You are on page 1of 9

strategia marki

Kto zapewnia
komfort?
My.
Purmo oraz Radson podjęły decyzję o rozpoczęciu ścisłej współ-
pracy. Dzięki nowej strategii marka Purmo/Radson stanie się naj-
bardziej konkurencyjna na rynku grzejników. Ponad 1500 pracow-
ników zatrudnianych przez nas oraz 330 milionów Euro obrotu
w 2006 roku pozwoli nam osiągnąć zmierzony cel – stworzenie
najbardziej atrakcyjnej oferty rozwiązań grzewczych.

Zarząd PURMO/RADSON

Claudius Gramse
Dyrektor Rozwoju Marki Christian Björklöf
Dyrektor Finansowy

Tomasz Tarabura
Dyrektor Marki
(od 01.01.2008)
Elo Dhaene
Dyrektor Handlowy

Dick Horsfall
Dyrektor Marki

Cel
osiągnąć czołową pozycję
wśród producentów grzejników
Rozwiązania • Ponad 2500 godzin rozmów z instalatorami oraz

użytkownikami końcowymi
Uwaga • Jakość oraz szeroka oferta odgrywają najważniejszą rolę

• Profesjonalna obsługa oraz know-how wyróżniają dostawcę


oparte o opinię klientów • Badania prowadzone na 9 rynkach europejskich skupiona na sednie sprawy • Inspiracja pozwala stworzyć zapotrzebowanie użytkowników

• Nastawienie na przyszłe potrzeby i wymagania końcowych na doskonały produkt

Przeprowadzone przez nas badania wskazują, że klient nie oczekuje od grzejników niczego
wyjątkowego. Nikt nie kwestionuje ich jakości, funkcjonalności czy wzornictwia. Instalacje
jednak różnią się od siebie znacznie pod względem wielkości, możliwości oszczędności ener- Oto kluczowe elementy naszych rozwiązań:
gii i komfortu, jaki mogą zapewnić użytkownikowi. Chcemy zmienić spsób postrzegania
kwestii związanych z ogrzewaniem i dokonać zmian, kierując się opinią naszych klientów
– instalatorów oraz dystrybutorów.
Wybór Wsparcie i wiedza
• Dostawca grzejników powinien zapewnić • Oferowanym rozwiązaniom grzewcz­eym
odbiorcy dostęp do szerokiej oferty odpo­ powinna towarzyszyć profesjonalna obs­
Przez ostatnie półtora roku prowadziliśmy Od produktów do rozwiązań.
wiedniich dla niego produktów; wydaj­ ługa ekspercka. Purmo i Radson posiadają
na naszych rynkach wnikliwe analizy. Nie wystarczy po prostu wręczyć odbiorcy
nych i komfortowych. wiedzę i narzędzia służące wspieraniu tych
Zapytaliśmy o opinię 1500 osób – naszych produktu dobrej jakości. Instalatorzy oczekują
rozwiązań.
instalatorów oraz dystrybutorów, Pozwoliło o wiele bardziej profesjonalnego podejścia.
nam to wyciągnąć wnioski dotyczące zapo- Zaproponowanie szerokiego zakresu pro­
trzebowania na nasze produkty oraz naszej duktów wysokiej jakości to jedynie dobry
obecnej pozycji na tle konkurencji. Z oma- poc­zątek współpracy. Odbiorca oczekuje od
wianych badań wynika, że żaden z instalato- dostawcy prawdziwego wsparcia i specja­
rów nie zauważył różnicy w jakości pomiędzy listycznej wiedzy.
różnymi produktami. Nikt do tej pory nie
wyjaśniał, na czym owe różnice polegają.
Co za tym idzie, użytkownicy końcowi nie
otrzymywali wyczerpujących informacji na
temat tego, co rzeczywiście należy wziąć pod
uwagę wybierając produkt lub jak poprawić
komfort wewnętrzny dobierając opdowiednią
instalację grzewczą.

Jakość Nowe rozwiązania


• Należy położyć nacisk na jakość produktu. • Użytkownicy końcowi postrzegają obecne
Należąc do organizacji Rettig, Purmo i materiały reklamowe producentów grzej­
Radson proponują produkty o najwyższej ników jako nieciekawe. Należy zainspiro­
jakości. Do standardu należy 10-letnia wać klientów do wyboru lepszych rozwią­
gwarancja na grzejniki płytowe. Ofero­ zań. Potrafimy to zrobić wykorzystując
wana przez nas jakość jest wyższa niż nasze nowe narzędzia, które ułatwią doko­
jakość produktów innych marek. nanie wyboru.

Grzejnik to coś więcej niż tylko grzejnik. Purmo i Radson zdecydowały się zmienić tę
Zróżnicowane wśród grzejników jest bardzo sytuację. Dążymy do stworzenia wiodącej
duże. Odmienna jest jakość, wzornictwo, marki na rynku grzejników. Marki, która
wydajność, zastosowanie, łatwości monta- pozwoli nam zróżnicować rynek, a klientom
żu, obsługa i wsparcie, oraz zapewniany dokonać odpowiedniego wyboru. Chcemy
komfort. Różnice istnieją w każdej dziedzinie. wykorzystać w najlepszy możliwy sposób
Musimy zdać sobie sprawę, że liczba produ- nasze kompetencje. Zwiększymy również ofe­
centów działających na naszym rynku jest rtę skierowaną do klienta indywidualnego.
Ponad 1500 instalatorów oraz dystrybutorów pomogło
nam odpowiedzieć na pytanie jaki powinien być idealny ogromna, a w oczach klientów żaden z nich
dostawce grzejników. niczym wyjątkowym się nie wyróżnia.
Rezultat • Jasne korzyści techniczne dla instalatorów

• Nowe możliwości handlowe dla partnerów


Zjednoczenie • Jedna koncepcja marki

• Nazwy dwóch wiodących marek


korzystny dla wszystkich • Lepsze rozwiązania związane z komfortem wewnętrznym i poczucie siły • Nowa synchronizacja działań

Będziemy proponować najlepsze rozwiązania grzewcze. Podkreślając


korzyści naszych produktów możemy przyczynić się do rozwoju
rynku oraz zapewnić użytkownikom końcowym lepsze rozwiązania.

Korzyści dla
użytkowników Lepsza jakość, atrakcyjniejsze wzornictwo i wygoda oznaczają wzrost komfortu użytkowania.
końcowych

Korzyści dla Klienci bardziej zadowoleni oraz łatwiejszy i szybszy montaż oznaczają zwiększenie zysków
instalatorów instalatorów.

Korzyści dla Rozwinięcie działalności handlowej.


dystrybutorów

Odejście od standardowej oferty przynosi one również korzyść dystrybutorom w pos­


korzyści każdemu. Użytkownik końcowy otrzy- taci zwiększonego obrotu. Purmo i Radson
muje lepszy produkt, a instalatorzy przy- poszerzy zakres swojej działalności oraz
czyniają się w większym stopniu do zwięk- istotnie wzmocni działania promocyjne skie-
szenia satysfakcji klienta. Obie te zmiany rowane do instalatorów oraz odbiorców koń-
powodują zwiększenie zysków. Przynoszą cowych.

Nowa mapa marki.


Postanowiliśmy uprościć strukturę między-
NACISK narodową poprzez wprowadzenie nowej
wyrównanej struktury na wszystkich pozio-
mach działalności. Jednoczymy się wokół
wspólnej misji mającej na celu dostarczenie
klientom lepszych rozwiązań grzewczych.
Użytkownicy Naszą ideę symbolizują trzy pomarańczowe
Dystrubutorzy Instalatorzy fale przywodzące na myśl powiew ciepła.
końcowi

Norman Bustin
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Wielka Brytania
PRZYCIĄGANIE

Aby móc zaoferować każdemu lepszą jakość wymiar obsługi i jakości pozwolą na uzyska- Markus Reiner
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
wprowadzamy na rynek zasadę “podwójnych nie optymalnych warunków dla wprowadza-
Niemcy
działań”, co oznacza skupienie uwagi zarów- nia na rynek nowych, konkurencyjnych pro-
no na sprzedaży bezpośredniej jak i inten- duktów. Jeśli połączymy to ze skuteczną
sywnej promocji skierowanej do instalato- międzynarodową strategią marketingową, Christophe Latapie
rów oraz użytkowników końcowych. Nowy zapewnimy sobie najsilniejszą w historii po­ Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
sposób podejścia do sprzedaży oraz nowy zycję na rynku grzewczym. Francja
Jan Ekwall
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Marica Mikovic
Kraje Skandynawskie Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Kraje Bałkańskie

Koos van der Zanden


Dyrektor Marketingu Marki
Purmo/Radson Wojciech Makowski
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Zbyt długo nie przykładano wagi do jakości systemów Polska
ogrzewania. Uważamy, że najwyższy czas to zmienić.
Wiemy, że grzejniki nie tylko dostarczają ciepło, ale są
również elementem wystroju wnętrza, dlatego chcemy
Rob Hermkens zapoznać Państwa z naszą szeroką ofertą, którą tworzy
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Jacek Łuczak imponująca liczba modeli, wzorów i kolorów. Olivier Schmitz
Holandia
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Kraje Europy Wschodniej Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat dostęp- Belgia
nych systemów ogrzewania, zwróćcie uwagę na naszą
nową europejską strategię Warm Society. Zmieni ona
sposób, w jaki postrzegacie ogrzewanie.
Marka • Przemawianie do emocji

• Nowoczesność i dynamika
postrzeganie • Wyjątkowy styl

Stworzyliśmy Warm Society, aby odzwierciedlić sposób postrzegania Logotyp.


nowoczesnej firmy produkującej grzejniki i wprowadzającej innowa- Nowy logotyp, zawierający nazwę firmy oraz
cyjne rozwiązania. Warm Society oparto na czterech filarach, które symbol ma wywoływać odczucia związanie
towarzyszą nam na co dzień. Jeśli chcemy uzyskać silną pozycję na z naszą organizacją. Krój pisma wykorzysta-
wszystkich naszych rynkach, postrzeganie naszej marki oraz wszelkie ny w nazwach obu firm został zaprojektowa-
sposoby komunikacji powinny odzwierciedlać zasady wdrażane przez ny dla nas przez projektanta pochodzącego
Warm Society. ze Skandynawii. Znak graficzny znajdujący
się w logotypie symbolizuje powiew ciepła
oraz narastający płomień.

ŻYCIE W OGRZEWANIE W PODSTAWA PRACA W

Warm Society Warm Society Warm Society Warm Society


Z Warm Society możesz cieszyć się pełnią Warm Society oferuje szeroki wachlarz roz- Pełne zaangażowanie w procesie wytwarza- Warm Society funkcjonuje dzięki połączeniu
życia. Szeroka oferta rozwiązań grzewczych wiązań grzewczych. Proponujemy różne typy nia produktów jest podstawą istnienia Warm tzw. know-how oraz postaw ludzi pracujących
zapewnia optymalną temperaturę wewnę­ produktów, o różnych kształtach, rozmiarach Society. W każdym momencie procesu pro- na jego rzecz. Chcemy zmienić rynek nieatrak-
trzną przez cały rok, w każdym pomieszcze- i kolorach. Możemy zatem zaoferować na­ dukcji i dystrybucji naszym najwyższym prio- cyjnych rozwiązań grzewczych. W naszym dą-
niu bez względu na jego rodzaj i lokalizację. szym partnerom oraz klientom jedyną w rytetem jest szeroko pojęta jakość. Dotyczy żeniu do osiągnięcia tego celu nic nie dzieje
Ale Warm Society to coś więcej niż tylko cie- swoim rodzaju ofertę. Niezależnie od tego, ona wybranych przez nas materiałów, wyko- się przypadkowo. Szkolenia, praca zespoło-
pło. Kwestia wzornictwa jest dla nas bardzo czy jest to standardowy grzejnik płytowy, la- rzystywanych technologii oraz skrupulatnych wa, obsługa oraz serwis nastawione są na
istotna. Nasze rozwiązania mają na celu nie zienkowy, czy dekoracyjny, czy też innowacy- procedur jakościowych. Czujemy się odpowi­ wykonanie tego zadania. Jesteśmy zaanga-
tylko dostarczenie ciepła, ale także wrażeń jne ogrzewanie podłogowe albo konwektor, edzialni za to, co robimy. Znajduje to odzwier- żowani i dumni z naszej pracy, wykonamy
estetycznych. – oferujemy funkcjonalność i styl pasujący ciedlenie w nieprzeciętnej jakości naszych zatem wszelkie działania zmierzające do stwo-
właśnie do Ciebie i domu, w którym miesz- produktów. Kupując u nas zyskujesz pew- rzenia trwałych relacji biznesowych oraz
kasz. ność, że nabywasz produkt, który długo wypracowania perfekcyjnych standardów,
będzie Ci służył. które będą nas wyróżniać na tle konkurencji.
Komunikacja • Zintegrowane podejście

• Spójność
w Warm Society • Nowe inspiracje i narzędzia

Mamy zamiar wprowadzić nowe środki komunikacji, które przyczynią Targi ISH.
się do promocji marki oraz rozwoju produktu. Będziemy wspierać nimi Koncepcja Warm Society zostanie przeds­
wszystkie etapy procesu sprzedaży od inspiracji po ostateczny wybór. tawiona podczas bardzo ważnego wydarze-
Materiały będą dostępne w większości języków europejskich. nia – Targów ISH we Frankfurcie, które od­
bywają się w marcu w 2007 roku. Klienci
odwiedzający specjalnie zaprojektowane stoi­
sko mogą spodziewać się wielu atrakcji. Odbę-
dzie się mię-dzy innymi pokaz filmowy o
Warm Society.
Who cares about heating?

We do.
WWW.RADSON.COM
Enjoy
the
scenery

Visit the Purmo/Radson Hot Box at

ISH Frankfurt a. M
6-11 March 2007
Hall 8.0 Stand L 66

People have had a passive attitude to heating for far too long.
And we think it’s time to do something about it. We believe
there is much more to radiators than just heat, and we want
to tell the world about the almost infinite amount of options
when it comes to design, colour and functionality.

If you would like to learn more about just what we’re doing
to put heating on the agenda, join us in the Purmo/Radson
Hot Box at ISH Frankfurt, 6-10 March 2007.

Together we can free the world of grey and inadequate


Hex ea am nibh et lam dolore tie tet ulpu- nonsequ ationsequat, velisi blandre duis heating solutions!
tat, vendipsusto corer augiamet praesed nosto dit at, vulla adio ea conulla orperit
minisl eril ilisi. Pat ad duismol endipisfg laorper cilit, cor in ut nim et praestrud.
modolum auguerostrud tetuerc iliquijhh d.olutpating eugiat. Mincilis acin hendip- The Warm Society
blamconsed eum volore mod dolor sums isse el ulluptate tie tat.

Reklamy. Środki Idenyfikacji Zewnętrznej.


Wielkostronicowe reklamy w wiodących Nasi dystrybutorzy zostaną zaopatrzeni w
pismach branżowych promujące kluczowe nowe materiały. Tym samym wesprzemy
produkty i zagadnienia. sprzedaż naszych produktów.
CONCEPT BROCHURE
CONCEPT BROCHURE

Who cares
<[[bimWhc$Beeai^ej$

Technical C<K=FID8E;=LE:K@FENFIB@E?8IDFEP

brochure about
PRODUCT BROCHURE

Who cares
about
variety?
heating?

B?L?D=?D K_\NXidJfZ`\kp

9ec[WdZ`e_d
j^[MWhcIeY_[jo

N\_fg\pfl]fle[`ejg`iXk`fe`ek_\j\
gX^\jXe[k_XkpflXi\`eki`^l\[kf
]`e[flkdfi\XYflkk_\NXid
JfZ`\kpXe[_fnpflZXenfib
n`k_lj%N\cffb]finXi[kf
fli]lkli\Zffg\iXk`fe%
Kf^\k_\in\ZXe
klielgk_\
_\Xk%

Katalogi. Internet.
Wyczerpujące katalogi zawierające ofertę Stworzymy nową łatwą w nawigacji stronę
produktową, dane techniczne i informacje MEHA?D=?D K_\NXidJfZ`\kp
internetową zawierającą aktualne treści.
na temat organizacji Purmo/Radson. Skupimy uwagę na inspiracji oraz informa-
cjach technicznych a także na przepisach,
normach i wymogach dotyczących instalacji
grzewczych.
Plan • Silna pozycja przez cały rok

• Kampanie reklamowe nowych produktów

promocji marki

Natężenie naszych działań będzie silne przez


cały rok. Dwa lub trzy razy w tym roku wpro-
wadzimy nowe zagadnienia. Pozwoli to utrzy-
mać odpowiedni stopień zainteresowania
oraz wprowadzić nowe aspekty dotyczące
jakości i komfortu. Campaign Plan January 07 February 07 March 07 April 07 May 07 June 07 July 07 August 07 September 07 October 07 November 07 December 07

2007 The Warm Society Panel Leadership


Najważniejsze elementy promocji
w 2007 roku:
• Promocja w pismach branżowych dociera- Direct Mail
jących do około 400 tysięcy czytelników
• 4 rodzaje materiałów prezentowanych
w pismach branżowych w 2007 roku
– w sumie 1,1 miliona egzemplarzy Brochure
• Katalog z ofertą dostępny w 9 językach LIVING IN The Warm Society
Wholesalers

• Nowe materiały reklamowe dla partnerów


handlowych
• 15 tysięcy ulotek przesłanych do POS
dystrybutorów
• 300 tysięcy ulotek przesłanych do
instalatorów
• Nowa, agresywna obecność w Internecie Website
na wszystkich ważnych rynkach

Event

Direct Mail

Ads

Insert
Installers

LIVING IN The Warm Society LIVING IN The Warm Society LIVING IN The Warm Society

Brochure
LIVING IN The Warm Society

Website

Event

Strategia medialna.
Naszym podstawowym medium marketin-
gowym będą wiodące europejskie pisma
branżowe. Przez cały rok będziemy dobrze
widoczni, przyciągając uwagę klientów do
naszych produktów.
www.purmo.pl

Rettig Heating Sp. z o.o., 02-781 Warszawa, ul. Rtm. Pileckiego 91


Phone: 0048 22 6432520. www.purmo.pl. mail: purmow@purmo.pl