You are on page 1of 3

J.

van Woudenberg

xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx

Ezinge, maandag 8 oktober 2013

Zilveren Kruis Achmea T.a.v.: Norbert Hoogers, divisievoorzitter Postbus 444 2300 AK LEIDEN

Zorg & Gezondheid

Onderwerp: premie 2007 en declaratie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Betreft: een open brief gepubliceerd op internet.

Geachte heer Hoogers, Uw brief van 3 oktober 2007 heb ik ontvangen. Ik deel u het volgende mede. Als gevolg van onrechtmatig handelen van Zilveren Kruis Achmea heb ik schade geleden. Deze wens ik te verhalen. Het gaat in eerste aanleg om de in de tabel die ik als bijlage meestuur vermelde bedragen. Deze vorder ik terug. Ik stel Achmea in de gelegenheid om de vordering binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief terug te betalen. Blijft betaling uit dan zal verrekening plaatsvinden met (werkelijk) gemaakte zorgkosten. Het totaalbedrag van 261,17 had ik tegoed op peildatum 31 december 2007. Op valselijke en arglistige wijze werd een overstap naar een andere zorgverzekeraar belet, voor al het nadeel dat vanaf dat moment is ontstaan, stel ik Zilveren Kruis Achmea aansprakelijk. U mag best proberen uw gelijk te halen met behulp van ons falend rechtssysteem. Aan mij heeft u een verkeerde. Tot slot deel ik u mede dat het dossier pas wordt gesloten wanneer ik daarvoor de tijd rijp acht. Met gepaste achting,

J. van Woudenberg

Bijlage: brief van 7 oktober 2013 aan Norbert Hoogers, divisievoorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea

Bijlage behorend bij brief van 7 oktober 2013 aan Norbert Hoogers, divisievoorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea

I Betreft
Declaratie KNO WZA 2007

IReden
1

I I
I

Bedrag

I Niet geleverde
I zorg
I

122,131 i 9,661 9,81 8,~

Declaratie Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen 2006

Niet geleverd

I Declaratie
I

Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen 2006

i Niet geleverd

Declaratie Apotheek Wilhelmina Ziekenhuis Assen 2006 Zorgpremie maand oktober 2007

I Niet geleverd

I Dubbel betaald
I

111,30

I To",'

26",71

Bijlage: brief van 7 oktober 2013 aan Norbert Hoogers, divisievoorzitter Zorg & Gezondheid bij Achmea

Meneer J. van Woudenberg

Datlim

3 oktober 20 13 r

oneerwerp

premie 2007 en declaratie WZA

Beste meneer Van Woudenberg. U heeft via de website contact met ons gezocht en wij hebben e-mail van u ontvangen. Hierin stelt u een onderwerp aan de orde waarover wij met u hebben gecommuniceerd. Wij hebben eerder ons standpunt aan u kenbaar gemaakt. De rechter heeft u op 21 september 2010 en 9 november 2012 in het ongelijk gesteld. Wij informeren u dat wij uw dossier hebben gesloten. Nadere correspondentie van u over dit onderwerp nemen wij ter kennisgeving aan.

Norbert Hoogers directeur Operations

Postbus 444

2300 AK LElDEN

www.zi!verenkruis.nl