You are on page 1of 15

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str.

Lidija Gajski, dr. med. Vlaka 120 10000 Zagreb

Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju


Hrvatske lijenike komore Tukanova 37, Zagreb Veza: vaa klasa: 13-111/2012/18, ur. broj: 385-13-111-30/2012/62 U vezi sa Zahtjevom za pokretanje disciplinskoga postupka protiv mene, dostavljam sljedee

O I T O V A NJ E
Na va poziv, klasa 13-111/2012/18, urudbeni broj 385-13-111-30/2012/62, u vezi sa Zahtjevom za pokretanje disciplinskoga postupka protiv mene izjavljujem da se protivim svim navodima iznesenim u spomenutom Zahtjevu te odbacujem optubu da bih poinila povrjede iz lanka 4. Pravilnika o disciplinskom postupku Hrvatske lijenike komore,1 da bih povrijedila Kodeks medicinske etike i deontologije Hrvatske lijenike komore2 i prekrila odredbe Zakona o lijenitvu.3 Predlaem da se zahtjev za pokretanje disciplinskoga postupka protiv mene odbije kao neopravdan i neutemeljen, a sve iz sljedeih razloga. O b r a z l o e nj e Prim. dr. Bernard Kai podnio je asnom sudu Hrvatske lijenike komore zahtjev za pokretanje disciplinskoga postupka protiv mene. U njemu se tvrdi da sam ugrozila zdravlje stanovnitva naruavajui povjerenje javnosti u cijepljenje i u sustav cijepljenja, da sam viekratno iznosila netone tvrdnje o cjepivima i bolestima protiv kojih se cijepi umanjujui korist od cijepljenja, te iznosila neutemeljene izjave o moguim opasnostima cijepljenja. Takoer da sam, kako stoji u obrazloenju, sve kolege koji rade taj posao proglasila korumpiranima, ime da sam naruila ast i ugled pojedinaca i cijeloga zdravstvenog sustava. Na taj nain, smatra podnositelj Zahtjeva, da sam se ogrijeila o Kodeks medicinske etike i deontologije i prekrila brojne odredbe Zakona o lijenitvu. Konkretno, da sam poinila disciplinsku povredu iz lanka 4. stavka 1. toke 1, toke 2, te toke 4. Pravilnika o disciplinskom postupku Hrvatske lijenike komore, povrijedila Kodeks medicinske etike i

1 2

Kakav je na snazi od 25. lipnja 2010., http://www.hlk.hr/fgs.axd?id=3760 Narodne novine br. 55/08, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_55_1914.html 3 Narodne novine br. 121/03, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_121_1707.html, i 117/08, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_117_3376.html

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 2

deontologije Komore, svojim ponaanjem prema pacijentu, drugom lijeniku ili treim osobama povrijedila ugled lijenike profesije i krila odredbe Zakona o lijenitvu. U vezi s navedenim optubama, prvo moram konstatirati da je opis moje navodne povrjede navedenih propisa neprecizan. Tvrdi se da sam povrijedila lanak 4. stavak 1. Pravilnika o disciplinskom postupku HLK i to u toki 1. povreda odredbi Zakona o lijenitvu, toki 2. povreda Kodeksa medicinske etike i deontologije Komore i u toki 4. ponaanjem prema pacijentu, drugom lijeniku ili treim osobama povrijedila ugled lijenike profesije. Nigdje se ne precizira koje sam to lanke Zakona o lijenitvu i Kodeksa medicinske etike i deontologije povrijedila. Moda sve lanke? A moda ni podnositelju zahtjeva nije bilo jasno jesam li se uope o to ogrijeila, s obzirom da to nije tono naveo. U svakom sluaju, na tako sastavljen disciplinski zahtjev teko se primjereno oitovati. Prije nego se osvrnem na dokaze koje svojem zahtjevu prilae kolega Kai, potrebno je ukratko opisati kontekst u kojem se vodi ova rasprava.

Kontekst
Nalazimo se u vremenu u kojem je, u skladu s prevladavajuim gospodarskopolitikim ustrojem, interes privatnoga kapitala zavladao i podrujem znanosti i medicine. Preteno financirana od strane proizvoaa medicinske tehnologije, primijenjena medicinska znanost usmjerena je njihovu kratkoronom profitu, pa veinom istrauje skupe i iroko primjenjive medicinske postupke, kao i komercijalno zanimljive bolesti.4 Pri tom, na dananjoj razini ekspanzije na kojoj je trite stvarno bolesnih ljudi ve zasieno, uvelike eksperimentira na zdravoj populaciji, nudei razliite preventivne postupke i umjetno kreirajui realno nepostojee patoloke entitete.5 Znanosti koja je u vlasnitvu farmaceutske industrije nije u interesu ispitivati loe strane tehnologije, primjerice tetu od lijekova, niti istraivati uzroke bolesti i stvarno djelotvornu terapiju koja bi ih iskorijenila. Znanost koja se bavi tim temama, a koja je financirana iz ne-korporativnih izvora, ignorira se ili se aktivno potire onemoguavanjem publiciranja i diskreditiranjem autora.6 Osim na predmet znanstvenog istraivanja, privatizacija znanosti ima zloudne posljedice i na njezinu metodologiju, odnosno kvalitetu znanstvenih nalaza. Privatno financirana istraivanja proizvode nalaze koji testirane proizvode (npr. lijekove) prikazuju u znaajno boljem svjetlu nego istraivanja plaena iz drugih (preteno javnih) izvora.7 8 Ako se tomu doda i injenicu da se istraivanja s negativnim, odnosno nepovoljnim nalazima objavljuju znaajno manje nego ona s pozitivnima (selektivna publikacija jedan je od najveih problema moderne znanosti,9 moemo se u

Angell M. The truth about the drug companies: how they deceive us and what to do about it. New York: Random House; 2004. http://books.google.co.uk/books/about/The_Truth_About_the_Drug_Companies.html?id=5DKwxAnhTygC 5 Gajski L. Medicina u slubi korporacijskih interesa. U: Ivanievi G, Fatovi-Fereni S (ur). Bioetike teme. Zagreb: Hrvatski lijeniki zbor; 2012., str. 480-486. 6 Thompson J, Baird P, Downie J. Report of the Committee of inquiry on the case involving dr. Nancy Olivieri, the Hospital of Sick Children, the University of Toronto, and Apotex Inc. Ottawa: Canadian Association of University Teachers; 2001. http://www.caut.ca/en/issues/academicfreedom/OlivieriInquiryOverview.pdf 7 Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, et al. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ. 2003;326:1167-1170. http://www.bmj.com/content/326/7400/1167 8 Als-Nielsen B, Chen W, Gluud C, et al. Association of funding and conclusions in randomized drug trials. JAMA. 2003;290:921-928. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12928469 9 Easterbrook PJ, Gopalan R, Berlin JA, Matthews DR. Publication bias in clinical research. Lancet. 1991;337:867-872. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1672966

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 3

potpunosti sloiti sa znanstvenicima koji tvrde da smo u znanosti suoeni sa sustavnom pristranou koja stvara lanu sliku o djelotvornosti i sigurnosti medicinske tehnologije.10 U takvoj situaciji, u kojoj medicina i zdravstvo sve vie slue profitu proizvoaa lijekova i drugih medicinskih proizvoda, a sve manje zdravlju ljudi, uz bok znanosti stoji profesionalna edukacija, koja se na nju nadovezuje. Ona u potpunosti slijedi opisanu liniju jer je i njezin glavni sponzor medicinska industrija.11 Manipulacija i PR (public relations) na ovom su podruju naroito prisutni, to ima za posljedicu da je znaajna koliina informacija koja dolazi do lijenika sasvim proizvoljna i bez ikakvih znanstvenih uporita.12 13 Lijenici svakodnevno preporuuju i primjenjuju brojne postupke i sredstva, bez ikakve svjesnosti o tom da se kreu u podruju prepunom nejasnoa, proturjeja i prijepora. Opisano stanje stvari opirno je izloeno i analizirano u mojoj knjizi Lijekovi ili pria o obmani, koja je kao znanstveno recenzirana struna publikacija (potkrijepljena s gotovo 1000 referenci) objavljena 2009. godine.14 Navedeni (i drugi) fenomeni svojstveni suvremenoj medicini ilustrirani su brojnim primjerima. Cijepljenje je jedan od njih; potpuno se uklapa i potvruje iznesene postavke. Moj lanak o cijepljenju objavljen je u Lijenikim novinama, glasilu Hrvatske lijenike komore, u listopadu 2011. godine.15 Nakon toga su uslijedili odgovori strunjaka mjerodavnih za cijepljenje,16 17 18 urednika Lijenikih novina19 i moj odgovor na njihove reakcije.20 lanak je izazvao prilino zanimanje javnosti, izravno ili u obliku razgovora sa mnom prenesen je u vie medija, te sam pozivana da odrim predavanja o toj temi.

Oitovanje po navedenim dokazima


U obrazloenju zahtjeva za disciplinskim postupkom kolega Kai prilae etiri dokaza.

10

Bekelman JE, Li Y, Gross CP. Scope and impact of financial conflict of interest in biomedical research: a systematic review. JAMA. 2003;289:454-465. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12533125 11 Consumers International. Drugs, doctors and dinners. How drug companies influence health in the developing world. London: Consumers International; 2007. http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js19900en/, http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19900en/s19900en.pdf 12 Tuffs A. Only 6% of drug advertising material is supported by evidence. BMJ. 2004;328:485. http://www.bmj.com/content/328/7438/485.2 13 Lexchin J. Interactions between physicians and pharmaceutical industry: what does the literature say? CMAJ. 1993;149:1401-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8221424 14 Gajski L. Lijekovi ili pria o obmani. Zagreb: Pergamena, 2009. Literatura po kojoj je knjiga napisana dostupna je na: http://www.scribd.com/doc/174073711. Izvadci iz ocjena etvorice recenzenata dostupni su na: http://www.scribd.com/doc/174074401. 15 Gajski L. Cijepljenje spas od zaraznih bolesti ili nepotreban rizik. Lijenike novine br. 103. Listopad 2011., str. 51-55. http://www.scribd.com/doc/172687164 16 Kai B. Osvrt na lanak dr. Lidije Gajski Cijepljenje spas od zaraznih bolesti ili nepotreban rizik. Lijenike novine br. 105. Prosinac 2011., str. 32-34. http://www.scribd.com/doc/172687441 17 Begovac J. Jo jedan osvrt na lanak dr. Lidije Gajski o cijepljenju. Lijenike novine br. 105. Prosinac 2011., str. 34-35. http://www.scribd.com/doc/172687640 18 Gjenero-Margan I., Poli S. Struka zagovara redovito provoenje cijepljenja. Lijenike novine br. 105. Prosinac 2011., str. 36-37. http://www.scribd.com/doc/172687955 19 Poljak . Cijepljenje? Da, ali... Lijenike novine br. 105. Prosinac 2011., str. 38-39. http://www.scribd.com/doc/173004625 20 Gajski L. Cijepljenje kao dogma. Lijenike novine br. 106. Veljaa 2012., str. 62-63. http://www.scribd.com/doc/172688032

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 4

Pod brojem 1. navodi dvije moje izjave iz intervjua portalu Naturala.21 Prva se odnosi na istraivanje C. Cournoyer preuzeto iz knjige R. Obomsawina, meunarodnoga strunjaka za podruje cijepljenja (biografija R. Obomsawina nalazi se na samom poetku te knjige).22 Drugo istraivanje, ono Millera i Goldmana, objavljeno je u uglednom meunarodnom znanstvenom asopisu.23 Kolega Kai odrie mi pravo citiranja tih istraivanja. Postavlja se, dakle, u ulogu cenzora koji odreuje to se od znanstvene literature smije, a to ne smije citirati. Znanstvena je literatura namijenjena svima i svi se njome mogu slobodno sluiti. Znanstvena literatura podlona je, naravno, kritikom vrjednovanju, i to je u dananje doba neobino vano jer smo suoeni s gomilom kvazi-znanosti naruene od farmaceutskih kompanija. U tom smislu treba promatrati i istraivanja koja dokazuju sigurnost cjepiva. Manipulacije s uzorkom, tj. populacijom koja se uzima za istraivanje (redovito samo zdrava djeca) pri emu kontrolna necijepljena skupina esto nedostaje (kliniki pokusi su rijetkost) a izbor placeba je problematian ili netransparentan, i manipulacije s trajanjem istraivanja (svega nekoliko dana ili tjedana), kao i neobjavljivanje studija s nepoeljnim nalazima, ope su mjesto u ispitivanju cjepiva. Uzme li se u obzir da ispitivanja cjepiva uope nisu dizajnirana da trae i pronau odgoene nuspojave, moe se zakljuiti da su uglavnom neupotrebljiva za donoenje zakljuaka o sigurnosti cjepiva. Evo to se o tome kae u dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije: Tone podatke o riziku i pojavnosti tetnih uinaka relativno je teko dobiti ...(i) precizna saznanja o uzronosti i patogenezi nuspojava cjepiva posve su ograniena. ... glavna prepreka svih sadanjih pristupa praenju nuspojava cjepiva nedovoljna je osjetljivost ili jasna nesposobnost otkrivanja dogaaja uzrokovanih ili potaknutih cijepljenjem, koji se pojavljuju vie od 3-4 tjedna nakon cijepljenja.24 Sasvim u skladu s time zakljuci su autora Cochraneovih sustavnih pregleda, a ti se pregledi danas smatraju zlatnim standardom u procjeni zdravstvenih intervencija. Prouivi sva dostupna istraivanja na temu cjepiva protiv ospica, parotitisa i rubeole, primjerice, zakljuili su da su oblikovanje i izvjetaj o sigurnosti u studijama s MoPaRu-cjepivom, i predmarketinkim, i postmarketinkim, veinom neodgovarajui.25 Kolega Kai Miller-Goldmanovu studiju nazvao je smeem. U tom sluaju, meutim, mora smeem nazvati i vie-manje svu ostalu znanstvenu produkciju na podruju vakcinologije, jer se ekoloke studije ravnopravno tretiraju, odnosno ukljuuju u sustavne preglede, ak i one iz Cochranove knjinice.26 Ba naprotiv, Miller-Goldmanovu bi studiju iz tog smea trebalo izdvojiti jer ima jedan vaan preduvjet za vjerodostojnost izvedena je bez ikakve novane potpore privatnoga ili javnoga sektora.

1.

21

Prvi dio razgovora http://www.naturala.hr/interview--dr--lidija-gajski-o-cijepljenju-djece-1-dio/419/ (objavljen 6. X. 2011.), a drugi dio http://www.naturala.hr/interview--dr--lidija-gajski-o-cijepljenju-djece-2-dio/445/ (objavljen 13. X. 2011.). 22 Obomsawin R. Universal immunization: miracle or masterful mirage. Soil and Health Library;1990. http://www.whale.to/a/obomsawin_b1.html 23 Miller NZ, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol. 2011;30(9):1420-1428. http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644.full.pdf+html 24 Ward BJ. Vaccine adverse events in the new millennium: is there reason for concern? WHO. Bulletin of the World Health Organization, Vol. 78, No. 2. 2000. http://cdrwww.who.int/bulletin/archives/78(2)205.pdf 25 Demicheli V, Jefferson T, Rivetti A, Price D. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803 Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004407. 26 Demicheli V, Jefferson T, Rivetti A, Price D. Vaccines for measles, mumps and rubella in children. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803 Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 4. Art. No.: CD004407.

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 5

Sljedea optuba primarijusa Kaia vezana uz rad Millera i Goldmana jest da ukazujem na uzrono-posljedinu vezu izmeu broja cjepiva i mortaliteta dojenadi. Ne znam odakle kolegi ta pomisao. Niti ja, niti autori lanka to nigdje ne tvrdimo (u nedostatku materijala za kritiku treba ga, oito, izmisliti). Svatko tko zna tumaiti nalaze istraivanja zna da studije poput Miller-Goldmanove slue tome da ukau na povezanost (korelaciju), a ne da dokau uzronost (kauzalnost). Istiu to i sami autori tog istraivanja. Konano, ne znam emu je trebalo posluiti problematiziranje teme smrti u kolijevci, tj. iznenadne dojenake smrti. Taj kliniki entitet uope ne spominjem u citiranom dijelu intervjua. Osim ako je kolega mislio da se pojam dojenake smrtnosti moe poistovjetiti s pojmom smrti u kolijevci. Obzirom da smrt u kolijevci iznosi tek 8% ukupnoga dojenakog mortaliteta (u SAD-u),27 poistovjeivanje tih dviju kategorija treba smatrati ili potpunim neznanjem ili grubom manipulacijom. Stoga daljnju raspravu o vezi cijepljenja i iznenadne dojenake smrti drim bespredmetnom, a literaturu koju kolega Kai navodi, irelevantnom. Argumentacija i stil koje u vezi s tokom 1. svog zahtjeva koristi dr. Kai, ilustrira tipian pristup strunjaka i institucija koje provode cijepljenje, njegovim tetnim uincima. Establiment teko priznaje nuspojave cjepiva, nevoljko i neodgovarajue ih istrauje i prati, te nastoji diskreditirati istraivanja i pojedince koji na njih ukazuju, pa ak i njihove rtve. Jasno je da je tetnost cjepiva, naroito onu koja se javlja s vremenskim odmakom, sloeno istraivati. No kad se ve ne eli vidjeti da postoje brojni dokazi da je rije o realnom problemu znanstveni radovi (opsena literatura), tvrdnje znanstvenika i lijenika ukljuujui onu bive predsjednice vodee amerike znanstvene institucije National Institutes of Health.28 29 30 rtve cjepiva,31 32 33 ak i sustav njihova obeteenja34 u najmanju bi ruku trebali priznati da je rije o neistraenom i nejasnom podruju i, posljedino, izbjegavati kategorike tvrdnje i aroganciju.

2.
Preporuka iz zadnje reenice oitovanja o toki 1. u potpunosti se moe primijeniti i na drugu toku, odnosno drugi dokaz kolege Kaia. Ba kao i na podruju sigurnosti, i na podruju djelotvornosti cjepiva ne postoje jasni znanstveni nalazi koji bi joj govorili u prilog. Stoga je nimalo mjesta za sumnju krajnje neprimjerena i neprihvatljiva formulacija. Navodim tek neke od brojnih izjava neovisnih lijenika i znanstvenika koji su istraili ovu temu: - Uope nema dokaza o sposobnosti cjepiva da preveniraju bilo koju bolest. - Veina lijenika uvjerena je da su (cjepiva) korisna, no ako pogledate vjerodostojne statistike i prouite pojavu ovih bolesti shvatit ete da nije tako.

27

Mathews TJ, MacDorman MF. Infant mortality statistics from the 2003 period linked birth/infant death data set. Natl Vital Stat Rep. 2006;54(16):1-29. http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr54/nvsr54_16.pdf 28 Site web du dr. Marc Girard. http://www.rolandsimion.org/ 29 Blaylock R.L. Vaccines, depression, and neurodegeneration after age 50 years: another reason to avoid the recommended vaccines. Medical Veritas, No. 5. 2008, pp. 1742-7. http://www.vacinfo.org/man1742_1747.pdf 30 Healy B. The Vaccines-Autism War: Dtente Needed. US News & World Report. Health. April 14, 2009. http://health.usnews.com/health-news/blogs/heart-to-heart/2009/04/14/the-vaccines-autism-war-dtente-needed 31 Coghlan A. Family win $1.5 million in autism-vaccine payout. New Scientist. September 13, 2009. http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2010/09/family-win-15-million-in-autis.html 32 . karii N. Progovorile rtve cijepljenja protiv svinjske gripe. Slobodna Dalmacija. 6. srpnja 2012. http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/180035/Default.aspx 33 Kovaevi Barii R. Pomozimo da Lucija die! Veernji list. 2. studenoga 2011. http://www.vecernji.hr/zivot/pomozimo-da-lucija-dise-clanak-343064 34 US Department of Health and Human Services. National Vaccine Injury Compensation Program. http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/index.html

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 6

Moji podatci dokazuju da su istraivanja koja podupiru cijepljenje do te mjere nevaljana, da je nemogue izjasniti se o koristi cijepljenja za pojedinca ili drutvo u cjelini. To se pitanje moe razrijeiti samo odgovarajuima studijama koje do sada nisu provedene.35

U dananje vrijeme kad je sukob interesa postao jedno od glavnih obiljeja i odrednica medicine i zdravstva,36 svjedoenja neovisnih strunjaka dobivaju naroitu vanost i mogu se u najmanju ruku ravnopravno razmatrati s tvrdnjama koje dolaze iz institucija znanstvenoga i zdravstvenog sustava. Pa i s prirunikom o cijepljenju Vaccines koji spominje dr. Kai. I naroito ba s tim prirunikom s obzirom na to je njegov prvi autor S. Plotkin bio jedan od glavnih direktora najvee svjetske kompanije-proizvoaa cjepiva Sanofi Pasteur gdje i danas radi kao savjetnik, drugi autor W. Orenstein u izjavama o sukobu interesa navodi financijske veze s farmaceutskim tvrtkama, dok je trei autor P. Offit, nazvan dr. Profit, ozloglaen kao notorni glasnogovornik farmaceutske industrije s kojom je viestruko financijski povezan, ukljuujui vlasnitvo nad patentom za cjepivo. Tvrdnje ovakvih eksperata, kao i izbor znanstvene literature koju u svojim knjigama nude, ne samo da ostavljaju mjesta za sumnju o djelotvornosti cjepiva, nego su natjerale brojne strunjake koji se bave vakcinama ili su ih dobro prouili, da napiu vlastite knjige, s drukijom znanstvenom literaturom (takoer tisue referenci), koja dokazuje upravo suprotno. Ovo su tek neki od njih: L. Loat, E. McBean, R. Halvorsen, L. Chaitow, N. Miller, H. Coulter i B. Fischer, C. Diodati, W. James, M. Einstein, M. Tocco, P. i H. Butler, Ch. Murphy, G. Buchwald, K. Stratton, G. Beattie, V. Scheibner, A. Romm, W. Lydall, S. Cave, M. Eisenstein, H. Studer, D. Kirby, Sh. Tenpenny, L. K. Habacus i M. Holland, H. C. Honenberger, A. Moritz, T. O'Shea, D. Lender, H. Tolzin, T. Obukhanych. Za ilustraciju onoga o emu u svojim knjigama piu svi ovi autori, samo dvije reenice iz jedne od najnovijih, Vaccine Illusion, autorice Tetyane Obukhanych, koja piui o poetcima svojega doktorskog studija navodi: U to vrijeme bila sam oduevljena konceptom vakcinacije, kao svaki tipini imunolog. Meutim, nakon godina istraivanja u imunologiji, razmatrajui znanstvene aktivnosti svojih nadreenih i analizirajui teme vezane uz cijepljenje, shvatila sam da je vakcinacija jedna od najveih izmiljotina kojima je znanost obmanula svijet.37 Kolega Kai zamjera mi izjavu da se medicinski strunjaci o uinkovitosti cjepiva izjanjavaju na temelju serolokih nalaza. A na temelju ega drugog bi se izjanjavali kad stvarnih klinikih dokaza o djelotvornosti nema? Upravo u tome se sastoji jedna od glavnih manipulacija u vakcinologiji naravno da osobe koje se razumiju u vakcinologiju razlikuju imunogenost od djelotvornosti, ali onima koji se ne razumiju u aktivnu imunizaciju u nedostatku klinikih dokaza podmeu one seroloke. Inae, proglaavanje djelotvornosti terapijskih i preventivnih postupaka na temelju tzv. surogatnih ishoda ope je mjesto dananje medicine. Antidijabetici se proglaavaju uinkovitima na temelju sniavanja eera u krvi, lijekovi za mravljenje na temelju broja kilograma koji su reducirali, antihipertenzivi na temelju sniavanja tlaka, hipolipemici na temelju smanjena masnoe u krvi, antineoplastici na temelju redukcije tumorske mase, a cjepiva na temelju porasta titra antitijela. I to stoga to je takvim istraivanjima puno bre, jeftinije i lake dokazati efikasnost, u usporedbi s dugotrajnim, skupim i neizvjesnim istraivanjima klinikih ishoda smanjenjem pojavnosti ili teine bolesti i produljenjem ivota. Samo to uinak na zamjenske ishode esto nema puno veze s klinikim ishodima. Naprotiv, nekad je taj odnos upravo suprotan. Pa se nakon desetak godina primjene pripravak vrlo efikasan u sputanju eera ili onaj koji znaajno smanjuje

35

Only safe vaccine is one that is never used. Vaccination quotes from doctors and scientists. Rense; 2001. http://www.rense.com/general7/onlysafe.htm 36 Gajski L. Farmaceutska industrija i sukob interesa u medicini. U: Zdravstvo u Hrvatskoj. Zbornik radova. Zagreb: HAZU; 2012. http://www.scribd.com/doc/173296968 37 Obukhanych T. Vaccine Illusion. 2012. http://www.amazon.com/Vaccine-Illusion-ebook/dp/B007AW2CLG

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 7

tjelesnu teinu povlai iz prakse jer se nalo da poveava vjerojatnost sranih bolesti (Avandia, Reductil). A cjepivo protiv rota-virusa povlai se radi poveane uestalosti zapletaja crijeva, ukljuujui i smrtne ishode. Za dodatne argumente o nepostojanju dokaza o djelotvornosti cjepiva, upuujem na svoj lanak iz Lijenikih novina br. 103,38 ulomci Djelotvornost cjepiva i Uloga u povlaenju zaraznih bolesti. Kad je rije o cjepivu protiv gripe, nedostatak znanstvenih dokaza o njegovoj uinkovitosti argumentiran je opsenom dokumentacijom priloenom mojoj predstavci ovom Povjerenstvu iz veljae ove godine (ur. broj 385-18-99-34/2012/6). U vezi s tim konkretnim cjepivom, ali i onim protiv ospica, zaunjaka i rubeole, te protiv tetanusa, instruktivna je moja prepiska s Agencijom za lijekove iz koje je vidljivo da hrvatska regulacijska agencija nije sposobna podastrijeti znanstvena istraivanja, odnosno dokaze o korisnosti na temelju kojih je registrirala spomenuta cjepiva.39

3.
Drago mi je da je kolega Kai odabrao ba HPV (humani papilomavirus), odnosno cjepivo protiv HPV-a kao argument za moju krivnju. Rije je o primjeru koji odlino ilustrira postavke u vezi s cjepivima koje sam do sada iznijela i moe posluiti kao svojevrsna analiza sluaja (case study). Poto je naveo moje tvrdnje u vezi s HPV-om i cjepivom, u namjeri da me dematira dr. Kai najprije navodi da je HPV 16 najei onkogeni virus u ena s bez (?, op. L.G.) displazija, s prekanceroznim displazijama i kod ena s invazivnim karcinomom cerviksa. Time se uope ne referira na moju izjavu, jer ja navodim da su inkriminirani virusi (16 i 18) u populaciji, dakle openito rijetki (u ovom kontekstu nisu relevantne ene s displazijom i karcinomom jer se cjepivo nudi zdravoj enskoj populaciji). I doista su rijetki Meunarodna agencija za istraivanje raka (IARC) procjenjuje da je prevalencija kroninih perzistirajuih infekcija HPV-a, koje se smatraju rizikom za karcinom, u razvijenim zemljama (npr. panjolska) oko 7%;40 u nekim lancima o ovoj temi navode se i manje brojke. Ostali HPvirusi, kojih je vie od 100 jesu ei, no oni se ne povezuju s karcinomom i veinom budu spontano eliminirani. Potom kolega navodi da udio HPV 16 u nalazima briseva raste s teinom displazije. To nije sporno i ja se nigdje ne protivim toj injenici, tovie uope je ne spominjem. Navoditi literaturu koja to potvruje, dakle, u kontekstu moje optube potpuno je deplasirano. U nastavku vezanom uz toku 3. podnositelj Zahtjeva navodi da je veza HPV tipova visokog rizika (prvenstveno 16 i 18) s razvojem karcinoma cerviksa nedvojbeno dokazana i da je HPV infekcija neophodan uvjet za razvoj displazija cerviksa i invazivnog skvamoznog karcinoma cerviksa. Istina je da se spomenuti virusi vrlo esto nalaze u promjenama na

Gajski L. Cijepljenje spas od zaraznih bolesti ili nepotreban rizik. Lijenike novine br. 103. Listopad 2011., str. 51-55. http://www.scribd.com/doc/172687164 39 Dopisivanje Gajski HALMED, travanj-lipanj 2012.: 1.) Lidija Gajski, Zahtjev Agenciji za lijekove i medicinske proizvode od 3. travnja 2012., za pristup informacijama na osnovi kojih su klinikih istraivanja donesene odluke o djelotvornosti i sigurnosti (a slijedom toga odobrenje za primjenu), i u kojim indikacijama i populacijama, za cjepivo protiv ospica, zaunjaka i rubeole (MoPaRu), za cjepivo protiv tetanusa i za cjepivo protiv sezonske gripe. 2.) Odgovor Agencije od 1. lipnja 2012. 3.) Zahtjev za dopunu informacije od 4. lipnja 2012. Odgovor Agencije nije uslijedio. Prepiska je javno dostupna na: http://www.scribd.com/doc/174424184. 40 Dori A, Grahovac M. Infekcije humanim papiloma virusom epidemioloke pretpostavke i pokazatelji. Medix 2005;58:62-6. http://hrcak.srce.hr/file/11559
38

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 8

cerviksu, uz karcinom ipak tek u 70%, a identificirani su i drugi rizini imbenici.41 No kolega zaboravlja da nas je ranije sam ve upozorio da povezanost ne govori apsolutno nita o uzrono-posljedinoj vezi. ak i pod uvjetom da prihvatimo (nedokazanu) mogunost kauzalnosti, to bi eventualno vrijedilo za vrlo mali broj sluajeva i kroz dugo vremensko razdoblje. Naime, i perzistentne infekcije uzrokovane rizinim tipovima HPV-a najee ne vode prekanceroznim lezijama. Ako se ipak razviju, ak i one s viim stupnjem atipije sanirat e se same od sebe u razdoblju od dvije godine. Samo mali dio maligno e se pretvoriti u sljedeih 20-40 godina. Dakle, rizik da ena s pozitivnim nalazom HP virusa oboli od raka vrlo je niska, a kolika je tono ne zna se jer istraivanja koja bi pratila takve ene kroz nekoliko desetljea nema. Ovo su neki od radova koji potvruju navedeno: Franco EL, Villa LL, Sobrinho JP, Prado JM, Rousseau MC, D sy M, et al. Epidemiology of acquisition and clearance of cervical human papillomavirus infection in women from a high-risk area for cervical cancer. J Infect Dis. 1999;180:1415-1423. Ho GY, Bierman R, Beardsley L, Chang CJ, Burk RD. Natural history of cervicovaginal papillomavirus infection in young women. N Engl J Med. 1998;338:423-428. Moscicki AB, Shiboski S, Broering J, Powell K, Clayton L, Jay N, et al. The natural history of human papillomavirus infection as measured by repeated DNA testing in adolescent and young women. J Pediatr.1998;132:277-284. Ostor AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review. Int J Gynecol Pathol. 1993;12:186-192. Harper DM, Williams KB. Prophylactic HPV vaccines: current knowledge of impact on gynecologic premalignancies. Discov Med. 2010;10:7-17. Haug C. The risks and benefits of HPV vaccination. JAMA. 2009;302:795-796. Kad smo ve (tekom mukom) doli do karcinoma vrata maternice, nije na odmet, a u kontekstu pritiska da cjepivo protiv HPV-a ue u Kalendar obvezatnoga cijepljenja za djevojice, sagledati proirenost i znaaj te bolesti. Prema zadnjim podatcima HZJZ-a (2009. 2010.) incidencija cervikalnoga karcinoma u Hrvatskoj iznosi 16/100.000 ena, to je 3% od svih malignoma u ena, odnosno iza karcinoma dojke, crijeva, plua, tijela maternice, jajnika, titnjae i eludca. Na slinom se mjestu nalazi taj karcinom i s obzirom na mortalitet, koji iznosi oko 3,5/100.000 ena. Pojavnost bolesti u blagom je padu od osamdesetih godina XX. stoljea naovamo, a smrtnost stagnira.42 Trend pada postoji u cijelom svijetu; udio karcinoma cerviksa u smrtnosti od raka u SAD-u iznosi oko 1%. Rak grla maternice, dakle, ne predstavlja, barem kad je rije o razvijenom dijelu svijeta, vei javnozdravstveni problem. Sljedee na to se dr. Kai referira je moja izjava da cjepivo protiv HPV-a nema dokazanu kliniku djelotvornost. Za njega je ona nedvojbeno dokazana. No ini se da kolega ne razumije pojam klinike djelotvornosti, jer je u sljedeoj reenici povezuje sa sprjeavanjem displazije, koja je prekursor karcinoma. Displazija cerviksa je patohistoloki, a ne kliniki pojam; ona nije povezana sa simptomima maligne bolesti, niti joj nuno vodi. Ranije sam navela da je displazija esto reverzibilna. O klinikoj uinkovitosti cjepiva moe se govoriti onda kad se dokae da ono sprjeava kliniki relevantnu bolest i smanjuje smrtnost (produava ivot). A takvih dokaza niti za jedno od dva cjepiva koja su u primjeni, nema. Nema ih jer ih istraivanja koja su trajala nekoliko godina (najdulje oko 8) nisu registrirala. Nala su tek

41

Food and Drug Administration (FDA). Gardasil (Human Papillomavirus Vaccine) Questions and Answers. June 8, 2006. http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/QuestionsaboutVaccines/ucm096052.htm 42 Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Hrvatski zdravstveno-statistiki ljetopis. Registar za rak. http://www.hzjz.hr/rak_index.htm

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 9

uinak na displazije, i to ne sve nego samo dio njih (oko 70%), vezanih uz dva, odnosno uz etiri rizina virusa, a i to uz nepoznato trajanje efekta. Treba dodati da je u testiranjima tek manjina ispitanica odgovarala dobi u kojoj se cjepivo preporuuje (veina su bile starije) i da je u nekih ena jedno od cjepiva znaajno povealo vjerojatnost razvoja prekanceroznih promjena. I jo jedna napomena sve studije koje su potvrdile uinkovitost HPV-vakcina bile su financirane od njihovih proizvoaa.43 Dakle, u nedostatku dugoronih pokazatelja, nemogue je znati hoe li HPV-cjepivo doista prevenirati cervikalni karcinom; njegova je djelotvornost samo teoretska, odnosno ista spekulacija. Zanimljivo je da i u Amerikoj upravi za hranu i lijekove (FDA), tek vjeruju da bi prevencija prekanceroznih cervikalnih lezija vrlo vjerojatno mogla dovesti do sprjeavanja tih karcinoma,44 priznajui da se dugorona korist od HPV-vakcinacije osniva na pretpostavci, a ne na vrstim znanstvenim nalazima. U prilog postavci o nedostatku dokaza o klinikoj djelotvornosti cjepiva prilaem sljedeu literaturu (neto noviju od one koju nudi kolega Kai): Villa LL, Costa RL, Petta CA, Andrade RP, Paavonen J, IversenOE, et al. High sustained efficacy of a prophylactic quadrivalent human papillomavirus types 6/11/16/18 L1 virus-like particle vaccine through 5 years of follow-up. Br J Cancer. 2006;95:1459-66. De Carvalho N, Teixeira J, Roteli-Martins CM, Naud P, De Borba P, Zahaf T, et al. Sustained efficacy and immunogenicity of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine up to 7.3 years in young adult women. Vaccine. 2010;28:6247-55. Harper DM, Williams KB. Prophylactic HPV vaccines: current knowledge of impact on gynecologic premalignancies. Discov Med. 2010;10:7-17. Haug C. The risks and benefits of HPV vaccination. JAMA. 2009;302:795-6. Flogging Gardasil. Nat Biotechnol. 2007;25:261. Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, Lawson HW, Chesson H, Unger ER. Quadrivalenthuman papillomavirus vaccine: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2007;56:1-24. Paavonen J, Naud P, Salmeron J, Wheeler CM, Chow SN, Apter D, et al. Efficacy of human papillomavirus (HPV)-16/18 AS04-adjuvanted vaccine against cervical infection and precancer caused by oncogenic HPV types (PATRICIA): final analysis of a double-blind, randomised study in young women. Lancet. 2009;374:301-14. The FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. N Engl J Med. 2007;356:1915-27. WHO/ICO HPV Information Centre. Human papillomavirus and related cancers. Summary report update. November 15,2010. http://apps.who.int/hpvcentre/statistics/%20dynamic/ico/country_pdf/XWX.p df?CFID%20_%205169709&CFTOKEN%20_39667351 Zadnji prigovor dr. Kaia u vezi s HPV-om odnosi se na tetne uinke cjepiva. Prije nego se osvrnem na njegov komentar u vezi s porastom broja nuspojava, potrebno je navesti koje su to nuspojave, obzirom da su neke od njih vrlo ozbiljne: smrt, konvulzije, sinkopa, ortostatska hipotenzija, gubitak vida, parestezije, paraliza, sindrom Guillain-Barre, facijalna

43

Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals Med. 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159 44 Food and Drug Administration (FDA). Gardasil (Human Papillomavirus Vaccine) Questions and Answers. June 8, 2006. http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/QuestionsaboutVaccines/ucm096052.htm

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 10

pareza, sindrom kroninog umora, anafilaksija, autoimuni poremeaji, duboka venska tromboza, pluna embolija i pankreatitis. U pozadini neurolokih simptoma znanstvena su istraivanja identificirala amiotrofinu lateralnu sklerozu, akutni diseminirani encefalomijelitis, multiplu sklerozu, transverzalni mijelitis, brahijalni neuritis. Literatura: Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Paper provided by MHRA for Joint Committee on Vaccination and Immunisation. June 2010: Vaccine associated suspected adverse reactions reported via the Yellow Card scheme during 2009. http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@ab/d ocuments/digitalasset/dh_118753.pdf Irish Medicines Board (IMB). Update on national monitoring experience with Gardasil. 11th November 2010. http://www.imb.ie/images/uploaded/documents/IMB_Gardasil_WebUpdate_ 11Nov2010.pdf Lawrence G, Gold MS, Hill R, Deeks S, Glasswell A, McIntyre PB. Annual report: Surveillance of adverse events following immunisation in Australia, 2007. Commun Dis Intell. 2008;32(4)371-87. Menzies R, Mahajan D, Gold MS, Roomiani I, McIntyre P, Lawrence G. Annual report: Surveillance of adverse events following immunisation in Australia, 2008. Commun Dis Intell. 2009;33:365-81. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cdi3304 Mahajan D, Roomiani I, Gold MS, Lawrence GL, McIntyre PB, Menzies RI. Annual report: Surveillance of adverse events following immunisation in Australia, 2009. Comm Dis Intell. 2010;34:259-76. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cdi3403-1 Slade BA, Leidel L, Vellozzi C, Woo EJ, Hua W, Sutherland A, et al. Postlicensure safety surveillance for quadrivalent human papillomavirus recombinant vaccine. JAMA. 2009;302:750-7. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Paperprovided by MHRA for Joint Committee on Vaccination and Immunisation. June 2009: Vaccine associated suspected adverse reactions reported via the Yellow Card scheme during 2008. http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@ab/d ocuments/digitalasset/dh_110017.pdf Database of the Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb. Overview adverse events following immunization in association with Cervarix. February 3, 2010. http://www.lareb.nl/documents/kwb_2010_2_cerva.pdf Irish Medicines Board (IMB). Update on national monitoring experience with Gardasil. 9th February 2011. http://www.imb.ie/images/uploaded/documents/IMB_Gardasil_WebUpdate_ 09Feb2011.pdf Agence nationale de securite du medicament et des produits de sante (ANSM). Vaccins contre les infections dues a certains papillomavirus humains (HPV). 22/11/2011. http://ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-vaccins/Vaccinscontre-les-infections-dues-a-certains-papillomavirus-humains-HPV/(offset)/2 VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System). http://vaers.hhs.gov/data/data Gandey A. Report of Motor Neuron Disease After HPV Vaccine. Medscape Med News. 2009. http://www.medscape.com/viewarticle/711461 Lwer J. Can we still recommend HPV vaccination? MMWFortschr Med. 2008;150:6.

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 11

Mendoza Plasencia Z, Gonzalez Lopez M, Fernandez Sanfi el ML, Muniz Montes JR. Acute disseminated encephalomyelitis with tumefactive lesions aft er vaccination against human papillomavirus. Neurologia. 2010;25:58-9. Wildemann B, Jarius S, Hartmann M, RegulaJU, Hametner C. Acute disseminated encephalomyelitis following vaccination against human papilloma virus. Neurology. 2009;72:2132-3. Schaffer V, Wimmer S, Rotaru I, Topakian R, Haring HP, Aichner FT. HPV vaccine: a cornerstone of female health a possible cause of ADEM? J Neurol. 2008;255:1818-20. Sutton I, Lahoria R, Tan IL, Clouston P, Barnett MH. CNS demyelination and quadrivalent HPV vaccination. Mult Scler. 2009;15:116-9. Chang J, Campagnolo D, Vollmer TL, Bomprezzi R. Demyelinating disease and polyvalent human papilloma virus vaccination. J Neurol-Neurosurg Psychiatry. 2010:1-3. Alvarez-Soria MJ, Hernandez-Gonzalez A, Carrasco-Garcia de Leon S, Del RealFrancia MA, Gallardo-AlcanizMJ, Lopez-Gomez JL. Demyelinating disease and vaccination of the human papillomavirus. Rev Neurol. 2011;52:472-6. McCarthy JE, Filiano J. Opsoclonus Myoclonus aft er human papilloma virus vaccine in a pediatric patient. Parkinsonism Relat Disord. 2009;15:792-4. Mosnaim AD, Abiola R, Wolf ME, Perlmuter LC. Etiology and risk factors for developing orthostatic hypotension. Am J Th er. 2009;17:86-91. Debeer P, De Munter P, Bruyninckx F, Devlieger R. Brachial plexus neuritis following HPV vaccination. Vaccine. 2008;26:4417-9. Cohen SM. Multiple evanescent white dot syndrome aft er vaccination for human papilloma virus and meningococcus. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2009:1-3. Das A, Chang D, Biankin AV, Merrett ND. Pancreatitis following human papillomavirus vaccination. Med J Aust. 2008;189:178. Brotherton JM, Gold MS, Kemp AS, McIntyre PB, Burgess MA, Campbell-Lloyd S. Anaphylaxis following quadrivalent human papillomavirus vaccination. CMAJ. 2008;179:525-33. Blitshteyn S. Postural tachycardia syndrome after vaccination with Gardasil [letter to the editor]. Eur J Neurol. 2010;17:e52. Kolega ne osporava injenicu da broj nuspojava raste. Smatra, meutim, da to nije relevantno. Ja se s time nikako ne bih sloila, u prvom redu zbog ozbiljnosti nekih od tih nuspojava, a zatim i zbog njihove koliine. Broj tetnih uinaka HPV-cjepiva prijavljen nadlenim dravnim agencijama samo est zapadnih zemalja i u samo nekoliko godina koliko se cjepivo primjenjuje dosegao je vie od 30.000.45 Broj prijava u SAD-u sad ve 2,5 puta premauje smrtnost od cervikalnoga karcinoma u toj zemlji. U Nizozemskoj taj omjer iznosi ak 4.46 Podatci britanske agencije za lijekove (MHRA) pokazuju da je ukupni broj prijava za jedno od HPV-cjepiva 24-104 puta vei od bilo kojeg drugog cjepiva iz Kalendara (vidjeti prvu referencu s gornjeg popisa literature). A broj registriranih nuspojava sasvim sigurno podcjenjuje stanje jer se openito prijavljuje tek manjina nuspojava, a njihova se uestalost

45

Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals Med. 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159 46 Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals Med. 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 12

(omjer) izraunava na temelju distribuiranih, a ne primijenjenih doza cjepiva (broj stvarno apliciranih doza uvijek je manji).47 Ne razumijem to je kolega mislio pod nainom na koji sam izjavila da broj nuspojava raste. Moja izjava je kratka, jasna i istinita. Slaem se da same prijave nuspojava vezane uz cjepivo ne znae da su sve i uzrokovane cjepivom. No kad ih ima velik broj, i kad na moguu kauzalnost za neke od njih ukazuju i znanstvena istraivanja, red je da ih ozbiljno razmotrimo. Istiem da struna drutva i regulatorne agencije nalau vrlo nizak prag tolerancije za ozbiljne nuspojave cjepiva, s obzirom da se daju zdravoj populaciji. To je jo vanije u sluaju HPV-cjepiva s obzirom na njegov nesiguran uinak i na to da je namijenjen prevenciji bolesti razmjerno male javnozdravstvene vanosti. Ozbiljno razmatranje zasluuje i poplava internetskih stranica sa svjedoenjima onih koji smatraju da su oteeni HPV-cjepivom (npr.48), sudske tube protiv proizvoaa,49 kritike izjave lijenika ukljuujui one koji su godinama vodili istraivanja s ovim cjepivom,50 te otvorena pisma i peticije protiv HPV-vakcinacije.51 Neovisno o prigovorima dr. Kaia u vezi s HPV-om, ali relevantno za raspravu o HPV-cjepivu, kao i openito za debatu o cijepljenju i za cjelinu Zahtjeva za disciplinskim postupkom protiv mene, navodim jo nekoliko argumenata protiv uvoenja HPV-cjepiva. Pad pojavnosti raka grla maternice postignut je irom svijeta zahvaljujui uvoenju jednostavne, pouzdane i jeftine metode citolokoga brisa (Papa). Rad na to veem obuhvatu ena tom vrstom probira najbolji je nain prevencije cervikalnoga karcinoma. Uvoenje cjepiva vrlo bi vjerojatno smanjilo taj obuhvat jer bi enama dalo lanu sigurnost. Na slian nain mogue je da bi utjecalo na porast promiskuitetnoga spolnog ponaanja koje je rizini imbenik za pojavu ovoga karcinoma. HPV je inae, kao to sam ranije navela, dobar primjer za medicinsku analizu, no takoer i za onu socijalnu i ekonomsku. U konkretnom sluaju rije je o korporativnom projektu velike vanosti, jer po prvi put uvodi cjepivo na podruje raka, dakle iri indikaciju za cjepivo s prevencije zaraznih na prevenciju malignih bolesti. A to otvara neizmjerne mogunosti za zaradu i predstavlja neslueni eldorado za farmaceutsku industriju. Ne smijemo zaboraviti da su dva za sada registrirana HPV-cjepiva meu najskupljima na tritu. U svakom sluaju projekt HPV dobro ilustrira nain na koji se danas u zdravstvene sustave diljem svijeta uvode nepotrebne, ali za njihove proizvoae vrlo unosne tehnologije.52 Strategija pretpostavlja jaku politiku potporu i razgranatu infrastrukturu. Ona ukljuuje angaman drava i lokalnih zajednica iz koje dolaze proizvoai, zakonodavna i izvrna tijela Europske unije, potom velike zaklade, odnosno udruge kakva je u ovom sluaju Europska udruga za rak grla maternice (ECCA) koja je u biti sredstvo za politiko lobiranje, sline nacionalne udruge (i one manje sline poput udruga za enska prava i za slobodu odgoja) koje vre pritisak na nacionalne vlade i zdravstvenu administraciju, a one pak slijede sve izvana preporuene uredbe i direktive, dok svoj doprinos daju i mediji. Stotine tisua letaka,

47

Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals Med. 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159 48 http://truthaboutgardasil.org/ 49 O'Connell B. Gardasil in court: drug's maker sued. Sunday Mail. October 23, 2011. http://www.couriermail.com.au/ipad/gardasil-in-court-drugs-maker-sued/story-fn6ck51p-1226174052656 50 Yerman M. An interview with dr. Diane M. Harper, HPV expert. Huffington Post. December 28, 2009. http://www.huffingtonpost.com/marcia-g-yerman/an-interview-with-dr-dian_b_405472.html 51 Action Alert: Your opportunity to help Spain ban HPV vaccines. Activist Post. October 9, 2012. http://www.activistpost.com/2012/10/action-alert-your-opportunity-to-help.html 52 Gajski L. Medicina u slubi korporacijskih interesa. U: Ivanievi G, Fatovi-Fereni S (ur). Bioetike teme. Zagreb: Hrvatski lijeniki zbor; 2012., str. 480-486.

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 13

broura, tribina, simpozija, predavanja i znanstvenih radova realizirane su za potrebe promidbe HPV-a i cjepiva. Proglaen je Dan mimoza, podijeljene nagrade angairanim udrugama i pojedincima (u nas ju je, meu ostalima dobila poznata spisateljica za knjigu One misle da smo male), uvedena je ak i doplatna potanka marka... Najvaniju ulogu u svemu tome ipak ima medicinska struka. No to je ve predmet etvrte toke Zahtjeva kolege Kaia. Prije toga valja komentirati optubu za potpuno netone i pogreno interpretirane podatke kojima dezinformiram javnost i izravno ugroavam zdravlje stanovnitva. Podatci koje iznosim toni su i pravilno su interpretirani. Na slian nain navode ih i tumae i drugi neovisni znanstvenici i lijenici.53 Smatram da je ovo oitovanje u tom smislu uvjerljivo, tovie, da je dovelo u sumnju tonost i pravilnu interpretaciju podnositelja zahtjeva. Kad je rije o dezinformiranju javnosti i ugroavanju zdravlja vjerujem da sam putem ovog oitovanja podastrla dovoljno dokaza za postavku da je cijepljenje postupak optereen nizom negativnih elemenata i aspekata, s nejasnim omjerom koristi i tete. U najmanju ruku rije je o znanstvenoj i strunoj kontroverzi. Povijest medicine prepuna je primjera beskorisnih, pa i tetnih postupaka koji su morali biti naputeni, premda su desetljeima imali status dogme. Kao to ga danas ima cijepljenje. U vezi s njim, nastojim strunoj, a obzirom da u njoj nema puno interesa i odjeka, i iroj javnosti pruiti informacije i to one koje joj zdravstveni sustav uskrauje. Ne vidim da na taj nain dezinformiram javnost i ugroavam zdravlje stanovnitva. Naprotiv, dajui na uvid podatke koji nedostaju, stvaram pretpostavku za sveobuhvatno i objektivno sagledavanje ove medicinske intervencije, na temelju kojeg onda laici, lijenici i politiari mogu kvalificirano donijeti stavove i odluke. A to u ovom konkretnom sluaju ima veliku vanost zato to moe dovesti do dijametralne promjene ponaanja i stoga to se radi o postupku bitnom za zdravlje pojedinca i populacije, kao i za profesionalnu djelatnost mnogih lijenika. Stvarajui uvjete za donoenje ispravnih odluka ne samo da ne ugroavam zdravlje, nego otvaram put njegovu unaprjeenju. Zdravlje ugroava onaj koji te uvjete onemoguava uskraujui informacije i diskvalificirajui i progonei kritiare. (Uvrjedljive kvalifikacije koje je dr. Kai iznio na moj raun nemam namjeru ire komentirati; pristup ad hominem rabi se onda kad nedostaju stvarni argumenti za raspravu.) Jo nekoliko reenica o povjerenju. Ja navodno umanjujem povjerenje u cijepljenje kao preventivnu zdravstvenu mjeru i u cijeli zdravstveni sustav. Slaem se. Jer postojei sustav cijepljenja, kao i zdravstveni sustav koji ga promie niti ne zavrjeuju povjerenje. Sustav cijepljenja nije znanstveno utemeljen i transparentan, a teta postaje sve vidljivija. Sve vei broj ljudi to shvaa zahvaljujui dostupnosti informacija ili intuitivno, to je vidljivo u rastuem trendu odbijanja cijepljenja. I umjesto sustavu, poklanja povjerenje onima koji ga preispituju. Povjerenje ljudi moemo vratiti na nain da objektivno i nepristano, i to najprije unutar strune zajednice, za to se od poetka, za sada bezuspjeno, zalaem, vrjednujemo sveukupno shvaanje cijepljenja, kao i svako cjepivo pojedinano. I da zadrimo ono to je korisno, a odbacimo nepotrebno i tetno. I to je pravi put graenja povjerenja, povjerenja koje e proizai iz stvarnih i vjerodostojih temelja, a ne iz poluistina i privida.

4.
Pod ovom tokom preskoit u Kaievo sablanjavanje i dijeljenje ukora s poetka teksta jer ne zavrjeuju pozornost. Meritum je u tome da ja svojim izjavama navodno diskreditiram cijelu medicinsku struku i vrijeam sve lijenike optuujui ih za korupciju. To da se moja kritika odnosi na cjelokupnu struku, teko da se moe iitati iz mojih izjava i

53

Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: are they at odds? Annals Med. 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 14

tekstova, kako ovdje citiranih, tako i iz drugih. Uvijek istiem da je velika veina lijenika rtva manipulacije i neznanja, te da je korupcija koja se dogaa u ordinacijama obinih lijenika praktiara nebitna, kako zbog uglavnom skromne vrijednosti poklona, tako i zbog injenice da nisu ni svjesni da su korumpirani. S medicinskim ekspertima stvar je drukija. Vodei profesionalci, i to se moe uzeti kao pravilo, danas se smatraju glavnom polugom korporativnoga kapitala. Ne samo plaeni, nego nerijetko i stvoreni od strane privatnoga biznisa, oni svojim tvrdnjama i aktivnostima daju legitimitet industrijskim projektima.54 Projektima koji sve ee ne samo da nisu na korist, nego proizvode izravnu i neizravnu tetu bolesnicima i drutvu. Po svojoj funkciji i poziciji struni su autoriteti duni poznavati stvarnu djelotvornost, sigurnost i isplativost medicinskih postupaka koje preporuuju i uvode u zdravstvene sustave, pa ovdje neznanje ne moe biti opravdanje. Rije je o svjesnom odricanju od povjerene drutvene uloge i stavljanje na stranu onih koji daju vie. Naravno da je ovdje posrijedi osobni materijalni i profesionalni interes, ugled, pa i politika mo. Smatram da takvu strukturu u svakom sluaju treba prozivati i ruiti joj ugled, bez obzira hoe li se ili ne e uvrijediti. Ugled pojedinaca na pozicijama moi, kao i ast struke izgrauje se i uva odgovornou i radom za zajedniko dobro, a ne mijenjanjem javnoga za osobni interes. Svjetska znanstvena i struna zajednica sukob interesa prepoznaje kao jedan od najozbiljnijih problema dananje medicine i nastoji ga na razliite naine regulirati. Ukazivati na ovaj zloudni fenomen, koji ni blizu nije primjereno prepoznat i osvijeten, pravo je i dunost svakoga tko ima tu vrstu uvida, a naroito ako je i sam lijenik.

Zakljuak
Vjerujem da sam ovim oitovanjem dala dovoljno valjanih protuargumenata na zahtjev dr. Bernarda Kaia za pokretanjem disciplinskog postupka protiv mene. Pokazala sam da su sve moje izjave vezane uz cijepljenje tone i znanstveno potkrijepljene, ukljuujui i one koje se odnose na sigurnost cjepiva. Time sam moda umanjila korist od cijepljenja u oima javnosti, no to je bilo u funkciji izlaganja stvarnoga stanja, odnosno problematiziranja postojee nerealne slike koja je stvorena o tom postupku. Takoer vjerujem da sam uspjeno obrazloila da nita u mojim tvrdnjama i nastupu ne ugroava zdravlje stanovnitva, naprotiv, saznanja koja sam podijelila s javnou mogu donijeti samo korist za zdravlje pojedinaca i zajednice. A ruei ugled onima u struci koji zlorabe svoje pozicije, ja toj istoj struci zapravo vraam naruenu ast i naeto povjerenje ljudi. Uzimajui sve navedeno u obzir, odbacujem optubu da sam uinila povrjede iz lanka 4. Pravilnika o disciplinskom postupku HLK, te da sam povrijedila Kodeks medicinske etike i deontologije HLK i prekrila odredbe Zakona o lijenitvu. Moje je djelovanje u prvom redu i u svakom trenutku voeno interesima bolesnika, odnosno zajednice (svoje zvanje ne shvaam samo kao profesiju, nego i kao poziv). Kao takvo sasvim je u skladu s temeljnim naelima Kodeksa medicinske etike i deontologije, prema kojima je ast i obveza lijenika posvetiti se zdravlju ovjeka i uvati plemenitu tradiciju lijenikoga poziva odravajui visoke standarde strunoga rada i etikoga ponaanja (lanak 1.), te potovati prava pacijenta smatrajui dobrobit pacijenta svojom prvom i osnovnom zadaom (lanak 2.). Nadalje, nalazim da vrlo savjesno i u potpunosti potujem stavak 6. drugoga lanka Kodeksa koji kae da lijenik treba predlagati i provoditi samo one dijagnostike postupke koji su nuni za pouzdanu dijagnozu, te samo ono lijeenje koje je u skladu s provjerenim spoznajama suvremene medicinske znanosti. Usvajanje, primjena i irenje

54

Gajski L. Farmaceutska industrija i sukob interesa u medicini. U: Zdravstvo u Hrvatskoj. Zbornik radova. Zagreb: HAZU; 2012. http://www.scribd.com/doc/173296968

Oitovanje Lidije Gajski od 15. listopada 2012. o zahtjevu za pokretanje disciplinskoga postupka, str. 15

znanstveno neprovjerenih postupaka, te pobuivanje lane nade u pacijenata i njegovih blinjih, prema Kodeksu je povrjeda medicinske etike. Moje je djelovanje usklaeno i sa stavkom 7. istoga lanka koji kae da e lijenik postupati ekonomino, sukladno racionalnoj medicinskoj praksi i da ne e provoditi nepotrebne preglede i lijeenje. I konano, sa stavkom 8. koji kae da e lijenik na prikladan nain obavijestiti pacijenta o dijagnostikim postupcima i pretragama, njihovim rizicima i opasnostima, te rezultatima, kao i svim mogunostima lijeenja i njihovim izgledima na uspjeh, te mu primjereno pruiti potrebne obavijesti kako bi pacijent mogao donijeti ispravne odluke o dijagnostikom postupku i predloenom lijeenju. Na isti nain smatram da u potpunosti potujem odredbe Zakona o lijenitvu jer se, u skladu s lankom 2. toga zakona borim za odravanje i podizanje kvalitete lijenikih usluga u interesu zdravlja i drutvenog blagostanja puanstva (stavka 1.), odravam i promiem povjerenje izmeu lijenika i pacijenata, te lanova njihovih obitelji (stavak 2.), potujem prava pacijenata (stavak 3.), neovisno i profesionalno djelujem, te uvam i promiem slobode i ugled lijenikog zvanja (stavak 4.), te promiem dostojanstveno i odgovorno profesionalno ponaanje potujui u radu: propise, pravila struke i Kodeks medicinske etike i deontologije (stavak 5.). Stoga, jo jednom, predlaem Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju da u sklopu prethodnoga postupka uvai moje argumente i u skladu s lankom 16. Pravilnika o disciplinskom postupku zauzme stajalite da je zahtjev za pokretanje postupka protiv mene pred asnim sudom HLK neopravdan. Smatram da je to u ovom sluaju jedina ispravna odluka i sa strunoga i s etikoga stanovita. Sa strunoga stoga to bi potvrdila da Hrvatska lijenika komora, kao glavni eksponent i branitelj interesa lijenika ali i bolesnika, branei slobodu govora i kritike, podupire i promie strunu raspravu o prijepornim temama i nedovoljno rasvijetljenim podrujima u medicini. S etikoga, pokazala bi spremnost da zatiti one lijenike koji razotkrivaju devijacije u vlastitoj srediti i profesiji, i spremni su sluei istini rtvovati vlastitu sigurnost i komfor kako bi branili interes bolesnika, a time i ugled asnoga lijenikoga zvanja. Zagreb, 15. listopada 2012. Lidija Gajski, dr. med., v. r