04.10.2013 › 26.01.

2014
expo
music
dance
theatre
literature
film
...
partner
supporting sponsors
Regierung des Deutschsprachigen Gemeinschaft
Media sponsors
official carrier sponsors in kind
proMotional sponsors
project sponsors

©

M
a
r
t
i
n
e

G
a
r
w
i
G
Une rencontre exceptionnelle
Een boeiende ontmoeting
A captivating rendez vous

expo 14
dance & theatre 44
music 62
cinema 96
literature 118
india@biblio 138
india@campus 139
conferences 145
youth 156
taste of india 159
sommai re · i nhoudstafel · summary
www.europalia.eu 4
Ic.r.24
ème
édition,L.rcp.¦i.'ntcrn.ticn.¦nc.cr..nci.¦cg.c.·cc¦.:cicnn.ntcc.¦t.rcincicnnc
Pcnccz·c. c.n p¦. cc 200 lieux culturels pc.r , rcnccntrcr ¦c .rtitc ct œ.·rc c’.rt
..cœ.rccccricncprcgr.nnccc·c¦cppcp.rL.rcp.¦i.ct¦’'nci.n´c.nci¦:cr´.¦t.r.¦rc¦.ticn,
cncc¦¦.ccr.ticn.·ccccncncrc.xcxpcrtincicn,c.rcpccnctp.rtcn.ircc.¦t.rc¦I.nc.r,
n.icicn,.ctc.r,ccri·.inctrc.¦i.tc.r’.¦¦icrcnt..xcnc:c’œ.·rccc¦’.rtctcc¦’.rti.n.t
incicn cc r.rc trccr .ntiç.c ..x .ri ccntcnpcr.in, cn p..nt p.r ¦. c.iinc incicnnc,
ç.icc·ci¦cr.¦cccrctcccn..¦.,rctictr.it.
Lc ccnp¦cxitc ct p.r.ccxc cc ¦. c.¦t.rc ct ¦’.rt incicn crcnt cc·ci¦c . tr.·cr cc tncnc
·.ric.¦¦.ntc.corps à l’eau, la diaspora ou au cinéma de Bollywood,ctcc.·r.ntt.ntles arts
et traditions classiquesç.c¦c.r·.ri.ticnccntcnpcr.inc,nc.ccnn.nt.n.pcrç.cc¦’'ncc
.tr.·cr¦cprincccrcg.rcc.rcpccn¦’Indomaniec.cnccrccc¦’Inde de demain
Lccc.xcxpciticnpn.rc,Corps de l’IndectIndomania: de Rembrandt aux Beatlesintrcc.ircnt
ccttccricccrcnccntrccncn.ntcrccL¦¦cc.·rircntgr.nc¦c.rpcrtc..xccc¦icrpc.r:€
,ncc¦iç.c, p.rcc ç.c nc. pcncn ç.’.nc nci¦¦c.rc ccnn.i.ncc cc ¦. c.¦t.rc cc ¦’..trc ct
.n .tc.t n.,c.r c.n nctrc ccictc n.¦tic.¦t.rc¦¦c India@campus ct India@biblio pcrtcrcnt
ç..nt . c.x ¦. c.¦t.rc incicnnc prc cc cncz ·c., c.n ¦c .ni·critc ct ¦c cic¦ictncç.c
.tr.·crtc.t¦cp.,
'crci(cn.n,.·.c).tc.cc.xç.icntrcnc.pcic¦cccttcrcnccntrccxccpticnnc¦¦c
une rencontre exceptionnelle
Voor haar 24
ste
editie stelt Europalia International de culturele rijkdom van India voor.
Afspraak in meer dan 200 culturele instellingen om kennis te maken met Indiase artiesten en
kunstwerken. Het rijke culturele programma werd samengesteld door Europalia International
en The Indian Council for Cultural Relations, in samenspraak met tal van Indiase en Europese
experts en culturele partners.
een boeiende ontmoeting
©

P
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s

-

w
w
w
.
P
a
r
c
h
e
M
i
n
s
d
a
i
l
l
e
u
r
s
.
c
o
M
www.europalia.eu 5
Vier maanden lang brengen dansers, muzikanten, auteurs, schrijvers en regisseurs, alsook kunst-
werken - van zeldzame antieke schatten tot hedendaagse sari’s en installaties - en de Indiase
keuken met haar smakelijke masala’s, roti’s en raitas-, een stukje India naar Brussel.
Aan de hand van verschillende thema’s als het lichaam, water, de diaspora of Bollywood
wordt de complexiteit van de Indiase kunst en cultuur ontsluierd. Zowel de klassieke kunst
en tradities en het India van morgen komen aan bod, maar ook hoe India wordt gezien
door de blik van het Westen (Indomania).
De twee hoofdtentoonstellingen India belichaamd en Indomania: van Rembrandt tot de Beatles
zullen deze serie schitterende ontmoetingen inleiden. Beide tentoonstellingen zetten hun deuren
wijd open aan 1€ per leerling omdat we van mening zijn dat een betere kennis van ieders cultuur
in onze multiculturele maatschappij een onschatbare troef is. Ook India@campus en India@biblio
zullen de Indiase cultuur dichter bij het publiek brengen, via de universiteiten en bibliotheken
over het hele land.
Dank (dhanyavad) aan allen die deze uitzonderlijke ontmoeting mogelijk maakten.
For its 24
th
edition, Europalia International will
engage in a dialogue with India and its fascina-
ting culture. Rendezvous, in over 200 cultural
venues, with the artists and artworks brought
together in this rich programme, jointly con-
ceived by Europalia International and the Indian
Council for Cultural Relations in collaboration
with numerous Indian and European experts
and partners. Artists, dancers, musicians, actors,
writers and flmmakers but also artworks and
handicrafts, ranging from rare antiquities to
contemporary saris, or to the cuisine of India
and its savoury massalas, rotis and raitas.
The complexities and paradoxes of Indian art and culture will be revealed through themes as
diverse as the body, water, Bollywood, the diaspora, and will be covering the gamut of classical
and contemporary arts and traditions, as well as glimpses of Indomania - India as seen
through European eyes -, as well as tomorrow’s India.
Two major exhibitions, The Body in Indian Art and Indomania: From Rembrandt to the Beatles
will introduce this series of enchanting encounters. Because we believe that a better under-
standing of another’s culture is a major asset in our multicultural society, not only will students
be admitted to both exhibitions for a symbolic 1 Euro admission fee, but India@campus and
India@biblio will bring Indian culture closer to you in universities and libraries across Belgium.
With thanks (dhanyavad) to all those who have made this extraordinary encounter possible.
Namaste!
tnc tc.n
Ic¦ni–Fr.c¦
a captivating rendezvous
©

C
E
D
R
I
C

D
E
B
O
C
K
www.europalia.eu 6
I:ncccccr,ptcr¦’'nccn.¦ti:.ccttc,cptpc¦cccrc:cxicncntctccctcrninc
..cinc.tncncgcncr.¦cc¦.rcnccntrcPc·c¦.tc.rpc.rç.itcntcccc:.irc
.ncicccccccç.’ct¦’'ncc,cn.c.nccccpc¦ccr.i¦¦.trcp.rccc·cncncnt
cctc.tc¦ccicip¦incc.:cti·.¦
Om de vele facetten van India te ontrafelen kozen we om binnen het thema
‘ontmoeting’ met clusters te werken. Elke cluster bevat de verschillende
disciplines van het festival en wordt met die context uitgediept.
In our attempt to decipher multifaceted India, we have identifed seven sub-
themes within the overall theme of encounters. Enlightening and essential for
anyone attempting to understand what India is, each of these themes will
feature all artistic disciplines of the festival.
BOdy
Ç.ipcc¦’œi¦.r¦’.rtct¦.c.¦t.rcincicnncncpc.tç.’ctrc:r.ppcp.r¦’cnni
prccnccc.ccrp´cn.c¦,intc.cn.c¦c,crnc,.crc,c.ti¦c.cct.c¦c,i¦pcrnct
c’.ccrccrncncrcc’.pcctcc¦.c.¦t.rcincicnnc
Wie kijkt naar de Indiase kunst en cultuur, kijkt naar het lichaam. Sensueel of
onaanraakbaar, opgesmukt of ascetisch, instrument of obstakel... via het ‘lichaam’
kunnen tal van aspecten van de Indiase cultuur aangesneden worden.
Whoever admires Indian art and culture cannot help but be struck by the
omnipresence of the body. Sensual, untouchable, ornate, sacred or obstacle;
the body allows to address the many diferent aspects of Indian culture.
INdOMANIA
L’Occiccnt.ccp.itc.,c.rctc:.cincp.r¦.c.¦t.rcct¦.ci·i¦i.ticnincicnnc
´cttc .ttir.ncc, :.cin.ticn, p.icn c. ,np.tnic ct ¦.rgcncnt p.rt.gcc
.tr.·cr¦cncncc 
Het Westen is altijd gefascineerd geweest door de Indiase cultuur en bescha-
ving. Aantrekkingskracht, fascinatie, passie of gewoon sympathie, je vindt
het terug over de hele wereld.
The West has always been fascinated by Indian culture and civilisation. This
attraction, fascination, passion or afnity is shared by many around the world.
INdIA TOMORROW
I¦.cc_occ¦.pcp.¦.ticnincicnnc.ncincc._.n'nccc¦¦cp.rtcc¦.
prcgr.nn.ticnctccn.crcc.¦.,c.ncc,.¦.nc.·c¦¦cgcncr.ticnc’.rtitc
ctcc¦¦ccti:n.¦ticicip¦in.irc
Meer dan 50% van de Indiase bevolking is jonger dan vijfentwintig. Een deel
van het programma is gewijd aan de jeugd, de nieuwe generatie kunstenaars
en multidisciplinaire collectieven.
Over 50% of the Indian population is aged less than 25 years. A considerable
part of the programme is dedicated to young people, a new generation of artists
and multidisciplinary artist collectives.
7 pôles · 7 clusters
body
indo
mania
india
tomorrow
www.europalia.eu 7
LIVING TRAdITIONS
Pc:¦ct cc . ci·critc, ¦c ncncrc.c cxprcicn c.¦t.rc¦¦c ct tr.citicn
incicnnccnttc.,c.rcicn·i·.ntc´cniccrccccnncccntcnpcr.inc,
c¦¦cccntin.cnt.in:¦.cnccr¦c.rtitcc’..,c.rc’n.i
De grote culturele diversiteit van India wordt weerspiegeld in haar uiteenlo-
pende eeuwenoude culturele expressievormen. De tradities in India zijn
nog altijd bijzonder levend en worden er ook beschouwd als hedendaags.
Ze zijn tot op heden een blijvende invloed voor kunstenaars.
India’s diversity is refected in countless cultural expressions and traditions,
which are still very much alive. Considered contemporary in India, these tradi-
tions still inspire today’s artists.
WATER
Ln,c.cci.¦,cccncniç.cctgccpc¦itiç.c,¦’c...cn'ncc.citcccncncrc.c
rc:cxicnctinpirccctc.ttcnp¦cpcctc,n.icicnct..trc.rtitc
Water heeft in India dichters, muzikanten en andere kunstenaars geïnspireerd,
maar water brengt ook problemen met zich mee, van sociale, economische
en geopolitieke aard.
The social, economic and geopolitical challenge of water in India provokes
numerous discussions and has inspired the poets, musicians and artists of all eras.
BOLLyWOOd & BEyONd
Ln Occiccnt, Inde ct cinéma rincnt inn.nç..c¦cncnt .·cc Bollywood
'nccntc.rn.c¦c,ccpncncncncr.cnc¦cctp.icnnc¦c'ncicn,ccntric.c
.ci:.cr¦’ninci,·cnic.¦cnccccticcc
Film uit India, wordt door het westen geassocieerd met Bollywood. Dit feno-
meen verenigt en passioneert vele Indiërs, draagt bij tot de verspreiding
van het Hindi en introduceert ook modes en ideeën.
In the West, India and cinema are unmistakably linked to Bollywood.
Bollywood unites and fascinates Indians, contributes to the spread of Hindi,
and promotes fashion and idea.
dIASPORA
L.ci.pcr.incicnncct¦’.ncccp¦.inpcrt.ntc..ncnccÇ.’ctccç.c
¦’iccntitc incicnnc ¦crç.c ¦’cn ·it .i¦¦c.r, ç.’ctcc ç.c ¦’.pp.rtcn.ncc . cc
p.,ccntincnt`Ç.’ctccç.c¦’iccntitctc.tcc.rt`
De Indiase diaspora is wereldwijd één van de belangrijkste. Wat is de Indiase
identiteit voor wie elders leeft? Wat betekent het te behoren tot een land dat een
continent op zichzelf is? Wat betekent identiteit?
The Indian Diaspora is one of the largest in the world. What is Indian identity
when one lives elsewhere? What is the sense of belonging to the Indian
sub-continent? In short, what is identity?
living
traditions
water
bolly
wood
& beyond
dia
spora
www.europalia.eu 8
sous le haut patronage de s.m. le roi · onder de hoge bescherming van Z.m. de Koning ·
under the high patronage of h.m. the King
comité de travail · werkcomité · working committee
en belgique / in belgië / in belgium
europalia international
commissaire-général / commissaris-generaal /
General commissioner
Philippe Vlerick
directeur général / directeur-generaal /
General director
Kristine De Mulder
assistente de direction / directieassistente /
executive assistant
Marie-Eve Tesch
expositions / tentoonstellingen / exhibitions
Dirk Vermaelen
Céline Jacquet
Isabelle Vanhoutte
Anne Doumbadze
Elisabeth Van Eyck, bénévole / vrijwilliger / volunteer
musique, arts de la scène, littérature, cinéma /
muziek, podiumkunsten, literatuur, film /
music, performing arts, literature, film
Bloeme van Roemburg
Bozena Coignet
Marleen De Baets
Christoph Hammes
communication / communicatie
Colette Delmotte
Aurore Detournay-Kaas
Alice d’Ursel
Nathalie Boelens
press(e) / pers & sponsoring
Inge De Keyser
Diane Van Hauwaert
Monique Famaey
finances, ressources humaines, organisation
& accueil / financiën, human resources,
organisatie & onthaal / finances, human
resources,organisation & reception
Stefana Ciubotariu
Maria Marzetti
Julie Erler
Van Ly Nguyen
stagiaires / interns
Magali Mundi, Barbara De Vleminck,
Amélie Lobbestael, Michaela Defever,
Francesca Vanschoonbeek
experts / experten
Lies Ameeuw, Martine Armand, Johannes Beltz,
Richard Blurton, Willy Bok, Joep Bor, British Library
(John Falconer, Susan Whitfield), Jorrit Britschgi,
Philippe Bruguière, Ricardo Burgzorg, Winand
Callewaert, Centre d’études de l’Inde et de l’Asie Du
Sud (Francis Emmanuel, Tiziana Leucci, Raphaël
Rousseleau, Catherin Servan Schreiber, Stéphanie
Tawa Lama-Rewal), CNRS - UMR 7528 - “Mondes
iranien et indien” (Nalini Balbir, Claudine Bautze-
Picron, Nicolas Dejenne), Rosemary Crill, Eva De
Clercq, Nele De Gersem, Chris De Lauwer,
Diane de Selliers, Jan Deboutte, Jean-Michel Delire,
Vincent Destoop, Béatrice Didier, Anya Diekmann,
Pierre-Sylvain et Vasundhara Filliozat, Eberhard
Fischer, Sumi Ghose, Idesbald Goddeeris,
Emmanuel Grimaud, Ann Heirman, Anna Jackson,
Viram Jasani, Ayla Joncheere, Lopa Kothari, Miriam
Lambrecht, Tiziane Leucci, Denis Meyer, Musée
Guimet (Jean-Paul Desroches, Amina Taha-Hussein
Okada) Alok Nandi, Kalpana Raghuraman, Aude
Raimbault, Rajesh Sharma, Guillermo Rodriguez
Martín, Rudi Rotthier, Auréilie Samuel, Maya
Sapera, Daniel Schell, Jacques Scheur, Susan
Stronge, Sanjay Subrahmanyam, Andrew Topsfield,
Jan Van Alphen, Sarah Van Ooteghem, Jean-Marie
Verpoorten, Christophe Vielle.
europalia international remercie / dankt / thanks
le SPF Affaires étrangères / de FOD Buitenlandse
Zaken / the FPS Foreign Affairs
l’Ambassade de Belgique / de Belgische Ambassade
/ the Embassy of Belgium – New Delhi
le Consulat général de Belgique / het Consulaat-
Generaal van België / the General Consulate of
Belgium - Mumbai
le desk Asie et Océanie du SPF Affaires étrangères /
de desk Azië en Oceanië van FOD Buitenlandse Zaken /
Asia and Oceania Department at the FPS Foreign
Affairs
europalia international remercie chaleureusement
tous les partenaires et artistes nationaux
et internationaux.
europalia international dankt al de nationale en
internationale partners en artiesten.
europalia international thanks all the national and
international partners and artists.
www.europalia.eu 9
en inde / in india
honorable ministre des affaires étrangères /
eervolle minister van buitenlandse Zaken /
honorable external affairs minister
Mr. Salman Khurshid
iccr - indian council for cultural relations
commissaire general / commissaris-generaal /
General commissioner
Dr. Karan Singh, President ICCR

ambassadeur de l’inde en belgique, luxembourg
et l'ue / ambassadeur van india in belgië,
luxemburg en de eu / ambassador of india
to belgium, luxembourg and the eu
H.E. Mr. Dinkar Khullar
directeur general / directeur-generaal /
director General
Dr. Suresh Goel, ICCR

directeur général adjoint / Vice directeur-generaal
/ deputy director General
Anita Nayar, ICCR

directeur général adjoint / Vice directeur-generaal
/ deputy director General
Anwar Haleem, ICCR

conseiller / raadgever / counsellor
Pooja Kapur, Embassy of India, Brussels

assisted, in the indian council of cultural
relations (iccr), by Sunil Mehdiretta, Vinod
Kumar, Vinay Vohra, Vibha Mehdiretta, K.I.
Budhiraja, Kehkashan Tyagi, RP Tiwari,
Mahinder Singh, Madhurkankana Roy, Hardeep
Kaur, Soji Benjamin, Mansa Ram, Devender
Singh, Ankita Gopal Sengupta, Divya Chauhan,
Javed
ministère des affaires étrangères /
ministerie van buitenlandse Zaken /
ministry of external affairs
Sujatha Singh, Foreign secratary
Ranjan Mathai, Former Foreign Secretary
Sudhir Vyas, Secretary (West)
Ruchi Ghanashyam, Additional Secretary (EW)
Asha Ram Sihag, Additional Secretary (FA)
Nutan Mahawar, Director (EW)
ministère de la culture / ministerie van cultuur /
ministry of culture
Ravindra Singh, Secretary
V. Venu, Joint Secretary & Director General,
National Museum of India
Rakesh Ranjan, Joint Secretary
Deepak Ashish Kaul, Director
Meena Balane Sharma, Director
ministère de l'information et de la radiodiffusion /
ministerie van informatie en publieke omroep /
ministry of information & broadcasting
Bimal Julka, Secretary
Raghavendra Singh, Joint Secretary
Nirupama Kotru, Director
ministère de tourisme / ministerie van tourisme /
ministry of tourism
Parvez Dewan, Secretary
Anand Kumar, Joint Secretary
A K Gupta, Additional Director General
Meenakshi Mehta, Deputy Director neral
ministère de textiles / ministerie van textielen /
ministry of textiles
Zohra Chatterji, Secretary
Balwant Kumar, Additional Secretary/
Development Commissioner
sahitya akademi
K. Sreenivasa Rao, Secretary
Gitanjali Chatterjee, Deputy Secretary
national museum
V. Venu, Joint Secretary & Director General,
National Museum of India
Jayshree Sharma, Director
R.K. Verma, Deputy Curator & Nodal Officer
directorate of film festivals
Rajiv Jain, Director
Rizwan Ahamd, Deputy Director
Indrani Bose, Deputy Director
Ramesh Chandra, In-charge of Print Unit
india tourism development corporation
Girish Shankar, Managing Director
V.P. Bhatia, General Manager (Hotels)
Rajan Loomba, Senior Executive Chef
Government of india tourist office (Goito)
R K Bhati, Director, GOITO, Amsterdam
and last but not least, a special word of thanks to
the National Museum; the Archaeological Survey of
India; the Indian National Trust for Art and Cultural
Heritage; the Governments of Andhra Pradesh, Bihar,
Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal
Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh,
Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar
Pradesh and West Bengal; and all the state museums,
private collections, curators and artists who provided
inputs for the exhibitions, as well as to all the perfor-
mance artists, writers, speakers and film-makers who
made the europalia.india festival programme possible.
sous le patronage de s.e. m. pranab mukherjee, président de l'inde · onder de bescherming van Z.e. dhr
pranab mukherjee, president van india· under the patronage of h.e. mr. pranab mukherjee, president of india
Dirk Achten
Voorzitter van het Directiecomité / Président du Comité de direction / Chair of the Management Committee
EUROPALIA.INDIA_LivreProgramme_AD-AFF-ETR_OK.indd 1 10/07/13 10:44
Créateur de chances
www.nationale-loterij.be
www.loterie-nationale.be
Samen creëren we kansen
Creating chances together
Dirk Achten
Voorzitter van het Directiecomité / Président du Comité de direction / Chair of the Management Committee
EUROPALIA.INDIA_LivreProgramme_AD-AFF-ETR_OK.indd 1 10/07/13 10:44
Total, partner of major cultural events in Belgium
www.total.com
we are proud
to breath energy
into art
p
h
o
t
o

©

p
e
r
i
g
u
n
a
w
a
n
TOTA 3522-001 Europalia India V8.indd 1 1/07/13 15:08
©

M
é
l
a
n
n
i
e

D
e
v
i
e
n
n
e
inFopoint www.europalia.eu
t 02 540 80 80
05.10.2013 > 26.01.2014
Pour plus d’information sur le festival, rendez-vous au point info d’europalia.india, situé Rue
Ravenstein 79 (entrée Galerie Ravenstein). Vous y trouverez le programme du festival, des infos
sur tous nos évènements ainsi que de la documentation touristique sur l’Inde. Vous pourrez aussi y
écouter de la musique, feuilleter des livres et participer ponctuellement à des événements gratuits.
Voor meer informatie rond het europalia.india festival kan je terecht in ons infopoint aan
de Ravensteinstraat 79 (ingang Ravensteingalerij). Je vindt er het festivalprogramma, info
over alle evenementen en toeristische info over India. Daarnaast kan je er muziek beluisteren,
boeken inkijken en op geregelde tijdstippen deelnemen aan gratis evenementen.
For more information about the europalia.india festival, please visit our info point situated
at 79 rue Ravensteinstraat (entrance to the Ravenstein gallery) where you can find the festival
programme, details of all the events, plus tourist information about India. In addition, you can
listen to music, browse through books and participate in free events held at regular intervals.
©

P
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s

-

w
w
w
.
P
a
r
c
h
e
M
i
n
s
d
a
i
l
l
e
u
r
s
.
c
o
M
www.europalia.eu 14
expo
corps de l’inde ·
india belichaamd ·
the body in indian art 17-19
indomania 20-22
Water art WalK 24-25
l’inde réVélée ·
india in beeld ·
unVeilinG india 26
anish Kapoor 27
sari 28
splendeur de l’héritaGe
architectural indien ·
tempels, forten & paleiZen
· the splendour of india’s
architectural heritaGe 29
sansKrit 30
liVinG objects –
made for india 31
ramayana 32
johan muyle - indian studio 33
les quatre Vies
du maharadja · de Vier
leVens Van de maharadja ·
the four Worlds
of a maharaja 34
imaGes d'une rencontre
oubliée 1850-1950 ·
GetuiGenissen
Van een VerGeten
ontmoetinG 1850-1950 ·
imaGes of a forGotten
meetinG 1850-1950 35
allo! bruxelles?
ici raWhajpoutalah! ·
hallo! brussel?
hier raWhajpoetalah! ·
hello! brussels?
this is Gaipajama callinG 36
nalini malani 37
jean robie 38
l’inde rencontre le mas ·
india ontmoet mas ·
india meets mas 39
arts et saVoirs de l’inde ·
Kunst en Wetenschap uit india ·
art and science from india 40
the fourth Wall 41
autres expos · andere expo’s ·
others expos 42-43
www.europalia.eu 15
A
p
s
A
r
A
.

1
2
-
1
3
t
h

c
,

h
o
y
s
A
l
A

K
A
r
n
A
t
A
K
A
,

n
A
t
i
o
n
A
l

M
u
s
e
u
M

n
e
w

D
e
l
h
i

©

h
o
c
K

K
h
o
e
www.europalia.eu 17
bruxelles ⋅
brussel(s)
05.10.2013 >
05.01.2014
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
ma>di ⋅ di>zo ⋅ Tue>Sun
10:00 > 18:00
je ⋅ do ⋅ Thu
10:00 > 21:00
fermé ⋅ gesloten ⋅
closed
25.12.2013
& 01.01.2014
T 02 540 80 80
www.europalia.eu
T 02 507 82 00
www.bozar.be
Catalogue / catalogus:
34,90 € (Ed. Ludion)
commissaire / curator: Naman Ahuja (JNU – School of Arts and Aesthetics)
conseillers / raadgevers / advisers: Richard Blurton (Curator South and South East Asia,
British Museum), Jan Van Alphen (Director of Exhibitions, Collections & Research,
Rubin Museum of Art, New York).
Hcrcïç.c,.cctiç.c,c.ngcrc.xctcc.ctc.r–¦cccrpprccntcc.nccttc
cxpciticntcncigncntcc¦.ricncccc¦.pcnccctcc¦’ctnctiç.cincicnnc
´cnncnt .nc ci·i¦i.ticn cxprinctc¦¦c ¦. ncrt, ¦c cctin c. ¦c r.·icncnt`
L.p¦.cccc¦’ncnncc.n¦cccncctc¦¦crcgicp.r¦.cctincc,c.¦cccrp.ti¦
cprcprc·cic`Lnç.ci¦c·.¦c.rn.c.¦incct:cnininccciting.cnt
c¦¦c`´crpcc¦’'nccc:rc.nccn.nccr.rcccccntcnp¦crcccnc:c’œ.·rc
n’.,.nt,.n.iç.ittc¦’'ncc..p.r.·.ntH.itg.¦cric,,.xt.pccnt¦cicccct
¦’.rtincicnc¦.iç.c..xprcccc.p.ticncn.ni:ct.ntc.n¦’.rtccntcnpcr.in
´c.¦pt.rcc¦.iç.c,pcint.rc,tcxti¦c,tcrrcc.itc,i·circctci,c.xcncr
ccnicncc.nccpctitn.cc.rcncc¦cgiç.cccprc·incc,i.cccc¦¦ccticn
rc,.¦cc.cccc¦¦cc.N.ticn.¦'.c.nc:'nci.:cntccccttccxpciticn.ncintrc
c.cticn.niç.c.¦.c.¦t.rcincicnncct.nc·cncncnt.ncp.n.nç.cr
De lichamen in deze tentoonstelling stralen heldhaftigheid, ascetisme, gevaar
of verleiding uit. Ze getuigen in acht hoofdstukken van het rijke gedachtegoed
en de overweldigende esthetiek van India. Hoe drukt een beschaving dood,
lotsbestemming of vervoering uit? Is de plaats van de mens in de kosmos
bepaald door het lot of is het lichaam onderhevig aan andere invloeden?
Verschillen de normen voor mannen van die voor vrouwen? India belichaamd
biedt de zeldzame gelegenheid om meesterwerken te ontdekken die India
nooit tevoren hebben verlaten. Het ensemble omvat klassieke sculpturen,
schilderijen, textiel, terracotta’s, ivoor en gouden juwelen, bijeengebracht
vanuit zowel kleine, veraf gelegen archeologische musea, als koninklijke
collecties en het National Museum of India. Deze niet te missen tentoonstel-
ling geeft u een unieke introductie tot de Indiase cultuur, waarbij de klassieke
Indiase kunst en ideeën worden getoetst aan de hedendaagse kunst.
Heroic, ascetic, dangerous and seductive – the bodies in this exhibition show
the richness of India’s thought and aesthetics. How does a civilisation express
death, destiny or rapture? Is man’s place in the cosmos fated by destiny, or does
a body have its own agency? And how are men’s values constructed diferently
from women’s? A rare chance to see masterpieces that have never left India
before: its classical sculptures, paintings, textiles, terracottas, ivories and gold
jewellery. Sourced from tiny provincial archaeological museums, royal collections
and the National Museum of India, this enormous exhibition is not one to be
missed. Eight galleries juxtapose classical Indian art and ideas, with concerns
manifest in contemporary art. The ensemble gives a unique introduction into
India’s culture.
corps de l’inde · india belichaamd ·
the body in indian art
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Europalia International
En partenariat avec
In partnerschap met
In partnership with
BOZAR Expo
inFo >> p.18
www.europalia.eu 18
inFo >> tickets 14€ > 4€
combiticket Body + Indomania: 23€
audioguide inclus ⋅ ingebrepen ⋅ included
+ special audioguide for kids
visites guidées ⋅ rondleidingen ⋅
guided tours (max. 15 pers.)
T 070 344 577 - groups@bozar.be
85€ > 50€
b-excursions / b-dagtrip:
train + entrée ⋅ trein + toegang ⋅ train + entrance:
En vente dans les gares SNCB ⋅ Te koop
in NMBS-stations ⋅ On sale in Belgian stations
formule groupe ⋅ groepsformule ⋅ group excursion:
Via Contact Center NMBS / SNCB Mobility:
+ 32 2 528 28 28
www.sncb.be / www.nmbs.be
nocturnes / vip packages:
BOZAR Funding ⋅ T 02 507 82 87
funding@bozar.be
NV Verhulst Events ⋅ T 02 657 90 70
vip@verhulst.be
Accès libre à l’exposition pour
les personnes en chaise roulante
et leur accompagnateur
Vrije toegang tot de tentoonstelling
voor personen in rolstoel
en hun begeleider
Free entrance
for people in wheelchairs and
for the person accompanying them
T 02 507 82 00 - groups@bozar.be

écoles ⋅ scholen ⋅ schools → p.156
1€
corps de l’inde · india belichaamd ·
the body in indian art
C
a
r
v
i
n
g

o
f

a

s
q
u
a
t
t
i
n
g

w
o
m
a
n

g
i
v
i
n
g

b
i
r
t
h

n
a
t
i
o
n
a
l

m
u
s
e
u
m
,

D
e
l
h
i

©
h
o
C
k

k
h
o
e
C
o
l
l
i
e
r

a
m
u
l
e
t
t
e

-

C
o
l
l
e
C
t
i
o
n

G
h
y
s
e
l
s

©

m
a
u
r
o

m
a
G
l
i
a
n
i
© Ajit Mookerjee collection, nAtionAl MuseuM new Delhi
R
h
i
n
o

h
u
n
t
i
n
g
,

f
o
l
i
o

f
R
o
m

t
h
e

B
a
B
u
R

n
a
m
a
,

n
a
t
i
o
n
a
l

m
u
s
e
u
m
,

D
e
l
h
i

©

h
o
c
k

k
h
o
e
©

F
o
n
d
a
t
i
o
n

C
u
s
t
o
d
i
a
,

C
o
l
l
e
C
t
i
o
n

F
r
i
t
s

l
u
g
t
,

P
a
r
i
s
www.europalia.eu 21
commissaires / curatoren / curators Deepak Ananth, Dirk Vermaelen.
conseillers / raadgevers / advisers Jan Parmentier & Chris De Lauwer (MAS),
Idesbald Goddeeris (KU Leuven)
En collaboration avec le / in samenwerking met / in collaboration with MAS, Antwerpen
bruxelles ⋅
brussel(s)
16.10.2013 >
26.01.2014
indomania
´p¦cncc.r cc ncgnc¦ ct n.n.r.c,., pirit..¦itc, ¦.nicrc ct cc.¦c.r n.i
..ip..·rctcc.,tcncccc.tc…I.t.ntc’.pcctcc¦’'nccç.icnt:r.ppc
cctc.ttcnp¦c·c,.gc.rp.rti..cccc.·crtc'.iccnncnt¦c.rtitc
cn·i.gcnti¦¦’'ncc`Ltccnncntc·c¦.c¦c.rrcg.rc..:¦c.tcnp`Indomania
nc.ccntcr.¦.p.icnccnn.ncccncncrc.x.rtitcpc.r¦’'nccIcintrc,c.¦p
tc.r,pnctcgr.pnc,..tc.r,cinc.tcctn.icicn.·cc.nc.cnir.ticnctnctiç.c
ct.ncc.ricitcintc¦¦cct.c¦¦cpc.rccp.,ccp.iV.ccccC.n....,c.rc’n.i
Ic.r¦.prcnicrc:ci,¦ccc.·rccccc.rtitccrcntrc.nicccPcncr.nct
.Fr.nc.i,cnp..ntp.r´.rticrFrccn,I.c¦inictP..cncnccrgIc.r:nir
cc.x.rtitcccntcnpcr.in,'.xIinckcrctH.nOpccFccck,ccntrcnc.
cn'ncc.¦.ccn.nccc’L.rcp.¦i.,.:ncc’inprcgncrc.p.,ctcccrccrcc
cc.·rcç.icrcntcxpcccc.n¦cp.rcc.r
De praal van de mogols en de maharadja’s, de spiritualiteit, het typische licht en
de kleuren maar ook de armoede en het kastesysteem zijn aspecten van India
die reizigers van alle tijden opvallen. Maar hoe kijken westerse kunstenaars
naar India? En hoe evolueert hun blik doorheen de tijden? Indomania toont
kunstenaars met een gezamenlijke passie voor India. Schilders, beeldhouwers,
fotografen, auteurs, cineasten en musici met een esthetische bewondering en
intellectuele nieuwsgierigheid voor het land, vanaf Vasco da Gama tot vandaag.
Voor de eerste keer wordt het werk van deze kunstenaars samengebracht, gaande
van Rembrandt en Brancusi over Cartier-Bresson, Pasolini en Rauschenberg
tot de jongste generatie. Twee hedendaagse kunstenaars, Max Pinckers en Hans
Op de Beeck trokken in opdracht van Europalia naar India om zich door het
land te laten inspireren en nieuw werk voor de tentoonstelling te maken.
The splendours of the Moghuls and maharajahs, light and colours, spirituality
and poverty are all aspects of India that have struck travellers through
the eras when discovering this country. But how do Western artists see India?
And how has their perception changed over time? Indomania tells the story of
a passion for India shared by many artists, from the time of Vasco da Gama
to today.
It shows painters, sculptors, photographers, writers, flmmakers and musicians
who have had an aesthetic admiration for, and intellectual curiosity about this
country. For the frst time, the works of these artists will be brought together, from
Rembrandt to Brancusi, through to Cartier-Bresson, Pasolini and Rauschenberg
right down to the young generation. At the request of Europalia, two contemporary
artists, Max Pinckers and Hans Op de Beeck visited India to gain inspiration
to create new works of art that will be shown in the exhibition.
de Rembrandt aux Beatles · Van Rembrandt tot de Beatles ·
From Rembrandt to the Beatles
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
ma>di ⋅ di>zo ⋅ Tue>Sun
10:00 > 18:00
je ⋅ do ⋅ Thu
10:00 > 21:00
fermé ⋅ gesloten ⋅
closed
25.12.2013
& 01.01.2014
T 02 540 80 80
www.europalia.eu
T 02 507 82 00
www.bozar.be
cataloGue ⋅
cataloGus
29.90 € (Ed. Ludion)
orGanisation
orGanisatie
Europalia International
En partenariat avec
In partnerschap met
In partnership with
BOZAR Expo
<< inFo - p.18
©

m
u
s
e
u
m

m
o
d
e
r
n
e
r

k
u
n
s
t

s
t
i
f
t
u
n
g

l
u
d
w
i
g

w
i
e
n
/
o
n

l
o
a
n

f
r
o
m

t
h
e

a
u
s
t
r
i
a
n

l
u
d
w
i
g

f
o
u
n
d
a
t
i
o
n
©

F
o
n
d
a
t
i
o
n

C
u
s
t
o
d
i
a
,

C
o
l
l
e
C
t
i
o
n

F
r
i
t
s

l
u
g
t
,

P
a
r
i
s
©

S
t
u
d
i
o

J
o
b

G
a
l
l
e
r
y
indomania
www.europalia.eu 22
www.europalia.eu 23
We houden van cultuur.
Cultuur is adembenemend. Schreeuwt het uit. Of maakt je stil. Cultuur
brengt leven in de maatschappij. En KBC leeft graag mee. Met cultu-
rele initiatieven. En met u. Want als grote bankverzekeraar geven we
graag iets terug. Daarom helpen we culturele projecten vooruit: mu-
ziek, theater, dans, tentoonstellingen, kunst, ... Kortom, cultuur waar
u van houdt.
KBC. Wij spreken uw taal.
kbc.be/sponsoring
Ad_Cultuur_210x145.indd 1 15/07/13 09:21
www.europalia.eu 24
©

R
a
v
i

a
g
a
R
w
a
l
,

i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y

o
f

b
e
i
n
g

f
e
m
i
n
i
n
e
,

2
0
0
6
-
2
0
0
7
,

g
a
l
e
R
i
e

e
s
p
a
c
e
,

n
e
w

D
e
l
h
i
www.europalia.eu 25
grand curtius
Féronstrée 136
4000 Liège
(start Water Art Walk)
info - ticKets
ma>di ⋅ di>zo ⋅ Mon>Sun
10:00 > 18:00
fermé ⋅ gesloten ⋅
closed mardi ⋅
dinsdag ⋅ Tuesday,
1&2.11, 11.11,
25.12.2013 &
01.01.2014
8€ > 1.25 €
musée
d’ansembourg
Féronstrée 114
4000 Liège
je>di ⋅ do>zo ⋅ Thu>Sun
10:00 > 18:00
fermé ⋅ gesloten ⋅
closed mardi ⋅
dinsdag ⋅ Tuesday,
1&2.11, 11.11,
25.12.2013 &
01.01.2014
galerie
les drapiers
Rue Hors Château 68
4000 Liège
me>sa ⋅ wo>za ⋅ Wed>Sat
10:00 > 18:00
T 04 222 37 53
www.lesmuseesde
liege.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Ville de Liège,
Europalia International
liège
12.10.2013 >
05.01.2014
artistes · artiesten · artists Ravi Agarwal, Navjot Altaf, Atul Bhalla, Sheba Chhachhi,
Rajorshi Ghosh, Sheela Gowda & Christoph Storz, Subodh Gupta, Prashant Panjiar,
Saravanam Parasuraman, Sreshta Rit Premnath, Sudarshan Shetty, Dayanita Singh
en résidence · in residentie · in residence Srinivasa Prasad, Navin Thomas, Asim Waqif
La galerie d’art contemporain Les Drapiers regroupera sur ce même thème, des œuvres
de Patrick Corillon, artiste de la Fédération Wallonie Bruxelles, en dialogue avec le parcours
· In Galerij les drapiers gaat Belgisch kunstenaar Patrick Corillon in dialoog met het parcours
· In dialogue with the Indian artists and theme, Belgian artist Patrick Corillon will show work
in Contemporary art gallery Les Drapiers.
commissaire · curator Gayatri Sinha
conseillers · raadgevers · advisers Denise Biernaux, Marie Remacle
Icp.i¦’Intiç.itc,l’eau,c.c.nrc¦cprincrci.¦cn'nccL’c..ctccniccrcc
ccnnc.ncci·initcct.nc:crcc·it.¦c,ct¦ccpt:c.·c.crcç.ii¦¦cnncnt
¦cp.,ticnncnt.ncp¦.ccccntr.¦cc.n¦.·icct¦.ncrtcc'ncicnLccctc.r
.gr.irccn'ncc’crg.niccn:cncticnccri·icrcctccnc.cnLcç.cticn
rc¦.ti·c.¦’c..,cc¦.citric.ticn.¦.pc¦¦.ticn,cnt..,c.rc’n.i..ccntrccc¦.·ic
cn'nccL’c..ct¦.p¦.iccnttc.,c.rc..ncp¦.ccigni:c.ti·cc.n¦.¦ittcr.t.rc
ct¦c:c¦k¦crcincicnIcp.i.ncciz.incc’.nncc,¦’c..ctcc·cn.c.ntncnc
n.,c.rc.n¦’.rtccntcnpcr.inLcp.rcc.rprccntc.Licgcr.cnc¦cpnctcgr.
pnic,·icccctint.¦¦.ticn,ccnp¦ctccp.rccœ.·rccrccp.r¦c.rtitccn
rciccnccc.n¦cnc.·c..c.crcccPciccnccItc¦icrVi·cgni'ntcrn.ticn.¦
Al sinds de oudheid speelt water een niet te onderschatten rol in de Indiase
samenleving. Met zeven heilige rivieren die het land doorkruisen en centraal
staan in het leven en de dood van de Indiërs, wordt water aanzien als een godheid
en als levenskracht. De landbouw in India is afankelijk van de rivieren en
de moessonregens, die ook steeds terugkomen in de literatuur en folklore.
Maar ook de problematiek rond water, zoals de verdeling en de vervuiling,
spelen een centrale rol in het leven in India vandaag. Tijdens de laatste
decennia is water dan ook een belangrijk onderwerp in de hedendaagse
kunst geworden. Het kunstenaarsparcours in Luik brengt fotografe, video
en installaties rond het thema, aangevuld met nieuw werk van drie kunste-
naars in residentie in de nieuwe Résidence Ateliers Vivegnis International.
Since ancient times, water has played a signifcant role in India. With seven
sacred rivers crossing the country, central to the lives of many Indians, water
at holy sites is considered sacred and a life force. India’s agrarian sector
revolves around its rivers and monsoons. Issues relating to water, from distri-
bution to pollution, are central to life in India today. Water and rain have
always fgured signifcantly in Indian literature and folklore. In the last decade,
water has also become an important theme in contemporary art, as shown in
the Water Art Walk in Liege. The art walk brings together photography, video
and installations and new work created by Indian artists in residence in the new
Résidence Ateliers Vivegnis International.
liège
water art walk
www.europalia.eu 26
bruxelles ⋅ brussel(s)
musées royaux
des beaux-arts
koninklijke
musea voor
schone kunsten
royal museums oF
Fine arts
Rue de la Régence 3
Regentschapsstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.fine-arts-
museum.be
orGanisation
orGanisatie
Alkazi Collection
of Photography,
ICCR,
MRBA / KMSK,
Europalia International
bruxelles ⋅
brussel(s)
06.12.2013 >
09.03.2014
commissaire · curator Rahaab Allana, Alkazi Foundation for the Arts
commissaire mrba / curator KmsK Davy Depelchin
Les photographes pionniers (1850-1910) · de pioniersfotografen
(1850-1910) · Unveiling India. The early lensmen (1850-1910)
´cttc cxpciticn cc pnctc
.ncicnnc,ccnt¦cpiccccnt
cxc¦.i·cncnti.ccc¦’Alkazi
Collection of Photography .
NcwIc¦ni(I´I),prccntc.nc
c¦ccticnccpnctc.¦c.ninc,.r
p.picrcircctccc.rtcpct.¦c
c.t.ntcc:¸
c
ct.o
c
icc¦cInctc
c’.rcnitcct.rc,ccp.,.gcc.cc
·i¦¦cncntrcntccnncnt¦’iccn
titc ,ncrctiç.c cc ¦. c.¦t.rc
incicnncct¦icc.¦.rcprccnt.ticncc.pcp.¦.ticn´crcnt.inicxpccc¦.
prcnicrccricccpnctcgr.pnicc.T.,'.n.¦,cc¦.n.inccIrcnn'.rr.,,
¦ccrigin..xccI¦cx.nccrCrccn¦.w,prcnicrcpriccc·.cc.rc,..ncnincc.
cc Vi,.,.n.g.r. c.n ¦c .c cc ¦’'ncc .ini ç.c cc pnctcgr.pnic cc r.c ct
pcrtr.it.niç.cL’cxpciticn.ccrccr.¦cccntcxtccci..xctc.¦t.rc¦,·circ
.ncccctiç.c cc ¦’.pp.riticn cc cc pnctc, c.¦c·.nt p.r ¦. ncnc ccc.icn
ccç.cticn:cnc.ncnt.¦c.r¦crc¦ccc¦.pnctcgr.pnic
Deze tentoonstelling brengt een uitgelezen selectie aan niet eerder geëxposeerde
wasnegatieven, postkaarten, albumine en vintage prints van de 19
e
en vroege
20
e
eeuw, exclusief uit de Alkazi Collection of Photography (ACP) in New Delhi.
Geanimeerde architectuur-, landschaps- en stadsfoto’s tonen aan hoezeer de
syncretische identiteit van de Indiase cultuur samenhangt met de weergave van
’s lands bevolking. We zien er de eerste verblufende fotoreeks gewijd aan de Taj
Mahal van de hand van Dr. John Murray, originele wasnegatieven van Alexander
Greenlaw, die als eerste opnames maakte op de Zuid-Indiase Vijayanagara site,
stadfoto’s en unieke portretten. In de tentoonstelling wordt de sociale, culturele
en anekdotische context van deze pioniersfotografe belicht, en worden bijgevolg
ook fundamentele vragen aangehaald over de rol van fotografe in de wereld.
Drawn exclusively from the Alkazi Collection of Photography in New Delhi (ACP),
this vintage photographic exhibition showcases early Wax Paper Negatives,
Albumen prints and postcards from the 19
th
and early 20
th
centuries. Looking
primarily at distinct aspects of architecture, landscape and people, the exhibition
brings forth the syncretic culture of India through its earliest surviving images
of the Taj Mahal taken by Dr. John Murray (a Scottish-born doctor); of Mr. Alexander
Greenlaw, the frst photographer to the Hindu kingdom of Vijayanagara in the south,
as well as exclusive street views and portraits that highlight the life of the people
in their socio-cultural settings. In its entirety, the exhibition will also raise impor-
tant questions about the global paradigm of photography.
l’inde révélée · india in beeld ·
unveiling india
©

J
o
h
n

M
u
r
r
a
y
www.europalia.eu 27
Pc.¦icc cn :¸¸ ct cxpccc
pc.r ¦. tc.tc prcnicrc :ci,
Large Mountainct.ncc.¦p
t.rcç.i.rprcncp.r.t.i¦¦c,
. :crnc ct ¦c n,tcrc ç.i
¦’cntc.rcLn.ti¦i.ntc.cci
ccnpcitcp.rcc.cnc.ccc
i·c,¦’.rtitcp.r·icnt.rcprc
cntcr n.gni:iç.cncnt ¦c
tr.tcct.c·cç.crcc.gc
inncncri..x
Large Mountain werd in
1994 verwezenlijkt en wordt
nu voor de allereerste keer
tentoongesteld. De indruk-
wekkende sculptuur verrast
door haar omvang, unieke
vorm en mysterieuze aura.
Door gebruik te maken van
houtcomposiet in verschil-
lende lagen, slaagt Anish
Kapoor erin strata en tijd-
perken te evoceren.
Created in 1994 and exhibited for the very frst time, Large Mountain by Anish
Kapoor is a sculpture that impresses through its size, unique shape and the mystery
that surrounds it. Through the use of several layers of composite wood, the artist
manages to evoke strata built up over eons. The sculpture expresses the artist’s
fascination with the notion of time.
POéSIE POUR · POëzIE VOOR · POETRy FOR ANISh KAPOOR
Bozar Literature in·itc cc pcctc . c ¦.icr inpircr p.r ccttc int.¦¦.ticn
c’Anish KapoorLcrc.¦t.tcr..¦ircc.n.ncp.c¦ic.ticn
Bozar Literature nodigt dichters uit om zich te laten inspireren door deze
installatie. De gedichten zijn te lezen in een publicatie.
Bozar Literature invites poets to garner inspiration from this installation.
The poetry they write will be compiled in a publication.
Geert Buelens, Michael Palmer, Martin Reints, etc
bruxelles ⋅ brussel(s)
anish kapoor
Lhoist Group Collection
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
05.10.2013 >
05.01.2014
©

L
h
o
i
s
t

G
r
o
u
p

C
o
L
L
e
C
t
i
o
n
www.europalia.eu 28
commissaire · curator Rta Kapur
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
C-Mine,
Europalia International
c-mine
cultuurcentrum
C-Mine 10/1
3600 Genk
T 089 65 50 00
www.c-minecultuur
centrum.be
genk
13.10 > 20.11.2013
genk
Le sari,ccti.ç.c¦’cncr.pc
.·cc.rt..tc.rc.ccrpccp.i
cc ni¦¦cn.irc, ct cnccrc
¦.rgcncnt pcrtc cn 'ncc, ct cc
ncncrc.c :.çcn ci:crcntc
L’cxpciticn ’intcrccr. t.nt
..x ti.gc ct ncticr . ticr
tr.citicnnc¦ç.cccntcnpcr.in,
ct ncttr. ¦’.cccnt .r ¦. p.¦cttc
cccc.¦c.r,¦cr.fncncntct¦.
·i·.citc cc ccttc tr.citicn L¦¦c
ccnncr...p.c¦ic¦’cppcrt.nitc
c’cxp¦crcr¦’incrc,.c¦cci·critc
cc.ri,cctccnniç.c,c’ni
tcirc, cc ¦c tc.cncr ct ncnc
cc¦cc.,crL.ccnni.irctr.·.i¦¦ccn'ncc.·ccci:crcntcccnn.n..tc
ccticr.ncç.itcntcntcc:.irc.r·i·rc¦c.r.rtc.nccccnciticnp.r:citrc
cifci¦cL¦¦c¦c.rccnnc¦’cppcrt.nitccccc·c¦cppcrctci·cri:cr¦c.r.cti·itc
De sari - één lang stuk stof dat stap voor stap rond het lichaam wordt gedrapeerd
- ontstond meer dan duizend jaar geleden maar wordt vandaag nog over heel
India gedragen, in verschillende stijlen. Deze tentoonstelling zet zowel tradi-
tionele als hedendaagse weefsels in de kijker en legt de nadruk op de verfjning,
levendigheid en kleurenpracht. Op de achtergrond wordt de historische context
geschetst, net als een overzicht van de verschillende stijlen en materialen. De
curatrice, Rta Kapur, werkt in India samen met verschillende gemeenschappen
van wevers, die vaak in moeilijke omstandigheden proberen te overleven. Zij geeft
hen mogelijkheden om hun activiteiten te diversifëren en verder te ontwikkelen.
Though the sari came into existence as an unstitched, draped garment at least
a thousand years ago, it is widely worn in India even today in numerous styles.
Through this exhibition, the audience is invited to explore the various weaves
in both the traditional and the contemporary repertoire of India’s weavers and
the range of textiles and yarns used. The exhibition focuses on the refnement
and vivaciousness of this tradition. The visitors can see this unique garment
in the context of its history, wearing styles & continuing ability to recreate itself
in the world today. The curator of the exhibition, Rta Kapur works together
with several weaving communities in India that try to survive despite the compe-
tition from power-looms and factory production, and ofers them opportunities
to diversify and develop their craft and their skills.
sari
The magic of Indian Weaves
©

R
t
a

K
a
p
u
R

C
h
i
s
h
t
i
www.europalia.eu 29
leuven
kapel romaanse
poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
T 016 300 900
www.leuven.be
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
INTACH,
Stad Leuven,
Europalia International
leuven
18.10.2013 >
05. 01.2014
commissaire · curator Dr. Saryu Doshi
co-commissaires · co-curatoren · co-curators Bindu Manchanda, Geert Robberechts
L’cxpciticnprccntc¦.ricnctr.citicn.rcnitcct.r.¦cc.c.ccntincntincicn
.¦’.iccccç.c¦ç.ccxcnp¦ccnc¦cn.tiç.cIprc.ncintrcc.cticngcncr.¦c
.¦’.rcnitcct.rcnincc.ccccriginc,¦’cxpciticnc:cc.¦icr..rtrci“rcnccntrc”
nitcriç.ccntrc¦’'nccctcctr.citicncxtcrnc:crtc¦c'..¦n.n(X''
c
–XV''
c

icc¦c),¦cFrit.nniç.c(X'X
c
icc¦c)ct¦cncccrninc(XX
c
icc¦c)´ctr.citicn
cnt tc.tc ctc .ini¦cc ct .c.ptcc ..x pcci:citc ¦cc.¦c 'n ´n.r F.gn
( ,.rcin)t,piç.cncntincicncr.c·cç.c..cœ.rcc¦’cxpciticn
De tentoonstelling presenteert de rijke architecturale traditie van het Indiase
subcontinent aan de hand van emblematische voorbeelden. Na een brede
introductie tot de Indiase stad en de oorspronkelijke hindoe-architectuur,
ligt de focus op drie historische “ontmoetingen” met sterke uitheemse tradi-
ties: de Moslims (12
de
-17
de
eeuw) – de Britten (19
de
eeuw) – het Modernisme
(20

eeuw). Telkens wordt de externe invloed geassimileerd en verdergezet
in de eigen traditie. Centraal in de tentoonstelling wordt een typische Indiase
Char Bagh-tuin geëvoceerd.
The exhibition presents the rich architectural tradition of the Indian subcontinent
through several emblematic examples. After a broad introduction to the original
Hindu architectural tradition, the focus lies on three historic “encounters”
with strong external traditions: the Muslims (12
th
-17
th
centuries), the British
(19
th
century), and Modernism (20
th
century). In each case, these external
infuences were assimilated and further developed in the original tradition.
Central to the exhibition is the recreation of a traditional Indian Char Bagh
(garden).
©

s
a
l
o
n
i

V
a
i
d
splendeur de l’héritage architectural indien
tempels, Forten & paleizen, 2000 jaar indiase
architectuur · the splendor oF india’s
architectural heritage
www.europalia.eu 30
commissaires · curatoren · curators Prof. Dr. Shashibala, Prof. Dr. Eva De Clercq,
Dr. Pauline van der Zee
congrescentrum
het pand
Onderbergen 1
9000 Gent
T 09 264 83 05
www.southandeastasia.
ugent.be/indologie
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 09 264 40 95
T 09 264 40 87
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Vakgroep Talen en
Culturen (Indiase
talen en culturen),
Universiteit Gent;
Etnografische
Verzamelingen
UGent, Europalia
International
gent
19.10 > 20.12.2013

Icnc.nt¦cprcnicrni¦¦cn.ircccnctrccrc,
le Sanskrit ’ct ci:.c, ct .·cc ¦.i tc.tc
crtc c’c¦cncnt cc ¦. c.¦t.rc c¦.iç.c
incicnnc,ccnnc¦.rc¦igicn(cc.ccninc,
ninc.inc),¦.¦ittcr.t.rc,¦’.rcnitcct.rccicn
..cc¦. cc :rcnticrc cc ¦’'ncc .ct.c¦¦c ct
p.rtic.¦icrcncnt ·cr ¦’Lt ´cttc ci:.icn
ct.itccnp.r.c¦c.cc¦¦cc.¦.tincnL.rcpc
. ¦. ncnc pcriccc ´cttc cxpciticn c:rc
.n .pcrç. cc ¦. prccncc n.¦ti:crnc cc ¦.
c.¦t.rc c¦.iç.c incicnnc c.n ¦c rctc cc
¦’Iic,ccp.i¦’Intiç.itc,.ç.’.nc,c.r
Tijdens het eerste millennium van onze jaartelling verspreidde het Sanskrit
zich, samen met talrijke andere elementen uit de klassieke Indiase cultuur
zoals het boeddhisme, het hindoeïsme, literatuur en architectuur tot ver
buiten de grenzen van het huidige India. In het bijzonder breidde het Sanskrit
zich verder naar het Oosten uit. Deze verspreiding was vergelijkbaar met
die van het Latijn in Europa rond diezelfde periode. De tentoonstelling biedt
een overzicht van de veelvormige aanwezigheid van de klassieke Indiase
cultuur in de rest van Azië, van de oudheid tot vandaag.
During the frst millennium, Sanskrit, together with diferent elements from
classical Indian culture like religion (Buddhism, Hinduism), literature, archi-
tecture, etc, spread far beyond the borders of contemporary India, especially
in East and South-East Asia. This spread was comparable to that of Latin in
Europe around the same period. The exhibition gives an overview of
the multi-faceted presence of Indian culture in the rest of Asia from antiquity
to the present day.
gent
sanskrit et la culture indienne: voyages
sanskrit. indiase cultuur over de grens
sanskrit and indian culture: voyages
©

E
t
n
o
g
r
a
f
i
s
c
h

M
u
s
E
u
M

u
g
E
n
t
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
The International
Dunhuang Project (IDP)
at the British Library
www.europalia.eu 31
commissaires · curatoren · curators Nipa Doshi, Marie Pok
grand hornu
images
Rue Sainte-Louise 82
7301 Hornu
T 065 65 21 21
www.grand-hornu-
images.be
6€ > 2€
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 065 61 38 81
40€ > 60€
orGanisation
orGanisatie
Grand Hornu Images
hornu
13.10.2013 >
16.02.2014
´cniccr.nt¦.p¦.r.¦itcct¦.ci·critccc¦.c.¦t.rcincicnncctcccncn·ircn
ncncntn.tcric¦,¦’cxpciticnnccr.p..nccc.ncnt.irc:.ct.c¦n.ip¦.tct
.nc in·it.ticn . cxp¦crcr ct .pprccicr ¦. c..¦itc ct ¦’.pp.rcntc ccntr.cicticn
inncrcntc.tc.¦c.pcctcc¦.·icç.cticicnncctcc¦.c.¦t.rcn.tcric¦¦c
incicnncLccc,ctc¦ccticnnccrcnt.nnc,cnc’.ccrccr¦.c.¦t.rccc¦’'ncc,
c·.¦c.rct¦cnccccc·icincicn'¦crcntprccntcc.n.nc.rprcn.ntc
niccnccncc.c.cccccigncrIcniLc·icn('nci.'K)
De pluraliteit en diversiteit van de Indiase cultuur komen sterk tot uiting in
de Indiase objecten en gebruiksvoorwerpen. Living Objects nodigt de bezoeker
uit om van de schoonheid te genieten en de dualiteit en de schijnbare tegen-
strijdigheid te ontdekken die inherent zijn aan alle aspecten van het dagelijkse
leven en de materiële cultuur in India. De geselecteerde voorwerpen gidsen
de bezoeker door de Indiase cultuur en door de Indiase waarden en vertellen
meer over de Indiase manier van leven. Het Brits-Indiase ontwerpersduo
Doshi Levien zal het design presenteren in een verrassende setting.
Considering the plurality and diversity of Indian culture and material environ-
ment, the exhibition will not be a factual documentary but instead an invita-
tion to explore and enjoy the duality and seeming contradiction inherent in all
aspects of everyday Indian life and material culture. The objects selected will
be a vehicle to discuss Indian culture, Indian values and Indian way of life.
They will be presented in a surprising setting by the Indian-British design duo
Doshi Levien.
hornu
living objects
Made for India
©

D
o
s
h
i

L
e
v
i
e
n

-

D
a
v
i
D

M
a
r
c
h
a
L
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 32
commissaires · curatoren · curators National Museum - New Delhi, Miriam Lambrecht
musée du
cinquantenaire
jubelparkmuseum
cinquantenaire
museum
Parc du
Cinquantenaire 10
Jubelpark
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.kmkg-mrah.be
8€ > 4€
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 02 741 72 15 (FR)
02 741 72 14 (NL/GB)
80€ > 65€
bruxelles ⋅
brussel(s)
22.11.2013 >
18.05.2014
Miniatures indiennes du Musée national de New delhi
Indiase miniatuurkunst uit het National Museum New delhi
Indian Miniature Art from the National Museum New delhi
Le Ramayanact.ncgr.ncccpcpccnincc.itcc¦.iç.ccc¦’'ncc'¦ccntit.c
¦’.nccncn.ncntcc¦.¦ittcr.t.rcncnci.¦cLcP.n.,.n.r.ccntccnprcnicr¦ic.
¦.ç.ctcc.princcP.n..ncc.·.t.rccVinn.pc.r¦iccrcrcncpc.c´it.,
cn¦c·ccp.rP.·.n.,¦crciccccncnL’cxpciticnprccntc:o:nini.t.rcprc·c
n.ntc.'.ccN.ticn.¦ccNcwIc¦nictrcprccnt.ntccccncc.P.n.,.n.
´crt.incccntit.cntcc·crit.c¦c,c,..xL¦¦cccnncnt.n.pcrç.ccci:crcntc
ccc¦cç.iccntinpirccccccttccpcpcccntrc¦cXV'
c
ct¦cX'X
c
icc¦c
De Ramayana is één van de grote klassieke hindoeïstische heldendichten van
India dat tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur behoort. De Ramayana
beschrijft het leven van prins Rama - een van de avatars van Vishnu - , met als
belangrijkste episode de zoektocht naar zijn vrouw Sita, die ontvoerd werd
door de demonenkoning Ravana. De tentoonstelling omvat 101 miniaturen uit
de verzameling van het National Museum van New Delhi in India. Ze illustreren
verschillenden episoden van de Ramayana, en omvatten enkele ware juweeltjes.
Tegelijk geven ze ook een overzicht van de belangrijkste miniatuurscholen
die de Ramayana tussen de 16
e
en de 19

eeuw in hun beeldtaal verwerkten.
The Ramayana is a great classic Hindu epic. It is among the cardinal works of
world literature. The Ramayana relates the life of Prince Rama of Ayodhaya,
who is one of the avatars of Lord Vishnu, reincarnated on earth to destroy Ravana,
the king of the asuras (demons). The clash between the two becomes inevitable
after Lord Rama’s wife, Sita, is abducted by Ravana. The exhibition consists of
101 miniatures from the collection of the National Museum in New Delhi, India.
They illustrate various episodes of the Ramayana and include some real treasures.
They provide a review of the major schools that, between the sixteenth and nine-
teenth centuries, worked the Ramayana into their imagery.
bruxelles ⋅ brussel(s)
ramayana
©

N
a
t
i
o
N
a
l

M
u
s
e
u
M

N
e
w

D
e
h
l
i
orGanisation
orGanisatie
Indian Ministry
of Culture,
National Museum
New Delhi, Musée
du Cinquantenaire ·
Jubelparkmuseum ·
Cinquantenaire
Museum
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 33
commissaires · curatoren · curators Johan Muyle, Carine Fol
centrale For
contemporary art
Place Sainte-Catherine
44 Sint-Katelijneplein
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 279 63 35
www.centrale-art.be
www.brupass.be
5€ > 2,50€
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 02 279 64 44
orGanisation
orGanisatie
CENTRALE for
contemporary art
bruxelles ⋅
brussel(s)
07.11.2013 >
09.02.2014
Ln :¸¸_, cn.n '.,¦c c rcnc pc.r ¦. prcnicrc :ci cn 'ncc . ¦. rcnccntrc
cc’´incc.nncrp.intcr’,inpircp.r¦cpcint.rcccgr.nc:crn.t,i¦rc.¦ic,
cc:¸¸_..oo²ccint.¦¦.ticnncn.ncnt.¦cç.icrcntncntrcc.´¯cI..¦c,
Vcnic, '.rci¦¦c, L. H.·.nc, Frigntcn, Icp.i .oo_, cn tr.·.i¦ ’..gncntc
c’.nccricccc.¦pt.rcnctcriccrc.¦icc.rc.cc’cc,ctr.ppcrtcccc
ncncrc.x wcrkncp . ´ncnn.i L’cxpciticn ncncgr.pniç.c ccnncr. . ·cir
.nc·ingt.incc’cc.·rcpict.r.¦cctc.¦pt.r.¦cccnt¦.ncitic.ctcrc.¦icc
ccrnicrcncntc.nc.tc¦icrcc¦gcctincicn
In 1995 reist Johan Muyle voor de eerste keer naar India waar hij het fenomeen
van de ’flmposter schilders’ ontdekt. Geïnspireerd door deze schilderwerken
op groot formaat, verwezenlijkt hij tussen 1995 en 2006 talrijke monumentale
installaties die getoond worden aan het publiek in Sao Paulo, Venetië, Marseille,
Havana, Brighton… Vanaf 2005 verhoogde hij zijn werkritme met een serie
van gemotoriseerde sculpturen vervaardigd uit objecten meegebracht uit zijn
talrijke ateliers in Chennai. Deze monografsche expositie toont een twintigtal
kunstwerken, zowel schilderwerken als sculpturen, waarvan meer dan de helft
recentelijk tot stand gekomen is in zijn ateliers in België en India.
In 1995, Johan Muyle fnds himself in India for the frst time. There he discovers
the art of ‘movie poster painting.’ Inspired by these large-format paintings,
he accomplishes several monumental installations between 1995 and 2006.,
which were on public display in São Paulo, Venice, Marseille, Havana, Brighton
etc. From 2005 onwards his work focuses on a series of motorized sculptures
made out of objects brought back from numerous workshops in Chennai. This
monographic exhibition will reveal twenty pictorial and sculptural artworks,
half of them recently created in workshops in Belgium and India.
bruxelles ⋅ brussel(s)
johan muyle
indian studio
©

a
t
e
l
i
e
r

J
o
h
a
n

M
u
y
l
e
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
Une initiative
de l‘Echevinat
de la Culture
de la Ville de Bruxelles ·
een initiatief
van het Schepenambt
voor Cultuur
van de Stad Brussel
www.europalia.eu 34
commissaires · curatoren · curators Joachim K. Bautze, Stéphanie Angelroth
Fondation Folon
Drève de la Ramée 6 A
B-1310 La Hulpe
T 02 653 34 56
www.fondationfolon.be
6 € > 5 €
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 02 653 34 56
orGanisation
orGanisatie
Fondation Folon
la hulpe
19.10.2013 >
19.01.2014
les quatre vies du maharadja
Miniatures indiennes et dessins préparatoires
de vier levens van de maharadja
Indiase miniaturen en voorbereidende tekeningen
the Four worlds oF a maharaja
Indian miniature paintings and drawings
'nccix.nt.incccnini.
t.rcincicnncct.nc·ing
t.inc cc ccin prcp.r.
tcircccXV''
c
,XV'''
c
ct
X'X
c
icc¦c pcrncttcnt
c’.pprcncnccr¦.·icç.cti
cicnnc c’.n '.n.r.c,.
incicn .rtic.¦cc ..tc.r cc
ç..trc gr.nc .xc ¦c
r.ppcrt..ci·in,¦.rc¦.ticn
.nc.rc.c, ¦c ci·crtic
ncnt ct ¦. g.crrc Lc
œ.·rc cnt i.c cc
ccc¦cccF.ncictccKct.,
c.n ¦c P.,.tn.n, ccc¦c
ccnt¦.rcp.t.ticnccp..it
¦c:rcnticrccc¦’'ncc
Een zestigtal miniaturen
en een twintigtal schetsen
(17
de
, 18
de
en 19
de
eeuw)
geven een blik in het
dagelijkse leven van een Indiase Maharadja, dat draait rond vier grote pijlers:
godenverering, liefde, ontspanning en oorlog. De miniaturen werden gemaakt
in de scholen van Bundi en Kota, in Rajasthan, die beroemd waren tot ver
buiten India.
About sixty miniatures and twenty sketches from the 17
th
to the 19
th
Century
refect the daily life of an Indian Maharaja, centered around 4 main components:
worship, love, leisure and war. They were created in the style of Bundi and
Kota in Rajasthan, famous in India and beyond.
la hulpe
©

p
&
G

c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 35
commissaire · curator Luc Vints
kadoc
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven
T. 016 32 35 00
http://kadoc.
kuleuven.be
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
orGanisation
orGanisatie
KADOC (Leuven)
leuven
09.11.2013 >
25.01.2014
LcKIIO´cxpcc.cc¦¦ccticncc:_o.nccprccncccc¦gccn'nccL.cc¦¦cc
ticn ccnprcnc ncn c.¦cncnt cc .rcni·c tr.citicnnc¦¦c (¦cttrc, nctc, ),
n.i..iccpnctcctcc:¦n'¦·c.pcrncttrcntcccccc.·rirp¦.ç.c¦c
:.cin.ntrccitc.ncnitcircc.c¦iccctcccpcncncr.nint.nt.r¦.pcrccp
ticncc¦gccc¦.c.¦t.rcincicnnc
Het KADOC toont zijn collectie van 150 jaar Belgische aanwezigheid in India.
De verzameling bevat niet alleen de klassieke archivalia (brieven, nota’s, …),
maar ook foto’s en films. Ze laten toe meer te brengen dan een boeiende
kroniek van een vergeten geschiedenis en ook stil te staan bij de Belgische
visie op de Indiase cultuur.
KADOC presents its archive of 150 years of Belgian presence in India. This collec-
tion not only includes traditional archive materials (letters, notes...), but also
photographs and flms. Together, they form a fascinating chronicle of a for-
gotten history and provide insights into the Belgian vision of Indian culture.
leuven
©

r
e
p
r
o

K
a
d
o
c

u
2
0
1
3

K
.
u
.
l
e
u
V
e
n
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
images d'une rencontre oubliée 1850-1950
getuigenissen van een vergeten ontmoeting 1850-1950
images oF a Forgotten meeting 1850-1950
www.europalia.eu 36
commissaire · curator Musée Hergé avec la sensibilité d’Alok Nandi
musée hergé
Rue du Labrador 26
1348 Louvain-
la-Neuve
T 010 48 84 21
www.museeherge.com
9,50€ > 2€
louvain-la-neuve
26.10.2013 >
26.01.2014
I.n“LcIctitVingticnc”n8
c. :
cr
ccccncrc :¸_., Hergé
ccinc.ncc.rtc..x.nci.ncc
trc cxctiç.c pc.r .nncnccr
“Les Aventures de Tintin,
reporter en Extrême-Orient”
(titrc initi.¦) Ln p.rcc.r.nt
cc pctit ci,c. gr.pniç.c, ¦’'ncc
ccc·ci¦c.ccc’c¦cpn.ntOn
,rctrc.·c¦c·i¦¦ccitccc.n
¦’intcr·icwccTintin“ncnitinc
r.irc, p.c p.r Icrt´.ïc, ´.cz,
Fcnc.,, ´c¦cncc, ´.¦c.tt.,
´.igcn ,c nc .i p. cnccrc
c.,cn’.rrctcr.i,n.ii,cp.c
p.r ¦c 'ncc, ,’, c,c.rncr.i ç.c¦ç.c tcnp” 'nc c.rtc, .n rccit c’.·cnt.rc,
.n g.icc c’cxccpticn, ·ci¦. tc. ¦c ingrccicnt rc.ni .. '.cc Hcrgc pc.r
cccc.·rirccn.¦tip¦c:.ccttccc¦’'ncc
In nummer 48 van “Le Petit Vingtième”, verschenen op 1 december 1932,
tekende Hergé een exotische kaart als aankondiging van “De avonturen
van Kuife, reporter in het Verre-Oosten” (initiële titel). Dit grafsch pareltje
onthult India op de rug van een olifant. De verschillende steden uit het
interview met Kuife zijn terug te vinden op de kaart: “mijn reisroute loopt
langs Port-Saïd, Suez, Bombay, Colombo, Calcutta, Saigon… Ik weet nog niet
wat mij te wachten staat, maar als ik door India reis, wil ik er graag een tijdje
verblijven.” Een kaart, een avontuurlijk verhaal en een uitzonderlijke gids:
al deze ingrediënten zijn terug te vinden in het Hergé Museum. Een perfecte
mix om India te ontdekken in zijn vele gedaanten.
In “Le Petit Vingtième” number 48, 1
st
of December 1932, hergé drew a very exotic
map to announce “The adventures of Tintin, a reporter in the Far-East”
(initial title). This jewel of graphic art reveals India on the back of an elephant.
The diferent cities cited byTintin in his interview are marked on the map:
“My itinerary will lead along Port-Saïd, Suez, Bombay, Colombo, Calcutta,
Saigon… I do not yet know what awaits me, but when I travel through the Indies,
I would like to stay there some time.” A map, an adventure story, an exceptional
guide: all the ingredients come together in the Hergé Museum to present multiple
facets of India.
louvain-la-neuve
allo! bruxelles? ici rawhajpoutalah!
hallo! Brussel? hier Rawhajpoetalah! · hello! Brussels? This is Gaipajama calling!
©

h
e
r
G
ém
o
u
l
i
n
s
a
r
t

2
0
1
3
orGanisation
orGanisatie
Musée Hergé,
avec l’aimable
collaboration
du Musée
de Louvain-la-Neuve,
“Mala India” (asbl
Mala, sponsorship
of Indian children
à Waterloo) et
l’expérience de Didier
Sandman “sur les
routes de l’Inde”
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 37
commissaire · curator Nalini Malani
centre de la
gravure et de
l’image imprimée
Rue des Amours 10
7100 La Louvière
T 064 27 87 27
www.centrede
lagravure.be
6€ > 2€
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 064 27 87 21
orGanisation
orGanisatie
Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
la louvière
28.09.2013 >
05.01.2014
´cttccxpciticnprccntcpc.r¦.prcnicrc
:ci ¦’œ.·rc cc Nalini Malani cn Fc¦giç.c
Icci.nt n,tnc ct ¦cgcncc c’Oricnt
ct c’Occiccnt, ¦’.rtitc crcc cc ncrcïnc
n.t.ntcctni¦it.ntccn.rgccccr.ccntcr
ccnitcircccntcnpcr.inc'ncprcnicrc
p.rticcc¦’cxpciticnprcpcc.ncc¦ccticn
c’œ.·rci¦¦.tr.nt¦’c·c¦.ticncccntr.·.i¦
Ln ccntrcpcint cc ¦. ccn.rcnc cc N.¦ini
'.¦.ni,it.cc.¦.crciccccgcnrcctcc
c.¦t.rc,¦.cccnccp.rticprccntc¦ccc¦¦ccti:
IIOç.iœ.·rcc.n¦.tr.citicnc.rcn.n
gr.pniç.c Ic.zc nitcirc .. :¦ cc trci
ccntp.gc:crncnt.nc¦cng.c:ric,cntrc
nc¦cccccc¦¦.gcrc.¦icp.rN.¦ini'.¦.ni
cncc¦¦.ccr.ticn.·ccccct.ci.ntcc¦gc
Het werk van Nalini Malani wordt hier voor de eerste keer voorgesteld
aan het Belgische publiek. De kunstenares combineert mythes en legendes
uit het Oosten en het Westen en creëert zo muterende en militante
heldinnen die hedendaagse verhalen vertellen. Het eerste deel van de ten-
toonstelling brengt een selectie die de evolutie van haar werk illustreert. Als
tegengewicht ten opzichte van de aanpak van Nalini Malani, op de grens van
genres en culturen, presenteert het tweede deel van de tentoonstelling het
collectief PAO, dat zich situeert in de traditie van de graphic novel. Twaalf
verhalen in driehonderd pagina’s vormen een lange fries afgewisseld met
collages door Nalini Malani zelf in samenwerking met Belgische studenten.
The exhibition will be the frst time Nalini Malani’s work is exhibited in Belgium.
Through a combination of legends and myths from East and West, Malani’s
creations are women: heroic, mutant or activist, telling their contemporary
story in a way that surpasses traditional dialogue. The frst part of the exhi-
bition brings a selection of art works that illustrate the evolution in her work.
To balance the work and methods of Nalini Malani, on the edge of genre and
culture, the second part of the exhibition presents the collective PAO. Within
the tradition of the graphic novel, twelve stories are depicted in one long frieze,
combined with collages realized by Nalini Malani herself and including
collaboration with her Belgian students.
la louvière
nalini malani
©

n
a
l
i
n
i

m
a
l
a
n
i

-

c
o
u
r
t
e
s
y

G
a
l
e
r
i
e

l
e
l
o
n
G

-

p
a
r
i
s
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 38
commissaire · curator Musée Charlier Museum
musée charlier
museum
Avenue des Arts 16
Kunstlaan
1210 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 220 28 19
www.charlier
museum.be
www.fondation
jeanrobie.be
5€ > 4€
Visites guidées ·
rondleidingen ·
guided tours
T 02 220 28 19
38€
orGanisation
orGanisatie
Musée Charlier
Museum,
Fondation Jean Robie
bruxelles ⋅
brussel(s)
09.10.2013 >
03.01.2014
I¦.ccnn.c.p.c¦icpc.rcn.t.rcncrtcç.cpc.rcp.,.gccricnt.
¦itc,¦cpcintrccr.xc¦¦ciJean-Baptiste Robie(:8.::¸:o),ç.c¦’cn..rncnnc
“¦’.n.nt cc rcc”, . rc.¦ic .n .·cnt.rc.x ·c,.gc cn 'ncc cn :88::88.
Icint.rc, crcç.i, rccit cc ·c,.gc, pnctcgr.pnic ct cc,ct c’.rt r.ncnc
c’'ncc p.r ¦c pcintrc ¦.incnc i¦¦.trcnt ¦. ·iicn cntnc.i.tc c’.n g¦ccc
trcttcrcc¦gccc¦.:nc.X'X
c
icc¦c.rccp.,:.cin.nt..xn.¦tip¦cccnpc
.ntc´cc.·cnirrc¦.tcnt..t.nt¦cnœ.r,cc.t.ncct:cti·itccc¦crcc
ç.c¦cpctitcct.i¦cc¦.·icç.cticicnnc
De Brusselse schilder Jean-Baptiste Robie (1821-1910), bijgenaamd “l’amant
des roses”, is vooral bekend om zijn stillevens en minder om zijn Oosterse
landschappen. In 1881-1882 ondernam hij een avontuurlijke reis doorheen
India. De schilderijen, schetsen, reisverhalen, foto’s en kunstvoorwerpen
die de kunstenaar zelf uit dat land meebracht, illustreren de enthousiaste kijk
van een Belgische 19de eeuwse globetrotter op dit fascinerende, veelzijdige
land. Zijn memorabilia vertellen al evenzeer iets over de zeden, gebruiken
en bonte festiviteiten van het land als over de kleine kantjes van het dage-
lijkse leven.
The Brussels-born painter Jean-Baptiste Robie (1821-1910) is best known for his
still life work rather than for his oriental landscapes. The painter who was nick-
named “the lover of roses” went on an adventurous journey to India in 1881-1882.
Paintings, sketches, travel stories, photographs and artifacts brought back from
India by him illustrate the enthusiastic vision of this fascinating and diverse
country developed by a Belgian globe-trotter at the end of the 19
th
century. His keep-
sakes shed light on the beliefs, customs and colourful festivities of Indians as well
as on the smaller details of everyday life in India towards the end of the 19
th
century.
bruxelles ⋅ brussel(s)
jean robie Peintre, écrivain et son voyage en Inde · Schilder,
schrijver en zijn reis in India · Painter, writer and his journey in India
©

f
o
n
d
a
t
i
o
n

j
e
a
n

r
o
b
i
e
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 39
commissaire · curator Chris De Lauwer
mas
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
T 03 338 44 00
www.mas.be
antwerpen
05.10.2013 >
12.01.2014
I.n.np.rcc.rcnct.pc..cin
c. n.cc, ¦c p.c¦ic cccc.·rir. .nc
'ncc..xn.¦tip¦c:.ccttcLa navi-
gation aux Indes orientales ct les
religions indiennes –hindouisme,
bouddhisme, jaïnisme– :cnt p.rtic
cc ¦’cxpciticn pcrn.ncntc “Leven
en Dood”(“Vicctncrt”)ct“Wereld-
haven” (“Icrt c. ncncc”) I.n ¦c
ccpct.cccic¦c..p.c¦ic,cr.prccntcc.nccxpciticntcnpcr.irccctcxti¦c
incicn, c.rcc c’inpir.ticn . tr.·cr ¦c tcnp cc crc.tc.r inccncicn ..
t,¦itcIricV.nNctcn'nit.,cccc,ctcc¦¦ccticnnc.iniç.c¦.n.iç.c
c.pc.p¦cCcncc.ccntrccc¦’'ncctcncigncrcntcc¦’inpcrt.ncccc¦.ccncr
·.ticnc.p.trincincinn.tcric¦'nccc¦¦c·iici¦itccr..cccrccc.¦’int.¦¦.
ticn·iccccc.rtitcc.PIÇ´ncci.cc¦¦ccti·c“Strikes at time”,.ncœ.·rc
ccntcnpcr.inctr.it.ntc.tcnpctcc¦.·icc.n.ncgr.ncc·i¦¦c
Doorheen het MAS ontdek je een veelzijdig India. Op vier plaatsen is er
een presentatie rond het thema “ontmoeting”. De “Oost-Indië vaart” en de
“Indiase religies hindoeïsme, boeddhisme en jainisme” vormen een onder-
deel van de vaste tentoonstellingen Wereldhaven en Leven en Dood. In het
Kijkdepot zie je een tijdelijke presentatie van Indisch textiel dat in het
verleden een inspiratiebron was voor Indonesië maar ook vandaag mode
ontwerper Dries Van Noten wist te inspireren. In situ verzamelde voor-
werpen en muziek van het Gond volk in centraal India tonen het belang van
het bewaren van immaterieel erfgoed. Het meest in het oog springend is
een video-installatie met de titel “Strikes at Time”. In dit hedendaags
kunstwerk mijmeren de Indiase kunstenaars van RAQS Media Collective
over de tijd en het leven in een grootstad.
In four diferent locations ‘encounters’ with India will be presented. The “East
India Trade” and the “Indian religions – hinduism, Buddhism and Jainism”
become part of the permanent collection World Port and Life and death. The
Visible Storage reveals a temporary collection of Indian textiles that inspired
Indonesia in the past but also fashion designer Dries Van Noten today.
Objects and music of the Gond people of Central India, collected on site, illus-
trate the importance of preserving intangible cultural heritage. Finally a video-
installation titled “Strikes at Time” catches the eye. This contemporary artwork,
created by Indian artists of the RAQS Media Collective, presents their musings
on life in a metropolis.
antwerpen
l’inde rencontre le mas ·
india ontmoet mas · india meets mas
sponsor
Haven van Antwerpen
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
orGanisation
orGanisatie
MAS | Museum aan
de Stroom
©

M
.

N
a
r
u
l
a

-

r
a
q
s

M
e
d
i
a

C
o
l
l
.
www.europalia.eu 40
commissaire · curator Jean-Michel Delire
orGanisation
orGanisatie
J-M.Delire,
Archives des
Bibliothèques,
Altaïr ULB,
ASIA
bibliothèque
des sciences
humaines de l’ulb
Avenue F.
Rooseveltlaan 50
CP 181
Campus du Solbosch:
Bâtiment NB
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
bruxelles ⋅
brussel(s)
07.11.2013 >
15.02.2014
bruxelles ⋅ brussel(s)
L. ci·i¦i.ticn incicnnc, ccp.i c ccc.t
c.n ¦’'nc., . .ppcrtc ..x cicncc .nc
ccntric.ticn crigin.¦c, n.¦nc.rc.cncnt
ncccnn.c I.rni ¦c .ppcrt ¦c p¦.
inpcrt.nt, cn pc.t citcr cntrc ..trc ¦c
,tcnc cccin.¦ ç.i ’ct ctcnc. cn L.rcpc
p.i .. ncncc cnticr ·i. ¦c 'c,cnOricnt, ¦.
gccnctric cc rit.c¦ ·cciç.c .ncicn, .
¦’criginc cc prcc¦cnc cc¦ccrc ccnnc ¦.
ç..cr.t.rcc.ccrc¦cc.¦’cxtr.cticnccr.cinc
c.rrcc,ccgr.nccinnc·.ticncn.trcncnic
ctcnn.ticrcc’intr.ncntcptiç.cc.cnccrc
¦.tr.citicnnccic.¦c.,.r·cciç.c,¦.rcnitcct.rc
.crcc .ini ç.c cc ncncrc.x ,c.x ´cttc
cxpciticn ç.i tc.cnc . cc ncncrc.x ccn.inc .ccptic¦c c’intcrccr
¦’ncnnccc¦.r.c,¦cccc¦icrct¦cprc:cc.r¦c·c¦c·ci¦c.r.n.pcctcicn
ncinccnn.n.inc.nncinccntic¦cc¦.c.¦t.rcincicnnc
Sinds haar ontstaan in de Indusvallei heeft de Indiase beschaving een grote
bijdrage geleverd aan de wetenschappen,die helaas nooit genoeg erkend is
geweest. Zo verspreidde zich bijvoorbeeld het decimale stelsel vanuit India
via het Midden-Oosten naar Europa en de hele wereld. En aan de basis van
de berekening van vierkantswortels ligt de geometrie van de oude Vedische
rituelen. India had ook een groot aandeel in de ontwikkeling van de astro-
nomie, architectuur, spelen, vernieuwende observatie-instrumenten en de
medische, ayurvedische traditie. Deze kleine tentoonstelling spreekt het
grote publiek maar ook een meer gespecialiseerd publiek van studenten en
professoren aan en werpt een blik op een minder bekend, maar daarom
geen minder essentieel onderdeel van de Indiase cultuur.
Since its very beginning in the Indus valley, the Indian civilization has contrib-
uted to science in an original and generally unheralded way. Some of its contri-
butions are the concept of zero and the decimal system that spread to the Middle
East and from there to Europe and the whole world, the geometry of ancient Vedic
rituals which include solutions to problems such as the squaring of the circle
and square roots, great innovations in astronomy sacred architecture, games
and observation instruments, traditional ayurvedic medicine, the system of
yoga and so on. The wide variety of subjects featured in this exhibition will
attract many a visitor, from schools and teachers to the man in the street.
arts et savoirs de l’inde
kunst en wetenschap uit india
art and science From india
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
more info:
www.asiandia.eu
©

J
e
a
n
-
M
i
c
h
e
l

D
e
l
i
r
e
www.europalia.eu 41
commissaire · curator Max Pinckers
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.europalia.eu
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
orGanisation
orGanisatie
Flagey,
Europalia International
bruxelles ⋅
brussel(s)
08.10.2013 >
30.10.2013
Max Pinckers(:¸88,Fr.xc¦¦c)
c rcncit cn 'ncc cn .o:., c.
i¦ ’intcrc. . ¦’inc.tric c.
cincn.´.cricccpnctcThe
Fourth Wallctncccc.:.ci
n.ticn pc.r ¦’cncrnc in:.cncc
ç.’cxcrccFc¦¦,wccc.r¦cç.cti
cicn cn 'ncc ´c tr.c.¦cntc
priccc·.cctcnpcnt.cti
¦cncnt ¦. n..ncc cntrc p¦.tc..
cc cincn. ct ¦. r.c, cntrc ·crit.c¦c ccn.ric ct .rtic¦c cc ,c.rn..x, cntrc
.ctc.rprc:cicnnc¦ctc.c..cIinckcri¦¦.trc.ini¦.tnc.tr.¦itcinncrcntc
.¦.rc.¦itc´ccc¦.ir.gcnctic.¦c.x,ncnccncxtcric.r,cnrcccnt¦cit..ticn
pcnt.nccc’.n·crnicincn.tcgr.pniç.c
Max Pinckers (1988, Brussel) trok in 2012 naar India om zich te verdiepen
in de flmindustrie. Zijn fotoreeks The Fourth Wall komt voort uit zijn fascinatie
voor de grote invloed van Bollywood op het dagelijks leven in India. In schil-
derachtige tableaus vervaagt het onderscheid tussen flmset en straatbeeld,
tussen flmscripts en krantenartikels en tussen professionele acteurs en
passanten. Pinckers legt hiermee de theatraliteit bloot die inherent is aan
de werkelijkheid. Door uitgekiende belichting, zelfs in buitenopnames,
verleent hij zelfs spontane situaties een filmische glans.
Max Pinckers (1988, Brussel) travelled in 2012 to India, where he submerged
himself in the flm industry. The photographic series The Fourth Wall is the
result of his fascination for the vast impact of Bollywood on daily life in India.
His scenic images blur the distinctions between flm set and streetscape,
script and newspaper cutouts, professional actors and passers-by. This way,
Pinckers exposes a theatricality that is inherent in reality. Through the use of
sophisticated lighting, even outdoors, he lends the most spontaneous, everyday
situations a ‘flm-like’ glow.
bruxelles ⋅ brussel(s)
the Fourth wall
©

m
a
x

p
i
n
c
K
e
r
www.europalia.eu 42
autres expos · andere expo’s · other expos
orGanisat
Ville de Châlons-
en-Champagne
musée des
beaux-arts et
d’archéologie
châlons-en-
champagne
Place Alexandre
Godart
F 51022 Châlons-en-
Champagne (France)
T +33 (0) 3 26 69 38 53
www.chalons-en-
champagne.net/
culture/les-musees
sur la route
des indes
op weg naar india
on the road
to india
Exposition autour
de la collection de
l’ingénieur français
pierre-eugène
lamairesse. /
Tentoonstelling rond
de verzameling van
de Franse ingenieur
pierre-eugène
lamairesse. /
Exhibition on the
collection of the
French engineer
pierre-eugène
lamairesse.
21.09.2013 >
28.02.2014
orGanisat
W:Halll
bibliothèque
locale du centre,
médiathèque &
Foyer auditorium
du w:halll
Avenue Charles
Thielemanslaan 93
1150 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.vincentgiot.com
indi-go
Photographies de /
Foto’s van /
Photographies by
Vincent Giot
08 > 25.10.2013
orGanisat
Geraldine Langlois,
commune d'Ixelles
centre culturel
de la chapelle de
boendael
Avenue d’Italie 2
Italiëlaan
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
durga puja
Photographies de /
Foto’s van /
Photographies by
Geraldine langlois
13.11 > 02.12.2013
orGanisat
Théâtre Marni
théâtre marni
Rue de Vergnies-
straat 25
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 639 09 80
india... “au delà
des couleurs /
over de kleuren
heen / beyond
the colors”
Photographies de /
Foto’s van /
Photographies by
dominique pirnay
03.10 > 21.12.2013
orGanisat
Echevinat de la
culture - Saint Gilles,
Contretype
maison du peuple
Parvis de Saint-
Gilles 37A Sint-
Gillisvoorplein
1060 Bruxelles ·
Brussel(s)
corner street
magic
Photographies de /
Foto’s van /
Photographies by
thomas Vanden
driessche
13.11 > 08.12.2013
orGanisat
Academie voor
Mineralogie
mineralogisch
museum
Frans de l’Arbrelaan 12
2170 Merksem
T 03 658 62 83
www.acam.be
mineralenrijk-
dom uit het land
van de maha-
radja’s
31.08 > 21.12.2013
orGanisat
Rotary Club
Gent-Prinsenhof
Lieu et dates
à déterminer /
plaats en datum
te bepalen /
venue and dates
to be confirmed
T 0476 39 54 65 -
www.gentprinsenhof.
be/index.php/
moneymakers
diamonds
oF art brut
Inspired by nek
chand - an artistic
and social project
www.europalia.eu 43
autres expos · andere expo’s · other expos
orGanisat
Archipel ism Leiedal
& Eurometropool
budaFabriek
kortrijk
T 050 322 420
www.archipelvzw.be
chandigarh:
maakbaarheid
van steden
herbekeken
12.10 > xx.11.2013
orGanisat
BOZAR Expo
Coprod.:
Roberto Polo Gallery
palais des beaux-arts
paleis voor schone
kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.bozar.be
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
bert danckaert :
no exit
the extra’s
17.09 > 03.11.2013
orGanisat
Archives et
Bibliothèques de
l’ULB
ulb - campus
du solbosch
Bibliothèque des
Sciences Humaines
(bâtiment NB)
T +32 2 650 35 68
www.ulb.ac.be/
services/personnel/
archives.html
Fragments d’inde
Fragmenten
van india
Fragments
oF india
Photographies de /
Foto’s van /
Photographies by
bénédicte meekers
07.11.2013 >
28.02.2014
art classes
project
Ces expositions
seront l’écho
d’expériences
croisées d’enfants,
d’artistes et d’étudiants
rassemblés autour
d’un projet artistique et
socio-culturel en Inde.
Deze tentoonstellingen
zijn het resultaat
van gedeelde
ervaringen tussen
kinderen, artiesten
en studenten rond
een socio-cultureel
en artistiek project
in India.
The exhibitions
are the result
of a collaboration
between children,
artists and students
in a sociocultural,
artistic project
in India.
la maison
pelgrims
Rue de Parme 69
Parmastraat
1060 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 534 56 05
www.stgillesculture.
irisnet.be
“créations
d’enFants”
& “errances
indiennes”
(Recherches
extra-muros,
académie de Liège)
13.01 > 26.01.2014
les sources.
art classes
project 2012 -
Fatehpur sikri
et assagao
11 > 20.10.2013
la villa sauvage
Rue Francomont 2
4800 Verviers
T 0478 23 35 22
www.lavillasauvage.be
nouveaux
horizons. art
classes project
2013 - Fatehpur
sikri (2) et madras
17 > 26.01.2014
centre culturel
de la chapelle
de boendael
Avenue d’Italie 2
Italiëlaan
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 515 64 03
www.elsene.irisnet.
be/site/fr/01officiel/
servicescommun/
culture.htm
art classes
1
ère
, 2
e
et 3
e
édition
13 > 26.01.2014
académie royale
des beaux-arts
Rue des Anglais 21
4000 Liège
T 0497 18 22 39
www.academieroyale
desbeauxartsliege.be
orGanisat
Olivier Finn en
partenariat avec
l’Académie royale des
Beaux-Arts de Liège
T 0486 52 21 27
www.artclasses
project.com
FB: https://www.
facebook.com/pages/
Art-Classes-Project-
India/196512773779774
art classes
“project 2012-2013”
& “errances
indiennes”
Recherches
extra-muros
30.10 > 08.12.2013
©

D
O
M
I
N
I
Q
U
E

D
A
V
I
D
www.europalia.eu 44
dance
charishnu 46
attaKKalari centre
for moVement arts 47
ionah trio /
yentl de Werdt 48
Kalpana raGhuraman 49
Kapila Venu 50
Visions of india 51
Vidha & abhimanyu lal 52
milaap/encounters 53
panGhat performinG
arts Group 54
Kerala Kalamandalam 55
alarmel Valli 56
reVanta sarabai 57
belGium meets
bollyWood 58
theatre
puppet
yaKshaGana puppet 59
petit éléphant curieux 60
théâtre Zanni 61
www.europalia.eu 45
www.europalia.eu 46
dance
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Théâtre National,
Europalia International
théâtre national
Boulevard
E.Jacqmainlaan 115
1000 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 203 41 55
www.theatrenational.be
23€ > 13€
bruxelles ⋅
brussel(s)
06.10.2013 ⋅ 15:00
07.10.2013 ⋅ 20:15
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Le Colisée –
théâtre de Roubaix,
Europalia International
le colisée
rue de l’Epeule 31
F 59051 Roubaix
T +31 03 20 24 07 07
www.coliseeroubaix.com
39€ > 8€
roubaix
10.10.2013 ⋅ 20:30
Charishnu,c.“¦cccircccnc.·cir”,ctcri¦¦.nncnti¦¦.trcc.nccpcct.c¦c
crccp.rLeela Samson,.ncccgr.nccc.nccc¦.c.ncincicnncL¦¦c,.
r.cnc¦c¦cn.itrcccci:crcntcc.nc.crcccc¦’'nccct¦c.rc.nc.r
Iciti'.ng.¦c.pc.r¦ck.tn.k,Ir.n.'cn.nt,pc.r¦.c.ncccii,IritiI.tc¦
pc.r¦cn.nip.rict¦’.rtn.rti.¦tn.ngt.,´.c.n.nF.¦.krinn.npc.r¦ck.tn.k.¦i
ct¦cncnini.tt.n,'n.'.ncnVin.,.k.r.npc.r¦cpcrc.icnctLcc¦.´.ncn
c¦¦cncncpc.r¦.c.nccn.r.t.n.t,.nLcci:crcntcc.ncc.cccccnt,
ci.¦cg.cntct:nicntp.r’cntrcnc¦crc.n.n:n.¦pcct.c.¦.irc'ncrcnccntrc
.·cc¦’'nccn.¦tip¦c,cc¦crcc,r,tnnccctcn·c`t.ntc
Charishnu of “het verlangen om te bewegen” wordt magistraal geïllustreerd
in deze voorstelling van Leela Samson, één van de grote dames van de Indiase
dans. Ze heeft er de grootmeesters van de verschillende Indiase heilige
dansen bijeengebracht: Aditi Mangaldas voor kathak, Aruna Mohanty voor
odissi, Priti Patel voor manipuri en de thangta gevechtssport, Sadanam
Balakrishnan voor kathakali en mohini attam, Uma Mahesh Vinayakaram
voor percussiedans en Leela Samson zelf voor bharata natyam. De verschil-
lende dansen vloeien in elkaar over, gaan een dialoog aan en ontmoeten
elkaar in een spectaculaire fnale. Een ontmoeting met het veelzijdige,
kleurrijke, ritmische en innemende India.
Leela Samson, one of India’s illustrious dancers brings together in this brilliant
and rare production, several pre-eminent dancer-choreographers and their
troupes to showcase the richness of India’s dance, martial and percussion
arts, in a single presentation called ’Charishnu’ or ’the desire to move’. Aditi
Mangaldas in Kathak, Aruna Mohanty in Odissi, Priti Patel in Manipuri and
the martial art of Thangta, Sadanam Balakrishnan in Kathakali and Mohini
Attam, Uma Mahesh Vinayakaram in the percussions and Leela Samson
herself in Bharata Natyam will lead their teams, each style in dialogue with
the other and all coming together in a most spectacular fnale. This produc-
tion showcases India in all its brilliance, versatility, colour, rhythm and grace,
while exposing the viewer to the spread of India’s greatest arts.
charishnu
The desire to Move
bruxelles ⋅ brussel(s) / roubaix
C
h
a
r
i
s
h
n
u

©

L
e
e
L
a

s
a
m
s
o
n
creation & direction Leela Samson
www.europalia.eu 47
dance
bruxelles ⋅
brussel(s)
10 &12.10.2013 ⋅ 20:30
halles de
schaerbeek
Rue Royale Sainte-
Marie 22a Koninklijke
Sint-Mariastraat
1030 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 218 21 07
www.halles.be
18€ > 10€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Halles de Schaerbeek,
Europalia International
Meidhwani, .nc .cci.
ticnccnctnci(ccrpcn
t.nc.¦)ctcwn.ni(ccnccn
.ncrit),ct¦.tr.c.cticn
cc¦.c¦it.ccctcc¦.:r.gi
¦itc cc ¦’ctrc n.n.in :.cc
.. cn.c .rc.in cn 'ncc
Oci¦¦.nt cntrc ccrp ct
cprit, cntrc c.nc c¦.
iç.c,ccntcnpcr.incct
.rtn.rti..x,cntrc:cninin
ct n.c.¦in, ¦c c.nc.r cxprincnt ¦c cncticn cc ¦. rcnccntrc cntrc ¦’ctrc
n.n.inctcncn·ircnncncnt
Attakkalari Centre for Movement Artsct.ncccc¦cccc.ncct.nccntrc
ccrccncrcncit.c.Fcng.¦crcctcirigcp.r.,.cn.ncr.nI.¦.zn,,.ncnincnt
c.nc.rctcncrcgr.pnc,p.icnncc.nc.·cncnt
Meidhwani – een samenvoeging van de woorden mei (“lichaam” in het Tamil)
en dwhani (“echo” in het Sanskriet) – is de lichamelijke vertaling van de gevoe-
lens, de eenzaamheid en de broosheid van de mens tegenover de stadschaos
in India. De dansers zweven tussen lichaam en geest, tussen klassieke
en hedendaagse dansen en vechtsporten, tussen vrouwelijk en mannelijk,
en aldus drukken ze de gevoelens uit die worden opgewekt door de ontmoe-
ting van de mens met zijn omgeving.
Attakkalari Centre for Movement Arts is een dansschool en onderzoeks-
centrum in Bengalore geleid door Jayachandran Palazhy, een vooraan-
staand danser en choreograaf die gepassioneerd is door de beweging.
Meidhwani, a combination of the words mei (body in Tamil) and dwhani
(echo in Sanskrit), is the physical translation of emotions, loneliness and
fragility of the human being faced with India’s urban chaos. Oscillating
between body and soul, classical, contemporary dances and martial arts,
male and female, the dancers express the emotions of human encounter with
the environment.
Attakalari Centre for Movement Arts is a dance school and research centre
located in Bangalore and headed by Jayachandran Palazhy, a distinguished
dancer and choreographer, passionate about movement.

Icwcrkncpcrcntcrg.nicc.n¦cc.crcccccpcct.c¦c
Workshops zullen georganiseerd worden in het kader van deze voorstelling.
Workshops will be organised in the framework of this event.
bruxelles ⋅ brussel(s)
attakkalari centre For movement arts
Meidhwani (Echoes of the Body)
©

S
u
d
e
e
p

B
h
a
t
t
a
c
h
a
r
y
a
www.europalia.eu 48
dance
leuven
22.10.2013 ⋅ 20:00
30cc wagehuys
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
T 016 300 900
www.30CC.be
12€ > 11€
orGanisation
orGanisatie
ICCR, 30CC,
Cultuurcentrum
Leuven,
Europalia International
genk
23.10.2013 ⋅ 20:15
c-mine
cultuurcentrum
C-mine 10/2
3600 Genk
T 089 65 44 90
www.c-minecultuur
centrum.be
12€ > 9,50€
orGanisation
orGanisatie
ICCR, C-mine
cultuurcentrum Genk,
Europalia International
antwerpen
28.10.2013 ⋅ 20:30
Fakkelteater
Reynderstraat 7
2000 Antwerpen
T 070 24 60 36
12€ > 10 €
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Fakkelteater,
Europalia International
ionah trio / yentl de werdt
“Et maintenant on va où? On va ensemble”
Trci n.icicn, trci c.nc.c, cinç intr.ncnt t.c¦., g.it.rc c¦.iç.c,
.rcc,n.nicnctccrpEt maintenant on va où? On va ensemble´cccn.cr
ccnccc.cncc.¦t.rc¦¦cpc.r.¦¦cr·cr¦’cncrcit..tncntiç.cccnctrcn.t.rc,
ncrcc¦.pcncc,ct¦cpcintccccp.rtccccttcpcr:crn.ncc
Drie muzikanten, drie danseressen en vijf instrumenten: tabla, klassieke
gitaar, sarod, shamisen en het lichaam. Et maintenant on va ou? On va
ensemble; de culturele verpakking ontdoen en op zoek gaan naar de plaats
van onze ware aard, buiten het denken vormt het uitgangspunt voor deze
voorstelling.
Three musicians, three dancers and fve instruments: the tabla, the classic
guitar, the sarod, the shamisen and the body. Together they will get rid of the
cultural layers and go in search of authenticity. The public will be invited to
interact in this cross-over between dance and music.
leuven / genk / antwerpen
abhisek lahiri, sarod · partha sarathi mukherjee, tablâ · hideaki tsuji, guitar ·
yentl de Werdt, dance
©

I
o
n
a
h

t
r
I
o
L
o
s
t

A
r
t

©

Y
e
n
t
L

D
e

W
e
r
D
t
www.europalia.eu 49
dance
Kalpana Raghuramanctnccct.gr.nci..xI.,F.´.ncrc¦’initic..cn.r.t.
n.t,.ncccnp¦.,c.nc.gcI.icnnccp.r¦.c.nc,K.¦p.n.ccnp¦ctc
. :crn.ticn ..prc cc gr.nc n.itrc cn 'ncc L¦¦c c ccniccrc ccnnc
“ç.c¦ç.’.nç.icrccccpcntcntrc¦cc.¦t.rc,¦ctr.citicn,ct¦cpc.p¦c”
K.¦p.n. prcpcc ..,c.rc’n.i .nc :crnc crigin.¦c, ncnnctc ct trc ccntcnpc
r.inccc¦.c.nctr.citicnnc¦¦c.ncctr.¦cç.’ct¦ccn.r.t.n.t,.n´cntr.·.i¦
cncrcgr.pniç.c ct .xc .r ¦. c.nc ccntcnpcr.inc p.i.nt c inpir.ticn
c.n¦cc.ncincicnncc¦.iç.c
Kalpana Raghuraman is in Nederland geboren en getogen. Haar moeder
wijdde haar al op heel jonge leeftijd in de bharata natyam in. Kalpana raakte
meteen in de ban van de dans en vervolmaakte zich bij grootmeesters in
India. Ze beschouwt zichzelf als iemand die “bruggen bouwt – tussen de
culturen, de tradities, en de volkeren”. Kalpana brengt een originele, eerlijke
en heel eigentijdse vorm van de traditionele voorouderlijke dans die de
bharata natyam is. Haar choreografsche werk is toegespitst op de heden-
daagse dans maar put zijn inspiratie uit de klassieke Indiase dansen.
Kalpana Raghuraman was born and raised in The Netherlands. Her mother
taught her Bharata Natyam from an early age. Passionate about dancing,
Kalpana completed her training with great maters in India. She sees herself
as “a bridge builder bridges between cultures, traditions and people”. Kalpana
now proposes an original, genuine and very contemporary form of the tradi-
tional ancestral Bharata Natyam. Her work as a choreographer is based on
contemporary dance rooted in classical Indian dances.
kalpana raghuraman
“She Ra” Sutra dance Theater
den haag / utrecht
©

K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
concept & choreography Kalpana Raghuraman
den haag
26.10.2013 ⋅ 20:30
27.10.2013 ⋅ 16:00
In the framework
of the indian dance
festival
www.korzo.nl/en/
productions/india-
dans-festival
korzo theater
Prinsestraat 42
Den Haag (Nederland)
T +33 (0)70-363 75 40
www.korzo.nl
16€ > 7,50€
orGanisation
orGanisatie
Korzo theater
utrecht
01.11.2013 ⋅ 20:00
schouwburg
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht
(Nederland)
www.stadsschouwburg-
utrecht.nl
orGanisation
orGanisatie
Schouwburg Utrecht
In the framework of the
indian dance festival
www.korzo.nl/en/
productions/india-dans-
festival
www.europalia.eu 50
dance
valenciennes
07 & 08.11.2013 ⋅ 20:00
le phénix
Bd Henri Harpignies
F 59301 Valenciennes
(France)
T +33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr
16€ > 9€
orGanisat
ICCR, Le phénix -
scène nationale
Valenciennes,
Europalia International
den haag
02.11.2013 ⋅ 20:30
In the framework
of the indian dance
festival
www.korzo.nl/en/
productions/india-
dans-festival
korzo theater
Prinsestraat 42
Den Haag (Nederland)
T +33 (0)70-363 75 40
www.korzo.nl
16€ > 7,50€
orGanisat
ICCR, Korzo theater,
Europalia International
bruxelles ⋅
brussel(s)
11 & 12.11.2013 ⋅ 20:30
théâtre national
Bd E.Jacqmainlaan 115
1000 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 203 41 55
www.theatrenational.be
orGanisat
ICCR, Théâtre National,
Europalia International
den haag / valenciennes / bruxelles ⋅ brussel(s)
kapila venu
Kutiyattam dance
Kapila Venuintcrprctc¦ck.ti,.tt.nccp.icnp¦.,c.nc.gc´ctnc.trcc.nc
ctrit.c¦ç.ic,c.ccn.ncritctcrigin.ircc.Kcr.¦.ctctcc·cn.cxtrcncncnt
r.rcIprc¦’.·cirprcc¦.ncp.trincincc.¦t.rc¦inn.tcric¦cc¦’n.n.nitccn.oo:,
¦’'nccc.cg.¦cncntcxncrtc¦.crc.ticnc’.nrcc..c’ccc¦ccck.ti,.tt.n.:n
c’..rcr¦.pcrcnnitccccct.rtpc.r¦cgcncr.ticn:.t.rcK.pi¦.Vcn.c.t¦c
pri·i¦cgcc’,ctrciniticcp.r¦c¦cgcnc.ircgc.rc.Inn.nn.r'.cn.·.´n.k,.r
LcrcpcrtcircccK.pi¦.Vcn.ccnprcncccp.rtictr.citicnnc¦¦cn.i..i
cccxpcrincnt.ticn
Kapila Venu voert de kutiyattam vanaf jonge leeftijd uit. Dit rituele danstheater
in het Sanskriet vindt zijn oorsprong in Kerala en is uiterst zeldzaam geworden.
Nadat de Unesco de kutiyattam in 2001 tot immaterieel cultureel erfgoed van
de mensheid had uitgeroepen, drong de organisatie ook aan op de oprichting
van een netwerk van kutiyattamscholen om het voortbestaan van deze kunst
te verzekeren. Kapila Venu genoot het voorrecht om door de legendarische
goeroe Ammannur Madhava Chakyar te worden ingewijd in deze traditie.
Het repertoire van Kapila Venu omvat naast traditionele stukken ook expe-
rimenteel werk.
Kapila Venu started performing Kutiyattam at an early age. This danced ritual
theatre which is performed in Sanskrit originated in Kerala and has become
extremely rare. After declaring it Intangible Cultural Heritage of Humanity
in 2001, the UNESCO also urged that a network of Kutiyattam schools be created
to ensure the survival of this art form for future generations. Kapila Venu was
lucky to have been taught by the legendary guru Ammannur Madhava Chakyar.
Kapila Venu’s repertoire includes many traditional dances but she also performs
some more experimental elements.

Icwcrkncpcrcntcrg.nicc.n¦cc.crcccccpcct.c¦c
Workshops zullen georganiseerd worden in het kader van deze voorstelling.
Workshops will be organised in the framework of this event.
©

M
a
n
o
j

P
a
r
a
M
e
s
w
a
r
a
n
www.europalia.eu 51
dance
Visions of India ct .n ccn.ngc .c¦inc p.r ¦. c.nc ct ¦. n.iç.c cntrc
Johanne Saunier ct Ine Claes (c.nc.c) ct . n.icicn, B.C Manjunath
(¦c,c.c.rccnric.ng.n¦cp¦.prcncttc.rcc.gcncr.ticn)ct¦cccnpcitc.r
Joachim Lacrosse(´it.rc.t)Visions of Indiacc.cr..r¦.ccnp¦cncnt.ritc
cc¦.inp¦icitcnc¦cciç.cct¦.¦inpicitcc.it.r.¦¦icc.¦.ccnp¦cxitc:rcnctiç.c
c.nric.ng.nL.niicncc¦.c.ncctcctr.ncrircpn,iç.cncntctprccic
ncnt¦.n.iç.cctc’in·itcr¦cp.c¦ic.rccntir,·i·rcct·cirtc.tccç.ictcntcnc.
Visions of India is een sublieme uitwisseling door dans en muziek tussen
Johanne Saunier en Ine Claes (danseressen) en 2 muzikanten, B.C Manjunath
(de veelbelovendste mridangam-speler van zijn generatie) en componist
Joachim Lacrosse (Sitardust). Visions of India vertrekt van de complementa-
riteit van de melodieke eenvoudigheid en helderheid van de sitar en de inge-
wikkelde frenesie van de mrindangam. De opdracht van de dans is hier
lichamelijk en heel nauwkeurig de muziek weer te geven en het publiek
uit te nodigen alles wat gehoord wordt ook te voelen, te beleven en te zien.
Visions of India is a sublime exchange through dance and live music between
Johanne Saunier, Ine Claes (dancers) and 2 musicians, B.C Manjunath,
the most promising Indian mridangam player of his generation and composer
Joachim Lacrosse (Sitardust). It works on complementarity between the melodic
simplicity and clarity of the sitar and the rhythmic complexity and frenzy
of the mridangam. The dance’s mission is to transcribe physically and precisely
the music and to invite the audience to feel, to live and to see everything
that is heard.
orGanisation
orGanisatie
Centre Culturel
d’Etterbeek asbl,
SACD,
Europalia International
espace senghor
Chaussée de Wavre
366 Waversesteenweg
1040 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 230 31 40
www.senghor.be
12€ > 6€
bruxelles ⋅
brussel(s)
06 & 07.12.2013 ·
20:30
visions oF india
by JOJI INC
bruxelles ⋅ brussel(s)
concept & production JOJI INC
artists Johanne Saunier, Jim Clayburgh, B.C. Manjunath & , Ine Claes and Joachim Lacrosse
V
i
s
i
o
n
s

o
f

i
n
d
i
a

©

J
o
J
i

i
n
C
www.europalia.eu 52
dance
bruxelles ⋅
brussel(s)
13.12.2013 ⋅ 20:30
espace senghor
Chaussée de Wavre
366 Waversesteenweg
1040 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 230 31 40
www.senghor.be
14€ > 10€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Centre Culturel
d’Etterbeek asbl,
Europalia International
vidha & abhimanyu lal
Kathak dance
bruxelles ⋅ brussel(s)
Vidha et Abhimanyu Lal, n.ri ct :cnnc, cnt cc.x c.nc.r cc k.tn.k
ncnci.¦cncnt ccnn. L. pr.tiç.c cc ccttc c.nc .crcc c. Ncrc cc ¦’'ncc
ct.it.¦’crigincrccr·cc..xncnnc,ç.icnintcrprctcntp.r:cicnccrc¦crc¦c
:cnininLcnctk.tn.kctccri·cc.nct.ncritk.tn.,nitcircc.cck.ttn.k.,
cc¦.ic.cc¦¦cç.ir.ccntc.ncnitcircL.c.nc¦.icpc.ccp¦.cc.¦’inprc·i
.ticnct’.pp.ic.rccnc.·cncntccn.inctccpiccprcciç.icrccnt
¦.n.rr.ticnL¦¦crcç.icrt.¦.:cicc¦.gr.ccct.ncgr.nccn.itricpn,iç.c
cc¦.p.rtcccintcrprctc
Vidha en Abhimanyu Lal, man en vrouw, zijn twee wereldberoemde kathak-
dansers. De uitvoering van deze sacrale dans uit het noorden van India was
oorspronkelijk voorbehouden voor mannen, die nu soms ook nog de vrouwe-
lijke rollen voor hun rekening nemen. Kathak is afgeleid van het Sanskriet-
woord katha, verhaal, of van katthaka, de verhalenverteller. De dans laat weinig
ruimte voor improvisatie en berust op bewegingen van handen en voeten
die de vertelling vormgeven. Hij vereist niet alleen veel gratie maar ook een
grote fysieke beheersing van de uitvoerders.
Vidha and Abhimanyu Lal, husband and wife, are world famous kathak
dancers. The practice of this dance from the north of India was originally
reserved to men who still sometimes perform the female parts. The word kathak
comes from the Sanskrit word katha, story or from katthaka, the person who
tells a story. This dance leaves little room to improvisation and is based on hand
and foot movements which create the narration. Performers must demonstrate
both grace and great physical deftness.
©

V
I
D
H
A

L
A
L
www.europalia.eu 53
dance
orGanisation
orGanisatie
De Centrale,
IDEA Productions,
Maya Sapera
Dance Company,
Zephyrusrecords,
Danshuis De Ingang,
Europalia International
de centrale
Kraankinderstraat 2
9000 Gent
T 09 265 98 28
www.decentrale.be
15€ > 11€
gent
14.12.2013 · 19:30
´cnnc ¦’inciç.c ¦c titrc Milaap, ç.i
igni:c“rcnccntrc”cnninci,ccttcpcr:cr
n.ncc ccniç.c . ctc crccc .itc . .nc
rcnccntrc ç.i ’ct cpcrcc . ci:crcnt
ni·c..x cntrc ¦’'ncc ct ¦. Fc¦giç.c, ¦.
n.iç.c ct ¦. c.nc, ¦. tr.citicn ct ¦c
intcrprct.ticn ccntcnpcr.inc I.r.¦
¦c¦cncnt .. prccc. crc.ti:, .n ccc.
ncnt.irccrc.nt.npcrtr.itintinccc
c.nc.cMaya et Khatu.ctcrc.¦ic
Ç.c¦¦c ccn:rcnt.ticn cnt c. tr.·crcr
c.nc.c ct n.icicn .:n c’.cc.tir .
.ncrcprccnt.ticn,.ncrcc·crccntcn
pcr.in..cinc.ç.c¦¦’.cccntn’ctp.ni
.r¦.ci:crcncc,n.icicn.r¦cincc
.ntcrcnccntrccntrc¦cgcn,¦.c.nc
ct¦.n.iç.c`
Zoals de titel Milaap (Hindi voor ontmoe-
ting) het verraadt, is de podiumvoor-
stelling gecreëerd door een ontmoeting op verschillende niveaus: India en
België, muziek en dans, traditie en hedendaagse interpretaties. Parallel aan
het creatieproces werd een documentaire gemaakt met een intiem en uniek
portret van de danseressen Maya en Khatu. Welke confrontaties gaan de
danseressen en de muzikanten aan om tot een hedendaagse cross-over
voorstelling te komen waarin niet de verscheidenheid, maar wel de eindeloze
ontmoetingen tussen mens, dans en muziek centraal staan?
Like the title Milaap (’meeting’ in Hindi) suggests, this performance was created
through encounters on several levels: India and Belgium, music and dance,
tradition and contemporary interpretations. Parallel to the creative process,
a documentary has been made: an intimate and unique portrayal of the performers
Maya and Kathu. It will give an idea of the challenges these dancers and musi-
cians face to create a contemporary, crossover performance in which not diver-
sity but endless encounters of people, dance and music are the central focus.
milaap/encounters Silent conversations
in the spirit of the Kalbelia’s · dedicated to Khatu Sapera
gent
©

M
a
ï
t
é

B
a
i
l
l
i
e
u
l
concept Maya Sapera & Maïté Baillieul · dancers Maya & Khatu Sapera
musicians Mahabub Khan, Sattar Khan, Wahid Khan, Jan Marmenout, Nathan Daems,
Guinevere, Mohamed al Mokhlis
www.europalia.eu 54
dance
alsemberg
21.12.2013 ⋅ 20:15
cultuurcentrum
de meent
Gemeenveldstraat 34
1652 Alsemberg
T 02 359 16 00
www.demeent.be
20€ > 10€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
CC de Meent,
Europalia International
La troupe Panghat ct crigin.irc c’Inncc.c.c, c.n ¦c C.,.r.t, .n ct.t
c.NcrcO.ctcc¦’'nccL.rcgicncciting.cp.r.gr.ncc·.rictcccc.nc
:c¦k¦criç.c, ccnt ccrt.inc ..r.icnt ctc tr.nnic p.r Krinn. ¦.incnc
Ç.ccccitpc.rncncrcr¦cci·initc,cc¦ccrcr¦cn.ri.gcc.¦ccntcrrc
ncnt, cn.ç.c rit.c¦, :ctc c. c.nc tric.¦c ct .cccnp.gnc cc c cct.nc,
cc.n.iç.c:c¦kt,piç.cctccctr.citicnL.trc.pcI.ngn.tprccntcr.
:: cc cc c.nc, cncrcgr.pnicc p.r ´n.it.n,. I.·c, .n n.itrc cn c.nc
.crcccttr.citicnnc¦¦c
Het dansgezelschap Panghat komt uit Ahmedabad, in Gujarat, een deelstaat
in het noordwesten van India. De streek wordt gekenmerkt door een grote
verscheidenheid aan volksdansen, waarvan sommige door Krishna zelf
zouden zijn overgeleverd. Of het nu is om de goden te eren of om huwelijken
of begrafenissen te vieren, elk ritueel, elk feest of elke stammendans wordt
gekenmerkt door zijn eigen klederdracht, zijn typische volksmuziek en zijn
tradities. Panghat zal 11 dergelijke dansen opvoeren, in een choreografe
van Chaitanya Dave, een meester in de sacrale en traditionele dans.
The Panghat troupe is from Ahmedabad in Gujarat, a state in northwest India.
The region is well known for its wide variety of folk dances - some of which are
said to have been passed on by Krishna himself. Whether it is to honour the
gods, for weddings or funerals, every ritual, celebration or tribal dance has its
own costume, its typical folk music and traditions. The Panghat troupe will
present 11 of these dances, choreographed by Dave Chaitanya, a master of
sacred and traditional dances.
alsemberg
panghat perForming arts group
Gujarati dance
©

S
h
r
i

C
h
a
i
t
a
n
y
a

D
a
v
e
direction Chaitanya Dave
www.europalia.eu 55
dance
Lck.tn.k.¦ict.nc:crnccctnc.trc
c.nccrigin.ircc.Kcr.¦.L’école
du Kalamandalamct¦’.ncccp¦.
gr.nccccc¦ccc.rt.ncicncn
'ncc´c¦cn¦.tr.citicn,¦cc¦c·c,
·i·cnt cn ccnn.n..tc .·cc ¦c.r
n.itrc,.:inc’.pprcncrc,cnrci
ccncc,tc.tc¦c.cti¦itcctn..ncc
cc¦c.r.rtLc,c.cc¦’.ctc.rctcn
c:ct trc cxigc.nt pn,iç.cncnt
L’ccc¦cc.K.¦.n.nc.¦.nprccntcr.
Mahabali,.ncxtr.itc.P.n.,.n.
'nncncntpni¦ccpniç.c,n,tiç.c
ctn,pncti.nt
Kathakali is een vorm van dans-
theater afkomstig uit Kerala. De
school van Kalamandalam is een van de grootste scholen voor traditionele
podiumkunsten in India. De leerlingen wonen er traditioneel samen met
hun meesters om alle subtiliteiten en nuances van hun kunst te leren. Het
toneelspel is immers fysiek heel erg belastend voor de acteurs. De School
van Kalamandalam brengt Mahabali, een uittreksel uit de Ramayana. Een
flosofsch, mystiek en hypnotiserend moment.
Kathakali is a form of dance-drama that originated in Kerala. Kalamandalam
School is one of the largest ancient art schools in India. According to tradition,
students live in the community with their masters in order to learn, in residence,
all the subtleties and nuances of their art. The acting technique is indeed
physically very demanding. The Kalamandalam School will perform Mahabali,
an excerpt from the Ramayana. A philosophical, mystical and mesmerising
moment.
bruxelles ⋅
brussel(s)
12.01.2014 · 19:00
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
22€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Bozar Theatre,
Europalia International
bruxelles ⋅ brussel(s)
kerala kalamandalam
“Mahabali” Kathakali dance
©
K
a
l
a
m
a
n
d
a
l
a
m

P
r
a
s
a
d

s
o
m
a
s
e
K
h
a
r
a
n
www.europalia.eu 56
dance
bruxelles ⋅ brussel(s) / valenciennes
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Comité Culturel asbl,
Europalia International
théâtre
wolubilis
Cours P.H. Spaak 1
1200 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 761 60 30
www.wolubilis.be
27€ > 17€
bruxelles ⋅
brussel(s)
24 & 25.01.2014 ⋅ 20:30
alarmel valli
Bharata natyam dance
Fcrnccp.r¦cp¦.gr.ncn.itrccc¦.c.nccn.r.t.n.t,.n,Alarmel Valli
.cc·c¦cppccnprcprct,¦ccncrcgr.pniç.ccnct.ci.nt¦cc.nc.ncctr.¦c
incicnncFicnç.’inpircp.r¦cc¦.iç.c,cntr.·.i¦rctctrcccntcnpcr.in
ct I¦.rnc¦ V.¦¦i pc.t ’cnp.rcr cc tc.tc ¦c .cti¦itc cc cncticn pc.r ¦c
rctr.ncrircc.n¦cnc.·cncnt.·cc¦cc,n.nincç.i¦.c.r.ctcric´.rcnccntrc
.·cc ¦c gc.rc. Kc¦.cn.r.n 'cn.p.tr. ct P.n.ni P.n,.n cn. ¦.i pcrnct
c’cnricnircn.ni·crp.r¦.c.nccciiLnp.r.¦¦c¦c..c.rricrc.rtitiç.c,
I¦.rnc¦ V.¦¦i cncignc ¦. c.nc ct ccnnc cc ccn:crcncc ct cc ¦cct.rc ç.i
ccntric.cnt.prcnc.·cir¦ccn.r.t.n.t,.n.tr.·cr¦cncncc
Alarmel Valli werd opgeleid door de grootste meesters van de bharata natyam
en ontwikkelde haar eigen choreografsche stijl na de studie van oude Indiase
dansvormen. Hoewel ze door de klassieke dans geïnspireerd is blijft haar werk
zeer hedendaags en kan ze er prat op gaan alle subtiliteiten van de emoties
met het nodige dynamisme te herschrijven in een beweging.
Met de grootmeesters Kelucharan Mohapatra en Ramani Ranjan Jena heeft
haar danswereld verrijkt met odissidans. Naast haar artistieke carrière
onderwijst Alarmel Valli ook bharata natyam en neemt ze vaak het woord
in conferenties en lezingen die bharata natyam promoten over de hele wereld.
Trained with the greatest Bharata Natyam gurus, Alarmel Valli has devel-
oped her own choreographic style by studying the ancient Indian dances.
Inspired by the classic Indian dance, her work is nevertheless very contempo-
rary. She transposes all the subtleties of emotions in her typical dynamic
movements. Meeting the gurus Keluchuran Mohatrapa and Ramani Ranjan
has allowed her to enrich her dance universe with Odissi dance. Alarmel Valli
also teaches dance and is a speaker in many conferences and lectures which
promote Bharata Natyam throughout the world.
le phénix
Bd Henri Harpignies
F 59301 Valenciennes
(France)
T +33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr
16€ > 9€
valenciennes
28.01.2014 ⋅ 20:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Le phénix -
scène nationale
Valenciennes,
Europalia International
©

A
l
A
r
m
e
l

V
A
l
l
i
www.europalia.eu 57
dance
Revanta Sarabhaictc.nc.r,cncrcgr.pnc,ccnccptc.rn.¦tincci.ctrc.¦i.tc.r
inccpcnc.nt'¦c:cct.ccnprcnicrc¦cccc.ncincicnncc¦.iç.c.8.n
ctc¦.nccc.ncprcnicrccncrcgr.pnic.:.n´iPc·.nt..ccrtcccnc
:cicc.nci¦¦c.rcncigncncntcc¦’cn:.ncc,i¦..rtc.t.c.¦ti·crcnt.¦cnt
ct’ct:crnc.p¦.ic.rc.nctr.citicnnc¦¦c,c¦.iç.c,ccntcnpcr.incct
..x .rt n.rti..x .ncctr..x incicn '¦ intcgrc ..,c.rc’n.i tc.tc cc cici
p¦incc.n¦cpcct.c¦cç.’i¦prccntccnIic,cnL.rcpcct..xLt.t'ni
Revanta Sarabhai is danser, choreograaf, multimediakunstenaar en onafan-
kelijk regisseur. Hij voerde zijn eerste klassieke Indiase solodans uit op acht-
jarige leeftijd en schreef zijn eerste choreografeën toen hij veertien was.
Hoewel Revanta Sarabai al vanaf jonge leeftijd een uitstekende opleiding
genoot, is hij er toch in geslaagd zijn eigen talent te ontwikkelen en schoolde
hij zich in verschillende traditionele, klassieke en hedendaagse dansen en
in de voorouderlijke Indiase vechtsporten. Nu brengt hij al deze disciplines
samen in voorstellingen die hij opvoert in Azië, Europa en de Verenigde Staten.
Revanta Sarabhai is a dancer, choreographer, multimedia designer and inde-
pendent flmmaker. He performed his frst classical Indian dance solo aged 8
and, by the age of 14, he was designing his frst choreographies. Revanta may
have received the best training from childhood but he has been able to develop
his talent and has gone on to learn several traditional dances, classical and
contemporary dancing, as well as Indian ancestral martial arts. He now
includes all these disciplines in his performances which have taken him to Asia,
Europe and the United States.
bruxelles ⋅ brussel(s) / den haag
revanta sarabhai
“LdR” & “home stories”
bruxelles ⋅
brussel(s)
24 & 25.01.2014 ⋅ 20:30
halles de
schaerbeek
Rue Royale Sainte-
Marie 22a Koninklijke
Sint-Mariastraat
1030 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 218 21 07
www.halles.be
18€ > 10€
orGanisation
orGanisatie
Halles de Schaerbeek,
Europalia International
den haag
31.10.2013 >
01.11.2013 ⋅ 20:30
In the framework
of the indian dance
festival
www.korzo.nl/en/
productions/india-
dans-festival
korzo theater
Prinsestraat 42
Den Haag (Nederland)
T +33 (0)70-363 75 40
www.korzo.nl
16€ > 7,50€
orGanisation
orGanisatie
Korzo theater
©

R
o
b
e
R
t

b
e
n
s
c
h
o
p
www.europalia.eu 58
dance
bruxelles ⋅
brussel(s)
25.01.2014 · 15:00
la tentation
Rue de
Laekensestraat 28
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 223 22 75
www.mayasapera
dancecompany.com
orGanisation
orGanisatie
La Tentation,
Maya Sapera Dance
Company
Bollywood´’ct.iniç.’cnncnnc¦’inc.tricc.cincn.incicnnccn¦.ng.c
ninci 'n :¦n Fc¦¦,wccc rcgcrgc cc n.iç.c ct cc c.nc, ccnt ¦c t,¦c cicn
p.rtic.¦icr . ¦c ncritc cc rcncrc ,c,c.x ct c’ctrc .cccic¦c .. gr.nc p.c¦ic
´c c.nc pc.·cnt ctrc inpircc c. t,¦c c¦.iç.c incicn n.i ..i .·cir
cc criginc p¦. pcp.¦.irc, c.:c,… Ii:crcnt grc.pc cc¦gc cc c.nc
Fc¦¦,wccccrcnticirc.nipc.r.ncrcprccnt.ticn·.ricc
Bollywood. Zo wordt de Indiase Hindi-talige flmindustrie genoemd. Een
Bollywoodflm is doordrongen van dans en muziek, Bollywooddans maakt
blij en is toegankelijk voor het grote publiek. Dit dansgenre kan klassiek
Indiaas geïnspireerd zijn, maar ook volks, suf… Verschillende Belgische
Bollywoodgroepen worden hier herenigd voor een gevarieerd optreden.
Bollywood. That is what the Indian, Hindi-language flm industry is called.
A Bollywood flm is flled with music and dance. Bollywood dance is joyful and
accessible to the general public. The dance genre can be inspired by classical
Indian dance styles as well as folk dances, suf, etc. Several Belgian Bollywood
groups will be brought together for a varied performance.
bruxelles ⋅ brussel(s)
belgium meets bollywood
©

M
a
ï
t
é

B
a
i
l
l
i
e
u
l
59
LcY.kn.g.n.ct.nc:crnccctnc.trctr.citicnnc¦c.K.rn.t.k.,.nct.tc.´.c
cc¦’'ncc'¦ctgcncr.¦cncntccntit.cc’.nn.rr.tc.rcn.nt.nt,ccn.icicn
ct c’.ctc.r ç.i c.ncnt ..t.nt ç.’i¦ nincnt ¦c cr.nc ct c.nc cc cic.x
nincc.Le théâtre de marionnettes Yakshaganact¦’.nccc·.ri.ntccc
cctnc.trcpcp.¦.ircI.n¦crcpccttrictccccccrcgi.nt¦cY.kn.g.n.
“n.n.in”,¦cn.ricnncttc.:¦cntp.rtic.¦icrcncntncci¦c,¦c.rccncntn.ç.i¦
¦ccctp.rccc’ctc:ccn.tc,.ntc,ccci,c.xctcccc.·rccnc:c.r.ctcritiç.c
Fn.k.rKcgg.K.n.tnct¦’ncriticrcc¦.:.ni¦¦cK.n.tn,ç.iccp.i¦cXV''
c

icc¦ctr.nnct¦.tr.citicnccn.ricnncttcY.k.n.g.n.ctctccnniç.c
Yakshagana is een vorm van traditioneel theater uit Karnataka, een deelstaat
in het zuiden van India. Het omvat doorgaans een zingende verteller, muzi-
kanten en acteurs die zowel dansen als de drama’s van de Hindoegoden
uitbeelden. Het Yakshagana-marionettentheater is een van de varianten
van dit populaire theater. De bijzonder beweeglijke draadmarionetten passen
de codes van de “menselijke” Yakshagana strikt toe: ze zijn zwaar geschminkt
en dragen weelderige stofen, juwelen en typische hoofddeksels.
Bhaskar Kogga Kamath is de erfgenaam van de familie Kamath die al sinds
de 17
e
eeuw de traditie van de Yaksahagana-marionetten en haar technieken
bestendigt.
Yakshagana is a traditional theatre form of Karnataka, a southern Indian
state. It tells the story of Hindu gods and goddesses through dance, mime,
poetry, dialogue, with unique costumes, make-up and stage techniques. The
yakshagana puppet theatre is one of the variations of this celebrated theatre.
In strict compliance with the codes governing the “human” Yakshagana, the
string marionettes are particularly mobile, heavily made-up and adorned
with shimmering fabrics, jewellery and characteristic headwear.
Bhaskar Kogga Kamath is heir to the Kamath family, who have been keeping
the Yakshagana puppetry tradition and techniques alive and fourishing
since the 17th century.
bruxelles ⋅ brussel(s)
uppinnakudru yakshagana gombeyata
“Lanka dahan” - yakshagana puppet
theatre
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Théâtre National,
Europalia International
À partir de 6 ans
Vanaf 6 jaar
from age 6
théâtre national
Boulevard
E.Jacqmainlaan 115
1000 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 203 41 55
www.theatrenational.be
22€ > 10€
bruxelles ⋅
brussel(s)
07 & 08.11.2013 ⋅ 20:30
09.11.2013 ⋅ 15:00
direction Bhaskar Kogga Kamath
www.europalia.eu
©

B
H
A
S
K
A
R

K
O
G
G
A

K
A
M
A
T
H
www.europalia.eu 60
theatre
Lc tnc.trc Pc,.¦ c. Icr.cnct prccntc .nc :.rcc zcc¦cgiç.c ct n.ic.¦c,
Le petit éléphant curieux cc P.c,.rc Kip¦ing .r ¦. n.iç.c c. ´.rn.·.¦
ccInin..xcc´.ni¦¦c´.int´.cn
I.r.¦¦c¦cncnt..xpcct.c¦c,¦c'.cc'ntcrn.ticn.¦cc¦.'.ricnncttcexpo-
sera sa collection d’une trentaine de marionnettes indiennes L’cxpciticn
cr.c.·crtc¦crccrcprccnt.ticn
Het Théâtre Royal du Peruchet stelt een zoölogische en muzikale vertelling
voor, Le petit éléphant curieux van Rudyard Kipling op de muziek van
Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saens.
Samen met deze voorstelling stelt het Internationaal Marionnettenmuseum
ook zijn verzameling van een dertigtal Indiase marionetten voor.
De tentoonstelling is toegankelijk tijdens de voorstellingen.
The Theâtre Royal du Peruchet presents a zoological and musical farce:
The Curious Little Elephant by Rudyard Kipling, set to the music of
The Carnival of the Animals by Camille Saint-Saens.
Alongside the marionette shows, the International Marionette Museum
will put its collection of 30 Indian puppets on display. The exhibition will
be open during performances.
bruxelles ⋅ brussel(s)
petit éléphant curieux
Rudyard Kipling
©

J
a
g
e
n
e
a
u

D
i
m
i
t
r
i
bruxelles ⋅
brussel(s)
26.10 > 17.11.2013 ⋅
15:00
orGanisation
orGanisatie
Théâtre royal
du Peruchet
théâtre royal
du peruchet
Avenue de la Fôret 50
Woudlaan
1050 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 673 87 30
www.theatre
peruchet.be
9€
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
www.europalia.eu 60
www.europalia.eu 61
Goutte d’eau ct nc cc ¦’cn·ic cc crccr
.npcct.c¦c.r¦ctncnccc¦’c..,c.rcc
cc ·ic ct cc :.irc ¦. ¦cct.rc c’.n ccntc
incicnIcccnp.gnccccn.ricnncttc,
c’cc,ctn.nip.¦cctc’intr.ncntcc
n.iç.c,¦.ccnccicnncccntc.cAnne
Van Rymenamcnncnccnp.c¦icc.n
.n p.rcc.r initi.tiç.c .n ,c.nc incicn
ccit, pc.r .iccr cn ·ici¦ cnc¦c n.¦.cc,
p.rtir cn ç.ctc c’c.. pc.r ¦c ..·cr 'n
·c,.gcç.ipcrnctcc.citcr¦crcpcct
cc¦’c..ct¦.priccnccnptcccccc.pit.¦
prccic.x..prcccp¦.,c.nc
Goutte d’Eau is ontstaan uit de drang om een productie te maken over het
thema water, bron van alle leven, en een Indiaas verhaal te vertellen. Samen
met marionetten, gemanipuleerde objecten en muziekinstrumenten neemt
actrice-vertelster Anne Van Rymenam het publiek mee op een initiatie-
parcours: een jonge Indiër moet op zoek gaan naar water om zijn oude, zieke
oom te helpen. Het is een reis die kinderen ertoe aanzet respect te hebben
voor het water en hen bewustmaakt van dit onschatbare kapitaal.
drop of water was born out of the desire to create a show on the theme of water,
the source of life, while telling an Indian story. With the help of puppets, manipulated
objects and musical instruments, the actress-storyteller Anne Van Rymenam takes
her audience on an initiation journey: a young Indian boy goes to search for water
to help save his sick uncle. This journey aims to create a new respect for water and
to raise awareness concerning this precious resource among the young generation.
sprimont / Flobecq / Frasnes-lez-buissenal / incourt /
bruxelles ⋅ brussel(s)
théâtre zanni
“La goutte d’eau”
©

t
h
é
a
t
r
e

Z
a
n
n
i
theatre
sprimont
23.10.2013 ⋅
14:30 & 16:00
bibliothèque
communale
“aux mille Feuilles”
Rue du Centre, 31
4140 Sprimont
T 04 382 16 62
www.bibliothequede
sprimont.be
5€ > 3€
orGanisation
orGanisatie
Bibliothèque com.
“Aux Mille Feuilles”,
Foyer culturel
de Sprimont,
Bibliothèque de
Comblain-au-Pont et
bibliothèque d’Aywaille
Frasnes-lez-
buissenal
25.10.2013
centre culturel
du pays des
collines
Grand-Place 8
7911 Frasnes-lez-
Buissenal
www.culture
collines.com
orGanisation
orGanisatie
Le Centre culturel
du Pays des Collines
bruxelles ⋅
brussel(s)
14.12.2013 ⋅ 14:30
bibliothèque de
l’espace maurice
carême
Rue du Chapelain, 1-7
1070 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 526 83 30
www.emca.be
orGanisation
orGanisatie
Bibliothèque de l’Espace
Maurice Carême,
Service jeunesse
d’Anderlecht ⋅ Dienst
jeugd Anderlecht
incourt
09.11.2013 ⋅ 16:00
bibliothèque
jeunesse
d’incourt
Chemin de
la Carrière aux
Pavés, 16A
1315 Incourt
T 010 81 99 57
www.culture
jodoigne.be
orGanisation
orGanisatie
Réseau des
bibliothèques
Jodoigne-Incourt
Flobecq
24.10.2013
centre culturel
du pays des
collines
Place André Nouille 11
7880 Flobecq
www.culture
collines.com
orGanisation
orGanisatie
Le Centre culturel
du Pays des Collines
En collaboration avec
In samenwerking met
In collaboration with
Europalia International
©

P
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s

-

w
w
w
.
P
a
r
c
h
e
M
i
n
s
d
a
i
l
l
e
u
r
s
.
c
o
M
www.europalia.eu 62

music
Gundecha brothers 64
shujaat Khan & ensemble 65
adiVasi sidi dhamal
Goma party 66
susheela raman
& dj set by dr das 67
sudha raGhunathan
& ensemble 68
dr. l. subramaniam &
KaVita Krishnamurti 69
pandit shubhendra rao
& sasKia rao-de haas 70
abhay sopori & ensemble 71
madlib aKa beat
Konducta in india 72
meeta pandit 73
remember shaKti 74
ashWini bhide 75
dj andy Votel 76
chassol 77
charanjit sinGh 78
dj dom thomas 79
dj edo bouman 80
Vidya shah 81
amjad ali Khan 82
dr. n. rajam 83
sandeep das 84-85
madhup mudGal 86-87
aruna sairam Vs
ensemble Gilles binchois 88
bombay jayashri
ramnath 88
triloK Gurtu Vs tuur
floriZoone, michel massot
& marine horbacZeWsKi 89
chitraVina raViKiran &
roland Van campenhout 90
prasanna & mannGold
de cobre 91
brussels philharmonic 92
Vijay iyer trio 92
hars Wardhan 93
quatuor tana 93
autres concerts ·
andere concerten ·
other concerts 94
www.europalia.eu 63
www.europalia.eu 64
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
La Maison des
Cultures / het
Huis van Culturen,
Europalia International
maison des
cultures et de la
cohésion sociale
huis van culturen
en sociale
samenhang
Chaussée de
Merchtemse-
steenweg 67
1080 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 415 86 03
www.lamaison1080
hethuis.be
10€ > 4€
bruxelles ⋅
brussel(s)
05.10.2013 · 20:00
bruxelles ⋅ brussel(s)
gundecha brothers
Umakant et Ramakant Gundecha, p¦. ccnn. c. ¦c ncn cc Gundecha
Brothers, :cnt p.rtic cc nci¦¦c.r intcrprctc cc cnr.p.c (pccic cn.ntcc
tr.citicnnc¦¦ccc¦’'nccc.Ncrc)¦cp¦.c¦.iç.ccct,¦ccccn.ntincicn
Iprc .nc :crn.ticn c¦.iç.c .¦¦i.nt n.iç.c ct .ni·critc, ¦c C.ncccn.
Frctncr c cnt pcci.¦ic cn cnr.p.c ..prc cc n.itrc 't.c Zi.
F.ric.ccinI.g.rct't.cZi.'cni.ccin
Umakant en Ramakant Gundecha, beter bekend als de Gundecha Brothers,
behoren tot de beste vertolkers van de dhrupad (gezongen, traditionele
poëzie van Noord-India) - de meest klassieke van de Indiase zangstijlen.
De Gundecha Brothers volgden een klassieke opleiding muziek en legden
zich daarna toe op de dhrupad bij de meesters Ustad Zia Fariduddin Dagar
en Ustad Zia Mohiuddin.
Umakant and Ramakant Gundecha, better known as the Gundecha Brothers,
are among the best performers of dhrupad (traditional sung poetry of northern
India) the oldest vocal genre in the Hindustani classical music tradition.
After a classic education combining music with economics and commerce
respectively, the Gundecha Brothers trained in dhrupad under the masters
Ustad Zia Fariduddin Dagar and Ustad Zia Mohiuddin Dagar.
©

G
u
n
d
e
c
h
a

B
r
o
t
h
e
r
s

www.europalia.eu 65
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Cultuurcentrum
Hasselt,
Europalia International
cultuurcentrum
hasselt
Kunstlaan 5
3500 Hasselt
T 011 22 99 31
www.ccha.be
16€ > 14,5€
hasselt
16.10.2013 · 20:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Kunst in Pepingen,
Europalia International
kerk van beert
Johan Demaeghtstraat
1670 Pepingen
T 02 356 08 45
www.kunstinpepingen.be
15€ > 12€
pepingen
17.10.2013 · 20:00
hasselt / pepingen
shujaat khan, sitar & ensemble
Shujaat Khanccnncnç..,c.crc.it.r.¦’.gccctrci.nct.cprcc.irc
cnp.c¦icccix.n´cnt,¦cct¦cg.,.ki.ng,ç.icncrcnc.initcr¦ccn.nt
n.n.in, ç.c ´n.,..t Kn.n pr.tiç.c p.r .i¦¦c.r cg.¦cncnt '¦ :.t ncninc
..x Cr.nn, Iw.rc cn c.tcgcric n.iç.c c. ncncc, pc.r ¦’.¦c.n Cn.z.¦
ç.i r.cnc¦c ¦c it.r cc ´n.,..t Kn.n ct ¦c k.n.ncnc c. n.icicn ir.nicn
K.,n.nK.¦ncr
Shujaat Khan begon sitar te spelen toen hij drie was en treedt sinds zijn zesde
op voor publiek. Hij past de gayaki ang-zangstijl toe en bootst zo de mense-
lijke zang na. Hij zingt echter ook zelf.
Hij kreeg een nominatie voor de Grammy Awards in de categorie Wereldmuziek
voor het album Ghazal, waarop de sitar van Shujaat Khan en de kamânche
van de Iraanse muzikant Kayhan Kalhor samen te horen zijn.
Shujaat husain Khan began playing the sitar at the age of three and has
played in public since the age of six. His style is gayaki ang, which seeks
to imitate the human voice. He has been nominated for the Grammy Awards
in the World Music category for the album Ghazal, which brings together
the sitar of Shujaat Husain Khan and the kamânche of the Iranian musician
Kayhan Kalhor.
©

S
h
u
j
a
a
t

K
h
a
n
www.europalia.eu 66
music
orGanisat
ICCR, Fédération des
Jeunesses Musicales
Wallonie-Bruxelles,
Europalia International
tournée dans
différentes villes
et écoles / tournee
in verschillende
steden en scholen
/ tour in different
cities and schools
www.jeunesses
musicales.be
bruxelles ⋅
brussel(s) /
wallonie
14.10 > 26.10.2013
orGanisat
ICCR, Foyer culturel
de Sprimont,
Europalia International
Foyer culturel
Rue du Centre 80
4140 Sprimont
T 04 382 29 67
12€ > 8€
sprimont
19.10.2013 · 20:15
orGanisat
ICCR, lille3000,
Europalia International
gare saint sauveur
Bd J.-Baptiste Lebas
F 59000 Lille (France)
T +33 (0)3 28 52 30 00
www.lille3000.eu
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
lille
27.10.2013 · 15:00 > 19:00
bruxelles ⋅ brussel(s) / wallonie / sprimont / lille
adivasi sidi dhamal goma party
Hcriticrc’.nctric.c.:cncirccrigi
n.irc c’I:riç.c cc ¦’Lt, ¦c Sidi Goma
cnt.rri·ccn'ncc..X'''
c
icc¦cctcnt
.,prccr·cr¦c.rc.ncctn.iç.c
·cn.cc’I:riç.cI.cc.rcc¦c.rrit.c¦
p.i.ntctr,tnnc,¦cc.nc.rcntrcnt
cntr.nc
L’cncrgicct¦.,ciccx.ccr.ntccc´ici
Ccn.ctccnt.gic.c,¦c.rrit.c¦n,pnc
ti.ntct¦c.rtr.citicn,.¦.crcicccc
¦’'nccctcc¦’I:riç.c,:.cin.ntc
De Sidi Goma zijn nakomelingen van
zwarte soef’s uit het oosten van Afrika,
die zich in de 13
e
eeuw in India vestigden,
maar die hun Afrikaanse dans en muziek
niet verloren lieten gaan. De dansers
voeren krachtige, ritmische rituelen
uit waarbij ze in trance raken.
De uitbundige energie en vreugde van
de Sidi Goma werken aanstekelijk, hun rituelen hypnotiseren en hun Indiaas-
Afrikaanse tradities zijn fascinerend.
Descendants of a black Suf tribe originating from East Africa, the Sidi Goma
frst arrived in India in the 13
th
century and were able to preserve their African
dance and music tradition. During their powerful rhythmic rituals, the dancers
enter into a trance.
The energy and exuberance of the Sidi Goma is contagious, their rituals hypnotic,
and their traditions – at the crossroads of India and Africa – fascinating.
direction Hanif Bhai
©

S
h
r
i

h
a
n
i
f

B
h
a
i
www.europalia.eu 67
music
orGanisation
orGanisatie
Le phénix
scène nationale
Valenciennes
le phénix
Bd Harpignies
F 59301 Valenciennes
(France)
T +33 (0)3 27 32 32 32
www.lephenix.fr
22€ > 13€
valenciennes
17.10.2013 · 20:00
valenciennes
susheela raman & dj set by dr das
Frit.nniç.cc’crigincincicnnc,Susheela Ramanp.ccncn:.ncccnIng¦ctcrrc
p.icnI.tr.¦ic,ccrcccp.r¦ctr.citicnctcn.ntc.rn.tiç.cc.T.ni¦N.c.
ccntcp.rcntcntcrigin.irc
Dr Das ct c.itc, prcc.ctc.r ct I '¦ ct ¦’.n cc ncncrc :cnc.tc.r ct
¦cc.itcc’crigincc’Ii.nI.cFc.nc.ticn
Als Britse van Indiase afomst bracht Susheela Raman haar jeugd door
in Engeland en dan in Australië, opgevoed tussen de tradities en Karnatische
gezangen uit Tamil Nadu waarvan haar ouders afomstig waren.
Dr. Das is bassist, producer en DJ. Hij is een van de stichtende leden en
de oorspronkelijke bassist van Asian Dub Foundation.
The British Indian artist, Susheela Raman spent her childhood in England
and then moved to Australia. Her parents are from Tamil Nadu and she grew
up surrounded by Carnatic traditions and songs.
dr das is a bassist, producer and DJ and is one of the founding members
and original bassist of the Asian Dub Foundation.
susheela raman, vocal · sam mills, guitar · aref durvesh, tabla ·
pirashanna tevarajah, mridangam · dj das
©

A
n
d
r
e
w

C
A
t
l
i
n
©

A
n
i
r
u
d
d
h
A

d
A
s
www.europalia.eu 68
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Flagey,
Europalia International
Flagey, studio 1
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 641 10 20
www.flagey.be
10€ > 7,50€
bruxelles ⋅
brussel(s)
25.10.2013 · 12:30
orGanisation
orGanisatie
ICCR, lille3000,
Europalia International
gare saint
sauveur
Bd J.-Baptiste Lebas
F 59000 Lille (France)
T +33 (0)3 28 52 30 00
www.lille3000.eu
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
lille
26.10.2013 · 20:30
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Voix de Femmes asbl,
Europalia International
caserne Fonck
Rue Ransonnet 2
4020 Liège
www.voixdefemmes.org
5€
liège
27.10.2013
bruxelles ⋅ brussel(s) / lille / liège
sudha raghunathan & ensemble
Sudha Raghunathanct.nccn.ntc.c
ccn.iç.cc.rn.tiç.c,¦.n.iç.cc¦.
iç.ctr.citicnnc¦¦ccc¦’'nccc.´.c
Pcccnn.cccnnc.ncrc:crcnccc.n
.cicip¦inc,c¦¦cct¦’.nccc.rtitc
¦cp¦.pcp.¦.irccc¦.tc¦c·iicnct
¦.r.cicincicnnc´.cn.P.gn.n.tn.n
ct.ncrc·c¦.ticn.cccc.·rircnOcci
ccnt ´c ccnccrt cnt .n cntrc¦.c
cc.pcrcc·.ri.ticn·cc.¦c,c¦c
cnc.·.ntcttincrccxccpticnnc¦
Sudha Raghunathan zingt Karna-
tische muziek, de klassieke, traditi-
onele muziek van Zuid-India. Ze is
een voorbeeld in haar discipline en
is een van de populairste artiesten op
de Indiase televisie en radio. Sudha
Ragunathan is een revelatie voor het Westen. Haar concerten vermengen
fantastische stemvariaties met ontroerende solo’s en uitzonderlijke timbres.
Sudha Raghunathan is a Carnatic singer, the traditional classical music of
southern India. Recognised as a leader in her discipline, she is one of the most
popular artists on Indian television and radio today. Sudha Ragunathan is
a revelation waiting to be discovered by the West. Her concerts are interlaced
with superb vocal variations, poignant solos and exceptional tones.
S
u
d
h
a

R
a
g
h
u
n
a
t
h
a
n
©
S
h
R
i

S

S
R
i
n
i
v
a
S
a
n
www.europalia.eu 69
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Stichting Dans
en Muziekcentrum
Den Haag,
Europalia International
dr anton
philipszaal
Spuiplein 150
NL 2511 DG Den
Haag (Nederland)
T +31 (0)70 88 00 333
www.ldt.nl
34€ > 21€
den haag
25.10.2013 · 20:15
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Flagey,
Europalia International
dans le cadre de /
in het kader van /
in the framework of
flageywood → p. 108
Flagey, studio 4
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 641 10 20
www.flagey.be
25€ > 13€
bruxelles ⋅
brussel(s)
26.10.2013 · 20:15
den haag / bruxelles ⋅ brussel(s)
dr. l. subramaniam; kavita
krishnamurti subramaniam & ensemble
Dr. Lakshminarayana Subramaniamctccnpcitc.r,cnc:c’crcnctrcct·ic¦c
nitc .cccnp¦i Fcrnc . ¦. n.iç.c c¦.iç.c t.nt c.rn.tiç.c ç.’ccciccnt.¦c,
i¦ctccnn.pc.rcintcrprct.ticnctccnpciticn·irt.cccn,.zz:.icn
´cn cpc.c, Kavita Krishnamurti, ct .nc cc¦ccrc cn.ntc.c p¦.,c.ck cc
Fc¦¦,wccc L. rc.nicn cc cc cri¦¦.nt c.c cc n.icicn prcnct .n ncncnt
.niç.ccc,.zz,n.iç.cc¦.iç.cc’Occiccntctc’OricntctFc¦¦,wccc
Dr. Lakshminarayana Subramaniam is componist, dirigent en een volleerde
violist. Hij volgde een opleiding Karnatische en Westerse klassieke muziek
en zijn virtuoze vertolkingen en composities in jazz-fusion zijn befaamd.
Zijn echtgenote, Kavita Krishnamurti, is een beroemde playbackzangeres
van Bollywood. Dit briljante muzikale duo op één podium neemt u mee
naar een uniek moment van jazz, klassieke Westerse en Oosterse muziek
en Bollywood.
dr. Lakshminarayana Subramaniam is a composer, conductor and accom-
plished violinist. Trained in Western and Carnatic classical music, he is known
for his virtuoso jazz-fusion performances and compositions. His wife, Kavita
Krishnamurti, is a famous Bollywood playback singer. The meeting of this
brilliant duo of musicians promises to be a unique fusion of jazz, Eastern and
Western classical music and Bollywood.
©

L

S
u
b
r
a
m
a
n
i
a
m

a
n
d

a
m
b
i

www.europalia.eu 70
music
pandit shubhendra rao, sitar · saskia rao-de haas, cello ·
biplab bhattacharya, tabla
dinant
26.11.2013 · 20:00
centre culturel
régional
Rue Grande 37
5500 Dinant
T 082 21 39 39
www.dinant.be
(culture)
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Centre Culturel
Régional de Dinant,
Europalia International
dinant
pandit shubhendra rao &
saskia rao-de haas
Pandit Shubhendra Raoctccnpci
tc.rctintcrprctcc¦cccit.r'¦crcc
cc ci.¦cg.c cntrc ¦c c.¦t.rc ct
cn·c`tc ¦c p.c¦ic .·cc cc ccnccrt
cctincncnp.“.titi¦¦cr¦ccn,n.i
..iir¦’.nc”(TncHinc.,NcwIc¦ni,
:c·ricr.ooo)'¦:.t¦cprctcgcccP.·i
´n.nk.rct’ctct.c¦icnn.itrcc.it.r
n.i..icnn.icicnpcnc.r,cncr
cn.nt ccntin.c¦¦cncnt . rcpc.cr
¦c ¦initc ccn·cnticnnc¦¦c cc cn
intr.ncnt
Pandit Shubhendra Rao is componist
en speelt solo op de sitar. Hij wakkert
dialogen tussen culturen aan en beto-
vert het publiek met concerten die
niet “de zinnen prikkelen, maar de
ziel raken” (The Hindu, New Delhi,
4 februari 2000). Hij was de beschermeling van Ravi Shankar en werd zeer
bedreven op de sitar. Hij is echter ook een muzikant-denker die voortdurend
de conventionele grenzen van zijn instrument wil verleggen.
Pandit Shubhendra Rao is a composer and solo player of the sitar. He builds
dialogue between cultures and captivates audiences with concerts destined
not to “titillate the senses, but to capture the soul” (The Hindu, New Delhi,
4 February 2000). A protégé of Ravi Shankar, Rao has established himself
not only as a master of the sitar but also as a musician-thinker, continuously
seeking to push the conventional boundaries of his instrument.
©

J
o
g
e
s
h
.
s
www.europalia.eu 71
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
MIM,
Europalia International
mim
Montagne de la Cour
/ Hofberg 2
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 545 01 30
www.mim.be
9€ > 7€
bruxelles ⋅
brussel(s)
31.10.2013 · 20:00
bruxelles ⋅ brussel(s)
abhay sopori, santoor & ensemble
Abhay Sopori.¦c.ntc.rc.n¦c.ng:¦,pctit:¦ctcicip¦ccccc.xn.itrc
cc.ntc.r,i¦:.tc¦c·cc.n.ncn·ircnncncntn.ic.¦ctpirit.c¦'¦.ccnp¦ctc
.:crn.ticnp.r¦’ct.cccc¦.n.iç.cc¦.iç.cccciccnt.¦cIcn.,´cpcrict
ccnn.pc.r¦.c¦.rtcccnctcç.’i¦prcc.it,pc.rccncn.incncntnc¦ccic.x
ctcr,tnncc.tcn.
Abhay Sopori is als het ware met een santoor in de hand geboren: zowel zijn
vader als zijn grootvader zijn ook santoorspelers en waren ook zijn goeroes.
Verder heeft hij een opleiding Westerse klassieke muziek gevolgd. Abhay
Sopori staat bekend om de buitengewone maturiteit van zijn spel dat geken-
merkt is door heldere noten, melodieuze samenhang en gestage ritmes.
Abhay Sopori has the santoor in his blood: son, grandson and disciple of two
santoor masters, he was brought up in a musical and spiritual environment
that stimulated his art. Sopori added to his training by studying Western clas-
sical music. He is known for the clarity of the notes he produces, for his melodic
sequences, and sustained rhythms.
©

A
b
h
A
y

R
u
s
t
u
m

s
o
p
o
R
i
www.europalia.eu 72
music
orGanisation
orGanisatie
VK* Concerts,
Europalia International
vk* /de
vaartkapoen
Rue de L’école 76
Schoolstraat
1080 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 413 04 10
www.vkconcerts.be
18€
bruxelles ⋅
brussel(s)
31.10.2013 · 19:30
bruxelles ⋅ brussel(s)
madlib aka beat konducta in india
dJ set
Otis Jackson Jr,nic.xccnn.c.¦cncnccMadlib,ct.nIn.¦tiintr.ncnt.¦,
r.ppc.rctccnpcitc.rc.c.LcIngc¦c'¦.cc¦¦.ccrc.·cc.ncn,ri.ccc’.r
titcc.nipncp,ccnnc'FIOO'('.c·i¦¦.in)ct¦cgr.nc Ii¦¦.(.,¦ic)
'.c¦icccccritccnnc“Ic’.ccrc,ccnpcitc.rcn.itcct'´pc.r:inir”
'¦...ini.rpiccci::crcntprc,ctccI,ccnixc.rc.ccrcnixc.r
Ln.oo/,c.cn.¦i.“Fc.tKcnc.ct.”'.c¦icprcc.it.n.¦c.nnipncpc.c
.r¦.n.iç.cFc¦¦,wccc“Fc.tKcnc.ct.in'nci.”rcncncnn.gc..xgc.nt
ccccttcn.iç.ctrcpc.ccnn.ccccrci¦¦cccciccnt.¦ctc.tcnccncr·.nt
¦ccctc:.nk,
Otis Jackson Jr., beter bekend als Madlib, woont en werkt in Los Angeles
als DJ, producer, rapper en multi-instrumentalist. Hij heeft veelvuldig samen-
gewerkt met hip hop legendes zoals MF DOOM (als Madvillain) en J Dilla
(als Jaylib). Madlib beschrijft zichzelf als “eerst DJ, dan producer en tenslotte
MC”. Als DJ en (re)mixer ondernam hij meerdere projecten. Onder de naam
“Beat Konducta in India”, creëerde hij in 2007 een hip hop album waarin
Bollywood-muziek gesampled werd. “Beat Konducta in India” brengt een
hommage aan ’muzikale reuzen’ die grotendeels onbekend zijn in het Westen.
Otis Jackson Jr. better known as Madlib, is a Los Angeles-based DJ, multi-
instrumentalist, rapper, and music producer. He has collaborated with a myriad
of hip hop artists, including MF DOOM (as Madvillain), and the late J Dilla
(as Jaylib). Madlib has described himself as a "DJ frst, producer second, and
MC last," and he has done several projects as a DJ, mixer, or remixer. In 2007
under his “Beat Konducta” alias Madlib produced and album of hip hop beats
which uses samples of Bollywood music. Beat Konducta in India pays tribute
to musical giants largely unheard by Western ears, while keeping the funk
levels up all the way.
©

b
+
www.europalia.eu 73
music
orGanisat
ICCR, Zonzo
Compagnie,
Europalia International
dans le cadre de /
in het kader van het /
in the framework of
the oorsmeer festival
vlaamse opera
Schouwburgstraat 3
9000 Gent
T 070 22 02 02
www.bigbangfestival.eu
7€ > 2€
gent
02.11.2013 ·
14:30 & 16:30
orGanisat
ICCR, Zonzo Compagnie,
Bozar Music,
Europalia International
dans le cadre de /
in het kader van het /
in the framework of
the big bang festival
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
7€ > 2€
bruxelles ⋅
brussel(s)
03.11.2013 · 13:30,
15:00 & 16:30
gent / bruxelles ⋅ brussel(s)
meeta pandit
Meeta Panditct.ncccccnc.ntccc¦.cc¦ccrc¦igncccc¦.tr.citicngwalior
gharanact.ncctci¦cncnt.ntccc¦.n.iç.cc¦.iç.c´.ccnn.i.ncccc
ccnp¦cxcr.g.ct.:.c.¦tc.¦ccn.ntcr.·cc.nc·cixnc¦ccic.cctrcc.tc
.citc¦’.cnir.ticncc,c.ncctncin,c.ncO.trc¦ckhayal,'cct.I.ncit
ct..iccnn.cpc.r.n.itricc’..trcgcnrc,tc¦¦ctappa, bhajan, thumri,
souf ctpc.r.c.p.citc.ncticrccc.¦t.rcn.ic.¦c·.ricc
Meeta Pandit is een telg uit het bekende geslacht van de gwalior gharana
traditie en een opkomende ster in de wereld van de klassieke muziek. Zij weet
de ingewikkelde raga’s met melodieuze en robuuste stem zo te zingen dat
dit bij jong en oud bewondering oogst. Naast khayal is Meeta Pandit ook
bekend met het zingen van genres als tappa, bhajan, thumri, soef en cross
culturele muziek.
Acknowledged as the true heir of the Gwalior musical gharana, Meeta Pandit
has emerged as a shining star in the world of classical music. Her melodious
and robust voice coupled with intricate handling of ragas has won her critical
acclaim, and a following of music lovers. Besides the styles of Khayal and Tappa,
Meeta is equally adept with the genres of Tarana, Bhajan, Thumri and Suf,
as well as cross cultural music.
©

M
e
e
t
a

P
a
n
d
i
t
meeta pandit, vocal · Gyan singh, tabla · bharat bhushan Goswami, sarangi
www.europalia.eu 74
music
orGanisation
orGanisatie
Bozar Music
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
35€ > 15€
bruxelles ⋅
brussel(s)
07.11.2013 · 20:00
bruxelles ⋅ brussel(s)
remember shakti
Ic.r:ctcr¦c.ro.nc’cxitcncc,¦c¦cgcnc.ircgrc.pcRemember Shakti crg.
nicr..nctc.rncc.nni·cr.irccncctccrcctnc·cncrcprccn.inctcprcc.ir.
.Fcz.rpc.r.nccnccrtcxccpticnnc¦Lcç.intct´n.kti:.tcrccc.n¦c.nncc
:¸/o'c¦.ngc.nt¦cn.iç.cc.rn.tiç.cctnincc.t.nicincicnncct¦c,.zz
:.icn,¦cgrc.pcct.itccnpcccctrcgr.ncncnc.nccccn.inccnn
'cL..gn¦in.¦.g.it.rc,Z.kirH..in..t.c¦.,Vikk.Vin.,.kr.n..gn.t.nct
L´n.nk.r..·ic¦cnPcncnccr´n.ktirc.nit.nc.·c..¦cncncrcc.ç.intct,
cn,.cci.ntc’..trcn.icicn
Om hun veertigjarige bestaan te vieren, organiseert de legendarische groep
Remember Shakti in oktober en november een verjaardagstournee en een
exclusief concert in Bozar. Het kwintet Shakti, werd in de jaren 1970 opgericht.
De groep, die de Indiase Karnatische en Hindoestaanse muziek met jazz
fusion vermengde, bestond uit heel grote namen: John McLaughlin op gitaar,
Zakir Husain op tabla, Vikku Vinayakram op ghatam en L. Shankar op viool.
Remember Shakti brengt de leden van het kwintet opnieuw samen en voegt
er nog andere muzikanten aan toe.
To celebrate their 40 years of existence, the legendary group Remember Shakti
are organizing an anniversary tour in October and November 2013 and an excep-
tional concert at Bozar. The Shakti quintet was originally formed in the 1970s.
Blending Carnatic and Hindustani music with jazz-fusion, the group included
the greatest names in these genres: John McLaughlin on guitar, Zakir Husain
on tabla, Vikku Vinayakram on ghatam and L. Shankar on violin. Remember
Shakti reunited the members of the quintet together with other musicians.
remember shakti - john mc laughlin, guitar · Zakir hussain, tabla · shankar mahadevan,
vocals · u. srinivas, mandolin · V. selvaganesh, kanjira, ghatam, mridangam
©

S
v
e
n

H
o
f
f
m
a
n
n
www.europalia.eu 75
music
orGanisat
ICCR,
Muziekpublique vzw,
Europalia International
théâtre molière
Galerie Porte
de Namur 8
Naamsepoortgalerij
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 217 26 00
www.muziekpublique.be
14€
bruxelles ⋅
brussel(s)
09.11.2013 · 20:00
orGanisat
ICCR, RASA,
Europalia International
rasa
Pauwstraat 13A
3512 TG Utrecht (NL)
T +31 (0)30 231 60 40
www.rasa.nl
19€ > 11,40€
utrecht
10.11.2013 · 20:30
orGanisat
ICCR, Bimhuis,
Europalia International
bimhuis
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam
(NL)
T +31 (0)20 788 21 88
www.bimhuis.nl
18€ > 9€
amsterdam
11.11.2013 · 20:30
bruxelles ⋅ brussel(s) / utrecht / amsterdam
ashwini bhide
Ictccc’.ncincrc,.c¦c·cixct:crncc.¦.n.iç.cc¦.iç.cc’'nccc.Ncrc,
Ashwini Bhidect¦’.ncccp¦..cti¦cci·.incicnncI·cc.nc·cixcc.·r.nt
_ cct.·c, c¦¦c ct ccnn.c pc.r c cn.nt cnc.·.nt ccnt ¦c t,¦c .niç.c
nc¦.ngcci·crcin:.cncccttr.citicn,p.r:cig¦.nccc.ncctrc.ncicnnc
ccnpciticn P.·i ´n.nk.r ¦.incnc ¦c..it . ·cix ct c ccnn.i.ncc
Lccn.ntkn.,.¦..xnc¦cciccc¦ic.tcctcn·c`t.ntcc’InwiniFnicccnt
cc.it¦cp.c¦icc.ncncccnticr
Ashwini Bhide heeft een stem als een nachtegaal en is opgeleid in de klas-
sieke muziek van Noord-India. Zij is een van de meest fjnzinnige Indiase
diva’s. Haar stem kan 3 octaven aan en haar ontroerende liedjes zijn beroemd.
Haar unieke zangstijl verenigt verschillende invloeden en tradities die soms
uit heel oude composities stammen. Ravi Shankar zelf roemde haar voor haar
stem en kennis. Ashwini Bhides khayal-gezangen met delicate en betoverende
melodieën bekoren mensen overal ter wereld.
Gifted with an incredible voice and trained in the Hindustani classical music
tradition of northern India, Ashwini Bhide is one of the subtlest Indian divas.
With a voice covering three octaves, she is best known for her poignant singing
style, which is a unique blend of diverse infuences and traditions, sometimes
gleaned from ancient compositions. Even Ravi Shankar praised her voice and
knowledge. Ashwini Bhide’s rendition of the delicately melodic and bewitching
khayal songs has seduced audiences throughout the world.
©

A
s
h
w
i
n
i

B
h
i
d
e
www.europalia.eu 76
music
bruxelles ⋅ brussel(s)
dj andy votel
Andy Votel ct . ¦. :ci n.icicn, I, prcc.ctc.r ct gr.pnitc Éc¦cctiç.c ct
cnc,c¦cpcciç.c, Inc, Vctc¦ . crg.nic cc ncncrc.x c·cncncnt ct prc,ct
crc.ti:ç.icnt:.itc.cr.it,tc.tcnrct.nt.¦’.:`tccpcr¦cc.c¦icc'¦ctcg.¦c
ncntcxpcrt.·crccn:¦nc’ncrrc.rctc.ncccnç.i¦c.cccnp.gncnt
Andy Votel is zowel muzikant, DJ, producer en grafsch ontwerper. Op zijn
eclectische en encyclopedische manier heeft Andy Votel talrijke evenementen
en creatieve en succesvolle projecten georganiseerd, en is hij steeds
op zoek gegaan naar vergeten parels. Hij is ook een expert in horrorfilms
en de bijhorende soundtracks.
Andy Votel is a musician, DJ, producer and graphic designer. Eclectic and ency-
clopaedic, Andy Votel is the driving force behind numerous creative events and
projects that have caused a stir, while remaining alert to tracking down forgotten
music gems. He is also an expert in horror flms and their soundtracks.
orGanisation
orGanisatie
Bozar Music
dans le cadre de
in het kader van het
in the framework of
bozar night
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
10.11.2013
©

f
a
b
o
n
t
h
e
m
o
o
n
www.europalia.eu 77
music
Ii.nitc,ccnpcitc.rct.rr.ngc.r,Christophe Chassolcccc.·rc¦.n.iç.c
cc¦’.gccc.n´cccnpciticn.rtic.¦cnt¦.·cix,¦.n.iç.c,¦ccnct¦c
in.gccc:.çcnin.ttcnc.c̦’ccc.icnc’c.rcp.¦i.inci.,´nritcpnc´n.c¦
prccntcr. INDIAMORE, .nc cc.·rc nc¦.nt cincn. ct n.iç.c I.x cn
ct in.gc, ´nritcpnc ´n.c¦ .pcrpcc ¦. n.iç.c ¦i·c cc cn c¦.·icr,
.cccnp.gncc’.ncc.ttcric'nncncnt:crtctintcnc,.ncccc·i·.cc.¦’'ncc
Pianist, componist en arrangeur Christophe Chassol ontdekte de muziek
op vierjarige leeftijd. Zijn composities maken op verrassende manier gebruik
van stem, muziek, geluiden en beelden. Ter gelegenheid van europalia.india
brengt hij INDIAMORE, een werk dat flm en muziek vermengt. Boven op
de geluiden en beelden plaatst hij de livemuziek van zijn klavier, begeleid
door drums. Een sterk en intens moment, een bruisende ode aan India.
Pianist, composer and arranger, Christophe Chassol discovered music when
he was four years old. His compositions associate voices, music, sounds and
images in an unexpected way. During europalia.india, Christophe Chassol
will present INdIAMORE, a work combining flm and music. He superimposes
his live keyboard music and drums onto the sounds and images. A strong and
intense moment, a long-lasting ode to India.
bruxelles ⋅ brussel(s)
chassol
orGanisation
orGanisatie
Bozar Music,
Alliance Française
Bruxelles-Europe,
Europalia International
dans le cadre de
in het kader van het
in the framework of
bozar night
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
10.11.2013
c
h
a
s
s
o
l

©

F
a
b
i
e
n

K
e
F
F
e
r

h
e
b
e
r
t
www.europalia.eu 78
orGanisat
De Centrale,
Democrazy,
Europalia International
de centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent
T 09 265 98 28
www.decentrale.be
www.democrazy.be
13€
gent
07.11.2013 · 19:30
lille
08.11.2013 · 22:00
> 03:00
dans le cadre de /
in het kader van /
in the framework of
bombay connection
tripostal
Avenue Willy Brandt
F 59000 Lille (France)
T +33 (0)3 28 52 30 00
www.lille3000.eu
7€ > 5€
orGanisat
lille3000,
Europalia International
gent / lille / bruxelles ⋅ brussel(s)
charanjit singh
Lntrc¦c.nncc:¸²oct:¸8o,Charanjit Singh,g.it.ritcct,c.c.rcc,ntnc
tic.r,.p.rticipc.¦.c.ncccnccncncrc.x:¦ncc¦¦,wcccicn,nct.nncnt
cc¦¦cccccnpcitc.r´n.nk.r.ikin.n,´IF.rn.nctL.xnik.ntI,.rc¦.¦
´.cc¦ccritc¦.i·icnt.rtc.tcc¦’.¦c.nSynthesizing: Ten Ragas to a Disco
Beat(:¸8.),:.icnccn.iç.cc¦cctrcctccr.g.incicnc¦.iç.c
Tussen de jaren zestig en tachtig heeft Charanjit Singh, gitarist en synthesi-
zerspeler, meegewerkt aan de soundtrack van verschillende Bollywoodflms.
Hij vertolkte vooral de componisten Shankar-Jaikishan, S.D. Burman en
Laxmikant-Pyarelal. Hij brak door met zijn album Synthesizing: Ten Ragas
to a Disco Beat (1982), een fusie van elektronische muziek en klassieke
Indiase raga’s.
Between 1960 and 1980, Charanjit Singh, guitarist and synthesiser player,
contributed to the soundtracks of numerous Bollywood films, notably
those composed by Shankar-Jaikishan, S. D. Burman and Laxmikant-Pyarelal.
He became famous with the album Synthesizing: Ten Ragas to a disco Beat
(1982), a fusion of electro music and classical Indian ragas.
orGanisat
Bozar Music,
Europalia International
dans le cadre de
in het kader van het
in the framework of
bozar night
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
10.11.2013
©

s
y
n
t
h
e
s
i
z
i
n
www.europalia.eu 79
music
lille
08.11.2013 · 22:00
> 03:00
dans le cadre de /
in het kader van /
in the framework of
bombay connection
tripostal
Avenue Willy Brandt
F 59000 Lille (France)
T +33 (0)3 28 52 30 00
www.lille3000.eu
7€ > 5€
orGanisation
orGanisatie
lille3000
Dom Thomasccgcrc¦c¦.cc¦Brutal
Music, ç.i c ccnccntrc princip.
¦cncnt.r¦cnix.gcccc¦ccticn
ccc.rcctc.c¦icccc¦.nci¦¦c.rc
prctcnc.c,ccn.iç.cp,cnccc
¦iç.c ctr.ngc ct cc :.nk cc,.ntc
Cr.nc cc:cnc.r cc :.cc F, cn
.nc.rccccignccc¦ctcctcc
¦. n.iç.c pcp ccc.rc, c.c¦icc,
c::.ccc n.i cc¦cct.c¦c ¦.i cnt
pcrnicccccntit.cr.nccc¦¦cc
ticn cc ciç.c incg.¦.c¦c ct .n
:r.nc .ccc .r ¦c c.ncc:¦ccr
c’.ncc.c.¦t.rcn.i.ntc
Dom Thomas is mede-eigenaar
van het label Brutal Music, dat
zich voornamelijk concentreert
op het mixen van obscure proto-
house, psychedelische muziek en wonderlijke funk. Hij is een grote liefebber
van B-kantjes, verouderde ontwerpen en obscure, half vergane, maar verlei-
delijke popmuziek en bouwde doorheen de jaren aan een buitengewone
verzameling platen, die een donderend succes zijn op de dansvloer van een
ontluikende subcultuur.
dom Thomas co-manages the record label Brutal Music, which focuses mainly
on mixing obscure and forgotten selections of the best proto-house, strange
psychedelic music and crazy funk. A passionate defender of the B-side, with
a love for obsolete designs and obscure, forgotten, erased but still delectable
pop music culture, he has amassed an unparalleled record collection and
earned enormous success on the dance foors of an emerging subculture.
dj dom thomas
lille
©

d
o
m
i
n
i
c

t
h
o
m
a
s
www.europalia.eu 80
Edo Bouman ct ¦’.n cc p¦. gr.nc cc¦¦ccticnnc.r cc n.iç.c cc¦¦,wcc
cicnnc ct circctc.r c. ¦.cc¦ Bombay Connection Records, ç.i rccrtit
cc ¦’cncrc ¦’cxcc¦¦cnt .¦c.n c’.cic nc.c cc ´n.r.n,it ´ingn ¦crç.c tc.t
¦c ncncc ¦’.·.it c.c¦ic Lc ¦.cc¦ . cg.¦cncnt ccitc p¦.ic.r ccnpi¦.ticn
ccpcr¦cincicnnci.ccc.prcprccc¦¦ccticn
Edo Bouman is een van ’s werelds grootste Bollywood muziekverzamelaars.
Hij staat aan het hoofd van het label Bombay Connection Record, dat de
ondertussen beroemde acid house album van Charanjit Singh heruitbracht
toen die al lang vergeten was. Het label heeft ook meerdere compilaties
uitgebracht met Indiase parels uit Boumans privé-collectie.
Edo Bouman is one of the most important collectors of Bollywood music and
director of the Bombay Connection Records label, which brought the excellent
acid house album by Charanjit Singh out of the shadows when the world had
forgotten it. The label has also released several compilations of Indian music
gems from his collection.
bruxelles ⋅ brussel(s) / gent / lille
dj edo bouman
©

B
o
m
B
a
y
C
o
n
n
e
C
t
i
o
n
P
i
C
Z
e
e
n
a
t
orGanisat
Flagey
dans le cadre de /
in het kader van /
in the framework of
flageywood → p.108
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 641 10 20
www.flagey.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
26.10.2013 · 23:00
orGanisat
De Centrale & Democrazy
de centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent
T 09 265 98 28
www.decentrale.be
www.democrazy.be
13€
gent
07.11.2013 · 19:30
lille
08.11.2013 · 22:00 > 03:00
dans le cadre de /
in het kader van /
in the framework of
bombay connection
tripostal
Avenue Willy Brandt
F 59000 Lille (France)
T +33 (0)3 28 52 30 00
www.lille3000.eu
7€ > 5€
orGanisat
lille3000
music
www.europalia.eu 81
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
cc de borre Bierbeek,
Europalia International
cultuurcentrum
de borre
Speelpleinstraat 10
3360 Bierbeek
T 016 46 14 00
www.ccdeborre.be
14€ > 13€
bierbeek
21.11.2013 · 20:00
'niti.¦cncnt:crncc.¦.n.iç.cc.rn.tiç.c(´.ccc¦’'ncc),Vidya Shah.it
.nc :crn.ticn cn cn.nt kn.,.¦, tn.nri, c.cr., gn.z.¦ g.,.ki, .: ct cn.kti,
ci:crcntc:crnccccn.ntpcctiç.c
´’ctcnc.trc.nc:cnnccng.gcc,circctriccc.prc,ctWomen on Record,ç.i
cc¦ccrc¦.ci:.icncc·cix:cnininc,rc·c¦.ticnnccp.r¦ccnrcgitrcncnt
ccciç.cct..,c.rc’n.icnccrcgr.cc..xnc.·c..xncci.
Oorspronkelijk heeft Vidya Shah een opleiding gevolgd in Karnatische
muziek. Vervolgens heeft ze zich toegelegd op andere poëtische zangstijlen
zoals khayal, thumri, dadra, ghazal gayaki, soef en bhakti. Verder is Viday
Shah ook geëngageerd in verschillende projecten waaronder het project
Women on Record, die het verspreiden van vrouwelijke zangers dankzij de
revolutie van plaatopnames viert. Die verspreiding wordt vandaag verder
gezet door de nieuwe media.
Initially trained in the Carnatic classical music tradition of southern India,
Vidya Shah later also learned various poetic singing styles from the Hindustani
classical tradition of northern India, such as khayal, thumri, dadra, ghazal
gayaki, suf and bhakti. Vidya Shah is also a committed to the project Women
on Record, a project which celebrates the spread of feminine voices through
the revolution of recordings.
vidya shah
bierbeek
©

P
a
r
t
h
i
v

S
h
a
h
www.europalia.eu 82
la louvière
23.11.2013 · 20:00
centre culturel
régional du centre
Place Mansart 17/18
7100 La Louvière
T 064 21 51 21
www.ccrc.be
13€ & 11€
orGanisat
ICCR, Centre culturel
régional du Centre,
Europalia International
amsterdam
24.11.2013 · 20:30
bimhuis
Piet Heinkade 3
1019 BR Amsterdam (NL)
T +31 (0)20-7882188
www.bimhuis.nl
18€ > 9€
orGanisat
ICCR, Bimhuis,
Europalia International
maasmechelen
25.11.2013 · 20:15
cc maasmechelen
Koninginnelaan 42
3630 Maasmechelen
T 089 96 97 97
www.ccmaas
mechelen.be
13€ > 10€
orGanisat
ICCR,
CC Maasmechelen,
Europalia International
la louvière / amsterdam / maasmechelen
amjad ali khan, sarod
Amjad Ali Khanct.n,c.c.rcc.rcc,.nc·.ri.ntcc.¦.tn,.._ccrcc,.ti¦ic
c.n¦.n.iç.cc¦.iç.cnincc.t.nic('nccc.Ncrc)´cnncccncncrc.x
gr.ncn.icicn,i¦ctncc.n.nc:.ni¦¦cccnt¦.tr.citicnn.ic.¦cctp¦.
prccicncntcc¦¦cc..rcc,rcncntc.p¦.ic.rgcncr.ticn
L. cc,. ¦cng.c c.rricrc c’In,.c I¦i Kn.n ct ,.¦cnncc cc prix prctigic.x
ctccccnccrtintcrn.ticn..xctctc.r.ctcriccp.r.ncrccncrcncincc.ntc
c’cxpcrincnt.ticnctc’.nc¦icr.ticncccnintr.ncnt
Amjad Ali Khan bespeelt de 25-snarige sarod, een variant van de luit die
in de klassieke Hindoestaanse muziek (Noord-India) wordt gebruikt. Zoals
zoveel grote muzikanten stamt hij uit een familie waarin de muzikale traditie,
en die van de sarod in het bijzonder, al verscheidene generaties teruggaat.
De lange carrière van Amjad Ali Khan, met tal van internationale concerten
en bekroond door diverse prestigieuze prijzen, wordt gekenmerkt door een
onophoudelijk streven naar experimenteren met en verbeteren van zijn
instrument.
Amjad Ali Khan plays the sarod, a variety of lute with 25 strings, used in clas-
sical Hindustani music (north India). Like many great musicians, he was born
into a family where musical tradition, and more specifcally the playing of the
sarod, stretches back several generations. His exceptionally long career has been
punctuated with prestigious awards and international concerts and characterised
by continuous experimentation and the search for improving his instrument.
©

U
s
t
a
d

a
m
j
a
d

a
l
i

K
h
a
n
music
www.europalia.eu 83
music
dr.n.rajam, violin · dr.sangeeta shankar, violin · ragini shankar, violin ·
nandini shankar, violin · ajeet pathak, tabla
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Centre Culturel
d’Etterbeek asbl,
Europalia International
espace senghor
Chaussée de Wavre
366 Waversesteenweg
1040 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 230 31 40
www.senghor.be
14€ > 10€
bruxelles ⋅
brussel(s)
22.11.2013 · 20:30
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Groep T,
Europalia International
campus vesalius
A.Vesaliusstraat 13
3000 Leuven
T 016 30 10 30
www.groept.be
entrée libre / gratis
toegang / free entrance
leuven
23.11.2013 · 19:00
Dr. N. Rajamct.ncpcrcnn.¦itcc.·ic¦cnnincc.t.ni,¦.n.iç.cc¦.iç.c
c.ncrccc¦’'ncc'npirccp.rcncc¦ccrcgc.rc.Onk.rn.tnTn.k.r,c¦¦c’ct
.ttc¦cc..cc·c¦cppcncntc.g.,.ki.ng(t,¦ccccn.ntincicn)´crccncrcnc
cnt .ppcrtc .nc cincnicn nc.·c¦¦c . ¦. tr.citicn cc ·ic¦cn nincc.t.ni
L¦¦c . c¦¦cncnc tr.nni cn .rt . . :i¦¦c Sangeeta Shankar, ct cn.itc
..x :¦¦c cc cc¦¦cci, Ragini Shankar, :² .n, .nc Nandini Shankar, :. .n
Tc.tc¦’.cccnp.gncrcntc.nccccnccrt.niç.cr.cnc¦.nttrcigcncr.ticn
cc:cnnc.¦.ncnc.cti¦cn.itricc.·ic¦cnnincc.t.ni
Dr. N. Rajam is een beroemdheid in de klassieke Noord-Hindoestaanse viool-
muziek en liet zich inspireren door de bekende goeroe Omkarnath Thakur om
de gayaki ang (Indiase zangstijl) te ontwikkelen. Haar werk gaf een nieuwe
dimensie aan de traditie van deze vioolmuziek. Ze gaf haar talent door aan
haar dochter Sangeeta Shankar, en vervolgens aan diens dochters, Ragini
Shankar, 16 jaar en Nandini Shankar, 12 jaar. Dit unieke concert brengt
drie generaties vrouwen samen in dezelfde, subtiele beheersing van de
Hindoestaanse viool.
dr. N. Rajam is a celebrated player of the violin in the Hindustani classical
music tradition of northern India, though her initial training was in the Carnatic
tradition of southern India. Inspired by her father A. Narayana Iyer and the
vocalist Omkarnath Thakur, she embarked on the development of gayaki ang,
a style which seeks to imitate the human voice. Her research has brought a new
dimension to the Hindustani violin tradition. She has passed down her art to
her daughter Sangeeta Shankar, and to her granddaughters, Ragini Shankar
(16 years old), and Nandini Shankar (12 years old). This one-of concert will
bring together three generations of women who share the same subtle mastery
of the Hindustani violin.
three generations Violin Concert by dr. N. Rajam,
dr. Sangeet Shankar, Ragini Shankar and Nandini Shankar
bruxelles ⋅ brussel(s) / leuven
©

D
r

N

r
a
j
a
m
www.europalia.eu 84
music
production · productie BOZAR Music
sandeep das, tabla & suhail yusuf Khan, sarangi vs Kudsi erguner, ney · serkan halili,
kanun & derya turkan, kemençe
bruxelles ⋅
brussel(s)
26.11.2013 · 20:00
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
18€ > 5€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Bozar Music,
Europalia International
gent
27.11.2013 · 20:00
de centrale
Kraankindersstraat 2
9000 Gent
T 09 265 98 28
www.decentrale.be
18€ > 9€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
vzw De Centrale,
Europalia International
bruxelles ⋅ brussel(s) / gent
sandeep das
Taj Mahal · Project: Kudsi Erguner
Sandeep Das c prcc.ir. ¦cr
cccc.xrcnccntrc.niç.c.·cc
¦cgr.ncKudsi Erguner,.nn.i
cicnt.rcccniccrcccnnc¦’.n
ccn.itrccc¦.n.iç.cc.:c
'c·¦c·i ct ¦’.n cc nci¦¦c.r
,c.c.r..ncnccccnc,(:`tc
cc¦iç.c.ccicc.ccttcn.iç.c
.·.ntc)
Suhail Yusuf Khan .cccnp.
gncr.¦ccc.xn.itrc...r.ngi
(·ic¦c..rcnct)
Sandeep Das is te bewonderen
tijdens twee unieke ontmoe-
tingen met de grootmeester Kudsi Erguner. Kudsi Erguner is een Turkse muzi-
kant en wordt beschouwd als een van de meesters van de Mevlevi-soefmuziek.
Tevens is hij een van de beste neyspelers ter wereld (de ney is een soort fuit
die onlosmakelijk verbonden is met die ingewikkelde muziek). Suhail Yusuf
Khan zal de twee meesters op de sarangi (vedel met strijkstok) begeleiden.
Sandeep das will participate in two unique encounters with the great Turkish
musician, Kudsi Erguner, considered to be one of the masters of Mevlevi Suf
music, and one of the world’s best players of the ney (oblique fute associated
with this erudite music).
Suhail yusuf Khan will accompany the two masters on the sarangi (a South
Asian instrument).
©

K
u
d
s
i

E
r
g
u
n
E
r
www.europalia.eu 85
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
arsVitha
Kulturforum VoG,
Europalia International
triangel
Am Stellwerk 2
4780 St.Vith
T 080 44 03 20 &
080 34 92 88
www.triangel.com
www.arsvitha.be
14€ > 8€
st. vith
28.11.2013 · 20:00
L. c.rricrc cc Sandeep Das ccnncncc . ¦’.gc cc n.it .n Virt.cc c. t.c¦.,
i¦ n’. ç.c cizc .n ¦crç.’i¦ .cccnp.gnc P.·i ´n.nk.r, prcnicr c’.nc ¦cng.c
cricccgr.ncncnincicn.·ccç.ii¦cprcc.ir.p.r¦..itc'¦ncc¦initc
p...c.rricrcccn.icicnct’cng.gcpc.r¦.c.¦t.rcct¦’cc.c.ticn'¦:cncc
cn.oo¸¦’cncnc¦cHUM(H.rncn,.nc'ni·cr.¦it,tnrc.gn'.ic),r.cn
c¦.ntcctrcgr.nc.rtitcncnci..x..tc.rc’.ncc,ccti:ccnn.nprcnc.·cir
¦.ccnprcncnicncntrc¦cpc.p¦c.tr.·cr¦.n.iç.cctcncncigncncnt
De carrière van Sandeep Das begint op achtjarige leeftijd. Op zestienjarige
leeftijd al begeleidde hij als virtuoos tabla-speler Ravi Shankar. Later voegt
hij nog vele andere Indiase beroemdheden toe aan zijn lijst van samenwer-
kingen. De vaak gelauwerde muzikant beperkt zich echter niet tot een muziek-
carrière, maar zet zich ook in voor cultuur en onderwijs. Zo richt hij in 2009
het HUM ensemble (Harmony and Universality through Music) op. In deze
groep verenigt hij grote wereldartiesten rond een gemeenschappelijk doel:
het begrip tussen volkeren aanmoedigen door muziek en muziekonderwijs.
Sandeep das’ career began at the age of eight. Virtuoso player of the tabla,
he was only sixteen years old when he accompanied Ravi Shankar, the frst
in a long line of great Indian names with whom he has collaborated ever since.
Awarded many times, he does not limit his career to music and is involved in
cultural and educational projects. In 2009 Das founded the hUM Ensemble
(Harmony and Universality through Music), bringing together several great
names from the music world around a common project: to promote under-
standing between diferent peoples through music and musical training.
sandeep das, tabla & hum ensemble
st. vith
©

X
a
n

P
a
d
r
o
n
www.europalia.eu 86
music
alsemberg
17.01.2014 · 20:15
cc de meent
Gemeenveldstraat 34
1652 Alsemberg
T 02 359 16 00
www.demeent.be
15€ > 10€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Jazzlab Series,
CC de Meent,
Europalia International
aalst
18.01.2014 · 20:00
de werF
Molenstraat 51
9300 Aalst
T 053 73 28 11
www.ccdewerf.be
10€ > 9€
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Jazzlab Series,
Cultuurcentrum
De Werf,
Europalia International
alsemberg / aalst
madhup mudgal & ragini trio
Lc ncncrc c. Ragini Trio, N.tn.n I.cn (.xcpncnc), L.nccr C,c¦inck
(c.ttcric) ct '.rcc F.rccci. (ccntrcc.c) ,c.cnt c.n p¦.ic.r :crn.ticn
n.ic.¦ccc,.zzctccn.iç.cc.ncnccFcrnc:cninincc.nctr.g.,r.gini
igni:c .. cn prcprc cc.¦c.r c. tcn, ct cc..tc c. nc¦ccic .. cn :g.rc
I.r cxtcnicn, r.g. c. r.gini c rc:crc ..x :crnc pcrnctt.nt cc ccntr.irc
¦c nc¦ccic c.n ¦. n.iç.c incicnnc c¦.iç.c ´i Madhup Mudgal ct
n.cit.c..tricincicnc¦.iç.ct.c¦.,t.npc.r.ctit.r,i¦cn.ntcr..¦’ccc.icn
c’c.rcp.¦i.inci. .·cc ¦c.r ccntrcp.rtic ccciccnt.¦c c.ttcric, ccntrcc.c
ct.xcpncnc
Het Ragini Trio, Lander Byselinck (percussie), Nathan Daems (saxofoon)
en Marco Bardoscia (contrabas) speelt mee in de hoogste regionen van de
Europese jazz. Een ragini is een vrouwelijke toonladder uit de Indiase klassieke
muziek. Het betekent letterlijk kleur/tint oftewel schoonheid en melodie.
Het Ragini Trio baseert zich op Indiase klassieke muziek en geeft er een
jazzy draai aan, een speelse aanpak met veel respect voor de oorspronkelijke
traditie van de muziek.
Madhup Mudgal, die gewoonlijk begeleid wordt door de tabla, de tampura
of de sitar zal, naar aanleiding van europalia.india, zingen onder begeleiding
van Westerse equivalenten: percussie, contrabas en saxofoon.
The Ragini Trio – Nathan Daems (saxophone), Lander Gyselinck (drums) and
Marco Bardoscia (contrabass) – play in several jazz and world music groups.
As the feminine form of the word raga, ragini literally means colour or tone,
and fguratively, beauty or melody. By extension, raga or ragini refer to the forms
that enable the construction of melodies in Indian classical music. Although
Madhup Mudgal, an accomplished Hindustani classical vocalist, is more accus-
tomed to singing with the support of Indian classical instrument trio of the tabla,
tanpura and sitar, on this occasion, he will be accompanied by their Western
counterparts: drums, contrabass and saxophone.
©

J
a
z
z
L
a
b

S
e
r
i
e
S
www.europalia.eu 87
music
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Service de la Culture
de Saint-Gilles,
Europalia International
maison du peuple
Parvis Saint-Gilles 37
Sint-Gillisvoorplein
1060 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 534 56 05
www.stgillesculture.
irisnet.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
19.01.2014
Madhup Mudgalct¦’.nccgr.nccn.ntc.rc¦.iç.cincicncc.gcnc
r.ticn '¦ cirigc ¦. cc¦ccrc C.ncn.r·. '.n.·ic,.¦.,., ¦. p¦. .ncicnnc ccc¦c
ccn.iç.cccIc¦ni,:cncccp.rcnpcrcctgc.rc.Vin.,´n.ncr.'..cg.¦,.
O.trccnncrit.gcn.ic.¦:.ni¦i.¦'.cn.p'.cg.¦.c.¦cpri·i¦cgcc’ct.cicr
c. ¦. t.tc¦¦c cc trc gr.nc gc.rc. cc n.iç.c nincc.t.nic, tc¦ V..nt
Tn.k.r,I.ncit.r.,ctK.n.rC.ncn.r·.
Madhup Mudgal, is een van de grootmeesters van de Indiase klassieke muziek
van zijn generatie. Hij leidt een van de oudste muziekscholen van Delhi,
de gerenommeerde Gandharva Mahavidayalaya school, die opgericht werd
door zijn vader en goeroe Vinay Chandra Maudgalya. Buiten zijn muzikale
erfenis, heeft Madhup Mudgal het voorrecht gehad les te kunnen volgen
bij goeroe’s zoals Vasant Thakar, Pandit Jasraj en Kumar Gandharva.
Madhup Mudgal is one of the greatest Hindustani classical singers of his gener-
ation, known for his khayal and bhajan renditions. He is the director of the famous
Gandharva Mahavidyalaya, the oldest music school in Delhi, founded by his
father and guru, Vinay Chandra Maudgalya. Madhup Mudgal had the privilege
to study under several great gurus of Hindustani music, namely Shri Vasant
Thakar, Pandit Jasraj and Kumar Gandharva.
madhup mudgal & ensemble
bruxelles ⋅ brussel(s)
©

M
a
d
h
u
p

M
u
d
g
a
l
www.europalia.eu 88
music
aruna sairam, vocal · h.n. bhaskar, violin · satish Kumar, mridangam
bruxelles ⋅
brussel(s)
24.10.2013 · 20:30
église des minimes
miniemenkerk
Rue des Minimes 62
Miniemenstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
28€ > 20€
orGanisat
Bozar Music
antwerpen
25.10.2013 · 21:00
amuz
Kammenstraat 81
2000 Antwerpen
T 03 292 36 80
www.amuz.be
16€ > 5€
orGanisat
AMUZ
bruxelles ⋅ brussel(s) / antwerpen
aruna sairam vs ensemble gilles binchois
Entre ciel et terre / Tussen hemel en aarde / Between earth and heaven
̦.:ncc.nncc:¸¸o,¦.
rcnccntrcct¦crccncrcnc
ccnn.ncccDominique
Vellard(crc.tc.rctcircc
tc.r cc ¦’Lncnc¦c Ci¦¦c
Fincnci)ctc’Aruna Sairam
(cc¦ccrc·cixc.cn.ntc.r
n.tiç.c),ccnncnt¦ic...nctrcnt.incccrccit.¦.tr.·cr¦cncnccct.¦’cnrc
gitrcncnt c. ciç.c Sources, Chants dévotionnels de l’Inde du Sud et
de l’Occident médiéval
Op het einde van de jaren 1990 ontmoette Dominique Vellard (stichter en
directeur van het Ensemble Gilles Binchois) Aruna Sairam (bekend als
vertolker van Karnatische zang). Ze hadden heel wat raakpunten en dat resul-
teerde in een dertigtal recitals over de hele wereld en de opname van de plaat
Sources, Chants dévotionnels de l’Inde du sud et de l’occident médiéval.
In the late 1990s, a meeting between dominique Vellard (founder and director
of the Ensemble Gilles Binchois) and Aruna Sairam (a famous Carnatic singer),
led to a joint research project resulting in some thirty recitals across the world
and the recording of the album Sources, Chants dévotionnels de l’Inde du sud
et de l’occident medieval (Sources, devotional songs of southern India and
medieval Europe).
©

s
h
a
k
u
n
t
a
l
a
lieux à conFirmer · locaties te bevestigen · venues to be conFirmed
bombay jayashri ramnath
Bombay Jayashri Ramnathct.ncn.ntc.crcncnnccctpcci.¦iccc.n¦.
n.iç.c·cc.¦cc.rn.tiç.cIicip¦cccgr.ncgc.rc.tc¦ç.c¦c¦cgcnc.irc´nri
L.¦g.ciC.,.r.n.nct´ntTPF.¦.n.ni,.c.rricrc’ctcnc.rp¦.cccc.x
ccccnnicL¦¦cct.ct.c¦¦cncnt¦.nccc.rtitc¦cp¦.pcp.¦.irccccnp.,
Bombay Jayashri Ramnath is een gerenommeerde zangeres, gespecialiseerd
in de vocale Karnatische muziek. Zij werd opgeleid door goeroe’s als de legenda-
rische Shri Lalgudi G Jayaraman en Smt T R Balamani. Inmiddels beslaat haar
carrière al meer dan twee decennia en behoort zij tot de meest gevraagde artiesten.
Bombay Jayashri Ramnath is a renowed singer specialized in vocal carnatic
music. She has been trained by legendary gurus such as Shri Lalgudi G Jayaraman
and Smt T.R. Balamani. With a career extending over two decades, Jayashri
is today among the most sought after Carnatic musicians.
dates et lieux
à conFirmer
data en locaties
te bevestigen
dates and venues
to be conFirmed
orGanisat
ICCR,
Europalia International
www.europalia.eu 89
music
trilok Gurtu, percussion vs tuur florizoone, accordeon ·
michel massot, tuba & trombone · marine horbaczewski, cello
orGanisation
orGanisatie
30CC,
Cultuurcentrum
leuven,
Europalia International
30cc/schouwburg
Bondgenotenlaan 21
3000 Leuven
T 016 300 900
www.30CC.be
18€ > 8€
leuven
19.12.2013 · 20:00
orGanisation
orGanisatie
C-mine
cultuurcentrum,
Europalia International
www.AventuraMusica.be
www.tuurflorizoone.be
c-mine
cultuurcentrum
C-mine 10/1
3600 Genk
T 089 65 44 90
www.c-minecultuur
centrum.be
18€ > 8€
genk
20.12.2013 · 20:15
Tuur Florizoone, Michel Massot ct Marine Horbaczewski, trci n.icicn
inccntc.rn.c¦c cc ¦. ccnc cc¦gc, ’.ccicrcnt .. ccnpcitc.r ct ·irt.cc
cc pcrc.icn incicnnc Trilok Gurtu L. pcci:icitc cc Tri¦ck C.rt. ct
c’intcgrcr cc c¦cncnt cc c.ttcric .. ,c. c. t.c¦. tr.citicnnc¦, c ccnpci
ticn.¦¦icntn.iç.cincicnnc,c.ncncc,,.zz:.icnctccn.¦tip¦c..trc
tr.citicnn.ic.¦c
Drie bekende Belgische muzikanten, Tuur Florizoone, Michel Massot en
Marine Horbaczewski, spelen samen met de Indiase componist en meester
in percussie Trilok Gurtu. Trilok Gurtu kan als geen ander elementen
van de drum opnemen in het spel van de traditionele tabla. Zijn composities
zijn een mengeling van Indiase muziek, wereldmuziek, jazz-fusion en tal
van andere muzikale tradities.
Three leading musicians on the Belgian scene – Tuur Florizoone, Michel
Massot and Marine horbaczewski – will join forces with the Indian composer
and virtuoso percussionist, Trilok Gurtu. The speciality of Trilok Gurtu is his
ability to combine elements of drumming in the playing of the traditional
tabla. His compositions blend Indian music, world music, jazz-fusion, and
numerous other musical traditions.
trilok gurtu vs tuur Florizoone,
michel massot & marine horbaczewski
leuven / genk
©

T
r
i
l
o
k

p
r
e
s
s
©

F
a
b
i
e
n
n
e

C
r
e
s
e
n
s
www.europalia.eu 90
music
gent
06.10.2013 · 15:00
sint-baaFsabdij
Voorhoutkaai
9000 Gent
T 09 265 98 28
www.decentrale.be
entrée libre /
gratis toegang /
free entrance
orGanisation
orGanisatie
vzw De Centrale,
Europalia International
gent
chitravina n ravikiran &
roland van campenhout
Roland van Campenhout,nic.xccnn.
c.¦cprcncnPc¦.nc,ct.nccn.itrc
c. c¦.c ct .n n.icicn cc¦cctiç.c, ç.i
ccp.i p¦. cc __ .n ’.·cnt.rc .·cc
cc¦cct.ticnct.nc:.ci¦itcccccnccrt.ntc
c.nc’..trct,¦ctc¦¦c:c¦k,¦.n.iç.c
cc.ntr,ct¦cn.iç.cc.ncncc
Chitravina N. Ravikiran,.·ccç.ii¦.·.it
cc,.,c.ccn.oo¸,ct·r.icnc¦.c¦cncnt
¦’.nccccnpcitc.rincicn¦cp¦..cti:
cnn.iç.cc¦.iç.cccciccnt.¦cct.r
¦.ccncccn.iç.cc.ncncc̦.:ci
n.itrccccnitr.·ccn.(¦.tn.n:rct)ccnt
i¦ct¦cnci¦¦c.rintcrprctc.ct.c¦,cn.ntc.r,
ccnpcitc.r,gc.rc.ctcr.tc.rc’cxccpticn,
i¦ct..i¦’in·cntc.rc.ccnccptnc¦n.r
ncn,,.ncnc.·c¦¦c.pprccnccc¦.ccnpc
iticnctcc¦’ctnctiç.cn.ic.¦c
Roland van Campenhout, beter bekend onder zijn voornaam Roland,
is een meester van de blues en een eclectisch muzikant die zich al 35 jaar vol
overtuiging en met een verbijsterend gemak ook waagt aan andere stijlen
zoals folk, country en wereldmuziek.
Chitravina N. Ravikiran, waarmee hij al in 2009 samenspeelde, is wellicht
een van de meeste actieve Indiase componisten van westerse klassieke muziek
en wereldmuziek. Hij bespeelt niet alleen de chitraveena (een fretloze luit)
op een virtuoze en onovertrofen wijze, maar is daarnaast ook zanger, compo-
nist, goeroe en uitzonderlijk begenadigd spreker. Hij is tevens de bedenker
van het concept Melharmony, een nieuwe benadering van de compositieleer
en van de muzikale esthetiek.
Roland van Campenhout, better known as Roland, is a blues master and eclectic
musician, who for more than 35 years has delighted in efortlessly experimenting
with a wide variety of musical styles such as folk, country and world music.
Chitravina N. Ravikiran, with whom he already played in 2009, is probably
one of the most active Indian composers of Western classical music and
on the world music scene. Both as a master of the chitraveena (fretless lute) –
of which he is currently the best performer in the world – singer, composer,
guru, and exceptional speaker, he is also the inventor of the melharmony
concept, a new approach to composition and musical aesthetics.
©

C
h
i
t
r
a
v
i
n
a

r
a
v
i
k
i
r
a
n
www.europalia.eu 91
music
sint-niklaas
16.01.2014 · 20:00
de casino
Stationsstraat 104
9100 Sint-Niklaas
T 03 776 11 98
www.decasino.be
18€
orGanisation
orGanisatie
Europalia International,
vzw De Casino
gent
17.01.2014 · 20:15
handelsbeurs
Kouter 29
9000 Gent
T 09 265 91 65
www.handelsbeurs.be
20€ > 17€
orGanisation
orGanisatie
Handelsbeurs
Concertzaal,
Europalia International
Lc g.it.ritc incicn Prasanna ct ¦’.n cc prcnicr n.icicn ç.i . rc.i
.tr.c.irc¦ccn.ntc.rn.tiç.cincicnc.n.nccntcxtc,.zzctrcck'¦.ccntr.it
.npcntcntrc¦.p¦..ncicnnc:crncccn.iç.cct¦.n.iç.cc.XX
c
ctXX'
c

icc¦c ´c crcicncnt .niç.c ct cc·cn. . n.rç.c cc :.criç.c '¦ ct cg.¦c
ncntccnn.pc.rcntr.·.i¦cnt.ntç.cccnpcitc.rccn.iç.ccc:¦n
I.n MannGold de Cobre ¦c ç.intcttc cc '.nngc¦c (Pccrigc F.cntc.¦c.)
. ctc .¦¦ic .·cc 8 c.i·rc cirigc p.r Ictcr Vcrnccrcn (F¦.t L.rtn ´ccict,)
'¦crcprccntcntc.n¦.n.iç.cp,cnccc¦iç.c,kr..trcck,¦ccr.itct¦cp.nk
De Indiase gitarist Prasanna was één van de eerste muzikanten die er in
slaagde om Indiase Karnatische muziek te vertalen binnen een jazz- en rock-
context. Hij slaat hiermee een brug tussen één van de oudste muziekvormen
en de muziek van de 20
ste
en 21
ste
eeuw. Deze unieke kruisbestuiving groeide
uit tot zijn handelsmerk. Daarnaast is hij ook bekend voor zijn werk als
componist voor flmscores.
MannGold de Cobre is het muziekproject van Rodrigo Fuentealba en Peter
Vermeersch. In Manngold de Cobre bundelen ze het originele kwintet
van Manngold (Rodrigo Fuentealba) met 8 blazers onder leiding van Peter
Vermeersch (Flat Earth Society). Ze houden zich bezig met repetitieve
psychedelica, krautrock, noise en punk.
Indian guitarist Prasanna was one of the frst musicians that managed
to translate Indian Carnatic music within a jazz and rock context. Bridging
the gap between one of the world’s oldest forms of music and the 20
th
and 21
st

century, this unique juxtaposition swiftly became his trademark. Prasanna
is also known for his work as a flm composer.
MannGold de Cobre is a music project of Rodrigo Fuentealba and Peter
Vermeersch. The original Manngold quintet (Rodrigo Fuentealba) has teamed
up with 8 wind instruments led by Peter Vermeersch (Flat Earth Society). Their
style is a mixture of repetitive psychedelic rock, krautrock, noise and punk.
sint-niklaas / gent
prasanna & manngold de cobre
©

g
e
r
a
r
d

r
i
c
h
t
e
r
©

t
h
o
m
a
s

V
e
r
f
a
i
l
l
e
www.europalia.eu 92
music
bruxelles ⋅
brussel(s)
03.12.2013 · 20:00
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 627 11 65
www.brussels
philharmonic.be
50€ > 10€
orGanisat
Brussels Philharmonic,
Bozar Music
gent
24.10.2013 · 20:15
handelsbeurs
Kouter 29
9000 Gent
T 09 265 91 65
www.handelsbeurs.be
20€ > 5€
orGanisation
orGanisatie
Handelsbeurs Gent
bruxelles ⋅ brussel(s)
brussels philharmonic
Messiaen, Turangalîla & India
Lctcrnc“turangalîla” rc.¦tccc¦’.cci.ticncccc.xnct.ncritctinc.rnc
cc.xccnccptc¦ccc¦’ctnctiç.cc¦cn'ci.cn“Turanga”:.itrc:crcncc..
tcnp,..nc.·cncntct..r,tnnc,“lîla”rcn·cic..,c.–¦c“jeu” ci·incc¦.
·ic ct cc ¦. ncrt, cc ¦. crc.ticn ct cc ¦. cctr.cticn I·cc . T.r.ng.¦i¦.
´,npncnic,'ci.cnnc.c:rc.nccc.·rcn.gitr.¦c,inpirccc.n,tnccc
Trit.nct'c.¦t
De term turangalîla is een samenvoeging van twee woorden uit het Sanskriet,
en vertegenwoordigen twee kernconcepten uit Messiaen’s esthetiek. Turanga
staat voor tijd, beweging en ritme; lîla duidt op spel, maar dan het goddelijke
“spel” van leven en dood, van schepping en teloorgang. Met zijn Turangalîla
symfonie componeerde Messiaen dus een imposant werk, geïnspireerd op
de mythe van "Tristan en Isolde".
The term turangalîla is a blend of two words in Sanskrit, which express two key
concepts in Messiaen’s aesthetics. Turanga refers to time, movement and rhythm;
lîla evokes games – the divine game of life and death, of creation and destruction.
With his Turangalîla Symphony, Messiaen ofers us a masterful work, inspired
by the myth of Tristan and Isolde.
gent
vijay iyer trio
Ln t.nt ç.c pi.nitc .ncric.in c’criginc incicnnc, Vijay Iyer ct in:¦.cncc
p.r .n gr.nc c·cnt.i¦ c’.rtitc “'n ccn ncncrc cc nc r,tnnc ct cc nc
nc¦cciccnttric.t.irccc¦.n.iç.cincicnncct.:ric.inc”
De Amerikaanse pianist met Indiase roots Vijay Iyer werd beïnvloed
door tal van artiesten. “Veel van mijn ritmische en melodische ideeën zijn
afkomstig uit Indiase en Afrikaanse muziek”.
As an American pianist with Indian roots, Vijay Iyer is infuenced by a broad
range of artists. “Many of my rhythms and melodies are tributary to Indian
music and African music.”
©

M
o
n
i
q
u
e

W
u
e
s
t
e
n
h
a
g
e
n
www.europalia.eu 93
music
bruxelles ⋅
brussel(s)
27.10.2013 · 20:00
art base
Rue des Sables 29
Zandstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.clicmusic.be
orGanisat
Clic Music & Art Base
Harsh Wardhanct.n,c.c.rrcp.tcccc.n.ri,¦.:`tcincicnnccnc.ncc.
'¦·it.NcwIc¦ni,c.i¦cncigncc.n.prcprcccc¦cOn¦c·citcntc.rncc
rcg.¦icrc cn 'ncc ct cn L.rcpc '¦ ct ¦c prc:cc.r rcg.¦icr cc c.n.ri ..x
Ic.ccnic´.ngitccFr.xc¦¦cctccI.ri´.pcc.gcgicct¦’.ncccnci¦¦c.rc
c.ri¦.cc·c¦cppc.n,tcnccpnitiç.cccp¦.ccncntccccigt´c¦.cn:.it
..i.nccnccrtitcrcn.rç..c¦c
Harsh Wardhan bespeelt de bansuri, de Indiase bamboe fuit. Hij is afomstig
uit New Delhi waar hij zijn eigen school leidt. Deze musicus van internationale
faam is regelmatig op tournee door India en Europa. Inmiddels is hij vaste
docent aan de Sangit Akademie, zowel in Brussel als Parijs. Zijn didactiek is
bijzonder vanwege het systeem voor vingerzetting dat hij ontwikkeld heeft.
harsh Wardhan is a famous bansuri (Indian bamboo fute) player from New
Delhi, where he directs his own school. He tours regularly in India and
in Europe. He is the regular bansuri teacher in both the French and the Sangit
school of Brussels. His pedagogy is one of the best available today as he has
developed a sophisticated concept for fnger placement.
bruxelles ⋅ brussel(s)
hars wardhan, bansuri
bruxelles ⋅ brussel(s)
quatuor tana
Lc quatuor Tana . ctc :cncc
cn.oop.r¦c·ic¦cnitcIntcinc
'.icnn..tc P.piccncnt, ¦c
ç..t.cr’ctinpccccnnc.n
cc:cnc.r cc ¦. n.iç.c ccn
tcnpcr.inc .·cc .nc niicn
p.rtic.¦icrcnc¦.ngcr¦c.ni
·cr cncrc .:n cc crccr .n
nc.·c..c.::¦c
Het Tana kwartet is in 2004
opgericht door de violist Antoine Maisonhaute. Het kwartet toonde zich
algauw een pleitbezorger van de hedendaagse muziek, met een bijzondere
missie: verschillende klankwerelden met elkaar combineren om een nieuwe
wind te laten waaien.
The Tana String Quartet has, since their inception in 2004 by Antoine
Maisonhaute, opted to perform contemporary repertoire. Classical repertoire
also fnds its place in versatile programmes amongst more revolutionary material.
bruxelles ⋅
brussel(s)
12.01.2014 · 11:00
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
10€
orGanisation
orGanisatie
BOZAR Music
©

I
s
a
b
e
l
l
e

F
r
a
n
c
a
I
x
www.europalia.eu 94
music
autres concerts / andere concerten / other concerts
orGanisat
cc De Schakel
Waregem
cc de schakel
Schakelstraat 8
8790 Waregem
T 056 62 13 40
www.ccdeschakel.be
thérèse
malengreau,
piano
05.12.2013 · 20:00
orGanisat
Ferme du Biéreau,
Grimoire asbl
Ferme du biéreau
Place Polyvalente
1348 Louvain-la-Neuve
T 070 22 15 00
www.fermedubiereau.be
www.reynaldhalloy.be
chrysalide
12.12.2013 · 20:30
orGanisat
Centre Culturel,
Hannut, Grimoire asbl
centre culturel
Place Henri Hallet 27/1
4280 Hannut
T 019 51 90 63
www.cchannut.be
www.reynaldhalloy.be
25.01.2014 · 20:30
orGanisat
Le Cercle
des voyageurs
le cercle
des voyageurs
Rue des Grands
Carmes 18
Lievevrouw-
broersstraat
1000 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 514 39 49
www.lecercledes
voyageurs.com
20.10.2013 · 20:00
orGanisat
Art Base
art base
Rue des Sables 29
Zandstraat 29
1000 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T 02 217 29 20
17.11.2013
orGanisat
Musique-lln asbl
Ferme du biéreau
Place Polyvalente
1348 Louvain-la-Neuve
T 010 474 876
http://musi-lln.fltr.
ucl.ac.be
sitardust
08.10.2013 · 13:00
orGanisat
Sapna – espace
culturel indien
sapna (espace
culturel indien)
Avenue des
Combattants 70
5030 Gembloux
T 081 61 23 98
www.espacesapna.com
19.10.2013 · 19:30
orGanisat
Bang-Up! Opera,
Walpurgis
deFeniks
Deurneleitje 6
2640 Mortsel
T 03 235 66 52
www.bangupopera.com
www.walpurgis.be
joanne d’mello,
soprano, pau
paiges, piano
01.12.2013 · 15:00
orGanisat
Bang-Up! Opera
huset
Hoogstraat 49
9000 Gent
T 09 223 72 78
www.bangupopera.com
www.evelieneroels.be
06.12.2013
orGanisat
Théâtre Marni
théâtre marni
Rue de Vergnies-
straat 25
1050 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T +32 2 639 09 82
www.theatremarni.com
slang & purbayan
chatterjee, sitar
05.11.2013 · 20:30
orGanisat
Brasserie Sauvenière
brasserie
sauvenière
Place X.Neujean 12
4000 Liège
T 04 220 20 99
07.11.2013 · 21:30
orGanisat
Maison du Peuple
maison du peuple
Parvis de Saint-Gilles
Sint-Gillisvoorplein
1060 Bruxelles ⋅
Brussel(s)
T +32 2 850 09 08
www.maison-du-
peuple.be
raphaëlle brochet
vocals, Prabhu
Edouard, tabla &
Carlo Strazzante, udu,
nagma guitar
18.01.2014 · 21:00
11.11.2013 · 16:00
orGanisat
Cultuurcentrum
De Grote Post
cultuurcentrum
de grote post
H. Serruyslaan 18A
8400 Oostende
T 059 33 90 00
www.degrotepost.be
orGanisat Siréas
théâtre molière
Galerie Porte de Namur
8 Naamsepoortgalerij
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 217 26 00
www.lesitinerrances.com
bollywood brass
band
14.12.2013 · 20:00
orGanisat W:Halll
w:hall
Avenue Charles
Thielemanslaan 93
1150 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 773 05 86
www.whalll.be
bollywood
masala orchestra
19.10.2013 · 20:30
With 5 daily flights from Europe, Jet Airways connects to 52 destinations in India via Brussels and London
and offers the travellers suitable morning and evening flights at the same fare. Enjoy award-winning
in-flight entertainment, delectable cuisine and renowned Indian hospitality throughout your journey.
Fly Jet Airways
INDIA’S FINEST INTERNATIONAL AIRLINE
& discover the Wonders.
Contact your travel agency or visit jetairways.com.
©

P
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s

-

w
w
w
.
P
a
r
c
h
e
M
i
n
s
d
a
i
l
l
e
u
r
s
.
c
o
M
www.europalia.eu 96
cinema
100 years of indian cinema 98
anuraG Kashyap 99
ViKas bahl 100
satyajit ray 101
Guru dutt 102
the lunchbox 103
uGly 104
midniGht’s children 105
breath of the Gods 106
prem sanyas 107
flaGeyWood 108
this World is unreal
liKe a snaKe in a rope 109
indian cinema today 110
cinema Zuid india
retrospectiVe 110
filmer a tout prix 111
doc nomads 112
contemporary
indian cinema at moooV 113
midis du cinema 113
indian film festiVal
the haGue 114
documentaries
about Water 114
hindi moVie niGhts 115
pinK saris 116
trishna 116
indian palace 117
programme complet · volledig programma
complete programme www.europalia.eu
www.europalia.eu 97
www.europalia.eu 98
cinema
leuven / bruxelles ⋅ brussel(s) / antwerpen / turnhout
04.10.2013 > 26.01.2014
cinema
100 years oF indian cinema
cinema zed
Naamsestaat 96
3000 Leuven
www.rodehond.be
www.cinemazed.be
leuven
cinema zuid
Lakenstraat 14
2000 Antwerpen
antwerpen
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
bruxelles ⋅
brussel(s)
orGanisation
orGanisation
Cinema ZED,
Cinematek,
Cinema Zuid,
MOOOV
utopolis
Graatakker 99
2300 Turnhout
turnhout
L’.nncc.o:_n.rç.c¦cccntcn.irccc¦’inc.tricc.:¦nincicnLccincn.incicn
ctcc·cn.¦cp¦.gr.ncprcc.ctc.rcccincn...ncnccLc:¦nincicn
rcgcrgcnt cc n.ncrc n.ic..x, c’.cticn, cc rcn.ncc, cc ccnccic ct c’.n
ncncrc crci.nt c’c:ct pcci..x '¦ cxitc ..i .n circ.it “p.r.¦¦c¦c” c.
“.¦tcrn.ti:”ç.i.ccnn..n.ccccrci.nt..cc.rccccccrnicrc.nncc
ctç.irc.ni¦ccc.xtr.citicn'.¦grctc.cp.rtic.¦.rinc,¦ccincn.incicn
ct .n rc:¦ct cc cn.ngcncnt cciccccncniç.c, pc¦itiç.c ct c.¦t.rc¦
ç.icntn.rç.c¦cp.,..cc.rc.ccrnicricc¦c
In 2013 viert India het 100-jarig bestaan van haar flmindustrie. De Indiase
flm is uitgegroeid tot de grootste flmindustrie wereldwijd. De Indiase flm
is vol van muziek, actie, romantiek, komedie, en speciale efecten. Er bestaat
ook een “alternatief” circuit dat de laatste jaren een enorme groei kent. De
Indiase flmindustrie is een staalkaart van de sociaal-economische, politieke
en culturele veranderingen die plaatsgevonden hebben in de laatste eeuw.
The year 2013 marks the centenary of the Indian flm industry. Over the last
100 years, India’s cinema industry has grown to become the largest producer of
flms worldwide. Mainstream Indian flms are generally musicals, flled with
action, romance, comedy, and increasingly sophisticated special efects. A
“parallel” or “alternative” cinema tradition has also established itself and the
recent past has seen a growing convergence of the two traditions. The devel-
opment of Indian cinema refects the socio-economic, political and cultural
changes that have taken place in the country in the last century.
©

n
f
a
i
cinematek
Rue Baron Hortastraat 9
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.cinematek.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
www.europalia.eu 99
cinema
bruxelles ⋅ brussel(s)
anurag kashyap
Guest
Anurag Kashyap,“¦c·i.gcincicncc
´.nnc”, ct .n cinc.tc .pp¦..ci p.r
¦. critiç.c Tc.rn.nt rcc¦.ncnt ¦c cc
. Fc¦¦,wccc, i¦ prc:crc crccr cc :¦n
ccpcintc–c.gcnrccccc.xç.’i¦.inc
rcg.rccr¦.incnc'¦ctin:.cnccp.r¦c
cincn.ccciccnt.¦,,ccnpri¦cgr.nc
c¦.iç.cccVittcriccc´ic.
´cniccrc ccnnc ¦’.n cc crc.tc.r ¦c p¦. prc¦i:iç.c ct ¦c p¦. ci·cr
c. cincn. ninci ccntcnpcr.in, K.n,.p nc. prccntcr., . ¦’ccc.icn cc
“F¦.gc,wccc”,_:i¦nctnc..ggcrcr._ccc:i¦nincicn:.·cri
Anurag Kashyap, “het Indiase gezicht van Cannes” is een veelgeprezen flm-
maker die er voor kiest om scherpe flms te maken, beslist niet in de Bollywood-
stijl, wel het soort flms waarnaar hijzelf ook graag kijkt. Hij werd beïnvloed
door flms uit het westen, waaronder de klassiekers van Vittorio De Sica.
Hij wordt beschouwd als een van de meest veelzijdige en productieve flmma-
kers in het hedendaagse Hindi.
De “Flageywood” focus presenteert vijf flms van Anurag Kashyap, daar-
naast maakte hij een selectie van drie flms uit zijn favoriete Indiase flms.
Anurag Kashyap, “the Indian face of Cannes” is a critically acclaimed flm-
maker, who prefers to make edgy, non-formulaic movies, the kind of flms he likes
to watch. He is infuenced by movies from the West, including Vittorio De Sica’s
classic flms.
He is considered one of the most versatile and prolifc flmmakers in contem-
porary Hindi cinema. As part of “Flageywood”, we present 5 of his movies and
in addition 3 of his favorite Indian movies will be screened.

ANURAG KASHYAP PRESENTS:
“Shahid”H.n.¦'cnt.'nci..o:.–:._nin–´T,ONILNC
“ Gabhricha Paus (The Damned Rain)”´.tin'.nw.r
'nci..oo¸–¸_nin–´T,ONILNC
“ Anhey Gorhey Da Daan”C.r·inccr´ingn
'nci..o::–::/nin–´T,ONILNC
`nicwnnc·ic
“Ugly” 'nci..o:_:.8nin–´T,ONILNC → p.04
“Gangs Of Wasseypur” 'nci..o:__.onin(in.p.rt)–´T,ONIFP
“Black Friday” 'nci..oo:_nin–´T,ONILNC
“Dev D” 'nci..oo¸:nin–´T,ONILNC
“Gulaal” 'nci..oo¸:onin–´T,ONILNC
©

A
K
F
P
L
orGanisation
orGanisation
ICCR, DFF,
Cinematek,
Flagey,
Europalia International
bruxelles
brussel(s)
08.10 > 29.10.2013
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.europalia.eu 100
cinema
orGanisat
ICCR, DFF , Filem’on,
Rode Hond, Budascoop,
Europalia International
cinema zed
Naamsestaat 96
3000 Leuven
www.rodehond.be
www.cinemazed.be
leuven
28.10.2013 ⋅ 15:00
“chillar party”
en presence de ·
in aanwezigheid van ·
in presence of
vikas bahl
Filem’on Festival
opening
cinematek
Rue Baron Hortastraat 9
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.filemon.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
27.10.2013
cinema galleries
Galerie de la Reine 28
Koninginnegalerij
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.galeries.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
31.10.2013 ⋅ 14:00
bruxelles ⋅ brussel(s) / leuven / kortrijk
vikas bahl
Guest
©

v
i
k
a
s

B
a
h
l
Vikas BahlctNitesh Tiwaricnt¦cccrc.¦i.tc.rccChillar Party,¦’.ncc:¦n
pc.rcn:.nt¦cp¦.pcp.¦.irc,.n.iprcc.itcn'nccLn.o::,i¦cntg.gnc
¦cIrixN.ticn.¦c.´incn.c.nci¦¦c.r:¦npc.r¦.,c.nccNc..·cn¦’ncnnc.r
c’.cc.ci¦¦irVik.F.n¦cnFc¦giç.cpc.r¦.tc.tcprcnicrc:ci'¦cr.prccnt
..Fcti·.¦'ntcrn.ticn.¦c.Fi¦npc.rLn:.nt“Fi¦cn’cn”,ctc:cct.cr..·cccn
:¦n.nctc.rncccnFc¦giç.c
Vikas Bhal en Nitesh Tiware zijn de regisseurs van Chillar Party, één van
India’s meest succesvolle kinderflms ooit. In 2011 ontvingen ze de National
Film Award voor de Beste Kinderflm. Het is een eer om Vikas Bahl voor
het eerst in België te verwelkomen. Hij zal hier zijn flm komen voorstellen
op het Internationaal Kinderflmfestival “Filem’on” en ook op tournee gaan.
Vikas Bahl and Nitesh Tiwari are the co-directors of Chillar Party, one of India’s
most successful children’s movies ever. In 2011 they won the National Film
Award for Best Children’s Film. We are honored to welcome Vikas Bahl for the very
frst time in Belgium. He will be present at Brussels International Children’s
Film Festival “Filem’on” and tour with the movie through Belgium.
budascoop
Kapucijnenstraat 10
8500 Kortrijk
www.budakortrijk.be
kortrijk
03.11.2013 ⋅ 14:00
www.europalia.eu 101
cinema
antwerpen
satyajit ray
Retrospective
orGanisation
orGanisation
ICCR, DFF,
Cinema Zuid,
Europalia International
cinema zuid
Lakenstraat 14
2000 Antwerpen
www.cinemazuid.be
antwerpen
01.11.2013 >
29.12.2013
´rc.tc.rccp¦.cccnc:c’œ.·rcç.ctc.t..trcgr.ncncnc.cincn.incicn,
i¦¦.tr.tc.r,pcintrc,·iicnn.irc,..tc.r,n.icicn,pnctcgr.pnc,.cti·itccci.¦
ctrc.¦i.tc.r,Satyajit Rayctccniccrcccnnc¦’.nccp¦.gr.nc..tc.r
c.cincn.ncnci.¦'¦.rcç.ccncncrc.xprixn.ticn..xctintcrn.ticn..x
p.rni¦cç.c¦.nprix“Hcnn.gc.´.t,.,itP.,”..Fcti·.¦c.Fi¦ncc´.nnc
cn:¸².ct.nIc.ccn,Iw.rc:crLi:ctincIcnic·cncntin:¸¸.Iprc´n.r¦ic
´n.p¦in,i¦ct¦.cccnccpcrcnn.¦itcc.cincn...·circctcn..nIc.ccn,
Hcncr.r,Iw.rccc¦’'ni·critcc’Ox:crc
Satyajit Ray is verantwoordelijk voor meer meesterwerken dan eender wie.
Naast zijn werk als flmmaker was hij ook grafsch ontwerper, schilder, auteur,
muzikant, fotograaf en activist. Hij wordt aanzien als een van de grootste
auteurs van de wereldcinema. Satyajit Ray heeft veel nationale en internati-
onale prijzen gewonnen waaronder een “Hommage à Satyajit Ray” op het
Filmfestival van Cannes in 1962, een Academy Award for Lifetime Achievement
in 1992 en een Academy Honorary Award van de Oxford University.
Besides being a flm maker, Satyajit Ray was also an illustrator, painter, musi-
cian, photographer and flm society activist. Satyajit Ray is regarded as one of
the greats of world cinema. He has received many national and international
awards, including an honorary “Hommage à Satyajit Ray” award
at the 1962 Cannes Film Festival, an Academy Award for Lifetime Achievement
in 1992, and an honorary doctorate from Oxford University, thus becoming
the second flm personality after Charlie Chaplin to be so honoured by Oxford.

“Apur Sansar (The World Of Apu)”
“Jalsaghar (The Music Room)”
“Aparajito (The Unvanquished)”
“Pather Panchali (Song of the Little Road)”
©

N
F
A
I
www.europalia.eu 102
cinema
bruxelles ⋅ brussel(s)
guru dutt
Retrospective
V..ntnK.n.r´ni·.n.nk.rI.c.kcnc,p¦.ccnn.c.¦cncnccGuru Dutt,
ct.it.nrc.¦i.tc.r,prcc.ctc.rct.ctc.rincicnOnccniccrcgcncr.¦cncntç.c
c’ct.·cc¦.iç.cccc.tc¦’.gcc’crc.cincn.ninci´c:¦nPyaasa (L.´ci:)
ct Kaagaz Ke Phool (F¦c.r cc p.picr) ccnptcnt p.rni ¦c p¦. gr.nc :¦n
,.n.irc.¦ici¦:g.rcnt.¦.:cic.n¦.¦itccc“I¦¦Tinc:ooFct'c·ic”
ccTinc'.g.zincctc.n¦.c¦ccticncccritiç.cctrc.¦i.tc.rc.n.g.zinc
´ignt ` ´c.nc, ç.i citc I.tt ¦.incnc p.rni ¦c p¦. gr.nc rc.¦i.tc.r
cctc.¦ctcnpI.ttctp.r:ci.rncnnc“¦cOrcn'c¦¦cincicn”
Kumar Shivashankar Padukone, beter bekend als Guru Dutt, was een Indiase
filmregisseur en acteur. Hij zou de voorganger zijn van de gouden eeuw
van de Hindiflms. Zijn flms Pyaasa en Kaagaz Ke Phool zijn nu opgenomen
in Time magazine’s All TIME 100 Best movies en door Sight & Sound critics’
& directors’ poll, waar Dutt vermeld wordt als de grootste flmregisseur ooit.
Hij wordt soms omschreven als de “Indiase Orson Welles”.
Vasanth Kumar Shivashankar Padukone popularly known as Guru dutt was
an Indian flm director, producer and actor. He is often credited with ushering
in the golden era of Hindi cinema. His movies Pyaasa and Kaagaz Ke Phool
are now included among the greatest flms of all time, both by Time magazine’s
All-TIME 100 best movies and by the Sight & Sound critics’ and directors’ poll,
where Dutt himself is included among the greatest flm directors of all time.
He is sometimes referred to as "India’s Orson Welles".
©

N
F
A
I
bruxelles ⋅
brussel(s)
11.2013
cinematek
Rue Baron Hortastraat 5
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
orGanisation
orGanisation
ICCR, DFF,
Cinematek,
Europalia International
FILMS:
“Aar Paar (Across the Heart)”
“Sahib Bibi Aur Ghulam
(Master, Mistress and Servant)”

“Baazi (A Game of Chance)”
“Kaagaz Ke Phool (Paper Flowers)”
“Mr. & Mrs. 55” & “Pyaasa”
www.europalia.eu 103
cinema
LcFestival International du Film de Gandprc,cttcr..n..trc:i¦ni.cc
¦.n.icnccprcc.cticnc’In.r.gK.n,.p(p¸¸)The Lunchbox.cctcn.
¦cprix“P.i¦c’Or”.´.nnccn.o:_
'nccrrc.rc.n¦ccr·iccrcp.tcpc.rt.nttrccfc.cccc¦i·r.icnccrcp.
(¦c“I.cc.w.¦¦.n”,cr·iccccp¦.tc..xrcp..Fcnc.,)nctcnrc¦.ticn.nc,c.nc
:cnnccc¦.iccct.nncnnc..crcp.c.¦ccc.·icI.r¦cci.iccccccitc,
i¦cnt.ncnt.ncccrrcpcnc.nccctcccntr.icnt.nncnccin.gin.ircIctit
.pctit,ccttc..trc·icncn.ccccprcncrc¦cp..r¦c.rrc.¦itc
Lunchbox, van filmproductiemaatschappij van Anurag Kashyap (> p.99)
won de prijs ‘Rail d’Or’ op het festival van Cannes in 2013. Nu wordt de
film getoond tijdens het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen.
Een verkeerde levering van Mumbai’s beroemde en efciënte ‘lunchbox’-
bezorgsysteem verbindt een jonge huisvrouw met een oude man in de herfst
van zijn leven. Ze bouwen samen een fantasiewereld op door elkaar notities
te geven via de ‘lunchbox’. Geleidelijk aan dreigt deze fantasie hun werke-
lijkheid te overweldigen.
Another movie from Anurag Kashyap’s (> p.99) production company will be
screened at this year’s Flanders International Film Festival. Lunchbox
has won the “Rails d’Or” prize at Cannes 2013.
A mistaken delivery in Mumbai’s famously efcient lunchbox delivery system
connects a young housewife to an old man in the dusk of his life as they build
a fantasy world together through notes in the lunchbox. Gradually, this fantasy
threatens to overwhelm their reality.
“Lunchbox”PitcnF.rt.'nci..o:_–:onin–´T,ONILNC
gent
the lunchbox en presence de · in aanwezigheid van ·
in presence of Ritesh Barta, director - TBC
gent
08.10 > 19.10.2013
diFFérents lieux ·
verschillende
locaties ·
diFFerent venues
www.filmfestival.be
orGanisation
orGanisatie
Internationaal Film
Festival Gent
©

m
a
t
c
h
f
a
c
t
o
r
y
www.europalia.eu 104
cinema
orGanisat
ICCR, IFFH,
MOOOV, Cinematek,
Cinema Zuid,
Europalia International
dutch premiere
indian Film
Festival hague
www.indianffth.nl
den haag
03.10.2013 ⋅ 20:00
cinema zuid
Lakenstraat 14
2000 Antwerpen
antwerpen
09.10.2013 ⋅ 20:00
belgian premiere
utopolis
Graatakker 99
2300 Turnhout
www.mooov.be
www.utopolis.be
turnhout
05.10.2013 ⋅ 20:00
cinema lumière
Sint-Jakobsstraat 36
8000 Brugge
www.mooov.be
www.lumiere.be
brugge
06.10.2013 ⋅ 20:00
Flagey - studio 4
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.cinematek.be
www.flagey.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
08.10.2013 ⋅ 20:15
den haag / turnhout / brugge / bruxelles ⋅ brussel(s) / antwerpen
ugly
In presence of Anurag Kashyap
Ugly . ctc prccntc cn .·.ntprcnicrc
ncnci.¦c¦crcc¦.Ç.inz.incccPc.¦i.
tc.r..Fcti·.¦cc´.nnc.o:_Lc:¦n
r.ccntc ¦’nitcirc cc ¦’cn¦c·cncnt c’.nc
pctitc:¦¦cc’.ncc.p¦cci·crccLcrccit
c·c¦.cr.piccncntc’.ntnri¦¦crp,cnc
¦cgiç.c·cr.ncr.nccncticnnc¦
De wereldpremière van Ugly vond plaats
tijdens de Directors’ Fortnight op het flm-
festival van Cannes in 2013. Het verhaal
van een gescheiden koppel en de ontvoe-
ring van hun dochter verandert van een
actievolle psychologische thriller in een
emotioneel drama.
Ugly had its world premiere in the
Directors’ Fortnight section at the 2013 Cannes Film Festival.
It’s a story about a divorced couple and the kidnapping of their daughter
which turns from a fast-moving psychological thriller into an emotional drama.
“Ugly” In.r.gK.n,.p'nci..o:_:.8nin–´T,ONILNC
www.europalia.eu
bruxelles ⋅ brussel(s)
midnight’s children
Belgian Premiere
cinema
orGanisation
orGanisation
Bozar Cinema,
Europalia International
BeLGIan PremIere
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
06.10.2013 ⋅ 20:00
Midnight’s Children, .c.ptc c’.prc
¦c rcn.n cc ´.¦n.n P.ncic, r.ccntc
.ncgr.nccpcriccccc¦’nitcirccc¦’'ncc
. tr.·cr ¦c cctin cc ´.¦ccn ct ´ni·.,
nc ¦c ,c.r cc ¦’'nccpcnc.ncc cc ¦’'ncc
Ic ¦’cn:.ncc, ´.¦ccn rcçcit ¦. ·iitc
c’..trccn:.ntnc¦.n.itcc¦’inccpcn
c.nccctç.i,ccnnc¦.i,pccccntcc
pc.·cirn.giç.c
Midnight Children, naar de wereld-
beroemde roman van Salman Rushdie,
is het verhaal van Saleem en zijn geadop-
teerde tweelingzus Shiva. Beiden zijn
op 15 augustus 1947, om middernacht,
geboren, precies op het moment dat
India onafankelijk werd. Net als andere
kinderen die rond de Onafankelijkheidsmiddernacht werden geboren blijken
Saleem en Shiva speciale krachten te hebben, en in staat telepathisch met
elkaar te communiceren.
Midnight’s Children is an epic flm from Oscar-nominated director Deepa Mehta,
based on the Booker Prize winning novel by Salman Rushdie. At the stroke of
midnight on August 15, 1947, as India proclaims independence from Great
Britain, two newborn babies are switched by a nurse in a Bombay hospital.
Saleem Sinai, the illegitimate son of a poor woman, and Shiva, the ofspring of
a wealthy couple, are each fated to live the destiny meant for the other. Their
lives become mysteriously intertwined and are inextricably linked to India's
whirlwind journey of triumphs and disasters.
“Midnight’s Children” Iccp.'cnt.´.n.c.,'K.o:.–:²nin–´T,ONIFP
FILMNATIONENTERTAINMENTPRESENTS IN ASSOCIATION WITH NOBLE NOMADPICTuRES FRONTIERA HAMILTON- MEHTAPRODuCTION INCO-PRODuCTIONWITH NuMBER 9FILMSA DAVIDHAMILTONPRODuCTION OF A DEEPAMEHTAFILM
“MIDNIgHT’SCHILDREN” BASEDuPONTHE NOVEL “MIDNIgHT’SCHILDREN”BY SALMANRuSHDIE STARRINg SATYABHABHA SHAHANAgOSWAMI RAJAT KAPOOR SEEMABISWAS SHRIYASARAN SIDDHARTH RONIT ROY
RAHuL BOSE KuLBuSHANKHARBANDA ANITAMAJuMDAR CHARLESDANCE SOHAALI KHAN ZAIBSHAIKH SHABANAAZMI ANuPAMKHERAND DARSHEEL SAFARY
SCREENPLAYBYSALMANRuSHDIE DIRECTOROF PHOTOgRAPHY gILESNuTTgENSPRODuCTIONDESIgNER DILIPMEHTA EDITOR COLINMONIE MuSICBY NITINSAWHNEY CREATIVE PRODuCER DILIPMEHTA
CO-PRODuCERS ELIZABETHKARLSEN STEPHENWOOLLEY PRODuCEDBY DAVIDHAMILTON DIRECTEDBY DEEPAMEHTA
PRODUCEDWITHTHE PARTICIPATIONOF TELEFILMCANADA CBC AND MOVIE CENTRAL A CORUSENTERTAINMENTCOMPANY CANADAMEDIAFUNDONTARIOMEDIADEVELOPMENT CORPORATION
MIDNIGHT’S
CHI LDREN
SALMAN RUSHDIE
FROM THE ACCLAIMED NOVEL BY
A FILM BY ACADEMY AWARD NOMINEE
DEEPA MEHTA
www.paradisoflms.eu
105
www.europalia.eu 106
bruxelles ⋅ brussel(s)
breath oF the gods
Première belge · Belgische premiere · Belgian Premieref
Lc ccc.ncnt.irc cxp¦crc ¦c c.rcc c. ,cg. ncccrnc ct ccnprcnc cc r.rc
cxtr.it nitcriç.c ncntr.nt ¦c ¦cgcncc c. ,cg. ç.c cnt F K ´ ',cng.r,
I.tt.cnici,TK´ricn.n,.nctTKrinn.n.cn.r,.
Een veelgeprezen documentaire die een licht werpt op de herkomst van de
moderne Yoga, met yoga legendes als B. K. S. Iyengar, Pattabhi Jois, T. K.
Sribhashyam, en T. Krishnamacharya.
A much acclaimed documentary that explores the sources of modern Yoga
and features yoga legends B. K. S. Iyengar, Pattabhi Jois, T. K. Sribhashyam,
and T. Krishnamacharya.
“Breath Of The Gods” .n´cnnictC.rrcCcrn.n,.o:_–:o_nin–´T,ONILNC
orGanisation
orGanisation
ICCR,
Bozar Cinema,
Europalia International
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.bozar.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
04.12.2013 ⋅ 20:00
©

P
a
r
s

M
e
d
i
a
cinema
www.europalia.eu 107
namur / bruxelles ⋅ brussel(s)
prem sanyas
Silent & Sound
cinema
orGanisation
orGanisation
ICCR, DFF,
Province de Namur ⋅
Service de la Culture ⋅
Secteur Cinéma,
CC Jacques Franck,
Commune de St. Gilles,
Europalia International
maison
de la culture
de la province
de namur
Avenue Golenvaux 14
5000 Namur
www.province.
namur.be
namur
10.12.2013 ⋅ 20:00
cc jacques Franck
Chaussée
de Waterloolaan 94
1060 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.lejacquesfranck.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
15.12.2013 ⋅ 20:00
Prem Sanyas(L.nicrcc’Iic)ct.n:¦nn.ctcc:¸._Lc:¦nct.nc.c.pt.
ticnc.¦i·rccn·cr“L.nicrcc’Iic”(:8/¸)c’LcwinIrnc¦c,c.c.r¦.·ic
c.princc´iccn.rtn.,cc·cn..prc.rc·c¦.ticn¦cFc.ccn.,“¦’'¦¦.ninc”
L’.cccnp.gncncntn.ic.¦c.:¦ncr...rcp.r¦cpcrc.icnnitc·irt.cc
incicn F´ '.n,.n.tn, ¦c n.icicn cc ,.zz crci Crcgn.rc (c.n.ri ct ..trc
intr.ncnt.·cnt)ctc.cninL.crcc(it.r)
Prem Sanyas (The Light of Asia) is een stomme flm uit 1925. Het is de verfl-
ming van het boek The Light of Asia (1879), van Edwin Arnold, en vertelt
het verhaal van Prins Siddharta, die na de verlichting Buddha of the
“Verlichte” werd.
De muziekbegeleiding wordt verzorgt door maestro B. C. Majunath (percussie),
jazzmuzikant Jordi Grognard (bansuri en blaasinstrumenten) en Joachim
Lacrosse (sitar).
Prem Sanyas (The Light of Asia) is a silent flm from 1925. Adapted from the
book, The Light of Asia (1879) by Edwin Arnold, the movie is based on the life
of Prince Siddhartha, who after enlightenment became the Buddha.
Musically accompanied by: Indian virtuoso percussionist B.C. Manjunath,
Jordi Grognard (Bansuri and winds), Joachim Lacrosse (Sitar).
“Prem Sanyas” Fr.nzOtcn`Hin.n.P.i'nci.:¸._–¸/nin–Lng¦inintcrtit¦c
©

N
F
A
I
www.europalia.eu 108
cinema
orGanisat
ICCR, Flagey,
Cinematek, Inbelg,
Europalia International
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
flagey.be
www.inbelg.eu
bruxelles ⋅
brussel(s)
08.10.2013 >
29.10.2013
bruxelles ⋅ brussel(s)
Flageywood
Multidisciplinary Focus around Indian cinema
Expo - Max Pinckers – The Fourth Wall→ p.41
Anurag Kashyap→ p.99
Sudha Raghunathan & ensemble→ p.68
26.10.2013
FLAGEYWOOD DAY
'crkncp(Hcnn.,,cg.:crcni¦crcn),c.nccc¦.c
´.cr.n.ni.n`K.·it.Krinn.n.rtn,`cncnc¦c→ p.69
Iincrt,piç.cincicnLcnt,picn'nci..cincrT,pic.¦'nci.ncinncr
´¦cingp.rt,ILccFc.n.n→ p.80
©

D
O
M
I
N
I
Q
U
E

D
A
V
I
D
www.europalia.eu 109
bruxelles ⋅ brussel(s)
this world is unreal like a snake
in a rope A Sublime Frequencies documentary
cinema
orGanisation
orGanisation
Café Central,
Europalia International
caFé central
Borgval 14
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.lecafecentral.com
bruxelles ⋅
brussel(s)
9.10.2013 ⋅ 20:00
I. cincn. pcp.¦.irc, i. c. cc¦¦.gc
ctcrnc¦ ct incc.nt ç.’ct ¦’'ncc 'n
·c,.gc.tr.·cr¦’.ncicnLt.tncricicn.¦
c. T.ni¦ N.c., prccnt.nt ccrcncnic
cc tr.nc nincc.c, n.iç.c cc r.c,
:cti·.¦, inprc·i.ticn n.g.w.r.n,
·i¦¦c cr.,.ntc ..cc¦. c. pcic¦c,
tcnp¦c.ntiç.cctprcccicn,cc·c
ticn ct cc¦iç.cccncc, :c.x c’.rti:icc,
.ctr.cticnctcicnp¦.cnccrcL.prc,cc
ticncr..i·icc’.nccnccrtccn.iç.c
incicnnc rc.¦ic p.r ¦’cncnc¦c cc¦gc
´it.rc.t,´.tncrincCr.inccrgc`IcF.
→ p.94
Folkloristische cinema van India, een
eeuwige en oneindige collage. Een reis
door de eeuwenoude Zuid-Indiase staat Tamil Nadu met ceremoniële Hindu
trances, straatmuziek, festivals, nagaswaram improvisaties, onmogelijk luide
steden, eeuwenoude tempels, processies, devotie en verderf, vuurwerk,
abstracties en meer. Na de vertoning volgt een concert met Indiase muziek
uitgevoerd door het Belgische ensemble Sitardust & Catherine Graindorge
& DJ soFa.→ p.94
Folk cinema from the eternal never-ending collage that is India. A journey
through the ancient Southern Indian state of Tamil Nadu featuring Hindu trance
ceremonies, street music, festivals, nagaswaram improvisations, impossibly
loud cities, ancient temples, processions, devotions, decay, freworks, abstractions
and more. The Screening will be followed by a concert of Indian music performed
by the Belgian ensemble Sitardust & Catherine Graindorge & DJ soFa.→ p.94
“This World Is Unreal Like A Snake In A Rope” Pcccrt'i¦¦i'´I.o::
–__nin–ncpcccn
©

N
F
A
I
©

s
u
b
l
i
m
e

f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
www.europalia.eu 110
leuven
indian cinema today
´incn.ZccprccntcLe Cinéma indien aujourd’hui,.nccric.r¦ccincn.
incicn ccntcnpcr.in Lc prcgr.nnc cc¦.irc .n ¦.rgc c·cnt.i¦ cc nc.·c¦¦c
prcc.cticnincicnnc¦cngnctr.gcprctigic.xc¦ccticnncc.n¦c:cti·.¦
intcrn.ticn..x,ccc.ncnt.irccritiç.c,rcn.rç..c¦ccc.rtnctr.gc,.n:¦n
pc.r¦.,c.nccctcicncntcnc.,.ncprcc.cticnt,piç.cccFc¦¦,wccc
Cinema ZED presenteert Indian Cinema Today, een reeks rond de heden-
daagse Indiase flm. Het programma belicht een breed spectrum aan nieuwe
Indiase flmproducties: van knappe speelflms uit het internationale flmfes-
tivalcircuit tot kritische documentaires, opmerkelijke kortflms, een jeugdflm
en –hoe kan het ook anders- een echte Bollywoodproductie .
Cinema ZED presents Indian Cinema Today a series around contemporary
Indian cinema. The program highlights a wide range of new Indian movie
productions: acclaimed feature films chosen from the international film
festival circuits, critical documentaries, remarkable shorts, a youth flm and
last but not least a typical Bollywood production.
cinema
orGanisation
orGanisation
ICCR, Cinema ZED,
Europalia International
cinema zed
Naamsestaat 96
3000 Leuven
www.cinemazed.be
leuven
11.2013
antwerpen
cinema zuid india retrospective
´cprcgr.nnc.In·crccnprcncr..ncrctrcpccti·cc.p¦.cc¦ccrccinc.tc
incicn Satyajit Ray ( p:o:) Ln c.trc cc P., c’..trc cnc: c’œ.·rc cc
.nncc_ocrcntncntrc
Dit programma in Antwerpen brengt een retrospectieve aan India’s meest
bekende filmmaker, Satyajit Ray (> p.101). Naast Ray zullen ook andere
highlights uit de Indiase cinema vanaf de jaren 50 getoond worden.
This programme in Antwerp will include a retrospective of India’s most famous
flmmaker Satyajit Ray (> p.101). Besides Ray other Indian cinema highlights
starting from the ffties will be screened.
cinema zuid
Lakenstraat 14
2000 Antwerpen
www.cinemazuid.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR, DFF,
Cinema Zuid,
Europalia International
antwerpen
11.2013 > 12.2013
www.europalia.eu 111
bruxelles ⋅ brussel(s)
Filmer à tout prix
cinema
bruxelles ⋅
brussel(s)
04.11 > 09.11.2013
Lc:cti·.¦Filmer à tout prixc:rc.nncncntpri·i
¦cgicccccc.tctcccic.icn,.np..gccnrc·.c
c.cincn.ccntcnpcr.inccnt¦.crc.ti·itcc¦¦cncnc
rcnct nctrc ncncc cn ç.cticn 'n cncix cc ccc.
ncnt.irc.tncncincicnp.rcccinc.tcincicn,
.¦¦cn.nc ct cc¦gc ·c. .ttcnc ¦cr cc ccttc ç.in
zicnccciticn
Vagabunden Karawane.it¦c:.cin.nt·c,.gc,cn
:¸/o, c. ¦cgcnc.irc grc.pc .¦¦cn.nc cc Kr..trcck
“Lncr,c”cn'ncc
Himself He Cooks,ccrc.¦i.tc.rcc¦gcV.¦cricFcrtc..ctIni¦ippc'it,c
ct.n:¦n.r¦cTcnp¦cc’Or.Inrit.r,cn'nccc.NcrcTc.¦c,c.r,cc
ccnt.inccc·c¦cnt.ircikn,ncnncct:cnnc,prcp.rcntp¦.cc:ooooo
rcp.gr.t.itpc.r¦c·iitc.rcctc.tc¦crc¦igicnIprc¦c:¦n,.nrcp.
gr.t.it..tncntiç.ccr.cr·i.tc.¦cpcct.tc.r'
Een selectie van documentaires over India gemaakt door Indiase, Duitse en
Belgische flmmakers werd gekozen voor de 15de editie van het festival dit
jaar:
Vagabunden Karawane getuigt van de fascinerende reis van de legendarische
Duitse Krautrock band Embryo in India in 1970.
Himself He Cooks door de Belgische flmmakers Valérie Berteau en Philippe
Witjes is een flm over de Gouden Tempel van Amritsar in Noord-India. Elke
dag bereiden honderden Sikh vrijwilligers er meer dan 100.000 gratis maal-
tijden voor bezoekers van om het even welke religie. Na de flmvertoning zal
een gratis, authentieke maaltijd geserveerd worden aan iedere toeschouwer!
A selection of India-related documentaries by Indian, German and Belgian
flmmakers awaits you at this year’s 15th edition.
Vagabunden Karawane witnesses the fascinating 1970 journey of the legendary
German Krautrock band Embryo to India.
himself he Cooks by the Belgian flmmakers Valérie Berteau and Philippe
Witjes is a movie about the Golden Temple of Amritsar in northern India,
where every day hundreds of Sikh volunteers prepare over 100.000 free meals
for visitors of any religion. After the movie a free authentic meal will be served
to every spectator!
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.fatp.be
orGanisation
orGanisatie
Filmer à Tout Prix,
Europalia International
www.europalia.eu 112
cinema
orGanisation
orGanisatie
DocNomads,
Universiteit
Antwerpen,
LUCA-campus
Sint-Lukas,
Filmer A Tout Prix,
INSAS,
Europalia International
bruxelles ⋅ brussel(s) / antwerpen 08 > 13.11.2013
doc nomads
I. cc.r cc ¦. ccrnicrc ccccnnic, ¦’'ncc . ..gncntc c inpcrt.ticn ct .
prcc.cticnccnc.·c¦¦ctccnnc¦cgiccigit.¦cctccpr.tiç.ctccnnc¦cgiç.c
Lx.nin.nt.ncccictccnn.t.ticn,¦cccc.ncnt.ritcincicnccntni.
cxp¦crcrccp¦.cnp¦..cti·cncnt¦cpctcntic¦ccnc.·c¦¦ctccnnc¦cgicct
pr.tiç.ccigit.¦c.:nc’in·cntcrccnc.·c¦¦cncc.¦itccccrc.ticnc’in.gc
.iniç.cccnc.·c..xprcc.it´c:cr.ncpcncnc.rccttcc·c¦.ticnin.¦
t.ncc cn cxp¦cr.nt ¦c tcnc.ncc ct cc.r.nt .ct.c¦ c. :¦n ccc.ncnt.irc
incicn, c p¦.ç.nt .ini c.n ¦’cp.cc intcrtitic¦ cntrc tr.citicn ct ncccrnitc,
cntrc¦c¦cc.¦ct¦cccncpc¦itc,¦’.n.¦cg.cct¦ccigit.¦
'crkncp ct prc,ccticn cc :¦n cn prccncc cc rc.¦i.tc.r ct ccn:crcncicr
in·itc
De laatste tien jaar heeft India de import en productie van nieuwe digitale
technologieën en technologische praktijken verhoogd. In hun becommen-
tariëring van de veranderde maatschappij, ontdekken de Indiase documen-
taristen meer en meer het potentieel van nieuwe digitale technologieën en
nieuwe modaliteiten van het beeld. Doorheen de analyse van de huidige
stromingen en tendensen in de Indiase documentaireflm zal het panel
deze simultane veranderingen. Ze positioneren zich tussen het traditionele en
het moderne, het lokale en het kosmopolitische, het analoge en het digitale.
Workshop en flmvertoning met gastsprekers en flmmakers.
In the past decade India has increasingly adopted new digital technologies
and other new technological practices. Commenting upon a changing society,
Indian documentary makers are exploring the potential for generating new
images and modalities. The present panel addresses these complementary
changes by exploring the current streams and trends in Indian documentary
flmmaking, positioning itself in the interstitial spaces between the traditional
and the modern, the local and the cosmopolitan, the analogue and the digital.
A workshop with guest speakers, flm makers and flm screenings.
www.docnomads.eu
sint-lukas
Rue des Palais 70
Paleizenstraa
1030 Bruxelles ·
Brussel(s)
insas
Rue Thérésienne
8 Theresianenstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
filmer a tout
prix festival
Flagey
Place Sainte Croix
Heilig Kruisplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
bruxelles ⋅
brussel(s)
08.11.2013 >
13.11.2013
cinema zuid
Lakenstraat 14
2000 Antwerpen
antwerpen
08.11.2013 >
13.11.2013
www.europalia.eu 113
cinema
MOOOV prccntcr. .n ¦.rgc c·cnt.i¦
cc :i¦n c¦ccticnnc c.n ci·cr :cti
·.¦,cncc¦¦.ccr.ticn.·ccci·crccntrc
c.¦t.rc¦ctcic¦ictncç.ccc¦.prc·incc
c’In·crLcprcgr.nncc:rir..nrcg.rc
.r¦c:¦nincicnccntcnpcr.inc.ntc.tc
.ci·critc
MOOOV organiseert filmvertoningen
in samenwerking met een aantal biblio-
theken en cultuurcentra in de provincie
Antwerpen. Het flmprogramma zal een
blik werpen op de hedendaagse Indiase
flmproductie in al haar diversiteit.
MOOOV will show a wide range of flm
festival selections in collaboration with
libraries and cultural centers in the province of Antwerp. The program will
showcase a selection of contemporary Indian movies.
turnhout
contemporary indian cinema
at mooov
turnhout
04.10.2013 >
26.01.2014
utopolis
Graatakker 99
2300 Turnhout &
other venues
www.mooov.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR, MOOOV,
Europalia International
bruxelles ⋅ brussel(s)
midis du cinema
Les Midis du Cinema . c¦ccticnnc ci::crcnt ccc.ncnt.irc cn rc¦.ticn
.·ccccc·cncncntpn.rcc.:cti·.¦,tc¦ç.cF¦.gc,wccc,'.tcrIrt'.¦k
.Licgcct¦ccnc:c’œ.·rcc’IninK.pccr
Geïnspireerd door enkele highlights uit het europalia.india programma
zoals Flageywood, de Water Art Walk in Luik en het meesterwerk van Anish
Kapoor, selecteerde Les Midis du Cinema volgende documentaires:
Related to some of europalia.india’s highlights such as Flageywood, the water
art walk in Liège and Anish Kapoor’s masterpiece Les Midis du Cinema
propose a selection of documentaries:
“Drums of India”CcrccnHc¦¦ingnc.c(:¸’)
“Bollywood Cinéma, Mumbaï, Inde”'.rcHcnri'.,nccrg(.²’)
“Indisk”Irnc´.ckccr::(._’)(.r,´pcci.¦Irizc´.nnc:¸_.)
“Le Ramayana de Valmiki”prccntcp.rIi.nccc´c¦¦icr(:’_8)
“Le monde selon Anish Kapoor” HcinzIctcr´cnwcr:c¦(_.’)
bruxelles ⋅
brussel(s)
07.11, 21.11,
05.12.2013 · 11:30,
12:30, 13:30 & 14:30
musée d’art
ancien · museum
voor oude kunst
Rue de la Régence 3
Regentschapsstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
orGanisation
orGanisatie
Midis du Cinéma
´T,ONI
FP.nc,crNL
www.europalia.eu 114
cinema
L’Indian Film Festival.L.H.,c·c.cnncncr.c.n
.n·c,.gcinc.c¦i.c¦ccn'ncc,.np.,p¦cinccccntr.tc
ctcnn.nt Lc :cti·.¦ cxp¦crcr. ¦’iccntitc cn.ngc.ntc
c. p., . tr.·cr ¦c ,c.x cc ,c.nc ct cc ncin
,c.nct.¦cntc.cincn.´inç,c.rcccincn.,cinç
,c.rc’.ncprcgr.nn.ticncc:i¦n·.ricctp.icn
n.nt,cinç,c.rincicn:.cin.ntpc.rtc.,cctc.
.gc,cc.n.tc.rc’.rt..xc¦.cccrcr.ncnc
Het Indian Film Festival in Den Haag neemt je mee
op een onvergetelijke reis naar India, een overweldi-
gend land vol contrasten. Het festival verkent de veranderende identiteit
van het land door de ogen van opkomend en gevestigd filmtalent. Vijf
dagen cinema, vijf dagen lang een gevarieerd en boeiend flmprogramma,
vijf dagen fascinerend India voor iedereen van alle leeftijden, van kunstlief-
hebbers tot trendy uitgaanspubliek.
The Indian Film Festival The Hague will take you on an unforgettable journey
to India, an overwhelming country flled with contrast. The festival explores
the changing identity of India through the eyes of established and rising flm
makers. Five days of cinema, fve days of eclectic and exciting programming,
fve days of mesmerizing India for all ages and all kinds.
den haag
indian Film Festival the hague
den haag
02 > 06.10.2013
Différents lieux
à La Haye
Verschillende locaties
in Den Haag
Various venues in
Hague (Nederland)
www.indianffth.nl/
orGanisation
orGanisatie
IFFTH, ICCR,
Europalia International
liège
documentaries about water
Icnc.nt ¦c Water Art Walk . Licgc, ç..trc ccc.ncnt.irc incicn ..tc.r c.
tncnccc¦’c..crcntncntrc..Cr.nc´.rti.→ p.25
Tijdens de Water Art Walk in Luik worden vier Indiase documentaires rond
het thema water getoond in het Grand Curtius. → p.25
During the water circuit in Liège, 4 Indian documentaries round the water
theme will be shown at le Grand Curtius. → p.25
:²:o.o:_:._o“A River’s Story”.nn.F.r..
o_::.o:_::oo“The Name of a River”In.p´ingn
o::..o:_::oo“A River And Its Valley”.nn.F.r..`
“Roots of Datia”KFikr.n´ingn
o_o:.o:::oo“A River’s Story”.nn.F.r..
liège
16.10, 03.11,
01.12.2013 &
05.01.2014
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Ville de Liège,
Grand Curtius,
Europalia International
All movies in English
grand curtius
Quai de Maastricht 13
4000 Liege
www.grandcurtius
liege.be
www.europalia.eu 115
cinema
gent
07.10, 04.11, 02.12
& 12.12.2013
kaskcinema
Bijloke site
Godshuizenlaan 4
9000 Gent
www.schoolofarts.be/
kaskcinema/
www.film-plateau.be
orGanisat
ICCR, DFF, Indologie
(Universiteit Gent),
Film-Plateau
(Universiteit Gent),
KASKcinema,
Europalia International
Subtitled in English
Lccincn.ct.nnc,cnintcrc.ntcccccc.·rir.nc¦.ng.cFicnç.c¦c:¦n
cicntprcc.itcn'ncccnccncncrc.c¦.ng.ctc¦¦c¦ct.ni¦,¦ctc¦.g.c.
¦cccng.¦icc.xcnnincicnt¦cp¦.cc¦ccrc.tr.·cr¦cncnccI:ncc:.irc
ccnn.i.ncc.·cccccincn.,¦cccp.rtcncntc’incc¦cgiccc¦’.ni·critccc
C.nccrg.nic.nccriccccicc..x:¦ncnninci,ccp¦.c¦.iç.c..xp¦.
ccntcnpcr.in,ccp¦..¦tcrn.ti:..xp¦.ccnncrci..xL.criccc¦ct.rcr.
p.r.n:¦nn.ct.cccnp.gncccn.iç.c¦i·c
Cinema is een interessant middel om kennis te maken met taal. Hoewel er in
India flms in veel verschillende talen worden gemaakt, zoals Tamil, Telugu
of Bengaals, zijn die in het Hindi het bekendst wereldwijd. In het kader van de
lessen Hindi organiseert de opleiding Indologie (UGent) een reeks vertoningen
van Hindiflms, gaande van klassiek tot hedendaags, van alternatief tot commer-
cieel. Aansluitend eindigen we met een stille flm met live muziekbegeleiding.
Cinema is an interesting resource to learn a language. Although flms are made
in India in many diferent languages and in many dialects, , those in Hindi, made
in “Bollywood”, are best known worldwide. Therefore the Indology department
of Ghent University is organizing the screening of a series of Hindi movies,
ranging from the classic to the contemporary, the alternative to the commercial,
ending with a silent flm with live music, symbolizing universal language.
/:o.o:_.o_o“Salaam Bombay”'ir.N.ir
::.o:_.o_o“Ankur”´n,.nFcncg.¦
.:..o:_.o_o“Zindagi Na Milegi Dobara”Zc,.Iknt.r
:.:..o:_:/oo“Raja Harishchandra”I.c..nccIn.¦kc
gent
hindi movie nights
www.europalia.eu 116
cinema
Les saris rosesct¦cncnccnnc..ngrc.pccc:cnnc·ct.ccc.rircc
´cg.ngcccnpccccp¦.ic.rni¦¦icrcc:cnncç.icc:cnccnt¦c.rcrcit,
trcc.·cntc.:c.cp.r¦cncnnccn'ncc
Pink Saris werpt een onverschrokken maar ook ludieke blik op de vrouwen-
rechtenvereniging Gulabi Gang in Noord-India . Hun charismatische leider,
Sampat Pal, neemt de rol op van rechter en jury voor meisjes en vrouwen
die het slachtoffer zijn van gedateerde, patriarchale tradities en het
kastenstelsel.
Pink Saris is an unfinching and often amusing look at the all-woman vigilante
Gulabi Gang in Northern India and their charismatic leader, Sampat Pal, who
acts as judge and jury for girls and women who are being abused by outlawed
patriarchal traditions and the caste system.
“Pink Saris” KinLcngincttc'K.o:o¸²nin–´T,ONIFP,NL
bruxelles ⋅ brussel(s)
pink saris
orGanisat
SIREAS
théâtre molière
Square du Bastion 3
Bolwerkplein
1050 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.sireas.be
bruxelles ⋅
brussel(s)
13.12.2013 20:30
dinant
trishna
Icnc,c.r.. P.,.tn.n,¦.p.icnc’.nc,c.nc'ncicnncpc.r.nncnnc
c’.::.irccrit.nniç.ccnc.rtc..xccn·cnticn:.ni¦i.¦cct..pciccc
¦.ccictc
Het verhaal van de tragische relatie tussen de zoon van een projectontwik-
kelaar en de dochter van een tuktuk chaufeur.
The story of the tragic relationship between the son of a property developer
and the daughter of an auto rickshaw owner.
“Trishna” 'icn.c¦'intcrccttcn'K.o::–::/nin–´T,ONIFP
dinant
19.11.2013 20:00
orGanisation
orGanisatie
Centre Culturel
Régional de Dinant
centre culturel
régional de
dinant
Salle Bayard
Rue Grande, 37
5500 Dinant
www.dinant.be/
culture/centre-
culturel
www.europalia.eu 117
cinema
Ic rctr.itc crit.nniç.c p.rtcnt cn 'ncc '¦ .rri·cnt .. '.rigc¦c Hctc¦,
.n p.¦.cc ccnt cc p.c¦icitc ¦c.r cnt ·.ntc ¦c ncritc Ç.ciç.c ¦c nc.·c¦
cn·ircnncncnt cit ncin ¦.x.c.x ç.’in.ginc, i¦ cnt pc.r tc.,c.r tr.n
:crncp.r¦c.rcxpcricnccccnn.nc
Een groep gepensioneerden Britten reist af naar een Indiaas hotel. Bij aankomst
blijkt het hotel minder luxueus dan gedacht. Maar langzamerhand verandert
de charme van de plek en de eigenaars hun leven.
British retirees travel to India to take up residence in what they believe is a newly
restored hotel. Though they fnd the palace still just a shell of its former self and
less luxurious than its advertisements, the charms of the Marigold Hotel, of its
young and exuberant owner and of India itself impact on their shared experi-
ences and transform their lives in unexpected ways.
“Indian Palace” cnn'.cccn'K.o:.:.nin–´T,ONIFP
bruxelles ⋅ brussel(s)
indian palace
The best exotic Marigold hotel
bruxelles ⋅
brussel(s)
22.10.2013
14:00 & 20:30
centre culturel
de woluwe-saint-
pierre
Avenue Charles
Thielemanslaan 93
1150 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.whalll.be
orGanisation
orGanisatie
W:Halll
©

G
U
Y

T
E
R
O
U
V
E
R
O
Y
www.europalia.eu 118
literature
abha daWesar 120
manu joseph 121
sudeep sen 122
shumona sinha 122
GeorGe Kunnath 123
paVan K.Varma 123
saryu doshi 124
randhir Khare 124
jeet thayil 125
harish triVedi 125
paul Zacharia 126

K. satchidanandan 127
uday praKash 128
c.s.laKshmi 129
sanjuKta dasGupta 130
KarthiKa nair 131
tarun j tejpal 132
ViKas sWarup 133
françois emmanuel
& dhruba Ghosh 134
boeKenbeurs 135
publications ·
publicaties 135-136
www.europalia.eu 119
www.europalia.eu 120
li tera
ture
bruxelles ⋅ brussel(s) / namur / liège / leuven
abha dawesar
Abha Dawesar ct rcn.ncicrc ct
.rtitcL’nccccn.c.ircincicn'nci.
Tcc.,¦’.nicc..r.ngcc._pcrcn
n.¦itcincicnnc¦cp¦.prcncttc.c
´c ¦i·rc, tr.c.it c.n p¦.ic.r
¦.ng.c,cnt:.itp.rticccc.·r.gc
c¦ccticnnc pc.r ¦c prix 'ccici
Pcn.n ctr.ngcr, ¦c prix Fc¦ Ini,
¦c prix Fcnin. c. cnccrc ¦c prix PF'
tcncinc.ncnccL¦¦c.rcccnncnt
ctcin·itccccnnccr.tricc¦crcc¦.
ccn:crcnccTLIC¦cc.¦.Lcincc.rg
Abha Dawesar is schrijfster en
kunstenaar. Het Indiase magazine
India Today heeft haar uitgeroepen
tot één van India's meest buitenge-
wone vrouwen. Haar boeken werden
vertaald in verschillende talen en
werden onder andere genomineerd voor de Franse prix Médicis buitenlandse
roman, de Bel Ami prijs en de Femina prijs. Recent gaf zij een interview
op TEDGlobal conferentie in Edinburgh (juni 2013).
Abha Dawesar is a novelist and an artist. India’s leading weekly magazine
India Today named Dawesar as one of twenty-fve path-breaking Indians. Her
books have been translated into many languages and have been short-listed
in France for Le Prix Médicis Roman Etranger, Le Prix Bel Ami, le Prix Femina,
and le Prix RFI témoin du monde. She recently gave a talk at TEDGlobal,
Edinburgh (June 2013).
©

d
a
V
i
d

i
G
n
a
s
Z
e
W
s
K
i
-
K
o
b
o
y
orGanisat
Commune
de Schaerbeek,
Bibliothèque Sésame,
Libraire Point Virgule,
Librairie Livre aux
Trésors, KU Leuven,
Europalia International
bruxelles ⋅
brussel(s)
30.11.2013 ⋅ 11:30
bibliothèque
sésame
Boulevard
Lambermontlaan 200
1030 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 242 68 68
www.1030culture.be
namur
28.11.2013
libraire
point virgule
Rue Lelièvre 1
5000 Namur
www.librairiepoint
virgule.be
liège
29.11.2013
librairie livre
aux trésors
Place X.Neujean 27av
4000 Liège
www.livreauxtresors.be
leuven
27.11.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
http://ghum.kuleuven.be
/ggs/projects/india_focus
/europalia_lectures.
www.europalia.eu
bruxelles ⋅ brussel(s) / poulseur / leuven
manu joseph
Residence
bruxelles ⋅
brussel(s)
20.11.2013 (in English)
& 28.11.2013
Reading club (in EN)
passa porta
Rue Antoine
Dansaertstraat 46
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 226 04 54
www.passaporta.be
orGanisat
ICCR, Passa Porta,
Europalia International
leuven
26.11.2013 · 20:00
ku leuven Blijde
Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/
ggs/projects/india_focus/
europalia_lectures
orGanisat
ICCR, KU Leuven,
30CC Leuven,
Europalia International
poulseur
22.11.2013 · 20:00
bibliothèque
de poulseur
Place Puissant 5
4171 Poulseur
T 04 369 40 17
biblio.comblainau
pont@skynet.be
orGanisat
ICCR, Communes
Aywaille, Comblain-
au-Pont et Sprimont,
Europalia International
Manu Josephct,c.rn.¦itcctrcc.ctc.rcncnc:
c.n.g.zincc’in:crn.ticnOpcn'¦.ccrit..p.
r.·.nt pc.r Tnc Tinc c: 'nci., 'irccccn ct
Tnc 'nccpcnccnt Nc c.n ¦’ct.t c. Kcr.¦., i¦
gr.ncitc.n¦.·i¦¦ccc´ncnn.ic.i¦ncnc.cicn
cct.cc¦ittcr.irc..cc¦¦cgcLc,c¦.'.n.ccpn
ct¦’..tc.rcccc.xrcn.ntr.giccniç.cpcrt.nt
.n rcg.rc intcrc.nt .r ¦. c.¦t.rc ct ¦. ccictc
incicnncLe bonheur illicite des autres gensct
Des hommes sérieux'¦·it..,c.rc’n.i.Ic¦ni
Manu Joseph is journalist en redacteur van het
nieuwsmagazine Open. Hij schreef eerder voor
The Times of India, Wired.com en The Independent.
Joseph werd geboren in de staat Kerala en groeide op in Chennai waar hij
literatuur studeerde aan het Loyola College. Joseph is de auteur van Slimme
mannen en Het onzichtbare geluk van andere mensen, twee tragikomische
romans die een interessante inkijk geven in de Indiase cultuur en maat-
schappij. Hij woont nu in Delhi.
Manu Joseph is a journalist and editor of “Open” magazine. He has been the
features editor of The Times of India and has written for The Independent
and Wired. Joseph was born in Kottayam, Kerala and grew up in Chennai
where he graduated in literature from Loyola College. He is the author of Serious
Men and The Illicit happiness of Other People two darkly comic takes on
domestic life and society in southern India. Joseph currently lives in Delhi.
I.:8nc·cncrc...ccccncrc.o:_,Manu Josephcr.ccri·.incnrciccncc
. Passa Porta Lc n.icn intcrn.ticn.¦c cc ¦. ¦ittcr.t.rc ¦’in·itcr. . ccrirc
..cœ.rccFr.xc¦¦c
Van 18 november tot 2 december 2013 is Manu Joseph writer-in-residence
bij Passa Porta. Het internationaal literatuurhuis nodigde hem uit voor een
schrijfverblijf in het hart van Brussel.
From November 18
th
until December 2nd 2013, Manu Joseph will be writer-in-
residence at Passa Porta. This international house of literature invited him
for a literary stay in the heart of Brussels.
©

P
r
a
s
h
a
n
t

n
a
k
w
e
li tera
ture
121
bruxelles ⋅ brussel(s)
sudeep sen
Sudeep Senct.npcctcctccitc.rincicn·i·.nt
. Lcncrc ct Ncw Ic¦ni '¦ . ct.cic ¦. ¦ittcr.t.rc
..Hinc.´c¦¦cgc,.¦’.ni·critcccIc¦niFcnc:
ci.ircc’.nccc.rccctrc,ccp.r¦.Fcnc.ticn'n¦.k,
i¦ cctint cn cip¦cnc . ¦. “Cr.c..tc cncc¦ c:
,c.rn.¦in”.¦’.ni·critc´c¦.nci.ccNcwYcrk
Sudeep Sen is een Indiase dichter en redacteur
wonend in Londen en New Delhi. Hij studeerde
literatuur in het Hindu College van de Univer-
sity of Delhi. Hij kreeg een Inlaks studiebeurs en
behaalde zijn masterdiploma aan de School of
Journalism van Columbia University in New York.
Sudeep Sen is an Indian poet and editor living in London and New Delhi.
He read literature at Hindu College, University of Delhi. As an Inlaks Scholar,
he received a master’s degree from the Graduate School of Journalism at
Columbia University in New York.
©

S
a
r
a

B
o
w
m
a
n
bruxelles ⋅
brussel(s)
30.11.2013
orGanisation
orGanisatie
ICCR, Librairie
Quartiers Latins,
Europalia International
librairie
quartiers latins
Place des Martyrs 14
Martelarenplein
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 227 34 03
www.cfc-editions.be
www.europalia.eu 122
li tera
ture
bruxelles ⋅
brussel(s)
05.10.2013
orGanisat
Commune de
Schaerbeek,
Bibliothèque Sésame
bibliothèque
sésame
Boulevard
Lambermontlaan 200
1030 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 242 68 68
www.1030culture.be
bruxelles ⋅ brussel(s)
shumona sinha
Shumona Sinha ·it cn Fr.ncc ccp.i .oo. Ic
¦’cn:.ncc, c¦¦c c.¦ti·c .nc ·crit.c¦c p.icn pc.r
¦.¦ittcr.t.rcct¦’.rt:r.nç.iLnt.ntç.cprc:cc.r
ct tr.c.ctricc, c¦¦c ’ct .tt.cncc . crccr .n ¦icn
cntrc cn p., c’criginc ct cn p., c’.ccpticn
Fenêtre sur l’abîme, cn prcnicr rcn.n, .ccrcc
¦.c..¦itccc.c.¦t.rc,p.rt.gcccntrc¦.Fr.ncc
ctcnFcng.¦cn.t.¦
Shumona Sinha woont sinds 2002 in Frankrijk.
Van kinds af ontwikkelde ze een passie voor de
Franse literatuur en kunst. Als lerares en vertaal-
ster wil ze een link creëren tussen haar geboorte-
land en het land dat haar adopteerde. Haar eerste
roman Fenêtre sur l’abîme gaat over deze culturele dualiteit tussen de Franse
cultuur en die van haar Bengaalse geboortestreek.
Settled in France since 2002, Shumona Sinha has developed a passion for French
literature and art since her childhood. As a teacher and translator, her aim was
to create a link between her country of origin and her adoptive country. Her frst
novel, Fenêtre sur l’abîme, deals with this duality of culture between France
and her native Bengal.
©

E
M
E
R
A
U
D
E

J
O
U
R
N
A
L

I
N
F
O
S
www.europalia.eu 123
leuven
pavan k. varma
Pavan K. Varma.ct.cic¦’nitcirc..cc¦¦cgc´t´tcpncnccNcwIc¦ni,.ini
ç.c¦ccrcit.¦’.ni·critcccNcwIc¦nict:.t,.ç.’.trcrcccnncntcip¦cn.tc
´cn œ.·rc rcgrc.pc ci:crcnt gcnrc :cticn, ncn:cticn, cicgr.pnic n.i
..itr.c.cticn
Pavan K. Varma studeerde geschiedenis aan het St. Stephen’s College in
New Delhi en rechten aan de Universiteit van New Delhi. Hij was tot voor
kort diplomaat in de Indiase Diplomatieke Dienst. Hij is niet alleen schrijver
van fctie als non-fctie en biografeën, maar ook vertaler.
Pavan K. Varma studied history at St. Stephen’s College, Delhi and took a degree
in law from Delhi University. He was a diplomat in the Indian Foreign Service till
very recently. His works span a variety of genres, including fction, non-fction,
biographies and translations...
leuven
17.10.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
www.ggs.kuleuven.
be/india_focus/
europalia_lectures
orGanisat
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
leuven
george kunnath
George Kunnathctcn.rgccccc.r.r¦’'nccncccrnc.¦’.ni·critcc’Ox:crc
Ln.oo8,i¦tcrnin.cnccctcr.tcn.ntnrcpc¦cgic.¦.´OI´(´cncc¦c:Oricnt.¦
.ncI:ric.n´t.cic,.ni·critcccLcncrc)´cntr.·.i¦cc·c¦cppcccnc.·c¦¦c
pcrpccti·ctnccriç.cctcnpiriç.ccnn.ticrcc’cccncnicpc¦itiç.ccc¦.
p..·rctc,cc¦.·ic¦cnccctc.cc·c¦cppcncntcn'ncc'¦c:cc.¦ic.r¦’cxp¦c
r.ticncc¦’inp.ctcc¦’in.rrccticnn.cïtc.r¦.·icç.cticicnncct¦cnc,cn
cc.cit.nccccccnn.n..tccc:.·cricc
George Kunnath doceert Moderne Indiase Studies aan de Universiteit van
Oxford. In 2008 promoveerde hij in de antropologie aan de School of Oriental
and African Studies (SOAS), University of London. In zijn werk bestudeert
hij armoede, geweld en ontwikkeling van achtergestelde groepen in gebieden
die geteisterd worden door Maoïstische opstandelingen.
George Kunnath is Lecturer in Modern Indian Studies at the University of Oxford.
He completed his doctoral studies in anthropology at the School of Oriental
and African Studies (SOAS), University of London in 2008. His work develops
theoretical and empirical insights into the political economy of poverty,
violence and development in India. The focal point of his work is an exploration
of how the everyday life and livelihoods of backward communities are afected
by the expansion of the Maoist insurgency.
li tera
ture
leuven
14.11.2013 ⋅ 17:00
ku leuven
http://ghum.kuleuven.be
/ggs/projects/india_focus
/europalia_lectures
orGanisation
orGanisatie
KU Leuven,
Kadoc
www.europalia.eu 124
leuven
saryu doshi
leuven
21.10.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/
ggs/projects/india_focus/
europalia_lectures
orGanisat
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
li tera
ture
Saryu Doshi ct nitcricnnc c.rt, cncrcnc.c, ccitricc ct ccnni.irc c’cxpci
ticnL¦¦cccc.t..c.rricrcccnncprc:cc.rin·itc.¦.ni·critccc'icnig.n
.·.ntc’cncigncr.¦.ni·critcccI.nc('ncc)ctccFcrkc¦c,Ln:¸¸²,c¦¦c:.t
ncnncc circctricc cc ¦. nc.·c¦¦c N.ticn.¦ C.¦¦cr, c: 'cccrn Irt ('.nc.i)
L¦¦c :.t cg.¦cncnt prciccntc .i cc ¦. L.¦it K.¦. Ik.ccni ´.r,. Icni ct
c.r.tc.rcc¦’cxpciticn“´p¦cncc.rcc¦’ncrit.gc.rcnitcct.r.¦incicn”p.¸
Saryu Doshi is kunsthistorica, onderzoekster, uitgeefster en curator. Ze begon
haar carrière als gastprofessor aan de University of Michigan, nadien aan de
University of Pune (India) en Berkeley. In 1996 werd haar gevraagd om de nieuwe
National Gallery of Modern Art in Mumbai te leiden. Later was zij voorzitter a.i.
van de Lalit Kala Akademi in New Delhi. Saryu Doshi is curator van de tentoon-
stelling “Tempels, Forten & Paleizen, 2000 jaar Indiase architectuur” > p.29
Art historian, research scholar, editor and curator Saryu doshi began her career as
visiting professor at the University of Michigan, before teaching at the University
of Pune (India) and Berkeley. In 1996 she was appointed as Honorary Director
of the newly founded National Gallery of Modern Art in Mumbai and later held
charge as protem-Chairman of the Lalit Kala Akademi in Delhi. Saryu Doshi is
curator of the exhibition “The Splendour of India’s Architectural Heritage” > p.29
Randhir Kharegr.ncitc.n¦ct.rc.¦cncccrc.
ti·c c. Fcng.¦c ccciccnt.¦, c.ign.nt c.n ¦’c:
:cr·cccncc ¦ittcr.irc, tnc.tr.¦c ct .rtitiç.c cc
.nncc²oct/oLcri·.incc.rcnncccrcccnpcnc,
pcctc, .rtitc, prc:cc.r ct :c¦k¦critc, i¦ p.c¦ic
p¦.cc·ingt¦i·rcccpccic,:cticn,ncn:cticn
.iniç.ccctr.c.cticn
Randhir Khare groeide op in het creatief turbu-
lente West-Bengalen. Daar deelde hij in het artis-
tieke, literaire leven van de jaren 60 en 70. Als
bekroond schrijver, dichter, kunstenaar, leer-
kracht en folklorist publiceerde hij meer dan twintig werken bestaande
uit zowel poëzie en fctie als vertalingen en non-fctie.
Randhir Khare grew up in the creative turbulence of West Bengal, sharing in the
literary, theatrical and artistic excitement of the late 60s and 70s. As an award
winning writer, poet, artist, teacher and folklorist, Randhir Khare has published
more than twenty volumes of poetry, fction, translations and non-fction.
leuven
randhir khare
leuven
28.11.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
www.ggs.kuleuven.
be/india_focus/
europalia_lectures
orGanisation
orGanisatie
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
©

R
a
n
d
h
i
R

K
h
a
R
e
www.europalia.eu 125
gent
22.11.2013
ugent
Blandijnberg 2
9000 Gent
www.ugent.be
orGanisat
ICCR, UGent,
Department Indian
languages and
cultures,
Europalia International
leuven / bruxelles ⋅ brussel(s)
jeet thayil
gent
harish trivedi
leuven
19.11.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
http://ghum.kuleuven.be
/ggs/projects/india_focus
/europalia_lectures
orGanisat
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
bruxelles ⋅
brussel(s)
20.11.2013
palais des beaux-arts
paleis voor schone
kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
orGanisat
ICCR, Bozar Literature,
Europalia International
Jeet Thayilctnccn'ncc,c.n¦c
Kcr.¦., ct . gr.nci . Hcng Kcng,
Ncw Ycrk ct '.nc.i '¦ ct pcctc
intcrprctc,ccnpcitc.r,g.it.ritcct
. p.c¦ic ç..trc rcc.ci¦ cc pccic
Ln .o:. i¦ :.i.it p.rtic cc ¦. ¦itc
cc:n.¦itcc.'.nFcckcrIrizc
ctc.'.nIi.nLitcr.r,Irizc
Jeet Thayil werd geboren in Kerala
en groeide op in Hong Kong, New York en Mumbay. Hij is een dichter/performer,
componist en gitarist en publiceerde vier dichtbundels. In 2012 stond hij
op de shortlist van de Man Booker Prize en op de shortlist van de Man Asian
Literary Prize.
Jeet Thayil was born in Kerala and educated in Hong Kong, New York and
Mumbai. He is a performance poet, songwriter and guitarist, and has published
four collections of poetry. He was shortlisted for the 2012 Man Booker Prize
as well as the DSC Prize for South Asian Literature.
20.11.2013 avec / met / with tarun j tejpal & Vikas swarup > p.132 & p.133
Harish Trivedi ct prc:cc.r c’.ng¦.i . ¦’.ni·critc cc Ncw Ic¦ni ct prc:c
c.r in·itc c.n ci:crcntc .ni·critc incicnnc ct ctr.ngcrc '¦ ct ¦’..tc.r
cc“´c¦cni.¦Tr.n.cticnLng¦inLitcr.t.rc.nc'nci.”Tit.¦.ircc’.nccn.irc
.¦.“'nci.nIcci.ticnc:´cnncnwc.¦tnLitcr.t.rc.ncL.ng..gc´t.cic”,
i¦ctcg.¦cncntccnni.ircc’cxpciticnctcc:cti·.¦cccincn.
Harish Trivedi is professor Engels aan de Universiteit van New Delhi en
gastprofessor aan verschillende universiteiten in India en het buitenland.
Hij is de auteur van “Colonial Transactions: English Literature and India”.
Momenteel bekleedt hij een leerstoel bij de Indian Association of Common-
wealth Literature and Language Studies en is hij curator van flmfestivals
en tentoonstellingen.
harish Trivedi is a former Professor of English at the University of Delhi and
has been visiting Professor at many universities in India and abroad. He is the
author of “Colonial Transactions: English Literature and India” and currently
is the chair of the Indian Association of Commonwealth Literature and Language
Studies. Besides this he has been curating flm festivals and art exhibitions.
©

J
e
e
t

t
h
a
y
i
l
www.europalia.eu 126
li tera
ture
louvain-la-neuve / bruxelles ⋅ brussel(s)
paul zacharia
bruxelles ⋅
brussel(s)
23.10.2013
bibliothèque-
médiathèque
le phare
Chaussée de Waterloo-
sesteenweg 935
1180 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 2 3740443
www.bibliuccle.
irisnet.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Bibliothèque d’Uccle,
Europalia International
louvain-la-neuve
22.10.2013
ucl, institut
orientaliste
Place Blaise Pascal 1
1348 Louvain-la-Neuve
T 010 47 49 54
www.uclouvain.be/ciol
orGanisation
orGanisatie
ICCR, UCL - Institut
orientaliste,
Europalia International
avec / met / with K. satchidanandan > p.127
©

P
a
u
l

Z
a
c
h
a
r
i
a
Lc œ.·rc cc Paul Zacharia cnt ctc
tr.c.itc cn .ng¦.i ct p¦.ic.r ..trc
¦.ng.c '¦ . rcç. ¦c ´.nit,. Ik.ccni
Iw.rc´ccc.rtrccitctcnc.·c¦¦c
.ccrccntcctncncr.cic..xct.prcc
ctccpc.r·.ccccntincnt´.critiç.c
c.:cnc.ncnt.¦incrc¦igic.xct¦’cxprc
icnc.·crtccc.prcccc.p.ticn...,ct
cc“¦.rcc.pcr.ticnrc¦igic.c”cc:g.rc
tc¦¦cç.c'.t.Inrit.n.nc.n,icntctc
:crtcncntcritiç.ccp.r¦c´.ngnI.ri·.r,
.n grc.pc c’crg.ni.ticn ct cc p.rti
pc¦itiç.c
De werken van Paul Zacharia werden
vertaald naar het Engels en naar vele
andere talen. Hij heeft de Sahitya
Akademi Award ontvangen. Zijn kort-
verhalen en novelles spreken over radicale thema’s en zijn proza is verstoken
van sentiment. Zijn kritiek op het religieuze fundamentalisme, en het uiten
van zijn bezorgdheid over de “ontvoering” van religieuze personen zoals
Mata Amritanandamyi, maakten van hem een controversieel fguur.
The works of Paul zacharia been translated into English and other languages.
He is a recipient of the Sahitya Akademi Award. zacharia’s short stories
and novels are radical in theme. His prose is devoid of sentiment.
His criticism of religious fundamentalism, and his airing of concern over the
“hijacking” of religious fgures such as Mata Amritanandamayi, has made
him a controversial fgure.
www.europalia.eu 127
li tera
ture
louvain-la-neuve / bruxelles ⋅ brussel(s)
k. satchidanandan
bruxelles ⋅
brussel(s)
23.10.2013
bibliothèque-
médiathèque
le phare
Chaussée de Waterloo-
sesteenweg 935
1180 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 2 3740443
www.bibliuccle.
irisnet.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Bibliothèque d’Uccle,
Europalia International
louvain-la-neuve
22.10.2013
ucl, institut
orientaliste
Place Blaise Pascal 1
1348 Louvain-la-Neuve
T 010 47 49 54
www.uclouvain.be/
ciol
orGanisation
orGanisatie
ICCR, UCL - Institut
orientaliste,
Europalia International
avec / met / with paul Zacharia > p.126
©

K
.

S
a
t
c
h
i
d
a
n
a
n
d
a
nK. Satchidanandan ct pcctc,
critiç.c, ccitc.r, tr.c.ctc.r,
.c.ccnicicn ct crg.ni.tc.r
c’c·cncncnt¦ittcr.irc'¦.ctc
. ¦. tctc cc ¦. ´.nit,. Ik.ccni
cn'nccO.trc¦.p.c¦ic.ticncc
.:rcc.ci¦ccpccic,i¦.tr.c.it
:²c.·r.gc.r¦.pccicncnci.¦c
ct prcc.it ç.c¦ç.c .: critiç.c
¦ittcr.irc cn n.¦.,.¦.n ct cn
.ng¦.i'¦ctcg.¦cncnt¦’..tc.r
ccpiccccctnc.trcctccrccitcc
·c,.gc'cncrccc¦’Ic.ccnic
¦ittcr.ircc.Kcr.¦.,i¦ct¦c¦..rc.t
cc._prix
K. Satchidanandan is een Indiase
dichter, criticus, uitgever, vertaler,
academicus en organisator van literaire evenementen. Hij stond aan het hoofd
van de Sahitya Akademi in India. Hij heeft 21 dichtbundels gepubliceerd,
vertaalde 16 boeken over wereldpoëzie en heeft 21 literaire kritieken in het
Malayalam en Engels uitgebracht. Hij heeft ook toneelstukken en reisver-
halen geschreven en heeft 25 prijzen gewonnen. Hij is stafid bij de Literaire
Academie in Kerala.
K. Satchidanandan, a pioneering modern Indian poet, critic, editor, translator,
academic and literary organizer, was the chief executive of the Sahitya Akademi
in India. He has authored twenty-one collections of poetry, sixteen books of trans-
lations of world poetry and twenty-one works of literary criticism in Malayalam
and English besides plays and travelogues. He has won twenty-five awards
for his literary contribution from diverse institutions in India and abroad and
is a Fellow of the Kerala Academy of Literature.
www.europalia.eu 128
li tera
ture
gent
22.10.2013 ⋅ 20:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Poëziecentrum vzw,
Europalia International
poëziecentrum
vzw - Het Toreken
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent
T 09 225 22 25
www.poeziecentrum.be
gent
23.10.2013
orGanisation
orGanisatie
ICCR, UGent,
Department Indian
languages and
cultures,
Europalia International
ugent
Blandijnberg 2
9000 Gent
www.ugent.be
gent / leuven
uday prakash
leuven
24.10.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/
ggs/projects/india_focus/
europalia_lectures
orGanisation
orGanisatie
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
©

U
d
a
y

P
r
a
k
a
s
h
Uday Prakashct¦’.nccp¦.
i¦¦.trc..tc.rincicnccri·.nt
cn ninci Icctc, rcn.ncicr ct
..tc.rccnc.·c¦¦c,i¦ct..i
ccitc.r,rc.¦i.tc.rct,c.rn.¦itc
:rcc¦.ncc'¦ctccniccrcccnnc
¦’.nccccri·.in¦cp¦.crigi
n..xct..c.cic.xcccnp.,
´cn¦i·rc¦cp¦.rcccntLes murs
de Delhi, ccrit cn ninci, :.t cn
:in.¦c c. I´´ Irizc :cr ´c.tn
Ii.nLitcr.t.rc.o:_´cœ.·rc
cnt ctc tr.c.itc cn p¦.ic.r
¦.ng.c
Uday Prakash is een van India’s
meest illustere auteurs die
schrijft in het Hindi. Naast
schrijver van romans en kortverhalen, is hij ook uitgever, flmmaker en free-
lance journalist. Hij wordt beschouwd als een van de meest originele en
gedurfde Indiase auteurs. Zijn recentste werk The Walls of Delhi, origineel
geschreven in het Hindi, behaalde de fnale in de DSC Prijs voor Zuid-Aziatische
Literatuur. De werken van Prakash zijn vertaald in meerdere talen.
Uday Prakash is one of India’s most illustrious writers in the Hindi language.
He is a poet , a novelist and a short-story writer, as also an editor, a flmmaker
and a freelance journalist. He is considered one of India’s most original and
audacious writers. His most recent book The Walls of delhi, originally written
in Hindi, was a fnalist for this year’s DSC Prize for South Asian Literature.
Prakash’s writings have been translated into several languages.
www.europalia.eu 129
li tera
ture
mechelen
06.11.2013 ⋅ 19:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR,
Thomas More,
Europalia International
campus kruidtuin
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
T 15 36 93 20
www.thomasmore.be
mechelen / leuven
c.s. lakshmi
©

p
e
n
g
u
i
n
leuven
07.11.2013 ⋅ 20:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR, KU Leuven,
Europalia International
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/
ggs/projects/india_focus/
europalia_lectures
Lakshmictncc.´cinc.tcrc,c.n¦cT.ni¦N.c.,
.gr.nci.'.nc.ictF.ng.¦crcct.cctcn.cn
ccctcr.tcnpni¦ccpnic.¦’.ni·critc.w.n.r¦.¦
Ncnr. cc Ncw Ic¦ni L¦¦c . ctc prc:cc.r t.nt
c.n¦’cncigncncnt:cnc.ncnt.¦ç.’.ni·crit.irc,
ncn.ntccncncrc.crccncrcncnct.nncntcn
t.ntç.ccc.ricrcin·itcc.¦’.ni·critccc´nic.gc,
ctcpcci.¦i.ntc.n¦cct.cc.r¦c:cnnc
L¦¦c . ctc intcrn.ticn.¦cncnt .cc¦.ncc pc.r c
œ.·rc cc :cticn ccritc cn t.nc.¦, ct p.c¦icc
c.¦cncnc’cnpr.ntInc.iL¦¦cct¦.:cnc.tricc
cc ´IIPPO' (´c.nc .nc Iict.rc Ircni·c :cr Pcc.rcn cn 'cncn) ct ct
cng.gccc.n¦c“C¦cc.¦Fcnininprc,cct“ncncp.r¦’.ni·critccc'icnig.n
Lakshmi werd geboren in Coimbatore (Tamil Nadu) en groeide op in Mumbai
en Bangalore. Ze behaalde haar doctoraat aan de Jawaharlal Nehru univer-
siteit in New Delhi.
Na het beëindigen van haar studies werkte ze als lerares en docente, inclusief
een ‘visiting fellowship’ aan de University of Chicago, waar ze specialiseerde
in Vrouwenstudies. Daarnaast was ze betrokken bij verschillende onderzoeks-
projecten. Haar fctie, gepubliceerd onder het pseudoniem Ambai, werd inter-
nationaal geprezen. Ze is de oprichter van SPARROW (Sound and Picture
Archives for Research on Women) en is betrokken bij het Global Feminism
project van de University of Michigan.
Lakshmi was born in Coimbatore, Tamil Nadu, grew up in Mumbai and
Bangalore, and obtained her Ph.D form Jawaharlal Nehru University, New
Delhi. She has taught both at school and university level, and has held many
research assignments, including a visiting fellowship at the University of
Chicago, specialising in womens’ studies. She has also won critical acclaim
both at home and abroad for her fctional works in Tamil, written under the pen
name Ambai. She is the founder of SPARROW (Sound and Picture Archives
for Research on Women) and is involved with the University of Michigan’s
Global Feminisms project.
www.europalia.eu 130
li tera
ture
leuven
31.10.2013 ⋅ 20:00
orGanisation
orGanisatie
ICCR, KU Leuven,
Groep T,
Europalia International
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/
ggs/projects/india_focus/
europalia_lectures
leuven
sanjukta dasgupta
©

M
a
r
z
e
n
a

J
a
k
u
b
c
z
a
k
Sanjukta Dasgupta ct pcctcc, critiç.c,
tr.c.ctricc ct prc:cc.r L¦¦c :.t . ¦. tctc c.
ccp.rtcncntcc¦.:.c.¦tcc’.rtcrit.nniç.ccc
¦’.ni·critccc´.¦c.tt.,c.c¦¦ccncignctc.,c.r
¦.¦ittcr.t.rc.ng¦.icct.ncric.incL¦¦c.p.c¦ic
ccc.·r.gc.rI¦cc.H.x¦c,ctHcningw.,
.iniç.c.rccç.cticncci.¦cc.¦icc
.. gcnrc ´c .rtic¦c, pccnc, nc.·c¦¦c ct
tr.c.cticn :.rcnt p.c¦ic c.n cc ,c.rn..x
prctigic.x t.nt cn 'ncc ç.’. ¦’ctr.ngcr L¦¦c
. prcicc ¦c ,.r, c. ´cnncnwc.¦tn 'ritcr
Irizc (L.r.i.), :.t ncncrc c. ,.r, p.n
´cnncnwc.¦tn ct ct .ct.c¦¦cncnt ncncrc
c.ccnitcc.´cnncnwc.¦tn'ritcrIrizc('K)
Sanjukta Dasgupta is professor en voormalig hoofd van het departement
van de Engelse kunstfaculteit aan de Universiteit van Kalcota. Zij doceert
Engelse en Amerikaanse literatuur. Ze is dichteres, criticus en vertaalster.
Zij heeft boeken gepubliceerd over Aldous Huxley en Hemingway, alsook
over gender en sociale problemen. Haar artikels, gedichten, kortverhalen en
vertalingen werden gepubliceerd in kwaliteitskranten in India en het buiten-
land. Zij was voorzitter van de Commonwealth Writers Prize (Eurasia), jurylid
bij de pan-Commonwealth, en is momenteel lid van het raadgevende comité
voor de Commonwealth Writers Prize (UK).
Sanjukta dasgupta, Professor and Former Head of the Department of English
at the Faculty of Arts in Calcutta University, teaches English and American litera-
ture. She has published on Aldous Huxley and Hemingway, as also on gender and
other social issues. In addition to being a non-fction writer, she is a poet, critic
and translator and her articles, poems, short stories and translations have been
published in journals of distinction in India and abroad. She has served as Chair
of the Commonwealth Writers Prize (Eurasia) jury, as a member on the pan-
Commonwealth jury panel, and is currently an e-member of the advisory
committee for the Commonwealth Writers Prize (UK).
www.europalia.eu 131
li tera
ture
paris
16.11.2013
orGanisat
Association les
Comptoirs de l’Inde
salon l’inde
des livres
Place Gambetta 6
75020 Paris (France)
T + 33 (0)1 46 59 02 12
www.comptoirsinde.org
bruxelles ⋅
brussel(s)
30.11.2013
orGanisat
Librairie
Quartiers Latins
librairie
quartiers latins
Place des Martyrs 14
Martelarenplein
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 227 34 03
www.cfc-editions.be
valenciennes
07.12.2013
orGanisat
Bibliothèque
multimédia de
Valenciennes
bibliothèque
multimédia de
valenciennes
Rue Ferrand 2
59 300 Valenciennes
(France)
T + 33 (0)3 27 22 57 00
www.bibliotheque.
valenciennes.fr
paris / bruxelles ⋅ brussel(s) / valenciennes
karthika nair
©

M
u
j
i
b

M

K
30.11.2013 avec / met / with Guy cools
Karthika Naïr ct ncc cn 'ncc, ·it . I.ri ct tr.·.i¦¦c ccnnc prcc.ctricc
c.n¦cccn.inccc¦.c.ncL¦¦cct¦’..tc.rc.rcc.ci¦ccpccncBearings,
cc DESH: Memories Inherited, Borrowed, Invented ct cc ¦’c.·r.gc . ·cnir
Le Tigre de MielL¦¦c.ccn.ricIcn,.ncprcc.cticnccc.ncintcrprctcc
p.r¦cc.nc.rcncrcgr.pncIkr.nKn.n,rcccnpcnccp.r¦’O¦i·icrIw.rc.o:.
ctccritccncc¦¦.ccr.ticn.·cc¦cpcctcIc¦.rFc.rctKn.nI.ncnc.rric.¦.n
·it.cccprcc.ctriccccc.nccntncnticnnccntrc..trcccncntc¦ç.c
´ici L.rci ´ncrk.c.i, K.:g, 'c.r.c 'crzc.ki, Lc Lc.·rc, Lc Tcnp¦c ´n.c¦in,
c.cnccrc'c.·cnt.rc.·cccpccnin,.ctp.cn,ccrnc
Karthika Naïr werd geboren in India maar werkt momenteel in Parijs als
danseres en producer. Ze schreef een collectie gedichten getiteld Bearings
en DESH: Memories Inherited, Borrowed, Invented. Binnenkort verschijnt
haar volgende bundel The Honey Hunter / Le Tigre de Miel. Samen met
dichter PolarBear en Khan, schreef ze het scenario voor de dansproductie
“Desh” waarmee danserchoreograaf Akram Khan in 2012 de Olivier Award
won. Op haar cv als dans producer vinden we Sidi Larbi Cherkaoui, Käfg/
Mourad Merzouki, het Louvre en de Shaolin Temple terug alsook enkele
lotgevallen met ninja zwaarden en dikhuidige zoogdieren.
Karthika Naïr was born in India, lives in Paris, and works as a dance producer.
She is the author of a poetry collection, Bearings of dESh: Memories Inherited,
Borrowed, Invented and of the forthcoming The honey hunter/ Le Tigre de Miel.
She scripted “Desh”, dancer-choreographer Akram Khan's 2012 Olivier Award-
winning dance production, together with performance poet PolarBear and Khan.
In her résumé as dance producer, one fnds mention of Sidi Larbi Cherkaoui,
Käfg/Mourad Merzouki, the Louvre, the Shaolin Temple, misadventures with
ninja swords and pachyderms, among others.
www.europalia.eu
li tera
ture
paris / gent / leuven / bruxelles ⋅ brussel(s)
132
tarun j tejpal
paris
17.11.2013
orGanisat
Association les
Comptoirs de l’Inde
salon l’inde
des livres
Place Gambetta 6
75020 Paris (France)
T + 33 (0)1 46 59 02 12
www.comptoirsinde.org
gent
19.11.2013 · 20:00
orGanisat
MO*, Apache,
De Wereld Morgen,
Stamp Media en
Rekto: Verso, i.s.m. het
Vlaams-Nederlands
Huis deBuren,
Europalia International
campo
Nieuwpoort 31-35
9000 Gent
info@mo.be
leuven
20.11.2013 ⋅ 14:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be
/ggs/projects/india_focus
/europalia_lectures
orGanisation
orGanisatie
KU Leuven,
Europalia International 20.11.2013 avec / met / with jeet thayil & Vikas swarup > p.125 & p.133
bruxelles ⋅
brussel(s)
20.11.2013 · 20:00
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
orGanisation
orGanisatie
Bozar Literature, ULB,
Europalia International
©

C
m
i
C

B
l
o
gTarun J Tejpal ct .n ,c.rn.¦itc,
ccitc.r ct rcn.ncicr incicn '¦ ct
rcc.ctc.rcncnc:ctccitc.rc.n.g.
zinc“Tcnc¦k.”,¦.ncccnn.r.ooo´cn
prcnicrrcn.nLoin de Chandigarh
(.oo²)g.gn.“LcIrix'i¦¦cI.gc”'¦
p.c¦iccn.itcL’histoire de mes assas-
sinscn.o:oLa Vallée des Masques
(.o::)ccncc.rr.itpc.r¦c“'.nIi.n
Litcr.r,Irizc.o::”
Tarun J Tejpal is een Indiaas jour-
nalist, uitgever en romanschrijver.
Hij is hoofdredacteur en uitgever
van het tijdschrift “Tehelka” dat voor
het eerst verscheen in maart 2000.ed in March 2000. Zijn debuutroman
The Alchemy of Desire (2006), won “Le Prix Mille Pages”. In 2010 volgde
Story of my Assassins en in 2011 werd The Valley of Masks genomineerd
voor de “Man Asian Literary Prize”.
Tarun J Tejpal is an Indian journalist, publisher and a novelist. He is the editor-
in-chief and publisher of “Tehelka” magazine, that was frst launched in March
2000. His debut novel The Alchemy of desire (2006), won “Le Prix Mille Pages”,
Story of my Assassins (2010) followed. The Valley of Masks (2011) was long-
listed for Man Asian Literary Prize 2011.
www.europalia.eu 133
li tera
ture
bruxelles ⋅ brussel(s) / leuven
vikas swarup
leuven
21.11.2013 ⋅ 20:00
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be
/ggs/projects/india_focus
/europalia_lectures
orGanisation
orGanisatie
KU Leuven,
Europalia International
20.11.2013 avec / met / with jeet thayil & tarun tejpal > p.125 & p.132
bruxelles ⋅
brussel(s)
20.11.2013
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
orGanisation
orGanisatie
Bozar Literature, ULB,
Europalia International
©

V
i
k
a
s

s
w
a
r
u
p
Vikas Swarup ct nc c.n .nc :.ni¦¦c
c’.·cc.t . I¦¦.n.c.c, c. i¦ ct.ci. ¦’ni
tcirc, ¦. p,cnc¦cgic ct ¦. pni¦ccpnic
.¦’.ni·critc'cti·cp.rcnintcrctpc.r
¦crc¦.ticnintcrn.ticn.¦cct¦c..trc
c.¦t.rc,i¦rc,cintcn:¸8²¦cccrpcip¦c
n.tiç.cincicn´cnprcnicrrcn.n,Q&A,
ccrit.¦crç.’i¦ct.itcnpctc.Lcncrc,
cttr.c.itc.n.¦.ng.cct.c.ptc..
cincn.p.rI.nn,Fc,¦cc.¦cncncc
“´¦.nccg 'i¦¦icn.irc” ´.ccc ncnci.¦,
¦c:¦nrcnpcrtcp¦.cc/orcccnpcnc
ccnt ç..trc Cc¦ccn C¦ccc, / FIFTI
Iw.rcct8Oc.rQ&A.ctc.i·ip.r
cc.x ..trc ¦i·rc The Six Suspects ct
p¦.rcccnncntThe Accidental Apprentice
Vikas Swarup werd geboren in Allahabad. Hij studeerde geschiedenis, psycho-
logie en flosofe aan de Universiteit van Allahabad. Vanwege zijn interesse
in andere culturen nam hij dienst bij de Indiase Diplomatieke Dienst. Hij schreef
zijn eerste roman in London, Q&A, die uitgebracht werd in 42 talen. De verfl-
ming van Q&A, “Slumdog Millionaire”, in een regie van Danny Boyle veroverde
stormenderhand de wereld. Zij wonnen meer dan 70 flmprijzen waaronder
vier Golden Globe, 7 BAFTA Awards en 8 Oscars. Andere publicaties zijn
The Six Suspects en The Accidental Apprentice.
Vikas Swarup was born in Allahabad in a family of lawyers. After his schooling,
Vikas attended Allahabad University and studied History, Psychology and
Philosophy. He joined the Indian Foreign Service in 1986, motivated by an interest
in international relations and a desire to explore diferent cultures. When he
was posted in London he penned his frst novel, Q&A which has been published
in 42 languages. Later the flm version, titled “Slumdog Millionaire”, directed
by Danny Boyle, took the world by storm, winning more than 70 awards including
four Golden Globes, 7 BAFTAs and 8 Oscars. Q&A has been followed by two
more books, The Six Suspects, and most recently, The Accidental Apprentice.
www.europalia.eu 134
li tera
ture
bruxelles ⋅
brussel(s)
27.11.2013 ⋅ 20:00
académie royale
de belgique
Rue Ducale 1
Hertogsstraat
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 512 88 52
www.tropismes.com
orGanisation
orGanisatie
Librairie Tropisme,
Académie royale
de langue et de
littérature françaises
de Belgique,
Europalia International
bruxelles ⋅ brussel(s)
François emmanuel & dhruba ghosh
François Emmanuel’intcrcc,.prcccct.ccccnccccinc,.¦.pccicct
.. tnc.trc I.rni c ccrnicr rcn.n, La Passion Savinsen . cctcn. ¦c Irix
Pcc¦ctLa Question Humainetr.c.itc.ncix¦.ng.c.:.it¦’cc,ctc’.nc.c.p
t.ticncincn.tcgr.pniç.cFr.nçciLnn.n.c¦p.rt.gc..,c.rc’n.icntcnp
cntrc¦’ccrit.rcctcnncticrccp,cnctncr.pc.tc
̦’ccc.icncc¦.p.r.ticncc.ccrnicrcnc.·c¦¦cLes Murmurantes,Fr.nçci
Lnn.n.c¦prcpccr..nc¦cct.rc.cccnp.gnccp.r¦cn.icicn·irt.ccincicn
Dhruba GhoshInr.c.Cncncncigncct·it.'.nc.i'.icicnncrp.ir,
Inr.c..ccntric.c.cc·c¦cppcr¦c.r.ngicnt.ntç.’intr.ncntpc.·.ntctrc,c.c
cnc¦cI.n¦cp.c,¦c.r.ngict.itprincip.¦cncnt.ti¦icpc.r.cccnp.gncr
¦ccn.ntc.r,.nccicip¦inc.rtitiç.c.rc.cç.’i¦pr.tiç.c..i.·cccc.rtitc
tc¦ç.cL.knni´n.nk.r
François Emmanuel geeft, naar aanleiding van zijn laatste roman Les
Murmurantes een lezing en wordt daarbij begeleid door de Indiase muzi-
kant Dhruba Ghosh, een grootmeester van de sarangi.
Na zijn studies geneeskunde begon François Emmanuel zich te interesseren
voor poëzie en theater. Zijn laatste roman La Passion Savinsen werd bekroond
met de Prix Rossel en La Question Humaine werd verfilmd en vertaald
in tien talen. Vandaag verdeelt François Emmanuel zijn tijd tussen het schrijven
en zijn beroep als psychotherapeut. Dhruba Ghosh woont en werkt in Mumbai.
Dhruba heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de sarangi
als solo-instrument, historisch gezien werd de sarangi immers voornamelijk
gebruikt om zangers te begeleiden. Deze opmerkelijke muzikant beoefent
deze moeilijke kunst samen met artiesten zoals Lakshmi Shankar.
After studying medicine, François Emmanuel took an interest in poetry and
theatrical adaptation. Among his most recent books, La Passion Savinsen won
the Prix Rossel and his novel La Question humaine was adapted into an acclaimed
film. Emmanuel now spends his time as a writer and a psychotherapist.
On the occasion of the edition of François Emmanuel’s latest novel Les
Murmurantes he will be giving a lecture accompanied by the Indian virtuoso
musician dhruba Ghosh. Dhruba Ghosh teaches and lives in Mumbai. A remark-
able musician, Dhruba contributed to develop the sarangi as a soloing instrument.
In the past history, sarangi had been used mainly to accompany the singers,
a difcult art which he practices also with such artists as Lakshmi Shankar.
www.europalia.eu 135
li tera
ture
antwerpen
31.10 > 11.11.2013
antwerp expo
J. Van Rijswijcklaan 191
2000 Antwerpen
www.boekenbeurs.be
orGanisat
Boekenbeurs,
Europalia International
L.Fcckcncc.r.o:_crg.nic¦c:onc·cncrc.o:_.nc,c.rncccccicc.¦’'ncc
Ic¦i·rc.r¦’Oricntctc’..tc.rincicncrcntni.¦’ncnnc.rLcprcgr.nnc
cr.cipcnic¦ccn¦ignccc¦c8cctccrc.o:_
De Boekenbeurs 2013 organiseert een Indiadag op 10.11.2013. Boeken
van Indiase schrijvers zullen in de kijker gezet worden. Het programma zal
beschikbaar zijn vanaf 8 oktober 2013.
Boekenbeurs 2013 will organise an India Day (10.11.2013). Books of Indian
writers will be put in the spotlight. Programme will be online as of 08.10.2013.
antwerpen
boekenbeurs 2013
hET WIEL VAN AShOKA - UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN
Het wiel van Ashoka. Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief
ctccitcp.r'ccc.¦cCcccccri´c¦i·rcccnnc.n.pcrç.ccccnt.ctp.c
ct.ct.c¦cntrc¦.Fc¦giç.cct¦’'nccIixnc.:..tc.rcntccntric.c.¦’c.·r.gc
cnccri·.ntcccn.pitrc.ccrc.ntcc.,ct·.ricn.rcn.nccc¦gc,·c,.gc.r,
niicnn.irc,cccpcr.nt…’ct.ntrcnc.cn'ncc,n.i..i¦c,cgi,´ikn
c.ci.n.nt.irc.,.nt:.it¦.rc.tcin·crc·cr¦.Fc¦giç.c
Lc¦i·rccr.prccntc.¦.Fcircc.Li·rcc’In·cr
Het wiel van Ashoka. Belgisch-Indiase contacten in historisch perspectief
wordt uitgegeven onder impuls van Idesbald Goddeeris. Het geeft een overzicht
van de contacten tussen België en India in het verleden en het heden. Negentien
auteurs werkten eraan mee en schreven hoofdstukken over verschillende onder-
werpen: Belgische kooplui, reizigers, missionarissen, ontwikkelingshelpers
en stripfguren die naar India trokken. En over de omgekeerde beweging
van yogi’s, sikhs en diamantairs die naar België kwamen.
Het boek wordt voorgesteld op de Boekenbeurs van Antwerpen.
The book het wiel van Ashoka. Belgian-Indian contacts in an historical perspec-
tive, edited by Idesbald Goddeeris, gives an overview of the contacts between
Belgium and India in the past and the present. Nineteen authors have written
chapters on a wide range of interactions, from Belgian sales men, travellers,
missionaries, foreign aid workers and comic characters who travelled to India, and
vice versa, yogis, Sikhs and diamond traders who travelled from India to Belgium.
www.upl.be/ashaka
publications - publicaties
www.europalia.eu 136
li tera
ture
publications - publicaties
LITERARy MAGAzINE “INdICATIONS”
Indicationsccn.crc¦cccicrcccnn.ncrcccrcntrcc.¦.¦ittcr.t.rcincicnnc
L’cç.ipcc’'ncic.ticn,cprc:cc.rp.rtcn.ircctccpcci.¦itccc¦.c.¦t.rc
incicnnccntg.iccccct.ci.ntc.n¦c.rcccc.·crtcc’.ntcrritcirccnccrctrcp
ncccnn.cc¦.c.¦t.rcncnci.¦cLcct.ci.ntcc´tL.ci¦¦.trcrcntccn.ncrc
Indications wijdt het dossier van het septembernummer aan de Indiase litera-
tuur. Het team van Indications en professoren die eraan meewerken helpen
studenten om een gebied te ontdekken dat nog zeer miskend is in de wereld-
cultuur. De studenten van Saint-Luc verzorgen de illustraties van de publicatie.
Indications will dedicate its September issue to India and more specifcally,
to its literature. The Indications team and their partner scholars aim to guide
students in their discovery of this territory of world culture. Students from St Luc
will illustrate the publication.
www.indications.be
LITERARy MAGAzINE “MARGINALES”
Marginales, rc·.c cirigcc p.r .cç.c Ic Icckcr . pc.r niicn c’cc¦.ircr
¦’.ct..¦itc.¦.¦.nicrccc¦.¦ittcr.t.rc´n.ç.cn.ncrcrc.nit¦cccntric.ticn
c’.nc·ingt.incc’ccri·.in.r.ntncnc.ggcrcp.r¦’.ct..¦itcccicpc¦itiç.c
Lcn.ncrcc’..tcnnccc'.rgin.¦c..r.pc.rtncnc“l’Amérique ou l’Inde”
Marginales, tijdschrift onder leiding van Jacques De Decker, heeft tot doel
de actualiteit te verhelderen aan de hand van literatuur. Elk nummer brengt
de bijdrage samen van een twintigtal schrijvers rond een voorgesteld thema
uit de sociaal-politieke actualiteit. Het herfstnummer van Marginales wordt
“l’Amérique ou l’Inde” (Amerika of India).
Marginales, the magazine led by Jacques De Decker, aims at throwing light
on topical socio-political subjects through literature. Each issue brings together
the contribution of about twenty authors on a suggested theme. The theme of the
autumn issue of Marginales will be “l’Amérique ou l’Inde” (America or India).
www.marginales.be
137
india@biblio
india@campus
focus leuven
©

C
e
d
r
i
C

d
e
b
o
C
k
www.europalia.eu 138
l’inde à livre ouvert · lees india! ·
india First-hand
´’ctcc·cn..nctr.citicn.¦’ccc.icn
cc:cti·.¦L.rcp.¦i.,¦ccic¦ictncç.c
c,cigncnt..prc,ctctcncttcnt..x
cc.¦c.rc.p.,in·itcI¦.ic.rrcc..x
cccic¦ictncç.cp.rticipcrcntccttc:ci
cnccrc.¦.:ctccnprcpc.ntcc.tc¦icr,
ccn:crcncc,cccn.inc.tncnc,cc
prc,ccticncc:¦n¦ic.¦’'ncc´crt.in
cn prc:tcrcnt cg.¦cncnt pc.r ctc:cr
¦c.rcc¦¦ccticncc¦i·rcct:¦nincicn
Europalia.india ’in·itcr. ccnc c.n
tc.tc¦.Fc¦giç.c.tr.·cr¦crcc..x
cc cic¦ictncç.c p.rticip.nt Lc itc
c.rcp.¦i.inci. :c.rnir. .n ¦icn ·cr
cn.c.nccrcc..x,ç.ircn·crrcntç..nt
.c.x·cr¦cprcgr.nncinci·ic.c¦
cccic¦ictncç.c
Het is een traditie geworden: ter gele-
genheid van de Europalia-festivals
bundelen de bibliotheken hun krachten
en hullen ze zich in de kleuren van het
gastland. Verschillende bibliotheek-
netwerken doen ook deze keer mee
door workshops, conferenties, thema-
weken en flmprojecties over India aan te bieden. Sommige grijpen de kans
aan om ook hun Indische boekencollectie en flmverzameling uit te breiden.
Europalia.india zal dus in heel België aanwezig zijn via de deelnemende
bibliotheeknetwerken. Op de website europalia.india staan de links naar al
deze netwerken. Klik hierop om de individuele programma’s van de biblio-
theken te raadplegen.
It has become a tradition on the occasion of the Europalia festivals: for libraries
to participate in the project and organise events themed around the guest
country. This year again, several library networks will take part in the celebration
by ofering workshops, conferences, themed weeks, screenings of flms related
to India. Some will also seize this opportunity to enlarge their collections of
Indian books and flms. Europalia.india will be celebrated all over Belgium
through the network of participating libraries. Europalia.india’s website will
display links to the various networks which will in turn direct users to the individual
programmes of the libraries.
réseaux de
bibliothèques
Francophones
avec le soutien
de la Fédération
wallonie – bruxelles,
service de la
lecture publique
* la Bibliothèque
publique centrale
du Brabant wallon;
* la Bibliothèque
centrale pour la
Région de Bruxelles-
Capitale;
* la Bibliothèque
centrale du Hainaut;
* la Bibliothèque
centrale de
la Province de Liège;
* la Bibliothèque
centrale de la Province
de Luxembourg;
* la Bibliothèque
centrale de la
Province de Namur.
netwerk van de
nederlandstalige
bibliotheken
* LOCUS, Vlaams
steunpunt voor
bibliotheken
* Provinciaal
Bibliotheekcentrum
Antwerpen
* West-Vlaams
Informatienetwerk van
Openbare Bibliotheken
* Streekgericht
Bibliotheekbeleid
Vlaams-Brabant
* Provinciaal
Steunpunt Limburgse
Bibliotheken
* Streekgericht
Bibliotheekbeleid
Brussel
* Oost-Vlaams
InformatieNetwerk
van Openbare
Bibliotheken
india@
biblio
india@
campus
www.europalia.eu 139
ku leuven
Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven
romaanse poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
L.·i¦¦cccLc.·cnct¦’'ni·critcK'Lc.·cncntccciccccccncrcticr¦c.rintcrct
ccnn.npc.r¦’'ncccnct.c¦i.nt.ncIndia Houseç.icr.c.·crtcc¦cnnc¦
¦cncnt¦c_cctccrc'nci.Hc.cLc.·cn.pc.rc.tc’.tticr¦’intcrctc.p.c¦ic
pc.r ¦’'ncc p.r ¦c ci.i c’.cti·itc c.¦t.rc¦¦c, .c.ccniç.c, cccncniç.c ct
cci.¦cL¦¦cc:rir.cg.¦cncnt.n:c,cr.¦.p¦.gr.nccccnn.n..tcc’ct.ci.nt
incicncnFc¦giç.c.iniç.’..x..trc'ncicncc¦.rcgicn¦c.·.nitcIndia
House Leuvencr.it.cc.¦.Pcn..ncIccrt
De stad Leuven en de KU Leuven hebben besloten om hun gedeelde belang-
stelling voor India verder uit te bouwen tot een India House dat op 5 oktober
plechtig geopend wordt. Het India House Leuven wil de belangstelling voor
India verder verankeren via culturele, academische, economische en sociale
activiteiten. Het biedt ook een thuishaven aan de grootste Indische studenten-
gemeenschap van België en aan andere Indiërs in het Leuvense. Het India
House Leuven wordt gehuisvest in de Romaanse Poort.
The city of Leuven and the KU Leuven decided to develop their common interest
for India by opening an India house on October 5
th
. The aim is to further
stimulate the interest in India through cultural, academic, economic and social
activities. Leuven also hosts the largest Indian students community, who can
fnd a haven in the India house Leuven, based in the ‘Romaanse Poort’.
L.ccictcincicnncctici·crccticcnp¦cxcç.cc’ct.ncc.tc.tr.·cr
¦. ¦ittcr.t.rc ç.’cn pc.t ¦c nic.x ¦’.pprcncnccr Lc prc:cc.r Ir 'ccc.¦c
Ccccccri(K'Lc.·cn)ct¦cIrIcinckI.tt.(Crc.pcT).nincrcnt.ncciz.inc
ccccn·cr.ticn.·ccccccri·.inincicnrcncnncccci·crLt.t,gcncr.
ticnctgrc.pccci..x´n.ç.c:ci,i¦cccnccntrcrcnt.r.ntncnccc¦’'ncc
ccntcnpcr.incprccnt..cœ.rcc¦c.rœ.·rc
De Indiase samenleving is zo divers en complex dat literatuur wellicht het
beste forum is om haar te begrijpen. Prof. Dr. Idesbald Goddeeris (KU Leuven)
en Dr. Abhishek Dutta (Groep-T) voeren een tiental gesprekken met bekende
Indiase schrijvers van verschillende deelstaten, generaties en sociale groepen.
Telkens focussen zij op een thema over het hedendaagse India dat centraal
staat in hun oeuvre.
Indian society is so diverse and complicated that literature is perhaps the best
mirror to get a grasp of it. Prof. Dr. Idesbald Goddeeris (KU Leuven) and Dr.
Abhishek Dutta (Group-T) will talk to a dozen of famous Indian writers from
several states, generations and social groups. Every time, they will elaborate
on a topic in contemporary Indian society that is central in their work. >>
ku leuven
India house
Modern Society in Indian Literature
www.europalia.eu 140
>> pavan K Varma Indian identities · 17.10.2013 / saryu doshi Cities · 21.10.2013 /
uday prakash Modernity · 24.10.2013 / sanjukta dasgupta Transition · 31.10.2013 /
c.s. lakshmi Women · 07.11.2013 / George Kunnath “Backward Communities” · 14.11.2013 /
jeet thayil Bombay · 19.11.2013 / tarun tejpal Media · 20.11.2013 / Vikas swarup Jurisdiction
· 21.11.2013 / manu jospeh Youngsters · 26.11.2013 / abha dawesar Youngsters · 27.11.2013 /
randhir Khare Tribals · 28.11.2013
ku leuven Justus Lipsiuszaal - Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/india_focus/europalia_lectures
L’'nccct.ncrc.ctccrc¦igicnci·crcL¦¦cct¦cccrcc..ccç..trcgr.ncc
rc¦igicnncnci.¦c¦’nincc.inc,¦ccc.ccninc,¦c,.ïnincct¦cikninc
´.pcp.¦.ticnn..¦n.ncct¦’.ncccp¦.ncncrc.c..ncnccL¦¦c..cc.ci¦¦i
cnc.trcp¦.ic.r..trcccnn.n..tccccrc,.nt,ccnnc¦cp.ri(zcrc.
tricn)ct¦ccnrcticnI.cc.rccccwcckcncccn.crc.¦.pirit..¦itc,'nci.
Hc.cLc.·cnprccntcr.¦cprincip.¦crc¦igicnc.p.,p.rccccn:crcncc,
cc:¦n,cccc¦ccr.ticnct.nccxpciticn
India vormt een mix van religies. Het is de wieg van vier wereldreligies:
het hindoeïsme, boeddhisme, jainisme en sikhisme. Zijn moslimbevolking
is een van de grootste ter wereld. En het bood onderdak aan verscheidene
andere gelovigen, zoals parsis (zoroastriërs) en christenen. In dit religieuze
weekend zal het India House Leuven de belangrijkste religies voorstellen
met lezingen, flms, vieringen en een tentoonstelling.
India is a cocktail of religions. It gave birth to four world religions: Hinduism,
Buddhism, Jainism, and Sikhism. It has one of the largest Muslim populations
in the world. And it has hosted several other worshippers, from Parsis (Zoroas-
trians) to Christians. In this interfaith weekend, the India House Leuven will
present major religions with lectures, movies, festivals, and an exhibition.

09.11.2013
puja (hindoeplechtigheid)
een introductie tot de belangrijkste religies in india / an introduction to the major
indian religions: joris Gielen (KU Leuven), chris de lauwer (MAS) en harjinder singh
(Halmaal/Londen) · Moderator: idesbald Goddeeris (KU Leuven)
10.11.2013
films & festivals, met onder meer:
· een misviering volgens de Syro-Malabar rite uit de Zuid-Indiase deelstaat Kerala
· het divali-feest in Groep T met de Indian Students Association Leuven
différents lieux · verschillende locaties · different venues
patricia.schoolmeesters@leuven.be & idesbald.goddeeris@arts.kuleuven.be
organisation· organisatie: KU Leuven, Groep T, Europalia International
Weekend des religions indiennes · Weekend van Indiase religies ·
Weekend of Indian religions
india@
campus
09.11.2013 ·
13:30 >17:30
stadhuis
Grote Markt
3000 Leuven
10.11.2013
diFFérents lieux
verschillende
locaties
diFFerent venues
patricia.school
meesters@leuven.be &
idesbald.goddeeris@
arts.kuleuven.be
orGanisation
orGanisatie
ICCR, KU Leuven,
Groep T,
Europalia International
www.europalia.eu 141
india@
campus
exposition · tentoonstelling · exhibition
07.11.2013 > 15.02.2014
arts et savoirs de l’inde → p.40
bibliothèque des sciences humaines de l’ulb · Av. F. Rooseveltlaan 50, CP 181.
Campus du Solbosch: Bâtiment NB, 1050 Bruxelles · Brussel(s)
conférences · conferenties · conferences
the sciences of india / jeux indiens et originaires d’inde: caturanga, échecs, etc
the Voice of the society in indian culture / innovation et culture indienne de la frugalité
et de l’ingéniosité
organisation / organisatie: Université Libre de Bruxelles (ULB), J.M.Delire,
Archives des Bibliothèques, M.Vanlangendonckt, JHEB, Altaïr, Patricia Auroy,
Jean-Joseph Boillot, Alok Nandi et Olivier Arifon
rencontre avec · ontmoeting met · meeting with Tarun Tejpal
20.11.2013 · 20:00
palais des beaux-arts · paleis voor schone kunsten · centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23, B-1000 Bruxelles · Brussel(s)
organisation / organisatie: BOZAR LITERATURE, Université Libre de Bruxelles (ULB)
université libre de bruxelles (ulb)
©

U
L
B
-
J
D

B
U
r
t
o
n
www.europalia.eu 142
india@
campus
exposition · tentoonstelling · exhibition
19.10 > 20.12.2013
sanskrit → p.30
congrescentrum het pand · Onderbergen 1, 9000 Gent
Lectures
“India, een wereld van verhalen” lezingenreeks in het kader van de expo
16.10 > 19.12.2013 – me · wo · We
Un livre sera édité à l’occasion de ces conférences · een boek wordt uitgegeven
naar aanleiding van de lezingen · a book will be edited on this occasion
www.academiapress.be
Film screenings
07.10.2013 - 20:30 “Salaam Bombay” by Mira Nair
04.11.2013 - 20:30 “Ankur” by Shyam Benegal
02.12.2013 - 20:30 “Zindagi Na Milegi Dobara” by Zoya Akhtar
12.12.2013 - 17:00 “Raja Harishchandra” by Dadasaheb Phalke
kaskcinema · Bijloke site, Godshuizenlaan 4, 9000 Gent · www.schoolofarts.be/
kaskcinema, www.film-plateau.be
organisation · organisatie: ICCR, Indologie (Universiteit Gent), Film-Plateau
(Universiteit Gent), KASKcinema, Europalia International
“indian poetry for beginners” 15.10.2013 – 19:30
poëziecentrum vzw - het toreken · Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent · www.hindi.ugent.be
organisation· organisatie: Poëziecentrum vzw, UGent, Dept. Indian languages and cultures,
Europalia International
www.hindi.ugent.be
universiteit gent (ugent)
Paul zacharia & K. Satchidanandan
22.10.2013
ucl - institut orientaliste Place Blaise Pascal 1, 1348 Louvain-la-Neuve,
T 010 47 49 54, www.uclouvain.be/ciol
organisation · organisatie: ICCR, UCL - Institut orientaliste, Europalia International
conférences · conferenties · conferences:
Architecture: collections India
08.10.2013
mega / pole / india
24.10.2013
indian hybridisation, modernity & tradition
21.11.2013
india, in black & white
ucl-loci Rue Wafelaertsstraat 47-51, 1060 Bruxelles · Brussel(s)
T 02 539 71 11, www.uclouvain.be/loci
organisation · organisatie: UCL-Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale,
d’urbanisme - LOCI, Alok Nandi
université catholique de louvain
(ucl)
www.europalia.eu 143
focus
India house
romaanse Poort – Brusselsestraat 63 – 3000 Leuven
website India House Leuven
→ p.139
leuven
expositions · tentoonstellingen · exhibitions
18.10.2013 > 05. 01.2014
temples, forts & palais, 2000 ans d’architecture indienne · tempels, forten & paleizen,
2000 jaar indische architectuur · the splendor of india’s architectural heritage → p.29
Kapel romaanse Poort – Brusselsestraat 63 – 3000 Leuven
09.11.2013 > 25.01.2014
images d’une rencontre oubliée 1850-1950 · getuigenissen van een vergeten ontmoeting
1850-1950 · images of a forgotten meeting 1850-1950 → p.35
Kadoc - Vlamingenstraat 39 - B-3000 Leuven
01.10.2013 > 30.11.2013
Parcours photographique dans la ville de Leuven · Fotoroute India
in de stad Leuven · Photographic route in city of Leuven
I¦’..tcnnc.o:_Lc.·cncncttr...xcc.¦c.rcc¦’'nccI.:crcctccrc.._o
nc·cncrc,¦cprcncnc.rpc.rrcntcccc.·rir.tr.·cr¦cct.¦.gcccp.ncin
cc 8o ccnncrcc cc ¦. ·i¦¦c .n p.rcc.r pnctcgr.pniç.c incicn ni .r picc
.¦’ccc.icnc.¦.nccncntcc¦.'nci.Hc.cLc.·cnLcpnctccxpccccnt
¦crc.¦t.tc’.nccncc.rcrg.nicp.reuropalia.indiaIrcc.rcz·c.¦.crccn.rc
c.p.rcc.r..prccc¦’cfccc.tc.rinc(N..nctr..t_,Lc.·cn)c.cncz¦’.n
ccccnncrç.ntp.rticip.nt
Wie van 1 oktober tot en met 30 november door de Leuvense binnenstad
wandelt zal zien dat in de etalages van een 80-tal handelszaken een foto
hangt die verwijst naar India. De foto’s zijn het resultaat van een fotowed-
strijd georganiseerd door europalia.india en geven aan de stad een Indiaas
tintje naar aanleiding van de opening van het India House Leuven. Haal je
brochure met de uitgestippelde route bij de dienst voor toerisme van de stad
Leuven (Naamsestraat 3, Leuven) of bij één van de deelnemende handelaars.
On the occasion of the opening of India House Leuven this fall, Leuven will
reveal the colours of India. When walking through the streets of Leuven’s inner
city from the 1st of October until the 30th of November 2013, you will fnd
a photograph with reference to India in the shop windows of over 80 partici-
pating businesses. The exhibited photographs are the result of a photo contest
organized by europalia.india. Pick up your brochure mapping out the route
at Tourism Leuven (Naamsestraat 3, Leuven) or at one of the participating shops.
www.europalia.eu 144
leuven
focus
leuven
Arts de la scène · podiumkunsten
· performing arts
23.11.2013
dr n. rajam, violin & ensemble
Groep T – 3000 Leuven
→ p.83
22.10.2013 · 20:00
yentl de Werdt & ionah trio: abhisek
lahiri, sarod; partha sarathi mukherjee,
tabla; hideaki tsuji, guitar
30CC Wagehuys - Brusselsestraat 63 -
3000 Leuven
→ p.48
19.12.2013 · 20:00
trilok Gurtu, percussie & tuur florizoone,
accordeon & michel massot, tuba &
trombone & marine horbaczewski, cello
30CC/Schouwburg - Bondgenotenlaan 21 –
3000 Leuven
→ p.89
Lezingen
modern society in indian literature
de hedendaagse maatschappij
in de indiase literatuur
17.10.2013 pavan K Varma Indian identities
21.10.2013 saryu doshi Cities
24.10.2013 uday prakash Modernity
31.10.2013 sanjukta dasgupta Transition
07.11.2013 c.s. lakshmi Women
14.11.2013 George Kunnath
Blackward Communities
19.11.2013 jeet thayil Bombay
20.11.2013 tarun tejpal Media
21.11.2013 Vikas swarup Jurisdiction
26.11.2013 manu joseph Youngsters
27.11.2013 abha dawesar Youngsters
28.11.2013 randhir Khare Tribals
ku leuven Justus Lipsiuszaal
Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven
http://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/
india_focus/europalia_lectures
Weekend van indiase religies · Weekend
of indian religions
09.11.2013 · 13:30, 17:30
stadhuis Grote Markt, 3000 Leuven
10.11.2013
films & festivals
diFFérents lieux · verschillende
locaties · diFFerent venues
org. ICCR, KU Leuven, Groep T,
Europalia International

davidsfonds
Lezingen over economie, godsdienst,
maatschappij & politiek en cultuur → p.152
Cinema zEd
11.2013
“indian cinema today”→ p.110
2 documentaires / 3 speelfilms /
1 kortfilmcompilatie / 1 kinderfilm
Cinema ZeD - Rijschoolstraat 4 -
3000 Leuven

conferences
lectures · worKshops · special events
titre dans la langue de la conférence
titel in taal van de conferentie
title in language of the conference
©

P
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s

-

w
w
w
.
P
a
r
c
h
e
M
i
n
s
d
a
i
l
l
e
u
r
s
.
c
o
M
www.europalia.eu 145
www.europalia.eu 146
confe
rences
antWerPen / 14 > 18.10.2013
how to be an artist by night
(a remix) [WORKSHOP]
Le sujet de cet atelier sera de transformer
le texte how to be an artist by night,
publié par Raqs Media Collective
dans ‘Art School: Propositions for the 21
st

century.’ (MIT Press 2009) en une série
de conversations et présentations abordant
les rôles possibles de l’artiste aujourd’hui.
En collaboration avec une série d’invités
et les étudiants en master des deux
académies d’arts à Anvers.
De idee van deze workshop is de tekst
how to be an artist by night van raqs
media Collective om te vormen tot een
serie lezingen, presentaties, workshops
over de mogelijke rol van een kunstenaar
vandaag. In samenwerking met genodigden
en masterstudenten van de beide kunst-
academies van antwerpen.
This idea of the workshop will be
to transform the text how to be an artist
by night which Raqs Media Collective
contributed to the publication ‘Art School:
Propositions for the 21st century.’ (MIT
Press 2009) for a series of conversations
and presentations about the possible roles
of being an artist nowadays, and this
in close collaboration with some invited
guests and master students and alumni
from both art academies in Antwerpen.
Dans le cadre de / in het kader van / in the
framework of india ontmoet mas → p.39
m hkademy/ m hka
Leuvensestraat 32, 2000 Antwerpen
www.muhka.be
orG. M HKA, KASKA, SLA, MAS,
Antwerpen Open, Europalia International
antWerPen / 16 .10.2013
sarai reader 09: the exhibition,
an extension [LECTURE]
Une conversation entre Bhagwati Prasad
et le Raqs Media Collective étudiera
la manière dont l’art contemporain,
la recherche et l’engagement social
sont aujourd’hui étroitement liés en Inde.
En parallèle avec cet événement Bhagwati
Prasad sera en résidence à AIR
Antwerpen, un projet de résidences
internationales situé dans le port d’Anvers.
een gesprek tussen Bhagwati Prasad
en raqs media Collective zal onderzoeken
hoe hedendaagse kunst, onderzoek
en social engagement in India vandaag
verweven zijn. Gekoppeld hieraan zal
Bhagwati Prasad in residentie verblijven
bij aIr antwerpen, een internationaal
residentieproject gelegen in de antwerpse
Haven.
A conversation between Bhagwati Prasad
and Raqs Media Collective investigating
the ways in which contemporary art,
research and social engagement are
intertwined in today's India. Simulta-
neously to this conversation, Bhagwati
Prasad will be in residency at AIR
Antwerpen, an international residency
venue situated in the port of Antwerpen.
Artiste en résidence / artiest in residentie /
artist in residence: bhagwati prasad
Dans le cadre de / in het kader van / in the
framework of india ontmoet mas → p.39
air antwerpen -
sasmeesterwoning royerssluis
Oosterweelsesteenweg 3, 2030 Antwerpen
www.muhka.be
orG. M HKA, AIR Antwerpen
©

R
a
q
s

M
e
d
i
a

C
o
l
l
e
C
t
i
v
e
www.europalia.eu 147
confe
rences
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 25.11.2013
le corps et l’esprit dans
les philosophies de l’inde [JOURNéE
éTUDES / STUDIEDAG / STUDY DAY]
michel hulin (Paris IV-Sorbonne); Victoria
lysenko (Science Academy Moscow);
philippe Geenens et alexis filipucci (ULg);
joachim lacrosse (Université Saint-Louis,
ULB); lambros couloubaritsis (ULB,
Académie Royale de Belgique)
Dans le cadre de / in het kader van / in
the framework of corps de l’inde / india
belichaamd / the body in indian art → p.17
académie royale de belgique
Rue Ducale 1 Hertogsstraat,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 0472 430 466
joachimlacrosse@hotmail.com
orG. ULB - Centre PHI, Université Saint-
Louis, ULg, Académie royale de Belgique,
Europalia International
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 29.11 > 07.12.2013
monsoon / trans ultura [AN INDIA-
EUROPE RESIDENCE PROGRAMME]
Four emerging artists from India meet
with four emerging artists from Europe.
In a one-to-one encounter, they explore
the (im)possibility of collaboration,
by reflection on a common central theme.
Indian artists in residence: sujata
Goel, sankar Venkateswaran, surjit
nongmelkapam, mandeep raikhy
Dans le cadre de / in het kader van / in
the framework of corps de l’inde / india
belichaamd / the body in indian art → p.17
palais des beaux-arts
paleis voor schone kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 507 82 00
www.bozar.be
orG. BOZAR, Kobalt works, Transcultura,
Europalia International
LouvaIn-La-neuve / 10.01.2014
en inde avec tintin [CONF.]
alok nandi
Dans le cadre de / in het kader van / in
the framework of allo! bruxelles? ici
rawhajpoutalah! → p.36
musée hergé
Rue Labrador 26, 1348 Louvain-la-Neuve
T 010 488 421, www.museeherge.com
orG. Musée Hergé
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 04.10.2013
origines & actualité
de l’hindouisme [CONF.]
marc parent
hôtel de ville · stadhuis · town hall
Grand Place, 1000 Bruxelles · Brussel(s)
T 02 548 26 10
www.brunette.brucity.be/bib/bibp1
orG. Bibliothèque des Riches-Claires
©

H
o
c
k

k
H
o
e
©

h
e
r
G
ém
o
u
l
i
n
s
a
r
t

2
0
1
3
www.europalia.eu 148
confe
rences
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 08.10.2013
littérature indienne [LECT.]
Lecture d’épopées Ramanyana et
Mahabharata par les members de l’asbl
Potamots.
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 05.11.2013
l’inde, une Fontaine de pensées
magistrales [CONF.]
jacques rifflet
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 10.12.2013
bollywood: ses clichés et ses
réalités [CONF.]
anya dieckmann
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 07.01.2014
mahanet - mahabharata: du grand
texte au grand réseau [CONF.]
alok b. nandi
bibliothèque des riches-claires
Rue des Riches-Claires 24 Rijkeklarenstraat,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 548.26.10
www.brunette.brucity.be/bib/bibp1
orG. Bibliothèque des Riches-Claires

BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 23.10.2013
l’héritage culturel belge en inde
[CONF.]
philippe falisse
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 18.11.2013
technique picturale de jean robie
[CONF.]
brigitte schuermans
Jean Robie → p.38
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 15.11.2013
inde du sud: chroniques baroques
d’un voyageur [FILM & CONF.]
jean-claude forestier
musée charliermuseum
Avenue des Arts 16 Kunstlaan,
1210 Bruxelles · Brussel(s), T 02 220 26 91
www.charliermuseum.be
orG. Musée Charliermuseum,
Fondation Jean Robie
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 22 > 24.01.2014
the 6
th
international annual
conFerence oF cpdp [CONF.]
focus on india
La conférence annuelle Computers,
Privacy & Data Protection vise à jeter
des ponts entre décideurs politiques,
universitaires, praticiens et activistes.
CPDP offre un lieu de rencontre
à ces différents protagonistes,
une opportunité d’échanger des idées
et de discuter des nouveaux enjeux
en matière de technologies
de l’information, de confidentialité,
de protection des données et de loi.
De jaarlijkse Computers, Privacy
and Data Protection-conferentie wordt
georganiseerd met de ambitie om europas
belangrijkste forum voor academici,
beoefenaars, beleidsmakers en het
maatschappelijk middenveld
te worden waar ze kunnen ontmoeten,
ideeën uitwisselen en discussiëren
over informatietechnologie, privacy,
databescherming en wetgeving.
The annual Conference Computers,
Privacy & Data Protection aims to create a
bridge between policy makers, academics,
practitioners and activists. CPDP is a place
where these people can meet, exchange
ideas and discuss emerging issues of
information technology, privacy, data
protection and law.
halles de schaerbeek
Rue Royale-Sainte-Marie 22 Koninklijke
Mariastraat, 1030 Bruxelles · Brussel(s)
www.cpdpconferences.org
orG. CPDP, Vrije Universiteit Brussel,
Université de Namur, Universiteit van
Tilburg (Nederland)

BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 22.01.2014
pechakucha night [EVENT]
Les événements PechaKucha sont
de véritables plateformes d’échanges
et de rencontres interdisciplinaires
organisées avant tout avec l’objectif
d’offrir une tribune publique aux créateurs
de tous horizons.
Pecha Kucha night is een evenement
voor jonge ontwerpers om elkaar
te ontmoeten, te netwerken en hun werk
te tonen aan publiek. Het Pecha Kucha
presentatie-concept is gebaseerd op een
korte maar krachtige presentatievorm.
www.europalia.eu 149
confe
rences
PechaKucha is a platform
for interdisciplinary exchanges and
gatherings, which has as main objective
to offer a public rostrum to creators from
all horizons.
halles de schaerbeek
Rue Royale-Sainte-Marie 22 Koninklijke
Mariastraat, 1030 Bruxelles · Brussel(s)
information & registration:
www.pechakucha.architempo.net
orG. Alok Nandi, Architempo
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 15 > 17.11.2013
europe reFresh project [EVENT]
for this first edition, this country will be india
Au cœur de Bruxelles, capitale de
l’Europe, les Halles lancent un événement
participatif pour initier une révolution
citoyenne et créative. Dédiés à la créativité
sous toutes ses formes, ces projets
contribueront à construire une société
plus inventive, plus ouverte et plus
épanouie, ainsi qu’à une économie plus
juste, plus durable et plus démocratique.
In november brengt europe refresh in
les Halles tientallen projecten samen
van europese burgers. Hun initiatieven
focussen op alle vormen van creativiteit en
willen bijdragen tot de ontwikkeling van een
samenleving die meer aandacht schenkt
aan fantasie, openheid en ontplooiing, en
aan een rechtvaardigere, duurzamere en
meer democratische economie.
Europe Refresh will gather at Les
Halles several dozen projects coming
from European citizens. These projects,
dedicated to creativity in all its forms, will
help build a more inventive, more open and
more fulfilled society, and a more just, more
sustainable and more democratic economy.
halles de schaerbeek
Rue Royale-Sainte-Marie 22 Koninklijke
Mariastraat, 1030 Bruxelles · Brussel(s)
www.pcc-europe.be/appels/europe-refresh
orG. Halles de Schaerbeek,
KissKissBankBank
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 24.11.2013 or
08.12.2013
les manuscrits du ramayana,
joyaux de l’art moghol [CONF.]
amina taha hussein okada, chief curator
museum of asian art – Guimet.
Avec la projection des manuscrits,
miniatures et l’exposition de édition illustrée,
éditée par Editions Diane de Selliers.
met projectie van de manuscripten,
miniaturen en de tentoonstelling van
de geïllustreerde editie uitgegeven door
editions Diane de Selliers.
With the projection of the manuscripts and
miniatures and the exhibition of the illustrated
edition, edited by Editions Diane de Selliers.
Dans le cadre de / in het kader van / in the
framework of ramayana → p.32
musée du cinquantenaire
jubelparkmuseum
cinquantenaire museum
Parc du Cinquantenaire 10 Jubelpark,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
T 02 741 73 11 - www.kmkg-mrah.be
orG. Editions Diane de Selliers, Musée
du Cinquantenaire / Jubelparkmuseum
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 21.11.2013
l’inde dans l’imaginaire
philosophique européen [CONF.]
joachim lacrosse (Université Saint-Louis)
& philippe Geenens (ULg)
maison du peuple
Parvis de Saint-Gilles 37A Sint-Gillis
Voorplein, 1060 Bruxelles · Brussel(s)
T 02 534 56 05, www.stgillesculture.irisnet.be
orG. échevinat de la Culture de Saint-Gilles
/ Schepenambt van cultuur Sint-Gillis

©

s
o
n
i
a
c
a
b
e
l
a
www.europalia.eu 150
confe
rences
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 05.10.2013
indian day art@maison des
cultures et de la cohésion sociale
[OUVERTURE / OPENING DANCE
SCHOOL KALAVATI – WORKSHOPS
/ CHAï MOMENT / INDIAN BUFFET/
STORYTELLING / MUSIC]
Concert Gundecha brothers → p.64
Artists: leela samson, bragha.G.bessel,
shilah mehta
Musiciens / muzikanten / musicians:
raphaëlle brochet, Vasanta, carlo strazzante
maison des cultures et
de la cohésion sociale / huis van
culturen en sociale samenhang
Rue Mommaertsstraat 4,
1080 Bruxelles · Brussel(s), T 02 415 86 03
www.lamaison1080hethuis.be
orG. Maison des Cultures et de la
Cohésion Sociale / Huis van Culturen en
Sociale Samenhang, Lucia Thibault
BruxeLLeS · BruSSeL(S)
le parcours de rabidranath tagore
[CONF.]
philippe falisse
26.11.2013
bibliothèque des riches-claires
Rue des Riches-Claires 24 Rijkeklarenstraat,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 548 26 10
www.brunette.brucity.be/bib/bibp1
orG. Bibliothèque des Riches-Claires
07.12.2013
voies de l’orient
Rue du Midi 69 Zuidstraat,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 511 79 60
www.voiesorient.be
orG. Voies de l’Orient
BruxeLLeS · BruSSeL(S) /
23 & 30.11.2013, 07, 08 & 15.02.2014
les sciences de l’inde [CONF.]
Dans le cadre de / in het kader van / in the
framework of “art et savoirs de l’inde”
→ p.40
université libre de bruxelles (ulb)
Bibliothèque des sciences humaines local
2VIS, Avenue F. Roosevelt 50 - CP 181.
Campus du Solbosch: Bâtiment NB.
T 02 650 25 22, www.asindia.eu
orG. J.M.Delire, Archives des Bibliothèques,
Altaïr ULB
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 13 & 14.12.2013
jeux indiens et originaires d’inde:
caturanga, échecs, etc [CONF.]
haute ecole de bruxelles &
institut des hautes etudes
de belgique
Salle Baugniet, Avenue Jeannelaan 44,
1050 Bruxelles · Brussel(s), T 02 650 25 22
www.asindia.eu
orG. M.Vanlangendonckt, J.M.Delire,
HEB, IHEB, Altaïr ULB

BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 16.10.2013
les origines de la philosophie en
inde [CONF.]
joachim lacrosse
le cercle des voyageurs
Rue des Grands Carmes 18
Lievevrouwbroersstraat,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 514 39 49
www.lecercledesvoyageurs.com
orG. Le Cercle des Voyageurs

BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 11.2013
innovation et culture indienne
de la Frugalité et de l’ingéniosité
[CONF.]
Partners: EIEBG (Euro-India Economic
and Business Group) Paris-Bruxelles-New
Delhi, EIF European Investment Fund et
Solvay (TBC)
université libre de bruxelles (ulb)
www.eiebg.unblog.fr
orG. Patricia Auroy, Jean-Joseph Boillot,
Alok Nandi et Olivier Arifon
©

L
e
e
L
a

S
a
m
S
o
n
www.europalia.eu 151
confe
rences
BruxeLLeS · BruSSeL(S)
un voyage photographique en inde
[CONF.]
thomas Vanden driessche
maison du livre
Rue de Rome 24 Romestraat,
1060 Bruxelles / Brussel(s)
Dans le cadre de / in het kader van / in
the framework of “corner street magic”
→ p.42
T 02 543 12 20, www.lamaisondulivre.be
orG. Maison du Livre
BruxeLLeS · BruSSeL(S)
architecture: collections india
[CONF. & FILM]
07.10.2013
mega/pole/india
24.10.2013
indian hybridisation, modernity
& tradition [CONF.]
21.11.2013
india in black & white [CONF.]
ucl loci
Rue Wafelaertsstraat 47-51,
1060 Bruxelles · Brussel(s), T 02 539 71 11
www.collectionsindia.be
orG. UCL-Faculté d’architecture,
d’ingénierie architecturale, d’urbanisme -
LOCI, Alok Nandi
PerWeZ / 04.10 < 26.01.2013
india@centre culturel de perwez
[STAGES, FILM & EVENT]
Stages créatifs sur le thème de Bollywood
/Séances cinéma Bollywood/Spectacle
jeunes public/soirées cuisine indienne
centre culturel de perwez
Grand-Place, 1360 Perwez, T 081 23 45 58
www.foyerperwez.be
orG. Centre culturel de Perwez
BruxeLLeS · BruSSeL(S) / 07.12. 2013 · 9.30
mapping india
Conference by BIMCC Brussels
International Map Collectors’ Circle (BIMCC)
a General introduction to the mapping of
india by Dr Manosi Lahiri, ML Infomap,
author of Mapping India
early mapping indian style by Susan Gole,
author of many reference works on the
cartographic traditions in early India
india in the islamic medieval cartography
by Prof Dr Jean-Charles Ducène,
Université Libre de Bruxelles (ULB)
some cartographic consequences of
the east india company by Dr Andrew
Cook, Former Map Archivist, India Office
Records, British Library, London
portuguese mapmakers in Goa by
Dr Dejanirah Couto,  Maître de
conférences, EPHE, Sorbonne, Paris
sailing for textiles and spices. the ostend
maritime trade with india and bengal,
1714-1744 by Dr Jan Parmentier, scientific
advisor to the Antwerp MAS Museum, and
Hans Kok, IMCoS Chairman
royal library oF belgium
Boulevard de l’Empereur,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
orG. BIMCC
www.bimcc.org
©

t
h
o
m
a
s

V
a
n
d
e
n
d
r
i
e
s
s
c
h
e
www.europalia.eu 152
confe
rences
BruxeLLeS · BruSSeL(S) /
10.10 > 12.12.2013 · Je / Do / tH
yoga & ayurveda
[WORKSHOP / INITIATION /
DEMONSTRATION]
Dans le cadre de / in het kader van / in
the framework of corps de l’inde / india
belichaamd / the body in indian art → p.17
palais des beaux-arts
paleis voor schone kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23,
1000 Bruxelles · Brussel(s), T 02 540 80 80
www.europalia.eu & T 02 507 82 00
www.bozar.be
orG. ICCR, BOZAR Studios, Europalia
International
Gent / 15.10.2013 · 19.30
“indiase poëzie voor beginners”
door pr. eva de clercq
poëziecentrum - het toreken
Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent
orG. Poëziecentrum
www.poeziecentrum.be
Leuven / 25.11.2013
mircea eliade, and it does not die
by savitri devi [CONF.]
sorin alexandrescu & udaya narayana singh
Dans le cadre de / in het kader van /
in the framework of indomania → p.20
leuven institute For ireland
in europe
Janseniusstraat 1, 3000 Leuven
www.leuveninstitute.eu,
T 02 344 41 45, www.icr.ro/bruxelles
orG. Romanian Cultural Institute,
Europalia International
lezingen davidsFonds
universiteit vrije tijd
DIeSt / 03, 10, 17 & 24.10.2013
mogolrijk. pracht en praal van
een oude indiase beschaving
dirk collier
cc begijnhoF
Infirmeriestraat z/n, 3290 Diest
Gent / 09, 16, 23 & 30.11.2013
inleiding op de
wereldgodsdiensten in india
prakash Goossens
vormingscentrum guislain
J. Guislainstraat 43, 9000 Gent
BruxeLLeS · BruSSeL(S) /
04, 18 & 25.11 & 02.12.2013
india in beeld
prakash Goossens
gc nekkersdal
Avenue E. Bockstaellaan 107,
1020 Bruxelles · Brussel(s)
Leuven / 07.12. 2013
lezingen over godsdienst
en cultuur
j. Vandaele, j. Gielen, p. Goossens,
G.robberechts
30cc, auditorium minnepoort
Dirk Boutslaan 62, 3000 Leuven
T 016 310 670, www.davidsfonds.be
orG. Davidsfonds Academie
©

p
a
s
c
a
l

M
a
n
n
a
e
r
t
s
www.europalia.eu 153
confe
rences
lezingen amarant
een goddelijk lijF.
het lichaam in india
prof. Valerie delaey
30.09, 07, 14 & 21.10.2013
de cirk
Zebrastraat 34, 9000 Gent
30.09, 07, 14 & 21.10.2013
gemeenschapscentrum
de markten
Vieux Marché aux Grains 5 Oude
Graanmarkt, 1000 Bruxelles · Brussel(s)
01, 08, 15 & 22.10.2013
m hka
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen
4, 11, 18 & 25.10. 2013
cultuurcentrum schoten
Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
hedendaagse kunst in india -
een doorgang naar de wereld
04.11.2013
de cirk
Zebrastraat 34, 9000 Gent
05.11.2013
cc de schakel
Schakelstraat 8, 8790 Waregem
12.11.2013
warp - huis jan buytaert
Apostelstraat 20, 9100 Sint-Niklaas
18.11.2013
gemeenschapscentrum
de markten
Vieux Marché aux Grains 5 Oude
Graanmarkt, 1000 Bruxelles · Brussel(s)
22.11.2013
m hka
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen
het mahabharata. de strijd tussen
twee koningszonen
by prof. Katharina haemers
05, 12, 19, 26.11.2013 / 03.12.2013
zaal stanislas
Grote Steenweg 75, 2600 Berchem
07, 14, 21, 28.11.2013 /05.12.2013
musée du cinquantenaire
jubelparkmuseum
cinquantenaire museum
Parc du Cinquantenaire 10 Jubelpark,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
ramayana. een indiaas epos
07.10.2013
zaal stanislas
Grote Steenweg 75, 2600 Berchem
23.10.2013
musée du cinquantenaire
jubelparkmuseum
cinquantenaire museum
Parc du Cinquantenaire 10 Jubelpark,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
15.10.2013
de cirk
Zebrastraat 34, 9000 Gent
T 070 23 30 48, www.amarant.be
orG. Amarant
BruxeLLeS · BruSSeL(S) /
citizenne goes
europalia.india
26.10.2013 · 08:00 > 19:00
india in woi
guichets gare centrale
loketten centraal station
1000 Bruxelles · Brussel(s)
03.11.2013 · 18:00 > 21:30
vier met ons diwali, het indiase
lichtFeest
citizenne
Quai des Charbonnages 9 Steenkoolkaai,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
23.11.2013 · 13:30 > 17:00
india in lijF en ziel
palais des beaux-arts
paleis voor schone kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
07.12.2013 · 19:00 > 22:00
relax, bollywooddance and
play india!!!
viavia reiscaFé
Quai des Charbonnages 9 Steenkoolkaai,
1000 Bruxelles · Brussel(s)
www.citizenne.be
©

d
a
v
i
d

l
e
m
o
i
n
e
www.europalia.eu 154
youth
taste of india
www.europalia.eu 155
www.europalia.eu 156
jeunes · jongeren · youth
youth
bruxelles ⋅
brussel(s)
05.10.2013 >
05.01.2014
palais des
beaux-arts
paleis voor
schone kunsten
centre For
Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.bozar.be
boZar niGht
10.11.2013
family day (6+)
17.11.2013
Corps de l’Inde · India belichaamd · The body in Indian art &
Indomania → p.17-22
Ic.r¦c,c.nc,¦cI.¦.iccFc..xIrtcrg.nic.np.rcc.rcccc.·crtccc¦’cxpc
Corps de l’Inde,cct.gccc·.c.ncc,ccp.rcc.r.nni·cr.ircctcc.cti
·itcpc.r:.ni¦¦c¦crccFcz.r.nc.,´.nc.c¦icr.nc,c.rncccc:ctc¦cr
cc¦.F.ni¦,I.,c..nccircc.·ccccI¦crcc¦.Fcz.rNignt'
Het Paleis voor Schone Kunsten organiseert allerhande jeugdactiviteiten:
een ontdekkingsparcours voor de expositie India belichaamd, dagstages
tijdens de vakanties, verjaardagsfeestjes (op zaterdag) en familieactiviteiten
waaronder de Bozarsundays (iedere zondag), een Family Day of een avondje
met de beste DJ’s in de Bozar Night!
The Centre for Fine Arts ofers a discovery tour of the exhibition The body in
Indian art for children, day workshops during school holidays, birthday activities
(every Saturday) and family activities during the Bozarsundays. Bozar will
also organize a Family Day and a party with DJs during the Bozar Night!
Ficn·cn...xccc¦c''nccccxpciticnpn.rcc’c.rcp.¦i.inci.pc.r:c.rc
p.rc¦c·c'Europalia.india verwelkomt scholen: bezoek een van de twee hoofd-
tentoonstellingen voor slechts 1 euro per leerling! Europalia.india welcomes
schools: visit one of the two main exhibitions for just 1 euro per student!
Visite guidée · rondleiding · Guided visit
Ecoles primaires · lager onderwijs · primary school 50€
Ecoles secondaire · secundair onderwijs · secondary school 55€
+ 1€ par enfant · per leerling · per student
réservations · reservaties · reservations T + 32 (0)70 34 45 77 - groups@bozar.be

écoles · scholen · schools 1€
157
jeunes · jongeren · youth
bruxelles ⋅
brussel(s)
musée charlier
museum
Avenue des Arts 16
Kunstlaan
1210 Bruxelles ·
Brussel(s)
www.charliermuseum.be
la louvière
centre de la
gravure et de
l’image imprimée
Rue des Amours 10
7100 La Louvière
T 064 27 87 27
www.centrede
lagravure.be
Splendeur de l’héritage architectural indien · Tempels, forten &
paleizen, 2000 jaar Indiase architectuur · The Splendor of India’s
Architectural heritage → p.29
RODE HOND Fcti·.¦ I.ck F.ni¦¦c Festival in Gezinsverpakking Family
Pack Festival
'crkncpcrg.nic.·cc¦cct.ci.ntcc¦’'´IL('nci.n´t.ccnt’Icci.ticn
Lc.·cn)
Workshops georganiseerd met studenten van ISAL (Indian Students’
Association Leuven).
Workshops are organised in collaboration with students from ISAL (Indian
Students’ Association Leuven).
Les quatre vies du Maharadja. Miniatures indiennes et dessins
préparatoires · de vier levens van de Maharadja. Indiase
miniaturen en voorbereidende tekeningen · The four worlds
of a Maharaja. Indian miniature paintings and drawings. → p.34
Vcrni.gc cc cn:.nt .tc¦icr “I’cr ct c’'ncc” · Opening voor kinderen:
workshop “D’or et d’Inde”·Opening for children: workshop “D’or et d’inde”
Jean Robie, peintre, écrivain et ses voyages en Inde · Jean Robie,
schilder, schrijver en zijn reizen in India · Jean Robie, painter,
writer and his journeys in India → p.38
Inin.ticnpc.rcn:.nt,.tc¦icrccntcctcrc.ti:cn·i.gccnp.rtcn.ri.t.·cc
c’..trc.cci.ticn·Animatie voor kinderen, creatieve workshops en vertel-
ateliers in samenwerking met andere verenigingen·Activities for children,
creative and storytelling workshops in collaboration with diferent societies
Nalini Malani → p.37
Viitc g.iccc intcr.cti·c pc.r ¦c cn:.nt cc ¦’cncigncncnt n.tcrnc¦ ct
prin.irc.i·icc’.n.tc¦icr“ccrpctcc.¦c.r”· Interactieve rondleidingen
voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs gevolgd door een work-
shop “het lichaam en de kleuren” · Interactive guided tours for children from
nursery and primary schools followed by a workshop “body and colours”
la hulpe
20.10.2013 · 14:00
Fondation Folon
Drève de la Ramée 6 A
1310 La Hulpe
T 02 653 34 56
www.fondationfolon.be
10€
leuven
26 > 29.10.2013 ·
14:00 > 16:00
kapel romaanse
poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
T 016 300 900
www.leuven.be
entrée libre · vrije
toegang · free entrance
158
Indian Studio → p.33
Li·rctc’.cti·itcpc.r¦ccn:.ntgr.t.it,·iitccrc.ti·cct.tc¦icr.rnc.rc
,·iitcg.icccgr.t.itcct.tc¦icrpc.rcn:.nt
Gratis activiteitenboekje voor de kinderen / creatieve bezoeken en ateliers
op maat / gratis rondleiding en workshop-bezoek voor kinderen
Free booklet with activities for children / creative visits and workshops made
to measure / free guided tour and a workshop-visit for children
Viitcg.iccc`·iitc.tc¦icrcn:.ni¦¦cc.cntrc.ni· Rondleiding en
bezoek-atelier met het gezin of met vrienden· Guided tour en workshop-visit
for families or with friends (in French and Dutch)
Ville de Liège → p.24
Icicrpcc.gcgiç.c.r¦’inpcrt.ncccc¦’c..,Viitcg.icccp.rticip.ti·c
ct.n.¦,tiç.c(:.:8.n),Itc¦icr
Pedagogisch dossier mbt het belang van water / Interactieve, analytische
bezoeken (12 > 18 jaar) / Workshop
Educational dossier on the importance of water / Interactive, guided visits
(ages 12 > 18) / Workshop
MIM
c.rncc:.ni¦¦c,'ini·iitcg.iccc,Itc¦icrccc.ncFc¦¦,wccc,'niti.ticn
r,tnnc(cn.ntincicn()),Irc,ccticncc:¦n,'.icicnc.n¦c.¦¦c
Familiedag / Rondleiding / Bollywood dansworkshop / Inleiding tot
het Indiase lied / Filmprojectie / Muzikanten in de theaters
Family day / Guided tour / Bollywood dance workshop / Introduction to Indian
song / Film projection / Musicians in theaters
Sandeep das, tabla → p.84-85
Irc,ctcci.¦,'crkncppcrc.icnincicnnc.·ccF.n:.kic
Sociaal project / Indiase percussie met Fanfakids
Social project / Indian percussion with Fanfakids
orGanisation · orGanisatie ICCR, Bozar Music, Europalia International
En collaboration avec ⋅ in samenwerking met ⋅ in collaboration with Centrum West – D’broel
Concert Sandeep das &  hUM Ensemble & Fanfakids
orGanisation · orGanisatie ICCR, Bozar Music, Europalia International
Dans le cadre du / in het kader van / in the framework of the Muziekmarathon
En collaboration avec / in samenwerking met / in collaboration with Centrum West – D’broel
jeunes · jongeren · youth
bruxelles⋅brussel(s)
26.10.2103 · 10:00 >17:00
mim
Montagne de la cour
2 Hofberg
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
8€ > 2€
29.11.2013
palais des beaux-arts
paleis voor schone
kunsten
centre For Fine arts
Rue Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 507 82 00
www.bozar.be
bruxelles⋅brussel(s)
25.11.2013
centrum west D’broej
Menenstraat 24
1080 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 411 09 04
www.centrumwest.be
liège
12.10.2013 > 05.01.2014
Le service Animations
des Musées
T 04 221 68 32
www.lesmusees
deliege.be
bruxelles⋅brussel(s)
03.11 & 01.12.2013,
05.01 & 02.02.2014 ·
11:30
centrale For
contemporary art
Place Sainte-
Catherine 44 Sint-
Katelijneplein
1000 Bruxelles ·
Brussel(s)
T 02 279 64 48
www.centrale-art.be
taste
of
india
mala
india
Food festival
Fccc:rcnci:crcntrcgicnc:'nci.I.ringtnc:cti·.¦,tncrct..r.ntwi¦¦cc
ccn·crtcctc.n..tncntic'nci.np¦.ccwitncrigin.¦ccccr.ticn.nc.rtwcrk
thon bristol steFanie
Avenue Louise 91-93 Louizalaan -, 1050 Bruxelles · Brussel(s)
02.10. > 16.10.2013
conférences · conferenties · conferences
Indian summer - Tastes Of India
Curry conversations:
Alok b. Nandi & Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps)
& Bart De Pooter (Pastorale) - www.narrative.in/cuisine
'.¦.,pcncrnipc:'nci.ncni¦crcnct.nc.c¦:cnccccn:¸¸´cncc,ccti:
ct ¦’.icc . ¦’cn:.ncc cc:.·cricc cn 'ncc, cit c’.nc n.nicrc circctc, cit p.r
¦’intcrncci.ircccprc,ct¦cc..xcnp.rtcn.ri.t.·cccc.xci
Ln.ooo¦’.c¦'.¦.c.·rc¦cn.g.in "Mala India".'.tcr¦cc,ccnt¦cccnc:icc
¦.i pcrnct ccntrcprcncrc cc prc,ct n.n.nit.irc cc p¦. gr.ncc cn·crg.rc
´cttc .cti·itc ccnncrci.¦c :.·cric cg.¦cncnt ¦. prcncticn cc ¦’.rti.n.t
incicn,c¦¦cprcc.rc.nc.iccccntin.c.ccpctit.tc¦icrc..cccrg.ni.ticn
cci.¦c,cc¦.n.nicrc¦.p¦.cç.it.c¦cpcic¦c
Mala, sponsorship of Indian children (vzw) is een non proft vereniging die
werd opgericht in 1994. Het objectief is kansarme kinderen in India te
helpen, ofwel rechtstreeks, ofwel in partnership met locale partners.
In 2000 opent de vzw Mala een winkel, "Mala India", in Wat erloo, die het
toelaat grotere humanitaire projecten te ondernemen. Deze commerciële
activiteit bevordert de promotie van het Indiaas artisanaat en laat het
eveneens toe kleinere ateliers en sociale verenigingen zo eerlijk mogelijk te
steunen.
Mala, sponsorship of Indian children (asbl) is a non proft-making organisation
established in 1994. Mala’s objective is to bring assistance to underprivileged
children in India, either directly or in partnership with local projects.
In the year 2000, the Mala asbl set up the shop "Mala India" in Waterloo.
With its profts, Mala asbl undertakes larger scale humanitarian projects.
Furthermore, Mala India encourages the promotion and sale of Indian crafts,
supporting the eforts of small workshops and cooperatives in a fair trade
spirit.
mala india
Av. des Pâquerettes 55 - 1410 Waterloo
Ouvert - open 7/7 - T 02 354 62 28 - www.mala-india.org
taste oF india
mala india
www.europalia.eu 159
www.europalia.eu 160
d
a
t
e
h
o
u
r
e
v
e
n
t
c
i
t
y
v
e
n
u
e
p
a
g
e
o
c
t
o
b
e
r

2
0
1
3
5
2
0
:
0
0
G
u
n
d
e
c
h
a

b
r
o
t
h
e
r
s
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
M
a
i
s
o
n

d
e
s

C
u
l
t
u
r
e
s

e
t

d
e

l
a

C
o
h
é
s
i
o
n

S
o
c
i
a
l
e

/


H
u
i
s

v
a
n

C
u
l
t
u
r
e
n

e
n

s
o
c
i
a
l
e

S
a
m
e
n
h
a
n
g
6
4
6
1
5
:
0
0
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l

4
6
1
5
:
0
0
c
h
i
t
r
a
V
i
n
a

r
a
V
i
K
i
r
a
n

V
s


r
o
l
a
n
d

V
a
n

c
a
m
p
e
n
h
o
u
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
S
i
n
t
-
B
a
a
f
s
a
b
d
i
j
9
0
7
2
0
:
1
5
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l

4
6
1
0
2
0
:
3
0
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
R
o
u
b
a
i
x

(
F
r
a
n
c
e
)
C
o
l
i
s
é
e
4
6
2
0
:
3
0
a
t
t
a
K
K
a
l
a
r
i

c
e
n
t
r
e

f
o
r

m
o
V
e
m
e
n
t

a
r
t
s
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
4
7
1
2
2
0
:
3
0
a
t
t
a
K
K
a
l
a
r
i

c
e
n
t
r
e

f
o
r

m
o
V
e
m
e
n
t

a
r
t
s
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
4
7
1
6
2
0
:
0
0
s
h
u
j
a
a
t

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
H
a
s
s
e
l
t
c
u
l
t
u
u
r
c
e
n
t
r
u
m
6
5
1
7
2
0
:
0
0
s
h
u
j
a
a
t

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
P
e
p
i
n
g
e
n
K
e
r
k

v
a
n

B
e
e
r
t
6
5
2
0
:
0
0
s
u
s
h
e
e
l
a

r
a
m
a
n

&

d
r

d
a
s

m
u
s
i
c
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
6
7
1
9
2
0
:
1
5
a
d
i
V
a
s
i

s
i
d
i

d
h
a
m
a
l

G
o
m
a

p
a
r
t
y
m
u
s
i
c
S
p
r
i
m
o
n
t
F
o
y
e
r

C
u
l
t
u
r
e
l
6
6
2
2
2
0
:
0
0
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
L
e
u
v
e
n
3
0

C
C

W
a
g
e
h
u
y
s
4
8
2
3
1
4
:
3
0
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
S
p
r
i
m
o
n
t
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

c
o
m
m
u
n
a
l
e
6
1
1
6
:
0
0
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
S
p
r
i
m
o
n
t
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

c
o
m
m
u
n
a
l
e
6
1
2
0
:
1
5
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
G
e
n
k
C
-
M
i
n
e
4
8
2
4
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
F
l
o
b
e
c
q
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e

d
u

P
a
y
s

d
e
s

C
o
l
l
i
n
e
s
6
1
2
0
:
1
5
V
i
j
a
y

i
y
e
r

t
r
i
o
m
u
s
i
c
G
e
n
t
H
a
n
d
e
l
s
b
e
u
r
s
9
2
2
0
:
3
0
a
r
u
n
a

s
a
i
r
a
m

V
s

e
n
s
e
m
b
l
e

G
i
l
l
e
s

b
i
n
c
h
o
i
s

m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
g
l
i
s
e

d
e
s

M
i
n
i
m
e
s
8
8
2
5
1
2
:
3
0
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
6
8
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
F
r
a
s
n
e
s
-
l
e
z
-
B
u
i
s
s
e
n
a
l
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e

d
u

P
a
y
s

d
e
s

C
o
l
l
i
n
e
s
6
1
2
0
:
1
5
d
r
.

l
.

s
u
b
r
a
m
a
n
i
a
m

&

K
a
V
i
t
a

K
r
i
s
h
n
a
m
u
r
t
i

m
u
s
i
c
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
D
r

A
n
t
o
n

P
h
i
l
i
p
s
z
a
a
l
6
9
2
1
:
0
0
a
r
u
n
a

s
a
i
r
a
m

V
s

e
n
s
e
m
b
l
e

G
i
l
l
e
s

b
i
n
c
h
o
i
s

m
u
s
i
c
A
n
t
w
e
r
p
e
n
A
M
U
Z
8
8
2
6
1
5
:
0
0
p
e
t
i
t

é
l
é
p
h
a
n
t

c
u
r
i
e
u
x
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

r
o
y
a
l

d
u

P
e
r
u
c
h
e
t
>

1
7

n
o
v
e
m
b
e
r

2
0
1
3
6
0
2
0
:
3
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
4
9
2
0
:
1
5
d
r
.

l
.

s
u
b
r
a
m
a
n
i
a
m

&

K
a
V
i
t
a

K
r
i
s
h
n
a
m
u
r
t
i

m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
6
9
2
0
:
3
0
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
G
a
r
e

S
a
i
n
t

S
a
u
v
e
u
r
6
8
2
3
:
0
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
8
0
2
7
1
5
:
0
0
a
d
i
V
a
s
i

s
i
d
i

d
h
a
m
a
l

G
o
m
a

p
a
r
t
y
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
G
a
r
e

S
a
i
n
t

S
a
u
v
e
u
r
6
6
1
6
:
0
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
4
9
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
L
i
è
g
e
C
a
s
e
r
n
e

F
o
n
c
k
6
8
2
0
:
0
0
h
a
r
s

W
a
r
d
h
a
n
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
A
r
t

B
a
s
e
9
3
2
8
2
0
:
3
0
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
A
n
t
w
e
r
p
e
n
F
a
k
k
e
l
t
e
a
t
e
r
4
8
3
1
2
0
:
3
0
r
e
V
a
n
t
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
7
1
9
:
3
0
m
a
d
l
i
b

a
K
a

b
e
a
t

K
o
n
d
u
c
t
a

i
n

i
n
d
i
a
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
V
K
*
/

D
e

V
a
a
r
t
k
a
p
o
e
n
7
2
2
0
:
0
0
a
b
h
a
y

s
o
p
o
r
i

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
M
I
M
7
1
n
o
v
e
m
b
e
r

2
0
1
3
1
2
0
:
3
0
r
e
V
a
n
t
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
7
2
0
:
0
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
U
t
r
e
c
h
t
S
c
h
o
u
w
b
u
r
g
4
9
2
1
4
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
V
l
a
a
m
s
e

O
p
e
r
a

7
3
1
6
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
V
l
a
a
m
s
e

O
p
e
r
a

7
3
2
0
:
3
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
0
3
1
3
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
1
5
:
0
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
1
6
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
7
1
9
:
3
0
c
h
a
r
a
n
j
i
t

s
i
n
G
h
m
u
s
i
c
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
7
8
1
9
:
3
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
8
0
2
0
:
0
0
r
e
m
e
m
b
e
r

s
h
a
K
t
i
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
4
2
0
:
0
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
5
0
2
0
:
3
0
y
a
K
s
h
a
G
a
n
a

p
u
p
p
e
t
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
9
8
2
0
:
0
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
5
0
8
2
0
:
3
0
y
a
K
s
h
a
G
a
n
a

p
u
p
p
e
t
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
9
2
2
:
0
0
c
h
a
r
a
n
j
i
t

s
i
n
G
h
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l

7
8
2
2
:
0
0
d
j

d
o
m

t
h
o
m
a
s
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l
8
0
2
2
:
0
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l
8
0
www.europalia.eu 160
agenda DanCe, muSIC, tHeatre
d
a
n
c
e
m
u
s
i
c
t
h
e
a
t
r
e
www.europalia.eu 161
d
a
t
e
h
o
u
r
e
v
e
n
t
c
i
t
y
v
e
n
u
e
p
a
g
e
o
c
t
o
b
e
r

2
0
1
3
5
2
0
:
0
0
G
u
n
d
e
c
h
a

b
r
o
t
h
e
r
s
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
M
a
i
s
o
n

d
e
s

C
u
l
t
u
r
e
s

e
t

d
e

l
a

C
o
h
é
s
i
o
n

S
o
c
i
a
l
e

/


H
u
i
s

v
a
n

C
u
l
t
u
r
e
n

e
n

s
o
c
i
a
l
e

S
a
m
e
n
h
a
n
g
6
4
6
1
5
:
0
0
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l

4
6
1
5
:
0
0
c
h
i
t
r
a
V
i
n
a

r
a
V
i
K
i
r
a
n

V
s


r
o
l
a
n
d

V
a
n

c
a
m
p
e
n
h
o
u
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
S
i
n
t
-
B
a
a
f
s
a
b
d
i
j
9
0
7
2
0
:
1
5
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l

4
6
1
0
2
0
:
3
0
c
h
a
r
i
s
h
n
u
d
a
n
c
e
R
o
u
b
a
i
x

(
F
r
a
n
c
e
)
C
o
l
i
s
é
e
4
6
2
0
:
3
0
a
t
t
a
K
K
a
l
a
r
i

c
e
n
t
r
e

f
o
r

m
o
V
e
m
e
n
t

a
r
t
s
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
4
7
1
2
2
0
:
3
0
a
t
t
a
K
K
a
l
a
r
i

c
e
n
t
r
e

f
o
r

m
o
V
e
m
e
n
t

a
r
t
s
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
4
7
1
6
2
0
:
0
0
s
h
u
j
a
a
t

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
H
a
s
s
e
l
t
c
u
l
t
u
u
r
c
e
n
t
r
u
m
6
5
1
7
2
0
:
0
0
s
h
u
j
a
a
t

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
P
e
p
i
n
g
e
n
K
e
r
k

v
a
n

B
e
e
r
t
6
5
2
0
:
0
0
s
u
s
h
e
e
l
a

r
a
m
a
n

&

d
r

d
a
s

m
u
s
i
c
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
6
7
1
9
2
0
:
1
5
a
d
i
V
a
s
i

s
i
d
i

d
h
a
m
a
l

G
o
m
a

p
a
r
t
y
m
u
s
i
c
S
p
r
i
m
o
n
t
F
o
y
e
r

C
u
l
t
u
r
e
l
6
6
2
2
2
0
:
0
0
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
L
e
u
v
e
n
3
0

C
C

W
a
g
e
h
u
y
s
4
8
2
3
1
4
:
3
0
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
S
p
r
i
m
o
n
t
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

c
o
m
m
u
n
a
l
e
6
1
1
6
:
0
0
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
S
p
r
i
m
o
n
t
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

c
o
m
m
u
n
a
l
e
6
1
2
0
:
1
5
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
G
e
n
k
C
-
M
i
n
e
4
8
2
4
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
F
l
o
b
e
c
q
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e

d
u

P
a
y
s

d
e
s

C
o
l
l
i
n
e
s
6
1
2
0
:
1
5
V
i
j
a
y

i
y
e
r

t
r
i
o
m
u
s
i
c
G
e
n
t
H
a
n
d
e
l
s
b
e
u
r
s
9
2
2
0
:
3
0
a
r
u
n
a

s
a
i
r
a
m

V
s

e
n
s
e
m
b
l
e

G
i
l
l
e
s

b
i
n
c
h
o
i
s

m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
g
l
i
s
e

d
e
s

M
i
n
i
m
e
s
8
8
2
5
1
2
:
3
0
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
6
8
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
F
r
a
s
n
e
s
-
l
e
z
-
B
u
i
s
s
e
n
a
l
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e

d
u

P
a
y
s

d
e
s

C
o
l
l
i
n
e
s
6
1
2
0
:
1
5
d
r
.

l
.

s
u
b
r
a
m
a
n
i
a
m

&

K
a
V
i
t
a

K
r
i
s
h
n
a
m
u
r
t
i

m
u
s
i
c
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
D
r

A
n
t
o
n

P
h
i
l
i
p
s
z
a
a
l
6
9
2
1
:
0
0
a
r
u
n
a

s
a
i
r
a
m

V
s

e
n
s
e
m
b
l
e

G
i
l
l
e
s

b
i
n
c
h
o
i
s

m
u
s
i
c
A
n
t
w
e
r
p
e
n
A
M
U
Z
8
8
2
6
1
5
:
0
0
p
e
t
i
t

é
l
é
p
h
a
n
t

c
u
r
i
e
u
x
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

r
o
y
a
l

d
u

P
e
r
u
c
h
e
t
>

1
7

n
o
v
e
m
b
e
r

2
0
1
3
6
0
2
0
:
3
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
4
9
2
0
:
1
5
d
r
.

l
.

s
u
b
r
a
m
a
n
i
a
m

&

K
a
V
i
t
a

K
r
i
s
h
n
a
m
u
r
t
i

m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
6
9
2
0
:
3
0
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
G
a
r
e

S
a
i
n
t

S
a
u
v
e
u
r
6
8
2
3
:
0
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
F
l
a
g
e
y
8
0
2
7
1
5
:
0
0
a
d
i
V
a
s
i

s
i
d
i

d
h
a
m
a
l

G
o
m
a

p
a
r
t
y
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
G
a
r
e

S
a
i
n
t

S
a
u
v
e
u
r
6
6
1
6
:
0
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
4
9
s
u
d
h
a

r
a
G
h
u
n
a
t
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
L
i
è
g
e
C
a
s
e
r
n
e

F
o
n
c
k
6
8
2
0
:
0
0
h
a
r
s

W
a
r
d
h
a
n
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
A
r
t

B
a
s
e
9
3
2
8
2
0
:
3
0
i
o
n
a
h

t
r
i
o

/

y
e
n
t
l

d
e

W
e
r
d
t
d
a
n
c
e
A
n
t
w
e
r
p
e
n
F
a
k
k
e
l
t
e
a
t
e
r
4
8
3
1
2
0
:
3
0
r
e
V
a
n
t
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
7
1
9
:
3
0
m
a
d
l
i
b

a
K
a

b
e
a
t

K
o
n
d
u
c
t
a

i
n

i
n
d
i
a
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
V
K
*
/

D
e

V
a
a
r
t
k
a
p
o
e
n
7
2
2
0
:
0
0
a
b
h
a
y

s
o
p
o
r
i

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
M
I
M
7
1
n
o
v
e
m
b
e
r

2
0
1
3
1
2
0
:
3
0
r
e
V
a
n
t
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
7
2
0
:
0
0
K
a
l
p
a
n
a

r
a
G
h
u
r
a
m
a
n
d
a
n
c
e
U
t
r
e
c
h
t
S
c
h
o
u
w
b
u
r
g
4
9
2
1
4
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
V
l
a
a
m
s
e

O
p
e
r
a

7
3
1
6
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
G
e
n
t
V
l
a
a
m
s
e

O
p
e
r
a

7
3
2
0
:
3
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
D
e
n

H
a
a
g

(
N
L
)
K
o
r
z
o

T
h
e
a
t
e
r
5
0
3
1
3
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
1
5
:
0
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
1
6
:
3
0
m
e
e
t
a

p
a
n
d
i
t
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
3
7
1
9
:
3
0
c
h
a
r
a
n
j
i
t

s
i
n
G
h
m
u
s
i
c
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
7
8
1
9
:
3
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
8
0
2
0
:
0
0
r
e
m
e
m
b
e
r

s
h
a
K
t
i
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
4
2
0
:
0
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
5
0
2
0
:
3
0
y
a
K
s
h
a
G
a
n
a

p
u
p
p
e
t
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
9
8
2
0
:
0
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
5
0
8
2
0
:
3
0
y
a
K
s
h
a
G
a
n
a

p
u
p
p
e
t
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
9
2
2
:
0
0
c
h
a
r
a
n
j
i
t

s
i
n
G
h
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l

7
8
2
2
:
0
0
d
j

d
o
m

t
h
o
m
a
s
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l
8
0
2
2
:
0
0
d
j

e
d
o

b
o
u
m
a
n
m
u
s
i
c
L
i
l
l
e

(
F
r
a
n
c
e
)
T
r
i
p
o
s
t
a
l
8
0
otHer DISCIPLIneS → WWW.euroPaLIa.eu
9
1
5
:
0
0
y
a
K
s
h
a
G
a
n
a

p
u
p
p
e
t
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
9
1
6
:
0
0
t
h
é
â
t
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
I
n
c
o
u
r
t
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

J
e
u
n
e
s
s
e
6
1
2
0
:
0
0
a
s
h
W
i
n
i

b
h
i
d
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

M
o
l
i
è
r
e
7
5
1
0
2
0
:
3
0
a
s
h
W
i
n
i

b
h
i
d
e
m
u
s
i
c
U
t
r
e
c
h
t

(
N
L
)
R
a
s
a
7
5
c
h
a
s
s
o
l
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
7
c
h
a
r
a
n
j
i
t

s
i
n
G
h
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
8
d
j

a
n
d
y

V
o
t
e
l
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
7
6
1
1
2
0
:
3
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
0
2
0
:
3
0
a
s
h
W
i
n
i

b
h
i
d
e
m
u
s
i
c
A
m
s
t
e
r
d
a
m

(
N
L
)
B
i
m
h
u
i
s
7
5
1
2
2
0
:
3
0
K
a
p
i
l
a

V
e
n
u
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
T
h
é
â
t
r
e

N
a
t
i
o
n
a
l
5
0
2
1
2
0
:
0
0
V
i
d
y
a

s
h
a
h
m
u
s
i
c
B
i
e
r
b
e
e
k
C
C

d
e

b
o
r
r
e
8
1
2
2
2
0
:
3
0
d
r
.

n
.

r
a
j
a
m
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
s
p
a
c
e

S
e
n
g
h
o
r
8
3
2
3
1
9
:
0
0
d
r
.

n
.

r
a
j
a
m
m
u
s
i
c
L
e
u
v
e
n
C
a
m
p
u
s

V
e
s
a
l
i
u
s
8
3
2
0
:
0
0
a
m
j
a
d

a
l
i

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
L
a

L
o
u
v
i
è
r
e
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e
l

r
é
g
i
o
n
a
l

d
u

C
e
n
t
r
e
8
2
2
4
2
0
:
3
0
a
m
j
a
d

a
l
i

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
A
m
s
t
e
r
d
a
m

(
N
L
)
B
i
m
h
u
i
s
8
2
2
5
2
0
:
1
5
a
m
j
a
d

a
l
i

K
h
a
n

&

e
n
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
M
a
a
s
m
e
c
h
e
l
e
n
C
C

M
a
a
s
m
e
c
h
e
l
e
n
8
2
2
6
2
0
:
0
0
p
a
n
d
i
t

s
h
u
b
h
e
n
d
r
a

r
a
o

&


s
a
s
K
i
a

r
a
o
-
d
e

h
a
a
s
m
u
s
i
c
D
i
n
a
n
t
C
e
n
t
r
e

c
u
l
t
u
r
e
l

r
é
g
i
o
n
a
l
7
0
2
0
:
0
0
s
a
n
d
e
e
p

d
a
s

&

K
u
d
s
i

e
r
G
u
n
e
r
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
8
4
2
7
2
0
:
0
0
s
a
n
d
e
e
p

d
a
s

&

K
u
d
s
i

e
r
G
u
n
e
r
m
u
s
i
c
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
8
4
2
8
2
0
:
0
0
s
a
n
d
e
e
p

d
a
s

&

h
u
m

e
s
e
m
b
l
e
m
u
s
i
c
S
a
n
k
t

V
i
t
h
T
r
i
a
n
g
e
l
8
5
d
e
c
e
m
b
e
r

2
0
1
3
3
2
0
:
0
0
b
r
u
s
s
e
l
s

p
h
i
l
h
a
r
m
o
n
i
c
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
9
2
6
2
0
:
3
0
V
i
s
i
o
n
s

o
f

i
n
d
i
a
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
s
p
a
c
e

S
e
n
g
h
o
r
5
1
7
2
0
:
3
0
V
i
s
i
o
n
s

o
f

i
n
d
i
a
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
s
p
a
c
e

S
e
n
g
h
o
r
5
1
1
3
2
0
:
3
0
V
i
d
h
a

&

a
b
h
i
m
a
n
y
u

l
a
l

d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
E
s
p
a
c
e

S
e
n
g
h
o
r
5
2
www.europalia.eu 162
agenda
d
a
n
c
e
m
u
s
i
c
t
h
e
a
t
r
e
www.europalia.eu 163
1
4
1
4
:
3
0
T
h
é
â
T
r
e

Z
a
n
n
i
t
h
e
a
t
r
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
B
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e

d
e

l

e
s
p
a
c
e

M
.

C
a
r
è
m
e
6
1
1
9
:
3
0
M
i
l
a
a
p

/

e
n
c
o
u
n
T
e
r
s
d
a
n
c
e
G
e
n
t
D
e

C
e
n
t
r
a
l
e
5
3
1
9
2
0
:
0
0
T
r
i
l
o
k

G
u
r
T
u

v
s

T
u
u
r

F
l
o
r
i
Z
o
o
n
e
m
u
s
i
c
L
e
u
v
e
n
3
0

C
C
/
S
c
h
o
u
w
b
u
r
g
8
9
2
0
2
0
:
1
5
T
r
i
l
o
k

G
u
r
T
u

v
s

T
u
u
r

F
l
o
r
i
Z
o
o
n
e
m
u
s
i
c
G
e
n
k
C
-
M
i
n
e
8
9
2
1
2
0
:
1
5
p
a
n
G
h
a
T

p
e
r
F
o
r
M
i
n
G

a
r
T
s

G
r
o
u
p
d
a
n
c
e
A
l
s
e
m
b
e
r
g
C
C

D
e
M
e
e
n
t
9
4
j
a
n
u
a
r
y

2
0
1
4
1
2
1
1
:
0
0
Q
u
a
T
u
o
r

T
a
n
a
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
9
3
1
9
:
0
0
k
e
r
a
l
a

k
a
l
a
M
a
n
d
a
l
a
M
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
P
a
l
a
i
s

d
e
s

B
e
a
u
x
-
A
r
t
s

/

P
a
l
e
i
s

v
o
o
r

S
c
h
o
n
e

K
u
n
s
t
e
n

/

C
e
n
t
r
e

f
o
r

F
i
n
e

A
r
t
s
5
5
1
6
2
0
:
0
0
p
r
a
s
a
n
n
a

&

M
a
n
n
G
o
l
d

d
e

c
o
b
r
e
m
u
s
i
c
S
i
n
t
-
N
i
k
l
a
a
s
D
e

C
a
s
i
n
o
9
1
1
7
2
0
:
1
5
M
a
d
h
u
p

M
u
d
G
a
l

&

r
a
G
i
n
i

T
r
i
o
m
u
s
i
c
A
l
s
e
m
b
e
r
g
c
c

d
e

M
e
e
n
t
8
6
2
0
:
1
5
p
r
a
s
a
n
n
a

&

M
a
n
n
G
o
l
d

d
e

c
o
b
r
e
m
u
s
i
c
G
e
n
t
H
a
n
d
e
l
s
b
e
u
r
s
9
1
1
8
2
0
:
0
0
M
a
d
h
u
p

M
u
d
G
a
l

&

r
a
G
i
n
i

T
r
i
o
m
u
s
i
c
A
a
l
s
t
c
c

D
e

w
e
r
f
8
6
1
9
M
a
d
h
u
p

M
u
d
G
a
l

&

e
n
s
e
M
b
l
e
m
u
s
i
c
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
M
a
i
s
o
n

d
u

P
e
u
p
l
e
8
7
2
4
2
0
:
3
0
a
l
a
r
M
e
l

v
a
l
l
i
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
W
o
l
u
b
i
l
i
s
5
6
2
0
:
3
0
r
e
v
a
n
T
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
5
7
2
5
1
5
:
0
0
b
e
l
G
i
u
M

M
e
e
T
s

b
o
l
l
y
w
o
o
d
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
L
a

T
e
n
t
a
t
i
o
n
5
8
2
0
:
3
0
r
e
v
a
n
T
a

s
a
r
a
b
h
a
i
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
H
a
l
l
e
s

d
e

S
c
h
a
e
r
b
e
e
k
5
7
2
0
:
3
0
a
l
a
r
M
e
l

v
a
l
l
i
d
a
n
c
e
B
r
u
x
e
l
l
e
s

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)
W
o
l
u
b
i
l
i
s
5
6
2
8
2
0
:
0
0
a
l
a
r
M
e
l

v
a
l
l
i
d
a
n
c
e
V
a
l
e
n
c
i
e
n
n
e
s

(
F
R
)
l
e

p
h
é
n
i
x

s
c
è
n
e

n
a
t
i
o
n
a
l
e
5
6
D
i
t

p
r
o
g
r
a
m
m
a

w
e
r
d

a
f
g
e
s
l
o
t
e
n

o
p

0
7

a
u
g
u
s
t
u
s

2
0
1
3

e
n

i
s

o
n
d
e
r
h
e
v
i
g

a
a
n

w
i
j
z
i
g
i
n
g
e
n
.

C
e

p
r
o
g
r
a
m
m
e

a

é
t
é

c
l
ô
t
u
r
é

l
e

0
7

a
o
û
t

2
0
1
3

e
t

e
s
t

s
u
j
e
t

à

d
e
s

m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
.

T
h
i
s

p
r
o
g
r
a
m
m
e

h
a
s

b
e
e
n

f
i
n
a
l
i
s
e
d

o
n

0
7
t
h

A
u
g
u
s
t

2
0
1
3

a
n
d

m
a
y

b
e

s
u
b
j
e
c
t

t
o

c
h
a
n
g
e
.

|

V
U

/

É
R
:

K
r
i
s
t
i
n
e

D
e

M
u
l
d
e
r

|

G
a
l
e
r
i
e

R
a
v
e
n
s
t
e
i
n
g
a
l
e
r
i
j

4

|

B
r
u
x
e
l
l
e
s

1
0
0
0

B
r
u
s
s
e
l
(
s
)

|

d
e
s
i
g
n

b
y

2
2
1
0
.
b
e
europalia international
Galerie Ravensteingalerij 4, Bruxelles 1000 Brussel(s)
T + 32 (02) 504 91 20 | F + 32 (02) 504 91 21 | info@europalia.eu
www.europalia.eu
T 02 540 80 80
expo
music
dance
theatre
literature
film
...
04.10
2013

26.01
2014
©

D
o
m
i
n
i
q
u
e

B
a
t
a
i
l
l
e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful