Het twaalfvoudig pinkstermysterie; meditaties over geometrische figuren

Stefan tubieriski

*m.

26am£2Cü.q vneqew

Het twaalfvoudig pinkstermysterie; meditaties over geometrische figuren

Stefan Lubienski
Het twaalfvoudig pinkstermysterie; Meditaties over geometrische figuren Voordracht gehouden te Amsterdam 30 mei 1974

de stichting Stefan Lubienski
Watersnip 11 3755 GK EEMNES

Toelichtingen .Meditaties over geometrische figuren . 5 blz. 42 .Werken van Stefan Lubienski blz.Korte levensbeschrijving van Stefan Lubienski .Inhoud van de voordracht . 7 blz.Voordracht .Syllabus van de voordracht door Stefan Lubienski . 9 blz.Het twaalfvoudig pinkstermysterie . 26 blz.INHOUD .Voorwoord door Nora Lubienski . 11 blz. 37 blz. 40 blz.

poëzie en toneel. Hij beleefde dat de mens samen met kosmische wezens ieder moment een nieuwe toekomst kan scheppen. een totaaltheater van muziek. In hun kinderjaren kregen Stefan en zijn broer Michaël hoofdzakelijk onderwijs van hun ouders.KORTE LEVENSBESCHRIJVING VAN STEFAN LUBIENSKI Stefan Lubienski werd op 10 maart 1893 geboren. . wiens werk hij door authentieke inzichten tot verdere ontwikkeling bracht. Zo verbleef hij zes jaar in Japan waar hij intensief de Japanse religie en kuituur. speciaal het No-drama. Na zijn studietijd wordt zijn leven door vele reizen gekleurd. In literair opzicht openbaarde zich het ideaal van de menselijke ontwikkelingsweg in de realisatie van vier mysteriedrama's. hetgeen onder andere resulteerde in zijn boek over Japan. zijn weg leerde gaan door het uitdrukken van innerlijk gehoorde klanken. Na het gymnasium studeerde hij aan de muziek-akademie te Wenen waar hij temidden van de toonaangevende moderne muziek van Schönberg en Debussy. leerde kennen. een weg zoekt naar de toekomst. Hij bracht zijn jeugd door op het landgoed van zijn grafelijke ouders in het dorpje Ostrovce. Op deze wijze is de mens aktief betrokken in het verlossingsproces van de wereld. 70 kilometer van Warschau in het door Rusland bezette deel van Polen. afgewisseld met tussenpozen in een zuiver geestelijk bestaan. Hij zag dat de menselijke ontwikkeling in een ver verleden begon en dat deze via vele inkarnaties. Reeds vroeg ontwikkelde hij het vermogen zich in verschillende innerlijke ruimten te bewegen. Een zeer belangrijke inspiratiebron is de Anthroposofie van Rudolf Steiner.

r-> H * •— < < < < • — < > * < H ro H CL 3 PT H?r CL e r OQ ro ro H« H 3 ra U i .co ro H r r 3 (D r r 1 — •C4 3* 3 c ro 3 cn • 09 ro 3* CL h • O 3 H H« 3 CL Hrr fl> ro rr (->.H ' r r ro 3 3 c o H ra CL co c 3 n o O ra OQ cn ro •o 3 * C 7? ro H .o O 3 ro r t OQ H l 3 ?r M 3 N H« Ui. ro Pt 3 N o ro H' rt H l_i.r r H « CL 3 U i . 3 »—• ro — (• H N < ro pt co 3 3* ro ro cr cr ro ro 3 3 3 CL 3 " CL ro H ' Hl ro H < ro ro 3 0 0 ra1 3 * ra ro r. r r r t 3 * 0 Q • d ro H H> ro c 3 rr N ro rr H. ro 3 " 3 o* ro H» ro CL cn H .H* t-h H ' n > pr 3 ro C L M . N CL ro h 1 ' ra 3 H ro 3 J2 c ra ra H Z H . 3 r t 3 ro C/2 T) o ?TOQ N O 3" ro K r-' 3 * ro Hra o e-• r t ro H> H ro ro (_i.5 O O er CL ro 3 ( _ i . <! C D 3 < ro ro 3 r-i fC ra 3 ~ H . fD 3 ro 7T C 3 H ro er 3* V H ro c r-' H H> cn CU ra H ' o 1 3 3 U i . < fD n er r l_i. CL C O ?r ro H ro OQ CT 3 PT H« H .3 r o fD Ui H N i-h ro Mi (D 3" H er H H l_i.H-> ?r (Ü o (ü VO 3 3 -J n > ON 3 H3 r t Cf 3 ft> i-t Ö C t-> O HH C H> r-r l .1 O C O C A H3 OQ ro 3 V < o o 3 H fD H« N fD 3 C Hrr S2 ta (a H H CL H H ro fl>tt> « ro er ro 3 O fD • ö H(_1.ro ro ro •o U i .l _ i .ro C 3 ro er CL 3 H H 1 CL ra ro ro H' H TT fD H fD < c O ra Vra < o ro s z o CL rI 3 " ro H« H OQ l_i. fa 3 * ra1 3 ro rCL H rt ro H T3 O r r ro pt H ' CL OQ ra co cn OQ O rr o 3* ro o O OQ ro 3 er ro H ' 3 ta H 3 ro O T3 ro 3 ro 3 pt 3 € er (-•• C ra 7? H TT Pt ro 0 0 h-' ro rt H. ro CL c ro ro H' 3 ra H H1 3 7? ra co lrr 3 o I 3* ra 3 H CL N H« CL ra H .OQ 3 Ui. tu •-S O ?r H .H3 ro (a 1 Hl r. ro TT 3 < ra < ro •• < ro ro CL ro ro < ^ < < ro . H H» e l_i. H1 3 H ?r fD 3 ro H ?r 3 fa H . ro ra re H ro < Z 0> e n rr fa 3 ro ro H H < (-* fa fa t-* < ro CL ro ro 3 3 CL CL 3 t-» PJ fD 3 < N < ro H o CO T3 r r ro H. o N c ro < H O C < — o ro ?r o i—• 3 ro c n (D en 3 o rr o < 3 ro S 1 3 rr rr O rr O T3 r.H * r-" U i . O 0) 7? 3 i-l ro ro H3 OQ (D fD H 3 e •ö ro 7? et H- ro Hl CL • o ro o H o ro H i 3* H i—' H ' l-T 3 ro h*« H ' r r ro ro 3 o l_i.i . O OQ H H3" 3 ö H« ra 3 * ra H C rr 3 3 O ra r r x> ra ro co ro H r r O 3 rr < H O 3 * c/> r t 3 c n O ro 3 fD ra H . 3 ro H . CL 3 CL cn ro 13 3 ro cn £ ia fa H CL O O H CL n • H* ra r r 7? ro O co H 3 w r-* l H« JT Ui. cn i—• H ja 3ro CL ro H3 TT 3 l _ i .UH i.CL 0 0 ro CO U i . 3 C O 3 o (a H ro ?r cn o v ö co ro r r U> 3 ra 3 H rt ro ro O H' i-r 3 Ui.(_i. CL C ra ro ro 3 OQ t—> H * cn O ro ro H rr O H' t-> 3 3 r r H ' ro ro ro o l_l. Ui.

de openheid ten opzichte van het bewustzijn van mijn publiek èn door de openheid ten opzichte van de geestelijke wereld ontstaat een drievoudige inspiratie die vervuld is met een gevoel van verantwoordelijkheid voor de kennis die zich openbaren wil. Dit werkt als een zaad. als in Engeland en Duitsland. dat toevertrouwd aan het hart enige dagen kiemen kan. Ik maakte telkens van het geheel een voorstelling in de geest. zowel in Nederland. Ik dacht altijd aan de woorden uit het evangelie: "Waar twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn. waar hij na de oorlog grotendeels woonde." Ik hoop dat het werk van Stefan Lubienski de weg naar uw harten mag vinden. daar ben Ik in hun midden. voelde ik mij als een stengel van een plant die haar wortels in het hart heeft. Veel van deze voordrachten zijn op bandopnames bewaard gebleven. maar veeleer een opgetekend gesproken woord. Als ik eenmaal voor het publiek stond. Iedere plankenkoorts is op deze wijze uitgesloten. op dezelfde wijze zoals men met een vliegtuig een stuk land overziet. De taal van de voor u liggende voordrachten is geen schrijftaal. Nora Lubienski . meteen na het ontwaken het materiaal te verzamelen. Door de openheid van stille voorbereiding van mijn hart.VOORWOORD Stefan Lubienski heeft naast muzikale en literaire werken ook veel voordrachten met een spiritueel karakter gehouden. In zijn autobiografie: "Vor der Schwelle" beschrijft Stefan Lubienski in hoofdstuk 10 over "Blindheid en doofheid in de geestelijke scholing" op pagina 208 wat het voor hem betekende als hij een voordracht hield: "Als ik een voordracht moest houden had ik de gewoonte een of twee weken te voren in de ochtend.

De twaalf Serafische vlammen om de Vader. De bruiloft van Christus. Christus scheidt de schapen en de bokken als profetie van het laatste oordeel.INHOUD VAN DE VOORDRACHT HET TWAALFVOUDIG PINKSTERMYSTERIE Het eerste pinksteren Het oerpinksteren van de Oude Saturnus. De Emmaüsgangers. Het pinksteren na Hemelvaart. De roeping van het Nieuwe Jerusalem. Het kosmisch ziekenhuis. de bruid. de bruidegom met de mensheid. De vermenigvuldiging van het brood Het laatste avondmaal. Het makrokosmisch opstandingslichaam van Christus. Deus en Deus Inversus. Het Nieuwe Jeruzalem. Het tweede pinksteren Het derde pinksteren Het vierde pinksteren Het Het Het Het Het Het vijfde pinksteren zesde pinksteren zevende pinksteren achtste pinksteren negende pinksteren tiende pinksteren Het elfde pinksteren Het twaalfde pinksteren . De bruiloft van Kana. De Weihnachtstagung in 1923 te Dornach onder leiding van Rudolf Steiner. De ronde van Koning Arthur De Graalsburcht. De kosmische voetwassing van levenswater. Deze oeropenbaring ontstond op de Oude Zon.

. . .Het is belangrijk dat er in de meditatie een tegenstelling is. Rudolf Steiner en Christian Morgenstern als inleidingen tot meditatie.De Davidsster. de ander strakke lijnen. Deze tweeheid openbaart zich in de drieheid en deze drieheid kan tot vierheid worden.Er zijn twee typen geometrische figuren. .Het open pentagram.Enkele gedichten van Stefan Lubienski. . .MEDITATIES OVER GEOMETRISCHE FIGUREN .Een voorbeeld van een geometrisch figuur met zowel golvende als strakke lijnen. . .Het kruis met een kring.De lemniscaat. De ene heeft ronde of golvende lijnen.

