INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM: PROGRAM PENGSISWAZAHAN GURU.

NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: RBT 3118 REKABENTUK DAN TEKNOLOGI TARIKH MULA: 5 OGOS 2013

SEMESTER : 4

TARIKH HANTAR: 14 SEPT. 2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Menghuraikan prinsip reka bentuk dan ciri-ciri pembangunan produk 2. Menghuraikan proses perancangan produk, keperluan pengguna dan spesifikasi produk 3.Menganalisis langkah penjanaan idea, pemilihan dan pengujian konsep pembangunan produk 4. Mengaplikasikan kemahiran pembangunan dan pengurusan produk 5. Merancang, mengurus dan melaksanakan pembangunan produk 6.Mengkaji seni bina produk, reka bentuk industri, reka bentuk pembuatan serta pembangunan prototaip 7. Mengaplikasikan kaedah pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP) 8. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan 9. Menghubungkait pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.
( Tugasan projek ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3 ,4, 5 dan 8 )

(10%) . Membuat persembahan projek yang dihasikan .Rekaan ini boleh dibuat secara 2 orang sekumpulan. Berdasarkan perkara tersebut anda dikendaki mereka bentuk sebuah kotak serbaguna bertutup . Tugasan Projek (100%) Proses reka bentuk meliputi berbagai perkara termasuklah mengenal pasti masalah.Kreativiti (nilai-nilai estatik dan egronomik) d. Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas.Rekabentuk projek pembuatan mengikut spesifikasi ukuran c. perlaksanaan idea.(60%) 2. ortografik. Gambarkan keseluruhan tugasan anda dengan membina sebuah portfolio yang lengkap secara individu. Rekabentuk tersebut hendaklah berukuran ± 50mm x 30mm x 30mm. 3.Proses/teknik pembuatan 2. Menghasilkan projek pembuatan a. logam atau plastik.Projek siap mengikut lukisan kerja b. mendapat maklumat dan mengumpul idea. menilai dan memilih idea yang terbaik. 1. ceraian dan pemasangan) b.Setiap rekaan seharusnya menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis bahan mentah iaitu kayu. Menghasilkan folio prototaip projek yang mengandungi.pengubahsuaian serta pendokumentasi.(30%) 3.Setiap rekaan juga mesti menggunakan sekurang-kurangnya satu jenis tanggam serta penyambungan lain samada menggunakan skru.Kekemasan akhir. Penulisan anda hendaklah menunjukkan kefahaman anda terhadap tugasan yang telah dijalankan.Lakaran dan lukisan kerja ( isometrik.paku atau gam. a.Objektif Kerja Kursus: Pelajar akan dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1.bahan komposit atau lain-lain bahan yang difikirkan sesuai.

2. 2.1 Jadual Perlaksanaan Tugasan. 2.2 Mengenalpasti Masalah. 2. Rujukan hendaklah mengikut format APA (American Psycological Association) 4.12 Pemilihan Bahan. Tugasan ini membawa 100% dan wajaran 50%.7 Alternatif Penyelesaian dan Keputusan.9 Lukisan Terperinci. 2.14 Refleksi serta Kesimpulan.Panduan Perlaksanaan Projek: 1. 2. 3. 2. 2. Tugasan ini adalah tugasan kumpulan (tidak lebih 2 orang satu kumpulan) untuk merekabentuk kotak serbaguna bertutup dengan menggunakan bahan yang telah ditetapkan.15 Bibliografi.13 Menganggar Kos.5 Idea Awalan serta Lakaran . 2. .8 Kriteria Pemilihan. 2. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.11 Proses Kerja serta Diskripsi Projek. 2. 2. Anda perlu menyediakan portfolio serta penulisan refleksi secara individu berdasarkan format isi kandunganyang telah ditetapkan iaitu: 2. 5. 2.6 Cetusan Idea. 2.4 Analisis Produk.3 Menyiasat dan Mengumpul Maklumat. 2.10 LakaranTercerai serta Pemasangan.

Pakar Bidang (SME) Jabatan Pengajian Teknikal. IPG Kampus Perlis. . IPG Kampus Perlis. Disahkan oleh: Ketua Jabatan Pengajian Teknikal. IPG Kampus Perlis.Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: Penyelaras Kursus Jabatan Pengajian Teknikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful