Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia adalah satu proses pembelajaran yang berterusan untuk membina insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam pada itu adalah menjadi hasrat negara untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berketrampilan untuk mengisi keperluan tenaga manusia. Ini sejajar dengan usaha negara untuk mengingkatkan lagi pertumbuhan ekonomi menerusi pemodenan dan pelbagaian. Kecekapan dan keberkesanan dalam pengurusan amat diperlukan untuk meningkatkan produktiviti negara dan meletakkan negara di peringkat yang lebih kompetatif bagi menghadapi persaingan di alaf globalisasi. Justeru itu di sektor perkhidmatan perlu tenaga kerja yang mahir di bidang kewangan. Sukatan pelajaran Prinsip Perakaunan dibina bagi membolehkan murid-murid mendapat kemahiran merekod, mengklasifikasi, mentafsir, menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urus niaga atau peristiwa perniagaan berdasarkan prosedur debit dan kredit. Dalam Prinsip Perakaunan murid-murid didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan, perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan. Di samping konsep, prinsip dan kaedah perakaunan, murid-murid juga didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer selaras dengan perkembangan teknologi maklumat semasa.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

MATLAMAT Prinsip Perakaunan merupakan satu pengajian asas yang bertujuan untuk melahirkan individu yang mempunyai akauntabiliti, berfikiran kritikal dan reflektif, mengamalkan budaya kerja yang beretika, berkemahiran dalam teknologi maklumat, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai kemahiran komunikasi yang baik melalui pendekatan pembelajaran bermakna dan kesepaduan teori dan amalan perakaunan. Matlamat 1. Perakaunan sebagai satu pengajian asas Definisi Pengajian asas merangkumi kebolehan menyepadukan ilmu kitaran perakaunan dengan nilai perakaunan untuk memahami dan menilai prestasi perniagaan. 2. Akauntabiliti Bertanggungjawab kepada Pencipta, diri, masyarakat dan negara ke atas keputusan dan tindakan yang diambil. 3. Pemikiran kritikal dan reflektif Berkeupayaan berfikir secara kritis serta reflektif (mengimbas kembali) dalam pelbagai situasi perniagaan dengan mengambil pendekatan yang menyeluruh dan melakukan muhasabah diri. 4. Budaya kerja yang beretika Mengamalkan budaya kerja yang beretika berasaskan sifat teliti, teratur, tekun, menepati masa dan mematuhi peraturan serta boleh membezakan antara amalan kreatif dengan amalan penipuan (fraudulent practices)

2

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

5.

Berpengetahuan dalam teknologi maklumat

Berupaya dan mahir menggunakan ICT (internet, perisian asas dan perisian pendidikan perakaunan). Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat melalui pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri dan penilaian kendiri. Berkemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan dengan berkesan. Berupaya menyampaikan ide dengan jelas dan yakin, berupaya menjadi pendengar yang baik serta berupaya berkomunikasi secara interpersonal dengan beradab.

6.

Pembelajaran sepanjang hayat

7.

Kemahiran berkomunikasi

8.

Pendekatan pembelajaran bermakna

Mewujudkan pembelajaran bermakna dengan menghubungkaitkan teori dan amalan perakaunan.

OBJEKTIF Objektif Pembelajaran Huraian

3

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

1. Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang Merangkumi diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan laporan perniagaan.

konsep,

prinsip,

sejarah,

ciri

kualitatif

kewangan

(understandability,

relevance,

reliability, comparability, constraints on relevant and reliable information and, true & fair view/ fair presentation) dan piawaian perakaunan, termasuk pengenalan kepada perakaunan dalam Islam. Juga merangkumi pengenalan kepada badan-badan yang berkaitan dengan profesion perakaunan dan kod etika profesion perakaunan.

2. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk Penyediaan satu set akaun yang lengkap secara manual perniagaan milikan tunggal dan organisasi bukan dan berkomputer untuk milikan tunggal dan organisasi perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaan bukan perniagaan berdasarkan rekod lengkap dan tak entiti secara manual dan berkomputer. 3. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai. lengkap. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai. Belanjawan tunai, penyesuaian bank, tunai runcit sistem panjar (imprest system) dan buku tunai (jurnal penerimaan dan pembayaran tunai). 4. Membuat perakaunan perbandingan bagi pemilikan dari aspek-aspek Boleh menyediakan penyata kewangan (dengan

perniagaan

milikan pelarasan) untuk milikan tunggal dan perkongsian.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan Struktur modal, pemilikan (ownership), agihan untung dan perniagaan. rugi (profit distribution), penubuhan (semua bentuk) dan pembubaran perkongsian sahaja (formation and dissolution), dan persembahan penyata kewangan. 5. Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan. 6. Menilai prestasi dengan menggunakan analisis nisbah asas. Pengkelasan kos mengikut gelagat (kos tetap, kos berubah) dan pengiraan titik pulang modal. semasa), nisbah keberuntungan (nisbah peratus untung kasar atas kos jualan, (tokokan/mark-up), peratus untung kasar atas jualan, (margin), peratus untung bersih atas jualan, pulangan atas modal) dan nisbah aktiviti (kadar pusing ganti stok), tempoh kutipan dan pembayaran hutang, nisbah semasa termasuk nisbah ujian mampu, pulangan atas modal (milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad) dalam membuat rumusan prestasi kewangan sesebuah perniagaan. 7. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja Berkemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan jelas dan yakin, berupaya menjadi pendengar yang baik serta berupaya berkomunikasi secara interpersonal

kewangan sesebuah perniagaan Mengira serta mentafsirkan nisbah kecairan (nisbah

berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika dengan berkesan. Berupaya menyampaikan ide dengan profession dalam melaksanakan aktiviti perakaunan.

5

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

dengan beradab. 8. Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam Berupaya dan mahir menggunakan ICT (internet, perisian bidang perakaunan. asas dan perisian pendidikan perakaunan).

RINGKASAN ISI KANDUNGAN MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN
TAJUK 1 Pengenalan 1.1 Sejarah Perakaunan secara ringkas 1.2 Simpan Kira dan Perakaunan T4 10 T5 JUMLAH WAKTU 10

6

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

2

1.3 Bentuk Organisasi Perniagaan 1.4 Pengenalan Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.5 Kitaran Perakaunan Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, 2.1 Hasil 2.2 Belanja 2.3 Aset 2.4 Liabiliti 2.5 Ekuiti Pemilik 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Pengenalan dokumen sebagai sumber maklumat 3.2 Aliran dokumen antara pembeli dan penjual Buku Catatan Pertama 4.1 Pengenalan buku catatan pertama 4.2 Jurnal 4.3 Buku tunai Buku Catatan Pertama 4.1 Pengenalan buku catatan pertama 4.2 Jurnal 4.3 Buku tunai Lejar 5.1 Pengenalan kepada lejar 5.2 Jenis Lejar 5.3 Merekod ke dalam lejar 5.4 Mengimbang dan Menutup Akaun 5.5 Folio 5.6 Akaun Kawalan Imbangan Duga dan Penyata Kewangan (Tanpa Pelarasan) 6.1 Pengenalan kepada Imbangan Duga 6.2 Penyediaan Imbangan Duga 6.3 Penyediaan kepada Penyata Kewangan

24

24

3

8

8

4

22

22

4

22

22

5

22

22

6

16

16

7

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

(Tanpa Pelarasan)

7

Penutupan Akaun dan Penyediaan Penyata Kewangan-Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan pada tarikh imbangan 7.2 Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi 7.3 Kunci Kira-kira Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian Penggajian 9.1 Pengenalan kepada Penggajian 9.2 Pengiraan Perkongsian 10.1 Perniagaan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray) Syarikat Berhad 11.1 Syarikat Berhad 11.2 Modal 11.3 Saham 11.4 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Akaun Kelab dan Persatuan 12.1 Kelab dan Persatuan 12.2 Akaun Yuran 12.3 Akaun Penerimaan dan Pembayaran 12.4 Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 12.5 Kunci Kira-kira

56

56

8

18

18

9

8

8

10

20

20

11

12

12

12

16

16

8

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

13

Rekod Tak Lengkap 13.1 Rekod Tak Lengkap 13.2 Penentuan Pendapatan 13.3 Kunci Kira-kira Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah JUMLAH WAKTU 158

16

16

14

20

20

15

12

12

122

280

TAJUK 1: PENGENALAN BIDANG PEMBELAJARAN 1.1 Sejarah Perakaunan secara ringkas

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan perihal perkembangan sistem

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Memberi Penerangan

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR Membentangkan dapatan dari penerangan dan

9

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

1.1.1

1.1.2 1.1.3

1.1.4 1.1.5

Permulaan menyimpan rekod • Manual • Komputer Permulaan catatan bergu Perkembangan sistem perakaunan (mengikut falsafah Islam dan konvensional) Pengenalan kepada Badan-badan Perakaunan di Malaysia Kod etika profesion perakaunan

perakaunan • secara Islam dan konvensional • kos sejarah dan kos semasa • Manual dan komputer 2. Mengenalpasti badan yang mengawal sistem perakaunan di Malaysia. ARAS 2 1. Menghargai sumbangan perintis iImu perakaunan 2. Mengenalpasti kod etika profesion perakaunan

- Kuiz - Perbincangan - Keratan Gambar-gambar Organisasi Perniagaan - Sumbang saran - Rujukan edaran MASB, MIA dan MICPA - Melayari laman web badan-badan yang berkaitan dengan profesion perakaunan di Malaysia - Menggunakan perisian pendidikan perakaunan dan melayari internet. Contoh www.toolkit.cch.com/tools/

soalan-soalan yang diberikan sebelum proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan sejarah perakaunan Mengenalpasti fungsi badan-badan perakaunan dari sumber rujukan yang diberi Menyediakan carta perbandingan antara simpan kira dari perakaunan Mengklasifikasikan jenis organisasi perniagaan berdasarkan keratan gambar Melengkapkan carta perbandingan antara milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad

-

1.2 Simpan kira dan Perakaunan 1.2.1 Takrif dan tujuan simpan kira dan perakaunan

ARAS 1 1. Menerangkan konsep simpan kira dan perakaunan 2. Menerangkan kepentingan simpankira dan perakaunan ARAS 2 1 Membezakan antara simpan kira dengan perakaunan

-

BIDANG PEMBELAJARAN 1.3 Bentuk Organisasi Perniagaan 1.3.1 Pengenalan kepada: (a) milikan tunggal

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menyenaraikan ciri-ciri perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Membincangkan konsep dan prinsip perakaunan yang asas

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Memadankan konsep dan prinsip perakaunan dengan huraian-huraian yang diberi

10

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

(b) perkongsian (c) syarikat berhad (d) koperasi 1.3.2 Perbezaan di antara: (a) milikan tunggal (b) perkongsian (c) syarikat berhad (d) koperasi

dan koperasi ARAS 2 1. Membandingkan ciri-ciri organisasi perniagaan ARAS 1 1. Memahami • Konsep dan prinsip perakaunan • andaian perakaunan (asas akruan dan usaha berterusan) • ciri kualitatif penyata kewangan (kebolehfahaman, relevan,kebolehpercayaa n, kebolehbandingan) ARAS 2 1. Membezakan Asas Perakaunan Akruan dengan Tunai Menyediakan: Bahan/sumber/ situasi yang boleh menjelaskan setiap konsep dan prinsip perakaunan secara kontekstual - Kajian kes yang meliputi beberapa konsep, prinsip dan andaian perakaunan serta ciri kualitatif Penyata Kewangan (contoh: kitaran hidup manusia dan aktiviti sosial) - Melukis carta kitaran - Mengingat semula fakta dengan menggunakan peta minda - Mengenal pasti konsep dan prinsip perakaunan yang berkaitan daripada kajian kes yang telah disediakan oleh guru - Melengkapkan edaran carta kitaran perakaunan yang disediakan oleh guru - Melakarkan carta kitaran perakaunan yang lebih terperinci secara berkumpulan

1.4 Pengenalan Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 Prinsip Catatan Bergu Usaha Berterusan Asas Perakaunan Akruan Ketekalan Materialiti Entiti Berasingan Wang Sebagai Ukuran Tempoh Perakaunan Pelaporan Berasaskan Nilai Saksama Konservatisme

1.5 Kitaran Perakaunan 1.5.1 Satu kitaran perakaunan yang lengkap bermula daripada dokumen punca sehingga penyediaan penyata kewangan

3. Menjelaskan konsep
pemadanan kos dengan hasil ARAS 1 1. Mengenal pasti proses kitaran perakaunan 2. Memahami proses kitaran perakaunan

TAJUK 2: HASIL, BELANJA, ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Hasil: 2.1.1 Pengertian hasil
ARAS 1 1. Menerangkan maksud hasil,

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Memberikan penerangan

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR Menerang dan

11

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

2.1.2 Pengelasan hasil: (a) kendalian (b) bukan kendalian 2.2 Belanja 2.2.1 Pengertian belanja 2.2.2 Pengelasan belanja: (a) kendalian (b) bukan kendalian 2.3 Aset 2.3.1 Pengertian aset 2.3.2 Pengelasan aset: (a) semasa (b) bukan semasa

belanja, aset, liabiliti, pemilik dan akaun kontra 2. Menerangkan maksud carta akaun

ekuiti

- Menyediakan Carta Akaun menggunakan perisian pendidikan perkaunan - Menyenarai dan mengkelaskan akaun - Kuiz - Latih tubi - Rujukan dokumen MASB - Akses maklumat dan perisian pendidikan perakaunan dan laman web - Membaca serta membuat rumusan - Kad imbasan -

ARAS 2 1. Mengelaskan item-item mengikut kumpulan hasil, belanja, aset, liabiliti, ekuiti pemilik dan akaun kontra 2. Menyenaraikan akaun yang dijangka terlibat dalam satu senarai mengikut kumpulan hasil, belanja, aset, liabiliti, ekuiti pemilik dan akaun kontra

• • • • • •

mengelaskan Hasil Belanja Aset Liabiliti Ekuiti pemilik Akaun Kontra

2.4 Liabiliti
2.4.1 2.4.2 Pengertian liabiliti Pengelasan liabiliti: (a) semasa (b) bukan semasa

Menyenaraikan itemitem mengikut kumpulan Hasil kendalian dan bukan kendalian Belanja kendalian dan bukan kendalian Aset semasa dan bukan semasa Liabiliti semasa dan bukan semasa Ekuiti pemilik - Akaun Kontra

2.5 Ekuiti Pemilik (a) Modal (b) Ambilan 2.5.1 Pengertian ekuiti pemilik 2.5.2 Sumber ekuiti pemilik 2.6 Akaun Kontra 2.6.1 Pengertian akaun kontra 2.7 Carta Akaun 2.7.1 Pengertian Carta Akaun BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

12

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

2.8 Persamaan Perakaunan 2.8.1 Tanpa mengambil kira Hasil dan Belanja Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik: (a) perubahan kepada aset (b) perubahan kepada liabiliti (c) perubahan kepada ekuiti pemilik 2.8.2 Mengambil kira Hasil dan Belanja Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + ( Hasil – Belanja):

ARAS 1 1. Menerangkan persamaan perakaunan ARAS 2 1. Menghitung aset, liabiliti dan ekuiti pemilik dengan menggunakan persamaan perakaunan 2 Menunjukkan kesan sesuatu urus niaga ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik

- Menerangkan maksud
persamaan perakaunan Menyediakan: - Carta rumus persamaan perakaunan - Beberapa urus niaga yang menunjukkan kesan ke atas persamaan perakaunan

- Mengenal pasti dan menerangkan kesan urus niaga ke atas persamaan perakaunan - Merekod urus niaga ke dalam akaun berkanaan - Memindahkan baki-baki akhir Ke dalam kunci kira-kira

(a) perubahan kepada
hasil (b) Perubahan kepada belanja

TAJUK 3: DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT

13

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Memberikan penerangan - Kuiz - Rujukan dokumen sumber dan dokumen lain seperti senarai harga, resit, katalog dan lain-lain - Menggunakan perisian pendidikan perakaunan - Akses maklumat Perisian Pendidikan Perakaunan dan laman web

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Mencipta atau merekabentuk dokumen menggunakan perisian pendidikan perakaunan - Mengumpul dokumen perniagaan mengikut fungsi - Menyatakan fungsi dokumen - Menghubungkaitkan dokumen dengan urus niaga yang disediakan (contoh; beli barang secara kredit – invois)

3.1 Pengenalan dokumen sebagai ARAS 1 sumber maklumat 1. Mengenalpasti dokumen 3.1.1 Pengertian dan yang terlibat dalam setiap Penggunaannya urus niaga 3.1.2 Dokumen sumber iaitu 2. 2. Menerangkan fungsi-fungsi • Pesanan Belian dokumen perniagaan • Bil Tunai • Cek atau Tunai ARAS 2 • Resit 1. Menyediakan carta aliran • Keratan Cek antara pembeli dengan • Baucer bayaran penjual mengikut urutan yang termasuk penyata gaji betul • Slip Daftar Tunai 2. Menghubungkaitkan dokumen • Slip Bank dengan sesuatu urus niaga. • Makluman Debit • Makluman Kredit • Memo • Nota Serahan • Invois • Nota Debit • Nota Kredit • Bil Bayaran • Slip Pindahan Wang 3.2 Aliran dokumen antara pembeli dan penjual 3.2.1 Memperkenalkan dokumen perniagaan berkaitan yang menjadi sumber maklumat dalam perakaunan 3.2.1.1 Diskaun Niaga a. Pengertian diskaun niaga b. Pengiraan diskaun Niaga ARAS 1 1. Menerangkan fungsi diskaun niaga ARAS 2 1. Menghitung diskaun niaga

- Membincangkan fungsi
diskaun niaga

- Melengkapkan carta aliran di antara pembeli dengan penjual - Mengenal pasti dan enghitung diskaun niaga

14

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 4: BUKU CATATAN PERTAMA BIDANG PEMBELAJARAN 4.1 Pengenalan buku catatan pertama 4.2 Jurnal 4.2.1 Jenis jurnal: (a) Jurnal Am (b) Jurnal Khas: (c) Jurnal Belian (d) Jurnal Pulangan Belian (e) Jurnal Jualan (f) Jurnal Pulangan Jualan (g) Jurnal Penerimaan Tunai (h) Jurnal Pembayaran Tunai 4.2.2 Pentingnya jurnal dalam perakaunan 4.2.3 Cara merekod dalam jurnal (i) Dokumen - Manual - Komputer (perisian pendidikan perakaunan) (ii) Pernyataan urus niaga - Manual - Komputer (perisian pendidikan perakaunan)

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Mengenal pasti buku catatan pertama 2. Menerangkan fungsi jurnal 3. Mengenal pasti jenis jurnal 4. Menyatakan kepentingan jurnal ARAS 2 1. Merekod urus niaga dalam jurnal berdasarkan : a) Pernyataan urus niaga b) Dokumen

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Memberikan penerangan setiap format jurnal dan fungsi lajur - Mengadakan kuiz

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Menghubungkait dokumen dengan jurnal yang terlibat - Merekod urus niaga berdasarkan dokumen ke dalam buku catatan pertama secara manual dan menggunakan perisian pendidikan perakaunan - Melakar buku catatan pertama mengikut format yang bersesuaian - Merekod urus niaga dengan kaedah yang betul secara • Manual • Komputer (mengakses, meminda, menyimpan data dengan selamat dan mencetak dokumen/file • Membuat salinan data(backup)

- Simulasi perniagaan (aliran dokumen) - Menunjukkan cara merekod catatan jurnal yang sistematik - Manual Perisian Pendidikan Perakunan (mengakses, meminda, menyimpan data sulit dan bukan sulit dengan selamat, dan mencetak dokumen/fail. - Membuat salinan data (backup) - Menyediakan jurnal berdasarkan dokumen dan pernyataan urus niaga/ dokumen perniagaan yang berkaitan

15

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN 4.3 Buku Tunai 4.3.1 Kegunaan Buku Tunai 4.3.2 Catatan kontra 4.3.3 Buku Tunai sebagai jurnal (penggunaan lajur untuk diskaun, jualan, belian dan lain-lain) (a) Jurnal Penerimaan Tunai (b) Jurnal Pembayaran Tunai Cara merekod i) Pernyataan urus niaga a) Manual b) Komputer ii) Dokumen a) Manual b) Komputer Mengimbang Buku Tunai

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menyatakan kegunaan Buku Tunai 2. Mengenal pasti Buku Tunai tiga lajur adalah tiga akaun berasingan 3. Mentakrif catatan kontra 4. Mendefinisikan cek tak layan sebagai satu catatan kontra 5. Mengenal pasti Buku Tunai sebagai buku catatan pertama

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Memberikan penerangan setiap lajur buku tunai Membincangkan a) fungsi Buku Tunai dan diskaun tunai b) kesan cek tak layan ke atas diskaun tunai Menyediakan - Buku tunai berdasarkan pernyataan urus niaga/dokumen-dokumen perniagaan yang berkaitan. dokumen-dokumen yang menunjukkan diskaun niaga dan diskaun tunai pelbagai jenis urus niaga beserta dokumen contoh Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai - Menghitung diskaun berdasarkan dokumen yang diberi

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Melakar buku tunai mengikut format yang bersesuaian - Menghubungkait dokumen dengan buku tunai

- Mengenal pasti urus niaga tunai dan kredit - Merekod urus niaga dengan kaedah yang betul - Merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga/ okumen ke dalam buku tunai - Mengimbang buku tunai

4.3.4

ARAS 2 1. Merekod urus niaga ke dalam Buku Tunai berdasarkan : a) Pernyataan Urus niaga b) Dokumen ARAS 3 1. Mengimbang Buku Tunai 2. Mentafsir Buku Tunai sebagai jurnal

4.3.5

16

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN 4.3.6 Diskaun Tunai: 4.3.6.1 Pengertian dan pengkelasan 4.3.6.2 Tujuan pemberian 4.3.6.3 Syarat dan pengiraan 4.3.6.4 Cara merekod 4.3.6.5 Cek tak layan dan kesannya ke atas diskaun tunai 4.3.7 Buku Tunai Runcit 4.3.7.1 Kegunaan Buku Tunai Runcit 4.3.7.2 Sistem Panjar Runcit 4.3.7.3 Cara merekod Buku Tunai Runcit i) Pernyataan urus niaga - Manual - Komputer (perisian pendidikan) ii) Dokumen - Manual - Komputer (Perisian Pendidikan perakaunan)

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS 1 1. Menerangkan pengertian dan pengkelasan diskaun tunai sebagai akaun kontra hasil dan belanja 2. Menghuraikan tujuan pemberian ARAS 2 1. Menghitung diskaun tunai 2. Merekod diskaun tunai Menerangkan kesan cek tak layan ke atas diskaun tunai

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU Menyediakan: Invois dan resit dalam dua situasi (rujuk lampiran 3) berikut: i. selepas tempoh syarat pembayaran (tiada diskaun tunai) ii. dalam tempoh syarat pembayaran (melibatkan diskaun tunai) - Membincangkan: a. kegunaan buku tunai runcit b. fungsi buku tunai runcit - Menyediakan: a. format buku tunai mengikut sistem panjar b. pelbagai jenis urus niaga

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR Menerangkan dan membezakan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai Menganalisis invois dan resit yang berkaitan dengan pmberian diskaun tunai Menghitung dan merekod diskaun tunai ke dalam buku tunai/jurnal secara manual dan menggunakan perisian pendidikan perakaunan

3.

- Mengenal pasti urus niaga yang
sesuai direkod dalam buku tunai runcit dari sumber yang diberi - Menentukan nama-nama akaun di dalam lajur analisis - Merekod dan mengimbangkan Buku Tunai runcit mengikut sistem panjar

ARAS 1 1. Menyatakan kegunaan Buku Tunai Runcit ARAS 2 1 Merekod perbelanjaan runcit 2 Mengaplikasikan sistem panjar dalam Buku Tunai Runcit.

17

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 5: LEJAR BIDANG PEMBELAJARAN 5.1 Pengenalan kepada lejar 5.1.1 Pembahagian lejar 5.2 Jenis lejar 5.2.1 Lejar Am 5.2.2 Lejar Khas 5.3 Merekod ke dalam lejar 5.3.1 • • Format lejar: Bentuk T Bentuk Lajur

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menjelaskan maksud pembahagian lejar. 2. Mengelaskan akaun-akaun dalam lejar 3. Membezakan antara lejar am dengan lejar khas ARAS 2 1. Merekod akaun-akaun ke lejar yang betul 2. Menentukan akaun-akaun yang terlibat dalam setiap urus niaga Menerangkan konsep sistem catatan bergu Menentukan akaun yang didebitkan dan akaun yang dikreditkan Merekod urus niaga ke lejar dengan tepat

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Membincangkan: a. maksud lejar, jenis lejar dan cara merekod b. kegunaan folio - Menunjukkan cara: a. merekod akaun erdasarkan: i) urus niaga ii) pindahan daripada buku catatan pertama b. Mengimbang dan menutup akaun di lejar - Menyediakan beberapa set urus niaga dalam bentuk a. pernyataan b. dokumen - Menunjukkan cara merekod urus niaga ke dalam akaunakaun yang terlibat mengikut sistem catatan bergu

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Mengelaskan akaun-akaun dalam lejar am dan lejar khas - Mengenal pasti ruangan dalam lejar - Merekod urus niaga ke dalam akaun-akaun yang terlibat mengikut sistem catatan bergu secara manual dan perisian pendidikan perakaunan

5.3.2

Sistem Catatan Bergu (a) Tujuan sistem catatan bergu digunakan (b) Cara merekod • Cara merekod: Manual Komputer (perisian pendidikan perakaunan)

3. 4.

5.3.3

5.

18

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN 1. Mengimbang dan menutup akaun

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Menunjukkan cara mengimbangkan dan menutup akaun-akaun - Menerangkan kegunaan dan cara merekod folio

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Mengimbangkan dan menutup akaun-akaun

5.4 Mengimbang dan menutup akaun ARAS 1
Pengertian mengimbang dan menutup akaun 5.4.2 Cara mengimbang dan menutup akaun 5.5 Folio 5.5.1 5.5.2 Kegunaan folio Cara merekod folio 5.4.1

ARAS 1 1 Menerangkan kegunaan dan jenis-jenis folio. ARAS 2 1. Merekod folio ARAS 1 1. Menerangkan pengertian, tujuan dan fungsi Akaun Kawalan 2. Mengetahui sumber rujukan Akaun Kawalan ARAS 2 1. Menyediakan Akaun Kawalan: • Penghutang • Pemiutang 2. Menyesuaikan baki akaun kawalan dengan jumlah baki akaun subsidiari ARAS 3 1. Mentafsir Akaun Kawalan • Baki debit dalam akaun kawalan pemiutang • Baki kredit dalam akaun kawalan penghutang

- Pelajar merekod folio

5.6 Akaun Kawalan 5.6.1 5.6.2 Pengenalan kepada Akaun Kawalan Sumber rujukan Akaun Kawalan Akaun kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang Cara menyediakan Akaun Kawalan secara manual dan komputer: • Bentuk T • Bentuk Lajur

- Membincangkan fungsi Akaun Kawalan - Menunjukkan sumber rujukan akaun kawalan a. Jurnal Am b. Jurnal Khas c. Buku Tunai - Menyediakan akaun kawalan penghutang dan pemiutang yang lengkap. - Menerangkan maksud i) baki debit dalam akaun kawalan pemiutang ii) baki kredit dalam akaun kawalan penghutang - cara merekod

- mentafsir butiran akaun kawalan

5.6.3

- Menyediakan akaun kawalan penghutang dan pemiutang yang lengkap - menyediakan dan merekod akaun kawalan merekod baki debit dan baki kredit dalam akaun kawalan secara manual dan menggunakan perisian pendidikan perakaunan

5.6.4

19

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 6: IMBANGAN DUGA DAN PENYATA KEWANGAN (TANPA PELARASAN) BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU 6.1 Pengenalan kepada Imbangan ARAS 1 - membincangkan Duga 1. Menerangkan fungsi dan a. fungsi imbangan duga kekangan Imbangan Duga b. maksud kekangan 6.1.1 Fungsi dan Kekangan imbangan duga Imbangan Duga - Menyediakan: ARAS 2 a. senarai baki-baki akaun 6.2 Penyediaan Imbangan Duga 1. Menyediakan Imbangan untuk penyediaan Duga dengan imbangan duga 6.2.1 Tujuan Penyediaan menyamakan : b. beberapa set urus niaga Imbangan Duga untuk: • Jumlah debit dengan i. direkodkan ke dalam jumlah kredit lejar • Jumlah baki debit dengan ii. penyediaan imbangan jumlah baki kredit duga 6.2.2 Penyediaan Imbangan Duga berlajur i) Manual ii) Komputer (perisian pendidikan perakaunan) 6.2.3 Pembetulan kesilapan i) ii) iii) Kesilapan ketara Kesilapan tidak ketara Cara mengesan kesilapan Cara membetul kesilapan sebelum akaun penamat melalui a) Jurnal b) Lejar ARAS 1 1. Menerangkan kesilapan dalam Imbangan Duga ARAS 2 1. Mengesan kesilapan 2. 3. Menganalisis kesilapan Membetulkan kesilapan melalui jurnal dan lejar - Menyediakan: a. set urus niaga beserta catatan akaun yang mengandungi pelbagai jenis kesilapan b. beberapa urus niaga dalam bentuk pernyataan - Menerangkan jenis kesilapan - Menunjukkan cara bagaimana membetulkan kesilapan melalui catatan jurnal dan lejar secara manual dan menggunakan perisian pendidikan perakaunan

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - merekod, mengimbang dan menutup akaun-akaun dalam lejar mengenal pasti kedudukan baki-baki akaun di dalam imbangan duga menyediakan imbangan duga

-

- menganalisis akaun untuk mengesan kesilapan berdasarkan urus niaga yang disediakan - mengesan kesilapan ketara dan tidak ketara - merekod dan membetulkan setiap kesilapan urus niaga dalam jurnal am dan lejar secara manual dan menggunakan perisian pendidikan perakunan

ARAS 2 1. Menyediakan Imbangan Duga berlajur

iv)

20

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN
6.3 Penyediaan Penyata Kewangan (tanpa pelarasan) 6.3.1 Penyata Pendapatan i. Tujuan ii. Cara penyediaan • Format T • Format Penyata Kunci Kira-kira i. Tujuan ii. Cara penyediaan • Format T • Format Penyata Penyediaan Penyata pendapatan dan Kunci Kirakira menggunakan Lembaran Kerja

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan tujuan penyediaan Penyata Pendapatan dan Kunci Kirakira 2. Mengetahui ciri-ciri Akaun Untung Rugi dan Kunci Kirakira

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Membincangkan a. tujuan penyediaan penyata pendapatan dan Kunci kirakira b. ciri-ciri akaun untung rugi dan kunci kira-kira - Menyediakan: a. carta format penyata kewangan b. bahan edaran format penyata kewangan yang kosong - Merujuk dokumen MASB, prospektus dan laporan kewangan tahunan - Mengakses maklumat dengan perisian pendidikan perakaunan dan laman web.

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

- menyusun atur butiran di
dalam penyata kewangan dalam Format ’T’ dan penyata menjelaskan ciri-ciri akaun untung rugi dan kunci kirakira

6.3.2

6.3.3

ARAS 2 1. Menyediakan penyata kewangan

21

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 7: PENUTUPAN AKAUN DAN PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN – MILIKAN TUNGGAL BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU 7.1 Pelarasan pada tarikh imbangan ARAS 1 1. Menerangkan pengertian asas - menyediakan: 7.1.1 Asas Perakaunan Akruan perakaunan Akruan dan Tunai a. carta untuk menerangkan dan Tunai tempoh perakaunan dan ARAS 2 konsep akruan 7.1.1.1 Pengertian asas 1. Membezakan antara asas b. bahan edaran untuk perakaunan perakaunan akruan dan latihan menentukan akruan dan tunai. tempoh perakaunan tunai c. beberapa set tugasan 2. Menentu dan merekodkan:untuk latihan 7.1.1.2 Pengertian hasil terdahulu dan hasil pengkukuhan terdahulu dan terakru. belanja terdahulu dan terakru belanja terakru. - membincangkan a. asas akruan dan tunai 7.1.1.3 Cara 3. Menghitung nilai hasil / b. pengertian terdahulu dan menghitung dan belanja terdahulu dan terakru. terakru merekod hasil terdahulu dan 4. Merekod hasil dan belanja terakru - menunjuk cara menghitung terdahulu dan terakru dalam merekod dan menyatakan ke Akaun Untung Rugi 7.1.1.4 Cara dalam jurnal, lejar dan menghitung dan 5. Membentangkan hasil dan penyata kewangan merekod belanja belanja terdahulu dan terakru terdahulu dan a. hasil asas perakaunan dalam kunci kira-kira terakru akruan dan tunai terdahulu dan hasil terakru 7.1.1.5 Cara merekod b. belanja terdahulu dan hasil dan belanja ARAS 3 belanja terakru 1. Merekodkan hasil dan terdahulu dan Belanja terdahulu dan terakru terakru dalam melalui catatan jurnal Akaun Untung menggunakan perisian Rugi dan pendidikan perakaunan dan menyatakan mengenalpasti kesannya ke dalam Kunci

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - melengkapkan jadual tempoh perakaunan - menghitung dan merekod melalui jurnal dalam lejar serta menyatakan dalam penyata kewangan a. hasil terdahulu dan terakru b. belanja terdahulu dan terakru

22

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

Kira-kira

mtas Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menjelaskan maksud hutang lapuk, peruntukan hutang ragu (kontra aset), dan hutang lapuk terpulih 2. Menjelaskan sebab-sebab wujudnya hutang lapuk dan tujuan dibuat peruntukan hutang ragu. ARAS 2 1. Menghitung nilai peruntukan hutang ragu tanpa hutang lapuk atau termasuk hutang lapuk. 2. Merekodkan: a. Hutang lapuk b. Peruntukan hutang ragu c. Hutang lapuk terpulih dalam jurnal, lejar, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. ARAS 3 1. Mengenalpasti kesan ke atas untung bersih akibat daripada pertambahan atau pengurangan peruntukan hutang ragu. 2. Merekodkan hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih melalui catatan jurnal menggunakan perisian perakaunan dan PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU Menjelaskan maksud hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih Guru menunjuk cara a. menghitung peruntukan hutang ragu tanpa hutang lapuk atau termasuk hutang lapuk b. merekod dalam lejar dan penyata kewangan: i) hutang lapuk ii) peruntukan hutang ragu iii) hutang lapuk terpulih CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - menghitung hutang ragu tanpa hutang lapuk atau termasuk hutang lapuk - merekod dalam lejar dan penyata kewangan, hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih

BIDANG PEMBELAJARAN 7.1.2 Hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih 7.1.2.1 Pengertian hutang lapuk, peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih 7.1.2.2 Sebab wujudnya hutang lapuk dan tujuan peruntukan hutang ragu 7.1.2.3 Cara menghitung peruntukan hutang ragu 7.1.2.4 Cara merekod dalam lejar dan Akaun Untung Rugi: (a) hutang lapuk (b) peruntukan hutang ragu (c) hutang lapuk terpulih 7.1.2.5 Pengiktirafan hutang lapuk terpulih sebagai perkara bukan operasi dalam Akaun Untung Rugi 7.1.2.6 Peruntukan hutang

23

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

ragu dalam Kunci Kirakira BIDANG PEMBELAJARAN 7.1.3 Susut nilai dan peruntukan susut nilai 7.1.3.1 Pengertian susut nilai dan peruntukan susut nilai

mengenalpasti kesannya ke atas Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan pengertian susut nilai dan peruntukan susut nilai. 2. Menerangkan sebab-sebab aset mengalami susut nilai. ARAS 2 1. Menghitung dan merekod susut nilai (belanja), melalui jurnal, dalam lejar dan Akaun Untung Rugi 2. Merekod peruntukan susut nilai (kontra aset) melalui jurnal dalam lejar dan menyatakan dalam kunci kira kira 3. merekod penilaian semula melalui jurnal dalam lejar dan menyatakan dalam Kunci Kira-kira. ARAS 3 1 Merekodkan susutnilai, (belanja), peruntukan susutnilai (kontra aset) dan Penilaian semula melalui catatan jurnal menggunakan Perisian pendidikan perakaunan dan mengenalpasti kesannya ke Atas Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - menyediakan beberapa contoh untuk menjelaskan konsep susut nilai yang berkaitan dengan kehidupan harian Menunjuk cara: - Menghitung dan merekod susut nilai (belanja), melalui jurnal, dalam lejar dan Akaun Untung Rugi - Merekod peruntukan susut nilai (kontra aset) dalam lejar dan kunci kira kira merekod penilaian semula dalam lejar dan menyatakan dalam Kunci Kira-kira.

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - melengkapkan jadual pengiraan susut nilai bagi kaedah garis lurus dan baki berkurangan - menghitung dan merekod susut nilai (belanja), melalui jurnal, dalam lejar dan Akaun Untung Rugi - merekod peruntukan susut nilai (kontra aset) dalam lejar dan kunci kira kira - merekod penilaian semula dalam lejar dan menyatakan dalam Kunci Kira-kira.

7.1.3.2 Sebab aset mengalami
susut nilai 7.1.3.3 Kaedah menghitung susut nilai: (a) kaedah garis lurus (b) kaedah baki berkurangan 7.1.3.4 Cara merekod susut nilai dan peruntukan susutnilai melalui jurnal, dalam lejar, Akaun Untung Rugi dan menyatakan dalam Kunci Kira-kira 7.1.3.5 Cara merekod penilaian semula melalui jurnal dalam lejar dan menyatakan dalam Kunci Kira-kira.

24

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN 7.1.4 Pelupusan aset 7.1.4.1 Pengertian pelupusan aset 7.1.4.2 Cara merekod penjualan aset yang telah disusutnilaikan 7.1.4.3 Pengiktirafan untung atau rugi atas jualan aset dengan menyediakan Akaun Pelupusan Aset. 7.2 Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi 7.2.1Tujuan menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi 7.2.2Cara menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi a. Manual • Bentuk T • Bentuk T berlajur Bentuk Penyata b. Komputer (perisian pendidikan) bagi bentuk Penyata

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan pengertian pelupusan aset termasuk tukar beli ARAS 2 1. Menghitung dan merekod untung atau rugi atas pelupusan aset dalam lejar dan Akaun Untung Rugi 2. Menunjukan kesan pelupusan aset dalam kunci kira-kira ARAS 2 1. Mengelaskan hasil, belanja, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik 2. Menyediakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi dengan pelarasan: • Hasil dan belanja terdahulu • Hasil dan belanja terakru • Hutang Lapuk • Peruntukan hutang ragu • Hutang Lapuk Terpulih • Susunilai • Pembetulan kesilapan a) Manual • dalam bentuk T, Penyata b) Perisian Pendidikan Perakaunan dalam bentuk Penyata

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - menerangkan pengertian pelupusan aset dengan memberi contoh yang berkaitan dengan pengalaman pelajar Menunjukkan cara: - menentukan untung atau rugi atas pelupusan aset dan menunjukkan cara merekod melalui jurnal dalam akaunakaun berikut: a. Akaun aset berkenaan b. Akaun Peruntukan Susut nilai c. Akaun Bank/Akaun Tunai d. Akaun pelupusan Aset e. Akaun Untung atau Rugi Pelupusan Aset f. Akaun Untung Rugi - menyediakan contoh a. Imbangan Duga dan Penyata Pendapatan tanpa pelarasan b. Imbangan Duga dengan pelarasan dan Penyata Pendapatan c. Lembaran kerja sebagai proses awal penyediaan penyata kewangan

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - menentu dan merekod untung atau rugi atas pelupusan aset dan menunjukkan cara merekod melalui jurnal dalam akaunakaun berikut: a. Akaun aset berkenaan b. Akaun Peruntukan Susut nilai c. Akaun Bank/Akaun Tunai d. Akaun pelupusan Aset e. Akaun Untung atau Rugi Pelupusan Aset f. Akaun Untung Rugi - mengenal pasti akaun berbaki debit atau kredit berdasarkan soalan yang diberi - merekod hasil dan belanja dalam penyata kewangan tanpa pelarasan dan dengan pelarasan - menyediakan penyata kewangan dengan menghubungkaitkan semua maklumat pelarasan pada tarikh pengimbangan

25

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN 7.3 Kunci Kira-kira 7.3.1 Tujuan menyediakan Kunci Kira-kira

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 2 1. Menyediakan Kunci Kira-kira dengan pelarasan: • Hasil dan belanja terdahulu • Hasil dan belanja terakru • Hutang Lapuk • Peruntukan hutang ragu • Hutang Lapuk Terpulih • Susunilai • Pembetulan kesilapan a. Manual dalam bentuk T dan Penyata dan penggunaan Lembaran Kerja c. Komputer (Perisian Pendidikan Perakaunan) dalam bentuk Penyata

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

7.3.2 Cara menyediakan Kunci
Kira-kira (bentuk T dan penyata) a. Manual (menggunakan lembaran kerja) b. Komputer (perisian pendidikan)

26

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 8: PERAKAUNAN UNTUK TUNAI BIDANG PEMBELAJARAN 8.1 Kawalan Tunai 8.1.1 Pentingnya mengawal tunai

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - menerangkan: a. maksud dan kepentingan kawalan tunai b. fungsi penyata bank dengan mempamerkan contoh penyata bank c. fungsi penyata penyesuaian bank d. catatan songsang dalam penyata bank dan buku tunai perniagaan beserta dengan edaran penyata bank dan buku tunai - menunjukkan cara penyediaan penyata penyesuian bank a. tanpa mengemaskini buku tunai b. dengan mengemaskini buku tunai

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - menyediakan penyata penyesuaian bank a. tanpa mengemaskini buku tunai bermula dengan i. baki debit buku tunai ii. baki kredit penyata bank iii. baki kredit buku tunai iv. Baki debit penyata bank b. bermula dengan baki buku tunai yang telah dikemaskini -

ARAS 1 1. Menerangkan kepentingan kawalan tunai. 2. Menerangkan fungsi Penyata Bank dan Penyata Penyesuaian Bank. ARAS 2 1 Menganalisis buku tunai dan penyata bank. 2. Mengemaskini buku tunai termasuk: • Arahan tetap • Cek Tak Laku • Pindahan Kredit • Caj Bank • dan lain-lain 3. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank a. Manual b. Komputer (Perisian Pendidikan Perakaunan)

8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.2.1 Tujuan Penyata Bank dikeluarkan 8.2.2 Tujuan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank 8.2.3 Sebab wujudnya perbezaan baki Akaun Bank dalam buku tunai dengan Penyata Bank 8.2.4 Cara menyedia penyata penyesuaian bank: bermula dengan baki Akaun Bank dalam buku tunai, yang telah dikemaskinikan

27

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

BIDANG PEMBELAJARAN 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian 8.3.1 8.3.2 Fungsi dan kepentingan menyediakan belanjawan tunai Cara menyediakan belanjawan tunai

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan fungsi dan kepentingan belanjawan tunai. ARAS 2 1. Menyediakan belanjawan tunai a. Manual b. Komputer (Perisian Pendidikan Perakaunan) ARAS 3 1. Menyediakan penyata varian untuk membandingkan belanjawan dan prestasi

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Menerangkan fungsi dan kepentingan belanjawan tunai - Menyediakan edaran contoh belanjawan tunai dan penyata varian soalan pengukuhan penyediaan belanjawan tunai - kajian kes yang membolehkan pelajar merancang dan mengawal perbelanjaan tunai - menunjuk cara penyediaan belanjawan tunai

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - menyediakan belanjawan tunai - membentangkan dapatan daripada kajian kes secara berkumpulan atau individu

28

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

TAJUK 9: PENGGAJIAN BIDANG PEMBELAJARAN 9.1 Pengenalan kepada penggajian 9.2 Pengiraan A. Gaji kasar (a) Gaji Pokok (b) Elaun (c) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – caruman Majikan (d) PERKESO – caruman majikan B. Potongan (a) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) – caruman majikan & caruman pekerja (b) Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO) caruman majikan & caruman pekerja (c) Potongan cukai berjadual(PCB), (d) Pinjaman perumahan, (e) Pinjaman kenderaan (f) Potongan lain - Yuran koperasi - Pinjaman koperasi

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menjelaskan maksud Penggajian ARAS 2 1. Mengenalpasti butiran yang menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah gaji 2. Menghitung gaji bersih 3. Merekod pembayaran gaji dalam lejar

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU
- Menyediakan contoh Penyata gaji pekerja awam dan swasta - Menunjukkan cara merekod pembayaran gaji dalam lejar am dan buku tunai

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - Mengira gaji dan merekod dalam lejar am dan buku tunai - Mengira gaji bersih dan merekod dalam lejar am dan buku tunai

29

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

C. Gaji bersih Gaji kasar tolak potongan TAJUK 10: PERKONGSIAN BIDANG PEMBELAJARAN 10.1Perniagaan Perkongsian 10.1.1 Pengertian perkongsian 10.1.2 Pengenalan Akta Perkongsian 1961 (Seksyen berkaitan dengan Perjanjian Perkongsian) 10.1.3 Tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian 10.2Ekuiti Pemilik 10.2.1 Akaun-akaun rakan kongsi: (a) akaun modal (b) akaun semasa 10.2.2 Pengiraan dan cara merekod: (a) Faedah atas modal (b) Faedah atas ambilan © Faedah atas pinjaman (d) Gaji rakan kongsi (e) Pembahagian untung / rugi HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1 1. Menerangkan ciri-ciri perniagaan perkongsian. 2. Membandingkan ciri-ciri antara perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 3. Menyatakan kepentingan Akta Perkongsian 1961 dari aspek Perjanjian Perkongsian. 4. Menjelaskan tujuan mewujudkan Perjanjian Perkongsian 5. Menjelaskan perubahan bentuk pemilikan daripada milikan tunggal kepada perkongsian. 6. Menjelaskan kesan kemasukan rakan kongsi baharu. 7. Menjelaskan perubahan nisbah pembahagian untung/rugi. ARAS 1 1. Mengelaskan butir Akaun Semasa dan Akaun Modal PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - menunjukkan contoh ikatan perkongsian dan Akta Perkongsian - membincangkan ciri-ciri perniagaan perkongsian - Menyediakan: a. carta perbandingan akaun modal milikan tunggal dan perkongsian b. pelbagai urus niaga sebagai latihan pengukuhan - menunjuk cara penyediaan akaun modal; a. kaedah modal berubah b. kaedah modal tetap - menjelaskan dan menunjuk cara merekod CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - menyenaraikan contoh perniagaan perkongsian - mengenalpasti ciri-ciri perniagaan perkongsian - membezakan butiran yang terdapat dalam akaun modal milikan tunggal dengan perkongsian - menghitung faedah atas modal, faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman, gaji rakan kongsi - merekod dalam akaun modal, akaun semasa, akaun untung rugi dan pengasingan untung rugi - menyediakan akaun semasa dan akaun modal dalam kunci kira-kira

30

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

10.2.3 Persembahan akaun modal dan akaun semasa dalam Kunci Kira-kira. BIDANG PEMBELAJARAN 10.3 Akaun Penamat 10.3.1 Penyediaan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi 10.3.2 Penyediaan Akaun Pengasingan Untung Rugi 10.4 Kunci Kira-kira 10.4.1 Penyediaan Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray) 10.5.1 Menyediakan jurnal 10.5.2 Penyediaan akaun realisasi dan akaun-akaun lain yang terlibat.

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 2 1. Menghitung dan merekod dalam lejar dan Akaun Penamat: Faedah atas modal Faedah atas ambilan Faedah atas pinjaman Gaji rakan kongsi Pembahagian untung / rugi 2. Menyediakan Akaun Modal dan Akaun Semasa 3. Merekodkan Akaun Modal dan Akaun Semasa dalam Kunci Kira-kira. ARAS 1 1. Membezakan di antara akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal. 2. Mengenalpasti butiran akaun penamat perniagaan perkongsian dengan milikan tunggal ARAS 2 1. Menyediakan Akaun Penamat ARAS 2 1. Menyediakan Kunci Kira-kira ARAS 1 1. Menerangkan sebab-sebab berlaku pembubaran. (persaraan rakan kongsi) ARAS 2 1. Menyediakan catatan jurnal dan merekod ke akaun yang

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU - Membincangkan: a. perbezaan antara akaun penamat perniagaan perongsian dengan milikan tunggal b. tujuan penyediaan akaun pengasingan untung rugi - menyediakan a. senarai butiran yang perlu dimaksukkan dalam akaun untung rugi dan akaun pengasingan utung rugi b. Imbangan duga dengan perlarasan

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR - mengelaskan butiran yang perlu direkodkan dalam akaun untung rugi dan akaun pengasingan untung rugi - membuat latihan dalam format ’T’ dan penyata a. Akaun perdagangan b. Akaun untung rugi c. Akaun pengasingan untung rugi d. Kunci Kira-kira

- membincangkan a. maksud pembubaran perkongsian b. sebab berlakunya pembubaran perkongsian - menunjukkan langkahlangkah menutup buku perniagaan ketika proses pembubaran melalui catatan: a. jurnal

- menyenaraikan sebab berlaku pembubaran dan perkongsian

- menyediakan catatan jurnal dan lejar untuk menutup buku perniagaan

31

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

berkaitan dengan pembubaran perkongsian TAJUK: 11 SYARIKAT BERHAD BIDANG PEMBELAJARAN

b. lejar

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

32

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

11.1Syarikat Berhad 11.1.1 Pengertian Syarikat Berhad 11.1.2 Penubuhan (Akta Syarikat 1965) 11.2Modal 11.2.1 Jenis modal: (a) modal dibenarkan (b) modal diterbitkan (c) modal berbayar (d) modal belum diterbitkan

ARAS 1 1. Menerangkan ciri syarikat berhad. 2. Mengenalpasti cara penubuhan sesebuah syarikat berhad. 3. Menerangkan format penyata kewangan syarikat berhad. ARAS 2 Membandingkan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. ARAS 1 1. Menerangkan maksud modal 2. Menghitung modal dibenarkan, modal diterbitkan, modal berbayar dan modal belum diterbitkan

- membincangkan a. pengertian dan ciri syarikat berhad b. penubuhan Syarikat Berhad c. jenis modal - menyediakan: a. carta yang menunjukkan perbandingan ciri syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad b. contoh tatawujud dan tataurus syarikat berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia

- menyediakan carta tatawujud dan tataurus syarikat secara berkumpulan - mengumpul beberapa contoh prospektus dan menyenaraikan maklumat penting yang terkandung dalam dokumen tersebut - menghitung setiap jenis modal - membezakan ciri-ciri saham biasa dan saham keutamaan - merekod a. terbitan saham dalam jurnal dan lejar b. menghitung dividen interim dan dividen akhir saham keutamaan dan saham biasa

BIDANG PEMBELAJARAN 11.3Saham

HASIL PEMBELAJARAN ARAS 1

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

33

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

11.3.1 Jenis saham: (a) saham biasa (b) saham keutamaan 11.3.2 Merekod terbitan saham

1. Menerangkan ciri saham biasa dan saham keutamaan. 2. Menerangkan maksud dividen

- membincangkan
a. jenis saham b. maksud dan jenis dividen menunjukkan cara: a. merekod terbitan saham menunjukkan cara: a. menghitung dividen

- merekod a. Butir-butir ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira

11.3.3 Dividen 11.3.4 Cara menghitung dividen 11.4Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira 11.4.1 Persembahan ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira

ARAS 2 1. Membezakan antara saham biasa dengan saham keutamaan. 2. Menghitung pulangan dividen interim dan akhir 3. Merekod terbitan saham yang dibayar penuh tidak termasuk terbitan premium dan diskaun di dalam jurnal dan lejar. ARAS 3 1. Menghitung dividen syer keutamaan dan syer biasa bagi beberapa tahun kewangan ARAS 1 1. Merekodkan butir-butir ekuiti pemilik dalam Kunci Kira-kira. ARAS 2 1. Membezakan format penyat syarikat berhad, perkongsian dan milikan tunggal

-

TAJUK 12: AKAUN KELAB DAN PERSATUAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

34

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

12.1Kelab dan Persatuan 12.1.1 Pengertian kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966 12.1.2 Sumber hasil dan jenis belanja 12.1.3 Belanja hasil dan modal, pendapatan hasil dan modal Perbandingan perakaunan kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan 12.2Akaun Yuran 12.2.1 Jenis-jenis yuran 12.2.2 Penyediaan Akaun Yuran Ahli 12.3Akaun Penerimaan dan Pembayaran 12.3.1 Penyediaan Akaun Penerimaan dan Pembayaran

ARAS 1 1. Menerangkan ciri kelab dan persatuan. 2. Mengenalpasti dan menyatakan sumber-sumber hasil dan jenis belanja. ARAS 2 1. Membezakan ciri kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan . 2. Membezakan pendapatan hasil dengan pendapatan modal dan belanja hasil dengan belanja modal. 3. Membezakan akaun kelab dan persatuan dengan akaun entiti perniagaan ARAS 1 1. Mengenalpasti jenis-jenis yuran. ARAS 2 1. Menghitung yuran ahli 2. Menyediakan (a) Akaun Yuran (b) Akaun Penerimaan dan Pembayaran (c) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Menyediakan akaun aktiviti dagangan kelab dan persatuan termasuk pelarasan akruan dan terdahulu. HASIL PEMBELAJARAN

- Membincangkan a. ciri kelab dan persatuan b. perbezaan pendapatan hasil dengan pendapatan modal dan belanja hasil dengan belanja modal. c. maksud yuran masuk dan yuran ahli - Menyediakan jadual yang menunjukkan akaun antara kelab dan persatuan dengan akaun entiti perniagaan - Menunjukkan cara: a. menghitung yuran semasa, yuran tertunggak dan yuran terdahulu b. menyediakan akaun yuran tanpa pelarasan dan dengan pelarasan c. menyediakan akaun penerimaan dan pembayaraan serta akaun pendapatan dan perbelanjaan dalam format ’ T’ dan penyata d. menghitung belian/jualan dengan menyediakan akaun kawalan penghutang dan akaun kawalan pemiutang - Menerangkan maksud dana terkumpul - Menunjuk cara menghitung dana terkumpul PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

- membezakan a. ciri kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan b. yuran masuk dan yuran ahli - mengelaskan a. pendapatan hasil dan pedapatan modal b. perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal - menyediakan akaun penerimaan dan pembayaraan - menghitung yuran yang hendak dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan - menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan tanpa pelarasan dan dengan pelarasan

BIDANG PEMBELAJARAN

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

35

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

12.4Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 12.4.1 Penyediaan Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 12.4.2 Penyediaan Akaun Perdagangan bagi Aktiviti dagangan kelab

ARAS 1 1. Menerangkan maksud dana terkumpul ARAS 2 1 Menghitung dana terkumpul. 2. Merekod sumbangan dalam akaun kelab dan persatuan 3. Menyediakan Kunci Kira-kira

- menghitung dana terkumpul dan menyediakan kunci kirakira

12.5 Kunci Kira-kira
12.5.1 Pengertian dan Pengiraan Dana Terkumpul 12.5.2 Penyediaan Kunci Kira-kira

TAJUK 13: REKOD TAK LENGKAP BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI

CADANGAN PEMBELAJARAN

36

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

GURU

AKTIVITI PELAJAR - membuat perbandingan antara sistem catatan bergu dengan rekod tak lengkap - membuat latihan pengukuhan - menggunakan perisian pendidikan perakaunan dan melayari internet

13.1

Rekod Tak Lengkap 13.1.1 Pengertian rekod tak lengkap

13.2Penentuan Pendapatan 13.2.1 Kaedah perbandingan 13.2.2 Kaedah analisis: (a) menghitung jualan dan belian (b) analisis Buku Tunai (c) analisis belanja dan hasil 13.2.3 Penyediaan Akaun Perdagangan 13.2.4 Penyediaan Akaun Untung Rugi

ARAS 1 1. Menerangkan maksud rekod tak lengkap. 2. Mengenalpasti contoh-contoh perniagaan yang mengamalkan rekod yang tidak lengkap. ARAS 1 1. Menerangkan kaedah perbandingan dan kaedah analisis ARAS 2 1 Menghitung modal 2. Menghitung untung/rugi perniagaan 3. Mencari angka-angka yang tertinggal 4. Menyediakan akaun-akaun yang diperlukan oleh peniaga tunggal 5. Menyediakan penyata pendapatan berdasarkan rekod tak lengkap ARAS 2 1. Menyediakan kunci kira-kira berdasarkan rekod tak lengkap ARAS 3 1 Membuat analisis akaun/rekod yang tidak disediakan dengan lengkap

- Membincangkan a. pengertian rekod tak lengkap b. penentuan pendapatan melalui kaedah perbandingan dan kaedah analisis - Menunjukkan cara menyediakan: a. Penyata Untung Rugi melalui kaedah perbandingan b. Penyata kunci kira-kira melalui kaedah analisis dalam bentuk ’T’ dan penyata - Menyediakan soalan latihan pengukuhan

13.3Kunci Kira-kira 13.3.1 Penyediaan Kunci Kira-kira selepas penentuan hasil bagi kedua-dua kaedah

TAJUK 14: PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN PENGURUSAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

37

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

14.1Konsep kos 14.1.1 Jenis Kos: (a) kos tetap (b) kos berubah 14.2 Kos Pengeluaran 14.2.1 Komponen kos pengeluaran: (a) bahan langsung (b) buruh langsung (c) overhed kilang

ARAS 1 1. Menjelaskan jenis dan maksud kos ARAS 2 1. Menghitung kos tetap dan kos berubah. ARAS 1 1. Menjelaskan komponen kos pengeluaran. ARAS 2 1. Menghitung kos prima 2. Menghitung kos pengeluaran ARAS 2 1. Menyediakan Akaun Pengeluaran (kos barang di Kilang) 2. Merekodkan pemindahan kos pengeluaran (kos barang di kilang ke penyata pendapatan.

- Membincangkan: a. konsep kos b. kos tetap dan kos berubah c. elemen-elemen kos pengeluaran - memberi garis panduan penyediaan folio pengeluaran - Penerangan - Menyediakan edaran format akaun pengeluaran dalam format ’T’ dan penyata; a. tanpa kerja dalam proses b. dengan kerja dalam proses - Menunjuk cara menghitung: a. kos prima b. kos pengeluaran c. kos barang di kilang

- menyenaraikan contoh kos dan mengklaskan mengikut elemenelemen kos pengeluaran - menyediakan folio pengeluaran - Menyediakan Akaun Pengeluaran dalam Format ”T’ dan penyata - Menggunakan perisian pendidikan perakaunan dan melayari internet

14.3

Akaun Pengeluaran

14.3.1

Penyediaan Akaun Pengeluaran (kos barang di kilang)

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

ADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

38

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

14.4

Analisis Kos Volum Untung 14.4.1 Pengertian analisis kos volum untung 14.4.2 Analisis titik pulang modal: (a) margin caruman (b) kaedah graf (c) margin keselamatan 14.4.3 Menghitung titik pulang modal (a) Kos tetap (b) Kos berubah (c) Margin caruman

ARAS 1 1. Menerangkan maksud kos volum untung. ARAS 2 1. Menghitung titik pulang modal dan margin keselamatan 2. Menyediakan graf untuk menunjukkan titik pulang modal ARAS 3 1. Merancang pengeluaran dengan menggunakan titik pulang modal

- Membincangkan a. maksud kos volum untung b. maksud titik pulang modal dan margin caruman - Menyediakan soalan yang membolehkan pelajar merancang sesuatu aktiviti pengeluaran dengan menggunakan analisis titik pulang modal - Menunjuk cara menghitung titik pulang modal melalui kaedah: a. pensamaan b. margin carum c. graf

- menghitung titik pulang modal menggunakan kaedah: a. margin caruman b. lakaran graf - merancang pengeluaran berdasarkan analisis titik pulang modal

TAJUK 15: MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI

CADANGAN PEMBELAJARAN

39

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

GURU
15.1 Maklumat Pengurusan 15.1.1 Pengenalan kepada maklumat pengurusan a) Hubungan di antara perakaunan kewangan dan perakunan pengurusan b) Tujuan maklumat pengurusan membuat keputusan perancangan dan kawalan 15.1.2 Perlaporan maklumat pengurusan a) Kaedah menanalisa, membentang and menyampaikan maklumat (termasuk surat, memo, lapor dan email)

AKTIVITI PELAJAR - menghitung nisbah berpandukan Penyata Kewangan - membuat rumusan setiap nisbah antara firma - Menggunakan perisian pendidikan perakaunan dan melayari internet

ARAS 1 1. Menerangkan a) Hubungan di antara perakaunan kewangan dan perakunan pengurusan b) Tujuan maklumat pengurusan membuat keputusan perancangan dan kawalan c) Kaedah menanalisa, membentang and menyampaikan maklumat (termasuk surat, memo, lapor dan email) 2. Menerangkan maksud setiap nisbah 3. Menyatakan rumus bagi setiap nisbah. 4. Menerangkan kepentingan mentafsir penyata kewangan

- Membincangkan penyediaan: a. pengertian peratus untung kasar atas kos jualan (tokokan/markup), peratus untung kasar atas jualan (margin), peratus untung bersih atas jualan, kadar pusing ganti stok, nisbah semasa dan pulangaan atas modal b. kepentingan mentafsir Penyata Kewangan perniagaan Menyediakan: a. jadual yang menunjukkan setiap nisbah b. beberapa edaran penyata Kewangan Menunjukkan cara menghitung nisbah

-

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PELAJAR

40

Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan KBSM

15.2

Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.2.1 Pengertian dan pengiraan: (a) peratus untung kasar atas kos jualan (tokokan / mark-up) (b) peratus untung kasar atas jualan (margin) (c) peratus untung bersih atas jualan (d) kadar pusing ganti stok (e) tempoh kutipan dan pembayaran hutang (f) nisbah semasa termasuk nisbah ujian mampu. (g) pulangan atas modal (milikan tunggal, perkongsian dan syarikat berhad)

ARAS 2 1. Membezakan penyata kewangan mengikut struktur pemilikan dan jenis aktiviti organisasi. 2. Menghitung dan mentafsir nisbah-nisbah perakaunan. ARAS 3 1. Membuat rumusan setiap nisbah antara firma 2. Membuat keputusan memilih firma

15.3Mentafsir Nisbah 15.3.1 Membezakan prestasi antara firma

41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful