Navarathri Chanting

Navarathri
Chanting
Stotrams
Compilation
Stotrams
Compilation
(in
Sanskrit/Devanagari)

Almost all the stotrams can be found in this website in several languages, see
http://www.vignanam.org/#&panel1-2 (see also Instructions at the end).
http://www.vignanam.org/veda/lingashtakam-devanagari.html

Table of Contents
Stotram
Name
Page No.
1.
Mahishasura mardini
2
2.
Durga Sapta sloki (Jnaaninaam api..)
6
3.
Devi Mahatmyam (Yaa Devi Sarva bhooteshu..)
8
4.
Annapooruna Stotram
13
5.
Devi Khadgamala Stotram
15
6.
Devi Kshama (aparadha) Prarthana Stotram
22
7.
Kanakadhara Stotram
25
8.
Ashtalakshmi Stotram
29
9.
Mahalakshmi Ashtakam (Namastestu Mahaamaye..)
33
10.
Mahalakshmi Ashttotarashata Namavali
34
11.
Saraswati Stotram (Yaa Kundendu..)
38
12.
Saraswati Ashttotara Shata Nama Stotram
41
13.
Saraswati Dwadasha Nama Stotram
47
14.
Lingaashtakam
54
15.
Bhagyada Lakshmi Baramma (song)
56
16.
Saraswati Prayer (on Saraswati Pooja day)
61
Lalitha Sahasranamam and Soundarya Lahari DAILY. (Optionally chant
Durga, Shree Sooktams.) Some Saraswati Sooktam mantras included in
No. 16. Mantrapushpam, Pancaksharee, Govinda namavali in the end.
Page | 1

ll ॐ गं गणपतये नमः ll
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूयय समप्रभ l
ननर्ववघ्नं कु रु मे देव सवय कायेषु सवयदा ll

https://scontent-b-ord.xx.fbcdn.net/hphotosprn1/535884_10151692217804527_732446356_n.jpg, see also
https://www.facebook.com/Ourgitagroup

AGAJAANANA PADMAARKAM GAJAANANAM AHARHISHAM l
ANEKADAM TAM BHAKTAANAM EKADANTAM UPAASMAHE ll

अगजानन पद्माकय म् गजाननम् अहर्वनमम् l
अनेकदम् तम् भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे ll
Page | 2

Sree Mahishaasura Mardini Stotram
Note tha verse No. 9 from the above website (Vadika Vignam) has been replaced with the version that I
am familiar with, which appears in some old texts that I have, and which most people chat.

अनय नगटिननन्दनन ननन्दतमेददनन नवश्व-नवनोददनन नन्दनुते
नगटिवि नवन््य-नमिोनि-ननवानसनन नवष्णु-नवलानसनन नजष्णुनत
ु े।
भगवनत हे नमनतकण्ठ-कु िु नबिनन भूटिकु िु नबिनन भूटिकृ ते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 1 ॥
सुिवि-हर्वषनण दुििय -िर्वषनण दुमख
ुय -मर्वषनण हषयिते
निभुवन-पोनषनण मङ्कि-तोनषनण कल्मष-मोनषनण घोषिते ।
दनुज-ननिोनषनण ददनतसुत-िोनषनण दुमद
य -मोनषनण नसन्िुसत
ु े
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 2 ॥
अनय जगदबि मदबि कदबिवन-नप्रयवानसनन हासिते
नमखटि-नमिोमनण तुङ-नहमालय-मृङ्गननजालय-म्यगते ।
मिुमिुिे मिु-कै िभ-भनिनन कै िभ-भनिनन िासिते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 3 ॥
अनय मतखण्ड-नवखनण्डत-रुण्ड-नवतुनण्डत-मुण्ड-गजानिपते
टिपु-गज-गण्ड-नवदािण-चण्ड पिाक्रम-मौण्ड-मृगानिपते ।
ननज-भुजदण्ड-ननपाटित-चण्ड-ननपाटित-मुण्ड-भिानिपते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 4 ॥
अनय िणदुमद
य -मिु-विोददत-दुििय -ननजयि-मनक्त-भृते
चतुि-नवचाि-िुिीण-महामय-दूत-कृ त-प्रमथानिपते ।

Page | 3

दुटित-दुिीह-दुिामय-दुमनय त-दानव-दूत-कृ तान्तमते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 5 ॥
अनय ननज हुङ्कृ नत माि-ननिाकृ त-िूम्र नवलोचन-िूम्रमते
समि-नवमोनषत-मोनणतिीज-समुद्भव मोनणत-िीज-लते ।
नमव-नमव-मुबभननमुबभ-महाहव-तर्वपत-भूतनपमाच-पते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 6 ॥
िनुिनुसङ्ग िण-क्षण-सङ्ग-पटिस्फु िदङ्ग-नित्किके
कनक-नपमङ्ग-पृषत्क-ननषङ्ग-िसद्भि-मृङ्ग-हताविु के ।
कृ त-चतुिङ्ग-िलनक्षनत-िङ्ग-घिद् -िहुिङ्ग-ििद् -ििु के
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 7 ॥
अनय मिणागत-वैटिविू-विवीिविाभय-दानयकिे
निभुवनमस्तक-मूल-नविोनि-नमिोनि-कृ ताSमल-मूलकिे ।
दुनम-दुनम-तामि-दुन्दुनभ-नाद-महो-मुखिीकृ त-नतङ् मकिे
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 8 ॥
सुिललना-ततथेनय-तथेनय-तथानभनयोदि-नृत्य-िते
हासनवलास-हुलास-मनयप्रण-तातयजनेनमत-प्रेमभिे ।
निनमदकि-निक्कि-निक्कि-निनम्वनन-घोिमृदङ्ग-नननादिते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 9 ॥
जय-जय-जप्य-जये-जय-मब्द-पिस्तुनत-तत्पि-नवश्वनुते
झणझण-नझनझझनम-नझङ्कृ त-नूपिु -नमनित-मोनहतभूतपते ।
नटित-निािय-निीनि-नायक-नािकनाटित-नाट्यिते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 10 ॥
Page | 4

अनय सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहि कानन्तयुते
नितिजनीिज-नीिज-नीिजनी-िजनीकि-वक्त्िवृते ।
सुनयननवभ्रम-िभ्र-मि-भ्रमि-भ्रम-िभ्रमिानिपते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 11 ॥
मनहत-महाहव-मल्लमतनल्लक-मनल्लत-िल्लक-मल्ल-िते
नविनचतवनल्लक-पनल्लक-मनल्लक-नझनल्लक-नभनल्लक-वगयवत
ृ े।
नसत-कृ तफु ल्ल-समुल्लनसताSरुण-तल्लज-पल्लव-सल्लनलते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 12 ॥
अनविल-गण्डगलन् -मद-मेदिु -मत्त-मतङ्गजिाज-पते
निभुवन-भूषणभूत-कलानननिरूप-पयोनननििाजसुते ।
अनय सुदतीजन-लालस-मानस-मोहन-मन्मििाज-सुते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 13 ॥
कमलदलामल-कोमल-कानन्त-कलाकनलताSमल-भालतले
सकल-नवलासकला-ननलयक्रम-के नलकलत् -कलहंसकु ले ।
अनलकु ल-सङ्कु ल-कु वलयमण्डल-मौनलनमलद् -वकु लानलकु ले
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 14 ॥
कि-मुिली-िव-वीनजत-कू नजत-लनित-कोदकल-मझजुरुते
नमनलत-नमनलन्द-मनोहि-गुनित-िनित-मैलननकु ि-गते ।
ननजगणभूत-महामििीगण-िङ्गण-सबभृत-के नलतते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 15 ॥
कटिति-पीत-दुकूल-नवनचि-मयूख-नतिस्कृ त-चन्ररुचे
प्रणतसुिासुि-मौनलमनणस्फु िद् -अंमल
ु सन् -नखसान्ररुचे ।
Page | 5

नजत-कनकाचलमौनल-मदोर्वजत-ननजयिकु िि-कु बभ-कु चे
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 16 ॥
नवनजत-सहस्रकिै क-सहस्रकिै क-सहस्रकिै कनुते
कृ त-सुितािक-सङ्गि-तािक सङ्गि-तािकसून-ु सुते ।
सुिथ-समानि-समान-समानि-समानिसमानि-सुजात-िते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 17 ॥
पदकमलं करुणाननलये वटिवस्यनत योSनुददनं न नमवे
अनय कमले कमलाननलये कमलाननलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव पिबपद-नमत्यनुमीलयतो मम कक न नमवे
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 18 ॥
कनकलसत्कल-नसन्िुजलैिनुनषिनत ते गुणिङ्गभुवं
भजनत स कक नु मचीकु चकु बभत-तिीपटि-िबभ-सुखानुभवम् ।
तव चिणं मिणं किवानण नतामिवानण ननवानम नमवं
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 19 ॥
तव नवमलेSन्दुकलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कू लयते
दकमु पुरुहूत-पुिीन्दुमख
ु ी-सुमख
ु ीनभिसौ-नवमुखी-दक्रयते ।
मम तु मतं नमवनाम-िने भवती-कृ पया दकमुत दक्रयते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 20 ॥
अनय मनय दीनदयालुतया करुणापिया भनवतव्यमुमे
अनय जगतो जननी कृ पयानस यथानस तथानुनमतानस िमे ।
यदुनचतमि भवत्युििी कु रुता-दुरुतापमपा-कु रुते
जय जय हे मनहषासुि-मर्ददनन िबयकपर्ददनन मैलसुते ॥ 21 ॥
Page | 6

http://www.scribd.com/doc/109912844/durga-sapta-shlokee-anddevi-mahatmyam
Page | 7

Page | 8

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 5
िचन: ऋनष माकय ण्डेय
देव्या दूत संवादो नाम पञ्चमोS्यायः ॥
अस्य िी उत्तिचटििस्य रुर ऋनषः । िी महासिस्वती देवता ।
अनुष्टुप्छन्िः ।भीमा मनक्तः । भ्रामिी िीजम् । सूययस्तत्वम् । सामवेदः ।
स्वरूपम् । िी महासिस्वनतप्रीत्यथे । उत्तिचटििपाठे नवननयोगः ॥
्यानम्
घण्िा मूल हलानन मङ्ख मुसले चक्रं िनुः सायकं
हस्ताब्जैियदतीं घनान्त नवलस च्छीतांमु तुल्यप्रभां
गौिी देह समुद्भवां निजगताम् आिािभूतां महा
पूवायमि सिस्वती मनुभजे मुबभादद दैत्यार्ददनींम् ॥
॥ऋनषरुवाच॥ ॥ 1 ॥
पुिा मुबभननमुबभाभ्या मसुिाभ्यां मचीपतेः
िैलोक्त्यं यज्ञ्य भागाश्च हृता मद िलाियात् ॥2॥
तावेव सूययताम् तद्वदनिकािं तथैन्दवं
कौिेिमथ याबयं चक्रान्ते वरुणस्य च
तावेव पवनर्विSंं च चक्रतुवयननन कमयच
ततो देवा नवननिूयता भ्रष्टिाजयाः पिानजताः ॥3॥
हृतानिकािा निदमा स्ताभ्यां सवे ननिाकृ ता।
महासुिाभ्यां तां देवीं संस्मिन्त्य पिानजतां ॥4॥
Page | 9

तयास्माकं विो दत्तो यदाSपत्सु स्मृतानखलाः।
भवतां नामनयष्यानम तत्क्षणात्पिमापदः ॥5॥
इनतकृ त्वा मतत देवा नहमवन्तं नगेश्विं ।
जग्मुस्ति ततो देवीं नवष्णुमायां प्रतुष्टुवःु ॥6॥

देवा ऊचुः
नमो देव्यै महादेव्यै नमवायै सततं नमः।
नमः प्रकृ त्यै भरायै ननयताः प्रणताः स्मतां ॥6॥
िौराय नमो ननत्यायै गौयै िात्र्यै नमो नमः
जयोत्नायै चेन्दुरूनपण्यै सुखायै सततं नमः ॥8॥
कल्याण्यै प्रणता वृद्ध्यै नसद्ध्यै कु मो नमो नमः।
नैिृत्यै भूभृतां लक्ष्मै मवायण्यै ते नमो नमः ॥9॥
दुगाययै दुगयपािायै सािायै सवयकाटिण्यै
ख्यात्यै तथैव कृ ष्णायै िूम्रायै सततं नमः ॥10॥
अनतसौबयनतिौरायै नतास्तस्यै नमो नमः
नमो जगत्प्रनतष्ठायै देव्यै कृ त्यै नमो नमः ॥11॥
या देवी सवयभूतेषू नवष्णुमायेनत मनब्िता।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥12
Page | 10

यादेवी सवयभूतेषू चेतनेत्यनभिीयते।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥13॥
यादेवी सवयभूतेषू िुनिरूपेण संनस्थता।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥14॥
यादेवी सवयभूतेषू ननरारूपेण संनस्थता।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥15॥
यादेवी सवयभूतेषू क्षुिारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥16॥
यादेवी सवयभूतेषू छायारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥17॥
यादेवी सवयभूतेषू मनक्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥18॥
यादेवी सवयभूतेषू तृष्णारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥19॥
यादेवी सवयभूतेषू क्षानन्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥20॥
यादेवी सवयभूतेषू जानतरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥21॥

Page | 11

यादेवी सवयभूतेषू लिारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥22॥
यादेवी सवयभूतेषू मानन्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥23॥
यादेवी सवयभूतेषू ििारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥24॥
यादेवी सवयभूतेषू कानन्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥25॥
यादेवी सवयभूतेषू लक्ष्मीरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥26॥
यादेवी सवयभूतेषू वृनत्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥27॥
यादेवी सवयभूतेषू स्मृनतरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥28॥
यादेवी सवयभूतेषू दयारूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥29॥
यादेवी सवयभूतेषू तुनष्टरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥30॥

Page | 12

यादेवी सवयभूतेषू मातृरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥31॥
यादेवी सवयभूतेषू भ्रानन्तरूपेण संनस्थता
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥32॥
इनन्रयाणामनिष्ठािी भूतानां चानखलेषु या।
भूतेषु सततं तस्यै व्यानि देव्यै नमो नमः ॥33॥
नचनतरूपेण या कृ त्नमेत द्व्याप्य नस्थता जगत्
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै,नमस्तस्यै नमोनमः ॥34॥
स्तुतासुिैः पूवयमभीष्ट संियात्तथा
सुिेन्रेण ददनेषुसेनवता।
किोतुसा नः मुभहेतुिीश्विी
मुभानन भराण्य नभहन्तु चापदः ॥35॥
या साबप्रतं चोितदैत्यतानपतै
िस्मानभिीमाचसुिैनयमश्यते।
याच स्मता तत् क्षण मेव हनन्त नः
सवायपदोभनक्तनवनम्रमूर्वतनभः ॥36॥

Page | 13

Sree Annapurna Stotram
िचन: आदद मङ्किाचायय
ननत्यानन्दकिी विाभयकिी सौन्दयय ित्नाकिी
ननिूयतानखल घोि पावनकिी प्रत्यक्ष माहेश्विी ।
प्रालेयाचल वंम पावनकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 1 ॥
नाना ित्न नवनचि भूषणकटि हेमाबििाडबििी
मुक्ताहाि नवलबिमान नवलसत् -वक्षोज कु बभान्तिी ।
काश्मीिागरु वानसता रुनचकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 2 ॥
योगानन्दकिी टिपुक्षयकिी िमैक्त्य ननष्ठाकिी
चन्राकायनल भासमान लहिी िैलोक्त्य िक्षाकिी ।
सवैश्वययकिी तपः फलकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 3 ॥
कै लासाचल कन्दिालयकिी गौिी-नयुमामाङ्किी
कौमािी ननगमाथय-गोचिकिी-ह्योङ्काि-िीजाक्षिी ।
मोक्षद्वाि-कवािपािनकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 4 ॥
दृश्यादृश्य-नवभूनत-वाहनकिी ब्रह्माण्ड-भाण्डोदिी
लीला-नािक-सूि-खेलनकिी नवज्ञान-दीपाङ्कु िी ।

Page | 14

िीनवश्वेममनः-प्रसादनकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 5 ॥
उवीसवयजयेश्विी जयकिी माता कृ पासागिी
वेणी-नीलसमान-कु न्तलििी ननत्यान्न-दानेश्विी ।
साक्षान्मोक्षकिी सदा मुभकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 6 ॥
आददक्षान्त-समस्तवणयनकिी मबभोनिभावाकिी
काश्मीिा निपुिेश्विी निनयनन नवश्वेश्विी मवयिी ।
स्वगयद्वाि-कपाि-पािनकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 7 ॥
देवी सवयनवनचि-ित्नरुनचता दाक्षानयणी सुन्दिी
वामा-स्वादुपयोििा नप्रयकिी सौभाग्यमाहेश्विी ।
भक्ताभीष्टकिी सदा मुभकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 8 ॥
चन्राकायनल-कोटिकोटि-सदृमी चन्रांमु-निबिाििी
चन्राकायनि-समान-कु ण्डल-ििी चन्राकय -वणेश्विी
माला-पुस्तक-पामसाङ्कु मििी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 9 ॥
क्षििाणकिी महाभयकिी माता कृ पासागिी
सवायनन्दकिी सदा नमवकिी नवश्वेश्विी िीििी ।
दक्षाक्रन्दकिी ननिामयकिी कामीपुिािीश्विी
नभक्षां देनह कृ पावलबिनकिी मातान्नपूणेश्विी ॥ 10 ॥
Page | 15

अन्नपूणे सादापूणे मङ्कि-प्राणवल्लभे ।
ज्ञान-वैिाग्य-नसियथं नितक्त्ि देनह च पावयती ॥ 11 ॥
माता च पावयतीदेवी नपतादेवो महेश्विः ।
िान्िवा: नमवभक्ताश्च स्वदेमो भुवनियम् ॥ 12 ॥
सवय-मङ्गल-माङ्गल्ये नमवे सवायथ-य सानिके ।
मिण्ये त्र्यबिके गौटि नािायनण नमोSस्तु ते ॥ 13 ॥

Sri Devi Khadgamala Stotram
PDF, Large PDF, Multimedia, Meaning
View this in:
| English | Devanagari | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali |

This stotram is in मुि दॆवनागिी (Samskritam). View this in
सिल दॆवनागिी (तहन्दी), with simplified anuswaras for easy
reading.
िी देवी प्राथयना
ह्रीङ्कािासन गर्वभतानल नमखां सौः क्त्लीं कलां निभ्रतीं
सौवणायबिि िाटिणीं विसुिा िौतां निनेिोज्ज्वलाम् ।
वन्दे पुस्तक पाममङ्कु मििां स्रग्भूनषतामुज्ज्वलां
त्वां गौिीं निपुिां पिात्पिकलां िीचक्रसञ्चाटिणीम् ॥
Page | 16

अस्य िी मुिमनक्तमाला महामन्िस्य, उपस्थेनन्रयानिष्ठायी वरुणाददत्य
ऋषयः देवी गायिी छन्दः सानत्वक ककािभट्टािक पीठनस्थत
कामेश्विाङ्कननलया महाकामेश्विी िी लनलता भट्टाटिका देवता, ऐं िीजं
क्त्लीं मनक्तः, सौः कीलकं मम खड्गनसद्ध्यथे सवायभीष्टनसद्ध्यथे जपे
नवननयोगः, मूलमन्िेण षडङ्गन्यासं कु यायत् ।
्यानम्
आिक्ताभा नन्िणेिाम रुनणमवसनां ित्नतािङ्क िबयाम्
हस्ताबभोजै स्सपामाङ्कु म मदनिनुस्सायकै र्ववस्फु िन्तीम् ।
आपीनोत्तुङ्ग वक्षोरुह कलम लुठत्तािहािो ज्ज्वलाङ्गीं
्यायेद बभोरुहस्थामरुनणम वसना मीश्विीमीश्विाणाम् ॥
लनमत्याददपञ्च पूजाम् कु यायत् , यथामनक्त मूलमन्िम् जपेत् ।
लं – पृनथवीतत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै गन्िं
पटिकल्पयानम – नमः
हं – आकामतत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै पुष्पं
पटिकल्पयानम – नमः
यं – वायुतत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै िूपं
पटिकल्पयानम – नमः
िं – तेजस्तत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै दीपं
पटिकल्पयानम – नमः
Page | 17

वं – अमृततत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै
अमृतनैवेद्यं पटिकल्पयानम – नमः
सं – सवयतत्त्वानत्मकायै िी लनलतानिपुिसुन्दिी पिाभट्टाटिकायै
ताबिूलाददसवोपचािान् पटिकल्पयानम – नमः
िी देवी सबिोिनं (1)
ॐ ऐं ह्रीं िीम् ऐं क्त्लीं सौः ॐ नमनिपुिसुन्दिी,
न्यासाङ्गदेवताः (6)
हृदयदेवी, नमिोदेवी, नमखादेवी, कवचदेवी, नेिदेवी, अिदेवी,
नतनथननत्यादेवताः (16)
कामेश्विी, भगमानलनी, ननत्यनक्त्लन्ने, भेरुण्डे, वनननवानसनी, महावज्रेश्विी,
नमवदूती, त्वटिते, कु लसुन्दिी, ननत्ये, नीलपताके , नवजये, सवयमङ्गले,
जवालामानलनी, नचिे, महाननत्ये,
ददव्यौघगुिवः (7)
पिमेश्वि, पिमेश्विी, नमिेममयी, उड्डीममयी, चयायनाथमयी,
लोपामुरमयी, अगस्त्यमयी,
नसिौघगुिवः (4)
कालतापममयी, िमायचाययमयी, मुक्तके मीश्विमयी, दीपकलानाथमयी,
Page | 18

मानवौघगुिवः (8)
नवष्णुदव
े मयी, प्रभाकिदेवमयी, तेजोदेवमयी, मनोजदेवमनय,
कल्याणदेवमयी, वासुदव
े मयी, ित्नदेवमयी, िीिामानन्दमयी,
िीचक्र प्रथमाविणदेवताः
अनणमानसिे, लनघमानसिे, गटिमानसिे, मनहमानसिे, ईनमत्वनसिे,
वनमत्वनसिे, प्राकाबयनसिे, भुनक्तनसिे, इच्छानसिे, प्रानिनसिे,
सवयकामनसिे, ब्राह्मी, माहेश्विी, कौमाटि, वैष्णवी, वािाही, माहेन्री,
चामुण्डे, महालक्ष्मी, सवयसङ्क्षोनभणी, सवयनवरानवणी, सवायकर्वषणी,
सवयवमङ्किी, सवोन्माददनी, सवयमहाङ्कु मे, सवयखेचिी, सवयिीजे,
सवययोने, सवयनिखण्डे, िैलोक्त्यमोहन चक्रस्वानमनी, प्रकियोनगनी,
िीचक्र नद्वतीयाविणदेवताः
कामाकर्वषणी, िुद्ध्याकर्वषणी, अहङ्कािाकर्वषणी, मब्दाकर्वषणी,
स्पमायकर्वषणी, रूपाकर्वषणी, िसाकर्वषणी, गन्िाकर्वषणी, नचत्ताकर्वषणी,
िैयायकर्वषणी, स्मृत्याकर्वषणी, नामाकर्वषणी, िीजाकर्वषणी, आत्माकर्वषणी,
अमृताकर्वषणी, मिीिाकर्वषणी, सवायमापटिपूिक चक्रस्वानमनी,
गुियोनगनी,
िीचक्र तृतीयाविणदेवताः
अनङ्गकु सुम,े अनङ्गमेखले, अनङ्गमदने, अनङ्गमदनातुिे, अनङ्गिे ख,े

Page | 19

अनङ्गवेनगनी, अनङ्गाङ्कु मे, अनङ्गमानलनी,
सवयसङ्क्षोभणचक्रस्वानमनी, गुितियोनगनी,
िीचक्र चतुथायविणदेवताः
सवयसङ्क्षोनभणी, सवयनवरानवनी, सवायकर्वषणी, सवयनलाददनी,
सवयसबमोनहनी, सवयस्तनबभनी, सवयजृनबभणी, सवयवमङ्किी, सवयििनी,
सवोन्माददनी, सवायथयसानिके , सवयसबपनत्तपूटिणी, सवयमन्िमयी,
सवयद्वन्द्वक्षयङ्किी, सवयसौभाग्यदायक चक्रस्वानमनी, सबप्रदाययोनगनी,
िीचक्र पञ्चमाविणदेवताः
सवयनसनिप्रदे, सवयसबपत्प्रदे, सवयनप्रयङ्किी, सवयमङ्गलकाटिणी,
सवयकामप्रदे, सवयदःु खनवमोचनी, सवयमत्ृ युप्रममनन, सवयनवघ्नननवाटिणी,
सवायङ्गसुन्दिी, सवयसौभाग्यदानयनी, सवायथयसािक चक्रस्वानमनी,
कु लोत्तीणययोनगनी,
िीचक्र षष्टाविणदेवताः
सवयज्ञे, सवयमक्ते , सवैश्वययप्रदानयनी, सवयज्ञानमयी, सवयव्यानिनवनानमनी,
सवायिािस्वरूपे, सवयपापहिे , सवायनन्दमयी, सवयिक्षास्वरूनपणी,
सवेनप्सतफलप्रदे, सवयिक्षाकिचक्रस्वानमनी, ननगभययोनगनी,
िीचक्र सिमाविणदेवताः
वनमनी, कामेश्विी, मोददनी, नवमले, अरुणे, जनयनी, सवेश्विी, कौनलनन,
सवयिोगहिचक्रस्वानमनी, िहस्ययोनगनी,
Page | 20

िीचक्र अष्टमाविणदेवताः
िानणनी, चानपनी, पानमनी, अङ्कु नमनी, महाकामेश्विी, महावज्रेश्विी,
महाभगमानलनी, सवयनसनिप्रदचक्रस्वानमनी, अनतिहस्ययोनगनी,
िीचक्र नवमाविणदेवताः
िी िी महाभट्टाटिके , सवायनन्दमयचक्रस्वानमनी, पिापििहस्ययोनगनी,
नवचक्रेश्विी नामानन
निपुिे, निपुिेमी, निपुिसुन्दिी, निपुिवानसनी, निपुिािीः, निपुिमानलनी,
निपुिनसिे, निपुिाबिा, महानिपुिसुन्दिी,
िीदेवी नवमेषणानन – नमस्कािनवाक्षिीच
महामहेश्विी, महामहािाज्ञी, महामहामक्ते , महामहागुिे, महामहाज्ञिे,
महामहानन्दे, महामहास्कन्िे, महामहामये, महामहा िीचक्रनगिसाम्राज्ञी,
नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः ।
फलिुनतः
एषा नवद्या महानसनिदानयनी स्मृनतमाितः ।
अनिवातमहाक्षोभे िाजािाष्ट्रस्यनवप्लवे ॥
लुण्ठने तस्किभये सङ्रामे सनललप्लवे ।
समुरयाननवक्षोभे भूतप्रेताददके भये ॥
अपस्मािजविव्यानिमृत्युक्षामाददजेभये ।
मादकनी पूतनायक्षिक्षःकू ष्माण्डजे भये ॥
Page | 21

नमिभेदे रहभये व्यसनेष्वानभचाटिके ।
अन्येष्वनप च दोषेषु मालामन्िं स्मिे न्निः ॥
तादृमं खड्गमाप्नोनत येन हस्तनस्थतेनवै ।
अष्टादममहाद्वीपसम्राड्भोक्ताभनवष्यनत ॥
सवोपरवननमुयक्तस्साक्षानच्छवमयोभवेत् ।
आपत्काले ननत्यपूजां नवस्तािात्कतुयमािभेत् ॥
एकवािं जप्यानम् सवयपूजाफलं लभेत् ।
नवाविणदेवीनां लनलताया महौजनः ॥
एकि गणनारूपो वेदवेदाङ्गगोचिः ।
सवायगमिहस्याथयः स्मिणात्पापनानमनी ॥
लनलतायामहेमान्या माला नवद्या महीयसी ।
निवश्यं निे न्राणां वश्यं नािीवमङ्किम् ॥
अनणमाददगुणैश्वयं ििनं पापभिनम् ।
तत्तदाविणस्थानय देवतािृन्दमन्िकम् ॥
मालामन्िं पिं गुह्यं पिं िाम प्रकीर्वततम् ।
मनक्तमाला पञ्चिास्यानच्छवमाला च तादृमी ॥
तस्माद्गोप्यतिाद्गोप्यं िहस्यं भुनक्तमुनक्तदम् ॥
॥ इनत िी वामके श्वितन्िे उमामहेश्विसंवादे देवीखड्गमालास्तोिित्नं
समािम् ॥

Page | 22

क्षमा प्रार्थना दर्
ु ाथ (Shri Kshama Prathana Stotram Durga)
http://shivu360.blogspot.com/2008/10/shrikshama-prathana-stotram-durga.html

This eulogy or stuti is a part of
Durga Saptashati. Usually, when
the prayers are ordinarily done,
we make mistakes in the prayer
methods (incorrect pronunciation,
for instance). This eulogy is sung
in the end to ask for forgiveness
and for any mistakes or incomplete
offerings.

मााँ दुगाय देनव क्षमा प्राथयना
अपिािसहिानण दक्रयन्तेsहर्वनमं मया ।
दासोsयनमनत मां मत्वा क्षमस्व पिमेश्र्वटि ॥ १
आवाहनं न जानानम न जानानम नवसजयनम् ।
पूजां चैव न जानानम क्षबयतां पिमेश्र्वटि ॥ २
मन्िहीनं दक्रयाहीनं भनक्तहीनं सुिेश्र्वटि ।
यत्पूनजतं मया देनव पटिपूणय तदस्तु मे ॥ ३
Page | 23

अपिािमतं कृ त्वा जगदबिेनत चोच्चिे त् ।
यां गतत सबवान्पोनत न तां ब्रह्मादयः सुिा: ॥ ४
सापािािोsनस्म मिणं प्राप्पस्त्वां जगदनबिके ।
इदानीमनुकबप्योsहं यथेच्छनस तथा कु रू ॥ ५
अज्ञानानद्वस्मृतेभ्रायन्त्या यन्न्यूनमनिकं कृ तम् ।
तत्सवय क्षबयतां देनव प्रसीद पिमेश्र्वटि ॥ ६
कामेश्र्वटि जगन्मातः सनच्चदानन्दनवरहे ।
गृहाणाचायनममां प्रीत्या प्रसीद पिमेश्र्वटि ॥ ७
गुह्यानतगुह्यगोप्िी त्वं गृहाणास्मत्कृ तं जपम् ।
नसनिभयवतु मे देनव त्वत्प्रसादात्सुिेश्र्वटि ॥ ८ ॥
The meaning
Oh great goddess, I commit thousands of offences routinely,
So please think me as your slave and please pardon me. 1
I do not how to invoke you, nor do I know how do send you away,
And I also do not know how to worship you, and please pardon me. 2
I do not know chants or holy action or devotion, Oh God of the devas,
And so whatever worship I do, please make it complete. 3
If one calls you, “Mother of the universe” and commits hundred mistakes,
Still you look after his salvation, and this cannot be done by Brahma and other
devas. 4
Page | 24

Oh mother of the universe , having committed several mistakes I seek your refuge,
And please decide on the fate of this shivering one according to your wishes. 5
Oh great goddess I have done all this due to ignorance and wayward thoughts,
And so excuse them all and be pleased with me. 6
Oh Goddess of love, Oh mother of the world, Oh source of eternal happiness,
Please accept my worship and with love become pleased with me. 7
Oh goddess who is secret of secrets, Please accept the chanting done by me,
And make me powerful, through your grace, Oh Goddess of the devas. 8
In Roman Alphabets
Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya,
Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari. 1
Aavajanam na janami, na janami visarjanam,
Poojam chaiva na janami, kshamyatham Parameshwari. 2
Manthraheenam, kriyaheenam, Bhakthiheenam , Sureswari,
Yath poojitham maya devi paripoornam thadasthuthe. 3
Aaparadha satham kruthwa jagadambethi cho ucharath,
Yaam gathim samvapnothe na thaam brahmadaya suraa. 4
Saparadhosmi saranam prathasthvam jagadambike,
Idhanee manu kampyoham Yadecchasi thada kuru. 5
Agnana smrutherbranthya yanyoonam adhikam krutham.
Thath sarva kshamyadham devi praseedha parameshwari. 6
Kameshwari jaganmatha sachidananda vigrahe,
Grahanarchameemam preethya praseeda parameshwari. 7
Guhyadhi guhya gopthri grahana asmad krutham japam,
Sidhir bhavathu mey devi thwat prasadath sureshwari. 8
जय मााँ दर्
ु ाथ
Page | 25

Kanaka Dhaaraa Stotram
िचन: आदद मङ्किाचायय
वन्दे वन्दारु मन्दािनमनन्दिानन्द कन्दलं
अमन्दानन्द सन्दोह िन्िुिं नसन्िुिाननम्
अङ्गं हिे ः पुलकभूषणमाियन्ती
भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभिणं तमालम् ।
अङ्गीकृ तानखल नवभूनतिपाङ्गलीला
माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ 1 ॥
मुग्िा मुहुर्ववदिती वदने मुिािे ः
प्रेमिपाप्रनणनहतानन गतागतानन ।
मालादृमोमयिुकिीव महोत्पले या
सा मे नियं ददमतु सागि सबभवा याः ॥ 2 ॥
आमीनलताक्षमनिग्यम मुदा मुकुन्दम्
आनन्दकन्दमननमेषमनङ्ग तन्िम् ।
आके किनस्थतकनीननकपक्ष्मनेिं
भूत्यै भवन्मम भुजङ्ग मयाङ्गना याः ॥ 3 ॥
िानवन्तिे मिुनजतः नितकौस्तुभे या
हािावलीव हटिनीलमयी नवभानत ।
कामप्रदा भगवतोSनप किाक्षमाला
कल्याणमावहतु मे कमलालया याः ॥ 4 ॥

Page | 26

कालाबिुदानल लनलतोिनस कै िभािे ः
िािाििे स्फु िनत या तटिदङ्गनेव ।
मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्वतः
भरानण मे ददमतु भागयवनन्दना याः ॥ 5 ॥
प्रािं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात्
माङ्गल्यभानज मिुमानथनन मन्मथेन ।
मय्यापतेत्तददह मन्थिमीक्षणाथं
मन्दालसं च मकिालय कन्यका याः ॥ 6 ॥
नवश्वामिे न्र पद नवभ्रम दानदक्षम्
आनन्दहेतुिनिकं मुिनवनद्वषोSनप ।
ईषनन्नषीदतु मनय क्षणमीक्षणाथं
इन्दीविोदि सहोदिनमनन्दिा याः ॥ 7 ॥
इष्टा नवनमष्टमतयोनप यया दयारय
दृष्ट्या निनवष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।
दृनष्टः प्रहृष्ट कमलोदि दीनिटिष्टां
पुतष्ट कृ षीष्ट मम पुष्कि नवष्टिा याः ॥ 8 ॥
दद्याद्दयानु पवनो रनवणाबिुिािां
अनस्मन्नदकञ्चन नवहङ्ग नममौ नवषण्णे ।
दुष्कमयघमयमपनीय नचिाय दूिं
नािायण प्रणनयनी नयनाबिुवाहः ॥ 9 ॥
गीदेवतेनत गरुड्वज सुन्दिीनत
माकबििीनत मनममेखि वल्लभेनत ।
Page | 27

सृनष्ट नस्थनत प्रलय के नलषु संनस्थतायै
तस्यै नमनिभुवनैक गुिोस्तरुण्यै ॥ 10 ॥
िुत्यै नमोSस्तु मुभकमय फलप्रसूत्यै
ित्यै नमोSस्तु िमणीय गुणाणयवायै ।
मक्त्त्यै नमोSस्तु मतपि ननके तनायै
पुष्ट्यै नमोSस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै ॥ 11 ॥
नमोSस्तु नालीक ननभाननायै
नमोSस्तु दुग्िोदनि जन्मभूबयै ।
नमोSस्तु सोमामृत सोदिायै
नमोSस्तु नािायण वल्लभायै ॥ 12 ॥
नमोSस्तु हेमाबिुज पीटठकायै
नमोSस्तु भूमण्डल नानयकायै ।
नमोSस्तु देवादद दयापिायै
नमोSस्तु माङ्गाययि
ु वल्लभायै ॥ 13 ॥
नमोSस्तु देव्यै भृगन
ु न्दनायै
नमोSस्तु नवष्णोरुिनस नस्थतायै ।
नमोSस्तु लक्ष्बयै कमलालयायै
नमोSस्तु दामोदि वल्लभायै ॥ 14 ॥

Page | 28

नमोSस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै
नमोSस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।
नमोSस्तु देवाददनभिर्वचतायै
नमोSस्तु नन्दात्मज वल्लभायै ॥ 15 ॥
सबपत्किानण सकलेनन्रय नन्दनानन
साम्राजय दाननवभवानन सिोरुहानक्ष ।
त्वद्वन्दनानन दुटिता हिणोद्यतानन
मामेव मातिननमं कलयन्तु मान्ये ॥ 16 ॥
यत्किाक्ष समुपासना नवनिः
सेवकस्य सकलाथय सबपदः ।
सन्तनोनत वचनाङ्ग मानसैः
त्वां मुिाटिहृदयेश्विीं भजे ॥ 17 ॥
सिनसजननलये सिोजहस्ते
िवलतमांमुक गन्िमाल्यमोभे ।
भगवनत हटिवल्लभे मनोज्ञे
निभुवनभूनतकिी प्रसीदमह्यम् ॥ 18 ॥
ददग्घनस्तनभः कनक कु बभमुखावसृष्ट
स्ववायनहनी नवमलचारुजलाप्लुताङ्गीम् ।
प्रातनयमानम जगतां जननीममेष
लोकनिनाथ गृनहणीममृतानब्िपुिीम् ॥ 19 ॥

Page | 29

कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं
करुणापूि तिनङ्गतैिपाङ्गैः ।
अवलोकय मामदकञ्चनानां
प्रथमं पािमकृ नतमं दयायाः ॥ 20 ॥
देनव प्रसीद जगदीश्वटि लोकमातः
कल्याणगानि कमलेक्षण जीवनाथे ।
दाटिद्र्यभीनतहृदयं मिणागतं मां
आलोकय प्रनतददनं सदयैिपाङ्गैः ॥ 21 ॥
स्तुवनन्त ये स्तुनतनभिमीनभिन्वहं
ियीमयीं निभुवनमातिं िमाम् ।
गुणानिका गुरुतुि भाग्य भानगनः
भवनन्त ते भुनव िुि भानवतामयाः ॥ 22 ॥
सुवणयिािा स्तोिं यच्छङ्किाचायय ननर्वमतं
निसन््यं यः पठे नन्नत्यं स कु िेिसमो भवेत्

Ashta Lakshmi Stotram – Devanagari
आददलनक्ष्म
सुमनस वनन्दत सुन्दटि मािनव, चन्र सहोदटि हेममये
मुननगण वनन्दत मोक्षप्रदायनन, मझजुल भानषनण वेदनुते ।
पङ्कजवानसनन देव सुपूनजत, सद्धगुण वर्वषनण मानन्तयुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, आददलनक्ष्म पटिपालय माम् ॥ 1 ॥
Page | 30

िान्यलनक्ष्म
अनयकनल कल्मष नानमनन कानमनन, वैददक रूनपनण वेदमये
क्षीि समुद्भव मङ्गल रूनपनण, मन्िननवानसनन मन्िनुते ।
मङ्गलदानयनन अबिुजवानसनन, देवगणानित पादयुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, िान्यलनक्ष्म पटिपालय माम् ॥ 2 ॥
िैयल
य नक्ष्म
जयविवर्वषनण वैष्णनव भागयनव, मन्ि स्वरूनपनण मन्िमये
सुिगण पूनजत मीघ्र फलप्रद, ज्ञान नवकानसनन मािनुते ।
भवभयहाटिनण पापनवमोचनन, सािु जनानित पादयुते
जय जयहे मिु सूिन कानमनन, िैययलक्ष्मी पटिपालय माम् ॥ 3 ॥
गजलनक्ष्म
जय जय दुगयनत नानमनन कानमनन, सवयफलप्रद मािमये
ििगज तुिगपदानत समावृत, पटिजन मनण्डत लोकनुते ।
हटिहि ब्रह्म सुपूनजत सेनवत, ताप ननवाटिनण पादयुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् ॥ 4 ॥
सन्तानलनक्ष्म
अनयखग वानहनन मोनहनन चदक्रनण, िागनववर्विनन ज्ञानमये
गुणगणवािनि लोकनहतैनषनण, सिस्वि भूनषत गाननुते ।
सकल सुिासुि देव मुनीश्वि, मानव वनन्दत पादयुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, सन्तानलक्ष्मी पटिपालय माम् ॥ 5 ॥
Page | 31

नवजयलनक्ष्म
जय कमलानसनन सद्गनत दानयनन, ज्ञाननवकानसनन गानमये
अनुददन मर्वचत कु ङ्कु म िूसि, भूनषत वानसत वाद्यनुते ।
कनकििास्तुनत वैभव वनन्दत, मङ्किदेनमक मान्यपदे
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, नवजयलक्ष्मी पटिपालय माम् ॥ 6 ॥
नवद्यालनक्ष्म
प्रणत सुिेश्वटि भािनत भागयनव, मोकनवनानमनन ित्नमये
मनणमय भूनषत कणयनवभूषण, मानन्त समावृत हास्यमुखे ।
नवनननि दानयनन कनलमलहाटिनण, कानमत फलप्रद हस्तयुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, नवद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् ॥ 7 ॥
िनलनक्ष्म
निनमनिनम निनन्िनम निनन्िनम-ददनन्िनम, दुन्िुनभ नाद सुपूणयमये
घुमघुम घुङ्घुम घुङ्घुम घुङ्घुम, मङ्ख नननाद सुवाद्यनुते ।
वेद पूिाणेनतहास सुपूनजत, वैददक मागय प्रदमययुते
जय जयहे मिुसूदन कानमनन, िनलनक्ष्म रूपेणा पालय माम् ॥ 8 ॥
फलमृनत
श्लो॥ अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं विदे कामरूनपनण ।
नवष्णुवक्षः स्थला रूढे भक्त मोक्ष प्रदानयनन ॥
श्लो॥ मङ्ख चक्रगदाहस्ते नवश्वरूनपनणते जयः ।
जगन्मािे च मोनहन्यै मङ्गलं मुभ मङ्गलम् ॥
Page | 32

Maha Lakshmi Ashtakam
(The deity is being addressed directly in this stotram; hence all vowel sounds are
short vowels (hrasvam), vocative case or saptami in grammar. The devotee is
calling Mahalakshmi by name and addressing Her directly.)

इन्र उवाच –
नमस्तेSस्तु महामाये िीपीठे सुिपूनजते ।
मङ्खचक्र गदाहस्ते महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 1 ॥
नमस्ते गरुडारूढे डोलासुि भयङ्कटि ।
सवयपापहिे देनव महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 2 ॥
सवयज्ञे सवयविदे सवय दुष्ट भयङ्कटि ।
सवयदःु ख हिे देनव महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 3 ॥
नसनि िुनि प्रदे देनव भुनक्त मुनक्त प्रदानयनन ।
मन्ि मूते सदा देनव महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 4 ॥
आद्यन्त िनहते देनव आददमनक्त महेश्वटि ।
योगज्ञे योग सबभूते महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 5 ॥
स्थूल सूक्ष्म महािौरे महामनक्त महोदिे ।
महा पाप हिे देनव महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 6 ॥
पद्मासन नस्थते देनव पिब्रह्म स्वरूनपनण ।
पिमेनम जगन्मातः महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 7 ॥
Page | 33

श्वेताबििििे देनव नानालङ्काि भूनषते ।
जगनस्थते जगन्मातः महालनक्ष्म नमोSस्तु ते ॥ 8 ॥
महालक्ष्मष्टकं स्तोिं यः पठे द ् भनक्तमान् निः ।
सवय नसनि मवाप्नोनत िाजयं प्राप्नोनत सवयदा ॥
एककाले पठे नन्नत्यं महापाप नवनामनम् ।
नद्वकाल् ं यः पठे नन्नत्यं िन िान्य समनन्वतः ॥
निकालं यः पठे नन्नत्यं महामिु नवनामनम् ।
महालक्ष्मी भयवेन-् ननत्यं प्रसन्ना विदा मुभा ॥

Sree Maha Lakshmi Ashtottara Sata
Naamaavali – Devanagari
This stotram is in शुद्ध दॆ वनागरी (Samskritam). View this in सरल दॆ वनार्री (ह न्िं दी), with simplified anuswaras for
easy reading.

ॐ प्रकृ त्यै नमः
ॐ नवकृ त्यै नमः
ॐ नवद्यायै नमः
ॐ सवयभूतनहतप्रदायै नमः
ॐ ििायै नमः
ॐ नवभूत्यै नमः
ॐ सुिभ्यै नमः
ॐ पिमानत्मकायै नमः
ॐ वाचे नमः
Page | 34

ॐ पद्मालयायै नमः (10)
ॐ पद्मायै नमः
ॐ मुच्यै नमः
ॐ स्वाहायै नमः
ॐ स्विायै नमः
ॐ सुिायै नमः
ॐ िन्यायै नमः
ॐ नहिण्मय्यै नमः
ॐ लक्ष्बयै नमः
ॐ ननत्यपुष्टायै नमः
ॐ नवभावयै नमः (20)
ॐ अददत्यै नमः
ॐ ददत्यै नमः
ॐ दीिायै नमः
ॐ वसुिायै नमः
ॐ वसुिाटिण्यै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कामाक्ष्यै नमः
ॐ क्रोिसबभवायै नमः
ॐ अनुरहपिायै नमः (30)
ॐ ऋिये नमः
ॐ अनघायै नमः
ॐ हटिवल्लभायै नमः
ॐ अमोकायै नमः
Page | 35

ॐ अमृतायै नमः
ॐ दीिायै नमः
ॐ लोकमोक नवनानमन्यै नमः
ॐ िमयननलयायै नमः
ॐ करुणायै नमः
ॐ लोकमािे नमः (40)
ॐ पद्मनप्रयायै नमः
ॐ पद्महस्तायै नमः
ॐ पद्माक्ष्यै नमः
ॐ पद्मसुन्दयै नमः
ॐ पद्मोद्भवायै नमः
ॐ पद्ममुख्यै नमः
ॐ पद्मनाभनप्रयायै नमः
ॐ िमायै नमः
ॐ पद्ममालाििायै नमः
ॐ देव्यै नमः (50)
ॐ पनद्मन्यै नमः
ॐ पद्मगनन्थन्यै नमः
ॐ पुण्यगन्िायै नमः
ॐ सुप्रसन्नायै नमः
ॐ प्रसादानभमुख्यै नमः
ॐ प्रभायै नमः
ॐ चन्रवदनायै नमः
ॐ चन्रायै नमः
ॐ चन्रसहोदयै नमः
Page | 36

ॐ चतुभुयजायै नमः (60)
ॐ चन्ररूपायै नमः
ॐ इनन्दिायै नमः
ॐ इन्दुमीतुलायै नमः
ॐ आनलोदजनन्यै नमः
ॐ पुष्ट्यै नमः
ॐ नमवायै नमः
ॐ नमवकयै नमः
ॐ सत्यै नमः
ॐ नवमलायै नमः
ॐ नवश्वजनन्यै नमः (70)
ॐ तुष्ट्यै नमः
ॐ दाटिद्र्य नानमन्यै नमः
ॐ प्रीनतपुष्कटिण्यै नमः
ॐ मान्तायै नमः
ॐ मुक्त्लमाल्याबििायै नमः
ॐ नियै नमः
ॐ भास्कयै नमः
ॐ निल्वननलयायै नमः
ॐ विािोहायै नमः
ॐ यमनस्वन्यै नमः (80)
ॐ वसुन्ििायै नमः
ॐ उदािाङ्गायै नमः
ॐ हटिण्यै नमः
ॐ हेममानलन्यै नमः
Page | 37

ॐ िनिान्य कयै नमः
ॐ नसिये नमः
ॐ िैण सौबयायै नमः
ॐ मुभप्रदायै नमः
ॐ नृपवेश्म गतानन्दायै नमः
ॐ विलक्ष्बयै नमः (90)
ॐ वसुप्रदायै नमः
ॐ मुभायै नमः
ॐ नहिण्यप्राकािायै नमः
ॐ समुर तनयायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ मङ्गलायै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ नवष्णु वक्षःस्थल नस्थतायै नमः
ॐ नवष्णुपत्न्यै नमः
ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः (100)
ॐ नािायण समानितायै नमः
ॐ दाटिद्र्य ्वंनसन्यै नमः
ॐ सवोपरव वाटिण्यै नमः
ॐ नवदुगाययै नमः
ॐ महाकाल्यै नमः
ॐ ब्रह्म नवष्णु नमवानत्मकायै नमः
ॐ निकाल ज्ञान सबपन्नायै नमः
ॐ भुवनेश्वयै नमः (108)

Page | 38

Saraswati Stotram – Devanagari
See also: http://joyfulslokas.blogspot.com/2010/09/sri-saraswatistotram.html
िी सिस्वनत नमस्तुभ्यं विदे काम रूनपनण l
त्वां अहं प्राथयये देनव नवद्यादानं च देनह मे ll

Goddess Saraswati
Shloka
Shrii Saraswati namastubhyaM
Varade kaama ruupiNi
TwaaM ahaM praarthaye devi
vidyaadaanaM cha dehi me||

Meaning: I bow to Goddess Saraswati
who fulfills the wishes of the devotees.
I pray to you to enlighten me with
knowledge.

िचन: अगस्त्य ऋनषः
या कु न्देन्दु तुषािहाििवला या मुभ्रविावृता
या वीणाविदण्डमनण्डतकिा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युत मङ्किप्रभृनतनभदेवैस्सदा पूनजता
सा मां पातु सिस्वती भगवती ननश्मेषजाड्यापहा ॥ 1 ॥
दोर्वभयुयक्ता चतुर्वभः स्फटिकमनणननभैः अक्षमालां दिाना
हस्तेनैकेन पद्मं नसतमनप च मुकं पुस्तकं चापिे ण ।
Page | 39

भासा कु न्देन्दुमङ्ख स्फटिक मनणननभा भासमाना समाना
सा मे वाग्देवतेयं ननवसतु वदने सवयदा सुप्रसन्ना ॥ 2 ॥
सुिासुिैस्सेनवत पादपङ्कजा किे नविाजात् कमनीय पुस्तका ।
नवटिनञ्चपत्नी कमलासन नस्थता सिस्वती नृत्यतु वानच मे सदा ॥ 3 ॥
सिस्वती सिनसज के सि प्रभा तपनस्वनी नसत कमलासन नप्रया ।
घनस्तनी कमल नवलोल लोचना मननस्वनी भवतु विप्रसाददनी ॥ 4 ॥
सिस्वनत नमस्तुभ्यं विदे कामरूनपनण ।
नवद्यािबभं कटिष्यानम नसनिभयवतु मे सदा ॥ 5 ॥
सिस्वनत नमस्तुभ्यं सवयदने व नमो नमः ।
मान्तरूपे मनमििे सवययोगे नमो नमः ॥ 6 ॥
ननत्यानन्दे ननिािािे ननष्कलायै नमो नमः ।
नवद्याििे नवमालानक्ष मुिज्ञाने नमो नमः ॥ 7 ॥
मुिस्फटिक रूपायै सूक्ष्मरूपे नमो नमः ।
मब्दब्रनह्म चतुहस्य ते सवयनसद्ध्यै नमो नमः ॥ 8 ॥
मुक्तालङ्कृ त सवायङ्ग्यै मूलािािे नमो नमः ।
मूलमन्ि स्वरूपायै मूलमक्त्त्यै नमो नमः ॥ 9 ॥
मनोन्मनन महाभोगे वागीश्वटि नमो नमः ।
वाग्बयै विदहस्तायै विदायै नमो नमः ॥ 10 ॥

Page | 40

वेदायै वेदरूपायै वेदान्तायै नमो नमः ।
गुणदोष नववर्वजन्यै गुणदीप्त्यै नमो नमः ॥ 11 ॥
सवयज्ञाने सदानन्दे सवयरूपे नमो नमः ।
सबपन्नायै कु मायै च सवयज्ञे ते नमो नमः ॥ 12 ॥
योगानायय उमादेव्यै योगानन्दे नमो नमः ।
ददव्यज्ञान निनेिायै ददव्यमूत्यै नमो नमः ॥ 13 ॥
अियचन्रजिािाटि चन्रनिबिे नमो नमः ।
चन्राददत्यजिािाटि चन्रनिबिे नमो नमः ॥ 14 ॥
अणुरूपे महारूपे नवश्वरूपे नमो नमः ।
अनणमाद्यष्टनसिायै आनन्दायै नमो नमः ॥ 15 ॥
ज्ञान नवज्ञान रूपायै ज्ञानमूते नमो नमः ।
नानामाि स्वरूपायै नानारूपे नमो नमः ॥ 16 ॥
पद्मजा पद्मवंमा च पद्मरूपे नमो नमः ।
पिमेष्यै पिामूत्यै नमस्ते पापनानमनी ॥ 17 ॥
महादेव्यै महाकाल्यै महालक्ष्बयै नमो नमः ।
ब्रह्मनवष्णुनमवायै च ब्रह्मनायै नमो नमः ॥ 18 ॥
कमलाकि पुष्पा च कामरूपे नमो नमः ।
कपानल कमयदीिायै कमयदायै नमो नमः ॥ 19 ॥

Page | 41

सायं प्रातः पठे नन्नत्यं षण्मासानत्सनिरुच्यते ।
चोिव्याघ्रभयं नानस्त पठतां मृण्वतामनप ॥ 20 ॥
इत्थं सिस्वती स्तोिम् अगस्त्यमुनन वाचकम् ।
सवयनसनिकिं नॄणां सवयपापप्रणामनम् ॥ 21 ॥

Sree Saraswati Ashtottara Shata
Nama Stotram – Devanagari
सिस्वती महाभरा महामाया विप्रदा ।
िीप्रदा पद्मननलया पद्माक्षी पद्मवक्त्िगा ॥ 1 ॥
नमवानुजा पुस्तकिृत् ज्ञानमुरा िमा पिा ।
कामरूपा महानवद्या महापातकनानमनी ॥ 2 ॥
महािया मानलनी च महाभोगा महाभुजा ।
महाभागा महोत्साहा ददव्याङ्गा सुिवनन्दता ॥ 3 ॥
महाकाली महापामा महाकािा महाङ्कु मा ।
सीता च नवमला नवश्वा नवद्युन्माला च वैष्णवी ॥ 4 ॥
चनन्रका चन्रवदना चन्रलेखानवभूनषता ।
सानविी सुिसा देवी ददव्यालङ्कािभूनषता ॥ 5 ॥

Page | 42

वाग्देवी वसुिा तीव्रा महाभरा महािला ।
भोगदा भािती भामा गोनवन्दा गोमती नमवा ॥ 6 ॥
जटिला नवन््यवासा च नवन््याचलनविानजता ।
चनण्डका वैष्णवी ब्राह्मी ब्रह्मज्ञानैकसािना ॥ 7 ॥
सौदानमनी सुिामूर्वतस्सुभरा सुिपूनजता ।
सुवानसनी सुनासा च नवननरा पद्मलोचना ॥ 8 ॥
नवद्यारूपा नवमालाक्षी ब्रह्मजाया महाफला ।
ियीमूती निकालज्ञा निगुणा मािरूनपणी ॥ 9 ॥
मुबभासुिप्रमनथनी मुभदा च सवायनत्मका ।
िक्तिीजननहन्िी च चामुण्डा चानबिका तथा ॥ 10 ॥
मुण्डकाय प्रहिणा िूम्रलोचनमदयना ।
सवयदव
े स्तुता सौबया सुिासुिनमस्कृ ता ॥ 11 ॥
कालिािी कलािािा रूप सौभाग्यदानयनी ।
वाग्देवी च विािोहा वािाही वाटिजासना ॥ 12 ॥
नचिाबििा नचिगन्िा नचिमाल्यनवभूनषता ।
कान्ता कामप्रदा वन्द्या नवद्याििा सूपूनजता ॥ 13 ॥
श्वेतासना नीलभुजा चतुवयगयफलप्रदा ।
चतुिाननसाम्राजया िक्तम्या ननििना ॥ 14 ॥

Page | 43

हंसासना नीलजङ्घा ब्रह्मनवष्णुनमवानत्मका ।
एवं सिस्वती देव्या नाम्नामष्टोत्तिमतम् ॥ 15 ॥
इनत िी सिस्वत्यष्टोत्तिमतनामस्तोिम् सबपूणयम् ॥

Page | 44

Saraswati Dwadasha naama
Stotram
http://slogams.saikumar.info/saraswathi-dwadasa-nama-stotram-2/
http://stotramaala.blogspot.com/search/label/Saraswati
(The English transliteration as posted by Subha Saikumar has been edited here
for consistency of transliteration and the first verse corrected, see also second
link and the text that follows in the next version of this stotram. Note that ALL
the vowel sounds in this stotram, ending in “ee”, are long vowels (deergham)
since they are all names of Saraswati – hence the nominative case, singular
form, of the female noun. A short vowel, single ‘e’ or ‘i’, is used when the deity is
being addressed, vas in the first verse below, when vocative case or saptami in
grammar, is to be used as also in Namastestu Mahaamaye… Mahaalakshmi
namostu te. Here the devotee is calling Saraswati or Mahalakshmi by name and
addressing Her directly.)

सिस्वनत नत्वयं दृष््वा वीणापुस्तक िाटिणी ।
हंसवाहन समायुक्ता नवद्यादानकिी मम ॥ १॥
प्रथमं भािती नाम नद्वतीयं च सिस्वती ।
तृतीयं मािदा देनव चतुथं हंसवानहनन ॥ २॥
पंचमं जगतीख्याता षष्ठं वागीश्विी तथा ।
कौमािी सिमं प्रोक्तं अष्टमं ब्रह्मचाटिणी ॥ ३॥
नवमं िुनििािी च दममं विदानयनी ।
एकादमं क्षुरघंिा द्वादमं भुवनेश्विी ॥ ४॥
Page | 45

द्वादमनामानन निसन््यं यः पठे न्निः ।
नजनवारे वसते ननत्यं ब्रह्मरूपा सिस्वती ॥ ५॥
॥इनत िी सिस्वती द्वादमनाम स्तोिं संपूणयम॥
--------------------------------------------sarasvati tviyaM dRiShTvA veeNApustaka dhAriNI |
hamsavAha samAyuktA vidyAdAnakari mama || 1||
prathamaM bhAratInAma dvitIyamcha sarasvatI |
tRitIyaM shAradAdevi chaturthaM hansavAhini || 2||
panchamaM jagatIkhyAtaM ShaShThaM vAgIshvarI tathA |
kaumArI saptamaM proktaM aShTamaM brahmachAriNi || 3||
navamaM buddhidhAtrIcha dashamaM varadAyini |
ekAdashaM kShudraghaNTA dvAdashaM bhuvaneshvari || 4||
brAhme dvAdashanAmAni trisandhyaM yaH paThennaraH |
jihvAgre vasate nityaM brahmarUpA sarasvatI || 5||
iti shrisarasvati dvAdashanAmastotraM sampUrNam

Saraswati Twaam drusThvaa Veena Pustaka dhaariNee
Hamsa vahana samayukthaa Vidya daanakaree ma-ma
Prathamam Bharathee naama dwiteeyam ca Saraswatee
Truteeyam Sharada devi chaturtham Hamsa vahana
Panchamam Jagatee-kyaathaa
shastam Vaageeshware Tadaa
Koumaaree sapthamam proktaa ashtamam Brahma-carinee

Page | 46

Navamam Buddhi-dhaatree ca dashamam Varadaayinee
Ekadasham Kshudhra-ghanTaa (Chandra-ghanTaa)
dwadasham Bhuvaneshwaree
Braahmee-dwadasha naamaani trisandyam yah paten narah
Sarva siddhi karee tasya prasanna Parameshwaree
Saa me Vasatu Jihvaagre Brahma Roopa Saraswati

Page | 47

Saraswati Dwadasha naama
Stotram (Slight difference)
Saraswati Maha bhage Varde Vishva Rupini
Kaamrupi Vishalakshe Vidyam Dehi Parmeshvari….. 1
Sharade Maya Drishta Vinapustaka Dharini
Hamsa Vahini Samyukta vidyadanam Kuru Mam….. 2
Prathamam Bharati nama, Dvitiyam Cha Saraswati
Tritiyam Sharada Devi Chaturtham Hamsavahini….. 3
Pancham Lokavikhyata Shashtam Vageshvari
Saptam Kaumari Prokhta, Ashtam Vara dayini…..

4

Navamam Buddhidhatri Cha, Dashmam Brahmacharini
Ekadashi Chandraganta Dwadasha Tu Bhuvaneshvari... 5
Braahmyaah dwaadasha naamaani
Trisandhyam yah paTen narah l
Sarva siddhikaree tasya prasanna Parameshwaree ll
Saa me vasatu jihvaagre Brahmaroopaa Saraswatee l
Iti Shri Dwadash namani Trisandhya Pathet Narah
Tasya Vasti Jihwagre Sarva Shulka Saraswati
Shri Sharada Patu Nah!
May Shri Sharada Devi protect us!
Page | 48

http://khirbhawani.org/GreatSaints-of-Kashmir/shd.index.html

Sharda-Yantra
AUM
“Sharada Varada Devi Mokshadata Saraswati,
Namastasyey, Namastasyey, Namastasyey
Namo Namah”

“ Namaste Sharada Devi Kashmir Pura Vasini
Tvam ham Prarthaye Nityam Vidya Danam Tu
Dehi Me “
SHARADA-YANTRA

Page | 49

AUM HRIM SHRIM SHRI SHARADA
VARNATMIKAYAI NAMAH
Sharad Kumud Lochanyai Namah
Namaskar to the Divine Mother Sharada, whose eyes look like the Sharad Kumud-the lotus of the
autumn season. The Markandeya Purana puts emphasis on the Shardiya Puja of Nine days known as the
Anushthhans or invocation of the Nava Ratra, which falls in the Shukla Paksha of Ashvin, of the Sharad
Ritu/ season. Sharad means Paripakvata or maturity. The maturity can be of thought, word and deed
with respect to time, place and situation. This is the beauty of Sharada Devi.

The Rigveda says: Pavakah Nah Sarasvati Vajibhir Vajinivati. Yajnyanam Vashtu Dhiya Vasu
(1-131). The translation runs as: Saraswati- Sharada purifies the person who comes close to her.
She bestows knowledge, strength, prospereity and intellect to the devotees. May she help us to
propitiate the Devas in the Vedic Yajnyas/ fire offerings! The Rig Veda says: O Saraswati ! You
are the very strength of Motherhood. You are Divine and the most learned one. We can not
understand the Divine impression, without your compassion and grace. O Mother! You lead us to
perfection in our obligation to the Devatas!
R.V. 2-41-16Y
O Saraswati! You are yourself the most glorious Goddess . You bless us with your glorious looks
. You grant strength and valor to the brave. You enhance our intellect grants. O Sharada! You are
without any trace of ignorance. You accompany the wise in accomplishing the noble deeds.
RV 6-49-7
O Sharade! Give us strength, courage and bless us for performing the good and noble deeds, to
make humanity nobler and wiser.
R V 2-95-2
Sharada Devi is the Presiding Devi of Kashmir. Since Sharada. Devi is the VAK of the Vedas,
therefore, she is revered as the Saraswati of the Puranas. Her presence is in the manifestation of
the Eternal sound known as Shabda Brahman of the Upanishads and Nada of the Agamas and
Tantras. Sharada is the Divine consciousness, higher than the five sheaths or coverings, as
referred to in the Vedanta. Sharada is the Paripakvata/total emancipation of the human being,
where awareness is considered at the Chaitanya. Thus the human being considers “Etad SatyamTadaiva Satyam”, in his own existence. It reflects that nothing is illusion, but appearance of
illusion is in itself the manifestation of That real. Sharada is not the symbol but the name of
Pranava, manifest in AUM. Various are the names of the Sharada, and Sharada Sahsranama
Page | 50

speaks the glory of Shri Sharada with One Thousand Names. It is the Agamic approach to adore
the Sharada Devi. In the Markandeya Purana, Sharada is adored as:
“Mahavidya Mahavani Bharati Vak Saraswati,
Arya Brahmi Kamadhenu Vedagarbha Cha Dhishwari”
Pradhanik Rahasya16
Akshamala Ankusha Dhara Vina Pustaka Dharini
Pradhanik Rahasya 15
She is the excellent Mother, possessing in her hands the garland of Rudraksha beads, goad, Vina
and the fourVedas in her hands. These names have been given by Mahalakshmi to Sharada Devi.
Sharada Devi Patu Nah

Saraswati Maha bhage Varde Vishva Rupini
Kaamrupi Vishalakshe Vidyam Dehi Parmeshvari 1
( O Saraswati! You are the great source of knowledge, giving
credence to the great realization of the Absolute. You are
extended in the whole universe. Desire is also your form, as
you are the supreme sovereign excellence. Give me the boon
of wisdom and knowledge.)
Sharade Maya Drishta Vinapustaka Dharini
Hamsa Vahini Samyukta vidyadanam Kuru Mam 2
O Sharada! I have seen you holding the Vedas and the Vina.
You ride on the Swan. I seek the boon of Vidya –knowledge
from you.2
Prathamam Bharati nama, Dvitiyam Cha Saraswati
Page | 51

Tritiyam Sharada Devi Chaturtham Hamsavahini 3
You are adored with the name of Bharati-the eternal sound,
Your second expression is that of Saraswati. The third in the
manifestation is Sharada. The fourth quintessential is of
Hamsa Vahini, who is the symbol of Sattva.3
Pancham Lokavikhyata Shashtam Vageshvari
Saptam Kaumari Prokhta, Ashtam Vara dayini 4
You are adored as the Lokavikhyata, being exceedingly
famous in the world, also you are revered as the Vageshvarithe manifestation of AUM.
Navamam Buddhidhatri Cha, Dashmam Brahmacharini
Ekadashi Chandraganta Dwadasha Tu Bhuvaneshvari 5
Your ninth incarnation is the giver of intellect and as the
Brahmacharini in your tenth incarnation, you impart the
knowledge of Brahman. In your eleventh manifestation you
are the cosmic bell to uphold the universal flux. In your
twelfth incarnation, you are the Divine Mother adored as
Bhuvaneshvari.5
Iti Shri Dwadash namani Trisandhya Pathet Narah
Tasya Vasti Jihwagre Sarva Shulka Saraswati
Any person reciting these great twelve names at the time of
Three twilights,gets higher merits. Divine Mother Saraswati
finds her abode on the tip of the tongue of that person.
Page | 52

We are the descendents of that Sharada Devi, whose
abode is on the banks of Kishen Ganga in POK. It is our
sacred duty to invoke Shri Sharada Devi in our socio –
religious functions. One more important Siddhapitha is
at Sharadi Ba in Kulusa Bandipur, Kashmir. The Sharada
Devi is of the Pure Sattva white color.
Shri Sharada Patu Nah! May Shri Sharada Devi protect
us!

Page | 53

Lingashtakam – Devanagari
http://www.vignanam.org/veda/lingashtakamdevanagari.html

ब्रह्ममुिाटि सुिार्वचत नलङ्गं
ननमयलभानसत मोनभत नलङ्गम् ।
जन्मज दुःख नवनामक नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 1 ॥
देवमुनन प्रविार्वचत नलङ्गं
कामदहन करुणाकि नलङ्गम् ।
िावण दपय नवनामन नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 2 ॥
सवय सुगन्ि सुलेनपत नलङ्गं
िुनि नववियन कािण नलङ्गम् ।
नसि सुिासुि वनन्दत नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 3 ॥
कनक महामनण भूनषत नलङ्गं
फनणपनत वेनष्टत मोनभत नलङ्गम् ।
दक्ष सुयज्ञ नननामन नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 4 ॥

Page | 54

कु ङ्कु म चन्दन लेनपत नलङ्गं
पङ्कज हाि सुमोनभत नलङ्गम् ।
सनञ्चत पाप नवनामन नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 5 ॥
देवगणार्वचत सेनवत नलङ्गं
भावै-भयनक्तनभिे व च नलङ्गम् ।
ददनकि कोटि प्रभाकि नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 6 ॥
अष्टदलोपटिवेनष्टत नलङ्गं
सवयसमुद्भव कािण नलङ्गम् ।
अष्टदटिर नवनामन नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 7 ॥
सुिगुरु सुिवि पूनजत नलङ्गं
सुिवन पुष्प सदार्वचत नलङ्गम् ।
पिात्पिं पिमात्मक नलङ्गं
तत् -प्रणमानम सदानमव नलङ्गम् ॥ 8 ॥
नलङ्गाष्टकनमदं पुण्यं यः पठे नश्मव सनन्निौ ।
नमवलोकमवाप्नोनत नमवेन सह मोदते ॥

Page | 55

Bhaagayada Lakshmi Baarammaa

http://3.bp.blogspot.com/_rnEaqI47Rcw/SaayHt1E4_I/AAAAAAAAACQ/eku8D0C3Ob8/S660/untitled.jpg

This is a very popular Kannada kirtana composed by Purandara Dasa. The
saint invites the Goddess Mahalakshmi, very lovingly, to visit the homes of Her
devotees and addresses Her as “You are our dear Mother (Nam mam maa
nee).” The transliteration scheme used here is that for pronounciation in
either Hindi or Marathi. Thus, “nam” (नम) would be pronounced more like
(num) with the “broken” ‘na’ and ‘ma’ sounds unlike the same in Sanskrit. The
same goes for mam (मम), which would be like the English “mum”.

Page | 56

भाग्यदा लक्ष्मी िािबमा l

(Alternative भाग्याद)

नबमबमा नी सौभाग्यदा लक्ष्मी िािममा ll
Bhaagyadaa Lakshmi baarammaa l (Alternative Bhaagyaada)
Nam mam maa nee Saubhaagyadaa Lakshmi baaram maa ll
हेिय
े मेले हेिय
े ननक्त्कु त l
गेिय
े काल्गळ ्वननया तोरुत ll
सिन सािु पूजय वेळगे l
मनिगे योळनगन िेण्णे यन्ते ll १ ll

(भाग्यदा )

Hejjeya mEle hejjeya nikkutha l
Gejje kaalgaLa dhwaniya tOruta ll
Sajjana saadhu poojaya vELege l
Majjige yoLagina beNNe yanthe ll 1 ll
P. S. The order of the first two lines of verse 1 is reversed in
some lyrics.

Page | 57

कनक वृनष्टया किे यत
ु िािे l
मनगे मानव नसनिय तोिे ll
ददनकि कोटि तेजदद होळे यव
ु l
जनक िायना कु मािी िािे (िेगा) ll २ ll

(भाग्यदा )

Kanaka vrushTiyaa kareyuta baare l
Manake maanava siddhiya tOre ll
Dinakara kOTi tEjadi hoLeyuva l
Janaka raayana kumaari baare (bega) ll 2 ll
http://www.google.com/ig/directory?type=gadgets&url=hosting.gmodules.c
om/ig/gadgets/file/103159279678197997651/googleindictransliteration.x
ml Link for the Google transliterator tool used.

Page | 58

अनत्तत्त गलदे भक्ति मनेयनल्ल l
ननत्य महोत्सव ननत्य सुमग
ं ळ ll
सत्यव तोरुव सािु सिनटिगे l
नचत्तदे होळे यव
ु पुत्थनळ िोबमे ll ३ ll

(भाग्यदा )

Atti-tta-galade bhaktara maneyalli l
Nitya mahotsava nitya sumangaLa ll
Satyava tOruva saadhu sajjanara l
Chittade hoLeyuva putthaLi bomme ll 3 ll

Page | 59

संख्ये इल्लद भाग्यव को्िु l
कं कण कै य्या नतरुवुत िािे ll
कु बकु मांदकत पंकज लोचने l
वेंकि िमणन निङ्कद िानी ll ४ ll
Sankhye illada bhaagyava koTTu l
KankaNa kaiyyaa tiruvuta baare ll
Kumkumaankita pankaja lOchane l
VEnkaTa ramaNana binkada raaNi ll 4 ll

See English translation of verses at following link
http://sarada.bhagavatula.com/2012/03/bhagyada-lakshmibaramma.html
http://telugu-downloads.blogspot.com/2010/10/going-to-postlyrics-for-most-commonly.html The order of lines 1 and 2 of
verse 1 here is reversed.
Page | 60

सक्किे तुप्पद कालुवे हटिसी l
मुक्रवािद पूजय
े वेळेगे ll
अक्कि यन्दनल अळनगटि िं गन l (अक्किे युळ्ळ)
चोक्क पुिन्दि नवठ्ठलन िानी ll ५ ll
Sakkare tuppada kaaluve harisi l
Shukra vaarada poojeya veLege ll
Akkara yandali aLagiri rangana l
Chokka purandara viThalana raaNi ll 5 ll

Page | 61

Saraswati Prayer
Saraswati Pooja Day

Om PraNo Devee Saraswatee l Vaaje nirvaa jineevatee l
Dheenaam avitryavatu l

Codayitree sunrutaanaam l Cetantee summatinaam l
MahO arNah Saraswatee l Dhiyo Vishwaa viraajatee ll

Page | 62

असतो मा सद्गमय । तमसो मा जयोनतगयमय ।
मृत्योमायSमृतं गमय ।
Asato Maa sat gamaya l TamsO maa jyotir gamaya ll
MruthyOr maa amrutam gamaya l

तद् ददव्यम् अव्ययम् िाम l सािस्वतम् उपास्महे ll
यत् प्रसादात् प्रलीयन्ते l मोहान्ि तमसच्छठा: ll
Tad divyam avyayam dhaama l
Saaraswatam upaasmahe ll
Yat-prasaadaat praleeyante l
Mohaanandha tamasac-chaTaahaa ll
Page | 63

मािदा मािादाबिोज वदना वदानाबिुजे l
सवयदा सवयदास्माकं सनन्नति सनन्नति दक्रयात् ll
मिणं किवानण ममयदं ते l
चिणं वानण चिाचिोSपनजव्यं ll
Sharadaa Sharadaamboja Vadana vadanaambuje l
Sarvada sarvadaas-maakam sannidhim sannidhim kriyaat ll
SharaNam karavaaNi sharmadam te l
CaraNam VaNi caraa-carOpa-jivyam ll
मुक्त्लां ब्रह्म नवचाि साि पिमाम् आद्याम् जगद्व्यानपनीम् l
वीणा पुस्तक िाटिणीम् अभयदाम् जाड्यान्िकािापहाम् ll
हस्ते स्फाटिक मानलकाम् नवदितीं पद्मासने संनस्थताम् l
वन्दे तां पिमेश्विीं भगवतीं िुनिप्रदां मािदाम् ll
Shuklaam Brahma viccara-saara paramaam
Adyaam Jagadvyaapineem l
VeeNaa pustaka dhaariNeem Abhayadaam
JaaDya-andhakaaraa-pahaam ll
Haste sphaatika maalikaam vidadhateem
Padmaasane samsthitaam l
Vande taam Parameshwareem Bhagavateem
Buddhipradaam Shaaradaam ll

Page | 64

या कु न्देन्दु तुषािहाििवला या मुभ्रविावृता
या वीणावि दण्ड मनण्डत किा या श्वेत पद्मासना ।
या ब्रह्माच्युत मङ्कि प्रभृनतनभ देवस्ै सदा पूनजता
सा मां पातु सिस्वती भगवती ननश्मेषजाड्यापहा ॥
Yaa kundendu tushaara-haara-dhawalaa
yaa shubhra vastraavrutaa l
Yaa veeNaavara-danDa-maNDita-karaa
yaa shweta padmaasanaa ll
Yaa Brahmaacyuta-Shankara-prabhrutibhih
devaih sadaa poojitaa l
Saa maam paatu Saraswatee Bhagavatee
nihshesha-jaaDyaapahaa ll

सवेSि सुनखनः सन्तु सवे सन्तु ननिामयाः ।
सवे भरानण पश्यन्तु मा कनश्चद् दुःखभाग्भवेत् ।।
SarvEtra sukhinah santu Sarve santu niraamayaahaa l
Sarve bhadraaNi pashyantu maa kascit duhkha-bhaag bhavet ll

॥ ॐ मानन्तः मानन्तः मानन्तः ॥

************************
Page | 65

Mantra Pushpam – Devanagari
योो॑Sपां पुष्पंं॒ वेदो॑ पुष्पो॑वान् प्रं॒जावाा॓न् पमुं॒मान् भो॑वनत ।
चं॒न्रमां॒ वा अं॒पां पुष्पम् ा॓ । पुष्पो॑वान् प्रं॒जावाा॓न् पमुं॒मान् भो॑वनत ।
य एं॒वं वेदो॑ । योSपामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतनो॑वान् भवनत ।

अं॒निवाय अं॒पामां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । योा॓िेिां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ ।
आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒वा अं॒िेिां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एं॒वं वेदो॑ । योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒
वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

वां॒यवु ाय अं॒पामां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । यो वां॒योिां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ ।
आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒ वै वां॒योिां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एं॒वं वेदो॑ । योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒
वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

अं॒सौ वै तपो॑न्नपां॒मायतो॑नम् आं॒यतो॑नवान् भवनत । योो॑Sमुष्यं॒तपो॑त आं॒यतो॑नं
वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपोो॑ वा अं॒मुष्यं॒तपो॑त आं॒यतो॑नम् ।आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एवं वेदो॑ ।
योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

Page | 66

चं॒न्रमां॒ वा अं॒पामां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । यः चं॒न्रमो॑स आं॒यतो॑नं
वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒ वै चं॒न्रमो॑स आं॒यतो॑नं॒म् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एवं वेदो॑ ।
योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

नक्ष्िो॑िानणं॒ वा अं॒पामां॒यतो॑नं॒म् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । यो
नक्ष्िो॑िाणामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒ वै नक्षो॑िाणामां॒यतो॑नं॒म् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एं॒वं वेदो॑ ।
योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

पं॒जन्य यों॒ वा अं॒पामां॒यतो॑नम् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । यः पं॒जयन्यो॑स्यां॒यतो॑नंं॒
वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒ वै पजयन्यस्यां॒यतो॑नं॒म् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एं॒वं वेदो॑ ।
योो॑Sपामां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।

सं॒ंव
ं ं॒त्सं॒िो वा अं॒पामां॒यतो॑नं॒म् । आं॒यतो॑नवान् भवनत । यः
संो॑वत्सं॒िस्यां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत ।
आपों॒ वै संो॑वत्सं॒िस्यां॒यतो॑नंं॒ वेदो॑ । आं॒यतो॑नवान् भवनत । य एवं वेदो॑ । योा॓Sप्सु
नावंं॒ प्रनतो॑नष्ठतांं॒ वेदो॑ । प्रत्यें॒व नतो॑ष्ठनत ।

ॐ िां॒जां॒निं॒िां॒जायो॑ प्रसं॒ह्य सानहनेा॓ । नमोो॑ वं॒यं वैि
ा॓ वं॒णायो॑ कु मयहे ।
Page | 67

स में॒ कामां॒न् कामं॒ कामाो॑यं॒ मह्यम् ा॓ । कां॒में॒श्वं॒िो वैा॓िवं॒णो दो॑दातु ।
कु ं॒िें॒िायो॑ वैिवं॒णायो॑ । मं॒हां॒िाजायं॒ नमःो॑ ।
ओंंा॓ तद्धब्रह्म । ओंंा॓ तद्वायुः । ओंंा॓ तदात्मा ।
ओंंा॓ तद्धसत्यम् । ओंंा॓ तत्सवयम् ा॓ । ओंंा॓ तत् -पुिोनयमः ॥
अन्तश्चिनत भूतेषु गुहायां नवश्वमूर्वतषु
त्वं यज्ञस्त्वं वष्कािस्त्व-नमन्रस्त्वग् ं
रुरस्त्वं नवष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वंो॑ प्रजापनतः ।
ओंंा॓ त्वं तदाप आपो जयोतीिसोSमृतं ब्रह्म भूभुयवस्सुविोम् ।
ईमानस्सवय नवद्यानामीश्वि स्सवयभूतानां
ब्रह्मानिपनति् -ब्रह्मणोSनिपनति् -ब्रह्मा नमवो मे अस्तु सदा नमवोम् ।

तनद्वष्णोः पिमं पदग् ं सदा पश्यनन्त सूियः l
ददवीवचक्षु िाततं l तनद्वप्रासो नवपन्यवो जागृवाग् ं सस्सनमन्िते l
तनद्वष्णोययत्पिमं पदम् ।
Kim tad VishNOr balam aahuhu l Kaa deeptih kim
paraayaNam l
EkO yaddhaarayat devahaa l Rejasee rOdasee ubhe l
Page | 68

Vaataat VishNor balam aahuhu l
Aksharaat deeptir ucyate l
Tripadaat dhaarayat devahaa l
Yat VishNor ekam uttamam ll 28 ll
Tad VishNor paramam padam l Sadaa pashyanti soorayahaa l
Diveeva cakshuraatatam l Tad vipraasO vipanyavO
jaagruvaagam sas-samindhate l
Tad VishNor yat parmam padam l
ऋतग् ं सं॒त्यं पो॑िं ब्रं॒ह्मं॒ पुं॒रुषंो॑ कृ ष्णं॒नपङ्गो॑लम् ।
ऊं्॒वयिेो॑तं नवो॑रूपाो॑क्षंं॒ नवं॒श्वरूो॑पायं॒ वै नमों॒ नमःो॑ ॥
ॐ नां॒िां॒यं॒णायो॑ नवं॒द्महेो॑ वासुदं॒व
े ायो॑ िीमनह ।
तन्नोो॑ नवष्णुः प्रचों॒दयाा॓त् ॥
ॐ कां॒त्यां॒यं॒नायो॑ नवं॒द्महेो॑ कन्यकु ं॒माटिो॑ िीमनह । तन्नोो॑ दुर्वगः प्रचों॒दयाा॓त् ॥
ॐ मं॒हां॒दं॒व्य
े ै चो॑ नवं॒द्महेो॑ नवष्णुपं॒त्नी चो॑ िीमनह । तन्नोो॑ लक्ष्मीः प्रचों॒दयाा॓त् ॥
ॐ वाग् दें॒व्यै चो॑ नवं॒द्महेो॑ ब्रह्मपत्न्यै चो॑ िीमनह । तन्नोो॑ वाणी प्रचों॒दयाा॓त् ॥
ब्रह्मापयणं ब्रह्म हनवब्रयह्मािौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमयसमानिना ॥ 24 ॥
Asato maa sat gamya l Tamaso maa Jyotir gamaya l
MrutyOr maa amrutam gamaya l Om Shantih Shantih
Shantihee
Page | 69

Sarve bhavantu Sukhinah l Sarve santu niraamayaahaa l
Sarve bhadraaNi pashyantu maa kascit duhkhabaag
bhavet ll
कायेन वाचा मनसेनन्रयैवाय िुद्ध्यात्मना वा प्रकृ तेः स्वभावात् ।
किोनम यद्यत्सकलं पिस्मै नािायणायेनत समपययानम ॥ 33 ॥
Om PoorNam adah l PoorNam idam l PoorNaat poorNam
udacyate l PoorNasya poorNam aadaaya
poorNamevaavashishyate l
Om Shantih Shantih Shantihee
यदक्षि पदभ्रष्टं मािाहीनं तु यद्भवेत्
तथ्सवं क्षबयतां देनव नािायनण नमोSस्तु ते ।
नवसगय निन्दु मािानण पदपादाक्षिानण च
न्यूनानन चानतटिक्तानन क्षमस्व पिमेश्वटि ॥
ॐ मानन्तःं॒ मानन्तःं॒ मानन्तःो॑ ।
Yaani kaani ca paapaani janmaantara kruttani ca l
Taani taani vinashyanti pradakshiNa pade pade ll
PaapOham paapakarmaaham paapaatmaa paapasambhavaha l
Traahi Maam krupaya Devi praseeda Parameshwaree ll

Page | 70

Anyathaa sharaNam naasti tvameva sharaNam ma-ma
Tasmaat kaaruNya bhavena raksha raksha Maheshwaree
Raksha raksha Bhuvaneshwaree

Acknowledgments
This document is actually the combined effort of all the ladies of the Canton,
Michigan (USA) Navarathri group who have been hosting the Navarathri
celebrations over the last several years in their homes each season. My sincere
and grateful thanks to all of them.
I would also like to thank Smt. Janaki Mahadevan and Sriman Lakshmi
Narasimhan for proof reading my Devanagari rendition of the Purandara
dasa’s divine Kannada composition (Bhagyada Lakshmi baarammaa) which is
sung by all during the Navarathri poojas and on many other occasions as well.
Let us all be showered by the blessings of Devi, as Purandara dasa extols in his
immortal song. As the Navarathri season progresses, I look forward to adding
some photos of the lovely Canton group to updates of this document.

Page | 71

Shiva Panchakshari Stotram
िचन: आदद मङ्किाचायय
ॐ नमः नमवाय नमवाय नमः ॐ
ॐ नमः नमवाय नमवाय नमः ॐ
नागेन्रहािाय निलोचनाय
भस्माङ्गिागाय महेश्विाय ।
ननत्याय मुिाय ददगबििाय
तस्मै “न” कािाय नमः नमवाय ॥ 1 ॥
मन्दादकनी सनलल चन्दन चर्वचताय
नन्दीश्वि प्रमथनाथ महेश्विाय ।
मन्दाि मुख्य िहुपुष्प सुपूनजताय
तस्मै “म” कािाय नमः नमवाय ॥ 2 ॥
नमवाय गौिी वदनाब्ज िृन्द
सूयायय दक्षा्वि नामकाय ।
िी नीलकण्ठाय वृषभ्वजाय
तस्मै “नम” कािाय नमः नमवाय ॥ 3 ॥
वनमष्ठ कु बभोद्भव गौतमायय
मुनीन्र देवार्वचत मेखिाय ।
चन्राकय वैश्वानि लोचनाय
तस्मै “व” कािाय नमः नमवाय ॥ 4 ॥

Page | 72

यज्ञ स्वरूपाय जिाििाय
नपनाक हस्ताय सनातनाय ।
ददव्याय देवाय ददगबििाय
तस्मै “य” कािाय नमः नमवाय ॥ 5 ॥
पञ्चाक्षिनमदं पुण्यं यः पठे नच्छव सनन्निौ ।
नमवलोकमवाप्नोनत नमवेन सह मोदते ॥

Page | 73

Govinda Namaavali – Devanagari

Sri Venkatesa with His consorts after Godha Kalyanam, 2013
Sri Balaji Temple of Great Lakes, West Bloomfield, MI

िीननवासा गोनवन्दा
भक्त वत्सल गोनवन्दा

िी वेङ्किेमा गोनवन्दा
भागवता नप्रय गोनवन्दा
Page | 74

ननत्य ननमयल गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

नीलमेघ श्याम गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

पुिाण पुरुषा गोनवन्दा
नन्द नन्दना गोनवन्दा
पमुपालक िी गोनवन्दा
दुष्ट संहाि गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

पुण्डिीकाक्ष गोनवन्दा
नवनीत चोिा गोनवन्दा
पाप नवमोचन गोनवन्दा
दुटित ननवािण गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

नमष्ट पटिपालक गोनवन्दा
वज्र मकु ििि गोनवन्दा
गोपीजन लोल गोनवन्दा
दमिथ नन्दन गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

कष्ट ननवािण गोनवन्दा
विाह मूती गोनवन्दा
गोवियनोिाि गोनवन्दा
दममुख मियन गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

पनक्ष वाहना गोनवन्दा
मत्स्य कू मय गोनवन्दा
विाह न्रुतसह गोनवन्दा
िलिामानुज गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

पाण्डव नप्रय गोनवन्दा
मिु सूिना हटि गोनवन्दा
वामन भृगुिाम गोनवन्दा
िौि कनल्किि गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

वेणु गान नप्रय गोनवन्दा
सीता नायक गोनवन्दा
दटिरजन पोषक गोनवन्दा
अनाथ िक्षक गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

वेङ्कि िमणा गोनवन्दा
नितपटिपालक गोनवन्दा
िमय संस्थापक गोनवन्दा
आपद् िान्िव गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

Page | 75

मिणागतवत्सल गोनवन्दा
कमल दलाक्षा गोनवन्दा
पाप नवनामक गोनवन्दा
िीमुरानङ्कत गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

करुणा सागि गोनवन्दा
कानमत फलदा गोनवन्दा
पानह मुिािे गोनवन्दा
िीवत्सानङ्कत गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

ििणी नायक गोनवन्दा
पद्मावती नप्रय गोनवन्दा
अभय हस्त गोनवन्दा
मङ्ख चक्रिि गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

ददनकि तेजा गोनवन्दा
प्रसन्न मूते गोनवन्दा
अक्षय विदा गोनवन्दा
सािङ्ग गदािि गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

नविाज तीथय गोनवन्दा
सालराम हि गोनवन्दा
लक्ष्मी वल्लभ गोनवन्दा
कस्तूटि नतलक गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

नविोनि मियन गोनवन्दा
सहस्र नाम गोनवन्दा
लक्ष्मणारज गोनवन्दा
काञ्चनाबिििि गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

गरुड वाहना गोनवन्दा
वानि सेनवत गोनवन्दा
एडु कोण्डल वाडा गोनवन्दा
िाम दक्रष्णा गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

गजिाज िक्षक गोनवन्दा
वािनथ िन्िन गोनवन्दा
एकत्व रूपा गोनवन्दा
िघुकुल नन्दन गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

प्रत्यक्ष देव गोनवन्दा
वज्र मकु िदि गोनवन्दा
वड्डी कासुल वाडा गोनवन्दा

पिम दयाकि गोनवन्दा
वैजयनन्त माल गोनवन्दा
वासुदव
े तनया गोनवन्दा

Page | 76

निल्वपिार्वचत गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

नभक्षुक संस्तुत गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

िीपुंरूपा गोनवन्दा
ब्रह्मानन्द रूपा गोनवन्दा
ननत्य कल्याण गोनवन्दा
हनत िाम नप्रय गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

नमवके मव मूर्वत गोनवन्दा
भक्त तािका गोनवन्दा
नीिज नाभा गोनवन्दा
हटि सवोत्तम गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

जनाियन मूर्वत गोनवन्दा
अनभषेक नप्रय गोनवन्दा
ननत्य मुभात गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

जगत् सानक्ष रूपा गोनवन्दा
अभनन्निासाद गोनवन्दा
नननखल लोके मा गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

आनन्द रूपा गोनवन्दा
इहपि दायक गोनवन्दा
पद्म दलक्ष गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

अ्यन्त िनहत गोनवन्दा
इपिाज िक्षक गोनवन्दा
पद्मनाभा गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

नतरुमल ननवासा गोनवन्दा
मेष मानय गोनवन्दा
िी िीननवासा गोनवन्दा
गोनवन्दा हटि गोनवन्दा

तुलसी वनमाल गोनवन्दा
मेषादर ननलय गोनवन्दा
िी वेङ्किेमा गोनवन्दा
गोकु ल नन्दन गोनवन्दा

Page | 77