Browse

Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 23 V. THE NEWSPAPERS AND THE MAGAZINES 1. Complete the following sentences which open and close business letters: a. Our firm is aware that you are exporters of ……… b. Your name was given to us by ……… c. We are informed that your firm produces ……… and we would be interested in ……… d. If you are interested in buying our merchandise we inform you that ……… e. We are very interested in your offer as so ………f. If you agree with our terms, please ………g. We are looking forward to ………h. We thank you for your confidence in us and ………i. Having favourably solved our first offer, we hope ……… j. We would certainly appreciate ………k. You may be sure of ………l. Enclosed to this letter ………m. With our best thanks ………n. We kindly entrust you that we are able to settle the matter ……… 2. Translate into English the following letters : a. Letter of ordering Stimate domnule Causio,Ve ţ ig ă si al ă turat comanda noastr ă , Nr. DR4316, de pulovere pentru tineri, toate culorile ş im ă rimile pe care le oferi ţ i în catalog.Am hot ă rât s ă accept ă m reducerea de 15 % ş i condi ţ iile de plat ă pe care le dori ţ i, dar insist

Lionel CraneDirector general Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students .ă ms ă rediscut ă m ace ş ti termeni contractuali în viitorul apropiat.V-am fi recunosc ă tori dac ă a ţ i face livrarea în termen de 6 s ă pt ă mâni.Ve ţ ig ă si al ă turat documentele de transport ş i ordinul de plat ă de la Banca Northminster dinBirmingham. v ă rug ă ms ă nu ne trimite ţ i altele care s ă le înlocuiasc ă . A ş tept ă m cu ner ă bdarer ă spunsul dumneavoastr ă .Dac ă nu ave ţ i în stoc obiectele solicitate.Cu respect.

500 £.V ă scriu pentru a face o plângere în leg ă tur ă cu transportul de pulovere pe care l-am primit ieri înurma comenzii noastre din data de 10 martie. am constatat c ă 30 de obiecte au fost furate.24 b. Din documentele pe care ni le-a ţ i trimis. Ve ţ ig ă si al ă turat o list ă cu bunurile disp ă rute ş i cele deteriorate.Pentru c ă vânzarea s-a f ă cut în bani ghia ţă .v ă rug ă ms ă ne contacta ţ i urgent pentru a stabilicompensa ţ iile. Letter of complaint Stimate domnule Causio. iar noi vom p ă strastocul intact pân ă când vom primi instruc ţ iunile dumneavoastr . Din cauza deterior ă rii cutiilor. alte câteva obiecte nu mai pot fivândute ca articole noi.Cutiile în care erau ambalate puloverele erau desf ă cute ş ip ă reau c ă s-au rupt în timpultransportului.având valoare general ă de 1.

Replace the Infinitive in brackets with the appropriate forms of the Subjunctive: 1. Ar fi bine s ă noteziaceste lucruri ca s ă nu le ui . You are the director of an advertising agency. M ă îndoiesc c ă va fi aici pân ă mâine. He didn’t dare ski lest he ………4. 7. Write a reply to another company. I suggest that he ……… 5. d. g. A sugerat s ă ne petrecem vacan ţ a la mare.Cu respect. She had rather (to come) ……… withyou. Theitems arrived to you very damaged.d. 3. Whoever they (to be) ……… tell them to wait. You look as if you (to be) ……… tired.Lionel CraneDirector general 3. It is high time you (to make up)……… your mind whether you want to do the job or not. It is important that this paper ………2. 10. Iwish you (to learn) ……… better. 9. I wish you ………5. 2. Causio. answer to the proposal of co-operation of atelevision station. Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 25 4. Ai face mai bine s ă mergi cu noi. You had better (to listen) ……… to me. 6. I asked her if this (to be) ……… what she meant. I should like to have a rest rather than (to join) ……… you on the trip. Choose a topic and write a letter: a. Translate into English: a. 6. Answer the two letters you have translated before. f. explaining the ways in which you can help them withtransport. Chiar dac ă ai fi insistat nul-ai fi convins. proposing to cooperate in certain activities. b. e. It is likely that he (to be) ……… awarded a prize. 5. Even though she(to ask) ……… she would not have been given an answer. f. on behalf of Mr. Dac ă estenevoie putem s ă ne oprim acum. c. Write a letter to a larger company in the samefield. Finish the sentences: 1. You are the manager of a firm which offers shipment for goods. You are the manager of a small company. Write a letter of complaint for the products you have ordered from a company of cosmetics. c. 4. b. 8. Request for a catalogue from a firm of tapes and cassettes whose products you have seen at a fair. S-a hot ă rât ca proiectul s ă fie gata pân ă la sfâr ş itul lunii. My mother took me to the cinema so that I ………3. e.ă .

Mi-e team ă s ă nu se strice vremea. ea întotdeauna va fil ă udat ă de toat ă lumea. seara. Which are your secret wishes? Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 26 8.ţ i. Pentru aniversarea celor zece ani de la c ă derea Zidului Berlinului. fo ş tii pre ş edin ţ i sovietic . de-a lungul urmei fostului Zid ş i mai ales în fa ţ aPor ţ ii Brandenburg. j. Prefer s ă înv ăţ totul de laînceput. ministrul federal german pentru problemele tineretului. h. b. l. 7. ş i autorit ăţ ile noii capitale a Germanieireunificate au invitat circa 1000 de tineri din Europa la o s ă rb ă toare ce va dura mai multe zile ş i careva avea punctul culminant pe 9 noiembrie. i. Translate into English: a. Oriunde ar lucra. Things you would rather do. k. what would you write back home?c. În plan politic. Conceive a composition on one of the following topics: a. Indiferent ce gânde ş ti despre mine nuţ i dau rochia mea s-o por ţ i la bal. If you were the first man on the moon. Christine Bergmann. Mi s-a ordonat s ă -mi schimb programul de lucru.

În perioada 5-10 noiembrie. declara doamna Bergmann […]. având ocazia de aş i face cunoscute opiniile privindedificarea în comun a continentului european. În zilele denumite de guvernulgerman Festivalul european al tineretului. Revolu ţ ia din decembrie 1989 a adus în spa ţ iul cultural românesc o problem ă pu ţ in dezb ă . 1999). ( România Liber ă . 4noiembrie. Mihail Gorbaciov ş iGeorge Bush. b. tinerii vor asista la numeroase conferin ţ e privind rolulBerlinului în Europa ş i rela ţ iile Est-Vest. Helmut Kohl ş irespectiv Gerhard Schroeder. fostul ş i actualul cancelar. vor avea ocazia s ă cunoasc ă ora ş ul ş i istoria sa ş is ă discute mai ales cu martori direc ţ i ai c ă derii Zidului Berlinului. vor lua cuvântul pe 9 noiembrie în Bundestag (camera inferioar ă a parlamentului german). tineri cu vârste cuprinse între 16 ş i 25 de ani.veni ţ i din Germania ş i alte 24 de ţă ri europene. protagoni ş tii reunific ă rii germane.ş i american.

Dinamicasocio-politic ă postdecembrist ă a scos la iveal ă insuficien ţ a unui asemenea tip de analiz ă .articularea structurilor politice democrate ş i a societ ăţ ii civile a focalizat interesul social asupraafl ă rii ş i impunerii de lideri. Pân ă la acel moment teoria social ă ş i politic ă avusese drept principale ţ inte grup ă rile socio-profesionale. dincolo de clase ş i categorii sociale. structurile ş i raporturile dintre clasele sociale. coagularea raporturilor dintre liderii sau promotorii proceselor schimb ă rii ş i diversitatea structurii sociale ce se înfiripau în societatea deschis ă de imploziatotalitarismului.tut ă :rolul elitelor în societate. de ac ţ iunea colectiv ă . S ă ne amintim de sloganul începuturilor revolu ţ . Ş iaceasta întrucât. aduceau în prim planul reflec ţ iei sociale nevoia de nuan ţ are a discursului clasial.Diversitatea actorilor politici. spontan ă sau organisat ă .

transformându-se practic în “Jos Iliescu!”. care. Paradoxal. (Alexandru Florian – “Elitele . Revolu ţ ia nu afost furat ă ci a fost ratat ă .orgoliul unora a prevalat în fa ţ a oportunit ăţ ilor revolu ţ iei. acest imperativ nu a fost prilej decompromis între personalit ăţ i sau grup ă ri politice aflate în centrul evolu ţ iilor politice. de oacceptare social ă convenabil ă . unele dintre “elitele” aflate la startul revolu ţ iei nefiind preg ă tite pentru ast ă pâni complexitatea partiturii. a fost expresia ofertei reduse de personalit ăţ i apte s ă ş i asume promovarea transform ă rii radicale beneficiind. au optat pentru aria învr ă jbirii în speran ţ a de aş i consolida pozi ţ iile. în afara conota ţ iilor antiiliesciene. odat ă clamat.iei “Avem nevoie de unHavel al nostru”. iar sloganul ş i-a accentuat repedetr ă s ă turile luptei staliniste pentru putere. în acela ş i timp. Dimpotriv ă .

The long-awaited day came in 1999 with the adoption of the Press and MediaAct (still within the former Soviet Union). the existing problems of multiethnic relations. This act eliminated the strict political control over the press and providedacceptable work conditions for the journalists. the response consisted in threats andaccusations aimed at the most intrepid and honest journalists. vol. The press is prohibited from disclosure of state secrets. and violence. no. lawfully acting parties and organisations. by Alla Byelostechnik.ş i revolu ţ ia ”. In recent years. In the course of establishing a government of law. summer 1996/1997). Another important point is thelegalisation of the right to publishing. […] The ongoing political and economic transformations in the Republic of Moldova have induceda process of reorganisation in the sphere of media and in the legal framework of the journalist work. prostitution. V. society could not disregard the media. the need to adopt the Latin alphabet. Nevertheless. media situation has changed considerably. the act came into effect in theRepublic of Moldavia. national. conditions were set to grantfreedom of speech and freedom of press and to give all power structures the opportunity to propagate their views through the mass media. The act established that media may be founded bygovernment agencies. 1/1998). The lack of media legislation wasmore than obvious. Caiet de exerci ţ ii Exercises for advanced students 27 9. organised crime. It established the freedom of media and theinadmissibility of censorship. The recent political and social changesdisclosed many social cankers: drugs. propaganda of war. in “ Societate ş i cultur ă ”. Thus. The act also regulated the relations between editors and founders. The legislative vacuum engulfing the sphere of social life was affecting themedia as well.The media were the first to sound the alarm. the freedom of press is not absolute. however. Now there was more freedom. race. This legislative act was in line with the requirementsof the respective historical period […]. Read the following text and then answer the questions. in “ Balkan Media . On its ratification. 2. the decreasing social status of thelanguage of the most numerous ethnic group in the country. as well as by private persons of legal age. (“ Freedom of Speech and Freedom of Press in the Republicof Moldova ”. editors and authors.The lack of proper legal regulation in the totalitarian era has made it practically impossible for themedia to publish any critical information concerning the upper ruling circles and a whole range of social phenomena. and religious discrimination. There was an urgent needto establish a legal basis for the work of journalists. corruption in the upper levelsof government. but the responsibility of the editorialstaff and the author for the published information increased as well.stipulating also the right of the editors to collect information. exercitii engleza exercitii engleza Add To Collection 126 Reads 1 Readcasts 0 .cruelty.

THE NEWSPAPERS AND THE MAGAZINES VI. PDF File (.pdf) or read online for free. THE POWER OF THE PRESS V. WHAT IS PUBLIC RELATIONS? IX. iTunes App Store | Google Play Store Sections               I. COMMUNICATION – PAST AND FUTURE II. REVISION VIII.txt). THE IMAGE OF THE POLITICIAN XII. THE RADIO AND THE TELEVISION VII. WHO IS THE IMAGE BUILDER? X.Embed Views Published by andreeaoana45 TIP Press Ctrl-F to search anywhere in the document. REVISION Info and Rating Uncategorized. Or. click here and we'll send an email to your iPad and Android tablet. MASSES OR ELITES? IV. Flag for inappropriate content . MARKETING XIII. We'll never share your phone number. Category: Rating: Upload Date: 06/02/2013 Copyright: Attribution Non-commercial No tags Tags: Free download as Text file (. THE IMAGE OF A PRODUCT XIV. THE ORGANISATION XI. Get Scribd Mobile To get Scribd mobile enter your number and we'll send you a link to the Scribd app for iPhone & Android. PROPAGANDA AND PERSUASION III.

verbe engleza andreeaoana45 30 Reads 11 p. . .PDF  .TXT More From This User 10 p.

Sisteme de Coordonate .Functii de Interpolare andreeaoana45 64 Reads 48 p. Laborator PTSF andreeaoana45 13 Reads Notes Post Note About     About Scribd Team Blog Join our team! . Sisteme Multiprocesor andreeaoana45 23 Reads 26 p.

Language: English . Contact Us Premium   Premium Reader Scribd Store Advertise with us   Get started AdChoices Support    Help FAQ Press Partners  Legal    Terms Privacy Copyright Developers / API Get Scribd Mobile © Copyright 2013 Scribd Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful