ÕӨӨÑӨÍ ÁÅÒÎÍ ҮÉËÄÂÝÐËÝÕ

ҮÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÒӨÑӨË
“MIMON”-PROJECT TEAM
Èëòãýã÷: Ö.Íýìýõáàÿð

1

Òөñëèéí òîâ÷ òàíèëöóóëãà
‘ “Õөөñөí áåòîí” íü ìàíàé îðíû àæ

¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íýã áîëîõ áàðèëãûí
ñàëáàðò ºðãºí õýðýãëýäýã áàðèëãûí ÷óõàë
õàíûí ìàòåðèàëûí íýã þì. Èéìä óã
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýí òåõíèê
òåõíîëîãèéã ººðèéí îðîíä íýâòð¿¿ëñýíýýð
äóòàãäàæ áóé õýðýãöýý øààðäëàãûã á¿ðýí
õàíãàæ, íèéãìèéí áîëîí ¿íäýñíèé
¿éëäâýðëýëèéí õºãæèëä áàãàãүé õóâü íýìýð
îðóóëàõ ÿâäàë þì.
2

Òөñëèéí çîðèëãî
Îëîí óëñûí ñòàíäàðò
øààðäëàãûã õàíãàõóéö,
÷àíàðûí өíäөð òүâøíèé
áàðèëãûí õàíûí ìàòåðèàëûã ýõ
îðîíäîî үéëäâýðëýí,
èìïîðòîîð îðæ èðæ áàéãàà
èæèë òөðëèéí áүòýýãäýõүүíèé
çàõ çýýëèéã ýçëýõýä îðøèíî.
3

Òөñëèéí çîðèëòóóä
‘ Ìîíãîë Óëñûí õөөñөí áåòîí үéëäâýðëýëèéí

òýðãүүëýã÷ êîìïàíè áîëîõ, õàíûí
ìàòåðèàëûí çàõ çýýëèéí 42,6 %-èéã ýçëýõ үéë
àæèëëàãàà ÿâóóëàõ
‘ Èìïîðòûí áàðààíä ÷èãëýñýí ìөíãөí
óðñãàëûã äîòîîäûí çàõ çýýëä òàòàí
òөâëөðүүëýõ
‘ Ñóäàëãàà õөãæëèéí õөòөëáөð òîãòìîë
áîëîâñðóóëæ òåõíèê òåõíîëîãèî áàéíãà
ñàéæðóóëàõ
‘ Õөäөө îðîí íóòàãò ñàëáàð íýãæүүäèéã íýýí
ìîíãîë îðíûã õàíûí ìàòåðèàëààð áүðýí
õàíãàõ

4

Òөñëèéí үíäýñëýë
‘ Áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëòûí ãàçðààñ “Äóëààí

òóñãààðëàõ ìàòåðèàëûí үéëäâýðëýëèéã
íýìýãäүүëýõ íýð òөðëèéã îëøðóóëàõ”[1]
çîðèëãî òàâèí àæèëëàæ áàéãàà áөãөөä óã
òóëãàìäàæ áàéãàà àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä
îðøèíî.

‘ Ìàíàé îðîíä õàíûí äүүðãýã÷ ìàòåðèàëûí

õîìñäîë áàéíãà үүñ÷ áàéãàà áà õөөñөí áåòîíûã
ýõ îðîíäîî үéëäâýðëýõ өðãөí áîëîìæòîé
áèëýý.
5

[1] Ìîíãîë Óëñûí áàðèëãûí ñàëáàðûã õөãæүүëýõ ìàñòåð òөëөâëөãөө 2002 îí

2004 áîëîí 2005 îíû áàðèëãà óãñðàëòûí
àæèëä çàðöóóëñàí õөðөíãө
Барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их
засварын ажил

2004 I-IX сар
2005 I-IX сар

120000

Сая төг

100000
80000
60000
40000
20000
0

Барилгын төрөл

6

ÒӨÑËÈÉÍ ҮÐ ÀØÈÃ, À×
ÕÎËÁÎÃÄÎË
– Óã òөñëèéã õýðýãæүүëñýíýýð Ìîíãîë îðíû õàíûí
ìàòåðèàëûí çàõ çýýëèéí æèëèéí íèéò õýðýãöýýíèé
42,6 %-èéã ýõ îðîíäîî үéëäâýðëýí ãàðãàõ
áîëîìæòîé áîëíî
– Õàíûí ìàòåðèàëûí áүòýýãäýõүүíèé èìïîðòîîñ
õàðààò áóñ áàéäëûã òîãòîîõ
– Îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéöñýí áүòýýãäýõүүíèéã
çàõ çýýëä íèéëүүëýõ
– Ýðүүë àõóé, àðèóí öýâðèéí øààðäëàãà õàíãàñàí
õýðýãëýã÷äèéí àþóëãүé, áàòàëãààò îð÷èíä àìüäðàõ
íөõöëèéí áүðäүүëýõүéö áүòýýãäýõүүí үéëäâýðëýõ
– Áàéãàëü îð÷èíä ýëäýâ õîð ñөðөã íөëөөëөë
үçүүëýõãүé, ñүүëèéí үåèéí äýâøèëòýò øèíý òåõíèê,
7
òåõíîëîãèéã ýõ îðîíäîî íýâòðүүëýõ

ÒӨÑËÈÉÍ ÕÝÐÝÃÖÝÝ ØÀÀÐÄËÀÃÀ
– Õөíãөí áåòîíû æèëèéí íèéò äóíäàæ ýðýëò õýðýãöýý
65.000 ì3 îð÷èì áàéãàà áөãөөä үүíèé 54,6 õóâèéã ýõ
îðîíäîî үéëäâýðëýñýí õөíãөí áåòîíîîð õàíãàæ áàéãàà
áà 45,4 õóâèéã èìïîðòîîð õóäàëäàí àâ÷ áàéãààãààñ ýíý
òөðëèéí ìàòåðèàëûã ýõ îðîíäîî үéëäâýðëýí ãàäààä
îðíû çàõ çýýëýýñ õàðààò áóñ áàéäàë òîãòîîõ
– Ìàíàé îðíû íóòàã äýâñãýð äýýð үéë àæèëëàãàà ÿâóóëæ
áàéãàà áàðèëãà óãñðàëòûí êîìïàíèóä ÷àíàð,
ñòàíäàðòàä íèéöñýí õàíûí ìàòåðèàëààð äóòàãäàëòàé
áàéãàà áà äóëààí òóñãààðëàõ áîëîí õàíûí ìàòåðèàë,
äүүðãýã÷ ìàòåðèàë õýðýãöýý

‘ 2010 îíû áàéäëààð:
• Äóëààí òóñãààðëàõ ìàòåðèàë 394.4 ìÿí Ì3 õýìæýýãýýð
äóòàãäàíà[1] ãýñýí òààìàãëàë ãàðãàæýý.
[1] Ìîíãîë Óëñûí áàðèëãûí ñàëáàðûã õөãæүүëýõ ìàñòåð òөëөâëөãөө, 2002 îí

8

ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÑÅÃÌÅÍÒ×ÈËÝË,
ÇÎÐÈËÒÎÒ ÇÀÕ ÇÝÝË

‘ Үéë àæèëëàãààíû çàð÷ìààð

ñåãìåíò÷èëýí
êàðêàñàí
áàðèëãà
áàðüæ
áàéãàà
áàðèëãà
óãñðàëòûí
êîìïàíèóäûã çîðèëòîò çàõ
çýýëýý áîëãîí òîäîðõîéëæ
áàéíà.
9

Õýðýãëýã÷äèéí ñóäàëãàà
‘Ýíýõүү ñóäàëãààíä Áàðèëãûí ñàëáàðò

õàðüöàíãóé àìæèëòòàé, òîãòâîðòîé
үéë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 78
áàðèëãà óãñðàëòûí êîìïàíèéã ñîíãîí
õàìðóóëñàí áөãөөä òýäãýýð
êîìïàíèóäûí áàðèëãûí ÿìàð õàíûí
ìàòåðèàëûã õýðýãëýæ áàéãàà òàëààð
áîëîí òýäãýýðèéí øèíæ áàéäàë,
õóäàëäàí àâàõ çàí òөëâèéí òàëààð
ñóäàëæ øèíæèëëýý.

10

Õýðýãëýã÷èéí ñóäàëãàà
Барилга угсралтын компаниудын хэрэглэж байгаа ханын
материал
Материал

Цэвэр хувь

Эзлэх хувь

Хийжсэн бетон

49,0%

64,3%

Тоосго

33,5%

45,7%

Төмөр бетон

9,6%

11,8%

Хөөсөн бетон

4,8%

6,4%

Бусад

3,0%

5,1%

Бүгд

100,0%

133,3%
11

×óõàë÷ëàí үçýõ үçүүëýëò
Хөөсөн бетоныг худалдан авч хэрэглэхдээ ямар үзүүлэлтийг
чухалчлан авч үзэх вэ?
Чухал үзүүлэлтүүд

Цэвэр хувь

Эзлэх хувь

Чанар

22,3

56,6

Дулаан тусгаарлагч чанар

20,8

52,6

Хямд үнэ

16,1

40,8

Чимээ тусгаарлагч чанар

11,4

28,9

Хөнгөн чанар

10,9

27,6

Бат бөх чанар

7,8

19,7

Шинэлэг байдал

5,2

13,2

Стандарт шаардлага хангах

3,1

7,9

Эрүүл ахуйн шаардлага хангах

2,4

6,6

Бүгд

100

253,9

12

Õýðýãëýã÷äèéí ñóäàëãàà
Хөөсөн бетоныг эх орондоо үйлдвэрлэн зах зээлд худалдаанд
гаргахад хэрэглэгчдийн худалдан авах эсэх?
Худалдан авах зан байдал

Цэвэр хувь

Шууд хэрэглэнэ

33,3%

Туршиж байж болно

56,7%

Сайн мэдэхгүй

9,0%

Хэрэглэхгүй

1,0%

Бүгд

100.0%
13

Өðñөëäөã÷èéí ñóäàëãàà
¹ ¯ç¿¿ëýëò

Õөíãөí
ÕÕÊ

Áåòîí Ýðäýñ áåòîí
ÕÕÊ

Íèéñëýë
ÕÕÊ

Өðãөө

1

Áàéðøèë

ÓÁ,

Õàí Óóë äðýã,
Àæèë÷íû ãóäàìæ
6
Ñèòè òàêñè êîìïàíèéí
áàéõíû õàæóóä

Îðáèò
“Õүíñòðåéä
”ÕÕÊ-èéí
õàøààí
äîòîð

ÓÁ, Áàÿíãîë äðýã, 1õîðîî,
Ãóðâàëæèíãèéí
ãүүðíèé áàðóóí
òàëä

2

Áүòýýãäýõүүíèé ÷àíàð

MNS 831:2001

MNS 831:2001

MNS 831:2001

3

Òåõíîëîãè

Ïîëüø óëñ

Ãåðìàí

4

Õ¿÷èí ÷àäàë ì3 (æèëä)

60.000 ì3

12.500ì3

2.500ì3

5

Õ¿÷èí ÷àäàë àøèãëàëò %

50%

83%

92%

6

Õýðýãëýã÷èä

Áàðèëãà óãñðàëòûí
êîìïàíèóä

Áàðèëãà
óãñðàëòûí
êîìïàíèóä

Өөðèéí êîìïàíè

7

Бодит үйлдвэрлэлийн
хэмжээ

25,000 м3

12,500 ì3

2,500 ì3

8

Çàõ çýýëä ýçëýõ õóâü

38%

15%

3%

14

ÇÀÕ ÇÝÝËÄ ÝÇËÝÕ ÕÓÂÈÉÍ
ÆÈÍ, ÁÀÃÒÀÀÌÆ
‘ “Õөíãөí áåòîí”ÕÊ áîëîí
‘ “Ýðäýñ áåòîí” ÕÊ
‘ Æèæèã õóâèéí үéëäâýð
‘ Æèëèéí íèéò үéëäâýðëýë 37.375ì3

èìïîðòîîð æèëäýý 27.625ì3
Óã үéëäâýðèéí òөñëèéí õү÷èí ÷àäàë íü
æèëäýý 35.000ì3 õөөñөí áåòîí
Èìïîðòûí õөíãөí áåòîíû çàõ çýýëèéã
15
áүðýí íөõөõ áîëîìæòîé.

Çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà
Нийт зах зээлийн эзлэх хувь

Дотоодын үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь

16

Өðñөëäөã÷ áàéãóóëëàãóóäûí үíèéí
ñàíàë:
“Хөнгөн бетон” ХХК-ийн хөнгөн бетоны үнэ /2004 он
№ Нэр

Марк

Тайлбар

Хэмжээ

Х\Н Үнэ /₮/
эгж

1

05

Байнга
үйлдвэрлэж
байгаа

590х240х360

М3

49450

590х360х240

М3

49450

590х360х120

М3

49450

590х240х360

М3

53750

5

590х360х240

М3

53750

6

590х360х120

М3

53750

2
3
4

Хөнгөн
бетон
гулдмай

07

Захиалгаар
хийнэ

17

“Ýðäýñ áåòîí” ÕÕÊ-èéí õөíãөí áåòîíû үíý /2004 îí/

№ Материал
ын нэр

Хэмжээ \мм\

Нэгж бүрийн үнэ \₮\
1 м3

600x240x360 47000 17153 2473

19 ш

600x360x240 47000 11463 2473

19 ш

3

600x360x120 47000 5662

1237

38 ш

4

600x240x360 47000 5662

812

57 ш

1
2

Ханын
хөнгөн
гулдмай

1 м2

1 м3 дахь
тоо ширхэг

18

Хятад улсаас импортоор орж ирдэг хөнгөн бетоны үнэ

Марк
Материалын нэр
Хөнгөн бетон

700
1М3

Нэгж бүрийн үнэ \төгрөг\
2004 XII

2005 IX

2005 X

45500

45500

45500

19

ХУВААРИЛАЛТЫН СУВГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Хүчний хувиарилалтын процессийн үе шат:

Урьдчилсан мэдээлэл

Нөөцийн удирдлага

Нөөцийн хадгалалт

Нөөцийн үйлчилгээ

Тээвэрлэлт

Захиалга боловсруулах

Хувиарилалтын сувгийн сонголт:
Хуваарилалтын сувгийн сонголт-1

Хөөсөн Бетоны
Үйлдвэр

Эцсийн хэрэглэгч

Хуваарилалтын сувгийн сонголт-2

Хөөсөн Бетоны
Үйлдвэр

Салбар нэгжүүдэд
хүргэх

Эцсийн хэрэглэгч

20

SWOT ØÈÍÆÈËÃÝÝ
Äàâóó òàë:
‘
Çàõ çýýëèéí áàãòààìæ õàíãàëòòàé
‘
Áүòýýãäýõүүíèé õàðüöàíãóé äàâóó òàë áîëîõ äóëààí áîëîí äóó ÷èìýý òóñãààðëàëò íü
áàðèëãûí õàíûí ìàòåðèàëûí өíäөð à÷ õîëáîãäîëòîéä òîîöîãääîã үçүүëýëò
‘
Òóñ үéëäâýð íü õөíãөí áåòîíû үéëäâýðòýé õàðüöóóëáàë õàðüöàíãóé õÿëáàð
òåõíîëîãèòîé
‘
Òóñ áүòýýãäýõүүíèé äèéëýíõ õóâèéã áүðäүүëýõ óñ, ýëñ áîëîí öåìåíòèéã äîòîîäîîñîî
õóäàëäàí àâíà
Ñóë òàë:
‘
Õººëãºã÷, áýõæүүëýã÷, õýâíèé õàíà òîñëîã÷èéã ÎÕÓ-ààñ èìïîðòëîíî
‘
Ìàíàé çàõ çýýë äýýð õàðüöàíãóé øèíý áүòýýãäýõүүí
‘
Áýëòãýãäñýí áîëîâñîí õү÷ äóòìàã áàéãàà áîëîâ÷ үүíèéã øèéäâýðëýõ àðãà çàì áèé.
Àþóë çàíàë:
‘
Øóóä áîëîí øóóä áóñàð áàéäëàààð íөëөөëөõ 16-í õóóëü òîãòîîìæòîé
‘
Òóñëàõ òүүõèé ýä íèéëүүëýëòýýñ áèé áîëîõ ýðñäýë
‘
Óëèðëûí ÷àíàðòàé ýðýëòòýé
‘
Èðýýäүéä өðñөëäөã÷èäèéí òîî өñөõ õàíäëàãàòàé
Áîëîìæ:
‘
Çàñãèéí Ãàçðààñ үíäýñíèé үéëäâýðëýëýý äýìæèõ áîäëîãî áàðèìòàëæ áàéãàà
‘
Ìîíãîë îðíû áàðèëãûí ñàëáàðûí õөãæèë ìàø õóðäàöòàé õөãæèæ áàéãàà
21
‘
Ìîíãîë óëñàä øèíý áүòýýãäýõүүíèé õýðýãëýýã áèé áîëãîõ
‘
Çàõ çýýëýý òýëýí îðîí íóòãèéí ýðýëò õýðýãöýýã õàíãàõ

Ìàðêåòèíã
Áүòýýãäýõүүíèé үíý, îíöëîãîîð áàãà çàðäëààð òýðãүүëýõ ñòðàòåãè áàðèìòëàõ

ÇÎÐÈËÃÎ
‘ Ìîíãîë Óëñûí õөөñөí áåòîí үéëäâýðëýëèéí òýðãүүëýã÷ êîìïàíè
áîëîõ, õàíûí ìàòåðèàëûí çàõ çýýëèéí 42,6 %-èéã áүðýí ýçýëæ
õóäàëäààëàí áîðëóóëàõ
ÇÎÐÈËÒÓÓÄ
‘ Õýðýãëýã÷äèéí ýðýëò õýðýãöýýã ìýäýð÷ òýäíèé øààðäëàãàä
íèéöñýí áүòýýãäýõүүí òîõèðîìæòîé үíýýð íèéëүүëýõ
‘ Õөäөө îðîí íóòàãò ñàëáàð íýãæүүä íýýæ, áîðëóóëàëòûí
îíîâ÷òîé ñóâàã áèé áîëãîõ
‘ Ñóäàëãàà õөãæëèéí õөòөëáөð òîãòìîë áîëîâñðóóëæ òåõíèê
òåõíîëîãèî áàéíãà ñàéæðóóëàõ
‘ Êîìïàíè áîëîí áүòýýãäýõүүíýý çàõ çýýëä òàíèóëàõ
22

Áүòýýãäýõүүí

¹ Үç¿¿ëýëò

Òàéëáàð

1

Íýð òºðºë

D600

2

Чàíàð

Îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéöñýí, ºíäºð ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í

3

Øèíæ
÷àíàðóóä

1)Найдвартай байдал
2)Дулаан
3)Түргэн угсралт
4)Байгаль орчинд хоргүй
5)Гаднах үзэмж
6)Хэмнэлттэй байдал
7)Галын аюулгүй байдал
8)Өргөн хүрээний хэрэглээ

4

Áðýíä

¯éëäâýðèéí íýð áîëîí òåõíîëîãèîðîî áðýíä á¿ðä¿¿ëýõ

5

Õýìæýý

1м3 нь 28-32 кг масстай байна. Манай орны хөнгөн бетоны стандарт MNS
831:2001 бөгөөд тус төслийн хүрээнд хийгдэх хөөсөн бетоны хэмжээ нь
хэрэглэгчийн хүссэн хэмжээгээр үйлдвэрлэн гаргах боломжтой.

6

Áàòàëãàà

Äýëõèéí ñ¿¿ëèéí ¿åèéí äýâøèëòýò òåõíîëîãèéã àøèãëàæ áàéãàà ó÷èð
¿éëäâýðëýëèéí ãîëîãäîë ãàðàõ ìàãàäëàë áàãàòàé, ãîëîãäîë хөөсөн
бетон ãàðñàí òîõèîëäîëä øèíý хөөсөн бетон íºõºí îëãîíî.
23

Үíý
Бүтээгдэхүүний нэр
төрөл

Бүтээгдэхүүний
хэмжих нэгж

Нэгжийн үнэ
(төгрөг)

D600

1 м3

49500

24

ҮÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ
ÄÀÐÀÀËÀË

1. Элс хадгалах талбай;
2. Элсний туузан дамжуурга;
3. Шнекэн тохируулагч;
4. Шнекэн тохируулагчтай цементийн бункер;
5. Хөөсөн бетон үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж
6. Хөөс үүсгэгч
7. Металл хэв

25

Òåõíîëîãèéí äàìæëàãûí ãîðèì
‘ Õүëýýí àâàõ
‘ Òүүõèé ýäèéã õàäãàëàõ
‘ Õөөñөí áåòîíûã үéëäâýðëýõ
‘ Áүòýýãäýõүүíèéã õýâëýõ
‘ Áýëýí õèéöèéã áýõæүүëýõ

26

ÌÀÒÅÐÈÀË ÒҮҮÕÈÉ ÝÄÈÉÍ
ÕÝÐÝÃÖÝÝÃ ÒÎÎÖÎÕ

Бүтээгдэх
үүн
/1м3/

Нягт

Цемент
М500
марк
ийн

Элс 2мм-с
бага
диамет
ртэй

Ареком
хөөсрүү
лэгч

Хаталт
хурдасг
агч
Асилин

Хана
тослогч

1

Хөөсөн
бетон

600

300 кг

250 кг

1,16 л

0,5 кг

Өдөрт шаардлагатай түүхий эдийн хэмжээ

Бүтээгдэх
үүн

Няг

1

Хөөсөн
бетон

600

Цемент М500
т
маркий
н

38400 кг

Элс

2мм-с
бага
диаметр
тэй

32000 кг

Ареком
хөөсрүү
лэгч

Хаталт
хурдасга
гч
Асилин

Хана тослогч

148,48 л

64 кг

256л

27

ÌÀÒÅÐÈÀË ÒҮҮÕÈÉ ÝÄÈÉÍ
ÕÝÐÝÃÖÝÝÃ ÒÎÎÖÎÕ
Улиралд шаардлагатай түүхий эдийн хэмжээ

Бүтээгдэхү
үн

Нягт

Цемент
М500
марк

Элс

2мм-с
бага
диаметр
тэй

1

Хөөсөн
бетон

600

2532000 кг

2112000 кг

Ареком
хөөсрүүл
эгч

Хаталт
хурдасга
гч
Асилин

Хана тослогч

9820,8л

4224 кг

16896л

Жилд шаардлагатай түүхий эдийн хэмжээ

1

Бүтээгдэхүү
н

Няг

Хөөсөн
бетон

600

Цемент
т 00 маркийн

10128000 кг

Элс 2мм-с
бага
диаметрт
эй

Ареком
хөөсрүүлэг
ч

Хаталт
хурдасгагч
Асилин

Хана

8448000 кг

39283.2л

16896 л

67584 кг

тослог
ч

28

ÀÆÈËËÀÕ ÕҮ×ÍÈÉ ÕÝÐÝÃÖÝÝ,
ÕÀÍÃÀËÒÛÍ ÒӨËӨÂËӨÃӨӨ
Õýðýãöýý
¹

Àëáàí òóøààë

Ýõíèé æèë

Õýâèéí ãîðèìîîð
àæèëëàõ, äàðààãèéí
æèë

1

Ээлжийн мастер

2

3

2

Үндсэн ажилтан

2

1

3

Туслах ажилтан

6

4

10

8

Íèéò

29

ÑÀÍÕ¯¯ÃÈÉÍ ÕÝÑÝÃ
Улирлын нөлөөлөл 2007 он

Үйлдвэрлэлийн прогноз 2007 он

Борлуулалтын хэмжээ үнээр 2007 онc

30

Øààðäàãäàõ ìàòåðèàë òүүõèé ýäèéí çàðäàë

Нэр төрөл

Хэмжих
нэгж

Үйлдвэрлэх
бүтээгдэхүүний
тоо
хэмжээ(жил)

Орцын
Норм
(тн)

Нийт
хэрэгцээ
тн/м3

Нэгж-ийн
үнэ
(1 тн\төг)

Нийт
үнийн дүн
(жилээр
төг)

1

ЦементМ500

кг

20697.6 М3

0.3

6209.28

90,000

558,835,200

2

Элс

кг

20697.6 М3

0.25

5174.4

9,000

46,569,600

3

Хөөсрүүлэгч

кг

20697.6 М3

1,12

23181.31
2

2,600

60,271,411.2

4

Түргэн
бэхжүүлэгч

кг

20697.6 М3

0.5

10348.8

1,620

16,765,056

5

Тос

Л

20697.6 М3

2

41395.2

1,135

46,983,552

Нийт

729,424,819

31

Áîðëóóëàëòûí îðëîãûí óðüä÷èëñàí òîîöîî 2007.02.012009.02.01 (ñàÿ òөãðөãөөð)

¯ç¿¿ëýëò¿¿ä

2007 он

2008 он

2009 он

Íèéò

1

Áîðëóóëàëòûí îðëîãî

1,024,085,700

1,373,976,300

2,101,730,400

5,240,438,465

2

ÁÁӨӨ

809,430,717

979,179,146

1,414,801,103

3,203,410,966

3

Öýâýð áîðëóóëàëò

214,654,983

394,797,154

686,929,297

1,296,381,434

4

Үéë àæèëëàãààíû
çàðäàë

194,093,837

244,794,786

353,700,275

792,588,898

5

Үéë àæèëëàãààíû àøèã

20,561,146

150,002,368

333,229,022

503,792,536

6

Çýýëèéí òºëáºð (òºã )

7,654,400

135,449,400

235,262,600

378,366,400

7

Òàòâàðûí өìíөõ àøèã

12,906,746

14,552,968

97,966,422

125,426,136

8

Òàòâàðûí çàðäàë

1,290,674.6

1,455,296.8

9,796,642.2

12,542,613.6

9

Öýâýð àøèã

11,616,071

13,097,671

88,169,780

112,883,522

10

Õóðèìòëàãäñàí àøèã

11,616,071

24,713,743

112,883,522

149,213,336

32

Үéëäâýðëýë үéë àæèëëàãààíû íèéò
çàðäàë

Зардлын ангилал

Нийт дүн (мян.төг)

1

Материал түүхий эдийн зардал

902,128,256

2

Хөдөлмөрийн зардал

37,270,800

3

Óðàìøóóëëûí çàðäàë

11,181,240

4

Эрчим хүчний зардал

10,607,857.6

5

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэлийн зардал

15,402,200

6

Хөдөлмөр хамгааллын зардал

163,200

7

Захиргаа , удирдлагын зардал

5,466,000

8

Шинжилгээний зардал

1,800,000

9

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны бусад зардал

19,505,000

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны нийт зардал

1,003,524,554
33

Ñàíõүүãèéí òàéëàí
¹

Õөðөíãө

Äүí (òºãðºã)

1

Ìөíãөí õөðөíãө

2

Áàðèëãà

3

Ýä õîãøèë

3

Òîíîã òºõººðºìæ

133,743,000

4

Òүүõèé ýä ìàòåðèàë (3-í ñàðûí íөөö)

182,356,204

5

Òýýâðèéí õýðýãñëýë

6

áóñàä

36,292

Íèéò

332,800,000

7,834,504
60.000.000
8,830,000

15.000.000

¹

Ýçäèéí өì÷ áà ýõ үүñâýð

1

Өөðèéí õөðөíãө

2

Äóíä õóãàöààò çýýë

332,000,000

Íèéò

332,800,000

Дүн (төгрөг)
800,000

34

Õóãàðëûí öýãèéí øèíæèëãýý
Үнэ

49478.7

46869.6

Бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ
675.8

1548.8

35

•Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò (ñàÿ.òºã)

¹

Çàðöóóëàëò

Íèéò õºðºí㺠îðóóëàëò
(ñàÿ.òºã)

1

Õөөñөí áåòîíû үéëäâýðëýëèéí òîíîã
òºõººðºìæ íèéò үíèéí äүí

133,743,000

2

Áàðèëãà (ãàçðèéí õàìò)

60.000.000

3

Îôôèñèéí ýä õîãøèë

8,830,000

4

Àâòîìàøèí

15.000.000

5

Àøèãëàëòûí ºìíºõ ¿éë àæèëëàãààíû
çàðäàë

7,834,504

6

Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí çàðäàë
(2006 îíû 3-í ñàðààð íººö)
Á¿ãä

182,356,204

332,763,708
36

Çýýë ýðãýí òөëөãäөõ ãðàôèê
Хөрөнгө оруулалтыг Банкуудын зээлийн хэмжээ , зээлийн хүү , хугацаа
зэргийг харьцуулан шинжилсэн.
Капитрон банкны :
Зээлийн нэр :Үйлдвэрлэлийн зээл
Зээлийн хүү: сарын 2.3% хүүтэй
Зээлийн хугацаа: 3 жил
Зээлийн хэмжээ:332,800,000 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтын эдийн засгйин үр ашиг:
Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн ерөнхий коэффициент
Нийт ашиг
214,654,983
Е=
=
= 0.645 = 64.5% (2007 он)
Хөр.ор - тын зардал
332,800,000
Хөрөнгө оруулалтын зардлын эргэн төлөгдөх хугацаа:
Хөр.ор - тын зардал
332,800,000
Э.Т.Х =
=
= 2.9 жил (2007 он)
Тат-ын дараахи цэвэр ашиг

112,883,522

37

Çýýë, Çýýëèéí õ¿¿ãèéí òºëáºð
¹

Õóãàöàà

Çýýëèé ¿ëäýãäýë

Çýýë, Çýýëèéí õ¿¿ãèéí òºëáºð
Õ¿¿ãèéí
òºëáºð

Çýýëèéí òºëáºð

1. 2007.01.01

600 078 400

-

-

2. 2007.07.01

600 078 400

7 654 400

-

3. 2008.01.01

592 424 000

45 926 400

33 280 000

4. 2008.07.01

467 291 200

22 963 200

33 280 000

5. 2009.01.01

411 048 000

45 926 400

66 560 000

6. 2009.07.01

474,320,000

98,881,600

199,680,000

-

267 278 400

332 800 000

Íèéò

38

Àíõààðàë òàâüñàí Òà
á¿õýíä áàÿðëàëàà.

39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful