You are on page 1of 13

Browse

Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 23 V. THE NEWSPAPERS AND THE MAGAZINES 1. Complete the following sentences which open and close business letters: a. Our firm is aware that you are exporters of ……… b. Your name was given to us by ……… c. We are informed that your firm produces ……… and we would be interested in ……… d. If you are interested in buying our merchandise we inform you that ……… e. We are very interested in your offer as so ………f. If you agree with our terms, please ………g. We are looking forward to ………h. We thank you for your confidence in us and ………i. Having favourably solved our first offer, we hope ……… j. We would certainly appreciate ………k. You may be sure of ………l. Enclosed to this letter ………m. With our best thanks ………n. We kindly entrust you that we are able to settle the matter ……… 2. Translate into English the following letters : a. Letter of ordering Stimate domnule Causio,Ve ţ ig ă si al ă turat comanda noastr ă , Nr. DR4316, de pulovere pentru tineri, toate culorile ş im ă rimile pe care le oferi ţ i în catalog.Am hot ă rât s ă accept ă m reducerea de 15 % ş i condi ţ iile de plat ă pe care le dori ţ i, dar insist

Ve ţ ig ă si al ă turat documentele de transport ş i ordinul de plat ă de la Banca Northminster dinBirmingham.Lionel CraneDirector general Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students .V-am fi recunosc ă tori dac ă a ţ i face livrarea în termen de 6 s ă pt ă mâni. A ş tept ă m cu ner ă bdarer ă spunsul dumneavoastr ă . v ă rug ă ms ă nu ne trimite ţ i altele care s ă le înlocuiasc ă .Dac ă nu ave ţ i în stoc obiectele solicitate.ă ms ă rediscut ă m ace ş ti termeni contractuali în viitorul apropiat.Cu respect.

având valoare general ă de 1.Pentru c ă vânzarea s-a f ă cut în bani ghia ţă .V ă scriu pentru a face o plângere în leg ă tur ă cu transportul de pulovere pe care l-am primit ieri înurma comenzii noastre din data de 10 martie. Letter of complaint Stimate domnule Causio. Din documentele pe care ni le-a ţ i trimis. Din cauza deterior ă rii cutiilor.24 b.Cutiile în care erau ambalate puloverele erau desf ă cute ş ip ă reau c ă s-au rupt în timpultransportului.500 £.v ă rug ă ms ă ne contacta ţ i urgent pentru a stabilicompensa ţ iile. alte câteva obiecte nu mai pot fivândute ca articole noi. iar noi vom p ă strastocul intact pân ă când vom primi instruc ţ iunile dumneavoastr . Ve ţ ig ă si al ă turat o list ă cu bunurile disp ă rute ş i cele deteriorate. am constatat c ă 30 de obiecte au fost furate.

You had better (to listen) ……… to me. I asked her if this (to be) ……… what she meant. Translate into English: a. Answer the two letters you have translated before. My mother took me to the cinema so that I ………3. 9. b. e. Request for a catalogue from a firm of tapes and cassettes whose products you have seen at a fair. I wish you ………5. c. 3. 7. You are the director of an advertising agency.ă . Write a letter to a larger company in the samefield. 8. 5. Even though she(to ask) ……… she would not have been given an answer. 10. It is likely that he (to be) ……… awarded a prize. 6. M ă îndoiesc c ă va fi aici pân ă mâine. 6. Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 25 4. Whoever they (to be) ……… tell them to wait. Write a letter of complaint for the products you have ordered from a company of cosmetics. f. He didn’t dare ski lest he ………4. 4. proposing to cooperate in certain activities. d. b. Theitems arrived to you very damaged.Cu respect.Lionel CraneDirector general 3. Replace the Infinitive in brackets with the appropriate forms of the Subjunctive: 1. Ai face mai bine s ă mergi cu noi. I suggest that he ……… 5. explaining the ways in which you can help them withtransport. Iwish you (to learn) ……… better. g. She had rather (to come) ……… withyou.d. answer to the proposal of co-operation of atelevision station. You are the manager of a small company. c. It is important that this paper ………2. Causio. A sugerat s ă ne petrecem vacan ţ a la mare. I should like to have a rest rather than (to join) ……… you on the trip. 2. You are the manager of a firm which offers shipment for goods. Chiar dac ă ai fi insistat nul-ai fi convins. f. e. Ar fi bine s ă noteziaceste lucruri ca s ă nu le ui . Finish the sentences: 1. It is high time you (to make up)……… your mind whether you want to do the job or not. Dac ă estenevoie putem s ă ne oprim acum. on behalf of Mr. You look as if you (to be) ……… tired. Choose a topic and write a letter: a. S-a hot ă rât ca proiectul s ă fie gata pân ă la sfâr ş itul lunii. Write a reply to another company.

ţ i. ea întotdeauna va fil ă udat ă de toat ă lumea. Oriunde ar lucra. j. Conceive a composition on one of the following topics: a. seara. de-a lungul urmei fostului Zid ş i mai ales în fa ţ aPor ţ ii Brandenburg. i. Pentru aniversarea celor zece ani de la c ă derea Zidului Berlinului. Translate into English: a. Indiferent ce gânde ş ti despre mine nuţ i dau rochia mea s-o por ţ i la bal. Christine Bergmann. ş i autorit ăţ ile noii capitale a Germanieireunificate au invitat circa 1000 de tineri din Europa la o s ă rb ă toare ce va dura mai multe zile ş i careva avea punctul culminant pe 9 noiembrie. În plan politic. If you were the first man on the moon. b. Which are your secret wishes? Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 26 8. fo ş tii pre ş edin ţ i sovietic . h. Mi-e team ă s ă nu se strice vremea. Prefer s ă înv ăţ totul de laînceput. ministrul federal german pentru problemele tineretului. Things you would rather do. l. Mi s-a ordonat s ă -mi schimb programul de lucru. what would you write back home?c. k. 7.

În zilele denumite de guvernulgerman Festivalul european al tineretului.ş i american. Helmut Kohl ş irespectiv Gerhard Schroeder. 1999).veni ţ i din Germania ş i alte 24 de ţă ri europene. Mihail Gorbaciov ş iGeorge Bush. tinerii vor asista la numeroase conferin ţ e privind rolulBerlinului în Europa ş i rela ţ iile Est-Vest. protagoni ş tii reunific ă rii germane. având ocazia de aş i face cunoscute opiniile privindedificarea în comun a continentului european. În perioada 5-10 noiembrie. vor lua cuvântul pe 9 noiembrie în Bundestag (camera inferioar ă a parlamentului german). tineri cu vârste cuprinse între 16 ş i 25 de ani. fostul ş i actualul cancelar. 4noiembrie. vor avea ocazia s ă cunoasc ă ora ş ul ş i istoria sa ş is ă discute mai ales cu martori direc ţ i ai c ă derii Zidului Berlinului. ( România Liber ă . Revolu ţ ia din decembrie 1989 a adus în spa ţ iul cultural românesc o problem ă pu ţ in dezb ă . b. declara doamna Bergmann […].

structurile ş i raporturile dintre clasele sociale. Dinamicasocio-politic ă postdecembrist ă a scos la iveal ă insuficien ţ a unui asemenea tip de analiz ă . aduceau în prim planul reflec ţ iei sociale nevoia de nuan ţ are a discursului clasial. dincolo de clase ş i categorii sociale. coagularea raporturilor dintre liderii sau promotorii proceselor schimb ă rii ş i diversitatea structurii sociale ce se înfiripau în societatea deschis ă de imploziatotalitarismului. de ac ţ iunea colectiv ă .tut ă :rolul elitelor în societate. S ă ne amintim de sloganul începuturilor revolu ţ .Diversitatea actorilor politici. Ş iaceasta întrucât. spontan ă sau organisat ă . Pân ă la acel moment teoria social ă ş i politic ă avusese drept principale ţ inte grup ă rile socio-profesionale.articularea structurilor politice democrate ş i a societ ăţ ii civile a focalizat interesul social asupraafl ă rii ş i impunerii de lideri.

orgoliul unora a prevalat în fa ţ a oportunit ăţ ilor revolu ţ iei. odat ă clamat. acest imperativ nu a fost prilej decompromis între personalit ăţ i sau grup ă ri politice aflate în centrul evolu ţ iilor politice. în afara conota ţ iilor antiiliesciene. (Alexandru Florian – “Elitele .iei “Avem nevoie de unHavel al nostru”. care. au optat pentru aria învr ă jbirii în speran ţ a de aş i consolida pozi ţ iile. în acela ş i timp. unele dintre “elitele” aflate la startul revolu ţ iei nefiind preg ă tite pentru ast ă pâni complexitatea partiturii. de oacceptare social ă convenabil ă . transformându-se practic în “Jos Iliescu!”. a fost expresia ofertei reduse de personalit ăţ i apte s ă ş i asume promovarea transform ă rii radicale beneficiind. Paradoxal. iar sloganul ş i-a accentuat repedetr ă s ă turile luptei staliniste pentru putere. Revolu ţ ia nu afost furat ă ci a fost ratat ă . Dimpotriv ă .

stipulating also the right of the editors to collect information. The legislative vacuum engulfing the sphere of social life was affecting themedia as well. exercitii engleza exercitii engleza Add To Collection 126 Reads 1 Readcasts 0 . In the course of establishing a government of law. […] The ongoing political and economic transformations in the Republic of Moldova have induceda process of reorganisation in the sphere of media and in the legal framework of the journalist work. The recent political and social changesdisclosed many social cankers: drugs. V. the act came into effect in theRepublic of Moldavia. corruption in the upper levelsof government. race. The long-awaited day came in 1999 with the adoption of the Press and MediaAct (still within the former Soviet Union). media situation has changed considerably.The media were the first to sound the alarm. The act established that media may be founded bygovernment agencies. (“ Freedom of Speech and Freedom of Press in the Republicof Moldova ”.The lack of proper legal regulation in the totalitarian era has made it practically impossible for themedia to publish any critical information concerning the upper ruling circles and a whole range of social phenomena. but the responsibility of the editorialstaff and the author for the published information increased as well. in “ Societate ş i cultur ă ”. There was an urgent needto establish a legal basis for the work of journalists. Another important point is thelegalisation of the right to publishing. and religious discrimination. The press is prohibited from disclosure of state secrets. This legislative act was in line with the requirementsof the respective historical period […]. as well as by private persons of legal age. Read the following text and then answer the questions. by Alla Byelostechnik. lawfully acting parties and organisations. The lack of media legislation wasmore than obvious. It established the freedom of media and theinadmissibility of censorship. 2. This act eliminated the strict political control over the press and providedacceptable work conditions for the journalists. however. vol. the decreasing social status of thelanguage of the most numerous ethnic group in the country. Thus. national. conditions were set to grantfreedom of speech and freedom of press and to give all power structures the opportunity to propagate their views through the mass media. Now there was more freedom. the need to adopt the Latin alphabet. and violence. no. society could not disregard the media. editors and authors. On its ratification. summer 1996/1997). the freedom of press is not absolute. Nevertheless. The act also regulated the relations between editors and founders.ş i revolu ţ ia ”. in “ Balkan Media . In recent years. propaganda of war. organised crime.cruelty. the existing problems of multiethnic relations. the response consisted in threats andaccusations aimed at the most intrepid and honest journalists. prostitution. Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 27 9. 1/1998).

MASSES OR ELITES? IV. REVISION Info and Rating Uncategorized. THE POWER OF THE PRESS V. PDF File (. iTunes App Store | Google Play Store Sections               I. Category: Rating: Upload Date: 06/02/2013 Copyright: Attribution Non-commercial No tags Tags: Free download as Text file (. MARKETING XIII.Embed Views Published by andreeaoana45 TIP Press Ctrl-F to search anywhere in the document. THE IMAGE OF THE POLITICIAN XII. THE ORGANISATION XI. click here and we'll send an email to your iPad and Android tablet. WHAT IS PUBLIC RELATIONS? IX. Get Scribd Mobile To get Scribd mobile enter your number and we'll send you a link to the Scribd app for iPhone & Android.pdf) or read online for free. THE NEWSPAPERS AND THE MAGAZINES VI.txt). THE IMAGE OF A PRODUCT XIV. Flag for inappropriate content . Or. WHO IS THE IMAGE BUILDER? X. We'll never share your phone number. REVISION VIII. THE RADIO AND THE TELEVISION VII. COMMUNICATION – PAST AND FUTURE II. PROPAGANDA AND PERSUASION III.

verbe engleza andreeaoana45 30 Reads 11 p.TXT More From This User 10 p.PDF  . . .

Sisteme Multiprocesor andreeaoana45 23 Reads 26 p.Sisteme de Coordonate .Functii de Interpolare andreeaoana45 64 Reads 48 p. Laborator PTSF andreeaoana45 13 Reads Notes Post Note About     About Scribd Team Blog Join our team! .

 Contact Us Premium   Premium Reader Scribd Store Advertise with us   Get started AdChoices Support    Help FAQ Press Partners  Legal    Terms Privacy Copyright Developers / API Get Scribd Mobile © Copyright 2013 Scribd Inc. Language: English .