Rudolf Steiner'-' noemt de eerste 11 . Ik heb verschillende plannen. Deze staat dus even los van ons werk. U krijgt dus tamelijk veel op deze laatste avond. Deze vlammen kunnen wij de Serafische vlammen noemen. toen de wereld nog niet bestond. Er was toen nog geen materie. en wij zullen nog bespreken hoe deze in de toekomst zijn tot wij weer in het makrokosmische zijn aangekomen.HET TWAALFVOUDIG PINKSTERMYSTERIE Vanavond houden wij voorlopig onze laatste avond en daarom moet ik eerst veel warmte. Ik zal twaalf van dergelijke etappen met u bespreken. Het is altijd goed als men een naam vindt. Het is gezond dat men door deze voorstelling tot het oerbegin komt. Ik zal u verschillende vragen stellen en ik zal bepaalde meditatieschetsen naar voren brengen. Wij kunnen deze wezens uit de geestelijke makrokosmische wereld ook in een meer menselijke mikrokosmische wereld voorstellen. dan zullen wij de tijd van Christus behandelen. Er zijn twee etappen in de oertijden. u heeft voor de hele zomer huiswerk! Ik wil uitgaan van de voorstelling van een kring van scheppende wezens die tezamen drager van het scheppende Woord zijn. Dat is het oerpinksteren. Het is heel belangrijk! Vandaag wil ik een pinkstervoordracht houden omdat het over twee dagen pinksterfeest is. Wij kunnen ons ook verplaatsen in een ongelofelijk oude tijd. Volgens mij is het heel gezond helemaal uit te ademen en zo groot mogelijk te worden om zoiets grandioos en majestueus te kunnen opnemen. Daarna zullen wij pauzeren. In de na-christelijke tijd zijn ook enkele etappen. ja hartewarmte tot uitdrukking brengen aan onze gastvrouw. Men moet dit verwerken. In het oerbegin was de Vader door twaalf vlammen omringd.

van het samenzingen. Dan is de waterman de opstanding. Zij begonnen in het oerbegin te werken. De waterman was in het oerbegin. Toen de oer-Lucifer zich van het koor distantieerde. Rudolf Steiner noemt de Cherubijnen de geesten van de harmonie. zo scheppen de geesten van het oerbegin uit hun eigen substantie een oerschaal. De Cherubijnen zijn de oerwaterman. De oer-Adelaar was eigenlijk het lievelingskind van de Vader. In het Grieks worden zij.hiërarchie de Serafijnen. Hij was totaal in Hem. Hij is de Cherubijn van het verzet om de evolutie boeiender te maken en om nieuwe mogelijkheden in de evolutie te scheppen. ontstond tegelijkertijd merkwaardigerwijs een scheuring. met de naam Thronen aangeduid. heel juist. kan men zeggen dat wij hier met het oerpinksteren te maken hebben. genoemd. Er waren twaalf koren van Cherubijnen in een 12 . Zoals wij de bloemen steun geven in een vaas. Hij is een Cherubijn die een nieuw element in de harmonie brengt. De waterman is de opstanding van de hele kosmos. Deze oer-Lucifer is nog geen boze geest. die zich van deze harmonie distantieert. Het zijn de geesten die het stijgende en dalende in balans houden. Deze oer-Lucifer wordt de oerAdelaar. Zij bieden deze oerschaal aan. De hogere golf spiegelt de vlammen en de lagere golf giet de genade van het levenswater in de diepte. Met een oneindig sterke roep wil deze oer-Lucifer een eigen toon openbaren. Onder deze Serafische vlammen is een golf van het niet vuurachtige oerwater. Temidden van deze ongelofelijke sferenharmonie kan men één toon horen. Wij hebben dit tot onze beschikking als in een groep de ene mens zijn beste deel aan de ander schenkt. Het zijn geesten met een vlammende. Op aarde kennen wij dit als levenswater. scheppend en machtig dat wij deze nooit zouden kunnen verdragen. Deze liefde is zo ongelofelijk brandend. Het golft van hart tot hart en wordt altijd meer. Wanneer men zich in dit beeld verdiept. één van de twaalf dierenriemkrachten. vuurachtige liefde. Deze Serafische vlammen zijn op een bepaalde wijze gerangschikt tot een harmonisch koor. Ieder van ons krijgt door dit levenswater nieuwe impulsen. de Wereldgeest van de hoogten. Daarom moeten wij de oerAdelaar verbinden met het oudste woord van God de Vader: "Der Weiten Geisten Höhen". In het teken van de waterman zijn twee golflijnen. maar de verre toekomst staat ook in het teken van de waterman.

Zo ontstond in de oerpinksterharmonie een toon die zich schijnbaar tegen de rest verzette om in de evolutie nieuwe mogelijkheden te brengen. Hier vormde zich het pantser of de korst van de oerdraak. Hoe dit precies in andere melkwegsystemen of zonnestelsels is gegaan. Wat ik nu verteld heb. De betoverde diepte moet onttoverd worden. de Deus Inversus. Op het ogenblik dat dit koor anders ging zingen ontstond er een splitsing. Daarom zijn er later in het universum melkwegstelsels met ontzettend veel zonnesystemen ontstaan. kunnen wij door analogie voorstellen. Ieder koor had een leider. Het is de vorst van de duisternis. Wij weten dat in de lente nieuwe planten en bloemen zullen komen. de zaden aan de aarde toevertrouwen. op dezelfde wijze zoals wij in de herfst. maar in dit onmisbare ligt een soort tragiek. Het is ongelofelijk groot en uitgebreid. De Oersatan is als het ware de konsequentie van de daad van de oer-Lucifer. Het ene deel van het koor zong te hoog en het andere deel te laag. is het eerste aspekt van het oerpinksteren. Deze is tegelijkertijd de uitdrager van alle andere scheppingeni Deze scheppingen zouden zich bezig moeten houden met het probleem van de betoverde diepte. Er zou anders geen ontwikkeling kunnen ontstaan en de materie zou zich niet kunnen verdichten. Deze is als zaad. In vele legenden wordt hij de Satan of Oersatan genoemd. Broederschappen uit de middeleeuwen en ook andere groeperingen noemen de omgekeerde God de Vader. Wat zich in het oerbegin heeft afgespeeld. Om de oneindig grote strijd van de Wereld met Zijn wijsheidsvolle liefde te kunnen omhullen heeft de Deus. Hij liet zich in de wereld begraven. voor de winter. als garant voor de toekomst ontstaan. zich ook in de diepten geopenbaard. de Wereldgeest van de hoogten. Wij kunnen een voorgevoel hebben dat overal een toon moest ontstaan-die zich van de rest moest individualiseren. Tegelijkertijd ontstond de splitsing en de Deus Inversus trad als garant voor de allerverste toekomst op. Op aarde heeft zich dit in het laatste avond- 13 . Het was dus onmisbaar. had konsequenties voor de hele wereld.kring. Wij moeten de wereld niet zo klein zien. Ook ontstond de plaats waar het wereldonderbewustzijn terecht kwam.

Hij is helemaal stil en geduldig. Wij komen daar straks nog op terug want het laatste avondmaal is pas het vijfde pinkstergebeuren. enige macht en invloed. Het was een soort oer-Hermesstaf waarin de Logos het besluit nam om de wereld van de Vader te verlaten om zich trapsgewijs steeds dieper in de afgrond te begeven en zich op iedere etappe in elke hiërarchie te openbaren. De tweede oeropenbaring van pinksteren is met de Oude Zon verbonden. Ik ben het totaal met deze beschouwing eens. Het is ongelofelijk hoe op deze manier de passieweg van Christus begon. Het eerste oerpinksteren kan men verbinden met de Oude Saturnus. In de Oude Zon ontstond een wereldas. Dit herhaalt zich nog altijd. In de Oude Saturnus ontstond de tegenstelling: "wat boven is. Christus. Bij de bloemen is temidden van de bladeren ook een punt. Wij zullen de viervoudige liefde die Augustinus in zijn Doctrina Christiana beschrijft. De kelkformatie noemt men het offerlam. terwijl de Vader zich in het oneindige teruggetrokken heeft. Hij schiep voortdurend nieuwe punten in de omtrek. in alle zonnesystemen. In het klein kennen wij dit als de Ajnachakra. Vóór Augustinus bestond deze vorm van liefde eigenlijk nog niet. Christus was als dertiende met de twaalf apostelen verenigd. is in alle zonnestelsels en melkwegsystemen. De ene bloem heeft dit kelkachtige meer dan een andere bloem. Judas krijgt als eerste de kommunie van Christus: een stuk brood in wijn gedrenkt. nog behandelen.maal geprojekteerd. Dit was voor Judas tijdelijk de dood maar voor zijn wezen de opstanding. namelijk dat de eerste grote kerkvader Augustinus identiek met Judas is. De kosmische opdracht of Ajna ontstond in de Oude Zon. De Vader is in de afgrond van de wereld gedaald als garant voor de toekomst. is boven". is beneden en wat beneden is. In een bepaald punt ontstond iemand die de kracht had het 14 . beleeft men de afgrond van zijn gewetenswroegingen. Judas heeft zich omstreeks het jaar 300 na Christus als Augustinus geopenbaard. Christus offerde zich door steeds te dalen. de Zoon. Wanneer men zijn "Confessiones" en "De Doctrina Christiana" leest. zonder enige beweging. De belangrijkste pinkstercongregatie was het laatste avondmaal. Ajna betekent opdracht. Het is ontzettend belangrijk om te weten wat Rudolf Steiner hierover heeft gezegd. Hij draagt de hele kosmos op zijn rug.

Hij betovert de materie en onttovert haar niet. van de Logos. Het offer was uit hun diepste wezen. Dit is de kosmische voetwassing van levenswater waardoor het mogelijk werd dat op alle etappen offers plaatsvonden. Hij was de representant van het brood. Wij ontvangen hierdoor een hele grote genade. Het is iets dat verkoelend moet werken. is dit altijd een met leven bezielde materie. Merkwaardigerwijs komt de impuls van het levenswater uit de levenswijn. Wanneer wij iets van de aarde eten. De brooddragers zijn tegelijkertijd ook woorddragers. Wij kunnen nu op aarde groente eten en bloemen zien. Ons Ik ontvlamt om een offer te doen. Hij gaf zich als brood dat zich voortdurend vermenigvuldigde. Met andere woorden: Hij schiep het brood. De materie is een spijziging voor ons. als materie om opgegeven te worden. van materie met een bepaalde vorm. Hij maakt de spijziging mogelijk. stroomt het in een lagere schaal en van deze lagere schaal stroomt het in een nog lagere schaal. de vuurachtige liefde van de offerkracht te laten stromen. Via de Oude Zon en Oude Maan komt het uiteinde- 15 . Het moet van etappe tot etappe genade en genezende krachten brengen.zowel in het midden als in de omtrek. Zij schenken hun substantie in de vorm van water. Iedere schaal ontvangt water van een hogere schaal. Het Woord wordt brood. Er is überhaupt geen materie die niet bezield is! Alles is bezield en de hele aarde is bezield. Als deze schaal vol is. Het leven is het resultaat van de daad van het Woord. door miljoenen jaren en eonen. Zij gaven zich als brood. Wij kunnen deze reeds ontstane strukturen vergelijken met een fontein. Dit voltrekt zich etappe na etappe. In het klein beleven wij dit als wij onze eigen kaars aansteken. Zij gaven zich in kommunie. want in alle vormen van materie is het lichamelijke van de Goden aanwezig.Woord te dragen. In het hoogste punt van de fontein valt het water naar alle kanten en wordt in een schaal opgevangen. De Logos spreekt in de materie. Kosmische wijn is niets anders dan offerkracht van wezens die zich voortdurend op lagere niveaus in de vorm van brood openbaren. Zij waren drager van het woord van binnen. Men noemt het ook kosmische wijn. Het levenswater zelf is geen wijn. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat wij dit water aan de medemens kunnen schenken.

lijk op aarde. Het is de volle inkarnatie van de Logos in de drie-dimensionale wereld. is binnen". dit is Mijn lichaam"^. Rudolf Steiner geeft hier prachtige regels uit de grondsteenspreuk: "Denn es waltet der Christus-Wille im Umkreis In den Weltenrhythmen Seelen-begnadend" 16 . De vijf andere dierenriemkrachten zijn de trappen van voetwassing. Dan komt het via de Kreeft.en uitademing in spiraalvorm heeft. Daarom zegt Christus "Eet. Dan stroomt het via de Stier. Voor veel mensen is dit ongelofelijk moeilijk. naar de Tweeling. De vijf genoemde dierenriemkrachten zijn naar buiten gericht. Vanaf het teken van de Vissen. tot de Leeuw. is buiten en wat buiten is. Dit is een heel andere situatie en bovendien in een ritme van de tijd. Door deze vijf dierenriemkrachten komt men tot het onderbewustzijn. Christus staat als laatste van deze zeven dierenriemkrachten in de Weegschaal. die de in. Daarna stroomt het meer tot vorm geworden water in de Steenbok. want dan zou men begrijpen dat men een levensboom van zeven krachten is. De Ram is de eerste fontein. Wij kunnen dit het beste beschouwen zoals ik dit in mijn brochure-*' heb gedaan. Dat begrijp ik. van het stromen van het water. Iedere drager openbaart zich op een steeds lager niveau door het Woord tot brood. Dit moét men woordelijk opvatten. De Waterman openbaart de twee golven nu op een andere manier. De tweede etappe van pinksteren duurt miljoenen jaren. is beneden en wat beneden is. Daarna stroomt het via de Maagd. tot in het laatste beeld. de moeder. Het is een ander soort gemeenschap die niet op het gezegde "Wat boven is. Ik weet dat deze indeling moeilijk te begrijpen is. de Weegschaal. Ik heb hier de zeven dragers van het Woord geschetst. In Scorpio raakt men van de andere kant de diepte. Deze gemeenschap is gebouwd op "Wat binnen is. de eerste stroom. die met het strottenhoofd verbonden is. terwijl de zeven eerder genoemde dierenriemkrachten dragers zijn van scheppende impulsen die lagere etappes begieten. Zijn lichaam wordt als spijziging gegeten. want het is een andere openbaring van de Waterman. De Weegschaal is het Kruis van Golgotha. gaat het naar de Waterman. De Leeuw brengt altijd nieuwe impulsen en vlammen in deze spiraalachtige adem. Dit zijn de zeven dragers van de Jacobsladder. waarna het via de Schutter in Scorpio komt. is boven" gebouwd is.

De kundalini is intussen al ontstaan in het onderbewuste uit de bron van de draak. Het tweede aspekt van pinksteren is het ontvangen van deze stroom van genade. . De dionysische roes bracht begeerten in het leven. . . Deze mensen zijn echt een realiteit in Kana geweest. De bruidegom is de leider van deze gemeenschap.De mensheid was van binnen verbrand door geweldige vernietigende zielekrachten. Zij beleven deze wijn als ware liefde en niet als het smeulende vuur van kundalini.) De mysteriën van Dionysus^' waren ontaard. want Christus kon dit niet rechtstreeks doen. De moeder bemiddelde. dat het zijn tijd nog niet is. In een halve droom beleven deze mensen het levenswater als wijn.Men kan überhaupt geen betere woorden bedenken voor deze voortdurende stroom van genade. maar altijd meer ontvangt. In de roesachtige dionysische mysteriën verzamelt Christus een bepaalde pinkstergemeenschap van ongeveer vijftig mensen. De zes kruiken betekenen de zes lotusbloemen van iedere mens. Christus zegt ook. Het begon in de Oude Zon en mondt in de aarde uit. Maar het is nog niet bewust in het Ware-Ik. De liefde wordt echter van hart tot hart genoten. Hij kon het pas twee jaar later rechtstreeks doen. Deze mensen vieren samen met een bruid en bruidegom de bruiloft te Kana. De ene mens kan de ander nu iets geven. De zes kruiken of lotusbloemen worden direkt met levenswater gevuld. 17 . De moeder brengt iets in de zielesfeer wat nog niet in de Ik-sfeer is ontstaan. Zij hebben intussen vele inkarnaties gehad waarin ze veel dingen beleefd hebben. Maar ineens is hun hele bewustzijn veranderd door de daad van Christus. De aarde ontwikkeling wordt nu mikrokosmisch. Het Ik sliep nog. waardoor hij nooit minder overhoudt. c. maar ook van deze gemeenschap. Er ontstaat in deze broederschap van vijftig of zestig mensen een nieuwe gemeenschap die een kiem van het ware pinksteren is. Dit is de derde pinksteropenbaring. Deze mensen hebben de wijnkommunie ontvangen. was gewoon. Het bewustzijn van deze mensen die een bruiloft vierden. Dit is een gebruik van heilige riten. Ondertussen komen de dienaren en tonen de zes kruiken. Eerst moest het mysterie van Golgotha worden voltrokken en Christus' bloed op de aarde gevallen zijn. Zijn eerste daad vindt plaats bij de bruiloft van Kana. Christus is op aarde gekomen. .

Ik wil alleen onderstrepen dat Christus na de vermenigvuldiging van het brood tegen zijn leerlingen zegt: "Ik ben het brood des levens''^) . Wij noemen dit eten. substanties en strukturen als voorwerp van spijziging. dat niet altijd hoeft te inkarneren. er altijd bij. is de engel van een eventueel kind. De zesde is heel intiem en naar binnen gericht. Het is een projektie van het eerste pinkstermysterie. Het zijn mysteriën van de zintuigen. Dit zijn de etappen van het leven van de Logos op aarde. Het getal zes is nooit de helft van twaalf. dit is mijn lichaam". Het was eigenlijk de taak van Rembrandt om niets anders dan dit te schilderen. Wezens. Het is een thema op zich. en "Drink. geven hun lichamen. Tussen de bruiloft van Kana en het laatste avondmaal zijn twee jaren verlopen en tussen de bruiloft van Kana en de vermenigvuldiging van het brood één jaar. Dit zijn de Emmaüsgangers. De Emmaüsgangers zijn één van de fundamenten van het Christendom. In een volgende kursus zou ik er uitvoerig over willen spreken. dit is mijn bloed"^). Er zijn nog twee andere pinkstermysteries die met Christus verbonden zijn. De rest van zeven wordt toegevoegd. Rembrandt'' beeft de Emmaüsgangers prachtig geschilderd. Ik wil er nu niet te veel over spreken omdat dit te ver zou voeren. Deze wezens stralen krachten die anderen kunnen opnemen. Het vijfde pinkstermysterie is een heel bijzonder moment. De ware helft is het gedeelte waar de mens aktief is en dit is met het getal vijf verbonden. Het getal vijf is de ware helft van twaalf. Deze regel hebben wij hier al vaak besproken. De vierduizenden en vijfduizenden zijn in de evangeliën verschillend beschreven. die zich door offers inkarneren. Het is belangrijk omdat de ontmoeting met Judas tijdens het laatste avondmaal in het vijfde pinkstermysterie zo'n grote rol speelt. In het vijfde mysterie van de mikrokosmos van de aarde zegt Christus tijdens het laatste avondmaal: "Eet. Het is ongelofelijk belangrijk! Het is ook de basis van de uitspraak "Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn. Wanneer een man en een vrouw zich tot een huwelijk verbinden. Het is de vermenigvuldiging van het brood. daar ben Ik onder hen"°'. maar het is een opnemen . Het kind hoeft niet hier te inkar- 18 . Hij openbaart zijn leerlingen het grootste mysterie van de kosmos.Het vierde pinkstermysterie is de brood kommunie.

Hij schept een soort chaos waar beweging in zit. twaalf. komt er eerst een windstoot.Het is altijd plaatsvervangend. opgenomen. daar ben Ik onder hen" is geen enkele vergadering van mensen mogelijk. In iedere relatie van mens tot mens is altijd een derde. maar men krijgt de mogelijkheid om zich in de karmische stroom van de ander te verplaatsen omdat men de zieletaal van de ander verstaat. Zij zijn ongelofelijk belangrijk. Daarom kon Rembrandt dit zo schilderen. bouwen zij samen iets op waardoor Christus in de ziel van een kind. In ieder geval was Rembrandt plaatsvervangend één van de twee Emmaüsgangers.. Dat is heel belangrijk. terwijl in het evangelie vijfduizend als grootste groep wordt genoemd. Zonder de wet "Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn. vijftig of honderd mensen zijn. want het kan ook in een andere familie komen. Het Emmaüsgangers-pinksteren is de bouwsteen van alle gemeenschappen.neren. Als u de handelingen leest. of dit nu twee. Dit mysterie van pinksteren is altijd aanwezig als we ons onbevangen verbinden met een groep die ons eigenlijk vreemd is en 19 . Het is helemaal niet zo dat men plotseling Sanskriet of een dergelijke taal spreken kan. in de geest. Het komt dus na Hemelvaart. Als in een grote vriendschap of huwelijk de ene vriend alles voor de ander doet en alles vergeeft. Christus deelt brood en wijn met de twee Emmaüsgangers. Later zijn er andere wetten gekomen. Deze zesde vorm van pinksteren treedt na de opstanding op. Er zijn bepaalde mensen die karmisch met deze twee verbonden zijn. of door de engel. Men werd in dit pneuma. Dit is het element van de Vader. Zij kunnen eikaars talen spreken en verstaan. De serafische vlammen hadden in het eerste pinksteren zo'n grote liefde dat wij deze überhaupt niet zouden verdragen.maar in een bepaalde spanning kunnen twee mensen vaak representant van vijfduizend zijn. Het zevende pinksterfeest is het feest dat wij over twee dagen vieren. Rembrandt was waarschijnlijk één van deze twee. Wij nemen meestal geen groepen van enkele tientallen in aanmerking omdat dit geen groepen meer zijn. aanwezig is. Individueel krijgen alle mensen de herinnering van het eerste pinksteren. De mensen zijn nu een gemeenschap geworden. Er zijn drie elementen. Christus is al herrezen. In het zevende pinksteren komt dit voor iedere individuele mens als miniatuur. dat zich inkarneren wil.

Wanneer wij dit niet zouden overwinnen en niet voor anderen zouden openstaan zou de mensheid nooit één gezin worden. waar Christus na de Hemelvaart nog aanwezig is. Pas dan treedt genezing op. tussen 1923 en 1924. De Graalsburcht heeft drie elementen. die in de dapperheid van het alledaagse leven omgezet moet worden. Nu komt het tiende pinksteren. ontstaan twee belangrijke polaire aspekten van pinksteren op aarde. bouwen kleine tempels en brengen genezing. Aan de andere kant staat de Graalsburcht als negende pinksteren.waar wij eigenlijk niets mee te maken hebben. daar ben Ik onder hen"°'. Zij verrichten ontzettend veel daden en dit is het wezen van de openbaring van het achtste pinksteren. 20 . Kort nadat een bepaald hoogtepunt is gekomen in het stijgen van Christus naar de zonnesfeer èn Zijn verbondenheid met de hele aarde. Hij is het objekt van genezing. wringen zich door bossen. De gemeenschap van koning Arthur met zijn twaalf ridders komt uit de keltische mysteriën. Dit werkt volgens de driehoek: "Waar twee of drie in Mijn Naam aanwezig zijn. Hier moet men werkelijk onbevangen zijn en het leven van Rudolf Steiner kennen om zonder enige twijfel te kunnen herkennen wat er gebeurde na de brand van het oude Goetheanum. Dit is het achtste pinksteren. Bij koning Arthur gaat het over hele andere zaken. Er zijn momenten dat de ridders als twaalfheid de hoogste zonnewijsheid van de keltische mysteriën. De ridders ontmoeten barbaarse zielen. De ronde van koning Arthur is niets anders dan een schaal van genade van de hoogste zonnewijsheid. Het zevende pinksteren heeft dus het achtste en negende pinksteren als polariteit. De eerste is de zieke en zondige koning Amfortas. Dit mag namelijk niet. Zij zijn daarna vol dapperheid om in alle richtingen van Europa ridder-impulsen te brengen. Aan de ene kant is dit de Arthur-ronde^ . De Graal kan pas werken als Parsifal koning Amfortas echt ontmoet. Vervolgens komt de twijfelende en zoekende Parsifal'O' e n ^e derde is de Graal zelf. Wij ontwikkelen bepaalde krachten in de karmische stroom waar wij ons thuis voelen om ons met andere karmische stromen te verbinden waar wij ons niet in thuis voelen. ontvangen. De ridders worden gespijzigd door Christus uit de hemelvaartsfeer.

die zowel op aarde als in de Hemel een echo vindt. Als de mens dit in zijn twaalfbladige lotusbloem ontvangen kan. Het Ik van al deze mensen heeft een relatie met Christus en allen hebben minstens zeven inkarnaties. In ons lichaam kennen wij 21 . Het is een grote zich opheffende lemniscaat die de wereldbloedstroom tot uitdrukking brengt. de grootste ingewijde van de aarde."Christus-Wille im Umkreis In den Weltenrhythmen Seelen begnadend:" Daartussen is de ziel die zich aan de ene kant opheft: "Lasset aus den Tiefen erbitten. Het is wel uit de oude materie geboren. gehad. Het Nieuwe Jeruzalem is niets anders dan de vermenigvuldiging van deze materie. Dit is in naam van alle ingewijden op aarde gebeurt. Zarathoestra was de zogenaamde meester Jezus.. Het is een magische uitdrukking van witte magie.Toen heeft de zogenaamde kerstvergadering van ongeveer achthonderd mensen plaats gevonden. Enkelen van u kunnen het als een werkhypothese nemen. sinds Christus op aarde was. Hij houdt eerst een rede. is hij drager van de kiem van het Nieuwe Jeruzalem. Deze mensen vergaderen onder leiding van Zarathoestra''^. Rudolf Steiner legde hier de nieuwe "Liebes-stein" in de harten van de mensen. Was in den Tiefen das Echo findet". Rudolf Steiner brengt hier de mogelijkheid van een kultus. De Liebes-stein is de Pentagondodekaëder. Was in den Höhen erhöret wird. Het is de kiem-materie van het Nieuwe Jeruzalem.. maar neemt u dit voorlopig als een vooropgezette gedachte. Dit is een uitdrukking die de gewone mens überhaupt niet begrijpen kan." En aan de andere kant: "Lasset aus den Höhen erklingen. Hij zegt dan wat ik net gezegd heb: . Hoe kan een mens plotseling aan achthonderd mensen het Graals-mysterie toevertrouwen? De Pentagondodekaëder is de vorm van de herrezen materie. Ik zal u er later een keer een uittreksel van geven. Het is een nieuwe uitgekristalliseerde materie die niet sterven kan. Rudolf Steiner zegt nu in de grondsteenspreuk dat tussen "der Vater-Geist der Honen" en "Weltentiefen Sein-erzeugend" "Christus-Wille im Umkreis" is. Zarathoestra leefde in de tijd van Christus op aarde en ontving Christus bij de doop in de Jordaan.

totdat de materie zal verdwijnen. niet verdwenen is. Dit zal tijdens de hele aarde-ontwikkeling zo blijven. een omtrek. hetgeen het Nieuwe Jeruzalem. is de eerste werkelijke mogelijkheid hiervoor geschapen. blijven werken. waar de werken en gedachten van architekten en kunstenaars als het ware ingemetseld zijn. Deze achthonderd mensen waren op 24 december 1923 in de Schreinerei van het Goetheanum te Dornach bijeengekomen. Het is het zogenaamde laatste oordeel. Deze ongelofelijke grote samenkomst is een versterking van pinksteren. De Graalsburcht is geen illusie. Deze is niet door alle mensen even bewust gedragen. De ene helft van de bloedsomloop is met zuurstofrijk bloed beladen. Tot de schapen zegt Hij: "Ik heb honger 22 . Nu zijn er nog twee pinkstermysteries. onzichtbaar voor het gewone oog. In deze omhulling zal het makrokosmische lichaam van Christus zich ontwikkelen. Op bepaalde momenten is hij hier en dan weer ergens anders. maar dat geeft helemaal niets. De vergadering van de achthonderd mensen vindt naast deze ruïne plaats. Dit is het eerste plan voor het Nieuwe Jeruzalem. dragen het plaatsvervangend. De elfde wordt als profetie in hoofdstuk 25 van het Matteus evangelie gegeven. De mensen die dit bewust hebben opgenomen.de kleine lemniscaat. stukken steen en resten hout liggen. Het is een grote spreuk. de nieuwe periode van de aarde zal zijn. dat al deze schilders en andere mensen met de grootste offers hebben opgebouwd. na de brand van het Goetheanum. De ware adem wordt gebracht. terwijl op aarde as. De mens die werkelijk ziet weet dat het ongelofelijke werk. Na de brand van het Goetheanum krijgt de Graalsburcht een omhulling. Het eerste Goetheanum was weliswaar verbrand maar in de omtrek van de aarde herrezen. deze zal er verder ook zijn. Op dit moment. Dit was reeds met de Graalsburcht begonnen. De Graalsburcht was in de omtrek. U moet zich voorstellen dat dit een provisorisch houten gebouw was. Jezus heeft aan Zijn linkerkant de bokken en aan zijn rechterkant de schapen. Het is in de omtrek. Deze vergadering geeft aan de hele aarde-ontwikkeling een nieuwe impuls. Hiertegenover stonden de oude verbrande resten van het eerste Goetheanum. De Graalsburcht is een punt dat steeds wisselt. de andere helft bestaat uit het koolzuurrijke bloed dat zich louteren moet. Sindsdien heeft de aarde een onzichtbare omtrek.

ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest. Het is niets anders dan een uitdaging voor de schapen. maar niet met de Sahaschara-chakra. Zij worden door Christus afgewezen. Dit is een pinksteropenbaring die in alle gevallen begint waar wij in de heilpedagogie met moeilijk opvoedbare kinderen werken. in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan. Nu zegt de officiële kerk dat door deze daad van Christus de hel gesticht is. Door alle mogelijke redenen hebben zij de zaligheid niet bereikt. Christus heeft de schapen als leerling aangenomen. zal er ook een ziekenhuis gebouwd moeten worden waar alle zielen die hun zaligheid niet bereikt hebben. Het zijn zes daden van liefde."'-*) Hij wordt objekt van zes daden van scheppende liefde. Maar ook waar men met delinquenten. De bokken. Deze zes zijn met de lotusbloemen verbonden. die aan de linkerkant zitten. naakt en gij hebt Mij gekleed. Het is toch heel duidelijk dat de schapen nu de taak hebben om zich met de minste broeders bezig te houden. Deze komt uit het zogenaamde goede èn maakt het goede beter! Het goede mag nooit statisch blijven. Dit is het nieuwe pinksteren. het moet altijd beter worden. Hij zegt tot de schapen alsof zij dit gedaan hebben. Liefde is ook altijd iets dat groeit. hebben deze daden niet verricht. Dan zegt Christus: "Voorwaar. hebt gij het Mij gedaan. Ik zeg u.geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Want de bokken zijn nu natuurlijk de minsten geworden. hashrokers en verslaafden werkt. Het is tegelijkertijd ook een profetie. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen" ' . want als het Nieuwe Jeruzalem komt. Minder dan een bok kan men niet zijn. hetzij door traagheid of gedeeltelijk door een fout van de goeden. 23 . De bokken zijn immers door Jezus afgewezen. De goeden kunnen zich ook te vlug ontwikkelen waardoor zij de slechten een beetje verwaarlozen. verpleegd kunnen worden. maar de schapen zijn zeer verbaasd en vragen wanneer zij Hem in deze zes situaties gezien hebben. Hij heeft hier de mogelijkheid van een nieuwe stroom geschapen. Dat is helemaal niet waar! Het is de grootste domheid en zonde van de theologie om überhaupt op deze gedachte te komen.

Eén keer in de oude lemurische tijd. de engel is meer periferisch. De mensen worden dan pas werkelijk woorddragers. Rudolf Steiner kwam direkt uit de bron van Zarathoestra. zich ook met een engel en een aartsengel verbonden heeft? Stefan Lubienski : Ah ja. de grootste ingewijde van de Perzische kuituur) zich met een engel verbonden. dat Hij. ja! Het is heel goed wat u zegt. ik ben ongelofelijk blij. Wij hebben dan een makrokosmische twaalfbladige lotusbloem. Men moet dit eigenlijk bij Tomberg Deelnemer A 24 .Het twaalfde pinksteren kent u allen. Voorlopig heeft iedereen dit wel in zich. Er zijn twaalf poorten. Men kan hem ermee vereenzelvigen. Dit wilde ik het eerste deel van onze avond naar voren brengen. Dit is het hoogste en meest pure witte okkultisme dat überhaupt op aarde bestaat. want dit zijn openbaringen van Rudolf Steiner die normaal nergens bekend zijn. Men kan dit een aartsengel noemen omdat het intiemer is. (Hij verbond zich in naam van alle mensen met Zarathoestra. Dit is het hoogste aspekt van pinksteren. Ja. maar het zal moeten uitademen. Het heeft de twaalfheid als basis. vanzelfsprekend heeft Christus voor Hij zich met een mens verbond. Natuurlijk. Het is geen illusie. : Christus is uit de zonnesfeer naar de aarde gedaald. is een andere zaak. uitbouwen en uitstralen. vóórdat Hij op aarde kwam. wat de Logos met het woord doorklinken zal. Het zal de schaal en de struktuur bouwen van hetgeen Christus met zijn wereldziel bezielen zal. De aartsengel heeft drie keer zijn lichaam aan Christus geschonken. twaalf engelen. Of Rudolf Steiner Zarathoestra was en er totaal mee verbonden was. twaalf fundamenten en alle mogelijke twaalfheden. In ieder geval deelt Rudolf Steiner Zarathoestrische wijsheid mee. verbonden in een ware pinkstergemeenschap. Door deze gebeurtenissen hebben wij überhaupt zintuigen. Tombergl5) heeft beschouwingen aan de offers van Christus vóór Golgotha gewijd. Betekent dat. Dit is iets waarover wij uitvoerig moeten spreken. de tweede keer ook in Lemurië en de derde keer in Atlantis. geworden is. U krijgt hier een korte syllabus '^' van. de bruidegom. Het is een engel die de graad van aartsengel heeft. Het is het Nieuwe Jeruzalem waar de mensheid de bruid van Christus.

Wij zouden anders in een totale chaos komen. Stefan Lubienski : Ja. die zagen dat Christus met een engel verbonden was? Stefan Lubienski : De keltische ingewijden hebben enkele honderden jaren vóór de komst van Christus. Wij danken bijvoorbeeld aan deze offers het feit. Ik hoop dat dit nog vertaald zal worden. Aan het laatste offer danken wij de harmonie tussen denken. maar dit heeft ook niet met de keltische mysteriën te maken. dat wij harmonieuze organen en zintuigen hebben. Ja zeker! : Was dat met name bij de keltische ingewijden vóór Christus. Ik geloof niet dat er één mysterie op aarde geweest is. Het is een heel groot mysterie dat de offers van Christus inderdaad nodig waren. Deelnemer C : Ik begrijp niet helemaal dat Christus zich al in Lemurië met een engel heeft verbonden. maar zij ondervonden wel de gevolgen. Deze gooien zich niet vol begeerte op bepaalde kleuren. De ingewijden op aarde wisten dit waarschijnlijk ook niet. Deze zijn transparant. Daarom ben ik zo blij dat dit naar voren gebracht is. dat dit wist. De keltische ingewijden hebben dit waargenomen en in hun mysteriën gevierd. Het Nieuwe Testament van Tomberg is nu vertaald. voelen en willen. Het is zó hoogstaand van inhoud. kon men er de woorden niet voor vinden. Wij hebben geen begeerte in de zintuigen. Christus was bezig de zon te verlaten. Het is de eerste keer in de mensheidsgeschiedenis dat hier iets voor het menselijk bewustzijn over wordt gezegd. en als men het wel wist. Deelnemer B 25 .lezen want dit is nog mooier en wijder beschreven dan Rudolf Steiner dit deed. Het wordt tijd dat "De zeven offers van Christus" vertaald worden. Deze inwijding was zeer makrokosmisch en op Christus gericht. Het is ontzettend belangerijk. Hij schonk zijn hogere lichamen aan andere hiërarchische wezens. geestelijk gezien hoe Christus de zon verliet. Dit zijn feiten die alleen hiërarchische wezens wisten. In ieder geval heeft Rudolf Steiner de verantwoordelijkheid op zich genomen deze dingen naar voren te brengen in naam van Zarathoestra.

MEDITATIES OVER GEOMETRISCHE FIGUREN Wat ongelofelijk belangrijk is en wat wij niet voldoende naar voren gebracht hebben. Bij het andere type geometrische figuren zijn de lijnen recht. Het eenvoudigste is de driehoek. het kruis of de kubus. Deelnemer : Zou u dat nog een keertje willen uitleggen? Stefan Lubienski : Aan de hand van een voorbeeld zult u dat begrijpen. dat kan niet. Dat is te moeilijk. strak en puntig. dat men dit beeld op zodanige wijze gekozen heeft. De geometrische figuren kan men in twee types verdelen. spiraalachtige lijnen en een kring of lemniscaat. namelijk golvende lijnen. Men kan bijvoorbeeld een figuur met alleen strakke lijnen nemen. De tekening op de volgende bladzijde stelt een kombinatie van beide typen voor. Het getuigt van een ongelofelijke intuïtie.of ellipsvormig zijn. De beelden moet men zó kiezen. Het ronde kan natuurlijk ook ei. niet driedimensionaal. Het ene type bestaat uit drie vormen. In de geestelijke wereld is een dimensie minder. Ik zal voorlopig iedereen adviseren dit in de eerste plaats goed te oefenen voor men een gekombineerd figuur van beide typen neemt. Hoe is dit bedoeld? De middelste twee driehoeken zijn puntig. Wij moeten deze beelden tweedimensionaal kunnen beleven. Maar het is niet onverschillig welke men kiest. maar wel open. Wij stellen driedimensionale dingen voor in onze driedimensionale wereld en dit is de geestelijke wereld niet. is dat men bij de koncentratie innerlijk een beeld (wat beweegt of juist niet beweegt) schept en ziet. Dat is heel belangrijk! De 26 . dat zij ten eerste niet te moeilijk zijn en ten tweede ontzettend veel inhoud hebben.

golvende lijntjes aan beide kanten kunnen bewegen wanneer men dat imagineert. zoals dat op bepaalde kaarten voorkomt. Het is de adem tussen de twee punten van de driehoek. Er is intussentijd een brood-struktuur ontstaan. U houdt dit figuur vijf minuten voor uw geest. Deze vormen een ruit. Aan de ene kant beleeft men een gevoel van openheid en rust. De golvende lijntjes pulseren ongeveer zoals onze pols. Heeft u het te pakken en is het duidelijk? 27 . Wij beleven ons eigen Ik als rood. Het is zeer persoonlijk wat ik nu naar voren breng. water Waar de twee driehoeken elkaar kruisen. Deze twee zijn blauw kelkachtige formaties in een tweedimensionaliteit. ontvangt. maar ik denk dat dit bij velen zo is. U schept nu als oefening zo'n figuur voor uw geest. Wat is dus de bedoeling? Als u 's ochtends opstaat en helemaal fris en wakker bent. Het midden is een intense zielewarmte die men in kleuren kan zien. Een gesloten kubus is zo weinig boeiend. terwijl de rest van het figuur stil blijft staan. kunt u ontspannen op de vloer gaan liggen met een klein kussentje onder uw hoofd. en anderzijds het ontvangene gaat schenken. Daardoor is dit gesloten ding ontstaan. Ik heb dit voorbeeld genomen omdat het zo boeiend is. Voorlopig kunt u het zonder kleur voorstellen. maar het is niet het eenvoudigste. is het heel sterk rood. Men kan dit midlevens den werkelijk rood beleven. dat het haast moeilijk is zich hierop te koncentreren. Ze zijn niet echt een kelk maar duiden de houding van de ziel die zich enerzijds tot de hoogten opheft. Aan de andere kant van het figuur is een gevoel van schenken. die onze ziel voedt. daarom is het gemakkelijk.

'vulkanus sproken. Deelnemer Als tegenstelling nemen wij de lemniscaatfiguur. Ja. Men is meester van de zaak en steunt op een figuur. Aan de i bovenkant zijn zeven pijltjes centripedaal gericht en aan de onderkant vijf centrifugaal. ja. Het is paraat om met handen en voeten de aarde aan te pakken. Het is niet plat. Stefan Lubienski : Ja. Ofschoon vele okkultisten. Het wordt echt niet tweedimensionaal. Wij zijn dan niet meer in ons lichaam. het schenkende getal. Wij worden een geometrische struktuur. niet alleen Rudolf Steiner. het kruis. Het rode is de plexis. Het driedimensionale in de geest is niet hetzelfde als het coördinatenkruis. Als wij hierover mediteren. Eigenlijk zijn wij even heel kort dood. Wij stralen dus vijfvououde »toekomende v >v "* maan ^/ jupiter dig uit wat wij zevenblauw v o u dig ontvangen hebaardei Aaarde rood ben. maar ook geen coördinatenkruis. het blijft vierdimensionaal. Het vult ons hele wezen. beleven wij kundalini dit als een bewegend o \^ 28 . Als wij ons iets tweedimensionaal voorstellen. In deze figuur is het rode punt niet ons hart. maar de geestelijke tweedimensionaliteit is anders dan de driedimensionale. Daarna komt men weer terug in zijn lichaam. wekt dit in ons een nieuwe dimensie.: Ja. terwijl de ziel in de kosmos is. Het getal toekomende t oude vijf is wat wij met venus \ zon dit geschenk doen. je hebt gelijk. normaal geoude saturnus . Het getal zeven is. Het is een reuze ontspanning wanneer men voor een heel kort moment niet aan het lichaam gebonden is. Het maakt van de plexis een orgaan dat tegelijkertijd heel gekoncentreerd èn ontzettend ontspannen is. Je kan het ook vierdimensionaal noemen. De meditatie over geometrische figuren heb ik ondervonden als de gezondste die men zich kan voorstellen. Zij worden veroorzaakt door de werking van de Ajna-chakra. maar wat ik ook doe. zeggen dat de meetbare wereld van het coördinatenkruis verdwijnen zal.

l _ i . o 3 00 fD fD r t 0 0 H ' H .fD i-1 g fD cc c 3 < n o • cr s g 3 fD fD n s ?r co rt fD * < fD H 1 3 C U fa K 3 3 O fD XI O H« O rr rr 1 3 n > 3 3 (0 fD C 5>r ca ?r H rr fa r l C T) Pt H* (0 C O TT P< X> C fD H. ro N rt ro 3 H- ro ro i-1 » — • i—* c ro cu ro ro cr 00 H0Q ro t ro p{ 0 0 3 < co cu < X ) CU H' H.ru H « 0 0 fa 33 c_i. . e N rr C C 3 co 3 * ra ?T r t X I Pt t—• r t CL CL 3 O CL 3 H O C0 X 3 H . 00 3 Hï CL 3 r t ?r p» H.d HfD fD fD g r t r-( N Pt fD H ' 3 g c o CL C _ l .H . fD l—1 H' • e > c ?r co Pt fD o < ra 3 Cu 1—' h-1 fD 5 • cr S < • «: 3 c < ^ • c s: fD fD H C (-•• < ra 3 3 o -• 2 1 g fD rt 3 * CL O H.3 C O O 3* fD r t 00 fD O fD t-h co C I-1 fD l—' O fD O CL fD l—' r t fD fD fD rt 3 1 tn r t H. rt rt C U fD Cu 3 Cu H .co £ O O 0Q 3 <• 3 * 00 rt ro co rt rt rt ro ro CL rt FPt ro ro s ?r C u M r t f— ro .3 ru r t l_i.HPt fD H £ CL ra 1 CL f» h. t_i.O p< O 00 N C H fD o* fD O 3 CL 3' O fD fD I-i H« fD ( _ l .H C O C O 3 P( i—' H ' ra N co vfD 3 3 i H> C L .CL < rt C O O t 3 N rt 00 r r ro M ' M 3 0 0 CU N ro cr l _ i . CL N h.1 Pt h. fD O cr g S ^ ro t-* (u O t-> t-> rt i—• O •i ro ?r c ro co cr ?r i—' fa ro O 3 3 ro 3 rt ' M < < er H C O ro ro h^ 3 ro 3 CL N ro ro O H ' o ro < X ) co ro rt 3 cr ro <: * O H 3 ro M l O CL i—• g g M« H .1 CL O fD (a O 3 3 P< CL ?r fD Cu cr H.O Cu 3 H> fD H CL 3 CL 7T C O 3 fD 3 H ' co 3 co co CL N g l.ro CL ro CL P| o ro 3 H 7? o 3 3 cu r t CL C O ro r t < r-ti O HO OO P( O • < C < CL ro ro O ro • o < •-t PI ro o (_>.fD 3 (_i.O 3 3 F C U 3 cr cr co 3 c pr co Cu O C U C U B ro oo r t Cü rt § H i h ro pr 3 0 0 3 0 0 ro o ro pt> CL g • < ro ro ro 3 ro r t H' H .^/ " • N s~ f < fD fD 3 O fD 3" 3 CL g Pt fD P» ra 3 1-1 h-'OQ H« fD CL fD i_i.O ra h-' O fD 3 fD r t CL fD rr CL rt> ra r t ra 00 r t fD 3 3 0 0 CL 0 0 7T CL fD r t 3 * H H « N rt fD C Hco 7T 0 0 O fD H l C fD H' 00 3 CO CL CL O fD 3 •-t HCL CL H . 0» g • fD rt ?r 3 H .fD § H fD 3 H .K Hh CL I .1 fD 3 H .T> O CL r t 3 M 3 fD O N fD O «D fD fD O l—• O H. 3 PU 3 C O ?r 1 (X M 3 O P| 3 [U fa CL fa H ' CL 00 fD fD fD rt 3 1 VI ?rtjQ en O* fD fD p« H * 3 CL fD 3 Ui.C U 3 3 3 CL CL co CL fD rr 0> Pt • O* r r fD fD 25 fD fD fD fD fD CL 3 3 g o oo >-• (—' ?r • & > S •o g g H .0 0 "t 3 0 0 3* 3 fD CL C U CU 00 Pt t.r t fD CL H« O O 1 3 g O fD 3 * C 0 0 H ?r rt fD fa fD r t K-1 N fD fD fD H H« r r r t 3 3 3 fD H .3 Kt> € O ro pt Hn ro 3 CL PI Cu h*> O p « pt Pt N C O C U X) H3 C O 3 3 X) 00 N rt N 3 CL r t H« 3 !_i.1 . CL Ca fD 3 fD fD H fD N fD i—» co fD fD 3 ?r Pt fD fD 1 3 * i . t . Cu fD 3 Cu r r O i-« 3 CL 3 CL Pt C U cr g <J H fD O o CLT)1 g rfD C f< 3 ro t—' H . r t D* n > e V fD g fD 3 FC O 00 fD fD rr 3 rt rr fD C A n < (U fD H- 0) CL < FfD 3 CO fD I-J «. Cu i-1 O 00 r t p( r t C O XJ H U p{ H . w r t 3 cr co co 1—' rt H ' rt CL fD CL H ' r r € fD O fD Cu ro S ZT 3 O M 3 rt !-•• j3 g XJ 3 rt rt r t ro u .N H* g c ro 3 h- ?r n> cu1 00 fD CL C U O 3* rt fD 3 !C O N Hl_i. T fD P» 1 3 fD i C r r fD fD < g fD fD fD fD fD I .cr 3 ro C O P{ 3 r t Y-* cu cu cr Pt CU CL e o ro cu ro h-1 ro S < i-' 7T g cu ro o H ra . Pt cu s ro g < O H- 1 — •ro • cr ro 3 ro ro w s: ro 3 pj ro 00 3* 3 Fro co rt O 3 M 2 3 B o Pt rt 00 ro . (_j.CU 0 0 t. ro pt Hooo l_i.1 0 9 F. Pt ra O 3 *-> 3 pt O r t 3 • C U CL CL 3 r t N C O H H .fD P C Pt h-» 3 CU cr i—• M Cu fD rt 3 r t cu 3 CL r t 0 0 g CL fD fD 3 co H' 00 Z N 3 3 3 i Hrt Pt ro H 3 rt 3 t_i.CC M CL H' oo ro ro r t p» U co p« C N Cu Pt 3 pt c r r t H> 3 O 3* 3* 5C rt CL N 3 3 CU1 H CL C O h. 3 3 CL O fa O O O ra N g O proo H r t t _ j .1 rr 3 1 ro fa XJ cr ro N 3 ro ro CO rooo 3 o o o n c O 3 CL 0 0 C U • ro g cu (-»• cu rt CL ro c Pt c 3 N • ro ro R 00 3 CO cr o PI N ro cr ro ro o 3 o g ?r co ro oo ro rt rr g CL ro cr cr CO 3 l-".w Pt F .H» fD C H « H r t CC g ( _ i . H.1 3 1 H' OC t . 1 ro l_i.. rr rt t — 0 0 o ru CL < O 3 C U ro o 3 O Cu fD C 3 r t CL 3 g n co r t 3 0 0 Cu r-t fD cu g Cu rt rt • H' r.fD rr 3 rt K o SE fD rr o n •-ft c H» C O C O fD rr 00 fD ?r • cr • c «: 3 ru ?r ?r I_i. C U fD fD g OQ 3 0 0 fD g 3 H> 7? et r r fD O 3 3 ?r 00 g 3 * fD co i-S . 3 09 fD CL fa O rt fD \ \ \ ) V .3 C fD 1—i.• CL CL Ê H. .C l _ i . o • ro g 3 o ro < ro ro • < ro 0 0 CL o • < ro ro < ro !-•• rt • ro ro ro ro ro co Cu • <a ro • ro ro rt rt =:2 • H' ro ro ro o ro ro ro H ' ro 3 o < co o ** c • rt o o ro TT r t ro ro iro ro n ro ro < ro ro O ro i• O — • ro • < ro « 3 ro ro ro ro S ro • ro cr £ 3 ro Hro s' ro ro ro H ro ro «• < ro roO ro ro H' 3 n ro CL C O • ro • ro ro ro • 3 CL • ro rt < ro ro ro cr • H« ro N i ac ro ro M ro o H ' ro ro ro ro 1 ro ro co < o i—> <-i. (_. CL H« H' 3 3 3 Hi—» 3 Hi*a M ' CL 3 Cu r t CL H fD TJ H ' H' fD H .

Zij zijn wel als zevenheid tesamen maar niet in deze zeven punten. Het hangt van de situatie van uw ziel af. maar Oscar Hinze spreekt over het zitten op een kruk. het hangt er vanaf waar u het aksent op legt. Het rood is buiten als de aktiviteit buiten is. Deze ademt door uit te dijen. De eenvoudigste manier is als het lichaam plat op de grond ligt. De Davidsster is moeilijker. Het bestaat uit vele kleuren. maar een open driehoek te nemen. Deelnemer : Is bij de regenboog het rood aan de buitenkant?* Stefan Lubienski : Ja. Men beleeft dit niet. Bij de meditatie over het kruis heeft men de mogelijkheid om achter het kruis een uitdijende en samentrekkende kring te beleven. Het hangt er dus vanaf waar het aksent ligt. De zeven rozen of zeven chakra's staan trouwens niet in een kring. Dit is de ziel van het kruis. Het is een driehoek waarvan beide armen tot in het oneindige gaan:\ /. Maar wanneer men ontvangend is. Er zijn ook zeven rozen in deze kring. Men kan dit oefenen nadat men een tijdlang over het kruis zonder regenboog gemediteerd heeft. dat men dit wel kan doen. De zeven rozen ademen. De hele regenboog is hierin. Als u zich sterk offert is het rood buiten en de andere kleuren van de regenboog zijn binnen. het zijn de zeven regenboogkleuren waarop het kruis verschijnt.starrend. Het leeft niet. waarom niet. te verdwijnen en ineens weer terug te komen. is het blauw buiten. De naar boven gerichte armen ontvangen en de naar beneden ge- 30 . Ik adviseer niet om deze zeven rozen achter het kruis zo realistisch mogelijk voor te stellen. Rudolf Steiner zegt. Het heeft geen inhoud en men komt er niet verder mee. Ik heb trouwens altijd de neiging om nooit een gesloten. Dan heeft het meer leven. U kunt dat ook doen. Er zijn mensen die zonder moeite in de lotushouding kunnen zitten. Men heeft dan op de een of andere manier een spijker in het lichaam gezet. Er moet leven in deze dingen zijn terwijl het lichaam ontspannen op de grond ligt. Men heeft dan de moed om zijn eigen kruis te dragen.Bij de andere driehoek gaan de V armen naar A beneden: / \ . maar ik vind het zeer moeilijk en misschien niet zo vruchtbaar.

Daarom heb ik dit nooit gegeven want het kan in dogmatisme en verstarring ontaarden. Het is het geest-zoekende en het diepstedienende. Het is met de Swadistana chakra verbonden. Ik heb het toch maar gezegd omdat ik een bepaalde lijn volg. De armen van de driehoek verdwijnen in het oneindige.einem schlanken KREUZE gleich Ueber dem Erdgrat. Het bewegende beeld is in kleur. Bij de Japanners heb ik geleerd om altijd een open driehoek te nemen'" . Ik voel dat ik geen vergissing zal maken. Er komen mensen naar hem toe en vragen wat er gebeurd is. im schneeigen Reich Klimmt unzuganglich. vallen er drie druppels bloed. Men mag een gedicht nooit meditatie noemen. De twee driehoeken kruisen elkaar en zijn in evenwicht. In de meditatie zijn dus twee typen beelden. Dit is één van de grootste mensheidsmysteriën. boven is yang en beneden yin. Nu heb ik een gedicht gemaakt dat een inleiding voor dit mysterie is: DER OPFERPFAD In Wolkenhöhen. Dit gedicht is nodig om het oneindige mysterie van enkele druppels bloed in de sneeuw in u op te wekken. is hoofdzakelijk om de tegenstelling van het rood en de sneeuw aan te duiden. Het andere is een bewegend beeld.richte armen buigen zich met een gevoel van verantwoordelijkheid over de diepten. gezwungen in Eis Ein Pfad. Ik kan niemand direkt helpen. wanneer ik u dit vanavond als afscheid geef. Alle gedichten zijn een inleiding tot meditatie. Ik zal u er enkele gedichten bij geven. . Het is de echte Tao. Parsifal zit onbewogen op zijn paard. untastbar weiss. Men kan er geen woorden voor vinden. Het gedicht dat ik u nu geef. 31 . Men noemt dit saganku. Deze zijn afkomstig van een paar zwanen die door een roofvogel zijn aangevallen. Het Salomonsteken is een heel heilig teken. Ik probeer alleen de mensen te animeren om zoiets te beoefenen. Parsifal beleeft het grote mysterie van sneeuw en enkele druppels bloed. Op een bepaald moment dat Parsifal mediteert. Ik ben geen goeroe. ik weet dat dit een zeer labiel terrein is. Ja. Het ene beeld is strak en helemaal zwart.

Nur dort wo der Pfad zum Gipfel sich kehrt Leuchtet im Schnee eine rote Spur . Er moet ook ritme en rijm in een gedicht zijn. In mijn memoires 18 ' schrijf ik dat dit gedicht de geboorte van iets ontzettends belangrijks is. Dit zijn dezelfde druppels bloed die Parsifal ziet. Dit is geen roos. 32 . maar lijkt op een roos. Umgiert von Zacken aus Granit und Eis..Und niemand pilgert nach den kalten Firnen. Alle woorden zijn nu weggevallen. Plotseling: "Nur dort wo der Pfad zum Gipfel sich kehrt / Leuchtet im Schnee eine rote Spur . Dan wordt in de op één na laatste regel het woord "Schwert" gebruikt.-". ein Tropfen Blut. Dit betekent dat het helemaal rein is: "Und niemand pilgert nach den kalten Firnen/ Umgiert von Zacken aus Granit und Eis / Auf jenem Weg zu fernen Nachtgestirnen". een druppel bloed in de sneeuw. Het is de ontzettende eenzaamheid van de bergen die helemaal wit zijn. Daarachter is de oneindige zwartviolet-blauw-achtige sterrenhemel.. Deze moet zo eenvoudig mogelijk zijn.. Het is de kruisvormige handgreep van een zwaard. Ik heb in mijn leven maar één gedicht geschreven en dat is dit gedicht.. De omgeving is ontastbaar wijd en totaal wit.Wie eine Rosé auf blankem Schwert. Het is de weg van inwijding. terwijl het mysterie van offerbloed en sneeuw gebleven is. Er is een heel smal pad. Ik heb dit gedicht 20 of 25 jaar geleden geschreven. "Erblüht im Schnee.. Auf jenem Weg zu fernen Nachtgestirnen. De Poolse woorden zijn natuurlijk veel beter. Het werkt op onze ziel als een ferment waardoor de ziel een veranderingsproces ondergaat.. Het is een kompromis en dat is niet zo slecht. ". In het Pools is het geen zwaard maar een kruis. zum Gipfel sich kehrt / Wie eine Rosé auf blankem Schwert". maar nu is het toegelicht. Iemand heeft dit gedicht voor mij vertaald en het is niet slecht vertaald. In de meditatie moet altijd een tegenstelling van twee elementen aanwezig zijn. Men kan de inhoud van een dergelijk gedicht in zich opnemen en over het resultaat mediteren. Erblüht im Schnee ." is als een bloem.

Deze muziek bestaat uit maar twee tonen die zich altijd herhalen. Deze openbaring is telkens anders. Stefan Lubienski: Ja.Ik heb dit meteen met Rudolf Steiners ochtendmeditatie vergeleken: In den reinen Strahlen des Lichtes erglanzt die Gottheit der Welt In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele Ich ruhe in der Gottheit der Welt Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt Deelnemer : Zou u nog iets willen zeggen over de opmerking dat in de meditatie een tegenstelling moet zijn. "Die Göttlichkeit meiner Seele" begint liefde en zielewarmte uit te stralen. Bij Rudolf Steiner is het een licht dat helemaal niet fysiek is: "In den reinen Strahlen des Lichtes erglanzt die Gottheit der Welt In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele". Hij kan geen wijsheid stralen. de hele wereld ziet? Men kan ook "Des pas sur la Neige" van Debussyl9) als voorbeeld nemen. Er ontstaat dan een drieheid en de derde is de openbaring. Men kan niet mediteren als er geen polariteit in ons werkt. Het is een antwoord op hetgeen Parsifal ziet. maar "In der reinen Liebe zu allen Wesen" is de mens rein en dan "erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele". Deze tegenstelling werkt als een spanningsveld. er moet een tegenstelling zijn zoals bijvoorbeeld sneeuw en bloed. Het eerste is het licht en de tweede is warmte. Hoe kan men anders uitleggen dat Parsifal vanaf zijn paard in de drie druppels bloed en de witte winterse omgeving. Men kan het triviaal met elektriciteit vergelijken: er ontstaat nooit licht als er geen positieve en negatieve pool is. Het is nog onwijsheid. gelijk de ware zon. "Ich ruhe in der Gottheit der Welt" is het resultaat van 33 . De mens is geen ster. Men moet de twee polen in verbinding brengen. Dit is de grootste tegenstelling.

Ik kan te veel begrippen niet verdragen. Deze spreuk bestaat dus uit vier gedachten. Men heeft 34 . Er zijn zoveel namen voor het Geest-zelf. Deze gedachte is ook naar de toekomst gericht. wanneer men dit met deze begrippen wil bijspijkeren. Het Geest-zelf of Manas is een heel interessant begrip om over te spreken. Deelnemer : Is dat het bewust worden? Stefan Lubienski : Ja. want het is met de hersenen verbonden. Dit is nodig. Door veel namen doodt men het begrip. De mens probeert deze rust niet te verliezen. In de vierde wereldontwikkeling is ons Ik ontstaan: "Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt". Dit is het minimum dat de mens moet doen. Ja. De eerste twee gedachten zijn tegenstellingen die tot een derde komen. Ik denk dat niemand zich mens mag noemen. Toen Rudolf Steiner leefde. Men moet zich iedere ochtend met rust begieten en het is onbelangrijk of men dit staande of liggende doet. was dit nodig. Het is nog veel meer dan bewust worden. En als laatste "Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt". Men moet zo min mogelijk bijspijkeren. niet in de zin van het verleden. De Unio Mystica is toekomst gericht. Dat is ook een methode. het is nog veel meer Buddhi of Levensgeest. Nu wil ik nog een andere ochtendspreuk van Rudolf Steiner naar voren brengen: "Ich trage Ruhe in mir. Het is de Unio Mystica. Anderen noemen dit Maria of Sophia. het is eigenlijk de Geest-mens. und fühlen will ich wie Ruhe sich ergiesst durch all mein Sein". hoe beter want dan vallen de begrippen helemaal weg. De Oude Saturnus. De moderne mens is veel vloeibaarder en soepeler. Dit is geen kritiek op Rudolf Steiner. maar in de zin van de toekomst. de Oude Zon en Oude Maan zijn al geweest en het is dan beter er een vierde aspekt bij te vinden. Dan wordt een vierde gedachte toegevoegd. maar wij weten dat wij onszelf zullen vinden. Hoe meer namen.deze twee. Daarom gebruik ik begrippen als bewustzijnsziel helemaal niet. Dit is het zich verenigen met God. Maar dit alles moet op losse schroeven staan. die dit niet beoefent. dit is het bewust worden. Dit moet men gewoon doen. Dit is het eenvoudigste om te doen. want wij hebben onszelf nog niet gevonden. Het is volmaakter omdat wij in de vierde manvantara leven.

rt C U ?r co o rr 3 3* pO 3 c 09 CL fD fD 3 3 < O 3* Pt PC O rt C co 3 pfD rt Cu P 1 rr P* p" fD fD fD CL o 3 O 3 3 3 PO p.fD Pi fD CL P" C U CL rr 7? U 3* C fD 3 rt CL P' fD r r Pt cr O Co 3 rt 3 CL 0 9 pCu M l CU rt 3 fD 09 3 fD fD Mi O rr prr rr C 09 co fD co CL fD p 3 O 3* 3 * rr fD rt rr p . tu rt TT fDV rt f D \ 0 9 3 fD CL N p« < PC U o (_>. rr ? r fD fD TT 3 ** p< co Cu p. P.N 3 fD fD rt fD rr C : rr CT fD a* fD 3 P-" p( CL o 3* fD cu cr CL C fD T3 p> r r Cu 3 ö P ' O 09 rr O P{ p.fD fD ? r rr o p. P C 3 fD 3 O 33 3 ft» 3 CT fD 3 fD pf r t 3" fD 3 n > CD p> O 3 O fD fD fD fD 3 rt 3 r t PT Ou 00 fD fD 3 f0 O fD1 N P ' pj fD 3 n > f.3 rt O cr P> 3 • 3 N fD Ph Pti fD Pt fD o O 3* Pt P« C O rt co rr P1 C M O p( fD p« I_J.** o 3 i C U CL p.3 fD ( _ i .pM 3 (U CO CL r t 3 co 3 " p « fD fD 3 C CL fD cr i-h O £ P* n > fD er 3 * fD • fD p{ 3 fD fD P « T3 3 cr P * s : fD i—• co cr P . TT fD rt O rt CU p-1 fD CL O 3* fD P- s • ro ro • < ro 3 O* 3 3 fD 3 o fD rt X p « fD C O 3 3 3 7? < • ö P« fD fD p » CL ö 3 fD fD fD N N fD 3 fD P r1 P C fD O c o* y-"0 pfD fD N 3 C U rt 3 C O P* O 3 * CL Cu ?r p» r t fD Cu rr N p« U TT E fD C K p-1 p * 3 C fD 09 3 p" 3 C O 3 fD fD fD r t fD fD 3 3 3 Pt p« cr C O fD O r* fD c fD CL pj cr P C O rt p e CO o rt fD 3 fD 3" P» 3 3 * fD O rr 3 fD P » C P « fD 7? g CL 3 CL p pV fD 3 O 09 N CC < S N P .. 3 co fD fD 3 P' O > P-» co Pt fD 3* rr fD M O 3* 3* fD fD 09 fD fD Ph P7? C r> <r 3 P O rt P> cr P fD P- U W1 C C rt pfD co 3 fD — 3 o 3 a fD 3 po S U C U 3* Ö P1 C fD M co rr ES 3 3* C U P1 fD 3 CL < fD Pt p* O P 3" O fD P' rt PC 09 3 fD fD CL P« P 3 O 3* a: r r fD Pt U N C 3 fD 3 O •3 3" O M p| P > C O rr pC U < fD/ p . 3 3" 3 rr CL X fD < C U fD r t 09 3 P. 3 < 3 ro fD 0 9 r t (U 3 fD rt Ui N €.-» r t O fD i_>.p.O co •o 3 ?r rr m n m 3 fD < o 3 2 * o 3 c fD 0 9 C A rt fD JU (ü rt p. ( _ i . 3 P ' fD fD 0 9 rt O rt S fD O fD a> (t) 3 • 3 ? r CL C U C U C U o CL 3* rt O fD 3 PI <*.Pt CL fD 3 3 Cu: O ö Cu co co 2 O p> rt Ml fD pp> 3 fD O fD C C O fD ra c p> co C U 1 O p-1 •• ö fD c: 3 Ml 3 Pt P 1 rr c =r CU M r r 3 fD C O p« C O Ti 3* O 3 CL C O rt fD 1 M 3 H CU cr C U 0 9 pj U 0 9 fD C fD 3 CL o Z O U tu C O o co 3* 3* Cu p< 1 pa P C O fD p * rt p. • m rt X o 3 o* CL 3 3 09 < C O 3 fD PT? 3 * co O p . U c p« C co 3 Ml 09 3 b rt O O fD C fD fD r r 0 9 Cu C O p« 3 ••o Pr r p> fD fD fD £ rt fD 3 fD co H 3 3 pTT fD 09 WJ rt fD Ml Cu 3 3 cu Cu 7? rt O < fD • fD p-» N fD fD P« 3 CL PC U 3 09 £ 09 3 <D O fD CL Pt 3 n P « CL 3* "C n rr 3" 3* pr r 3 fD C O fD r t r t fD 09 fD CL P3* O fD 3 * Pt r t 3 3 p« 3 -s <: •* P-* O 3 fD fD p P» 3 CL 0 9 0 9 r r fD fD fD 3 O 3" C fD r t N r t fD P » p-1 l _ i . tu o ö 3 3* O r r o CL O fD M 09 fD P" Pl_i.3* co rr p i • . c u 3 3 * H l CL CL C 3 fD N CL fD fD P .N 3 co P O CL 3 3 * fD C U 3 fD\ Pt fD fD\ P1 3 c C O prt L a . 7? fD 3 < • < 3 fD rr 3* fD rt • CS 3 pL u .fD O 3 -t r r O TT a N ^ C U 3* C U N tu fD p-> p i 3 CO t . • TT O O1 pN C fD P 1 N fD p. 3 3 09 fD 1 3 P pfD rt s: pO i_i.1 O 3 O 3* 3 fD N CL fD fD o fD CL • PÖ fD rt 3 3 C U • Pö tu co H .3 Pt» ( _ i . <t> (u <-i fD 3 N r| r t O i—' n > (ü <-t P« 3 3 09 O CL 00. O fD r t fD 3 Cu CL 3 rr Hp. C O TT 09 • fD 1 UJ fD rr 3 Z c a O C C P.CL p ( co fD Cu rr Cu fD 3 P 1 fD C O Cu rr t-j. C (-"• rr • < < • • P . r t co 3* 03 (ü r t 0) i—• E K fD 09 =r n > rt r t 09 N fD fD < fD 3 O O 09 •1 3 N 09 fD C U C U N 3 p-> P" 09 fD 3 • (_>. CL fD N P> fD l_i.pp « r t «_i.H .. Pti TT rt fD fD fD Pt P .J .rt t_i.O 3 fD 3 * rr 09 N fD 0 9 fD 3 1 fD P cr M l N PPC l_i.O 3 C O O o M P{ fD C O 09 fD r t fD 3 fD 3 co O W rt pf fD fD C U CL l-< C U P.P . CL fD H 3 p 09 fD 3 co rt fD rt 3 ro S o V 09 fD rt> 3 co rt N P » rr O P1 3" p« rt fD Ml rt c • ^^ •• o fD 09 p PX» 13 fD cr 3 ' o * CL fD Cu 09 3 P' fD rt fD c: 3 co rt • 2? .cr fD fD O r r P< c fD p> P* p> I_I.P . • rr O P. TT co TT fD fD C cr fD Pt co fD rr 3 3 fD tu co r t 3 rt e P « <r Pt O C fD C rt C O N CU r r P> 3 M cr !_. O P.3 P-" O co 3 " H o r r co 3 * fD tu 3 O 3 c u P-" CL r t P.1 rr PCL c O £ sr C U fD C U rr pj cr fD CL rt p« r r o .C O S U 3 O 3 09 co rt ta. • U O C C U *• s: P 1 TT P co itj <_i. 3 co K p- P « co CU C O Cu cr 3 co 09 fD 09 fD o P 1 o 3 (D a C U C U p{ < fD 3 fD • o o 7C 3* 3 S C fD p.09 3 fD fD CO (U co C O co p * pt r t fD Po CD O 3 3*09 fD 3 p.C 3 3 CL O fD O co fD 3 CL fD e £ 3 •• > •• • < (_.

zonder uitzondering. Slaapmiddelen moet men absoluut nooit gebruiken. dat wel! 36 . Het hangt er vanaf of jullie dat willen èn of ik nog leef. Ik kan ook sterven. Iedereen die een weg gaat heeft er last van. Men moet alleen nooit allopathische medicijnen gebruiken.is. Het is het rood in de tekening. bijvoorbeeld lindebloesem. Het middel tegen angst is de hulp van de engel. Dan wordt alles verstoord. Dit is onze laatste avond en jullie hebben veel huiswerk. Ik kan dit ook helemaal niet weten. Ik kan alleen maar garanderen dat ik met beide benen op de grond sta. Mijn engel weet het uur van mijn dood ook niet. Wij kunnen dat ontspannen. Het is het grootste mysterie. De engel kan niets wegnemen als wij allopathische middelen gebruiken. Kruiden zijn altijd goed. Dat betekent dat ik gezond ben. Op zijn vroegst beginnen wij weer op 10 oktober. Dat weet ik niet.

SYLLABUS VAN DE PINKSTERBESCHOUWING 1) Oerpinkster: Twaalf koren van Cherubijnen als kring om de Troon van de Vader. 2) De kosmische zieleruimte ontstaat: De Logos wordt tot Offer-lam. die later "Adelaar" wordt genoemd. wat buiten is binnen — De zieleruimte — kosmische Adem. inde omtrek("Christus-Wille _ im Umkreis in Weltenrhythmen Seelen be*FP gnadend" Rudolf Steiner"). is boven. Hij begint zijn passieweg: het dalen van de zeven ^*"~ £ ) -^"X trappen van de hiërarchische ladder f f' ~\ f \\ (die later de Jakobs-ladder wordt ^ V^ i V) ^^ genoemd). Het zaad voor de verste toekomst wordt gelegd: de eersten zullen de laatsten zijn in hun verlossing en opstanding. vurige wereld-woord van de Zoon. ^ Maagd en Weegschaal (zoals ze later bekend worden) zijn de dragers van het Woord(brood). (\ Stier. Eén van de twaalf. Tweeling. Zij zijn bezield door hun Offer-kracht (Wijn)en stralen deze kracht om zich heen. overkoepeld door het koor van Serafijnen (Geesten van de alles omvattende Liefde). Kreeft. die de tijd in zijn zevenvoudige ritme baart. de Ram (lam). Een harmonische samenklank van alle twaalf oer-tonen van de Logos. Wat binnen is is buiten. Het eeuwige en het tijdelijke wordt getoond: Deus en Deus-inversus. wat boven is beneden. Deze zeven. In zijn koor ontstaat een splitsing (een oersplitsing) die aan ons later als de tegenstelling Adelaar-Skorpio wordt geopenbaard. Wat beneden is. IL 37 . in hun midden als 13e kracht: het scheppende. Er ontstaat ^^ een soort kosmische voetwassing: levens^—^— water. zingt zijn eigen "lied"dat de rest overstemt. Leeuw.

Geboorte van de liefde. 1).Goethe 21) verduidelijkt in band 1 van Wilhelm Meister Paedagogische Provinz. ook kommunie. die een vorm van de pinksterimpuls is. laat de 6 lotusbloemen van ons lichaam met levenswater vullen en de nieuwe wijn ontstaan. Sindsdien is dat de vorm van alle sociale verhoudingen. het voorhoofd (Ram). 2) de Vlammen op de individuele hoofden.3) In de sfeer van de aarde. b) tot het lagere. een maaltijd met hem. Later in zijn inkarnatie als Augustinus 2) komt in zijn ziel een machtige kracht van wroegingen (zie "Confessiones" en "De doctrina Christiana" ). Zijn offer-Bloed is nog niet gevallen op de aarde .maar nog niet tot en met de Weegschaal. het lichaam van Christus in kiem. c) tot de omtrek. 38 . in de menselijke mikrokosmos komt nu de realisatie van de twee oer-pinksterimpuls en. 7) De twaalf apostelen en de moeder als dertiende. tot het bewust gebruik van de ruggegraat. d) tot zijn eigen ware goddelijke wezen. deze viervoudige liefde of Ehrfurcht. 4) Vermenigvuldigen van het Brood. namelijk de bruiloft te Kana. 3) de gemeenschappelijke taal. een soort van herhaling van het "Oerpinksteren" (zie nr. het zich ontrouwen van de' Hart-Lotusbloem als orgaan van kommunie met de natuur. dan is Christus de derde. Dat zijn de lotusbloemen of chakra's. Hij ontvangt van Christus Jezus de kommunie(brood gedrenkt in wijn) wat voor hem de dood betekent. Wanneer twee of drie in Mijn naam bijeenkomen. strottehoofd (Stier) etc. Een driedelige impuls: 1) "Wind" van de geest.Door de bemiddeling van de Moeder geneest Christus de roes van de dionysische mysteriën (ziekte door misbruik van kundalini). Dageraad van Pinksteren. echter nog niet als bewuste impuls in het Ik want Zijn uur is nog niet gekomen.van het kind. 8) Koning Arthur-ronde. vader en engel. Het is de leer van de viervoudige Liefde: a) tot het hogere. In de mikrokosmos neemt Judas deze taakop zich. 6) Emmaüs-gangers: de intieme ontmoeting met Christus. Ook moeder. De levensboom wordt nog onttrokken. Eén van de twaalf gaat een negatieve weg. Een gemeenschap op de twaalfheid gebaseerd (Genade). 5) Laatste Avondmaal.

Wij. evangelie waar 12 poorten.Het kosmisch ziekenhuis dat de taak zal hebben de "bokken" te genezen. omhullen of kleden. 11) Matteüs 25.9) Graalsburcht met de zieke Amfortas. 12)Het hoogste aspekt van het pinkster-feest is de "bruiloft" tussen Christus de bruidegom en de mensheid als bruid(zie de hoofdstukken 21 en 22 van de Apokalypse van het Joh. 39 . 12 fundamenten en paarlen zijn).als mensen zijn verantwoordelijk voor de toekomst van de aarde. zijn zes zielesituaties. Hun "goedheid" moet de gelegenheid hebben om beter te worden. "Ik was dorstig".Zij zijn de grondslag van de witte magie en openbaren het 11e aspekt van de pinkster-impuls. De zes handelingen van Liefde (spijzigen. te drinken geven. als de roeping voor het Nieuwe Jeruzalem. die hij in de harten legt als inleiding van de Weihnachtstagung. in hart opnemen. moet altijd groeien.Dit is het opstandingslichaam van Christus makrokosmisch gezien. Christus wijst daarom de "bokken" af. 10) "Weihnachtstagung" na de brand van Goetheanum 1923/ 1924 in Dornach met de grondsteenspreuk als uitgangspunt en basis. genezen en in de gevangenis bezoeken) hebben te maken met stralingen van de zes lotusbloemen (de zevende op de top van het hoofd is de behuizing van onze engel). maar dynamisch.De mensheid heeft dit lichaam gebouwd(zie voordrachten van Rudolf Steiner: "Christus und seine Hullen" (Köln 8 mei 1912). De figuur pentagon dodeakaeder noemt Rudolf Steiner "Liebes-stein". om ze aan de zorg van de "schapen" toe te vertrouwen. De Hel wordt afgeschaft. 0 ) en de "Graal" als derde. Scheiden van schapen en bokken als profetie van het laatste oordeel. Het Goede is zoals de liefde niet statisch. "Die Mission der Erde" uit der Zyklus "Der irdische und der kosmischer Mensch" (Berlin IA mei 1912) en de derde voordracht 30 mei 1912 Norrköping (Zyklus "Theosofische Moral")). "ik was hongerig". etc. Onze hartlotusbloem is in dialoog met het wereldhart. 12 engelen. die Christus plaatsvervangend op zich neemt. Rudolf Steiner de grote inaugurator.'^J. de zoekende Par— sifal .

de middeleeuwse graalsage is beschreven door Chrétien de Troyes (franse versie) en door Wolfram von Eschenbach (duitse versie) 11) Zarathoestra. de innerlijke en uiterlijke twaalfvoudigheid". 19) Claude Debussy 1862-1918 40 . Driebergen 1972 4) Matteüs evangelie 26:26 5) Dionysus.3ewerkt door Vincent P.TOELICHTINGEN 1) Rudolf Steiner 1861-1925 grondlegger van de Anthroposofie 2) Aurelius Augustinus 354-430 kerkvader 3) "Het innerlijke oor. onder dezelfde naam werkte hij in een latere inkarnatie + _ 600 voor Christus ook in Perzië 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Matteüs evangelie 25:35.36 Matteüs evangelie 25:40 Deze syllabus is in dit boek opgenomen Dr. Stefan Lubienski. Valentin Tomberg 27 febr. Driebergen 1974.48 7) Rembrandt van Rijn 1606-1669 8) Matteüs evangelie 18:20 9) Koning Arthur legendarische keltische koning uit de 9e eeuw 10) Parsifal. Stefan Lubienski. nederlandse bewerking: "30 beroepen en 1 roeping" Uitgeverij Westerkappel. Griekse god van de wijn 6) Johannes evangelie 6:35. Lebenserzahlung eines polnischen Künstlers und Suchers". Gorkum.24 febr. Loosjes. perzisch ingewijde +_ 5000 voor Christus. 1973 Oscar Marcel Hinze 1933 Stefan Lubienski verbleef van 1921 tot 1926 in Japan "Vor der Schwelle. 1900 .

20) Christian Morgenstern 1871-1914 Duitse dichter 21) Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 41 .Frans componist. "Des pas sur la Neige" is de zesde prelude uit de eerste bundel preludes.

WERKEN VAN STEFAN LUBIENSKI TONEELSTUKKEN: PRZEDPROZE . .(Voor de Drempel). SWIT . Miejsce Piastowe 1937. vertaling door Mila Teernstra-Lubienski. Dramatische trilogie. idem duitse bewerking Gerd Knoche 1935 CZARNY RYBAK / NA MORZA I ZIEMI RUBIEZY (De Zwarte Visser / Tussen Land en Zee).Przed Czasem (In het Begin der Tijden). .(Opstanding). . .Zaproze (Op de Drempel). toneelspel met muziek.MorgenrBte. idem. Amstelveen 1932 42 . .(Morgenrood).Wskrzeszenie (Overwinning van de Dood). toneelballade in de stijl van een Japans No-drama. met muziek en eurythmie. tragedie met muziek. latere versie.Op de Drempel. idem versie van 1930.Ueber die Schwelle. 1939 (oplage vernietigd). duitse bewerking Gerd Knoche Berlijn 1937.Tussen Zee en Land. vertaling door Hila Teernstra-Lubienski Amstelveen 1983 ZMARTWYCHWSTANIE . idem versie van 1917. idem. mysteriespel met muziek in drie delen. Warschau 1935 (Gebethner und Wolff) . Miejsce Piastowe. Warschau 1936 (Gebethner und Wolff).Auferstehung. . . idem duitse bewerking Gerd Knoche Berlijn 1939 (oplage waarschijnlijk vernietigd).

Befreiüng.. Voorts zijn er twee niet vermenigvuldigde eenakters. Warschau 1927 (Gebethner und Wolff).Le Pêcheur Noir / Entre la Terre et les Eaux. inhoud vgl. EckwMlden 1964. VOM DENKEN ZUM SCHAUEN. het gedicht "Der Opferpfad". . WYZWOLENIE . HET NIEUWE TESTAMENT EN DE MODERNE MENS. Driebergen 1972 VOR DER SCHWELLE. idem duitse bewerking Rudolf Walliser. idem franse versie. Basel 1959 (BlUtter fUr Anthroposofie) DIE ZWEI GESTALTEN DES ST-CHRISTOPHORUS. vgl. Amsterdam 1966. hollands. 7 POLENS GEISTIGE BESTIMMUNG. Driebergen 1964.(Bevrijding). Doorn 1949. zijn kunst. gelijknamige tweede deel van "Opstanding". te weten "Ahasverus". vgl. Driebergen 1974 HET PAASMYSTERIE Driebergen 1974 43 . Amsterdam 1949. Japan. Basel 1964 (BlStter fur Anthroposofie) DER MENSCH ALS TRAEGER DES 12-FACHEN WELTENWORTES Driebergen 1964 HET INNERLIJKE OOR. 5 VAN MENS TOT MENSHEID AAN DE HAND VAN HET NIEUWE TESTAMENT Doorn 1949. Witte Molenreeks nr. "Morgenrood". Witte Molenreeks nr. LEBENSERZAEHLUNG EINES POLNISCHEN KUENSTLERS UND SUCHERS. frans en duits en "Offerweg". ANDERE PUBLICATIES: MIEDZY WSCHODEM I ZACHODEM (Tussen Oost en West). muziek en het No-theater.

Het archief van de nagelaten werken van Stefan Lubienski wordt beheerd door mevrouw Mila Teernstra-Lubienski. Gorinchem 1981. Uitgeverij Westerkappel. Het archief is toegankelijk na telefonische afspraak. Driebergen 1975 WIEDERVERKOERPERUNG ALS ENTSCHLUSS. cyclus van 6 voordrachten gehouden in het voorjaar van 1975 te Amsterdam. 1181 LN Amstelveen. Uitgegeven door de Stichting Stefan Lubienski. Driebergen 1974 WITEK. LevenserzHhlung" door Vincent P. LUSIA EN GRIMBAARD DE WOLF. 1983.EIN NORDISCHES MAERCHEN. Cyclus"van 6 voordrachten gehouden in het voorjaar van 1974 te Amsterdam. voordracht gehouden te Den Haag in 1969. Telefoon 020-418271. In voorbereiding bij de Stichting Stefan Lubienski. Bijna alle gedrukte en vermenigvuldigde werken zijn in drie staatsbibliotheken aanwezig: 1) Jagiello-Bibliothek te Krakau (Polen) 2) Polnische Bibliothek. Van Heuven Goedhartlaan 576. Nederlandse bewerking van "Vor der Schwelle. DE TWAALF ZINTUIGEN. DE MENS ALS KRUISDRAGER OP ZOEK NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN. Paris VI 3) British Library. 6 Quai d'Orléans. Loosjes.C. Driebergen 1976 30 BEROEPEN EN 1 ROEPING. DE LIEFDE VOOR HET ONVOLMAAKTE. HET WEZEN VAN DE WARE ONTMOETING."Gr. 1982. Russelstr. Driebergen 1975 GRAJEK VLICZNY (De straatvedelaar van Toledo). TeernstraLubienski. London W. nederlandse vertaling: M. Driebergen 1975 Ook gepubliceerd in Lemuria nr. Uitgegeven door de Stichting Stefan Lubienski. 10 DE WARE ANTHROPOS TUSSEN GELOOF EN HOOP. 44 .

: 5390996 Banknr. De uitgaven van de Stichting Stefan Lubienski zijn te bestellen op onderstaand adres: De Stichting Stefan Lubienski Noordswegje 5 7986 PN Diever Tel. literaire en muzikale werken van Stefan Lubienski. : 341867837 (Rabobank Meppel) t. Er zijn diverse publicaties in voorbereiding. 05219-8222 Postgironr.De Stichting Stefan Lubienski heeft als eerste doel het verbreiden en uitgeven van de filosofische.n. de Stichting Stefan Lubienski 45 .v.

Uitgever : De Stichting Stefan Lubienski 1984 Houtsnede op de omslag: S. Mrozewski Foto Stefan Lubienski : Wacek Sledziewski Samenstelling Typewerk Druk : Cecile van Spronsen-Sytstra : Marrigje 'Riemens-Dijksma : Racmo Meppel Alle rechten voorbehouden 46 .

.

meditaties over geometrische figuren In dit bock worden heden. Het mysterie van pinksteren is de herkenning v a n de innerlijke ontwikkeling en mogelijkheden van de ander.uhicnski . tot welke stroming hij ook behoort. Ook in deze voordracht getuigt Stefan Lubienski v a n een groot universeel inzicht: door ons onbevangen te verbinden met de medemens. verleden en toekomst van a a r d e en kosmos in s a m e n h a n g met hel pinkstermysterie uitgewerkt. Verschillende meditatie-oefeningen worden d a a r n a a s t uitvoerig besproken. ISBN 90 .1976 Het twaalfvoudig pinkstermysterie.70865 .Stefan Lubienski 1893 . Centraal s t a a t hierin zijn originele en creatieve uitwerking van Anthroposofie van Rudolf Steiner. kunnen wij de innerlijke taal v a n de a n d e r leren spreken. Hef werk van Stefan Lubienski berust enerzijds op a u t h e n t i e k e spirituele ervaringen en anderzijds op o m v a t t e n d e studies v a n verscheidene esoterische stromingen.03 .-'5 Ken nilK»v<' vim de stichting Stefan I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful