A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében

Összeállította: Tenigl-Takács László

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA JEGYZETE, 1994

1

Forrásművek: Neumann: Die Reden Gotamo Buddhos; München, 1921 Oldenberg: Reden des Buddha; München, 1922 Oldenberg: Das Leben, die Lehre und die Gemeinde vom Buddha; Mylius: Die Vier Edlen Wahrheiten; Leipzig, 1983 Mehlig: Weisheit des alten Indien; Leipzig,1987 Rövidítések: MV - Mahávagga MN - Maddzshima-nikája SN - Szamjutta-nikája DN - Dígha-nikája MP - Milinda-panyha SP - Szutta-nipáta U - Udána

2

Előszó
Jelen szöveggyűjtemény a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tankönyve, s eredetileg a „Buddhizmus alaptanításai” tantárgy jegyzeteként készült. A szentiratok tanulmányozása és egybevetése során azonban egyre inkább arra a meggyőződésre jutottam, hogy változtatok eredeti elképzelésemen: az idézeteket olyan módon válogatom össze, hogy azokból bármelyik érdeklődő különösebb előtanulmányok nélkül is átfogó és hiteles képet kapjon a Tanról, amelyet a Buddha és tanítványai éltek és hirdettek. A Buddha tanai egyértelműek, magukért beszélnek, s bízom benne, hogy néhány - európai gondolkodásmódunknak esetleg újszerűen ható - fogalom, szakkifejezés megszokása után az olvasó bele tud helyezkedni a buddhizmus világszemléletébe, és össze tudja azt vetni saját tapasztalataival. A választott idézetek főleg a Délkelet-Ázsiában, elsősorban Srí Lankán elterjedt théraváda buddhizmus szentirat gyűjteményéből, az úgynevezett „Hármas Kosárból” (Tipitaka) származnak. Ezt a gyűjteményt hagyományosan a buddhizmus legősibb írásbeli emlékének tekintik. Számos része valószínűleg magától a Mestertől származik, akinek szóbeli tanításait a közösség gondosan megőrizte emlékezetében, és továbbadta a szerzetesek újabb és újabb nemzedékének. A szerzetesközösségek „öreg”-nek (théra) nevezett vezetői, vallási tanítói a Buddha halála utáni évszázadokban kibővítették és továbbfűzték az eredeti beszédeket. Ekkortájt kapcsolták az alapgyűjteményhez az időközben kialakult kolostori irodalom és költészet alkotásait is. A kánon véglegesítése a Kr.e. 3. század közepén megtartott harmadik konzíliumon történt meg, ennek szorgalmazója és pártfogója maga Asóka, India nagy buddhista császára volt. Ekkor alakult ki a Hármas Kosár szerkezete, amely szinte változatlan formában fennmaradt mind a mai napig. A Buddha közel negyven éven át tanított, ez idő alatt Északkelet-India szinte minden jelentős városában és zarándokhelyén megfordult. A Tan terjesztésébe még a Mester életében bekapcsolódtak legkiválóbb tanítványai, akik továbbadták, esetenként továbbfűzték és magyarázták a Beérkezett tanítását. Ez az évtizedeken át tartó, sokirányú és kiterjedt tanítói munkásság a magyarázata a théraváda kánon óriási - közel félszáz kötetnyi - terjedelmének. A szövegek mennyisége első pillantásra kedvét szegheti az érdeklődőnek, ám ha mégis belevág, hamar felfedezi a szentiratok számtalan melódiája mögötti egyetlen alapdallamot, a Buddha tanítását. Ez a dallam nem sokkal a megvilágosodás után, a Mester első prédikációjában, a híres Benáreszi Beszédben csendült fel először. Mind keleten, mind nyugaton szokássá vált a Buddha tanítását a Benáreszi Beszédből [1.] és a nem sokkal később Uruvilvában elhangzott Tűzbeszédből [2.] kibontani. Ezt a hagyományt én is megtartottam. A Benáreszi Beszéd a Buddha két alaptanítását foglalja össze, amiket a Mester „Négy Nemes Igazság” és a „Nyolcrétű Nemes Ösvény” formulákkal határozott meg. E két, egymásból következő tanítás lényege így foglalható össze röviden: A létesülés szenvedést jelent. E szenvedés oka a létesülési vágy, létszomj, ami a lényeket a világhoz köti. Ha a létesülési vágy kialszik, megszűnik a szenvedés is. A létesülési vágyat pedig a Nyolcrétű Nemes Ösvény útján, megfelelő belátás, elhatározás, beszéd, magatartás, életmód, törekvés, jelenlét és elmélyedés révén lehet kioltani. Ha a vágy végleg kialszik, akkor a törekvő az elmélyedésben eléri a végső felismerést, kilép a lét körforgatagából, megvalósul az Ellobbanás [3-4.]. A modern nyugati gondolkodás értékrendszerének tükrében a felületes szemlélet számára úgy tűnhet, hogy a Buddha tanítása a pesszimizmus, sőt a nihilizmus felé hajlik, és érték is ilyen vádak a buddhizmust abban az időben, amikor a Nyugat ismerkedni kezdett a keleti bölcsességgel. A tanítások elmélyültebb vizsgálata alapján azonban kiderül, hogy korántsem pesszimizmusról van szó. Ha a Buddha tanítását nem csak lexikonok szócikkeiből próbáljuk megérteni, hanem alaposabban megvizsgáljuk egész eszmerendszerét, úgy kiderül, hogy a buddhizmus nem magát a létet tagadja, hanem egy bizonyos értelemben vett létezést vet el. Nem magát az emberi lényt akarja megszüntetni, hanem egy bizonyos, káros tartalmakból összetevődő tudatosságot kíván felszámolni az új, üdvös tartalmakból álló tudatosság megvalósításának útján. A buddhizmus harmadik alaptanítása, a Függő Keletkezés elve [6-7.] vázolja fel azt, hogy milyen a káros tudat-tartalmakba zárt, determinált létezés. E tanítás igen sok fejtörést okoz a nyugati kutatóknak, elsősorban azért, mert a Függő Keletkezés elvében valamiféle rejtett ok-okozati összefüggést feltételeznek. Ez a szemléletmód egyrészt elködösíti a tanítás igazi magvát, másrészt pedig túlságosan is elméleti spekulációknak enged teret, amelyek igen távol állnak a korai buddhizmus „itt és most” szemléletétől. Helyesebb, ha megmaradunk az eredeti tanításnál, s a Függő Keletkezés elvének elemei között a „ha az egyik jelen van, akkor a másik is jelen van” összefüggést feltételezzük. Ebből a nézőpontból kiindulva a Függő Keletkezés elve a következőképpen foglalható össze. Ha az ember nem-tudásban [8-9.] él, vagyis nincs tudatában önnön szabadságának, és csak saját lételemeihez kötözötten képes létezni, akkor testi, nyelvi és tudati síkon késztetései [10.] támadnak arra, hogy érvényre jusson ebben a létezésben. E késztetések csomópontjában kialakul tudat-magja [11.], ami a létezést már csak a „név-alakzat” [12.] kettősségben, vagyis alany-tárgy relációban képes szemlélni. A tárgyvilágra sóvárgó tudatmag a létet az öt érzékszerv és a gondolkodás alapján hat tartományban éli meg. Ezekben a „tartományokban” történik meg az érzékelés, az alanyi és tárgyi tartalmak folytonos érintkezése. Az ebből keletkező érzetek viszszahatnak a folyamat hátterében álló éntudati magra, ami az érzeteket megítéli és kategorizálja. A tapasztalás során az éntudat énképzetté alakul át, [28-29. ez rászokik arra, hogy az érzeteket jónak, rossznak, kellemesnek, 3

Mi hát az igazság? Azonos-e a mostani személy azzal.]. A létesülés azonban a keletkezés és elmúlás. hogy teste az őt körülvevő lételemekből épül fel. Az alakzat fogalmát azonban az anyagi világ megnevezésére is használják. s ez alkotja . hogy a Függő Keletkezés elve valójában az első két igazság gondolatmenetét fűzi tovább. sorozatos tudatosulási pontoknak. magátlanok. és fennáll a halál után is [33. amely az érzékeléssel átszőtt fizikai test és a „külvilág” között éles határt von. önazonosság. úgy első lépésben fel kell tennünk a következő alapvető kérdést: ki vagyok. hogy a fordításokban az „alakzat” kifejezés helyén néhol a „test”. a maradandó lélek-szubsztancia . az újraszületés tanához [15.a hindu és buddhista etika alapját. amelyek köré újra meg újra összerendeződnek a különböző sűrűségű. mintsem megválaszolja a „ki vagyok én?” problémáját. Gyakran maguk a szentiratok is így fogalmaznak. hogy a tanítványok későbbi generációjától származik. Ez a határ az ősi kultúrák világlátásában korántsem volt ennyire éles. Van azonban egy másik buddhista alaptanítás is. úgy tűnik. úgy az újraszületésről szóló tanítás kiemelhető a szokásos. a másikat pedig „idegennek” tekinti. azok éltetik. ami a nyugati világban a „lélekvándorlás” tanaként terjedt el. Olyan.]. akár úgy. mert ez világít majd rá a buddhizmus etikájának vallásfilozófiai gyökerére. fizikai testnél. A természethez közel álló. panasz. Ez a gondolkodásmód a keleti filozófiai rendszerekbe is beépült. Így alakult ki az a gyakorlat. Ez a fogalom már messze többet jelentett a konkrét. amely a testet individualizált. legvitatottabb és leginkább félreértelmezett tanításához. A módszer azonban magától a Buddhától származik. A szentiratok közlése alapján a név-alakzat az éntudatot hordozó lelki-testi kettősségnek tekinthető. ami az énképzetet saját tárgyvilágához köd. hogy a név-alakzat kettőssége alávetett a sorozatos újraszületéseknek [13. Ez pedig a magátlanság tanítása [28-30. amely szerint az ember halhatatlan lelke nem pusztul el a testtel együtt. és folytatja „vándorlását” a tapasztalás világában. hanem jó és rossz tetteinek megfelelően kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb létformákban újra testet ölt.]. a születés és vénülés-halál törvényeinek alávetett. éles ellentétben áll a lélekvándorlás tanával. és mélyebben akarjuk megérteni az újraszületésekről szóló tanítást. hogy létezik valamiféle lélek-princípium. szomorúság és csüggedés vár. minősítse. Ezzel a gondolattal el is jutottunk az indiai vallásfilozófia legismertebb. és önmagát ebben a minősítésben élje meg. és az annak „táplálékát” képező anyagi formavilág mindig változó viszonyrendszerét is. úgy egyértelműen kiderül. megalkotva ezzel a tapasztaló lény testi-lelki struktúráját és „külső” világát [24. mint a tudat hordozója” absztrakt fogalom. Ebből a nézőpontból tárul fel a rév-alakzat kifejezés igazi jelentése. Ebből a gondolkodásmódból adódik a reinkarnáció tanának általánosan elterjedt értelmezése.]. és halála után azokba száll vissza.]. illuzórikusak. A szentiratok számos helyen hosszasan taglalják azt. de még egyetlen élet tartamán belül sem válaszolható meg egyértelműen [14. ez az elképzelés nem légből kapott. tekintette a teljes külső világot is [18. Ez a szemléletmód nyilvánvalóan egy hasonló módon kialakult lélekképzetből adódik. Így igaz. ami fennállt a mostani születés előtt. vagy pedig különbözik tőle? A Buddha követői többször is feltették ezt a kérdést. és feltárul a buddhista tanítás alapeszméje: Létezésünk 4 . meg nem is. hogy az emberi lényt alkotó testi és tudati összetevők mulandóak. a külvilággal szemben álló testnek tekinti. A probléma gyökere megint csak a keleti és a modern szemléletmód közötti különbségben keresendő. Akár így van. és afféle „fogalom-leltárnak” tekinthető. honnan lettem. Nemcsak a lélek és test összetartozását fejezi ki. hogy a buddhizmus az emberi lényt nem egy véglegessé rögzült struktúrának.főleg a maradandó énség vagy személyiség . hiszen ebből a nézőpontból az individuum azonosságának és nem azonosságának kérdése.]. hogy éppen ebben az irányban kell keresnünk a választ. amely a tapasztalót újra meg újra a létesülés felé löki. s ennek fényében értelmezhető az a tanítás is.]. Ha nem elégszünk meg a szokásos misztikus közhelyekkel. magányos lélek-monádnak képzeli el. a Függő Keletkezés elve mindenképpen a buddhizmus tanításának alapköve. akkor a név-alakzat fogalma is tágabb jelentést nyer. Ha egymásra vetítve szemléljük a magátlanság tételét és a reinkarnáció tanát. hogy ez a gondolat inkább kiüresíti. szenvedés. Egyes kutatók azt feltételezik. az a kiindulópont. anyagi és tudati természetű lételemek. amely felsorolja és emlékezetben tartja a Tan legfontosabb tételeit. a tapasztalás szomjazása. aki újra fog születni. hogy ez a tanítás ebben a formában hangzott-e el a Buddha szájából. vagyis saját testünkként szemléljük a minket körülvevő anyagi világot.kellemetlennek stb. Nem tudhatjuk. Így alakul ki a létszomj. Ez a szomj és ragaszkodás olyan erő. énségrő1 szóló tanításokból egyértelműen kiderül. fájdalom. A Függő Keletkezés elvének legproblémásabb fogalma a név-alakzat. mivel bizonyos értelemben testnek. Annál is inkább jogosult ez az értelmezés. a tapasztaló tudat támasztékának.első megközelítésben . hanem a megismerő tudat. mivé leszek tetteim által? A személyiségről. A nyugati kultúra emberének magától értetődő az a látásmód. sem azonos. így alakult ki a „test. E kifejezés ugyan nem visz közelebb az eredeti tanítás jelentéséhez. sem nem azonos. A név-alakzat kapcsán az imént említést tettünk arról a szemléletmódról. Hozzá kell tennünk. aminek felismerése és belátása után a buddhizmus szellemi útja kezdetét veszi. aki önmaga biztonságát a tárgyi és tudati tartalmakban keresi. és az újraszületések körforgásához éppen az a tévképzet vezet. ami. a nyugati gondolkodásmódról azonban sokat elárul. s lehet. ezért arra az emberre. Ha az alakzat szót tágabb értelemben használjuk. lapos moralizálás síkjáról. nem hogy két testetöltésen. hanem az összetevők folytonosan változó viszonyrendszerében megtestesülő megismerési folyamatnak tekinti. gond. és ő így válaszolt: azonos is. vagyis az egyiket „sajátnak”. Ha a fentieket összevetjük a Négy Nemes Igazság tanával. néhol pedig a „forma” vagy „anyagi forma” szavakat találjuk. amely a legvégső emberi princípiumot a test börtönébe zárt.tagadásának tétele. Joggal vethető fel. és azzal szerves kapcsolatban élő ember világszemléletében újra meg újra tudatosul az a tény.

igénytelenség. ami a létet az alakzatok [18. Így rajzolódik ki előttünk a Tan három oszlopon nyugvó épületének teljes képe: a bölcsességből születő belátás elmélyült és megtisztult magatartásra kötelez. káros tartalmak [44. mint bűnökről és erényekről beszélni [37. hogy az alanyi és tárgyi lét . A szövegek több helyen is kifejtik. az indíttatások vagy akarati késztetések [20. amelyben tértől és időtől függetlenül a lét minden ténye újra meg újra tükröződik. Talán nem is igényel különösebb magyarázatot. mint olyan. Eszerint az öt léthalmaz szervesen összetartozó elemei valójában egy öt szakaszra bontott megismerési folyamatot írnak le: az alakzat (érzékszervileg tapasztalt tárgy) érzetet vált ki a tapasztalóból. hogy a szentiratuk kanonizálása után kialakult buddhista skolasztika az eredeti tanításból egy sajátos . hanem olyan. 5 . visszahatnak rá. Van azonban a buddhista etikának egy másik sajátos vonása is. A két irány adott. a tudatfolyamatokban is alkalmazott etikus magatartás.] és tudatosulási pillanatok [21. még a Buddha idejéből származó értelmezése is.]. a megkívánást. Ennek az az oka. a létformákba és tudatállapotokba belekötő. és ezt a belátást mélyítik tovább [36. hogy a morális követelmények nem egy magasabb hatalom. alázat és érintetlenség kioltja azt a vélekedést.]. hanem a „léthalmazoknak” a szubtilistól a tárgyi síkok felé sűrűsödő „oldataként” szemléli [17-23. a lemondás és a tiszta tudatosság fegyelme [35. szabadulás irányaként [29-31. amely kisajátíthatja. Ennek kiindulópontja . ezért tettei mindig önnön létezésének határain belül maradnak. amely a létet megismerési pillanatok újra meg újra összefonódó. ami káros gyökérokokra vezethető vissza [41. a megszabadulás. az ismeretek. az Ellobbanás célját [37.]. a „megfelelő belátásból” születnek. hanem elmélyült világlátásból. amibe be lehetett sorolni a tapasztalás összes. Jogosultabb az az értelmezés. kézzelfogható. hogy egy bűnökkel terhelt és erényekkel kitüntetett lélek-monád vándorol születésről születésre az „égi törvényszék” ítélete alapján.]. pókháló-finomságú szövetének tekinti. Van azonban a halmazok tanának egy másik. hogy merre forduljon a megismerés.. és lehet szabad. A három káros gyökérokot. Ennek megfelelően erkölcsön. új és új elemekkel gazdagítják saját létezéséhez fűződő viszonyának színskálását. mégpedig az.buddhista szóhasználattal a név-alakzat reláció-halmazának tudat-tartalmai rendeződnek össze újra meg újra egy mindig megújuló megismerési pillanatban [13-l4. A buddhizmus magát a tapasztaló lényt is ilyen tudatfolyamatok összességének tekinti [24. A magátlanság eszméje magyarázza a buddhista filozófia sajátos lételméleti rendszerét is. Ezért a helyesen értelmezett buddhista etika szempontjából célravezetőbb „káros és üdvös” tudattartalmakról. Ez lehet függőségnek kiszolgáltatott. türelem. a gyűlöletet és az elvakultságot pedig magával a determinált létezés alapját kénező nem-tudással azonosítják a későbbi kommentárok.]. letisztultabb megismerés felé [5.] halmazainak összességeként fogta fel.]. csupán következmény. A buddhizmus „eredet-elméletében” a cselekvő személv tárgyi világa önnön tudat-magjából bomlik ki [11.] vagy a megismert tartalmaktól való visszahúzódás..]. azonosítja. mint az élet tisztelete és megóvása. egyetemes érvényű. Így alakult ki az a világkép. ha a buddhista etika oldaláról közelítjük meg a jó és rossz tetteket.kategória-táblázatot alkotott.]. felvillanások és inkarnációk sorozataként is megélhető. tárgyi és tudati természetű jelenségét. birtokolhatja és önös érdekei szerint megítélheti tartalmait [29-31. megismeréshez. ez a magatartásmód pedig elmélyít egy még bölcsebb. 27. törekvő számára. aminek állandó gyakorlása a „parancsolatok” mechanikus betartását folyamatos éber jelenlétté mélyíti el [49-50.nem merül ki egy individuumnak saját tárgyvilágával folytatott játszmájában. hogy mindig közvetlen célt szolgál. tudatosulási pillanatok. 41-45. hogy abban a világszemléletben. üdvös tartalomnak az a magatartásforma számít. amiket egy újabb születésben boldogságos élményekre lehet beváltani. az igazsághoz való hűség.] fogalmazhatók meg. és minden pillanatban. eme születés után is lesz létezés. s ezzel magát a létet is. „száraz” tényre szűkülnek az újraszületések tanáról alkotott. majd végül mintegy tudomásul veszi az önmaga és a minősített tárgy közötti kapcsolatot [23. nem is pusztán „jócselekedet-zsetonok”. az elmélyedés. úgy a morális vétség vagy erény fogalma lételméleti és pszichológiai aspektusból is értelmezhető. A fentiekben vázolt folyamat a buddhista filozófiában messze többet jelent a tudat működésének leírásánál. személyiség. hogy létezik valamiféle énség.]. ami a valóságot nem szokásos módon. az érzetek [19. úgy a következő.a megfelelő belátáson alapuló. és feltárul a szabadulás iránya. az anyagi és szellemi szféra merev kettősségeként. megtapasztaláshoz és a megtapasztalt iránti ragaszkodás kialvásához vezet. Ennek a szemléletmódnak tükrében a lélekvándorlás tanítása semmiképpen sem merülhet ki abban az elképzelésben. mert enélkül értelmét veszíti. magát a megismerési folyamatot elősegítő gyakorlati célja és haszna van az olyan erkölcsi kötelmeknek.). aki a benyomást korábbi tapasztalásai alapján felismeri. Ennek a látásmódnak a megértése és elsajátítása azért is nélkülözhetetlen a buddhizmust mélyebben megismerni kívánó.]. esetleg gyakorolni akaró.]. a nincstelenség. Ezért.]. A „halmaz” kifejezés helyén a fordításokban gyakran a „csoport” szót találjuk. Az éberen és céltudatosan alkalmazott erkölcsös magatartás alapjaiban változtatja meg a gyakorló létszemléletét.mint már említettük . Ha valóban megértjük és elsajátítjuk ezt az individualitáson túli nézőpontot. Ennek során megszűnnek a szenvedés tüzét szító.gyakorlati célokra kiválóan alkalmas .]. a felismert tárgy iránt késztetései támadnak. vagy felszínes moralizálássá sekélyesedik a buddhizmus bölcs és mélyen életigenlő etikája is. istenség parancsolatai. gazdag és vonzó fantazmagóriák: Eme születés előtt is volt. Az etika pszichológiai értelmezésében pedig a „jó és rossz” tettek a megtapasztalt tudat-tartalmakhoz való ragaszkodás [17. amely a megismerési pillanatokat összefűzi. A tapasztalt világ iránti szeretet.].]. hogy az erkölcstelen magatartás. A vágyvilágba kötöttségbő1 az abszolút szabadság felé nyíló megismerés eszméje képezi a buddhizmus meditációs gyakorlatának alapját is. ami megszünteti a nem-tudást. csakis a mostani pillanaton múlik. A buddhizmus erkölcsi előírásainak szembetűnő sajátossága az.

bűnök és erények hálójába gabalyodott énség feloldódása után a tudat a letisztult. Ezt az állapotot nevezik a szentiratok az elmélyedés első fokozatának. hogy az úgynevezett „végső” kérdésekre hallgatással vagy kitérő válasszal felelt [34. A Buddha tanítási módszerének szembetűnő sajátossága. Ezzel a gondolattal vissza is kanyarodtunk a buddhizmus alapeszméjéhez.. Nem az Ottanit próbálta meg Innen magyarázni. Tenigl-Takács László Uszó. amire a Mester egy sajátos. hogy a Tan minden elemében a legvalóságosabb. hogy jó ideig a Mester halála után is szokás maradt a metafizikai spekulációk és mágikus praktikák elvetése. egyre magasabb és szubtilisabb meditációs állapotok irányát. hogy minek az ellobbanását is jelenti. s itt már a ragaszkodásból születő érzelmektől és indulatoktól mentesen képes értelmezni a felmerülő tudat-tartalmakat. derűs.]. figyelmes jelenlét boldog állapotába kerül. Július 6 . 1993. Tüzetesebb vizsgálat után egyértelműen kiderül.]. a belőlünk fakadó.A vágyak és viszolygások. s miután minden. hanem az Innen Odaát vezető út fontosságát hangsúlyozta szüntelenül [55. Ezért helyesebb talán.]. és létünket újra meg újra lángra gyújtó szenvedés tételéhez [2.]. Ez a szavakon túli átadás olyan erős hatást gyakorolt a tanítványokra. Ez az eloldódási folyamat határozza meg a további. a tagadás elvére épített gondolati struktúrával mutatott rá [54. Durva félreértés lenne azonban azt feltételezni. ha megmaradunk a szó eredeti jelentésénél.]. és tagadja az anyagi világ fölötti síkok létezését. a nirvána [51-52. megvalósul a káros tudat-tartalmak végső Ellobbanása. hogy a buddhista vallásfilozófia megmarad az empíria síkján. elhibázott módon próbáljuk megadni a választ. még konkrétumokhoz köthető tudat-tényező kialszik. vagyis nem azt kutatjuk. 54. ha a nirvána sokat vitatott kérdésére nem a szokásos. Célravezetőbb. gyakorlati metafizika. hogy milyen a nirvána állapota. és azt vizsgáljuk meg.

Koldusok! Így hangzik a Szenvedés Okának Nemes Igazsága: a szenvedés oka a létszomj. amit a Beérkezett a két végletet elkerülve megtalált. és ugyancsak romlásba visz. Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. ezt mondom én néktek.. Koldusok! Így hangzik a Szenvedés Nemes Igazsága: a születés szenvedés. a vénülés szenvedés. ami belátáshoz. panasz. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. lángban áll a szaglás. a megfelelő életmód. Koldusok! Így hangzik a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága: ez a Nyolcrétű Nemes Ösvény. megvilágosodáshoz és Ellobbanáshoz vezet. ó. lángban áll a látás. lángban állnak a gondolatok. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. panasz. . megvilágosodáshoz és Ellobbanáshoz vezet? Ez a Nyolcrétű Nemes Ösvény: vagyis a megfelelő belátás. lángban áll a tapintó tudat. lángban áll a halló tudat. alantas. 6. röviden szólva: szenvedés ragaszkodni a lét öt halmazához. halál. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. elfordul akkor a szemtől. elfordul a halló tudattól. a születés. feladása. megnyugváshoz. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra. amit a Beérkezett a két végletet elkerülve megtalált. a vágyottat el nem érni szenvedés. lángban állnak a hallásérzetek. vénülés. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. ó. a megfelelő beszéd. a megfelelő törekvés. lángban áll a szagló tudat. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. a halál szenvedés. nem örömteliek és nem szenvedésteliek.Lángban áll minden. távoltartása. a születés. a megfelelő jelenlét és a megfelelő elmélyedés. a gyűlölet tüze. ami elvész az örömökben és az örömök élvezetében: ez hitvány. ami belátáshoz. panasz. a megfelelő jelenlét és a megfelelő elmélyedés. vénülés. . a megfelelő elhatározás. gond. ezt mondom én néktek. A másik az. lángban áll az ízlelő tudat. a megfelelő életmód. vénülés.Koldusok! Két végletet kell elkerülnie annak. ó. koldusok! Lángban áll a nyelv. 21. a létesülés szomjazása. ó. panasz. a születés. lángban állnak a szagok. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. . és romlásra visz.. elfordul az alakzatoktól. koldusok! Lángban áll a test.MV 1. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. gond. fájdalom. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra. bölcsességhez. az elmúlás szomjazása. ezt mondom én néktek. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. koldusok! Lángban áll a fül. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. A Tűzbeszéd . nem örömteliek és nem szenvedésteliek. a gyűlölet tüze. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. fájdalom. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra. . a megfelelő beszéd. lángban állnak a tapintott tárgyak. gond. Koldusok. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. halál. fájdalom. lángban állnak az alakzatok. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. koldusok! Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. megnyugváshoz. A Benáreszi Beszéd . elfordul a hangoktól. lángban állnak az ízek. ó. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra.. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra. mi lángban áll? Lángban áll a szem. aki elhagyta a világi életet. a megfelelő elhatározás. Melyik ez a kettő? Az egyik az. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. gond. a születés. és megtalálta a középutat.. halál. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. ezt mondom én néktek. gond. a gyűlölet tüze. a gyűlölet tüze. felismeréshez. fájdalom. fájdalom. fájdalom. koldusok' Lángban áll a gondolkodás. ezt mondom én néktek. ami elvész az önsanyargatásban: ez szenvedéstéli. megvilágosodáshoz és Ellobbanáshoz vezet. Mi hát a középút. 7 . ami rálátáshoz. bölcsességhez. vénülés. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. lángban áll a gondolkodó tudat. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. vénülés. eltávolítása. lángban állnak a tapintásérzetek. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. nem-kedvessel együtt lenni szenvedés.MV 1. elfordul a látásérzetektől. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. lángban áll a gondolkodás. megnyugváshoz. ami élvezkedve és vágyakozva emitt és amott örömét leli. vagyis a megfelelő belátás. halál. a betegség szenvedés. bölcsességhez. nem örömteliek és nem szenvedéstéliek. ó.. elfordul akkor a fültől. gond. a gyönyör szomjazása. a gyűlölet tüze. 2. nemtelen. nemtelen. lángban állnak a szagérzetek. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. lángban állnak az ízérzetek. halál. felismeréshez. a megfelelő törekvés. elfordul a hallástól. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. lángban áll a tapintás. lángban állnak a hangok. panasz. elfordul a látástól. felismeréshez. a megfelelő magatartás. a megfelelő magatartás. A Beérkezett elkerülte ezt a két végletet. lángban álinak a látásérzetek. halál. a születés. elfordul a hangérzetektől. panasz. S mi gyújtotta lángra? A megkívánás tüze. kiküszöbölése vezet. ez az a középút. lángban állnak annak tartalmai. koldusok! Lángban áll az orr. lángban áll az ízlelés. kedvestől elválasztva lenni szenvedés. lángban áll a látó tudat. az elvakultság tüze gyújtotta lángra. ó. a születés. elfordul a látó tudattól. lángban áll a hallás. Koldusok! Így hangzik a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága: a szenvedés megszűnéséhez a létszomjnak a teljes vágytalansággal való kioltása. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. koldusok! S mi az. ezt mondom én néktek.. szellemtelen. a gyűlölet tüze. vénülés. szomorúság és csüggedés gyújtotta lángra.1. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek.

legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. halál. részeinek kifejlődése.ezt nevezik megfelelő belátásnak. bármiféle sorscsapás miatti belső gond és aggodalom jelenti a gondot. ó koldusok. ó koldusok? A ragaszkodásnak öt halmaza van: az alakzatok halmaza az érzetek halmaza. a megfelelő jelenlét és a megfelelő elmélyedés. hogy szenvedés ragaszkodni a lét öt halmazához. feladása. ó koldusok? A szenvedés megszűnéséhez a létszomjnak a teljes vágytalansággal való kioltása. ó koldusok? Ez a Nyolcrétű Nemes Ösvény. panasznak.. betegség. ó koldusok.. panaszkodás. bárcsak ne várna ránk a születés! Ám ez a vágy nem teljesülhet. a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága. Mi hát a gond. érzékelésének kiépülése jelenti a születést.. elfordul a szaglástól. Mi hát a panasz. kétség. A vágytól eloldott megszabadul.. elfordul a szagló tudattól. panasz. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. ó koldusok? Bármiféle élőlény fogantatása. halála. Mi hát a születés. csüggedésnek alávetett lényekben felkél a vágy: bárcsak ne kellene megvénülnünk. ráncosodása. elfordul a tapintásérzetektől. . elfordul akkor a nyelvtől. elfordul az ízlelő tudattól. Mi hát a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága. szomorúság és csüggedés! Ám ez a vágy nem teljesülhet. elfordul az ízektől. akkor eloldódik a vágytól. ó koldusok.. Mi hát a szomorúság. A vénülésnek. s a vágyottat el nem érni szenvedés. a létesülés szomjazása. a földi világba nincs több visszatérés.. ó koldusok. Mi hát a halál.. elfordul a gondolkodástól. elfordul az ízleléstől.Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. vagyis a megfelelő belátás.. keletkezése. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. gondnak. részeinek szétesése. ó koldusok. sarjadzása. Mi hát a vénülés. a késztetések halmaza és a tudomások halmaza. betegségnek. érzékeinek leépülése jelenti a vénülést. Ha mindettől elfordul. Mit jelent az.MN 141. ami élvezkedve és vágyakozva emitt és amott örömét leli. 3. Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. a megfelelő elhatározás.. szétbomlása. a megfelelő életmód. elcsüggednünk. ó koldusok? Felismerni a szenvedést. elfordul a tapintó tudattól. a fájdalom szenvedés.. szomorkodnunk. elaggása. s a vágyottat el nem érni szenvedés. Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. elfordul a gondolkodó tudattól.. bárcsak ne várna ránk a vénülés. jajszó. Mi hát a megfelelő belátás lényege. a szomorúság szenvedés. elfordul a tapintott tárgyaktól. távoltartása és kiküszöbölése vezet. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. a megfelelő törekvés. ó koldusok. a vénülés szenvedés. megbetegednünk. a gond szenvedés. ó koldusok! 8 .. elgyengülése.. a megfelelő beszéd. 4. eltűnése. elfordul a gondolatoktól. ó koldusok. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. ó koldusok? A bármiféle veszteség. Röviden szólva: szenvedés ragaszkodni a lét öt halmazához. a testi érzékelésből adódó fájdalom és kellemetlen érzet jelenti a fájdalmat. ó koldusok? A születésnek alávetett lényekben felkél a vágy: bárcsak ne kellene megszületnünk. ó koldusok. jajgatás és siránkozás jelenti a panaszt. ó koldusok. a gyönyör szomjazása. a kellemetlen testi érzet. a szent út véget ért. eltávolítása. Mi hát a csüggedés. A megszabadult tudatára ébred: megszabadultam vége a születésnek. A Négy Nemes Igaság definíciója . panaszt. Így hangzik a Szenvedés Okának Nemes Igazsága. elfordul a szagoktól. ó koldusok. Mi hát a Szenvedés Nemes Igazsága. ó koldusok? A szenvedés oka a létszomj. bármiféle sorscsapás miatti panasz. Mi hát a fájdalom. ó koldusok. Ha ezt egy bölcs és nemes tanítvány belátja. halálnak. a panasz szenvedés. a gondolkodásból adódó fájdalom és kellemetlen érzet jelenti a szomorúságot.. ó. . Mit jelent az. ó koldusok. ó koldusok? A bármiféle veszteség.. fájdalmat elszenvednünk. a kellemetlen lelki érzet. meghalnunk. kialakulása. koldusok? A születés szenvedés. gond. elfordul a szagérzetektől. a halál szenvedés. ó koldusok? A testi fájdalom. pusztulása. Ezekhez ragaszkodni szenvedés. elfordul akkor a gondolkodástól. foghullása. Így hangzik a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága. legyenek bár örömteliek vagy szenvedésteliek. a vágyottat el nem érni szenvedés. elfordul akkor a testtől. felismerni a szenvedés megszüntetéséhez vezető utat . elfordul akkor az orrtól. Így hangzik a Szenvedés Nemes Igazsága.Mi hát a Négy Nemes Igazság? A Szenvedés Nemes Igazsága. ó koldusok? A lelki fájdalom. az ismeretek halmaza. elhullása. a mű bevégeztetett. az elmúlás szomjazása. a Szenvedés Megszüntetésének Nemes Igazsága. felismerni a szenvedés okát. szomorúságnak. elfordul az ízérzetektől. kétségbeesés jelenti a csüggedést. bármiféle sorscsapás miatti letörtség. ó koldusok.. ó koldusok? A bármiféle veszteség. ó koldusok? Bármiféle élőlény elmúlása. ó koldusok. fájdalom. megőszülése. fájdalomnak. a csüggedés szenvedés. idejének letelte. gondot. A Nyolcrétű Nemes Ösvény definíciója . Mi hát a Szenvedés Okának Nemes Igazsága. nem örömteliek és nem szenvedésteliek. hogy a vágyottat el nem érni szenvedés. elfordul a tapintástól... ó koldusok. ó koldusok? Bármiféle élőlény öregedése. a Szenvedés Okának Nemes Igazsága. a megfelelő magatartás. tetemének nyugalomba helyezése jelenti a halált.MN 141. elfordul annak tartalmaitól. Mi hát a Szenvedés Megszüntetéséhez Vezető Út Nemes Igazsága. nem örömteliek és nem szenvedésteliek.

a megfelelő magatartás és a megfelelő életmód tartalmai képezik az erény csoportját.. eluralkodjanak.ezt nevezik megfelelő beszédnek. tartózkodni a durva beszédtől. rendíthetetlenül. a megfelelő jelenlét és a megfelelő elmélyedés tartalmai képezik az elmélyedés csoportját. . vigyázza a tartalmakat. éberen. vigyázza a testet. 9 . éberen. rendíthetetlenül. ó koldusok? Tartózkodni a hazugságtól. éberen. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. tiszta tudattal.. és azokban időzik. kibontakozzanak. az ítélet.ezt nevezik megfelelő törekvésnek.. ó koldusok! Mi hát a megfelelő életmód lényege.MN 44.. erény és elmélyedés . a megfelelő belátás és a megfelelő elhatározás tartalmai képezik a bölcsesség csoportját. megerősödjenek. Ezt nevezik megfelelő jelenlétnek. ó koldusok! Mi hát a megfelelő törekvés lényege. ó koldusok? Amikor egy nemes tanítvány a nem megfelelő életmódot feladja.. Ezen a módon eléri az elmélyedés harmadik és negyedik fokozatát is. tartózkodni az önként nem adott elvételétől.. tartózkodni a kicsapongástól . a meglévő üdvös tartalmak meg ne szűnjenek. ó Uram? . a megfelelő beszéd. a derű és a boldogság azonban még jelen van. Ezt nevezik megfelelő elmélyedésnek. ó koldusok? Amikor a koldus jelen van a testben. azon fáradozik... . éberen. ó koldusok? Elhatározni a lemondó életet. mint bölcsesség. arra tesz erőfeszítéseket. megvalósuljanak. ezt nevezik megfelelő életmódnak.Mi hát a megfelelő elhatározás lényege. ó koldusok? Amikor egy érzéki vágyaktól és káros tartalmaktól megszabadult koldus eléri az elmélyedésnek az eloldódás élményéből születő első fokozatát. ó koldusok. hogy a meg nem lévő káros tartalmak létre ne jöjjenek. ó koldusok! Mi hát a megfelelő jelenlét lényege.ezt nevezik megfelelő elhatározásnak. ó koldusok! Mi hát a megfelelő magatartás lényege. A Nyolcrétű Nemes Ösvény. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. arra edzi szellemét. és megfelelő életmódot követ. tartózkodni a becsmérléstől. a derű és a boldogság.. beteljesüljenek . azért folytat küzdelmet. elhatározni a gonosz indulatoktól való tartózkodást. vigyázza az érzeteket. rendíthetetlenül. amiben jelen van még a gondolkodás.. 5.. ó koldusok. Jelen van a gondolatokban. rendíthetetlenül..Összetett vagy egynemű a Nyolcrétű Nemes Ösvény.A Nyolcrétű Nemes Ösvény összetett. tiszta tudattal. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. ó koldusok! Mi hát a megfelelő elmélyedés lényege..ezt nevezik megfelelő magatartásnak. vigyázza a gondolatokat. ó koldusok? Amikor a koldus azt akarja. a meglévő káros tartalmak megszűnjenek. a megfelelő törekvés. amiben nincs már gondolkodás és nincsenek ítéletek. tiszta tudattal. a meg nem lévő üdvös tartalmak létrejöjjenek. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten.. ó koldusok? Tartózkodni az élőlények bántalmazásától. tiszta tudattal. Mi hát a megfelelő beszéd lényege. A gondolkodás és az ítéletek elnyugvása után eléri az elmélyedésnek a belső nyugalmon és a tudat összpontosulásán alapuló második fokozatát. elhatározni az ártó szándék elvetését . Jelen van a tartalmakban. Jelen van az érzetekben. tartózkodni a fecsegéstől.

