You are on page 1of 4

WWW.VBO.

BE
>INFORVBO
Nieuwsbrief voor decision makers

[ 16 JULI 2009 – Nr. 27 ]

Sociale zekerheid
Rolls Royce met 2pk-motor?
geïnvesteerd of op een spaarboekje geplaatst zal krimpen en in het beste geval in 2010
hebben, te belasten. Met een vermogensbelas- een nulgroei zal kennen.
ting op een paar tienduizend zogezegd rijken, 4.De andere uitkeringen zijn welvaartsvast
zal men evenmin een structureel tekort van 4 gemaakt uitgaande van een productiviteitsstij-
miljard euro dichtrijden, maar wel vermogen ging in de private sector van 1,75% per jaar.
naar het buitenland doen vloeien. Dan maar de Vandaag de dag neemt deze productiviteit in
bedrijven aanpakken, hoor ik sommigen al luid- het beste geval slechts met 1,25% toe, waar-
op zeggen. Als men de economische relance door het inkomen van werknemers trager zal
De voorbije dagen geraakten de eerste ramin- wil fnuiken, als men de industrie of diensten groeien dan dat van uitkeringstrekkers.
gen van het tekort in de sociale zekerheid wil treffen – en dus per afgeleide de werkgele-
bekend. Min 2,5 miljard dit jaar, meer dan 5,5 genheid –, dan moet men de paarden die de
Het VBO staat klaar om verantwoor-
miljard in 2010. En de jaren daarna niet veel kar moeten voorttrekken, maar treffen. De 2pk-
delijkheid op te nemen en mee te
beter. Het is nu duidelijk dat de sociale zeker- motor van onze Rolls Royce zal vlug vastlopen.
zoeken naar structurele veranderin-
heid ‘structureel’ (d.w.z. los van de slechte We moeten het dus over een andere boeg gooi-
gen die de sociale zekerheid op
conjunctuur) zo’n 4 miljard meer uitgeeft dan en. Vandaag structurele ingrepen durven
dat er binnenkomt. De uitgavengroei ligt beslissen die de komende jaren geleidelijk aan
termijn betaalbaar houden.
m.a.w. jaar na jaar veel hoger dan de groei van een grotere impact zullen hebben. De tering
de inkomsten. Of nog anders gezegd: we willen naar de nering zetten. De cijfers van de sociale Een andere oplossing is fiscale EN sociale
rijden met een Rolls Royce, maar aangedreven zekerheid tonen perfect aan waar het schoentje fraude bestrijden. We zijn voor een zero-tole-
door een 2pk-motor. knelt. rance-beleid ter zake, maar dan met een aan-
Vakbonden pleiten natuurlijk gemakkelijk- Enkele voorbeelden. pak van ‘alle’ factoren die fraudegedrag
heidshalve voor meer inkomsten via een vermo- 1.De werkloosheid neemt toe en toch blijft het aanmoedigen. Maar ook hier moeten we realis-
gensbelasting, een algemene sociale bijdrage, aantal knelpuntvacatures op een hoog niveau. tisch zijn: hiermee de tekorten wegwerken, is
meer taksen op de geneesmiddelenindustrie, 2.We leven alsmaar langer terwijl we tamelijk zich illusies maken.
enz. Is dit een duurzame strategie? Neen. Dit vroeg uit de arbeidsmarkt willen treden. Ons Het VBO staat klaar om verantwoordelijkheid
lost enkel op korte termijn misschien iets op, pensioenstelsel zal maar betaalbaar blijven op te nemen en mee te zoeken naar structurele
maar op lange termijn zaagt men de tak waar- als we op een of andere manier de hogere veranderingen die de sociale zekerheid op ter-
op men zelf zit, af. Waarom? Omdat achter levensverwachting in de berekening ervan mijn betaalbaar houden. De cijfers tonen ech-
deze mooie belastingslogans in feite één grote kunnen integreren. ter aan dat we structureel het uitgaventempo
operatie belastingverhoging ten laste van de 3.We willen de grootste post van de sociale moeten aanpassen aan wat onze economie kan
actieven tussen 25 en 50 jaar zit. Ik wacht zekerheid, m.n. ziekteverzekering (22 mia dragen. Het omgekeerde wensen is dromen.
met ongeduld op de concrete voorstellen om euro/jaar!), laten groeien met 4,5% per jaar, PIETER TIMMERMANS,
diegenen die hun spaarcentjes in een huis terwijl de economie dit jaar met bijna 4% BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL

BLIKVANGER CIJFER VAN DE WEEK


> WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN >
Doorbraak in de goede richting Doha-akkoord beste relancemaatregel!
>
KREDIETCRISIS
Nieuwe monitoring kredietsituatie Belgische bedrijven
CONJUNCTUUR > OESO toont de weg uit de crisis
150 Een akkoord over de Doha-ronde zou jaarlijks voor zo’n
150 miljard dollar aan zuurstof in de wereldeconomie
kunnen pompen. Het vormt dan ook één van de beste
MILJARD DOLLAR manieren om de ergste recessie sinds WO II definitief
achter ons te laten. Bij gebrek aan een akkoord zal de
vrees voor meer protectionisme continu aan het vertrouwen blijven knagen.
WEKELIJKS – AFGIFTEKANTOOR: SINT-NIKLAAS – P409959 www.vbo.be > publicaties > cijfers en feiten
>
[ INFOR VBO 27 — 16 JULI 2009 ]

KREDIETCRISIS België actieve banken. sis. Ten aanzien van banken kan het vertrou-
In vergelijking met november jl. zien de onder- wen hersteld worden door meer in detail onder-
Nieuwe monitoring nemers de economische impact van de crisis bouwde kredietaanvragen en ondernemende
kredietsituatie Belgische op hun bedrijf vandaag significant somberder banken. Terwijl het onderling vertrouwen tus-
bedrijven in (dalende omzet, dalende tewerkstelling, sen bedrijven kan groeien door meer respect
dalende of uitgestelde investeringen). Inzake van de afgesproken betalingstermijnen, een
Met exact dezelfde methodologie als in novem- bankkredieten schatten de ondernemers de goedkopere en snellere gerechtelijke invorde-
ber jl. werd in juni opnieuw gepeild naar hoe beschikbaarheid hiervan niet echt lager in, ter- ringsprocedure (wanneer neemt de commissie
zowel ondernemers als banken de kredietcrisis wijl de financiële sector zélf de in totaal aan Justitie van de Kamer eindelijk weer het han-
de afgelopen 6 maanden zagen evolueren. Het bedrijven ontleende bedragen in absolute ter- gend wetsontwerp op?). Ten slotte worden het
VBO en CRiON (makelaar in kredietverzeke- men zelfs ziet toenemen! Maar zowel banken rationaliseren van voorraden, kredietmanage-
ringen) peilden bij 3.175 kleine, middelgrote als hun bedrijfsklanten getuigen dat men van- ment en betere kredietverzekerings-
daag nog veel strengere waarborgen vraagt, mogelijkheden meer dan ooit een noodzaak.
zeker voor nieuw ingediende kredietdossiers Philip Verstraete – pv@vbo-feb.be
(stijging van 39 naar 48% respondenten).
Ook inzake de andere invloedfactoren op de
liquiditeit van bedrijven gaan alle wijzers nog
> CONJUNCTUUR

meer in het rood: leveranciers willen nóg snel- OESO toont de weg uit
ler betaald worden, klanten betalen nóg later of
zelfs niet, het omzetverlies door faillissemen-
de crisis
ten wordt nu nog hoger ingeschat… Bovendien Elk jaar publiceert de Organisatie voor
zagen ondernemers in juni veel minder het nut Economische Samenwerking en Ontwikkeling
in van kredietverzekering of investeren in cre- (OESO) een rapport over de structurele handi-
ditmanagement. Het enige lichtpunt is dan nog caps van de Belgische economie. Door haar
de zeer lichte, maar toch positieve evolutie uitgebreide kennis van ontwikkelingen in ande-
inzake achterstallige overheidsschulden… re landen is de OESO ideaal geplaatst om de
Nog scherper dan in november blijkt structurele hervormingen in ons land (of de
en grote bedrijven. KeFiK (nationaal vandaag dat de crisis veel meer is dan een lou- afwezigheid ervan) goed naar waarde te schat-
Kenniscentrum voor Financiering van Kmo) tere crisis op de financiële markten. Zeer zeker ten. Met een begroting die dit en volgend jaar
deed dit eveneens bij 600 zelfstandigen en hanteren banken een strenger kredietbeleid, fors in het rood duikt, is het niet verwonderlijk
zko’s (zeer kleine bedrijven = max. 10 werk- maar het onderling commercieel krediet van dat er in deze editie veel aandacht wordt
nemers), en ten slotte ook Febelfin bij de in bedrijf tot bedrijf is minstens evenveel in cri- geschonken aan het opnieuw gezond maken

VBO-ACTIE

> Stakeholdersmeeting over rialen en afval & recyclage. In de komende


milieuprioriteiten Belgisch maanden wordt verder overleg over concrete
EU-voorzitterschap dossiers gepland.
Op 7 juli jl. werd door het Coördinatiecomité Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be

Internationaal Milieubeleid (CCIM) van de


Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, > Staatsbezoek aan Roemenië Tijdens het Business Forum. Van l.n.r. George
Constantin Paunescu (The Alliance of Romanian
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu VBO-voorzitter Thomas Leysen leidde een dele-
Employer's Confederations), Cristian Diaconescu
een twaalfde stakeholdersmeeting georgani- gatie van een vijftiental topondernemers die het (Roemeens minister van Buitenlandse Zaken),
Karel De Gucht en Thomas Leysen.
seerd. Er werd een voorstelling gegeven van Koninklijk paleis had uitgenodigd om Z.M.
zowel de multilaterale als de Europese milieu- Koning Albert II op zijn Staatsbezoek aan bezoek van Z.M. Koning Albert II werd opge-
dossiers die in de tweede helft van dit jaar op Roemenië te vergezellen. In dit kader organi- luisterd door de aanwezigheid van Vice-Eerste
de agenda staan. Hierop volgde een uiteenzet- seerde het VBO in Boekarest, samen met de minister en minister van Buitenlandse Zaken De
ting over hoe ons land zich op het Belgisch EU- Nationale alliantie van Roemeense werkgevers, Gucht en zijn Roemeense collega Diaconescu,
voorzitterschap voorbereidt, waarna de heer Van een economisch forum om de al sterke aanwe- en van de Roemeense Staatssecretarissen voor
Eeckhout van de permanente vertegenwoordi- zigheid van onze ondernemingen in Roemenië Transport en Landbouw. Th. Leysen plaatste
ging bij de EU een overzicht gaf van de milieu- nog uit te breiden en het handels- en investe- overigens ook de knowhow van vele Belgische
dossiers die tijdens het Spaanse, Belgische en ringsverkeer tussen onze beide landen te diver- ondernemingen op het gebied van ecotechno-
Hongaarse voorzitterschap (trojka) zullen aan- sifiëren. Er werd vooral gepraat over de kansen logie in de kijker, wat het talrijk opgekomen
gesneden worden. Ten slotte stelde het VBO ter die voortvloeien uit de absoluut noodzakelijke publiek echt wist te boeien. Er werden twee
zake zijn prioriteiten voor het Belgisch voorzit- modernisering van de infrastructuur en de ont- contracten ondertekend, een door Tractebel
terschap voor. Het legde hierbij de nadruk op wikkeling van de voedingsmiddelensector, twee Engineering en een door DEME Environmental
innovatie, het concurrentievermogen van de gebieden waarop heel wat Belgische bedrijven Contractors.
Belgische ondernemingen, de toegang tot mate- al sinds jaren actief zijn in Roemenië. Het Olivier Joris – oj@vbo-feb.be
[ INFOR VBO 27 — 16 JULI 2009 ]
> WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN

Doorbraak in de goede richting


De Ministerraad heeft een voorontwerp van wet betreffende marktprak- Het VBO had voortdurend kritiek geuit op de wet van 14 juli 1991
tijken en consumentenbescherming goedgekeurd dat de wet van 14 juli en op de koppigheid waarmee de Belgische wetgever in ons recht vast-
1991 betreffende de handelspraktijken vervangt. Sinds het arrest van hield aan volkomen verouderde regels die niet aangepast waren aan de
23 april 2009 van het Europese Hof van Justitie dat geoordeeld had dat huidige verkooptechnieken en aan de gedragingen van de moderne con-
de Belgische regelgeving inzake koppelverkoop niet in overeenstemming sument. Dit nieuwe voorontwerp van wet heeft de verdienste te bestaan
was met het Europese recht, moest de wet betreffende de handels- en de sinds jaren verzande hervorming van de wet op de handelsprak-
praktijken immers dringend worden herschreven. Dit voorontwerp van tijken eindelijk te deblokkeren. Toch blijven er nog vragen: gaat het voor-
wet, dat nu voor advies aan de Raad van State is gezonden, is een eer- ontwerp van wet ver genoeg om te voldoen aan de richtlijn betreffende
ste doorbraak in de goede richting. De tekst die de regering heeft goed- oneerlijke handelspraktijken? Waarom bleef het verbod op koppelver-
gekeurd, versoepelt namelijk een hele reeks bestaande regels, onder koop voor financiële diensten gehandhaafd? Zijn de drie bevoegde
meer voor gezamenlijke aanbiedingen, aankondigingen van prijsver- ministers (Vincent Van Quickenborne, Sabine Laruelle en Paul
minderingen en verkopen op afstand, wat het leven van de onderne- Magnette) het volkomen eens over hoe de nieuwe regels moeten wor-
mingen gaat vergemakkelijken. den geïnterpreteerd? Het VBO wacht met ongeduld op het advies van
de Raad van State. Aangezien het
om een geharmoniseerde materie
Het nieuwe voorontwerp gaat, is alleen een wet die volledig
van wet heeft de verdienste in overeenstemming is met Europa
aanvaardbaar. Het komt erop aan
te bestaan en de sinds
te voorkomen dat België nog maar
jaren verzande hervorming eens door het Europese Hof van
van de wet op de handels- Justitie op de vingers wordt
praktijken eindelijk te getikt…
deblokkeren. Charles Gheur – cg@vbo-feb.be

van de overheidsfinanciën. Volgens de OESO is In goede economische tijden werd er, jammer werd genomen door de Raad voor
het duidelijk dat de strategie om begrotings- genoeg, maar weinig gevolg gegeven aan de Vreemdelingenbetwistingen, toegang krijgen
overschotten te boeken om de toekomstige ver- aanbevelingen van de OESO. Indien we alsnog tot de Belgische arbeidsmarkt als houder van
grijzingskosten te financieren, in het verleden versterkt uit de crisis willen komen en de ver- een arbeidskaart C.
heeft gefaald. Daarom moet er nu werk worden grijzingsfactuur niet willen afwentelen op de Deze maatregel zet de bovenbedoelde
gemaakt van het fors opkrikken van de werk- volgende generaties, kunnen we ons dit van- Europese richtlijn om en maakt het mogelijk
gelegenheidsgraad én het hervormen van onze daag niet meer permitteren. het zwartwerk te bestrijden voor de asielzoekers
gezondheidszorg en pensioenstelsels. Enkele Geert Vancronenburg – gva@vbo-feb.be
die van de overheid geen antwoord op hun aan-
vaste recepten die elk jaar terugkomen zijn het vraag hebben gekregen zonder dat dit aan hen-
nog sterker activeren van werkzoekenden zelf te wijten is. Zo stelt hij de gerechtigden
(inclusief de 50-plussers), het wegwerken van
> ASIELZOEKERS
van de vroegere procedure (dat wil zeggen van
de inactiviteitsvallen in de personenbelasting Europese richtlijn vóór 1 juni 2007) op gelijke voet met die wel-
en het optrekken van zowel de effectieve als de ke in aanmerking komen voor de nieuwe asiel-
eindelijk omgezet aanvraagprocedure.
wettelijke pensioenleeftijd (o.a. door rekening
te houden met voorbije en toekomstige winsten Een ontwerp van koninklijk besluit dat de toe- Sonja Kohnenmergen – sk@vbo-feb.be
op het vlak van de levensverwachting). gang tot de markt voor kandidaat-vluchtelingen
Daarnaast beveelt de OESO aan om de con- regelt, werd goedgekeurd in de Ministerraad.
currentie op verschillende markten nog sterker Het ontwerp zet de Europese richtlijn 2003/9 > ZWEEDS
EU-VOORZITTERSCHAP
te laten spelen en om een shift door te voeren van de Raad van 27 januari 2003 over de mini-
van inkomstenbelastingen naar andere belas- mumnormen voor de opvang van kandidaat- Talrijke uitdagingen in in-
tingen die minder wegen op de potentiële groei vluchtelingen om in Belgisch recht. stitutioneel onzekere tijden
van de economie. De tekst bepaalt dat kandidaat-vluchtelingen
Het landenrapport van de OESO toont die, op basis van de nieuwe procedure, zes Sinds 1 juli jl. neemt Zweden gedurende zes
zeer duidelijk aan dat België op internationaal maanden na hun asielaanvraag geen beslis- maanden het voorzitterschap van de Europese
vlak achterblijft inzake het doorvoeren van sing hebben ontvangen van de Commissaris- Unie waar. Prioritair in het Zweeds programma
enkele levensnoodzakelijke hervormingen om generaal voor de vluchtelingen en staatlozen of is de aanpak van de economische crisis. Het
de middellangetermijnuitdagingen aan te gaan. over wie, in geval van beroep, geen beslissing voorzitterschap wil samen met de lidstaten de
[ INFOR VBO 27 — 16 JULI 2009 ]

Lissabonverdrag kan afgerond worden. Voorts vormen tegen de algemene werkloosheid


AGENDA vraagt het een evenwichtig internationaal kli- (7,9% werkloosheid in België in mei 2009,
Agenda
maatakkoord dat het Europees concurrentie- tegenover 9,4% in de eurozone). Een paradox
zie www.vbo.be
vermogen niet in het gedrang brengt. is evenwel dat er ondanks de toenemende
rubriek “Events” werkloosheid eind mei nog 46.000 vacatures
Michael Voordeckers – mv@vbo-feb.be
openstonden bij de publieke arbeidsbemid-
delingsdiensten.
negatieve impact ervan op groei en jobs tegen-
> ARBEIDSMARKT
Meer info: www.vbo.be > Dossiers >
gaan. Het wil zo snel mogelijk een economisch
Arbeidszaken en Sociale zekerheid >
herstel realiseren. Het vertrouwen in de finan- Recente evoluties en Monitoring van de economische crisis
ciële markten moet hiervoor eerst verder her-
vooruitzichten Klaas Soens – ks@vbo-feb.be
steld worden door nieuwe reglementering en
een efficiënter toezicht. Daarnaast zal het De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft,
voorzitterschap werken rond het thema van op vraag van de minister van Werk, voor de
> VOORBEREIDING OP
een eco-efficiënte economie om het concur- tweede maal een balans opgemaakt van de GRIEPPANDEMIE
rentievermogen van de EU op te vijzelen. impact van de economische crisis op de
Hiertoe dient ook de arbeidsmarkt efficiënter arbeidsmarkt. Tegenover het vorige verslag van
Sociale partners richten
te werken. maart 2009 is de situatie verder verslechterd. taskforce op
Voorts staat klimaatverandering, met de inter- Waar we eind 2008 nog konden spreken van
Op 13 juli 2009 beslisten de sociale partners
nationale Klimaatconferentie in Kopenhagen, een netto-werkgelegenheidstoename met
in de Groep van 10, na overleg met de
hoog op de agenda. De EU wil haar verant- 52.000 jobs tegenover een jaar eerder, was er
Belgische griepcoördinator Marc Van Ranst,
woordelijkheid nemen en een akkoord berei- in het eerste kwartaal van dit jaar sprake van
om een gezamenlijke taskforce op te richten
ken over globale klimaatdoelstellingen. een netto-afname met 9.000 jobs tegenover
voor de aanpak van een mogelijke grieppan-
Economieën in ontwikkeling zullen echter hun het voorgaande kwartaal. De uitzendactiviteit
demie. De taskforce zal de acties naar werk-
CO2-uitstoot ook dienen te verminderen aan- is verder teruggevallen tot haar laagste niveau
gevers en werknemers voorbereiden in
gezien de EU slechts voor 14% van de globa- van -30% in mei 2009 en de tijdelijke werk-
samenwerking met het Commissariaat
le emissies verantwoordelijk is. Bovendien zal loosheid is meer dan verdubbeld tegenover
Influenza. Piet Vanthemsche (Boerenbond) zal
de Unie intern akkoord moeten gaan over de een jaar eerder. Ook in de algemene werk-
de taskforce coördineren. Op korte termijn
financiering van klimaatinspanningen in ont- loosheidscijfers zien we reeds een sterke
wordt een informatiepakket opgemaakt ten
wikkelingslanden. toename met 54.000 ingeschreven werkzoe-
behoeve van sectoren en bedrijven.
Naast deze hoofdprioriteiten zal het voorzit- kenden extra in mei 2009 tegenover een jaar
Het is belangrijk dat elk bedrijf oog
terschap in het bijzonder aandacht besteden eerder. Lichtpunten zijn een herstel van het
heeft voor de bescherming van de gezondheid
aan samenwerking op het vlak van justitie en ondernemers- en consumentenvertrouwen en
van zijn werknemers. Het is ook noodzakelijk
binnenlandse zaken, aan een Europese stra- het standhouden van het aantal openstaande
dat elk bedrijf nadenkt over en zich voorbe-
tegie voor de Baltische zee en aan de rol van jobs. De Raad beveelt zoals in het verleden
reidt op zijn (her)organisatie in een periode
Europa in de wereld. enkele structurele hervormingen aan, geba-
van een daadwerkelijke uitbraak, om zo de
Daarbij komt dat het voorzitterschap gecon- seerd op drie pijlers: economie, werkgelegen-
continuïteit van de bedrijfsvoering te verzeke-
fronteerd wordt met een nieuwe samenstelling heid en begroting. Onder meer een opvolging
ren. Goede en praktische informatie is hierbij
van het Europees Parlement, met een nieuwe van de werkzoekende 50-plussers en een snel-
onontbeerlijk. De nadruk moet liggen op een
Europese Commissie die slechts op het einde lere opvolging en herscholing van werkzoe-
realistische en geproportioneerde aanpak,
van het jaar vorm zal krijgen en met de ondui- kenden in het algemeen moeten een
waarbij gezondheid van werknemers en werk-
delijkheid over de toekomst van het structurele werkloosheid helpen voorkomen.
gevers en de continuïteit van de bedrijven
Lissabonverdrag. Deze toestand maakt het er Waar de economische groeicijfers in de
voorop staat. Het VBO zal deze informatie,
voor Zweden niet gemakkelijker op. komende maanden stilaan zouden moeten ver-
Grafische productie: The Mailshop – tel. 03 771 12 30 – mail@themailshop.be

zodra ze beschikbaar is, via zijn lidfederaties


Een sterk EU-voorzitterschap van beteren, zullen de gevolgen voor de arbeids-
en zijn website verspreiden naar de bedrijven.
Zweden zal nodig zijn om de Europese eco- markt nog lang voelbaar blijven. De tijdelijke
nomie opnieuw op de rails te zetten. Het VBO Kris De Meester – kdm@vbo-feb.be
werkloosheid voor arbeiders en de recent
hoopt dat het ratificatieproces van het besliste crisismaatregelen kunnen een buffer

VBO – Verbond van Belgische Ondernemingen vzw


Ravensteinstraat 4 – 1000 Brussel – tel. 02 515 08 11 – fax 02 515 09 15

REDACTIE: Anne Michiels – tel. 02 515 09 44 – am@vbo-feb.be


Linda Janssens – tel. 02 515 08 18 – lj@vbo-feb.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Olivier Joris – Wolvenbergstraat 17 – 1180 Brussel
PUBLICATION MANAGER: Stefan Maes – tel. 02 515 08 43 – sm@vbo-feb.be
ADVERTENTIEBIJLAGEN: ADeMar bvba – tel. 03 448 07 57 – nele.brauers@ademaronline.com
De redactie van Infor VBO wenst u
ADRESWIJZIGING: VBO – Dienst Mailing – tel. 02 515 09 06 – fax 02 515 09 55 – mailing@vbo-feb.be
COPYRIGHT: overname met bronvermelding is toegestaan een aangename vakantie!
Voor het drukken van Infor maken we gebruik van papier afkomstig uit duurzaam bosbeheer. Duurzaam bosbeheer houdt De volgende Infor verschijnt
rekening met het bosecosysteem, heeft respect voor sociale aspecten (zoals inheemse bevolkingsgroepen of rechten van
bosarbeiders) en is economisch leefbaar. op 3 september.
___________