PENGAJIAN ISLAM 2 KITAB TAFSIR BI AL MA’THUR PENGENALAN • • • Para ulama telah membahagikan metodologi tafsiran Al-Quran kepada dua

aliran terpenting iaitu: Tafsir bi al-mathur/al Tafsir al-Naqli/tafsir al Manqul tafsir bi Riwaya

Iaitu bersandarkepada 4 sumber rujukan yang asas iaitu: 1. Al-Quran – – Ayat-ayatnya “saling tafsir- mentafsir di antara satu sama lain” Asbab al Nuzul dan Nasikh wa al-Mansukh

2. Al-Sunnah(Hadis-hadis Nabi) -Ilmu Hadis -Asbab al Wurud 3. Tafsiran Para Sahabat Nabi 4. Tafsiran para tabi’in

Tafsir bi al-mathur ini sebagai metodologi pentafsiran Al-Quran yang terbaik, tersahih dan wajar diutamakan dan merupakan kemestian tulang belakang dan penyuluh jalan kepada tafsir secara akal iaitu Tafsir bi al-Ra’. Tafsir bil-ma’thur ialah tafsir bersandar kepada hadith-hadith, tabi’in dan tabi’i tabi’in. Contoh tafsir jenis ini ialah Jamiul-Bayan oleh al-Tabari dan mengikutinya ialah tafsir Ibnu Kathir.

• •

Ibn Jarir al Tabari Latar belakang  Nama sebenar ialah Muhammad Ibnu Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid Ibn Ghalib  Bangsa Tabaristan  Dilahirkan pada tahun 224 H

 Meninggal dunia pada 27 Syawal 310 H  Digelar sebagai Ensiklopedia Ilmu.( ensiklopedia (énsiklopédia) buku, biasanya dlm banyak jilid, yg mengandungi maklumat am tentang segala cabang pengetahuan atau maklumat tuntas tentang sesuatu cabang pengetahuan.) Tafsir Ibn Jarir ○ Mempunyai 30 jilid dan berukuran tebal. ○ Salah sebuah tafsir ulung yang lengkap dalam sejarah pembukuan ilmu tafsir. ○ Membuat pentarjihan tentang pendapat yang paling kukuh, membicarakan ilmu berkaitan I’rab dan istinbat hukum ○ Membentangkan pendapat ulama, hadis, mengkritik sanad-sanad, merangkumi aspek bahasa, akidah dan feqah. • • • • Antara kitab yang paling tua, paling sahih dan paling utama dalam kategori kitab tafsir bi Al Ma’thur. Ditulis dan disusun bersandarkan pendapat para sahabat, tabi’ dan tabi’ tabi’in. Mentafsir Al Quran dengan hadis Nabi SAW. Telah diulas dengan teliti serta melalui perbahasan yang mendalam dan teratur, jauh daripada kesamaran, beserta pendapat ulama salaf dengan sanad yang kukuh dan jauh daripada unsur bid’ah. Banyak membicarakan tentang hukum fiqh, pendapat para ulama serta mazhab dan akidah. Banyak menyangkal pendapat muktazilah dan menyokong ahli sunah wal Jamaah.

• •

Pendapat para ulama • Imam Nawawi: “ Tafsir ibn Jarir merupakan kitab yang tiada orang mampu menandinginya. Hal ini terbukti kerana Ibn Kathir juga banyak mengambil pendapat daripada Tafsir Ibn Jarir.” Mufassir Jalaluddin al Suyuti: “ Tafsir Al Tabari ialah Tafsir yang terbesar berbanding kitab tafsir lain sebelum dan selepasnya.” pendapat ini juga disokong oleh Imam Nawawi dan Abu Huzaimah.

Metodologi penulisan dalam tafsir al Tabari ○ Sebelum mentafsir, beliau akan berkata “ pendapat mengenai tafsir atau ta’wil untuk firman Allah adalah begini dan begitu”. ○ Meriwayatkan dengan mengemukakan sanad yang lengkap.

○ Membentangkan kesemua riwayat yang berkaitan dengan ayat yang beliau hendak tafsirkan, membandingkan dan mentarjihkan. ○ Menekankan permasalahan qiraat. • • • • Menerangkan aspek I’rab, , istinbat hukum dan membuat penelitian terhadap mazhab ilmu nahu. Membuat kritikan(sanad2), penta’dilan (menetapkan perawi yang adil) dan mentarjihkan (menetapkan perawi yang cacat). Menolak riwayat yang tidak sahih Beliau juga meriwayatkan berita yang diambil daripada Ibn Abbas, Ibn Mas’ud dan Ubai melalui Juraij dan al Suddi, menyebabkan beliau tidak terlepas daripada meriwayatkan kisah Israiliyat. Namun, hampir semua kisah Israiliyat dikritik dan dibahaskan oleh beliau. Kitab beliau telah ditahqiq oleh Muhammad Mahmud Syakir manakala hadis2 dalam tafsirnya telah dikaji oleh Ahmad Muhammad Syakir.

• •

Keistimewaan Tafsir Al Tabari ○ Disusun dan ditulis mengikut kaedah majoriti ulama salaf. ○ Membentang dan menerangkan manakah takwil yang kukuh yang beliau peroleh daripada sahabat. ○ Tafsir yang bermutu tinggi ○ Menghuraikan sanad dengan jelas

Kitab-kitab yang dihasilkan oleh al Jarir ○ Jami’ al Bayan Fi Tafsir al Quran ○ Tarikh al Umam Wa al Muluk wa Akhbaruhum ○ Kitab al Khaliq ○ Kitab al Taharah ○ Kitab Tarikh al Rijal ○ Tahzib al Athar ○ Al Tabsir Fi al Usul ○ Ikhtilaf al Fuqaha

○ Al Jami’ Fi al Qiraat Ibn Kathir • • • • • ‘Imadu Al Din Abu Al Fida’ Lahir pada tahun 705 M. Meninggal pada bulan Sya’aban 774 H. Ahli Tafsir yang menjadi rujukan ulama’lain. Antara guru-guru beliau:  Ibn Al Syahnah  Al Amidi  Ibn ‘Asakir  Al Mazi Tafsir Ibn Kathir • • • Lebih dikenali sebagai “Tafsir Al Quran Al ‘Azim” Salah sebuah tafsir bil Ma’thur (tempat ke-2) Rujukan utama ulama’tafsir dan masyarakat Islam.

Tumpuan Utama Dalam Tafsir Ibn Kathir • • • • • • Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya. Menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan ilmu-ilmu balaghah lain. Menjauhi dari membahaskan berkaitan ilmu yamg tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al Quran. Mengaitkan sesuatu ayat dengan ayat yang lain, kemudian kaitkan dengan hadith, pendapat sahabat, tabi’in dan ulama salaf. Sangat teliti dan berhati-hati tentang perkara Israiliyat. Sentiasa berbincang dan berhujah dengan gurunya tentang perkara-perkara yang mengelirukan.

Metodologi Penulisan Ibn Kathir  Al Quran dengan Al Quran  Al Quran dengan Hadith  Al Quran – Hadith – Sahabat

 Al Quran – Hadith – Sahabat – Tabi’en  Tidak suka menggunakan ayat dan pendekatan yang sama dalam mentafsir ayat-ayat.  Mengambil berat tentang ayat-ayat yang mempunyai beberapa makna dengan pendekatan atau kaedah membandingkan.  Memberi peringatan tentang ungkapan ulama’ berkaitan hukum Feqah. Keistimewaan Tafsir Ibn Kathir • • • • • • • • • Perhatian yang rapi dan utama dengan apa yang dikatakan dengan Tafsir Al Quran denagan Al Quran. Banyak memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya diikuti pentafsiran ayat dengan hadith-hadith yang ada kaitan dengan ayat yang ditafsirkan. Menjelaskan apa yang dijadikan hujah. Disertakan dengan kisah-kisah Israiliyat yang mungkar Menjelaskan makna-makna ayat serta hukum-hakam. Elak daripada memasukkan perkara atau ilmu-ilmu lain yang tidak ada kaitan dengan pemahaman al Quran. Membawa dan membentangkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya. Hubungan ayat dengan ayat sebelum atau selepasnya sehingga jelas maksudnya. Membawa kritikan tentang cerita-cerita Israiliyat.

Sumbangan • • • • • Kitab Al Kawakib al Darari (kitab tentang Sejarah). Al Bidayah Wa al Nihayah (kitab yang berkaitan dengan bidang Sejarah). Kitab Tafsir Al Quran al ‘Azim. Al Tahzib wa Al Mizan Al Huda wa Al Sunan Fi Al Ahadith al Masanid Wa al Sunan.

Sekian..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful