIZ.

1.DEVLETTE HUKUK BĐRLĐĞĐ SAĞLAMAK


2.LAĐK HUKUK ANLAYIŞINI UYGULAMAK
3.TOPLUMUN ĐHTĐYAÇLARINA VE ÇAĞDAŞ HAYATA UYGUN KANUNLAR YAPMAK

--MEDENĐ KANUN NERDEN ALINDI?

OSMANLI’DAN KALMA MECELLE YERĐNE AVRUPA’DAN ĐSVĐÇRE MEDENĐ KANUNU TERCÜME


EDĐLEREK ALINDI.

--NEDEN ĐSVĐÇRE MEDENĐ KANUNU ALINDI?

1.AVRUPA’DA HAZIRLANMIŞ SON MEDENĐ KANUN OLMASI VE YENĐLĐKLER ĐÇERMESĐ


2.DEMOKRATĐK VE KADIN-ERKEK EŞĐTLĐĞĐNE DAYANMASI
3.LAĐK BĐR ANLAYIŞLA HAZIRLANMIŞ OLMASI

--YENĐ MEDENĐ KANUNUN GETĐRDĐĞĐ YENĐLĐKLER NELERDĐR?

1.TEK EŞLE EVLĐLĐK VE RESMĐ NĐKAH GETĐRĐLDĐ.


2.EKONOMĐK VE SOSYAL ALANDA KADIN ERKEK EŞĐTLĐĞĐ SAĞLANDI.
3.KADINA KANUNĐ ŞAHĐTLĐK VE MĐRASTA EŞĐTLĐK VERĐLMĐŞTĐR. BOŞANMA HAKKI TANINMIŞTIR.
4.HUKUK BĐRLĐĞĐ SAĞLANMIŞ, PATRĐKHANE VE KONSOLOSLUKLARIN YARGI YETKĐLERĐ
KALDIRILMIŞTIR.

--MEDENĐ KANUN DIŞINDA HUKUK ALANINDA YAPILAN DĐĞER DÜZENLEMELER NELERDĐR?

1.ĐSVĐÇRE’DEN BORÇLAR KANUNU


2.ALMANYA’DAN TĐCARET KANUNU
3.ĐTALYA’DAN CEZA KANUNU

--TÜRKĐYE’DE LAĐKLĐĞĐN AŞAMALARINI YAZINIZ.

1.1 KASIM 1922 SALTANATIN KALDIRILMASI


2.3 MART 1924 HALĐFELĐĞĐN KALDIRILMASI
3.3 MART 1924 ŞERĐYE VE EVKAF VEKÂLETĐNĐN KALDIRILMASI
4.3 MART 1924 TEVHĐD-Đ TEDRĐSAT KANUNUNUN KABUL EDĐLMESĐ
5.30 KASIM 1925 TEKKE, ZAVĐYE VE TÜRBELERĐN KAPATILMASI
6.17 ŞUBAT 1926 MEDENĐ KANUNUN KABUL EDĐLMESĐ
7.1928 “TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ’NĐN RESMĐ DĐNĐ ĐSLAM’DIR” MADDESĐNĐN KALDIRILMASI
8.1937 ANAYASAYA LAĐKLĐK ĐLKESĐNĐN EKLENMESĐ

ĐLETĐŞĐM:vasetuge@gmail.com

http://vasetuge.blogspot.com/

http://vasetuge.blogspot.com/