BLOOD DIAMOND OF BURMA

"ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း
(သို႔မဟုတ္)
စိန္စီေသာည မွ အဆက္"
--------------------------------------

ေယာမင္းေလး
--------------------------------------

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

မိုးကုတ္သူေဌးဦးျမေမာင္၏

အဆက္အႏြယ္ငါးဦး

တစ္ၿပိဳင္နက္အသတ္ခံရမႈကို

အမႈ

ျပန္လည္

ေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးမည္ဟူေသာသတင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိုးသိုးသန္႔သန္႔ ၾကားသိေနရေပသည္။
၄င္းအမႈကို နအဖ၏ တရားစီရင္ေရးမွ အမွန္တကယ္ပဲ အမႈမွန္ေပၚေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ေလာ။ အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္ရဲေသာ
သတၱိလည္း အမွန္ပင္ နအဖ တရားစီရင္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ရွိၾကပါမည္ေလာ... ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္၀င္စားမိေပသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိရသေလာက္ ပထမအႀကိမ္ မႈခင္းအသြားအလာ စစ္ေဆးစဥ္က က်ည္ဆံနံပါတ္မ်ားမွာ သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို၏
နံပါတ္မ်ား၊ အျခား မသြားေသးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္၏ က်ည္နံပတ္မ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သိရ၏။
ယခုအခါ စစ္ေဆးမည္ဟု သတင္းထြက္လာေသာအခါ အမ်ား၏ ထင္ေၾကးမွာ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဘို အေပၚ အားလံုးပံုခ်ရန္
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးေနၾကေပသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရသေလာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းသတင္းေပးထံမွ သိရေသာ သတင္းအမွန္မွာ "ေရႊသမင္ဘယ္က ထြက္၊ မင္းႀကီးတာမွ
ထြက္" ဟုဆိုရေပခ်ိမ့္မည္။
စာရႈသူ ပရိသတ္ႀကီး မွတ္မိေပဦးမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ႕ သမီးေတာ္ေလး၏ မဂၤလာပြဲ- "စိန္စီေသာည" ဗီြဒီယိုအေခြမွ
စိန္တို႔သည္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာတို႔ေပတည္း။
ျဖစ္ပံုမွာ မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္ဆိုလွ်င္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သိၾကေပသည္။ ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္မည္မွ် ခ်မ္းသာေၾကာင္း ယခုတိုင္
သားသမီးေျမးတို႔ကိုပင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္၍ ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားသိပင္ျဖစ္သည္။

၄င္းစိန္တို႔မွာ

မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္

ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္တို႔၊

ေဆြမ်ိဳးသမၸဇဥ္အဆက္ဆက္တို႔

ထိန္းသိမ္း

ေစာင့္ေရွာက္

ခဲ့ေသာ

ေရွးစိန္မ်ားျဖစ္ေပသည္။
ထိုဦးျမေမာင္ ေဆြမ်ိဳး - အသတ္ခံရသူတို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ဆက္သြယ္မႈအရ မႏၱေလးတိုင္းမွဴးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္
(တိုင္းမွဴးဘ၀က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရျဲ မင့္)၊ ဇနီး ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္ႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးခြင့္ရခဲ့ၾက၏။
ထိုသို႔ခင္မင္ရာမွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသမီး

ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္မွတစ္ဆင့္

မဂၤလာေဆာင္မည္ရွိေသာအခါ

စကားကမ္းလွမ္း

ငွားရမ္းခဲ့သည္ဆို၏။

ေခတၱပြဲေနပြဲထိုင္

ထိုသေရာအခါ

ငွားရမ္းပါမည့္အေၾကာင္း

မငွားျပန္လွ်င္လည္း

မေကာင္း၊

ေဒါက္တာ ေဒၚတင္လင္းျမင့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာနာသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ အာဏာအရွိန္အ၀ါေၾကာင့္တစ္ဖံု ငွားရမ္းလိုက္ၾကေပသည္။

သို႔ငွားရမ္းၿပီး

မဂၤလာပြၿဲ ပီးသည့္အခါ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားက

ေဒါက္တာေဒၚတင္လင္းျမင့္

မွတစ္ဆင့္

စကားပါးလိုက္၏။

စိန္မ်ားကိုေရာင္းပါ။ ေစ်းဘယ္ေလာက္ဖြင့္မည္လည္းဟု အေမးခိုင္းလိုက္ေပသည္။
မိုးကုတ္ဦးျမေမာင္မွာ

ေရွးအစဥ္အဆက္မွပင္

ပတၱျမားတြင္းမ်ားပိုင္ခဲ့သူျဖစ္ရာ၊

ယခုတိုင္

ပတၱျမားမ်ားကို

ေသတၱာမ်ားျဖင့္

သိမ္းဆည္းသိုေလွာင္ထားသူျဖစ္ေပရာ ေငြမလိုေခ်။ "ေငြမလို၊ သည္စိန္တို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးအစဥ္အဆက္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ့ေ
ဲ သာ
စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔မွာ ေဆြမ်ိဳးဂုဏ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ကြယ္လန
ြ ္သူတို႔မွ
ျပန္ၾကားခဲ့သည္ဆို၏။
ထိုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသမီးမ်ားမွ "ျမန္မာေငြမို႔ ျငင္းသလား။ ေဒၚလာႏွင့္ေပးေခ်ပါမည္။ ႀကိဳက္တဲ့ေစ်းေျပာပါ၊ ေဒၚလာႏွင့္ေခ်မည္"
ဟုျပန္ေျပာတိုက္တန
ြ ္းခိုင္းျပန္၏။
အျခားပစၥည္းဆိုလွ်င္

ကြယ္လန
ြ ္သူတို႔မွ

အလကားပင္

"မည္သို႔မွ

မေရာင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

ဤစိန္တို႔မွာ

ေဒၚလာလည္း

မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

ေဆြမ်ိဳးစဥ္ဆက္

ထိန္းသိမ္းရမည္ဟု

အဖိုးမေသမီကပင္ တာ၀န္ေပးခဲ့ေသာ စိန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း" ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရေပသည္။
သို႔ဆိုလွ်င္ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သာြ းသလို ထင္ရွား၍ေနေပၿပီ။ ထိုသို႔ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီပင္ ၄င္းငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈႀကီး
အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း

ေပၚေပါက္၍လာေပရာ

မည္သို႔မည္ပံု

ျဖစ္တန္ရာသည္ဆိုျခင္းကို

အရြယ္ေရာက္စ

လူတိုင္းပင္

ပံုေဖာ္ႏိုင္ၾကေပသည္။
ထိုစိန္စီေသာညမွ ၾကမၼာငင္ေသာ စိန္တို႔သည္ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာ စိန္တို႔ပါတည္း။ သမင္သည္ လွပေသာ
ဦးခ်ိဳေၾကာင့္

အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရ၏။

ယခုအေပါင္းပါတစ္ဦးျဖစ္ေသာ

ကတိုးေကာင္သည္

ေကာင္းျမတ္ေသာ

ေမာင္ဘိုေသဆံုးၿပီးေနာက္

တကယ္အမႈမွန္ႏိုင္ပါမည္ေလာ... ေစာင့္ၾကည့္ရန္သာရွိသည္။

မိမိအေမႊးနံ႔ေၾကာင့္

အမႈမွန္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု

အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရရွာေပသည္။
သတင္းသန္႔သန္႔ထြက္လာ၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤအစိုးရလက္ထက္၌ ဤအမႈမွန္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ေပသည္။ တေလာက မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ သိပၸံလမ္း၊
ကညနရံုးနားရွိ

ႏိုဘယ္လ္စားေသာက္ဆိုင္မွ

မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး

ေမာင္ပု

(Secretary

of

Mandalay City Development Committee Lt-Col Maung Pu)၏သား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ လူသတ္မႈကိုလည္း ယခုအခါ
အမႈမွန္

ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုက္ေနသည္ဟု

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္

သတင္းမ်ားပါေပ။

သတင္းရေပသည္။

ထိုအမႈကိုလည္း

တကယ္အမွန္အတိုင္းေဖာ္မည္ေလာ....

နအဖ၏

တရားစီရင္ေရးတကယ္ေျပာင္းသြားၿပီဟု

တကယ္ေဖာ္လွ်င္ေတာ့

ဆိုရေပေတာ့မည္တည္း။ ။
--------------------------

ေယာမင္းေလး
Posted by Nyo Gyi at 17.7.09 1 COMMENTS

Links to this post

Labels: OTHERS' NEWS, OTHERS' WRITINGS
---------------------------------------------------------------------------------http://bigbbrown.blogspot.com
http://bigbbrown.multiply.com/journal
http://bigbbrown.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful