இமய பயண க

ைர

கவிஞ ரமண

நவ ப 10, 2006

1.
*”இமய தி
வ தி

ெச ல ேவ

கிற

ாி

ாிகிற . வினா
ம தப தா

னணி

விைத

ெச

றினா , அ கி

ேறா பைழய வாசக

எ வதி ைல. வி ைத எ

தா

ென சி

விழி

த ேக வி

பா

ற ; விாிகிற ;

ளிேய

னெவ

றா , வினா எ

அறி றிேய!

எனேவ, எ

அைழ கிறேதா அைத தா

நா

ேகா கிேறா .

மீக தி

வ க

இட தி

,

ேநேர தி

ெதாைல

,ஆ

த இட தி

நா

இ தா
பினா

தேல

தவி

தப , வானி

பற

ேத கிேறா . எ

! வ ட தி

இ தஉ

ைம

அவசியமாகி
ைமயி

ணமா

றன. உ கா
திைள தி

ேதா

வைர, ேத

கிறேதா, அைத தா

த ?எ

? நி

ேவ ? அைடயாள க
, அ தர க தி

ச திய

வரலா

கிற

பழ

”பாைதைய ேகாாிய கணேம ெதாைலைவ நீேய ஏ ப

கிற . சி தி

விழி கிற . ேக வியா
வி கிற . எ

எ த ேக வி

அைழ

ைள கிற . அ , பதிைல த

பர த உலக ைத பா

விைடெதாியாம

ற ஆைச ேதா

ெகா ,” எ

றிேயா தா

விைட எ ேகா பி
விைடயி

றி, பி

இய ேப! இைவயிர

,

கவாிக

அ பலமாகிற .

ற .

தி வி கிறா ,” *எ

இய பா

ெச ல

தீ

பா எ

பாிமளி

இய ேப! உ கா

நாத .

வைர,
த பி

ேம மாறிமாறி நிக வ

திைரக

ேன,
யா திைரயி

இய ேப!

ம ெறா

ேம

ேவ ; யா திைர ெச வ

ேறா,

ேவ . ஒ

, ெபா

ரண ைத அறிவத காக. எனேவ, யா ாியி

ைன ப ட .
, யா திைரயி

ைவ அறி
பலவ ைற

ேபா

வத காக;

மனநிைல தனி

வா

த .

ேன வ .
க க வா

பி

கிற . மா

ெமாழிக , த பெவ ப

நிைலக , இய ைக வள க , வில கின க , சாி திர , மனித

பல பலவ ைற

அ நாதமான ஒ

லனா

கிைன

யா திைர. அ த ப

ேச

பா

ஆ ; ஆ

மீக

மத க

அ பா ப ட ,

கிற .”*** பாரத

உைற

ெத வ . இ த உண

கிறா

ண ல. அ

தி

ாியைவ ப

பா

மத தி

மத க

கிறேதா, அ ேக ஆ

மீக

ேகாவி . ஆதிய தம ற அறேம அதி

நா ைட வல வ ேவா

ப ைத

ண களி

! கா மைல ேம க ! கட க ெதாட

பனி க ைவ கி

பைத
நாத .

கலா . ஆனா , அ

றவிைளேவ யா திைர. எ

ற யா திைர

பா எ

! *”எ ேக மத

பா

,

யாராயி

, அவ

வி தைல

.

அகேவ ைகயி

ப திகேள,” *எ

றா

ெவ

மீக . *”பிற நா களி , ப

ற ேதாதாயி

ரணானத ல எ

ெதாட

த அதிசயேம பாரத தி
பா

ேதா

விசி திர க

யா திைர. ேமேலா டமான ேவ பா க

ம ெபய ஆ

ப தி; பாரத திேலா மத க

ணசி திர தி

ற கா சிக ! இ தி இல

யா ெபா

நிைலய ற

இ த மனநிைலேயா

ெதாைல க ! கா

அைமதி எ

றி தபி

,

ட ேபா

,இ

ப ைத

,
,

த ேபாகிறா க ?!

எனி ,

பயணி

ஏ ற இற க கைள ேபாலேவதா

நிைலயானேதா?

, அ ேவ இய பாகி மைனதி

கிறா

யா ாி.

2.
‘இமய சிகர க
ரத தி

பி

மா

உட ைப
இமய

கி ெசாட

விட

இைளய மைலதா

ெட

, தி வ

ேவ

கிறா

தி

கிற

காளிதாச
இமய .

ணாமைலைய கா
கடலாயி

த ப திதா

நி கிற . மிக உயரமான ப திகளி , கட வா
தி

கிறா க

ஆ வாள க . இ தியா

சாைலக

பா

மி தா
றா

கைள

த ேபா
அர

ேம

அ ப

தா

பா

அைம ப ேம நில சாி க

தா

இமயமா

. அ

கைள

இ ைலெய

. கா கைள அழி ப
காரண .

.

விய பாக

பிராணிகளி

இமய

தா ,

.

பாைறகளாலான மைலய ல! ெப
ைவ

. ேம

ைட தனேவ மைல ெதாட க . இமய

கால தி

இ தியா பனி பாைலவனமாகியி

இமய

மா க ,’ எ

டமான அறவி லாக ப

கிறத லவா? ஆ , ஒ

ெந

ேதவ களி

,

றா

இ திய

இமய

ெவ

மைலய

. இைற ைற

தைலவாச . ஞான பாசைற. ேயாக தி
ேநய

இவ றி

அ தர க தி
நி லாம
தா கி நி
விய

சிாி

உயிைரெய லா
தைலநகர

வா

தனதா கி எ

பலேரா

ைற, எ

ெச

வ தி

பாரதி. அ த தனிைமயி
ஓைடயி , ஒ

ஒ ைறய

தி ெகா

ட பிரைமகைள

இ வளேவ

ய . ஒ ெவா

ெசா

ாி

ைற தி

இமய ! க

ேன

!

.

ப ேவ

பிவ த ேபா

வழிேய க

ணமா

ஜால .

வ வ . கட

ைற இமய தி

,

னமி

மாய காத

கிேற

மக தான

ம யி

நி

இர கைள க
ைற கா

றி

, எத

சின

. ஒ

க ப ட ேபா
ெச
மி

ஆஹா ஓேஹா எ

சிகளாக பா

கா சிைய க

தி
கிேற

கிேற

ெற லா

றி

கிேற

மினி

சி

ெபா

றி

கிேற

ைன ெதாடாம
இற

ேபா ,
கிட த

ேதைவய ற உ ளா

காத இ ளி , மி

ெபாி ப
. க

த ப

அதிசய அ

ெணதிேர பாைற

. எ த க வியா

கிேற

னா

ேநர

ன க

இ யி

க,
பிேல

.

பவ கைள, அ

காேரா

ெச

.

நட த ேபா ,

கா கைள கதிகல க ெச ய, கா பர பி, இ
களி தி

பாேன
உ கி

நி க, கீெழ

த ேபா

.

யாத

மீ

டஎ

. உற க

ட மி

த மா,’ எ

ெதாியாம

,ஒ

அ தர தி

கிேற

. பனி பாள க

. பாைதய ற மைல சாிெவா

ைககைள ைவ தப , அ த காளிநடன ைத க

தக களி

கிேற

வா களாகி கிழி க, அ

ப ள தா கி

, அதிேல சாரமி

டமாக எதிேர வ

னைக
கிேற

ைதகளி

உ ேள இற கி எ ப ேயா உயிேரா

கிேற

யாராேலா இ

காிய பா பிைன க

அக திற த க

ணி விய

பவ கைள ெப றி

பியேபா , வா

. ‘தனிைம க

ட இ லாத கா

ைவ க ேபான கா

ைன தனியாக அ

ளவிக

றைத எ

மீ

தனியாக ெம சி

பரவச ெவறியி

பாைத

தி ெரன கா

நிக

அ வ தி

ெபா

வைர 13

ணெம லா

றேபா

நாத எ

வா ைவ வா

த வா

பதா

சவா .

ேதா
ர தி

ற ெபய

ஏ கைவ

. நாகாிக , மனித

இமய !

நா

கி

ேபா

உ ச . க
தமிழி

மீக

கள சிய . கவிைத

நா

ேபெறன

ைற எ ேபா

ெச

பிரமி பி

தி வ ளா , 1994

ெதா

ல . உ வா

. நிச

வ த பிறேக இ திய

ப திகைள தாிசி

அழ . ஆ! உ ேள ஏேதா ெகா ச

வி

லமா கி நி

இமய ைத பா

. எழி ெகா ைள. க பைனகளி

நிக கி

ேகாவி . ஆ

ெகா ட . ப தி

பகிர க . ரகசிய களி

நகரரம

தி

றாட

சிதறிய

யாத மனித ப

பி

உயர கைள எ த ப

க ெதாியாத ஏைழகளிட

அவ றி

ம ெமாழியா

ெதாட

இ தஅ

வி

ளி

பவ கேளா

க ?

சாி, மனதி

உயி

யி

எ ப

தாிசி தி

ேபாயி

ஏேதா

கிேற

ைலயி

ேமைடேய மா? நா

. மல கேளா

ேபசி,

.

கிேற

தஎ

ைன எத காக

இ த வ பி

வ கிறேதா அ ப ேய கவி

வி

சி கி ெகா

ஓ வி கிேற

ேட

?

.. என

ேவ

பாைஷ ெதாியா ..
தி நாடக தி

ேமைட

ச ??!!

3.
க ைக கைரயி
க ட

நி கிேற

விைரகிறா

ண க

. தவ தி

றன. நதி, ெப

கைறைய க வி, ஒ வாி

பிரப ச தி
க ைக எ

தைய

ெப
தா , எ

ெசா

எ ?ஊ

அ ைம

ேவ .

விர

ேபா

ேதாழி, எ

ளி

வி

ெகா வா . 'க ைகயி
தா

பிறேழ

. ெபறா தா

. இ த

, ஓயாம

க ைண

, ைமைய

மாறாத ேபரழ

,இ த

கா கைள கி கி

தா

னித நதிகளி

. க ைக
எ தைன மீ
!

தி

தப

பல பல

ய கர ைத க

மனிதனா

ேபா டா தா

தி!

ைண ாிவாயாக

ப , நா ைட, தா ெமாழிைய, அ
க ைக நீ

, ெபாறாைம இைவ ேபா
கைர

வர க ைக அ

, விைன
தி

இனிேத நிைறேவற

ெபா ளி

இற க

க ! அைவ

. அ ேபா , ேபானவிைன ேபானவிைனயா

வ , ெபா ைம, தி
,

விைர

ேபாடேவ

ழ ைதகைள பழி ப , ைகயி

காம

ெவ ளெமன

?

ேபா . எ

வின கிறா க
ேபாடேவ

சாி, பாவ

உைட

கவிைதேபாேல,

ேபா .

பா

இனி, அற தி

பிற த ெச தமி

, மாறிமாறி ேதா றமளி

. இற கி, பாவ க

ெப ேமா?' எ

பி

, ஐயேம இ ைல. இ த நளின

கா திராம

ேபா வ

இைட றாக வராம

வா

றி

ைன க

ேவ ;

ேவ

தா

ைண தவிர யா

ண கைதக

ளிய

த ெந

க ைக! காண காண, உ ள சிமி

வி மி வ கி

ைவயா

ேபா

.

மைனவிைய,

ய ஏைழ

க சி

றைவேய! இவ
தமான வா

!

காைல கதிெராளியி
ைள

த க சாிைக விாி கிறா . கைரய ேக ைக

பற கிறா . பல பல மக தான நாகாிக க

மா னிேவா தவ

ச திய தாிசன தி

ளிர ேக டவ . சா ரா ஜிய களி
பாத ப

சி

ெதா

தவ . இ

ெதா

வானி

வண

கி

மைலையவி
நீ

சமெவளியி

க ைகேய

பற ப

உடைல விைச கிற


ைய

ெதா

ைழ

ெகா

சி

அவ

தவ

கிேற

சிவி

த ப

கா

பாத கைள
னித

தேபா

மாறாதவ .

பாகீரதியா , இேதா

ெபா கி வ கிறா . நா கா

தா

ளி க ேவ

ேவக . எ

ென

ட தி

ளிர

. அைசயாம

ள . அ ேபா

ென ந பி ைகக

,

ேபா , கா த . அழ

ேமா? விலக தா
எதிேர நி கிறா . எ

இனிைமயாக ேக கிறா . பதி
ப றிய ெந றி

வண

தவ .

தவ . சீைதயி

ஏைழகளி

மா ப

க ைகயா

ேடா? விள க தா

சிாிய சி மி, ைகயி

'திலகமிடவா?' எ
சி

வியா , பகீரத

எ தைன எ தைன மனித க ! க ைக, காத
காரண

சி

ேதாதாயி

ல .

ட ச கி

எ ெக கி

விள ைக கா

ேபா

கைரேயார
ேபா

சா சியா

றவ . மட மனித களா

ம தாகினியா , வழிேய ஜா

சி

த கவிைதகளாக ெவளி ப டேபா

சாி க

நா

மல

கிறா . ந ேவ, சிற

ேமா?!

ைன சா வாக பா

கா திராம

பி

கிட தவனி

,

விரலா

ளிர இ கிறா . லஹாியி , அவள
ஏ கிறா . ெநகி

,

மீ

பாத கைள
ஒளி பா ைவ

மைறகிறா .

4.
ஹாி வாரா? ஹர வாரா? அ

விள

றி, ாிஷிேகஷி
கிற

ஆ ரம க

எ தைனேயா ப
தி

மிக

வ கி பல பல தி
வத

ைறக

ெப

பா

கான சட

ெபா . ெர

பெத லா

அல காி

ற , பிர மதீ

இற தவ க

, ட

'ஹாியி

ெகா ைமயாக இ ைல. அவரவ வசதி ேக ப சட

களி
தா

ஆஹா!
பாத

ளி' எ

வசதி காக ேத கி
நீள திட

க ைகைய

றைழ க ப கிற . அ ேக

ெச கிறா க . ப
கா

லா ஜா

க ைக, யா ாிகளி

கிற . பைழய மணி

டாக பிாி கிற . இட
கிறா க

தயி

உ ளன. க டண க

'ஹ கி ெபள ' அதாவ

பிரசி தியான . க டவி

பிவிட ப

தைலவாசலாக

வா = வாயி ) எ தைனேயா அைம

பரா டா
தத

வாயி . ப ாி, ேகதா

தல க

கண க ற வி திக

வி திக . ஆ

இர
தி

வா ; எனி , அைன

வா . (ஹ = அைன

உ ளன. த

ஏராளமான உண
க ட

டா க

பி

, ெச ேபசி கார கைள கா

ெச

கி

ெகா ளலா . பாைதயி

.

இற கி ப
தி ெர

ைற

ெச லேவ

ெமா த ேபா

வர

பிரகாச . எ

னெவ

பா

த பி

ட ேபாட

வாைய திற பா
வழிெய

ெகா

டா

?! ர

இர

ெப

ைடவி

ெவளிேயறியவ க

இதி

வி க

டா , அ

ேக கிேறா .
னா , நீ
கா

ரக

ஏ ப டபி


அர

, 'பி ைச வா கி உ
, பி ைசெய

வில க ப டவ க

ெற லா


அ ல

வள கிற , அைத நா

அறிவா

ணிேயா ேபா

த ேபாதைனக
இய

றாட

ேவா . அத

வி ேவா . இர பாைர

ற , ெபா வா , இ வைக ப ட . ஒ
ற . இ

ெனா

, ைவரா கிய

ரக தாைர

வி

ஆர

ேகா த

ந நா

ப டஒ

தல களி

காணலா .

ேகா (த தி ைடயவனா

தவ

வா க . ெச வ தி

வா க . அ ப

, ைவரா கிய

ஏ ப வத காக
தி

ைப மக
வி

ாிய ெச வா க .
, சிற பி

மன பா கி

தவ க

தா க ைத இ

--

-- காணலா .
த க இடேமா, உ
நா க

ண உணேவா பிர ைனயி ைல. ஒ ேவா

த கி ெகா ளலா . மட க

பலவிட களி , ப

ைறயிேலேய இலவசமாக ெரா

உ கா

கைட

பி

பளபள கிறா . ஆ

கைரக

தன. யா

கிறா க . பா ைவ ச தி தா

விவாதி ேபா , ச ட க

ளஒ வ

ஆ ரம தி

நி மதியி

தி

ஒ க ட தி , ஆ சி ெபா

வாாி , சா

எைத

றி,

ல ேதா' ர லவா?

வ ைமைய த

கவனி தா

வ ைமேய காரண ; ேசா பேல காரண

காேசா ேசாேறா

ெபா

மைனைய வி

பா

ற . இ த இர

தா ) அ ல

ெகா

வாி வ கிற . ந நா

ேவைல எ

ேம ெகா ள ப

ஒ கால தி , அரச க

தி கல த

சாாிசாாியாக ம

. பி ைச ேபா வதா தா

னியாச .

ேம ெகா ள ப

அ சமி ைல பா

ெறா

ேபா ேவா ,

ய கர தி

அம

ஏேதா காரண தினா

இடாதாேர 'சி
ெனா

...' எ

த ரக தி

நிைன காதீ க !

க களி

ந ைம கவனி ததாகேவ ெதாியவி ைல.

வி ட ேபாதி

வித .

கிய சாைலக .

எ சாி தா க ! அவசியம ற எ சாி ைக, எவ

பி ைச ேக கிறா க . சா

ைக ெப

டமான

சாைலைய கட

பா ைவயாேலேய ேக கிறா க . பாரதியி
வா

டமாக இ

ேபா , ம க

தா , பிர மா

ேஜா ேஜா யாக ைகேகா
ச த

. எ ேபா

ெகா

விைழயாத ஒ
ேந
,ப

தி

கிேற

வழ

ைறக

ெம லெம ல ம கி மைறகி

, நகாி

உ ளன.

கிறா க . ேபாதாதா?

. க ைகயிேல கா நைன தப . மாைல ேநர .
கா க

த க ெகா

மேனாபாவ ; ேதைவக , ேகாாி ைகக

த விேனாத கைள

, ச திர க

யா

ேபா
தீ

மகி கிறா .
ேபான

; எ களி ப ற ஏகா த . ெம லெம ல, வா
விள

,ம க

றன. ெவ டெவளியி

நிைல

, அரவ க

,

அ தைன

தி ேபா , பா ைவ ெசய படாத

களி

எதிேர, க ைற மி

க ைக எ

ஒ ைற நில

லவி ெந த எழிேலாவியமா

நி கிறா . பா ைவ வரவர, பனி பாைத வைளவி

னைக

கைரகிறா . நா

பனி

கைரகிேற

ைக

எதிேர

ளா

.

5.
ேகதார யா திைரயி

வ க

வி கிற . ெபாிய ெதா
பிரா

தைன ெச தப

அவ கைள பா

ைனகளி , ெப
க ைகயி
ெச

எ கி

ேதா

உண

சி வச ப

ெப

ற உண

அற

விள

வி

அ கி

ாி

வி தைல எ

ெற லா

க ைக
ெகா

வா

நா

சில இட களி

நிைன

ெசா

நி கிற ! ெப

ைமயி

ைன உண கிறாேளா, அ

ைகயி

நைட

ைட

,அ

ெபா

கலா .

ச ேற
. அ ேக,

ேபாரா

உணர ப வ ,
ஊழியிேல

மணிக

காவ

தாக

ைம. இ திய ெப

னா ! தரணி ெக லா

ைகவிள காக

!

தம

த ம தி

ைம

பாரத நா

அைழ கிேற

பிைழ ப தா

அ சாணியாக

.இ

எ லாவ ைற

ெகாைடயி

மாக

: ெப

உாிைமக

வழ க ப வ ; சில இட களி
ைண ெபா

தா

ன களி

கிேற

தைழ

கனிேவா

ெசா லவா? க வியி லாத எ தைனேயா ெப

பா

எழலா . அைவ நியாயமாக

ன ெசா கிேற

ேக

ர ப வ ! ேமாைழயிேல ெபாறியாக காண ப வ தா

க ைக ேபாலேவ கன
வா

ணா

பதி ைல. அ ேபால தா

ேக விக

ெபற ப வ . ஆனா , இ திய ெப

,

ட க , ேகாஷ க , அறி ைகக , ேகாப க
கிைவ

கிற . இவ க

ன !!

த உண ேவா

,அ

மி

அட க ப வதி ைலயா? அவ கள

பறி க ப வதி ைலயா? எ
இ த

வ தி

ெகா கிறா க ? க

நாண சிவ

ேபா

ஆகியவ ைற ஏ தி

ெச ேதேன! ஆ! அ த அ ைட க

றி ெநளி தேதா ஒ

, அவ க

எ லாேம மற

வ ேதா

ேபா

ெசா லவி ைல; உ ளா

க . ஏ

மல க , விள

பரவசமா

ன தி

வைர, இ த நா

கிேறா

ளிய

வி கிறா க . ஏேதேதா ஊ களி

ேபாதாேதா? இைத ேக க

வில

தாேல 'பராச தி!' எ

எத காக ேகாவி

சிற பி க ப

வா . ஆனா , க ைக

திற

தா

னா !

ெத வமாக

கிறா க . அவ க

க விமா


கிறா க !
றாட
அ ல

க வி சாைலக !
க ைகயி

களியா ட தி

ஆ வாச தி
வி கிறா . க

ேந

கைள

தீ

த . உட ம

த ஆயாச ைத ரசி தப

ன க

க ; மி

ம ல, உ ள

ப ேயறி வ ேத
சிாி

;உ

. ஒ

ேபா

இைள பாறிய .

ெப

மணி ேதனீ
க ; உ லாச

நிலவா

தி. ப

ேபைர ப தா

இ ேக உ காரலாமா?' எ
அத காக தாேன ெப
இற

இள

இ திய நா

சராசாி

கழி

வர ேபா

வா

ெகா

அம

ெகா
ம ப

சா
ஏற ம

நீ ச

க ைக

ஆர தி கா

நீ

ணி க

ெச

ம கி சட

மன

இ திவிளி பி

, வா திய க
ன சி

ழ க, நதி

ன தீப கைள ெதா
தப

வாாி

வி கிற . அ


,அ

ைறயி
ைப

ஆர தி கா

தி

கா

ஏேதா உ

ைக தீராத திைக பி

இற

ைன, இ

ேற

கிராதிைய

! கைரயி

தப

எ லா

வி

நட தா ,

க கா ேதவி

, பி

ேன ஆர தி

கிறா க . அ ேபா , ெப
வி

த ைத,

ற எ தைனேயா

கான தீப க

ஏ றி க ைகயி

, எ ேலா

பி ைள,

, இவ ைற பா

நி கிறா க ! எ தைன கன க

றனேவா! ஆர தி

க ைகைய.

ழ ைத, அைத அத
சிாி

ைனயி

காைள மா க ,

கி பிரர

, வா

அ ப ேய நி

, மாைலயி

ட ைவ

படபட

ப திாிைகயி

தீ

ளி க பய ப

கா சிைய க

றப

திாி

மி க சீ கிய இைளஞ க , இைவேபா

ன ேகாவி . காைலயி

கி

பா திரமான க ைக, சா சியான மணி

நி மதிேயா

க ,

வியி

கா வா கி ெகா

ற மத

ழ ைத, அைத பா
ணி ச

திைசைய பா
ெச

க , வா வி

. ந ல

வரா ,' எ

வைத ேபால கா றி

திய விழிக , ேதைவக

கா சிக

சி

ெப

'ெச ய

டா .

ைக சிற பாக அைமயேவ

ேபரழ

க ைகயி .

னிட

தனேத எ

வி ட ெப ேறாைர எ

னா

ெதாியா ; ஆனா , அைத தா

ெச கி ெகா

யாத ெவ றிைய பைறசா

ேசைலக , இழ

தா

பி

ெசா

.

காக எ

ய ேநர . ெமா த இட

விவாி க

கீத

இ வள

க சிாி தப , ம கிய

கிைடயா ; வர

றா . ஏேதா, ச பிரதாய

கிள ப ேவ

ெகா

ேநா

னா

ாியாதா? அட, சி

தா தா வ தா . ' ளி ப

க ைக கைரயி ; என

றி தி

சி

ணி

மத

ெகா வா

ேசாழி

உைற ேத

தா . ெந சி

ெகா

பா

தா

?!' எ

மக

பாட ! ெப

இற கி ெச

பி

விய பி

ேக கிறீ க ?

, 'அெத ப

தாாி

யைத அவ

க ெதாியாதா க ைக

விைச தா . நா

வா வ

ேக ேட

ெதாியாதா? இ ைல, நம

தாக ைத தீ

தைலகீ

. நட க ேவ

னஅ ப

ப மழைல! 'சேகாதாி!

தமான ேதனீ ெகா

கிற ?' ச ேற ெவ க ப

அவ

ம ப

கிற !" அ

ைட ரசி தப ேய அவளிட

யைத ெச கிேற

ெக ட

பதறிவி டா . "அெத

ேபா

பிரககசமாக சிாி க
ேவ

வ ய ேதக . ேப ெச லா

கெள லா ,

, அைவ ெச

ண ப களாக சிற

நிைறேவறிய

ேபா

ைள

ெறா

கைலகிறா க .

ைமயி

கிற

ாிஷிேக

ள ஆ ரம க , அ த தி

. மைல பாைத அத

தல தி

சிற

ளாகேவ

இவ ைற ெசா

வ கி

யா . இ

ாிஷிேகஷி
வைள

கிறா க

வைள

பவி பத காக ேபா

ளி கா

உடேன ெதாட
இர

ேச

பிற

கா ைவ தா

இட
பாி

மற

க . எ தைன அழி

யாேரா ஒ
யல,,வ

அல ன தா

தைலேகா

ெப

வா திஎ

க,

ேதவ பிரயாைக.
நி

றப

, அைமதியான பாகீரதி
ைர ெதறி

பா கா பி லாத ப

ளி நதியி

ேபா , அ

வி ட

ப ைச. அல ன தா ெவ

ேத ெகா

பய த பயெம லா

ேபா

பிரயாைக. இ ேக, சாைலயி

கீேழ இற கி, அதிகமா

ேகா

ெவளிேய

ெதாட

கல பைத காணலா . பாகீரதி க
த பிரயாைச ட

,வ

பிர ேயக வாச ைத

தா , கீேழ ப ள தா கி , ஆ

மி

வாாி

. க பைன ெக டாத ெவ

ஏேதேதா ப லவிக . தைல
பலதைலக

நதிக

பா

ேப

கா க . அவ றி

. மனதி

யா ாிக .

ெச கிற

மி சியி

ேபா

பாிகாச

ைறயி ,

ளி தா

ளி க வ பவ க

.

நா

ெவ றி! நா

ெசா

ைதாிய

கிறேத!!

இர

ெரா

, ெகா ச

வய

ேம

றி

ணேவ

ஒ ப

ச ேற வயி றி

கடகட

வ தம

ேம மா

இர

ேவக தி ேகா,

இ ளி

கனிக

பதி த ேபா

எ லாவ ைற
அைமதி

அக ேத

கெள லா

கா

ேநேர நி

கல கி

றன.

ன வி தி. சி திர

ெகா

கி

க பள தி

க !

றன.

'நலமா?' எ

பிரமி க ைவ கிற . ச ேற

ெவ ெவ

ஒ மி

ாீதி

ெகா கிற . ம

. என

, ம தாகினி
தயாராகி ெகா

பி வாத

மீறி ஓ அைமதி. கா

கிற .
தி வ த

ர தின கைள

ேள கவி

ைடெய
ெச

ேத

ேகாழி சீ

ேதாதாக அைமகிற .

...

அத

தி

கி

ைக, அ த

ற ேத எ

ெமளனராக . எ

ஒேரதிைசைய ேநா கி

ேப வத கி ைல. ெம ல அைற
ேத

பதா , சில

கிற .

ப கமி லாம , அத

நாத

நீல தி

, ந ச திர க

ேதா

அதிகமி

ேகா, அ ச தி ேகா ப சமி ைல! சி

, வான தி

, ேகா க

ேம

டா கலா .

ேதனீ க . ேசா

க ைமயி

பாதி, 60

ஏ ற . நதி நீைர தாராளமாக

த க . இ ேக அல ன தா
ளி

ேம

உயி நி க ேதைவயான அள , ம

வ தா , ெந ய மைல ெதாட ேந

நில

அமி

ேம

ேதைவயி ைல. 50 வய

வா க ேதைவயி ைல. தா

ர பிரயாைகயி
அவ றி

, 70

ேம

. அதிக காரமி லாத உணேவ சாதைன

கலா . பா

; அத

த ெமளன தி

ண க

நி

றன. இனி யாாிட

ைட ரசி தப , க பளி

ேபா

6.

வாாி

ெசா

னா க . ஒ

ச தாய
ெபாி

க ைகயி

தி

வா

வைர நா

ஓரள

தீ

வில

தா தா

கட

க தி

நா

ேளா . அத

. கா

ெச

அவ

;

றாவ , நா

பி

ெபா

. வி தைல எ

ட ப கிறா

நிக வ . அதிேல, ெசய , கால
பிர ேயகமான மன பா

பா

நீைர ம

யாசி

ெச யாமேலேய
வா . அைத பல

ஒ கண தி

டவ க

அ தினா ர தி

கீேழ வி

ைன பி

அ த கண ைத ேநா கி வா வத

. ஆ

வைரயி

இ ேபா

உ தி நீ

ேகதா எ
றா க

றா

யா திைர

ெச பவ க

நட

இ ேக வ தா க .

பி பாராத

ற . எ

ம வி தைல ேந

வி ட . இ

மைல சிகர

. இத

ண க
ெபயேர

ெபா

.

ராண தி , இ

வ ணி க ப கிற . ேக டைத த

ேன, உட

பிவர

ெக

பதி ைல!

றமி ைல.

வழ க ப கிற . ஆனா , இ ேக ேக கேவ
டபி

தி

ேன த ள ப கிற . உட

'

க பக த
தி ம

' அதாவ

ற ெபா ளி

ேம! மன , ஓாில கி

வ சி

,

நி வகி கிற .

நட தா க . இைடவிடாத நைட.

விைழயாத மனநிைல. தி
உட

கிற . இ ேக, ஒ வ

த .

சமீபகால

ெகா

ேதைவயாகிற ; அைத கால

ேம உ ெகா

ேகதாரநாதைன தவிர ேவெற
வான ர

கைளக

மி ைல. ஆனா

, பயி சி

வி

த மன . நைடெதாட

கிைடயா .

ேகா என ேகா அ கைறயி ைல!

லேம அைத

, கடைமக

அவ ஆணி தரமாக ெசா

வி தைலேய ேகா

, அவ க

வத

வா வேத தவ ; ேவெறைத

தா

.பி.

நாத , "ச தாய தி

தி விைழவ , பக கனேவ!'

திர பிரயாைகயி

பாீ சி

காக.

பாய கடைமயி

ேகதார பயண ,

நல

நல , ச தாய நலைனேய

விள கிய எ

ைப நி வகி காம ,

ம வி தைல ெப வா

ைற

ைம காக பணியா

மகனி

க கடைம ஆ றியப

ெச

. நம

தனிைமயி

,ஒ

ஏ பதி ைல. அ ப றி, அவ

தைனக

நலமாக வாழ

வா

தமாக என

கிைடயா . இ த ெபா

நா

பிரா
,

கிற . இைத அ

ஆனா , ச

ேபா ,

, நம காக; இர

நலமாக இ
சா

ளி

ஓ இனிய

தீவிர

மனநிைலயாக பாிமளி கிற . சி தைனக
ேக கிற . வானளாவிய அைமதி வ

வா

ைக

கிற .. வா த

சி த தி

ணமலரா

சி வ

உ ளி

சீ

ைக

விாிகிற .

ெதாட கிற ..

7.
மனெம

ைக வாயி . அத

அம

தி

கிறா

ெப

தி. ஒ

ைகயி

மனித

ைம, ஒேரெயா

தி. உற க , விழி

கிறா

ெவளிேய ஆரவார தி
சித கிறா

...

லய

கைல

வி ட

தி

ேதவி

சி

12,000 அ

க ைதகேள! ெச
நா

ேப

பி

வர,

ட , கா க

தாழியி

இைதவிட வான ர
க ைத ஏறினா

கிற ஞான

கிற !

ைடயி

ப கிற
வர..சாமி ஏ

ெடா

அதி

உ கா

னபய
கி

ேபா

ேற

.

. ெகளாி
ப யாக உய

' என ப

சி

ன ப ல

ஏறினா

! 'ேடா

நட க

?'

ம க

மானா

நிமிட களிேலேய சி தி
அத

ேபா

வி கிற !
கிறா க . அதிேல

ன கா க

பி வரலா !

வ கி வி கிறா க .

ெகாழி எதி ேவ

.

,

ெபா டலமாக தி

ச காியமான இட தி

?

திைரக ; அைவ ேகாேவ
திைரயி

பாள பாளமாக க
திைர. தி ெர

றி கா

வி

சில ைதாியசா க

இர

சலான

தி

'ட

2000 - 2700.

கிற

வழிேய ற ேத

ேகதா 14 கி.மீ. ப

ேபா , எ

கைலயாத ெமளன .

வி டா

மாநில யா சி ெப

நைடெப ற

தேம ேமெல

ஏறியிற க படாதபா
ேதா

ெசாட

700 - 900. 'ேடா ' அ ல

பாைதைய ெச பனி கிேறா
ெதா

; ச

ேகா! இனி, ஒ டக , ஆைன, ெந

சவாாிெச ய

இதய

னீ ) ஊ

மைல பாைத. ஏராளமான

இைவெய லா

சிற

ேதனீ களா

றெவா கைள க

ெச வா க , உயிேரா !

ேபா தா

ேன திைசகைள வைசபா

கிற . இ கி

உயர ைத தா

ெதானி கிற .

ம மமான, இைட

விப ைத ேபா , ல

ெசா வ ேபா , உட

ன ேகாவி

ம தியிேல உ ளெவா

ட . க தக (ெவ

த ேதனீ களி

பா வ ேபா

ெம

க ெலறி த பி

ந ேவ

டமான ேதனைட. க

இவ

க தயாராயி

தா , பா

ெவளி ச

ரா சத ேதனீ ம

தா வார . ஒ

ெகளாி

மா

. உ ேள ஆயிரமாயிர

. ..ேதனைடயி
, வி

பி

, ெமளன

, இவ றி

, வாச

. வி ட தி

ைம, பா கா

த வாயி தா

டா


க, நம

திைரக
ந ைம

இர

பா

பய க .

ெகா

திைரைய பி

, இ த க ைமயான பாைதயி

மன ; ெவ ைள சிாி

; பரம ஏ ைம. இமய தி

ம க

வ ைமயி தா

ெகா

தா

கிறா க .

அதிக . அ

எ த அரசா க
இ பதாயிர

ஆ மாத க தா

ேகா

..ஐேயா நினன தாேல மன

நம

பலவைகயான உண ; இவ கேளா இர
க பலவிதமான உைடக

ேதா றமளி கி

ைப ெகா டா .
வா

ைகேய ஒ

பா

ேபா

ெகா

ாி

ெகா

ேஜா ! அ

ேட

ய ெகா ச ேநரமா
ெகா

பா

ெரா

ேச

உைற

ெகா

ேபாக, ச

த ட

ரா பாடா கிராம

கைள பா கிேறா ;
பய கெள லா

8.

கிறா க .

பேதா

பிர சிைன. அவ க

ேபர

திைரக

காத

டவராம

,

க த ,

அைச க

ெச
ேயாசி தப

ேப

ேகா

ந மவ கைள

றா

இர

த அ ைய எ
இவவெய லா

திைர, மன ைட

அகல

ஆற

ப ள தி

மீ ! எ ேபா
ெநா

நட

றா

நதியி

நா

தா

அ த

றா

ெபா தி

ேகதார நாதைர

ெம ல இ

பைத
ேஜா ;

யா . பய , அவ ேறா

. ஐய

சிாி தப

தமிட , சிாி

, கீேழ 4000 அ
னி

உ ளன எ

ேறனா? அவ றி

பற க, இ வைர இ லாத ப தி ட
பதறாம

ெதாியாத ஏைழ சி வ

ேபா ெம

சில விபாீத க

க ைத ேகா! ஆஹா! எ லா ேவதா த சி தா த ஞான
விைடெப

கிைட தா

தைத கழ றியேத இ ைலேயா

றைவ

அ ல

. எவ

விளி

விடலாமா எ

ேபாேயவி ட . இ த

க அழகான இ ல ; இவ க
ெத

!

. இைத க

மைல பாைதயி
வி

, வடகிழ

ற .

ேதா

காதல

ேகா ,

வ கிற ...

ேய ேமெல

இைட ெச க . த

ைவ கா

தா

; இவ கேளா உ

க களி , எைத ேத

கி

றன . நம

அைட க ப கிற .

ேலா ப தாயிர

பிர சிைன கள சிய . இவ களிட ேபா

திைர சவாாியி
விழிபி

நம

ேகாவி

பா

' தி ட க !! ெகா ைளக ! மைலவா
ெச

ஐ ப

ளி கால தி

'ஏைழகைள ேம ப

. ெவ ளி

இேதேபா , மைலவா

பய க

இவ கைள கவனி பதி ைல. உ நா

ப தி

.

கைள கவனி தப ,

ஏறியிற க ேவ

பலப திகளி

திைர கார

ம கேளா வ ைம ப ள தா கி . இ ப

தப , ெபா

ெச கிறா

தி தப

நா

எ த ப

...
வி ட . சாியாக பாதி ெதாைலவி
திைரக

விாி த விழிகேளா

தி ெகா வா க . அ

தி

நீர

த 'ாீைல' அள

கிற . இ

தி ேசணமி
கிறா

நா

றி இைள பா கி

கைதகைள ெசா
விட

தா

தவ

றன.

யப ேய ேதனீ
!

ரா பாடா சி
பனி க

கிராம தா

கைர

கைள பாக மாறிவி
தி

ெச

ெச

பைத

யா ாிக

ம ப

நா

ெதாி தேதா எ

இேதா

கிற .
ேம

காலறியாம

உய கிற

கவிைதேபா

பாைத

க பைல ேபால இைற கிற
காதறியாத ெமளன தி
கட

, ேத னா

பாைத ேகாாினா
வாைத மி
கலவியி
கட

இர

நி சய

நிர தர

றபி

ஒ ேவா ர யா

!

ெதாைல

த பயண

ெச

ேப
ணா

இ ைல

நதிேய இ ைல!
உண

நட தா

ஒ ெவா

கண

ஒ ெவா

ஒ ெவா

சிகர

ஒ ெவா


ைமயி
ெகா
மா இ
வறியாம

நைடதா

உயி

ேட இ

சிகர
வ க
கில க !
வியி

ெதாட
ாியா

பயண

அள

.

, ச ேற

னேமா,

இ ேகதா

வில வ ேபா

அட!

தன. இைள பாற
எனேவ,

ேபால

மீறினா

பிரயாைச ட

கழ றி ைவ தி

. அதி

எ ேக ேபாகிறா க

பாைத,’

பாைத; க பைல ேபால இைற கிற
!

. அ க ேக

ெப

அறிவா க

. இவ க

ேபாக ேவ

பிரமி பாக

கைடக

ற ப ட ேச

மைல பாைத ெதாிகிற

கிறா க

அ ப டமா

ணா

ேதனீ

,

க பளி

கிள பிேனா .

எ ேகா ஒ

ந ைம பாிகசி தப

கி

ெகா

ெகா

ெகா

ெகா

‘அ தா
உயர

அணி

எதிேர , மிக உயர தி
க தி

உடைல

கவச கைள த

சில

இ ம

சி ேறாைடகளாக ஏேதா ேசதிெசா ல

ெரா ப ஒயிலாக தா
தள

. சாைல

திைர பய

நட

,

றஎ

ெசா
பா

ேதா
ேப

வைள

; கட

னா

,

ேபா

வன நட க

றன . காலறியாம

. காதறியாத ெமளன தி
ெதானி கிறேத!

ேயாசைன எ

சிாி தப

. ெதாைலவி

ேதா றமளி கி

திைரகளி

நட க

உய கிற
, ேத னா

ேபா ேவாமா?

ளவைர பி
கவாி ய ற

ெதாைலயா

ைட ேத

தகவ ல ற தட தி
வான

அத

பயண

வாச ெல

வழிெதாைல த ; வ
ஒளி, ம கி ெகா
நிமி

ெதாட

னிட

இதனா

ேட வ கிற . உதி

ெனதிேர காாி

ட தா

. அேதா அ ேக எ

க பி கிட கிற .
னஇ

கிற

பைத

ைற

ைவ க
ேபா

எ த

சிறிதா

ச ேற சிாி

தீப

இல ைக அைட

அம

நிைல

ேபா
..

ற இட தி

ேநேர தி

கைள தா தாேன
ற பயண
த ண

ெதாைல த க

ேபா

இ தி வைர

றக

தீப திலகமா

ைவ க

ைவ க எ

அ க

. எதி எ

ன ெபாறிெயா

கா

யா . ஆனா ,

த அ ைய எ

நி

கிட த திாிைய, உண ெவ
வ த சி

இேதா இ த சி

ெதாிவி க

அக விள

சி

த ..

திய . ெவ டெவளிைய கிழி

சிாி த . எ

றபி

ல ப

தாேன.

ாிகிற !
தா

பியி

தா

ேறா

இட தி

அைலேமா

எ தைன ெபா

எ த
த !

தி

நைட!

தா

ேபா ெம

அகேவ ைக

இைவ இர

அைமதியா , அதிசயமா , அைன

மா

வ ட தி ,

நட

, உட ேநா
கல

இ த

தவி

அேதா அைசயாம

ேபா
றி

கிற

சிவ !
திய ற பாைதயி
நமசிவாயைன
ேபா
காத

ெவளி சம ற விள

நிைன தப

த ப ேட

தா

.. ைட த

திக கிற ..மாறிமாறி அேத இட தி
கவிைத

கியம

விள ெகாளியி

மாறாத க

உயி ெகா ச

கி

உயி

நக

கைள

; காத

கினிய காத கா த ைத எ

காத தா
லவ

ணார க

சிகரேம

ேகாவி . தலேம

ளிாி , ெந ைச

ற ேகாலெவழிைல,

நாதிய ற

கவ
லவ
ெகா

திைரகைள வி
கமா

ற கி
ேதா

கிய ; ேகாவில

.

உயி ; கவிைத உட

. ம ச

நிைனெவ லா

ெகா

ைழ
ேட

ைழ
!

தி

ைழயைவ

,

வா

அளா

கண க
நா

நீலேமனி.! வள

உதி

கவி உ

கைர ேத

பி ைசேய

பி

சி மிைய ேபா

, க

கால

திய

இைளய

ைழ
கா சிதா

நா

அ ேக என
விைழ

வி

கி

ஒளி கிற ; திய

.

நாதாி
சாதி த

பி

றி

நாகா,

ளி

க பதி த
பா

காவி ெகா , பரபர
யா

தப

உ ேள

கல

,த

ைன

வய

அ த

ைத காதி

உண வி ைல;

இனி மி ைல. அவனா

தி வா கிய கைள

ஆைசக , அவ றா

மிழிக

லாவ

ய ேதா

க ,

பி

வைள

.

ேதனீாி

ெச

,

றான

இள

ேந

, வி

ெவளியி

கல க

ெந சி
க பி

ேகா

உைடய

அபி பிராய க ,

ேச

ற கதிாி

றா

ெநளி

சி தா த க ,

ஏ ? பனி

கிட

ேவ ைகக
பர கிற .

கிரண ைத வா கிைவ

ணா

ெகா

ெபாிய பைற

ேதா வ த ப த க

ெவ டெவளி

கிற . மிக ெபாிய தாைரயி

ஒேரவிதமாக, பத டமி லாத ஆ ட தி

ேமேல ெச க கா சியளி கிறா க . இ

ைறய

நடன தி

அ ப

பிரதிப

தா

ேக கிற .
சாதி

,

ெப ற பைழய ைகதிேபா !

இழ தவ களாக க

பய

.

ெதா

திைய

இைறவைன ெதா மா?

ெகா கிேற

வ கிற . எ கி

வா

அைச

ெகா

நமசிவாயைன

வராத ேபா

யாம

ெகா டாம

ேவேறேதா

ஆ பா ட

மகி வி

கைலநடன

ேநரவி ைல.

பிாி தன

உதய தி

ெசா

நைக தவழ

தைனக , கண க ற ேதைவக

கிேற

ஈ ப

பனிேயாைட, எ ேகா

ைன மீரா எ

வாைல

க வ ,

நடன காாியி

வி

யஒ

அேகாாி, த

ட கா ைக, கா ைவ க

நம ேக ஒ

ட ள .

ெம

தி

மிக நிதானமா

ெகா

ற ப ட ஆவி ஒ

ேத

சி

றவி, அ த இட தி

திய லாம

, இைவெய லா

நி மதியி

திாி

ேகாாி ைகக

எ லா ....மிட

ெகா

க , சா பேல ஆைடயா

ண ற பிரா

வர க ,

ைன

கலகல

ட தாிசன .

ேதனீைர உறி சி

பாவைட

ெபா

கைட கார க , க சா

ாியனி

ப த க ,எ

தமி

கமா

ெநளி

ந தி, ஈர கா றி

உ ச !

னைகேய

அம

ம சளா

தி

திதா

நீல ,

றவி, சி நாக ேபா

பிராகார ,

உண

பறி

அைசயா

கா க
அம

ைண

க ைக!

கவிைத ேபாேல..

த கிரண க

பனி சிகர ,

ம கிய கன

ைள த க லா

ேத

காைல கதிாி

னி

கலகல

த சி த ! திைரயிலாத திாி

ேன! நா

க ,

ற சைடக ! கானமா

பாைறகளிைடேய சல ைக ெகா ச

ைகயி

! ேதனவா

ணி

சா

ேகாவி
ேக

ெவ ைப ேபா

ெவறி மி ைல.

கிள பி, இவனா

திாி

ஏ கமி ைல.
சிவனி

கல த

ஏ ற

சி த .

இற க க

தி

பி வ தா தாேன தி

பிவ த கைதைய ெசா ல

?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful