xsS

~

t £Æ V•R
~gŠØZC
Ù ¤·ËZe xsÑZ •
:+zD
z ï

ààqC
Ù ¤ ËZ e

ˆßŽnÓn×fµ ᕆÏÖ] öt^`ßÚô
5169111-3 Ô 5168514 :y¯

ÔgƒÑ y ƒ N
we â Ô* Z -365

7237695 :y¯ÔgƒÑ Ôg Zi !
zŠg Q Ôf
7 ãçÔLg â Š-

ww w .Minhaj.org - w w w .Minhaj.biz

www.MinhajBook s.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

• pôy WÅZ æ`uq
è ’e

è t £]

t£Æ V•R ~ xsS

:

~gŠ ØZC
Ù ¤·ËZe xsÑZ • :
*
Zg tzg ÷Ôà àqC
Ù ¤ ËZe

Rese arch .com .pk

:
GÒO$ h
^k XS a^§ òï

è Û• :
æ u :
gƒÑ ÔiÚ6y M ÅZ `
Y 2006 m :
1,100
:
9zg 55/- :

[Â x*

"

+z D
z ï

x ÈS k

èi
-

wÍ R ®
è •

á S

ŠZ®

½» Q

gà S 7

ÁÁÁ

Æ i¼z ]h gzZ ?£ xÓ Å ~gŠ ØZ C
Ù ¤ · ËZe xsÑZ • V^ â
s§Å y Q ã æ M ] àZz äƒ Ýq Ð DV Ds gzZ CDs Ô f-i
zB-e M
æ uq
Xì •z a Æ y M ÅZ `
è ’aÆ å Ð

æ uI ]Ze )
( Å Xy M ÅZ `
sales@minhaj.biz

www.MinhajBook s.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

L

       
     
$    $ 
 $   

www.MinhajBook s.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Ô~z ð M 8 80 & 1D 4 ( 1X 8) zZ öZ •5âÆ [º #
Öè Ó

&4* Z z w¾ 20D 4D87 •ÆÅ yñ• #
Öè Ó;Y 19 84 ðÑŽ 31Q¨¸

•ÆÅ/ß ~uu ! f wÑ #
Öè Ó ;Y 19 87 cŠ 26 Q¨ ¸ Ô7 3D 97 0

Öè ÓgzZ ;Y 19 86 ~Z 20Q¨ ¸ Ô( ~k
#

$Ñ) ~ e } Z & 1X + Z 67 D 24411

2Q¨ ¸ Ô9 2&8061D 6 3ðOS &] k•ÆÅòz V§ „
 c
g Š Zi M

Å4 »gz Z ²jx ÓÃ {Š™"Å ~gŠ ØZC
Ù ¤ ·ËZ e •Æ Y 199 2yŽ

X• {”gàn Æ V-k

www.MinhajBook s.com

 Å zgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

R
l¡ÛjŽÚ
Â7

7

Á

9

× Z’S

15

x £ ~z ) » V•Z ~ÃÅyâ‡X 1

20

h» ]Zz) ~ f ÎÆ yâ‡X 2

21

h» ~g ZŠ i Zg —gz Z Ï0
i ˜X 3

22

h » ~Š Zi M Iè X 4
{o~Š Z i WgzZ Zw Å D

%

25
27

h » ~Š Zi WÙçgz Z ~Š OZ X 5

28

h » V•Z ~ ª
ñ¦½ Z X6

30

h» ~Š Z i WÅg Çizg X 7

32

h» äsgz Z DX 8

35

h» ~Š Zi M CÑçgz Z ãÕX 9

37

ì ~g ZŠ î%O£ Å„
 c
§ òsS «™ÅV•Z X 10

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û6 ü

t £Æ V •R ~ xsS

l¡ÛjŽÚ

42

h» Y ]S Ð ]â }
~jX 11

44

t £Æ V-{ mX 13

44

t £Æ V•Z gzZ ~t‹ Z@ç X 14

45

{@ çÐ VÇ|Æ yZ•

43 ì n•
Û »„
 c
§ òsS ~gZ‡ 0
Å}@çÐ V•R X 12

48

t £Æ V•Z gz Z jœÄ
è ÜX 15
{@ç Ð ]*
¬I
è Z ( 1)

48

{@ çÐ {ª I
è Z ( 2)

49
50

]c
Z@ Å ” &œ–1Z ]| (3 )

t £Æ V•Z gz Z ¹zg à Ä
è Ü X16

51

{@ çÐ yZ f Z¾ { â I
è Z

52

54
55

t £Æ V•Z gz Z ã ¢Ä
è ÜX 17

t £Æ V•Z gzZ ~©% Ä
è ÜX 18

57

www.MinhajBooks.com

U Z%z ~
ó$

Á

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Â7
á x • » xªÆ {Ñ çïq Æ g Z ŠR ã¨
S dR ~ g¦ ÇxsS
vŠ X åg D » 0z ÕÆ gz ‰
Ü ¤¡C
Ù » }Ñç IÐ æ M Å xsS X c
M™
g—X å: ŠŽñg¦ðà ̻ t £Æ V •R IÐ xsS b§Å {Ñç ›Z•
ÛR
~Š ã
Æ }Ñç Ž H « x£ „z ~ }Ñç Ã V•R ä A x™Z Ñ
ž ‚kñ*
z'M Ô]³Ô wâ Ôy Y Å V •R ä A \ M Xì Ýq à V-à
~½ *Š ` M X c
¯ z » M M Æ Üæ „
 c
g ÌÃDÆ t £Iè Æ y Z
4ÓG
¡R
3G
z Y eS öR ~ ½ *Šp ¤
Z X ì c
M t ‚ ™0 wZÎ ëZ q
ZX » V ðG
GG
LZ Æ yZ Ã V G
ð34Ó ¡R ~ *Š V ˜ Ð Ž„ o ]
 , Z X • g D » öâi M
 M gzZ ò OZ ÔÏ( 'Z'Ì~ ´ ˜y ZB‚B‚Æ DY • z Iè Ô Dp
ñ
X Vƒ Ýq t £
4ÓG
¡ Rž ì g ¨.
3G
W¸c~ øÚÆ xsS sÜn ç» V ðG
Þ ‡%Rt
~ Ýzg Å ]x Å xsZ ž ì {ZÍ Å %R kZ xs Z õg @
ž V Ñq X ì ;g
öZ ~ R'gzZ ÜZ z ŠZ•ž ;g Ýq x £— { z à V•R~ •ò sZ
„g ^
Ã 6V-g ZŠ)f + FdZ Å •gz Z •g q
Ñ Ì~g ñZ 4c
g Æ RC
Ù
Ñ g—~ }g !
Æ t £Æ VÇ) Ž å WZ» ] xy Z¼ ƒ
 t X•
'
Z'~ : M t £Æ Vëñž c
â•
Û ä A \ M X ñ â•
Û « ä A x™Z
) ËX ,™ ÒÃ Ì{z • ÌŠ R Ž Ð ~ y Z a Æ 5ZŠ Z Å)f Æ y Z gzZ
O~ { @ç ‹æ Å kZ Ã@ç ËgzZ ñ Y H: Oà y ›Ëá$
Æ ›

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 8ü

t £Æ V •R ~ xsS

ä A \ M ñƒ D ™ yÒ ÌR Å t£Æ V Ç) X Ç ñY H 7
Å kZž V Ñq Ç 2Î 7ÌÒp Å ¼
 { z H OÃ@ç Ë ä Xž c
â•
Û
Æ V Ç) ä A \ M c
Í Xì Cƒ kCJ
 Ä) Å k': e Òp
X c
Š â•
Û yÒ Ãðq ZÆ J
]y
M Ð *ŠÆ ]Z WZÆ 5ZŠZ Å t £
xsZ "Ãk

i ÅØæ ~gŠØZ C
Ù ¤ ·ËZ eWz6xsÑZ • ]|
t з _Æ [ kZ X ì C™©qS » ]˜ ZÅ t£Æ VÇ)~
kZ Ì]âZ ŠZ h
]
Fx Ó~ [ !
Æ t£Æ V•Rž ì @
Y ƒ ãZz %R
Xì C M Ã~ ] xÅ xsZ Ž • 7ïq Æ ö Y g zZ w¾ Ô èÓZ
6R@¬ É Çƒ ïq » ÌZ V ; Æ DèIZ sÜ: ·_ » [ kZ ì yZ
XÇ ¶ ¯
 !
» ä™ Vc
úà •Æ äƒ +
¨
Z +
è Š Æ xsZ Ì
( ààqC
Ù ¤ ËZ e )
ïò
è *
y MÅZ æ` uq
è ’

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Œ

×Z’S

¶Š ½Å u|ŒÐ Š•
ÛC
Ù Xì +Š g ZŠb» +
¨
S ½ÑxsZ
Xƒ °o Æ +
¨
Z sÑŽ Š
3g 7Zzg ‚Ÿ c
wßZ (Z ðÃ~ +Š áZz
g ZŒ
Û •» t £xÓ yZ ÌÃ V •Z ~ „
 c
g òsZ b§Å {Ñç ]4 vŠ
Å t £Æ V •Z X ì YY Hg¦~ }Ñç àV q
Z » X Ôì Š
c
Š
: ˆÅ ë Z•
Û Æ™ ÔÅKÆ {Z™ Z zƒ ~ + Š ] 5çk‚ Z

 $   $      %  $$     
               
( 1) o
  

iŸ6gî ãZz Ð „ e
Z e
Z@ — " Ô74Š'i ðà ~ + ŠL L
Âñ M á y ZZ 6vZ gzZ }Š™g ïZ » ë!
È ZŠqðÃŽ Î Ôì _ƒ
vZ gzZ Ô 7( e) RIa Æ T 1 x åI o¢ (Z q
Z ä kZ
ó ó oì ÑZz + Y [p

c
â•
Û Š•
á g Z 6x £}uzŠ

( 2) o     

ó ó oì a }÷+ Š ÷
Z gzZ a }g v+Š Zg v( Î ) L L

N QR VN ( é†Ïf Ö]( á• †ÏÖ] DM E
R VML U ( áæ †Ê^ÓÖ] ( á• †ÏÖ] DN E
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 10 ü

t £Æ V •R ~ xsS

» kZ ì ˆ ~Š Ì Z { Šc
i Xà t £Æ V•Z ~ }Ñç ò sZ
:ì @
ƒ Ð ug I yâ •
Û kZ Æ Ax™ Z Ñ g—{ iZ0
Z

                
( 1) X        

c H† h » kZ cHÕ6( Š•

Û ÃZ)@ç Ë ä ËT !g ZŠ¸L L
Ð kZ %Æ Ÿg Å kZ c
~Š 1 {Šc
iÐ ®
 ,Z Å kZ Ã k Q
( sÜ Æ y ›) Ð s§ Å kZ ~ #
Ö ª iz' à q ðÃ
ó Xó Ç Vz×
§zŠ Æ A x™ Z Ñ g—Ž ì y â ‡q
Z É 7„Ò q
Z sÜt
Ì[Z gzZ ;g @
ƒ æWgŠ ¿Ì~ ˆ 6T Ô å ~g Y ~ •òsZ ~ ug I
:ì ~ e
Zzg q
ZçO Xì zq
Z » •§ 2Š ò sZt

                
          A      A 
( 2 ) X 

VÜÎ … (M SL V O (†n ŽÃi oÊ h ^e (t] †íÖ] h^jÒ ( àߊÖ] (• ¨]• çe] !M DME
OL QN
N LM VM (Øm ‚ÃjÖ]æ |†rÖ] (Üi ^u o e] àe] !N
PQ QT VÜ Î… (S VP (g nâ†jÖ]æ gn Ɔj Ö] (p… „ßÚ !O
M MQ VT (á•†Ï Ö] Ý^ÓuŸ ÄÚ^rÖ] (o f› †Î !P
NO PM VÜÎ … (N TQ VN ( ð^ËíÖ] ÌŽÒ (oÞç× r !Q
O L VT (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ`ne !M DNE
O PO VM (‚ߊÛÖ] ( oÃÊ ^• !N
M LP VM ( äËnßu o e] ‚ßŠÚ (Ü nÃÞ çe] !O
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 11 ü

t £Æ V •R ~ xsS

Ax™ Z Ñ g—)l {z gzZ c
Š ™OÃ[Â I Z q
Z ä y ›q
ZL L

ZŠZ h » )f IZ ~ ž c
â•
Û ä A \W Â c
Wa Æ ê k0Æ
}g !
ÆL
Þ ‡ä A \WçO Vƒ g ZŠ) f {Š c
iЃ
 » ä™
ó Xó Š
c
Š™ OÐZ gzZ c
Š ¬» ä™ O~

Ô¸ D â•
Û G å Ã V â›}g !ÆV •Z A x™ Z Ñ g—
: c
â•
Û ñ ƒ D™W~ }g !
Æ +@çä A \ WyŠ q
ZçO

                 
( 1) X   

O NL VS (Ý Ÿ] ( oÃÊ ^• !P
PT TVP (½ çfŠÛÖ] ( oÞ^fn• !Q
N UU VN ( ‚`jrÛÖ] èm] ‚e (‚•… àe] !R
MN RV M (Ü ÓvÖ] æ Ýç ×ÃÖ] Ä Ú^q ( gq… àe] !S
O OR VP (äm] †Ö] g ’Þ ( oÃ×m ‡!T
QQ S V P (p ƒçuŸ] èËvi (p… ç¶Ò …^fÚ !U
(MM QP VO (Ø jÎ àÚ Ü $ž h^e (ämˆrÖ] h^jÒ (xn v’Ö] (p… ^í e !M DME
N UU QV ÜÎ…
(TU RV N] ‚â^ÃÚ Ø jÎ àÚ h^e(l^m‚Ö] h^jÒ (àߊÖ] (äq^Ú àe] !N
N RT R V ÜÎ…
U QR VÜÎ … (O RS VM ( ‚ߊÛÖ] ( Äne… !O
MO OV T (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ `ne !P
OR UO VÜ Î… (N LP VO (gn a†jÖ]æ gn Ɔj Ö] (p… „ßÚ !Q
RU VP (Ý¡ŠÖ] Øf ‰ (o Þ^Ãß‘ !R
M QQ VS (…^›æ Ÿ] Øn Þ ( oÞ^Òç• !S
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 12 ü

t £Æ V •R ~ xsS

Ç ñ 0
7ÌÒp Å ¼
 {z HOÃ ( Š•
Û ÃZ )@çË ä ËTL L
ó Xó ì ðƒ #J
Ä) Å k': e ÒpÅ ¼
 èÑq
]`t ÝZgŠ Ç ñ Y 3g gz™ ¹ Ð ¼
 {zž Zƒ t È » kZ
Æ DÆ t £Æ V•Z ä xsZ Ž • aÆ äZz™æWgŠ ¿6y â‡kZ
X H «a

ÅyZ D M ~ #
Ö }
Å Ax™Z Ñ g—Š ¯z ã zÛ Ž Æ VÇ)
Ö }
#
Å A\ M ~ {gëÜæ Z
 ç ODâ •
Û ã !
öŠp A x™ Z Ñg —
yZ g zZ c
ZI~ ~tKÃ yZ ä A \ M Â c
M Æz q
Z » VÇ| ÆS ~
: c
â•
Û gz Z à ) f LZ Šp ~iZâ y¶Å
( 1) X                 

a kZ X • n
g w Š»z i Ÿa Æ V¹‚ }g ø vß tL L
ó Xó Vz™ ~iZâ y¶g zZ *ƒz WÅ y Z Šp] Z&
~ž HI ä ~

Æz kZ ä \ M X c
M {gëÜæ Æz 0g {Ša » VÇ|Æ yZ•iŠ q
Z
LZ iú KZ { zž ~Š ]iYZ Ã Víï•
á ~ Æz kZ g zZ c
ZI~ ~tKÃ
Å tæ+
Y q
Z Å ~tK] Z| \t çO , ™ ZŠZ ~ ~tK6i§
( 2 )X _7
iúÆ ™ cg s§
UM NQ VÜÎ … (Q MT VR (á^Û mŸ] gÕ (o Ï`n e !M DME
US VM (ïçnŽÖ] ÜrÃ Ú (pæ ]‚n‘ !N
O M VN (èm çfßÖ] é†n ŠÖ] (†n %Ò àe] !O
OQ S V M (pF† fÓÖ] l^Ïf _Ö] (‚É àe] !M DNE
P VP ( á• †ÏÖ] Ý^Óu¢ Ä Ú^rÖ] (of ›†Î !N
R NU VO (•^ÃÛÖ] •] ‡ (Ü nÎ àe] !O
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 13 ü

t £Æ V •R ~ xsS

Æ äg ¦
w ‚ Î {Ša ~ Ýzg Å ]xy Z Å A x™ Z Ñ g—
D» t£Ã VÇ) ~ #
Ö ÓòsZ C
Ù ™á Ð äâ iÆ A \WŠŽz!
X ;g Ýq
Ìî @
'» y Zž å³ » u|ŒÆ Ax™ Z Ñ g—Ð V •Z
~Š· q
Z ™ » A \W~ k
 q
Z X å F
6xZ •Z B‚ Æ A\ M
ƒ yà _g Zz » kZ ì Š ZG Y ~(~¾ž Y7 Ð kZ ä VÍß Â Î ä% Z

òsZ XÐ Vƒ _g Zz ÆŠZG Y ~÷ AvZ wÎg · ¹ ä ~Š· kZ Â ?Ç
X å sZ ‹Z Ð s§Å›)q
Z » u|ŒÐ V•Z ~ „
 c
g
Ž ÌÐ ( x Z¸Z „
 6"
) Wæ { z´ Æ [ Â I
è Z » A\ W
g Ñ" 6A\ Wä `¤ zl WæX Q7n~ õg @ÌÅ kZ ;g î @
'
0 Ä g&
¾ ~g » Z q
Z Æ A\ W Â Zƒ ì )(l Z
 pÔñ Je Ýb
: ¹Ð y ç1 Z ä >Š „

X    

ó Xó ì yŠ » ðZ ± ` W L L
gzZ ‰ ƒ nZg *
A \ W Â Ç ñ Y 1 x ÙZ ™½ Y Ð g ñ `W ª
: c
â•
Û Ð yç1Z gzZ c
Š ™Š4Æ ®d
 Æ yZ ™á Z}Ð y Z
( 1 )X    

( ¶Š ™ sçg zZ) ä™ x¬ Æ Øg `W (É 7» ð Z± ` W ) L L
ó Xó ì yŠ »

UV T ( p…^fÖ] xjÊ ( oÞ¡ÏŠÂ †ru àe] !M DME
QU S VN (h^Ãn j‰Ÿ ] ( †fÖ]‚f  àe] !N
NN VO ( áçnÃÖ] á^ŠÞ] (o f× u !O
OP QVM (än ÃÛŠÖ] lŸ Ÿ‚Ö] s m†íi (oÂ] ˆì !P

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 14 ü

t £Æ V •R ~ xsS

HB‚ }g v ` W~ îC ž Y7 Ð 5#LZ ä A\ WQ
VǸ g » æ LZ ä 7Š- ]|‰ž ¹ ä VrQ  ?Ç Vz™ î @
'
„z ä ] \W6[ZŽ kZ X ì µÂ „z ÌÐ A\W å H î@
'B‚Æ
  :å c
â•
Û a Æ VÇ ¸ LZ ä 7Š- ]|Ž c
â•
Û Š•
á gZ ]
ŠZiW ƒ
 ?7Þ b 7 ðà ` WÐ ? ª )          
( 1) X ( ƒ
  c
â•
Û ä A\ WX å y ç1Z Ô™ Z(» Ax™ Z Ñ g —
vZ X ( ì ~ ðZ { z Zƒ 4ZŠ ` W~ yÆ yç1Z Ž)        
yŠ kZ ÌŽ ž H Zg7 b§ kZ Ã yâ •
Û kZ Æ Ax™ Z Ñ g— ä \¬
( 2 )X ˆ ïy âZ ÐZ Zƒ 4ZŠ ~ yÆ y ç1Z
OR T V ÜÎ… (NN L V M († nÇ’Ö] ÄÚ ^rÖ] ( o› çn‰ !M DME
MT VT (p…^f Ö] xj Ê (o Þ¡Ï ŠÂ !N
MS M V Q ( †m‚ÏÖ] ˜ nÊ ( pæ^ßÚ !O
VÜ Î… ( MP LR VO äÓÚ xjÊ h^e( •^ãrÖ] h ^j Ò ( xnv’Ö] ( Ü×ŠÚ !M DNE
MS TL
VO ( äÓÚ †fì o Ê ð ^q^Ú h ^e(t] †í Ö] h ^j Ò( àß ŠÖ] (•¨] • çe] !N
O LN M V Ü Î… (M RN
OR UL L VÜ Î… ( OU TV S (Ìß ’ÛÖ] (äf n• oe] àe] !O
O SR VQ (Ìß ’ÛÖ] (Ñ] ‡†Ö]‚f  !P
N OO VÜÎ … (R LV O (àß ŠÖ] (o ß_Î…] • !Q
N UL VP (‚ߊÛÖ] (äÞ]ç çe] !R
MN UN VÜÎ … (M NN VP (‚ߊÛÖ] ( …] ˆfÖ] !S
ON MV O (… ^$Ÿ] o Þ^ÃÚ |†• (pæ ^v› !T
M LU RM VÜ Î… (O PV R ( pF†fÓÖ] àߊÖ] (o Ï`n e !U

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 15 ü

t £Æ V •R ~ xsS

zŠ {Šc
iÐ ƒ
 ~ ä™ ¿# Å Ax™ Z Ñ g —~ )(l
~Š N Zj
Z Ã A x™ Z Ñ g—ä VM¸ d
 Æ †1Z {z å 4Š » m¾Z
Ñ g—X | Y ú Æ VzŠ6Æ vZ îGE
0š± c ø V âzŠt izg Æ l ì X ‰
™ s çg zZ Ñï Ð ú Æ VzŠ6Æ vZ G
î0Eš±Šp à V âzŠ y Z ä A x™ Z
( 1) X c
Š

x£ ~z) » V •R ~ÃÅ y â ‡X1

åL<X’ž • ˜ ~ ó ó` ¥
Z Z [ L L "tà W Òà KZ Š-1Z x âZ
›) g zZ y›~ V âzŠ yâ ‡ ãZ- Š gzZ ]Zk

± ~ {”Zg Ä
è Üg zZ ~t
( 2 )X å ~z)zgŠ » ¼Z
OÛ) q
Z ä y ›q
ZiŠ q
Z ~ÇÆ A x™ Z Ñ g—
gzZ c
Š ¬ » äY K OÆ y ›kZ 6gîÆ mŸ ä A g —X c
Š™
: c
â•
Û
X      

T VT (†nfÓÖ] Ürà ÛÖ] (o Þ]†f › !ML
M SQ VR (‚ñ]æ ˆÖ] ÄÛrÚ (oÛ %na !MM
M NV T ( p…^fÖ] xjÊ ( oÞ¡ÏŠÂ !MN
N SS VO ( äÓÚ …^fì] (o `Ò ^Ê !MO
O OR VO ( äm] †Ö] g ’Þ (o Ã×m ‡ DME
M TS Vt]† íÖ] h^jÒ ( ̉ç m çe] DNE
O LV T ( pF†fÓÖ] àߊÖ] (o Ï`n e !M DOE
OP OVM (‚ߊÛÖ] (o ÃÊ^• !N
Q QS VP (pƒ çu¢ ] èËvi ( p…ç¶Ò …^fÚ !O
O OR VP (èm ]†Ö] g’Þ (oà ×m‡!P
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 16 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ó Xó ì n•
Û ëZ Ð ƒ
 Z÷« ™Å t£Æ VÇ)L L

( 1) X c
â•
Û          ä A\ W._Æ e
Zzg ~uzŠ

~ {”Zg Ä ÜgzŠ ]Â g Ñ" Æ æ MgŠ ¿6½kZ Å

A\ M

:• X Ì

Û) q
Z ä T Š
c
Ñ™ ñà y ›q
Z k 0
Æ ” Z]|
X1
Ãy ›kZ ~ mŸ ä ” Z]|a kZ X 劎ñ]o Zg7 X å H O
sç™ }Š£zçÃ ð ¸ Æ w>ä Y U
gz Æ L
Þ ‡X c
Š ¬ » ä YK O
: c
â•
Û ÐZ ä \ W Â Zƒ D» kZ Z
 Ô Z]|X 1™ èZg 6ä™

X         

ó Xó ƒ c
Zzt Ð •™ ”Š Zg e N ä VÍß yZ h
•
á LL

:Zz  ð¸ Z÷Ð äY K Ož ì t ÝZgŠ ]!
7¹ ä kZ
u Ëa Æ yÇ0
?Ž Ô • ìg }Š e
Š Å k Z = t [Z gzZ ;g Ð äW
ML PV M (è Ënßu o e] ‚ßŠÚ (Ü nÃÞçe] !Q
MN RV M (Ü ÓvÖ]æ Ýç× ÃÖ] Ä Ú^q (g q… àe] !R
P TT VP (½ çŠfÛÖ] ( oÞ^fn• !S
O NL VS (ÝŸ ] ( oÃÊ ^• !T
N UU VN ( ‚`jrÛÖ] èm] ‚e (‚•… àe] !U
M OP VO (àߊÖ] ( oß _Î …]• !M DME
O LVT (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ`ne !N
ML LU V ÜÎ… (N RN VN ( oÞ¡ÏŠÂ !O
N OQ VO (Ý¡ŠÖ] Øf ‰ (o Þ^Ã ß‘ !P
M QO VS (…^›æ Ÿ] Øn Þ ( oÞ^Òç• !Q
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 17 ü

t £Æ V •R ~ xsS

;g }Š °ç ~ Æ î !
Š Ë% Ð è% KZ Šp a kZ X Ï }™ e
ñJ

pXƒ B4 {Š c
i ?X è% ~g v YZ c
â•
Û ä ”Z]|6kZ X Vƒ
:žì ¸ wßQ » #
Ö Ó ~g ø w q¾
( 1) X          

gzZ ì '
Z'yp Zg ø gzZ yp » kZ ì Ð ~ c
¬g ›) ~g ø ŽL L
óì
ó b§Å „ e
Š ~g ø e
Š Å kZ
: c
â•
Û ä ” Z]|._Æ e
Zzg ~uzŠ q
Z
X2
( 2) X       

ó Xó Ç ñY HO( <ú) y ›  HOà ð | ä y›Ë¤
ZL L
:c
â•
Û ä•
ò 1Z x âZ
X3
( 3) X            

O PV T (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ `ne !M DME
M TS Vt] †íÖ] h^jÒ (̉ çmçe] !N
O PP V ‚ߊÛÖ] ( oÃÊ ^• !O
O NM VS (Ý Ÿ] ( oÃÊ ^• !P
O QQ VP ( ärvÖ] ( oÞ^fn• !Q
O OS VP (äm] †Ö] g ’Þ ( oÃ× m‡ !R
N RO VN (äm] …‚Ö] ( oÞ¡ÏŠÂ !S
M QP VS (…^›æ Ÿ] Øn Þ ( oÞ^Òç• !T
OP U V P ( èrvÖ] ( oÞ^fn• !M DNE
O NL VS (Ý Ÿ] ( oÃÊ ^• !N
ON N V P ( èrvÖ] ( oÞ^fn• !M DOE
N SP PT VÜÎ … (P LS VQ (Ìß’ÛÖ] (èfn • o e] àe] !N
UU (US (U QV ML (Ìß’ÛÖ] (Ñ]‡ †Ö]‚f !O
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 18 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ó Xó ì 'Z'Æ e
Š Å y›ŠZi M e
Š Å ÏXgzZ ð |Ô ~Š·L L
{ŠZg Z š à òf Ëy ›¤
Z ž c
Š úwßZ t ä•6¯ Å w¸ÏZ
C M xiÑ Ð ä™ O{Š Zg Z š à y ›Ž σ „ z Ìe
Š Å kZ Â}Š ™ O
( 1) X ì
Zw h*
à ›) q
Z ä d
 Æ ^à Zz m¬ 0 z/]|iŠ q
Z
X4
E
VrQ  ðƒ e
D Å kZ Z
 k0
Æ ” /]|Ýð0.ÅZ÷Z ‰
Ü z î0ªE
3Ò7 X ~Š
G
: c
â•
Û „B‚gzZ ð Zߊ Zw Ð ~^›) kZ Ãd
 Æ ^3
gÍx ¬u ä
( 2) X    

   

7Z ä Vƒ â Å y Z èÑq ì 1™xÝ CZ à VÍß Ð “
 ä ?LL
ó Xó å » ŠZi M
{ª ä ¿q
Z Æ bZz 0 –F~ ÄÜ: âi Æ ”/]|
X5
: 6kZ Ô c
Š ™ OÃò f q
ZÆ

        ”       
                  
OM LVN (‚`jrÛÖ] èm ]‚e ( ‚•… àe] !P
NQ MV O (Ý ¡ŠÖ] Ø f‰ (oÞ^Ãß‘ !Q
OR TV P (è m]†Ö] g’Þ (o Ã×m‡ !R
N SR VN (èm] ‚`Ö] &m •^u] sm †íi o Ê è m]… ‚Ö] (o Þ¡ÏŠÂ !S
NN O VN (…^j íÛÖ] …• ( oËÓ’u !M DM E
NS OV O( …^jvÛÖ] • … (o Ú^• àm‚e^Â àe] !N
P QQ VN ( Ù^Û ÃÖ] ˆßÒ (àm‚Ö] Ý^Šu !M DN E
N S V ärãß Úæ Ý ¡‰] p•^fÚ ( ^ÏnÚ ‚ÛvÚ Øn Â^Û‰ ] !N

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 19 ü

t £Æ V •R ~ xsS
( 1) X  

{z ¤
Z X ñY H!ZjÆ V Ng Zz Æ w>Ã L
Þ ‡ž c
Š ¬ä \ M L L
c
Š
Š }Š Ã_g ZzÆ w>{ zçO X , Š™ sç:g z ,Š™ O•e
ó Xó c
Š™ OÐZ ä kZ gzZ
}Š ò : » OÆ ^ Û`ß ² ] o •… /0 v ZD~ : âiÆ ” y ¢ ]|
X6
4¨E8EÔ yZ'
ž å c
Š ™O~µ kZ Ãe Å ßß1Z g zZ î E
0G
× C
Ù ä VrZ èY Ô å Š
c
Š
( 2) X ¸ q
Ñ~ li‚ Å OÆ ”/]| {z h
•
á
~ º´ ËÆ x•
á ä ò Z_
k•
á 0Z~ gzŠ Æ ” y ¢ ]|
X7
X c
Š }Š ¬» OÆ kZ ä \ M 6îJ
y ¢]|nçÔ c
Š™ Oÿq
Z
( 3) X ÅgHe
Šg bŠ g ZD
Ù q
Z ä \ M 6ìZæ Å ” x Z™/ô
: • D â•
Û~
òC
Ù i[ Þ0Z _öx
X8

 Ü`ß ²] o•…               
( 4 ) X    

Å y›Š Zi M e
Š Å òf ~ gzŠ Æ ' y¢ gzZ /Ô–1Z — " L L
ó Xó ¶'Z'Æ e
Š

ON VT ( p†fÓÖ] àߊÖ] (o Ï`ne ! M DM E
ON MV S (Ý Ÿ] (o ÃÊ^• ! N
O OQ VP (èrvÖ] (o Þ^f n• ! O
OO SVP (èm ]†Ö] g’Þ (o Ã×m‡ ! P
M SV Q (pF †fÓÖ] l^Ïf _Ö] (‚É àe] ! M DN E
NR O V N (äm ]… ‚Ö] (o Þ¡Ï ŠÂ ! N
O PP VM (‚ߊÛÖ] ( oÃÊ ^• DO E
O QM VP (èrvÖ] (o Þ^f n• ! M DP E
ON MV S (Ý Ÿ] (o ÃÊ^• ! N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 20 ü

t £Æ V •R ~ xsS

h » ] Zz) ~ f ÎÆ y â ‡X 2

Å ìZ`
Xì ~z) zgŠ » y ›gz Z òf~ ]Zk

±~ „
 c
g ò sZ
c
ñZl
y ›wâ » òf X Ï ñ Y ~Š ÌÃ òf „z Ï ñY ~Š Ã y › Zw Ž
( 1) X σ V 7 Zw ~ V ÂgßVâzŠ ñ Zl
ò f wâ » y›
]|Xì ]Zz) ï» y xgŠ Æ y ›gzZ ò f Ì~ y ⇠ãZ-Š
„ +z Å wâ Æ yZ ž • t „ pÆ ( 2 )   Š•
á gZ Æ ” Z
t£Æ Vñf ~ [ !
kZ Xì Cƒ Å wâ Æ Vâ ›Üce ム« ™
Â}Š ™ ‹ÌÃk
òÆ y Z c

Z Å yZ y ›ðä
Zžì Š
3g p Ò Ú Z »
:ì ~ g êZ gŠ X Ç ñ M xiÑ y J6kZ
( 3) X            

‹ÐZ {z ¤
Z Ç }™ ZŠ Z 7 Å gÎÆ kZ gzZ [Ñ
Z Å kZ y ›L L
ó Xó }Š ™
Å kZ c
Ó *
Ë
g â Ô bŠ à Ç ÃkZ Ô *
à 1 Ð Vƒ 0
B; c
y !
i Ãò f
: Xì ^
Y*
~ hÆ y ›b§Tì ^
Y*
b§ÏZ Ô *
™Õ
( 4) X         

gzZ Ð y › b§Tì Z
 Zz b§ÏZ )zg Ãe
fZ Ð ›)L L
ó Xó ì xZw b§ÏZ Ì*
™Õ Å kZ

M LU (M LT Vt]†í Ö] h ^j Ò ( ̉çm çe] DME
NT UVU (o ßÇÛÖ] (äÚ] ‚Î àe] DNE
N NO VN (…^jí ÛÖ] …‚Ö] (o ËÓ’u !M DOE
NS O V O (… ^j vÛÖ] •… (o Ú^• àm‚e^Â àe] !N
N NO VN (…^jí ÛÖ] …‚Ö] (o ËÓ’u !M DPE
NS P!N SO VO (…^jvÛÖ]‚Ö] (o Ú^• àm‚e^Â àe] !N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 21 ü

t £Æ V •R ~ xsS

h » ~g ZŠ i Zg —gzZ Ï0

i ˜X3

¿ðÞ ì Ýq h » äg Z¦
Ï0
i ˜Ã Š•
ÛC
Ù ~ ðs Z •
Ù ž a kZ ÔYƒ 74ZŠ ~ yÆ kZ Æ ~q Ÿg gzZ ]iYZ Å kZ %
C
Xì @
ƒ 8 » V” w !
Æ kZ g zZ œ

% » ]5ç f
ÇZ6gzZ ˜y k » ¿
X 7^
Y b§Ët gzZ ì ~iZgŠ „
 Š 6,Å Š•
Û Šp ~iZgŠ „
 Š 6hkZ
: c
â•
Û ä \¬vZ X ì ð WÆ ˜ ôÜÅ äƒ 4ZŠ ]iYZ % ~ Vzy

     #          ! $  % 
$  o $   $  $        5   
          #        
( 1) o  
              

4ZŠ ~ Vzy}uzŠ ZÎÆ Vzy LZ Ôƒ ñÑ y ZZ Ž !Íß } ZL L
Ÿ: xs6Vß Zz ygzZ ß á : Ÿg Å VßZz yž J
Z
 Ôz™ Zƒ :
Q oÐ Åg wì » kZ ?ž ì µÂ Ôì 4 a }g vi§t X ß
~Š : ]iYZ »ž J
Z
 ƒ : 4ZŠ V ;z  î0: Ã Ë V;z ¤
Z
a }g vt î Yƒ :Zz  î Y- :Zzž ñ Y ¹Ð ?¤
Z gzZ ñ Y
ó ó o ì }Y [pÐZ vZ ƒ D ™ ?¼ Ž gzZ ì i§{ À 0
{Š c
i
b§ÏZ h » ~g ZŠ iZg —gz Z Ï0
i ˜Ìà V•Z ~ „
 c
g ò sZ
wßQt a Æ yZ ä yâ ‡òs Zž a kZ ;Ã Vâ › b§Tì Ýq
)f Ž gzZ Ð Vƒ Ýq Ìà yZ { z • Ýq à V â›t £Ž ž ì Hð
tb
Ð yZ w– Æ ” Z]|X • Ì6y Z { z • ˆà Ze 6V â›V c
g ZŠ
b§T nY Å «™ b§ÏZ Å wâ z yY Æ yZ ž @ì @
Y 1 a kZ
( 2 ) Xì Cƒ «™ Å wâ z y Y }g ø
N T( NS VN P (… çßÖ] ( á• †ÏÖ] DME
N TU VU (oß ÇÛÖ] ( äÚ]‚Î àe] DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 22 ü

t £Æ V •R ~ xsS

h» ~Š Zi M Iè X4

Vꧮ <
Ø Zè }uzŠ pì êŠ ]úŠ Å ÏÈ Å uZz ñ Z}
xsZ
Ð { Z™Z zƒ Ë: Ô mZ e 7î!
Š a Æ ä™ wJxs Z gzZ % $
Z
• LZ 6
Æ hx • Æ xsZ X ••
 µ Z Ç!{Z™Z z ƒ gzZ h‹úŠ X ì ©
x »
: Hy Ò V- ä œÈ M Œ
Û » r šZ

            
      $      $ $     $

( 1) o 

Ã{•g zZ Õ s§Å {Zg Å [g LZ \ M ( !¦wÎg }Z ) L L
@e
.Ž < Ð iZ0
Z , Z ( Ì) c Ð y Z gzZ Øš B‚Æ
Ð { Zg Å kZ Ž ì } Y [p ( Ì) Ã ¿kZ [g » \ M — " ƒ
ó ó o ì }Y [p ( Ì) ÃVÍßC c
Z@ {z gzZ Š
e
x
~Š Zi M Iè Å & •
Û ËÐ T H IÐ ]úŠ & §, Z ä xsZ
:c
â•
Û Š•
á g Z6x£ }uzŠ Ôƒ Cƒ WO
( 2) X    %  $ $        

iŸ6gî ãZz Ð „Ze e
Z@ — " 74Š'i ðà ~ + ŠL L
ó Xó ì _ƒ
g ZŒ
Û '6Ýz <
Ø è Æ y Z Ã VÇ)ž ì iÕt Å <Ñ
X Ï} ™: n°Ð ]Š„ z {oÆ yZ •òsZ X σ ~ŠZiW ~g7 Å •g
: å `gŠ Ì]t ~ kZ å –â Ž ä A x™ Z Ñ g—Ãy Z•èIZ
M NQ VM R(Ø vßÖ] ( á• †ÏÖ] DM E
N QR VN (å†Ï fÖ] ( á• †ÏÖ] DN E

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 23 ü

t £Æ V •R ~ xsS

              
                  
                
( 1 )X               

Ýq { C Å A· wÎg Æ kQ gzZ vZ Ã VöÆ yZ gzZ y •
Z LL
yZ Ôm¾Z T
¸ z ¢q Ôw ZñZ Ô}i Ô <ÑÅ yZ Ô 3Y Å y Z X ì
~gŠ0ËX Ï ñY Å « ™ Å Vzy Y¤
Æ y Z gzZ Vƒ Ç ]Š „ Å
£r
 ™ Ëg zZ +
 Gg Å kZ Ã <
Ø Zg ËÔ¥% Iè Æ kZ Ã
ÅqC
Ù !k
i Å y Z gzZ Ç ñY 7 c
U Ð £ Æ kZ Ã
ó Xó Ïñ Y Å « ™

4Ó ®g zZ y Y¤
ÌLX • ìg ŠŽñ~ #
Ö Óò sZ õfG
~g ZzŠZ Z
ÃVÇ)gzZ ì Å «™ Å yZ ä #
Ö ÓÉ ˆ ðà 7J
0
¦
ÌŠ Z 7Z
X • Å ë Z•
Û ]1œaÆ „Š x •Z Å ] ZŠ „~ y Z
._Æ ( personal law ) <Ñ Å y Z Ì]5ç —Æ V •Z
yZ #
Ö w Å wdZ XX Ç ñ Y H7Ç*
6y Z yâ ‡òs Z ÔÐ N YK ð
wdZ Ž %Z ÔÐ N YK I~ wqC
Ù {z ÂÐ y Z ì "
UÌ~ <
Ø èÆ
B‚ Æ ~Š Zi M ~ V¸ KZ {z 7Z • qN~ xsZ gzZ ^
Y V; Æ y Z
~Š Zi M 7Zž ǃ g (Z Ãðs Z #
Ö Ó~ V- Š!
M òs Z Ø{ gzZ РÙ
:} Š: c

               
OQ T(N NT VM (pF†fÓÖ] l^Ïf_Ö] ( ‚É àe] !M DME
ST Vt]† íÖ] h^jÒ ( ̉ç mçe] !N

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 24 ü

t £Æ V •R ~ xsS

              
              
              
                 
               
( 1) X            

Vñf ~ yZ • 7Ð ~V zàÆ V â›] ⣠gzZ Và ŽL L
ñY »zg 7Ð äO k ¸*
gzZ % ï Çgz Z & k

òz [ Ñ
Z Ã
y›w dZ t % Z Xƒ Š!
M ŠZ® M „ XÅ V â›V ;z {Zp Ç
;gX Vƒ CY Š쇊zugzZ +Ïz- V ˜ • { z(~àÆ ~Š!
W
Ž gZ ¯x Ó}uzŠ gzZ *
i †Ô • b‡Ì{ zÆ #
Ö w Å T[{z
»zg ~ wqC
Ù Ã y Z Ð g ÖZ Æ kZ Â • xZw Ì~ +Š Æ y Z
ó Xó ~à LZ Æ y Z Šp c
Vƒ ~àÆ Vâ ›{ Zp ¨ Y
Ñ O gñQ Iè x Ó LZ ™ {g g0
Z ÆVƒ Ç ]Š „ *Š KZ öZ ª
V•Z ~ sf kZ ë @
X ì 7iWÅ ¶Š 4Š ~ kZðsZ #
Öè ÓÔ• M

:ž ì yâ •
Û » ” k„ 0Z X ǃ ´g pÅÃxZ •Z Æ Iè ]
ÃÆ V â›Ã

              
                  
                 
               
( 2) X 

MM O V S (Ä ñ^ß’Ö] Äñ ]‚e (oÞ^‰ ^Ò DME
ON UT N VÜ Î… ( PR S VR (Ìß ’Û Ö] (äf n• oe] àe] !M DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 25 ü

t £Æ V •R ~ xsS

5ž ì 7ht ÃVñf ~ y Z ì HŠ!
M ä V â›ÃVzàXL L
gÎ gzZ Œ ÁÑ
Z ÔN O k¸*cÔ, ™ yõ) gzZ •Ç ]Š „
ä vZ à Xg zZ • ñƒ K Š!M Æ V½Ž à { z ì g ¹!X B0
¬Æ V â ›ä VrZ gzZ H[ ”6B; Æ ( V ⛪ ) V1²
~ }@çÆ y Z Ž • t£ „z a Æ Y Â à ™ wJ®
 ¤Z 6
ó Xó ì xiÑ *
™ ZŠ Z » y Z6[²gzZ N Y ƒð

{o „ŠZi WgzZ Zw Å D

%

ZÐ V•Znç » kZ ñ Y ƒ `g { Ð xs Z {]ZŠ Ž y ›{z
ˆÆ äÑ y ZZ 6{oÆ kZg zZ äƒ È0
» xsZ x© Z y›ðä
Z X Ç ƒ
Ð •gzZ ì êŠ wÅ { iZzgŠ »ŽÐ Š ZD

g Z kZ c
Í { z Âì ¼ Ð kZ ¤
Z
Ð y ⇠± Œ'Ð Ç ñ Ãz ž a kZ ì Zw Z
 ñ Ž ì @
™ ]zŒ
³z szc Ì~ y â‡ Æ h
]
§ zŠ%Z t gzZ ì x`
Z(¹ gzZ ]zŒ
X ì ˆÅgH]ñ~ 2Z ¸4c
g ÒZ Zw ,X ì
X • ŠŽñ ~ 2Z¸~¾ ‚Š z ñ
 M ÒZ Æ *Š ]
Â Æ Zw Å ŠZ D

gZ
H « h » ä0µñ » qJ Å „
 Zg { Zg IÐ ¶Š Zw Ìà D

% ä xsZ
: • D â•
Û ãyŒ0·xâ Z ]|X ì

                
               
NL N VU (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ`ne !N
NT O V U (o ßÇÛÖ] (äÚ] ‚Î àe] !O
M NO Q( MM UQ (MM TM VO (äÚ„Ö] Øa] Ý ^Óu] (o Â… ‡ !Q
N TO VM ( Øn fŠÖ] … ^ß Ú (á^mç• àe] !R

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 26 ü

t £Æ V •R ~ xsS

( 1) X  

~Š ]úŠ Å xs Z {g !
zŠ ÐZ Âñ Yƒ X'Ð xsZ y ›ðä
ZL L í
c
Š™ O Ug ¯ÐZ vŠ ]gz Ô[p Âá™ wJxsZ { z ¤
Z X Ï ñ Y
yŠ &ÐZ Â} ™ Ôú¼ a Æ „z g¨{ z ¤
Z ë@Ô Ç ñ Y
ó Xó Ï ñY ~Š ú Å
/Z àZ qŽg ÚÅ D

%Š%ÐZ ƒ Hä ]gú[ ‚g Z » Š ZD

gZ ¤
Z
X :Ð N YK ë Z•
Û µZñ{ Šc

             
               
         A     

               
( 2 ) X           

Å{ /ÐZÉ Ïñ Y ~Š 7]ññ Zw Ã]gúàZz äYƒ D

%L L
xsZ {g !
zŠ {z J
Z
 Ç ñ Y 3g { J
‰
Ü z kZ c
Ï ñY ~Š Zw
ðÃZ
 žì à Vâ •
Û t » ” k„ 0Z ]|J
ë Xá™: wJ
X Ç ñ Y H{ É Ç ñ Y H 7OÐZ Â} ™g (Z Š ZD

g Z ]gú
ä™ OÃ V Âg úÅ Wæ~ k
 y Zy Ìä A x™ Z Ñ g—
Å kZ X Ç Vƒe *
X Ð O7Z ~ Ì~ A ç kZ X c
â•
Û IÐ
VñÝ Ô|
 z•
Û zh
y
Æ kZ g zZ X Ð •g ! Å kZ wZñZ z u5Z
ó Xó Ð VƒxwdZ z }@ç 0Ðt@ g zZ Ô ~ŠZi M Å
O T V †nÇ’Ö] †nŠÖ]( oÞ^fn• DME
PM V †nÇ’Ö] †nŠÖ] ( oÞ^fn• DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 27 ü

t £Æ V •R ~ xsS

              
( 1) X                

g ïZ » ŠZ D

g Z LZ { z gz Z ñ Y H 7t ‚Æ Áq à { D

% ËZ
 LL
7Šq ðà ZÎÆ vZž Vƒ îŠ „ ZÍ Å kZ ~ ¾ ñƒ D ™
ÐZ gzZ) Ï ñ Y Å g¦/ÂÅ kZt • wÎg Æ vZ ·— " gzZ
ó Xó ( σ 7Zw

h » ~Š Zi M ÙçgzZ ~Š OS X5

7~È0
Å nË~ ŸÆ lçž ~ #
Ö ÓòsZ 6›)
 c

g Ž Æ g !
zg » kZ ñZÎX Vƒ D ™ y ›Ž ì Y™ g !
zg » C
Ù { z Ôì
Ôǃ qNa Æ Vâ › b§T { z Xƒ :
 » y v6gZ a Æ
aÆ Ì‚Î ~g7 y
s !
Ž Ôg !
zg » ~ŠÎ }Ô Çƒ qNÌa Æ yZ b§ÏQ
X {)z x»Æ Îâ kZ vŠ c
ìá
¯
 !
»•
h
: –Ãy Z•IZ ä Ax™ Z Ñ g—
( 2) X                

ó Xó ƒ Yƒ g »a Æ k
 Ð wÎg Æ kZ gzZ vZ c
zŠ hgŠÎ L L

           e
 M ~ y WÅZ x© Z
xâZ •Æ            gzZ    
: • D â•
Û m é} 8E
P N V †nÇ’Ö] † nŠÖ] ( oÞ^fn• DME
T U VP (á•†Ï Ö] Ý ^Óu] ( ”^’q !M DNE
OS VN (Ùç‘Ÿ ] o Ê Ùç’ËÖ] ( ”^’q !N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 28 ü

t £Æ V •R ~ xsS

( 1) X              

'
Z'ÃƘŠŠÎ y xgŠ Æ V â›gzZ ( Vñf ) yZ ä \¬v ZL L
ó Xó ì c
Š g ZŒ
Û
V²LZ {zž J
V Œ Ô ,™ƒ I à y Z ]g ˆŽ { z´Æ wßQ kZ
g U§ Š X • M
 ™|
 z•
Û zh
y
Å y Z Ô • M
Äg Ì[ZÑgzZ k
ò~ VzàgzZ
:ì ~
( 2 ) X         

Â Ç ñ à yvÃk

ò c

Z ÅŠ•
Û ÃZ ›) y ›ðä
Z ª L L
ó Xó Ç }7*
™ ZŠ Z y Zz@» kZ ÐZ

Vâ ›„ : g zZ Ð NÑ : ~ V zàÆ V â› {z ,q t p
( 3)X Ð ¯B; Æ
]`
Qà V â›gzZ • M
 ™g (Z& Ìðà { z Ð g ±Z Æ V§
ËÐ zz Å& Ë~ xsZ X ì 7ƘŠnËÅ äZz™x » Ð yZ 6
]5ç Cg ˆÔM 7Ì{g •
á Z ‚ - »p
g ~gzŠ ðà ŠÎâÌËÐ ›)
X Ç ƒ bŠ ÌÃy Z {z • ïŠ y ›LŽ ~

h » V•R ~ ª
ñ ¦½S X 6

Ϧg /z1 cäY ƒ gzmÆ y ›Ëw ÓZ š
 ò sZ b§T
wÓZ š
 ò sZ b§ÏZ ì ©
~g ZŠ )f Å ª
ñ6äYƒ ` ZÆ "
¾gzZ

TU VP (ᕆÏÖ] Ý^Óu] (” ^’q DM E
NN OV N (… ^j íÛÖ] …‚Ö] ( oËÓ’u àm ‚Ö] ¨¡Â!M DN E
NS O V O ( …^jvÛÖ] • … (o Ú^• àm‚e^Â àe] !N
MM OV S( Äñ^ß’Ö] Ä ñ]‚e (o Þ^‰ ^Ò DO E
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 29 ü

t £Æ V •R ~ xsS

X ì xiÑ ª
ñÅ kZ ~ ]gßÅ äƒ b
¬ c
äƒ gzmÆ ›) q
Z 6
Zzg q
e
Z Ð ” "0 G ]| ä D1Z ~ w ZñÑZ [Â
:ì ÅÜ

            A    
( 1) X  

A g— ) gzZ c
Š ‘œ Ã:Z yq
Z Æ V- Š· ä A v Z wÎg L L

ó Xó ì ;g Y c
Š 7Z {z ( ̈ Æ w™zÆ
:ì e
Zzg Ð ” Š ; 0 h
i ]|

           A    

( 2) X           

ä^`ß ² ] o •… /]| >0zzi Å Ax™Z Ñ Ý>Z xZ — "L L
( ëgŠ ) g ZD
Ù MŽ ¸ ~Š· V âzŠ { zèÑq c
Š ‘œ ÃV zg ZŠ ¸g LZ
ó Xó Š
H|
 z•
Û núÆ
:ž ì Š
H e
Zzg Ð ãZ åE)6X>%gzZ ãÑ0 z/Ôy™0 z/
( 3) X               

M UU NV Ù]çÚ Ÿ] h ^j Ò( ‚n f çe] !M DME
O UT VN (äm] †Ö] g ’Þ ( oÃ× m‡ !N
N RS VN (†m‚ÏÖ] xjÊ |† • (o ‰ ]çn ‰ !O
N RR VM (äm] ‚`Ö] &m• ^u] sm†í i o Ê äm] …‚Ö] ( oÞ¡ÏŠÂ !P
M UU O (Ù] çÚŸ] h^jÒ (‚nfÂçe] DNE
MU UR VÙ] çÚŸ] h^jÒ (‚nfÂçe] DOE

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 30 ü

t £Æ V •R ~ xsS
: ì ~ Š- 1Z `Z¥Z [  b§ÏZ

              
                
             
( 1) X  

ó Xó ¸ ïŠ Ð ~¡‘œÃVÖZg { zL L

ƒ M"i Z ˆ c{¦g Ä M cVÍß {g » *
g zZ • Z ®Æ y Z ¤
Z L L
tb
Ð Ô'¶Š ] í
Z Ã yZ vß Æ <
Ø è Æ y Zž Ô Vß Zz äY
nzÈ »pz y *
Æ yZ Ð wÓZ š
 Æ Vâ ›gzZ Ç ñY 1 U
ó Xó •g ~ o òs Z { z J
Z
 Ç ñY H
V•Z ›)ž • QB V Ϲ ~ òsZ õg @Å kZ 6gîi
Z ä /
q
ñ ]|X ì ;g M ÷ƒ ÑZ {°‡!
Ð w ÓZ š
 òsZ Ê Z•
Û Z gzmÆ
â•
Û gHnz :;â a Æ kZ ä \ M Â å [ ƒ J0
Z Ž ¬ Š Ã ~Š· q
Zû%
»›)gzZ ›~ { ó Å #
Ö ÓòsZ ~)¬ t £g zZ hÆ ª
 ñ¦½Z X c
Š
X • ~àÆ 'Z'Ç !
{zÉ ì 7t •
Û ðÃ

h » ~Š Zi WÅg Çizg X7

:ì žg I g
uì Š
c
Š gZ Œ
Û ?Ãg Çizg =g f ^
YC
Ù ~ xsZ

                 
( 2) X        7 
MQ QVt] †í Ö] h^jÒ (̉ çm çe]!M DME
N UM VäÏ n$æ (O MS Vèn ‰^nŠÖ] Ðñ^$çÖ] (ä×Ö] ‚nÛu ‚ÛvÚ !N
N LN VN (†ÛÂ Ñæ… ^ËÖ] (Ø Ón a àn Šu ‚ÛvÚ DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 31 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ÑÆ v Z gzZ Y 37*
3 ðÃgzZ 4 Ð ð ¾ ÅB; LZ Ìðà L L
ó Xó ¸ D 3 ð¾ ÅB; LZ 7Š î ZŠ

z Å Ô]g ˆž ì Ýq ht Ê•
ÛC
Ù ÉV•Z ~ •ò sZ
:d
Œ
Û Æ Vzq y Z ªÆ Ôì Y™ ì e *
™ {z Ìx » Ž ]¾ ®
 Zgi
~ Šzu ^
Y gzZ • ]5ç ~ŠÎ‰ Ôì c
Š g ZŒ
Û xZw ä <Ñ ÎÔ ñ Y
Å c]g ˆ Å }uzŠ ËÐ zz Å x» LZ ÔÇ g p Ò » Vzg Š ¹ÜZ Ì
Â Ç } ™ x» ^
Y Š•
Û Z
 Xì ^
Y*~ <Ñ òs Zt Xƒ : g ZiW9gŠ Æ
Xì ð ¾ Å Ä g zZ œÅ kZ t ž a kZ Ô Ç ƒ h » kZxgzZ Ýq » kZ
: ì ã!
g Š•
á gZ
( 1) o $   
 $  

ó ó oì Å [ä kZ Å T {z 1ì 7¼ a Æ y ¨
Zžt gz ZL L

Ð ä™Æ Vñ» ^
Y Ê•
Û Ë { z ž ì 7^
Y a Æ #
Ö Ó
LZ { z 6gîÆ wV Xì $
Ë ™ (Z ƒ ]gz¢ ¦Ñ ðà ¤
Z %Z Ô}Š uzg
» £ gzZ fÓz WZ LZ {zž @
Ôì $
Ë uzg Ð ä™ ð ¾gzZ ]g ˆÃ}i5
'õ » qâ Å Vz3
gÍ LZ ” [ æ 0 /a kZ X Ã VQ : { Z
Ã ^
Y*
t ™ ¾ œÐ ]g ˆä ~ž @
™ 7 iZŽ t ðÃÐ ~ yZ ¤
Z Ô¸ D ™
:D â•
Û \W Âì Å ‰Z ª
zŠ
( 2 ) X         

ó Xó 7™ ¯ `
@
• ¬™ ¯ à Zz »ë L L

UN VP (ð^ŠßÖ] (ᕆÏÖ] DME
N LN VN (†ÛÂ Ñæ…^ËÖ] (Ø Ón a ànŠu ‚ÛvÚ DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 32 ü

t £Æ V •R ~ xsS

h » äsgzZ DX 8

„c

g òs Z¤
Z X ì g ZŠ )f Å äsgz Z DÆ V•Z „
 c
g ò sZ
òsZ Ì~g ZŠ ) f Å äs z DÆ x¸kZ  ƒ {@çÐ x¸ ~uzŠ Ë »
: σ 6„
 c
g

   $ %           
( 1) X %   

ƒ ( Ì) ðñ { z g zZ ƒ Ð x ¸ÔŠ ~g v ( w>) {z ¤
Z gz ZL L
( w> ) { z ¤
Z g zZ ì ( xiÑ „ ) *
™ Š Zi M » ~0
!
&xÝ q
Z ( sÜ)
yp Âì {@ç ( » *) yxgŠÆ y Zg zZ }g vž ƒ Ð ~ x ¸kZ
y› q
Z g zZ g zZ ñY H Š4 Æ VßZz y Æ kZ Ž ( Ì) ·
ó Xó ì ( xiÑ Ì) *
™ŠZi M » ~0
!
&xÝ

ãZz Оg I g
u kZ Å

Ax™ Z Ñ g—#
Ö w Å yY Å V•Z

: ì Cƒ

( 2 ) X            

ó Xó ì b§Å e
Š Å y›e
Š Å òf C
Ù gzZ ð |Ô ~Š·L L

Š Å Vñf g zZ ;g @
e
Y H¿6wßZ kZ ~ gzŠ Æ +”Zg ñ #
X ¶CY Å ZŠZ 'Z'Æ e
Š Å V â›
Ìt oÑ q
Z ~ y Z ñƒ ] Z@çŽ Ð x Z¸Z ›) ]q: ÈZg zŠ
U N V P ( ð^ŠßÖ] ( á• †ÏÖ] DME
UT (U SVM L ( Ìß’ÛÖ] ( Ñ]‡† Ö] ‚f !M DNE
O ML VN ( ‚`jrÛÖ] èm] ‚e (‚•… àe] !N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 33 ü

t £Æ V •R ~ xsS

X σ g ZŠ )f #
Ö Ó Å ]c
gz¢ ~Š ã
gzZ äs ÔDÆ c
¬g ›)ž ¶
:ì t zq
Z » kZ Š
c
Š yâ Z: Zz6Ž ÃV z°!
Æ {ªçO
{g » *
ÐZ Ä W ã• *ðà c
n ™: x» gzZ ñY ƒ Jh1 ›) ŽL L
,Z Â ñY ƒ d
¾Ð zz Å X q Ë~ ˆ Ôƒ qzŠ ¬ c
}Š ¯
Ï}™ 7wßz Lðà #
Ö Óž t sÜ: Ð VÍß {¦g Ä W
H ½ Ì÷î ÑZ {g Z ¦
Ð : Z•
~g »uà w Èz I Z Å yZ gzZ à y ZÉ
( 1) ó Xó Ç ñ Y
E
+G
]|iŠ q
Z • Q BV iŠ¼ Å wßQ kZ ~ xsZ ÷L g @
Å Z}
:c
â•
Û ä ”\ WX ¬ Š ~ ª
q) ~(Ã ~Š· ñh1 q
Z ä ”/
ÐQ gzZ N VQ {Z
Ã Ð kZ Â~ ãZŽ Å kZ ëž 7Ÿ » » s »Z t !n
Ãñh1 kZ ž c
â•
Û gŠ™ ¬ä \WçO ,Š äƒ ZÎg b§kZ ~ 9J(
„B‚ Æ kZ X ñ Y c
Š nz Ð wÓZ š
 ._Æ ]gz¢ Å kZ ½Ï0

i
 Ê Z•
š
Û Zd
¾gzZ •Æ c
¬g Æ ›) { zž –Ã Vz3
gÍÆ o ä \ W
( 2) X , Š • Z9B‚Æ Ï°‡!
g zZ ~È0Ð wÓZ
E
+G
ŠŽñ~ xsZ ÷L g @BV FÅ ¶Š `ªz à VÇ) b§ ÏZ
;g @
Y H ¿62Z¸Æ xsZ a Æ DÆ t £Æ V •Z ~ gzŠ C
Ù X•
Ð kZ 7Z ä • z Y f Âì H ¿sÜÆ kZ ä YZ%Z ¿u LZ
 gzZ
§Zz g •» õg @Xì Å ÒÃ Å äZ™ °ˆ Å kZ Ð y Z ÁiZ Á c
g i!
p
4E
5±Æ wŠ ä ~ñZ <Z†0 6zž ì
™áÐ VÇ| 4Š'
i à ¦- îpG
: ._Æ ~g f š X 1 ™ï •
á ~K

           
M QQ Vt]† íÖ] h^jÒ ( ̉çm çe] DME
M QL Vt]† íÖ] h^jÒ ( ̉çm çe] DNE

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 34 ü

t £Æ V •R ~ xsS

                
( 1) X 

ä VÇ|gzZ ñƒ ´6Ä Ü ª
 LL
è m+Z† 0 /]| Z
4E
5±Æ 6z Ð y Z
Ãï¬ LZ ä VrZ  Še
D Å Õ ‰ K 6îpG
Æ™ xâÐZ ì Š
Hy6}i Å Y ¤
z A » Kž c
Š¬
ó Xó zŠ™!ZjÆ VÇ|

°Ã Vz°!òf Æ mGÐ spÆ úòzg ä h
m0 6z Z

gzZ ñƒ nZg *
Jy ›x ¬ gzZ xs Z ñ•6kZ Â HŠ !
M ~x•
á Æ ™íz
c
Š™Š !
M ™ Y á ~ mG {g !
zŠ Ã y Z ä6z 0 h
mZ
 Q X Œx{ k
ÐZ
0 ³• Z X ì Ÿ» » s »Z ¸ž ¹g zZ ¬Š ŒZ ç ä k ÜZ xZúÐZ Â
:ž ì y Ò » lÈ

          
          
( 2) X

      

0 6ß Z 0 h
mZ
 gzZ c
Š g ZŒ
Û ß ä •gzZ V â›x ¬ à ÷kZL L
Å ¿kZ Æ kZ c
Š™ :Zz à Vz°!
Æ mGä kZ Â cM <Z†
ó Xó c
Š g ZŒ
ÛF
6s »Z z w°ÐZ gzZ Å p° ä Vâ ›x¬
{z¤
q
Z Ð ~ Vz°!
Æ ya ÿL 5E8E
û%q
Zž ì yÒ » ~g fš
`¯q
Z a Æ ! Ãu Å y Z ä v Z†0 Z0 Ô™ 6kZ X ~Š ™ ]zŒ ä
Ð ~ VÍß ¹ !
gzZ c
Š ™ OÃ V zŠ%áZz äVQ g ÏÆ y Z ä T Ô È
M QL Vá] ‚×fÖ] |ç jÊ (p… ƒ¡e DME
M TL Vá] ‚×fÖ] |ç jÊ (p… ƒ¡e DNE

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 35 ü

t £Æ V •R ~ xsS

:âi kZ ¦
ò ZizR x âZ X c
Š •g Š!
W•z à ®
)q
Z gzZ Híz °Ã ®
 )q
Z
:z~ ]zŒ ñƒ D™Ò J6ÕkZ à ԙ ä VrQ X¸ {0
i ~
T Ô –â sîq
Z gzZ Å #
Ö è Å % ïÐ VzygzZ ä™ Oà Vß Zz h

: •t }LP Æ

             
       X    
A           X 
( 1) ó X
ó        

~Š ™ VY Zw Å x`
Æ VÍß m{ ‰ÃVÍßx ¬ž Y™7~L L
4Š " Ð VzŠ ZG Y é ZgzZ VzyÆ y Z 7Z 6¯ ¾gzZ X ì $
Ë Y
t gzZ      ž ì ¬t » vZ èÑq X ì YY H
wÎg ?ž ì t Ã+ 4 a }g vXì ¬ÔZ Z
 Zz q
Z
Å kZ gzZ Ç } ™Õ6@ç Ë ðÃŽL ž
L Åg Šc
Ê •
á g Z kZ Æ A vZ
ó Xó ÇV´ ¦æŠp~ s ÜÆ kZ Ç áZ eg !
6kZ {Š c
iЉ
Ü ¤

h » ~Š Z i M CÑçgzZ ãÕX 9

ÏÃ{g ._Æ ] c
Zzg R•gzZ ò ¸KZ öZ ~ „
 c
g ò sZ
yZ ¤
Z Ì]âø b ïž u ,!
t : bï ª ] 5ç —Æ yZ ž J
 VŒ
X Ç ñY H: n° ðÃÌÐ kZ ƒ òZg ~ ]à R•Æ
ž c
â•
Û Äc
gŠ Ð ~
ò y Œ]|ä m+Z†0 /]|iŠ q
Z
\ Mh
•
á gzZ ¶~Š }Š ]iYZ VY Å ]âø b ïÃ)f I Z ä +” Zg ñ #
M TR Vá]‚×f Ö] |çjÊ (p…ƒ ¡e DM E

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 36 ü

t £Æ V •R ~ xsS

]¡ž ì ÔgŠ kZ g ±Z Æ ®
 Ù ÷t èY ¸ T e *
Î ~È06kZ
: –ä ~
ò y Œ]|~ [ZŽ X C™7wJ¦

Ù ÐZ’
C

              
( 1) X  

ñY c
Š hg6]ZŠNZ Æ yZ 7Zž ì c
Š a kZtb
ä VrZL L
ä¯ {Zg 5ž : • áZz ä™ ~zc Å +”Zg ñ #  \ M gzZ
ó Xó áZz

M ™ g (Z 
j•e V˜ { z Æ xw ñ ZÎg0
Z ~ „
 c
g ò sZ
kZ gzZ ì )(l Š Z%Ð xwX ì g (Z 7Z Ì» j uFb§ÏZ gzZ •
XÐ Ã{g : V ;z {z a kZ ì "
U
Ð ù~È06¼ZŠÆ uæ~
ÔnÐ V •Z { zž ¶~g ZŠ )f t Ì6V â›~ }Ñç ò sZ
, ™g (Ztzg F
6u|Œg zZ s »Z

          $      
( 2) o  
%   $      %   

ä™ s »Z gz Z ƒ @
'» nB‚ Æ VÍß yZ Ã ?v Z ( !â ›}Z ) L L
à ?ä VrZ : gzZ } ±: ~ }g !
Æ + Š Ð ?Ž @
™ 7IÐ
g „

 zŠ Ã Vß Zz ä™ s» Z Â vZ ( É ) Ñï Ð Vzy }g v
óóo ì
PM SVO (†m‚Ï Ö] xj Ê |†• ( o‰ ]çn ‰ !M DME
O UVQ (½ çŠfÛÖ] ( oŠì †‰ !N
T VR L(è ßvjÛÛÖ] (ᕆÏÖ] DNE

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 37 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ì ~g ZŠ î%O£ Å „
 c
§ òsS «™Å V•R X1 0

Y H 7g66ä™ ZŠ Z V c
g ZŠ )f ¦ÃŠ à V•Z ~ „
 c
g òsS
Æ VÇ) #
Ö Óò sZ g zZ ì ~g ZŠ )f Å #
Ö Ó òsS q Ê » yZ É Y
( 1) X Ï }™« ™ Åz'
M gzZ wâ z y Y
gzZ ì D ™ ë Z•
Û D » z'M gzZ wâ z yY Ã V •Z „
 c
g òs Zèa
Ä
 c
g òsZ öZ núÆ kZ Z® C™ 7Z
¬ Ì~g ZŠ )f ¦ÃŠ ðÃ6y Z
Xì Š
¹tb
~ y ⇠ò sZ & • D ™ contribute 6gî C1â
ŒgzZ s» Z z w° Ì~ A çÆ ä™Z
¬ tb
6V•Z ~ „
 c
g ò sZ
: –ÃHñZ%Z ä ” /]|X ì ˆ ~Š ½Å u|

              
( 2) X           

M MM VS (Äñ^ß ’Ö] Äñ] ‚e (o Þ^‰^Ò ! M DM E
NP O V P ( t^jvÛÖ] oß ÇÚ (o ßne†• ! N
U N V O (Å^ßÏÖ] Í^ŽÒ (‹Þçm àe …ç’ßÚ ! O
P PR VR (äjÖ• ] æ o Ú¡‰Ÿ] äÏË Ö] (o ×nu‡ ! P
M UN SO V ÜÎ … (O OM V ML (Ìß ’Û Ö] (Ñ] ‡†Ö] ‚f  ! M DN E
M LL UL VÜÎ … (T Q VR (Ìß ’Û Ö] (Ñ] ‡†Ö] ‚f  ! N
O NR PL (ON RO R V ÜÎ… (PN U( PN T V R (Ì ß’ÛÖ] (äf n• oe] àe] ! O
M UT (MU QV U( pF†fÓÖ] àߊÖ] (o Ï`ne ! P
N PS VS( o× vÛÖ] (Ý ˆu àe] ! Q
Q LS (P SR VT (oß ÇÛÖ] ( äÚ]‚Î àe] ! R
MN OV P († nfvÖ] “n í× i (o Þ¡Ï ŠÂ ! S

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 38 ü

t £Æ V •R ~ xsS

¬ tb
h
6VzŠ% yZ sÜ gzZ ,™ : h
¬ tb
6V” gzZ V ÂgúL L
ó Xó ( Vƒ ‰ƒ Ú!
) Vƒ ñ M vZ w!
Æ XÔ, ™
~Š· Ó
*
ñh1 q
Z ä \ M Â Zƒ g ¦
Ð x£ q
Z » ” /]|
: Y7 Ð kZ ä \ M X ¬ Š ñƒ _â „

X                
X               
                
( 1)X              

Vƒ q ]gz¢ Jh1 ž ¹ ä kZ? Hg6ä ] !
¾6kZ »
ÐZg zZ ñÑ yg zZ ZñB; » kZ ä ” /]|X ì bŠ Ìt b
gzZ
c
Š ¬g zZ 5 k0
Æ y i{Æ w ÓZ š
 Ð Z Q Ô c
Š ¼ Ð y LZ
s¸ñ ¢
t b
Ð y Z gzZ Åg wì » VÍß gzZ ‰ kZ g zZ » kZž
yZ ~ ãZŽ Å yZ ä ëž ì 7]!
Å s »Z ðÃt èY X zŠ™
ó Xó , ™ ZÎg b§kZ Ã yZ ~9J([ Zg zZ Hwßztb
Ð
”/]|X ì qN *
™ŠŸ6Vñf Ì~ ä™gHg ZlÅt b

7Z ƒ C
Ù !
Љ
Ü ¤ Å yZ bŠ wâA      ž ì ¤z Å
( 2 ) X zŠ: 1 Å ä ™ ZŠ Z Æ kZ
:ì ¬» ” Z]|X YY H7x8 » u 5Z Å yZ núÆt b

                            
Q LU VT ( oß ÇÛÖ] (äÚ ]‚Î àe] !M DME
MQ LVt] †í Ö] h^jÒ (̉ çm çe] !N
N LR VU (pF†f ÓÖ] àߊÖ] (o Ï`ne DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 39 ü

t £Æ V •R ~ xsS
( 1) X   

äX Ð ò¤
z ~ŠuÆ y Z cñÇ Å yZ cJ¢ » yZ ~ ` Zy
L L
ó Xó Š: } À áZz
:c
â•
Û ä ”Z]|‰
Ü z ¬Ãï ¬ LZ 6µñgzZ q
Z

              
                  
               
                 
              
(2 )X

  

Æ y Z gzZ yâ ‚ » ä3Æ yZ g zZ }À Æ ò¤
}h Y Æ y ZL L
Ë: Š :§{ Å ä™ wßz ` Zy
• D ™ ~h!
k{z Ð Xg â Y
:gzZ bŠ Zw Åp
g Z9Ã Ë: Ô *
g â } hÃa Æ ä™wßz ëgŠ Ã
‰ ñ ¯ Áq Æ y Z Ž Ô ëž VY *
™ x8 » q Ë núÆ `Zy

H¿s ÜÆ ¬}÷ä ?¤
Z Xì *
™ wßz Ð ò3
x » Zg ø Ô •
¸Å ~ig z sÜ ~g v= ¤
ZgzZ Ç } Š Zw »ñ O }÷v Z Â
ó Xó Ç VzŠ ™ wzd»~ Ââ

~ kZ å –yâ •
Û Ž Ã ”{D1Z ]|3
gÍÆ x •
á ä ”/]|
E
-A!
:ž å Ìt q
Z Æ x © Zg zZ î Ï)E
N UM VU (o ßÇÛÖ] ( äÚ]‚Î àe] DME
M S V t]†í Ö] h^j Ò (Ì ‰çmçe] DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 40 ü

t £Æ V •R ~ xsS

            
(1 ) X

yZ Ð i§ ^
Y*
g zZ äà g¢ 7ZgzZ ä™ Õ6yZ à V â›L L
ó Xó *
™ IÐ ä3wâ Æ

ä™ wßzt b
ï¬ Æ yZž ¬ Š ä ” /]|~ ^Æ x•
á
}Š NZw ™ wZ e %6VzuÆ y Z gzZ Æ ™ Z9~ \ðŠ à Vñf a Æ
: c
â•
Û ä \ M 6kZ X • ìg
A  

         

             
( 2 ) X         

ä ~ Ôn
g 7‰
Ü ¤ { z Å T zŠ : 1 à y Z ?ÔzŠ hg à y ZL L
—" zŠ: [Z± ÃVÍßžì ‹ ñƒ D â•
Û Ã A x™ Z Ñ g—
[Z± yŠ Æ #
Ö ª 7Z v Z • ï Š [ Z± ~ *Š Ã VÍß Ž vß {z
ó Xó Š
c
Š hg7Z 6¬Æ ” \ M X Ç }Š
E
E“
9
Z {zž ¬Š à ê - 0 nÈfZ ~g »u q
q
Z Æ ú. ä ¬0 x ÷
ÐZ ä VrZ 6kZ X ì ;g ™ Z9 ~ \ðŠ a Æ ä™ wßz tb
Ã s
:ì ‹ D â•
Û t à AvZ wÎg ä ~ž ¹gzZ Å #
Ö 5
( 3) X           

MQ N V t]†í Ö] h ^j Ò (Ì ‰çm çe] DME
M OQ Vt]†í Ö] h ^j Ò ( ̉çm çe] Ý^Ú] DNE
(N LM TVP (‚m‚ŽÖ] ‚nÂçÖ] h^e( †fÖ] h ^j Ò (xn v’Ö] ( Ü×ŠÚ !M DOE
N RM OV ÜÎ…
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 41 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ó Xó • ï Š [ Z±ÃVÍß~ *Š Ž Ç }Š [ Z±ÃVÍß yZ Ù v ZL L
7Zž ì ~Š ]i YZ âZ sÜ~ hÆ y ÇyŠ*ä xsZ ñ•
:ì –ä Š
ò - 1Z xâZ Xì $
Ë Y ~Š Zw Å ú" { ãŠ@
( 1) X           

ñY H{ 7Z J
tb
5ZŠ Z gzZ Ç ñ Y cM 7Ð ò3Ð yZ gz ZL L
ó Xó Ç
yZÉ ¨Y H7s ç „t b
sÜ7Z NY ƒ MgzZ `Zòf Ž
ä” 6z 0-{ ]|XÐ NY K gHÌ`ªz Ð :Z •
òs Z aÆ
: • ˜ ~ kZ å c
Š ™É)*
y âZ ŽÃ{ ª IZ

            
                
( 2 ) X         

(ML RV O (‚m‚ŽjÖ] o Ê h^e( t]†í Ö] h^jÒ (àߊÖ] (• çñ] •çe] !N
O LP QV ÜÎ…
T SS M V ÜÎ… (NO RV Q ( pF†fÓÖ] àߊÖ] (oñ ^ŠÞ !O
PR T(P LP (P LO VO ( ‚ߊÛÖ] ( Øfß u àe ‚Ûu] !P
Q RM O( QR MN VÜÎ … (P NU (PN S( PN RV MN (xnv’Ö] ( á^fu àe] !Q
PP M V ÜÎ… (MS MV NN (†nf ÓÖ] ÜrÃÛÖ] ( oÞ] †f› !R
NL QV U (pF† fÓÖ] àߊÖ] ( oÏ `n e !S
MQ RS V ÜÎ… (O SS V á«Û¿Ö] • …] çÚ (o Û%na !T
MO O V t]†í Ö] h ^j Ò (Ì ‰çmç e] DME
N UM VäÏ n$æ (O MS Vè ‰^nŠÖ] Ðñ ^$çÖ] (ä×Ö] ‚n Ûu ‚ÛvÚ !M DNE
M QQ Vt] †íÖ] h^jÒ (̉ çmçe] !N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 42 ü

t £Æ V •R ~ xsS

:Æ 9J(¿ðÃŽ ž ì 3g Ìht a Æ yZ ä ~L L

Q åg ZŠ wâ ¬ {z c
Ôñ Yƒ wi*
Ä M ðÃ6kZ c
ñ Yƒ Cg g »iZ
¶Š ]í
Z z ‘œ à kZ vß <
Ø è ë Æ kZž J
 VŒ Š
ƒ M
 c

g à V”w !
Æ kZ gzZ ÐZ gzZ ¨ Y c
Š ™ s çtb
» kZ ÂÔ Ñ
ó Xó Ç ñY c
Š ay
Ð wÓZ š
Æ
ZŠÑZ Z
 Zz c
’ »tb
c
tb
å~ [ˆÆ kZ gzZ ñ Y% òf ðä
Z
ñY ÑZ eg !
» kZ 6U
gz Æ kZ : gzZ Ç ñ Y H7wßz ОFÆ kZ { z ƒ
:• ˜ Š
ò - 1Z xâ Z Xì 7nŒ
Û 6kZt èYX Ç

              
               
( 1) X

   

 ñY% { z IÐ 5ZŠZ ¼ c
ÀÅ kZ ƒ Z
 Zz t_
6kZ ¤
ZL L
6kZ t èY ¨ Y H 7wßz Ð VNg Zz tb
ZŠÑZ Z
 Zz † 6kZ
ó Xó ì 7nŒ
Û

h » Y ]S Ð ] â}
~jX11

Å o Ð ÔŠ gzZ • IÐ #
Ö }
Y ¯ ò f ~ „
 c
g ò sZ
Æ «™ ÏZ t b
Ð yZ èa ì ï•
á ~ øZ•
Û Æ Vâ › Ë« ™
Y bŠ 1 Å #
^
Ö }
Y ¯Ãy Z Â: xsZ a kZ Ôì @Y H wßz ~£zç
Z X *
¤
™ wßz tb
~ ]gß Å äƒ b
¬ Ð «™ Å y Z : gzZ ì &
ðà » äVZ {Z
Ã Ð tb
w ZñZ Æ Vñf 7Z Ù: «™ Å y Z y›
M ON Vt]† íÖ] h^jÒ ( ̉ç mçe] DME

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 43 ü

t £Æ V •R ~ xsS

qZ 6¨ £ Æ Vâ › äVñzg 6µñÆ uñk

k
 X 7Ýq h
¦6œ

%q
Z™ hg º ´ b<xÓÆ x•
á à V â›gzZ Å ¦ ` ¯„
 Š'i
:ž –ÃY %
Z Z LZ ä ” {D1 Z ]|  ð M 7 ]gz¢Å äƒ
yZ gzZ zŠ™ :Zz 7Z ì Hwßz Ð Vñf ä ? ` Zy
ztb
¼ Ž L L
Æ A ç LZ ?a kZ • b
¬ Ð « ™ ~g vë [Z ž ¼Ð
~£zçÆ «™ ~g vwâ Ž ä ë a kZ Xƒ ŠZi M Ð p Ò
ó Xó • D™ :ZzÐZ å Hwßz
( 1) X ~Š ™ : Zz ¶g {” ¦ ä YZ%Z ÆVzHxÓ ._Æ ¬kZ

ì n•
Û »„
 c
§ òsS ~g Z‡0
Å} @çÐ V•R X 12
ÐZ „
 c
g òsZ ƒ H {@ç ðà Р„
 c
g òsZ ä V•Z ¤
Z
X : σ È0
Å ä™ Zg7 ~ w qC
Ù

             
( 2 ) X           

ˆÆ ä™ t x
Ð { z ª Ôì ‚
g xz² ~$
Z +
Y Å V â›)f -L L
 ž ì g (Z Ã Vñf +
Z
Y ~uzŠ pX • 7g UÆ ¶Š hÂQ
ó Xó ,Š h•e Z
 g zZ •g ì‡6kZ •e J

tb
ž ‚Ô ÒI 7)f » kZ }™ [ ‚g Z » x`
}(„ ù { Zpò f
~ hÆ kZ Ì*
™ ~mg z'M Å ]gúy›Ë c
Ô*
™ Oà y ›Ô bŠ ™È
MQ LV t]†í Ö] h^j Ò (̉ çmçe] !M DM E
M RM Vá]‚×f Ö] |çjÊ (p…ƒ ¡e!N
M MN V S ( Äñ^ß’Ö] Ä ñ]‚e (o Þ^‰ ^Ò DN E

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 44 ü

t £Æ V •R ~ xsS

qZ Ô Lg 7¹!

)f -~ X• +Z 'gß&sÜ% Z ì 7)f ´*
~ŠÔA Y Ð V7Š ™ òÐ xsÑZg ZŠ { zž t ~uzŠ ñ Yƒ y ›{zžt
( 1) X }Š™]zŒ 6´ s ÜÆðsZ ï
G
L !Óžt

t£Æ V- { mX13

qZ Æ g$

k
 Xì ~Š ½Å u|ŒÐ V-{ m ä xsZ
… *
3 YZ Ð wÈ z I Z LZt Ô}™ 3g 6Vâ ›\¬vZ ì yÒ » ~{
X¸ n
g wì » ö‚W ~g ø {Š c
i }Ð VÍß Æ y LZ g zZ ¸ Dî
&•» +
¨
Z *ƒÌà ԙ xsZž å @
Y Ha kZ u|t Ð 5#
ãZz » kZ Ô@
™ 7I ~p)g f Æ gŽ zƒ ~ }ogzZ „Æ ËgzZ ì
:ì Š•
á gZ
( 2) X       

ó Xó 7Zzgƒ ~nçÆ + ŠL L

à VÇ)ž ì eðY t  7Zzg ƒ ~ A çÆ +Š Z

?ñ Y c
Š™ xzøÐ t £ ã ¨
Z

t £Æ V •R gz Z ~t‹Z@ç X14

Dƒ ›) ä bD ›) X~ äâi Æ A x™ Z Ñ g—
Ñ g — H I xg 6gî Æ c
¬g Å #
Ö Ó ò sZ ~ [² Z >k

ñƒ
b
Å t £Æ V •Z ~ „
 c
g òs Z Ž K } @ç FÐ yQ ä Ax™ Z
: • sf ø
 ]Z@çP Ð ~ y Z • D ™g ÖZ » ] ˜ Z
MM O V S (Ä ñ^ß’Ö] Äñ] ‚e ( oÞ^‰^Ò DME
NQ R VN (é† ÏfÖ] (ᕆÏÖ] DNE
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 45 ü

t £Æ V •R ~ xsS

{@çÐ VÇ|Æ y Z•
X     

Xì a Æ yZ•I
è Z Ð s§Å

AvZ wÎg ·{@çt

núÆ wâ Æ nC
Ù B‚ Æ YâZ y Qg zZ xÝ Ô~0
e äÎ ÔV]Æ y Z X 1
X ì @
Y HZ
¬ ` Zy
sf zgq6y Z ~
Z ~ # { â Ôg ZD
q
Ù q
Z ~ Z
 g { â ( ~ VÇzŠ) µ ¶g D
ÙZ zŠ D]
Xg ZD
Ù
X ~0
e µzZ q
ZB‚Ƴq
Z gzZ ( [
X ǃ xiÑ uz ¦6žÅÚ ~uzŠ gzZ ¶ÅÚ Ë~ ` Zy
g Zl {gH X 2
4ZŠ k» Z ~ núÆ ( ~0
e gzZ ]Y³ ) [» {” Z
¬ y Z•I
Z X 3
è Z¤
X ǃ gz¢p Ò» ž¶~ 7 Å V âzŠìwJ w$
ÂX Âe *

yŠ M™á Ð ä *ƒg zZ ~iZ ây ¶Å V zg Za}÷6y Z• ÿL X3Z X 4
X ñY : »zg V ; LZ 7Qˆ Æ kZ Xì Z
 Zz J

: Ãë 7Q ‰
Ü z Æú6{ cgzZ ^Ð s§~g ø X 5
}h˜M

X ³Z

X ÏVƒ bŠ Ug ¬ •gi 30

X[

g ZŠ )f g ZŠ ^}g ø Æ 6 g z “g zZ 7 Å yZ 6sˆ Z Æ X
X Ð Vƒ

s§KZ A vZ wÎg ·Ìa Æ Vöt äÆ y ZB‚ Æ y Z•I
è Z X6
X • g ZŠ)f Æ °ˆ~ YâZ sf zgqÐ

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 46 ü

t £Æ V •R ~ xsS

X 6sˆ ZÆ kÓz w ZñZ Æ y Z ~ V»zŠC
Ù C
Ù !
Æ íz gzZ íz X ³Z
X 6$z ?E
Å Vzg ZŠ "
ZŒ
Û Æ y Z gzZ <
Ø è ÆyZ X[

X σ : Ĥ
6V~»g zZ V6˜Í Ô ~gŠ 0
ÆyZ X7
X σ : Z
¬ ~¾ Å nË6y Z Ðzz Å áâ Å y Z X 8
X • ~'Ð { ~
ZñÆ OÆ xs Z iZ I{z X 9
X • IÐ •
Ñ~ Vl~g ø {z X 10
X Ç} ™:ú6y Z H Zg ø X 1 1
X Ç ñY Hs »Z Ð y Z 6ä™ 7}úŠ ~ ª
 Z° ~g ø X 1 2
X ì xzøÐ ~g ZŠ )f ~g ø { z Ç á ŠÎÐ y Z0
{ LZ ¿Ž Ð ~ y Z X 1 3
( 1) X σ : Ĥ
~ núÆ Š•
Û }uzŠ Å Š•
ÛË

X 14

Å ~Š ZiWIè ~ Tž Zƒ Ð yZ•I
Çq
Z » b§ÏZ Ç!
è Z )*
Hk

’~ yZjZ b : ä ~g f š Ã T X ì ˆ Å s
 Ÿz { Šc
i ÌÐ kZ
:c
Š ™Ét ä A x™ Z Ñ g—~ TX ì

              
                 A

               

                 
              
UL !TU Vá] ‚× fÖ] |çj Ê Vp… ƒ¡e !M DM E
UP VäÏ n$æ (M PL V è‰ ^nŠÖ] Ðñ^$çÖ] ( ²] ‚nÛ u ‚ÛvÚ !N

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 47 ü

t £Æ V •R ~ xsS
( 1) X      

Å y Z A vZ wÎg ·gzZ v Z a Æ VöÆ y Z gzZ y Z• I
è Z LL
)g zZ ŠŽñÆ yZ X w ZñZ Æ y Z V•i Å y Z <
Ø è Æ yZ Vâ Y
gzZ • g ZŠ )f Æ {)z y /Z Æ y Qgz Z ¶‡g zZ ÙZñÆ y Z ÔŠŽñ
Å y Qg zZ t£Æ y Z X Ç ñ Y Z¢: à yZ Ð kZ • {z 6+Š T
c
Ø Zg Ô~gŠ0ËX Ï ñY Å : ~p ðÃ~ t £Æ VƒÇ ]Š „
<
ó Xó Ç ƒ: sp ðÃà yZ gzZ ñ Y c
U : Ð }ÇÆ kZ Ãg ZŠu
:žt { zì @
Wt ‚ž {Ž » t £Æ V •Z Ð ] Z@çy Z

Ýq t £ ãâ ‡ ~z) Ã c
¬g ›) àZz •g •â Æ #
Ö Ó ò sZ (]
X • Dƒ
X Y Y H7n° » nËÐ <
Ø è Æ yZ ([

Æ#
Ö Ó òs Z «™ Å z'Wz ] ³Å y Zg zZ y Y Å y Z Ô wZñZ Æ y Z ( `
X ì Cƒ )f

       •{ Z'
u cѧ{ Å xP Z ã zg0
Z Æ #
Ö Óò sZ ( Š
!ºŒƒ
 oJ
u T}Ç Æ gñQ ò OZ 7Z •â Æ   
X ì Y™
Þè ‡•Ç ]Š „ Å y Z gzZ • i WÆ ä™³Šp {z g ZŠ }ÇIè LZ ( {
.
X • xZ •Z
X          ž c
â•
Û t Ž ä A x™ Z Ñ g—
yZ gzZ ñ Y H: p» nË~ VƒÇ ]Š „Å y Zž ì ¸ ÌÈ » kZ Â
X Ç ñY 3g ì‡w q¾ xZ •Z »
U LV á] ‚×fÖ] |çjÊ ( p…ƒ ¡e DM E

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 48 ü

t £Æ V •R ~ xsS

¼ „z ?Ï}Š HÃ #
Ö Ó òsZ c
¬g ›) núÆ V zq ƒ
 yZ
) ÝõŽ gzZ Ç ƒ ‚z > 2i x*» kZ Ç }Š ›ÝõŽ Xì îŠ c
¬g ›Ž
àZz äƒ ¦~ wÓZ š
 òsZ t X Ç ñB ` Zy
c
tb
{ z Ï}Š c
¬g ›
7g¦ ðà » ~F
'c
~¾ Ë ~ kZ Ô • x*
Æ Vzæ zŠ µ Z µ Z Å x ¸g
IÐ ]â}
m c
¬g ›)ˆ Æ ä™ ZŠ Z & ì Zb
Å Øõt b
Ôì
Cƒ g ZŠ ) f Å «™ Å z'W gzZ yY Ôwâ Æ y Z #
Ö Ó ò sZ gzZ ì CY ƒ

t£Æ V •R gzZ jœÄ
è Ü X 15

yZ V Œ Xì M Š Z® Å y Zp ¤
Z ñƒ ~ jœ§ zŠ Ž ]Z@ç {z
]|X ì @YWžÜ » x Ó~ X• D Y K Ü} @ç, Z P Ð ~
E
tZ²Ð Vzuu Å x•
á gzZ wŠ wÍ Z î0ªE
3Ò7 yâ•
Ûø
è Z

 ä ” 6z 0 -{
G
: H{ @çt B‚Æ ] *
¬ y Ç°!
~ 5 Zg  Lß s§Å y Zk
Z gzZ

{@çÐ ] *
¬I
è Z (1)

X ÏN Y Å 7xâ•Õ{gzZ Z¤
Æ y Z
E
X 7~È0ðÃ6yZ • M
O k¸*CZ ‰
Ü zC
Ù ZÎÆ : éºE
B-#Fi ú~g ø {z
X• M
 wïÇ6ÏKZ {z
gzZ , ™ÄM yŠ &Å •
Û ) y›
( 1) X ,™“
 Z¼Å w â z yY Å V â›6ä7‰
Ü z

X1
X2
X3
X4
X5

NU TVä Ïn$æ ( ON O (è ‰^nŠÖ] Ðñ^$çÖ] ( ²] ‚n Ûu ‚ÛvÚ !M DME
M PQ Vt] †íÖ] h^jÒ (̉ çm çe] Ý ^Ú ] !N
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 49 ü

t £Æ V •R ~ xsS

{@çÐ {ª I
è Z ( 2)

è ]dŠ Å kZ H {@çŽ ä ” 6z 0 -{ ]|Ð {ª I

ø
è Z

: • sf

X z™ #
Ö ¬Z sÜÆ V â›Å •
Û » Ë X1
X z™: ¿#Å V â› X 2

X îC #
Ö iZgv}g ø ÃÔ™ }g ø X 3

» „Š y âZ Å y Z ÌÐ s§~g ø ÂÐ , ™: ~È 0
Å ]dŠ yZ {z ¤
Z X 4
X Ç ñY ƒ »{@ç

yZ ë Xì ï•
á Ì( tb
) Lñ ZŠZ~ T ~ ]gßÅ Ç ñ dZ gzZ X 5
XÐ ,™: $gŠ Ð ä™'~ e
×g zZ âZ ‰
Ü z ÌË Å

Æ )f I
Z X 6
è Z Ž Ô Ï Vƒ ] ¬Z%] a Æ y Z Â ìg •â }g ø { z ¤
X• a
:ì s ç ( Ýõ)t b
» m¾Z sf `gŠ

XM
 ™7`» x »Ž » Vðh1 y Z X 1
X » y Ç” { nV ð; Æ ]Ã W ã • W X 2
X ì @
™ ]‡zZ g *6]ZíŽ »MkZ X 3
{z ªÆ Ô Ç A nz Ð wÓZ š
 ò sZ Ã m¾Z Æ n& Ñ!{™P X 4
X ( •g „ ›) { zp¤
Z) Vƒ: v() ËÐ º´<<
X (•e Ž ZÎÆ k ]Y ¯vß ò f ~ k] X 5
x`
Ân ™: tê
 Z° { z ¤
Z Ç - )l ~ ]gßÅ Ü k] Y ¯ X 6
X Ïñ Y ~Š ZwÃy Z ._Æ

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 50 ü

t £Æ V •R ~ xsS

Ð kZ ƒ „ wâ { Zp ÔVƒ g Ç ÔÆ ¬Z Å nËÐ V â ›{z ¤
Z X 7
( 1) X Ç ñ Y H: $gŠ

]c
Z@ Å ” & œ–1Z ]| (3)

Hä \ M Ž • Q … ] c
Z@ Ϲ Å ” &œ –1Z ]|
{z ]c
Z@ ìY Ð ƒ
 ~ y Z X ,Š ã!
ic
6gî ~k

’Ã Vzg Ñ‚( Æ xsZ
: å c
â•
Û ä \ M X ‰~Š à Vzg Ñ‚Æ ` ¯àZz äY Èx •
á ä \ MŽ •

               
               
              
               
               
               
              
( 2) X   

NU MV äÏn $æ (OM R ( è‰^n ŠÖ] Ðñ^$çÖ] (²] ‚nÛu ‚ÛvÚ !M DME
MQ Q V t] †í Ö] h^jÒ (̉ çmçe] !N
TQ V U ( pF†fÓÖ] àߊÖ] (o Ï`ne !M DNE
N PS VN (^›çÚ ( ÔÖ^Ú !N
MU U VQ (Ìß ’ÛÖ] (Ñ] ‡†Ö]‚f Â!O
Q TL L V O!N (àߊÖ] ( …ç’ßÚ àe ‚nÉ !P
N UR V M ( Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ (àm‚Ö] Ý^Šu !Q
PS S( PQ N!P QM VT ( oß ÇÛÖ] ( äÚ]‚Î àe] !R
N US (N UR (NU P V S( o×vÛÖ] VÝ ˆu àe] !S

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 51 ü

t £Æ V •R ~ xsS

~ 5Zg Æ vZ Vƒ @
™ ¤z Å •g D g e Ð ÙvZ »~L L
X z™ k
 Ð y Z ì c
Š™ g ï Z Ð + â Ã Z}
ä VÍß Xz™Š ˜
( *
™ ~ga ~ Ôwâ) w0 Ç ñ â•
Û ]¾Å +Š LZ \¬vZ G
Å ]â ©Z gzZ *
î : ŠY ~ }i *
3Š : àŠ )
Ô *
™ : ~g Z¼ Ô*
™:
à V-0
a *
° 7Z : gzZ R» : |
gŠ Æ gL' Ô *
™ : ~igz s Ü
„ : gzZ *

#
Ö Ã { Ç ]Š „ Ë ÔR » Ã |
 gŠ g Zi: g zZ *
™ : uh
VMÐ Žvß , Z Ð ¹ »Ô*
™ OÃ VÂgúgzZ Vðh1 ÔV”
mðà » y Z Ð *Š gzZ ì 3g ™k8à \ M LZ ~ Vz y Y¤
ä
vß}uzŠ¼ »{z´Æ y Z X bŠ hg6wqÆ y Z 7Z ì 7
DBxZ}
Æ Vz y Y¤
vßt) • ïqÆ aÎ ã- ŽÐ Ž
,Z »Z
 ( • D™ ¿6V zgtÆ y Z ~ k
 vß p•
ó Xó zŠZh Z 3Š¤
Å y Z ÂŽvß
: c
â•
Û ä ” \ M û%q
Z
( 1) X              

žnZ ñ ZÎ z™: uh à .
zZ c
ñ Ç ËgzZ z hYZ #
Ö Ã(Š!
M Ë LL
X óƒ
ó ]gz¢»Å “
 ÍÆ kZ

t £Æ V •R gz Z ¹zg à Ä
è ÜX 16

z y MŒ
Û » t £Æ V•Z Ì~ ÄÜgzŠ Æ ” tzg à / ]|
FÐ V •Z Ì~ Ä ÜgzŠ Æ \ M X Š
H D._ Æ ]xÅ <

: ì {@çÐ y Zf Z¾ { â I
è Z ë Z Ð ~ X ñ ƒ }@ ç
UL VU (pF†fÓÖ] àß ŠÖ] (o Ï`ne !M DM E
NU S( NU R(N UP VS (o ×vÛÖ] (Ý ˆu àe] !N
N UR VM (Ù^ÛÃÖ] ˆß Ò (àm ‚Ö] Ý^Šu !O
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 52 ü

t £Æ V •R ~ xsS

{@çÐ y Zf Z¾ {â I
è Z

” tzg à /
¦Ð y Zf Z ¾ {â I
è ]| *
è Z ä yH0 y ˆ]|
V•Z ~ }@ç kZ X ðâ•
Û ä \ W} ŠT ÔH {@ç~ Äܧ zŠ Æ
:䕥
á ]dŠ sf `gŠ 0Æ

X ì @
Y Htg2$
ï » yZ 6q
ZC
Ù èZg Z gzZ kÓÔw ZñZ Æ y Z X 1

ñY H n°Ð <Ñ Å y Z : gzZ Ç ñ Y c
U Ð +Š Æ y Z Â: 7Z X 2

{Š™gH} g øt b
t Ô Çƒ *
™ ZŠZ ( ÝõäÓ ) tb
û%q
Z w ‚C
Ù 7Q X 3
X Ï ñ Y Å «™z e
× Å yZ núÆt b
X Ç ƒ bŠ Ã÷Z
X ǃ ._Æ àâ Ýz Å ¿C
Ù tb
X 4

XÐ Vƒ Š% Ú!
sÜýÒO¹!Æt b
X 5

X σ *
™ ð Ég Å V z•
Û )Šg Zzâ 7Q X 6
X σ) fÆ yZ «™ Å Vƒ Ç g* X 7
X ǃ *
™x OZ » xªgzZ 㠶ŠyŠ q
Z Å V 2Š Y ¯y› X 8
»~g ZŠ) f Å y âZ Â Å ¶~ _ Ñ
Z yQ c
c
Š »ðŠ ~nç Ëä VrQ¤
Z X 9
( 1) X Ï ñ Y ƒ
„ ‘•
Û ÃZ q
ZèÑq X å wì » V•Z J
x ~y
M Ô /]|
: c
â•
Û Š•
á gZ ‰
Ü z ~y
WŠŽz!
Æ kZ X HLÃ\ M ä Š•
ÛÆ

    A            
OO MV äÏn$æ (OQ TV è‰ ^n ŠÖ] Ðñ^$çÖ] (²] ‚nÛu ‚ÛvÚ DME

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 53 ü

t £Æ V •R ~ xsS

( 1) X                 

~ )f Æ AwÎg Æ kZ gzZ vZ ÃÑáZz ˆ LZ ~ ª L L
K Ð y Z {z ž Vƒ @
™ ¤z t ~ }g !Æ ( V •R) Vß ZE M
Å y Qà y Qg zZ }±a Æ «™ Å y Z gzZ }™ }g7 }°z ñƒ
ó Xó }Š : 1 {Š c
iЉ
Ü ¤

~} g !
Æ V •Z Å V ;zÐ VÍßáZz äWÐC
Ù !
” /]|
Äc
gŠ Ð Æz q
Z Æ V•Z áZz äWÐ {yiŠ q
Z X ¸ T g y7 'Z'
: c
â•
Û

              
( 2) X  

(A of ßÖ] †fÎ oÊ ð^q ^Ú h^e ( ˆñ^ßrÖ] h^jÒ (xn v’Ö] (p…^í e !M DM E
M ON TV ÜÎ … (P RU V M
(MO QR VO (èÃn fÖ] è ’Î h^e ( gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (xn v’Ö] ( p…^íe !N
O PU S V ÜÎ…
O SL QU VÜÎ … (P OR VS (Ìß’ÛÖ] (äfn • o e] àe] !O
MQ LV T (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ `ne !P
NL RV U (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ `ne !Q
ML UV MM (ÄÚ^rÖ] ( p•‡ ] !R
O OU VO (pF†f ÓÖ] l^Ïf_Ö] ( ‚Ã ‰ àe] !S
RN VÜÎ … (M MR VM (äߊÖ] (Ù¡ì !T
MR L(M QU VR (…^›æ Ÿ] Øn Þ ( oÞ^Òç• !U
Q LO VN (Õç× ÛÖ]æ ÜÚ¢] îm… ^i (p†f› DNE

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 54 ü

t £Æ V •R ~ xsS

ë ¹ ( ä )f I
•
á LL
è Z Â ) ' • ï Š ;‚¼ Ã V•Z y›h
ó Xó ¬ Š 7¼ ~ y Z {z´Æ ~È0ÅÇ ä
X • ìg ™ Zg7 ÐQì H {@çŽ Ð ë ä Vâ ›ª

t £Æ V•R gzZ ã ¢Ä
è Ü X17

qZž Zƒ Ð X Šq u ‚Z , Z q

Z „ q zÑgzŠ ZŠ » {” Zg Ä
è Ü
E
E
}ŠZ ñ™ Æ \W Ôn ƒ : Î YÑg zZ Hú:ˆ ‡6‰
Ü z î0ªG
3Ò7 ä ›)
~ XÔ c
Š ™ OÃVñŠW&_C ~ li‚ Å O™ W~× ä vZ D]|
U
¬
ÑX Š
1 ™g ë¤
ÃvZ D]|Ô¸ ð |›) zŠ g zZ y›q
Z Ð
Ð x Z™/ô ~ }g !Æ nç kZ ¬ Ð ƒ
 „ä
 6ÄÜ µ ä
6· yp~ ˆ pX ñ Y c
Š ™ OÃv Z Dž ¶t ñZg Å/ôx ÓÔà ñ Zg
Å gH'Z''Z'a Æ A> VÐ ¶g Å ( e
Š ) · yp gzZ ˆƒ •r
( 1) X ˆ
Æ V •Z ›) gzZ Vâ ›~ „
 c
g òs Z ž Zƒ x¥Ð kZ
DÆ t£Æ V •Z ÌÄÜ Uâi » ” y¢]|X ì 'Z'#
Ö wÅ yp
Ƶ0 6z 3
gÍƆÃ~ Ä Ü: âiÆ \WX ì ïq » eg kg g Z0
•
áÆ
~ŠiZ ª0 [+ ]| Ô å ;g 3Š A
™ Æ ~i !
{H ~Š· q
Z ~ g !

à VzH y Z ä \W Ô å @
ƒ ~ É@
g · g Ñ » \W Ô¸ ~ VÇ•
á ÓÌ
~ mŸgzZ 1 ™g ë¤
Ã \W‰
Ü z ÏZ ä6z X c
Š ™Oà ~Š· gzZ ŒWZ ãu¸  Hž Y7 Ð y ‹1Z ãÂzgZŠ ä \ WX c
Š Ÿãa Æ ä™ O
Šæ ~ u¸ Ð ãà [+ ]|QgzZ V ; :¹ ä kZ X Ç }™Šæ ~÷ ~
X Çi7 :¼ Ðí }g !
}¾ \¬vZ Y v¸ Ð V Œ :¹ ñƒ ïŠ
MS VQ ( pF†fÓÖ] l^Ï f_Ö] (‚É àe] DME
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 55 ü

t £Æ V •R ~ xsS

v¸ Â\Wž Zƒ x¥ Â HÔa Æ ä™ OÃ\W ä 6z Z

( 1) X c
Š™ O~ x`
Æ ä™ „ @
Ã~ ãZôÃÂzg ZŠ ä 6z X • ‰

t £Æ V •R gz Z ~©% Ä
è ÜX 18

Æ \ M ŠŽz!Æ kZ 1X å [ØW6¹ gzŠ » ” yÔZ Z]|
k0
Æ \WiŠ q
Z X ˆ ~Š î 70
¦
ðà à t £Æ V•Z ~ Ä Üg zŠ
w>Ã L
Þ ‡ä \ WX å ›) w>gzZ å y ›L
Þ ‡~ T c
W)l q
Z
w>1X Hê 6ò :Æ ” /]|gzZ c
Š ¬» ¶Š ™Š4Æ V Ng Zz Æ
x¥]!
t à ” Z]| Z
 X ;e bŠ hgÃL
Þ ‡™á e
Š ä V Ng ZzÆ
ÔŠ
ÑZ e 7Â î !
Š ðÃ6zQ }g vž Y7 ™ š ÃY U
gz Æ w >ä \W  ðƒ
~Š ÑŠ e
Š {z ä \ WA
X Š
ÑZe 7î!
Š ðÃ6ë 7ž Hn²ä VrQ Â
: c
â•
Û gzZ ¶'
Z'Æ e
Š Å Vâ ›Ž
(2 ) X          

ì 6 yp}g ø yp » kZ ì ~ ~g ZŠ )f ~g ø ›)Ž ªL L
ó Xó ì 'Z'Æ e
Š Å Vâ ›ª ~g ø Ìe
Š Å kZ gzZ
MO RVT (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ`ne !M DME
MP RV Q (Ù^ÛÓÖ] g m„`i ( pˆÚ !N
O PVT (pF†f ÓÖ] àߊÖ] ( oÏ`ne !M DNE
O PP VM (‚ߊÛÖ] ( oÃÊ ^• !N
OQ QV P (è rvÖ]( oÞ^fn• !O
O OS VP ( èm] †Ö] g ’Þ ( oÃ×m ‡ !P
O NM VS (ÝŸ ] ( oÃÊ ^• !Q
N RO VN ( äm] ‚`Ö] &m• ^u] sm†í i o Ê äm] …‚Ö] ( oÞ¡ÏŠÂ !R
www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

û 56 ü

t £Æ V •R ~ xsS

gzŠ gzZ ] xˆÅ « Å <
 z yMŒ
Û ~ }g !
Æ t£Æ V •Z
Ð ] ×zg yZ Æ Dz xZ •Z Æ t £Æ V •Z ~ {”Zg Ä ÜgzŠ z ]t
X• Ýq t £gzZ D{z à V •Z ~ „
 c
g ›ž ì CYƒ ãZz |t
» kZ ^ Zz tàszcX Y Y H 7~ }Ñ ç }uzŠ Ë Ìg ¦ »
:ì @
™ V- s Z‹Z
The Chr ist ian wer e pr ob ably better of f as Dhi mis
under Muslim Ar ab r uler s than they had been under
the Byzantine Gr eek. (1 )

~ g ZM Z Æ Vâ Zx›[²Ô ð | ( ~ g ZM Z g zŠ Æ Vâ ›) L L
{Šc
i Ð •g ~ Îg Å Vâ Zx]i!ã*
- Ã \ M LZ ò f g •
ó Xó ¸ B4g zZ pô

(1)

Watt M. Watt, Isla mic Politic al T houg ht, p. 151.

www.MinhajBooks.com

 Åzgç ,
æ
ÚZ `u

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful