You are on page 1of 5

Ekonomi Asas Tingkatan 4 Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 1

Soalan struktur

1. Terangkam maksud penawaran individu.

………………………………………………………………………………………
2. Nyatakan hukum penawaran.

……………………………………………………………………………………..
3. Jadual di bawah merupakan penawaran bagi firma Yayasan yang mengeluarkan
kasut.

Harga (RM) Kuantiti ditawarkan (Unit)


10 20
15 40
20 60
25 80
30 100
Berdasarkan jadual di atas lukiskan keluk penawaran bagi firma tersebut pada
ruangan di bawah.

4. Selain daripada hagra barang itu sendiri, nyatakan faktor-faktor yang lain yang
mempengaruhi penawaran sesuatu barang.

Faktor lain yang


mempengaruhi
penawaran

5. Jelaskan jenis-jenis keanjalan harga penawaran

a)……………………………………………………………………………………

b)……………………………………………………………………………………

c)……………………………………………………………………………………

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih


Ekonomi Asas Tingkatan 4 Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 2

Soalan struktur
Bab Firma sebagai Pengeluar

1. Jadual 1 di bawah menunjukkan pengeluaran meehon sebuah firma di Kuantan .

Mesin Buruh Jumlah keluaran Keluaran Purata Keluaran Sut


(unit) (orang) (Kilogram) (kilogram) (kilogram)
3 0 0 - -
3 1 70 70 70
3 2 15 75
3 4 320 80
3 6 595 6
3 9 605 67.2
3 12 610 1.67
3 15 610 40.7 0
3 19 600 -2.5

a)Lengkapkan nilai dalam ruang kosong pada jadual di atas?

b)Apakah yang berlaku kepada keluaran sut apabila jumlah keluaran adalah
maksimum?

c)Nyatakan hubungan di antara jumlah keluaran dengan keluaran sut dan keluaran
purata pada penggunaan buruh 6 hingga 15 orang.

d)Nyatakan sama ada proses pengeluaran di atas merupakan pengeluaran jangka


pendek atau jangka panjang.

2. a) Bezakan kos tetap dengan kos berubah dalam proses pengeluaran.

Kos Tetap Kos berubah

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih


Ekonomi Asas Tingkatan 4 Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 3

Kos pengeluaran Firma dalam Jangka Pendek

Keluaran Jumlah kos Kos purata Kos Sut


(unit) (RM)
0 100

2 126

4 138

6 157

8 192

10 260

b)Lengkapkan Jadual di atas dan terangkan hubungan antara tingkat keluaran dengan
kos purata dan kos sut.

Kos purata:
Kos Sut:

c)Jadual di bawah mununjukkan peratus perubahan harga dan peratus perubahan


kuantiti yang ditawarkan bagi komoditi getah dan komputer.

Jenis barang %Perubahan harga % Perubahan kuantiti


ditawarkan
Getah 9 3
Komputer 5 12

Berdasarkan jadual di atas:

i)Hitungkan nilai keanjalan penawaran bagi getah dan kompoter

Getah :...............................................................................................................

Komputer:..........................................................................................................

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih


Ekonomi Asas Tingkatan 4 Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 4

3. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sesuatu barang.

Penentu penawaran

4. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti barang X yang ditawarkan

Harga(RM) Kuantiti yang ditawarkan(unit)


10 20
12 30
14 35

Hitungkan keanjalan harga penawaran jika:

a)Harga meningkat daripada RM10 kepada RM12

b)Harga menurun daripada RM14 kepada RM10

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih


Ekonomi Asas Tingkatan 4 Bab 4 Firma Sebagai Pengeluar 5

5. Rajah di bawah menunjukkan keluk penawaran untuk firma A

Harga (RM)

12

10
s
0

50 X Kuantiti(unit)

Hitungkan nilai X jika keanjalan penawaran adalah 1.5 dan harga meningkat daripada
RM10 kepada RM12

Soalan esei

6. Huraikan fungsi pengeluaran jangka pendek sesebuah firma


(15 markah)

a)Dengan bantuan gambar rajah, terangkan hubungan antara harga dengan kuantiti
yang ditawarkan. (9 markah)

b)Terangkan keanjalan harga penawaran berikut,

i)Keanjalan harga penawaran= 2

ii)Keanjalan harga penawaran=0.2 (4 markah)

c)Bezakan kuantiti ditawarkan bertambah dengan penawaran bertambah


(12 markah)

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih