You are on page 1of 6

KRB 3053 Tugasan Esei Ilmiah (20%)

Menyediakan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah. Kerja kursus ini adalah sebahagian daripada keperluan kursus KRB 3053 (Kaedah Bahasa Melayu Sekolah Rendah). Setiap pelajar dikehendaki menulis kertas kerja yang berkaitan tajuk di bawah. Tajuk-tajuk seperti berikut: BIL TAJUK ESEI 1 1. Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Implikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah 2. Kemahiran Bahasa dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Implikasinya kepada Pengajaran dan Pembelajaran 3. Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Impaknya kepada Persediaan Guru di dalam Bilik Darjah 4. Kemahiran Membaca dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah rendah dan Impaknya kepada Persediaan Guru di dalam Bilik Darjah 5. Kemahiran Menulis dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah rendah dan Impaknya kepada Persediaan Guru di dalam Bilik Darjah 6. Sistem Bahasa dalam Sukatan dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Implikasinya kepada Pengajaran dan Pembelajaran 7. Pengisian Kurikulum dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Implikasinya kepada Pengajaran dan Pembelajaran KUMP E-LEARNING UPSI01 UPSI02 UPSI03 UPSI04 *Pilih satu Tajuk sahaja

8. Seni Mengajar dalam Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang Berkesan

1. Pengajaran Peribahasa di Sekolah Rendah yang Berkesan 2. Teori dan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3. Kaedah-kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 4. Teknik-teknik dalam Pengajaran Bahasa Melayu 5. Pemilihan Strategi Mengajar Bahasa Melayu Sekolah Rendah 6. Gabung jalin dan Penyerapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 7. Penggunaan Penilaian dan Pelaporan dalam Pengajaran dan Pembelajaran 8. Teknik-teknik dan Kepentingan Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran 1. Prinsip, Kaedah, Teknik dan Strategi Pengajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bahasa Melayu Sekolah Rendah Isu dan Permasalahan Pengajaran Mendengar dan Bertutur Bahasa Melayu Sekolah Rendah Prinsip-prinsip Pengajaran Bacaan Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Kaedah, Teknik dan Strategi Pengajaran Bacaan Bahasa Melayu Perbezaan Bacaan Mekanis dan Mentalis dalam Bahasa Melayu Prinsip-prinsip Pengajaran Tulisan Bahasa Melayu Kaedah, Teknik dan Strategi Pengajaran Karangan Bahasa Melayu Prinsip-prinsip Pengajaran

UPSI05 UPSI06 UPSI07 *Pilih satu Tajuk sahaja

2.

UPSI08 UPSI09 UPSI10 UPSI11 *Pilih satu Tajuk sahaja

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tatabahasa Bahasa Melayu dan Kepentingannya di Sekolah Rendah

1. 2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

Kaedah, teknik dan Strategi Pengajaran Tatabahasa Bahasa Melayu untuk Sekolah Rendah Kaedah, Teknik dan Strategi Pengajaran Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pelaksanaan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pelaksanaan Pengajaran Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemilihan dan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penggunaan Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jenis-jenis Ujian dan Kepentingannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

UPSI12 UPSI13 UPSI14 *Pilih satu Tajuk sahaja

5.

1. Kepentingan Rancangan Pengajaran Harian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 2. Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3. Penggunaan Bahan Bukan Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 4. Kepentingan Kemahiran Berfikir

UPSI15 UPSI16 UPSI17 *Pilih satu Tajuk sahaja

5. 6. 7. 8.

dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Prinsip dan Kepentingan Pengajaran Mikro dalam Latihan Perguruan Inovasi Komputer dalam Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jenis-jenis Ujian dan Kepentingannya dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PANDUAN MENULIS ESEI ILMIAH. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: i. Format APA ii. Font: Times New Roman iii. Saiz: 12 iv. Spacing: 1.5 v. Margins: Atas 1 (inci) ATAU 2.5 cm Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm Kanan 1 (inci) ATAU 2.5 cm Kiri 1.5 (inci) ATAU 3.0 cm vi. Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya: 5 buah buku ilmiah 4 artikel dari jurnal (bercetak/ atas talian) 4 Sumber internet yang berwibawa. Dinyatakan di dalam esei dan bahagian bibliografi vii. Panjang: 18 - 20 halaman.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS


Artikel Ilmiah (20%) A Penulisan ilmiah yang cemerlang, menepati format, isi mencukupi, isi di olah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. A- Penulisan ilmiah yang baik, menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. B+ Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. B Penulisan ilmiah yang sederhana, menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). B- Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara). C+ Penulisan secara ilmiah, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara). C Penulisan secara ilmiah, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara. D Penulisan lemah, kesalahan format

melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap.