Eu

ro

pä is

¿ydokomunista Jerzy Hausner z przewodnicz¹cym Unii Wolnoœci Wùadysùawem Frasyniukiem i Tadeuszem Mazowieckim zaanga¿owaù siê w utworzenie na bazie UW nowej formacji politycznej – Partii Demokratycznej, a po co mu to byùo potrzebne, jeœli 8 paêdziernika 2013 jako powoùany z rekomendacji senatorów Platformy Obywatelskiej wyb¿ydzaù bêdzie na temat Tuska, bo w Polsce brakuje niestety prawdomównego do bólu Putina i nie ma kto powiedzieã przygùupom w oczy, ¿e s¹ nihilistami i nawet ju¿ takich gùupich nie udawaj¹, za jakich ich Polacy i narodowie w¿dy postronni sùusznie ci¹gle maj¹...

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

es

Sitwa ¿ydowska w Polsce

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Written by sowa (») today at 20:35 in category communists, read: 5×

A

Co nowego? Nihil novi, Jerzy Hausner online FO241 Armagedon na calego 8 paêdziernika 2013 r. w godz. 11.30-13.00

Panel dyskusyjny przygotowany zostaù w interaktywnej formule - wyniki badañ oraz dostêpne na rynku narzêdzia bêd¹ na bie¿¹co komentowane i omawiane przez ekspertów. Swój udziaù w debacie potwierdzili: prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), dr Janusz Jankowiak (PRB), Bo¿ena Lubliñska-Kasprzak (PARP), prof. dr hab. Krzysztof Marczewski (SGH), dr Piotr Boguszewski (NBP). Debatê poprowadzi Marek Siudaj, kierownik dziaùu Biznes Dziennika Gazeta Prawna. Debata online odbêdzie siê 8 paêdziernika 2013 r. w godz. 11.30-13.00. Zapraszamy do udziaùu w debacie – wiêcej na stronie: http://www.isr.parp.gov.pl/66-debata-online-kiedy-firmy-odczuja-ozywienie

Eu

Armagedon 12 Posts

w Polsce brakuje niestety prawdomównego do bólu Putina i nie ma kto powiedzieã przygùupom w oczy, ¿e s¹ nihilistami
Stefan Kosiewski
Home

ro

pä is

Podstawê dyskusji stanowiã bêd¹ analizy dokonane w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania, który sùu¿y zbudowaniu Instrumentu Wczesnego Ostrzegania pozwalaj¹cego na podejmowanie dziaùañ wyprzedzaj¹cych, koryguj¹cych, a przede wszystkim obni¿aj¹cych koszty ekonomiczne i spoùeczne okresowych zakùóceñ w funkcjonowaniu gospodarki.

ch

Czego przedsiêbiorcy mog¹ siê spodziewaã w kolejnych kwartaùach? Jak du¿a bêdzie poprawa sytuacji gospodarczej i popytu? Które bran¿e bêd¹ najbardziej zagro¿enie upadùoœci¹? Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Dziennik Gazeta Prawna zapraszaj¹ do udziaùu w debacie online, która odbêdzie siê 8 paêdziernika. O prognozach dla polskiej gospodarki bêd¹ dyskutowaã uznani ekonomiœci. Swój udziaù w debacie potwierdzili m.in. B. Lubliñska-Kasprzak (PARP) i prof. J. Hausner.

es

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M ag

i narodowie w¿dy postronni sùusznie ci¹gle maj¹... http://www.pinterest.com/pin/452752568760417782/

2m ago

az i

... w Polsce brakuje niestety prawdomównego do bólu Putina i nie ma kto powiedzieã przygùupom w oczy, ¿e s¹ nihilistami i nawet ju¿ takich gùupich nie udawaj¹, za jakich ich Polacy

n
Buy RoboPDF

SO

magazyn europejski • vor 1 Minute

W

A

wiadomosci.onet.pl besuchen

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2013/10/w-polsce-brakuje-niestetyprawdomownego.html

Eu

ro

pä is

ch

es

...Od 1965 do 1979 nale¿aù do Zwi¹zku Mùodzie¿y Socjalistycznej, a nastêpnie Zwi¹zku Socjalistycznej Mùodzie¿y Polskiej. Byù tak¿e czùonkiem Socjalistycznego Zwi¹zku Studentów Polskich. ...Od 1970 do rozwi¹zania nale¿aù do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, byù sekretarzem Komitetu Krakowskiego PZPR. Byù szefem doradców wicepremiera Grzegorza Koùodki w rz¹dzie Wùodzimierza Cimoszewicza, nastêpnie peùnomocnikiem
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

M ag

¿ydokomuna

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

http://sowa.quicksnake.org/communists/Co-nowego-Nihil-novi-Jerzy-Hausneronline-FO241-Armagedon-na-calego-8-padziernika-2013-r-w-godz-11-30-13-00

ch

13 stycznia 2010 Senat (z rekomendacji senatorów Platformy Obywatelskiej) powoùaù go w skùad Rady Polityki Pieniê¿nej... http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Hausner

es

W lutym 2005 odszedù z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i klubu parlamentarnego tej partii. Wraz z przewodnicz¹cym Unii Wolnoœci Wùadysùawem Frasyniukiem i Tadeuszem Mazowieckim zaanga¿owaù siê w utworzenie na bazie UW nowej formacji politycznej – Partii Demokratycznej. Z rz¹du odszedù 31 marca 2005. Na pierwszym kongresie PD obj¹ù stanowisko wiceprzewodnicz¹cego partii, z jej list bez powodzenia kandydowaù w wyborach parlamentarnych w tym samym roku.

M ag

W latach 2001–2005 sprawowaù mandat posùa na Sejm IV kadencji, wybranego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okrêgu krakowskim. W paêdzierniku 2001 wszedù w skùad gabinetu Leszka Millera jako minister pracy i polityki spoùecznej. Po zmianach strukturalnych w administracji rz¹dowej od stycznia 2003 byù ministrem gospodarki, pracy i polityki spoùecznej, od czerwca tego samego roku tak¿e wicepremierem. Firmowaù swoim nazwiskiem plan rz¹du naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera), który w wiêkszoœci nie doczekaù siê realizacji. Zachowaù stanowiska wicepremiera i ministra gospodarki i pracy w rz¹dach Marka Belki (od maja 2004). Krótko peùniù tam te¿ obowi¹zki ministra zdrowia.

az i

n

SO

Buy RoboPDF

W

rz¹du ds. reformy zabezpieczenia spoùecznego i podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Peùniù te¿ funkcjê spoùecznego doradcy prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego w ramach powoùanego w 1996 zespoùu doradców ekonomicznych.

A