Tajuk: Berdasarkan Teori Perkembangan Gesell dan Havighurst, bincangkan bagaimana pemahaman terhadap perkembangan sosial dan emosi

diperingkat umur tertentu membantu guru menjalankan tugas pengajaran dengan berkesan di dalam bilik darjah.

1.0 Pendahuluan

Psikologi bermaksud kajian secara sistematik dan saintifik terhadap tingkah laku manusia. Manakala psikologi pendidikan pula ialah kajian saintifik tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta prinsip yang membolehkan pembelajaran meningkat. Psikologi pendidikan penting bagi seseorang guru, ini adalah kerana sebagai seorang guru, perlu memahami perkembangan sosial dan emosi pelajarpelajar di peringkat umur tertentu. Dengan itu, guru dapat memahami dan menjelaskan ciri pertumbuhan dan perkembangan pelajar-pelajar dalam bilik darjah. pelajar. Melalui memahami sosial dan emosi pelajar, guru dapat meramal serta mengawal tingkah laku

Selain itu, guru juga dapat menghuraikan perbezaan antara individu dan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan dan kebolehan pelajar serta menyelesaikan masalah pelajar dalam situasi pembelajaran. Seterusnya, guru juga dapat menggerakkan pelajar-pelajar mengikut kebolehan masing-masing, iaitu memahami dan menjelaskan naluri, desakan, keperluan, perbezaan individu, personaliti dan konsep kendiri. pendidikan Negara. Dan ini pada akhirnya dapat meningkatkan mutu dan prestasi

Bagi tugasan kami ialah mengenai psikologi perkembangan, iaitu bagaimana pemahaman terhadap perkembangan sosial dan emosi di peringkat umur tertentu membantu guru menjalankan tugas pengajaran dengan berkesan di dalam bilik darjah mengikut teori perkembangan Gesell dan Havighurst. Psikologi perkembangan ialah satu cabang psikologi yang mengkaji faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia

dari masa pralahir hingga dewasa. Perkembangan ialah aspek perubahan yang dihadapi oleh individu yang dan bersifat kualitatif-berubah mengikut edaran masa, contohnya, melukis. Atan (1982) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan yang nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’.

2.0 Teori perkembangan Arnold Gesell Arnold Gesell (1880-1961) merupakan seorang ahli psikologi yang Beliau

mementingkan baka sebagai penggerak utama terhadap perkembangan di mana kematangan fizikal adalah faktor utama menentukan proses pembelajaran. titik dan peringkat kematangan tertentu. berpendapat bahawa kebolehan kanak-kanak akanmuncul apabila kanak-kanak sampai ke Beliau berpendapat semua perkembangan berbeza kerana kadarpertumbuhan yang berlainan. Oleh itu, perkembangan tingkah laku kanak-kanak boleh diramalkan. (Suppiah Nachiappan, 2008) Contohnya, semasa berumur 2 tahun, Ali telah boleh berjalan, tingkah laku seterusnya adalah boleh berlari, boleh bersosialisasi dan seterusnya. Arnold Gesell telah berjaya menghasilkan perkembangan turutan tingkah laku (perkembangan motor). Peringkat perkembangan adalah berbeza-beza antara seorang individu dengan individu lain. Ini kerana kadar pertumbuhan adalah berlainan bagi setiap individu. (Suppiah Nachiappan, 2008) Menurut beliau, kanak-kanak sebelum berumur dua tahun, tidak berkebolehan berjalan dengan sendirinya, tetapi semasa berumur dua hingga empat tahun, kanak-kanak boleh melakunya dengan mudah. Perkembangan motor kanak-kanak oleh Gesell terbahagi kepada 5 peringkat.

Peringkat Peringkat Pertama (0 hingga 1 tahun)

Ciri-ciri Perkembangan Tingkah Laku • 1 bulan-menghasilkan tangisan berbeza-beza untuk menyatakan kehendak berlainan seperti tangisan lapar adalah berlainan daripada tangisan ketika lampinya basah. • 4 bulan-mata bayi boleh mengikuti objek yang bergerak.

• • Peringkat Kedua (1 hingga 2 tahun) • Peringkat Ketiga (2 hingga 3 tahun) • • • • • • • • •

6 bulan-bayi boleh menggenggam objek. 7 bulan-boleh duduk dan merangkak.

• 12 bulan-berdiri dengan berpaut pada kerusi. • kanak-kanak mula jalan bertatih atau dibantu oleh pengasuhnya. mulamemahami makna ‘jangan’. Pada umur 2 tahun, boleh berjalan. Boleh makan sendiri. Bercakap menggunakan ayat mudah. Boleh berlari. Boleh menunggang basikal beroda tiga. Boleh menuruti arahan mudah daripada ibu bapa. Mula bersosialisasi. Mengemukakan soalan beperingkat-peringkat. Bersedia untuk ke kelas prasekolah. (Suppiah Nachiappan, 2008)

Peringkat Keempat (3 hingga 4 tahun) Peringkat Kelima (4 hingga 5 tahun)

Dengan berpandukan kepada kelima-lima peringkat di atas, boleh dikatakan bahawa setiap kali seorang kanak-kanak memasuki satu peringkat pekembangan baru, dia akanmenunjukkan tingka laku yang tidak stabil kerana dia perlu memperlajari kemahiran koordinasi fizikal, temperamen, intelektual dan sikap. Gesell juga menegaskan limatahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya.

3.0 Teori Tugas perkembangan Robert Havighurst Robert J. Havighurst lahir pada 5 Jun, 1900.Beliau mula mengkaji perkembangan remaja dan proses pendidikan setelah menjadi guru Sains di sekolah tinggi dan maktab. Beliau telah menghuraikan konsep tugas perkembangan dalam bukunya Human Development and Education yang diterbitkan pada tahun 1953. (Suppiah Nachiappan, 2008) Tugas perkembangan bermaksud jangkaan ibu bapa dan masyarakat tentang tingkah laku yang sepatutnya dikuasai oleh seseorang individu pada peringkat umur tertentu (Atan Long, 1980). Robert Havighurst menekankan bahawa perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya. Dalam kehidupan kanakkanak sehingga dewasa dan seterusnya tua, individu harus memenuhi atau mencapai tugas-tugas perkembangan yang telah ditetapkan oleh masyrakat dan budaya di mana individu tersebut tinggal. (Suppiah Nachiappan, 2008) Terdapat 10 peringkat usiadalam teori tugas perkembangan Havighurst adalah seperti berikut:

Peringkat Teori Tugas Perkembangan Peringkat bayi hingga awal • Pada peringkat ini, bayi dan kanak-kanak cuba kanak-kanak (0-2 tahun) • Peringkat pertengahan kanakkanak (2-3 tahun). • menjalinkan hubungan kasih sayang dengan ibu bapa, adik-beradik dan pengasuhnya. Sistem deria, persepsi dan fungsi motor kanakkanak beransur-ansur menjadi matang. Kanak-kanak boleh melakukan pelbagai pergerakan makanan sebaginya. yang sendiri, mudah turun seperti naik menyuap dan tangga

Selain itu, kanak-kanak peringkat ini juga boleh berkomunikasi dalam bahasa mudah dan boleh terlibat dalam permainan fantasi yang menjadikan pisang sebagai telefon, dan juga suka bercakap, bermain seorang diri.

• Peringkat Prasekolah (4-6 tahun) •

Dia juga belajar mengawal pergerakan dan emosi dirinya. kanak-kanak peringkat ini belajar mengikut jantina. Misalnya, peranan

kanak-kanak

perempuan akanmeniru peranan ibunya seperti memasak, membasuh kain dan sebagainya. • Selain itu, kanak-kanak juga berkawan dan bermain dengan kanak-kanak yang berada di sekitar rumahnya. • Pada peringkat ini, kanak-kanak mula merasakan diri mereka sebagai satu ‘entiti’ atau mula membentuk pandangan terhadap diri sendiri, iaitu muncuhnya ‘teori’ kendiri. • Seterusnya, kanak-kanak juga melalui

perkembangan moral. Pada peringkat awal, mereka tahu jika mereka buat jahat akan dipukul Peringkat Rendah (6-12 tahun) • • atau didenda oleh ibu bapa. Peringkat ini kanak-kanak mula memasuki sekolah dan belajar bersahabat. Dari segi perkembangan kognitif, kanak-kanak tersebut berada pada peringkat operasi konkrit, iaitu belajar membaca, menulis, mengira dan sebagainya. • • Pada peringkat ini juga Kanak-kanak boleh menilai diri sendiri dan orang lain. Mereka juga suka melibatkan diri sebagai ahli

pasukan sesuatu permainan sesuatu permainan Peringkat Awal Remaja (12-18 tahun) • • seperti bola sepak. Pada peringkat ini, remaja akan mencapai kematangan maksimum. Dari segi kognitif, mereka berada di peringkat operasi formal, iaitu boleh membuat pemikiran hipotetikal-deduktif. • Manakala dari segi perkembangan emosi, fizikal seperti ketinggian

mereka akantimbul pelbagai emosi seperti ingin kejayaan dan penghargaan serta kebolehan untuk mengawal emosi. • Setersunya, remaja juga akanmembentuk

kumpulan rakan sebaya dan mudah tertarik Peringkat Akhir Remaja (18-22 tahun) • • • dengan rakan sebaya yang berlainan jantina. Remaja peringkat ini akan cubamendapat autonomi daripada ibu bapa dan berusaha membentuk identity mengikut jantina. Remaja akan menerap atau mematuhi nilai moral dalam masyarakat melalui pergaulan sosial. Biasanya remaja peringkat ini telah tamat pembelajaran dan dalam proses memilih kerjaya Peringkat Awal Dewasa (22-34 tahun) • • Peringkat Pertengahan • • yang sesuai. Peringkat ini individu akan cubameneroka persahabatan intim dengan rakan yang berlainan jantina. Manakala bagi pasangan yang telah berkahwin akanmengasuh dan mendidik anak-anak. Individu akan berusaha memantapkan diri dalam perkerjaan dan akan membentuk gayahidup. Individu mungkin menjadi ketua dalam pejabat

Dewasan (34-60 tahun) •

atau mahir dalam pekerjaan. Bagi individu yang berjaya memupuk

kebahagiaan dalam rumahtangga, akanberasa bahagia serta melibatkan diri dalam kerja amal Pada peringkat akhir dewasa pula (60-75 tahun), • untuk kebajikan masyarakat. Pada peringkat ini, individu mempunyai tentang • pengetahuan yang kerjaya akandihormati biasanya mendalam disebabkan

sumbangannya yang besar. Individu pada peringkat ini juga akanmengubah tenaga selepas bersara seperti membuat kerjakerja amal. • Peringkat Tua (75 hingga meninggal dunia) • • Peringkat ini, mereka akanberpuas hati dan bersyukur atas takdir tuhan. Individu pada peringkat ini terpaksa menangani masalah kesihatan seperti nyanyuk dan sebagainya. Individu pada peringkat ini akanmengenang zaman muda dan dewasa dan juga berasa tenang menanti saat untuk meninggal dunia. (Suppiah Nachiappan, 2008)

4.0

Kepentingan guru memahami Teori Perkembangan Gesell dan Havighurst 4.1 Memilih kaedah yang sesuai

Menurut Teori Perkembangan Gesell, terdapat 5 peringkat perkembangan motor kanak-kanak iaitu dari kanak-kanak yang baru dilahirkan sehingga mereka mula bersekolah.(Suppiah Nachiappan, 2008). Dalam tugasan ini, saya hanya akan menyentuh tentang peringkat kelima iaitu kanak-kanak yang berusia 4 hingga 5 tahun. Ini disebabkan pada peringkat ini, mereka sudah mula memasuki prasekolah. Manakala menurut Teori Perkembangan Havighurst pula, terdapat 10 peringkat perkembangan bagi seseorang individu. (Suppiah Nachiappan, 2008) Namun, dalam tugasan ini saya hanya akan membincangkan 4 tahap utama sahaja iaitu peringkat prasekolah (4-6 tahun), peringkat sekolah rendah ( 6-12 tahun), awal remaja ( 12-18 tahun) dan akhir remaja ( 18-22 tahun). Ini disebabkan keempat-empat aspek ini ialah aspek yang perlu dilalui oleh seseorang individu iaitu peringkat belajar. Pada peringkat ini, guru memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, adalah amat mustahak jika guru memahami perkembangan sosial dan emosi pada setiap peringkat umur. Ini disebabkan seseorang individu tidak boleh dipaksa untuk belajar sesuatu sekiranya individu tersebut tidak mempunyai kesediaan pelajar. Hal paksaan ini tidak akan menghasilkan keberkesanan dalam pembelajarannya.

4.1.1

Peringkat prasekolah ( 4-6 tahun)

Pada peringkat prasekolah iaitu dari umur 4 hingga 6 tahun, kanak-kanak mula memasuki prasekolah ataupun dikenali sebagai tadika atau pusat asuhan kanak-kanak. Menurut teori Gesell, kanak-kanak yang berada pada peringkat kelima iaitu beruia 4 hingga 5 tahun akan mula bersosialisasi, mengemukakan soalan berperingkat-peringkat dan bersedia untuk ke kelas prasekolah.(Suppiah Nachiappan, 2008) Ini bermakna pada peringkat prasekolah, mereka suka berkomunikasi sesama rakan yang seumur dengan

mereka. Selain itu, mereka juga suka bertanya soalan dengan perasaan hairan umpamanya “ mengapa wujudnya perbezaan jantina antara dirinya dengan orang lain? ” Pada masa ini, guru prasekolah harus mengamalkan sifat kesabaran, sanggup mendengar dan menjawab pertanyaan kanak-kanak. Mereka tidak patut memarahi mereka dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyakiti hati kanak-kanak. Menurut teori Havighurst pula, kanak-kanak pada peringkat ini suka berkawan dan bermain dengan kanak-kanak lain.(Suppiah Nachiappan, 2008) Selain itu, kanak-kanak juga suka terlibat dalam permainan kumpulan. Pada peringkat umur ini, kanak-kanak mula melalui perkembangan moral peringkat awal iaitu mereka akan berkelakuan baik untuk mengelakkan hukuman. Oleh itu, pada peringkat umur ini, mereka akan mendengar percakapan ibu bapa dan nasihat guru. Dengan kata lain, guru akan menjadi teladan kepada kanak-kanak dengan menunjukkan sikap dan nilai murni yang positif. Guru harus memberi pujian dan galakan kepada kanak-kanak yang berkelakuan baik. Secara logiknya, jika diberi penghargaan, kanak-kanak akan menganggap itu adalah betul. Peringkat prasekolah merupakan alam persekolahan pertama bagi kanak-kanak. Oleh itu, alam persekolahan mesti menimbulkan perasaan seronok di kalangan kanakkanak. Pada peringkat ini, guru hanya perlu mengajar benda yang asas dan tidak begitu mementingkan aspek menulis. Ini disebabkan kanak-kanak masih kecil, mereka tidak suka belajar benda atau angka yang susah dan memerlukan pemikiran yang panjang. Oleh itu, guru cuma perlu mengajar benda yang asas. Contohnya guru boleh memperkenalkan semua kanak-kanak yang berada dalam satu kelas. Ini membolehkan mereka saling mengenali dan berkominikasi antara satu sama lain. Kanak-kanak pada peringkat ini memang suka mengenali kawan baru. Selepas itu, guru boleh membawa semua kanak-kanak ke padang permainan untuk bermain bersama-sama. Dalam aspek ini, guru perlu mementingkan aspek keselamatan kanak-kanak. Ini disebabkan kanak-kanak masih kecil dan tidak tahu cara menjaga keselamatan diri. Guru harus memperhatikan tingkah laku kanak-kanak dari semasa ke semasa. Permainan yang boleh bermain pada peringkat umur ini termasuklah “ helang menangkap anak ayam”, “ tingting”, bermain papan gelongsor, jongkang-jongket dan sebagainya. Yang penting, kanak-kanak mendapat keseronokan dan tidak benci memasuki sekolah prasekolah untuk belajar.

Ekoran itu, kanak-kanak harus diberi pendedahan tentang huruf abjab dari A hingga Z. Ini merupakan asas pembelajaran pada peringkat awal. Selain itu, huruf vokal umpamanya “ a, e, i,o ,u harus diperkenalkan kepada pelajar. Sehubungan itu, guru harus menunjukkan gambar yang asas kepada pelajar contohnya gambar anjing, rumah, epal, kereta dan sebagainya. Kemudian, guru akan mengajar kanak-kanak menyebut huruf vokal. Guru perlu mengulang beberapa kali sesuatu perkataan dalam beberapa sesi pembelajaran agar kanak-kanak dapat mengingat dengan sepenuhnya. Kanak-kanak lebih mudah mengingati sesuatu perkataan melalui gambar berbanding dengan menulis perkataan tersebut di papan tulis. Apa yang paling penting ialah guru tidak patut menghukum kanak-kanak sekiranya mereka tidak mengingati sesuatu perkataan yang telah dipelajari. Ini akan menyebabkan kanak-kanak benci kepada alam persekolahan. Di samping itu, guru harus mengajar kanak-kanak tentang tatatertib dan adat bersusila. Contohnya beratur sebelum mengambil makanan dan minuman, mengucapkan terima kasih ketika menerima hadiah, memohon maaf sekiranya melakukan kesalahan dan sebagainya. Jika tidak, apabila mereka memasuki sekolah rendah, mereka akan menjadi pelajar yang kurang berdisplin. Guru juga boleh mengajar nyanyian dan tarian asas. Contohnya lagu yang mudah dan senang didengar. Selain itu, guru harus menghias bilik darjah dengan gambar-gambar yang menarik. Ini dapat memberi suasana pembelajaran yang selesa kepada kanak-kanak. Ekoran itu, kanak-kanak pada peringkat umur ini suka bertanya soalan. Ini disebabkan mereka hairan dengan kewujudan objek dalam alam semester. Oleh sedemikian, guru seharusnya bersifat sabar dan sanggup menjawab pertanyaan mereka. Jika guru memarahi kanak-kanak disebabkan menanyakan soalan yang bukan-bukan, kanak-kanak tentu akan bersikap takut dan enggan bercakap banyak lagi.

4.1.2 Peringkat sekolah rendah ( 6-12 tahun) Ketika kanak-kanak berusia 6 hingga 7 tahun, mereka akan memasuki sekolah rendah. Pada peringkat permulaan, sememangnya ada kanak-kanak yang tidak dapat menyesuaikan diri. Ini disebabkan mereka memasuki alam persekolahan baru. Mereka akan berdepan dengan guru dan pelajar yang baru. Mereka akan mula berasa takut dan tidak dapat menyesuaikan diri. Oleh itu, ada di kalangan mereka akan menangis dan enggan bersekolah. Sebagai guru sekolah rendah khususnya guru yang mengajar tahun 1.

Mereka seharusnya menunjukkan sifat yang sabar dan peramah. Menurut teori havighurst, pada peringkat ini, kanak-kanak akan belajar bersahabat. Dari segi perkembangan kognitif, kanak-kanak tersebut akan berada pada peringkat operasi konkrit, iaitu belajar membaca, menulis, mengira dan belajar kemahiran permainan. Selain itu, kanak-kanak boleh menilai diri sendiri dan orang lain. (Suppiah Nachiappan, 2008) Ketika kanak-kanak memasuki tahun satu, mereka akan didedahkan dengan amalan banyak membaca buku cerita sama ada dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina ataupun bahasa lain. Setiap minggu, guru harus memperuntukan masa sekurangkurangnya dua waktu untuk melakukan program nilam. Hadiah akan diberikan kepada kanak-kanak yang mencapai tahap pembacaan yang ditetapkan sebagai galakan. Selain itu, kanak-kanak yang berada pada peringkat umur 6 hingga 12 tahun akan mula belajar membaca serta membentuk suku kata, perkataan, ayat dan seterusnya ialah menulis karangan. Guru bahasa mesti mengadakan ujian lisan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun untuk menguji tahap penguasaan bahasa pelajar. Kita sedia maklum bahawa tahap pencapaian pelajar adalah berlainan. Oleh itu, guru harus mengikut tahap pencapaian pelajar untuk mengajar. Jika pencapaian pelajar tidak begitu memuaskan, mereka akan memasuki kelas pemulihan. Guru kelas pemulihan akan mengajar dari peringkat asas. Dengan cara ini, sekurang-kurangnya pelajar mempelajari benda yang asas dan mudah dipelajari serta mampu diikuti oleh mereka. Tambahan pula, guru juga dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajar. Sekiranya keputusan mereka memuaskan, mereka akan masuk semula ke kelas biasa. Dalam mata pelajaran matematik mereka juga harus diberi pendedahan tentang asas pengiraan iaitu operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Guru juga harus menggunakan teknik peneguhan untuk memupuk kendiri positif pelajar demi menimbulkan keyakinan mereka dengan kesediaan belajar dengan kuat. Contohnya memberi hadiah, kad, alat tulis dan sebagainya. Di samping itu, kanak-kanak yang memasuki tahun 1 akan mula didedahkan dengan cara mencatat kerja rumah dalam buku catatan. Ini adalah memastikan mereka menyiapkan kerja rumah. Teori Havighurst menerangkan kanak-kanak suka melibatkan diri sebagai ahli sesuatu pasukan. (Suppiah Nachiappan, 2008) Oleh itu, kanak-kanak gemar mengikuti Pendidikan Jasmani di mana mereka berpeluang bermain bersama dengan rakan yang

lain. Ketika waktu Pendidikan Jasmani, guru seharusnya membawa kanak-kanak ke padang untuk melakukan senaman dan aktiviti sukan yang asas. Dari segi sosial, bermain membolehkan kanak-kanak menunjukkan perasaannya, memainkan peranan, bersaing dan bekerjasama. Di samping itu, pelajar yang tergolong sebagai kategori atasan diwajibkan menyertai aktiviti kokurikulum contonya unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Ini disebabkan selain daripada aktiviti pembelajaran, mereka juga terlibat dengan aktiviti luar bilik darjah. Sehubungan itu, kanak-kanak pada peringkat sekolah rendah suka bersahabat. Mereka akan berinteraksi dengan rakan sekelas, rakan kepada rakan sekelasnya dan sebagainya. Dengan kata lain, ruang lingkup bagi pergaulan kanak-kanak sekolah rendah lebih luas daripada kanak-kanak prasekolah. Guru harus memberi penghargaan atau peneguhan yang positif bagi perlakuan seseorang kanak-kanak. Perlakuan yang tidak sesuai akan ditegur atau diberi peneguhan negatif. Ini seterusnya akan membentuk sikap seseorang kanak-kanak. Oleh itu, maklum balas mengenai perlakuan boleh mengukuhkan lagi sifat positif dan menghapuskan sikap negatif seseorang kanak-kanak. Emosi kanak-kanak pada peringkat ini adalah tidak menentu. Kadang-kadang emosi mereka sangat baik dan kadang-kadang sangat teruk. Oleh itu, guru harus bersikap prihatin terhadap setiap anak murid. Sekiranya pelajar menghadapi masalah khususnya masalah pelajaran dan kewangan, guru seharusnya berusaha mencari cara penyelesaian. Ada segelintir pelajar suka berkongsi perkara yang baik bersama guru. Contohnya mereka berkongsi bersama guru tentang perkara yang mengembirakan. Pada peringkat ini, mereka boleh menilai diri sendiri dan orang lain. Mereka akan bersaing secara adil dengan rakan yang lain. Misalnya melalui markah dalam peperiksaan. Mereka akan membuat perbandingan dengan rakan lain melalui pengiraan jumlah markah yang diperoleh. Sebagai guru, mereka perlu memahami dan menggunakan kesediaan pelajar untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai serta sepadan dengan kebolehan pelajar. Oleh itu, sebagai langkah pertama guru harus menggunakan induksi set yang menarik untuk menarik perhatian dan menimbulkan minat mereka terhadap aktiviti pembelajaran yang berikutnya. Contohnya tayangan video. Selain itu, guru harus merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut kebolehan dan pengetahuan sedia ada. Guru harus menghubungkaitkan kemahiran asas

yang telah dikuasai oleh pelajar dengan kemahiran baru yang akan dipelajari. Selain itu, guru perlu mepertingkatkan isi pelajaran mengikut tahap kesediaan pelajar dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran daripada mudah kepada kompleks, daripada pengalaman sedia ada kepada pengalaman baru, daripada dekat kepada jauh dan daripada utama kepada spesifik. Di samping itu, guru harus membangkitkan naluri ingin tahu pelajar dengan menggunakan teknik menyoal. Suasana pembelajaran yang kondusif dengan membentuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, pelajar yang berada pada peringkat umur ini harus diserapkan dengan nilai murni dan amalan yang baik. Misalnya melalui mata pelajaran Pendidikan Moral. Diharapkan melalui mata pelajaran ini, pelajar dapat membezakan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat. Jika peraturan ialah perkara pokok dalam keakuran moral dan nilai, guru mestilah merangka peraturan yang munasabah. Penguatkuasaan peraturan juga mesti tegas sekiranya kanak-kanak melanggar peraturan. Ini disebabkan jika pelajar tidak diberi tunjuk ajar, mereka akan melanggar peraturan sekolah dengan ponteng, menconteng harta benda sekolah, merokok dan sebagainya. Pada peringkat ini, mereka mula meniru aksi-aksi artis seperti mana yang ditayangkan di televisyen. Maka, sedikit banyak mereka akan terpengaruh dan mempelajari budaya yang tidak baik. Oleh demikian, guru harus memberi perhatian terhadap tingkah laku pelajar dan memberi tunjuk ajar untuk membawa mereka ke landasan yang betul.

4.1.3

Peringkat awal remaja ( 12-18 tahun)

Remaja merupakan satu zaman yang bermula dari baligh dan berakhir apabila seseorang itu menjadi dewasa. Pelbagai pancaroba yang berlaku di zaman remaja ini. G. Stanley Hall menamakan zaman remaja sebagai zaman storm and stress. Jadi, bolehlah dirumuskan bahawa semua perkembangan zaman remaja ialah persediaan yang perlu untuk seseorang kanak-kanak itu menjadi orang dewasa yang berperwatakan sihat dan dinamik. (Mohd Isa Yuddin 1997) Menurut teori Havighurst, dari segi kognitif, remaja yang berada di peringkat operasi formal, iaitu boleh membuat pemikiran hipotetikaldeduktif.(Suppiah Nachiappan, 2008) Dari segi perkembangan emosi, timbul perasaan lain seperti kejayaan dan penghargaan serta bertambah baik untuk mengawal emosi. Selain itu, remaja akan mula membentuk kumpulan rakan sebaya.

Remaja adalah satu zaman persediaan ke arah kedewasaan. Salah satu sifat orang dewasa ialah bertanggungjawab. Ini kerana keharmonian institusi sosial terletak di tangan orang dewasa. Tanggungjawab boleh dilatih melalui sekolah. (Mohd Isa Yuddin 1997). Misalnya seseorang itu dilantik sebagai ketua darjah, pengawas, pengerusi kelab atau persatuan, ahli jawatankuasa dan jawatan lain. Semua ini adalah cara tersirat menanamkan sifat bertanggungjawab. Oleh itu, pepatah “ ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul” mestilah diamalkan oleh guru. Guru harus memberi peluang yang sama kepada pelajar untuk memikul tanggungjawab. Dalam aspek ini, guru harus percaya dengan kebolehan setiap pelajar. Mereka tidak patut mencuriga kebolehan dan kemampuan pelajar. Ini disebabkan remaja akan merasakan mereka tidak berguna dan merendahkan diri. Pada peringkat remaja, penggantungan emosi kepada ibu bapa akan bertambah kurang. Dengan kata lain, remaja akan bertanggungjawab ke atas perlakuan mereka sendiri. Mereka tidak lagi mengaitkan ibu bapa dalam aktiviti kehidupan mereka. Kebebasan emosi ini dapat dicapai dengan mengalihkan pergantungan kepada rakan sebaya semasa usia remaja semakin meningkat. Pada peringkat ini, remaja akan cuba memberontak sekiranya kebebasan mereka disekat. Ini adalah salah satu langkah untuk ke alam kedewasaan. Oleh itu, guru haruslah bertindak sebagai agen pembentukan budaya pelajar. Ini disebabkan remaja pada peringkat ini suka mencabar, jika ada rakan lain mencabar mereka , mereka akan terdorong untuk melakukan kesilapan. Guru harus menginternalisasikan norma dan nilai dalam diri pelajar-pelajar supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang tidak cocok dengan kemahuan budaya masyarakat. Guru boleh cuba mengubah cara hidup pelajar yang tidak baik termasuklah aktiviti pelajar di luar sekolah. Contohnya menasihati pelajar supaya memilih kawan yang baik, cara pengisian masa lapang yang berfaedah dan sebagainya. Untuk membentuk budaya di kalangan pelajar, terlebih dahulu guru harus cuba berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar supaya mengetahui apa yang difikir oleh pelajar. Justeru, guru boleh membentuk kawalan dalaman para pelajar. Selain itu, guru boleh berperanan sebagai rakan sebaya pelajar ketika berada di luar sekolah. Misalnya mengajak pelajar makan bersama pada hujung minggu, melakukan aktiviti sukan bersama-sama iaitu memancing, mendayung sampan, berbasikal dan sebagainya. Aktiviti ini lebih baik berbanding dengan menghabiskan kebanyakan masa bersama rakan sebaya yang asyik

minum arak, bersoronok tanpa matlamat. Melalui cara ini, diharapkan pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran. Selain itu, remaja yang berada pada peringkat ini berada di peringkat realistik. Mereka suka mendapatkan wang dengan usaha sendiri. Oleh itu, remaja perlu didedahkan kepada maklumat kerjaya sepanjang masa dan bukannya hanya selepas menduduki peperiksaan. Remaja pada peringkat ini suka menggunakan wang untuk tujuan tertentu contohnya ke pusat hiburan, minum arak, merokok dan sebagainya. Ada di kalangan mereka sanggup mencuri semata-mata hendak mendapatkan wang untuk membeli rokok. Masalah sosial pelajar akan kian bertambah. Masalah sosial termasuklah ponteng, merokok, vandalisme, buli, gengsterime dan sebagainya. Ada segelintir daripada remaja suka melanggar peraturan sekolah untuk menunjukkan kehebatan mereka. Sehubungan itu, guru harus bertugas sebagai guru bimbingan dan kaunselor untuk memberi bimbingan dan didikan kepada pelajar. Pada peringkat awal remaja, mereka juga mula tertarik kepada rakan sebaya daripada jantina yang berlainan. Ada di kalangan remaja akan mula bercinta dan mencari pasangan masing-masing. Biasanya remaja mengamalkan sikap tidak serius pada peringkat awal percintaan. Apa yang lebih membimbangkan, ada di kalangan remaja mengamalkan hubungan seks secara rambang dan akhirnya menyebabkan berlakunya kes penguguran dan pembuangan bayi. Jika hal ini berlaku, sudah tentu akan memberi kesan terhadap pembangunan negara. Oleh itu, pengajaran seks wajar dilaksanakan disebabkan niat ingin tahu terhadap seksual amat kuat di kalangan remaja. Pada zaman remaja, informasi tentang seksual seharusnya mula diberikan agar remaja tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas dan keliru. Contohnya dengan melayari internet. Kadang-kadang maklumat dari internet adalah tidak tepat dan membawa ajaran sesat kepada remaja. Pemberian informasi seksual penting dalam mengingatkan remaja yang berada dalam potensi seksual yang aktif. Adalah berbahaya untuk perkembangan jiwa remaja jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang tepat. Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar remaja tidak mengetahui dampak dari perilaku seksual yang mereka lakukan, seringkali remaja tidak matang melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan risiko yang akan mereka alami. Dengan adanya pendidikan seksual, sekurang-kurangnya pelajar akan diberi tunjuk ajar dan didikan daripada guru. Gurulah orang yang bertanggungjawab

memimpin pelajar ke landasan yang betul. Di samping itu, pengajaran seksual akan menimbulkan kesedaran di kalangan remaja tentang risiko melakukan hubungan seks tanpa perancangan yang rapi. Selain itu, guru tidak harus segan menunjukkan kondom dan cara menggunakannya kepada pelajar. Remaja yang berada pada tahap ini tidak suka mengongkang. Oleh itu, guru tidak boleh memaksa pelajar melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Dengan kata lain, cara mengajar pelajar sekolah menengah adalah berbeza dengan sekolah rendah. Cara pengajaran guru haruslah berfokus kepada mendengar dan menerima pandangan pelajar. Contohnya dalam penulisan karangan, guru boleh memberi satu topik dan meminta pelajar mencari bahan terlebih dahulu. Kemudian, barulah melakukan sesi perbincangan di kelas. Ini membolehkan pelajar berfikir terlebih dahulu idea atau pandangan tersendiri. Jika guru tidak memberi masa kepada pelajar untuk membuat persediaaan, sudah tentu pelajar akan berasa bosan dan tidak ada idea untuk menulis karangan. Sebagai guru sekolah menengah, teknik dan kemahiran yang digunakan hendaklah kreatif. Contohnya menggunakan teknik menyoal, pembincangan, pembentangan, menggunakan audio visual, menggunakan powerpoint, OHB, penerangan, bercerita, lakonan dan sebagainya. Dengan kata lain, guru perlu menyediakan rancangan pengajaran yang sistematik dan tersusun untuk mencapai objektif pembelajaran. Ini termasuklah set induksi yang menarik misalnya tayangan viedo, gambar, sesi soal jawab dan sebagainya. Pada akhir pembelajaran, guru harus memberi aktiviti kemahiran asas yang cukup sebagai aktiviti pengukuhan.

4.1.4

Peringkat remaja akhir ( 18-22 tahun)

Pada tahap akhir remaja iaitu dari umur 18 hingga 22 tahun, biasanya pelajar akan belajar di tingkatan 6 ( bawah dan atas), kolej, maktab dan universiti. Pada peringkat ini remaja akan cuba mendapat autonomi daripada ibu bapa. Remaja yang berada pada peringkat ini dikatakan sudah bebas daripada kawalan ibu bapa. Mereka akan berusaha membentuk identiti mengikut jantina. Contohnya kaum lelaki akan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang lelaki. Selain itu, remaja dikatakan sudah matang dari segi pemikiran dan ada pendapat dan idea masing-masing. Mereka bebas bergaul dengan rakan yang bersesuaian dengan mereka. Mereka dapat membezakan baik dan buruk. Di samping itu, mereka akan menyertai aktiviti sosial contohnya menjadi

sukarelawan di rumah orang yatim, orang tua dan sebagainya. Ketika mereka memasuki kolej, maktab, universiti dan sebagainya, sosialisasi di kalangan remaja adalah lebih luas berbanding dengan peringkat sebelumnya. Ini disebabkan mereka akan mengenali lebih ramai kawan yang berasal dari negeri dan bangsa yang berlainan. Pada peringkat ini, tugas guru lebih ringan berbanding dengan tahap lain. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru tidak berdepan dengan pelbagai masalah. Peringkat ini ialah guru kurang bercakap sebaliknya pelajar perlu mengemukakan pandangan masing-masing. Tambahan pula, remaja dikatakan sudah matang dan tidak perlu ditegur lagi. Selain itu, proses pengajaran akan menjadi lebih cepat berbanding dengan peringkat sebelumnya. Ini disebabkan pelajar mampu mengikuti proses pembelajaran berkenaan. Teknik mengajar yang digunakan adalah lebih kurang sama dengan teknik mengajar pada sekolah menengah. Contohnya penggunaan audio visual, powerpoint, OHB dan sebagainya.

4.2

Perbezaan Sosialisasi

Guru dikehandaki memahami latar belakang pelajar dari segi perbezaan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses mempelajari peranan, status dan nilai yang perlu ada pada seseorang dalam masyarakat. (Amir Hasan Dawi, 2006) Masyarakat merupakan satu kelompok sosial yang berbilang kaum yang hidup dalam sesebuah kawasan. Sosialisasi adalah proses sepanjang umur yang perlu dilalui oleh individu. Agen sosialisasi termasuk ibu bapa, guru, rakan sebaya dan media massa. Setiap pelajar mempunyai latar belakang keluarga yang kompleks. Teori Arnold Gesell menegaskan bahawa perkembangan kanak-kanak adalah mengikut pola dan urutan yang terkawal. Hal ini berlaku bagi tingkah laku, pertumbuhan, tisu dan organ-organ. Ini bermakna tingkah laku seseorang individu akan berkembang berdasarkan baka dan genetik.(Kamarudin Hj.Husin, 1997) Pada awal kanak-kanak, keluarga adalah satu masyarakat kecil dengan terdiri ibu dan bapa di mana mereka berperanan untuk mengajar, membimbing serta mengasuh kanak-kanak. Pasa masa itu, kanak-kanak mula bersosialisasi dan mula mengemukakan soalan berperingkat-peringkat. Pada peringkat

ini, mereka mula berhadapan dengan pelbagai konflik menyebabkan keadaan sosial dan kehidupan mereka menjadi lebih matang. Mengikut Teori Robert Havighurst, pada peringkat prasekolah (4-6 tahun) kanakkanak mula berkawan dan bermain dengan kanak-kanak lain di tadika. Contohnya, permainan dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh merancang permainan “Ayam dengan Musang” bagi kanak-kanak bermain kerana kanak-kanak suka bermain. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar sesuatu tak formal dan tak terancang. Ini dapat memenuhi naluri ingin tahu yang tinggi di kalangan kanak-kanak. Konsep meniru orang dewasa atau ibu bapa dapat disalurkan melalui aktiviti-aktiviti bermain. Melalui aktiviti permainan, kanak-kanak boleh mendapat kepuasan dan keseronokan. Sekolah memainkan peranan dalam menerapkan sosialisasi kepada pelajar dengan menyebarkan pelbagai bidang ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Apabila kanakkanak mula bersekolah guru bertanggungjawab mengembangkan kemahiran sosial mereka. Guru merupakan tunjang kepada gagal atau berjayanya seseorang murid kerana mereka bukan sahaja berperanan sebagai pendidik melalui pengajaran secara langsung tetapi juga membina semaksimum mungkin perkembangan dan tumbesaran murid (Rahimah Ahmad, 1999) Kanak-kanak mula memasuki sekolah dan belajar bersahabat pada peringkat sekolah rendah (6-12 tahun) mengikut teori Robert Havighurst. Oleh itu, guru perlu menyediakan aktiviti agar kanak-kanak dapat bergaul dengan rakan-rakan. Contohnya, membaca, menyanyi dan melukis. Melalui aktiviti, kanak-kanak mula memupuk semangat kerjasama di kalangan kanak-kanak. Mereka oleh berfikir secara deduktif dan gemar mencuba sesuatu yang diminatinya. Namun, bukan semua kanak-kanak menyertai aktiviti ini kerana pada peringkat awal kanak-kanak mungkin dipukul atau didenda oleh ibu bapa akibat berkelakuan nakal. Keadaan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pemikiran serta emosi kanak-kanak. Dengan itu, kanak-kanak tidak suka bergaul dengan kawan-kawan dan menyertai aktiviti ini atau duduk senyap berseorangan. Oleh itu, guru perlu sentiasa berkomunikasi serta mengambil berat terhadap pelajar-pelajar yang menghadapi masalah ini. Semasa awal remaja dan akhir remaja, remaja akan membentuk kumpulan rakan sebaya tersendiri. Mereka lebih kecederungan bergaul dengan rakan sebaya serta saling

bergantungan antara satu sama lain. Mereka juga mula melibatkan diri dengan menyertai kegiatan sosial dalam masyarakat terutamanya aktiviti yang memberi keselesaan atau faedah kepada kumpulan mereka. Remaja juga mula tertarik kepada rakan sebaya daripada jantina yang berlainan. Dengan ini, latar belakang keluarga memepengaruhi perkembangan sosial remaja. Antaranya termasuk ibu bapa menggunakan kaedah disiplin yang bersifat hukuman atau kawalan ketat untuk mengawal tingkah laku anak mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka mempunyai keinginan bebas dari kongkongan ibu bapa. Ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap anak-anak juga membolehkan mereka berpeluang melanggar peraturan sekolah dan sentiasa bersedia membantu kanakkanak dan menjawab soalan mereka ketika ditanya.

Pasa peringkat ini, masalah displin yang timbul berkaitan dengan perkembangan sosial kanak-kanak. Sekiranya remaja ingin bergaul dengan sekumpulan kawan tetapi tidak diterima atau tersisih oleh kumpulan tersebut. Akibatnya remaja tersebut akan hilang keyakinan untuk bergaul dan bersikap rendah diri. Ini kerana pada peringkat ini merupakan proses pertumbuhan berlaku menyebabkan mereka mengambil berat terhadap fizikal sendiri. Keadaan ini akan menyebabkan mereka tidak suka akan suasana sekolah atau rakan sebaya menyebabkan masalah displin seperti ponteng sekolah, gengsterisme, melepak di siber kafe berlaku. Masalah displin menjadi isu topik perbincangan pada hari ini. Biasanya remaja pada peringkat ini cenderung memberontak, mereka mengganggap kawan adalah paling rapat dengan mereka semasa di sekolah. Sekira tidak diakui oleh kawan-kawan di sekolah maka mereka akan menyertai kumpulan gengster di luar sekolah. Tatkala, jenayah seperti mencuri, bergaduh, ponteng sekolah, kes buli pelajar dan sebagainya berlaku di kalangan pelajar. Ini akan memburukan perkembangan sosial remaja kerana sikap dan tingkah laku mungkin tidak diterima oleh masyarakat. Pada masa ini, guru perlu mengambil berat terhadap kepada kumpulan remaja ini dari segi perkembangan sosial dengan menggunakan proses pengajaran yang menarik membolehkan pelajar tidak berasa bosan di sekolah. Remaja pada awal peringkat tidak suka pergi ke sekolah kerana proses pengajaran dan pembelajaran hari ini mungkin tidak menekankan keseronokan belajar tetapi selalu memberi tekanan-tekanan yang tertentu ke atas pelajar yang tidak tahan akan tekanan ini.

Guru perlu menggalakan pelajar memupuk berfikir secara logikal dan kreatif serta gunakan komunikasi yang positif dan menggalakannya ketika berhubung dengan guru dan ibu bapa. Jika guru menggunakan cara berkomunikasi yang garang dan negatif boleh manakutkan remaja dan menghapuskan minat belajar dan meneroka. Contohnya, guru yang mengajar Sejarah kepada pelajarnya boleh menggunakan konsep sayang akan sekolah dan kemudian dalam sesi pembelajaran dan pengajaran akan terus menjurus pada konsep nasionalisme atau rasa kebangkitan kesedaran ke arah pemerintahan sendiri dalam bentuk kajian kes. Proses ini dapat diteruskan pada aktiviti yang bersifat kokurikulum seperti membersihkan kawasan sekolah, aktiviti bersukan, aktiviti berpakaian seragam dan sebagainya. Guru perlu mencungkil sikap pelajar yang malu dan diam untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan lain dengan menggunakan kaedah perbincangan. Konsep dan kaedah ini dapat memberi pengalaman yang sesuai untuk hidup bermasyarakat dan berkumpulan. Pada peringkat awal dewasa iaitu antara umur 23 hingga 34 tahun, individu mula meneroka persahabatan intim dengan rakan berlainan jantina mengikut teori Robert Havighurst. Sebagai andaian, perkembangan sosial bersifat positif dipupuk sejak peringkat awal kanak-kanak maka pada masa inilah individu mula memantapkan diri dalam pekerjaan dan membentuk sebuah masyarakat yang menuju ke arah damai dan bertoleransi. Secara ringkasnya, teori Arnold Gesell menyatakan perkembangan individu berdasarkan pendidikan bebas dan perkembangan ditentukan secara semula jadi manakala Teori Robert Havighurst menyatakan perkembangan individu adalah dipengaruhi oleh persekitaran. Dengan itu, sosialisasi adalah proses saling mempengaruhi antara aspek peribadi individu dan konteks sosial di kalangan ibu bapa, guru dan rakan sebaya. Perkembangan sosial kanak-kanak berterusan sehingga mereka meningkat dewasa. Pergaulan di peringkat remaja semakin matang kerana mereka akan mempertinbangkan atau memelihara kepentingan personaliti dan peribadi sendiri. Namun, perkembangan sosial yang utama adalah bermula dari ibu bapa. Ibu bapa merupakan punca membimbing kanak-kanak berkomunikasi supaya bergaul dalam masyarakat yang kompleks sama ada memberi kebebasan memberi anak-anak bergaul di samping memberi pengajaran bergaul dengan kawan yang baik bahkan pepatah “melentur

buluh biarlah dari rebungnya”. Sekiranya semua tahap perkembangan telah dilalui maka tidak wujud masalah untuk membina satu kehidupan norma yang sempurna.

4.3 Memahami emosi pelajar pada peringkat yang berbeza

Emosi ialah gambaran perasaan pada wajah seseorang. The Oxford Dictionary Of Current English (1986) menyatakan emosi sebagai perasaan yang kuat dari dalaman terutamanya daripada aspek mental atau naluri, seperti kasih sayang ataupun takut. Justeru itu, bolehlah disimpulkan emosi sebagai salah satu daripada ciri jiwa manusia yang boleh mempamerkan perasaan yang kuat yang berpunca daripada psikologi atau mental seseorang dan emosi boleh berlaku secara naluri bergantung pada sesuatu situasi. Ibrahim Mamat (1997), menyatakan emosi ialah perasaan jiwa yang kuat yang dialami oleh seseorang dalam tidak balasnya terhadap sesuatu ransangan. Adakalanya ia boleh berbentuk positif seperti riang, gembira, seronok dan kasih; adakalanya ia berbentuk negatif seperti sedih, marah, benci dan dendam. Menurut Gesell, emosi seseorang individu adalah semula jadi. Contohnya, tangisan mendayu-dayu meminta supaya ibu memeluknya. Menurut Havighurst pula, emosi seseorang adalah dipengaruhi oleh alam sekitarnya. (Suppiah Nachiappan, 2008) Guru-guru perlu memahami teori Gesell dan Teori Havighurst supaya boleh mengetahui bahawa kanak-kanak reaksi yang berlainan semasa memasuki zaman persekolahan. Contohnya, kanak-kanak mungkin berasa gembira atau takut pada hari pertama bersekolah. Menurut teori Gesell, kanak-kanak akan berasa takut dan menangis apabila berada situasi asing. Manakala menurut teori Havighurst, kanak-kanak akan berasa gembira apabila bersekolah kerana mereka ingin berkawan dan bermain dengan kanak-kanak yang lain yang berada di sekitar tadikanya. Jika guru tidak memahami kedua-dua teori, maka guru akan berkelang-kabut apabila menghadapi keadaan ini. Sebaliknya jika guru memahami kedua-dua teori, mereka mengetahui cara yang sesuai dan tepat untuk mengatasi keadaan ini dengan hati yang tenang. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula membentuk penilaian terhadap diri sendiri. Ini juga merupakan perkembangan moral peringkat awal kanak-kanak. Jika ibu bapa atau guru tidak mendidik kanak-kanak tersebut dengan baik, akibatnya dia akan menjadi insan

yang tidak berakhlak pada masa akan datang. Menurut teori Havighurst, kanak-kanak berkelakuan baik untuk mengelakkan hukuman atau denda daripada ibu bapanya. (Suppiah Nachiappan, 2008) Jika kanak-kanak tidak berkelakuan baik, ini menunjukan ibu bapanya tidak mendidik anak mereka dengan sewajarnya. Sebagai contohnya, ibu bapa tidak pernah menghukum atau denda anak mereka walaupun mereka melakukan kesalahan yang besar. Secara tidak langsungnya, ini telah menyebabkan perangai kanakkanak menjadi tidak baik. Dengan ini, guru tidak boleh menegur atau menghukum kanakkanak tersebut apabila mereka melakukan sesuatu kesalahan. Jika guru menbuat demikian, kanak-kanak akan merajuk dan tidak mahu hadir ke sekolah. Untuk melicinkan proses pelajaran kanak-kanak, guru harus memberi nasihat kepada ibu bapa supaya mendidik anak mereka dengan sewajarnya. Dengan ini, dapat membantu perkembangan emosi kanak-kanak. Pada peringkat sekolah, kanak-kanak akan menonjolkan reaksi mereka sendiri dalam sesuatu masa melalui riak muka seperti ketawa, menangis, senyum, bermasaam muka dan langsung tidak berkata apa-apa. Daripada situasi yang kita lihat, di sini dapat kita rumuskan bahawa kanak-kanak memiliki emosi yang tidak stabil dan berubah-ubah mengikut masa dan keadaan. Mereka sangat sensitif dan mudah menangis apabila ditegur dengan nada yang kasar seperti dimarahi oleh bapa. Seterusnya, emosi mereka turut berubah apabila diberi pujian setelah berjaya menyelesaikan sesuatu perkara lebih-lebih lagi dalam bidang akademik. Secara tidak langsung, keadaan ini dapat meningkatkan tahap ekstim kendiri dalam diri kanak-kanak tersebut. Perasaan emosi yang dilahirkan melalui tingkahlaku emosi yang berubah-ubah mengikut tindak balas emosi untuk menarik perhatian guru atau rakan rakan sebaya. Menurut teori Havighurst, kanak-kanak mula memasuki sekolah dan belajar bersahabat pada peringkat sekolah rendah.(Suppiah Nachiappan, 2008) Kanak-kanak mula bergaul dengan kawannya. Untuk mandapat persahatan rakan sebaya, kanak-kanak akan belajar bekerjasama, toleransi, prihatin dan bertangguangjawab. Sebagai contohnya, kanakkanak akan bersama dengan rakannya membuat sesuatu tugas yang diberi oleh guru. Sebagai guru yang bestari harus mejalankan mejalankan aktiviti berkumpulan untuk membantu kanak-kanak belajar bersosialisasi. Menurut teori Gesell, kanak-kanak mempunyai naluri ingin tahu tentang segala yang terdapat dalam alam sekitarnya pada peringkat ini. Oleh itu, kanak-kanak peringkat

ini berminat untuk mencuba sesuatu yang baru, lebih-lebih lagi perkara yang diminati oleh mereka. Ini kerana, mereka mempercayai bahawa mereka memiliki kemahiran serta bakat yang terpendam di dalam diri masing-masing. Pada tahap ini, mereka begitu aktif dan cenderung melakukan apa sahaja perkara yang terlintas di dalam fikiran mereka dan langsung tidak boleh menerima sebarang teguran daripada orang sekeliling. Lazimnya, kanak-kanak ini akan menghadapi konflik dalam diri seandainya mereka gagal dalam melakukan sebarang bentuk tugas yang diberikan dan keadaan ini akan menimbulkan perasaan rendah diri dan wujud kekecewaan dalam diri sendiri. Namun begitu, rangsangan daripada individu yang berkenaan terutama guru dan sahabat dapat memadamkan spekulasi yang mereka lemparkan terhadap diri mereka sendiri. Sebagai guru yang prihatin harus memberi bimbingan yang sewajarnya kepada mereka supaya mereka tidak putus asa. Pada peringkat ini, mereka akan mula memahami perasaan orang lain dan belajar menstabilkan emosi melalui intekrasi dan pengalaman. Kanak-kanak juga lebih cenderung untuk menarik perhatian orang lain. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau pengiktirafan. Dengan ini, guru harus memuji atau memberi ganjaran kepada kanak-kanak jika mereka berprestasi baik. Hal ini kerana teori Havighurst menyatakan bahawa kanak-kanak pada peringkat ini boleh menilai diri sendiri dan orang lain. (Suppiah Nachiappan, 2008) Oleh itu, guru tidak boleh berat sebelah terhadap kanak-kanak. Jika guru membuat demikian akan menimbulkan perasaan cemburu di kalangan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, terdapat juga segelintir kanakkanak yang begitu sensitif terhadap cemuhan. Ini menyebabkan mereka berasa jauh diri dan memisahkan diri daripada persekitaran mereka. Guru harus memberi bimbingan yang sesuai kepada kanak-kanak tersebut. Dengan ini, kanak-kanak boleh mencapaikan tugastugas yang ditetapkan oleh masyarakat. Pada awal peringkat remaja, mereka akan mengalami lonjakan pertumbuhan, sudah pasti mereka tidak menerima perubahan bentuk badan yang mendadak. Selain itu, sebilangan remaja tidak berpuas hati dengan perubahan pertumbahannya. Mereka akan menghabiskan masa dan tenaga untuk menjadikan bentuk badan mereka seperti yang diidamkan. Akhirnya merka tidak memberi tumpuan terhadap pelajarannya. Ejekan dan cemuhan perlu dielakkan pada masa ini. Hal ini kerana jiwa remaja sangat sensitif dan mudah tersentuh. Mereka akan merajuk dan menyembunyikan diri di dalam bilik berhari-

hari jika perasaan tersentuh. Oleh itu, percakapan guru harus berhati-hati dan bertimbang sebelum mengkirtik mereka. Selain itu, perasaan ingin menang semakin bertambah pada jiwa remaja. Mereka suka menunjukkan kebolahan mereka supaya dapat penghargaan atau ganjaran. Dengan ini, guru harus memberi peluang bagi mereka memperkembangkan bakat mereka. Di samping itu, mereka juga akan menonjolkan diri untuk mandapat pengiktirafan rakanrakannya. Hal ini kerana teori Havighurst menyatakan bahawa remaja akan membentuk kumpulan rakan sebaya pada peringkat ini. (Suppiah Nachiappan, 2008) Guru-guru harus memberi perhatian terhadap remaja untuk mengelakkan mereka bergaul dengan rakan sebaya yang tidak berdisiplin dan menjadi insan yang sombong. Menurut teori Havighurst, remaja mula tertarik kepada rakan sebaya daripada janitina yang berbeza pada peringkat ini. (Suppiah Nachiappan, 2008)Remaja lelaki akan menunjukkan tanda-tanda seperti mengambil berat, menghantar hadiah atau surat cinta untuk menyatakan hasrat menjadi teman dating. Guru harus menjelaskan kepada pelajarpelajar tentang ’cinta sejati’, ’cinta monyet’, dan ’cinta bodoh’ untuk mengelakkan remaja perempuan dan lelaki kecundang oleh nafsu dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan untuk mengelakkan kemahiran luar nikah. Selain itu, percintaan akan menjejaskan pelajaran seseorang remaja. Guru harus menjelaskan betapa penting pelajaran pada masa depan mereka. Pada peringkat akhir remaja, terdapat remaja yang belajar di kolej atau universiti. Terdapat juga telah menamatkan pelajaran dan dalam proses memilih kerjaya sesuai. Keadan ini menyebabkan pasangan kekasih berpisah di tempat berlainan. Oleh itu, boleh dikatakan perasaan rindu dan cemburu menguasai remaja pada peringkat ini. Rindu adalah perasaan mendalam yang lahir apabila seseorang remaja berjauhan daripada orang yang dikasihi. Oleh itu, terdapat pepatah Melayu mengatakan ungkapan’demi cinta, lautan api sunggup ku harungi’, yang bermaksud orang yang berada dalam percintaan sunggup membuat apa-apa perkara sekira perlu menempuh bahaya juga tidak takut asalkan dapat menemui kekasihnya. Cemburu juga lahir daripada perasaan kecewa atau marah sebab orang yang dikasihi menunjukkan kemesraan terhadap orang asing. Perasaan cemburu akan menyebabkan remaja lelaki dan perempuan melakukan tingkah laku yang boleh membawa akibat buruk kepada diri mereka. Sebagai contohnya, remaja lelaki akan bergaduh dengan remaja lelaki yang lain yang dianggapnya merampas

kekasihnya. Kadangkala pergaduhan ini akan membawa kecederaan ataupun kematian. Remaja yang tidak mengawal emosinya, bermakna dia mungkin tidak mencapai sesuatu tugas perkembangan yang dinyatakan oleh Havighurst. Oleh itu, remaja tersebut harus memberi bimbingan kauseling yang sesuai supaya dapat mengawal emosinya. Secara kesimpulannya, Guru-guru harus memahami kedua-dua teori sebelum menjalankan sesuatu pengajian. Hal ini kerana guru-guru mesti dapat menentukan tahap emosi pelajar-pelajar sebelum memulakan perancangan atau pengajaran. Dengan kesedaran guru-guru terhadap desakan-desakan dan dorongan emosi boleh mempengaruhi kesemua pemikiran dan tingkah laku pelajar-pelajar. Ini dapat membantu guru menjalankan atau merancang aktiviti yang menarik dengan situasi dalam bilik darjah.

Penutup Sebagai kesimpulannya, boleh dikatakan bahawa sebagai seorang guru perlulah memahami perkembangan sosial dan emosi diperingkat tertentu untuk membantu dirinya menjalankan tugas pengajaran dengan berkesan di dalam bilik darjah. Bagi tugasan kami, kami telah menggunakan tiga faktor utama yang mengikut teori perkembangan Gesell dan Havighurst iaitu, memilih kaedah yang sesuai, perbezaan sosialisasi dan juga emosi pelajar. Bagi faktor memilih kaedah yang sesuai. Sebagai seorang guru harus menentukan cara pengajaran yang sesuai bagi pelajar supaya objektif pengajaran kita tercapai. Oleh

itu, kita perlulah mengetahui pelajar di peringkat umur mana sebelum menentukan kaedah pengajaran. Selain daripada umur, unsur lain seperti kepantasan pelajar menerima pengajaran guru juga perlu diambil kira. Seterusnya bagi perbezaan sosialisasi pula, boleh dikatakan bahawa pelajar adalah datang dari latar belakang yang berlainan dan juga memiliki taraf sosial yang berlainan iaitu sama ada golongan atasan, golongan pertengahan dan juga golongan bawahan. Oleh itu, guru perlu mengambil serba sedikit mengenai latar belakang pelajar bagi memudahkan guru mengendali kerenah-kereneh pelajar yang berlainan. Emosi pelajar juga adalah mengikut pringkat umur tertentu. Bagi peringkat umur baru masuk persekolahan, mungkin pelajar risau dengan suasana sekolah. Manakala bagi pelajar yang memasuki sekolah menengah, emosinya bertukar pula iaitu mungkin iri hati terhadap pencapaian rakannya yang mendapat keputusan yang lebih baik daripadanya. Oleh itu, guru juga perlu mengambil kira emosi pelajar pada peringkat tertentu supaya dapat mengendalikan pelajar dengan lebih berkesan. Akhir kata, diharap guru dapat mengkaji dan memahami kedua-dua teori perkembangan Gesell dan Havighurst dengan lebih mendalam dan aplikasi dalam proses pengajaran seharian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful