SLANA TESTA

1. Š p ag eti a l R o m an a a 5 0 0 g šp a g e ta - 125 g maslaca - 100g parmezana - 150 g p ršu te - 4 dcl slatke pavlake - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te .U m u ti m a sl c sa p a rm e za n o m .U sp i te te a te vru će , o ce Ď e n e šp a g e te sta l o m e ša j ći D o d a j vru ću n u . te n e u l p a n u sl tku p a vl ku . P o sp i p ršu to m i če n o m n a u a a te se re za n ce . D o b ro sve i e ša j . P o so lte i p o b i e ri . zm te i b te O d m a h sl ži . u te

2. Š p ag eti C arb o n ara 5 0 0 g šp a g e ta - 150 g suve slanine - 75g maslaca - 0,5 dcl ulja - 200g kisele pavlake - 2 dcl slatke pavlake - 4 žu m a n ca - 1 ve za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te S l n i u i cka j n a ko cke .P ro p rži j n a u lu ,d o d a j a n se te te e j te m a sl c i i tn j n p e ršu n . a si e P o se b n o u m u ti ki l p a vl ku ,sl tku p a vl ku i žu m a n ca . te se u a a a P re ko to p lh šp a g e ta p rvo p re lj p rže n u sl n i u p a i ite a n m e ša vi u p a vl ke i žu m a n ca .S ta l o m e ša j . P o so l i n a n te ite pobiberite po ukusu. O d m a h sl ži . u te

3. Š p ag eti sa si revi a m 5 0 0 g šp a g e ta - 0,5 dcl ulja - 50 g maslaca - 250g raznih sireva za topljenje - 1dcl mleka - 100g kisele pavlake - so po ukusu biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te Ugrejte ulje i maslac. Sireve iseckajte na kocke i istopite u u lu i m a sl cu . S ta l o m e ša j ći o d a j m l ko i p a vl ku . j a n u ,d te e a Z a lj vru će šp a g e te . M e ša j . ite te Posolite i pobiberite. S l ži o d m a h . u te

4. Š p ag eti sa l u n o m im 5 0 0 g šp a g e ta - 125 g maslaca - 1 ve za p e ršu n a - 1 ka ši ka natrunjenog bosiljka - kora od pola limuna - sok od 2 limuna so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te Umutite maslac da bude penast. Dodajte so, biber,sitno se cka n p e ršu n ,b o sij k, n a ri a n u ko ru o d lm u n a i sok od la b i lm u n a . S ve d o b ro u m u ti p a i e ša j sa vru ći šp a g e ta m a , i te zm te m O d m a h sl ži . u te

5. Š p ag eti sa p eču rkam a 5 0 0 g šp a g e ta - 4 0 0 g p e ču ra ka (ša m p i j n a ) - 1 ve za p e ršu n a no - 0,5 dcl ulja - 200 g kisele pavlake - 1 ka ši za či a o d ka n su še n o g p o vrća - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te P e ču rke i ci n a kru p n iu p a rča d i d i sta j u u lu . D o d a j se te j n te j te za či o d su še n o g p o vrća i si o se če n p e ršu n . K a d a su g o to ve , n tn p o m e ša j sa u m u će n o m p a vl ko m . Z a lj vru će šp a g e te sa te a ite p e ču rka m a , sta l o m e ša j ći P o so lte i p o b i e ri p o u ku su . n u . i b te O d m a h sl ži . u te

6. Š p ag eti sa tu n jevin o m 500 g šp a g e ta - 1 kutija sardela u ulju - 1 kutija tunjevine u ulju - 4 o lu šte n a p a ra d a j - 100g kisele pavlake - 1/2 tube j za paradajz-pirea - 1 ve za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te O ce d i sa rd e l i tu n j vi u .N a o ce Ď e n o m u lu p ro p rži te u e n j te sardele. Dodajte paradajz i kuvajte 10 minuta. Tome dodajte i n j če n u tu n j vi u ,so b o b e r i si o se cka n p e ršu n . N a kra j zg e e n tn u u lj u m u će n u p a vl ku sa p a ra d a j ite a z-pireom. S a o vi p re lj šp a g e te . m ite O d m a h sl ži . u te

7. Š p ag eti sa sard el m o 5 0 0 g šp a g e ta - 0,5 dcl maslinovog ulja - 1 glavica crnog luka 2 ve ze p e ršu n a - 4 sve ža p a ra d a j - 2 lista kadulje - 1 ka ši ca za či istrunjenog bosiljka - 1 list lovora - 1 /4 ka ši ce o ri a n a - 1 či g kutija sardela u ulju - 0,5 dcl belog vina - 0,5 dcl crnog vina 1 d cl p ro še ka - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te S e cka n l k i p e ršu n i i sta j n a u lu . D o d a j p a ra d a j u zd n te j te z, ka d u lu ,b o sij k, l vo r, o ri a n o i i tn j n e sa rd e l . P ro m e ša j j la o g si e e te na tihoj vatri. Pazite da se mnogo ne zgusne. Na kraju dodajte vi o i p ro še k. S ve d o b ro i e ša j sa vru ći šp a g e ta m a . n zm te m Posolite. O d m a h sl ži . u te

8. Š p ag eti sa g o rg o n zo lo m (ro kfo rm ) 4 0 0 g šp a g e ta - 200 g sira /rokfor ili gorgonzola/ - 100 g maslaca - 1,5 dcl slatke pavlake - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te Posudu stavite na paru i u njoj istopite maslac i isitnjen sir, sta l o m e ša j ći D o d a j sl tku n e u l p a n u p a vl ku . n u . te a u a S ve d o b ro i e ša j sa vru ći šp a g e ti a . P osolite i zm te m m pobiberite po ukusu. O d m a h sl ži . u te

9. Š p ag eti sa kavijaro m 5 0 0 g šp a g e ta - 100 g maslaca - 6 ka ši ka via ra - sok od 1/2 ka j limuna - so po ukusu S ku va j šp a g e te . te Na pari istopite maslac, dodajte kavijar i sok od limuna. S ve d o b ro i e ša j sa vru ći šp a g e ti a . zm te m m Posolite po ukusu. O d m a h sl ži . u te

10.

Š p ag eti sa h l n i so so m ad m

5 0 0 g šp a g e ta - 1kg paradajza - 100g zelenih maslinki - 2 glavice crnog luka - 2 ka ši ka p ra - 1 tuba majoneza (85g) - 1 ke ve za p e ršu n a - 1 dcl ulja - so po ukusu - biber po ukusu P a ra d a j o lu šti i i n j či g a u p o su d i D o d a j si o z j te zg e te . te tn se cka n l k, si o se če n e m a sln ke , si o se če n ka p a r, si o u tn i tn tn se če n p e ršu n , m a j n e z, u lj ,so i b i e r. S ve d o b ro i e ša j i o e b zm te o sta vi u h l d n j ku d a p re n o ći u tra d a n u z p re lva i a ci te a a .S i zb te velike komade paradajza. S ku va j šp a g e te . te S l ži o d vo j n o so s. S va ko se b i si a h l d a n so s n a vru će u te e p a šp a g e te .

11.

Š p ag eti sa crn im lukom

5 0 0 g šp a g e ta - 1 0 ka ši m a sln o vo g u la - 4 glavice crnog ka i j luka - 1 kutija ringlica u ulju - 1 5 0 g o včie g p re vre l g si - 1 j o ra ve za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j šp a g e te . te U še rp i za g re j u le i i i sta j n a n j m u se ckan luk, te j zd n te e se cka n p e ršu n . ri g lce , p re th o d n o i n j če n e i so p re m a n i zg e potrebi. V ru će šp a g e te sta vi u še rp u i p ro m e ša j n a va tri n e ko lko te te i puta. P rii m se rvi n j šp a g e te p o sp i i n j če n i o včii lko ra a te zg e m jm sirom. Odozgo pospite bibera po ukusu. Odmah sl ži . u te

12.

Š p ag eti sa ri g li n cam a

5 0 0 g šp a g e ta - 100g maslaca - 1 kutija ringlica u ulju - 0,5 dcl ulja - 2 glavice crnog luka - 3 0 0 g o lu šte n o g p a ra d a j - 1 veza j za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu Izm e ša j m a sl c sa ri g lca m a d a se m a sa i e d n a či i te a n i zj postane buava. Stavite na vatru ulje, seckan crni luk, malo izdinstajte i dodajte paradajz bez semena.Ostavite da se kuva 10 minuta. D o d a j so , b i e r, p e ršu n . te b S ku va j šp a g e te . te Prvo i i e ša j sa m a sl ce m i ri g lca m a ,p a o d m a h h zm te a n i p re lj so s. S ve d o b ro i e ša j . ite zm te O d m a h sl ži . u te

13.

Š p ag eti sa p eršu n o m i m i Ď i o m ro j

5 0 0 g šp a g e ta - 2 ve ze p e ršu n a - 2 ve ze m i đ ie - 100g ro j maslaca - 100 g kisele pavlake - so po ukusu - biber po ukusu (krupno mleven) D o b ro u m u ti m a sl c, ki l p a vl ku , si o se če n u m i Ď iu te a se u a tn ro j i p e ršu n . D o d a j so i b i e r. te b S ku va j šp a g e te i vru će p o m e ša j sa p ri re m le n o m te te p j masom. O d m a h sl ži . u te

14.

Š p ag eti sa mesom

5 0 0 g šp a g e ta - 2 5 0 g m l ve n o g g o ve đ e g m e sa - 200g e o lu šte n o g p a ra d a j - 1 0 0 g p ra ške šu n ke - 5 0 g p e ču ra ka j za 1/2 glavice crnog luka - 1 ša rg a re p a - 1 celer - 1 ve za p e ršu n a 1 ka ši ca o ri a n a - 1 dcl crnog vina - 2 ka ši u la - so po či g ke j ukusu - biber po ukusu P ro p rži se cka n u šu n ku n a u lu . te j U d ru g o j p o su d i n a p re o sta l m u lu i i sta j se če n crn i o j zd n te l k, ša rg a re p u , ce l r. D o d a j p ro p rže n u šu n ku , m e so , p e ču rke , u e te so i b i e r i d i sta j 1 0 m i u ta . D o d a j vi o , p e ršu n , o ri a n o i b n te n te n g paradajz. Kuvajte na umerenoj temperaturi 20 minuta. S ku va j šp a g e te i vru će u m e ša j d a g o to vi p re lvo m te te m i O d m a h sl ži . u te

15.

Š p ag eti sa p arad aj m i m eso m zo

500 g šp a g e ta - 3 0 0 g m l ve n o g j n e će g m e sa - 1 ka ši e u ka za či a o d su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a - 1dcl ulja - 1/2 n tube pirea od paradajza - 2 dcl bujona - 1 ka ši b ra šn a - so po ka ukusu - biber po ukusu Izd i sta j n a u lu m e so , za či o d su še n o g p o vrća i s itno n te j n se če n p e ršu n . U p o se b n o j p o su d i sta vi d a se u g re j u le i p ro p rži te e j te b ra šn o . N a lj b u j n . D o d a j p i o d p a ra d a j i d o b ro ite o te re za i e ša j . O sta vi g a d a b a ci klu č. zm te te j Izm e ša j d i sto va n o m e so sa so so m o d p a ra d a j . te n za S ku va j šp a g e te i p ro m e ša j sa g o to vi p re lvo m o d m e sa te te m i i paradajza. O d m a h sl ži . u te

16.

Š p ag eti a l M atri a čan a

4 0 0 g šp a g e ta - 100 g mesnate slanine - 1 manja glavica crnog luka - 0,5 kg paradajza - 4 ka ši u la - 60 g parmezana - 1 ljuta ke j p a p ri ca - so či Na ulju proprži i cka n u n a ko cke sl n i u . D o d a ti se cka n i te se a n l k,p a p ri cu , o lu šte n p a ra d a j so . K u va ti so s, ti o n a va tri 2 0 u či j z, h minuta. S ku va j šp a g e te , p ro m e ša j sa so so m i stru g a n i te te m parmezanom. O d m a h sl ži . u te

17.

Peljmeni po sibirski

testo: 2 5 0 g b ra šn a - 2 jajeta - 3 dcl hladne vode - 1 ka ši ca či soli nadev: 150 g svinjskog mlevenog mesa - 150 g mlevenog te l će g m e sa - 1 5 0 g m l ve n o g j n e će g m e sa - 2 manje e e u glavice crnog luka - 3 ka ši h l d n o g m l ka - so po ukusu ke a e biber po ukusu preliv: 250 g kisele pavlake - sok od 1 limuna - biber po ukusu (krupno mleven) Testo dobro zamesite i ostavite 15 minuta da odmori. Razvijte ga u tanku jufku kao za rezance.Vadite modlom za krugove ili kocke. Stavite nadev i oblikujte, ili torteline (kao male ki i ) ii ta ške . flce l Za nadev sameljite meso i luk. Dodajte so, biber i mleko. Z a m e si m a su i s n j m n a d e va j ta ške . te o te Kada su peljmeni oblikovani, ostavite ih nekoliko dana u za m rzi ču (za m e n a za S i i va b r). P e lm e n e ku va j u klu ča l j vo d i ka ko j p re d ve Ď e n o u j te j o e p o g l vlu o ku va n j te sta .T o p l , o ce Ď e n e p e lm e n e p relijte a j u e j u m u će n o m ki l m p a vl ko m sa lm u n o m i b i e ro m . se o a i b S l ži to p l . u te o

18.

G al ške sa sp an aćem u

3 0 0 g g a l ške - 2 0 0 g sp a n a ća - 150 g tvrdog sira - 0,5 dcl ulja u 50 g maslaca - so - biber S ku va j g a l ške a l d e n te . D o b ro o ce d i . U g re j u le i te u te te j masl c, d o d a j p re th o d n o o b a re n i sp a n a ć i n a ri a n si a te b r. Izm e ša j sa g a l ška m a .D o d a j so i b i e r. te u te b S l ži to p l . u te o

19.

N o kl o d sp an aća i si e ra

1 šo la kro m p i j r-pirea - 1 šo la b e l g si - 1 /2 šo le o b a re n o g i j o ra j i tn j n o g sp a n a ća - 2 jajeta - b ra šn o ko lko p o p ie - so - bibier si e i j 0,5 dcl ulja S ve sa sto j d o b ro u m u ti . K a ši co m o b lku j n o kl . ke te či i te e K u va j u vriu ćo j sl n o j vo d i P ro ce d i n o kl . P o m e ša j sa te j a . te e te to p l m m a sn o ćo m . o

20.

Nokle

150 g b ra šn a - 1 ka ši u la - 0,5 dcl mleka - 2 jajeta - 1dcl ulja ka j - prstohvat soli U m u ti j j , m l ko ,u le i so . P o l ko d o d a j b ra šn o sta l o te a a e j a te n m u te ći e sto n e sm e b i su vi tvrd o .L u p a j te sto va rj čo m 1 5 .T ti še te a minuta. U vriu ću vo d u sa m a l u la i so li sp u šta j n o kl ka ši m . j o j te e ko O b lku j ve lči u p o že li i te i n j. N o kl su ku va n e ka d a i lva j n a p o vrši u . e sp i u n U g re j u le i p ro m e ša j n o kl . te j te e S l ži to p l . u te o

21.

Nokle sa jajima

1 5 0 g b ra šn a - 1 ka ši u la - 0,5 dcl mleka - prstohvat soli - 2 ka j jajeta - 1 dcl ulja - 4 jajeta - 1 ve za p e ršu n a - bibier po ukusu U m u ti 2 j j ta , m l ko , u le i so . P o l ko d o d a j b ra šn o te a e e j a te sta l o m e ša j ći T e sto n e sm e b i su vi tvrd o . L u p a j te sto n u . ti še te va rj čo m 1 5 m i u ta . a n U vriu ću vo d u sa m a l u la i so l sp u šta j n o kl ka ši m . j o j i te e ko O b lku j ve lči u p o že li i te i n j. N o kl su ku va n e ka d a i lva j n a p o vrši u . e sp i u n U g re j u le u še rp i u m e ša j n o kl . U m u ti 4 j j ta , te j , te e te a e se cka n p e ršu n i b i e r. P o l ko si a j n a n o kl sta l o m e ša j ći b a p te e n u . S l ži to p l . u te o

22.

Nokle sa kajganom

9 jaja - 7 su p e n i ka ši u la - 9 ka ši vo d e - 1 5 0 g b ra šn a - 1 h ka j ka ve za p e ršu n a - 50 g parmezana - so prema ukusu U m u ti te sto o d 3 j j ta , 6 ka ši u la , 9 ka ši vo d e , so l i te ae ka j ka i b ra šn a . K u va j n o kl u klu ča l j vo d i a d n o kl i lva j , o ce d i i . te e j o .K e sp i u te h Napravite kajganu od 6 jaja. Zapecite samo sa jedne strane n e m e ša j ći S p u sti n o kl n a ka j a n u i p ro m e ša j sa m o u . te e g te jednom. P o sp i se cka n p e ršu n i p a rm e za n . te S l ži toplo. u te

23.

K n ed le sa šu n ko m

1/2 l mleka - 3 jajeta - 1 5 0 g b ra šn a - 100 g mrvica od hleba 1 5 0 g šu n ke - 50 g salame - 100g maslaca - so po ukusu U m e ša j m l ko , j j , b ra šn o , se cka n u šu n ku , se cka n u te e aa salamu. Oblikujte knedle i o b a ri i u sl n o j klu ča l j vo d i te h a j o . Dobro ih ocedite. Isto p i m a sl c,p ro p rži m rvi ,i i e ša j sa kn e d l m a . te a te ce zm te a S l ži to p l . u te o

24.

K n ed le o d p i eće d ži eri l g ce

1 5 0 g p ie će d ži e ri - 1 jaje - 1 ve za p e ršu n a - mrvice od kifle l g ce (po potrebi) - so - bibier N o že m i a si j p ie ću d ži e ri . P e ršu n i tn i .D o b ro sp ra te l g cu si te u m u ti d ži e ri ,žu m a n ce ,so ,b i e r i m rvi d a m a sa b u d e te g cu b ce ži . D o d a j sn e g o d 1 b e l n ca .O b lku j i ka ši co m i tka te a i te h či ku va j u vriu ćo j su p i ii vo d i te j l .

25.

Vokijevi hladni makaroni

5 0 0 g m a ka ro n a ( g rkla n či ) - 3 jajeta - 3 dcl ulja - 300g kisele j ća pavlake - 1/2 tube pirea od paradajza - 2 5 0 g p ra ške šu n ke 250 g trapista - 100g parmezana - 1 ka ši ca b i e ra - so po ki b ukusu Makarone skuvajte. Operite u hladnoj vodi i ostavite da se ocede i ohlade. Umutite sos majonez od 3 jajeta ( recept br 487). U majonez umutite kiselu pavlaku,pire od paradajza i biber. P o l ko i e ša j sa m a ka ro n a m a . a zm te S ta vi u d u b o ku či iu i o sta vi u h l d n j ku d a p re n o ći te nj te a a . P re sl že n j i či m a ka ro n e n a či iu i o b lku j ku p u . u a zru te nj i te P o sp i si o se če n o m šu n ko m ,a o ko l n a p ra vi ve n a c o d te tn o te naribanog trapista i parmezana. S l ži h l d n o . u te a

26.

Makaroni sa kobasicama

5 0 0 g kra tki m a ka ro n a (g rkla n či ) - 300 g sirovih kobasica za h j ća p rže n j - 1/4 mleka - 1 ka ši b ra šn a - 100g maslaca - 50 g e ka parmezana - so po ukusu Skuvajte makarone. Izva d i m e so i cre va za ko ko b a si . P ro p rži n a m a sl cu . te z ce te a D o d a j m l ko , b ra šn o i n a p ra vi u j d n a če n so s. Izm e ša j sa te e te e te makaronima i pospite parmezanom. S l ži to p l . u te o

27.

M akaro n i sa l u ti p ap ri cm a j m či

500g makarona - 150g suve slanine - 0,5 dcl ulja - 50 g maslaca - 2 glavice crnog luka - 2 lu te p a p ri ce - 1/2 kg j či paradajza - 1 /2 ka ši ce i n j n o g b o sij - so po ukusu či stru e lka biber po ukusu Skuvajte makarone. N a m a sl cu p ro p rži l k i sl n i u n a si e ko m a d e . D o d a j a te u a n tn te si o se če n e p a p ri ce , i cka n p a ra d a j ( o lu šte n ), b o sij k i tn či se z j la so. Ostavite da kuva 15 minuta. P ro m e ša j sa m a ka ro n i a i sl ži to p l . te m u te o

28.

M akaro n i sa b u ko vačo m

250g makarona - 3 0 0 g p e ču ra ka b u ko va če - 2 ka ši m a sl ca ke a so - biber - 2 paradajza - 1 cukini (tikvica) - 1 veza seckanog p e ršu n a - 4 komada sira za mazanje preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira - 200g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 4 jajeta - so - bibier - m u ška t M a ka ro n e sku va j a d d e n te . P e ču rke o či te , i ci i te sti se te prodinstajte na maslacu.Cukin i paradajz operite i isecite na tanke ko l to ve ,S a sto j za p re lv d o b ro u m u ti i za či i . u ke i te n te V a tro sta l u p o su d u n a m a ži m a sl ce m ,p o sl ži p o l vi u n te a a te o n m a ka ro n a ,p o sp i p e ču rke ,za lj p o l vi o m p re lva i sta vi 2 te ite o n i te si i če n a u lsto vi a .Z a ti p o sl ži o sta ta k m a ka ro n a , ra se i m m a te preko njih kolutove cukina i paradajza, zalijte ostatkom preliva i lsto vi a p re o sta l 2 si za m a za n j .P o sp i p e ršu n . i m a ra e te U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 3 0 m i u ta n a 2 2 0 c. a ci te n S l ži to p l . u te o

29.

Grkljani sa sirom

500 g grkljana - 150 g belog sira masnijeg - 150 g sira trapista 200g kisele pavlake - 2 žu m a n ce ta - so po ukusu - biber po ukusu Skuvajte grkljane. Izg n j či b l si i i ži tra p i Izm e ša j si e te i r stru te st. te r. P o se b n o u m u ti ki l p a vl ku sa žu m a n ci a i b i e ro m . te se u a m b P rvo g rkla n e i e ša j sa sirom, a zatim nalijte kiselu j zm te p a vl ku . S ta l o m e ša j . a n te S l ži o d m a h d o k j to p l . u te e o

30.

Grkljani sa kobasicama

500g grkljana - 500 g svinjskih kobasica - 5 0 0 g sve ži h p e ču ra ka - 1 tuba pirea od paradajza - 1 ka ši za či a o d ka n su še n o g p o vrća - 3 ka ške u la - 1 glavica crnog luka - 1 lovorov j list - 100g parmezana - so po ukusu - biber po ukusu P ro p rži n a u lu ko b a si se če n e n a ko lu to ve , p e ču rke te j ce se če n e n a lsti , si o se cka n crn i l k, za či o d su še n o g i će tn u n p o vrća , so , b i e r.D i sta j 2 0 m i u ta . D o d a j p i o d b n te n te re p a ra d a j ,l vo ro v lst i m a l vo d e .O sta vi d a krčka n a za o i o te umerenoj toploti jedan sat. Skuvajte gkljane. U m e ša j sa so som i stavite u vatrostalnu posudu. Pospite te p a rm e za n o m i p e i 1 0 m i u ta u p e ćn i n a 2 2 5 c. te n ci S l ži to p l . u te o

31.

Grkljani na salati

250 g sitnih grkljana - 3 ša rg a re p e - 1 0 0 g g ra ška - 3 koluta mortadele - 1 0 0 g ku ku ru za še će rca preliv: 150 g somborskog ili turijskog sira - 200g kisele pavlake - 1 dcl slatke pavlake - 4 jajeta - so - bibier - m u ška t Preliv dobro umutite i ostavite da odstoji. G rkla n e sku va j a l d e n te .Š a rg a re p u m a l o b a ri u sl n o j j te o te a vo d i ka o i g ra ša k. M o rta d e u i ša rg a re p u i tn ite. Grkljane oprati si u h l d n o j vo d i i d o b ro o ce d i . Izm e ša j g rkla n e , g ra ša k, a te te j ša rg a re p u , ku ku ru z, m o rta d e l , za lj p re lvo m i p o l g a n o u ite i a m e ša j . te S l ži h l d n o . u te a

32.

R ezan ci sa d ži eri m i p eču rkam a g co

500g rezanaca - 100g maslaca - 1 0 0 g si ka čka va la - 500g ra j p ie će d ži e ri - 5 0 0 g sve ži p e ču ra ka - 1 ka ši si o l g ce h ka tn seckanog celera - 1 ve za p e ršu n a - 1 dcl konjaka - 1 ka ši ka kapra - 100g kisele pavlake - 50 g mrvica od hleba - 1/2 ka ši ce i n j n o g b osiljka - so po ukusu - biber po ukusu či stru e Skuvajte rezance. T o p l i e ša j sa 5 0 g m a sl ca . S ta vi u p o d m a za n u e zm te a te te p si i p o sp i stru g a n i ka čka va le m . u te m j P ro p rži n a m a sl cu p ie ću d ži e ri i n a lsti se če n e te a l g cu i će p e ču rke . D o d a j ce l r, ka p a r, konjak, kiselu pavlaku, so, biber, te e si o se če n p e ršu n i b o sij k. S ve d o b ro i e ša j i d i sta j n a tn la zm te n te umerenoj toploti 10 minuta. G o to vu m a su u zru či n a re za n ce u te p sii p o sp i te j, te m rvi m a h l b a i p e ci u p e ćn i 1 5 m i u ta n a 2 5 0 c. ca e te ci n S l ži to p l . u te o

33.

D o m aći rezan ci

za 5 0 0 g re za n a ca : 3 5 0 g b ra šn a - 2 jajeta - 2 dcl vode - 1/2 ka ši ce so l či i S ta vi b ra šn o n a d a sku za m e ša n j .U sre d i u n a p ra vi te e n te u d u b le n j .U m a l j p o su d i ra zm u ti j j ,vo d u 2 ka ši b ra šn a i j e o te a a ke so.Dobro umutite re tko te sto i i či u u d u b le n j . P o l ko zru te j e a zamesite testo, Izradite ga dobro i ostavite da stoji 30 minuta. O d l ža n o te sto ra sta n jte n a 3 j fke . O sta vi d a se m a l e i u te o p ro su še . O štri n o že m se ci o b lk ko j že lte (re za n ci fl ki ). m te i i i , e ce Kuvajte kao svako testo.

34.

Zeleni rezanci

150g krompira - 6 0 0 g b ra šn a - 150g kuvanog i pasiranog sp a n a ća - 3 jajeta - 150g maslaca - 150g kisele pavlake - 100g parmezana O p e ri kro m p i sku va j g a i o lu šti . S a m e li n a m a ši i te r, te j te jte n za m e so .D o d a j b ra šn o , j j , sp a n a ć i so .D o b ro te aa za m e si .R a sta n jte o kl g io m 3 j fke .M a l i p ro su ši i se ci te i a j u o h te te na rezance. Skuvajte zelene rezance. U m u ti m a sl c, ki l p a vl ku i p a rm e za n . Izm e ša j te a se u a te zajedno sa rezancima. S l ži to p l . u te o

35.

R ezan ci sa l u n o m i šu n ko m im

500g rezanaca - 150 g maslaca - 2 0 0 g p ra ške šu n ke - kora od 1 limuna - so po ukusu - biber po ukusu Ise ci šu n ku n a ta n ke re za n ce . P re p rži j n a m a sl cu . te te e a dodajte struganu koru od limuna i sok od limuna. Sve dobro i e ša j . zm te Skuvajte rezance. Izm e ša j sa p ro p rže n o m šu n ko m i lm u n o m . te i S e rvi j sa kri m a lm u n a . ra te ška i S l ži to p l . u te o

36.

M aĎ arski rezan ci sa si m i čvarci a ro m

500g rezanaca - 400g kisele pavlake - 500g kravljeg sira - 150 g sve ži čva ra ka h Skuvajte rezance. U m u ti 2 5 0 g si sa 2 0 0 g ki l p a vl ke . U m e ša j sa te ra se e a te re za n ci a . S i a j u či iu i ko j će te sl ži . O d o zg o za lj sa m p te nj z e u ti ite u m u će n i o sta tko m p a vl ke i si P o sp i čva rke ko j ste m a ra te e prethodno ugrejali da budu topli. O d m a h sl ži . u te

37.

Kaneloni sa mozgom

6 sl n i p a l či ki - 2 0 0 g te l će g m o zg a - 1 glavica crnog luka a h a n e 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a - 2 jajeta ka n žu m a n ce ta - 200g kisele pavlake - 1 ka ši u la - so po ukusu ka j Isp e ci p a l či ke . te a n O p e ri u to p l j vo d i i o či te m o za k. Ise ci g a n a m a n j te o sti te e ko m a d e . Izd i sta j l k n a u lu , d o d a j m o za k, se cka n p e ršu n , n te u j te za či o d su še n o g p o vrća , so i b i e r.D i sta j j š 5 m i u ta . n b n te o n Ohladite , dodajte 1 jaje. Na d e n i p a l či ke i p o re Ď a j i u va tro sta l i su d . te a n te h n U m u ti ki l p a vl ku , žu m a n ce i 1 j j . te se u a ae p re lj p a l či ke i p e ci u p e ćn i 3 0 m i u ta . ite a n te ci n S l ži to p l . u te o

38.

G ratin i o testo (p u ži ) ran ći

4 0 0 g te sta (p u ži B a ria :P i e ri a to ) - 10g maslaca - 50g ći l p g seckane slanine - 1 5 0 g šu n ke - 3 0 0 g o lu šte n o g p a ra d a j j za bosiljak - ruzmarin - maslac za podmazivanje preliv:4 jajeta - 200g kisele pavlake - 1 ve za se cka n o g p e ršu n a - 2 0 0 g si e d a m e ra u ko m a d i ra ćima - co - bibier - m u ška t - 1 sir za mazanje u listovima T e sto sku va j a l d e n te ,p ro ce d i i p o m e ša j sa m a sl ce m . te te te a S l n i u p ro p rži ,d o d a j ko m a d i šu n ke , p a ra d a j i a n te te će za p ro d i sta j .P o sp i se cka n i ze l n i za či i a , p o l vi o m n te te m e m nm o n si i sve i e šajte sa testom. ra zm Celu masu stavite u vatrostalnu posudu, zalijte prelivom, drugom polovinom sira i listovima sira za mazanje. U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 3 5 m i u ta n a 2 0 0 c. a ci te n S l ži to p l . u te o

39.

Ravioli sa mozgom

testo:200g krompira - 6 0 0 g b ra šn a - 2 jajeta - 1 ka ši so l ka i nadev: 2 5 0 g te l će g m o zg a - 1 glavica crnog luka - 50 g e maslaca - 1 0 0 g o b a re n o g sp a n a ća - 1 0 0 g p ra ške šu n ke - sok od 1 limuna - 1 ve za p e ršu n a - 2 jajeta so po ukusu - biber po ukusu preliv: 150g maslaca - 100g parmezana - 1 jaje - 5 dcl sosa od paradajza (recept br.490) S ku va j kro m p i o lu šti i p ro p a si j g a .D o d a j b ra šn o , te r, j te ra te te jaja, so i zamesite testo.Dobro ga izradite i podelite na podjednake loptice, svaku lopticu rastanjite.Na svaku drugu sta vi p o ka ši cu n a d e va o d m o zg a . R u b o ve p re m a ži te či te ra zm u će n i j j to m . o d o zg o sta vi p ra zn u j fku i sl p i . m ae te u e te Nadev: M o za k o či te i sta vi 1 0 m i u ta u to p l vo d u sti te n u p o m e ša n u sa so ko m o d lm u n a i so lu . O ce d i g a i cka j i i j te se te sp u sti n a crn i se cka n l k p re p rže n n a maslacu. Dodajte te u i cka n sp a n a ć, i cka n u šu n ku , se cka n p e ršu n , so i b i i r. se se be D i sta j 1 0 m i u ta sta l o m e ša j ći D o d a j j j i o h l d i . n e n n u . te a e a te Kada ste oblikovali raviole sa mozgom, skuvajte ih na u o b i j n i n a či . O ce d i i i či u va tro sta l u či iu . Dodajte ča e n te zru te n nj m a sl c i i e ša j . P re lj so so m o d p a ra d a j . p o sp i a zm te ite za te p a rm e za m o m i p e ci u p e ćn i n a u m e re n o j to p l ti te ci o . S l ži to p l . u te o

40.

Torteline sa mesom

500g tortelina sa mesom (kupovnih) - 200g kisele pavlake - 3 žu m a n ce ta - so po ukusu - biber po ukusu Skuvajte torteline. U m u ti ki l p a vl ku sa žu m a n ci a i b i i ro m . D o d a j te se u a m be te o ce Ď e n e to rte ln e i i e ša j . i zm te S l ži o d m a h . u te

41.

Lazanje

(2 5 p l či ) o ca osnovni preliv:100g mesnate slanine - 350 g mlevenog j n e će g m e sa - 250 g ša m p i j n a - 100g maslaca - 2 u no ša rg a re p e - 1 manji celer - 2 praziluka - 3 d cl ra zre đ e n o g koncentrata paradajza - origano - bosiljak - 2dcl vina - 3 dcl vode - so - biber b ešam el p rel 100g maslaca - 3 ka ši b ra šn a - 0,5l mleka iv: ke sok od 1 limuna - beli biber - so Isi i sl n i u ,p e ču rke , p ra ziu k. Istru ži ša rg a re p u i ce l r. tn te a n l te e Izd i sta j n a 7 5 g m a sl ca sl n i u , m e so , p e ču rke , ša rg a re p u n te a a n i celer. N a o sta tku m a sl ca za p rži ko n ce n tra t p a ra d a j , d o d a j a te za te vi o i vo d u . K u va ti d o k n e p ro klu ča . S jedinite sos sa masom n j mesa, dodajte so. biber, origano i bosiljak. Kuvajte 1 sat na tihoj toploti. B e ša m e l p o se b n o n a p ra vi p re m a re ce p tu b r.4 9 2 . te A ko i a te l za n j (b a ria ) ko j se n e ku va j o d m a h i sl ži m a e l e u h a te a a ko i a te d o m a će o n d a i p re th o d n o skuvajte al dente. m h S l ži 4 sl j p o 5 p l či l za n j , o sn o vn i p re lv i b e ša m e l a te oa o ca a a i . Z a vrši b e ša m e l m ko j tre b a l p o ra zm a za ti te o i e . U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 3 0 m i u ta . a ci te n

42.

T ašci sa m o zg o m

T e sto ka o za d o m a će re za n ce (re ce p t b r.3 3 4 ) nadev: 3 0 0 g te l će g m o zg a - 1 dcl ulja - 1 ka ši za či a o d e ka n su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a preliv: 200g kisele pavlake - 2 žu m a n ce ta - so po ukusu - biber po ukusu (krupno mleven) O p e ri , o či te i i ci m o za k n a ko m a d e .S p u sti g a n a te sti se te te ugre j n o u le .D o d a j za či o d su še n o g p o vrća , si o se če n a j te n tn p e ršu n i d o sta b i e ra .D i sta j 1 5 m i u ta . b n te n U m e si te sto za d o m a će re za n ce . te O b lku j ta ške sa n a d e vo m o d m o zg a . i te K u va j i n a u o b i j n n a či . te h ča e n O ce d i i i i e ša j sa u m u će n o m kiselom pavlakom i te h zm te žu m a n ci a .D o d a j so i b i e r p o u ku su . m te b S l ži to p l . u te o

43.

T ašci o d si ra

1kg mladog kravljeg sira - 1 0 ka ši b ra šn a - 1 jaje - 100g ka maslaca - 50 g mrvica od hleba Izg n j či si d o d a j b ra šn o i j j . D o b ro za m e si i e te r, te ae te rastanjite j fku .S e ci u o b lku ta ški u te i . S ku va j n a u o b i j n n a či . te če e n O ce d i ta ške i sta vi n a m rvi p ro p rže n e n a m a sl cu . te te ce a P ro m e ša j i . te h S l ži to p l . u te o

44.

Papardele

500g flekica - 1/2 slatke pavlake - 2 žu m a n ca - 150 g p ra ške šu n ke - 100g maslaca - 5 0 g m l d o g g ra ška ( i ko n ze rve ) - so a z po ukusu - biber po ukusu Skuvajte flekice. U p rži se cka n u šu n ku n a m a sl cu . U g re j n e u l p a n u te a te u slatku pavlaku. Izm e ša j fl ki sa šu n ko m , p a vl ko m ,žu m a n ci a i m l d i te e ce a m a m g ra ško m . P o so lte ,p o b i e ri . i b te O d m a h sl ži . u te

45.

Musaka od flekica

500g flekica- 2 5 0 g j n e će g m e sa m l ve n o g - 1 5 0 g p ra ške u e šu n ke - 1 5 0 g o včie g si - 200g kisele pavlake - 5 jaja - 1/4l j ra mleka - 100g slanine - 50 g mrvica od hleba - 1 dcl ulja - 1/2 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a - so po ke n ukusu - biber po ukusu Skuvjte flekice. Izd i sta j n a u lu m l ve n o m e so . D o d a j za či o d su še n o g n te j e te n p o vrća i se če n i p e ršu n . Umutite kiselu pavlaku sa 2 jajeta, mlekom i b i e ro m .Izm e ša j fl ki sa o vo m m a so m . b te e ce U vatrostalnu posudu prethodno namazanu i posutu m rvi m a re Ď a j ka o m u sa ku ,sl d e će sl j ve : re d fl ki ,3 ca te e oe e ca tvrd o ku vn a j j se če n a n a ko l to ve ,fl ki , d i sto va n o aa u e ce n m e so ,fl ki , se cka n a šu n ka , fl ki , i n j če n si i n a kra j e ce e ce zg e r u flekice. Posolite i pobiberite. Odozgo pospite ostatkom mrvica i rasporedite isitnjenu slaninu. P e ci u p e ćn i 4 5 m i u ta n a 1 8 0 c. te ci n S l ži to p l . u te o

46.

F l ce sa šu n ko m eki

500g flekica - 3 5 0 g d o m a će o b a re n e šu n ke - 250g kisele pavlake - 100g maslaca - 50g mrvica od hleba - so po ukusu biber po ukusu Skuvajte flekice. O b a re n u d o m a ću šu n ku i ci n a si e ko m a d i i se te tn će u m e ša j sa ki l m p a vl ko m .P o so lte i p o b i erite. te se o a i b Izru či fl ki n a o vu m a su i i e ša j , p a si a j u te e ce zm te p te p o d m a za n u va tro sta l u p o su d u .O d o zg o n a re ži si e kri n te tn ške maslaca i pospite mrvicama hleba. P e ci u p e ćn i 4 0 m i u ta n a 1 8 0 °C . te ci n S l ži to p l . u te o

47.

Flekice sa kiselim kupusom

500g flekica - 1kg kiselog kupusa - 200g suve slanine - 1 dcl ulja - 50g mrvica od hleba - so po ukusu - biber po ukusu Skuvajte flekice. Ise ci ku p u s n a si e ko m a d e ka o i sl n i u . P ro p rži te tn a n te slaninu na ulju i dodajte kupus. Dinstajte 30 minuta.Dobro ga pobiberite. K u p u s i e ša j sa fl ki m a . zm te e ca Sipajte u podmazan vatrostalan sud.Pospite odozgo mrvice i stavite nekoliko tankih listova slanine. P e ci u p e ćn i 4 0 m i u ta . te ci n S l ži to p l . u te o

48.

Flekice sa mesom i sirom

500 g flekica - 5 0 0 g m l ve n o g te l će g m e sa - 100g suve e e slanine - 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a ka n 1 jaje - 1 dcl ulja - 100g maslaca - 1 5 0 g o včie g si j ra Skuvajte flekice. Na ulju izdinstajte meso.Dodajte sitno seckanu slaninu, za či o d su še n o g p o vrća i se cka n p e ršu n .S ve i e ša j . n zm te U m u ti m a sl c sa j j to m i p ro m e ša j za j d n o sa m a so m o d te a ae te e mesa. Izm e ša j sa vru ći o ce Ď e n i fl ki m a . te m m e ca P o sp i sa i n j če n i si m .S a m o j d n o m p ro m e ša j . te zg e m ro e te Pobiberite i posolite. S l ži to p l . u te o

49.

Š u fn u d l e

1kg krompira - 6 0 0 g b ra šn a - 2 jajeta - 1 dcl kisele vode - 1,5dcl ulja - 50g mrvica od hleba - prstohvat soli O p e ri i sku va j u lu sci kro m p i lu šti g a i sa m e li n a te te j r.O j te jte m a ši i za m e so . n Dodajte jaja, so i kiselu vodu.Zamesite tvrdo testo.Izradite ga na dasci. O b lku j n u d l i ku va j n a u o b i j n n a či . i te e te ča e n Ocedite ih i spustite na vrelo ulje i mrvice. S l ži to p l . u te o

50.

S l ven ačke štru kl o e

testo: 0,5 kg b ra šn a - 2 jajeta - mlake vode - malo ulja nadev: 0,5 kg mekog sira - 3 jajeta - 200g kisele pavlake - so preliv: 150g maslaca - 100g hlebnih mrvica U m e ša j b ra šn o , j j ,u le i vo d u .Z a m e si i ra zvite j fke te aa j te j u kao za rezance. Izg n j či si u mutite jaja i kiselu pavlaku. Nadevom e te r, n a m a ži j fke . U via j u ro l e i u p a ku j u či sa l tu te u j te n te stu ve (kva d ra tn a sa l ta p re sa vie n a u tro u g a o ).K ra j ve ve ži i ve j e te sta vi u klu ča l sl n u vo d u u z m a l u la . K u va j 2 0 m i u ta . te j u a o j te n Odvijte salvetu isecite na deblje parči .P o sp i sa p ro p rže n i će te m mrvicama na maslacu.

51.

Tirolske knedle

6 su vi ze m i - 1/4 mleka - 3 jajeta - 100g suve slanine - 150 h čki g suve kobasice - 1 manja glavica crnog luka - 30g maslaca - 1 ve za p e ršu n a - 3 ka ši b ra šn a - so po ukusu - biber po ukusu ke Ise ci ze m i te čke n a ko cke . U m u ti m l ko sa j jm a .P re lj te e ai ite p re ko ze m i ka i o sta vi 3 0 m i u ta d a o m e kša j .S l n i u i ča te n u a n ko b a si se če n e n a si e ko cki p ro p ržu te n a m a sl cu . ce tn ce a Dodajte seckan luk i dinstajte nekoliko minuta. Na kraju u m e ša j i se cka n p e ršu n , p a sve za j d n o u m l ti sa te e u te o m e kša lm ze m i m a .P re ko m a se p o sp i b ra šn o i za m e si i čka te te te sto ko j tre b a d a j čvrsto i d a n ie l p li . M o kri ru ka m a e e j e jvo m o b lku j 8 ve lki kn e d l.K a d a i lva j n a p o vrši u , i d i i i i te i h i sp i u n zva te h ocedite. S l ži to p l u z m eso. u te o

52.

Njoki

1kg krompira - 1 jaje - 3 0 0 g b ra šn a - 100g parmezana - so po ukusu O lu šti kro m p i i ci g a n a če tvrti e .K u va j u sl n o j j te ri se te n te a vo d i D o b ro g a o h l d i i p ro p a si j . D o d a j j j , b ra šn o , so . . a te ra te te a e Z a m e si m e kše te sto . O b lku j n j ke i ku va j n a u o b i j n te i te o te ča e n a či . n Ocedite i pospite parmezanom. S l ži to p l u z P a šti d u (re ce p t b r. 1 4 7 ). u te o ca

53.

N j ki sa sp an aćem o

1,5 kg sp a n a ća - 1 ve za p e ršu n a - 100g maslaca - 300g mrvica od hleba - 3 ka ši b ra šn a - 3 jajeta - 1 dcl ulja - 100g ke parmezana S ku va j ,p ro ce d i i i cka j sp a n a ć. P ro p rži g a n a te te se te te m a sl cu za j d n o sa se cka n i p e ršu n o m , Z a m e si sp a n a ć sa a e m te m rvi m a , b ra šn om i jajima. ca M o kri ru ka m a o b lku j n j ke i ku va j n a u o b i j n n a či . m i te o te ča e n O ce d i , sp u sti n a u g re j n o u le ,p ro m e ša j . P o sp i te te a j te te parmezanom. S l ži to p l . u te o

54.

Njoki sa otoka Krka

1kg krompira - 40g maslaca - 2 5 0 g b ra šn a - 1 žu m a n ce - 1 jaje - so S ku va j kro m p i u lu sci lu šti g a ,p ro p a si j i te r j .O j te ra te o h l d i .Z a m e si kro m p i a sl c,b ra šn o ,j j , žu m a n ce i so . a te te r,m a ae Mesite kratko koliko da se spoji.Ostavite testo 10 minuta da o d m o ri b lku j n j ke i ku va j u klu ča l j vo d i z so i u le ). .O i te o te j o (u j Va d i sku va n e n j ke re še tka sto m ka ši m i sl ži u te o ko u te tanjirima (da se ne bi raspale).Zalijte ih prelivom za njoke (re ce p t b r.4 8 5 ). N e m o j m e ša ti te . S l ži to p l . u te o

55.

V al u šci o d ki e p avl j sel ake

500 g kisele pavlake - 80 g maslaca - 3 žu m a n ce ta - sok od 1 limuna - so po ukusu - biber po ukusu - b ra šn o p o p o tre b i D o b ro u m u ti m a sl c, žu m a n ca i 3 5 0 g ki l p a vl ke . te a se e a D o d a j b ra šn a p o p o tre b i d a te sto b u d e ka o za n o kl , d a g a te e va d i ka ši m . te ko U vriu ćo j vo d i ka ši m o b lku j va lu ške i ku va j n a j ko i te j te u o b i j n n a či . ča e n O ce d i i i za lj u m u će n o m p re o sta l m p a vl ko m sa te h ite o a limunom i biberom. S l ži to p l . u te o

56.

R u ske p i ške ro

testo:200g kisele pavlake - 200g maslaca - 2 ča še b ra šn a nadev: 300g samlevenog svinjskog mesa - 300g samlevenog g o ve đ e g m e sa - 3 0 0 g sa m l ve n o g te l će g m e sa - 1 glavica e e crnog luka - 1 ve za m i đ ie - 0,5 dcl ulja - so po ukusu - biber ro j po ukusu premaz: 2 žu m a n ce ta Z a m e si ki l p a vl ku , m a sl c i b ra šn o . N a p ra vi l p tu i te se u a a te o o sta vi d a p re n o ći u hladnjaku. te Na ulju izdinstajte seckan luk i meso. Dodajte seckanu m u ro Ď iu , so i b i e r. j b Testo pomalo vadite iz hladnjaka. Tanjite ga kao za rezance. Secite na kvadrate od 9 cm (kao manje maramice).Stavljajte po dve,jednu na drugu, Na sredinu stavite ka ši cu n a d e va . P a ku j i d a u g l vi m a ra m i b u d u n a d o n j j či te h o ca o strani. S l ži i u p l h , p re m a ži žu m a n ci a i p e ci 3 0 m i u ta a te h e te m te n o na 200 C. S l ži to p l . u te o

57.

To i sto sam o m al d ru kči e o j

testo: isto nadev 1: 500g kiselog kupusa - 100g suve slanine - so po ukusu - biber po ukusu Izdinstajte kupus na slanini. Pobiberite i posolite po ukusu. N a d e va j p i ške n a u o b i j n n a či . te ro ča e n Isti p o stu p a k p e če n j . a nadev 2: 3 0 0 g sta rie g o včie g si - 250 g kisele pavlake - 1 j j ra jaje Izg n j či si i e ša j g a sa p a vl ko m i j j to m . P o so lte i e te r, zm te a ae i pobiberite po ukusu. N a d e va j p i ške n a u o b i j n n a či . te ro ča e n Isti p o stu p a k p e če n j . a

58.

Tart od sira

1paket lisnatog testa - 2 jajeta - 100g kravljeg punomasnog sira - 1 0 0 g p ršu te - 100g kisele pavlake - 50 g maslaca - so po ukusu - biber po ukusu Razvucite lisnato testo i stavite ga na tepsiju da krajevi p o m a l p re l ze sa stra n e .K ra j ve zg u žva j i n a p ra vi o ko l o a e te te o venac. Sir isecite na kocke kao i p ršu tu . U m u ti m a sl c, j j i te a aa kiselu pavlaku. P e ci u p e ćn i 3 5 m i u ta n a 2 0 0 o C. te ci n S l ži to p l . u te o

59.

P i n a i i an ski n ačin ca tal j

(pleh 34 cm) (mera za dve pice) testo: 2 5 0 g b ra šn a - 1,5 dcl vode - 1 0 g sve že g kva sca - so nadev: 3 ka ši ce u la - 3 ka ši ko n ce n tra ta (p a ra d a j ii či j ke za l ke ča p ) - i konzerva tunjevine u ulju - 1 5 0 g šu n ke - 100g slanine - 100g crnih maslina - 2 ka ši ka p ra - 200g ke ša m p i j n a - 1 ka ši ca o ri a n a - 1 ka ši ca b o sij - 150g no či g či lka tvrd o g si ( ka čka va l). ra j Istru n i kva sa c u sre d i u b ra šn a , si a j 0 ,5 d cl vo d e . M a l te n p te o n a b a ca j b ra šn a n a kva sa c.O sta vi 1 sa t d a u ski e . Z a ti te te sn m dodajte sve ostale sastojke za testo i dobro zamesite. N a p ra vi l p tu ,p o p ra ši j b ra šn o m ,p o krite a l -folijom i te o te e j u ostavite 2 sata u hladnjaku. Za jednu picu uzmite polovinu testa, rastanjite ga, razvucite i stavite u podmazanu tepsiju. Uzmite polovinu od svakog sastojka za nadev i stavljajte ta čn i re d o sl d o m .N a m a ži u le m , za ti p a ra d a j m m e te j m zo (ke ča p o m ), p o sp i i n j n u tu n j vi u , i cka n u šu n ku , te stru e e n se i cka n u sl n i u , i cka n e m a sln e , ka p a r, n a lsti i tn j n e se a n se i i će si e ša m p i j m e , o ri a n o , b o sij k, kru p n o i n d i n si b i e r. no g la zre sa r, b U p re th o d n o d o b ro za g re j n u p e šn i p e ci 1 2 m i u ta . a cu te n O d m a h p o sl ži . u te

60.

D o m aća p i ca

testo: 5 0 0 g b ra šn a - 20 g kvasca - 1/4 l mlake vode - 1/2 ka ši ce so l či i N a d a sku sta vi b ra šn o . U sre d i i n a p ra vi u d u b le n j . te n te j e Izmrvite kvasac i sa vodom napravite kvas. Pospite odozgo m a l b ra šn a . O sta vi d a u ski e . P o sl 3 0 m i u ta sa o sta tko m o te sn e n vode, solu i b ra šn o m za m e si te sto .M e si g a d o k n e p o sta n e j te te glatko. Napravite loptu i ostavite u hladnjaku 2 sata. Razvucite testo i stavite ga u podmazani tiganj. nadev: 2 0 0 g si (tra p i ka čka va l) - 2 0 0 g šu n ke - 5 komada ra st, j paradajza - 6 komada sardela iz ulja - 1 ka ši ka p ra - 1 veza ka p e ršu n a - 100g maslinki - 1 ka ši ca stru n j n o g b o sij - 1/4 či e lka ka ši ce o ri a n a - so po ukusu - biber po ukusu - 1 ka ši či g ka maslinovog ulja S i n a stru ži n a kru p n o i p o sp i p re ko te sta .Z a ti sta vi r te te m te kolutove paradajza, pa se če n e šu n ke . R a sp o re d i ka p a r, te i cka n e m a sln ke , sa rd e l , se cka n p e ršu n , p o sp i b o sij k, se i e te la origano, so i biber. Odozgo pokapajte malo ulja. P e ci u p e ćn i 2 0 m i u ta n a 2 2 0 o C. te ci n S l ži to p l . u te o

61.

G ro čan ska p i ca

testo: isto nadev: 2 0 0 g o včie g p u n o m a sn o g si - 100g suve slanine j ra 100g suve kobasice - 1 0 0 g su ve šu n ke - 2 glavice crnog luka 5 komada paradajza - 1 ve za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu T e sto p ri re m i i p e ci n a i n a či ka o i p re th o d n u p te te sti n D o m a ću p i . Izg n j či si i p o sp i p o te stu , za ti ra sp o re d i cu e te r te m te se cka n u sl n i u , ko b a si , šu n ku , l k,o lu šte n p a ra d a j a n ce u j z, p e ršu n , so i b i e r. b Pecite 20 minuta na 220 o C. S l ži to p l . u te o

62.

Testo sa kiselim kupusom

pleh 27 cm 200g testa za picu recept 360 - 150 g suve slanine - 1 ka ši ka maslaca - 300g kiselog kupusa - 100g tvrdog sira ( emantalera) - maslac za podmazivanje preliv: 2 dcl mleka - 1 dcl kisele pavlake - 3 jajeta - so - biber muskat - aleva paprika U m e ša j te sto ka o za p i . T e p siu n a m a ži m a sa ci te cu j te m i n jte i o b l ži te p siu te sto m . Izb o d i g a vij ško m .S l n i u sta i o te j te lu a n iseckajte i sa prethodno kuvanim kupusom ribancem prodinstajte na maslacu. Ohladite,pospite po testu. Dodajte krupno izrendisan sir. Dobro umutite preliv i zalijte testo. U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 3 0 m i u ta n a 2 2 0 o a ci te n C.

63.

T esto sa m eso m n a sel ački n ači j n

pleh 27 cm 200g testa za picu (recept br.360) - 3 0 0 g m l ve n o g j n e će g e u mesa - 1 ka ši u la - so - biber - origano - 1 glavica crnog luka ka j - 1 ša rg a re p a u ko cka m a - 1 isitnjeni praziluk - manji celer u kockama - 2 dcl roze vina - 1 ka ši ca vl šca - 1 ka ši či a ka i tn j n o g p e ršu n a si e preliv: 2 jajeta - 2 dcl slatke pavlake - so - muskat - aleva paprika Prodinstajte n a u lu m e so .D o d a j i tn j n l k i p o vrće , 1 0 j te si e u m i u ta d i sta j . D o d a j vi o , vl ša c i p e ršu n . K ra tko ku va j . n n te te n a te Ohladite. Umutite preliv. Po testu pospite meso pa preliv. Pecite 45 minuta na 200 o C.

64.

T esto sa sp an aćem

pleh 27 cm 200g testa za picu recept br.360 - 250 g iseckane slanine - 250 g o b a re n o g sp a n a ća preliv: 2 jajeta - 1 dcl slatke pavlake - 100g kisele pavlake - so - biber - muskat S l n i u p ro p rži .P o l vi u p o sp i p o te stu . S p a n a ć a n te o n te procedite, isitnite i pospite preko slanine. Umutite preliv i zalijte ga.Odozgo pospite ostatak slanine. Pecite 45 minuta na 200 o C.

65.

Testo sa sirom

pleh 27 cm 200g testa za picu recept br.360 - 200g ribanog emantalera 200g ribane gaude - 200g ribanog trapista - 1 ka ši b ra šn a - 2 ka dcl slatke pavlake - 100g kisele pavlake - 2 jajeta - so - biber muskat - aleva paprika - 1 ka ši ca vl šca či a Izm e ša j si ve , d o d a j b ra šn o . U m u ti ki l i sl tku te re te te se u a p a vl ku , j j , za či e i vl ša c. M a su d o d a j si vima - u m e ša n o a aa n a te re pospite po testu. Pecite 40 minuta na 200 o C.

66.

Testo sa lukom

pleh 27 cm 200g testa za picu recept br.360 - 1 kg crnog luka - 1 ka ši ka maslaca - so - biber - 1 /2 ka ši ce ki a - 4 jajeta - 1 ka ši ki m ka b ra šn a - 200g kisele pavlake - 1 dcl mleka - aleva paprika - 1 ka ši ri a n e g a u d e ka b L u k o či te i i ci n a ta n ke ko tu ro ve . P ro d i sta j g a sti se te n te za či j n o g sa so lu , b iberom i kimom. ne j U m u ti j j , b ra šn o , p a vl ku , m l ko , so , b i e r i a l vu te a a a e b e p a p ri . P o sp i p o te stu o h l Ď e n i l k, p re lv i ri a n i si ku te a u i b r. o Pecite 40 minuta na 200 C.

67.

Testo sa prazilukom

pleh 27cm 200g testa za picu recept br 360 - 2 ve ća stru ka praziluka - 40g maslaca - so - biber - muskat - 1dcl vermuta - 150g dimljenog lososa - 1 m a n j ve za m i đ ie - 250g kisele pavlake - 3 jajeta a ro j Praziluk isitnite na tanke kolutove i prodinstajte na maslacu. Dodajte so, biber muskat i vermut. Prokuvajte na jakoj vatri dok n e i a ri O h l d i .L o so s i m i Ď iu i tn i . P o l vi u p ra ziu ka sp . a te ro j si te o n l p o sp i p o te stu , za ti l so s i m i Ď iu , p a d ru g u p o l vi u te m o ro j o n p ra ziu ka . D o b ro u m u ti j j , p a vl ku , za či e . S ve p o sp i p o l te a a a n te o praziluku. Pecite 40 minuta na 200 C. Pre služe n j o sta vi a te testo da miruje 15 minuta.

68.

L o vačke kaj zerice

1 kg što si ie g b ra šn a - 30 g soli - 30 g kvasca - 2 dcl mleka tn j 100g margarina - 10g kima - 1 0 g še će ra - 1 5 0 g si o se če n e tn šu n ke - krupno mleveni biber - 50g krupne morske soli Z a m e si te sto o d b ra šn a , m l ka , vo d e , o m e kša l g te e o margarina soli i kvasca potopljenog u malo mleka. Dodajte kim i še će r. N e m o j d u g o m e si te sto . O sta vi d a o d sto j 3 0 te ti te u minuta. T e sto ra zvu ci n a d a sci i p o sp i šu n ko m .Isp re kl p a j te te a te nekoliko puta. Oblikujte kuglice (70g) pa kajzerice. Zasecite žie to m krst i ka j ri p re m a ži m o jm p re lvo m (2 d cl h l d n e l ze ce te i i a vo d e , ka ši b ra šn a i 1 j j d o b ro u m u će n o ).P re ko ka j ri ka ae ze ca pospite biber i morsku so. P e ci i u p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i n a 2 0 0 o C 35 te h a ci minuta.

69.

Kiflice sa sirom

testo: 1 kg b ra šn a - 1 kg margarina - 200g kisele pavlake 0 ,5 d cl si ta - 1 ka ši ca so l - malo hladne vode - 1 jaje rće či i nadev: 0,5kg kravljeg sira - 2 jajeta - 150g kisele pavlake Z a m e si tvrĎ e te sto . M e si g a 1 0 m i u ta . Razvijte tanju te te n j fku . P re th o d n o za m rzn u t m a rg a ri i n d i te kru p n o n a j fku . u n zre ši u Ravnomerno presavijte testo. Ostavite testo 15 minuta.Ovaj postupak ponavljajte pet puta.Napravite 4 lopte testa i ostavite u hladnjaku 24 sata. Izg n j či si d o d a j j i kiselu pavlaku.Dobro umutite. e te r, te aja Ista n jte o p u šte n o te sto u j fke , p ra vi p re kl p le n e tu o u g l ve i u te o j o p re th o d n o n a p u n j n e n a d e vo m . K i i n a m a ži j j to m . e flce te a e Smrznite u frizu (mogu da stoje u frizu 30 dana).U prethodno u g re j n u p e ćn i p e ci sm rzn u te ki ice. a cu te fl S l ži to p l . u te e

70.

K i i sa šu n ko m fl ce

testo:5 0 0 g b ra šn a - 1 kesica suvog kvasca - 1 jaje - 1/4l mleka - 50g maslaca U b ra šn o sta vi kva sa c,j j .D o d a j za g re j n o m l ko sa te ae te a e maslacem i dobro zamesite testo. Izradite ga na dasci i ostavite da odstoji 10 minuta. Rastanjite okruglu jufku. Secite kao p a rči to rte . K a d n a d e n e te i za vie te l ko će te o b lko va ti će j a i kiflice. nadev:2 5 0 g šu n ke - 2 jajeta - biber po ukusu S i o i cka j šu n ku i u m u ti j j . D o d a j šu n ku i b i e r. tn se te te a a te b Nadevajte i oblikujte kiflice. premaz: 1 žu m a n ce P re p e če n j , ki i p re m a ži u m u će n i žu m a n ce to m . a flce te m o P e ci u p e ćn i 3 0 m i u ta n a 2 2 0 C. te ci n

71.

Buter-kifle

1 kg b ra šn a - 4 0 g b ra šn a - 15g soli - 4 dcl mleka - 1 0 0 g še će ra - 1 kesica vanii še će ra - 200g margarina - 1 jaje ln Kvasac umutite u mlako mleko. Ostavite da uskisne. B ra šn o , so , m l ko , še će r, va n ii še će r i 1 0 0 g m a rg a ri a e ln n zamesite zajedno sa uskiselim kvascem. Izradite testo da bude glatko. Ostavite u hladnjaku 1 sat. Ista n jte te sto , n a m a ži g a m a rg a ri o m , za ti p re kl p i n a i te n m o te tro stru ko , o p e t ra sta n jte , p a p re kl p i n a če tvo ro stru ko . i o te Oblikujte kifle i ponovo ostavite u hladnjaku 30 minuta. P re m a ži j j to m , o sta vi n a so b n o j te m p e ra tu ri d a m a l te a e te o narastu. P e ci u p e ćn i n a u m e re n o j to p l ti te ci o .

72.

M aĎ arske kifl ce i

testo: 5 0 0 g b ra šn a - 1 kesica suvog kvasca - 1 jaje - 1/4l mleka - 50g maslaca - 2 dcl ulja U brašn o sta vi kva sa c i j j . D o d a j za g re j n o m l ko sa te ae te a e maslacem i dobro zamesite testo. Izradite ga na dasci. Ostavite da odstoju 10 minuta. Rastanjite okruglu jufku.Secite kao p a rči to rte . K a d n a d e n e te i za vie te , l ko će te o b lko va ti će j a i kiflice. nadev: 150g kiselog kupusa ribanca - 75g suve slanine - 1 glavica crnog luka - 1 par srpskih kobasica - 1 ka ši ca a l ve či e paprike - so po ukusu - biber po ukusu P ro p rži sl n i u i sta vi d a se d i sta ku p u s, crn i l k, si o te a n te n u tn se če n e ko b a si i a leva paprika. Posolite. ce N a d e va j ki i , o b lku j i i p rži n a vre l m u lu . te flce i te h te o j

73.

Krompir-kifl sa šu n ko m e

200g krompira - 1 8 0 g b ra šn a - 200g maslaca - 2 0 0 g šu n ke 150g kisele pavlake - 1 jaje - 20g kvasca - 1 dcl mleka - so po ukusu - biber po ukusu S ku va j , o lu šti i p ro p a si j kro m p i a m e si sa te j te ra te r.Z te j j to m , so lu , b ra šn o m i kva sce m ra sto p le n i u m l ku . ae j j m e Testo dobro izradite da postane glatko. Umutite maslac i podelite na tri dila. R a zvu ci te sto o kl g io m i p re m a ži j d n im delom te a j te e maslaca. Presavijte testo i ostavite 30 minuta da odstoji. Ovaj postupak ponavljajte tri puta. Testo razvucite,secite na kvadrate i nadevajte pripremljenim n a d e vo m : i tn j n a šu n ka , u m e ša n a sa ki l m p a vl ko m i si e se o a biberom. Oblikujte kiflice i pecite na umerenoj toploti.

74.

P o g ači o d čvaraka ce

(cca190 komada) 5 0 0 g b ra šn a - 3 0 0 g i cka n i sve ži čva ra ka - 40g kvasca se h h 2,5 dcl mleka - 3 žu m a n ce ta - 150g kisele pavlake - so po ukusu - biber Zamesite polumeko testo od b ra šn a , m l ka , čva ra ka , e kva sca o to p le n o g u m l ku , 2 žu m a n ce ta , so l,b i e ra i ki l j e i b se e pavlake. Dobro izradite testo da bude glatko. Razvijte i oblikujte m a n j p o g a či , o sta vi i n a to p l m j d a n sa t d a n a ra stu . e ce te h o e P re m a ži žu m a n ce to m i p e ci u p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i te te a ci 10 minuta.

75.

P o g ači o d si ce ra

250g maslaca - 2 5 0 g b ra šn a - 2 5 0 g p u n o m a sn o g si (o včie g ra j ili kravljeg) - 1 žu m a n ce - 50g permezana - so po ukusu D o b ro za m e si te sto o d m a sl ca , b ra šn a , si i so l. te a ra i Napravite loptu i ostavite u hlad n j ku d a p re n o ći a . S u tra d a n ra zvite te sto d e b li e 3 cm i va d i p o g a či . j jn te ce P re m a ži žu m a n ce to m , p o sp i p a rm e za n o m i p e ci n a te te te u m e re n o j to p l ti P a zi d a p o g a či n e p o ru m e n e , ve ć d a o . te ce ostanu bele. S l ži to p l . u te e

76.

Kajzerice

1 kg b ra šn a - 1/2l mleka - 1 1 ka ši u la - 50g kvasca - 1 jaje ka j 1 ka ši še će ra - so po ukusu ka Z a m e si te sto o d b ra šn a , u la , m l ka , kva sca , j j ta ,še će ra te j e ae i soli.Dobro ga umesite da postane glatko. Ostavite ga na toplom 1 sat da uskisne. N a p ra vi l p ti , i ci žie to m krst, n a m a ži j j to m i te o ce se te l te a e pecite na jakoj toploti.

77.

Đ evreci

2dcl vode - 2 ka ši u la - 20g kvasca - 150g susama - b ra šn o ke j po potrebi - so po ukusu U vodi rastopite kvasac i ostavite da uskisne. Z a m e si te sto o d kva sca , b ra šn a ,u la , so l. O sta vi p o l te j i te a sata da naraste. Ovaj postupak ponavljati tri puta. Oblikujte pljeskavice, na sredini pobodite prst. Vrtite ga da se n a p ra vi Ď e vre k.P o l ko sp u sti u klu ča l vo d u i ku va j 2 a te j u te min u ta . N a krp u p o sp i su sa m .V a d i i o ce d i Ď e vre ke i te te te u va la j u su sa m .R e Ď a j u p l h i p e ci n a u m e re n o j to p l ti j te te e te o .

78.

V u ki e slan e štan g l n e

250g maslaca - 250g punomasnog kravljeg sira - 3 5 0 g b ra šn a 1 /2 ke si p ra ška za p e ci - 2 jajeta - 50g parmezana ce vo D o b ro u m u ti m a sl c, i n j če n si 1 j j ,p ra ša k za p e ci te a zg e r, a e vo i b ra šn o .P a zi d a te sto n e b u d e su vi tvrd o .D o b ro za m e si te še te dok ne bide glatko.Napravite loptu i ostavite u hladnjaku 24 sata. Sutradan ga razvucite u jufku 3 cm debljine, pre m a ži 1 te j j to m ,p o sp i p a rm e za n o m ,se ci šta p i i p e ci n a ae te te će te umerenoj toploti. S l ži to p l . u te e

79.

Perece

(cca 100kimada) 0,5 kg b ra šn a - 250g margarina - 25g kvasca - 1,5dcl mleka 1 /2 ka ši ce še će ra - 2 ka ši ce so l - 2 žu m a n ca - 50g maslaca či či i - 1 jaje B ra šn o so b n e te m p e ra tu re sta vi u m a n j va n g l . U sre d i i te u u n n a p ra vi u d u b le n j . Istru n i kva sa c, sta vi še će r,m a l so l i te j e te te o i sipajte malo mlakog mleka. Prstom zamutite.Prekrijte sa malo b ra šn a .O sta vi d a m a lo ki e 3 0 m i u ta . te l sn n Mikserom umutite maragarin da bude buav. Z a m e si kva sa c sa b ra šn o m , m l ko m ,i j j to m . D o d a j te e ae te margarin, so i zamesite testo da se odvaja od posude.Zatim izradite testo na dasci da bude glatko. Ostavite ga da odstoji 30 minuta. isecite testo na 4 dela, napravite jufke 0,5cm debljine, va d i p e re ce sp e cia l o m m o d l m i re Ď a j u p o d m a za n te j n o te (m a sl ce m ) p l h .N a m a ži p e re ce ra zm u će n i žu m a n ce to m . a e te m U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 7 m i u ta n a 2 2 0 o C. a ci te n

80.

Jo kši rski p u d i g n

1 4 0 g b ra šn a - 4 dcl mleka - 3 jajeta - so U b ra šn o si a j m e ša vi u m l ka ,2 j j ta i 1 žu m a n ce ta . O d p te n e ae 1 b e l n ce ta u l p a j čvrst sn e g . S ve p o l ko u m u ti i p o so lte . a u te a te i Masu nalijte u modlu za manje pudinge. Pecite u prethodno u g re j n o j p e ćn i 2 0 -2 5 m i u ta n e o tva ra j ći p e ćn i . a ci n u cu S l ži to p l p u d i g e u z m e so . u te e n

81.

K ri ške h l a sa si m eb ro

1 2 ta n jh kri h l b a - 100g mesnate slanine - 3 jaeta 250 g i ški e tvrdog sira - 4 ka ši ki l p a vl ke - 1,5 dcl belog vina - so ke se e a bibier - m u ška t - vl ša c - 1 praziluk a Izd i sta j p ra ziu k se če n n a ta n ke ko l to ve i sl n i u n a n te l u a n kocke. Malo prohladite. Dodajte jaja, izriban sir, kiselu pavlaku, so, biber, muska t. S ve d o b ro i e ša j .K ri zm te ške h l b a n a kra tko e u m o či u vi o .P o re Ď a j u p l h p re th o d n o m a m a za n te n te e m a sl ce m . O d o zg o p re m a ži m a so m . a te U p re th o d n o u g re j n o j p e ćn i p e ci 2 0 m i u ta n a 2 2 0 o C. a ci te n P o sp i se cka n vl ša c. te a S l ži to p l . u te o

82.

Gospodar-To m in i u šti ci o d p ep el p a

1 1/2l vode - 1 šo la p e p e l o d tvrd o g d rve ta - 10 jaja - b ra šn a j a po potrebi - 2,5 dcl ulja - so po ukusu Prosejte pepeo kroz sito, sipajte ga u vodu i ostavite jedni n o ć d a o d sto j. i S u tra d a n , p a ze ći d a se n e u zm u ti ro ce d i kro z krp u . ,p te U ce d (vo d a sa p e p e l m ) sta vi 1 0 žu m a n a ca i b ra šn a p o o te p o tre b i d a te sto n e b u d e su vi g u sto ,ve ć ka o za p a l či ke . še a n D o d a j u l p a n i sn e g o d 1 0 b e l n a ca i a ko u stre b a j š m a l te u a o o b ra šn a .P o l ko u m u tite testo, posolite ga i ostavite da stoji 2 a sata. V a d i ka ši m u šti ke i p e ci n a vre l m u lu . te ko p te o j S l ži to p l u z m l d ka j a k i p u n o m a sn i si u te e a m r.

83.

M an asti rske p o g ači ce

5 0 0 g sp a n a ća - 2 jajeta - 1 /4 ka ši ce so l - 1 /4 ka ši ce b i či i či bera 1 /4 ka ši ce ci e ta - 20g mrvica od hleba - 2 ka ši ce ka p ra či m či 100g badema - 2 dcl ulja testo: 1 0 0 g b ra šn a - 1,5 dcl piva O p e ri ,o či te i p ro ku va j sp a n a ć,i cka n ka p a r,so ,b i e r, te sti te se b ci e t,o lu šte n i i tn j n b a d e m .O d o ve m a se o b lku j m a l m j si e i te e po g a či . ce O d b ra šn a i p i u m u ti te sto ka o za p a l či ke . S va ku va te a n p o g a či u m o či u te sto i p rži n a vre l m u lu . cu te te o j S l ži to p l . u te o

84.

Kroketi od krompira

1 kg krompira - 6 0 0 g b ra šn a - 2 jajeta - 1dcl kisele vode - 2 ka ši a l h o l - 2,5dcl ulja - so po ukusu ke ko a O b a ri kro m p i sa lu sko m . O lu šti g a i sa m e li kro z te r j j te jte m a ši u za m e so . D o d a j j j , b ra šn a , ki l vo d e , a l h o l i n te a a se e ko a soli. Zamesite polutvrdo testo. O b lku j n u d l (kro ke te ) i p rži n a vre l m u lu u fri zi 3 i te e te o j te minuta. O b l ži i n a či iu sa m e ki p a p i m d a u p ie m a sn o ću . a te h nj m ro j S l ži to p l u z m e so ,so so ve i ri u . u te o b

85.

Pituljice

(15-16 komada) 300 g b ra šn a - 1,5 dcl mlake vode - 2 ka ši u la - 1 /2 ka ši ce ke j či soli - 1,5 dcl ulja Dobro zamesite polutvrdo testo. Izradite ga da bude glatko. Ostavite jedan sat da odmori. Ponovo ga premesite. N a p ra vi m a l l p ti i ra zvl či j fki . S va ku za se ci p o te e o ce a te u ce te sredini. P rži p i li n a vre l m u lu . te tu jce o j S l ži n a ta n jr j d n u n a d ru g u . S va ku p re d h o d n o p so lte p o a te i e i ukusu. S l ži to p l . u te o

86.

G ratin i e V o ki eve p al n ke ran j ači

3 0 p a l či ki (recept br. 619) a n I nadev: 1 5 0 g šu n ke - 2 jajeta - 100 g kisele pavlake - so po ukusu - biber po ukusu II nadev: 150 g punomasnog sira - 2 jajeta - 100 g kajmaka so po ukusu - biber po ukusu III nadev: 2 0 0 g m l ve n o g j n e će g m e sa - 1 ve za p e ršu n a - 1 e u ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - biber po ukusu - 1 ka ši ka n ka ulja Preliv: 1 jaje - 2 žu m a n ce ta - 200 g kisele pavlake - 50 g parmezana - 25 g mrvica od hleba U m u ti i i e ci p a l či ke . te sp te a n P o 1 0 p a l či ki n a d e va j ra zlči m a d e vi a . P a ku j ka o a n te i ti m te sarme . S l ši u va tro sta l u p o su d u , p re lj i u m u će n i u te n ite h m p re lvo m o d j j ta , žu m a n ca , ki l p a vl ke , za ti p o sp i i ae se e a m te o parmezanom i mrvicama i pecite 45 minuta na 220 C . S l ži u te tople. N a d e ve p ri re m a j n a sl d e ći n a či . p te e n Nadev I: Isi i šu n ku , d o d a j i n j če n a tvrd o ku va n a tn te te zg e jaja, so, biber i kiselu pavlaku. Dobro umutite. Nadev II: Izg n j či si d o d a j ka j a k, j j , so i b i e r. e te r, te m aa b D o b ro i e ša j . zm te Nadev III: Izd i sta j m l ve n o m e so n a u lu sa za či o m o d n te e j n su še n o g p o vrća , i cka n i p e ršunom i biberom. se m

87.

P al n ka o d m akaro n a ači

300g kratkih makarona - 1/2kg paradajza - 2 jajeta - 200g o včie g si - 4 ka ši m a sln o vo g u la - 1 /2 ka ši ce n a tru n j n o g j ra ke i j či e bosiljka - so po ukusu - 1 /2 ka ši ce še će ra - biber po ukusu či U g re j 2 ka ši u la , d o d a j o lu šte n i i n j če n p a ra d a j te ke j te j zg e z, b o sij k,so ,b i e r i še će r.K u va j p o l sa ta . la b te a S ku va j m a ka ro n e , o ce d i i i p ro m e ša j sa so so m o d te te h te p a ra d j . O sta vi d a se o h l d i D o d a j j j i i n j če n si S ve za te a . te a a zg e r. d o b ro i e ša j . zm te U veliki tiganj na za g re j n e 2 ka ši u la i či m a su o d a ke j zru te m a ka ro n a .Izra vn a j ka o ve lku p a l či ku .D o b ro j i e ci d a te i a n e sp te dobije koricu sa obe strane. S l ži to p l ,m l ko i h l d n o . u te o a a

88.

P o h o van e p al n ke sa m o zg o m ači

2 0 p a l či ki - 4 0 0 g te l će g m o zg a - 2 ka ši za či a o d a n e ke n su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a - 1 ka ši ca b i e ra - 2 jajeta či b 150g mrvica od hleba - 2 dcl ulja Isp e ci p a l či ke (re ce p t b r.6 1 9 ). te a n Izd i sta j m o za k n a 1 ka ši ci u la . d o d a j za či o d n te či j te n su še n o g p o vrća ,se cka n p e ršu n i b i e r.O h l d i .N a d e va j b a te te p a l či ke i p a ku j ka o sa rm e . a n te S va ku u p a ko va n u p a l či ku u va la j u u m u će n a j j , p a u a n j te aa mrvice.Pecite ih na vrelom ulju. S l ži to p l . u te o

89.

P o h o van e p al n ke sa m eso m ači

2 0 p a l či ki - 3 5 0 g m l ve n o g j n e će g m e sa - 100g suve a n e u slanine - 1 ka ši u la - 1 ve za p e ršu n a - 2 jajeta - 150g mrvica ka j od hleba - 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - 2 dcl ulja - 1 ka n ka ši ca b i e ra - so po ukusu či b Isp e ci p a l či ke (re ce p t b r.6 1 9 ). te e n N a u lu p ro p rži si o se cka n u sl n i u . D o d a j m e so , j te tn a n te se cka n p e ršu n , za či o d su še n o g p o vrća , b i e r i so .D o b ro n b i i sta j . O h l d i . N a d e va j p a l či ke i p a ku j ka o sa rm e . zd n te a te te a n te S va ku u p a ko va n u p a l či ku u va la j u u m u će n a j j , p a u a n j te aa mrvice. Pecite ih na vrelom ulju. S l ži to p l . u te o

90.

P o h o van e p al n ke sa p eču rkam a ači

2 0 p a l či ke i - 4 0 0 g p e ču rki - 1 ka ši za či a o d su še n o g a n ka n p o vrća - 1 ka ši u la - 1 ve za p e ršu n a - 2 jajeta - 150g mrvica ka j od hleba - 2 dcl ulja - 1 ka ši ca b i e ra či b Ispeci p a l či ke (rce p t b r.6 1 9 ). te a n Ise cka j p e ču rke , U g re j u le i i i sta j p e ču rke .D o d a j te te j zd n te te se cka n p e ršu n , za či o d su še n o g p o vrća i p o b i e ri . O h l d i . n b te a te N a d e va j p a l či ke i p a ku j ka o sa rm e . te a n te S va ku u p a ku va n u p a l či ku u va la j u u m u će n a j ja, pa u a n j te a mrvice.Pecite na vrelom ulju. S l ži to p l . u te o

91.

R asko šn e p al n ke ači

1 6 p a l či ki a n nadev: 1 5 0 g p ršu ta - 1 5 0 g šu n ke - 1 5 0 g ša m p i j n a - 100g no maslaca - biber za pohovanje: 2 jajeta - b ra šn o - hlebne mrvice - ulje preliv: 1/3 nadeva - 4 o lu šte n a i i tn j n a p a ra d a j - 1 veza j si e za p e ršu n a P ršu t i šu n ku i tn i n a re za n ce , ša m p i j n e n a ta n ke si te no lsto ve . Izd i sta j n a m a sl cu .P o b i e ri .P a l či ke n a d e va j i n te a b te a n te sa 2 /3 n a d e va . U va la j i u b ra šn o , j j i m rvi i p rži n a j te h aa ce te vrelom ulju. 1 /3 n a d e va , i tn j n p a ra d a j i p e ršu n p ro d i sta j . O vi si e z n te m p re lvo m p re lva j p o h o va n e p a l či ke . i i te a n

92.

Brza pita od sira

1 paket lisnatog testa - 300g punomasnog kravljeg sira - 200g kisele pavlake - 2jajeta - so po ukusu - biber po ukusu Razvucite testo u tepsiji. Izg n j či si i i e ša j g a sa ki l m p a vl ko m , e te r zm te se o a jajima,solju i biberom.Ravnomerno stavite preko testa. Pecite na umerenoj toploti 45 minuta : 20 minuta otkriveno,20 minuta pokriveno aluminijumskom folijom i 5 minuta otkriveno. S l ži to p l . u te o

93.

G i an i n a m o j n ači b ca n

1 kg sira - 1 kg kore za gibanicu - 4 jajeta - 200g kisele pavlake - 0,5 dlc ulja - 1 dcl soda vode ili kisele vode - 100g maslaca so po ukusu Izg n j či si i u m u ti g a sa jajima, kiselom pavlakom, uljem e te r te soda-vodom i solju. M a sl ce m p re m a ži še rp u i o b l ži j d ve m a ko ra m a . a te o te e Z a ti ko ru p o ko ru i n j če n u u m a či u m a su o d si . S l ži m zg e te ra a te j d n u d o d ru g e n e p ri ska j ći K a d a ste n a p u n ii ce l še rp u , e ti u . l u odozgo nasecite u liskama maslac, pa pokrijte jednom korom. Pecite 2 sata na umerenoj toploti. Posle jednog sata obavezno pokrijte gibanicu aluminijskom folijom da ne zagori. S l ži to p l . u te o

94.

E rži n a p i o d si ki ta ra

Testo: 125 g maslaca - 1 jaje - 20 kvasca - 2 dcl mleka - 400 g b ra šn a - so po ukusu Nadev: 200 g kisele pavlake - 300 g punomasnog kravljeg sira - 2 jajeta Dobro umutite maslac sa jajetom i solju. U m a l m l ka ra zd ro b i kva sa c i p o sp i g a b ra šn o m d a o e te te uskisne. Z a m e si te sto sa b ra šn o m , m l ko m , kva sce m i i u će n i te e zm m maslacem. Razvucite ga u podmazan pleh. D o b ro u m u ti p a vl ku sa i n j če n i si m i j jm a . te a zg e m ro ai Pobiberite i posolite. Nadev rasporredite odozgo na testo. P e ci u p e ćn i n a u m e renoj toploti. te ci S l ži to p l . u te o

95.

Kosovska pita sa blitvom

1/2 kg kore za gibanicu - 1 dcl ulja - 2 dcl kisele vode nadev: 500g blitve bez korena - 1 jaje - 200g kisele pavlake so po ukusu - biber po ukusu Iseckajte sirovu blitvu na rezance (bez korena). Dodajte jaje ki l p a vl ku , so i b i e r. D o b ro i e ša j . se u a b zm te R e Ď a j 3 ko re p a p o p rska j u le m i ki l m vo d o m . te te j se o N a m a ži n a d e v, p a o p e t p o n a vla j p o stu p a k d o k i a te te j te m materijala.Na kraju odozgo stavite kore. Pecite na umerenoj toploti 45 minuta. S l ži to p l . u te o

96.

Pita od kiselog kupusa

3/4 kore za pitu - 1 kg kiselog kupusa ribanca - 1 dcl ulja - 150g suve slanine - 2dcl slatke pavlake - 2 jajeta - so -biber Isi i sl n i u , i e ša j sa ku p u so m ,p o b i e ri i dinstajte tn te a n zm te b te na umerenoj toploti. Ohladite. D ve ko re n a m a ži u le m i sl tko m p a vl ko m . P o sp i te j a a te i i sta n ku p u s.Č vrsto u vite ro l u .Z a ti p o n o vi p o stu p a k i zd n j n m te prethodnu rolnu uvijte u novu rolnu. N a o va j n a či n a p ra vi 4 d u p l ro l e . n e e n U prethod n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 1 5 m i u ta . Z a ti sve a ci te n m 4 ro l e za se ci d o p o l n a p a rči d e b li e 6 cm i za lj n te a će jn ite p re th o d n o u m u će n o m sl tko m p a vl ko m ,j jm a i so lu . a a ai j P e ci j š 1 5 m i u ta . U ku p n o p e če n j 3 0 m i u ta . te o n e n

97.

P o trp u ša

3/4 kore za gibanicu - 5 jaja - 3/4 kg punomasnog sira - 400g kisele pavlake - 1 /2 kg m l ve n o g j n e će g m e sa - 1 glavica e u crnog luka - 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća - 1 veza ka n p e ršu n a - 1 ve za m i đ ie - 1 ka ši u la - so po ukusu - biber ro j ka j po ukusu Izdinstajte m e so n a u lu , d o d a j za či o d su še n o g p o vrća , j te n se cka n p e ršu n , m i Ď iu i d o sta b i e ra . ro j b P o se b n o i n j či si i u m u ti g a sa 4 j j ta , 2 0 0 g ki l zg e te r te ae se e pavlake i biberom. Stavite jednu koru na podmazan pleh. Zatim stavite red naborane kore, pa posp i m e ša vi o m si ,za ti o p e t te n ra m n a b o ra n e ko re ,p a d i sto va n o m e so .O va j p o stu p a k p o n o vi j š n te o jedanput. Odozgo stavite koru kao poklopac. Pecite jedan sat na umerenoj toploti. Z a ti P o trp u šu i d i i p e ćn i i i ci p a rči . Z a lj m zva te z ce se te će ite odozgo meša vi o m o d 2 0 0 g ki l p a vl ke , 1 j j ta i b i e ra . n se e a ae b P e ci j š4 5 m i u ta . te o n S l ži to p l . u te o

98.

Jaj ača

testo: 6 0 0 g b ra šn a - 2,5 dcl mlake vode - so nadev: 9 jaja - 300g kajmaka - 200g kravljeg sira - 1,5 dcl ulja Zamesite testo. Formirajte 7 kugli i ostavite ih da miruju 15 m i u ta .D o b ro u m u ti sve sa sto j p re d vi e n e za n a d e v. n te ke Ď R a zvu ci 7 j fki ve lči e te p sie (2 7 cm ).N a m a ži te p siu te u i n j te j u le m i re Ď a j sl d e ći re d o m : j fka ,u le ,n a d e v.P o sl d n j j te e m u j e u g o rn j j fku p re m a ži sa m o u le m i i o d i vij ško m . u u te j zb te lu P e ci u p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i 4 0 m i u ta n a 2 2 0 oC. te a ci n S l ži to p l . u te o

99.

Meksikanska pajeta

testo: 5 0 0 g te sta za d o m a ći h l b re ce p t b r.4 0 9 - 170g maslaca e - 3 ka ši b ra šn a - 1/2 dcl belog vina - 1 jaje - so po ukusu ke nadev: 300g svinjskog mesa - 2 glavice crnog luka - 3 ka ši ke ulja - 1 lu ta p a p ri ca (fe fe ro n ) - 2 0 0 g šu n ke - 2 paradajza - 1 j či ka ši p i a o d p a ra d a j - 5 ka ši b e l g vi a - prstohvat ka re za ka o n ša fra n a - 1 jaje - 0,5 dcl mleka - so po ukusu - biber po ukusu Testo: Maslac ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi da o m e kša . Ja j i b e l vi o u l p a j ži m . O d te sta o d se ci e o n u te co te če tvrti u i za m e si sa m e ša vi o m j j ta i vi a .Z a ti u m e ša n i n te n ae n m deo testa zamesite sa ostalim testom.Rastanjite testo i p re m a ži g a m a sl ce m . P re kl p i ga i dobro ga izradite da te a o te b u d e g l tko . P o sp i g a b ra šn o m i o sta vi u to p l m d a o d sto j a te te o i 30 minuta. Nadev: Ugrejte polovinu ulja i u njemu izdinstajte seckan crn i l k i lu tu p a p ri cu . Jo š m a l d i sta j . Z a ti si o u j či o n te m tn i cka j m e so i šu n ku ,ko j ta ko Ď e d i sta te 1 0 m i u ta . se te e n n U d ru g o j p o su d i u g re j p re o sta l u le , n a ko m e p re p rži te o j te si o se cka n p a ra d a j D o d a j vi o , so , b i e r, ša fra n i p i o d tn z. te n b re p a ra d a j . D o b ro i e ša j i n e ko lko m i u ta i i sta j . O vu za zm te i n zd n te m a su u m e ša j sa zg o to vle n i m e so m .O h l d i celu te j m a te m e ša vi u . n Testo oklagijom razvucite u jufku od 0,5 cm debljine. Isecite ta čn o ko m a d ko j će p o sl ži ka o g o rn j sl j-poklopac. Ostalo i u ti i o testo stavite u uljem podmazan pleh da krajevi prelaze ivice pleha. Hladan nadev rasporedite preko testa. Ivice testa vratite preko nadeva. Odozgo stavite deo testa- poklopac. Izbodite ga vij ško m , ra d l m i ci n e ko lko tra ka , ko j p o sta vi n a te sto . lu o se te i e te Jaje umutite sa mlekom i dobro natopite pajetu. Pecite 40 minuta na 220oC.

100.

Pitice od sira i mesa

1kg kore za gibanicu - 1,5 dcl ulja - 2 dcl mleka - 600g punomasnog sira - 200g kisele pavlake - 2 jajeta - 500g m l ve n o g g o ve đ e g m e sa - 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća e ka n - 1 ve za p e ršu n a - 50g maslaca - so po ukusu - biber po ukusu Izdinstajte meso na ulj . D o d a j za či o d su še n o g p o vrća , u te n se cka n p e ršu n , so i b i e r p o u ku su . b O d vo j n o i n j či si i u m e ša j g a sa j jm a i ki l m e zg e te r te ai se o pavlakom. Pobiberite i posolite po ukusu. Z a ti sva ku ko ru n a m a ži sa m a l u la i m l ka . P a ku j m te o j e te male pitice kao sa rm e . S l ži i u te p siu i o d o zg o ra sp o re d i o te h j te listove maslaca. P e ci u p e ćn i n a u m e re n o j to p l ti te ci o . S l ži to p l . u te o

101.

U kl p čan a p i o d si u ta ra

1 kga kora za gibanicu - 2 dcl ulja - 2dcl mleka - 500g punomasnog sira - 200g kisele pavlake - 2 jajeta - 500g m l ve n o g g o ve đ e g m e sa - 1 ka ši za či a o d su še n o g p o vrća e ka n - 1 ve za p e ršu n a - 100g maslaca - so po ukusu - biber po ukusu Izd i sta j m e so n a 1 ka ši ci u la . D o d a j za či o d n te či j te n su še n o g p o vrća , se cka n p e ršu n , so i d o sta b i e ra . b P o se b n o i n j či si d o d a j ki l p a vl ku , j j , b i e r i zg e te r, te se u a aa b sve dobro umutite. S va ku ko ru n a m a ži u le m i m l ko m , za ti ce l p re m a ži te j e m u te jednim od dva nadeva. Po dijagonali uvijte u oblik male pite. Z a ti u vie n u p i za vie te ka o m a l p u že ve . O va ko u kl p ča n e m j tu j e u p i sl ži u , m a sl ce m n a m a za n p l h . N a sva ku p i sta vi te a te a e tu te mali grumen maslaca. Upakujte pleh u aluminijumsku foliju i tako pecite u toploj p e ćn i 3 0 m i u ta . ci n S l ži to p l . u te o

102.

P razn a g u žvara

1 kg b ra šn a - 4 ka ši u la - hladna voda po potrebi - so po ke j ukusu Z a m e si te sto o d b ra šn a , u la . so l i vo d e d a b u d e te j i polutvrdo. M e si te sto što d u že d a se sa svi o d va j o d ru ku i d a ske i te m a da bude glatko. T e sto p o d e lte n a tri j fke (d e b le ), n a m a ži i u le m i i u j te h j ostavite 1 sat da odmore. Je d n u p o j d n u ko ru ra ste ži ru ka m a n a sto l j ku d a ko ra e te na b u d e što ta n j . P o ki a j kra j ve , p o p rska j m a l u le m i a d te e te o j sa vite i sva 4 kra j . U z p o m o ć ča rša va , ko j tre b a d a vu če te j m a i stalno ka sebi, uvijajte u oblik pite. S l ži j u p o d m a zan pleh u ravne komade ili u tepsiju o te e u va la j o b lk ve lko g p u ža . P o p rska j m a l u le m i p e ci u j te i i te o j te p e ćn i . K a d a j p e če n a , p o sp i n e ko lko ka p i vo d e . P o krite ci e te i j ča rša vo m d a p ro ve n e . S l ži to p l u z m l k ka j a k u p u n o m a sn i si u te u a m r. G u žva ru tre b a ki a ti ru ka m a , a n e se ći d .

103.

P u ževi o d si ra

5 komada kora za gibanicu - 200g punomasnog kravljeg sira - 4 ka ši ki l p a vl ke - 3 jajeta - 50g parmezana - 1,5 dcl ulja ke se e a 1,5 dcl mleka - so po ukusu - biber po ukusu P rvu ko ru n a m a ži uljem i mlekom i preko nje slepite drugu te ko ru ko j n a m a že te p o n o vo u le m , m l ko m i m e ša vi o m si , 2 u j e n ra ka ši p a vl ke , 2 j j ta , so l i b i e ra . K o d tre će , če tvrte i p e te ke a ae i b kore ponovite postupak. Z a ti čvrsto sa vite u o b lk sa via če i o štri n o že m se ci m j i j m te ko m a d e d e b li e 1 cm . P o l ži p l šti i p a rči u p o d m a za n jn o te o m ce će p l h . N a sva ko p a rče sta vi ka ši cu m e ša vi e j j ta i 2 ka ši e te či n ae ke ki l p a vl ke . P o sp i p a rm e za n o m i p e ci u p e ćn i . se e a te te ci

104.

Č o rd in i p u ži ći

400g kore za pitu - 300g punomasnog sira - 3 jajeta - 1,5dcl ulja S i i n j či i i e ša j sa 2 j j ta . r zg e te zm te ae 2 ko re n a m a ži u le m i ra zm a ži p ri re m le n n a d e v. U vite te j te p j j rolnu. Zatim ponavljajte postupak (rolnu u rolnu) dok imate materijala. D e b e l ro l u za m rzn i u d u b o ko m za m rzi ču . u n te va Secite ko l to ve 1 ,5 cm d e b li e . R e Ď a j u p l h p lo šti i . u jn te e j m ce U sre d i u sva ko g p a rče ta n a p ra vi m a l u d u b le n j u ko j n te o j e e sta vi d e o u m u će n o g j j ta . U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i te ae a ci pecite 30 minuta. S l ži to p l . u te o

105.

Lenja pita sa mesom

500g nlevenog svinjskog mesa - 6 jaja - 250g kisele pavlake - 4 ka ši b ra šn a - 1 ka ši u la - 1 glavica crnog luka - 1 ka ši ke ka j ka za či a o d su še n o g p o vrća - 1 ve za p e ršu n a - 2 dcl mleka 100g n ka čka va la - 25g maslaca - so po ukusu - biber po ukusu j Dobro umuti 6 žu m a n ca ca sa 1 2 5 g ki l p a vl ke . te se e a D o d a j u l p a n i sn e g o d 6 b e l n a ca ,b ra šn o i so . U m u ti te sto . te u a te P l h n a m a ži m a sl ce m i p o sp i b ra šn o m . U n j g a i či e te a te e zru te polovinu testa i poravnajte. Upola ga ispecite na umerenoj toploti. Izdinstajte n a u lu m e so ,se cka n u g l vi l ka i p e ršu n a , j a cu u za či o d su še n o g p o vrća , m l ko ,so i b i e r. O h l d i . n e b a te O h l Ď e n n a d e v sta vi p re ko u p o l p e če n o g te sta . S ta vi a te a te odozgo drugu polovinmu testa. P e ci u p e ćn i n a u m e re n o j to p l ti te ci o . Isecite pitu na pa rči . će P re lj j vru ćo m (1 2 5 g )ki l m p a vl ko m . P o sp i ite e se o a te stru g a n i ka čka va le m . m j S l ži to p l . u te o

106.

B u rekči ći

testo:1 ,2 5 kg b ra šn a - 3 ka ši u la - vode po potrebi - so po ke j ukusu nadev I: 7 5 0 g m l ve n o g j n e će g m e sa - 2 glavice crnog luka e u 0,5 dcl ulja - 1 dcl vode - so po ukusu - biber po ukusu nadev II: 800g sira - 5 jaja - 200g kisele pavlake Izd i sta j m e so sa p ro p rže n o m l ko m , u z vo d u ,u le , so i n te u j d o sta b i e ra . P o se b n o d o b ro u m u ti i n j če n si sa ki l m b te zg e r se o pavlakom i jajima. B ra šn o za m e si s u le m , so lu i vo d o m d a b u d e m e kše te j j testo. Testo lupati 10 minuta. Napravite 6 lopti (6jufki). Ostavite da testo odstoji 30 minuta. R a zvu ci o kru g l j fke n e što d e b le n e g o te sto za su p u . te e u j Ju fku n a m a ži d o b ro u le m . te j Tri jufke će te n a d e va ti m e sn i n a d e vo m , a tri n a d e vo m o d m sira. Na kraju jufke po ivici stavite venac od nadeva. Zatim uvijajte te sto p re m a sre d i i K a d a ste d o šl d o sre d i e p o sre d i i n. i n n zasecite testo da biste mogli da napravite uvijeni krug. Zatim secite uvijene p a rči o ko 2 0 cm d u ži e . U via j i i ra vi će n j te h p te m a l b u re kči . N a sva ki sta vi m a l u la . P e ci n a u m e re n o j e će te o j te toploti P a zi d a n e b u d e su vi p e če n o . te še

107.

Bosanski burek

3/4 kg kore za pitu - 0,5 kg m l ve n o g j n e će g m e sa - 1 glavica e u crnog luka - 100g maslaca - 3 dcl bistre supe - so - biber L u k i n d i te , d o d a j so i b i e r i sve d o b ro za m e si sa zre ši te b te mesom. Istopite maslac. Je d n u ko ru n a m a že te sa m a sl ce m . N a kra j ko re sta vi a u te u zd u ž si vo m e so i čvrsto u vite ko ru d o p o l p a o p e t sta vi ro j a te si vo m e so . U vite ko ru d o kra j . Č vrsto p rij b le n e ko re to j a lu j re Ď a j u o kru g l te p siu . O d o zg o n a m a ži m a sl ce m . te u j te a P e ci u p e ćn i 2 0 m i u ta . Z a ti d o b ro p o p rska j su p o m . te ci n m te P e ci j š1 0 m i u ta . te o n Ostavite pokriven burek 30 minuta.

108.

D o m aći h l eb

7 5 0 g b ra šn a - 25 g kvasca - 5 dcl mlake vode - maslac za podmazivanje pleha - 2 ka ši ce še će ra - 2 ka ši ce so l - 1 či či i ka ši ca si ta - 1 ka ši ca u la či rće či j Duguljasti pleh 35 x 12 cm. R a sto p i kva sa c u m a l m l ke vo d e sa 1 ka ši co m še će ra , te o a či m a l so l i b ra šn a . O sta vi u l n če tu d a u ski e .N a p ra vi u o i te o sn te sre d i i b ra šn a u d u b le n j i ite kva sa c,o sta ta k vo d e , še će ra i n j e zlj so l, za ti u la i si ta . i m j rće Dobro zamesite testo.Posipajte ga b ra šn o m i m e si o ko 1 5 te minuta da bude potpuno glatko. O b lku j te sto ka o l p tu ,p o sp i g a b ra šn o m , p o krite g a i te o te j vl žn o m krp o m i o sta vi g a n a to p l m 2 sa ta .T e sto tre b a d a se a te o u d vo stru či . Z a ti o p e t n a d a sci p o sp i te sto b ra šn o m i m e si 1 5 m te te minuta. Oblikujte duguljast hleb i stavite ga u maslacem p o d m a za n p l h . P o krite vl žn o m krp o m i o sta vi n a to p l m e j a te o 1sat. P e ci h l b u p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i n a 2 2 0 oC 45 te e a ci minuta.Posle 20 minuta pokrijte ga alu-folijom, da ne zagori. Pet minuta pred kra j p e če n j p o d m a ži h l b "B u l m a čo m ". a te e u ("B u l m a č" j p e ka rski n a zi za p re m a z ko jm p e ka ri p re m a zu j u e v i u te sta .) M o j B u l m a č za o va j h l b : 1 d cl h l d n e vo d e i j d n a u e a e ka ši b ra šn a . P o sl p re m a zi n j p e ci h l b j š p e t m i u ta . ka e va a te e o n Kucanjem da donjoj strani kore, ko n tro lše te d a l j h l b i ie e d o vo ln o p e če n . Isp e če n h l b o d zva n j . P ro h l d i h l b n a j e a a te e ži n o j re še tki ča .

109.

A m eri b el h leb čki i

5 0 0 g b ra šn a - 100g maslaca - 15 g kvasca - 2 ka ši ce še će ra či 1 ka ši ca so l - 2,5 dcl mleka - 1 jaje - 1 ka ši m l ka či i ka e Kvasa c,1 ka ši cu še će ra i m a l m l ke vo d e i e ša j i či o a zm te ostavite da kvasac ukisne. Mleko ugrejte i stavite 60 g maslaca da se istopi. Skinite vru će m l ko i o sta vi d a se p ro h l d i d a b u d e m l ko . e te a a U sre d i i b ra šn a n a p ra vi u d u b le n j , d o d a j 1 ka šiči n te j e te cu še će ra ,so u ski i kva sa c i m e ša vi u m l ka sa m a sl ce m . sl n e a P o l ko sve za m e ša j . T e sto i d i n a d a sci d a b u d e g l tko . a te zra te a Mesite ga najmanje 10 minuta. N a p ra vi l p tu , p o krite vl žn o m krp o m i o sta vi d a sto j 2 te o j a te i sata. Zatim opet premesite na dasci pet minuta. O b lku j h l b , sta vi g a u p l h , p o krite vl žn o m krp o m i i te e te e j a ostavite da stoji na toplom 1 sat. P re m a ži h l b u m u će n i j j to m i ka ši m m l ka . te e m ae ko e o P e ci u u g re j n o j p e ćn i 1 5 m i u ta n a 2 5 0 C. Smanjite ze a ci n o toplotu na 220 C i pecite 1 sat. K a d j h l b p e če n , u vite g a u či ča rša v i o sta vi 3 0 e e j st te minuta.

110.

Gruzijski hleb sa sirom

testo: 5 0 0 g b ra šn a - 15 g kvasca - 1 /2 ka ši ce še će ra - 1 či ka ši ca so l - 1,5dcl mleka - 100g maslaca - 1 žu m a n ce či i nadev: 800g punomasnog kravljeg sira - 60g maslaca - 1 jaje 1 žu m a n ce - 1 ve za p e ršu n a - so po ukusu - biber po ukusu (krupno mleven) Izm e ša j 4 ka ši m l ka , kva sa c, še će r i o sta vi d a te ke e te uskisne. U sre d i i b ra šn a n a p ra vi u d u b le n j u ko j si a te u ski i n te j e e p sl kvasac,mleko, istopljeni maslac i so.Sve zamesite. Izradite meso na dasci dok ne postane glatko.Oblikujte loptu, pokrijte je vl žn o m krp o m i o sta vi n a to p l m d a sto j 1 sa t. P o n o vo a te o i premesite testo, pa ga opet ostavite na toplom 1 sat. P ri re m i n a d e v. U m u ti m a sl c,j j , žu m a n ce , i n j če n i p te te a ae zg e si se cka n p e ršu n , so i b i e r.O sta vi n a d e v u h l d n j k. r, b te a a P re m e ži ka l p za to rtu .N a ra sl te sto o kl g io m i n jte d a te u o a j sta i b u d e n e što ve će o d kalupa. Stavite testo u maslacem podmazan kalup, tako da testo preko ivica ravnomerno visi. U sredinu sipajte pripremljen nadev.Prstima testo koje je visilo p o d i n i i p re krite n a d e v. N a sre d i i n a p ra vi ka o čvo r. g te j n te P re m a ži g a žu m a n ce to m . te Ostavite pri re m le n h l b d a sto j j š 2 0 m i u ta . P e ci 5 0 p j e io n te o m i u ta u p e ćn i p re th o d n o u g re j n o j n a 2 0 0 C. n ci a

111.

Maslinov hleb

5 0 0 g b ra šn a - 1 ka ši ca p ra ška za p e ci - 25 g kvasca - 4 či vo jajeta - 1 dcl maslinovog ulja - 1 dcl belog vina - 40g zelenih icrnih maslina (po 20g) - 1 0 0 g p ršu te (m e sn a te sl n i e ) a n maslac za podmazivanje - 1 ka ši m a sln o vo g u la - 30g ka i j naribanog parmezana B ra šn o ,p ra ša k za p e ci , i rvle n kva sa c i so d o b ro vo zm j i e ša ti U va n g l za m e si te sto sa u m u će n i j jm a , zm . u te m ai maslinovim uljemn i belim vinom. Dodajte isitnjene maline i šu n ku (m e sn a tu sl n i u ). P o krite te sto i o sta vi d a o d m a ra 1 a n j te sat. D o b ro p o d m a ži o kru g l p l h za to rtu ,si a j te sto i o p e t te i e p te ostavite da odmara. H l b n a m a ži m a sln o vi u e m p o sp i p a rm e za n o m i e te i m te o pecite 40 minuta na 200 C. H l b m o že te sl ži to p a o u z a p e ri v. e u ti ti

112.

Hleb sa sirom i slaninom

150 g seckane slanine - 5 0 0 g b ra šn a - 2 ka ši ce so l - 25 g či i kvasca - 0,5 dcl mlake vode - 50 g maslaca - 2 dcl mleka 150g kisele pavlake - 150g naribanog ementalera - 50g naribanog parmezana - maslac za podmazivanje - 1 jaje Izd i sta j sl n i u i o h l d i . B ra šn o sta vi u ve ću p o su d u i n te a n a te te n a sre d i i b ra šn a n a p ra vi u d u b le n j .Izd ro b i kva sa c i n te j e te u m e ša j g a sa m l ko m vo d o m .M a l b ra šn a p o sp i p re ko te a o te kvasca. Masl c n a to p l ti o m e kša j i d o d a j m l ko .D o d a j a o te te e te b ra šn o ka o i p a vl ku , sl n i u i si ve . Z a m e si g l tko te sto a a n re te a ko j m e si cca 1 5 m i u ta . T e sto p o krite sa vl žn o m krp o m i e te n j a o sta vi d a n a d o Ď e . Jo š j d n o m kra tko m e si te sto . O kru g l te e te i p l h za to rtu n a m a ži m a sl ce m ,si a j te sto i o sta vi j š 1 5 e te a p te te o m i n u ta d a sto j,n a m a ži g a sa j j to m . o i te ae U p re th o d n o za g re j n o j p e ćn i p e ci 6 0 m i u ta n a 2 0 0 oC. a ci te n (pecite 35 otkriven hleb a 25 minuta pokriven sa alu-folijom). S l ži m l k h l b u z a p e ri v. u te a e ti

113.

S rp ska p o g ača

1 kg b ra šn a - 1 ka ši u la - 1 /2 ka ši ce so d e b i rb o n e - po ka j či ka potrrebi mlake vode - 1 žu m a n ce - so po ukusu Z a m e si p o l tvrd o te sto o d b ra šn a , u la , vo d e , so d e te u j bikarbone i soli. Mesite ga na dasci dok ne postane glatko. Stavi g a u p o d m a za n u te p siu . Iša ra j vij ško m . O sta vi te j te lu te te sto d a o d m o ri 2 0 m i u ta . P re m a ži žu m a n ce to m i p e ci n a n te te o umerenoj toploti 1 sat (180 C).

114.

P o g ača sa sl in o m an

1 kg b ra šn a - 1 ka ši u la - 1 /2 ka ši ce so d e b i rb o n e - 150g ka j či ka suve slanine - po potrebi mlake vode - 1 žu m a n ce - so po ukusu - biber po ukusu Z a m e si p o l tvrd o te sto o d b ra šn a , u la , vo d e , so d e te u j bikarbone i soli. Napravite loptu. Ostavite da odmori 20 minuta. Slaninu isecite na tanke listove. R a zvu ci te sto d a b u d e d vo stru ko ve će o d te p sie . N a te j j d n u p o l vi u p o re Ď a j lsto ve sl n i e .P o sp i p re ko sl n i e e o n te i a n te a n krupno mleven biber. Preklopite testo. Krajeve dobro spojite oblikujte okruglu p o g a ču . S ta vi u p o d m a za n z te p siu . te j vij ško m n a p ra vi ša re . P re m a ži žu m a n ce to m . lu te te o P e ci u p e ćn i n a 1 8 0 C jedan sat. te ci K a d j g o to va ,u vite j u ča rša v d a o d m o ri 1 sa t. e j e S l ži to p l . u te o

115.

P o g ača sa ki selo m vo d o m

1 kg b ra šn a - 1l kisele vode - 2jajeta - 1 žu m a n ce - 1 p ra ša k za pecivo - so po ukusu U sre d i i b ra šn a n a p ra vi u d u b le n j u ko j si a te u m u će n a n te j e e p j j ,so , p ra ša k za p e ci .P o l ko d o d a j ći ki l vo d u za m e si aa vo a u se u te testo. Mesite ga na dasci dok ne postane glatko. O b lku j p o g a ču . S ta vi j u p o d m a za n u te p siu , i ra j i te te e j ša te vij ško m ,p re m a ži žu m a n ce to m i p e ci u p e ćn i 1 sa t n a lu te te ci umerenoj toploti. K a d j g o to va , u vite j u ča rša v d a o d sto j. e j e i S l ži to p l u z ka j a k i si u te u m r.

116.

H erceg o vačka p o g ača

1kg b ra šn a - 2,5 dcl ulja - 2,5 dcl mleka - 1 p ra ša k za p e ci vo so po ukusu Z a m e si te sto o d b ra šn a , m l ka ,u la , p ra ška za p e ci i te e j vo so l. Izra d i čvršće te sto d o k n e b u d e g l tko . O b lku j p o g a ču i te a i te stavite je u podmazanu tepsiju. Ostavite da odstoji 20 minuta. P re m a ži m a l u le m i p e ci 4 0 m i u ta n a 2 2 0 oC. te o j te n O vu p o g a ču sl i i j či to p l . K i a j j n a ko m a d e . u te sklu vo u d te e

117.

B o san ska p o g ača

1 kg b ra šn a - 1/2l kisele vode - so po ukusu Z a m e si b ra šn o ,vo d u i so . N a p ra vi loptu i ostavite testo te te da odmara 40 minuta.Premestite i formirajte manje lopte od 250g. Svaku na sredini rastanjite,a rubove ostavite deblje. P o g a če o d o zg o i o d i vij ško m . zb te lu P e ci u p e ćn i 2 0 m i u ta n a 3 0 0 oC. te ci n S l ži to p l u z ka j a k ii si u te e m l r.

118.

B o g ata p o g ača

1 kg b ra šn a - 2 dlc kiselog mleka - 150g maslaca - 3 žu m a n ce ta - 2 dcl mleka - 1 dcl mlake vode - 20g kvasca - so po ukusu Stavite kvasac u malo mlake vode da uskisne, Zamesite b ra šn o s u ski i kva sce m , kiselim mlekom, 2 slm žu m a n ce ta ,m l ko m so lu i vo d o m . T e sto tre b a d a j e j e polutvrdo.Formirajte loptu i ostavite da odmara 40 minuta. R a sta n jte te sto i p re m a ži g a m a sl ce m . P re sa vite g a n a tri i te a j d e l . O va j p o stu p a k p o n o vi tri p u ta . F o rm i j p o g a ču , a te ra te izbodete j vij ško m i o sta vi j u p o d m a za n o m p l h u 3 0 e lu te e e m i u ta d a n a d o Ď e . N a m a ži žu m a n ce to m i p e ci u p e ćn i 3 0 n te te ci o minuta na 250 C.

119.

S el ačka p o g ača j

7 5 0 g b ra šn a - 2 5 g sve že g kva sca - 1 dcl ulja - 1 .5 ka ši ca so l či i - 4 dcl vode (mlake) - 1 jaje Dobro zamesite testo da bude glatko. Ne treba ostavljati da u ski e . S ta vi te sto u te p siu 3 2 cm . u kra si sa vij ško m i sn te j te lu p re m a ži j j to m . te a e U p re th o d n o u g re j n o j p e ćn i p e ci 3 0 m i u ta . a ci te n

120.

Somun

1 kg b ra šn a - 25 g kvasca - 2 0 g še će ra - 3/4l mlake vode - 16g soli U m e ša j sa vo d o m kva sa c d a u ski e . te sn Z a m e si te sto sa b ra šn o m , kva sce m , so lu , še će ro m i te j vodom. testo mora da bude mekano za razliku od testa za p o g a če . Izradite testo da bude glatko.Formirajte loptu i ostavite da odmara 1 sat. P o sl o b lku j m a n j l p te o d 2 5 0 g .P o re Ď a j n a ča rša v d a e i te e o te se n e za l p e i o sta vi 3 0 m i u ta d a n a d o Ď u . e te n Posle se samo pririsnu rukama i oblikuju somuni. P e ci u p e ćn i 1 0 m i u ta n a 3 5 0 oC. te ci n

121.

R asko šn a p o g ača

1 kg b ra šn a - 250g maslaca - 1/2l mleka - 20g kvasca - 1 žu m a n ce - so po ukusu Z a m e si b ra šn o , m l ko ,i rvle n kva sa c i so . T e sto d o b ro te e zm j izradite da postane glatko. Razvucite ga rukom i dobro n a m a ži m a sl ce m .P re m e sti . Ovaj postupak ponavljajte te a te n e ko lko p u ta d o k n e u tro ši m a sl c. i te a U o b lči p o g a ču , p re m a ži žu m a n ce to m , i o d i i te te zb te vij ško m , i sta vi u p l h p o d m a za n m a sl ce m . lu te e a P e ci u p e ćn i n a u m e re n o j to p l ti te ci o .

122.

Starinska cicvara

3/4 kg punomasnog sira - 2 dcl vode - 2 dcl mleka - 300g kajmaka - b ra šn o p o p o tre b i - so po ukusu Izg n j či si i sta vi sa vo d o m i m l ko m d a se ku va . K a d e te r te e vo d a i m l ko p ro klu ča j i si se i p i u sp i b ra šn a d a n e e j u r sto , te bude mnogo gusto. D o d a j ka j a ka i sl ži to p l . te m u te o

123.

Cicvara

500g kisele pavlake - 4 ka ši b ra šn a - 300g punomasnog ke kravljeg sira - so po ukusu D o b ro u m u ti ki l p a vl ku sa b ra šn o m d a n e m a te se u a g u m u li . S ta vi n a va tru i sta l o m e ša j d a se n a p ra vi jca te n te m a sa . A ko j su vi m a sn a , m a l o ce d i m a st. P re d sl že n j e še o te u e u m u ti i i n j če n si Jo š m i u t-dva promutite na vatri. te zg e r. n P o so lte . S l ži to p l . i u te o

124.

Projara

300g punomasnog kravljeg sira - 3 jajeta - 4 ka fe n e šo li jce mleka - 3 šo li u la - 4 šo li ku ku ru zn o g b ra šn a - 3 šo li jce j jce jce p še n i o g b ra šn a - 1 /2 ke si p ra ška za p e ci - 10g soli čn ce vo D o b ro u m u ti 3 žu m a n ce ta , i n j če n si m l ko ,u le , te zg e r, e j b ra šn o , p ra ša k za p e ci i so . D o d a j u l p a n i sn e g o d 3 vo te u b e l n ce ta . S ve i e ša j . a zm te P o d m a ži te p siu , si a j sm e su i p e ci u p e ćn i 5 0 te j p te te ci o minuta na 220 C.