Koldusok! Mi hát a nem-tudás? Koldusok. valamint a gondolkodás tartománya. elgyengülése. beszéd. a hat-tartománytól az érzékelés. Ezt nevezik tudat-magnak. idejének betelte. megőszülése.. részeinek szétesése. Koldusok! Mi hát a név-alakzat? Az érzet. tetemének nyugalomba helyezése jelenti a halált. a létszomjtól függ a ragaszkodás. ó koldusok.. ó koldusok? A szenvedés megszüntetéséhez a Nyolcrétű Nemes Ösvény vezet. ezen a módon ismeri fel a szenvedés megszüntetését.Helyes..MN 9. akkor lesz a nemes tanítás követője. az ízek szomjazása. ezen a módon ismeri fel a szenvedés megszüntetéséhez vezető utat. a halló tudat. a tapintásérzetek szomjazása és a tudat-tartalmak szomjazása.. ó Száriputta. a szagló tudat.. A négy lételem és azok alakzatai jelentik az alakzatot. Koldusok! Hát így függenek a nem-tudástói a késztetések. Ez a név-alakzat. a név-alakzattól a hat-tartomány. a hallás. .. a tudat-magtól a név-alakzat. érzékeinek leépülése jelenti a vénülést. a tapintás tartománya. az ízlelés. elhullása. Ezt nevezik ragaszkodásnak. halála. a tapintás érzete és a gondolkodás érzete. keletkezése. Ezeket nevezik késztetéseknek.. a szertartásokhoz való ragaszkodás és az én káprázatához való ragaszkodás.. Koldusok! Mi hát az érzet? Koldusok. Koldusok! Mi hát a születés? Bármiféle élőlény fogantatása. ez a szenvedés nem-tudása. az érzékelést. ráncosodása. Ha egy nemes tanítvány ezen a módon ismeri fel a születést. valamint az ítélet jelenti a nevet. ezen a módon ismeri fel a vénülés-halál megszüntetését. a nemes tanítás követője legyen? . Ha egy nemes tanítvány ezen a módon ismeri fel a szenvedést.Koldusok! Mi hát a Függő Keletkezés? A nermtudástól függenek a késztetések. . az ízlelés érzete. ó koldusok. a késztetésektől a tudat-mag. eltűnése. a hat-tartományt. a létesüléstől függ a születés. Ha egy nemes tanítvány ezen a módon ismeri fel a vénülés-halált. akkor lesz a nemes tanítás követője.. a gondolat.. Ezt nevezik érzékelésnek.. a gond. és elmélyedés.. a hallás érzete. hogy egy nemes tanítvány. hatféle szomj van: a formák szomjazása. négyféle ragaszkodás van: az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás. törekvés. a nyelvi késztetés és a tudati késztetés. hatirányú tudat van: a látó tudat. a létesülést. háromféle késztetés van: a testi késztetés. Így szólt a tiszteletreméltó Száriputta.. elaggása.. a szaglás tartománya.SZN 12... . ó koldusok. a nemes tanítás követője legyen? . ó koldusok. az érzettől függ a létszomj.. foghullása. Ezt nevezik hat-tartománynak. az ízlelés tartománya. elhatározás...Bizony van. Koldusok! Mi hát a ragaszkodás? Koldusok. Koldusok! Mik hát a késztetések? Koldusok.. a szagok szomjazása.. a tudat-magot. a késztetéseket. szomorúság és csüggedés. Koldusok! Mi hát a vénülés-halál? Bármiféle élőlény öregedése.. akkor lesz a nemes tanítás követője. amazok pedig a nevet.. Ezt nevezik létszomjnak. a szenvedés megszüntetésének nem-tudása. a tudat-magtól függ a név-alakzat. szétbomlása. . az érzetet. a téves nézetekhez való ragaszkodás. életmód. Koldusok! Mi hát a létesülés? Koldusok. ó koldusok.Mi hát a szenvedés megszüntetéséhez vezető út.. A Függő Keletkezés elvének kifejtése a Négy Nemes Igazság tanából . pusztulása. A Függő Keletkezés definíciója . Ezt nevezik létesülésnek. és a szenvedés megszüntetéséhez vezető út nem-tudása. a hat-tartománytól függ az érzékelés. Bármiféle élőlény elmúlása. a tapintás és a gondolkodás. fájdalom. ó koldusok: Koldusok! Mi hát az érzékelés? Koldusok... ó koldusok.. a késztetésektől függ a tudat-mag. hogy egy nemes tanítvány.. ó koldusok. ó koldusok. 7.Bizony van... a létszomjat.. panasz.. magatartás. a hallás tartománya. a szaglás. ó Száriputta.. a nerctudást. ó koldusok. Tehát ezek jelentik az alakzatot. az érzékelés. de van-e másik útja is annak. ó koldusok.. ó koldusok.. ezen a módon ismeri fel a vénülés-halál megszüntetéséhez vezető utat.. ezen a módon ismeri fel a szenvedés okát. s a koldusok tetszésüket lelték a tiszteletreméltó Száriputta szavában.. az ismeret. ó koldusok. jelenlét. vagyis a megfelelő belátás. a hangok szomjazása. az ízlelő tudat.. sarjadzása. .. az érzékeléstől függ az érzet. Koldusok! Mi hát a létszomj? Koldusok. Ezt nevezik érzetnek.A BÖLCSESSÉG 6. hatféle érzékelés van: a látás. a szenvedés okának nem-tudása. az alakzatok világában való létesülés és az alakzatmentes világban való létesülés. kialakulása. .. a név-alakzattól függ a hat-tartomány..Helyes. 2. a tapintó tudat és a gondolkodó tudat.. de van-e másik útja is annak. Koldusok! Mi hát a tudat-mag? Koldusok. részeinek kifejlődése. ó koldusok. Koldusok! Mi hát a hat-tartomány? A látás tartománya. háromféle létesülés van: a vágyak világában való létesülés. Ezt nevezik nem-tudásnak. ezen a módon ismeri fel a vénülés-halál okát.. hatféle érzet van: a látás érzete. a ragaszkodást. érzékelésének kiépülése jelenti a születést. az érzékeléstől az érzet... az érzet10 . a születéstől függ a vénülés-halál. a szaglás érzete.. a ragaszkodástól függ a létesülés.. a név-alakzatot. Ezt nevezik vénülés-halálnak....

a szép és csúf ebben foglaltatik. a tudathoz kötődnek..Hol van az a hely. 2. A tudat-mag a lételemek alapja . 13. amiből a lények újra meg újra megszületnek? .MN 44.Miért nem születik újra külön a név és külön az alakzat. fájdalom. a durva és finom. a föld és a víz semmin sem támaszkodik. ó Nágaszéna úr? 11 . . Amit az ember gondolt és megítélt. szomorúság és csüggedés.. és csak együtt léphet megnyilvánulásba. A név-alakzat alávetett az újraszületésnek . 11. A tudat-magot senki sem látja. megszűnik a név-alakzat is.. ezért a megismerés és az érzés tudati késztetések. ő Nágaszéna úr? . a késztetések megszüntéből a tudat-mag megszűnése. a születés megszűntéből a vénülés-halál. Mi hát a név. A név-alakzat. ó Nágaszéna úr? . A nem-tudás kötődést jelent a léthalmazokhoz . Ezen alapul minden más támaszték nélkül a levegő.MP 1. hogy a lények elmerülnek a nemtudásban.Mondj egy példázatot. a hat-tartomány megszűntéből a az érzékelés megszűnése.Háromféle késztetés van.től a létszomj. a létszomj megszűnéséből a ragaszkodás megszűnése. szomorúság és csüggedés megszűnése. ezért a belélegzés és a kilélegzés testi késztetések. Ha a tudat-mag végleg megszűnik. a ragaszkodástól a létesülés. 12...Mi az a csíra. . . Koldus. 9. Viszákha koldus: a testi késztetés. ó uram? . . a tudat-mag megszűntéből a név-alakzat megszűnése. tudatos. hogy nem-tudás.DN 9. A tudat-magot kialakító késztetések .. ami itt és ott örömét leli.. a nyelvi késztetések a gondolkodás és az ítélkezés. a szép és csúf megszűnik.Mit jelent ez a három. ó Nagykirály. ó uram? . a létesülés megszűntéből a születés megszűnése. a tudati késztetések pedig a megismerés és az érzés... hogy a tudomások alávetettek a keletkezésnek és az elmúlásnak. ahol a hosszú és rövid.. A hosszú és rövid. . a tűz.A mostani név-alakzat születik újra.Szólt a király: . az érzek megszűntéből a létszomj megszűnése... fájdalom.Szólt a király: . az a csírája az újraszületésnek. 10. Mi hát a nem-tudás.Miért testi késztetés a belélegzés és kilélegzés. a belélegzés és a kilélegzés testi tartalmak. ... ó Nagykirály.S mi gátolja meg. . 85. A megismerés és az érzés tudati tartalmak. miért tudati késztetés a megismerés és az érzés. Ám a nem-tudás végleges megszüntetéséből és megsemmisítéséből a késztetések megszüntetése következik. mégis végtelen a tartománya.. a testi késztetések a belélegzés és kilélegzés. ahol a levegő. ó Nagykirály. Ettől függ a szenvedések halmaza. a nem-tudással szembeni vágytalanság. . hogy az ismeretek alávetettek a keletkezésnek és az elmúlásnak. mint tudat és anyag kettőssége . . hogy az alakzatok alávetettek a keletkezésnek és az elmúlásnak. ugyanígy nem jöhet létre külön a név és külön az alakzat.. a nyelvi késztetés és a tudati késztetés. ... azt később szóban is kimondja... a létszomjtól a ragaszkodás. az érzékelés megszűntéből az érzet megszűnése. és a létszomj uralma alá kerülnek. a föld... a nyelvi késztetés és mi a tudati késztetés? . a gond. ó Nágaszéna úr.Említetted a név-alakzatot.. mivel a tojás és a héja egymástól függenek. a név pedig a finom. a létesüléstől a születés.. ó uram. panasz. miért nyelvi késztetés a gondolkodás és az ítélkezés.. a tudás megvalósítása és a létszomj megszüntetése a módja annak.. hogy az érzetek alávetettek a keletkezésnek és az elmúlásnak. hogy a lények ne szülessenek meg újra és újra. . ezt nevezik nem-tudásnak. mert ezek egymástól függenek.2. a tűz és a víz... ó Nagykirály. hogy a késztetések alávetettek a keletkezésnek és az elmúlásnak.Ahogy a tyúk nem tojhatja meg külön a héjat és külön a tojást.Koldus.. a durva és finom.. a testhez kötődnek....Viszákha koldus. lelki tartalmakat.. ezért a gondolkodás és az ítélkezés nyelvi késztetések.MN 54. mi újraszületik.Viszákha koldus.MP 1. A nem-tudás az újraszületés oka -MN 43.. panasz. 8..Koldus. a ragaszkodás megszűntébo'1 a létesülés megszűnése.A név-alakzat születik újra. a név-alakzat megszűntéből a hat-tartomány megszűnése. mi a testi késztetés. hogy a lények ebből a csírából újra meg újra megszülessenek? .Sokat mondják. hogyan esik rabul az ember a nemtudásnak? Amikor egy hétköznapi ember nem ismeri fel..Mert egymástól függ ez a két dolog.. a születéstől a vénülés-halál. . és mi az alakzat? . .Az alakzat a durva anyagit jelenti.Mi az.Hányféle késztetés van. . .. a gond. . Így szűnik meg a szenvedések halmaza.

ó Nágaszéna úr? . mint amikor a frissen fejt tej megsavanyodik. aki már tudja? Más-e a gonosztevő és más az. ó Nagykirály. uram.S mit gondolsz. így fűződik össze szünet nélkül a tartalmak sorozata. uram. ó Nagykirály. 2.Semmiképpen sem. most pedig felnőtt vagyok.Képzeld el. vagy pedig más lény születik-e újra. és megint más az. ó Nagykirály.MP 1. Átvándorol-e az első lámpás a másodikba? .Semmiképpen sem. korábban kicsiny. éretlen gyermek voltam. . nem a mostani név-alakzat születik újra. mint aki most vagy? . mert ezek a dolgok egymástól függenek. sem mint ugyanaz.. erkölcsöd. ugyanígy cselekszik jót és rosszat a mostani név-alakzat. . akkor ez azt jelenti. a kisgyermeknek és a felnőttnek? Más-e az.Képzeld el. bölcsességed. kicsiny.Akkor pedig más és más lámpás égett az éjszaka elején.” Mit gondolsz. felnőttként vagyok. Nagykirály? Más és más-e az anyja az egyhónapos. mert bármit is mondjon ez az ember. ugyanaz a láng ég-e az éjszaka első felében.Mondj még egy példázatot. és nem lélekvándorlás. ekképpen van újra-testetöltés és nem lélekvándorlás. és elviszi a király elé a következő panasszal: „Felség.Ha ez a név-alakzat nem születik újra.újraszületést mindig változó tartalmak hordozzák . A mostani név-alakzat jót és rosszat cselekszik. uram. amit én elvettem. Hasonló módon. rászolgált-e ez az ember a büntetésre? . . így születik újra e tettek következménye révén egy másik név-alakzat.Szólt a király: 12 . az újraszületés újra-testetöltést jelent és nem lélekvándorlást MP 2. mint aki most.Nagykirály. közepén és második felében. uram. 5.Olyan ez Nagykirály. és nem lélekvándorlás? Mondj egy példázatot. hogy nem szabadult meg tőlük. mert az a mangó. ó Nagykirály. 14.Nagykirály! Mit gondolsz.. most nincsen sem anyád. . hogy egy ember ellop egy másiktól egy mangógyümölcsöt. 15. uram.Újra-testetöltés van-e. megszabadult-e akkor a rossz tettek következményeitől? . hogy a tej különbözik a savanyú tejtől. és e tettek következménye révén születik újra egy másik név-alakzat.Nos.Nos hát. kéthónapos. 1.Semmiképpen sem.Szólt a király: . hasonló módon fűződik össze a tartalmak sorozata. nem azonos azzal. . hogy lámpást gyújt valaki.Ugyanaz. Te hogyan értelmezed mindezeket? . uram. és a savanyú tejből vajat. ó Nágaszéna úr? .Bizony. hasonló módon fűződik össze a tartalmak sorozata. Nagykirály. Eme anyagi test szempontjából kapcsolódnak egybe mindeme állapotok. akkor ez azt jelenti. égne a láng az egész éjszaka alatt. ha újraszületik. Nagykirály. . ez az ember ellopott tőlem egy mangógyümölcsöt!” A bepanaszolt így védekezik: „Felség.Nem.Se nem más lény. ó Nagykirály.Ha az ember nem születik újra. 16. fiatal. nincsen tudásod.Nos.Mondj egy példázatot! . nem loptam tőle mangógyümölcsöt. Égne-e a lángja az egész éjszaka alatt? .. . Nagykirály. sem mint nem ugyanaz.. Hát hogy van ez. ha valaki azt állítaná. . Nagykirály. hogy megszabadult a rossz tettek következményeitől.. fiatal.Képzeld el. A. az elültetett mangó nélkül az ellopott mangó sem létezhetne. ezért nem független az ember a rossz tettek következményeitől. vagy a második felében? . sem apád. . ..Hogyan van újra-testetöltés. . uram. .. éretlen vermekként ugyanaz coltál-e. rászolgált a büntetésre..Semmiképpen sem. aki megtanulja a tudományokat. ó Nagykirály. ó Nagykirály..Mondj egy példázatot! . . Ezért nem szolgáltam rá a büntetésre. Nagykirály. a másik elmúlik. Kicsiny fiatal éretlen gyermekként más voltam. amit ő elültetett.. Szólt a király: .Márpedig akkor.. három hónapos és négyhónapos magzatnak. a vajból tisztított vajat készítenek.. igazat mondana-e akkor? . Ehhez az egyetlen lámpáshoz kapcsolódva égett a láng egész éjszaka. Az egyik tartalom keletkezik.. sem tanítóid.Semmiképpen sem. se nem ugyanaz a lény.Nem. . . ó Nagykirály. jut el az ember a véső állapotba. vagy pedig lélekvándorlás. . mint a közepén. a vajtól és a tisztított vajtól.Újra-testetöltés van.Nos.. . Az újraszületés oka a ragaszkodás -MP 1. . akinek kezét vagy lábát a gaztettért lecsapják? .Mondj egy példázatot! . ó Nagykirály? .Igen uram. hogy valaki meggyújt egy lámpást egy másik lámpásról. A mangó tulajdonosa elfogja ezt az embert.

az újraszületik. a szenvedésteli érzet és a sem örömteli. S mi a négy nagy lételem? A föld-elem. a fel.MN 9..MN 72.. 44 . a máj. Az alakzatok halmazának definíciója . azt emésztette el. ha megkérdeznék: hová ment ez a kialudt tűz előled. ami keménynek és szilárdnak mutatkozik. a köröm.. így metszette el a tövében. a vesék. a csont. A léthalmazokhoz való ragaszkodás megszűnése az újraszületések megszűnéséhez vezet . 19. Koldusok. a lép. milyen a szenvedésteli érzet és milyen a sem örömteli. a szenvedésteli érzet az. 17. a gyomor és a belek gázai.. ezt nevezik belső levegő-elemnek. ami testi vagy lelki értelemben szenvedéstelinek mutatkozik. a savó. Mi hát a bennünk lévő levegő-elem? Mindaz. a hús.. a rekeszizom. sem szenvedésteli érzet pedig az. a halló érzékelésből keletkező érzet. Ahol az érzékelés megszűnik. a belek. és minden egyéb. Mi hát a levegő-elem? A levegő-elem lehet bennünk lévő és rajtunk kívüli. Koldusok. ha nem ragaszkodom.Értelmetlen ez a kérdés. az ízületi nedv. és mi megszüntetésének útja? Koldusok. az izzadság. és ki nem születik újra? .. miképpen szűnik meg..Milyen érzetek vannak. úgy hogy nem tudnak többé hajtani. a gyomor. amelyek ezeken alapulnak. ami saját testünkben keménynek és szilárdnak mutatkozik.Ha halálom előtt ragaszkodom még a léthez.. és minden egyéb. Mi hát a bennünk lévő tűz-elem? Mindaz. ami emészt. ami melegít. ami minden testrészbe elhatol.Van-e olyan ember. ami a megevett ételt és megivott italt teljesen átalakítja. ott érzet is keletkezik. ezt nevezik belső tűz-elemnek.. az örömteli érzet az. a köpet. miképpen szűnnek meg.Te újraszületsz majd.. ami tüzesnek és hevítőnek mutatkozik.Nos hát. a víz-elem.. az nem születik újra. így metszette el a tövében. az örömteli érzet. északra vagy délre? . úgy hogy nem tudnak újra hajtani.. a vér.Ki születik újra. háromféle késztetés van.. 13 . az epe. .Akihez szenny tapad. Ahol érzékelés keletkezik. ó uram? . a tüdő. akihez nem tapad szenny. a csontvelő. ugyanígy hagyott el a Beérkezett minden alakzatot. azt mondják: kialszik. a belélegzés és kilélegzés. ... mint a pálmatörzset.. .Mik hát a késztetések. a genny.MN 28. cseppfolyósnak mutatkozik. a takony. a szagló érzékelésből keletkező érzet.. a szőr. keletre. a nyirok.. a tapintó érzékelésből keletkező érzet és a gondolkodó érzékelésből keletkezd érzet. 20. 18. ami vízszerűnek és cseppfolyósnak mutatkozik. Az érzetek halmazának definíciója . úgy újraszületek. Mi hát a föld-elem? A föld-elem lehet bennünk lévő és rajtunk kívüli...és leszálló szelek. és mi a megszüntetésük útja? Koldusok. s ha nem kap több táplálékot. ó Nagykirály. a testi késztetés. ami saját testünkben vízszerűnek. . ezt nevezik belső víz-elemnek. mert ez a tűz a fához és fűhöz tapadva égett. ami sem testi. . ó Gotama. az ín. Mi hát a víz-elem? A víz-elem lehet bennünk lévő és rajtunk kívüli. ó Vaccsa. az ürülék. 3. a nyál. ó Nagykirály.Koldusok! Mi hát az érzet. Mi hát a bennünk lévő föld-elem? Mindaz. A tűz-elem magában foglal minden bennünk lévő vagy rajtunk kívüli tűzelemet.. . hatféle érzet van: a látó érzékelésből keletkező érzet.. a húgy. A késztetések halmazának definíciója . és minden egyéb. miből keletkeznek... az ízlelő érzékelésből keletkező érzet.. sem szenvedésteli érzet. minden késztetést. A víz-elem magában foglal minden bennünk lévő vagy rajtunk kívüli víz-elemet.. a másik nem születik újra. a szív.Koldusok! Mi hát a ragaszkodás alakzat-halmaza? A négy nagy lételem és mindama alakzatok.. miből keletkezik. ott az érzet is megszűnik... a haj. ó uram? . MP 1. . Mi hát a tűz-elem? A tűz-elem lehet bennünk lévő és rajtunk kívüli. mint a pálmatörzset. sem szenvedésteli érzet.. nyugatra. nem vezetnek újabb keletkezéshez.. . .Mit válaszolnál. Mi hát a bennünk lévő víz-elem? Mindaz. a könny. ezt nevezik belső föld-elemnek. a tűz-elem és a levegő-elem. . a bőr. a zsigerek. nem vezetnek újabb keletkezéshez. sem lelki értelemben nem mutatkozik örömtelinek vagy szenvedéstelinek. ami levegőszerűnek és légneműnek mutatkozik. minden tudomást. A levegő-elem magában foglal minden bennünk lévő vagy rajtunk kívüli levegő-elemet.. . .Viszákha koldus. Ugyanígy hagyott el a Beérkezett minden érzetet.. ami felhevít.Milyen az örömteli érzet. a nyelvi késztetés és a tudati késztetés. A föld-elem magában foglal minden bennünk levő vagy rajtunk kívüli föld-elemet. ami saját testünkben tüzesnek és hevítőnek mutatkozik.. uram? . Koldusok. ami saját testünkben levegőszerűnek és légneműnek mutatkozik. ó Nágaszéna úr? Az egyik ember újraszületik.Háromféle érzet van. aki nem születik újra halála után.. . Koldusok.MN 9. és minden egyéb. ami testi vagy lelki értelemben örömtelinek mutatkozik. a sem örömteli. úgy nem születek újra. a fogak. Viszákha koldus.

a csípős. Miért hívják az ismeretet felismerésnek. és ha különvaló tartalmak. akkor látó érzékelés is keletkezik. Mert amit érez az ember. miért nevezik felismerésnek. ez. ez az ismeret. .. . Szólt a király: . Nagykirály. Ez a fa korábban az erdőben volt.. . . ez az indíttatás. akkor születés is keletkezik. .. Itt semmi sincsen.MP 1..MN 43. ó koldusok. 21.. . a bölcsesség. . a tudomás lényege a megtapasztalás. a szenvedést tudatosítja. 7. és ez az ítélet? . éppen így nem léteznek nem fokozatosan létrejövő késztetések sem. 22. vedd ki a gyömbér ízét.. a tudomás pedig megalkotja a tapasztalatokat. ó koldusok? Az ember tudattal tudatosít. A tudomások halmazának definíciója . hogy egy szakács levest vagy mártást készít a királynak tejfölből. és nem lehet határt húzni e két tartalom között. akkor látó tudat keletkezik.. az erős.MP 2. A késztetések fokozatosan jönnek létre. Ha születés keletkezik. ki tudná-e venni a szakács az összeolvadt ízekből ezeknek ízét úgy. léteznek-e nem fokozatosan létrejövő késztetések? . ezért nevezik ismeretnek.Szólt a király: . A tudomás.. . borsból és más fűszerekből. Mert amit ért az ember. felismeri a sárgát. az ismeret és az érzet halmazainak összefüggése . ott a késztetés is megszűnik.Ha létezik szem és létezik alakzat. A király pedig azt mondja a szakácsnak: vedd ki nekem a tejföl ízét.. ez az érzet. ez az agyag a földben volt.. vagy különbözőek? Vagy pedig ugyanazok. ahol a nem-tudás megszűnik.az. Nagykirály. ó koldusok.. És mit érez? Örömet érez. .Képzeld el. azt tudatosítja.És melyek ezek. lehete határt húzni közöttük? Az értés és a tudomás együtt járó. fokozatosan jött létre. leheti határt húzni közöttük? Az érzet. ami ne fokozatosan jött volna létre..Nágaszéna úr. lehet-e ilyen különbséget tenni közöttük: ez az érzékelés. .Nagykirály.Nágaszéna úr. 23. ó koldusok? Az ember érzéssel érez.. Miért hívják az érzetet érzetnek. z öröm és szenvedés hiányát tudatosítja. Ha ragaszkodás keletkezik.Miért hívják a tudomást tudomásnak..Nágaszéna úr.Nem. ó Nagykirály. uram? . miért nevezik érzetnek.. Vajon együtt járó vagy pedig különvaló tartalmak az értés és a tudomás.. szét lehet-e választani az összeolvadt tartalmakat. és amit tudatosít. vedd ki a kömény ízét.Mit gondolsz. ez. ez a fanyar. gyömbérből. uram. gond.. panasz. nem különvaló tartalom között?. és nem különvaló tartalmak. az erős. . ugyanazon dolgok-e a tudomás. hogy a király azt mondhassa: ez a savanyú. uram.Miféle különbség van mégis e két együttjáró.. ez a gondolat.Bizony.Dehogynem. vedd ki a só ízét. És mit ismer fel? Felismeri a kéket. vedd ki a többi fűszerek ízét. ezért nevezik tudomásnak. 14 .. amiben ülsz. szenvedést érez.. vajon nem fokozatosan jött-e létre? . vedd ki a bors ízét. hogy az értés működtet. a sós. ez a tudomás.Mondj egy példázatot! . Ha létszomj keletkezik. ez a ház.Ahol nem-tudás keletkezik. fájdalom. ó koldusok? Az ember felismeréssel ismer fel. sóból. felismeri a fehéret. akkor létszomj is keletkezik. nem fokozatosan létrejövő késztetések nem léteznek. amit hozzáadtál! Nagykirály..... . csak megnevezésük különböző? . Ha látó érzékelés keletkezik akkor látásérzet is keletkezik. az ismeret és a tudomás? És ha különvaló tartalmak. nem lehetséges az összeolvadt ízekből valamelyik ízt elkülöníteni. férfiak és nők fáradságos munkájával jött létre ez a ház.Nágaszéna úr. 3. azt tudatosítja. azt ismeri fel. és ez az édes íz? . és amit felismer.. Ha létesülés keletkezik.Mondj egy példázatot! . A késztetések fokozatosan jönnek létre.Nem. ott késztetés is keletkezik. akkor ragaszkodás is keletkezik. felismeri a vöröset. Szólt a király: .. Nagykirály. . akkor vénülés-halál. szomorúság és csüggedés is keletkezik. Vajon együttjáró vagy pedig különvaló tartalom az érzet.. ez nem lehetséges.. a fanyar és az édes íz a maga sajátos jellegével. léteznek-e keletkező késztetések? . életlényeg pedig egyáltalán nincsen.. A tudat-tartalmak és a halmazok összeolvadása . ó Nagykirály. azt érti... Bizony. . és nem lehet határt húzni e három tartalom között.. az öröm és szenvedés hiányát érzi.. akkor létesülés is keletkezik.. a bölcsesség lényege a megismerés. ó koldusok.Nagykirály.. és az életlényeg tartalmai. ám az egészben mégis benne van a savanyú.. És mit tudatosít? Az örömet tudatosítja. . Ha látásérzet keletkezik.. ez a sós. Ha látó tudat keletkezik. köményből.Nem. a csípős.. . ezért nevezik érzetnek. az ismeret és a tudomás együttjáró és nem különvaló tartalmak. léteznek keletkező késztetések.

barna vagy fehér. és határt húzni közöttük... vagy pedig létezik ragaszkodás a ragaszkodás öt halmazán kívül is? .. miben gyökerezik a ragaszkodás öt halmaza? . hogy két kos a szarvát összeüti. ami ezektől függetlenül létezik? . a kerekei . hogy az érzetek halmaza megjelenik. .. . . és azt gondolja: a király elégedett volt velem... A lények léthalmazokból állnak . az érzékelés az alapja annak.. hogy a tudomások halmaza megjelenik. ez az érzet.Koldus.. Az érzékelés az oka. ó Nagykirály.. ez az indíttatás.Mondj egy példázatot! 15 .Te kocsin érkeztél.Uram. ott ismeret is keletkezik.Koldus.A négy nagy lételem az oka. hogy „kocsi”. Szólt a király: .Nágaszéna úr. Nagykirály.Mondj egy példázatot! . a négy nagy lételem az alapja annak.... hanem a rúddal. a kocsitest . a ragaszkodás és a ragaszkodás öt halmaza nem ugyanazok. ó Nagykirály.. a tengellyel.... nem ezek. A léthalmazok iránti ragaszkodás megkülönböztetése . hogy a késztetések halmaza megjelenik. ilyenek legyenek jövőbeli tudomásaim. ott az érzékeléstől kiindulva az összes tudat-tartalom létrejön.. . a zászlórúddal.Bizony.Nagykirály. mi az oka. hogy a késztetések halmaza megjelenik. ott indíttatás is keletkezik. a másik kos az alakzat.. ó Nágaszéna úr? . .. az ostor ? . a tengelye . S mit állapít meg? Megállapítja.. hogy a tudomások halmaza megjelenik? . ilyenek legyenek jövőbeli ismereteim. . 25.Uram. Eme tisztség révén emberünk részesül minden érzéki örömből. lehetséges különbséget tenni. . . Kettejük összeütközése jelképezi az érzékelést. hogy „lény”... ilyenek legyenek jövőbeli késztetéseim... Mert egy koldus ezekre vágyakozhat: ilyenek legyenek jövőbeli alakzataim. Az egyik kos a látás szerve. lehet-e különbséget tenni a ragaszkodás öt halmaza iránti sóvárgó vágyakozások között? . mi az alapja annak..Az érzékelésnek az érintkezés a lényege. ám mégsem létezik ragaszkodás. ez a tudomás. hogy az alakzatok halmaza megjelenik. ó Nagykirály. hogy az ismeretek halmaza megjelenik.. Nagykirály. ilyenek legyenek jövőbeli érzeteim. . hogy az ismeretek halmaza megjelenik.MP 1.. 24. ragaszkodás nem más.Képzeld el. mi az oka. ó uram. megjelölés. ó Nagykirály. . hogy az alakzatok halmaza megjelenik.MN 109 .Az érzet jellege az érzés és a felfogás. 27. mi a kocsi! Talán a rúdja? . a név-alakzat az alapja annak. uram..Mi a lényege az érzetnek. mi az oka. mi az alapja annak. ott érzékelés is keletkezik.Mi a lényege az érzékelésnek. Az érzékelés az oka. élvezi az életet. . mi az alapja annak. a hám . a kocsitesttel. ó Nagykirály... egy és ugyanaz-e a ragaszkodás és a ragaszkodás öt halmaza.. tisztséggel tüntetett ki. . tisztséggel tünteti ki.Mondj egy példázatot! . a hámmal. . a kerekekkel. ó Nagykirály. s mert az elégedett vele. ahol gondolati tudatosítás keletkezik. ott ítélet is keletkezik. mi az alapja annak.Koldus. nem így van. mint a ragaszkodás öt halmaza iránti sóvárgó vágyakozás. ezokból érzékelem most mindeme érzeteket.. ekképpen: ez az érzékelés. ott tudomás is keletkezik. az érzékelés az alapja annak. ez az ítélet.Képzeld el. . A léthalmazok. sárga.Nem..Mi a lényege az ismeretnek.... az érzékelés az alapja annak. mi az oka. . hogy egy ember szolgálatot tesz a királynak. hasonlóképpen lehetetlen az összeolvadt tartalmakat szétválasztani.Uram.MP 1. ahol gondolati tudatosítás keletkezik.Az ismeret lényege a megállapítás. 3. A név-alakzat az oka. ez az ismeret. mondd hát el nekem. a ragaszkodás öt halmaza a sóvárgásban gyökerezik.. ha az öt léthalmaz jelen van.. ahogy az összeillesztett kocsirészekkel összefüggésben mondjuk azt a szót. mi az oka. A léthalmazok eredete . hogy „kocsi”. Ám az egészben mégis benne van mindegyik a maga sajátos jellegével.Uram.MN 109. 26... Ekképpen lehet különbséget tenni a ragaszkodás öt halmaza iránti sóvárgó vágyakozások között. ó Nágaszéna úr? . a zászlórúd . fogalom.. ott érzet is keletkezik.. Az érzékelés az oka. mint a tudat tartalmai . ott gondolat is keletkezik. a gyeplő . kijelentés.Akkor a kocsi ezek halmaza... .. vagy olyasmi. .Bizony. igazad van. 1. hogy az érzetek halmaza megjelenik. hogy valami kék.Nem.. mi az alapja annak. ez a gondolat.. keletkezik-e ott érzékelés is? . ugyanígy használjuk azt a szót is. a gyeplővel és az ostorral összefüggésben keletkezik az a név. amely a ragaszkodás öt halmazán kívül esne.. ó Nágaszéna úr? .

ó Nagykirály. Nem véli saját magának az érzeteket. Ahogy az egyaránt látja a keletről. Ezt jelenti a teherhordó. megkóstolja. a többiek is élvezik. az égi világba jutnak. a késztetések halmazához való ragaszkodás... vagy magát a késztetésekben véli felfedezni.Képzeld el.. Ám ha egy ember vajból. ó koldusok.... És emódon. valamint a teher felvételét és letételét. milyen módon alakul ki az énség képzete? . ..Koldus. A rézüst megverése jelképezi a gondolatot.. . majd másoknak is ad belőle.Mi a lényege az indíttatásnak. ahol az utak kereszteződnek..tekben véli felfedezni. vagy magát az alakzatokban véli felfedezni. az ismereteket.. nyugatról és északról közeledő embereket. a nyelvvel ízlelt íz.a tiszteletreméltó ez-és-ez ebbőlés-ebből a családból. ezen a módon nem alakul ki az énség képzete. feladása. szakadékba. magában nem vél alakzatokat felfedezni.. ó Nagykirály.Az ítélet lényege a továbbgondolás. . mézből és nádmézből kever italt.. e módon alakul ki az énség képzete. ó Nagykirály. továbbzengése pedig az ítéletet.így kell erre válaszolni . .Mondj egy példázatot! Képzeld el. haláluk után azok is jó útra lépnek. . ó koldusok? Ragaszkodni a lét öt halmazához . S mi a teher felvétele.. ó Nagykirály.Képzeld el.Mondj egy példázatot! . sem magát alakzatosnak. ott. És akik követték. ó Nágaszéna úr? . ó Nagykirály. a tudomásokat. ó Nágaszéna úr? . 16 . ó Nagykirály. vagy maját az érze. ha egy tapasztalatlan átlagember. testük elmúlása.. ó Nágaszéna úr? ..Mondj egy példázatot! . ó koldusok. délről.Koldus. S mi a teher letétele. szezámolajból. ó Nagykirály. majd lassan elhalkul a hangja. kiküszöbölése.. az alakzatost saját magának véli.Uram.. A gyönyör szomjazása..S ki a teherhordó. pokolba jutnak. 25. vagy magát ismeretesnek. akkor ő is élvezi. ez a gonosz indíttatású ember testének elmúlása. szenvedésbe. barna vagy fehér színű kincseket szemlél. Koldus.. ami élvezkedve és vágyakozva emitt és amott örömét leli..Képzeld el. ó Nagykirály. vagy magát az ismeretekben véli felfedezni. vagy magát alakzatosnak. majd másoknak is ad belőle.Koldusok! A teherhordót és a terhet akarom megmutatni. . a tudomások halmazához való ragaszkodás. ahogyan az asztalos a megmunkált fadarabot a horonyba berögzíti. szakadékba.Uram. ó Nagykirály. pokolba jut. ugyanígy válik tudomás által tudatossá a szemmel látott forma. Hallgassátok szavam! Mi hát a teher.. az érzetek halmazához való ragaszkodás. Ezt jelenti a teher letétele. halála után aláhull. A léthalmazok és az énképzet . az ismeretet saját magának véli.A tudomás lényege egy dolog tudatosulása. vagy magát a tudomásokban véli felfedezni. szenvedésbe..Az indíttatás lényege a szándék és a megalkotás. milyen módon nem alakul ki az énség képzete? .Mi a lényege a tudomásnak. ahogyan a rézüstöt megverik. ó Nagykirály. A tudomásokat saját magának véli. hogy a király kincstárnoka a kincseskamrába megy.. .SZN 3. És akik követték.Mi a lényege a gondolatnak. távoltartása.Képzeld el.MN 109. . És e módon.. vagy magában tudomásokat vél felfedezni. a késztetéseket. . .. . megkóstolja. hogy egy ember méregitalt főz. a testtel tapintott érzet és a gondolt tartalom. . ó Nagykirály. vagy magában késztetést vél felfedezni. vagy magában érzetet vél felfedezni. az égi világba jut. még sokáig zeng utána.. ó koldusok? Az énképzet . a füllel hallott hang. vagy magát késztetőnek. ó Nagykirály.Mi a lényege az ítéletnek. s megállapítja azok színét és alakját. vagy magában ismeretet vél felfedezni. A késztetéseket saját magának véli. ó koldusok? A létszomjnak a teljes vágytalansággal való kioltása. vagy magában alakzatot vél felfedezni. a létesülés szomjazása és az elmúlás szomjazása. ó koldusok. hogy a város közepén ül a város őre. A léthalmazok és az énképzet levetése . ó Nágaszéna úr? . Koldus. . 25. ó Nagykirály. testük elmúlása. Ezt jelenti a teher felvétele.. a nemes indíttatású ember testének elmúlása.. eltávolítása. ó koldusok? Az újraszületéshez vezető létszomj.. haláluk után azok is aláhullanak. ő is megszenvedi. na egy tapasztalt tanítvány. a többiek is megszenvedik. S mi ez az öt? Az alakzatok halmazához való ragaszkodás. az orral szagolt szag. vagy magát tudomásnak. az ismeretek halmazához való ragaszkodás. nem véli saját magának az alakzatot. ó koldusok.A gondolat lényege a rögzítés..Mondj egy példázatot! . sárga. 29. Ezt jelenti a teher. halála után jó útra lép.. vagy magát érzetesnek.így kell erre válaszolni. Az érzeteket saját magának véli. magát nem véli az alakzatokban felfedezni. ott kék..

amikor feltajtékzik a külső víz-elem.. az boldogságot jelent-e vagy pedig szenvedést? .Koldusok! Olyan ez. ó koldusok? Koldusok! Ugyanígy van ez minden késztetéssel. bokáig ér. ó koldusok? Koldusok! Olyan ez. tudomást. az nem én magam vagyok.. S aki a valóságnak megfelelő. az én vagyok.. . az én vagyok.... s akkor majd a külső föld-elem eltűnik. így kell szemlélni: az nem az enyém.lehet-e arról azt mondani: az az enyém. ó koldusok. . helyes belátással így tekint reá.lehet-e arról azt mondani: az az enyém. gondolkodott rajta és megvizsgálta alaposan.. ó koldusok. hatalmas záporeső zúdul.SZN 3. A léthalmazok üresek .lehet-e arról azt mondani: az az enyém.MN 22.. ó koldusok? Koldusok! Ugyanígy van ez minden érzettel.Bizony. uram... figyelné azt egy élesszemű férfi. állandó-e az érzet vagy pedig állandótlan? .. . nem lehet. megvizsgálná alaposan. szent vagy alantas. az én vagyok.. térdig ér. az a víz-elemet megelégeli. És ha megfigyelte. magátlannak és semminek. amikor feltajtékzik a külső víz-elem. ó koldusok? Koldusok! Ugyanígy van ez minden alakzattal. amikor az óceán mélysége száz mérföldnyi lesz.. Eljön majd az idő. távoli vagy közeli. Koldusok! Mit gondoltok.MN 28. ó koldusok? Koldusok! Ugyanígy van ez minden ismerettel.Ami állandótlan. mint ha egy bűvész vagy bűvészinas a piactéren bűvészfogásokat mutatna be. A víz-elem magában foglal minden bennünk lévő és rajtunk kívül lévő víz-elemet.Koldusuk! Mit gondoltok. ami változékony dolog. az a föld-elemet megelégeli. s a víztükörre hullva buborékok kélnek és pattannak el mindenfelé.. helyes belátással így tekint reá. ami szenvedést jelent.. mint amikor ősszel megnyílik az ég. lehet-e arról azt mondani: az az enyém. az én vagyok.Ami állandótlan. magátlannak és semminek. állandó-e az ismeret vagy pedig állandótlan? . mert hogyan is lehetne magavalósága a habtömegnek.. ami csak létezik. magátlannak és semminek. és üresnek fogja találni.30.. ez nem én magam vagyok. Lesz majd olyan idő. elsodorja a falvakat. elsodorja a népeket és birodalmakat.. ó koldusok? Koldusok! Olyan ez.. Megfigyeli ezt a koldus. mert hogyan is lehetne magavalósága a tudatosításoknak. ó koldusok? Koldusok! Olyan ez.. . Így kell erre a valóságnak megfelelő. helyes belátással rátekinteni: ez nem az enyém ez nem én vagyok. gyenge vagy erős. akkor majd üresnek fogja találni. magátlannak és semminek.. magátlannak és semminek. mert hogyan is lehetne magavalósága az ismereteknek. és üresnek fogja találni. mert hogyan is lehetne magavalósága a késztetéseknek. csípőig ér.. gondolkodna rajta. érzetet. Lesz majd olyan idő. mert hogyan is lehetne magavalósága egy bűvészfogásnak.... az én vagyok. A léthalmazok állandótlanok ... mintha a Gangesz folyó nagy habtömeget sodorna.... és üresnek fogja találni. ó koldusok? Koldusok! Ugyanígy van ez minden tudomással. és városokat. akkor majd üresnek fogja találni. gondolkodott rajta. településeket. és üresnek fogja találni. mint amikor nyárutón délibáb mutatkozik. Lesz majd 17 . Így kell erre a valóságnak megfelelő. 32. az én magam vagyok? . ó koldusok. mert hogyan is lehetne magavalósága az érzeteknek. az nem én vagyok. ez nem én vagyok. állandó-e a késztetés vagy pedig állandótlan? . ... ez nem én magam vagyok. mert hogyan is lehetne magavalósága a délibábnak.. mint a banán gyümölcse. magátlannak és semminek. . S aki a valóságnak megfelelő. . ó koldusok? Koldusok! Olyan ez. minden alakzatot... most valóban szörnyen hatalmas föld-elem mulandósága is megmutatkozik.A föld-elem magában foglal minden bennünk lévő és rajtunk kívül lévő föld-elemet.. mert hogyan is lehetne magavalósága egy buboréknak. uram.. gondolkodik rajta... figyelné ezt egy élesszemű férfi...lehet-e arról azt mondani: az az enyém. az én magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok. 140. ismeretet. megvizsgálta alaposan. az én magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok. bennünk lévő vagy rajtunk kívüli. az én magam vagyok? Koldusok! Mit gondoltok. És ha megfigyelte... annak tudata a vízelemtől elszakad. mert hogyan is lehetne magavalósága az alakzatoknak. akkor majd a külső. Eljön majd az idő. az én magam vagyok? Ezért. A világ mulandóságáról .. . jelenlegi vagy jövőbeli. ó koldusok? 31. figyelné ezt egy élesszemű férfi. állandó-e a tudomás vagy pedig állandótlan? . állandó-e az alakzat vagy pedig állandótan? .. amikor az óceán mélysége egy ölnyi lesz.Szenvedést.. mert hogyan is lehetne magavalósága a banán gyümölcsének. és megvizsgálja alaposan. uram. Figyelné ezt egy élesszemű férfi.. legyen az múltbéli. annak tudata a föld-elemtől elszakad.. helyes belátással rátekinteni: ez nem az enyém.. késztetést.Állandótlan.. figyelné ezt egy élesszemű férfi.

. ínból. hogyan hívják.MN 63. mi ellen panaszkodsz. akkor szakítok tanaival és visszatérek a világ forgatagába. hogy van néhány kérdés. így szólította meg: . ó koldusok. amelyeket visszautasított a Beérkezett. ez a tévképzetek útvesztője. sárga vagy barna a bőre. lenből vagy pálmaháncsból. annak tudata a levegő-elemtől elszakad. tapasztalatlan. ami az embert az újraszületések körforgatagához köti.... mivel tollazták. Így kell erre a valóságnak megfelelő... mi leszek a jövőben. most valóban szörnyen hatalmas tűz-elem mulandósága is megmutatkozik. változatlan. helyes belátással így tekint reá. miből készült a vessző. nádból vagy faágból. a tévképzetek szurdoka. ez nem én vagyok ez nem én magam vagyok. amelyekről nem beszélt. s akkor majd a külső.. folytonos.. .Nem. most valóban szörnyen hatalmas víz-elem mulandósága is megmutatkozik. hogy akkor élek majd a Beérkezettnél szerzetesi életet. ha a jó és rossz tettek gyümölcsét fogyasztja. milyen leszek a jövőben létesülvén mivé leszek a jövőben?” A jelenben pedig ezek a kétségek emésztik: „vagyok-e vagy pedig nem vagyok. Mégpedig ezek: örökkévalóe a világ. És lesz majd idő.. uram. mintsem a Beérkezett megválaszolhatná őket.válik bizonyossá. az erdőket és a lugasokat. „nem önmagam által ismerem meg önmagam. és seborvost hívnának hozzá barátai.. ismerősei. honnan jött. elsodorja a falvakat. amikor felviharzik a külső levegő-elem. és majd ott születik újra. Midőn a tiszteletreméltó Málunkjáputta a Beérkezett oldalán ült..olyan idő.... S aki a valóságnak megfelelő. és én majd elmondom neked.. varjú... véges-e a világ vagy pedig végtelen. s a meglévő létesülés szennye táptalajra lel.. .... És a szenvedélyek kötelékébe kötött.. felperzseli a réteket az utakat.válik bizonyossá. sohasem mondtad. harcos. „önmagam által ismerem meg azt.. helyes belátással rátekinteni: ez nem az enyém. polgár vagy paraszt. ha több táplálékra nem találva ki kell hunynia. s csak akkor hagy majd alább. településeket és városokat... fehér. Málunkjáputta. de nem is nem létezik.Nem.. A levegő-elem magában foglal minden bennünk lévő és rajtunk kívül lévő levegő-elemet. ó koldusok.. ez nem én magam vagyok. hát előbb járna le élete. elsodorja a népeket és birodalmakat. helyes belátással rátekinteni: ez nem az enyém. bélből. haláltól. amikor fellobog a külső tűz-elem.. ha ő elmondja nékem.Ha pedig így van. . amelyeket elkerült. milyen volt az íj. önmagam tartós..MN 2. vagy pedig nem örökkévaló. Ám ő ezt mondaná: nem engedem a nyilat kihúzni addig. hosszú vagy rövid.. pap. megszületvén mi lettem a múltban? Leszek-e vagy nem leszek a jövőben. panasz. alacsony vagy netán közepes termetű. amikor az embereknek pálmalevéllel vagy legyezővel kell szelet támasztaniuk .. vagy pedig nem örökkévaló. . s a meglévő vágy szennye táptalajra lel.válik bizonyossá. honnan származik. örökkévaló-e a világ vagy pedig nem örökkévaló.Málunkjáputta. Málunkjáputta. és városokat.. ökörbőrrel. milyen bőrrel volt körültekerve... a településeket. milyen voltam a múltban. keselyű. gondtól. aki belém lőtte.. hová távozik ez a lény?” Aki pedig ilyen hitvány módon gondolkozik..” Vagy pedig az a képzete támad: „önmagam itt van. örökké megmarad. ó koldusok. ez nem én vagyok. az a levegő-elemet megelégeli. uram. Ha valaki fel is tenné ezeket a kérdéseket.Uram. A metafizikai spekulációk hiábavalósága . Eljön majd az idő. helyes belátással így tekint reá. felperzseli a népeket és a birodalmakat... . magányos elvonultságomban elmélkedve az a gondolat kélt bennem.válik bizonyossá. s akkor majd a külső. vagy nem létezik. 34. Eljön majd az idő. mi voltam a múltban. fájdalomtól és csüggedéstől. S akkor majd a külső. mi vagyok. sohasem mondtam. amelyeknél a fel nem kélt vágy szennye felkél.. fémből.. a tévképzetek bábjátéka. Ahhoz hasonló ez.. most valóban szörnyen hatalmas levegő-elem mulandósága is megmutatkozik. mondtam én neked valaha is. . múlandótlan. vagy pedig nem létezik. ó koldusok. miből készült az íjhúr. mint ha egy embert mérgezett nyíl sebezne meg. amelyeknél a fel nem kélt létesülés szennye felkél.tól. ugyanaz-e a test és a lélek vagy pedig nem ugyanaz.miképpen most a nyár utolsó havában .Melyek hát a figyelemre méltatlan tartalmak? Azok a tartalmak.. élj nálam szerzetesi életet. Így kell erre a valóságnak megfelelő.. magas. páva vagy kakas tollával.” Koldusok. Ezekből fonódik a szenvedély köteléke. „nem vagyok önmagam” . annak tudata a tűzelemtől elszakad. hogy nem vagyok önmagam” . te öntelt fickó? . S aki a valóságnak megfelelő. hogy örökkévaló-e a világ. „önmagam által ismerem meg önmagam” . a tévképzetek forgataga.. kócsag. milyen vagyok. létezik-e egy Beérkezett a halál után. családtagjai és rokonai. 18 . azt rabul ejti a hat tévképzet valamelyike: „önmagam vagyok” .. vénüléstől. amelyeknél a fel nem kélt nem-tudás szennye felkél. amikor az óceán mélysége egy ujjnyi lesz. . az a tűz-elemet megelégeli. hétköznapi ember nem szabadul meg a születéstől.s még a folyók vize is mozdulatlan marad... Az újraszületéshez az önmagunk hite vezet . ezt mondom én. A tűz-elem magában foglal minden bennünk lévő és rajtunk kívül lévő tűz-elemet. 33. felperzseli a falvakat. bizony... ' S hitvány figyelemmel az ember így gondolkodik: „voltam-e vágy nem voltam a múltban.Vagy te mondtad-e valaha is. hogy jöjj. Ha a Beérkezett nem fejti ki nekem ezeket a tanításokat. vagy létezik is meg nem is. a tévképzetek barlanglyuka. ki volt az. s a meglévő nemtudás szennye táptalajra lel. amíg nem tudom pontosan. akkor mit akarsz tőlem.

. mintsem mindezt megtudhatná. görbe. Bizony. szarvasbőrrel vagy oroszlánbőrrel... Málunkjáputta... milyen volt a nyílhegy.. 19 . horgas borjúfog vagy babérlevél alakú. előbb halna meg ez az ember.bivalybőrrel.

.Akkor így szólt a tiszteletreméltó Száriputta: . amit itt hallott. A szerzetesi élet erényi .Nágaszéna úr. hogy viszályt szítson az emberek között. ó Nagykirály. akkor jut majd a megfelelő belátás állapotába. S mi a károsnak gyökere. az üres fecsegésről lemond. 37. mint a szárnyas madár. Napjában csak egyszer eszik. ahogy a magvak és növények sem csírázhatnak. káros az indulat.. hogy az önként nem adottat elvegye.. mert csírázásuknak. a kicsapongó életről lemond. a jelenlét és az elmélyedés..Koldusok! Ha egy nemes tanítvány a károsat és a károsnak gyökerét felismeri. amelyek egyetértést teremtenek. s a testét fenntartó étellel. akit repüléskor csupán a tolla súlya húz. szépen csengő. azt fogadja el.. Üdvöset szól. hazugságtól. S mi az üdvösnek gyökere. Jóidőben mond emlékezetes szavakat. Ezek jelentik az üdvösnek gyökerét. Tartózkodik a hazugságtól. Mindig olyan szavakat szól.S miből áll a koldus erényes élete. . durva szavaktól.Mi az erény lényege. W hát az üdvös. káros fecsegni. .. mi annak gyökere? Koldusok! Káros ölni. kihajtásuknak. fényűző fekhelyen. az igazsághoz húz. Az erény az alapja az üdvös tartalmaknak . növekedésüknek a termőtalaj az alapja.. ó koldusok. ó Nagykirály. A helyes belátás képezi az erények alapját . mi hát az üdvös. az üdvös a tisztánlátásban gyökerezik. hogy más élőlényeknek ártson. ó Nagykirály? Nagykirály. megbízható és méltó a bizalomra. Nem alszik magas.. a botot és fegyvert elveti. a durva beszédről lemond.AZ ERÉNY 35. a jelenlétet. Mi hát a káros. részvéttől áthatottan. a barátok között az egyetértést segíti. az üdvöset és az üdvösnek gyökerét felismeri. az öt hatalmat. ugyanígy 20 . annak nem múlnak el üdvös tartalmai. .. Bárhová vezesse útja. ó koldusok. amit megkapott.. ó koldusok.szél. Csak azt kívánja. a hazugságról lemond. lopástól.MN 9. Mik hát az üdvös tartalmak? . minden más étkezésről lemond. a beérkezést. . indulattól. . este böjtöl. sokaknak örömére. mértéktartó tartalmas beszédét példázatokkal támasztja alá. a tetterő. az erény lényege az. Igénytelenül él. minden élőlény üdvére gondot fordít. a káros a gyűlöletben gyökerezik. növekedhetnek a termőtalaj nélkül.. vágytól.. Ezek az üdvös tartalmak.. 36. hajthatnak.Nagykirály. A viszálykodókat megbékélteti.Mondj egy példázatot! . ó koldusok? Üdvös tartózkodni az öléstől.. káros hazudni. amit ott hallott. igazat szól. aki erényes életet él.. ó koldusok? A káros a megkívánásban gyökerezik. Szólt a király: . a fegyelemről beszél. ó koldusok? Az üdvös a meg nem kívánásban gyökerezik. az erőket. Az erényes életet részben ez teszi. Kerüli az üres fecsegést. káros kicsapongó életet élni. kicsapongástól. a becsmérlésről lemond... káros lopni.. zenés mulatságoktól távol tartja magát. Hát ennyi az. káros a vágy. Tartózkodik a zúzott magokból és gyümölcsökből erjesztett italoktól.. S mennyi az. becsmérléstől. uram? . Olyan a koldus. az embereket nem csapja be. Megtartóz.. a rendkívüli képességeket. Mindezt az erény alapozza meg. a koldus tartózkodik attól.tatásban él. az élőlények bántalmazásáról lemond. Nem hord virágkoszorúkat.. . Nagykirály.. nem visel ékszereket. Tartózkodik attól.. az önként nem adottnak elvételéről lemond. káros becsmérelni. az elmélyedést. ezüstöt soha nem fogad el. nem használ illatszereket és keneteket. . ó koldusok. Tartózkodik a kicsapongó élettől.tartozik.. énekes. Az erényes élethez ez is hozzátartozik..Nagykirály. magán hordja minden vagyonát... Ezek jelentik a károsnak gyökerét.. szívhez szóló. a helyes gyakorlást. hogy megalapozza az üdvös tartalmakat. a káros az elvakultságban gyökerezik. ó Nagykirály? Beéri a magán viselt öltözékkel. a Tanról be. nem adja amott tovább.. a felébredés tagjait. tiszteletteljes szavakat szól. kedves. Ezek jelentik a károsat. Az erényes élethez ez is hozzátartozik. Tartózkodik a becsmérléstől. boldogságát az egyetértésben leli. amit alamizsnaként kapott.. Tartózkodik a durva beszédtől.DN 2. az üdvös a gyűlölet-nélküliségben gyökerezik. káros durva szavakat szólni.MP 1.. Aranyat. a köznép által űzött párzást megveti. az elmélyedés első fokozatát.. a hit. Az erényes élethez ez is hozzá. a tolvajlást megveti. károsak a téves képzetek. téves képzetektől.. sokaknak felvidítására. a megszabadulást. . becsületes szívű. fecsegéstől. az egyetértés megörvendezteti. Ezek jelenti az üdvöset. nem adja emitt tovább. 43-66. említetted az üdvös tartalmakat. Kellemes. amennyivel egy koldus beéri. mi annak gyökere. 1. a lényegeset mondja.Az erény.4 táncos.. amennyivel egy koldus beéri.. az egyetértés lelkesíti.

hogy gátat szabjon a szagolt általi elragadtatásnak. ha karját és lábát hajlítja vagy kinyújtja.Mit gondolsz. szalmakazal alá.. A bölcs koldus a létesülések gúzsát elszánt törekvéssel szét. az ifjú pap.. Csak a papok tisztulnak meg.... nemesen őrködve az érzékszervek kapujában. ha egy harcos.. Az érzékszervekben megvalósuló nemes éberség páncéljában olyan boldogságot tapasztal. amiből minden üdvös kihajt. S miképpen cselekszik a koldus tudatos figyelemmel. a gyűlölettől. vagy körül tekint. a durva beszédtől.. Arra összpontosít. és törekszik betartani őket. annak szájából és melléből születtek. tőle teremttettek.. a gyűlölettől. ó Nagykirály. a tetterő. sem annak részelemei. teljes elégedettségben él. feketék a többiek.. Ha tapint egy érzetet.Gotama úr. ó Nagykirály? Nagykirály.. Olyan a koldus. A papság fehér. ..... Így hajt majd ki belőle az erény öt hatalma: a bizonyosság. tudatosan teszi. a fecsegéstől. A nemes erényekkel felszerelkezetten.. az önként nem adott elvételétől. szerzetesként él. a lopástól. ugyanígy az elmélyedést gyakorlónak is az erény a támasztéka. a kicsapongó élettől. tudatosan teszi. kit repüléskor csupán a tolla súlya húz.SZP 2. ha előre néz. ó Nagykirály.Mondj egy másik példázatot! . ó Nagykirály? Akképpen.. 21 .... polgár vagy paraszt teszi ugyanezt. az üres fecsegéstől.. hegyre. hogy a legfelső rend a papság... . hogy gátat szabjon a látvány általi elragadtatásnak. hogy ha megpillant egy alakzatot.. ami a látás fölött nem őrködők tudatában felkelti a vágy és a viszolygás káros tartalmait. Arra összpontosít. a kicsapongó élettől.. feddhetetlen. Ételkolduló útjáról visszatérve keresztbetett lábakkal... a becsmérléstől.... . ... Csak a papok a Brahman gyermekei.. az erényes magatartás szabályait követi. szurdokba. a papok úgy vallják.. a Beérkezett is megmondta ezt: "Komoly erényre alapulva ápolja szellemét és szívét a bölcs. a hazugságtól. a lopástól. úgy nem mozdítja ki sem a teljes szagérzet. a durva beszédtől. tudatos figyelemmel... Gotama úr mit szól ehhez? .. Ha érez egy szagot. s az égi világba jut... mint a szárnyas madár... akkor testének elmúlása. sem annak részelemei. az elmélyedés és a bölcsesség. veszedelmet lát a legkisebb ártásban is.. ül. A szerzetesek és világi hívók kötelmei . és a talajt elegyengeti. a becsmérléstől. Arra összpontosít. alszik.. a becsmérléstől. tudatosan teszi. és a jelenlétet gyakorolja....az elmélyedést gyakorlónak is az erény a támasztéka. Ekképpen cselekszik a koldus tudatos figyelemmel. . Arra összpontosít..Akkor Asszalájana. ó Nagykirály? Akképpen.. ha jár... Őrt áll a látás kapujában.. hogy üdvös életet éljen... hogy ha elindul vagy megérkezik.. hogy gátat szabjon a hallott általi elragadtatásnak.. Leteszi a fogadalmakat.. és alantasabbak a többi rendek.. Arra összpontosít.De igen Gotama úr. beszél vagy hallgat. a kicsapongó élettől. Ha megízlel egy ízt.." 38. hogy gátat szabjon a gondolkodás általi elragadtatásnak.. az elvakultság. mert a komoly erény megszabaduláshoz vezet.. Az erények egyetemes érvényűek .. bozótosba. miképpen az embernek a föld. ébred. a durva beszédtől. majd mutatványát e felpuhított talajon mutatja be. hogy gátat szabjon a tapintott általi elragadtatásnak. halott-égető tisztásra. ó Nagykirály. a koldus beéri a magán viselt öltözékkel. Asszalájana. S miképpen él a koldus elégedetten. ha egy pap tartózkodik az öléstől. .. ha eszik.. A helyes életmód pillérei . a megkívánástól... és nem a többiek. ó Nagykirály? Tartózkodik az ártástól.. és arra összpontosít. Arra összpontosít. polgár vagy paraszt tartózkodik az öléstől.. barlangba. á m. az ő letéteményesei. s az égi világba jut. nemes.. fa tövébe. az elvakultságtól. amit alamizsnaként kapott. ha e.. a fecsegéstől. S miképpen áll őrt a koldus az érzékek kapujában. és így szólította meg: . ahogyan a tornász mutatványa előtt a földet felássa. akkor nem így van? . a jelenlét. Azon buzgólkodik.. y harcos. 40. a Rendi Fegyelem előírásait követve.. úgy nem mozdítja ki sem a teljes érzet. sem annak részelemei.. tudatosan teszi.. a jelenlét. halála után ő is a jó útra lép. Ha meghall egy hangot. magán hordja minden vagyonát. Nagykirály. az erény az alapja.. az erény a gyökér. úgy nem mozdítja ki sem az összkép. . a Brahmantól erednek.. egyenes testtartásban leül. nemesen elégedetten.. tudatosan teszi.. ó Nagykirály. az erény az alapja... s a testét fenntartó étellel. a hazugságtól.. ha alsó ruháját vagy köntösét vagy koldulócsészéjét hordja... sem annak részelemei.. ó Nagykirály. halála után a jó útra lép.. úgy nem mozdítja ki sem a teljes íz. sem annak részelemei.. a zúzott magokból erjesztett italoktól .DN 2. Így hajt majd ki belőle az erény öt hatalma: a bizonyosság. S miből áll a koldus erényes élete..tól. a hazugságtól.MN 93. Hát ekképpen él a koldus elégedetten.Nagykirály. ízlel. 42-67.. 14.szakítja.. iszik.. hogy gátat szabjon a ízlelt általi elragadtatásnak. vagy szükségét végzi éppen. Őrt áll az érzékek kapujában. Ekképpen áll őrt a koldus az érzékek kapujában.... áll. tiszta életet él.. a szabad ég alá. úgy nem mozdítja ki sem az összhang. a megkívánástól.. cserepet kiszedi belőle. nagy sereg pap kíséretében felkereste a Beérkezettet. . rág. 39.. Minden Felébredettek tanának kezdete ez. Bárhová vezessen útja. akkor testének elmúlása. hogy gátat szabjon annak. Erényes tetteiben és szavaiban. . . tudatos figyelemmel cselekszik. magányos helyre húzódik vissza: erdőbe. a tetterő. a követ.. amelyet fel nem kavar semmi sem.. sem annak részelemei.S miután a koldus elhagyta a világi életet.. az elmélyedés és a bölcsesség. . úgy nem mozdítja ki sem a tartalom összessége. Ha egy tartalmat tapasztal magában. Az erény az alap..

ágynak. egész lényét fogja Vissza. s nemcsak adósságát tudja kifizetni. mint a közönséges emberek.DN 2. Ha tanítványával. Hallgassátok meg. mint amikor a börtönbe vetett kiszabadul. akkor a Beérkezett tanáról beszéljen. Tudja jól. kik otthonukban maradnak. mint amikor a nagybeteg rosszul van.. és azt érik el.A koldus.tózkodjon minden szennyétől az ételnek. békésen időzik. ízeket és érzeteket eressze elrepülni.. Mert aki családja körében él..ehhez a szabályhoz tartsa magát az is. illatokat. Idővel kigyógyul. kik a civódást kedvelik. aki családja körében él. gyűlölet. mint az izzó parázstól..helynek és öltözéknek.. Vannak sekélyes szellemek. hangokat. mások javára a tanítvány ne vessen szemet. ha mások lopnak. koldustársával vagy bárki mással beszél. tisztessége úgy gyarapszik annak. Olyan ez. Tartózkodjon mások javától. figyelmes. megtisztítja szellemét a haragvó rosszindulattól.. Ne bíztasson lopásra. a félelem tévútjára lépő követ el káros tetteket. és félelem tévútjára. ne igyon részegítő italokat. tartózkodik az érzéki vágytól. ó Nagykirály. amit "nyolcrétű böjtünnep"-nek neveznek. Ha a tanítvány meghallotta az igaz utat járó Nagy Bölcs tanítását. az elvakultság és a félelem . mások asszonyát akkor is kerülje el. mint telő holdnak fénye. Másokat se béreljen fel erre. testébe visszaszáll az erő. Tartózkodik az elcsüggedéstől.. ahogy a gyöngyöző vízcsepp sem tapad a lótuszlevélhez. ne értsen egyet azzal. 68-74. elvakultság. hogy zavaros tudat lesz az italozás vége.. megtisztult lélekkel megtisztítja szellemét az izgága gőgtől. tegye le véle szemben á botot. az étel újra ízlik neki. . ó Nagykirály. ne szóljon hazugságot. ülő. úgy tar.. Olyan ez... Mert részegen tesznek a balgák károsat. az nem tudja teljesíteni a koldusok kötelmeit: Ne öljön és ne ölessen más élőlényeket. Minden igaztalanságot kerüljön el. Helyes időben megy a falvakba kéregetni. a gyűlölet tévútjára lépő követ el káros tetteket. Ne becsméreljen és fecsegjen ki másokat.DN 31 . Ha jó időben megkapta ételadományát. . hogy mi az az életmód. Ne fogyasszon részegítő italokat . Az elmélyedés öt akadálya ... de a haszonból asszonyát a felékszerezi. A lényeket megrészegítő látványokat. Ha viszont a nemes tanítvány nem lép a megkívánás. Mi áll vagy mozog a világon. gyűlölet.Elmondom néktek azt a tant. megtisztítja szellemét az érzéki vágytól.. a csüggedést legyőzve időzik. helytelen időben. bárhol is légyen az. és üljön le a magányban. egészségesen és boldogan otthonába tér. Ezért nem indulnak soha helytelen időben a Felébredettek.. amely a károstól megszabadít. elvakultság vagy félelem miatt a helyes rendet meg nem szegi. A Felébredett úgy tanította. mondjon le a díszekről és az illatszerekről. Ha az étel. . gyűlölet. ne vegye el más tulajdonát. megtisztítja szellemét az elcsüggedéstől.ez az.És melyik négy okot elkerülve nem követ el az ember káros tetteket? A megkívánás tévútjára lépő követ el káros tetteket. mint amikor az eladósodott üzletbe fog. az elvakultság tévútjára lépő követ el káros tetteket. renyheségtől mentes szellemmel időzik.Aki megkívánás. Kerülje el messze a bűn e helyét. 41. . a gyűlölet. az étel nem ízlik neki. szenved. Ha nem képes önmegtartóztatásban élni. 42. Így szólt a Beérkezett. hogy a szenvedés végéhez ez vezet el. . az üdvös tudat-tartalmak hitében meg nem inog. ó koldusok. s ha mások ölnek. elvakultság vagy félelem miatt a helyes rendet megszegi. s jó időben induljon a reggeli étkezésre.. 22 ... Aki megkívánás.. akkor a koldushoz semmi sem tapad. otthonnak. Olyan ez. amely a tudatot megzavarja és kábulatba dönt. ne értsen egyet azzal.. majd ezt tette hozzá: . és birtokát rendben találja... háljon a földön vagy alacsony. Tartózkodik a haragvó rosszindulattól. ne értsen egyet azzal. otthon. A káros tettek oka a megkívánás. ülőhely és öltözék minden szennyét eltávolította. Aki nem a helyes időben indul. s ha mások isznak ne értsen egyet azzal.. minden lény üdvére gondot fordít. Tartózkodik az izgága gőgtől. ahhoz majd ragaszkodás tapad. italnak.. éber tudattal megtisztítja szellemét a renyhe közönytől. Soha ne mondjon mások ellen hazugságot a törvényszék és a gyűlés előtt. Mi ezt nem helyeseljük.. ital. Ne itasson. egyedül térjen vissza a koldus. ne étkezzen éjszaka. ó Nagykirály. Tartózkodik a renyhe közönytől.. ágy. amelyet a világi életet elhagyó követ! A koldus soha nem indul el a nap második felében. gyűlöletmentes szellemmel időzik. Most pedig el kívánom mondani a tanítvány helyes életmódját mindazoknak.. tisztessége úgy csökken annak. s ha mások hazudnak. A kicsapongástól éberen óvakodjon. mert engedik messze repülni gondolataikat. sikerül az üzlet.. . testéből kiszáll az erő.. Bármi is légyen az.. Ne hagyja kifelé szállni gondolatait. és véssétek szívetekbe. ne éljen kicsapongó életet. vágytalan tudattal időzik. akkor a káros tettek e négy okát megszünteti. kemény fekhelyen . hogy mások is kárt okoznak. mint fogyó holdnak fénye.. Ragaszkodás tapad majd reájuk emitt és amott. Ne öljön élőlényeket.

hogyan aratják az árpát? .. Az akadályok megszüntetése után lehetséges az elmélyedés .Igen. Figyelmével összefogja tudatát. nem a gazdája tulajdona. 1. és akadályaitól megszabadultan tiszta. ó Nagykirály. ó Nagykirály... a koldus . Ekképpen lényege a megtisztulás a bizonyosságnak. elsöpri akkor az akadályokat. . aminek a derű és a boldogság a jellemzője.ugyanígy tesz az igázást gyakorló. ó Nagykirály. mint a szolga. Idővel kiér a rengetegből. 75. Ekképpen látja a koldus adósságnak. lovasai. és egy békés. a kagyló.. . első fokozatát... és a jobbkézben tartott sarlóval lemetszik. Boldog szellemmel eléri az elmélyedést. szolgaságnak és rengetegnek az öt akadályt.. hogy e királynak van egy víztisztító varázsköve.. a bölcsesség lényege a lemetszés? Mondj egy példázatot! . hínár és iszap az akadályok szennyeit. boldogság tölti el. eltűnik akkor a kagyló és hínár. aminek vize felkavarodik. ó Nagykirály? . és mi a lényege a bölcsességnek? . 1. . betegségnek. A túlpartra érve ezt a parancsot adja szolgáinak a király: Ihatnám.Képzeld el. ó Nagykirály..Mit jelentsen az. derűs.Olyan ez. felgyógyulásnak. biztonságos helynek látja a koldus azt.Láttad-e már. a maga ura lesz. . ó Nagykirály. ki nem maga ura. a bölcsesség lényege a lemetszés.A bizonyosság lényege a megtisztulás és a bátor nekiindulás. biztonságos faluba ér sértetlenül.Nos hát. A megkönnyebbültet derű tölti el. 45.Balkézzel összefogják a kévét. hogy mind a négy fegyvernemével csatába indul egy világkirály. Az akadályok szennyétől a figyelem és a bölcsesség tisztít meg . étke szegényes.Szólt a király: .szabadulásnak.király..MP 2.. gazdag ember úton van a rengetegen át..Mit jelent az. . hogy a figyelem lényege az összefogás.Mi a lényege a figyelemnek.Mikor . S az adósság visszafizetésének. s az iszap leülepedik.Ha megszületik a bizonyosság. ó Nagykirály. Mikor a követ a szolgák a vízbe teszik. láttam. a királyi szolgák az elmélyedést.. Az akadályok a bizonyosság révén szűnnek meg . ó Nagykirály. ó Nágaszéna úr? . Kinek szelleme derűs. ..Mi a bizonyosság lényege. Ha teste elnyugodott. Idővel felszabadul.Mondj egy példázatot! . amíg magában le nem bírta őket. hogy eltűntek belőle az akadályok. 44. tetszése szerint. Az érzéki vágyaktól és a káros tartalmaktól megszabadulva gondolkodás és ítélet révén eléri az elmélyedésnek az eloldódás élményéből születő. rabságnak. hogy a megtisztulás a bizonyosság lényege.DN 2. nem mehet bárhová tetszése szerint. . iszapossá zavarodik. harci szekerei és gyalogosai átgázolnak egy kicsiny folyón...MP 1. a varázskő pedig a bizonyosságot.. a teste is elnyugszik annak. és a bölcsességgel lemetszi a szennyeket. 23 .És hogyan vágják le az árpakévét. 43. megtapasztalja. megkönnyebbül. ó Nagykirály. ó uram? . uram. hozzatok ivóvizet! Képzeld hozzá. veszélyek lesnek rá.Szólt a király: . ó Nagykirály. . szabadulásnak... ó Nagykirály.. fel. gazdája tulajdona.. világos lesz az ember szelleme... .A figyelem lényege az összefogás. mint amikor a jómódú.. Olyan ez. . úgy hogy lehet belőle ivóvizet merni a királynak. bárhová mehet. Elefántosai.. A folyócska vize a tudatot jelképezi. piszkossá.. ha már lebírta őket magában. ó Nagy..

ezek a tartalmak. a király köré gyűlik. arany. Ahogy az ekképpen alátámasztott ház sem omolhat össze.. mi a megszabadulás. 47. kiveti magából az ártalmas tartalmakat. hogy egy ember háza összeomlással fenyeget. éberen. . és csak az üdvöseket tartja meg. s kerüli el az elkerülendőket.. ó Nagykirály. ha felkél a jelenlét.. Ahogy az elefántos. éberen. 49. 1.. hogy a jelenlét lényege az ismétlés.. ugyanúgy a tetterőre támaszkodó üdvös tartalmak sem tűnhetnek el. amint egy világkirály kincstárnoka nap mint nap emlékezteti urát: Felség. 24 . . Ekképpen lényege a megtámasztás a tetterőnek. rendíthetetlenül. hogy egy tartalom üdvös-e vagy káros.. az elmélyedés a mélye. ezek a tartalmak hasznosak..Mit jelent az. ugyanígy tudatosítja a jelenlét azt.Szólt a király: . hogy a jelenlét lényege a mérlegelés. . vagy röviden . világos vagy sötét. ennyi a harci szekered. Ezen a módon éri el az elérendő tartalmakat.. ez tudatosítja..Képzeld el. Éberen. mi a tudás. mi az öt hatalom. és nem gondozza a nem gondozandó tartalmakat. s állapítja meg: ezek a tartalmak üdvösek. a király szab néki irányt..Mondj egy példázatot! ..Képzeld el.A jelenlét négy pillére az egyedüli ösvény. mi a tisztánlátás.. és be . lélegzik be és ki. ó uram? . ó Nágaszéna úr? .Képzeld el. 1. mi a Nyolcrétű Nemes Ösvény. ezek a dolgok hasznosak és ezek ártalmasak. hogyan vigyázza a testet? A koldus erdőbe megy. Az elmélyedést gyakorló ezen a módon gondozza a gondozandó tartalmakat. fa tövébe vagy tisztásra. s csak az üdvös tartalmakat tartja meg. ugyanígy az elmélyedés a vezére minden üdvös tartalomnak. .. ezt tudatosítja: hosszan . hogy egy tartalom üdvös-e vagy káros. és csak a hasznosakat tartja meg.. ó Nagykirály.. ennyi az elefántod. a helyes eléréséhez és az Ellobbanás megvalósulásához vezet. A jelenlét definíciója . ó uram? . számodra ezek a dolgok üdvösek... tiszta tudattal. mi a felébredés hét tagja.. s csak a hasznos tartalmakat tartja meg. az elmélyedés a völgye. .Mi a tetterő lényege.Az elmélyedés lényege a vezérlés. ó Nagykirály.Mit jelent az. . harci kocsis és gyalogos csapatokból álló teljes hadseregnek a király a vezére. mi a négy rendkívüli képesség.. mi a négy üdvös fáradozás. ó Nagykirály. 1.MN 10. amint egy világkirály tanácsadója nap mint nap figyelmezteti urát: Felség. ártalmasak. elveti az ártalmas dolgokat. a szenvedés és szomorúság szétzúzásához. ó Nágaszéna úr? . a tartalmakban. vagy röviden . ennyi a gyalogos katonád. ha felkél a jelenlét..MP 1. emlékezz reá! Ahogyan ő a király hatalmát naponta ismételgeti. .. Akkor a király majd elveti a káros dolgokat. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten.Mondj egy példázatot! .. Ezután az elmélyedést gyakorló kiveti magából a káros tartalmakat. Mert minden üdvös tartalomnak. hogy mind a négy fegyvernemével csatába indul egy világkirály. ó Nagykirály. ennyi kincs. lélegzik ki . a gondolatokban. . tiszta tudattal.. és ezek károsak. .MP 1..Nagykirály. Miközben hosszan.Képzeld el..Mondj egy példázatot! . mi a nyugalom.Mi az elmélyedés lényege.. Jelen van az érzetekben. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. az elmélyedés a megmerülése.Nagykirály. Ilyenkor az ember elismétli magában. .Szólt a király: . az elmélyedés a vezére. ezek a tartalmak károsak. ó Nágaszéna úr? . nemes vagy alantas. vigyázza a testet..Mi a jelenlét lényege. Koldusok! Hogyan van jelen a koldus a testben. egyenes testtartásban leül. ó Nagykirály.AZ ELMÉLYEDÉS 46... hogy mi a jelenlét négy oszlopa. s akkor azt új oszloppal támasztja alá.. gazdagság van birtokodban.. ez tárja fel a tartalmak útját. elfogadható vagy elfogadhatatlan.A jelenlét lényege az ismétlés és a mérlegelés.MP 1. a fájdalom és panasz legyőzéséhez. . keresztbe tett lábakkal.. . . a királyra figyel.. rendíthetetlenül. Az elmélyedés definíciója .Mondj egy példázatot! .A tetterő lényege a megtámasztás.. Szólt a király: . A tetterő deffiníciója .. . mi az öt erő.. és a jelenlétet gyakorolja. ami a lények megtisztulásához. ó Nagykirály. 48. Mert tetterőre támaszkodva az üdvös tartalmak nem tűnnek el. A jelenlét négy pillére . S mi ez a négy pillér? Amikor a koldus jelen van a testben. lovas.. ennyi a lovad. ami csak létezik. ó Nagykirály.

. Majd így gyakorol: Egész testemet érezve akarok belélegezni. hogyan vigyázza a gondolatokat? Ha a benne felkélt gondolat szenvedélyes vagy szenvtelen.. máj. az elmélyedés.. ide jut. Ha testi örömérzetet.. ezek a hangok. ez a késztetés keletkezése és elmúlása. tűz-elemet és levegő-elemet. kilélegezni.. Koldusok! Hogyan van jelen a koldus-a ragaszkodás öt állagának tartalmaiban? Koldusok... semleges érzetet érez. kilélegezni. Ezt tudatosítja: ez az orr. szabad. hogy elnyugtassam a testi késztetéseket. ... Boldogságot átélve akarok belélegezi... csont és csontvelő.! Koldusok! Hogyan van jelen a koldus az öt akadály tartalmaiban? Ha megvan benne az érzéki vágy. és közben megfigyeli a gondolati tartalmak keletkezését és elmúlását. izgága gőg . Ha korábban nem lévő érintkezés keletkezik... . úgy ezt tudatosítja. felfúvódott. ez pedig kettejük érintkezése. belek.. Koldusuk! Hogyan van jelen a koldus az érzetekben.. férgektől nyüzsgő tetemmel. s ezt gondolja közben: Ennek a testnek is ez lesz a sorsa.. fájdalomérzetet . és kilélegezni. ez pedig kettejük érintkezése. zsigerek. s közben megfigyeli a tartalmak keletkezését és elmúlását. ín. fájdalomérzetet ... .. keresztbetett lábakkal. az érintetlenség. hús.... könny. s ezt gondolja közben: Van itt haj. rekeszizom. úgy ezt tudatosítja: ez a gondolat szenvedélyes. gyomor.. úgy ezt tudatosítja. .. ez pedig kettejük érintkezése.! 50. kilélegezni. Ha elmúlik belőle a korábbi érzéki vágy. A gondolkodást feloldva akarok belélegezni.. szétgurult emberi csontokkal. Koldusok! Hogyan van jelen a koldus a hat belső és külső tartományban? Ezt tudatosítja: ez a szem. Így van jelen a gondolatokban.. Ezt tudatosítja: ez a nyelv.. semleges érzetet érez. kilélegezni. megkötött. Majd így gyakorol: Egész testemet érezve akarok be. . kifehéredett. Ha a korábban meglévő érintkezés megszűnik. gyűlölködő.. ízületi nedv és vizelet.. Éberen lélegzik be és ki . izzadtság és nyirok.. szív. . ez a szenvedés megszüntetése. egyenes testtartásban leül.! Koldusok! Hogyan Van jelen a koldus a gondolatokban.. Végül erre a belátásra jut: Ez hát az érzet.... Ha a felébredés hét fokozata megvalósul és megerősödik. kilélegezni..... A testi késztetéseket elnyugtatva akarok belélegezni. Ha a jelenlét négy pillére megvalósul és megerősödik. figyelmes vagy figyelmetlen... Koldusok! Hogyan jön létre. . szenvtelen. Végül erre a belátásra jut: ezek hát a tartalmak. figyelmes.. hosszan és röviden.. Ha a benne lévő jelenlét beteljesedik. .. . semleges érzetet érzek. ezek a szagok... Ha felkél benne a korábban meg nem lévő jelenlét. nem kerülheti el. gyűlölettelen.Koldusok! Ha a jelenlét a lélegzésben megvalósul és megerősödik. ez a tudomás keletkezése és elmúlása. ezek az alakzatok. egynapos. nemtelen.. . fájdalomérzetet .. akkor a koldus így gondolkodik: Ez az alakzat.. kilélegezni. a derű. szárnyaló vagy hétköznapi.. szabad vagy megkötött.. úgy ezt tudatosítja: nincs meg bennem a jelenlét.. Így van jelen a testben. Ezt tudatosítja: ez a gondolkodás... a bizalom. Ez a tudomás. renyhe közöny .. úgy ezt tudatosítja... fa tövébe. . A tudati késztetéseket tudatosítva akarok belélegezni. hát így van jelen a koldus a testben. majd a koldus saját testét összeveti a temetőbe kitett. így vigyázza a testet. Ha megvan benne a jelenlét. úgy ezt tudatosítja. .. Majd a koldus saját testét összeveti a temetőbe kitett. Ha nincs meg benne az érzéki vágy... kétnapos. és közben megfigyeli a tartalmak keletkezését és elmúlását.. úgy ezt tudatosítja. Majd így gyakorol: Azért lélegzem be és ki.. úgy ezt tudatosítja. lép és tüdő. ezt tudatosítja: megvan bennem az érzéki vágy. . figyelmetlen.. és ezt gondolja közben: ennek a testnek is ez lesz a sorsa. ez az ismeret keletkezése és elmúlása. kilélegezni. . Koldusok. A mulandóságot átélve akarok belélegezni... széklet és epe. szárnyaló. savó. keselyűk által tépett. és hogyan erősödik meg a jelenlét a lélegzésben? ..lélegzek ki . Ha megvan benne a tartalmak eltárásának képessége. ez pedig kettejük érintkezése. ezek az ízek.. Ezt tudatosítja: ez a fül. A tudati késztetéseket elnyugtatva akarok belélegezni.... nemes.... és a jelenlétet gyakorolja. nemes vagy nemtelen... úgy ezt tudatosítja. bőr. . Ez a test tartalmaz föld-elemet. köröm... Ez az ismeret... . fogak. és be. ez majd megteremti a tudás általi megszabadulást. fájdalomérzetet . kutyák és sakálok által rágott. elcsüggedés . úgy ezt tudatosítja: megvan bennem a jelenlét. ezek a tartalmak. kilélegezni.. ide jut.. Jelenlét a lélegzésben . kilélegezni. ezt tudatosítja: nincs meg bennem az érzéki vágy. . vagy elhagyott kunyhóba. miközben ezt tudatosítja.. kiléle25 ... takony. háromnapos.. ez pedig kettejük érintkezése. Ha felbukkan benne a korábban nem lévő érzéki vágy.. Ezt tudatosítja: ez a test.. szőr.. .. A gondolkodást serkentve akarok belélegezni.. a tetterő.. .. hogyan vigyázza az érzeteket?.MN 1T 8.. köpet. VégüI erre a belátásra jut: Ez hát a gondolat.. ez majd megteremti a jelenlét négy pillérét... Végül erre a belátásra jut: ez hát a test .. Ha a megszűnt érintkezés nem keletkezik újra.... . vér. A gondolkodást tudatosítva akarok belélegezni. gyűlölködő vagy gyűlölettelen. víz-elemet. ez az érzet keletkezése és elmúlása.... ezt tudatosítja: testi örömérzetet .. .. Ez a késztetés. semleges érzetet érzek ... Koldusok! Hogyan van jelen a koldus a Négy Nemes Igazság tartalmaiban? Ekkor a koldus a valóságnak megfelelően ezt tudatosítja: ez a szenvedés... úgy ezt tudatosítja. Koldusok! Hogyan van jelen a koldus a felébredés hét fokozatának tartalmaiban? . Így van jelen az érzetekben. úgy ezt tudatosítja.. Akkor a koldus az erdőbe megy... csontvázzal. elkékült tetemmel.. ez az alakzat keletkezése és elmúlása. Így van jelen a tartalmakban. kilélegezni. hollók. Ez az érzet. . nem kerülheti el . s véres húsfoszlányok borítanak.. ezek a tapintásérzetek. varjak.. nyál. hétköznapi.... ez a szenvedés oka.. Derűt átélve akarok belélegezni.....! Megszemléli ezt a testet a tetejétől a talpáig.. Ha megvan benne a haragvó rosszindulat .. genny. Ha nincs meg benne a jelenlét.. ez majd megteremti a felébredés hét fokozatát.. Ha egy nem testi örömérzetet . . ezt tudatosítja: nem testi örömérzetet . A gondolkodást összpontosítva akarok belélegezni... s közben megfigyeli a tartalmak keletkezését és elmúlását. ez pedig kettejük érintkezése. vese.. ez a szenvedés megszüntetésének útja. amit az inak még összetartanak.

A szenvedélytelenséget átélve akarok belélegezni. az eleresztést átéli. . sem nyugati. kilélegezni.MN 128. elszánt erő támad fel benne.. de mégsem folyékony. Testét az összpontosításból születő derű és boldogság tölti el. . amit ez az eloldódásból születő derű és boldogság át ne hatna. vigyázza a testet. . . akkor a tartalmakban van jelen. boldogság tölti el. amit a tartalmak feltárásának neveznek. Testében azt az egyedüli boldogságot tapasztalja. rendíthetetlenül. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. amelyet a bölcsek így neveznek: "az érintetlen éber boldogságban időzik". . úgy hogy nem marad egyetlen porcikája sem. Akinek szelleme derűs. keveri.. hogy derűt él át.. vigyázza a tartalmakat. sem északi.. . . ami megteremti a belső békét és a szellem összpontosulását. és-összpontosult. és időzik ebben. A jelébredés hét fokozatának megvalósulása . fehér és piros lótuszvirágok borítanak. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten. . Az érzéki vágyaktól és a káros tartalmaktól megszabadulva gondolkodás és ítélet révén eléri az elmélyedésnek az eloldódás élményéből születő. akkor az érzetekben van jelen..... Ekkor valósággá lesz a felébredés első fokozata.. átitatja minden irányból. teste és szelleme elnyugszik... tiszta tudattal időzik. hogy a lélegzést tudatosítja... kilélegezni... Nagykirály. 52.. amit jelenlétnek neveznek. tisztatudattal. Ekkor valósággá lesz a felébredés hetedik fokozata. kilélegezni. Ekkor valósággá lesz a felébredés ötötök fokozata. éberen.. amely túl van a derűn. Kizárólag a vízben növeked26 . . tiszta tudattal..Koldusok! Ha a jelenlét négy pillére megvalósul és megerősödik. Miután a koldus teste és szelleme elnyugodott.. Végül olyan fürdőhab keletkezik. átitatja a tó vizét mindenfelé. Testét olyan boldogság tölti el. a szenvedélytelenséget átéli. Miután a koldus szelleme összpontosult. .. habosítja. felismeri. Nagykirály. mint amikor az ügyes fürdőmester vagy fürdősinas porokat szór a rézedénybe. Nagykirály... mint egy tavacska. . hasonló módon tölti el a koldus testét az eloldódásból születő derű és boldogság. Ekkor valósággá lesz az elmélyedés harmadik fokozata. a tudati késztetéseket elnyugtatja. mint egy tavacska. Ezután a koldusban elnyugszanak a gondolatok és az ítéletek. első fokozatát.. Akinek teste elnyugodott.. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten.. Vannak a tóban olyan virágok. és mélyükre hatol. derű és boldogság által átitatott második fokozatát.. annak szelleme boldogságot él át. Testét az eloldódásból születő derű és boldogság tölti el. amelyeknek gyökere. olyan ez. Ha teste elnyugodott. hogy nem marad egyetlen része sem... Ekkor eléri az elmélyedés harmadik fokozatát . hasonló módon tölti eI a koldus testét az összpontosításból születő derű és boldogság.. akkor a gondolatokban van jelen. Boldog szellemmel eléri az elmélyedést. Nagykirály. átitatja minden irányból. úgy. eltölti. A megkönynyebbültet derű tölti el. boldogságot él át. Miután a koldus ezen a módon feltárta a tartalmakat. tiszta tudattal. boldogságot élt át. rendíthetetlenül.. majd időzik ebben.. eléri az elmélyedést... . Nem folynak a tóba patakok sem keleti. éberen. Ezután a koldusban elhalkul a derű. amit ez a derűn túli boldogság át ne hatna. 51. . Az elmélyedés négy fokozata . hogy a mulandóságot átéli.. éberen. a gondolkodást feloldja. megkönnyebbül.. akkor a testben van jelen. eléri a helyénvaló érintetlenséget. amit tetterőnek neveznek. aminek a derű és a boldogság a jellemzője. amit érintetlenségnek neveznek. Amikor a koldus úgy lélegzik be és ki. vigyázza a gondolatokat. akkor megvalósul a sziklaszilárd jelenlét. Miután a koldus ezen a módon elérte a jelenlétet... hogy eltűntek belőle az akadályok.. szára és virága is a víz tükre alatt marad. tiszta tudattal. amelyet a nedvesség kívülről és belülről átitat. . Amikor a koldus úgy lélegzik be és ki.Amikor a koldus megtapasztalja.. Ekkor valósággá lesz a felébredés második okozata. . és érintetlenül. egész testét átérzi... .. a tudati késztetéseket tudatosítja. úgy hogy nem marad egyetlen porcikája sem. majd vízzel nedvesíti.. sem déli irányból. Amikor a koldus úgy lélegzik be és ki. . éberen. amit ez az eloldódásból születő derű és boldogság át ne hatna.. a gondolkodást összpontosítja. Miután a koldust derű töltötte el..gezni. szétbontja és feltárja a tartalmakat.. rendíthetetlenül. Amikor a koldus úgy lélegzik be és ki. . a lebírást átéli. rendíthetetlenül. amit ne hatna át ez az összpontosításból születő derű és boldogság. . letisztult derű tölti el. amit kék.. 75-82. Nagykirály. amit bizalomnak neveznek. . olyan ez. . úgy hogy nem marad egyetlen porcikája sem.. a testi késztetéseket elnyugtatja. Miután a koldus erőt nyert. . és összpontosul. a gondolkodást serkenti. . Ekkor valósággá lesz a felébredés hatodik fokozata. Bár az istenek nem küldenek záporokat az esős időben. . . átitatja minden irányból. átitatja minden irányból. amit a forrás hűs vize át ne hatna. Az eleresztést átélve akarok belélegezni.. a teste is elnyugszik annak. Ekkor valósággá lesz a felébredés negyedik fokozata.. hogyan teremti meg akkor a felébredés hét fokozatát? Amikor a koldus jelen van a testben. A lebírást átélve akarok belélegezni. vigyázza az érzeteket. és eléri az elmélyedésnek az összpontosulásból születő. úgy hogy nem marad egyetlen porcikája sem.DN 2.. gondolkodástól és ítélkezéstől mentes. amit derűnek neveznek. a világi vágy és búslakodás fölé emelkedetten.. éberen. amit belülről egy forrás vize táplál.. olyan ez. amit elmélyedésnek neveznek. . ez a belső forrás mégis hűs vizet áraszt. hogy a gondolkodást tudatosítja..

vágynélküliként a vágynélkülieket. világos szellem. beléjük hatol. Vannak. négy. A földi testből kibont egy alakzatos. amit ez a letisztult. Keresztbe tett lábakkal. csapóngóként 'a csapongókat. felszínesként a felszíneseket.DN 2. legyenek azok távolban vagy közelben. Mégis ebben van öntudatom. akkor a többi Iények és személyek tudatát megismeri.. hasonló módon tölti el a koldus testét ez a letisztult. az ítélkezés.. akkor eléri az elmélyedés első fokozatát. pusztán testi boldogságot tapasztal. 27 . hogy nem létezik. végső Ellobbanást.. arra irányítja. hogy megvalósítsa a különféle rendkívüli képességeket. és ez öt bizonyítékkal támasztható alá.. száz. Ez az az állapot.. hogy nem marad egyetlen porcikája sem.. .. vágyteljesként a vágyteljeseket. Ha azonban a Lélek elszakad a vágyaktól és megszabadul a káros tartalmaktól. Ha azonban megszabadul a gondolkodástól és az ítélkezéstől. majd újra eggyé válik. negyven. a földi szomjtól megszabadultan. majd újra kiemelkedik. gyűlölködőként a gyűlölködőket. arra irányítja. . hogy túl van a boldogságon és szenvedésen. Az ellobbnás túl van az elmélyedésen . Ezt a belső béke. és ez anyagivá teszi. akinek egyetlen porcikája sincs. S miért nem? Mert derű és lelki önösség van jelen benne.. végső Ellobbanást. és teljes tudatossággal ebben az állapotban időzik.. akkor eme isteni .. Ha azonban érintetlenné válik a derűvel és a szenvedéllyel szemben. és megragadja a hatalmas Holdat és Napot. hogy nem létezik. Nagykirály.DN. Ha a Lélek ezeket megtalálja.. hogy a végső Ellobbanás megtapasztalható tartalommal b ír. Láthatatlanná lesz. úgy. Testével elszáll a Brahman egébe. és a feltáró megismerésre irányítja szellemét. világos szellem át ne hatna.. Ezután a koldus arra irányítja. 54.. hogy megismerje a korábbi létesüléseket. Az öt bizonyíték a dolgok öt tulajdonsága. áztatja őket a hűs víz.. és felismeri: Ez a test alakzatos. akkor eléri az elmélyedés harmadik fokozatát. és e1 nem merül. rendületlenül.. tartsanak e születések számtalan kibontakozó vagy hanyatló. gyökerüktől a csúcsukig átitatja. hogy megismerje a tudat természetét. ötven. világosan. átmossa. világos szelleme egész testét áthatja. a gondolkodás és az ítélkezés hiánya jellemzi. én sem állítom. Ez a Lélek azonban még nem érte el a megtapasztalható. Mint az űrön. eltölti. a megevett rizspép és rizsnyák táplálta fel. Az elmélyedésből születő rendkívüli képességek . Megszemléli földi testét. 83-97. apa és anya párzásából keletkezett... elszántan. Megint mások azt mondják erre: Valóban létezik az a Lélek. birtokba veszi. panasszal. mint az égi hangokat meghallja.. összpontosult. Ekkor éri el a Lélek a megtapasztalható. végső Ellobbanást. arra összpontosítja szellemét.. hogy nem létezik. A rendkívüli képességek megörvendeztetik. Nagykirály.. tapasztalható tartalommal bíró Ellobbanást. arra irányítja. megtisztultan. úgy merül el a földben. amit ez a hűs víz át ne hatna. Ha a koldus . úgy hogy a kék. akik így válaszolnak erre: Valóban létezik az a Lélek. 53. a változásnak alávetett Létállapot pedig fájdalommal. amit a fehér ruha ne fedne. világos szellem át ne hatna. S miért nem? A vágyak mulandóak.. gyűlölet nélküliként a gyűlölet nélkülieket.nek. amelyekre vágyakozni lehet. kettő. hasonló módon tölti el a koldus testét ez a derűn túli boldogság. Ha a koldus . miként a szárnyas madár.. húsz.. aminek az a jellemzője. Ott ül a koldus. végső Ellobbanást. akkor elérte a megtapasztalható. Mint a földön. Ha a koldus . ülve repül a légben. Ez a Lélek azonban még nem érte el a megtapasztalható. mulandó. tisztán tudatosságból álló testet. Ez a Lélek azonban még nem érte el a megtapasztalható. szilárdan.. szomorúsággal és csüggedéssel jár. akik az embereknek azt hirdetik. Ezután a koldus arra irányítja. arra összpontosítja szellemét. Így ül ott a koldus. harminc. elmélyedtként az elmélyedteket... és tiszta. hanyatlásnak. Ha a Lélek ebben időzik. sáncon és hegyen. hajlékonyan. alantasként az alantasokat. olyan ez. ezer vagy százezer. legyen az egy születés. boldogságban időzik. akkor elérte a megtapasztalható.. azt magyarázzák.. összpontosultként az összpontosultakat. amiről beszélsz.. Nagykirály. piros és fehér lótuszvirágoknak nem marad egyetlen porcikája sem. elvakultként az elvakultakat. amit a nemes tanítók úgy neveznek: Érintetlen. 1.. szűkkeblűként a szűkkeblűeket. amiről beszélsz. pusztulásnak. úgy jár a vízen.. mint egy tetőtől talpig fehér ruhába öltözött ember. 19-26. összpontosult tudattal. Mint a vízben. ehhez kötődik. hogy az isteni hallást kigyakorolja. nem érinti boldogság és szenvedés. úgy megy át akadálytalanul a falon. szétbomlásnak. a szellem összpontosultsága. S miért nem? Mert jelen van még benne a gondolkodás és az ítélkezés. akkor visszaemlékszik számtalan korábbi létesülésre. akkor elérte a végső. az összes szervekkel ellátott. én sem állítom.. arra összpontosítja szellemét. amit ez a letisztult. hogy egy tisztán tudatosságból álló testet létrehozzon. én sem állítom. változó tartalmaktól függenek. fennköltként a fennkölteket. Ezután a koldus eléri az elmélyedés negyedik fokozatát.. Ha a Lélek ebben időzik.. A koldus ebben időzik. hallással úgy a földi. majd újra megjelenik... arra összpontosítja szellemét. arra összpontosítja szellemét.Koldusok! Vannak aszkéták és papok. három. . megkötöttként a megkötötteket. szenvedésteljesek. szabadként a szabadokat. pusztán az érintetlenség és a jelenlét tudatából áll. öt. felette áll a jó és a rossz kedélynek. amiről beszélsz. akkor eléri az elmélyedés második fokozatát. s ez anyagivá teszi. táglelkűként a táglelkűeket. a négy lételemből tevődik össze. Ebben jelen van a gondolkodás. Személye megsokszorozódik. Kezével érinti. kibontakozó és hanyatló világkorszakon át. végső Ellobbanást. a helyes megkülönböztetés a derű és a boldogság. folttalanul. éberként az ébereket. végső Ellobbanást. Megint mások azt mondják erre: Valóban létezik az a Lélek. úgy hogy nem marad egyetlen porcikája sem. tíz. megsemmisülésnek alávetett.

.. Ellobbanás túl van a megnyilvánulton . S miért nem? Mert ekkor a szellem még a boldogságot élvezi. Annak a helynek nincsen oka. hogy nem létezik. ezért a születettből. Mi hát az üdvözülés? . csak a bölcsek számára érthetők.. Arra a helyre mondom én. amikor a megkívánásnak vége szakad. Ott van vége a szenvedésnek... nincsen támasztéka. és nem létezik az elképzelhető határa. 1-4..SN IV.. ami túlmutat ezen. létesültből. elszakad az örömteljes és szenvedélyteljes érzetektől. ó koldusok. Csak az nem omlik össze. járás-kelés.Megint mások azt mondják erre: Valóban létezik az a Lélek..Sokszor mondják. s azt is.Ellobbanásnak azt nevezik. rejtettek. nem alakított.. . nem teremtett. S mert létezik egy születetlen. Ahol nincsen halál és születés. nyugalmasak. Ám ennek a tudásnak nem tulajdonít értéket.. nem alakított. nincsen a víz. alakítottból sem lehetne kitalálta. s ez anyagivá teszi. amiről beszélsz. létesületlen. nem teremtett. teremtettből. 56. a puszta okoskodás eI nem éri őket. ami másra támaszkodik. Ahol nem támad fel a kéj. Koldusok! A Beérkezett ezzel szemben is így tekint minderre: Az ekképpen elgondolt és szorgosan ápolt nézetek ehhez és ehhez fognak majd vezetni. A Beérkezett mindezt megismerte. Ezeket a Beérkezett saját megismerése és megtapasztalása alapján hirdeti. nem létezik a nem-valamiség. 28 .. Miután a valóságnak megfelelően belátta. ott nincsen halál és születés. létesültből.. amikor a megkívánásnak vége szakad. ami megszabaduláshoz vezet. ahol nem létezik a térvégtelenség. . Ha nem létezne egy születetlen. végső Ellobbanást. nincsen folytatása. ahol nincsen összeomlás. érintetlenség és jelenlét sugározza be. nincs a Nap és a Hold. Ez a Lélek azonban még nem érte el a megtapasztalható.Koldusok! Van egy hely.. Ha azonban végleg felülemelkedik a boldogságon és a szenvedésen. ott nincsen az itt s az odaát.. hogy "üdvözülés". Koldusok! Létezik egy születetlen. Az. hogy miképpen szabaduljon meg tőlük. miféle örömet és keserűséget jelentenek. ó Száriputta koldus. ahol nyugalom van.Üdvözülésnek azt nevezik. egyedül és kizárólag az a tudás fontos számára. 8. teremtettből és alakítottból ki lehet találni. a gyűlöletnek vége szakad. létesületlen.. hogy nincsen ott állás. én sem állítom. hogy "Ellobbanás". A valóban fontos tartalmak nehezen átláthatók.U. és nincs a kettő között. ott nincsen járás-kelés. akkor eléri az elmélyedés negyedik fokozatát. Mindaz összeomlik. Az ellobbanás a szenvedélyek ellobbanása .Sokszor mondják. egyedül arra helyezi a súlyt.. Ott van vége a szenvedésnek. ami mentes a szenvedéstől és a boldogságtól. végső Ellobbanást. ilyen és ilyen következtetéseket vonnak le a végső állapotról. akkor a születettből. Ahol nincsen járás-kelés.. a gyűlöletnek vége szakad. az elvakultságnak vége szakad. Ha ebben időzik. ó Száriputta koldus. ahol nincsen a föld. ami nem támaszkodik semmire. Mi hát az Ellobbanás? .. nehezen kigondolhatók. létesületlen. kimagaslanak. hogy miképpen keletkeznek és múlnak el az érzetek. Nyugalom ott van. 251. Nem támad ott fel a kéj. halál és születés. az elvakultságnak vége szakad. nem teremtett és nem alakított. nincsen a tűz és nincsen a levegő. Ott nincs ez a világ és nincs túlvilág.. nem létezik a tudatvégtelenség. akkor elérte a megtapasztalható. 55.. .

magavalóság. halmaz jelenlét érzékelés öröm Beérkezett létszomj ragaszkodás érintetlenség igázás beszéd érzet ítélet 29 . maga. test erény bizonyosság üres hat-tartomány elmélyedés ismeret elhatározás késztetés megfelelő énképzet léthalmaz. tudat Tan. ész figyelem elvakultság név-alakzat Ellobbanás bölcsesség bizalom derű alakzat.Dharma-szótár akusala anátman anitja avidjá ádzsíva ánanda árja astángika márga átmar Buddha bhava bhiksu csatur árja szatjáni csitta dharmá dharma vicsája dhátu dósa dristi duhkha indrija dzsará-marara dzsáti karmánta klésa kusala lóbha mahábhúta manasz manaszikára móha náma-rúpa nirvána pradzsnyá prasrabdhi príti rúpa síla sraddhá súnja sad-ájatana szamádhi szamdzsnyá szamkalpa szamszkára szamjak szatkárja-dristi szkandha szmriti szparsa szukha tathágata trisná upádána upéksá jóga vák védaná vicsára káros magátlan állandótlan nemtudás életmód boldogság Nyolcrétű Nemes Ösvény magavaló. Lélek Felébredett létesülés koldus Négy Nemes Igazság szellem. halál születés magatartás szenny üdvös megkívánás lételem gondolkodás. tartalom tartalom-feltárás elem gyűlölet belátás szenvedés hatalom vénülés.

tudomás gondolat tetterő törekvés 30 .vidzsnyána vitarka vírja vjájáma tudat-mag.

halmaz létszomj magatartás magátlan magavaló. tudat szenny szenvedés születés Tan. test állandótlan Beérkezett belátás beszéd bizalom bizonyosság bölcsesség boldogság derű elem elhatározás Ellobbanás elmélyedés elvakultság erény életmód énképzet érintetlenség érzet érzékelés Felébredett figyelem gondolat gondolkodás. magavalóság. Lélek megfelelő megkívánás Négy Nemes Igazság nemtudás név-alakzat Nyolcrétű Nemes ösvény öröm ragaszkodás szellem.Dharma -szótár alakzat. maga. ész gyűlölet hat-tartomány hatalom igázás ismeret ítélet jelenlét káros késztetés koldus lételem létesülés léthalmaz. tartalom tartalom-feltárás tetterő törekvés rúpa anitja tathágata dristi vák prasrabdhi sraddhá pradzsnyá ánanda príti dhátu szamkalpa nirvána szamádhi móha sila ádzsíva szatkárja-dristi upéksá védaná szparsa Buddha manaszikára vitarka manasz dósa sad-ájatana indrija jóga szamdzsnyá vicsára szmriti akusala szamszkára bhiksu mahábhúta bhava szkandha trisná karmánta anátman átman szamjak lóbha csatur árja szatjáni avidjá náma-nípa árja astángika márga szukha upádána csitta klésa duhkha dzsáti dharma dharma vicsája vírja vjájáma 31 .

tudat-mag. tudomás üdvös üres vénülés-halál vidzsnyána kusala súnja dzsará-marara 32 .

..... 1................................................... ......MN 9...MN 93.................. A metafizikai spekulációk hiábavalósága ................ 5............................16 30............DN 2.... az ismeret és az érzet halmazainak összefüggése ........................................................... A Négy Nemes Igaság definíciója .................. A név-alakzat alávetett az újraszületésnek ............................................................................ . .......................... A helyes belátás képezi az erények alapját ..............25 51.......................DN 2.........MP 1........ 1.............................MN 9. Az ellobbanás a szenvedélyek ellobbanása .......... .10 8...24 47.......... .. ............................MN 141...............................MN 9......11 12............................................ .............. ...28 56..............................................................MN 72.....................MN 9......... Az újraszületéshez az önmagunk hite vezet .......................... Az elmélyedés öt akadálya ............................ 8............ A világ mulandóságáról ..............12 15... 21............................................................................15 25.............. A tudomások halmazának definíciója ......... A jelenlét definíciója ................................................................................ ..22 42..............20 38.17 31................................ Az elmélyedés négy fokozata .....................MP 1.............. Az akadályok megszüntetése után lehetséges az elmélyedés ................................. 83-97................... ......11 11.....16 29..........................................................................13 21...... 251.................................MN 44.31 33 ................................. ...........................MN 28......................... 1......................................................................... Az alakzatok halmazának definíciója ..................... 1........................MP 1...................................11 9..............29 Dharma -szótár .......................SZN 3...........27 54................... Az újraszületés oka a ragaszkodás -MP 1........................................ 3........... ....................DN 31 .........SZN 12................................ A késztetések halmazának definíciója ........................... A lények léthalmazokból állnak ...............DN.... 2....................23 45..................11 14............................... .......... 68-74.................................... A tetterő deffiníciója . A léthalmazok iránti ragaszkodás megkülönböztetése ..................................................8 4..........................MP 1.............................................MP 1....28 Dharma-szótár ..... Az érzetek halmazának definíciója .....................MN 28.................. MP 1..............MN 109 .............................................................. A tudat-mag a lételemek alapja ..................DN 2.......................MN 2...... .................................. A............SZN 3............... A jelébredés hét fokozatának megvalósulása ..................... 43-66........................................................12 16.................. Az erények egyetemes érvényűek ....23 AZ ELMÉLYEDÉS ............................. .............. 3.... Az elmélyedés definíciója ......................................................................... mint tudat és anyag kettőssége .......................MN 109.......................8 5..................................................................................................................................................... ................................MP 1.........18 AZ ERÉNY ................................ mint a tudat tartalmai ......... Ellobbanás túl van a megnyilvánulton ... ..........15 26..24 46........... .................................. . ...........................................DN 2........ A jelenlét négy pillére . 2............................11 10...... A léthalmazokhoz való ragaszkodás megszűnése az újraszületések megszűnéséhez vezet ............. Az....MN 22........... .............................9 A BÖLCSESSÉG ...................................................... A léthalmazok eredete . A név-alakzat............. 19-26........ 1...MP 2......MP 1.............. ........................................................18 34........................................................11 13............... A léthalmazok állandótlanok ............. Az elmélyedésből születő rendkívüli képességek ................... A Benáreszi Beszéd ..................15 25................. A Tűzbeszéd ...................................................................10 7........20 37.............2................................13 19........... ..13 18.... 140................................27 55.............. ........ az újraszületés újra-testetöltést jelent és nem lélekvándorlást MP 2...... 1.................... A nem-tudás kötődést jelent a léthalmazokhoz ......... ..........MN 44.......................7 3......................................MN 109..MN 141..........14 23... 75.............. Az akadályok a bizonyosság révén szűnnek meg ....................................... A káros tettek oka a megkívánás.... ..................................MP 2.......................21 39.12 17..... A Függő Keletkezés elvének kifejtése a Négy Nemes Igazság tanából ........................ ... 7........................................MN 1T 8............................................................................................ A helyes életmód pillérei ........... 75-82...............20 36....MP 1........... a gyűlölet...................MP 1................................. 1.....13 20........... Az ellobbnás túl van az elmélyedésen .............................................................. ................................................................................. 25.................................................................................újraszületést mindig változó tartalmak hordozzák . ................. A léthalmazok és az énképzet levetése ............. ..........24 49............MN 63................. ............... A léthalmazok és az énképzet ............MV 1....U......... A szerzetesi élet erényi ................... A tudat-tartalmak és a halmazok összeolvadása .........20 35......DN 9...........MP 1...................................................................................... A Függő Keletkezés definíciója ....................... erény és elmélyedés .17 32.............................................................DN 2.............. A tudat-magot kialakító késztetések ............... 3............................................................SN IV.... az elvakultság és a félelem ........... Az erény az alapja az üdvös tartalmaknak ........15 27..........24 50.......14 22...... Az akadályok szennyétől a figyelem és a bölcsesség tisztít meg ............MN 10........................................ 1..3 1...........26 52......................................... mint bölcsesség. 1......................................................Tartalom Előszó .. 6...............................MN 43.......... A léthalmazok............. 2........................MP 1..................22 43............24 48........... A nem-tudás az újraszületés oka -MN 43............ 1-4........................... ....................................... Jelenlét a lélegzésben ......................... 85................................................. ...........23 44..10 6......................DN 2..... ...MV 1.......................................... A tudomás.... A Nyolcrétű Nemes Ösvény..........17 33...................................... 42-67.21 41..........................................................26 53...7 2........................14 24....MN 54................................................... A Nyolcrétű Nemes Ösvény definíciója . 44 .MN 128.............................. ........... A léthalmazok üresek ......................................

34 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful