Hinahangad

W.A. Garcia
MGA TAUHAN: Body Guard (Darrielle) Adranno,Ama ni Darrielle Cecilia, Ina ni Darrielle, may kapansanan Radii,matalik na kaibigan ni Darrielle Rego, kaibigan ni Darrielle mula pagkabata Mike,Mayor Ren,kaibigan ni Darrielle at Rego Niro , naging kaibigan ni Darrielle na tumulong sa kanya Princess, anak ng presidente Jesse,anak ng presidente

FULL SCRIPT N ar r a t or : No o n g u n a n g p a na h o n , m a y ro o n g p am i l y a s a i s a n g l i b i b n a l u g a r , a n g pa m i l y a Marquez. Mahirap lang sila’t siya’y hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Ang alkalde mayor na

n a m a m a h a l a r o o ’ y i s a n g b a n t o g n a p o l i t i k o a t m a h u s a y s a p a g l u t a s n g k r i m e n . Tu n a y n g a n g si ya ’ y ma ta pa t. I to m ar a hil ang da hila n kung bak it ma ra m ing ba nta sa buha y niya . Ma ra m i na siyang naging body guard, at isa na rito si Darrielle. Bagamat ganito,hindi yan naging hadlang sa kanyang balak sa papasukang tungkulin. Sa kabila ng lahat, siya’y nagsikap, si Darrielle, maginoo’t magalang.

U n a n g Ta g p o
(Sa bahay ng pamilya ni Darrielle) D a rr i el l e: ( n a gla la ka d ka sa ba y si Rego ’ t siya ’ y na pa lu h o d) A k in g am a ’ y a la na n g tr a ba ho , bao n ka m i sa uta ng, m insa n nga ’ y na hihiya ako ng sam bit in na a ng am a ko’ y la si ngge ro , ina y ko’ y tila hind i na m aka a ho n sa ka ma ng hin ihiga a n niya , (um upo ’ t na pa yuko ) bunso ko ng kapa tid ay n a m a t a y n a , s i P r i n c e s s n a m a ’ y h i n d i k o n a a l a m a n g g a g a w i n … Pa a n o n a k a y a ? Rego: Darrielle, tutulungan kita. D a r r i e l l e : Pa a n o ? Rego: `Di hamak ngang mayaman kami,kung kaya’t matutulungan kita,bibigyan kita ng pera. D ar ri el l e: Hindi ko m a ta ta ngga p a ng per a ng ga ling sa pa w is niyo … Rego: Ngunit…

Darrielle: Iwanan mo muna ako’t mapag-isa sandali… Rego: Sige… Narrator: Nagmatigas siyang hindi tumanggap ng pera ng iba… at sa `di kalayuan napagalaman niya ang isang trabahong maari niyang pasukan.

I k a l a w a n g Ta g p o (May makikita si Darrielle na poster) Darrielle: Body guard ni mayor, puwede ako diyan! Narrator: Agad-agad niyang kinuha ang mga contact numbers at address ng opisina’t pupuntahan niya ito kinabukasan.

Nung siya’y pauwi na, labis ang naramdaman niyang hapis at pagod,ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pananabik na wikain sa kanyang mga magulang ang trabahong papasukan,nang bigla na lang siyang nahold-up ng armadong kalalakihan, binugbog at iniwang tigang… nakita si ya n i Ren a t agad siyang inuwi sa kanilang tahanan. (iaakto)

unang pahina

I k a t l o n g Ta g p o A d r a n n o ( A m a n i D a r r i e l l e ) : O , n a p a r i t o k a Re n ? R en : E to po , ka sam a ko si D ar ie lle … Adranno(Ama ni Darrielle):Bakit mukha siyang basang sisiw? R en : E wa n ko po , si ya ’ y nak ita ko la m a ng, nakaha ndusa y a t na g- iisa . Adranno(Ama ni Darrielle): O sige, siya’y iwan mo na’t baka maabala ka pang husto. Ren: Sige po,Ingat. ( a a lis si Ren )

I k a a p a t n a Ta g p o N a r r a t o r : Pa g k a a l i s n i Re g o ’ y n a g i s i n g n a s i D a r r i e l l e . P i l i t s i y a n g b u m a n g o n a g a d n a t i l a ’ y hindi man lang siya nagalusan,at agad niyang ipinaalam sa kanyang ama’t ina na gusto niya m a g i n g b o d y g u a r d n g k a n i l a n g m a y o r. Cecillia(Ina ni Darrielle): Anak, sigurado ka ba sa nais mong pasukan? Mahirap ang trabahong ‘yan. D ar ri el l e: Ga ga w in ko po ito upa ng m a ia ho n ta yo sa kahir a pa n, pa gi igiha n ko , ito ’ y isa ng ma lini s na tra ba ho , gusto ko ‘ to. A r d an n o( A m an i D ar r i e l l e ) : Ku n g d i y a n ka ma s a y a ,w a l a n a ako n g ma g a ga w a p a…

ikalawang pahina

I k a l i m a n g Ta g p o N arr ator : Pinun ta ha n ni Da rr ielle ang ma yo r , na ta ngga p siya ’t pina gl ingkur a n ang ma yor ng kanyang buong husay sa loob ng limang buwan, nagulat siyang isang araw, nalaman niyang nakulong ang kapatid niya,positibo ang kapatid niyang si Princess sa droga at

miyembro pa pala ng akyat bahay gang. Gusto niya puntahan ang kapatid niya ngunit sa k a s a m a a n g p a l a d , h i n d i s i y a p i n a y a g a n n g m a y o r.

M ay o r : H i n d i k a p u w e d e n g a y o n , m a y i m p o r t a n t e n g l a k a d t a y o , k e l a n g a n a k o d u n , i m b i t a d o t a y o s a b e r t d e y p ar t i n g a na k n g Pre s i d e n t e… D ar r i e l l e : Ma a wa p o ka yo. Kel a n g a n ko d i n po n g p u n t a ha n an g k ap a t i d ko. M ay o r : Ta r a n a …

( S a Pa r t y ) D ar ri el l e: Anu na ka ya na ngya r i sa ka pa tid ko ? M ay o r : B a k i t b a a l a a l a n g a l a a l a k a s a k a p a t i d m o ? Darrielle: Nakulong po kasi siya kanina… M ay o r : B a k i t , a n o b a n g n a g a w a n i y a ? D ar ri el l e: Miye m bro siya ng akya t- ba ha y ga ng. M ay o r : G a n u n … H i n d i n a l a n g s i y a s a n a s u m a s a l i n g g a n u n …

(lalapitan sila ng anak ng presidente) J ess e: O , ba k it a ng lungko t niyo na ma n di ya n, kuha ka yo pa gka in dun o … M ay o r : S i g e , k u k u h a n a l a n g k a m i m a m a y a … J ess e: O sige , ba sta ha , ` pa g m a y ke la nga n la ng ka yo taw a gin niyo ako … (Natulala si Darrielle kay Jesse) M ay o r : B a k i t k a n a m a n t u l a l a d i y a n ? Darrielle: Kamukha po niya ang aking kapatid… Kamukha po niya talaga… M ay o r : G a n u n b a ? Te k a , s e r y o s o k a b a ? Darrielle: Opo, seryoso ako… (Mapapatingin si Darrielle sa mga taong mukhang may masamang balak) Darrielle: Excuse me po muna… M ay o r : S i g e … (Pupuntahan niya ang mga taong iyon)

ikatlong pahina

I k a a n i m n a Ta g p o Narrator: Namataan niya sa `di kalayuan ang ilang mga taong tila nakatutok ang baril sa mayor, nilapitan niya ang mayhawak ng baril..

(biglang agaw ng baril kay Radii) R ad i i : I ba l ik m o sak in a ng bar i l ko. D a r r i e l l e : Ay o k o ! Radii: Ibalik mo na sabi eh! (Napatitig si Darrielle sa baril at napatingin din ng matagal kay Radii) (Nagsidatingan ang mga kasama ni Radii) K a s a m a n i R a d i i ( 1 ) : Ta r a ! Kasama ni Radii (2): Sige… Kasama ni Radii (3): O, eto nakapuwesto na ba lahat? Kasama ni Radii (2): O,paputok mo na… (biglang nagpaputok sa ere) (BANG!) (Na pa tingin si Darr ie lle sa m a la yo par a ma k ita kung saa n na gm ula a ng pa gputok ng bar i l) Darrielle: ha… Anu yun…?

K a sa m a ni R ad i i ( 1) : Ra dii , sige na … ( pa bu lo n g) Radii: Ahh… (Nagaalinlangan) Kasama ni Radii (2): Ano pa hinihintay mo… Bilis… (natulala sandali) R a d i i : Ay o k o s a n a n g g a w i n t o … H a y y … ( s a b a y h a m p a s n i R a d i i n g b a r i l s a b a t o k n i D a r r i e l l e ) (Nawalan ng malay si Darrielle) (itatapon si Darrielle sa ilog,makikita siya ni Niro.) Narrator: Si Darrielle ay itinapon ng mga masasamang loob sa may ilog. Nakita siya ni Niro at agad iniahon. D i n a g t a g a l , n a g s i d a t i n g a n a n g m g a S WAT

ikaapat na pahina

I k a p i t o n g Ta g p o ( N a g s i d a t i n g a n a n g m g a S WATs a l u g a r n a n a w a l a n n g m a l a y s i D a r r i e l l e ) (tumakbo ang mga kasama ni Radii) (Ilang minuto at may nagsabing may bomba sa ilalim ng isang lamesa) S WAT ( B o m b E x p e r t ) : M a g s i l a b a s p o m u n a t a y o d i t o s a r e c e p t i o n … M a y b o m b t h r e a t p o . Please, safety first. (Nagsilabasan ang mga tao) M ay o r : N a s a a n n a k a y a s i D a r r i e l l e ? H m m , t a w a g a n k o n g a s i y a . Ay , c a n n o t b e r e a c h . Naku,napano na kaya siya? Hala naiwan siya sa loob! (sabay nagising si Darrielle at lumabas na) (Boom!) (Biglang sumabog ang bomba)

(Nakita ni Niro si Darielle) Niro: Hala… (Binuhat ni Niro si Darrielle at idinala sa kanyang bahay)

I k a w a l o n g Ta g p o Narrator: Kinabukasan, nagising Darrielle: Nasaan ako… N ir o: A ndito ka sa ba ha y ko , na k ita k ita sa m a y ta bing- i lo g. Ako nga pa la si Niro , muna tumira dito pansamantala… Darrielle: Ako naman si Darrielle, maraming salamat ah,napakabait mo naman… N i r o : Wa l a n g a n u m a n , S i g e m a g p a h i n g a k a m u n a … Pwede ka na si Darrielle…

Narrator: Mula nun, wala nang kakilala si Darrielle na nakakita pa sa kanya. Ang akala ng lahat ay patay na siya. Ngunit ang kanyang mga pamilya ay naniniwala pa rin na buhay siya. Pa g k a l i p a s n g i l a n g t a o n , n a k i t a n i Re g o ’ t Re n s i D a r r i e l l e .

ikalimang pahina

I k a - s i y a m n a Ta g p o (Na gla laka d si D arr ie l le , nakayuko a t muk ha ng ma tam la y) R ego : Ren , si D arr ie lle ba yu n ?

Ren: Imposible yun kasi patay na siya, tsaka ilang taon na nating di siya nakikita no… R e go : Ti g n a n m o kas i ! Hi n d i ako p we d e m a gkam a l i ! R e n : I k a w ? Ke l a n k a n a m a n n a g i n g t a m a ? ( N a d a p a s i D a r r i e l l e , n a k i t a n g a s i y a n i Re g o a t h i n d i s i y a m a k a p a n i w a l a ) D a r r i e l l e : ( Tu l a l a , s u m u s i g a w ) R a d d i ! N a y , Ta y , A s a n n a k a y o ? ( P u n i t p u n i t n a a n g d a m i t ) Rego: Siya nga yan. Ren: Hindi naman kapani-paniwala ang sinasabi mo, tumigil ka na nga. Matagal na siyang

patay, ano ka ba? (umalis na sila) (Habang naglalakad si Radii, napansin niya si Darrielle at napatingin sila sa isa’t isa) Radii: Darrielle? Darrielle: Ako nga… (napayakap) R a d i i : K a m u s t a k a n a ? Pa t a w a r i n m o a k o s a m g a k a s a l a n a n k o s a y o … m a b u t i b u h a y k a p a … D a r r i e l l e : O k a y l a n g … Tu l u n g a n m o a k o … R a d i i : T i g n a n m o n g a s a r i l i m o , m u k h a k a n g b a s i n g s i s i w … Ta r a s a m a k a m u n a s a k i n .

ikaanim na pahina

N arr a tor : Si D arr ie l le , ma su w e r te n ga at na k ila la siya n i Ra dii. Na gta ta ka ba kayo ku n g a n o n a n g y a r i s a p a m i l y a n i D a r r i e l l e ? Pa g k a r a a n n g i s a n g t a o n n g p a g k a w a l a n i D a r r i e l l e a y b i n a l a k ni Pr incess na tuma ka s sa bila nggua n, siya ’y na bigo a t na ba r il ng puli s da hil sa kanya ng karahasan. Sa tagal ng pagkawala ni Darielle, hindi makapaniwala ang ama’t ina ni Darrielle sa m ga na ngya r i. I na ta ke a ng am a niya sa puso. Na iw a n a ng ka nya ng ina na ma g- isa na la ng sa b u h a y. ` d i n a g l a o n n a m a t a y d i n a n g k a n y a n g i n a d a h i l s a l a b i s n a p a g i i s a . N a g i n g m a h u s a y n a p o l i t i k o n g m a m b a b a t a s s i Re g o ’ t Re n , s i n i k a p n i l a n g m a n a g o t a t h a n a p i n a n g m g a s u i c i d e bomber sa araw ng pagkawala ni Darrielle. Hanggang ngayon, hindi parin nila sila nahahanap.

Ika-sampung tagpo Darrielle: Napakabait mo talaga, salamat. R a d i i : Wa l a y u n … O b a k i t k a t u l a l a ? D ar r i e l l e : Ti g n a n mo ako , m uk h a ako n g wa l a n g ku we n t a , w a l a n g s i l b i … wa l a n g p a k i na b a n g . Ku n g sa ka ling ma y m aka k ita pa sa k in do o n sa luga r na m ing ba ka kung a nu- a no na la ng sa bih in nung mga yun… R ad i i : Hindi no , wa la ng ta o ng wa la ng kuwe nta , m a la la m pa sa n mo r in ya n. A ng ting in ng iba ng ta o sa yo ’ y di nam a n m aha la ga ,a ng im po r ta nte ay kung a no a ng ting in m o sa sa r ili mo , yung pagkakakilala mo sa sarili mo,dahil alam mo, wala namang higit na nakakakilala sayo kundi ikaw lamang at ang Diyos na lumikha sayo. Darrielle: Salamat. (napangiti)

N a r r a t o r : T i n u l u n g a n n i R a d i i s i D a r r i e l l e n a m a g b a g o n g b u h a y. H u l i n a n g a l a n g n u n g n a l a m a n niyang wala na pala ang pamilya niya. Si Radii ang kanyang naging sandalan sa lahat ng problema. Sila ay nagturingang partners in life. Di nagtagal umasenso na din si Darrielle.

Nagkatuluyan sila ni Radii at naging maganda ang kanilang buhay, naging mayaman sila. Pa t u n a y l a m a n g n a h a b a n g m a y b u h a y , m a y p a g - a s a , a t d i y a n n a p o n a g t a t a p o s a n g a t i n g kuwento,

Wakas.
Huling pahina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful