You are on page 1of 4

Jezus stilt de storm (Matt.

8)

23 En toen Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. 24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip door de golven bedekt werd; doch Hij sliep. 25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! 26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. 27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn! Wanneer de 70ste week van Danil is aangebroken, zal deze te verdelen zijn in twee stukken, zegt de Bijbel. Namelijk, de eerste en de tweede helft van deze 70 ste week. Deze, ieder 1260 dagen durende periodes, zullen voorbij moeten gaan, voordat de Here Wederkomt. Al eerder heb ik geschreven over het jaar 2012. De datum 21-12-2012 is volgens de satan zelf het middelpunt van deze twee periodes en zal dus de grote verdrukking en de New Age gaan in luiden. Bij deze datum, die Bijbels gezien ook zeer interessant is te noemen, lees bijvoorbeeld de stukken van David Flynn, is er nog een aspect dat vaak, met name de laatste tijd, veel voorkomt. Dat is de komst van de planeet X, of ook wel Niburu genoemd. De idee is dat Niburu destijds heeft gezorgd voor de zondvloed en de aardse tijden heeft veranderd. Dat de tijden destijds zijn veranderd is iets wat zeker is, omdat de Bijbel dit expliciet noemt. Sterker nog, de tijden zijn door de Heer Zelf veranderd. Dan 2:21 Want Hij verandert de tijden en stonden;. Kort gezegd is de gedachte dat voor dat de Here Jezus met de Gemeente terugkomt, deze planeet zal komen en de aardse tijd zal stoppen of veranderen. Dit kent iedereen als het woordje eindtijd. En na een eindtijd, komt er een nieuwe tijd (New Age). Als deze hemelse macht of planeet komt, zal deze niet alleen de aarde passeren, maar daarvoor de andere hemellichamen uit balans brengen. Dit lezen we in Lukas 21:25 en 26. Luk. 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; Voordat Christus komt, zal de hele schepping in het teken komen te staan van Zijn komst. Op dezelfde manier, zoals we begonnen met Mattes 8, zal het straks ook zijn. De zee, namelijk de watergolven zullen een oorverdovend geluid maken, dat iedereen op aarde doet beven. Zoals de discipelen van de Here in de boot bang waren voor dat wat zou gaan komen, zo is de hele mensheid in een verschrikkelijke angst voor dat wat gaat komen. En in beide gevallen eindigt het verhaal met de Komst van de Zoon des Mensen.

De vraag die ik me stelde was, hoe zou het komen dat de watergolven zoveel lawaai maken? Het antwoordt is niet moeilijk. Bij Bijbelstudie blijkt doorgaans het antwoord iets verderop te staan. In dit geval in het volgende vers. 26 En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Het zijn namelijk de krachten der hemelen die bewogen zullen worden. Waardoor zullen zij bewogen worden? Door de Here Zelf. In de video met sterrenkundige Piet Dijkstra, zegt hij, dat zoals het ging in de dagen van Noach, ook nu het weer zal gaan. Destijds heeft de Heer een ster een zetje gegeven, waardoor alles uit balans werd gebracht. Daarvoor is meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs. Maar veel belangrijker is dat de Here dit Zelf in Zijn Woord zegt. Terug naar de vraag waarom de watergolven zoveel lawaai zullen maken. De oorzaak hiervan is de komst van een hemellichaam dat naar de aarde toe komt. Even de technische kant van het verhaal. Wij hebben getijden door de aantrekkingskracht van de zon en de maan. Omdat de aarde om de zon draait en de maan om de aarde hebben we tijd. Maar de Bijbel zegt dat krachten der hemelen zullen worden bewogen. Tja, de zon en de maan bewegen altijd al, dus is de profetie geheel in vervulling gegaan. Absoluut niet! Juist omdat ze altijd al bewegen, heeft deze profetie dus een andere betekenis dan die van het dagelijks bewegen. De zon, maan, aarde en sterrenbeelden zijn allen door God in hun eigen baan gesteld. Daar horen ze en geeft ons een vastigheid in de jaren en dagen. Wanneer de Bijbel spreekt over het bewogen worden van deze krachten, wil dat zeggen dat zij uit hun baan zijn gebracht. Dit kan bijvoorbeeld door de komst van een hemelse kracht, die door zijn eigen aantrekkingskracht een ander uit zijn baan brengt. Wanneer de factoren, namelijk de zon en de maan, die verantwoordelijk zijn voor eb en vloed uit hun plaats worden bewogen, zal het water vooral met de zon meedraaien. Maar wanneer dit proces door een incident enorm wordt versneld en de maan ook nog parten speelt, zal het water als een tsunami over de aarde rollen, om maar zo dicht mogelijk bij de zon te blijven. Nu, dit is waardoor de golven zullen bulderen. De grondtekst legt het uit als een soort echo. De idee is dat de watergolven (sah'ee-no) zich bewegen, zoals de staart van een hond, heen en weer zwaaiend, wanneer hij vrolijk is. Dit vormt een weergalmend geluid. Als dit zwaar versterkt wordt, krijg je een verwarrend weergalmend geluid. En het is niet zo, dat het gebulder van de golven de mensen het hart zal bezwijken, maar zegt de Here in Lukas 21:26, het is juist de vrees van de verwachtingen van die dingen, dus dat wat zal komen, over de aarde! Het zal Bijbels gezien een enorme climax zijn, met satan aan het hoofd dat uitloopt in de komst van de Mensenzoon. Want, als we weer terug gaan naar Mattes 8, lezen we de volgende overeenkomsten. 1. Christus is er wel, maar slaapt in het ruim. Een verwijzing naar de Here Die in de Hemel is met Zijn Gemeente tijdens de laatste 7 jaren.

2. De boot dreigt te vergaan. Een verwijzing naar de schepping, maar in het bijzonder de aarde die dreigt te vergaan in de 70ste week van Danil. 3. De discipelen weten zich geen raad en wekken de Here, door te roepen: Heere behoed ons, wij vergaan! Dit is de verwijzing naar Jol 2:32 en Zach. 13:9 dat over dit zelfde stuk gaan. Op aarde zal het overblijfsel de Here aanroepen en Hij zal Komen. 4. En als de Here komt, bestraft hij de winden en de zee. Dit is een verwijzing naar de geesten (winden) en de volkeren (zeen) op aarde, die door de Here zullen worden weggedaan, zodat voor een ieder die gelooft op aarde er rust en vrede mag aanbreken. Ook komen we de Bijbelteksten uit Lukas 21:25 en 26 tegen in Jesaja. Gij zult door de HEERE der heerscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam van een verterend vuur. Jes. 29:6 Ook hier uit is op te maken, dat het de Here Zelf is die de aanstichter, de oorzaak is van de gevolgen die we hier lezen als: aardbeving, groot geluid (de golven), onweer, enz. Maar ook in Jesaja 13:13 lezen we over de krachten der hemelen die bewogen zullen worden. Daarom zal Ik de hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid van de HEERE der heerscharen, en vanwege de dag van Zijn hittige toorn. Jes. 13:13 Verder komen we nog een paar Schriftplaatsen tegen, die spreken over het bewogen worden van hemelse machten, krachten of de aarde zelf. Job 9:6,7 Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden; 7 Die de zon gebiedt, en zij gaat niet op; en verzegelt de sterren; De aarde zal volkomen verbroken worden, de aarde zal volkomen vaneen gescheurd worden, de aarde zal volkomen bewogen worden. Jes 24:19 De aarde zal volkomen waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weer bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weer opstaan. Jes 24:20

Verwijzingen naar: Luc.21:25 Jes. 13:10 Want de sterren van de hemel en zijn gesternten zullen hun licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ez. 32:7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik de hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten lichten. Jol 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. Jol 3:15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben hun glans ingetrokken.

Matt. 24:29 En terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Mar. 13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.

Job 12:15 Ziet, Hij houdt de wateren op, en zij drogen uit; ook laat Hij ze uit, en zij keren de aarde om. Job. 27:20 Verschrikkingen zullen hem als wateren aangrijpen; des nachts zal een wervelwind hem wegstelen. Job. 14:19 De wateren vermalen de stenen, het stof der aarde overstelpt het gewas, dat vanzelf daaruit voortkomt; alzo verderft Gij de verwachting van de mens. Ps. 33:7 Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt de afgronden tot schatkamers. Ps. 46:4 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door haar verheffing! Sela. Ps. 78:13 Hij kliefde de zee, en deed er hen doorgaan; en de wateren deed Hij staan als een hoop.

Related Interests