You are on page 1of 188

iÐ]l#-ÌZÏ Ô>ÓçÜ Ð]lÅÐ]lçܦ

Ô¶æMìS¢ E™èlµ†¢!

iÐ]l#ÌZÏ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ Ð]l¬QÅ E§ólªÔ¶æ… ""Ô¶æMìS¢ E™èlµ†¢''. Ðésìæ ÌZÏ ÑÑ«§ýl iÐ]l{MìSĶæ$Ë$ çÜ{MýSÐ]l$…V> fÆý‡VýSyé°MìS ""Ô¶æMìS¢'' AÐ]l çÜÆý‡…. B Ô¶æMìS¢ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ §éÓÆ> E™èlµ†¢ AÐ]l#™èl$…¨. Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ÌZ BMìSÞf¯Œl çÜÐ]l$„ýS…ÌZ ""VýS*ÏMø‹Ü'' BMîSÞMýSÆý‡ ×æ… ^ðl…¨, Ô¶æMìS¢ E™èlµ†¢ AÐ]l#™èl$…¨. VýS*ÏMø‹Ü BMîSÞMýSÆý‡ ×æ… ^ðl…§ýlyé°MìS BMìSÞf¯lŒ AÐ]lçÜÆý‡…. M>ºsìæt, iÐ]l#Ë$ ™èlÐ]l$ ^èl$r*t E¯]l² Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ° BMìSÞf¯lŒ¯]l$ Ô¶æÈÆý‡…ÌZMìS ¡çÜ$MýS$…sêƇ¬!!

Ðé™éÐl] Ƈý ×æ…ÌZ° ""BMSì Þf¯lŒ ''¯l] $ Ôæ¶ÈƇý …ÌZMSì ¡Üç $MøÐl] yé°MSì ™øylý µyló AÐl] Äæ¶$Ðé˯l] $ Ô>ÓÜç AÐl] Äæ¶$ÐéË$ A…sêƇý $. Ñѧ« lý Ƈý M>ÌO æñ¯l] f…™lè $ Ðl] #ÌZÏ Ðló Ƈó ÓƇý $ Ô>ÓÜç AÐl] Äæ¶$ÐéË$ E…sêƇ¬. D Ô>ÓÜç AÐl] Äæ¶$ÐéË$ BMSî Þf¯lŒ ¯l] $ Ôæ¶ÈƇý …ÌZMSì ¡Üç $MøÐl] yé°MSó M>MSý $…yé Ôæ¶ÈƇý …ÌZ° M>Ƈý ¾¯lŒ yO lð BMSð Þ• ylŠ ¯l] $ ºÄæ¶$rMSý $ ³ç …³í …^lè yé°MSì E³ç Äæñ*VSý ³ç ylý ™éƇ¬. Ðlð ¬MSý P ÌZÏ MSý*yé Ô>ÓÜç {MSìÄæ¶$ fƇý $VSý$™lè $…¨. Ðlð ¬MSýPÌZÏ BMSîÞf¯lŒ ¯l] $ ÌZ³ç ÍMSì ¡Üç $MøÐl] yé°MSì M>Ƈý ¾¯lŒ yO lð BMSðÞ• ylŠ ¯l] $ ºÄæ¶$rMSý $ ³ç …³ç yé°MSì ³ç {™lè Ƈý …{§« éË$ ™øylý µylý ™éƇ¬. Ô>ÓÜç {MSì Äæ¶$ {³ç † iÑÌZ¯l] * fƇý $VSý $™lè $…¨. JMSýP ÐO lð ƇýÜ‹ ÌZ ™lè ³ç µ. iÐl] #ÌZÏ Ô>ÓÜç {MSìÄæ¶$ Ðl] ¬QÅ E§ló Ԫ涅 ""Ôæ¶MSì¢ E™lè µ †'¢ '. iÐl] #ÌZÏ Ñѧ« lý iÐl] {MSìÄæ¶$Ë$ Üç {MSýÐl] $…V> fƇý VSýyé°MSì ""Ôæ¶MSì'¢ ' AÐl] Üç Ƈý …. B Ôæ¶MSì¢ Ô>ÓÜç {MSìÄæ¶$ §éÓÆ> E™lè µ†¢ AÐl] #™lè $…¨. Ô>ÓÜç {MSìÄæ¶$ÌZ BMSìÞf¯lŒ Üç Ðl] $„Sý…ÌZ ""VSý*MÏøÜ‹ '' BMSîÞMSýƇý ×æ… ^lð …¨, Ôæ¶MSì¢ E™lè µ†¢ AÐl] # ™lè $…¨. VSý*MÏøÜ‹ BMSîÞMSýƇý ×æ… ^lð …§lý yé°MSì BMSìÞf¯lŒ AÐl] Üç Ƈý …. M>ºsæì,t iÐl] #Ë$ ™lè Ðl] $ ^lè $r*t E¯l] ² Ðé™éÐl] Ƈý ×æ…ÌZ° BMSìÞf¯lŒ ¯l] $ Ôæ¶ÈƇý …ÌZMSì ¡çÜ$MýS$…sêƇ¬!!

Ð]l*¯]lÐ]l#°ÌZ Ô>ÓçÜ Ð]lÅÐ]lçܦ :

Ðl] *¯l] Ðl] #ylý $ Ô>ÓÜç Ðl] ÅÐl] Üç ̦ Z Ðl] Ƈý $Üç V> D MSì…¨ AÐl] Äæ¶$ÐéË$ E…sêƇ¬. 1) »êßç æÅ ¯éÜí M> Ƈý…{§« éË$ (External nostrils), 2) ¯éÜí M> MSý*ßç æƇý … (Nasal cavity), 3) A…™lè ƇŠ ¯éÜí M> Ƈý …{§« éË$

(INTERNAL NOSTRILS), 4) {VSýÜç °(Pharynx) 5) Üç ÓƇý õ³sæìMSý

(Larynx), 6) ÐéÄ涬¯éâ涅 (TRACHEA) 7) Ô>ÓÜç ¯éâêË$ (Bronchii)(2) 8) F³í dž™lè $Ë¢ $ (Lungs)(2) »êßç æÅ ¯éÜí M> Ƈý …{§« éË ¯l] $…_ F³í dž™lè $Ë¢ Ðl] Ƈý MSý* MSý*yé Ðésæì ÌZ³ç Í ™lè Ë… A…™é ÔæóÙçÏ Ã´÷Ƈý ™ø ™lè ylì V> E…r$…¨. A…™lè ƇŠ ¯éÜí M> Ƈý …{§« éË$ {VSýÜç °ÌZMSì ™lð Ƈý ^lè $MSý $¯ló §lý VSýÆY ‡ý ""Mö…ylý ¯éË$MSý '' E…r$…¨. BàÆ>°² Ñ$…VSó Üç Ðl] $Äæ¶$…ÌZ BàƇý ³ç §éÆ>˦ $ ¯éÜí M> MSý$ßç æƇý …ÌZMSì Ðlð âæ¶Ï MSý$…yé Mö…ylý ¯éË$MSý Aylý $MzSý$…r$…¨. {VSýÜç °, Üç ÓƇý õ³sæìMSý Ðl] $§« lý Å VSýË

""Ƈý …{§« é°²'' MSý …u‡ý ¼Ë… Ìæô§é ""V>sÏ æìÜ‹ '' A…sêƇý $. Üç ÓƇý õ³sæìMSý ÌZ JMSý f™lè Üç ÓƇý ™lè …{™lè $Ë$ E…sêƇ¬.

ÐéÄ¶æ¬ ¯éâ¶æ…:

ÐéÄ涬¯éâê°² V>ÍVör…t (Ñ…ylŠ òO³³‹ ) A° MSý*yé A…sêƇý $. A…§lý $ Ðl] ËÏ ¯éâ涅 Vøylý ÌZÏ Ðl] $–§lý $ÌêÜí ¦ Ðl] ËÄæ¶*Ë$ E…sêƇ¬. ÐéÄ涬¯éâ涅 Ðlð $ylý ¿êVSý… VSý$…yé bé† MSý*ßç æƇý …ÌZMSì {³ç Ðló Õ…_, Ƈð …ylý $ Ô>ÓÜç ¯é âêË$V> `Ë$™lè $…¨. {³ç † Ô>ÓÜç ¯éâ涅 JMSý F³í dž†Ì¢ ZMSì ™lð Ƈý ^lè $MSý$… r$…¨. F³í dž™lè $Ë¢ $ º*ylì §lý Ðl] Ƈý…~ ÌZ E…sêƇ¬. D F³í dž ™lè $Ë¢ ¯l] $ BÐl] Ç…_ ""³ç NÆÏ >'' A¯ló ™lè Ó^lè … E…r$…¨. F³í dž†Ì¢ ZMSì {³ç Ðló Õ…_¯l] ™lè Æ>Ó™lè {³ç † Ô>ÓÜç ¯éâ涅(Bronchus) A¯ló MSý Ô>ÓÜç ¯éã MSýË$V> `Ë$™lè $…¨. {³ç † Ô>ÓÜç ¯éãMSý _Ðl] Ƈý JMSý ""ÐéÄ涬Vø×æì'' A¯ló VSý¨ Ðl] …sæì °Æ>Ã×æ…™ø A…™lè … AÐl] #™lè $…¨. JMöPMSýP F³í dž†Ì¢ Z 30 MørÏ ÐéÄ涬Vø×æ$Ë$ (Alveoli) E…sêƇ¬. ÐéÄ涬Vø×æì F³í Ç ††Ì¢ Z° A† _¯l] ² {MSìÄæ¶*™lè ÃMSý, °Æ>Ã×ê™lè ÃMSý {³ç Ðl] *×æ…. F³í dž†¢ ÌZ³ç Í ÐO lð ³ç #¯l] ""Ô>ÓÜç ¯éãMSý Ë$'', ""ÐéÄ涬Vø×æ$Ë$'' E…sêƇ¬. Ðl] *¯l] Ðl] #ylì ÌZ EbéÓÜç , °Ô>ÓÝëË$ fƇý VSý yé°MSì ³ç Ƈý $ØM>…™lè Ƈý MSý …ylý Æ>Ë$, Ñ¿êfMSý ³ç rË… E³ç Äæñ*VSý³ç ylý ™éƇ¬. EbéÓÜç … §éÓÆ> F³í dž™lè $Ë¢ ÌZMSì {³ç Ðló Õ…_¯l] V>ÍÌZ BMSìÞf¯lŒ 20.16%, M>Ƈý ¾¯lŒ & yO lð &BMSðÞ• ylŠ 0.03% E…sêƇ¬. °béÓÜç … §éÓÆ> ºÄæ¶$rMSý$ ³ç …õ³ V>ÍÌZ BMSìÞf¯lŒ 16%, M>Ƈý ¾¯lŒ &yO lð &BMSðÞ• ylŠ 4.4% E…sêƇ¬. EbéÓ Üç … §éÓÆ> F³í dž™lè $Ë¢ ÌZMSì {³ç Ðló Õ…_¯l] V>Í _Ðl] ÇMSì F³í dž™lè $Ë¢ ÌZ° ÐéÄ涬Vø×æ$ËÌZMSì ^ló Ƈý $™lè $…¨. ÐéÄ涬Vø×æ$ËÌZ° BMSì Þf¯lŒ Ƈý MSý …¢ ÌZMSì , Ƈý MSý …¢ ÌZ° M>Ƈý ¾¯lŒ &yO lð &BMSð Þ• ylŠ ÐéÄ涬Vø×æ$ËÌZMSì ³ç Ƈý Üç µÆ‡ý Ðl] *ǵylì fƇý $VSý $™lè $…¨. Ƈý MSý…¢ ÌZMSì {³ç Ðló Õ…_¯l] BMSî Þf¯lŒ , G{Ƈý Ƈý MSý ¢ MSý×êËÌZ° ßï æÐlð *Vø¼Ï ¯lŒ ™ø MSýÍÜí BMSîÞ ßï æÐlð *Vø¼Ï ¯lŒ V> Ðl] *Ƈý $ ™lè $…¨. Ôæ¶ÈƇý …ÌZ° {³ç † MSý×æfÌê°MSî BMSîÞf¯lŒ Üç Ƈý œç Æ> fƇý $VSý$ ™lè $…¨. MSý×êÌZÏ D BMSìÞf¯lŒ ""VSý*MÏøÜ‹ '' BMSîÞMSýƇý ×æ…ÌZ ´ëÌŸ…Y r$…¨. VSý*MÏøÜ‹ BMSìÞf¯lŒ Üç Ðl] $„Sý…ÌZ BMSîÞMSýƇý ×æ… ^lð …¨ Ôæ¶MSì¢ E™lè µ†¢ AÐl] #™lè $…¨. D Ôæ¶MSì¢ ATP Ƈý *³ç …ÌZ E™lè µ†¢ AÐl] #™lè $…¨. ATP° iÐl] MSýƇð±Þ A° MSý*yé A…sêƇý$. ATP (Aylì ¯øÜí ¯lŒ {sæñ• ¸ëõܹsæŒ) Ƈý *³ç … ÌZ° Ôæ¶MSì°¢ E³ç Äæñ*W…^lè $Mö°, Ôæ¶ÈƇý …ÌZ Ñѧ« lý iÐl] {MSìÄæ¶$Ë$ fƇý $ VýS$™éƇ¬.

MýS×æ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$:

MSý×êËÌZ VSý*MÏøÜ‹ BMSîÞMSýƇý ×æ… ^lð …§lý yé°² MSý×æ Ô>ÓÜç {MSìÄæ¶$ A…sêƇý $. MSý ×æ Ô>ÓÜç {MSì Äæ¶$ÌZ E³ç Äæñ*VSý³ç yló MSý ×ê…VSý … ÐO lð $sZM>…{ylì Äæ¶*. ÐO lð $sZ M>…{ylì Äæ¶*ÌZ¯ló ATP E™lè µ†¢ fƇý $VSý $™lè $…¨. M>ºsæìt ÐO lð $sZM>…{ylì Äæ¶*¯l] $ MSý×æÔæ¶MSì¢ ¿ê…yéV>Ƈý … (power house of the celll) A…sêƇý $. Ðl] *¯l] Ðl] #°ÌZ °Ñ$Úë°MSì ""18'' ÝëƇý $Ï Ô>ÓÜç ¡Üç $MøÐl] ylý …

www.facebook.com/shekharmine

fÆý‡$VýS$™èl$…¨. çœÍ™èl…V> °Ñ$Úë°MìS 1 1/2 ÎrÆý‡Ï BMìSÞf¯Œl Ô¶æÈÆý‡… ÌZMìS Ððlâ¶æ$™èl$…¨. EbéÓçÜ°Ô>ÓçÜ {ç³{MìSĶæ$Ë$ Ìôæ§é Ô>ÓçÜ ¡çÜ$ MøÐ]l yýl… A¯ól {ç³{MìSĶæ$ Ððl$§ýlyýl$ÌZ° ""Ð]l$gêjÐ]l¬Q…'' B«©¯]l…ÌZ fÆý‡$VýS$ ™èl$…¨. BËPàÌŒæ Ìôæ§é Ð]l$§ýlÅ… õÜÑ…_¯]l糚yýl$ Ððl$§ýlyýl$ÌZ° Ð]l$gêj Ð]l¬Q…Oò³ BËPàÌŒæ {糿êÐ]l… Ð]lËÏ Ô>ÓçÜ ¡çÜ$MøÐ]lyýl…ÌZ Ð]l*Æý‡$µË$ MýS°í³Ýë¢Æ‡¬. Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ GMýS$PÐ]l BMìSÞf¯Œl Ìôæ§é GMýS$PÐ]l VýS*ÏMø ‹Ü¯]l$ Ñ°Äñæ*W…^èl$MýS$¯ól AÐ]lĶæ$Ð]l… Ððl$§ýlyýl$ (Brain). Ððl¬™èl¢… Ô¶æÈÆý‡… ºÆý‡$Ð]l#ÌZ Ððl$§ýlyýl$ ºÆý‡$Ð]l# 2% Ð]l*{™èlÐól$. M>° Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° BMìSÞf¯ŒlÌZ 20% BMìSÞf¯Œl¯]l$ Ððl$§ýlyýl$ Ñ°Äñæ*W…^èl$MýS$…r$…¨.

iÐ]l#ËÌZ fÇVóS Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$:

1) ÐéÄ¶æ¬ çÜíßæ™èl Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$: D 糧ýl®†ÌZ VýS*ÏMø‹Ü BMìSÞf¯Œl çÜÐ]l$„ýS…

ÌZ BMîSÞMýSÆý‡×æ… ^ðl…§ýl$™èl$…¨. D Æý‡MýSOÐðl$¯]l Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ A°² AÀÐ]l–¨®

^ðl…¨¯]l f…™èl$Ð]l#ËÌZ¯]l* fÆý‡$VýS$™èl$…¨.

C 6 H 12 O 6

BMîSÞ-MýS-Æý‡-×æ…

C 6 H 12 O 6 BMîSÞ-MýS-Æý‡-×æ… +6O 2 6CO 2 +6H 2 O+ Ô¶æMìS¢ (ATP)

+6O 2 6CO 2 +6H 2 O+Ô¶æMìS¢ (ATP)

2) AÐéÄæ¬ Ô>ÓçÜ{MìSÄæ$: D 糧ýl®†ÌZ VýS*ÏMø‹Ü Ìôæ§é H§ýlƇ¬¯é í³…yìl 糧éÆý‡¦… ""BMìSÞf¯Œl'' AÐ]lçÜÆý‡… ÌôæMýS$…yé¯ól BMîSÞMýSÆý‡×æ… ^ðl…§ýl$™èl$…¨. E§é: »êÅMîStÇĶæ*, Mö°² {´ùsZgZÐé çÜ*MýSÿiÐ]l#Ë$. AÐéÄ¶æ¬ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ÌZ ""BMìSÞf¯Œl AÐ]lçÜÆý‡… ÌôæMýS$…yé¯ól BMîSÞMýSÆý‡×æ… fÆý‡$VýS$™èl$…¨. çœÍ™èl…V> BËPàÌŒæ Ìôæ§é H§ýlƇ¬¯é MýSÆý‡¾¯]l BÐ]l$Ï… ™èlĶæ*Æý‡Ð]l#™èl$…¨.

C 6 H 12 O 6

C 6 H 1 2 O 6 2C 2 H 5 OH+2CO 2 AÐéĶæ¬

2C 2 H 5 OH+2CO 2

AÐéÄ¶æ¬ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$¯ól MìS×æÓ×æ… Ìôæ§é çœÆý‡Ã…sôæçÙ¯Œl A° A…sêÆý‡$.

D MìS×æÓ×æ {ç³{MìSĶæ$ {ç³çÜ$¢™èl… Ð]l$¯]l °™èlÅiÑ™èl…ÌZ JMýS Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l

¿êVýS…. §øòÜË ™èlĶæ*È, {»ñæyŠl ™èlĶæ*È, BËPàÌŒæ (OÐðl¯Œl, ½Æý‡$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l) ™èlĶæ*È A°² MìS×æÓ×æ {ç³{MìSĶæ$Ìôæ.

ÌêMøt»êíÜËÏ‹Ü: ÌêMøt»êíÜËÏ‹Ü A¯ól »êÅMîStÇĶæ* ´ëËÌZ° ÌêMøt‹Ü ^èlMðSPÆý‡¯]l$ AÐéÄ¶æ¬ Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ÌZ Ñ°Äñæ*W…^èl$MýS$° ÌêMìStMŠS BÐ]l*Ï°² E™èlµ†¢ ^ólçÜ$¢…¨. ´ëËÌZÏ ÌêMìStMŠS BÐ]l$Ï… HÆý‡µyìl¯]l糚yýl$ B ´ëË$ VýSyýlzMýSyýl™éƇ¬. §é°¯ól ò³Æý‡$VýS$ A…sêÆý‡$. D ÌêMìStMŠS BÐ]l$Ï…Ô>™èl… GMýS$PÐ]l AƇ¬¯]l糚yýl$ ò³Æý‡$VýS$ ç³#ËÏV> Ð]l*Æý‡$™èl$…¨.

M>Æý¾¯Œl Ððl*¯éOMðSÞyŠl: C…«§ýl¯éË$ ´ë„ìSMýS…V> BMîSÞMýSÆý‡×æ… ^ðl…¨ ¯]l糚yýl$ M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯éOMðSÞyŠl GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™èl$…¨. ´ë™èl Ðéçßæ¯éË$, ç³Ç{Ô¶æÐ]l$Ë ¯]l$…_ D ÐéĶæ¬Ð]l# GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™èl$…¨. C…yìlĶæ$¯Œl Ððl*sêÆŠ‡ ÐðlíßæMýSÌŒæ Ķæ*MŠStÞ {ç³M>Æý‡… Ðéçßæ¯éË ¯]l$…_ 3.5% MýS¯é² GMýS$PÐ]l M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯éOMðSÞyŠl Ñyýl$§ýlË M>MýS*yýl§ýl$. M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯éOMðSÞyŠl AíܦÆý‡OÐðl$¯]l ÐéĶæ¬Ð]l#. Ðéçßæ¯éË ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlË Æ‡¬¯]l M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯éOMðSÞyŠl V>ÍÌZ° BMìSÞf¯Œl™ø MýSÍíÜ M>Æý‡¾¯ŒlOyðl BOMðSÞyŠlV> Ð]l*Æý‡$™èl$…¨. Fí³Ç†™èl$¢ËÌZMìS M>Æý‡¾¯Œl Ððl*¯é OMðSÞyŠl Ððlãϯ]l 糚yýl$ BMìSÞf¯Œl MýS¯é² ÐólVýS…V> Æý‡MýS¢…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_, G{Æý‡ Æý‡MýS¢

MýS×êËÌZ° ïßæÐðl*Vøϼ¯Œl™ø º…«§ýl… HÆý‡µÆý‡^èl$MýS$…r$…¨. D ÐéÄ¶æ¬ Ð]l# G{Æý‡Æý‡MýS¢MýS×êË BMîSÞf¯Œl çÜÆý‡çœÆ> Ô¶æMìS¢° Ayýl$zMýS$…r$…¨. çœÍ™èl…V> Ô¶æÈÆ>°MìS BMîSÞf¯Œl çÜÆý‡çœÆ> ™èlWY´ù™èl$…¨. D ÐéĶæ¬Ð]l# A«¨MýS V>Éýl ™èlË Ð]l§ýlª ÑçÙÐéĶæ¬Ð]l#V> ç³°^ólçÜ$¢…¨.

Ô>ÓçÜ Ð]lÅÐ]lçܦ& ÐéÅ«§ýl$Ë$:

1) {»ê…OMðSsìæ‹Ü: C¨ Ô>ÓçÜ ¯éâêËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l¨. M>Ë$çÙÅ…, ´÷VýS ™éVýSyýl…, Ð]l…r Ô>ËÌZÏ GMýS$PÐ]l M>Ë… ç³°^ólĶæ$yýl…, §ýl$Ð]l¬Ã, «§ýl*ã Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ D ÐéÅ«¨ M>Æý‡×æ… AÐ]l#™éƇ¬. 2) ÝëÆŠ‡Þ: íÜÑĶæ$ÆŠ‡ AMýS*ÅsŒæ Æð‡íܵÆó‡rÈ íÜ…{yø…, MýSÆø¯é OÐðlÆý‡‹Ü Ð]lËÏ MýSË$VýS$™èl$…¨. 3) „ýSĶæ$: OÐðl$Mø »êMîStÇĶæ$… r$źÇMýS$OÌñæ A¯ól »êMîStÇĶæ* Ð]lËÏ MýSÍVóS ÐéÅ«¨. C¨ ç³NÇ¢V> A…r$ÐéÅ«¨. D ÐéÅ«¨ Æ>MýS$…yé C^óla ÐéMìSÞ¯Œl B.C.G.(»êíÜËÏ‹Ü M>ËÃsìæ VýS$Ç‹Ü). D ÐéMìSÞ¯Œl¯]l$ MýS¯]l$Vö¯]l²¨ M>ËÃsìæ, VýS$ǯŒl ç³#sìæt¯]l ™èlÆ>Ó™èl JMýS ¯ðlË Ð]lĶæ$çÜ$ÞÌZç³# D ÐéMìSÞ¯Œl¯]l$ CÝë¢Æý‡$. 4) íÜÍMøíÜ‹Ü: Æ>â¶æ$Ï, B‹Ü»ñæÝët‹Ü ç³Ç{Ô¶æÐ]l$ÌZÏ ç³°^ólõÜ ÐéÇMìS Ð]l^óla Fí³Ç†™èl$¢ËMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l ÐéÅ«¨ 5) ¯]l$ÅÐðl*°Ä¶æ*: yìl´ùÏMø¯Œl‹Ü ¯]l$ÅÐðl*°Äôæ$ A¯ól »êMîStÇĶæ* Ð]lËÏ MýSÍVóS ÐéÅ«¨ A…r$ÐéÅ«¨!!

f…™èl$Ð]l#

Ô>ÓçÜ AÐ]lĶæ$Ð]l…

1. Ðé¯]l-´ë--Ð]l¬, fË-VýS

^èlÆý‡Ã…

2. MîSr-M>-Ë$

ÐéĶæ¬-¯é-âê-Ë$

™ólË$ 4. Æ>^èl- ï³-™èl

3.

-ç³#-çÜ¢-M>-M>-Æý‡ Fí³-Ç-†-™èl$¢-Ë$ ç³#çÜ¢-M>-M>-Æý‡ Ððl¬ç³µ-Ë$

5.

E¿¶æ-Ķæ$-^èl-Æ>-Ë$

^èlÆý‡Ã…, Fí³-Ç-†-™èl$¢-Ë$

(MýSç³µ, ÝëËÐ]l*…yýlÆŠ‡)

6.

Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$

Fí³-Ç-†-™èl$¢-Ë$

www.facebook.com/shekharmine

Ð]l$°íÙ

AÐ]lÔóæçÙ AÐ]lĶæ$ÐéË Ð]lÊÅhĶæ$…!

BàÆý‡…ÌZ Ð]l¬QÅ…V> I§ýl$ Æý‡M>OÌñæ¯]l ´ùçÙMýS 糧éÆ>®Ë$…

sêƇ$$. ÒsìæÌZ {´ùsîæ¯lË$,Œ M>ÆøOòßæ{yóls¾ æË$,Œ MöÐ]l#ÓË$ Ð]l*{™èlÐól$ Ð]l$¯]l iÆý‡~¯éâ¶æ…ÌZ iÆý‡~Ð]l$Ð]l#™éƇ$$. ÑrÑ$¯Ë$, Q°f Ð]lÊËM>Ë$ iÆý‡~… M>Ð]lËíܯ]l AÐ]lçÜÆý‡… Ìôæ§ýl$. G…§ýl$MýS…sôæ

CÑ çÜ*MýSÿ´ùçÙM>Ë$. CÑ ^éÌê çÜ*MýSÿ ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ E…yýlr… Ð]lËÏ _¯]l² õ³VýS$ VøyýlË$ ¯ólÆý‡$V> ï³Ë$aMýS$…sêƇ$$. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ E…yìl, GÌê…sìæ {MìSĶæ$MýS* Eç³Äñæ*VýSç³yýl° AÐ]lĶæ$Ðé˯]l$ AÐ]lÔóæçÙ AÐ]lĶæ$ÐéË$ A…sêÆý‡$. iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$… fÇW…§ýl° ^ðlç³µyé°MìS °§ýl Æý‡Ø¯éË$ CÑ! A™èlÅ«¨MýS…V> AÐ]lÔóæçÙ AÐ]lĶæ$ÐéË$ E…yól¨ Ð]l$°íÙÌZ¯ól!!

_¯]l² õ³VýS$ VøyýlË$ ï³Ë$aMøÐ]lsê°MìS (ÔZçÙ×æ… fÆý‡VýSyé°MìS) ÒË$V>

ÔZçÙ×æ

fÆý‡VýSsê°MìS ÒË$V> çÜÆý‡â¶æOÐðl$¯]l çÜ*MýSÿ ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZMìS Ð]l*Æó‡a {ç³{MìS

Ķæ$¯]l$ iÆý‡~{MìSĶæ$ A…sêÆý‡$. CÌê BàÆý‡ç³§éÆ>®Ë$ iÆý‡~… M>Ð]lsê°MìS G…OgñæÐŒl$Ë$ ™øyýlµyýl™éƇ$$. D G…OgñæÐŒl$˯]l$ iÆý‡~{VýS…£ýl$Ë$ Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡$$. iÆý‡~{MìSĶæ$ Æð‡…yýl$ 糧ýl®™èl$ÌZÏ fÆý‡$VýS$™èl$…¨.

Ìôæ°, çÜ…MìSÏçÙtOÐðl$¯]l ò³§ýlª ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ VýSË ´ùçÙMýS 糧éÆ>®Ë$

MýS×ê…™èlçܦ iÆý‡~{MìSĶæ$ :

JMóS MýS×æ…™ø HÆý‡µyìl¯]l HMýSMýS×æ iÐ]l#ËÌZ({´ùsZgZÐé) ´ùçÙMýS 糧é Æ>¦Ë iÆý‡~{MìSĶæ$ MýS×æ… ÌZç³Ë fÆý‡$VýS$™èl…¨. E§é: AÒ$»ê, ´ëÆ>Ò$ íÙĶæ$…

MýS×æ»êçßæÅ iÆý‡~{MìSĶæ$:

ºçßæ$MýS×æ iÐ]l#ËÌZ iÆý‡~{MìSĶæ$ MýS×êËMýS$ ÐðlË$ç³Ë fÆý‡$VýS$™èl$…¨. E§é: çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$. ´ùçÙ×æ fÇõ³ Ñ«§é¯é°² ºsìæt iÐ]l#Ë$ çÜÓĶæ$… ´ùçÙM>Ë$, ç³Æý‡´ùçÙM>Ë$ A° Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$. 1) çÜÓĶæ$…´ùçÙM>Ë$(AUTOTROPHS): D iÐ]l#Ë$ çÜÓĶæ$…V> BàÆ>°² ™èlÄýæ*Æý‡$ ^ólçÜ$MýS$…sêƇ$$. E§é: BMýS$ç³^èla° Ððl$$MýSPË$&CÑ MìSÆý‡×æf¯]lÅ çÜ…Äñæ*VýS{MìSĶæ$ (Photosynthesis) §éÓÆ> BàÆ>°² ™èlÄýæ*Æý‡$ ^ólçÜ$MýS$… sêƇ$$. 2) ç³Æý‡´ùçÙM>Ë$(HETERO TROPHS): BàÆý‡… MøçÜ… C™èlÆý‡ iÐ]l#ËOò³ B«§éÆý‡ç³yólÑ ç³Æý‡´ùçÙM>Ë$.

E§é: f…™èl$Ð]l#Ë$, ÕÎ…{§éË$. ÕÎ…{§éË$ MýS$ãϯ]l 糧éÆ>¦Ë¯]l$ BàÆý‡…V> ï³Ë$aMýS$…r* iÑÝë¢Æ‡$$. Òsìæ° ç³N†M>çàÆý‡$Ë$ A…sêÆý‡$

Ð]l*¯]lÐ]l#°ÌZ iÆý‡~Ð]lÅÐ]lçܦ :

Ð]l*¯]lÐ]l#° iÆý‡~Ð]lÅÐ]lçܦÌZ Æð‡…yýl$ ¿êV>Ë$…sêƇ$$ AÑ 1.iÆý‡~¯éâ¶æ… 2. iÆý‡~{VýS…£ýl$Ë$. iÆý‡~¯éâ¶æ… JMýS Vört…Ìê…sìæ °Æ>Ã×æ…. C¨ ¯øsìæ™ø {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$ ´ëĶæ¬Ð]l#™ø A…™èlÐ]l$Ð]l#™èl$…¨.

iÆý‡~¯éâ¶æ…ÌZ Ð]lÆý‡$çÜV> D MìS…¨ ¿êV>Ë$…sêƇ$$.

1) ¯øÆý‡$ 2) BçÜÅMýS*çßæÆý‡… 3) ›{VýSçÜ° 4) BàÆý‡ÐéíßæMýS 5) iÆ>~Ô¶æĶæ$… 6) _¯]l²õ³VýS$ 7) ò³§ýlªõ³VýS$ 8) ´ëĶæ¬Ð]l# Ð]l*¯]lÐ]l#° BçÜÅMýS*çßæÆý‡…ÌZ ¯éË$MýS, §ýl…™éË$…sêƇ$$. ¯éË$MýS Æý‡ÝëĶæ$¯]l {V>çßæMýS…V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. D ¯éË$MýSOò³ Æý‡$_MýSË ÕMýSË$…sêƇ$$. CÑ Æý‡$_° {VýSíßæÝë¢Æ‡$$. Æý‡$_ A¯ól¨ 糧éÆý‡®… Æý‡ÝëĶæ$¯]l çÜÓ¿êÐ]l…Oò³ B«§é Æý‡ç³yìl E…r$…¨. JMýSP „îSÆý‡§éËÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ ¯éË$MýSOò³ Æý‡$_ MýSË ÕMýSË$…sêƇ$$.

§ýl…™éË$ :

§ýl…™éË VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól Ô>݈밲 Jyýl…sêËi A…sêÆý‡$. D §ýl…™éËÌZ "yðl…Osñ毌l' A¯ól {´ùsî毌l E…r$…¨. D yðl…Osñ毌lÌZ M>ÍÛ Ä¶æ$…, ´ëçܹÆý‡‹ÜË$…sêƇ$$. M>ÍÛĶæ$…, ¸ëçܵÆý‡‹ÜË$ M>ÍÛĶæ$… M>Æø¾ ¯ólsŒæ, M>ÍÛĶæ$… ¸ëõܵsŒæË Æý‡*ç³…ÌZ E…sêƇ$$. D yðl…Osñ毌l 糧éÆý‡®… Oò³ G¯éÑ$ÌŒæ Ìôæ§é í³…V>×ìæ ´÷Æý‡ E…r$…¨. Ð]l$°íÙ Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A† VýSsìæt 糧éÆý‡®… G¯éÑ$ÌŒæ. §ýl…™éËOò³ G¯éÑ$ÌŒæ BÆøVýSÅ…V> HÆý‡µyýlyé

°MìS ™øyýlµyól Ð]lÊËMýS… "¸ùÏǯŒl'. D G¯éÑ$ÌŒæ §ýl…™é˯]l$ AÆý‡$VýS$§ýlË ¯]l$…_ M>´ëyýl$™èl$…¨. ¸ùÏǯŒl ÌZç³… HÆý‡µyìl¯]l糚yýl$ §ýl…™éËOò³¯]l G¯éÑ$ÌŒæ çÜÇV> HÆý‡µyýl§ýl$. çœÍ™èl…V> §ýl…™éËÌZ ç³VýS$â¶æ$Ï Æ>Ð]lyýl…, AÇW´ùÐ]lr…, ÐólyìlMìS, ^èlËϧýl¯é°MìS §ýl…™éË$ çÜ$°²™èl…V> Ð]l*Æý‡r… fÆý‡$VýS$™èl$…¨. ©°¯ól §ýl…™èl„ýSĶæ$… A…sêÆý‡$.§ýl…™éË$ Ìôæ°

iÐ]l#Ë$

™é»ôæË$,

糄ýS$Ë$.

Ð]lÆý‡$çÜ

§ýl…™éË$

çÜVýS…

JMýS

Ððl$$™èl¢…

¯]l….

§ýlÐ]lyýlÌZ°

§ýlÐ]lyýlÌZ°

¯øsìæÌZ

1

MýS$…™èlM>Ë$

2

4

8

2

Æý‡§ýl°MýSË$

1

2

4

3

A{VýS^èlÆý‡Ó×æM>Ë$

2

4

8

4

^èlÆý‡Ó×æM>Ë$

3

6

12

 

Ððl$$™èl¢… §ýl…™éË$

8

16

32

§ýl…-™é-Ë$

Æý‡M>-Ë$:

§ýl…™éË$ iÑ™èlM>Ë…ÌZ G°²ÝëÆý‡$Ï HÆý‡µyýl™éÄñæ* B çÜ…Qů]l$ ºsìæt §ýl…™éË$ Ð]lÊyýl$ Æý‡M>Ë$V> Ñ¿ýæh…^éÆý‡$.

www.facebook.com/shekharmine

1) HMýSÐéÆý‡§ýl…™éË$: Mö°² f…™lè $Ðl] #ÌZÏ Ðlð $$™lè …¢ iÑ™lè M>Ë…ÌZ §lý …™éË$ JMSý ÝëƇó HƇý µylý ™éƇ$$. E§é: MýS…V>Æý‡$ („îSÆý‡§ýl…) 2) ¨ÓÐéÆý‡ §ýl…™éË$: Òsæì iÑ™lè M>Ë…ÌZ §lý …™éË$ Ƈð …ylý $ÝëƇý $Ï HƇý µyýl™éƇ$$. E§é: „SÆýî ‡§éË$ (Ðl*] ¯lÐ]] l#yýl$ Ðl$ð $§lOý Ìñæ¯l] Ñ). D f…™lè $Ðl] #ËÌZ Ðlð $$§lý sæìÝëÇ HƇý µylì ¯l] §lý …™é˯l] $ ´ëË §lý …™éË$ A…sêƇý $. Ƈð …ylý Ðl] ÝëÇ HƇý µylì ¯l] §lý …™é˯l] $ Ô>Ôæ¶Ó™lè §lý …™éË$ A…sêÆý‡$. 3) ºçßæ$ÐéÆý‡ §ýl…™éË$ : Òsæì iÑ™lè M>Ë…ÌZ §lý …™éË$ A¯ló MSý ÝëƇý $Ï HÆý‡µyýl™éƇ$$. E§é: ^ló ³ç Ë$, E¿æýÄæ¶$^lè Æ>Ë$, Üç ÈÜç –´ëË$.

§lý …™éË BM>Ƈý …, °Æ>Ã×æ…, {MSì Äæ¶ $˯l] $ ºsæì t §lý …™éË$ Ƈð …yl$ý Æý‡M>Ë$ 1) çÜÐ]l$§ýl…™éË$: D f…™lè $Ðl] #Ë ¯øsæìÌZ° §lý …™éË$ A±² JMSó BM>Ƈý …ÌZ E…ylì , JMSó {MSìÄæ¶$¯l] $ °Æ‡ý ÓÇÝ¢ ëÆ¢ ‡$$. E§é:^ól³ç Ë$, E¿ýæÄæ¶ $^èlÆ>Ë$, ÜÈçç Ü–´ëË$. Üç Ðl] $§l…ý ™éË$ ¯l] Ðl$] Ëyé°MìS ³°Mìç SÆ>Ðl] #. M>ºsætì D f…™lè $Ð]l#Ë$ BàÆ>°² ¯]lÐl] $ËÐ]l#. ¯ólÆý‡$V> Ñ$…VýS$™éƇ$$. 2) ÑçÙÐ]l$§ýl…™éË$ : CÑ ÐólƇó ÓƇý $ BM>Æ>ËÌZ E…sêƇ$$. ÐólÆó‡ÓÆý‡$ {MìSĶæ$ËMýS$ Eç³Äñæ*VýSç³yýl™éƇ$$. E§é: „SîƇý§éË$. Ðl] $°Ùí ÌZ Ðlð $$™lè …¢ "4' Ƈý M>Ë §lý …™éË$…sêƇ$$.

1. MýS$…™lè M>Ë$ (Incisors)

2. Æý‡§lý °MSý Ë$ (Canines)

3. A{VSý^lè Ƈý Ó×æM>Ë$ (Pre molars)

4. ^lè Ƈý Ó×æM>Ë$(Molars)

Ô>M>àƇý „SîƇý §éËÌZ Ƈý §lý °MSýË$ Ìæô§é `Ìæôa §lý …™éË$…ylý Ðl] # (E§é:

BÐl] #, VSý${Ƈý …, MSý$…§ló Ë$). ÒsæìÌZ §lý …™éË$ ÌæôMSý$…yé RêäV> E…yló §lý Ðl] ylý "_VSý$Ƈý $' {´ë…™é°² "ylý Äæý*õÜÐt l] *' A…sêƇý $. GË$MSý, MSý$…§ló Ë$ Ððl$$§ýlÌñO æ¯l] Ðésæì ÌZ §ýlÐ]lylý MSý $ Ð]l¬…§lý $ ¿êV>¯l] E…yló MS$…ý ™lè M>Ë$ iљ酙lè … ò³Æ‡ý $VSý $™lè *¯ló E…sêƇ$$. §lý …™éË$ ò³Æ‡ý $VSý $™lè $¯l] ² Üç Ðl$] Ķæ$…ÌZ §ýl$Ƈý §lý Ð]lËÏ GË$MýSË$ ºrËt $, ^ðlMSý P Ð]lÜç $Ð]¢ l#˯l] $ MöÆý‡$MýS$ ™éƇ$$. H¯l] $VSý $ÌZ òO³§lý Ðl] ylý ÌZ° Ƈð …ylý Ðl] f™lè MSý $…™lè M>Ë$ H¯l] $VS$ý §lý …™éË$V> Ðl] *Ƈý $µ ^lð …§éƇ$$(TUSKS). ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ…ÌZ° H¯]l$VýS$ ËÌZ Ðl] $VSý H¯l] $VSý$ÌZÏ Ðl] *{™lè Ðló $ D §lý …™éË$…sêƇ$$. B{œí M> H¯l] $VSý$ÌZÏ Bylý , Ðl] $VSý Ƈð …ylì …sæìÌZ¯l] * §lý …™éË$…sêƇ$$. Ðl] $°Ùí ÌZ ™öË$™lè Ðl] ^ló a ´ëË §lý …™éË Üç …QÅ 20. Ƈð …yøÝëÇ HƇý µyló Ô>Ôæ¶ Ó™lè §lý …™éË Üç …QÅ 32. Ðl] *¯l] Ðl] #°ÌZ Ô>Ôæ¶ Ó™lè §lý …™éË$ HƇµý ylý r… 17 ¯l] $…_ 25 Hâæ¶Ï Ðl] Äæ¶$Üç $ÌZ ³ç NƇýТ l] #™lè $…¨. Ðlð $$™lè …¢ iÑ™lè M>Ë…ÌZ Ƈð …ylý $ÝëƇý $Ï HƇý µyló §lý …™éË Üç …QÅ 20. JMSý ÝëÇ Ðl] *{™lè Ðl$ó

HƇý µyló §lý …™éË (^lè Ƈý Ó×æM>Ë$) Üç …QÅ

gê¯q l] §lý …™éË$ A…sêƇý $. Ðl] *¯l] Ðl] #°ÌZ gê¯q l] §lý …™éË$ AÐl] ÔæóÙç AÐl]

_r_t Ðl] Ç ^lè Ƈý Ó×æM>˯l$]

12.

Ķæ$ÐéË$.

AÐ]lÔóæçÙ AÐ]lĶæ$ÐéË$ :

Ôæ¶ ÈƇý …ÌZ E…ylì , GÌê…sæì {MSì Äæ¶ $MSý * E³ç Äæñ *VSý ³ç ylý ° AÐl] Äæ¶ $Ðé˯l$] AÐl] ÔæóÙç AÐl] Äæ¶$ÐéË$ A…sêƇý $. iÐl] ³ç Ç×êÐl] $… fÇW…§lý ° ^lð ³ç µyé °MSì °§lý Ƈý دéË$ D AÐl] ÔæóÙç AÐl] Äæ¶$ÐéË$. A™lè Ũ« MSý…V> AÐl] ÔæóÙç AÐl] Äæ¶$ÐéË$ E…yló ¨ Ðl] $°Ùí ÌZ¯ló ! Ðl] *¯l] Ðl] #°ÌZ° Ðlð $$™lè …¢ AÐl] ÔæóÙç AÐl] Äæ¶ $ÐéË Üç …QÅ 180. E§é: E…ylý *MSý …, gê¯q l] §lý …™éË$, ^é†ò³O Ðlð …{r$MSýË$, ^lð Ñ yö³ç µÌZ° MSý…ylý Æ>Ë$, MSý…sæìÌZ ³ï MÏöòÜÑ$ÌZ ¯éÇÜ‹ Ð-- l𠬧- lý ÌO-- æñ¯- l] Ñ- . Ðl] $°Ùí ° MSý ¨Ìæô AÐl] ÔæóÙç AÐl] Äæ¶$ÐéË Ðl] ÊÅhÄæ¶$… A…sêƇý $. Ðl] *¯l] Ðl] #ylì ÌZ iƇý ¯~ éâ涅 ´÷ylý Ðl] # 9 Ò$rƇý $.Ï _¯l] ²õ³VSý$ 7 Ò$rƇý $.Ï ò³§lý õª³VSý $ JMSý sæì ¯l] ²Æ‡ý Ò$rƇý $ E…sêƇ$$. Ðlð $$™lè …¢ iƇý ¯~ éâæ…¶ ÌZ GMSý$PÐl] V> iƇý {~MSìÄæ¶$ fÇVSó ¿êVSý… _¯l] ²õ³VSý$!!

www.facebook.com/shekharmine

A†ò³§ýlª {VýS…¤

Ð]l*¯]lÐ]l#yìl iÆý‡~Ð]lÅÐ]lçܦÌZ I§ýl$ Æý‡M>Ë iÆý‡~{VýS…£ýl$Ë$…sê Ƈ¬. CÑ iÆý‡~ Æý‡Ýë˯]l$ iÆý‡~¯éâ¶æ…ÌZMìS Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬. iÆý‡~Æý‡ÝëÌZÏ G…OgñæÐŒl$Ë$ E…sêƇ¬. G…OgñæÐŒl$Ë$ ´ùçÙMýS 糧éÆ>¦Ë iÆý‡~{MìSĶæ$ÌZ ´ëÌŸY…sêƇ¬. iÆý‡~{MìSĶæ$ÌZ ´ëÌŸY ¯ól G…OgñæÐ]l¬Ë±² "fË ÑÔóæÏçÙMýS' G…OgñæÐl$Ìôæ.Œ BçÜÅMýS* çßæÆý‡… Ìôæ§é ¯øsìæ MýS*çßæÆý‡… ^èl$r*t E…yól {VýS…£ýl$Ë$ ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$. iÆ>~Ô¶æĶæ$… VøyýlËÌZ fuý‡Æý‡ {VýS…£ýl$Ë$ E…sêƇ¬.

ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$ (Salivary Glands): BçÜÅMýS*çßæÆý‡… Ìôæ§é ¯øsìæ

ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$. CÑ

{ÝëÐé˯]l$ (ÌêÌêfË…/saliva) ¯øsìæ MýS*çßæÆý‡…ÌZMìS ç³…í³Ýë¢Æ‡¬. Ð]l*¯]lÐ]l#yìlÌZ ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë çÜ…QÅ 3 f™èlË$. C™èlÆý‡ „îSÆý‡§éËÌZ ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$ çÜ…QÅ 4 f™èlË$. ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$ ÆøkMýS$ JMýS ÎrÆý‡$ ÌêÌêfÌê°² Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬. ÌêÌêfË…ÌZ ±Æý‡$, Ð]lÊÅíܯŒl(ÔóæÏçÙÃ…), "rĶæ$ͯŒl' (©°° ÌêÌêfË AOÐðl$Ìôæ‹Ü A° MýS*yé A…sêÆý‡$) A¯ól G…OgñæÐŒl$Ë$ E…sêƇ¬. ¯øsìæÌZ ÌêÌêfË…™ø MýSÍ íܯ]l BàÆý‡ Ð]l¬§ýlª¯]l$ "»ZË‹Ü' A…sêÆý‡$. ÌêÌêfË…ÌZ° rĶæ$ͯŒl í³…yìl 糧éÆ>¦Ë¯]l$ iÆý‡~… ^ólíÜ, Ðésìæ° Ð]l*ÌZt‹Ü, yðl[MøtÞ‹Ü ^èlMðSPÆý‡Ë$V> Ð]l*Æý‡$çÜ$¢…¨. ¯øsìæÌZ iÆý‡~Ð]l$Äôæ$Š糧éÆ>¦Ë$ í³…yìl 糧éÆ>¦Ë$. iÆý‡~{MìSĶæ$ fÇVóSr糚yýl$ Ððl¬§ýlrV> iÆý‡~Ð]l$Äôæ$Š糧éÆ>¦Ë$ MýS*yé í³…yìl 糧éÆ>¦Ìôæ. ¯øsìæÌZ BàÆý‡… ´ë„ìSMýS…V> iÆý‡~… AÐ]l#™èl$…¨. Bà Æ>°² Ñ$…W¯]l糚yýl$ ""BàÆý‡ÐéíßæMýSÌZ BàÆý‡…'' ò³ÇÝëtÍsìæMŠS ^èlË ¯éË Ð]lËÏ iÆ>~Ô¶æĶæ*°² ^ólÆý‡$™èl$…¨.

MýS*çßæÆý‡… ^èl$r*t E…yól {VýS…£ýl$Ë$

fuý‡Æý‡ {VýS…£ýl$Ë$ :

iÆ>~Ô¶æĶæ$ VøyýlËÌZ fuý‡Æý‡ {VýS…£ýl$Ë$ E…sêƇ¬. fuý‡Æý‡ {VýS…£ýl$Ë$ fuý‡

Æý‡ Æý‡Ýë°² (Gastric Juice) Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬. fuý‡Æý‡ Æý‡çÜ… BÐ]l$Ï Ë„ýS ×ê°² MýSÍW E…r$…¨. fuý‡Æý‡ Æý‡çÜ…ÌZ ±Æý‡$, ÔóæÏçÙÃ… (Ð]lÊÅíܯŒl), Oòßæ{yøMøÏÇMŠS BÐ]l$Ï… (HCl), ò³í³Þ¯Œl A¯ól G…OgñæÐŒl$ E…sêƇ¬. ò³í³Þ¯Œl °gê°MìS ò³í³Þ¯øf¯Œl A¯ól {MìSĶæ*Æý‡íßæ™èl íܦ†ÌZ E…r$…¨. fuý‡Æý‡ Æý‡çÜ…ÌZ° HCl {MìSĶæ*Æý‡íßæ™èlOÐðl$¯]l ò³í³Þ¯øf¯Œl¯]l$ {MìSĶæ*Ð]l…™èlOÐðl$¯]l ò³í³Þ¯Œl A¯ól G…OgñæÐŒl$V> Ð]l*Æý‡$çÜ$¢…¨. BàÆý‡…™ø´ër$ ÌZç³ÍMìS {ç³ÐólÕ…_¯]l çÜ*MýSÿiÐ]l#Ë$ MýS*yé Oòßæ{yøMøÏÇMŠS BÐ]l$Ï… {糿êÐ]l…™ø

^èl°´ù™éƇ¬. fuý‡Æý‡Æý‡çÜ…ÌZ ò³í³Þ¯Œl A¯ól "G…OgñæÐŒl$'

{´ùsî毌l˯]l$

´ë„ìSMýS…V> iÆý‡~… ^ólíÜ, {´ùsìæÄñæ*gŒæË$, ò³´ùt¯ŒlË$V> Ð]l*Æý‡$çÜ$¢…¨. iÆ>~Ô¶æĶæ$…ÌZ ´ë„ìSMýS…V> iÆý‡~… AƇ¬¯]l BàÆ>°² "OMðSÐŒl$' A…sêÆý‡$.

M>ÌôæĶæ$…!

D OMðSÐŒl$ Mö¨ª Mö¨ªV> iÆ>~Ô¶æĶæ$…

B…{™èlÐ]lÊË…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…^èlyé°² fuý‡Æý‡ °Æý‡YÐ]l$ çÜ…Ð]lÇ×ìæ A¯ól MýS…yýl

Æý‡… °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨. D "OMðSÐŒl$' B…{™èlÐ]lÊË…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_¯]l

™èlÆ>Ó™èl B…{™èlÐ]lÊË…ÌZMìS

¯]l$…_ MøÏÐ]l$Æý‡çÜ… Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ¬. çÜOÆð‡¯]l çÜÐ]l$Ķæ*°MìS BàÆý‡…

¡çÜ$MøMýS´ùÐ]lyýl…

GMýS$PÐ]lV> Ðéyýlr… Ð]lËÏ GíÜyìlsîæ ò³ÇW, iÆ>~Ô¶æĶæ$… VøyýlÌZÏ AËÞÆý‡$Ï HÆý‡µyól BÝëPÆý‡Ð]l¬…¨. iÆ>~Ô¶æĶæ$…ÌZ HÆý‡µyól AËÞÆý‡$ϯ]l$ "V>Å[íÜtMŠS AËÞÆŠ‡'Ë$ A…sêÆý‡$.

¯]l$…_

_¯]l²õ³VýS$ Ððl¬§ýlsìæ ¿êVýS…

M>ÌôæĶæ$… ¯]l$…_ Oò³™èlÅÆý‡çÜ…, MøÏÐ]l$…

Ð]l$ÝëÌêË$

M>ïœ, sîæ GMýS$PÐ]lV> ¡çÜ$MøÐ]lyýl…

M>ÌôæĶæ$… :

Ô¶æÈÆý‡…ÌZ A†ò³§ýlª {VýS…¤ M>ÌôæĶæ$…. C¨ JMýSsìæ¯]l²Æý‡ MìSÌZË ºÆý‡$Ð]l# E…r$…¨. M>ÌôæĶæ$… Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A¯ólMýS iÐ]l Æý‡ÝëĶæ$¯]l ^èlÆý‡ÅËMýS$ MóS…{§ýl….

M>ÌôæĶæ$… Ñ«§ýl$Ë$

Æý‡MýS¢…ÌZ GMýS$PÐ]lV> E¯]l² VýS*ÏMøgŒæ M>ÌôæĶæ$…ÌZ °ËÓ E…r$…¨. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ GMýS$PÐ]lV> E¯]l² IÆý‡¯Œl¯]l$

r$…¨. ÑrÑ$¯Œl&G, ÑrÑ$¯Œl&yìl, ÑrÑ$¯Œl&MðS, ÑrÑ$¯Œl&¼ 2 MýS*yé M>ÌôæĶæ$…ÌZ °ËÓ E…sêƇ$$.

Æý‡MýS¢… VýSyýlz MýSrtyé°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yól {´ù{£é…¼¯Œl, Oòœ{¼¯øf¯Œl A¯ól {´ùsî毌lË$ M>ÌôæĶæ$…ÌZ ™èlĶæ*Æý‡Ð]l#™éƇ¬. Æý‡MýS¢¯éâêÌZÏ Æý‡MýS¢… VýSyýlz MýSrtMýS$…yé ^èl*õÜ "òßæ´ëǯŒl' A¯ól 糧éÆý‡¦… MýS*yé M>ÌôæĶæ$…ÌZ ™èlĶæ*Æý‡Ð]l#™èl$…¨. Æý‡MýS¢…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_¯]l ÑçÙ糧éÆ>¦Ë¯]l$ M>ÌôæĶæ$… °ÈÓÆý‡Å… ^ólçÜ$¢…¨. CÌê ^éÌê Æý‡M>OÌñæ¯]l iÐ]l Æý‡ÝëĶæ$¯]l ^èlÆý‡ÅË$ M>Ìôæ Ķæ$…ÌZ fÆý‡$VýS$™éƇ¬. A…§ýl$Ð]lËÏ M>ÌôæĶæ*°² Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° Æý‡ÝëĶæ$¯]l ç³Ç{Ô¶æÐ]l$(Chemical Industry)V> í³Ë$Ýë¢-Æý‡$. iÆý‡~ OÐðl$¯]l BàÆý‡… _¯]l²õ³VýS$ VøyýlË™ø ÔZçÙ×æ… ^ðl…¨, Æý‡MýS¢…ÌZMìS

VðS•ÏMøf¯Œl Æý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Ç,

M>ÌôæĶæ$… °ËÓ ^ólçÜ$MýS$…

Ððlãϯ]l ™èlÆ>Ó™èl

™èlÆ>Ó™èl ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ çÜÆý‡çœÆ> AÐ]l#™èl$…¨. "BËPàÌŒæ' (Ð]l$§ýlÅ…) MýS*yé Ððl¬§ýlr M>ÌôæĶæ*°² ^ólÆý‡$™èl$…¨. A¯]l…™èlÆý‡… ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ çÜÆý‡çœÆ> AÐ]l#™èl$…¨. A…§ýl$Ð]lËÏ Ð]l$§ýlÅ… õÜÑ…_¯]l糚yýl$ Ððl¬§ýlr M>ÌôæĶæ$… {糿êÑ™èl… AÐ]l#™èl$…¨. AƇ¬™ól, M>ÌôæĶæ$… Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A†Ððl¬…yìl AÐ]lĶæ$Ð]l…. A…§ýl$Ð]lËÏ A¨ A…™èl ™ólÍV>Y ^ðlyìl´ù§ýl$. Mö°²ÝëÆý‡$Ï BËPàÌŒæ {糿êÐ]l… Ð]lËÏ M>°, OÐðlÆý‡‹Ü Ð]lËÏ M>° M>ÌôæĶæ*°MìS "íÜ{ÆøíÜ‹Ü' A¯ól ÐéÅ«¨ MýSË$VýS$™èl$…¨. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ MøÌZµÆ‡¬¯]l ¿êV>°² †ÇW

B Æý‡MýS¢… Ððl¬§ýlr M>ÌôæĶæ$…ÌZMìS {ç³ÐólÕçÜ$¢…¨. B

www.facebook.com/shekharmine

HÆý‡µÆý‡^èl$MýS$¯ól Ô¶æMìS¢° ç³#¯]lÆý‡$™èlµ†¢ A…sêÆý‡$. CÌê ç³#¯]lÆý‡$™èlµ†¢°

M>ÌôæĶæ$…, ^èlÆý‡Ã…. M>ÌôæĶæ$… Ð]l$«§ýlÅÌZ

í³™é¢Ô¶æĶæ$…(GALL BLADDER) A¯ól VýS¨ Ð]l…sìæ °Æ>Ã×æ… E… r$…¨. í³™é¢Ô¶æĶæ$…ÌZ Oò³™èlÅÆý‡çÜ… °ËÓ E…r$…¨. D Oò³™èlÅÆý‡çÜ… (BILE JUICE) Oò³™èlÅ ÐéíßæMýS §éÓÆ> B…{™èlÐ]lÊË…ÌZMìS Ð]lçÜ$¢… ¨. Oò³™èlÅÆý‡çÜ…ÌZ ±Æý‡$, Oò³™èlÅÆý‡çÜ ËÐ]l×êË$ (ÝùyìlĶæ$… VðS•ÏMøMø ÌôæsŒæ, ÝùyìlĶæ$… sêÆøMøÌôæsŒæ), Oò³™èlÅÆý‡çÜ Ð]lÆý‡~M>Ë$ (O»ñæÍ Æý‡*¼¯Œl, O»ñæÍ ÑÇyìl¯Œl) E…sêƇ¬. MöÌñæ[ÝëtÌŒæ MýS*yé E…r$…¨. D MöÌñæ [ÝëtÌŒæ GMýS$PO Ððl¯]l糚yýl$ AÑ MöÌñæ[ÝëtÌŒæ çܹsìæM>Ë$V> Ð]l*Æý‡™éƇ¬. Òsìæ¯ól Gall Stoness A° MýS*yé A…sêÆý‡$. CÌê í³™é¢ Ô¶æĶæ$…ÌZ HÆý‡µyìl¯]l MöÌñæ[ÝëtÌŒæ çܹsìæM>Ë$ Ìôæ§é Æ>â¶æÏ M>Æý‡×æ…V> "gê…yìl‹Ü' Ìôæ§é ç³^èlaM>Ððl$Æý‡Ï ÐéÅ«¨ MýSË$VýS$™èl$…¨. Oò³™èlÅÆý‡çÜ…ÌZ GÌê…sìæ G…OgñæÐŒl$Ë$ E…yýlÐ]l#. A…§ýl$Ð]lËÏ C¨ ¯ólÆý‡$V> iÆý‡~{MìSĶæ$ÌZ ´ëÌŸY ¯]l§ýl$. Oò³™èlÅÆý‡çÜ…ÌZ° Oò³™èlÅÆý‡çÜ ËÐ]l×êË$ Ð]l*{™èl… MöÐ]l#ÓË GÐ]l$ ÎÞMýSÆý‡×æ…-ÌZ ´ëÌŸY…sêƇ$$. ò³§ýlª ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ° MöÐ]l#Ó˯]l$ ¿o†MýS…V> _¯]l² _¯]l² ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZMìS Ð]l*Æó‡a {ç³{MìSĶæ$¯]l$ GÐ]l$ ÎÞMýSÆý‡×æ… A…sêÆý‡$. GÐ]l$ÎÞMýSÆý‡×æ… fÇW¯]l MöÐ]l#Ó˯]l$ "OÌñæ--õœgŒæ' G…OgñæÐŒl$ iÆý‡~… (fËÑÔóæÏçÙ×æ…) ^ólçÜ$¢…¨. OÌñæ--õœgŒæ MøÏÐ]l$Æý‡çÜ… ÌZ¯]l*, B…{™èlÆý‡çÜ…ÌZ¯]l* E…r$…¨. MöÐ]l#ÓË GÐ]l$ÎÞMýSÆý‡×æ… fÆý‡VýSMýS´ù™ól OOÌñæ--õœgŒæ çÜÐ]l$Æý‡¦…V> MöÐ]l#Ó Ë¯]l$ iÆý‡~… ^ólĶæ$Ìôæ§ýl$.

^èl*õ³ AÐ]lĶæ$ÐéË$

MøÏÐ]l$… (Pancreas):

MøÏÐ]l*°² ç܅Ķæ¬MýS¢ {VýS…¤ A° í³Ë$Ýë¢Æý‡$. C¨ ¯éâ¶æ, ѯéâ¶æ {VýS…¤V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. MøÏÐ]l$…ÌZ E…yól ѯéâ¶æ {VýS…¤ ¿êV>˯]l$ Ìê…VýSÆŠ‡çß毌lÞ ç³#sìæMýSË$ A…sêÆý‡$. D Ìê…VýSÆŠ‡çß毌lÞ ç³#sìæMýSË$ ¯]l$…_ C¯]l$ÞͯŒl, VýS*ÏMýSV>¯Œl A¯ól àÆøïŒlË$ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ¬.

Ý뫧éÆý‡×æ…V> BÆøVýSÅÐ]l…™èl$Oyðl¯]l Ð]l$°íÙ Æý‡MýS¢…ÌZ VýS*ÏMø‹Ü Ýë¦Æ‡¬ 80mg,120mg/dl E…r$…¨. Æý‡MýS¢…ÌZ VýS*ÏMøgŒæ Ýë¦Æ‡¬ GMýS$POÐðl¯]l 糚yýl$ §é°° Ý뫧éÆý‡×æ Ýë¦Æ‡¬MìS ™èlWY…^ól àÆøïŒl C¯]l$ÞͯŒl. Æý‡MýS¢… ÌZ GMýS$PÐ]lV> E¯]l² VýS*ÏMø‹Ü VðS•ÏMøf¯Œl Æý‡*ç³…ÌZMìS Ð]l*Ç, M>ÌôæĶæ$… ÌZ °ËÓ E…r$…¨. C¯]l$ÞͯŒl ÌZç³… HÆý‡µyìl¯]l糚yýl$ Æý‡MýS¢…ÌZ

120mg/dl MýS¯é² GMýS$PÐ]lÐ]l#™èl$…¨. ©°¯ól yýlĶæ*

¼sìæ‹Ü Ñ$ÍÏr‹Ü Ìôæ§é çÙ$VýSÆŠ‡ ÐéÅ«¨ Ìôæ§é ^èlMðSPÆý‡ ÐéÅ«¨ Ìôæ§é Ð]l$«§ýl$

VýS*ÏMø‹Ü Ýë¦Æ‡¬

Ðól$çßæ ÐéÅ«¨ A…sêÆý‡$. MøÏÐ]l$… ¯éâ¶æ ¿êVýS… ¯]l$…_ MøÏÐ]l$Æý‡çÜ… Ñyýl$ §ýlË AÐ]l#™èl$…¨. MøÏÐ]l$Æý‡çÜ…ÌZ ±Æý‡$, G…OgñæÐŒl$Ë$, ËÐ]l×êË$ E… sêƇ¬.

MøÏÐ]l$Æý‡çÜ…ÌZ° G…OgñæÐŒl$Ë$:

1) AOÐðl$Ìôæ‹Ü & í³…yìl 糧éÆ>¦Ë¯]l$ iÆý‡~… ^ólíÜ Ð]l*ÌZt‹Ü, yðlMŠSÞ{sZ‹Ü Ë$V> Ð]l*Æý‡$çÜ$¢…¨. 2) {sìæí³Þ¯Œl & {´ùsî毌l˯]l$ iÆý‡~… ^ólçÜ$¢…¨. 3) OMðSÐðl*{sìæí³Þ¯Œl & {´ùsî毌l˯]l$ iÆý‡~… ^ólçÜ$¢…¨. 4) OÌñæõ³gŒæ & MöÐ]l#Ó˯]l$ iÆý‡~… ^ólçÜ$¢…¨.

5) ¯]l*ÅMìSÏÄôæ$‹Ü & yîlG¯ŒlH, BÆŠ‡G¯ŒlH Ìê…sìæ MóS…{§ýlM>Ð]l*Ï˯]l$ iÆý‡~… ^ólçÜ$¢…¨.

B…{™èl{VýS…£ýl$Ë$ :

_¯]l²õ³VýS$ ÌZç³Í VøyýlËÌZ B…{™èl{VýS…£ýl$Ë$ E…sêƇ¬. B…{™èl{VýS… £ýl$Ë$ B…{™èl Æý‡Ýë°² Ñyýl$§ýlË ^ólÝë¢Æ‡¬. B…{™èl Æý‡Ýë°² çÜMýSP‹Ü G…r ÈMýS‹Ü A° MýS*yé A…sêÆý‡$. B…{™èl Æý‡çÜ…ÌZ ±Æý‡$, G…OgñæÐŒl$ Ë$…sêƇ¬.

G…OgñæÐŒl$Ë$ & AÑ iÆý‡~…^ól-õÜ ¿ê-V>-Ë$:

1) OÌñæõ³gŒæ & MöÐ]l#Ó˯]l$ 2) ò³í³tyîl‹Ü & ò³ò³•tyŠl˯]l$ {´ùsî毌l˯]l$) 3) çÜ*{MøgŒæ & çÜ*{Mø‹Ü¯]l$ 4) ÌêMóSt‹Ü & ÌêMøt‹Ü¯]l$ 5) Ð]l*Ìôæt‹Ü & Ð]l*ÌZt‹Ü¯]l$

6) ¯]l*ÅMìSÏÄñæ*Osñæyól‹Ü & MóS…{§ýlM>Ð]l*Ï˯]l$ iÆý‡~… 7) ¯]l*ÅMìSÏÄñæ* OòÜyól‹Ü & ^ólÝë¢Æ‡¬.

iÆý‡~{MìSĶæ$ _¯]l²õ³VýS$ÌZ GMýS$PÐ]lV>

_¯]l²õ³VýS$ÌZ ç³NÇ¢

V> iÆý‡~OÐðl$, ´ë„ìSMýS {§ýlÐ]líܦ†ÌZ E¯]l² BàÆ>°² OMðSÌŒæ A…sêÆý‡$. D OMðSÌŒæ ÌZ VýS*ÏMøgŒæ, AOÐðl$¯ø BÐ]l*ÏË$, MöÐ]l#Ó BÐ]l*ÏË$, WÏçÜÆ>ÌŒæ, Ñr Ñ$¯ŒlË$, Q°fÐ]lÊËM>Ë$, ±Æý‡$ E…sêƇ¬.

fÆý‡$VýS$™èl$…¨.

ÔZçÙ×æ…

iÆý‡~Ð]l$Ƈ¬¯]l BàÆ>°² _¯]l²õ³VýS$ ÌZç³Í VøyýlËOò³ VýSË B…{™èl ^èl*çÙ M>Ë$ Ìôæ§é ÑÌñæ•Ï ï³Ë$aMøÐ]lyé°² "ÔZçÙ×æ…' (Absorption) A…sêÆý‡$. ÔZçÙ×æ… fÇW¯]l BàÆý‡ç³§éÆ>¦Ë$ Æý‡MýS¢…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_, ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ çÜÆý‡çœÆ> AÐ]l#™éƇ¬. ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËÌZ° MýS×ægê ÌêÌZÏ D BàÆý‡ 糧éÆ>¦Ë$ Ñ°Äñæ*VýS… M>Ð]lyé°² ÝëÓ…XMýSÆý‡×æ…

(Assimilation) A…sêÆý‡$!!

www.facebook.com/shekharmine

Ð]l*¯]lÐ]l Ô¶æÈÆý‡…

Ð]l*¯]lÐ]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A…™èl{ÝëÒ {VýS…£ýl$˯]l$ A°²…sìæ± MýSÍí³ A…™èl{ÝëÒ Ð]lÅÐ]lçܦ (Endocrine System) A…sêÆý‡$. B {VýS…£ýl$˯]l$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$V> Ñ¿¶æh…^èlÐ]l^èl$a. AÑ: 1. ¯éâ¶æ {VýS…£ýl$Ë$, 2. ѯéâ¶æ {VýS…£ýl$Ë$

1. ¯éâ¶æ {VýS…£ýl$Ë$:

Òsìæ¯ól ºíßæ{ÝëÒ {VýS…£ýl$Ë$ Ìôæ§é Exocrine glands A…sêÆý‡$. D {VýS…£ýl$ËMýS$ "¯éâêË$' Ìôæ§é "Tubes" Ìôæ§é "Ducts" E…sêƇ¬. M>ºsìæt Ðésìæ° ¯éâ¶æ {VýS…£ýl$Ë$ A° í³Ë$Ýë¢Æý‡$. ÒsìæÌZ ™èlĶæ*OÆð‡¯]l {ÝëÐéË$ Ðésìæ ¯éâêË §éÓÆ> Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° C™èlÆý‡ ¿êV>ËMýS$ çÜÆý‡çœÆ> AÐ]l#™éƇ¬. E§éçßæÆý‡×æ: M>ÌôæĶæ$…, ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$

2. ѯéâ¶æ {VýS…£ýl$Ë$:

Òsìæ¯ól A…™èl{ÝëÒ {VýS…£ýl$Ë$/Endocrine glands Ìôæ§é Ductless glands A…sêÆý‡$. ¯éâêË$ Ìôæ¯]l…§ýl$¯]l ÒsìæÌZ ™èlĶæ*OÆð‡¯]l {ÝëÐéË$ Æý‡MýS¢… §éÓÆ> Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ çÜÆý‡çœÆ> AÐ]l#™éƇ¬. D {VýS…£ýl$Ë$ ѧýl$yýlË ^ólõÜ àÆøï]l$Ï Ððl¬§ýlr Æý‡MýS¢…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_ ™èlÆ>Ó™èl ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ ^ólÆý‡™éƇ¬. "àÆøïŒl'Ë Ñ«¨ HÑ$sìæ? AÑ G…§ýl$MýS$ Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™éƇ¬? A¯ól ÑçÙĶæ*Ë$ ™ðlË$çÜ$MýS$… §é…. Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ fÇVóS ÑÑ«§ýl {MìSĶæ$˯]l$ "iÐ]l{MìSĶæ$Ë$' A…sê Æý‡$. CÑ °Æý‡…™èlÆý‡… fÆý‡$VýS$™èl*¯ól E…yéÍ. E§éçßæÆý‡×æMýS$ Ð]l$¯]l Æý‡MýS¢…ÌZ GMýS$POÐðl¯]l "VýS*ÏMø‹Ü Ýë¦Æ‡¬' †ÇW Ý뫧éÆý‡×æ Ýë¦Æ‡¬MìS ™èlVýS$Y™èl* E…yýlr…. C¨ °Æý‡…™èlÆý‡… fÆý‡V>ÍÞ¯]l iÐ]l{MìSĶæ$. ©Æý‡ƒM>Ë… ´ër$ Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ fÇVóS iÐ]l{MìSĶæ$˯]l$ "àÆøïŒl'Ë$ °Ä¶æ$…{†Ýë¢Æ‡¬. VýS*ÏMø‹Ü Ýë¦Æ‡¬° °Ä¶æ$…{†…^ól àÆøïŒl "C¯]l$ÞͯŒl'. D àÆøïŒlË$ A…™èl{ÝëÒ {VýS…£ýl$Ë ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ¬. D àÆøïŒl˯ól "Æý‡Ýë Ķæ$¯]l ÐéÆ>¢ÐéçßæM>Ë$' (Chemical messengers) A…sêÆý‡$.

A…™èl{ÝëÒ {VýS…£ýl$Ë$

1. í³r*ÅrÈ {VýS…¤ (ï³Ä¶æÊçÙ {VýS…¤)

2. O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl {VýS…¤ (AÐ]lr$ {VýS…¤)

3. ´ëÆ> O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl {VýS…¤ (´ëÆý‡ØÓ AÐ]lr$ {VýS…¤)

4. O£ðlÐ]l$‹Ü {VýS…¤ (»êË {VýS…¤)

5. MøÏÐ]l$… (´ë…{MìSĶæ*‹Ü/Pancreases)

6. A{yìl¯]lÌŒæ {VýS…£ýl$Ë$ (A«¨Ð]l–MýSP {VýS…£ýl$Ë$)

7. ½fMøÔ>Ë$/Gonads (ï܈, ç³#Æý‡$çÙ ½fMøÔ>Ë$)

8. fÆ>Ķæ¬Ð]l#/Placenta

1. í³r*ÅrÈ {VýS…¤

©°¯ól ï³Ä¶æÊçÙ {VýS…¤ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. Ððl$§ýlyýl$ "Ayýl$VýS$¯]l'

A…™èl{ÝëÒ Ð]lÅÐ]lçܦ

E¯]l² "Oòßæ´ù£ýlÌêÐ]l$‹Ü'MýS$ A†MìS E…r$…¨. A…sôæ ¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ™ø ¯ólÆý‡$V> çÜ…º…«§ýl… MýSÍW E¯]l² A…™èl{ÝëÒ {VýS…¤ í³r*ÅrÈ {VýS…¤. D {VýS…¤ ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l "àÆøïŒlË$' Ô¶æÈÆý‡…ÌZ C™èlÆý‡ A…™èl{ÝëÒ {VýS…£ýl$Ë (O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl, A{yìl¯]lÌŒæ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l) {MìSĶæ$˯]l$ °Ä¶æ$…{†… ^èlyýl… Ð]lËÏ ©°°S Ð]l*çÜtÆŠ‡ {VýS…¤ A° A…sêÆý‡$. C¨ 9 àÆøïŒl˯]l$ Ñyýl$§ýlË ^ólçÜ$¢…¨. AÑ:

ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl (Growth Hormone) O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl A{yìl¯ø M>ÇtMø{sZí³MŠS àÆøïŒl {´ùÌêMìSt¯Œl Vö¯éyø {sZí³MŠS àÆøïŒlË$

& ¸ëÍMìSÌŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl

& Ë*ÅsìæO¯ðlh…VŠS àÆøïŒl

Ððl$˯øOòÜsŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl Ķæ*…sìæ OyðlĶæÊÇMŠS àÆøïŒl (ADH) BMìSÞsZíܯŒl/ÇÌêMìSÞ¯Œl

I. ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl (Growth Hormone) Ô¶æÈÆý‡ Ð]l–¨® àÆøïŒl A° í³Í^ól D àÆøïŒl Ô¶æÈÆý‡ ¿êV>Ë ò³Æý‡$VýS$ §ýlËMýS$ ™øyýlµyýl$™èl$…¨. D àÆøïŒl {糿êÐ]l… Ð]lËÏ "GÐ]l¬MýSË$' »êV> AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$™éƇ¬. GÐ]l¬MýSË AÀÐ]l–¨®MìS ™øyýlµyól Ð]lÊËM>Ë$ & M>ÍÛĶæ$…, ´ëçܹÆý‡‹Ü GÐ]l¬MýSË AÀÐ]l–¨®MìS ™øyýlµyól ÑrÑ$¯Œl & ÑrÑ$¯Œl "yìl' GÐ]l¬MýSË AÀÐ]l–¨®MìS ™øyýlµyól àÆøïŒl & ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl ÑÇW¯]l GÐ]l¬MýSË$ ™ö…§ýlÆý‡V> A™èlMýSyé°MìS ™øyýlµyól ÑrÑ$¯Œl & ÑrÑ$¯Œl "íÜ'

G…OgñæÐŒl$Ë$

&

iÐ]l Æý‡ÝëĶæ$¯]l E{™ólµÆý‡M>Ë$ (Biocatalysts)

àÆøïŒlË$ & Æý‡ÝëĶæ$¯]l ÐéÆ>¢ ÐéçßæM>Ë$ (Chemical

 

Messengers)

M>ÌôæÄæ$

 

& Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° Æý‡ÝëĶæ$¯]l ç³Ç{Ô¶æÐ]l$

(Chemical Industry of the Body)

^èlÆý‡Ã…

&

Jack of all trades but master of none

í³r*ÅrÈ {VýS…¤

 

& Master Gland

Ð]l*çÜtÆŠ‡ {VýS…¤

MøÏÐ]l$

 

& ç܅Ķæ¬MýS¢ {VýS…¤ (Complex Gland)

G) D àÆøïŒl ™èlMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlOÌñæ™ól:

_¯]l² í³ËÏÌZÏ & Ð]l$Æý‡$VýS$kj™èl¯]l…, ò³§ýlªÐéÇÌZ & "íÜÐ]l$Ã…yŠlÞ' ÐéÅ«¨

www.facebook.com/shekharmine

 

Ð]lÝë¢Æ‡¬.

àÆøïŒl˯]l$ ïÜÆý‡… Vö¯éyø {sZí³MŠS àÆøïŒl A…sêÆý‡$. Òsìæ¯ól

V. {´ùÌêMìSt¯Œl/ÌêMøtgñæ°MŠS àÆøïŒl/Ð]l*Ððl*ÃsZí³MŠS àÆøïŒl

¼)Ý뫧éÆý‡×æ Ýë¦Æ‡¬MìS Ñ$…_ GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlOÌñæ™ól:

çÜ…MýSÆý‡gê† ç³Ô¶æ$Ð]l#Ë E™èlµ†¢ÌZ çÜ*ç³ÆŠ‡ KÐ]l#ÅÌôæçÙ¯Œl MøçÜ… Eç³Äñæ*

1)

_¯]l²í³ËÏÌZÏ Ô>ÈÆý‡MýS ò³Æý‡$VýS$§ýlË Ýë¦Æ‡¬MìS Ñ$…_ E…r$…¨. §é§éç³# 8 Ìôæ§é 9 Ayýl$VýS$Ë Ð]lÆý‡MýS* ò³Æý‡$VýS$™éÆý‡$. D íܦ†° OgñæV>…sìæf…/A†©Æý‡ƒM>Ķæ$™èlÓ… A…sêÆý‡$.

WÝë¢Æý‡$.

2)

21 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë Ð]lĶæ$çÜ$MýSÌêÏ ò³Æý‡$VýS$§ýlË BW´ùÐ]lyýl… fÆý‡$VýS$ ™èl$…¨. ò³Æý‡$VýS$§ýlË BW´ùƇ¬¯]l ™èlÆ>Ó™èl ò³§ýlªÐéÇÌZ Mö°²ÝëÆý‡$Ï AMýSÝëÙèl$¢V> ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlË AÐ]lyýl… Ð]lËÏ "B{MøÐðl¬V>Í' A¯ól Ë„ýS×æ… MýSË$VýS$™èl$…¨.

D àÆøïŒl „îSÆý‡{VýS…£ýl$ËÌZ „îSÆø™èlµ†¢MìS ™øyýlµyýl$™èl$…¨. ´ëË E™èlµ†¢ MóS…{§éÌZÏ ©°° Ðéyýlr… Ð]lËÏ ç³Ô¶æ$Ð]l#ËÌZ ´ëË E™èlµ†¢ ò³Æý‡$VýS$ ™èl$…¨.

II. A{yìl¯ø M>ÇtMø{sZí³MŠS àÆøïŒl C¨ í³r*ÅrÈ {VýS…¤ ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlOÌñæ A«¨Ð]l–MýSP {VýS…£ýl$Ë$/ A{yìl¯]lÌŒæ {VýS…£ýl$˯]l$ {õ³Æó‡í³…_ Ðésìæ¯]l$…_ VýS*ÏMø M>ÇtM>Ƈ¬yŠlË$ Ñyýl$§ýlËÄôæ$ÅÌê ^ólçÜ$¢…¨.

VI. Ððl$˯øOòÜsŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl (MSH) Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ^èlÆý‡ÃMýS×êÌZÏ Ððl$Ë°¯Œl E™èlµ†¢° ò³…^èl$™èl$…¨. MSH GMýS$PÐ]lV> Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l糚yýl$ ^èlÆý‡Ã… V>Éýl Ð]lÆ>~°² çÜ…™èlÇ…^èl$MýS$… r$…¨.

III. O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl (O£ðlÆø{sZí³MŠS àÆøïŒl) (TSH) í³r*ÅrÈ {VýS…¤ ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlOÌñæ, O£ðlÆ>Ƈ¬yŠl {VýS…¤° {õ³Æó‡í³…_, O£ðlÆ>MìSÞ¯Œl E™èlµ†¢ AÄôæ$ÅÌê ^ólçÜ$¢…¨.

VII. Ķæ*…sîæ OyðlĶæÊÇMŠS àÆøïŒl (ADH) ÐéÝù{ò³íÜÞ¯Œl A° í³Í^ól D àÆøïŒl Ð]lÊ{™èlí³…yéË {MìSĶæ$¯]l$ °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨. ™èlĶæ*OÆð‡¯]l Ð]lÊ{™èl… ¯]l$…_ ±sìæ° †ÇW Ð]lÊ{™èl í³…yýl… ï³Ë$aMøÐ]lyé°² D àÆøïŒl {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨. ADH Ìôæ§é

IV. Vö¯éyø {sZí³MŠS àÆøïŒlË$

ÐéÝù{ò³íÜÞ¯Œl ™èlMýS$PÐ]l Ñyýl$§ýlOÌñæ™ól Ð]lÊ{™èlí³…yéË Ð]l§ýlª ±sìæ ç³#¯]l@ ÔZçÙ×æ {ç³{MìSĶæ$ MýS*yé ™èlWY´ù™èl$…¨. çœÍ™èl…V> GMýS$PÐ]l Ð]lÊ{™é°²

(Gonado tropic Hormones)

ÑçÜÇj…^éÍÞ Ð]lçÜ$¢…¨. ©°¯ól A†Ð]lÊ{™èl ÐéÅ«¨ Ìôæ§é OyðlĶæÊÇíÜ‹Ü

G)

¸ëÍMìSÌŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl (FSH)

A…sêÆý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ BÆøVýSÅÐ]l…™èlOÐðl$¯]l Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$ ÆøkMýS$ §é§éç³#

¼)

Ë*ÅsìæO¯ðlh…VŠS àÆøïŒl(LH)˯]l$ Æð‡…yìl…sìæ± MýSÍí³ Vö¯éyø {sZí³MŠS àÆøïŒlË$ A…sêÆý‡$.

1.5 ÎrÆý‡Ï Ð]lÊ{™é°² ÑçÜÇjÝë¢yýl$. (ÆøkMýS$ çÜVýSr$¯]l BÆý‡$ÝëÆý‡$Ï). A†Ð]lÊ{™èl ÐéÅ«¨{VýSçÜ$¢Ë$ {糆 5/10 °Ñ$ÚëËMýS$ JMýSÝëÇ ^ö糚¯]l ÐéÅ«¨ ¡{Ð]l™èl¯]l$ ºsìæt 25 Î. Ð]lÆý‡MýS$ Ð]lÊ{™é°² ÑçÜÇjÝë¢Æý‡$.

G)

¸ëÍMìSÌŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒl (ç³#sìæM> E©ªç³MýS àÆøïŒl):

D àÆøïŒl ï܈ËÌZÏ A…yéË E™èlµ†¢°, ç³#Æý‡$çÙ$ÌZÏ Ô¶æ${MýSMýS×êË E™èlµ†¢° {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨.

¼) Ë*ÅsìæO¯ðlh…VŠS àÆøïŒl:

A…yéÔ¶æĶæ$… ¯]l$…_ A…yéË$ Ñyýl$§ýlË AÄôæ$År$Ï ^ólçÜ$¢…¨. ©°°

"KÐ]l#ÅÌôæçÙ¯Œl' A…sêÆý‡$.

çÜ…MýSÆý‡gê† ç³Ô¶æ$Ð]l#Ë E™èlµ†¢ÌZ

D Vö¯éyø{sZí³MŠS àÆøïŒl˯]l$ çÜ…MýSÆý‡gê† ç³Ô¶æ$Ð]l#Ë E™èlµ†¢ÌZ Ñ°Äñæ*WÝë¢Æý‡$. Ý뫧éÆý‡×æ…V> JMýS BÐ]l#/VóS§ðlÌZ 21 ÆøkËMýS$ JMýSÝëÇ JMýS A…yýl… Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™èl$…¨. Ð]l$…_ Ë„ýS×êË$ VýSË BÐ]l#/VóS§ðl ¯]l$…_ JMóSÝëÇ GMýS$PÐ]l A…yéË$ õÜMýSÇ…^éÍÞ E…r$…¨. M>ºsìæt Vö¯éyø {sZí³MŠS àÆøïŒl˯]l$ C…fMýSÛ¯Œl Æý‡*ç³…ÌZ BÐ]l#/VóS§ðlMýS$ GMìSP…^èlyýl… Ð]lËÏ JMóSÝëÇ JMýSsìæMýS…sôæ GMýS$PÐ]l A…yéË$ Ñyýl$§ýlË AÄôæ$År$Ï ^ólĶæ$yé°² "çÜ*ç³ÆŠ‡ KÐ]l#ÅÌôæçÙ¯Œl' A…sêÆý‡$. VýSÆý‡Â…™ø E¯]l² Byýl VýS${Æý‡… Æý‡MýS¢… ¯]l$…_ õÜMýSÇ…_¯]l Vö¯éyø {sZí³MŠS

VIII. BMìSÞsZíܯŒl/ÇÌêMìSÞ¯Œl {ç³çÜÐ]l çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ VýSÆ>ÂÔ¶æĶæ$ MýS§ýlÍMýSËMýS$ D àÆøïŒl ™øyýlµyýl$ ™èl$…¨.

MýS§ýlÍMýSËMýS$ D àÆøïŒl ™øyýlµyýl$ ™èl$…¨. www.facebook.com/shekharmine

www.facebook.com/shekharmine

¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ, A…™èl@{ÝëÐ]lMýS Ð]lÅÐ]lçܦ

Ð]l$°íÙ Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ÑÑ«§ýl ¿êV>Ë Ð]l$«§ýlÅ çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$… G…™ø MîSËMýS….

D

çÜÐ]l$¯]lÓĶæ*°MìS ¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ, A…™èl@{ÝëÐ]lMýS Ð]lÅÐ]lçܦË$ MýS–íÙ ^ólÝë¢Æ‡$$.

D

Æð‡…sìæ± MýSÍí³ çÜÐ]l${VýS Ð]lÅÐ]lçܦ A…sêÆý‡$.

¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ §éÓÆ> Ð]l^óla çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$… ^éÌê ÐólVýS…V> E…r$…¨. D Ð]lÅÐ]lçܦÌZ ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯]l… (Nerve Impulse) A¯ól ¯éyîl

çÜÐ]l*^éÆý‡ {ç³ÝëÆý‡…

òÜMýS¯]l$MýS$ 120 Ò$rÆý‡Ï ÐólVýS…™ø {ç³ÝëÆý‡…

^ólçÜ$¢…¨. {ÝëÐé°² ¯ólÆý‡$V> Æý‡MýS¢…ÌZMìS Ñyýl$§ýlË ^ólõÜ {VýS…£ýl$˯]l$

A…™èl@{ÝëÐ]lMýS {VýS…£ýl$Ë…sêÆý‡$. ÒsìæMìS ѯéâ¶æ {VýS…£ýl$Ë° Ð]l$Æø õ³Æý‡$.

Æý‡MýS¢… §éÓÆ>

A…™èl@{ÝëÐ]lMýS {VýS…¤ ¯]l$…_ Æý‡MýS¢…ÌZMìS Ñyýl$§ýlOÌñæ

{ç³Ð]líßæçÜ*¢, C™èlÆý‡ Ô¶æÈÆý‡ ¿êV>ÌZÏ Mö°² {MìSÄýæ*ÖË ^èlÆý‡Å˯]l$ °Ä¶æ$…{†…^ól Æý‡ÝëĶæ$¯éÌôæ àÆøï]l$Ï. àÆøï]lÏ §éÓÆ> ÝëVóS çÜÐ]l$

¯]lÓĶæ$… ¯ðlÐ]l$èV> E¯]l²ç³µsìæMîS Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ò³Æý‡$VýS$§ýlË, iÐ]l{MìSĶæ$,

çÜÐ]l$¯]lÓÄýæ*°² A…¨

{ç³™èl$Å™èlµ†¢ Ð]l…sìæ ^èlÆý‡Å˯]l$ °Ä¶æ$…{†çÜ*¢ Ýë¢Æ‡¬.

¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ

¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦÌZ° {糆 ¿êVýS… {ç³™ólÅMýS ¯éyîlMýS×êË$ Ìôæ§é ¯]l*ÅÆ>¯]lÏ™ø ™èlÄýæ*OÆð‡ E…r$…¨. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ´÷yýlOÐðl¯]l MýS×êË$ ¯]l*ÅÆ>¯]l$Ï. ÒsìæMìS Ñ¿ýæf¯]l Ô¶æMìS¢ E…yýl§ýl$. ¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ¯]l$ Ð]lÊyýl$ ¿êV>Ë$V> Ñ¿ýæh… ^èlÐ]l^èl$a. MóS…{§ýl ¯éyîlÐ]l$…yýlË…, ç³Ç©Ä¶æ$ ¯éyîlÐ]l$…yýlË…, çÜÓĶæ$… ^ø¨™èl ¯éyîlÐ]l$…yýlË….

MóS…{§ýl ¯éyîl Ð]l$…yýlË…

Ððl$§ýlyýl$, Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬Ë¯]l$ MýSÍí³ MóS…{§ýl ¯éyîlÐ]l$…yýlË… A…sêÆý‡$. D Æð‡…sìæ ^èl$r*t Ð]lÊyýl$ Ððl$°…f‹Ü ´÷Æý‡Ë$ E…sêƇ$$. ´÷Æý‡Ë Ð]l$«§ýlÅ Ð]l$íÜ¢çÙPÐól$Æý‡$ {§ýlÐ]l… E…r$…¨. D {§ýlÐ]l… Ððl$§ýlyýl$, Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬Ë¯]l$ Äýæ*…{†MýS AV>«§éË ¯]l$…_ Æý‡„ìSçÜ$¢…¨. Ððl$§ýlyýl$ MýS´ëË…ÌZ, Ððl¯]l$² ´ëÐ]l¬ Ððl¯ðl²Ð]l¬MýSÌZ çÜ$Æý‡„ìS™èl…V> E…sêƇ¬. Ððl$§ýlyýl$ÌZ A† ò³§ýlª ¿êVýS… Ð]l$íÜ¢çÙP… (cerebrum). C¨ Æð‡…yýl$ Ð]l$íÜ¢çÙP VøâêÆ>¦Ë Æý‡*ç³…ÌZ E…r$…¨. ©° Eç³Ç™èlËÐ]l$…™é A¯ólMýS Ð]l$yýl™èlË™øl E…r$…¨. çœÍ™èl…V> Ð]l_a¯]l G™èl$¢ç³ÌêÏ˯]l$ OVðSOÆð‡, çÜÌŒæOòÜ A…sêÆý‡$. Òsìæ §éÓÆ> Ð]l$íÜ¢çÙP… Eç³Ç™èlË OÐðlÔ>ËÅ… ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. ™ðlÍÑ™ólrË$, Ý뫧ýl¯]l, ¯ólÆý‡$aMøÐ]lyýl…, A¯]l$¿ýæÐ]l… §éÓÆ> ¯ólÆý‡$a MøÐ]lyýl…, Ñ^èl„ýS×æ Ô¶æMìS¢, gêqç³MýSÔ¶æMìS¢ Ð]l…sìæ Ë„ýS×ê˯]l$ Ð]l$íÜ¢çÙP… °Ä¶æ$… {†çÜ$¢…¨. Ð]l$íÜ¢çÙP… ç³NÆý‡Ó¿êV>¯]l {çœ*×æË…¼MýSË$ E…sêƇ$$. Ðéçܯ]l {VýSíßæ…^ól VýS$×ê°² CÑ °Ä¶æ$…{†Ýë¢Æ‡$$. Ð]l$íÜ¢çÙP…, {çœ*×æ Ë…¼MýSË$ ç³NÆý‡ÓÐðl$§ýlyýl$ ¿êV>Ë$. Ð]l$«§ýlÅÐðl$§ýlyýl$ÌZ ¯éË$VýS$ Ð]l$íÜ¢çÙP VøâêÆ>¦Ë$ E…sêƇ$$. Òsìæ° M>ÆöµÆ> M>Ó{yìlgñæOÐðl$¯é A…sêÆý‡$. CÑ

§ýl–íÙt° °Ä¶æ$…{†Ýë¢Æ‡$$. ç³Æý‡ Ððl$§ýlyýl$ÌZ° ¿êVýS… A¯]l$Ð]l$íÜ¢çÙP… (cerebellum). ^èl˯]l…, çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$…, MýS…yýlÆý‡ çÜ…Mø^èl…, MýS…yýlÆý‡ çÜ…Mø^èl ÐólV>Ë$ CMýSPyýll °Ä¶æ$…{†™èlÐ]l$Ð]l#™éƇ¬. Ððl$§ýlyýl$ MìS…¨ ¿êV>¯] ´ë¯ŒlÞ, Ð]l$gêjÐ]l¬Q… E…sêƇ$$. Ððl$§ýlyýl$, Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬Ë Ð]l$«§ýlÅ JMýS ÇÌôæ MóS…{§ýl…V> ´ë¯ŒlÞ Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ$¢…¨. Ô>ÓçÜ, ÌêÌêfË… FÆý‡yýl…, MýSâ¶æ$Ï Ð]lÊçÜ$MøÐ]lyýl…, ™ðlÆý‡^èl$MøÐ]lyýl… Ð]l…sìæ ^èlÆý‡Å˯]l$ Ð]l$gêjÐ]l¬Q… °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨. Ð]l$íÜ¢ÚëP°MìS ¨VýS$Ð]l¯]l A«§øç³ Æý‡Å…MýS… (Hypothalamus) E…r$…¨. BMýSÍ, §ýlí³µMýS, °{§ýl, Ððl$ËMýS$Ð]l, Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl Ð]l…sìæ ^èlÆý‡Å˯]l$ A«§éç³Æý‡ÓMýS… °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨. Ððl$§ýlyýl$ MìS…¨MìS Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬V> ÝëVýS$™èl$…¨. Ððl¯ðl²Ð]l¬MýSÌZ Ððl¯]l$² ´ëÐ]l¬ E…r$…¨. Ððl¯ðl²Ð]l¬MýSÌZ° {ç³™ólÅMýS ¿êV>˯]l$ MýSÔóæÆý‡$M>Ë$ A…sêÆý‡$. Òsìæ {ç³™ólÅMýS AÐ]l$ÇMýS §éÓÆ> HÆý‡µyìl¯]l MýS$çßæÆý‡…ÌZ Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬ AÐ]l$Ç E…r$…¨. Ð]l$°íÙÌZ ™øMýSÌôæ° M>Æý‡×æ…V> _Ð]lÇ MýSÔóæÆý‡$M>Ë$ „îS×ìæ…_ E…sêƇ$$. Ððl¯ðl²Ð]l¬MýSÌZ „îS×ìæ…_¯]l _Ð]lÇ MýSÔóæÆý‡$ M>Ë ¿êV>°² A¯]l${†MýS… (Coccyx) A…sêÆý‡$. C¨ JMýS AÐ]lÔóæçÙ AÐ]lĶæ$Ð]l…. HO§ðl¯é M>ͯ]lç³#yýl$ Ð]l$¯]l… {糧ýlÇØ…^ól BMýSíÜÃMýS AçÜ…MýS ͵™èl ^èlÆý‡Å˯]l$ Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬ ^ólç³yýl$™èl$…¨, çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ç³Æý‡$çÜ$¢…¨. D AçÜ…MýS͵™èl {糡M>Æý‡ ^èlÆý‡Å¯]l$ Reflex action A…sêÆý‡$. C…§ýl$ÌZ Ððl$§ýlyýl$ {ç³Ðól$Ķæ$… E…yýl§ýl$.

ç³Ç«©Ä¶æ$ ¯éyîl Ð]l$…yýlË…

Ððl$§ýlyýl$, Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬Ë ¯]l$…_ Ð]l^óla¯éyýl$˯]l$ MýSÍí³ ç³Æý‡«©Ä¶æ$ ¯éyîlÐ]l$…yýlË… A…sêÆý‡$. Ððl$§ýlyýl$ ¯]l$…_ Ð]l^óla ¯éyýl$Ë$ MýS´ëË ¯éyýl$Ë$ (Cranial Nerves). CÑ ç³¯ðl²…yýl$ f™èlË$. Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬ ¯]l$…_ Ð]l^ólaÑ Ððl¯]l$²¯éyýl$Ë$ (Spinal Nerves). CÑ 31 f™èlË$. D Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë ¯éyýl$˯]l$ gêq¯]l ¯éyýl$Ë$, ^éËMýS¯éyýl$Ë$, Ñ${Ô¶æÐ]l$ ¯éyýl$Ë° Ð]lÊyýl$ Æý‡M>Ë$V> Ð]lÈYMýSÇ…^èlÐ]l^èl$a. Ððl¯]l$²¯éyýl$˱² Ñ${Ô¶æÐ]l$¯éyýl$Ìôæ.

çÜÓĶæ$… ^ø¨™èl ¯éyîl Ð]l$…yýlË…

MóS…{§ýl¯éyîl Ð]l$…yýlÌê°MìS çÜÓ™èl…{™èl…V> Ð]lÅÐ]lçßæÇçÜ*¢ Ô¶æÈÆý‡Ð]l$…™èlsê ¯éyîl MóS…{§éË Ð]lËV> ÐéÅí³…_ E¯]l² Ð]lÅÐ]lçܦ¯]l$ çÜÓĶæ$… ^ø¨™èl ¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ A…sêÆý‡$. Æý‡MýS¢ ï³yýl¯]l…, Ð]lÊ{™éÔ¶æĶæ$ çÜ…Mø^èl çÜyýlÍMýSË$, VýS$…yðl ËĶæ$, MýS…sìæMìS Æý‡MýS¢çÜÆý‡çœÆ> Ððl$$§ýlOÌñæ¯]l ^èlÆý‡Å˯]l$ D Ð]lÅÐ]lçܦ °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨.

¯éyîl {ç³^ø§ýl¯]l…

¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦÌZ fÇVóS ¯éyîl çÜÐ]l*^éÆý‡ {ç³ÝëÆ>°² ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯]l…

www.facebook.com/shekharmine

A…sêÆý‡$. C¨ ѧýl$Å™Œl Æý‡ÝëĶæ$¯]l {ç³Ðéçßæ… (electrochemical flow). {糆 ¯éyìlÌZ A¯ólMýS ¯éyîlMýS×êË$ JMýS §é° Ððl¯]l$MýS JMýSsìæ MýSrt(Bundle)V> AÐ]l$Ç E…sêƇ$$. AƇ$$™ól D Æð‡…yýl$ ¯éyîlMýS×êË$ ¿o†MýS…V> A™èl$MöP° E…yýlÐ]l#. Ðésìæ Ð]l$«§ýlÅ HÆý‡µyól {MìSÄýæ*ÖË Rêä ¿êV>°² ¯éyîlMýS×æ çÜ…«¨ (Synapse) A…sêÆý‡$. JMýS ¯éyîlMýS×æ…ÌZ ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯]l… ÝùyìlĶæ$…, ´÷sêíÙĶæ$… AÄýæ*¯]lÏ ^èlÆý‡Å §éÓÆ> ѧýl$Å™Œl Æý‡*ç³…ÌZ {ç³Ð]líßæçÜ$¢…¨. Æð‡…yýl$ ¯éyîlMýS×êË Ð]l$«§ýlÅ, ¯éyîlMýS×æ çÜ…«¨ Ð]l§ýlª JMýS Æý‡ÝëĶæ$¯]l… çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$…™ø Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÝëVýS$™èl$…¨. Æð‡…yýl$ MýS×êË Ð]l$«§ýlÅ, ¯éyîlMýS×æ çÜ…«¨ Ð]l§ýlª ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯é°² ^ólÆý‡ÐólõÜ Æý‡ÝëĶæ$¯é˯]l$ ¯éyîlMýS×æ AÀÐéçßæMýS 糧éÆ>¦Ë$ (Neuro transm- itter) A…sêÆý‡$. AíÜOsñæÌŒæMöͯŒl, yøç³OÐðl$¯Œl, íßæçÜtOÐðl$¯Œl, VðS•ÏíܯŒl, VýS$ÏrÐól$sŒæ, V>Ð]l* AOÐðl$¯øº$ÅrÇMŠS BÐ]l$Ï… (GABA) Ð]l…sìæ Æý‡ÝëĶæ$ ¯éË$ Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ÑÑ«§ýl ¿êV>Ë Ð]l§ýlª Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ¯]l*ÅÆø{sꯌlÞ Ñ$rÆý‡$ÏV> Ð]lÅÐ]lçßæÇ…_ ¯éyîl{ç³^ø§ýl¯é°MìS ™øyýlµyýl™éƇ$$.

A…™èl@{ÝëÐ]lMýS Ð]lÅÐ]lçܦ

¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ ™èlÆ>Ó™èl Ô¶æÈÆý‡ çÜÐ]l$¯]lÓÄýæ*°MìS ™øyýlµyól¨ A…™èl@{ÝëÐ]lMýS Ð]lÅÐ]lçܦ. MóSÐ]lË… ï܈ ½fMøÔ>Ë$, A…yéÔ¶æÄýæ*Ë$ Ð]l*{™èlÐól$ E§ýlÆý‡…ÌZ E…sêƇ$$. ç³#Æý‡$çÙ ½fMøÔ>Ë$, Ð]l¬ÚëPË$ E§ýlÆý‡… ÐðlË$ç³Ë Ð]l¬çÙPVø×æ$ÌZÏ E…sêƇ$$. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ Ķæ¬MýS¢Ð]lĶæ$çÜ$ Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l*{™èlÐól$ E…yìl, B ™èlÆ>Ó™èl „îS×ìæ…^ól A…™èl@{ÝëÐ]lMýS {VýS…¤ »êË{VýS…¤ Ìôæ§é £ðlÐ]l$¯Œl.

ï³Ä¶æÊçÙ {VýS…¤

ï³Ä¶æÊçÙ {VýS…¤ÌZ Ð]lÊyýl$ Ë…¼MýSË$ E…sêƇ$$. ç³NÆý‡ÓË…¼MýS ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å {sêí³¯ŒlË$, C™èlÆý‡ Mö°² A…™èl@{ÝëÐ]lMýS {VýS…£ýl$ ˯]l$ {õ³Æó‡í³Ýë¢Æ‡$$. ç³NÆý‡ÓË…¼MýS ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å Ý÷Ð]l$sZ {sêí³¯Œl Ìôæ§é ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl ò³Æý‡$VýS$§ýl˯]l$ {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨. ©° ÌZç³… Ð]lËÏ _¯é²Æý‡$ÌZÏ Ð]l$Æý‡VýS$kj™èl¯]l…, ò³§ýlªÌZÏ OòÜÐ]l$…yŠlÞ ÐéÅ«¨ Ð]lçÜ$¢…¨. ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl A«¨MýS Ððl*™é§ýl$ §éÓÆ> í³ËÏÌZÏ A†©Æý‡ƒM>Ķæ$… (Gigantism) Ð]lçÜ$¢…¨. ï³Ä¶æÊçÙ {VýS…¤ Ð]l$«§ýlÅ Ë…¼MýS ¯]l$…_ Ððl$˯øOòÜsŒæ íÜtÐ]l¬Ìôæsìæ…VŠS àÆøïŒl Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl$…¨. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° Ððl$Ë°¯Œl E¯]l² {´ë…™éË V>Éýl™èl¯]l$ C¨ {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨. ç³Æý‡Ë…¼MýS ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å BMìSÞsZíܯŒl Ð]l$–§ýl$MýS…yýlÆ>Ë çÜ…Mø^é°² {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨. ÐéÝù{ò³íܯŒl Ìôæ§é Antidiuretic Hormone Ð]lÊ{™èl…ÌZ ÑçÜÇj…^ól ±sìæ Ô>™é°² °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨.

AÐ]lr$ {VýS…¤

AÐ]lr${VýS…¤ A†ò³§ýlª A…™èl@{ÝëÐ]lMýS {VýS…¤. ©° ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å £ðlÆ>MìSÞ¯Œl Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° B«§éÆý‡ iÐ]l{MìSÄýæ* Æó‡r$ (Basal Metabolic

_¯é²Æý‡$ÌZÏ C¨ HÆý‡µyýlMýS´ù™ól

{MðSsìæ°f… A¯ól Ð]l*¯]líÜMýS Æý‡$VýSÙèl çÜ…¿ýæÑçÜ$¢…¨. ò³§ýlªÌZÏ £ðlÆ>MìSÞ¯Œl

Rate, BMR)¯]l$

°Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨.

ÌZç³… §éÓÆ> Ñ$MøÞyìlÐ]l*, D {ÝëÐ]l… GMýS$POÐðl™ól

V>Ƈ¬rÆŠ‡ çÜ…¿ýæÑçÜ$¢…¨. BàÆý‡…ÌZ ™èlW¯]l…™èl AÄñæ*yìl¯Œl ÌôæMýS´ù™ól çÜÆý‡â¶æ V>Ƈ$$rÆŠ‡ Ð]lçÜ$¢…¨. AÐ]lr$ {VýS…¤MìS §ýlVýSYÆý‡V> E¯]l² ´ëÆý‡ØÓAÐ]lr$

{VýS…£ýl$Ë ¯]l$…_ ´ëÆ>£éÆøïŒl Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl$…¨. Æý‡MýS¢…ÌZ° M>ÍÛ Ä¶æ$… Ô>™é°² C¨ ò³…^èl$™èl$…¨. C¨ A«¨MýSÐ]l$Ð]lyýl… §éÓÆ> GÐ]l¬MýSË$ ™èlÐ]l$ M>ÍÛĶæ$…¯]l$ ¯]lçÙt´ùƇ$$ ºËïßæ¯]lç³yýl™éƇ$$. D íܦ†° BïÜtsìæ‹Ü Oòœ{»ZgŒæ A…sêÆý‡$.

GM>Þ¸ë¢ÍÃMŠS

MøÏÐ]l$…

MøÏÐ]l$… JMýS Ñ${Ô¶æÐ]l${VýS…¤. ©°ÌZ° A…™èl@{ÝëÐ]lMýS ¿êVýS…, Ìê…VýSÆŠ‡çß毌lÞ ç³#sìæMýSÌZÏ° BÌê¹MýS×êË ¯]l$…_ VýS*ÏMýSV>¯Œl, ½sê MýS×êË ¯]l$…_ C¯]l$ÞͯŒl A¯ól Æð‡…yýl$ àÆøï]l$Ï Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ$$. VýS*ÏMýSV>¯Œl Æý‡MýS¢…ÌZ° ^èlMðSPÆý‡ Ô>™é°² ò³…^èl$™èl$…¨. C¯]l$ÞͯŒl ™èlWYçÜ$¢…¨. C¯]l$ÞͯŒl HÆý‡µyýlMýS´ùÐ]lyýl… §éÓÆ> Ìôæ§é HÆý‡µyìl ç³° ^ólĶæ$MýS´ùÐ]lyýl… §éÓÆ> Ð]l$«§ýl$Ðól$çßæ… Ìôæ§é Diabetes Mellitus çÜ…¿¶æÑçÜ$¢…¨.

AÐ]lr$ {VýS…£ýl$Ë$

Ð]lÊ{™èlí³…yéËOò³ Æð‡…yýl$ A«¨Ð]l–MýSP {VýS…£ýl$Ë$ AÐ]l$Ç E…sêƇ¬. A«¨Ð]l–MýSP {VýS…¤ ÌZç³Í ¿êV>°² §ýlÐ]lÓ, ÐðlË$ç³Í ¿êV>°² Ð]lËPË… A…sêÆý‡$. §ýlÐ]lÓ ¯]l$…_ Gí³¯ðl{휯Œl, ¯éÆŠ‡Gí³¯ðl{휯Œl A¯ól Æð‡…yýl$ àÆøï]l$Ï Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ¬. Òsìæ° Emergency Hormones Ìôæ§é ´ùÆ>r, ç³ÌêĶæ$¯]l àÆøï]l$Ï A…sêÆý‡$. Ð]lÅMìS¢ Mø´ë°MìS VýS$OÆð‡¯]lç³#yýl$, ¿ýæĶæ$ç³yìl¯]lç³#yýl$, §ðlº¾ÌêrMýS$ íܧýl®OÐðl$¯]lç³#yýl$ CÑ A«¨MýS Ððl*™é§ýl$ÌZ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ$$. Ð]lËPË ¿êVýS… ¯]l$…_ M>ÇtM>Ƈ$$yŠl˯ól àÆøï]l$Ï Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ$$. ÒsìæÌZ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]lÑ M>ÇtÝùÌŒæ, BÌZzíÜtÆ>¯Œl. M>ÇtÝùÌŒæ¯]l$ Stress Hormone A…sêÆý‡$. J†¢yìl° ™èlWYçÜ$¢…¨. Æý‡MýS¢…, ÔZçÙÆý‡çÜ… Ð]l…sìæ Ô¶æÈÆý‡ {§ýlÐéË ±sìæ&ËÐ]l×æ çÜÐ]l$™èl$ËÅ™èl¯]l$ BÌZzíÜt Æ>¯Œl °Ä¶æ$…{†çÜ$¢…¨.

½fMøÔ>Ë$

ç³#Æý‡$çÙ½fMøÔ>OÌñæ¯]l Ð]l¬ÚëPÌZÏ° {ç³™ólÅMýS ÎyìlVŠSS MýS×êË ¯]l$…_ B…{yøf¯Œl˯ól ç³#Æý‡$çÙOÌñæ…WMýS àÆøïŒlË$ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™éƇ$$. ÒsìæÌZ {糫§é¯]lOÐðl$¯]l¨ sñæÝùtíÜtÆ>¯Œl. Ķæ¬MýS¢Ð]lĶæ$çÜ$ ¯]l$…_ Ò$çÜ…, VýSyýlz…, »Ÿ…VýS$Æý‡$ Vö…™èl$, bé¡, Ô¶æÈÆý‡…Oò³ ÆøÐ]l*Ë$ Ð]l…sìæ ç³#Æý‡$çÙ ¨Ó¡Ä¶æ$ OÌñæ…WMýS Ë„ýS×êË AÀÐ]l–¨®° sñæÝùtíÜtÆ>¯Œl {õ³Æó‡í³çÜ$¢…¨. {ïÜ¢ÌZ° ½fMøÔ>Ë$, A…yéÔ¶æÄýæ*Ë ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlËÄôæ$Å OÌñæ…WMýS àÆøï]l$ D{Ýùtf¯]l$Ï. ÒsìæÌZ {糫§é¯]lOÐðl$…¨ ½sê&D{ÝëtyýlÄñæ*ÌŒæ. Ķæ¬MýS¢Ð]l Ķæ$çÜ$ ¯]l$…_ çÜ¢¯éÀÐ]l–¨®, Æý‡$™èl${MýSÐ]l$…, MîS^èl$Vö…™èl$ Ð]l…sìæ ï܈ ¨Ó¡Ä¶æ$ OÌñæ…WMýS Ë„ýS×êË AÀÐ]l–¨®° D{Ýùtf¯ŒlË$ {õ³Æó‡í³Ýë¢Æ‡$$. A…yéÔ¶æĶæ$… ¯]l$…_ A…yýl… Ñyýl$§ýlOÌñæ¯]l ™èlÆ>Ó™èl ï܈ Ô¶æÈÆý‡…ÌZ {´÷gñæíÜt Æ>¯Œl A¯ól JMýS àÆøï]l$ Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl$…¨. A…yýl… çœË©MýSÆý‡×æ…

www.facebook.com/shekharmine

^ðl…¨ VýSÆý‡Â… {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$™ól VýSÆ>ÂÐ]l«¨ M>Ë… ´÷yýlÐ]l#¯é {´÷gñæíÜtÆ>¯Œl Ñyýl$§ýlËÐ]l#™èl* VýSÆ>ÂÐ]l«¨ M>Ìê°² °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨. A…§ýl$Ð]lËÏ {´÷gñæíÜt

12.Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° H Ð]lÅÐ]lçܦÌZ ÚëPÓ¯Œl MýS×êË$ {ç³™ólÅMýS…V> MýS°í³ Ýë¢Æ‡¬?

Æ>¯Œl¯]l$ 'Pregnancy Hormone' A…sêÆý‡$.

G)

MýS…yýlÆý‡

¼) ÑçÜÆý‡jMýS

íÜ)

¯éyîl

yìl) {ç³™èl$Å™èlµ†¢

Ð]l*¨-Ç {ç³Ô¶æ²-Ë$

1. Ððl$§ýlyýl$ A«§ýlÅĶæ$¯]l…?

G)

휯éËi

¼) ¯]l*ÅÆ>Ëi

íÜ)

{òœ¯éËi

yìl) OMðS°ÕĶæ*Ëi

2. {´ûÉýl Ð]l$°íÙ Ððl$§ýlyýl$ çÜVýSr$ ºÆý‡$Ð]l# G°² {V>Ð]l¬Ë$?

G)

2000

¼) 750

íÜ)

1000

yìl) 1350

çÜÐ]l*«§é¯éË$

çÜÐ]l*«§é¯éË$

çÜÐ]l*«§é¯éË$
1 íÜ 2 yìl 3 G 4 yìl 5 íÜ 6 ¼ 7 yìl 8
1
íÜ
2
yìl
3
G
4
yìl
5
íÜ
6
¼
7
yìl
8
íÜ
9
¼
10
¼
11
G
12
íÜ

3. ò³§ýlªÌZÏ ò³Æý‡$VýS$§ýlË àÆøïŒl A«¨MýS…V> Ñyýl$§ýlËÐ]lyýl… Ð]lËÏ çÜ…¿¶æ Ñ…^ól OÐðlç³È™èlÅ…?

G)

B{MøÐðl$V>Î

¼) OgñæV>…sìæf…

íÜ)

OòÜÐ]l$…yŠlÞ ÐéÅ«¨

yìl) AyìlçܯŒlÞ ÐéÅ«¨

4. OÌñæ…WMýS Ðé…bèl¯]l$ °Ä¶æ$…{†…^ól Ððl$§ýlyýl$ÌZ° ¿êVýS…?

G)

Ð]l$gêjÐ]l¬Q…

¼) Ð]l$íÜ¢çÙP…

íÜ)

A¯]l$Ð]l$íÜ¢çÙP…

yìl) A«§éç³Æý‡Å…MýS…

5. M>ÇtÝùÌŒæ àÆøïŒl A«¨MýS Ððl*™é§ýl$ÌZ Ñyýl$§ýlËÐ]lyýl… §éÓÆ>

çÜ…¿¶æÑ…^ól OÐðlç³È™èlÅ…?

G)

AyìlçܯŒlÞ ÐéÅ«¨

¼) sñær±

íÜ)

MýSíÙ…VŠSÞ íÜ…{yø…

yìl) yú¯ŒlÞ íÜ…{yø…

6. A™èlÅ«¨MýS Ð]l$«§ýl$Ðól$çßæÆøVýS$Ë$ E¯]l² §ólÔ¶æ…?

G)

AÐðl$ÇM>

¼) ¿êÆý‡™Œl

íÜ)

O^ðl¯é

yìl) Æý‡ÚëÅ

7. ï܈Ð]lÊ{™èl…ÌZ H àÆøïŒl² VýS$Ç¢…^èlyýl… §éÓÆ> VýSÆý‡Â«§éÆý‡×æ °Æ>¦Æý‡×æÐ]l$Ð]l#™èl$…¨?

G)

½sê&D{ÝëtyýlÄñæ*ÌŒæ

¼) {´÷gñæíÜtÆ>¯Œl

íÜ)

ÇÌêMìSÞ¯Œl

yìl)

çßæ*ÅÐ]l$¯Œl MøÇÄñæ*°MŠS Vö¯]lyø{sêí³¯Œl

8. O£ðlÆ>MìSÞ¯Œl HÆý‡µyýlsê°MìS {ç³™ólÅMýS…V> M>Ð]lËíܯ]l Ð]lÊËMýS…?

G)

ÝùyìlĶæ$…

¼) M>ÍÛĶæ$…

íÜ)

AÄñæ*yìl¯Œl

yìl) h…MŠS

9. Æý‡MýS¢…ÌZ M>ÍÛĶæ$… Ô>™é°² ™èlWY…^ól àÆøïŒl?

G)

´ëÆ>£éÆøïŒl

¼) M>ÍÞsZíܯŒl

íÜ)

M>ÇtÝùÌŒæ

yìl) ÐéÝù{ò³íܯŒl

10.ç³#Æý‡$çÙ$° ÒÆý‡Å…ÌZ {ç³™ólÅMýS…V> MýS°í³…^ól ^èlMðSPÆý‡?

G)

Ð]l*ÌZtgŒæ

¼) {çœMøtgŒæ

íÜ)

yðl{MìStÞ¯Œl

yìl) VðS•ÏMøf¯Œl

11.´ëÇPçܯŒlÞ ÐéÅ«¨ÌZ HÆý‡µyýl° JMýS Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ¯]l*ÅÆø{sꯌlÞ

Ñ$rÆŠ‡?

G)

yøç³OÐðl$¯Œl

¼) VðS•ÏíܯŒl

íÜ)

òÜÆý‡sZ°¯Œl

yìl) íßæçÜtOÐðl$¯Œl

www.facebook.com/shekharmine

gêq¯ól…{¨Ä¶æ*Ë$

iÑ ™èl¯]l ^èl$r*t E¯]l² ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l² Ð]l*Æý‡$µ ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> {ç³Ð]lÇ¢çÜ*¢, Ð]l$¯]l$VýSyýl ÝëWÝë¢Æ‡¬. »êçßæÅ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ° Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ {VýSíßæ…^èlyé°MìS ™øyýlµ yól AÐ]lĶæ$ÐéÌôæ gêq¯ól…{¨Äýæ*Ë$. CÑ {VýSíßæ…_¯]l çÜÐ]l* ^éÆ>°² "MóS…{§ýl ¯éyîlÐ]lÅÐ]lçܦ'MýS$ ^ólÆý‡$Ýë¢Æ‡¬ (MóS…{§ýl ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ&Ððl$§ýlyýl$, Ððl¯]l$²´ëÐ]l¬). MóS…{§ýl ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦÌZ gêq¯ól…{¨Äýæ*Ë ¯]l$…_ õÜMýSÇ…_¯]l çÜÐ]l*^éÆý‡ ÑÔóæÏçÙ×æ fÆý‡$VýS$™èl$…¨. »êçßæÅ ç³ÇçÜÆ>ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> iÑ çÜÆý‡$ª»êr$ ^ólçÜ$MøÐ]lyé°MìS M>ÐéÍÞ¯]l BfqË$ MóS…{§ýl ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ ¯]l$…_ ÑÑ«§ýl AÐ]lĶæ$ÐéËMýS$ ^ólÆý‡$™éƇ$$.

BàÆý‡… ¡çÜ$MýS$…r$¯]l²ç³šyýl$ ¯éË$MýS BàÆý‡ Æý‡$_° {VýSíßæçÜ$¢…¨. D

"Æý‡$_' A¯ól çÜÐ]l*^éÆý‡… "gêq¯]l¯éyìl' §éÓÆ> Ððl$§ýlyýl$ (MóS…{§ýl ¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦ)MýS$ ^ólÆý‡$™èl$…¨. Ððl$§ýlyýl$ÌZ "Æý‡$_' A¯ól gêq¯]l… Ìôæ§é çÜÐ]l* ^éÆ>°² "gêq¯]lMóS…{§ýl…' A¯ól ¿êVýS… {VýSíßæçÜ$¢…¨. õÜMýSÇ…_¯]l çÜÐ]l*^é

Æ>°² Ððl$§ýlyýl$ ÑÔóæÏíÙ…

™èl$…¨. çœÍ™èl…V> ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$ ¯øsìæÌZMìS ÌêÌêfÌê°² {çÜÑ

Ýë¢Æ‡$$. D ÌêÌêfË… ¯øsZÏ° BàÆý‡…ÌZ MýSËÐ]lyýl… Ð]lËÏ iÆý‡~{MìSĶæ$ {´ëÆý‡…¿ýæÐ]l$Ð]l#™èl$…¨. CMýSPyýl ÌêÌêfË {VýS…£ýl$˯]l$ {糿êÐ]lMýS A…V> Ë$/ °Æ>ÓçßæMýS A…V>Ë$ (Effector organs) A…sêÆý‡$. Ððl$§ýlyýl$ ¯]l$…_ Bfq˯]l$ ÌêÌêfË {VýS…£ýl$ËMýS$ ^ólÆý‡ÐólõÜ ¯éyýl$˯]l$ "^éËMýS ¯éyýl$Ë$' A…sêÆý‡$. ¯øsìæÌZMìS BàÆý‡… ¡çÜ$Mø Ð]lyýl…, ¯éË$MýS Æý‡$_° {VýSíßæ…^èlyýl…, çœÍ™èl…V> Ððl…r¯ól ÌêËfË… {çÜÑ…^èlr… A†™èlMýS$PÐ]l

M>Ë…ÌZ fÆý‡VýSyé°MìS M>Æý‡×æ…

ÐólVýS…V> {ç³Äýæ*×ìæ…^èlyýlÐól$. D ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯éË$ "ѧýl$Å™Œl' Æý‡*ç³… ÌZ {ç³Äýæ*×ìæÝë¢Æ‡$$.

ÌêÌêfË {VýS…£ýl$ËMýS$ Bfq˯]l$ ç³…ç³#

¯éyýl$ÌZÏ ¯éyîl {ç³^ø§ýl¯éË$ ^éÌê

gêq¯ól…{¨Äýæ*Ë$:

»êçßæÅ ç³ÇçÜÆ>ÌZÏ fÇVóS Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ {VýSíßæ…^ól Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ¿êV>Ë$. {糫§é¯]lOÐðl$¯]l gêq¯ól…{¨Äýæ*Ë$ "AƇ¬§ýl$'

G)

¯ól{™èl…

¼) ^èlÆý‡Ã…

íÜ) ¯éË$MýS

yìl)

Ð]l¬MýS$P

C) ^ðlÑ

CÑ M>MýS$…yé Ô¶æÈÆý‡…ÌZ Mö°² {ç³™ólÅMýSOÐðl$¯]l MýS×êË çÜÐ]lÊàË$ E…sêƇ$$. AÑ ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë gêq¯é°²' {VýSíßæ…^èlyé°MìS ™øyýlµyýl ™éƇ$$.

¯ól{™èl… (MýS¯]l$²)

¯ól{™èl… JMýS M>…†{V>çßæMýS… (Photoreceptor). ç³#{Æð‡ÌZ E…sôæ "¯ól{™èl VýSÆ>¢ËÌZÏ' ¯ól{™èlVøâêË$ (MýS¯]l$VýS$yýl$Ï) CÑ$yìl E…sêƇ$$. Ð]l$¯]lMýS$ ºÄ¶æ$ rMýS$ MýS°í³…^ól "¯ól{™èl…' 1/3 Ð]l…™èl$ Ð]l*{™èlÐól$. Ñ$Wͯ]l 2/3Ð]l Ð]l…™èl$ ¿êVýS… ¯ól{™èlVýSÆý‡¢…ÌZ CÑ$yìl E…r$…¨. MýS¯]l$VýS$yýl$z Ìôæ§é ¯ól{™èlVøâ¶æ… VøyýlÌZ "3' ´÷Æý‡Ë$…sêƇ$$. A…sôæ MýS¯]l$VýS$yýl$z¯]l$ "º…†' ™ø ´ùÍa ¯]lrÏƇ$$™ól B "º…†' VøyýlÌZ "Ð]lÊyýl$' ´÷Æý‡Ë$…sêƇ$$. ç³NÇ¢V> ºÄ¶æ$sìæ OÐðlç³#…yól ´÷Æý‡ & §ýl–ÉýlçÜ¢Æý‡… (sclerotic layer) Ð]l$«§ýlÅÌZ E…yól ´÷Æý‡ & Æý‡MýS¢ç³rË… (coroid layer) ÌZç³Í ´÷Æý‡ & ¯ól{™èlç³rË… Ìôæ§é Æð‡sîæ¯é (Retina)

MýS…sìæÌZ ºÄ¶æ$rMýS$ MýS°í³…^ól Ð]l¬…§ýl$¿êVýS…ÌZ ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS…V> E…yól §ýl–ÉýlçÜ¢Æ>°² "M>DzÄýæ*' Ô¶æ$MýSÏç³rË… A…sêÆý‡$. MýS…sìæÌZMìS M>…† {ç³Äýæ*×ìæ…^ólr糚yýl$ M>DzÄýæ* "MýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS…'Ìê

ç³°^ólçÜ$¢…¨. JMýS Ð]lÅMìS¢ ^èl°´ùƇ$$¯]l ™èlÆ>Ó™èl ¯ól{™èl§é¯]l {ç³{MìSĶæ$ÌZ

D "M>DzÄýæ*'¯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ õÜMýSÇÝë¢Æý‡$. Ð]lÅMìS¢ Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]l ™èlÆý‡$

Ðé™èl BÆý‡$ VýS…rËÌZç³# M>DzÄýæ*¯]l$ õÜMýSÇ…^éÍ. MýS…sìæÌZ° Ððl$$§ýlsìæ MýSrMýS… & M>DzÄýæ*. D M>DzÄýæ* íܦÆý‡ OÐðl$¯]l MýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS…/AÀÝëÇ MýSrMýS… Ð]lÌñæ ç³°^ólçÜ$¢…¨. D MýSrMýS… "çÜÆý‡$ª»êr$' ^ólçÜ$MøÌôæ§ýl$. M>DzÄýæ* Ððl¯]l$MýS VýS$…{yýlsìæ ¯]lËÏsìæ yìl‹ÜP Ð]l…sìæ °Æ>Ã×ê°² ¯]lËÏVýS$yýl$z Ìôæ§é "™éÆý‡MýS' (iris) A…sêÆý‡$. ™éÆý‡MýS Ð]l$«§ýlÅÌZ E¯]l² Æý‡…{«§é°² "MýS…sìæ´ëç³' (pupil) A…sêÆý‡$. ™éÆý‡MýS çÜ…Mø^èl, ÐéÅMø

^éË Ð]lËÏ MýS…sìæ´ëç³ ç³ÇÐ]l*×æ… ò³Æý‡VýSyýl…, ™èlVýSYyýl… fÆý‡$VýS$™èl$…¨. ™éÆý‡MýSÌZ° "Ððl$Ë°¯Œl' Ð]lËÏ A¨ ¯]lË$ç³# Æý‡…VýS$ÌZ E…yìl, ¯]lËÏ VýS$yýl$zV> ºÄ¶æ$rMýS$ MýS°í³çÜ$¢…¨. D ™éÆý‡MýS MðSÐðl$Æ>ÌZ° yýlÄýæ* {眅Ìê ç³° ^ólçÜ$¢…¨. MýS…sìæÌZMìS {ç³Äýæ*×ìæ…^ól ¡„ýS×æOÐðl$¯]l M>…†° Ððl$Ë°¯Œl Ayýl$zMö…r$…¨. f¯]l$ÅÌZç³… Ð]lËÏ Mö…§ýlÇÌZ "Ððl$Ë°¯Œl' ™èlÄýæ*Æý‡$ M>§ýl$. çœÍ™èl…V> ^èlÆý‡Ã… ç³NÇ¢ ™ðlË$ç³# Æý‡…VýS$ÌZMìS Ð]lçÜ$¢… ¨. MýS…sìæÌZ° "™éÆý‡MýS'ÌZ MýS*yé "Ððl$Ë°¯Œl' E…yýl§ýl$. D ÐéÅ«¨° "A;°f…' A…sêÆý‡$. A;°f… »êǯ]l ç³yìl¯]l Ð]lÅMýS$¢ÌZÏ "™éÆý‡MýS'

ÌZ Ððl$Ë°¯Œl E…yýlMýS´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ ™éÆý‡MýS MýS…sìæÌZMìS {ç³ÐólÕ…^ól

M>…†° Ayýl$zMøÌôæ§ýl$. çœÍ™èl…V> A;°f… VýSË Ð]lÅMýS$¢Ë$ GMýS$PÐ]l M>…†° ^èl*yýlÌôæÆý‡$. °Ô>^èlÆý‡ f…™èl$Ð]l#ÌZÏ (ç³#Í, íÜ…çßæ… Ððl$$§ýlOÌñæ¯]lÑ) "™éÆý‡MýS'(iris)Oò³¯]l ç³yìl¯]l M>…† ç³Æ>Ð]lÆý‡¢¯]l… ^ðl…§ýl

yýl… Ð]lËÏ `MýSsZÏ Ðésìæ MýSâ¶æ$Ï Ððl$Æý‡$çÜ*¢ MýS°í³Ýë¢Æ‡$$.

¨ÓMýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS…:

™éÆý‡MýS Ððl¯]l$MýS ¨ÓMýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS… E…r$…¨. C¨ çÜÆý‡$ª»êr

www.facebook.com/shekharmine

^ólçÜ$MýS$¯ól MýSrMýS…. ©°° MðSÐðl$Æ>ÌZ° MýSrMýS…™ø ´ùËaÐ]l^èl$a. ^èl*õÜ Ð]lçÜ$¢Ð]l# §ýl*Æ>°² ºsìæt D MýSrMýS… ™èl¯]l ¯é¿ýæÅ…™èlÆ>°² Ð]l*Æý‡$a MýS$…r$…¨.

Æð‡sîæ¯é:

MýS¯]l$VýS$yýl$zÌZ° ÌZç³Í ´÷Æý‡¯]l$ Æð‡sîæ¯é A…sêÆý‡$. ©°° MðSÐðl$Æ>ÌZ° íœÌŒæÃÆøÌŒæ™ø ´ùËaÐ]l^èl$a. Ð]lçÜ$¢Ð]l# {糆¼…º… Æð‡sîæ¯éOò³ ™èlË{MìS…§ýl$ Ë$V> HÆý‡µyýl$™èl$…¨. Æð‡sîæ¯éOò³ Ð]lçÜ$¢Ð]l# {糆¼…º… HÆý‡µyól {´ë… ™é°² ç³^èla^èl$MýSP/Ð]l*MýS$Ìê Ë*sìæÄýæ*/ Yellow spot A…sêÆý‡$. Æð‡sîæ¯é Oò³¯]l$¯]l² Mö…™èl¿êVýS… Ð]lçÜ$¢Ð]l# {糆¼…»ê°² {VýSíßæ…^èl Ìôæ§ýl$. D {´ë…™é°² VýS$yìlz^èl$MýSP (Blind spot) A…sêÆý‡$. Æð‡sîæ¯éOò³ E¯]l² "VýS$yìlz^èl$MýSP'™ø "§ýlMŠS¯éyìl'MìS çÜ…º…«§ýl… E…r$…¨.

Æð‡sîæ¯éÌZ Æð‡…yýl$ Æý‡M>OÌñæ¯]l MýS×êË$…sêƇ$$. AÑ §ýl…yýl MýS×êË$ (Rods)

Æð‡sîæ¯éÌZ A™èlÅ«¨MýS…V> E…yól MýS×êË$ §ýl…yýl MýS×êË$, Ô¶æ…Q$ MýS×êË Ð]l$«§ýlÅ °çÙµ†¢ 15:1 D §ýl…yýl MýS×êË$ "Æöyéí³Þ¯Œl' A¯ól §ýl–íÙt Ð]lÆý‡~M>°² MýSÍW E…sêƇ$$ ¯]lË$ç³#& ™ðlË$ç³# Æý‡…VýS$˯]l$, Ð]l$çÜMýS ÐðlË$™èl$Æý‡$ÌZ ^èl*yýlsê°MìS §ýl…yýl MýS×êË$ ™øyýlµyýl™éƇ$$ Ý뫧éÆý‡×æ…V> A°² f…™èl$Ð]l#ÌZϯ]l* §ýl…yýl MýS×êË çÜ…QÅ, Ô¶æ…Q$ MýS×êË MýS…sôæ GMýS$PÐ]lV> E…sêƇ$$. M>± "Æ>{†Ðólâ¶æ' »êV> ^èl*yýlVýSÍVóS °Ô>^èlÆý‡ f…™èl$Ð]l#Ë MýS…sìæÌZ D §ýl…yýl MýS×êË çÜ…QÅ ^éÌê GMýS$PÐ]l. E§é: ç³#Í, íÜ…çßæ…, ¯]lMýSP Ððl$$§ýlOÌñæ¯]lÑ.

Ô¶æ…Q$ MýS×êË$ (Cones)

D MýS×êÌZÏ "AÄñæ*yéí³Þ¯Œl' A¯ól §ýl–íÙt Ð]lÆý‡~MýS… E…r$…¨ Ð]l$…_ ÐðlË$™èl$Æý‡$ÌZ §ýl–íÙtMìS (ç³VýSsìæ §ýl–íÙt) Æý‡…VýS$˯]l$ ^èl*yýlsê°MìS Eç³Äñæ*VýSç³yýl™éƇ$$ G§ýl$ª MýS…sìæÌZ Ô¶æ…Q$ MýS×êË$…yýlÐ]l#. M>ºsìæt AÑ Æý‡…VýS$˯]l$ VýS$Ç¢…^èlÌôæÐ]l#. A…§ýl$Ð]lËÏ AÑ GÆý‡$ç³# Æý‡…VýS$MýS$ çܵ…¨Ýë¢Æ‡$$ A¯]lyýl… A´ùçßæ Ð]l*{™èlÐól$

çܵçÙt §ýl–íÙt MýS°çÙt §ýl*Æý‡…

(Least distance of distinct vision)

JMýS Ð]lçÜ$¢Ð]l#¯]l$ MýS…sìæMìS §ýlVýSYÆý‡V> E…_¯]l糚yýl$ G…™èl çܵçÙt…V>

B §ýl*Æ>°² çܵçÙt §ýl–íÙt MýS°çÙt §ýl*Æý‡…

A…sêÆý‡$. Ð]l*¯]lÐ]l#yìl MýS…sìæ çܵçÙt §ýl–íÙt MýS°çÙt §ýl*Æý‡… 25 òÜ…Ò$ Ìôæ§é 10 A…VýS$âêË$. A…§ýl$Ð]lËÏ ^èl¨Ðólr糚yýl$ MýS…sìæMìS ç³#çÜ¢M>°MìS Ð]l$«§ýlÅ MýS±çÜ… 25 òÜ…Ò$ §ýl*Æý‡… E…yólr$Ï ^èl*yéÍ.

§ýl–íÙt Æý‡M>Ë$

^èl*yýlVýSË$VýS$™éÐðl*

{ç³ç³…^èl…ÌZ° ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë f…™èl$Ð]l#ÌZÏ §ýl–íÙt D Ñ«§ýl…V> E…r$…¨

1) Ððl$$gêƇ$$MŠS §ýl–íÙt 3) O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt 5) ïÜtÇÄñæ*ÝùPí³MŠS §ýl–íÙt

2) sñæÍÝùPí³MŠS §ýl–íÙt 4) Ððl*¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt

1) Ððl$$gêƇ$$MŠS §ýl–íÙt

D Æý‡MýSOÐðl$¯]l §ýl–íÙt "MîSrM>ÌZÏ' MýS°í³çÜ$¢…¨. MîSrM>ÌZÏ ¯ól{™èl… A¯ólMýS _¯]l² _¯]l² VýS§ýl$Ë$V> Ñyìl´ùƇ$$ E…r$…¨. MîSrMýS ¯ól{™èl…ÌZ° D ¿êV>

˯]l$ ¯ól{™é…Ô>Ë$ A…sêÆý‡$. JMöPMýSP ¯ól{™é…Ô¶æ…

Mö…™èl ¿êV>°² {VýSíßæçÜ$¢…¨.

Ððl$§ýlyýl$¯]l$ ^ólÇ ç³NÇ¢ §ýl–Ô>Å°² MîSrMýS… ^èl*yýlVýSË$VýS$™èl$…¨.

§ýl–Ô¶æÅ…ÌZ°

_Ð]lÆý‡MýS$ A°² ¿êV>Ë {糆¼…»êË$

2) sñæÍÝùPí³MŠS §ýl–íÙt

^éÌê §ýl*Æý‡…ÌZ° Ð]lçÜ$¢Ð]l#¯]l$ çܵçÙt…V> ^èl*yýlVýSËVýSyé°² sñæÍÝùPí³MŠS §ýl–íÙt A…sêÆý‡$. D Æý‡MýSOÐðl$¯]l §ýl–íÙt 糄ýS$ÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°í³çÜ$¢…¨.

3) Ððl*¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt

JMýSÝëÇ JMýS §ýl–Ô>Å°² JMýS MýS…sìæ™ø Ð]l*{™èlÐól$ ^èl*yýlVýSËVýSyé°² Ððl*¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt A…sêÆý‡$. ™èlËMýS$ CÆý‡$OÐðlç³#Ìê ¯ól{™éË$ E¯]l² f…™èl$Ð]l#ÌZÏ Ððl*¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt E…r$…¨. E§é: ^ólç³Ë$, E¿ýæĶæ$^èlÆ>Ë$, çÜÈçÜ´ëË$, 糄ýS$Ë$ Ððl$$§ýlOÌñæ¯]lÑ.

4) O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙtt

JMóS §ýl–Ô>Å°² HMýSM>Ë…ÌZ Æð‡…yýl$ ¯ól{™éË™ø¯]l* ^èl*yýlVýSËVýSyé°² O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt A…sêÆý‡$. ™èlËMýS$ Ð]l¬…§ýl$¿êVýS…ÌZ ¯ól{™éË$ AÐ]l$Ç E¯]l² f…™èl$Ð]l#ÌZÏ O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt MýS°í³çÜ$¢…¨. O»ñæ¯éMýS$Å ÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt iÐ]l#ËMýS$ ïÜtÇÄñæ*ÝùPí³MŠS §ýl–íÙt MýS*yé E…r$…¨. E§é: [Oò³Ðól$sŒæÞ (Ð]l*¯]lÐ]l#yýl$, Mø™èl$Ë$) O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt MýSÍW¯]l JMóS JMýS 糄ìS & VýS$yýlÏVýS*º.

JMýS Ð]lÅMìS¢ ¯]l$…_ õÜMýSÇ…_¯]l "M>DzÄýæ*'¯]l$ Ð]l$ÆöMýS Ð]lÅMìS¢ MýS…sìæMìS AÐ]l$Æý‡ayé°² "M>DzÄýæ* {sꯌlÞ´ëÏ…sôæçÙ¯Œl' Ìôæ§é OÐðl§ýlÅ ç³Ç¿êçÙÌZ "MýSÆý‡sZ´ëÏíÜt' A…sêÆý‡$.

www.facebook.com/shekharmine

^èlÆý‡Ã…

°Æ>Ã×æ…

Ñ«§ýl$Ë$

f…™èl$Ð]l#Ë Ô¶æÈÆý‡… ÌZç³Ë ç³ÇçÜÆ>˯]l$, »êçßæÅ ç³ÇçÜÆ>Ë ¯]l$…_ ÐólÆý‡$ ^ólõÜ Æý‡„ýSMýS ´÷Æó‡ ^èlÆý‡Ã…. C¨ MìS…¨ Ñ«§ýl$˯]l$ °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨.

Æý‡„ýSMýS ´÷Æý‡: Ô¶æÈÆý‡…ÌZMìS çÜ*MýSÿiÐ]l#Ë$ {ç³ÐólÕ…^èlMýS$…yé Ayýl$zMýS$… r$…¨. gêq¯ól…{¨Ä¶æ$…: ï³yýl¯]l {V>çßæMýS…, çܵÆ>Ø gêq¯ól…{¨Ä¶æ$…, Ö™èlË, EçÙ~{V>çßæM>Ë$V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. §ólçßæ EÚù~{VýS™èl¯]l$ {MýSÐ]l$ç³Ç^ól AÐ]lĶæ$Ð]l…: Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl GMýS$POÐðl¯]l 糚yýl$ "^ðlÐ]l$r ç³rtyýl…' §éÓÆ> §ólçßæ EÚù~{VýS™èl¯]l$ Ý뫧éÆý‡×æ Ýë¦Æ‡¬MìS ™èlWYçÜ$¢…¨. ÑçÜÆý‡jMýS AÐ]lĶæ$Ð]l…V>: ^ðlÐ]l$r Æý‡*ç³…ÌZ ±Æý‡$, ËÐ]l×êË$, ĶæÊÇ Ä¶æ*˯]l$ ºÄ¶æ$rMýS$ ç³…í³çÜ$¢…¨. CÌê ^èlÆý‡Ã… A¯ólMýS Ñ«§ýl$˯]l$ °Æý‡ÓÇ¢çÜ$¢¯]l²ç³µsìæMîS H Ñ«¨° çÜ…ç³NÆý‡~…V> °Æý‡Óíßæ…^èl§ýl$. M>ºsìæt ^èlÆ>ð² Jack of all trades,

but master of none A…sêÆý‡$.

^èlÆý‡Ã… VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól Ô>[Ý뢰² yýlÆý‡ÃsêËi A…sêÆý‡$. ^èlÆý‡Ã… Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A†ò³§ýlª AÐ]lĶæ$Ð]l…. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A†ò³§ýlª AÐ]lĶæ$ÐéË$ Æð‡…yýl$. 1. ^èlÆý‡Ã… 2. M>ÌôæĶæ$… JMýS Ý뫧éÆý‡×æ Ð]lÅMìS¢ÌZ Ððl¬™èl¢… ^èlÆý‡Ã… OÐðlÔ>ËÅ… 1.3 & 17 M 2 (§é§éç³# 1.5 M 2 ). Ððl¬™èl¢… ^èlÆý‡Ã… ºÆý‡$Ð]l# 4 MóSiË$. M>ÌôæĶæ$… ºÆý‡$Ð]l# JMýSsìæ¯]l²Æý‡ MóSi.

^èlÆý‡Ã… °Æ>Ã×æ…:

Ô¶æÈÆý‡…ÌZ ÌZç³ÍOÐðlç³#¯]l GÐ]l¬MýSËMýS$ A™èl$MýS$P° "MýS…yýlÆ>Ë$' E…sê Ƈ¬. ÒsìæOò³ çܯ]l²sìæ MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡ Ìôæ§é Ayìl´ù‹Ü MýS×ægêË… E…r$…¨. §é°MìSOò³ ^èlÆý‡Ã… AÐ]l$Ç E…r$…¨. ^èlÆý‡Ã…ÌZ Æð‡…yýl$ ¿êV>Ë$…sêƇ¬. 1. »êçßæÅ ^èlÆý‡Ã… 2. A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã…

1. »êçßæÅ ^èlÆý‡Ã…: C¨ ^èlÆý‡Ã…ÌZ ç³NÇ¢V> ºÄ¶æ$r OÐðlç³#¯]l E…yól ´÷Æý‡. »êçßæÅ ^èlÆý‡Ã…ÌZ †ÇW Æð‡…yýl$ ´÷Æý‡Ë$…sêƇ¬. G) M>DzĶæ$‹Ü çÜ¢Æý‡… ¼) Ð]l*ιhĶæ$¯Œl çÜ¢Æý‡… G) M>DzĶæ$‹Ü çÜ¢Æý‡…: C¨ ^èlÆý‡Ã…ÌZ ç³NÇ¢V> ºÄ¶æ$sìæ OÐðlç³#¯]l AÐ]l$Ç E…yól ´÷Æý‡. JMýS f…™èl$Ð]l# Ô¶æÈÆý‡…Oò³ ç³NÇ¢V> ºÄ¶æ$rMýS$ MýS°í³…^ól ^èlÆý‡Ã ¿êVýS… M>DzĶæ$‹Ü çÜ¢Æý‡…. C…§ýl$ÌZ A¯ólMýS Ð]lÆý‡$çÜ ÌZ MýS×êË$ AÐ]l$Ç E…sêƇ¬. ç³NÇ¢V> ºÄ¶æ$sìæOÐðlç³#¯]l AÐ]l$Ç E…yól MýS×êË Ð]lÆý‡$çÜË$ "°ÈjÐ]l MýS×êË™ø' MýS*yìl E…sêƇ¬. M>DzĶæ$‹Ü ´÷Æý‡ °ÈjÐ]l MýS×êÌZÏ° {´ùsî毌l¯]l$ "MðSÆ>sì毌l' A…sêÆý‡$. {糆Æøþ M>DzĶæ$‹Ü ´÷Æý‡ ºÄ¶æ$sìæ Ð]lÆý‡$çÜÌZ° °Èj Ð]l MýS×êË$ ^èlÆý‡Ã… ¯]l$…_ Ðér…™èlr AÐól Æ>Í´ù™èl* E…sêƇ¬. A§ól çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ

M>DzĶæ$‹Ü ´÷Æý‡ MìS…§ýl VýSË Ð]l*ιhĶæ$¯Œl çÜ¢Æý‡… ¯]l$…_ Mö™èl¢ MýS×êË$ E™èlµ†¢ AÐ]l#™éƇ¬. Ð]l*ιhĶæ$¯Œl çÜ¢Æ>°² "f¯]l¯]l çÜ¢Æý‡…' A° MýS*yé A…sêÆý‡$. C…§ýl$ÌZ E™èlµ†¢ AƇ¬¯]l Mö™èl¢ MýS×êË$ {MýSÐ]l$…V> Oò³¯]l VýSË M>DzĶæ$‹Ü ´÷Æý‡ÌZMìS ^ólÆý‡™éƇ¬. A…sôæ M>DzĶæ$‹Ü ´÷Æý‡ÌZ ºÄ¶æ$ sìæOÐðlç³#¯]l {MýSÐ]l$ 糧ýl®†ÌZ G°² MýS×êË$ Æ>Í´ù™èl* E…sêÄñæ* A§ól {MýSÐ]l$…ÌZ Mö™èl¢ MýS×êË$ E™èlµ†¢ AÐ]l#™èl* E…sêƇ¬. D Mö™èl¢ MýS×êË$ E™èlµ†¢ ^ólõÜ ´÷Æó‡ Ð]l*ιhĶæ$¯Œl ´÷Æý‡. ¼) Ð]l*ιhĶæ$¯Œl ´÷Æý‡: ^èlÆý‡Ã…ÌZ Mö™èl¢ MýS×ê˯]l$ E™èlµ†¢ ^ólõÜ ´÷Æý‡. ©°² f¯]l¯]lçÜ¢Æý‡… A…sêÆý‡$.

2. A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã…: ^èlÆý‡Ã… ÌZç³Í ´÷Æý‡ A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã…. C…§ýl$ÌZ E…yól

{´ùsî毌l "MöÌêÏh¯Œl'. A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã…ÌZ Æý‡MýS¢MóSÔ¶æ¯éãMýSË$, ¯éyîl A… ™éÅË$, MöÌêÏh¯Œl ´ùVýS$Ë$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ E…sêƇ¬. A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã… MýS…yýlÆ>Ë™ø A†MìS E…r$…¨. MýS…yýlÆ>Ë Ð]l$«§ýlÅ çܯ]l²sìæ MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡ E…r$…¨. ^èlÆý‡Ã… ¯]l$…_ HÆý‡µyól °Æ>Ã×êË$: G) õÜÓ§ýl {VýS…£ýl$Ë$ ¼) O™ðlË {VýS…£ýl$Ë$ íÜ) ÆøÐ]l*Ë$, WrtË$, MöÐ]l¬ÃË$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ. G) õÜÓ§ýl {VýS…£ýl$Ë$: CÑ ^ðlÐ]l$r¯]l$ {çÜÑ…^ól {VýS…£ýl$Ë$. ^ðlÐ]l$r Æý‡*ç³…ÌZ ºÄ¶æ$rMýS$ ´ùÄôæ$ 糧éÆ>¦Ë$ ±Æý‡$,ËÐ]l×êË$ (MøÏOÆð‡yŠl Ë$) Mö¨ªV> ĶæÊÇĶæ*. ^ðlÐ]l$r {çÜÑ…^èlr… §éÓÆ> Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl °Ä¶æ$…{™èl×æÌZ E…r$…¨, ÑçÜÆý‡j¯]l fÆý‡$VýS$™èl$…¨. ¼) O™ðlË {VýS…£ýl$Ë$: Òsìæ° òÜ»ôæíÙĶæ$‹Ü {VýS…£ýl$Ë$ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. Òsìæ ¯]l$…_ òܺ… A¯ól "O™ðlË…' Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™èl$…¨. òܺ… ^èlÆ>ð², Ððl…{r$MýS˯]l$ ¯]l$¯]l$ç³#V> E…^èl$™èl$…¨. O™ðlË {VýS…£ýl$Ë$ Ð]l¬Q…Oò³ VýSË ^èlÆý‡Ã…ÌZ Ñ$Wͯ]l ¿êVýS… MýS¯é² ^éÌê GMýS$PÐ]lV> E…sêƇ¬. M>ºsìæt Ð]l¬Q ^èlÆý‡Ã… ¯]l$¯]l$ç³#V> E…r$… ¨. O™ðlË {VýS…¤ Æý‡…{«§éÌZÏ §ýl$Ð]l¬Ã, Ð]l$ͯéË$ Ìôæ§é »êMîStÇĶæ* ^ólÆý‡yýl… Ð]lËÏ Ððl¬sìæÐ]l$Ë$ (GMìS²) HÆý‡µyýl™éƇ¬. Æøþ ^èlÆ>ð² Ô¶æ${¿¶æ…V> MýSyìlW™ól Ððl¬sìæÐ]l$Ë$ Ìôæ§é GMìS² HÆý‡µyýlÐ]l#. íÜ) ÆøÐ]l*Ë$: Ððl…{r$MýSË$, MöÐ]l¬ÃË$, VøÆý‡$Ï, WrtË$, 糄ýS$ÌZÏ DMýSË$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ ^èlÆý‡Ã…ÌZ° "»êçßæÅ ^èlÆý‡Ã…' ¯]l$…_ HÆý‡µyól °Æ>Ã×êË$. »êçßæÅ ^èlÆý‡Ã… ¯]l$…_ HÆý‡µyól °Æ>Ã×êÌZÏ° {´ùsî毌l "MðSÆ>sì毌l'.

Mö°² Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$:

1. Ððl$Ë°¯Œl: C¨ ^èlÆ>ðMìS Æý‡…VýS$¯]l$ MýSË$VýSgôæõÜ ç³§éÆý‡¦…. Ððl$Ë °¯Œl

V>Éýl™èl GMýS$POÐðl™ól ^èlÆý‡Ã… V>Éýl Ð]lÆý‡~…ÌZ¯]l*, ™èlMýS$PÐ]lV> E…sôæ ^èlÆý‡Ã… Ìôæ™èl Ð]lÆý‡~…ÌZ¯]l* E…r$…¨. ç³#r$tÐ]l$^èlaË$, Ððl…{r$MýSË$, MýS…sìæ ¯]lËÏVýS$yýl$z(™éÆý‡MýS Ìôæ§é IÇ‹Ü)ÌZ E…yól 糧éÆý‡¦… Ððl$Ë°¯Œl. ©° Ð]lËϯól ÒsìæMìS ¯]lË$ç³# Æý‡…VýS$ MýSË$VýS$™èl$…¨. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ Ððl$Ë°¯Œl ™èlĶæ*ÈMìS

www.facebook.com/shekharmine

™øyýlµyól àÆøïŒl Ððl$˯øOòÜsŒæ íÜtÐ]l¬ÅÌôæsìæ…VŠS àÆøïŒ C¨ í³r$ÅrÈ {VýS…¤ ¯]l$…_ Ñyýl$§ýlË AÐ]l#™èl$…¨.

2. A;°f…: f¯]l$Å ÌZç³… Ð]lËÏ ^èlÆý‡Ã…ÌZ Ððl$Ë°¯Œl ™èlĶæ*Æý‡$ M>§ýl$.

Ððl$Ë°¯Œl ÌZç³… Ð]lËÏ ^èlÆý‡Ã… ç³NÇ¢ ™ðlË$ç³# Æý‡…VýS$ÌZ E…yýlsê°² A;°f… A…sêÆý‡$. D Ð]lÅMýS$¢Ë$ GMýS$PÐ]l M>…†° ™èlr$tMøÌôæÆý‡$.

3. ÐólÍ Ð]l¬{§ýlË$: {ç³ç³…^èl…ÌZ° H C§ýlªÇ ÐólÍÐ]l¬{§ýlË$ JMóS Æý‡MýS…V>

E…yýlÐ]l#. JMóS A…yýl… ¯]l$…_ HÆý‡µyìl¯]l MýSÐ]lË˯]l$ çÜÐ]l$ Æý‡*ç³MýS MýSÐ]lËË$ A…sêÆý‡$. ÒÇÌZ A°² Ô>ÈÆý‡MýS Ë„ýS×êË$ JMóS Ñ«§ýl…V> E¯é² MýS*yé ^ól† ÐólÍÐ]l¬{§ýlË$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> E…sêƇ¬. A…™èlÔ¶æaÆý‡Ã…ÌZ HÆý‡µyól "G™èl$¢ç³ÌêÏË Ð]lËÏ' ^ól† Æó‡QË$ HÆý‡µyýl ™éƇ¬. ºÏº¾ÆŠ‡: Ý뫧éÆý‡×æ…V> f…™èl$Ð]l#Ë ^èlÆý‡Ã… MìS…§ýl çܯ]l²sìæ MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡ Ìôæ§é Ayìl´ù‹Ü MýS×ægêË… E…r$…¨. M>° Mö°² f…™èl$ Ð]l#ÌZÏ D MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡ ^éÌê Ð]l$…§ýl…V> E…r$…¨. ©¯ól² ºÏº¾ÆŠ‡ A…sêÆý‡$. E§é: †Ñ$…VýSÌêË$, yé͹¯Œl, {«§ýl$Ð]lç³# GË$VýS$º…sìæ, ò³…WÓ¯Œl 糄ýS$Ë$,ïÜÌŒæ f…™èl$Ð]l#Ë$. ºÏº¾ÆŠ‡ D f…™èl$Ð]l#Ë Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl¯]l$ M>´ëyýl$™èl$…¨. ÑrÑ$¯Œl&yìl : ©°² M>ÍÞòœÆ>ÌŒæ A…sêÆý‡$. ^èlÆý‡Ã… MìS…§ýl MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡ÌZ° 7&yìl Oòßæ{yø MöÌñæòÜtÆ>ÌŒæ ¯]l$…_ çÜ*Æý‡ÅÆý‡ÕÃÌZ° A†±Ë ÌZíßæ™èl MìSÆý‡×êË {糿êÐ]l… Ð]lËÏ HÆý‡µyýl$™èl$…¨. CÌê 7&yîlOòßæ{yø MöÌñæ òÜtÆ>ÌŒæ ¯]l$…_ HÆý‡µyìl¯]l ÑrÑ$¯Œl&yìl° MøÌŒæM>ÍÞòœÆ>ÌŒæ A…sêÆý‡$.

^èlÆý‡Ã… VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól Ô>[Ý뢰² yýlÆý‡ÃsêËi A…sêÆý‡$

Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° A† ò³§ýlª AÐ]lĶæ$ÐéË$ ^èlÆý‡Ã…, M>ÌôæĶæ$…

^èlÆý‡Ã… Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl¯]l$ {MýSÐ]l$ ç³Æý‡$çÜ$¢…¨

{糆 °Ñ$Úë°MìS ^èlÆý‡Ã… ¯]l$…_ Æ>Í´ùÄôæ$ MýS×êË çÜ…QÅ 50,000

JMýS Ð]lÅMìS¢ iÑ™èlM>Ë…ÌZ ^èlÆý‡Ã…ÌZ HÆý‡µyìl¯]l Ððl¬™èl¢… MýS×êË ºÆý‡$Ð]l# 18 MóSiË$ E…r$…¨.

§ýl–íÙt ÌZ´ëË$ & ÐéÅ«§ýl$Ë$

MýS…sìæ VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól Ô>݈밲 Bç³¢Ð]l*Ëi A…sêÆý‡$.

1. {çßæçÜÓ §ýl–íÙt (Short sight): ©°¯ól Ð]l$Äñæ*í³Äýæ* A…sêÆý‡$.

Ý뫧éÆý‡×æ…V> _¯]l² Ð]lĶæ$çÜ$ÌZ Ð]l^óla §ýl–íÙtÌZç³…. D Ð]lÅMýS$¢ËMýS$ §ýlVýSYÇ Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ çܵçÙt…V> MýS°í³Ýë¢Æ‡$$, §ýl*Æý‡ç³# Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ çܵçÙt…V> MýS°í³…^èlÐ]l#. D ÌZç³… Ð]lËÏ §ýl*Æý‡ç³# Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë {糆¼…º… Æð‡sîæ¯éMýS$ Ð]l¬…§ýl$ HÆý‡µyýl$™èl$…¨. ©°² çÜÐ]lÇ…^èlyé°MìS "ç³#sêM>Æý‡ MýSrMýS…'

(Concave Lens) Ìôæ§é "Aç³ÝëÇ MýSrMýS…' Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.

2. ©Æý‡ƒ §ýl–íÙt (Long sight): Oòßæç³Æøí³Äýæ*/Oòßæç³ÆŠ‡ Ððl${sZí³Äýæ*; D

§ýl–íÙtÌZç³…ÌZ §ýl*Æý‡ç³# Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ çܵçÙt…V> MýS°í³Ýë¢Æ‡$$, §ýlVýSYÇ Ð]lçÜ$¢

Ð]l#Ë$ çܵçÙt…V> MýS°í³…^èlÐ]l#. M>Æý‡×æ… §ýlVýSYÇ Ð]lçÜ$¢Ð]l#Ë$ {糆¼…º… "Æð‡sîæ¯é' Oò³ M>MýS$…yé Æð‡sîæ¯éMýS$ Ððl¯]l$MýS HÆý‡µyýl$™èl$…¨. D ÌZ´ë°² çÜÐ]lÇ…^èlyé°MìS MýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS… (Convex Lens) Ðéyýl™éÆý‡$.

3. {ò³‹Ü ºÄñæ*í³Äýæ* (^èl™éÓÆý‡…): Ð]lĶæ$çÜ$Þ §é§éç³# 40 çÜ…Ð]l

™èlÞÆ>Ë$ §ésìæ¯]l ™èlÆ>Ó™èl MýS°í³…^ól §ýl–íÙtÌZç³…. D Ð]lÅMýS$¢ÌZÏ {çßæçÜÓ §ýl–íÙt, ©Æý‡ƒ§ýl–íÙt Æð‡…yýl$ ÌZ´ëË* E…sêƇ$$. D ÌZ´ë°² çÜÐ]lÇ…^èl yé°MìS ¨Ó¯é¿êÅ…™èlÆý‡ MýSrM>°² (Bi Focal Lens) Ðéyýl™éÆý‡$.

4. M>rÆ>MŠSt (MýS…sìæ Ô¶æ$M>ÏË$): Ð]lĶæ$çÜ$ Ò$ǯ]l ÐéÇ MýS…sìæÌZ

"¨ÓMýS$…¿êM>Æý‡ MýSrMýS…' ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS™èl¯]l$ MøÌZµ™èl$…¨. çœÍ™èl…V> §ýl–íÙt Ð]l$çÜMýS»êÆý‡$™èl$…¨. ©°² çÜÐ]lÇ…^èlyé°MìS ´ëÆý‡§ýlÆý‡ØMýS™èl¯]l$ MøÌZµ Ƈ$$¯]l MýSrM>°² MýS…sìæ ¯]l$…_ ™öËW…_ MýS–{†Ð]l$ MýSrM>°² MýS…sìæÌZ AÐ]l$Æý‡$Ýë¢Æý‡$. D MýS–{†Ð]l$ MýSrM>°² IOL (Intra Ocular Lens) A…sêÆý‡$.

5. BíÜtV>Ãsìæf…: C¨ ç³#r$tMýS™ø¯ól Ð]l^óla §ýl–íÙtÌZç³…. M>DzÄýæ*

°Æ>Ã×æ…ÌZ ÌZç³… Ð]lËÏ C¨ HÆý‡µyýl$™èl$…¨. ©°° çÜÐ]lÇ…^èlyé°MìS "çÜ*¦´ëM>Æý‡ MýSrMýS…' (Cylindrical lens) Ðéyýl™éÆý‡$.

6. {sêMøÐ]l* (Trachoma): "MýSÏÒ$yìlÄýæ* {rMøÐ]l*sìæ‹Ü' A¯ól »êÅMîSt ÇĶæ$… Ð]lËÏ MýSË$VýS$™èl$…¨. A…«§ýl™éÓ°MìS §éÇ ¡õÜ A…r$ ÐéÅ«¨. Ķæ*…sîæ ºÄ¶æ*sìæMŠSÞ §éÓÆ> ™èlWY…^èlÐ]l^èl$a.

7. MýS…gñæMìStOÐðlsìæ‹Ü (MýS…yýlÏMýSËMýS): ©°¯ól "í³…MŠS I' (Pink eye) A° MýS*yé A…sêÆý‡$. OÐðlÆý‡‹Ü Ð]lËÏ MýSÍVóS A…r$ÐéÅ«¨.

8. Æó‡`MýSsìæ (Night Blindness): ÑrÑ$¯Œl&G ÌZç³… Ð]lËÏ MýSÍVóS

ÐéÅ«¨. Ð]l$çÜMýS ÐðlË$™èl$Æý‡$ÌZ ^èl*ç³# çÜÇV> MýS°í³…^èl§ýl$.

9. Ð]lÆý‡~ A…«§ýl™èlÓ… (Colour Blindness): C¨ f¯]l$ÅÌZç³… Ð]lËÏ MýSÍVóS

ÐéÅ«¨. ç³#r$tMýS™ø¯ól çÜ…{MýSÑ$çÜ$¢…¨. ÒÇMìS GÆý‡$ç³#, BMýS$ç³^èla Æý‡…VýS$Ë Ð]l$«§ýlÅ ™ólyé˯]l$ VýS$Ç¢…^èlÌôæÆý‡$. D ÐéÅ«¨ "Í…VýS çÜçßæËVýS² A¯]l$ Ð]l…ÕMýS™èl' Ð]lËÏ çÜ…{MýSÑ$çÜ$¢…¨. "X" {MøÐðl*ÝùÐŒl$ §éÓÆ> D ÐéÅ«¨ Ð]lçÜ$¢…¨. ï܈ËÌZÏ ™èlMýS$PÐ]lV>, ç³#Æý‡$çÙ$ÌZÏ GMýS$PÐ]lV> D ÐéÅ«¨ MýS° í³çÜ$¢…¨. ï܈Ë$ D ÐéÅ«¨MìS GMýS$PÐ]l "ÐéçßæM>Ë$'V> E…sêÆý‡$.

10) ¼sêsŒæ ^èl$MýSPË$ (Bitot spots): ÑrÑ$¯Œl&G ÌZç³… HÆý‡µ yìl¯]l糚yýl$ MýS…sìæ ™ðlËÏVýS$yýl$zOò³ HÆý‡µyól Ððl…yìlÆý‡…VýS$ Ð]l$^èlaË ¯]l$ ¼sêsŒæ ^èl$MýSPË$ A…sêÆý‡$.

www.facebook.com/shekharmine

糄ýS$Ë$

糄ýS$Ë$ (AVES)

iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$ {MýSÐ]l$…ÌZ çÜÈçÜ–´ëË (Reptiles) ¯]l$…_ 糄ýS$Ë$ E§ýlÂÑ…^éƇ¬. 糄ýS$Ë$ Ð]l*¯]lÐ]l iљ鰲 G…™ø {糿êÑ™èl… ^ólÝë¢Æ‡¬. 糄ýS$Ë VýS$Ç…_ ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯ól Ô>݈밲 ""BDz£éËi'' A…sêÆý‡$. ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ BDz£éËi í³™éÐ]l$çßæ$yýl$ (Father of Indian Ornithology) yé. çÜÎ… Ððl¬Æ‡¬k¨ª¯Œl AÎ (yé. çÜÎ… AÎ). f…™èl$Ð]l#Ë™ø ´ùÍõÜ¢ 糄ýS$ÌZÏ Mö°² {ç³™ólÅMýSOÐðl$¯]l Ë„ýS×êË$ MýS°µÝë¢Æ‡¬. D Ë„ýS×ê˯]l$ {糫§é¯]l…V> VýS$Æý‡$¢…^èl$MøÐéÍÞ E… r$…¨. ¿¶æ*Ñ$Oò³ °Ð]líÜçÜ$¢¯]l² A°² f…™èl$Ð]l#ÌZÏMðSÌêÏ A† GMýS$PÐ]l Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl˯]l$ MýSÍW E…yól 糄ýS$Ë$. Ð]l¬QÅ…V> B[íÜt^Œl (Ostrich) Ìôæ§é B{íœMýS¯Œl °ç³šMøyìl Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl 46°C E…r$…¨. 糄ýS$Ë §ólçßæ…Oò³ ""DMýSË$'' BÐ]lÇ…_ E…sêƇ¬. D DMýSÌZÏ ""MðSÆ>sì毌l'' A¯ól {´÷sî毌l E…r$…¨. ""MðSÆ>sì毌l'' {´÷sî毌l §éÓÆ> EçÙ~… {ç³Ä¶æ*×ìæ…^èl§ýl$. A…sôæ D {´÷sî毌l EçÙ~ {糆º…«§ýlMýS…V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. CMýSPyýl {糫§é¯]l…V> 糄ýS$Ë DMýSË$ Ðésìæ Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl¯]l$ M>´ëyýl$MøÐ]lyé°MìS ™øyýlµyýl™éƇ¬. 糄ýS$Ë$ GVýSÆý‡yé°MìS ÒË$V> Ðésìæ Ô¶æÈÆý‡ ºÆý‡$Ð]l# ™èlMýS$PÐ]lV> E…yéÍ. CÌê Ô¶æÈÆý‡ ºÆý‡$Ð]l# ™èlWY…^èl$MýS$¯ól {MýSÐ]l$…ÌZ 糄ýS$Ë GÐ]l¬MýSÌZÏ V>Í VýS§ýl$Ë$ (Air Chambers) E…yìl ""Ýëµ…h'' (Sponge)Ìê ™ólÍMýSV> Ð]l*Æ>Ƈ¬. CÌê ""V>Í VýS§ýl$˯]l$'' MýSÍW E¯]l² GÐ]l¬MýSË$ MýSÍW¯]lÑ ç³„ýS$Ë$ Ð]l*{™èlÐól$. A…sôæ Ñ$Wͯ]l f…™èl$Ð]l#Ë™ø ´ùÍõÜ¢ 糄ýS$Ë GÐ]l¬MýSË$ çÜ$Ë$Ð]l#V> ÑÆý‡$VýS$™éƇ¬. 糄ýS$ËMýS$ Ðéçܯ]l Ô¶æMìS¢ Ìôæ§é {çœ*×æ Ô¶æMìS¢ ^éÌê ™èlMýS$PÐ]l. D ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… ™èlMýS$PÐ]lV> E…yýlr… Ð]lËÏ ç³„ýS$ÌZÏ Ð]l$ÆöMýS ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… ^éÌê GMýS$PÐ]l Ýë¦Æ‡¬ÌZ E…r$…¨. 糄ýS$Ë$ çÜ$§ýl*Æý‡…ÌZ VýSË Ð]lçÜ$¢Ð]l#˯]l$ çܵçÙt…V> ^èl*yýlVýSË$VýS$™éƇ¬. CÌê çÜ$§ýl*Æý‡…ÌZ VýSË Ð]lçÜ$¢Ð]l#˯]l$ çܵçÙt…V> ^èl*yýlVýSËVýSyé°² sñæÍÝùPí³MŠS §ýl–íÙt A…sêÆý‡$. sñæÍÝùPí³MŠS §ýl–íÙt JMýSP 糄ýS$ÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°µçÜ$¢…¨, 糄ýS$Ë°²…sìæÌZ¯]l* Ððl*¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt MýS°µçÜ$¢…¨. M>± "VýS$yýlÏVýS*º' ÌZ (owl) Ð]l*{™èl… O»ñæ¯éMýS$ÅÌêÆŠ‡ §ýl–íÙt E…r$…¨. D VýS$yýlÏVýS*º Ð]l$ÆöMýS {ç³™ólÅMýS™èl ™èl¯]l ™èl˯]l$ 180° †ç³µVýSËVýSyýl…. 糄ýS$˱² VýS$yýlϯ]l$ ò³yýl™éƇ¬.

1. BÇPÄñæ*ò³tÇMŠSÞ Í«£ø{V>íœM>:

C¨ çÜÈçÜ–´ëËMýS$, 糄ýS$ËMýS$ Ð]l$«§ýlÅ çÜ…«§é¯]l õÜ™èl$Ð]l#. C¨ JMýS ÕÌêf…. ©°ÌZ çÜÈçÜ–´ëË, 糄ýS$Ë Æð‡…yìl…sìæ Ë„ýS×êË* MýS°í³ Ýë¢Æ‡¬.

2. B[íÜt^Œl (Ostrich): (°ç³šMøyìl)

C¨ {ç³ç³…^èl…ÌZ° A†ò³§ýlª 糄ìS. A†ò³§ýlª A…yé°² ò³yýl$™èl$…¨. B{íœM>, §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>ÌZ MýS°í³çÜ$¢…¨.

3. çßæÑ$Ã…VŠS ºÆŠ‡z (Humming Bird):

„îSÆý‡§éË$

C¨ {ç³ç³…^èl…ÌZMðSÌêÏ A†_¯]l² 糄ìS. ©°² ™ól¯ðlí³rt (Honey bird) A° MýS*yé A…sêÆý‡$. D 糄ìS Ð]l¬…§ýl$MýS$, Ððl¯]lMìSP JMóS ÐólVýS…™ø GVýS$Æý‡$™èl$…¨.

4. fç³±‹Ü íÜÓ‹œt (Japanese Swift):

C¨ {ç³ç³…^èl…ÌZMðSÌêÏ ÐólVýS…V> GVýSÆý‡VýSÍVóS 糄ìS.

5. BÇPsìæMŠS sñæÆŠ‡² (Architic tern):

C¨ ^éÌê §ýl*Æý‡… Ð]lËçÜ´ùÄôæ$ 糄ìS.

6. ¯ðlÐ]l$Í (Pea Fowl):

¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ gê¡Ä¶æ$ 糄ìS (National Bird of India) ©° Ô>ï܈Ķæ$ ¯éÐ]l$… (Scientific Name) ´ëÐø {MìSõÜtr‹Ü

7. ´ëËí³rt (Indian Roller):

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>çÙ‰ 糄ìS. ©° Ô>ï܈Ķæ$¯éÐ]l$…. MøÆ>íÙĶæ$‹Ü »ñæ…V>Ìñæ°Þ‹Ü.

8. yø&yø:

C¨ ""Ð]l*ÇçÙ‹Ü'' gê¡Ä¶æ$ 糄ìS. {ç³çÜ$¢™èl… A…™èlÇ…_´ùƇ¬…¨. ©°² ´ëíÜ…fÆŠ‡ ºÆŠ‡z A° MýS*yé A…sêÆý‡$.

9. ºrtÐól$MýS 糄ìS (The Great Indian Busturd)

A…™èlÇ…^ól §ýlÔ¶æMýS$ ^ólÆý‡$MýS$¯]l² AÆý‡$O§ðl¯]l 糄ìS. MýSÆý‡*²Ë$ hÌêÏÌZ° Æøâ¶æÏ´ëyýl$ 糄ìS çÜ…Æý‡„ýS×ê MóS…{§ýl…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°µçÜ$¢…¨. 10. DÐ]l¬:

C¨ B[õÜtÍĶæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l 糄ìS. B[íÜt^Œl ™èlÆ>Ó™èl (Æð‡…yø) A†ò³§ýlª 糄ìS. CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ B[õÜtÍĶæ* ¯]l$…_ ¨VýS$Ð]l$† ^ólçÜ$MýS$° ¿êÆý‡™èl §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l*…çÜ… MøçÜ… ò³…^èl$™èl$¯é²Æý‡$.

„îSÆý‡§éË$ MAMMALS

CÐ]l±² MýS*yé Ðésìæ çÜ…™é¯é°MìS ´ëÍ_a ò³…^ól f…™èl$Ð]l#Ë$. ÒsìæÌZ „îSÆý‡ {VýS…£ýl$Ë$ (Mammary Glands) AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨ E…sêƇ¬. „îSÆý‡§éË Mö°² {ç³™ólÅMýS Ë„ýS×ê˯]l$ VýSÐ]l$°õÜ¢

1. CÐ]l±² §ólçßæ…Oò³ ÆøÐ]l*Ë$/ Ððl…{r$MýS˯]l$ MýSÍW E…sêƇ¬. D Ððl…{r$MýSÌZÏ E…yól {´÷sî毌l MðSÆ>sì毌l. Ððl…{r$MýSËMýS$ Æý‡…VýS$¯]l$ MýSË$VýSgôæõÜ ç³§éÆý‡¦… Ððl$Ë°¯Œl.

2. Ô¶æÈÆý‡ MýS*çßæÆ>°² Oò³¯]l ^é†MýS*çßæÆý‡…, MìS…§ýl E§ýlÆý‡ MýS*çßæÆý‡…V> Ñ¿¶æhçÜ*¢ Ñ¿êfMýS ç³rË… Ìôæ§é yýlĶæ*{眅 (Diapharagm) E…r$…¨.

3. Òsìæ VýS$…yðlÌZ "4' VýS§ýl$Ë$…sêƇ¬.

4. CÑ EçÙ~Æý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$/íܦÆøçÙ~ iÐ]l#Ë$ (Homo Thermic

Animals).

5. ÒsìæÌZ »êçßæÅ^ðlÑ §öç³µ (PINNA) E…r$…¨.

6. CÐ]l±² ¯ólÆý‡$V> í³ËÏͲ MýS…sêƇ¬. (ÕÔ¶æ$™éµ§ýlM>Ë$/Viviparous)

www.facebook.com/shekharmine

1. ç³#Í:

C¨ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ gê¡Ä¶æ$ f…™èl$Ð]l#. ©° Ô>ï܈Ķæ$ ¯éÐ]l$… (Scientific

Name).

""´ë…£ólÆ> Osñæ{W‹Ü''

2. ±Í †Ñ$…VýSË… (Blue Whale):

{ç³ç³…^èl…ÌZ A†ò³§ýlª f…™èl$Ð]l#. (130 r¯]l$²Ë Ð]lÆý‡MýS$ ºÆý‡$Ð]l# E…r$…¨) 3. íÜ…çßæ…: ç³#Í MýS…sôæ Ð]l¬…§ýl$ ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ gê¡Ä¶æ$ f…™èl$Ð]l#.

{ç³çÜ$¢™èl… ¿êÆý‡™ŒlÌZ VýS$fÆ>™ŒlÌZ° GIR ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡PÌZ D íÜ…çà°² çÜ…Æý‡„ìSçÜ$¢¯é²Æý‡$.

4. J…sñæ:

©°² GyéÇ Kyýl A…sêÆý‡$. ±Æý‡$ Ë¿¶æÅ… M>° ç³Çíܦ™èl$ÌZÏ J…sñæ ™èl¯]l Ð]lÊç³#Æý‡…ÌZ° MöÐ]l#Ó˯]l$ BMîSÞMýSÆý‡×æ… ^ðl…¨…^èl$MýS$° ±sìæ° E™èlµ†¢

^ólçÜ$MýS$…r$…¨.

5. H¯]l$VýS$:

{ç³çÜ$¢™èl… ¯ólËOò³ °Ð]líÜçÜ$¢¯]l² f…™èl$Ð]l#ÌZÏ A†ò³§ýlª f…™èl$Ð]l#. 6. GMìSyé²:

C¨ B[õÜtÍĶæ*, sêÝëðĶæ*ËÌZ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°µçÜ$¢…¨. ©°² òÜ•µ± B…sŒæ DrÆŠ‡ (Spiny Ant Eater) A…sêÆý‡$. C¨ VýS$yýlϯ]l$ ò³sôæt

„îSÆý‡§ýl….

7. yýlMŠS¼ÌŒæz ´ëÏsìæ糋Ü:

C¨ MýS*yé B[õÜtÍĶæ*, sêÝëðĶæ*ËÌZ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°µçÜ$¢…¨, VýS$yýlϯ]l$ ò³sôæt „îSÆý‡§ýl….

8. yé͹¯Œl:

Ð]l*¯]lÐ]l#yìl ™èlÆ>Ó™èl Æð‡…yø ™ðlÍOÐðl¯]l f…™èl$Ð]l#. 9. †Ñ$…VýSË… (Blue Whale): {ç³ç³…^èl…ÌZ MýS…sôæ A†ò³§ýlª f…™èl$Ð]l#. ©° ¯]l$…_ ¡íܯ]l ¯]l*¯ðl¯]l$ Ë*{¼MðS…sŒæV> Ðéyýl™éÆý‡$. 10. {MìSçÙ~h…MýS (Black Buck): B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>çÙ‰ f…™èl$Ð]l#. ©° Ô>ï܈Ķæ$ ¯éÐ]l$… B…sìæÌZ‹³ òÜÇÓM>{íœ.

MðSÆ>sì毌l:

C¨ JMýS {´÷sî毌l. D MðSÆ>sì毌l ™èl¯]l §éÓÆ> EÚë~°² {ç³Ä¶æ*×ìæ…^èl ±Ä¶æ$§ýl$. A…sôæ EçÙ~ {糆º…«§ýlMýS…(Heat insulator)V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. 糄ýS$Ë DMýSË$, 糄ýS$Ë VøÆý‡$Ï, „îSÆý‡§éË Ððl…{r$MýSË$, VøÆý‡$Ï, WrtË$, MöÐ]l¬ÃË$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l ÐésìæÌZ D {´÷sî毌l E…r$…¨. CMýSPyýl Ð]l$ÆöMýS ÑçÙĶæ$… VýSÐ]l$°…^éÍ. β−M>Æøsì毌l, MðSÆ>sì毌l ÐólÆó‡ÓÆý‡$ β&M>Æøsì毌l A¯ól¨ Ððl¬MýSPÌZÏ E…yól 糧éÆý‡¦…. ©° ¯]l$…_ ÑrÑ$¯Œl&A E™èlµ†¢ AÐ]l#™èl$…¨.

ºÏº¾ÆŠ‡:

Ô¶æÈÆý‡… ¯]l$…_ EçÙ~… ¯]lçÙt´ùMýS$…yé ^èl*õÜ, ^èlÆý‡Ã… MìS…§ýl VýSË Ð]l$…§ýlOÐðl$¯]l MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡¯]l$ ºÏº¾ÆŠ‡ A…sêÆý‡$. †Ñ$…VýSË…, yé͹¯Œl {«§ýl$Ð]lç³# GË$VýS$º…sìæ, ïÜÌŒæ f…™èl$Ð]l#Ë$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l Ðésìæ ^èlÆý‡Ã… MìS…§ýl

ºÏº¾ÆŠ‡ E…r$…¨.

VýS¼¾Ë…:

GWÆó‡

„îSÆý‡§ýl….

(Ecolocation).

""GMøÌŸMóSçÙ¯Œl''¯]l$

{糧ýlÇØçÜ$¢…¨

GMøÌŸMóSçÙ¯Œl (Ecolocation):

Mö°² f…™èl$Ð]l#Ë$ A†«§ýlÓ¯]l$˯]l$ E™èlµ†¢ ^ólíÜ, B «§ýlÓ¯]l$˯]l$ HO§ðl¯é Ayýl$z ™èlÌêͲ ™èlWÍ G…™èl çÜÐ]l$Ķæ*ÌZÏ †ÇW ™èlÐ]l$¯]l$ ^ólÆý‡™éÄñæ* §é° B«§éÆý‡…V> Ayýl$z ™èlÌêË §ýl*Æ>˯]l$ ™ðlË$çÜ$MýS$…sêƇ¬. CÌê A†«§ýlÓ¯]l$˯]l$ (Ultra Sonic Sounds) Eç³Äñæ*W…_ Ayýl$z ™èlÌêË §ýl*Æ>˯]l$ MýS¯]l$MøPÐ]lyé°² "GMøÌŸMóSçÙ¯Œl' A…sêÆý‡$. C¨ çÜ»ŒæÐðl$OÆð‡¯ŒlË$, KyýlÌZÏ Eç³Äñæ*W…^ól Ýù¯éÆŠ‡ (SONAR) 糧ýl®†° ´ùÍ E…r$…¨. E§éçßæÆý‡×æ: VýS¼¾Ë…, yé͹¯Œl Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ.

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$

1. H §ólÔ¶æ gê¡Ä¶æ$ 糄ìS A…™èlÇ…_´ùƇ¬…¨?

G)

}Ë…MýS

¼) ò³Æý‡*

íÜ)

O¯ðliÇĶæ*

yìl) Ð]l*ÇçÙ‹Ü

2. ¯ólËç³r$t 糄ìS çÜ…Æý‡„ýS×ê MóS…{§ýl… E¯]l² hÌêÏ?

G)

Æý‡…V>Æð‡yìlz

¼) Ð]lÆý‡…VýSÌŒæ

íÜ)

QÐ]l$Ã…

yìl) ¯ðlË*ÏÆý‡$

3. MóSÐŒlÌê§ólÐŒl ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P H Æ>çÙ‰…ÌZ E…¨?

G)

VýS$fÆ>™Œl

¼) Æ>fÝ릯Œl

íÜ)

E™èl¢Æ>Q…yŠl

yìl) çßæÆ>ůé

4. MìS…¨ iÐ]l#ÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ sñæÍÝùPí³MŠS "§ýl–íÙt' E…r$…¨?

G)

^ólç³Ë$

¼) ´ëÐ]l¬Ë$

íÜ)

糄ýS$Ë$

yìl) MýS$MýSPË$

5. CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ B[õÜtÍĶæ* ¯]l$…_ ¨VýS$Ð]l$† ^ólçÜ$MýS$° Ð]l$¯]l

Æ>çÙ‰…ÌZ ò³…^èl$™èl$¯]l² 糄ìS?

G)

MìSÑ

¼) ºrtÐól$MýS 糄ìS

íÜ)

DÐ]lÊ

yìl) B[íÜt^Œl

6. VýS$yýlϯ]l$ ò³sôæt „îSÆý‡§éË$ MìS…¨ {´ë…™èl…ÌZ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°µÝë¢Æ‡¬?

G)

¯]l*ÅhÌê…yŠl

¼) }Ë…MýS

íÜ)

B[õÜtÍĶæ*

yìl) ¯éÆó‡Ó

7. MìS…¨ ÐésìæÌZ ""GMøÌŸMóSçÙ¯Œl''¯]l$ {糧ýlÇØ…^ól iÑ?

G)

´ëÐ]l¬Ë$

¼) MýS$MýSPË$

 

íÜ)

VýS¼¾Ë…

yìl) ™ö…yýlË$

 

çÜÐ]l*«§é¯éË$

 

1) yìl

2) yìl

3) ¼

4) íÜ

5) íÜ

6) íÜ

7) íÜ

www.facebook.com/shekharmine

{MýSÐ]l$

   

{´ë…™èl…/Æ>çÙ‰…

çÜ…QÅ

Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l 糄ìS çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl…

1.

MóSÐŒlÌê§ólÐŒl ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P (Keoladev National Park) Ìôæ§é ¿¶æÆý‡™Œlç³NÆŠ‡ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç.

 

Æ>fÝ릯Œl

2.

çÜ$ÌꢯŒlç³NÆŠ‡ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

çßæÆ>ůé

3.

Mú…yìl¯]lÅ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ

4.

MìS¯ðl²Æý‡Ýë° ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ (QÐ]l$Ã…)

5.

MöÌôæÏÆý‡$ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ

(ç³ÕaÐ]l$Vø§éÐ]lÇ)

6.

Ð]l$…iÆý‡ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ (Ððl$§ýlMŠS)

7.

¯ólËç³r$t ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ (¯ðlË*ÏÆý‡$)

8.

Æøâ¶æÏ´ëyýl$ ºÆŠ‡z Ýë…„ýS*Ç

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæ (MýSÆý‡*²Ë$)

9.

òœÏÑ$…Vø M>˱

 

VýS$fÆ>™Œl

 

B…{«§ýl{糧ólÔŒæÌZ° gê¡Ä¶æ$ ´ëÆý‡$PË$

 

{MýSÐ]l$

   

çÜ…QÅ

gê¡Ä¶æ$ ´ëÆý‡$P õ³Æý‡$

{´ë…™èl…

1.

} Ððl…MýSsôæÔ¶æÓÆý‡ ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P

†Æý‡$糆

2.

M>çÜ$ {ºçßæï]l…§ýlÆð‡yìlz ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P (MðS.¼.BÆŠ‡. ´ëÆŠ‡P)

Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl

3.

Ð]l$–VýSÐ]l° ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P

Æý‡…V>Æð‡yìlz hÌêÏ

4.

Ð]l$çßæÒÆý‡ çßæÇ×æ Ð]l¯]lçÜ¦Í ¯ólçÙ¯]lÌŒæ ´ëÆŠ‡P

Æý‡…V>Æð‡yìlz hÌêÏ

www.facebook.com/shekharmine

³ç „Sý$Ë$ Eylý Äz æ¶$¯l] iÐl] #Ë$. Òsæì° 'Master of air' Ìæô§é Master Craftsmen A…sêƇý $. Òsæì Ôæ¶ÈƇý EÚù{~VSý™lè 40&46°C Ð]lÆý‡MýS$ E…r$…¨. CÑ EÙç ~ Ƈý MSý,¢ Üí Ʀ øÙç ~ f…™lè $Ðl] #Ë$. ³ç „Sý$Ë$ GVSýƇý yé°MSì ³ç NƇý Ó ^lè ˯é…V>Ë$ Ƈð MSýPË$V> Ƈý *´ë…™lè Ƈý … ^lð …§éƇ$$. CÑ BDz¥ÕaÄæ¶$¯lŒ yO lð ¯øÝëƇý Ï ¯l] $…_ BÑƇý ÂÑ…^éƇ$$. D Ƈý MSýÐO lð $¯l] yO lð ¯øÝëƇý $Ï GWƇó iÐl] #Ë$. ™öË$™lè GWƇó ³ç „Sý$Ë$ BÑƇý ÂÑ…_, B ™lè Æ>Ó™lè Ðésæì ¯l] $…_ GVSýƇý ° ³ç „Sý$Ë$ Ðl] ^éaƇ$$. ³ç „Sý$Ë ^lè Ƈý Ðl] *…V>Ë$ ¯l] ylý Ðl] ylý …, D§lý ylý …, ^lð r$t MöÐl] $Ã˯l] $ ³ç r$MtøÐl] ylý … Ìê…sæì ³ç ¯l] $ËMSý$ E³ç Äæñ*VSý ³ç ylý ™éƇ$$. Ý맫 éƇý ×æ…V> ^lè Ƈý Ðl] *…V>ÌZÏ ¯éË$VSý $ Ðló âæ¶$Ï E…sêƇ$$. ³ç „Sý$Ë Ôæ¶ÈƇý … ™lè Ë, Ðlð $ylý , §ló ßç æ…, ™øMSý A¯ló ¯éË$VSý$ ¿êV>Ë$V> Ñ¿æýf¯l] ^lð …¨ E…r$…¨. Ý맫 éƇý ×æ…V> ³ç „Sý$Ë ^lè Ƈý Ã… ´÷ylì V> E…r$…¨. ^lè Ƈý à {VSý…£lý $Ë$ E…ylý Ðl] #. AƇ$$™ló GWƇó ³ç „Sý$Ë ™øMSý Ðl] §lý ª {³ç ™ló ÅMSý ™O lð Ë{VSý…¤ E…r$…¨. ©° ¯l] $…_ Ñylý $§lý ËÄæô$Å ™O lð Ë… DMSýËòO³ ÐO lð $¯l] ³ç # ´÷Ƈý ¯l] $ HƇý µÆ‡ý $ Üç $…¢ ¨. ³ç „Sì §lý Ðl] ylý Ë$ Ðl] ¬MSý$P (beak)V> Ðl] ¬…§lý $MSý$ ÝëW E…sêƇ¬. Ðl] ¬MSý$PòO³ E…yló {³ç ™ló ÅMSý ´÷Ƈý ¯l] $ Ramphotheca A…sêƇý $. ¿æ¶*Ðl] $… ylý …ÌZ° H ³ç „SìMSî §lý …™éË$ E…ylý Ðl] #. Ðl] ¬MSý$P, M>âæ¶$òOϳ ™lè ³ç µ Ôæ¶ÈƇý … A…™é DMSýË™ø MSý³í µ E…r$…¨. M>âæ¶òOϳ ´÷Ë$Üç $Ë$ E…sêƇ$$. Òsæì Ôæ¶ÈƇý …ÌZ GÐl] ¬MSýË$ V>Í™ø °…ylì ™ló ÍMSýV> E…sêƇ$$. CÌê…sæì GÐl] ¬MSýË$ Ðé™lè $ÌêÜç $˦ $ Ìæô§é Pneumatic bones. ³ç #{Ƈð GÐl] ¬MSý ˱² ³ç NÇV¢ > MSýÍÜí ´ùƇ$$ E…sêƇ$$. ºÆ‡ý $Ðl] # ™lè W…Y ^lè yé°MSì Ðé™lè $Ìê Üç $˦ ™ø ´ër$ ³ç „Sì Ôæ¶ÈƇý …ÌZ V>Í™ø °…ylì ¯l] ™öÑ$è ÐéÄ涬MøÔ>Ë$ E…sêƇ$$. F³í dž™lè $Ë¢ $ Üç µ…hM>Ä涬™lè …V> E…sêƇ$$. ÐéÄ涬Mø Ô>Ë$, Ðé™èl$ÌêçÜ$¦Ë$,Fí³Ç†™èl$¢Ë$ JMýS§é°MöMýSsìæ A¯]l$çÜ…«§é¯]l… ^lð …¨ E…sêƇ¬. VSý$ylý $z ¯l] $…_ ´÷¨W Ðl] _a¯l] ³í ËÏ ³ç „SìòO³ MSý°³í …^ló DMSýË$ yú¯lŒ DMSýË$. ³ç „Sì ™øMSý, Ƈð MSýPËòO³¯l] DMSýË$ MSìÓÌæŒ DMSýË$. Ƈð MSýPËòO³ E¯l] ² MSìÓÌæŒ DMSýË$ Ƈð Ñ$f¯lŒ . ™øMSýòO³ E¯l] ² MSìÓÌæŒ DMSýË$ Ƈð {sæìÜç Ü‹ . §ló à°² Ðlð $$™lè …¢ BÐl] Ç…_ E¯l] ² DMSýË$ contour DMSýË$. {³ç §« é¯l] DMSýË Ðl] $§« lý Å E¯l] ² Üç ̦ ê˯l] $ ³ç NÇ^¢ ló Äæ¶$yé°MSì E³ç Äæñ*VSý³ç yló Üç ¯l] ²sæì, ³ç Ë$^lè ° DMSýË$ œí ÌZ ³ç NÐÏ lŒ $Ë$. DMSýË$ Ôæ¶ÈƇý EÚù{~VSý™lè ¯l] $ Üí Ʀ‡ý …V> E…^lè ylý …™ø ´ër$ Ƈý „Sý ×æ°ÝëÆ¢ ‡$$. GVSý Ƈý ylý …, VSý *âæ¶$Ï °ÇÃ…^lè ylý …ÌZ MýS*yé Eç³Äñæ*VýSç³yýl™éƇ¬. ³ç „Sì ™øMSý Ðl] §lý ª ¯éVSýÍ BM>Ƈý³ç # {³ç ™ló ÅMSý GÐl] ¬MSý pygostyle HƇý µylý $™lè $…¨. ™øMSý B§« éÆ>°² CÜç $…¢ ¨. Ƈð MSýPË §éÓÆ> V>ÍÌZ GVSýƇý yé°MSì GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ {³ç ™ló ÅMSý Eylý Äz æ¶$¯l] MSý…ylý Æ>Ë$ E…sêƇ$$. Ñ$VSý™é MSý…ylý Æ>Ë™ø ´ùÍõÜ¢ CÑ »êV> AÀÐl] –¨^® lð …¨ E…sêƇ$$. MSý…ylý Æ>ÌZÏ Ðl] ¬QÅÐO lð $…¨ Pectoratis major. ³ç „Sì Ƈð MSýPË$ MSì…¨MSì Ôæ¶MSì¢ Ðl] $…™lè …V> Mör$MtøÐl] yé°MSì E³ç Äæñ*VSý³ç ylý ™éƇ$$. ©°² Down Stroke A…sêƇý $. ³ç „Sì Ƈð MSýP˯l] $ †ÇW òO³MSì Ìæô³ç yé°MSì ÇMSýÐl] È {ÝùMtSŠ¯l] $

A…¨…^ló Pectoralis minor A¯ló MSý…ylý Ƈý … E…r$…¨. ³ç „Sì EÆøÜí ¦ Sternum ò³§lý ¨ª V> E…r$…¨. ©° ¯l] $…_ HƇý µyló {§ø×æìMSì Eylý Äz æ¶$¯l] MSý …ylý Æ>Ë$ A™lè $MöP° E…sêƇ$$. ³ç „Sý $Ë iƇý Ð~ l] ÅÐl] Üç ̦ Z BàƇý Ðéßí æMSý A¯é²Ôæ¶Äæ¶$… (crop) A¯ló Ðlð ylý Ë$µV> E¯l] ² VSý¨ÌZMSì ™lð Ƈý $^lè $MSý$…r$…¨. BàƇý ³ç §éÆ>˦ ¯l] $ °ËÓ ^ló Äæ¶$yé°MSì crop Eç³Äñæ*VýSç³yýl$™èl$…¨. ³ç „Sì iÆ>Ô~æ¶Äæ¶$… fu‡ý ÇMSý (Proventriculus) A…™lè Ƈý fu‡ý Ƈý … (Gizzard)V> Ñ¿æýf¯l] ^lð …¨ E…r$…¨. Òsæì F³í dž™lè $Ì¢ ZÏ ÐéĶæ¬Vø×æ$Ë$ E…yýlÐ]l#. GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ Ô涺…ª ^ló Äæ¶$yé°MSì {³ç ™ló ÅMSý Ô涼°ª (syrinx) A¯ól Üç ÓƇý õ³sæìMSý E…r$…¨. JMSýP §lý „Sì×æ AÐlð $ÇM> B{Üí ^t lŒ ™lè ³ç µ GVSýƇý ° H ³ç „SìÌZ¯l] * Ô涼°ª E…ylý §lý $. ³ç „Sý$ÌZÏ ¯éË$VSý$ VSý§lý $Ë VSý$…ylð E…r$…¨. òO³ Ƈð …ylý $ VSý§lý $Ë$ MSýÇM~SýË$, MSì…¨ Ƈð …ylý $ VSý§lý $Ë$ fu‡ý ÇMSýË$. G{Ƈý Ƈý MSýM¢Sý×êÌZÏ MSó…{§lý MSý… Üç µÙç …t V> E…r$…¨. ÒsæìÌZ JMSý f™lè Ðl] Ê{™lè ³í …yéË$ E…sêƇ$$. JMSý Ðl] Ê{™lè ³í …ylý …ÌZ Ðl] Êylý $ Ë…¼MSýË$ E… sêƇ$$. ³ç „SìÌZ HƇý µyló ¯l] {™lè f° Ðl] ÅƇý³ç¦ §éƇý …¦ Äæ¶ÊÇMSŠ BÐl] $…Ï . Òsæì Ðlð $§lý ylý $ »êV> ò³§lý ¨ª V>¯ló E…r$…¨. Ðl] $Üí Ùç¢ P…, A¯l] $Ðl] $Üí Ùç¢ P… »êV> AÀÐl] –¨® ^lð …¨ E…sêƇ$$. {œç *×æ Ë…¼MSýË$ „Sî×æì…_ E…sê Ƈ$$. ÒsæìÌZ 12 f™lè Ë MSý´ë˯éylý $Ë$ E…sêƇ$$. ¯ló {™éË$ ³ç NÇV¢ > AÀÐl] –¨® ^lð …¨ E…sêƇ$$. Ƈð sæî¯é¯l] $ A¨« MSý ÝûƇý M>…† ¯l] $…_ Ƈý „Sì…^ló {³ç ™ló ÅMSý §lý $Ðlð Ó¯l] Ðl] …sæì °Æ>Ã×æ… ò³MSì¯t lŒ E…r$…¨. ³ç „Sý$ËMSý$ Ðl] Ê{™é Ôæ¶Äæ¶$… E…ylý §lý $. Bylý ³ç „Sý$ÌZÏ MSóÐl] Ë… Gylý Ðl] $ A…yéÔæ¶Äæ¶$… Ðl] *{™lè Ðló $ E…r…¨. ³ç „Sý$Ë$ {³ç f¯l] ¯l] … ^lð …¨ VSý*ylý $ MSýr$Mtö° VSý$ylý $Ï ò³ylý ™éƇ$$. {³ç ™ló ÅMSý Üç …™é¯l] ´ë˯l] {³ç §lý ÇØÝëÆ¢ ‡$$. BÇPÄæñ*ò³Çt MSŠÞ A¯ló ÕÌêf ³ç „SìÌZ §lý …™é˯l] $ VSýÐl] $°…^éƇý $. ©°² Üç ÈÜç –´ëË$, ³ç „Sý$Ë Ðl] $§« lý Å Üç …§« é¯l] MSýƇý V¢ > VSý$Ç…¢ ^éƇý $. ³ç „Sý$Ë$ {³ç §« é¯l] …V> Ƈð …ylý $ Ƈý M>Ë$ AÑ GWƇó Ñ, GVSýƇý °Ñ. GWƇó ³ç „Sý$Ë$ _¯l] ²ÑV> E…sêƇ$$. Òsæì M>âæ¶åMSý$ 4 Ðló âæ¶$Ï E…sêƇ$$. GVSýƇý ° ³ç „Sý$Ë$ Mö¨Vª> ò³§lý Ѫ V> E…sêƇ$$. Òsæì M>âæ¶ÌÏ Z 2&4 Ðló âæ¶$Ï E…sêƇ$$. GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ ™øMSý DMSýË$ E…sêƇ$$. ™øMSý Ðl] §lý ª ™O lð Ë{VSý…¨« E…r$…¨. GVSýƇý ° ³ç „Sý$ÌZÏ CÑ E…ylý Ðl] #. Ƈð MSýPË$, DMSýË$, Eylý Äz æ¶$¯l] MSý…ylý Æ>Ë$ GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ ³ç NÇV¢> AÀÐl] –¨® ^lð …¨ E…sêƇ$$. GVSýƇý ° ³ç „Sý$ÌZÏ CÑ „Sî×æì…_ E…sêƇ$$. ™øMSý Ðl] §lý ª {³ç ™ló ÅMSý ¯éVSýÍ BM>Ƈý³ç # òO³VøòÜÌt• æŒ A¯ló GÐl] ¬MSý GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ Ðl] *{™lè Ðló $ MSý°³í Üç $…¢ ¨. GWƇó ³ç „Sý$Ë$ {³ç ³ç …^lè ÐéÅ³ç …¢ V> ÑÜç Ç¢ …_ E¯é²Æ‡$$. GVSýƇý ° ³ç „Sý$Ë$ Ñ_e¯l] ² ÑÜç Æ¢‡ý ×æ (Discontinuous distribution) {糧ýlÇØ ÝëÆ¢ ‡$$. GWƇó ³ç „Sý$ÌZÏ Bylý ³ç „Sì Ý맫 éƇý ×æ…V> VSý$ylý ¯Ï l] $ ´÷§lý $VSý$™lè $…¨. GVSýƇý ° ³ç „Sý$ÌZÏ Ðl] *{™lè … D ³ç ° Ðl] $VSý ³ç „Sì ^ló Üç $…¢ ¨. GVSýƇý ° ³ç „Sý$ËMSý$ E§éçßæÆý‡×æ: B{Üí ^t lŒ , DÐl] ¬, MSìÑ, ò³…WÓ¯lŒ , sæì¯éÐl] $Ü‹ , MSýÝëÞÐöÇ, ¯ðlÝùtÇ‹Ü.

www.facebook.com/shekharmine

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$

1. MìS…¨ ÐésìæÌZ °Ë$a° VýS$yýl$Ï ò³sôæt HOMðSMýS 糄ìS?

G)

»ê™èl$

¼) Æ>º…§ýl$

íÜ)

B{íÜt^Œl

yìl) ò³…WÓ¯Œl

2. Զ漪° AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨ E¯]l² HOMðS¯]l GVýSÆý‡° 糄ìS?

G)

B{íœM> B{íÜt^Œl

¼) §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM> B{íÜt^Œl

íÜ)

MìSÑ

yìl) DÐ]l¬

3. B…{«§ýl{糧ólÔŒæ Æ>{ïÙtĶæ$ 糄ìS Ô>ï܈Ķæ$ ¯éÐ]l$…?

G)

MöÆó‡íÜĶæ$‹Ü »ñæ…V>Ìñæ°Þ‹Ü

¼) {çÜ$t†Äñæ* M>Ððl$Ë‹Ü

íÜ)

MøÆý‡Ó‹Ü òܵ›Ï…yýl¯ŒlÞ

yìl) òÜtÆ>² Ð]l*{MýS*Æ>

4. MìS…¨ ÐésìæÌZ 糄ýS$ËMýS$ çÜ…º…«¨…_ çÜÇM>° ÑçÙĶæ$…?

G)

糄ìS Ððl$§ýlyýl$ÌZ A¯]l$Ð]l$íÜ¢çÙP… »êV> AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨

E…r$…¨.

¼)

íÜ)

yìl)

B«§ýl$°MýS 糄ýS$ÌZÏ §ýl…™éË$ E…yýlÐ]l#

糄ýS$ÌZÏ Ðéçܯ]l {VýSíßæ…^ól VýS$×æ… A«¨MýS…V> E…r$…¨

糄ìS ™øMýSOò³ E¯]l²Ñ Æð‡{sìæçÜ‹Ü DMýSË$

5. ÐólVýSÐ]l…™èlOÐðl$¯]l 糄ìS?

G)

VøÌñæz¯Œl ¸ùÏÐ]lÆŠ‡

¼) íÜÓ‹œt

íÜ)

EyŠl M>MŠS

yìl) BÇPsìæMŠS sñæÆŠ‡²

6. Æý‡$™èl$Ð]l#ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> Mö°² 糄ýS$Ë$ {糧ýlÇØ…^ól {ç³™ólÅMýS Ð]lËçÜ {ç³Ð]lÆý‡¢¯]l A«§ýlÅĶæ$¯]l…?

G)

{òœ¯éËh

¼) òœ¯éËh

íÜ)

A…hÄýæ*Ëi

yìl) C£éËi

7. yéÇÓ¯ŒlMýS$ çÜ*µÇ¢°_a¯]l 휅^Œl 糄ýS$Ë$ GMýSPyýl {ç³™ólÅMýS…V> MýS°í³Ýë¢Æ‡$$?

G)

gêÐé

¼) Ð]l$ËÄýæ*©Ð]l#Ë$

íÜ)

°Mø»êÆŠ‡ ©Ð]l#Ë$

yìl) VýSËç³V>‹Ü ©Ð]l#Ë$

8. H §ólÔ>°MìS ^ðl…¨¯]l çßæÑ$Ã…VŠS 糄ìS A°²…sìæ MýS…sôæ _¯]l²¨?

G)

MýS*Å»ê

¼) Ððl$MìSÞMø

íÜ)

AÆð‡j…sîæ¯é

yìl) MðS¯]lyé

9. H Ð]l*ÝëË Ð]l$«§ýlÅ ¯ðlÐ]l$Í {ç³f¯]l¯]l… ^ðl…§ýl$™èl$…¨?

G)

yìlòÜ…ºÆý‡$ & íœ{ºÐ]lÇ

¼) Ð]l*Ça & Ðól$

íÜ)

þ¯Œl & BVýSçÜ$t

yìl) òÜò³t…ºÆŠ‡ & ¯]lÐ]l…ºÆŠ‡

10.H 糄ìSÌZ Æð‡MýSPË$ ™ðlyýl$ÏV> Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ðl…§éƇ$$?

G)

»ê™èl$

¼) ïÜVýSÌŒæ

íÜ)

ò³…WÓ¯Œl

yìl) rÆ>Ñ$VýS¯Œl

11.糄ýS$ÌZÏ MðSÌêÏ ò³§ýlª¨?

G)

§ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM> B{íÜt^Œl

¼) B{íœM> B{íÜt^Œl

íÜ)

ºrtÐól$MýS 糄ìS

yìl) sìæ¯éÐ]l$‹Ü

12.AçÜÞ¯Œl »êÅÆó‡h 糄ìS çÜ…Æý‡„ýS×æ MóS…{§ýl… GMýSPyýl E…¨?

G)

AÝù…

¼) ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>ÌŒæ

íÜ)

MýSÆ>~rMýS

yìl) E™èl¢Æ>Q…yŠl

13.GWÆó‡ 糄ìSÌZ V>Í™ø °…yìl¯]l G°² ÐéĶæ¬MøÔ>Ë$ E…sêƇ¬?

G) 7

¼) 8

íÜ) 9

yìl) 10

14.糄ýS$ÌZÏ {糫§é¯]l ¯]l{™èlf° Ð]lÅÆý‡¦ 糧éÆý‡¦…?

G)

ĶæÊÇÄýæ*

¼) AÐðl*°Äýæ*

íÜ)

ĶæÊÇMŠS BÐ]l$Ï…

yìl) {sñæ•Ñ$O£ðlÌŒæ AOÐðl$¯Œl BOMðSÞyŠl

15.Æøâ¶æÏ´ëyýl$ A¿ýæÄýæ*Æý‡×æÅ…ÌZ H 糄ìS° {ç³™ólÅMýS…V>

çÜ…Æý‡„ìSçÜ$¢¯é²Æý‡$?

G)

¯ðlÐ]l$Í

¼) ´ëËí³rt

íÜ)

Æ>º…§ýl$

yìl) ºrtÐól$MýS 糄ìS

16.ç³Ô¶æ$Ð]l#ÌZÏ Ðéyól H Ðéç³# °ÐéÆý‡×æ Ð]l$…§ýl$ Æ>º…§ýl$Ë VýS×æ±Ä¶æ$ ™èlVýS$Y§ýlËMýS$ M>Æý‡×æ…?

G)

BíܵǯŒl

¼) OyðlMøÏ휯éMŠS

íÜ)

yìlyìlsìæ

yìl) Oò³Æ>h¯]lOÐðl$yŠl

17.VýS$fÆ>™Œl Æ>çÙ‰ 糄ìS?

G)

{VóSrÆŠ‡ ò³ÏÑ$…Vø

¼) »êÏMŠS & {MðSòÜtyŠl º$ÌŒæ º$ÌŒæ

íÜ)

»êÏMŠS {¸ë…MøͯŒl

yìl) »êÏMŠS ¯ð MŠSzl {MóS¯Œl

18.´ëËí³rt B…{«§ýl{糧ólÔŒæ™ø ´ër$ H Æ>Ú‰ëË Æ>ïىĶæ$ 糄ìS?

G)

íßæÐ]l*^èlË{糧ólÔŒæ, VøÐé

¼) MóSÆý‡â¶æ, Ð]l$«§ýlÅ{糧ólÔŒæ

íÜ)

™èlÑ$â¶æ¯éyýl$, Ð]l$àÆ>çÙ‰

yìl) ½àÆŠ‡, MýSÆ>~rMýS

19.A«¨MýS Æð‡MýSPË ÐéÅçÜ… E¯]l² 糄ìS?

G)

ïÜVýSÌŒæ

¼) ïÜ B˾{sê‹Ü

íÜ)

ºÏyŠl íœf…sŒæ

yìl) »êÏMŠS ¯ðlMŠSz {MóS¯Œl

20. ºrtÐól$MýS 糄ìS H Æ>Ú‰ë°MìS Æ>ïىĶæ$ 糄ìS?

G)

Æ>fÝ릯Œl

¼) MýSÆ>~rMýS

íÜ)

™èlÑ$â¶æ¯éyýl$

yìl) E™èl¢Æý‡{糧ólÔŒæ

çÜÐ]l*«§é¯éË$

çÜÐ]l*«§é¯éË$

çÜÐ]l*«§é¯éË$
1 yìl 2 ¼ 3 G 4 íÜ 5 ¼ 6 ¼ 7 yìl 8
1
yìl
2
¼
3
G
4
íÜ
5
¼
6
¼
7
yìl
8
G
9
íÜ
10
íÜ
11
¼
12
yìl
13
íÜ
14
íÜ
15
yìl
16
¼
17
G
18
yìl
19
¼
20
G

www.facebook.com/shekharmine

„îSÆý‡§éË$ & E¯]l²™èl f…™èl$Ð]l#Ë$

¿ýæ*Ñ$ Ò$§ýl$¯]l²l f…™èl$Ð]l#Ë°²…sìæÌZ E¯]l²™èlOÐðl$¯]lÑ „îSÆý‡§éË$ (Mammals). „îSÆý‡§éË$ çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$. A…sôæ Ððl¯ðl²Ð]l¬MýS MýSÍW¯]lÑ. CÑ ™èlÐ]l$ Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl¯]l$ íܦÆý‡ç³Æý‡^èl$MýS$…sêƇ¬. M>ºsìæt íܦÆøçÙ~ f…™èl$Ð]l#Ë$. í³…yéÀÐ]l–¨®ÌZ í³…yýl… ^èl$r*t E˾Ð]l¬™ø ´ër$ C™èlÆý‡ í³…yýl™èlÓ^èlÐ]l¬Ë$ HÆý‡µyýl™éƇ¬. A…§ýl$Ð]lËÏ CÑ E˾iÐ]l#Ë$. Byýl„îSÆý‡§éË$ ™èlÐ]l$ í³ËÏiÐ]l#ËMýS$ ´ëÍ_a ò³…^èl$™éƇ$$. iÐ]lç³Ç×êÐ]l$ {MýSÐ]l$…ÌZ çÜÈçÜ–´ëË ¯]l$…_ „îSÆý‡§éË$ BÑÆý‡ÂÑ…^éƇ$$. ¿ýæ*Ñ$ Ò$§ýl Æ>„ýSçܺË$ÏË$ E¯]l²…™èl M>Ë…, „îSÆý‡§éË$ _¯]l²ÑV> E…yólÑ. °Ô>^èlÆý‡ iÐ]l¯]l Ñ«§é¯é°² {糧ýlÇØ…^ólÑ. Æ>„ýSçܺË$ÏË$ A…™èlÇ…^èlV>¯ól „îSÆý‡§éË$ A¯ólMýS çÜ…MìSÏçÙt Æý‡M>ÌZÏMìS ç³Ç×êÐ]l$… ^ðl…§éƇ$$.

„îSÆý‡§éË BÑÆ>ÂÐ]l…

150 Ñ$ÍĶæ$¯Œl Hâ¶æÏ {MìS™èl… kÆ>íÜMŠS M>Ë…ÌZ M>sìæÌZÝûÇÄýæ* çÜÈçÜ–´ëË ¯]l$…_ „îSÆý‡§éË$ BÑÆý‡ÂÑ…^éƇ$$. {ç³çÜ$¢™èl… ¿ýæ*Ñ$ Ò$§ýl 5500 gê™èl$Ë „îSÆý‡§éË$ E¯é²Æ‡$$. Òsìæ ^èlÆý‡Ã…Oò³ Ý뫧éÆý‡×æ…V> ÆøÐ]l*Ë$ E…sêƇ$$. †Ñ$…VýSÌêË$, yé͹¯ŒlË Ð]l…sìæ fË„îSÆý‡§éÌZÏ ÆøÐ]l*Ë$ E…yýlÐ]l#. Òsìæ í³…yéÌZÏ ™é™éPÍMýS ÆøÐ]l*Ë$ E…sêƇ$$. Mö°² „îSÆý‡§éÌZÏ ÆøÐ]l*Ë$ Ð]l¬â¶æ$ÏV> Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ðl…§ýl$™éƇ$$. E§é:

í³í³ÍM>àÆý‡$Ë$, Ð]l¬â¶æÏç³…¨, „îSÆý‡§éÌZϯól ÆøÐ]l*Ë$, VøÆý‡$Ï, WrtË$ MýS°í³Ýë¢Æ‡$$. „îSÆý‡§éË ^èlÆý‡Ã…ÌZ õÜÓ§ýl{VýS…£ýl$Ë$ (Sweat Glands), ^èlÆý‡ÃÐ]lÝë{VýS…£ýl$Ë$ (Sebaceous Glands) E…sêƇ$$. ^èlÆý‡ÃÐ]lÝë {VýS…£ýl$Ë ¯]l$…_ òܺ… A¯ól O™ðlË… Ñyýl$§ýlOÌñæ ^èlÆý‡Ã… ´÷yìl»êÆý‡MýS$…yé M>´ëyýl$™èl$…¨. ÆøÐ]l*Ë MýS$§ýl$â¶æÏMýS$ ´ùçÙ×æ¯]l$ CçÜ$¢…¨. Byýl „îSÆý‡§éË bé† ¿êVýS…ÌZ° ^èlÆý‡ÃÐ]l Ýë{VýS…£ýl$Ë$ „îSÆý‡{VýS…£ýl$Ë$V> Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ðl…§ýl$™éƇ$$. VýS$yýl$Ï ò³sôæt „îSÆý‡§éÌZÏ Ð]l*{™èl… õÜÓ§ýl{VýS…£ýl$Ë$ „îSÆý‡{VýS…£ýl$ Ë$V> Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ðl…§ýl$™éƇ$$.

Ñ¿êfMýS ç³rË…

„îSÆý‡§éÌZÏ Ô¶æÈÆý‡ MýS$çßæÆ>°² EÆý‡@MýS$çßæÆý‡…, E§ýlÆý‡ MýS$çßæÆý‡…V> ÐólÆý‡$ ^ólçÜ*¢ Ñ¿êfMýS ç³rË… A¯ól MýS…yýlÆý‡ °Æ>Ã×æ… E…r$…¨. ©° çÜ…Mø^èl… §éÓÆ>, V>Í ï³Ía¯]lç³#yýl$ Fí³Ç†™èl$¢Ë ÐéÅMø^é°MìS M>ÐéÍÞ¯]l MýS$çßæÆý‡… ËÀçÜ$¢…¨. Ý뫧éÆý‡×æ…V> „îSÆý‡§éË ç³#{Æð‡Ë$ MóSÐ]lË… MìS…¨ §ýlÐ]lyýl GÐ]l¬MýS §ýl…™èlíܦ† (dentary) Ð]l*{™èlÐól$ MýS§ýl$Ë$™èl$…¨. „îSÆý‡§éÌZÏ ¯éË$VýS$ VýS§ýl$Ë VýS$…yðl E…r$…¨. Ððl$§ýlyýl$ çÜ…MìSÏçÙt…V> E…r$…¨. Ð]l$íÜ¢çÙP… Æð‡…yýl$ Ð]l$íÜ¢çÙP VøâêÆ>¦Ë Æý‡*ç³…ÌZ E…r$…¨. CÑ ò³§ýlªÑ. Æð‡…yýl$ Ð]l$íÜ¢çÙP VøâêÆ>¦Ë¯]l$ MýSË$ç³#™èl* M>Æý‡µ‹Ü M>ÌZÏf… A¯ól ¯éyîl ç³sìæt Ð]l…sìæ °Æ>Ã×æ… E…r$…¨. Ððl$§ýlyýl$ÌZ §ýl–íÙt °Ä¶æ$…{™èl×æMýS$ ¯éË$VýS$ §ýl–íÙt Ë…¼MýSË$ (M>ÆøµÆ> M>ÓyìlgñæOÐðl$¯Œl) E…sêƇ$$. „îSÆý‡§éÌZÏ MýS´ë˯éyýl$Ë$

(Cranial nerves) 12 f™èlË$.

ÌêÌêfË {VýS…£ýl$Ë$

„îSÆý‡§éÌZÏ Ý뫧éÆý‡×æ…V> ¯éË$VýS$ f™èlË ÌêÌêfË{VýS…£ýl$Ë$ E…sêƇ$$. Ð]l$°íÙÌZ Ð]lÊyýl$ f™èlË$ Ð]l*{™èlÐól$ E…sêƇ$$. Ð]l$°íÙÌZ °Ð]l$² ¯ól{™èl MørÆý‡ (Infraorbitals) f™èl E…yýl§ýl$. „îSÆý‡§éË MýSâ¶æÏMýS$ A¯]l$º…«§ýl…V> Ìê{MìSÐ]l$ÌŒæ, àÆó‡zÇĶæ$¯Œl, Ò$»ZÑ$Ķæ$¯Œl {VýS…£ýl$Ë$ E…sêƇ$$. Ìê{MìSÐ]l$ÌŒæ {VýS…£ýl$Ë$ MýS±²sìæ° {çÜÑÝë¢Æ‡$$. Ñ$VýS™é {VýS…£ýl$Ë {ÝëÑ™éË$ MýS…sìæÌZ° MýS…hMìStÐé Eç³Ç™èlÌê°², MýS¯]l$Æð‡ç³µË¯]l$ ™ólÐ]l$V> E…^èl$™éƇ$$. „îSÆý‡§éË ^ðlÑÌZ Ð]lÊyýl$ ¿êV>Ë$. »êçßæÅ, Ð]l$«§ýlÅ, A…™èlÆŠ‡ ^ðlÑ E…sêƇ$$. »êçßæÅ^ðlÑ° ^ðlÑyöç³µ A…sêÆý‡$. Ð]l$«§ýlÅ ^ðlÑÌZ MýSÆý‡~¿ôæÇMìS, ÌZç³Í ^ðlÑMìS Ð]l$«§ýlÅ Ð]lÊyýl$ _¯]l² GÐ]l¬MýSË$ E…sêƇ$$. CÑ Ð]l*ÍĶæ$‹Ü, C…MýS‹Ü, õÜtí³‹Ü. Ð]l$°íÙÌZ A™èlÅ…™èl _¯]l² GÐ]l¬MýS õÜtí³‹Ü. A…™èlÆŠ‡^ðlÑÌZ Ô¶æ»êª°² ѯ]l§ýlW¯]l BÆ>Y¯Œl B‹œ M>Æð‡•t E…r$…¨. VýS$yýl$Ï ò³sôæt „îSÆý‡§éË$ ™èlç³µ Ñ$VýS™é „îSÆý‡§é˱² ¯ólÆý‡$V> í³ËÏiÐ]l#ËMýS$ f¯]lðÝë¢Æ‡$$.

„îSÆý‡§éË$ Ð]lÊyýl$ Æý‡M>Ë$

„îSÆý‡§éË$ {糫§é¯]l…V> Ð]lÊyýl$ Æý‡M>Ë$ & {´ùsZ¥ÇÄýæ*, Ððl$sê¥ ÇÄýæ*, ĶæÊ¥ÇÄýæ*. VýS$yýl$Ï ò³sôæt „îSÆý‡§éË$ {´ùsZ¥Ä¶æ$¯]l$Ï. CÑ B{õÜtÍÄýæ*, ¯]l*ÅW°Äýæ*, sêõÜðÄýæ* {´ë…™éÌZÏ Ð]l*{™èlÐól$ MýS°í³ Ýë¢Æ‡$$. ÒsìæÌZ Mö°² çÜÈçÜ–´ëË Ë„ýS×êË$ E…sêƇ$$. çÜÈçÜ–´ëË$, „îSÆý‡§éËMýS$ CÑ çÜ…«§é¯]lMýSÆý‡¢Ë$. {´ùsZ¥ÇĶæ$¯ŒlËMýS$ E§éçßæÆý‡×æ & yýlMŠS¼ÌŒæz´ëÏsìæ糋Ü, GMìSyé², {´ùGMìSyé². ÒsìæÌZ »êçßæÅ ^ðlÑ E…yýl§ýl$. Ððl$§ýlyýl$ÌZ M>Æý‡µ‹Ü M>ÌZÏf… E…yýl§ýl$. Ð]l¬ÚëPË$ E§ýlÆý‡…ÌZ¯ól E…sêƇ$$. Ððl$sê¥ÇÄýæ*ÌZ Ð]l*Æý‡*Þí³Ä¶æ$ÌŒæÞ E…sêƇ$$. AçÜ…ç³N Æý‡~…V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯]l í³ËÏiÐ]l#ËMýS$ f¯]lðÝë¢Æ‡$$. AÌê…sìæ í³ËÏiÐ]l#˯]l$ ByýliÑ, E§ýlÆ>¯]l E¯]l² çÜ…_ÌZMìS ¡çÜ$Mö° ç³NÇ¢V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ól…™èlÐ]lÆý‡MýS$ çÜ…Æý‡„ìSçÜ$¢…¨. D çÜ…_° Ð]l*Æý‡*Þ í³Ä¶æ$… A…sêÆý‡$. GMýS$PÐ]lV> Ð]l*Æý‡*Þí³Ä¶æ$ÌŒæÞ B{õÜtÍÄýæ* ^èl$r*t E¯]l² ©Ð]l#ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ ç³ÇÑ$™èlOÐðl$ E…sêƇ$$. Ð]l*Æý‡*Þí³Ä¶æ$ÌŒæÞÌZ ò³§ýlª¨ MýS…V>Æý‡* (Macropus). C™èlÆý‡ Ð]l*Æý‡*Þí³Ä¶æ$ÌŒæÞ, MøĶæ$Ìê »ôæÆŠ‡, sêõÜðĶæ$¯Œl Ð]l#ÌŒæ¹. §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM>ÌZ A´ùf… A¯ól Ð]l*Æý‡*Þí³ Ä¶æ$ÌŒæ MýS°í³çÜ$¢…¨. E¯]l²™èl{Ôóæ×ìæ „îSÆý‡§éË$ ĶæÊ¥ÇĶæ$¯ŒlË$. CÑ fÆ>Ä¶æ¬ „îSÆý‡§éË$. ç³NÇ¢V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯]l í³ËÏiÐ]l#ËMýS$ f¯]lðÝë¢Æ‡$$. Ððl$§ýlyýl$ çÜ…MìSÏçÙt Ýë¦Æ‡$$ÌZ AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨ E…r$…¨. í³ËÏiÑ ç³NÇ¢ AÀÐ]l–¨® MøçÜ… ™èlÍÏ í³…yýl MýS×ægêÌêË$ ç܅Ķæ¬MýS¢…V> °ÇÃ…^ól fÆ>Ķæ¬Ð]l# (Placenta) ĶæÊ¥ÇĶæ$¯Œl „îSÆý‡§éÌZÏ ç³NÇ¢V> AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$ ™èl$…¨. Ķ欥ÇĶæ$¯Œl „îSÆý‡§éË$ & VýS¼¾ÌêË$, ™øyólâ¶æ$Ï, ¯]lMýSPË$, MýS$MýSPË$, ç³Ô¶æ$Ð]l#Ë$, Vö{Æð‡, Ðól$MýS, h…MýSË$, Eyýl$™èl, J…sñæ, VýS${Æý‡…,

www.facebook.com/shekharmine

H¯]l$VýS$, GË$MýS, MýS$…§ólË$, ^ðlÐ]l#Ë í³Ë$ÏË$, í³ÍÏ, íÜ…çßæ…, ç³#Í,

íÜ)

AÐðl*°Äýæ*

yìl) H© M>§ýl$

†Ñ$…VýSÌêË$, yé͹¯ŒlË$, ïÜÌŒæ, ÐéÌŒæÆý‡‹Ü, GË$VýS$º…r$Ï, ±sìæ

10.A† ™èlMýS$PÐ]l VýSÆ>ÂÐ]l«¨ M>Ë… E¯]l² f…™èl$Ð]l#?

VýS${Æý‡…, Mø™èl$Ë$, _…´ë…h, CÆý‡…VýS$sꯌl, Ð]l$°íÙ Ððl$$§ýlOÌñæ¯]lÑ.

G)

GË$MýS

¼) MýS$…§ólË$

ĶæÊ¥ÇĶæ$¯Œl „îSÆý‡§éÌZÏ E¯]l²™èlOÐðl$¯]lÑ, {ò³•Ðól$sŒæÞ {MýSÐ]l*°MìS ^ðl…¨

íÜ)

A´ùf…

yìl) Eyýl$™èl

¯]lÑ. ÌZÇ‹ÜË$, sêÇÞĶæ$ÆŠ‡Ë$, ÎÐ]l$ÆŠ‡Ë$, Mø™èl$Ë$, H‹³Ë$ Ð]l$°íÙ

11.H‹³ËÌZ ™ðlÍOÐðl…¨?

CÐ]l±² {ò³•Ðól$sŒæÞ {MýSÐ]l*°MìS ^ðl…¨¯]lÑ. Wº¾¯Œl, JÆý‡… VýS$sꯌl,

G)

_…´ë…i

¼) VöÇÌêÏ

_…´ë…h, VøÇÌêÏ˯]l$ H‹³Ë…sêÆý‡$. ÒsìæMìS, Ð]l$°íÙMìS ™øMýS E…yýl§ýl$.

íÜ)

Wº¾¯Œl

yìl) JÆý‡…VýS$sꯌl

A† ò³§ýlª f…™èl$Ð]l#, „îSÆý‡§ýl…, ±Í †Ñ$…VýSË… (Balaenopterus

12.MìS…¨ ÐésìæÌZ ç³NÇ¢ fË„îSÆý‡§ýl…?

musculus). Ð]l$¯]l Æ>ïىĶæ$ f…™èl$Ð]l# MýS–çÙ~h…MýS Ìôæ§é ¯]lËÏh…MýS

G)

½Ð]lÆŠ‡

¼) ´ëÏsìæ糋Ü

(Blackbuck, Antelope cervicapra). Ð]l$¯]l gê¡Ä¶æ$ f…™èl$Ð]l# ç³#Í

íÜ)

OMðSÆø¯ðlMýSt‹Ü

yìl) yýl$ÅV>…VŠS

(Panthera tigris). ¯ólËOò³ A† ÐólVýSÐ]l…™èlOÐðl$…¨ `™é (Acinonyx

13.fË„îSÆý‡§éË ^èlÆý‡Ã… MìS…§ýl E¯]l² MöÐ]l#Ó ´÷Æý‡?

Jubatus) VýS…rMýS$ 70 OÐðl$â¶æÏ ÐólVýS…™ø ç³ÇVðSyýl$™èl$…¨.

G)

ºÏº¾ÆŠ‡

¼) ¸ùÐŒl$

íÜ)

Ððl$Ìꯌl

yìl) OÐðl$ͯŒl

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$

1. MìS…¨ Ðé°ÌZ í³ËÏiÑMìS f¯]lðÐ]lÓMýS$…yé VýS$yýl$Ï ò³sôæt¨? (Ķæ¬í³G‹ÜíÜ {í³ÍÐŒl$Þ 2008)

G)

GMìSyé²

¼) MýS…V>Æý‡*

íÜ)

´ùÆý‡$POò³¯Œl

yìl) †Ñ$…VýSË…

2. MìS…¨ ÐésìæÌZ H© H‹³ M>§ýl$? (Ķæ¬í³G‹ÜíÜ {í³ÍÐŒl$Þ 2008)

G)

Wº¾¯Œl

¼) VöÇÌêÏ

íÜ)

Ë…VýS*ÆŠ‡

yìl) JÆý‡…VýS$sꯌl

3. MìS…¨ ÐésìæÌZ _¯]l²¨?

G)

_…´ë…i

¼) JÆý‡…VýS$sꯌl

íÜ)

VöÇÌêÏ

yìl) Wº¾¯Œl

4. MìS…¨ ÐésìæÌZ ç³NÇ¢ fË„îSÆý‡§ýl… H¨ M>§ýl$?

G)

†Ñ$…VýSË…

¼) yé͹¯Œl

íÜ)

´ëÆ>µÆ‡$$gŒæ

yìl) BrÆŠ‡

5. í³ÍÏ, MýS$MýSP, íÜ…çßæ…, ç³#Í Ð]l…sìæ „îSÆý‡§éË ò³§ýlÐ]l#ËOò³ Ò$ÝëË$Ìê MýS°í³…^ól ÆøÐ]l*Ë$?

G)

Ñ{¼õÜ

¼) Ìê¯]l$Vø

íÜ)

¸ùÐŒl$

yìl) Ððl$˯Œl

6. ¯ólËOò³ A† ò³§ýlª Ð]l*…ÝëàÇ?

G)

íÜ…çßæ…

¼) AÐ]l¬ÆŠ‡ç³#Í

íÜ)

Æ>Ķæ$ÌŒæ »ñæ…V>ÌŒæ OsñæVýSÆŠ‡

yìl)AÌêÝëPMýS$ ^ðl…¨¯]l MöyéƇ$$MŠS GË$VýS$º…sìæ

7. QyýlYÐ]l$–VýS…ÌZ° MöÐ]l¬Ã Æý‡*´ë…™èlÆý‡… ^ðl…¨¯]l?

G)

Ð]l¬MýS$P

¼) Oò³ ò³§ýlÑ

íÜ)

ÆøÐ]l$…

yìl) ^èlÆý‡Ã…

8. çÜÐ]l¬{§ýl…ÌZ B¯]lMýSrtË$ MýSsôæt¨?

G)

ïÜÌŒæ

¼) ÐéÌŒæÆý‡‹Ü

íÜ)

½Ð]lÆŠ‡

yìl) OMðSÆø¯ðlMýSt‹Ü

9. „îSÆý‡§éË$ ÑçÜÇj…^ól {糫§é¯]l ¯]l{™èlf° Ð]lÅÆý‡¦ç³§éÆý‡¦…?

G) ĶæÊÇÄýæ*

¼) ĶæÊÇMŠS BÐ]l$Ï…

14.„îSÆý‡§éË ^ðlÑÌZ MýSÆý‡~¿ôæÈ, A…™èlÆŠ‡^ðlÑ Ð]l$«§ýlů]l$¯]l² GÐ]l¬MýSË

çÜ…QÅ?

G)

5

¼) 4

íÜ) 3

yìl) 2

15.¿êÆý‡™ŒlÌZ `™é G糚yýl$ A…™èlÇ…_…¨?

G)

1600

¼) 1700

íÜ) 1800

yìl) 1900

 

çÜÐ]l*«§é¯éË$

 
1 G 2 íÜ 3 íÜ 4 yìl 5 G 6 yìl 7 íÜ 8
1
G
2
íÜ
3
íÜ
4
yìl
5
G
6
yìl
7
íÜ
8
íÜ
9
G
10
íÜ
11
G
12
yìl
13
G
14
íÜ
15
íÜ

www.facebook.com/shekharmine

çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$

çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$ (CHORDATA) D f…™èl$Ð]l#˱² ç³–çÙxÐ]l…Ô¶æ… (Notochord) MýSÍW¯]l iÐ]l#Ë$. D

ç³–çÙxÐ]l…Ô¶æ… AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨ Ððl¯ðl²Ð]l¬MýSV> Ð]l*Æý‡$™èl$…¨. çÜMýSÔóæÆý‡$M>ÌZÏ ÑÑ«§ýl f…™èl$Ð]l#Ë$ Ðésìæ BǦMýS {´ëÐ]l¬QÅ… B«§éÆý‡…V> Hï³ï³GïÜÞ ç³È„ýSÌZÏ {ç³Ô¶æ²Ë¯]l$ Æý‡*´÷…¨çÜ$¢¯é²Æý‡$. f¯]lÆý‡ÌŒæ OòܯŒlÞ Ýë¦Æ‡¬ÌZ MìS…¨ çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë VýS$Ç…_ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶæ*ÍÞ E…r$…¨.

1. ^ólç³Ë$ (Pisces)

2. E¿¶æĶæ$ ^èlÆ>Ë$ (Amphibians)

3. çÜÈçÜ–´ëË$ (Reptiles)

4. 糄ýS$Ë$ (Aves)

5. „îSÆý‡§éË$ (Mammals) Oò³¯]l õ³ÆöP¯]l² I§ýl$ ™èlÆý‡VýS™èl$ËMýS$ ^ðl…¨¯]l çÜÈçÜ–´ë˯]l$ MìS…¨ Ñ«§ýl…V> Ñ¿¶æh…^éÆý‡$.

1. Ö™èlË Æý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$ (Poikilothermic Animals)

2. EçÙ~ Æý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$ (Homeo Thermic Animals)

1. Ö™èlËÆý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$ (AíܦÆøçÙ~iÐ]l#Ë$/Poikilothermic

Animals):

D f…™èl$Ð]l#Ë Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èl Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ° EÚù~{VýS™èlË™ø ´ër$

Ð]l*Æý‡$™èl* E…r$…¨. E§éçßæÆý‡×æ: ^ólç³Ë$, E¿¶æĶæ$^èlÆ>Ë$, çÜÈçÜ–´ëË$

2. EçÙ~Æý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$ (íܦÆøçÙ~iÐ]l#Ë$/Homeo Thermic

Animals):

D f…™èl$Ð]l#Ë Ô¶æÈÆý‡ EÚù~{VýS™èlË$ GËÏ糚yýl* íܦÆý‡…V> E…sêƇ¬.

E§éçßæÆý‡×æ: 糄ýS$Ë$ (Aves), „îSÆý‡§éË$ (Mammals) ^ólç³Ë$:

^ólç³Ë VýS$Ç…_ ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯ól Ô>݈밲 ""CMìS¢Ä¶æ*Ëi'' A…sêÆý‡$. ^ólç³Ë §ólçßæ…Oò³ ´÷Ë$çÜ$Ë$ E…sêƇ¬. Òsìæ VýS$…yðlÌZ Æð‡…yýl$ VýS§ýl$Ë$… sêƇ¬. D ^ólç³Ë VýS$…yðl¯]l$ íÜÆ>çßæ–§ýlĶæ$… A° MýS*yé A…sêÆý‡$. Ððl¬ç³µË §éÓÆ> Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$¯]l$ fÆý‡$ç³#™éƇ¬. CÐ]l±² VýS$yýlϯ]l$

ò³yýl™éƇ¬. M>° Ý÷Æý‡^ólç³Ë$ Ð]l*{™èl… ¯ólÆý‡$V> í³ËÏͲ MýS…sêƇ¬.

(Viviparous)

BǦMýS {´ëÐ]l¬QÅ…, {ç³™ólÅMýS™èlË$:

1. Ý÷Æý‡^ólç³Ë$:

CÐ]l±² çÜÐ]l¬{§ýl…ÌZ °Ð]líÜÝë¢Æ‡¬. ç³ÇÐ]l*×æ…ÌZ ò³§ýlªV> E…yól ^ólç³Ë$ CÐól. ò³§ýlª OòÜk Ý÷Æý‡^ólç³Ë$ Ð]l*¯]lÐ]l#yìl° MýS*yé ¿¶æ„ìSÝë¢Æ‡¬. D Ý÷Æý‡^ólç³Ë$ (Shark Fishes) ¯ólÆý‡$V> í³ËÏͲ MýS…sêƇ¬. Ý÷Æý‡^ólç³Ë M>ÌôæĶæ$… ¯]l$…_ ""¡íܯ]l ¯]l*¯ðlÌZ'' ÑrÑ$ ¯Œl&G, ÑrÑ$¯Œl&yìl çÜÐ]l$–¨®V> Ë¿¶æÅÐ]l$Ð]l#™éƇ¬. ^ólç³ÌZÏ §ýl…™éË$ A¯ólMýSÝëÆý‡$Ï Æ>Í´ùƇ¬

†ÇW HÆý‡µyýl™éƇ¬.

2. V>…º*íÜĶæ*:

©¯ól² ""Ñ$¯]l*²'' ^ólç³ A° MýS*yé A…sêÆý‡$. C¨ {糫§é¯]l…V>

±sìæÌZ° ""§øÐ]l$ ÌêÆ>Ó''˯]l$ BàÆý‡…V> ¡çÜ$MýS$…r$…¨. M>ºsìæt ©°² ^ðlÆý‡$Ð]l#Ë$ MýS$…rÌZÏÏ ò³…^èlyýl… Ð]lËÏ §øÐ]l$Ë çÜ…Qů]l$ °Ä¶æ$… {†…^ö^èl$a. CÌê JMýS iÑ° Ð]l$ÆöMýS iÑ °Ä¶æ$…{™èl×æÌZ Eç³Äñæ*W… ^èlyé°² iÐ]l çÜ…º…«§ýl °Ä¶æ$…{™èl×æ (Biological Control) A…sêÆý‡$.

3. çÜÐ]l¬{§ýl VýS${Æý‡… (íßæ´ùµ M>…糋Ü):

C¨ JMýS ^ólç³. M>± ©° õ³Æý‡$ÌZ ^ólç³ A¯ól 糧ýl… E…yýl§ýl$. Ð]l$VýS^ólç³ Byýl^ólç³ ¯]l$…_ VýS$yýlϯ]l$ õÜMýSÇ…_ Ðésìæ° ´÷§ýlVýSyýl… D ^ólç³ {ç³™ólÅMýS™èl.

CÑ A…™èl Ç…^ól §ýlÔ¶æÌZ E¯é²Æ‡¬.

4. M>sŒæ 휋٠(Cat Fish) :

Òsìæ° B{íœM> Q…yýl… ¯]l$…_ ¨VýS$Ð]l$† ^ólçÜ$MýS$° ¿êÆý‡™ŒlÌZ ò³…^èl$™èl$ ¯é²Æý‡$. D ^ólç³Ë$ GÌê…sìæ M>Ë$çÙÅ fÌêÌZÏ AƇ¬¯é Ð]l$¯]l$VýSyýl ÝëW…^èlVýSË$VýS$™éƇ¬. M>ºsìæt Òsìæ ò³…ç³MýS… ™èlMýS$PÐ]l QÆý‡$a™ø MýS*yýl$

MýS$¯]l²¨. ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MýS$ Òsìæ Ð]l*…çÜ… Ë¿¶æÅÐ]l$Ð]l#™èl$…¨. M>± Òsìæ Ð]l*…çÜ… §éÓÆ> M>ů]lÞÆŠ‡ M>Æý‡M>Ë$ Ð]l*¯]lÐ]l#yìl Ô¶æÈÆý‡…ÌZMìS {ç³ÐólÕ…_ A¯éÆøV>Å°MìS M>Æý‡×æÐ]l$Ð]l#™èl$¯é²Æ‡¬. çœÍ™èl…V> Òsìæ ò³…ç³M>°² {糿¶æ$™èlÓ… °õÙ«¨…_…¨.

5. ^ólç³Ë M>ÌôæĶæ$ ¯]l*¯ðl:

M>yŠl ÍÐ]lÆŠ‡ BƇ¬ÌŒæ (Cod Liver Oil), ÚëÆŠ‡P ÍÐ]lÆŠ‡ BƇ¬ÌŒæ (Shark

Liver Oil) A¯ól Æð‡…yýl$ Æý‡M>OÌñæ¯]l M>ÌôæĶæ$ ¯]l*¯ðl˯]l$ çÜÐ]l¬{§ýl ^ólç³Ë M>ÌôæĶæ$… ¯]l$…_ ÐðlÍMìS¡Ýë¢Æý‡$. D ^ólç³Ë M>ÌôæĶæ$ ¯]l*¯ðlÌZ Ñr Ñ$¯Œl&G, ÑrÑ$¯Œl&yìl ç³#çÙPË…V> Ë¿¶æÅÐ]l$Ð]l#™éƇ¬. D M>ÌôæĶæ$ ¯]l*¯ðl Ð]l*Æð‡PsZÏ M>Åç³#ÞÌŒæÞ Æý‡*ç³…ÌZ Ë¿¶æÅÐ]l$Ð]l#™éƇ¬.

6. 휋٠Ò$ÌŒæ (Fish Meal):

G…yýl»ñæsìæt¯]l ^ólç³Ë ´ûyýlÆŠ‡¯]l$ 휋ÙÒ$ÌŒæ A…sêÆý‡$. D 휋ÙÒ$ÌŒæÌZ {´ùsî毌lË$, M>ÍÛĶæ$…, ¸ëçܹÆý‡‹Ü çÜÐ]l$–¨®V> E…sêƇ¬. D ´ûyýlÆŠ‡¯]l$ Møâ¶æÏMýS$, ç³Ô¶æ$Ð]l# ËMýS$ §é×êV> Ñ°Äñæ*WÝë¢Æý‡$.

E¿¶æĶæ$^èlÆ>Ë$ (B…Ķæ$¯ŒlË$) & CÑ ±sìæÌZ, ¯ólËOò³ °Ð]líÜ…^èlVýSÍVóS çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$. Fí³Ç†™èl$¢Ë$, ^èlÆý‡Ã… §éÓÆ> Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ fÆý‡$ç³#MýS$…sêƇ¬.

7. JÐðl$V>&3&¸ësîæ BÐ]l$Ï…:

^ólç³Ë ¯]l$…_ Ë¿¶æÅÐ]l$Äôæ$Å ¯]l*¯ðlÌZÏ, ^ólç³ Ð]l*…çÜ…ÌZ D ¸ësîæ BÐ]l$Ï… GMýS$PÐ]lV> E…r$…¨. D ¸ësîæ BÐ]l$Ï… Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ""MöÌñæòÜtÆ>ÌŒæ'' Ô>™é°² ™èlWY…^èlyé°MìS ™øyýlµyýl$™èl$…¨. çœÍ™èl…V> VýS$…yðl çÜ…º…««¨™èl ÐéÅ«§ýl$Ë °ÐéÆý‡×æMýS$ §øçßæ§ýl… ^ólçÜ$¢…¨. ^èlÆý‡Ã…

§éÓÆ> Ô>ÓçÜ{MìSĶæ$ fÆý‡$ç³#MøÐ]lyé°MìS ÒË$V> Òsìæ ^èlÆý‡Ã…Oò³ GÌê…sìæ ´÷Ë$çÜ$Ë$ Ìôæ§é C™èlÆý‡ °Æ>Ã×êË$ E…yýlÐ]l#. M>ºsìæt Òsìæ° ""¯]lVýS² çÜMýSÔóæÆý‡$M>Ë$'' A…sêÆý‡$. VýS$…yðlÌZ Ð]lÊyýl$ VýS§ýl$Ë$ E…sêƇ¬. CÐ]l±² A…yø™éµ§ýlM>Ë$ (Oviparous).

www.facebook.com/shekharmine

E§éçßæÆý‡×æ: MýSç³µ (Frog), ÝëËÐ]l*…yýlÆŠ‡ (Salamander) ÝëËÐ]l*…yýlÆŠ‡Ë$ ºÍÏ BM>Æý‡…ÌZ E…yìl E™èl¢Æý‡ AÐðl$ÇM>ÌZ Ý뫧éÆý‡ ×æ…V> MýS°µ…^ól E¿¶æĶæ$^èlÆý‡….

çÜÈçÜ–´ëË$ (Reptiles) Òsìæ° ´÷rtOò³ ´ëMóS f…™èl$Ð]l#Ë$ A…sêÆý‡$. Òsìæ §ólçßæ…Oò³ ´÷Ë$çÜ$ Ë$…sêƇ¬. çÜÈçÜ–´ëË VýS$…yðlÌZ Ð]lÊyýl$ VýS§ýl$Ë$…sêƇ¬. (AçÜ… ç³NÆý‡~…V> Ñ¿¶æh™èlOÐðl$¯]l ¯éË$VýS$ VýS§ýl$Ë VýS$…yðl) M>± çÜÈçÜ–´ëÌZÏ° Ððl¬çÜâ¶æÏÌZ Ð]l*{™èl… ¯éË$VýS$ VýS§ýl$Ë VýS$…yðl E…r$…¨. çÜÈçÜ–´ëÌZÏ Fí³Ç†™èl$¢Ë$ Ô>ÓçÜ AÐ]lĶæ$ÐéË$V> ç³° ^ólÝë¢Æ‡¬. CÐ]l±² A…yø™éµ§ýlM>Ë$ M>± Mö°² çÜÈçÜ–´ëË$ ÕÔ¶æ$™éµ§ýlM>Ë$V> E…sêƇ¬. (Æý‡MýS¢í³…fÆý‡, ç³íÜÇMýS ´ëÐ]l¬, FçÜÆý‡ÑÍÏ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ) çÜÈçÜ–´ëËMýS$ E§éçßæÆý‡×æ:

1. ´ëÐ]l¬Ë$, 2. ™é»ôæâ¶æ$Ï, 3. Ððl¬çÜâ¶æ$Ï, 4. ™ö…yýlË$, ºË$ÏË$ Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ.

I. ´ëÐ]l¬Ë$ (Snakes)

´ëÐ]l¬Ë VýS$Ç…_ ^èl§ýl$Ð]l#MýS$¯ól Ô>݈밲 JíœÄ¶æ*Ëi /çÜÆð‡µ…sêËi A…sêÆý‡$. ¯]l*ÅhÌê…yŠl, {X¯ŒlÌê…yŠl Ìê…sìæ A† Ö™èlË §ólÔ>ÌZÏ ´ëÐ]l¬Ë$ MýS°µ…^èlÐ]l#. ´ëÐ]l¬Ë ´÷rt MìS…§ýl VýSË ´÷Ë$çÜ$Ë$ (Abdomi- nal Scales), ç³MýSPsñæÐ]l¬MýSË$ Ìôæ§é ç³Æý‡$ØMýSË$ (Ribs) ^èl˯é°MìS ™øyýlµyýl™éƇ¬. {ç³ç³…^èl…ÌZ A™èlÅ…™èl ""{çœ*×æ Ô¶æMìS¢'' (Smell Perception) Ìôæ§é ""Ðéçܯé Ô¶æMìS¢'' A™èlÅ«¨MýS…V> MýSÍW¯]l iÐ]l#Ë$ ´ëÐ]l¬Ë$. ""¯éË$MýS'' çÜàĶæ$…™ø ´ëÐ]l¬Ë$ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ° Æý‡ÝëĶæ$¯]l Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ Ìôæ§é Ðéçܯ]l¯]l$ {VýSíßæÝë¢Æ‡¬. D Ðéçܯ]l¯]l$ VýS$Ç¢…^èlyé°MìS ´ëÐ]l¬ÌZÏ ""gêMýS»Œæ çܯŒl AÐ]lĶæ$ÐéË$'' (Jacob-son Organs) A¯ól {ç³™ólÅMýSOÐðl$¯]l °Æ>Ã×êË$…sêƇ¬. ´ëÐ]l¬Ë MýS…sìæMìS Æð‡ç³µË$…yýlÐ]l# AÑ MýSâ¶æ$Ï ™ðlÆý‡^èl$MýS$¯ól °{§ýl´ù™éƇ¬. ÒsìæÌZ ""Ñ°MìSyìl Ô¶æMìS¢'' (Զ溪 {VýSçßæ×æ Ô¶æMìS¢) (Perception of Sound) E…yýl§ýl$. M>ºsìæt ´ëÐ]l¬Ë$ V>Í §éÓÆ> {ç³Ä¶æ*×ìæ…^ól Զ溪 ™èlÆý‡…V>˯]l$ {VýSíßæ…^èlÌôæÐ]l#. M>± ¯ólË §éÓÆ> {ç³Ä¶æ*×ìæ…^ól Զ溪 ™èlÆý‡…V>˯]l$ ^èlÆý‡Ã… çÜàĶæ$…™ø {VýSíßæÝë¢Æ‡¬. ´ëÐ]l¬Ë±² VýS$yýlϯ]l$ ò³yýl™éƇ¬. Æý‡MýS¢í³…fÆý‡ Ð]l…sìæ Mö°² ´ëÐ]l¬Ë$ ¯ólÆý‡$V> í³ËÏͲ MýS…sêƇ¬. Mö°² {ç³™ólÅMýS Ë„ýS×êË$ VýSË ´ëÐ]l¬Ë$

1. Ý뫧éÆý‡×æ ¯éVýS$´ëÐ]l¬:

Ððl$yýl ¿êVýS…ÌZ VýSË ç³MýSPsñæÐ]l¬MýSË$ (Ribs) ÑçܢDž^èlyýl… Ð]lËÏ ç³yýlVýS HÆý‡µyýl$™èl$…¨.

2. MìS…VŠS Mø{»ê (Æ>^èl¯éVýS$):

(King Cobra) C¨ A† ´÷yýlOÐðl¯]l ÑçÙçÜÆý‡µ…. C¨ ™èl¯]l gê† ´ëÐ]l¬Ë¯]l$ BàÆý‡…V> ¡çÜ$MýS$…r$…¨. CÌê JMýS f…™èl$Ð]l# ™èl¯]l gê† iÐ]l#˯ól BàÆý‡…V> ¡çÜ$MøÐ]lyé°² çÜÓgê† ¿¶æ„ýS×æ (MýS°»êÍf…) A…sêÆý‡$. Æ>^èl¯éVýS$ Ð]l$ÆöMýS {ç³™ólÅMýS™èl çÜÓĶæ$…V> VýS*yýl$ ¯]l$

°ÇÃ…^èl$MøÐ]lyýl…. {ç³ç³…^èl…ÌZ ™èl¯]l VýS*yýl$¯]l$ ™é¯ól °ÇÃ…^èl$MýS$¯ól JMóS JMýS çÜÆý‡µ… Æ>^èl¯éVýS$.

3. MýSrÏ´ëÐ]l¬ (Krait (or) Banded Snake):

¯ólËOò³ çÜ…^èlÇ…^ól çÜÆ>µÌZÏ A™èlÅ…™èl ÑçÙĶ欙èlOÐðl$¯]lÑ. D çÜÆý‡µ…

M>r$ Ð]lËÏ GMýS$PÐ]l Ð]l$Æý‡×êË$ çÜ…¿¶æÑçÜ$¢¯é²Æ‡¬.

4. çÜÐ]l¬{§ýl çÜÆ>µË$ (Sea Snakes):

{ç³ç³…^èl…ÌZ° ¯ólËOò³, ±sìæÌZ °Ð]líÜ…^ól Ððl¬™èl¢… çÜÆ>µÌZÏ MðSÌêÏ

A™èlÅ…™èl ÑçÙĶ欙èlOÐðl$¯]lÑ.

5. Mö…yýl_Ë$Ð]l (Python):

C¨ {ç³ç³…^èl… ÌZMðSÌêÏ A™èlÅ…™èl ´÷yýlOÐðl¯]l ÑçÙÆý‡íßæ™èl çÜÆý‡µ….

6. A¯]lMö…yýl:

B{íœM>, §ýl„ìS×æ AÐðl$ÇM> {´ë…™éÌZÏ GMýS$PÐ]lV> MýS°µçÜ$¢…¨. C¨

{ç³ç³…^èl…ÌZMðSÌêÏ Æð‡…yø A†ò³§ýlª çÜÆý‡µ…. ÑçÙÆý‡íßæ™èlOÐðl$…¨.

7. Æý‡MýS¢í³…fÆý‡ (Viper):

¯ólÆý‡$V> í³ËÏͲ MýS¯ól çÜÆý‡µ….

8. GË$MýS´ëÐ]l¬ (Rat Snake):

©¯ól² Ý뫧éÆý‡×æ…V> ""gñæÇVöyýl$z'' A° MýS*yé A…sêÆý‡$. ÑçÙÆý‡íßæ ™èlOÐðl$…¨. GË$MýS˯]l$ CçÙt…V> ¿¶æ„ìSçÜ$¢…¨. çœÍ™èl…V> ´÷ÌêË Ð]l§ýlª D ´ëÐ]l¬ GË$MýSË çÜ…Qů]l$ ™èlWYçÜ$¢…¨. M>ºsìæt ©°² ""OÆð‡™èl$ Ñ${™èl$yýl$'' (Friend of Farmer) A° MýS*yé A…sêÆý‡$.

ÑçÙ… (Toxin):

MîSrM>Ë$, ´ëÐ]l¬Ë$, ™ólâ¶æ$Ï Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l Ðésìæ ÑçÙ… Ð]l$¯]l Ô¶æÈÆý‡…ÌZ H Ð]lÅÐ]lçܦOò³ {糿êÐ]l… ^èl*ç³#™èl$…§ø §é°² B«§éÆý‡…V> ^ólçÜ$MýS$° ÑÚëË$ Ð]lÊyýl$ Æý‡M>Ë$.

1. ¯]l*ÅÆøsêMìSÞ¯Œl:

¯éyîl Ð]lÅÐ]lçܦOò³ {糿êÐ]l… ^èl*õ³ ÑÚë˯]l$ ¯]l*ÅÆøsêMìSÞ¯ŒlË$ A… sêÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æ: 1. ™ólË$ ÑçÙ…, 2. A°² ´ëÐ]l¬Ë ÑÚëË$ (Æý‡MýS¢í³…fÆý‡, çÜÐ]l¬{§ýl çÜÆ>µË ÑçÙ… ™èlç³µ)

2. ïßæÐðl*sêMìSÞ¯Œl:

Æý‡MýS¢ {ç³çÜÆý‡×æ Ð]lÅÐ]lçܦOò³ {糿êÐ]l… ^èl*õ³ ÑÚë°² ïßæÐðl*sêMìSÞ¯Œl A…sêÆý‡$.

E§éçßæÆý‡×æ: 1. Æý‡MýS¢í³…fÆý‡ ÑçÙ…

3. Ð]l$Äñæ*sêMìSÞ¯Œl:

MýS…yýlÆ>ËOò³ {糿êÐ]l… ^èl*õ³ ÑÚë˯]l$ Ð]l$Äñæ*sêMìSÞ¯Œl A…sêÆý‡$. E§éçßæÆý‡×æ: çÜÐ]l¬{§ýl çÜÆ>µË ÑçÙ… ÑÚë°MìS ÑÆý‡$VýS$yýl$:

™ðlËÏÐéÆý‡$gêÐ]l¬ MýS…sôæ ÝëĶæ$…{™èl Ðólâ¶æÌZÏ MýSÇ_¯]l ´ëÐ]l¬Ë Ð]lËÏ GMýS$PÐ]l ÑçÙ… Ô¶æÈÆý‡…ÌZMìS Ððlâ¶æ$™èl$…¨. ´ëÐ]l¬ M>r$MýS$ ÑÆý‡$VýS$yýl$V> 1. B…sìæÒ¯]l… Ìôæ§é 2. ´ëÍÒ¯]l… C…fMýSÛ¯Œl¯]l$ Eç³Äñæ*WÝë¢Æý‡$.

1. B…sìæÒ¯]l…:

JMöPMýSP ´ëÐ]l¬ ÑÚë°MìS JMöPMýSP Æý‡MýSOÐðl$¯]l B…sìæÒ¯]l… E…r$…¨. M>ºsìæt MýSÇ_¯]l ´ëÐ]l¬ H§ø ™ðlÍõÜ¢ B ´ëÐ]l¬ ÑÚë°MìS ÑÆý‡$VýS$yýl$V>

www.facebook.com/shekharmine

ç³°^ólõÜ B…sìæÒ¯]l…¯]l$ CÝë¢Æý‡$. 2. ´ëÍÒ¯]l…:

C¨ JMýSsìæ MýS…sôæ GMýS$PÐ]l Æý‡M>OÌñæ¯]l ´ëÐ]l¬Ë ÑÚëËMýS$ ÑÆý‡$VýS$yýl$V> ç³° ^ólçÜ$¢…¨. MýSÇ_¯]l ´ëÐ]l¬ H§ø ™ðlÍĶæ$¯]l糚yýl$ ´ëÎѯ]l…¯]l$ CÝë¢Æý‡$.

II. ™é»ôæâ¶æ$Ï (Turtles):

¿¶æ*Ñ$Oò³ A† GMýS$PÐ]l M>Ë… iÑ…^ól f…™èl$Ð]l#Ë$ ™é»ôæâ¶æ$Ï. JÇÝëÞÌZ° ""VýSíßæÆŠ‡Ð]l*™èl'' ¯]l¨ º…V> âêRê™èl…ÌZ MýSÍõÜ ¡Æý‡ {´ë…™èl… ™é»ôæâ¶æ$Ï çÜ…§ýlÆý‡Ø¯é MóS…{§ýl…V> VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨…¨. {糆 Hsê {ç³ç³…^èl…ÌZ° ÑÑ«§ýl {´ë…™éË ¯]l$…_ çÜÐ]l¬{§ýl Ð]l*Æý‡Y… §éÓÆ> ÐólÌê¨ ""BÍÐŒl ÇyîlÏ'' ™é»ôæâ¶æ$Ï D ¡Æý‡ {´ë…™é°MìS Ð]l_a VýS$yýlϯ]l$ ò³yýl$™èl$…sêƇ¬. D {´ë…™èl… ´ëÆý‡©‹³ KyýlÆó‡Ð]l#MýS$ §ýlVýSYÆý‡V> E…r$…¨.

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$

1. ç³#r$tMýS™ø ^ðlÐ]l¬yýl$ iÐ]l#Ë$?

G)

´ëÐ]l¬Ë$

¼) `Ð]l$Ë$

íÜ)

MîSrM>Ë$

yìl) ºË$ÏË$

2. {ç³ç³…^èl…ÌZ A†ò³§ýlª çÜÆý‡µ…?

G)

A¯]lMö…yýl

¼) Oò³™é¯Œl

íÜ)

Æ>^èl¯éVýS$

yìl) MýSrÏ´ëÐ]l¬

3. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° MöÌñæòÜtÆ>ÌŒæ¯]l$ ™èlWY…^èlyé°MìS ™øyýlµyól JÐðl$V>&3&¸ësîæ BÐ]l$Ï… §ól° Ð]l*…çÜ…ÌZ GMýS$PÐ]lV>

Ë¿¶æÅÐ]l˜™èl$…¨?

G)

Ðól$MýS

¼) Møyìl

íÜ)

^ólç³Ë$

yìl) ÆöĶæ$ÅË$

4. MìS…¨ ÐésìæÌZ Ö™èlË Æý‡MýS¢ f…™èl$Ð]l#Ë$?

G)

^ólç³Ë$, çÜÈçÜ–´ëË$, 糄ýS$Ë$

¼)

糄ýS$Ë$, „îSÆý‡§éË$

íÜ)

„îSÆý‡§éË$ Ð]l*{™èlÐól$

yìl)

^ólç³Ë$, E¿¶æĶæ$^èlÆ>Ë$

5. MìS…¨ ÐésìæÌZ A†ò³§ýlª ^ólç³Ë$?

G)

gñæÍÏ ^ólç³Ë$

¼) Ý÷Æý‡ ^ólç³Ë$

íÜ)

†Ñ$…VýSË…

yìl) yé͹¯Œl

6. §øÐ]l$Ë iÐ]l çÜ…º…«§ýl °Ä¶æ$…{™èl×æÌZ ™øyýlµyólÑ?

G)

Ķæ¬{sìæMýS$ÌôæÇĶæ*

¼) çÜÆ>µË$

íÜ)

V>…º*íÜĶæ*

yìl) G, íÜ

çÜÐ]l*«§é¯éË$ 1) G 2) ¼ 3) íÜ 4) yìl 5) ¼ 6) íÜ

www.facebook.com/shekharmine

iÐ]l#Ë BÑÆ>ÂÐ]l…

¿¶æ*Ñ$Oò³ iÐ]l#Ë BÑÆ>ÂÐé°² ÑÐ]lÇ…^ól íܧ鮅™éÌZÏ Ð]l¬QÅ OÐðl$¯]lÑ

{ç³™ólÅMýS çÜ–íÙt íܧ鮅™èl… C¨ Ð]l$™èlç³Æý‡OÐðl$¯]l íܧ鮅™èl…. 16Ð]l Ô¶æ™éºª…ÌZ ¸ë§ýlÆŠ‡ ÝëÆý‡gŒæ ©°² {糆´ë¨…^éyýl$. iÐ]l#Ë çÜ–íÙt A…™é ¿¶æVýSÐ]l…™èl$° Æý‡*ç³MýS˵¯]l A¯]l²¨ ©° ÝëÆ>…Ô¶æ….

´ëòܵÈÃĶæ* íܧ鮅™èl… ©°² M>Ý÷ÃgZÐ]l¯Œl íܧ鮅™èl… A° MýS*yé A…sêÆý‡$. ÑÔ¶æÓ…ÌZ° Ð]l$Æø {´ë…™èl… ¯]l$…_ iÐ]l ½gêË$ ¿¶æ*Ñ$° ^ólÆý‡yýl… §éÓÆ> CMýSPyýl iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$… ^ðl…¨…§ýl° ©° ÝëÆ>…Ô¶æ….

BÇf¯Œl B‹œ OÌñæ‹œ ¿¶æ*Ñ$Oò³ iÐ]l#Ë$ BÑÆý‡ÂÑ…^èlyé°MìS Ð]l¬…§ýl$ í³…yìl糧éÆ>¦Ë$, {´ùsîæ¯]l$Ï, MöÐ]l#ÓË$, MóS…{§ýl M>Ð]l*ÏË$ Ð]l…sìæ iÐ]lÆý‡ÝëĶæ$¯éË$ HÆý‡µyéz Ķæ$¯]l²¨ D íܧ鮅™èl… ÝëÆ>…Ô¶æ…. ©°² A.I. Oparin (Æý‡ÚëÅ), J.B.S. Haldane (C…VýSÏ…yŠl), çÜÓ™èl…{™èl…V> {糆´ë¨…^éÆý‡$. ÒÇ íܧ鮅 ™é°² Harold urey, stanley miller A¯ól C§ýlªÆý‡$ Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$ {ç³Äñæ*VýS ç³NÆý‡ÓMýS…V> °Æý‡*í³…^éÆý‡$. D íܧ鮅™èl…ÌZ° Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$ ç³NÆý‡Ó… ¿¶æ*Ñ$ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ õÜÓ^éeÆý‡*ç³…ÌZ BMìSÞf¯Œl E…yól¨ M>§ýl$, EÚù~{VýS ™èlË$ A«¨MýS…V> E…yólÑ. Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ Oòßæ{yøf¯Œl, ¯]l{™èlf°, M>Æý‡¾¯Œl ÐéĶæ¬Ð]l#Ë$, ±sìæ BÑÇ E…yólÑ. A«¨MýS EÚù~{VýS™èlË {õ³Æý‡×æ §éÓÆ> Oò³ ÐéĶæ¬Ð]l#Ë Ð]l$«§ýlÅ ^èlÆý‡ÅË$ fÇW AOÐðl$¯ø BÐ]l*ÏË$, ¯]l*ÅMìSÏÄñæ*Osñæyýl$Ï, MöÐ]l#Ó BÐ]l*ÏË$, Ððl*¯ø Ô>QOÆð‡yýl$Ï Ð]l…sìæ çÜÆý‡â¶æ iÐ]l Æý‡ÝëĶæ$¯éË$ HÆý‡µyézƇ¬. ç³NÆý‡Ó… ¿¶æ*Ñ$Oò³ E¯]l² çÜÐ]l¬{§ýl ±Æý‡…™é Ð]l$…_ ±Æý‡$. D ±sìæÌZ Oò³¯]l õ³ÆöP¯]l² çÜÆý‡â¶æ iÐ]l Æý‡ÝëĶæ$¯éË$ ™ólÍĶæ*yólÑ. Oò³ Æý‡ÝëĶæ$¯éË Ð]l$«§ýlÅ ^èlÆý‡ÅË §éÓÆ> {´ùsîæ¯]l$Ï, í³…yìl 糧éÆ>¦Ë$, MöÐ]l#ÓË$, MóS…{§ýlM>Ð]l*ÏË$ HÆý‡µyézƇ¬. {´ùsîæ¯]l$Ï, MöÐ]l#ÓË AÐ]l$ÇMýS §éÓÆ> çÜÐ]l¬{§ýl ±sìæÌZ ´÷Æý‡Ë Ð]l…sìæ °Æ>Ã×êË$, B ™èlÆ>Ó™èl ç³NÆý‡Óç³Æý‡OÐðl$¯]l MýS×æ °Æ>Ã×êË$ HÆý‡µ yézƇ¬. ç³NÆý‡Óç³Æý‡OÐðl$¯]l MýS×æ °ÇÙèl iÐ]l#˯]l$ J´ëǯŒl A° í³Í^éÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$Oò³ BÑÆý‡ÂÑ…_¯]l Ððl¬§ýlsìæ iÐ]l#Ë$ BMìSÞf¯Œl AÐ]lçÜÆý‡… ÌôæMýS$…yé¯ól iÑ…^èlVýSË AÐéĶæ¬iÐ]l#Ë$ ¿¶æ*Ñ$Oò³ BÑÆý‡ÂÑ…_¯]l Ððl¬MýSPË MìSÆý‡×æf¯]lÅçÜ…Äñæ*VýS{MìSĶæ$ §éÓÆ> õÜÓ^ée BMìSÞf¯Œl (O 2 ) Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZMìS Ñyýl$§ýlOÌñæ…¨. {ç³çÜ$¢™èl… ¿¶æ* Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ 21 Ô>™èl… BMìSÞf¯ŒlMýS$ Ð]lÊË…

MìSÆý‡×æf¯]lÅçÜ…Äñæ*VýS {MìSĶæ$. BMìSÞf¯Œl O 2 Æý‡*ç³…ÌZ Ñyýl$§ýlËÐ]lyýl… §éÓÆ> {MýSÐ]l$…V> [ÝëtsZíܵ Ķæ$ÆŠ‡ÌZ KgZ¯]l$ (O 3 ) ´÷Æý‡ HÆý‡µyìl…¨. 3.5 ¼ÍĶæ$¯]lÏ Hâ¶æÏ {MìS™èl… ¿¶æ*Ñ$Oò³ iÐ]l… BÑÆý‡ÂÑ…_…¨. ĶæÊÆó‡, Ñ$ËÏÆŠ‡, íÜyîl² ¸ëMŠSÞ, ´÷¯]l²… ò³Æý‡$Ð]l* Ððl¬§ýlOÌñæ¯]l Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$ {ç³Äñæ*VýSç³NÆý‡ÓMýS…V> J´ëǯŒl, àÌôæz¯ŒlË íܧ鮅™é°² °Æý‡*í³…^éÆý‡$. {ç³çÜ$¢™èl ¿¶æ* Ðé™éÐ]lÆý‡×æ… BMîSÞMýSÆý‡×æ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…. Cr$Ð]l…sìæ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ Ķæ*§ýl–_eMýS…V> fÇVóS Æý‡ÝëĶæ$°MýS ^èlÆý‡Å˯]l$ BMìSÞf¯Œl Ayýl$zMýS$…r$…¨.

iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$ íܧ鮅™éË$

¿¶æ*Ñ$Oò³ iÐ]l… BÑÆý‡ÂÑ…_¯]l A¯]l…™èlÆý‡… çÜÆý‡â¶æ iÐ]l#Ë ¯]l$…_ çÜ…MìSÏçÙt iÐ]l#Ë$ E§ýlÂÑ…^èlyé°² iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$… A…sêÆý‡$. iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$… A¯ól 糧é°MìS AÆý‡¦… Ñ糚 Ìôæ§é Ð]l$yýl™èl Ñyýl$r. iÐ]l ç³Ç×êÐ]l$… (Organic Evolution) A¯ól 糧鰲 {糆´ë¨…_…¨ òßæÆý‡¾ÆŠ‡t òܵ¯]lÞÆŠ‡. Ô>ï܈Ķæ$ B«§éÆ>Ë™ø iÐ]l ç³Ç×êÐ]l*°² ÑÔ¶æ©MýS Ç…_¯]l ¿êÐ]l¯]lË$ íܧ鮅™èl Æý‡*´ëͲ §éÌêaƇ¬. ÒsìæÌZ Ð]l¬QÅ OÐðl$¯]lÑ ÌêÐ]l*ÇPf…, yéÇÓ°f…, E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯]l íܧ鮅™éË$.

ÌêÐ]l*ÇPf… {¸ë¯ŒlÞMýS$ ^ðl…¨¯]l iÐ]l Ô>ç܈Ðól™èl¢ i¯Œl »êí³t‹Üt ÌêÐ]l*ÆŠ‡P ©°² {糆´ë ¨…^éyýl$. 1809ÌZ DĶæ$¯]l íœÌêçÜíœMŠS kÌêhMŠS A¯ól {VýS…£é°² {ç³^èl$Ç…^éyýl$. ÌêÐ]l*ÇPf… Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$:

Ðé™éÐ]lÆý‡×æ {糿êÐ]l… §éÓÆ> iÐ]l#Ë Ë„ýS×êÌZÏ Ð]l*Æý‡$µË$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. E§é: {«§ýl$Ð]l, EçÙ~ Ð]l$…yýlË GË$VýS$º…r$Ï Ô¶æÈÆý‡…ÌZ JMýS ¿êVýS… A†V> Ðéyól Mö©ª A¨ AÀÐ]l–¨® ^ðl…§ýl$ ™èl$…¨. Ðéyýl¯]lç³#yýl$ „îS×ìæ…_ A§ýl–Ô¶æÅÐ]l$Ð]l#™èl$…¨. ™èl§éÓÆ> Mö™èl¢ Ë„ýS×êË$ Ð]lÝë¢Æ‡¬. §é°° Eç³Ä¶æ¬MýS¢, °Æý‡$ç³Ä¶æ¬MýS¢ çÜ*{™èl… A…sêÆý‡$. E§é: ºË$ÏË$ Mö°² ^èl˯é…V>˯]l$ MøÌZµÐ]lyýl… §éÓÆ> çÜÆ>µË$ BÑÆý‡Â Ñ…^èlyýl… Oò³ Æð‡…yýl$ çÜ*{™éË §éÓÆ> iÐ]l#Ë$ BÇj…_¯]l Ë„ýS×êË$ A¯ólMýS ™èlÆ>Ë ´ër$ A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl ^ðl…§ýl$™èl* Mö™èl¢ gê† BÑÆ>ÂÐé°MìS §éÇ¡Ýë¢Æ‡¬. ÌêÐ]l*ÇPf…ÌZ° Ð]lÊyø A…Ô>°² Ð]lņÆó‡MìSçÜ*¢ 1890ÌZ AVýS‹ÜtÒ‹ÜÐ]l$¯Œl ½f{§ýlÐ]lÅ íܧ鮅™é°² {糆´ë¨…^éyýl$. MóSÐ]lË… ½f {§ýlÐ]lÅ…ÌZ Ð]l^óla Ð]l*Æý‡$µË$ Ð]l*{™èlÐól$ Mö™èl¢ ™èlÆ>°MìS A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èl ^ðl…§ýl$™éƇ¬. A…sôæ Ô¶æ${MýSMýS×êË$, A…yéË$ Ðésìæ Ð]l*™èl–MýS MýS×êÌZÏ çÜ…¿¶æÑ…^ól f¯]l$Å Ð]l*Æý‡$µË$ Ð]l*{™èlÐól$ Mö™èl¢ ™èlÆ>°MìS ^ólÆý‡$™éƇ¬.

www.facebook.com/shekharmine

A…™ólM>° Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° C™èlÆý‡ H ¿êV>ÌZÏ° Ð]l*Æý‡$µË$ A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èlMýS$ ¯ø^èl$MøÐ]l¯]l²¨ ½f{§ýlÐ]lÅ íܧ鮅™èl… ÝëÆ>…Ô¶æ….

yéÇÓ°f…&{ç³MýS–†Ð]lÆý‡×æ íܧ鮅™èl… Æ>ºÆŠ‡t béÆð‡Ï‹Ü yéÇÓ¯Œl 1809ÌZ C…VýSÏ…yŠlÌZ° {çÙ*‹ÜºÈÌZ f°Ã…^éyýl$. 1831&36 Ð]l$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ I§ólâ¶æÏ ´ër$ {¼sìæ‹Ù {糿¶æ$™èlÓ {ç³ç³…^èl çÜÆó‡Ó ¯úMýS HMS BeagleÌZ {ç³Ä¶æ*×ìæ…_ {ç³MýS–†° A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólÔ>yýl$. sìæ.BÆŠ‡. Ð]l*Ë$¦‹Ü A¯ól Ð]lÅMìS¢ Æ>íܯ]l "B¯Œl ¨ {í³°Þç³ÌŒæÞ B‹œ ´ëç³#ÌôæçÙ¯ŒlÞ' A¯ól ÐéÅçÜ…, ç³íÜíœMŠS Ð]l$àçÜÐ]l¬{§ýl… ÌZ° VýSËç³V>‹Ü ©Ð]l# ÌZÏ° 휅^Œl 糄ýS$Ë §éÓÆ> {õ³Æý‡×æ ^ðl…¨ yéÇÓ¯Œl {ç³MýS–†Ð]lÆý‡×æ íܧ鮅™èl… (Theory of natural selection) {糆´ë¨… ^éyýl$. f¯é¿ê gêÑ$¡Ä¶æ$ Ñ«§é¯]l…ÌZ ò³ÇW™ól, AÐ]lçÜÆ>Ë$ Ð]l*{™èl… A…MýS{Ôóæ×ìæ Ñ«§é¯]l…ÌZ¯ól ò³Æý‡$VýS$™éĶæ$¯]l²¨ Ð]l*Ë$¦‹Ü ÐéÅçÜ… ÝëÆ>… Ô¶æ…. 1858ÌZ yéÇÓ¯Œl Origin of species A¯ól {VýS…£é°² {ç³^èl$Ç… ^éyýl$.

yéÇÓ°f… Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë$

{糆 iÑ ç³NÇ¢Ýë¦Æ‡¬ {ç³™èl$Å™èlµ†¢° {糧ýlÇØõÜ¢ ¿¶æ*Ñ$Oò³ iÐ]l#Ë Ð]l$¯]l$VýSyýl Ý뫧ýlÅ… M>§ýl$. M>Æý‡×æ… A«¨MýS f¯é¿ê HÆý‡µyýlr…. f¯é¿ê °Ä¶æ$…{™èl×æ MøçÜ… JMóS gê† iÐ]l#Ë Ð]l$«§ýlÅ, À¯]l² gê™èl$Ë iÐ]l#Ë Ð]l$«§ýlÅ, iÐ]l#Ë$ {ç³MýS–† Ð]l$«§ýlÅ °Æý‡…™èlÆý‡ ´ùsîæ ¯ðlËMö…r$…¨. D ´ùsîæ° ™èlr$tMýS$¯ól ÝëÐ]l$Æ>¦Å°² Ý뫨…_¯]l iÑ Ð]l*{™èlÐól$ Mö™èl¢ ™èlÆ>°MìS f¯]lðÐ]lÓVýSË$VýS$™èl$…¨. çœÍ™èl…V> Òsìæ f¯é¿ê ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. ´ùsîæ° ™èlr$tMøVýSË ÝëÐ]l$Æ>¦Å°² íœsŒæ¯ðl‹Ü A…sêÆý‡$. A¯]l$MýS*Ë, {糆MýS*Ë ç³Çíܦ™èl$Ë {糿êÐ]l… §éÓÆ> iÑÌZ çÜ…¿¶æÑ…^ól OÐðlÑ«§éÅË$ (variations) D íœsŒæ¯ðl‹Ü¯]l$ A…¨Ýë¢Æ‡¬. Cr$Ð]l…sìæ iÐ]l#Ìôæ² {ç³MýS–† Ð]lÇçÜ$¢…¨. çœÍ ™èl…V> ¯]l*™èl¯]l Ë„ýS×êË$¯]l² Mö™èl¢ gê† BÑÆý‡Â ÑçÜ$¢…¨. òßæÆý‡¾ÆŠ‡t òܵ¯]lÞÆŠ‡ A¯ól Ð]lÅMìS¢ {ç³MýS–†Ð]l Æý‡×ê°² 'Survival of Fittest' A° AÀÐ]lÇ~…^éyýl$. yéÇÓ¯Œl íܧ鮅™èl… iÐ]lç³Ç×êÐ]l*°² ÑÐ]lÇ…_¯]lç³µsìæMîS Mö°² ÌZ´ëË$¯é²Æ‡¬. OÐðlÑ«§éÅË$ GÌê HÆý‡µyýl™éĶæ$¯]l²¨ yéÇÓ¯Œl ÑÐ]lÇ… ^èlÌôæMýS´ùĶæ*yýl$. MóSÐ]lË… AÑ_e¯]l² OÐðlÑ«§éÅË$ Mö™èl¢ gê† BÑÆý‡Â Ðé°MìS M>Æý‡×æÐ]l$¯]l²¨ yéÇÓ¯Œl Ðé§ýl¯]l. A¨ ™èl糚. A«¨MýS {ç³™ólÅMîSMýSÆý‡×æ (E§é: H¯]l$VýS$Ë ´÷yýlÐésìæ §ýl…™éË$, h…MýSË MöÐ]l¬ÃË$)¯]l$ yéÇÓ¯Œl ÑÐ]lÇ…^èlÌôæ§ýl$. yéÇÓ¯Œl {糆´ë¨…_¯]l Ð]l$Æø íܧ鮅™èl… ´ë…gñæ°íÜ‹Ü. Ô¶æÈÆý‡…ÌZ° ÑÑ«§ýl ¿êV>ÌZÏ E¯]l² ´ë…gñæ¯]l$ÅÐ]l#Ë$ A¯]l² {ç³Ð]l*×êË$ BĶæ* ¿êV>Ë ^èlÆý‡Å˯]l$ °Ä¶æ$…{†Ýë¢Ä¶æ$° yéÇÓ¯Œl ÑÐ]lÇ…^éyýl$. f¯]l$Š糧éÆý‡¦…Oò³ AÐ]lV>çßæ¯]l ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… C…§ýl$MýS$ M>Æý‡×æ….

E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯]l íܧ鮅™èl… 1901ÌZ yýl^Œl Ð]l–„ýS Ô>ç܈Ðól™èl¢ çßæ$ÅVø yìl{Ò‹Ü E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯]l íܧ鮅™é°² {糆´ë¨…^éyýl$. D¯ø£ðlÆ> ÌêÐ]l*ÇPĶæ*¯é Ìôæ§é DÑ°…VŠS {í³ÐŒl$ ÆøgŒæ A¯ól Ððl¬MýSPOò³ yìl{Ò‹Ü ™èl¯]l ç³ÇÔZ«§ýl¯]lË$ ^ólÔ>yýl$. f¯]l$Å糧é

Æý‡¦…ÌZ çÜ…¿¶æÑ…^ól BMýSíÜÃMýS Ð]l*Æý‡$µË¯]l$ E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯éË$ A…sêÆý‡$. yéÇÓ¯Œl †Æý‡çÜPÇ…_¯]l Ñ_e¯]l² OÐðlÑ«§éÅË$ E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯éË$. CÑ {糫§é¯]l…V> Mö™èl¢ gê† BÑÆ>ÂÐé°MìS M>Æý‡×æÐ]l$° yìl{Ò‹Ü {糆´ë ¨…^éyýl$. Eç³Äñæ*VýSMýSÆý‡ E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯éË §éÓÆ> Mö™èl¢ gê™èl$Ë$ BÑÆý‡ÂÑÝë¢Æ‡¬. à°MýSÆý‡ E™èlµÇ Ð]lÆý‡¢¯éË$ f¯]l$Å ÐéÅ«§ýl$ËMýS$ M>Æý‡×æ Ð]l$Ð]l#™éƇ¬. Oò³ Ð]lÊyýl$ íܧ鮅™éÌZÏ° Ð]l¬RêÅ…Ô>˯]l$ ¡çÜ$Mö° modern Ìôæ§é Synthetic Theory of Evolution¯]l$ {ç³^éÆý‡…ÌZMìS ¡çÜ$MýS$ Ð]l^éaÆý‡$. Mö™èl¢ gê† HÆý‡µyýlsê°MìS E™èlµÇÐ]lÆý‡¢¯éË$ {糫§é¯]l M>Æý‡×æ Ð]l$° C…§ýl$ÌZ ÑÐ]lÇ…^éÆý‡$. AƇ¬™ól Ðé™éÐ]lÆý‡×æ {糿êÐ]l…, Eç³ Ä¶æ¬MýS¢, °Æý‡$ç³Ä¶æ¬MýS¢ çÜ*{™éË B«§éÆý‡…V> Ë„ýS×êÌZÏ Ð]l*Æý‡$µË$ çÜ…¿¶æÑÝë¢Æ‡¬. MóSÐ]lË… ½f{§ýlÐ]lÅ…ÌZ° Ð]l*Æý‡$µË$ A¯]l$Ð]l…ÕMýS™èlMýS$ ¯ø^èl$MýS$…sêƇ¬. {ç³MýS–†ÌZ° {糆MýS*Ë, A¯]l$MýS*Ë ç³Çíܦ™èl$ËMýS$ A¯]l$VýS$×æ…V> iÑ Ë„ýS×êÌZÏ Ð]l*Æý‡$µË$ ^ør$ ^ólçÜ$MýS$…sêƇ¬.

Ð]l*¨Ç {ç³Ô¶æ²Ë$

1. ºÄñæ*gñæ°íÜ‹Ü íܧ鮅™é°² {糆´ë¨…_…¨?

G)

béÆð‡Ï‹Ü yéÇÓ¯Œl

¼) ÌêÐ]l*ÆŠ‡P

íÜ)

J´ëǯŒl

yìl) Ë*Æ‡Ê ´ëÔ¶æaÆŠ‡

2. Ð]l$°íÙ BÑÆ>ÂÐ]l… MìS…¨ H {´ë…™éÌZÏ {´ëÆý‡…¿¶æOÐðl$…¨?

G)

BíÜĶæ*

¼) B{íœM>

íÜ)

ĶæÊÆø‹³

yìl) AÐðl$ÇM>

3. H Ð]l$àĶæ¬V>°² çÜÈçÜ–´ëË çÜÓÆý‡~Ķæ¬VýS… A…sêÆý‡$?

G)

õ³ÍÄñæ* gêƇ¬MŠS

¼) Ò$Ýù gêƇ¬MŠS

íÜ)

ïܯø gêƇ¬MŠS

yìl) {´÷sñæÆø gêƇ¬MŠS

4. ¿¶æ*Ò$çýl G°² Ñ$ÍĶæ$¯]lÏ Hâ¶æÏ {MìS™èl… iÐ]l… BÑÆý‡ÂÑ…_…¨?

G)

3500

¼) 4500

íÜ)

6000

yìl) H© M>§ýl$

5. MìS…¨ ÐésìæÌZ H f…™èl$Ð]l# Ð]l$°íÙMìS A™èlÅ…™èl çÜÒ$ç³ º…«§ýl$Ð]l#?

G)

_…´ë…i

¼) Mø†

íÜ)

VöÇÌêÏ

yìl) Wº¾¯Œl

6. ¿¶æ*Ò$çýl HÆý‡µyìl¯]l Ððl¬rtÐðl¬§ýlsìæ ç³NÆý‡Ó MýS×êË$?

G)

{´÷sìæ¯éƇ¬yýl$Ï

¼) {´ùsZ¼Ä¶æ*…r$Ï

íÜ)

CÄñæ*¼Ä¶æ*…r$Ï

yìl) MöĶæ$çÜÆó‡Ór$Ï

7. ¿¶æ*Ñ$ Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ° [ÝëtsZïܵĶæ$ÆŠ‡ÌZ KgZ¯]l$ ´÷Æý‡ HÆý‡µyýl sê°MìS M>Æý‡×æOÐðl$¯]l ÝûÆý‡ ÑMìSÆý‡×æ…?

G)

ç³Æ>Æý‡$×æ MìSÆý‡×êË$ ¼) §ýl–VøY^èlÆý‡ M>…†

íÜ)

A†±ËÌZíßæ™èl MìSÆý‡×êË$

yìl)

çÜ*MýSÿ ™èlÆý‡…V>Ë$

8. ¿¶æ*Ñ$ A…™èlÆ>ÂVýS…(core)ÌZ H Æð‡…yýl$ Ð]lÊËM>Ë$ A«¨MýS

EÚù~{VýS™èl Ð]l§ýlª {§ýlÐ]líܦ†ÌZ E¯é²Æ‡¬?

G)

ÝùyìlĶæ$…, ´÷sêíÙĶæ$…

¼) C¯]l$Ð]l¬, °MìSÌŒæ