BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 1 SEMANTIK DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Komponen ini tertumpu kepada kajian semantik yang berkaitan dengan makna kata dan ayat. Kajian ini menumpukan kepada aspek makna bentuk linguistik dan hubungannya dunia rujukannya. Semantik merujuk kepada aspek makna bahasa. Untuk memahami bahasa, kita kita perlu memahami makna kata dan morfem yang membentuknya. Kita juga perlu mengetahui makna kata bergabung menjadi frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya kita perlu menginterpretasikan makna ujaran berdasarkan konteks ayat yang diujarkan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. 2. • Menjelaskan tentang semantik , fitur makna, makna leksikal, dan makna ayat. Menghubungkaitkan antara bidang semantik dengan ilmu linguistik.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

1.1

Semantik dan Makna

Bidang semantik merupakan bidang yang memberikan perhatian kepada aspek makna dalam bahasa. Dalam kajian semantik kita perlu memahami beberapa istilah penting terutama sekali istilah semantik dan makna. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah semantik? Menurut Palmer (1992), istilah semantik merujuk kepada bidang kajian makna. Istilah ini merupakan istilah yang agak baharu dalam bidang linguistik.
1

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

Istilah ini sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantikos, yang bermaksud penting atau bererti. Istilah semantik mula-mula diperkenalkan oleh M.Breal daripada kata Perancis semantique. Kini istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Kata semantik juga diertikan sebagain”ilmu tentang makna atau erti”. Kini makna menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik.Manakala makna pula secara umumnya membawa erti ‘maksud’ atau ‘erti’. Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberikan bermacam-macam pengertian yang lain. Kamus Linguistik (1997) memasukkan dua entri bagi kata makna, iaitu: (i) Erti yang didukung oleh kata atau kumpulan kata, atau (ii) Pemahaman sesuatu ujaran oleh pendengar, atau pemahaman kata atau frasa bertulis oleh pembaca. Ogden dan Richard (1956) pernah memberikan tidak kurang 16 pengertian bagi perkataan makna dalam buku mereka yang berjudul The Meaning of Meanings. Antara pengertian yang diberikan termasuk makna seperti ‘suatu sifat intrinsic, konotasi sesuatu kata, suatu inti, pokok, suatu kemahuan’, dan ‘emosi yang ditimbulkan oleh sesuatu’. Jadi, berdasarkan pengertian oleh Ogden dan Richard, kita fahami bahawa erti makna cukup menarik tetapi rumit sekali untuk memahami maksud kata makna. 1.2 Semantik dan Linguistik

Kita sudah jelas bahawa semantik adalah sebahagian daripada linguistik. Kini semantik sudah boleh diterima sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu linguistic seperti bidang fonetik dan tatabahasa. Ahli-ahli bahasa meletakkan bidang semantik pada sebelah hujung, manakala fonetik pula pada sebelah hujung yang lain, dan tatabahasa atau nahu terletak di tengahtengah deretan ini. Bidang semantik amat penting kerana kajian bahasa tidak akan menjadi sempurna jika tidak ada unsur makna. Semantik menjadi amat penting dalam tatabahasa, dan tanpanya, kita mungkin dapat membina atau melafazkan ayat atau ujaran yang tepat dari segi rumusnya tetapi tidak tepat dari segi ilmu semantik. Contohnya, kita tidak boleh menerima ayat “Kerusi itu sedang menyampaikan ucapan di Dewan Gemilang”, sebagai ayat yang betul, walaupun ayat ini menepati aturan bahasa, iaitu menurut susunan subjek dan predikat (S + P) di dalamnya. Hal ini kerana maknanya adalah taksa. Tegasnya, maklumat semantik amat penting dalam linguistik.

2

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

1.3

Semantik dan Sejarah

Berdasarkan sejarah linguistik, pada mulanya istilah semantik digunakan untuk merujuk kepada perkembangan dan perubahan makna dalam bahasa. Sebelum tahun 1930, kajian semantik telah member focus kepada aspek kajian tradisional, iaitu perubahan makna. Tetapi, selepas tahun 1930, perubahan telah berlaku dan semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996). Tahun 1931merupakan detik bersejarah dalam sejarah semantik. Hal ini kerana pada tahun itu telah muncul tulisan Gustaf Stren yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language. Penerbitan tulisan ini telah membawa trend baharu dalam bidang semantik. Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi member perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya, kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.

Aktiviti Kendiri 1.3.1 (a) Apakah maksud istilah semantik? (b) Berikan dua definisi tentang bidang semantik Aktiviti Kendiri 1.3.2 Bidang semantik boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang, seperti semantik linguistik dan semantik falsafah. Bolehkan anda menyenaraikan tiga lagi subbidang semantik serta fokus kajiannya bagi setiap subbidang tersebut?

3

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

TAJUK 2 MAKNA LEKSIKAL DALAM BAHASA MELAYU
• SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang leksikal. Dalam sesuatu bahasa, perbendaharaan kata bukanlah tersusun dalam satu senarai yang panjang dan mendatar. Ia juga bukan menegak secara homogen iaitu mengandungi semua perkataan dalam sesuatu bahasa itu, seperti tersusunya dalam bentuk kamus. Sebaliknya, susunannya adalah secara berlapis dalam bentuk strata yang banyak serta nmempunyai hubungan konsepsi antara satu sama lain. Susunan perkataan juga mempunyai perkaitan dari segi penggunaannya. Hal ini bermakna sesuatu perkataan yang digunakan mestilah bersesuaian serta berselarasan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Perkaitan tersebut lazimnya mempunyai hubungan dengan kebudayaan. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan antara sinonim dan antonim. 2.Men jelaskan tentang fitur makna dan makna leksikal dalam bahasa Melayu. • TAJUK-TAJUK 2.1 Sinonim dan Antonim

2.1.1 Sinonim Sinonim ialah kesamaan makna perkataan, iaitu kata-kata yng mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Secara umumnya, sinonim disebut sebagai perkataan seerti , misalnya perkataan ‘kereta’ dan ‘motokar’, ‘sejuk’ dan ‘dingin’, ‘suka’ dan ‘gemar’, ‘ganggu’ dan ‘kacau’, ‘lupus’ dan ‘luput’, ‘loncat’ dan ‘lompat’ dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, terdapat kamus sinonim yang mengandungi senarai perkataan seerti bahasa Melayu. Dalam kehidupan kita seharian kita biasa bersua dengan penggunaan sinonim di sekeliling kita. Sebagai contoh, di kawasan zoo kita akan melihat papan tanda yang tertulis ‘Tolong jangan usik, kacau atau ganggu binatang-binatang di kawasan ini’. Di perpustakaan pula, terdapat kata-kata yang berbunyi ‘Dilarang membuat bising, bercakap dan berbual-bual’. Perkataan-perkataan tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Walau bagaimanapun tidak terdapat perkataan yang bersinonim atau mempunyai makna yang benar-benar sama secara tepat.

4

1. ‘belalang’ bermakna ‘cakcibau’. 2.1.1. 2.1. ‘batas’ ialah ‘jalan raya’.2 Sinonim Konteks Perkataan ‘jemput’ dan ‘udang’ banyak digunakan dalam konteks protokol. yang maksud konvensionalnya ialah ‘timbunan tanah yang menjadi sempadan petak-petak sawah’. Alasannnya. 2.1.3 Sinonim Laras Sosial Perkataan-perkataan tersebut digunakan dengan berdasarkan status. Contoh ayat. dalam dialek Perak. Jika anda menyebut “Banyak pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut” akan menunjukkan makna yang salah.1. dan kolokasi. ramai (untuk manusia sahaja) hanya bermakna jika ada kata sifat (gembira) dalam ayat tersebut. Misalnya ‘penyanyi’ ialah orang yang ‘bernyanyi’ manakala ‘biduan’ bermaksud ‘status’ yang tinggi dalam profesionalisme seni.1. Ini bermakna konteks mewujudkan perkataan yang sama makna. ‘haiwan’ dan ‘benda’ tetapi pastikan perkataan tersebut bermakna apabila digunakan tanpa kata sifat. 5 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Dalam semantik. manakala ‘undang’ dalam konteks tulisan. “Banyak kilang kekurangan tenaga pekerja mahir” dan “Ramai pelajar yang gembira setelah memperoleh pencapaian baik dalam peperiksaan tersebut. konteks. Contohnya perkataan ‘banyak’ dan ‘ramai’ mempunyai makna yang sama.4 Sinonim Kolokasi Sinonim jenis ini wujud dalam konteks penggunaan yang tersendiri. laras sosial.1. Sebenarnya. Walau bagaimanapun. 2. ada beberapa jenis sinonim.1 Sinonim Pinjaman ‘Belalang’ bermakna pepatung dalam kebanyakan dialek Melayu.” “Perkataan ‘banyak’ boleh digunakan sama ada bagi ‘manusia’. Dalam dialek Kedah. ‘jemput’ digunakan dalam konteks lisan. ‘tumbuhtumbuhan’. iaitu sinonim pinjaman.

perkataan ‘kecil’ pada ‘kerbau kecil’ sebenarnya . Secara umumnya. duduk-bangun. panjang-pendek.1 Antonim pasangan komplemen Antonim pasangan komplemen merupakan pasangan perkataan berlawanan yang saling melengkapi antara satu sama lain. kurusgemuk dan sebagainya. antonim disebut sebagai perkataan berlawanan. Terdapat beberapa jenis antonim seperti: (a) Antonim pasangan komplemen (b) Antonim hubungan darjah (c) Antonim hubungan bertentangan 2. tinggi-rendah. gembirasedih dan sebagainya. Demikian juga perkataan ‘laju’ bagi merujuk kepada kereta lumba tentulah tidak sama darjahnya jika merujuk kepada kereta biasa.menunjukkan darjah dan makna yang tidak sama pada perkataan ‘tikus kecil’.2. Sebagai contoh.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. kembang-kuncup. Selain itu. tidak semua perkataan mempunyai pertentangan makna satu lawan satu seperti contoh tersebut. 6 . dan tidak mati-hidup. sebatang kayu itu dikatakan bersiaz panjang dengan merujuk kepada kayu itu secara spesifik berbanding dengan kayu yang sama jenis. hidup-mati. tajam-tumpul. Namun demikian. miskin lawannya kaya dan sebagainya. Oleh itu kata nafi ‘tidak’ kadang kala digunakan bagi menunjukkan pertentangan makna tersebut. tebal-nipis. perkataan tidur-jaga. tinggi lawannya rendah. baik lawannya jahat. Sebagai contoh. perkataan itu sendiri tidaklah menggambarkan darjah secara mutlak.1.1.2 Antonim hubungan darjah Jenis kedua ialah pasangan kata antonim yang menunjukkan hubungan darjah seperti perkataan besar-kecil.2. 2. sihat-sakit. Makna kata adjektif yang menunjukkan pasangan kata ini mempunyai hubungan rujukan dengan benda yang dimaksudkan. misalnya sejuk lawannya panas. cantik lawannya hodoh. Selain itu. Cotohnya.2 Antonim Antonim ialah pertentangan makna perkataan atau kata-kata yang mempunyai makna yang tidak sama. misalnya perkataan ‘lena’ lawannya ‘tidak lena’ ataupun ‘mati’ bermaksud ‘tidak hidup’.1. tidak tidur-jaga dan tidak jaga-tidur dan sebagainya juga termasuk dalam antonim jenis ini. perkataan – perkataan seperti tidak hidup-mati.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 2. mawar.2 Hiponim.2. Sebagai contoh. tetapi berbeza makna seperti yang disebutka tadi dikatakan mempunyai hubungan homonim. Secara umumnya. tetapi berbeza dari segi makna. Homonim dan Polisem 2. ‘kepada manusia’ dan ‘kepala surat’. Dalam hal ini.2. Contohnya jika X ‘beri’ barang pada Y bermakna Y akan ‘terima’ barang itu.1.1 Hiponim Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Sebagai contoh. 7 . Hal ini kerana homonim mempunyai sebutan dan bentuk ejaan yang sama. polisem ialah hubugan kata atau frasa yang mempunyai dua makna atau lebih dan mempunyai etimologi yang sama. hiponim merupakan kata umum yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kata-kata yang lebih khusus atau dalam erti kata lain ialah kata umum yang mempunyai lingkungan atau anggotanya terdiri daripada kata yang khusus. Dengan kata lain. Perkataan yang mempunyai sebutan yang sama.3 Antonim hubungan bertentangan Jenis pasangan kata antonim yang ketiga dinamakan hubungan bertentangan.melati. perkataan ‘kepala’ yang membawa maksud ‘ketua’ tidak sama maknanya dengan ‘kepada kereta api. melur. Penggunaan homonim dalam pertuturan atau ayat boleh menimbulkan kekeliruan jika tidak berlatar belakangkan konteks tertentu. Iaitu dua kata atau lebih yang mempunyai. 2. murid-guru. majikan-pekerja dan sebagainya. jual-beli. kedua-dua pasangan kata itu dari segi semantiknya membawa makna yang setara.kemboja dan cempaka ialah hiponim kepada bunga.2.2. misalnya beri-terima. 2. tetapi berlainan makna. sama ada bunyi atau ejaan yang sama. 2.2 Homonim Homonim merujuk kepada hubungan antara homonim.3 Polisem Polisem ialah perkataan yang mempunyai beberapa makna yang berkaitan sama ada secara konseptual atau sedarjah.

tetapi kewujudan polisem ditinjau dengan berasaskan konteks penggunaan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh. terangkan perbezaan antara hiponim dan polisem.2. Ada masanya perkataan ‘tentang’ boleh membawa maksud ‘lawan’. kata bantu ‘tentang’ boleh bermaksud berkaitran sesuatu perkara. Contoh lain ialah perkataan ‘bisa’ yang membawa maksud sakit sangat dan boleh.3.1 (a) Huraikan jenis-jenis sinonim beserta dengan contohnya (b) Dengan contoh yang sesuai. Aktiviti Kendiri 2. ‘tentang’ dan ‘bisa’ bervariasi maknanya. Dalam perbualan di Indonesia. 8 . secara normalnya ‘bisa’ digunakan untuk menggantikan perkataan ‘boleh’. seperti dalam ayat “Kita tentang habis-habisan”. Berdasarkan contoh-contoh tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan perkataan dan morfem merupakan unit terkecil bahasa yang mempunyai makna. Setiap perkataan dan setiap ayat lazimnya dikaitkan sekurang-kurangnya dengan satu makna. Menjelaskan definisi makna ayat. Walau bagaimanapun dalam banyak perkara kita berkomunikasi menggunakan frasa dan ayat. perkataan hendaklah disusun dan untuk mendapatkan makna ayat bergatung pada makna perkataan yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam bahasa Melayu makna ayat boleh dibahagikan makna konotatif dan makna denotatif. Menghuraikan perubahan semantik dan teori pembuktian. 9 . kita beranggapan bahawa pendengar atau penulis memehami makna yang ingin di sampaikan sehinggakan kita mengabai ataupun tidak menyebut atau menulis beberapa perkataan. Dalam setiap bahasa untuk membentuk suatu ayat. Adakalanya terdapat juga perkataan yang digunakan tanpa membawa apa-apa makna. Makna frasa dan ayat bergantung pada makna perkataan yang terkandung dalamnya dan bagaimana perkataan itu distruktur dan digabungkan.Dalam konteks berbahasa. 3. maka apa sahaja yang diujarkan atau yang dituliskan tidak akan memberi sebarang kefahaman kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang membaca sesuatu yang ditulis.1 Makna Ayat Makna merupakan satu unsur penting dalam mana-mana ujaran atau tulisan. 2. Semua bahasa bergantung kepada makna dalam perkataan dan ayat. Dalam tajuk ini juga akan dihuraikan penganalisisan makna auat Bahasa Melayu mengikut Kerangka Generatif Chomsky untuk menunjukkan perubahan semantik dan pengembangan makna. Tanpa unsur ini.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 3 MAKNA AYAT DALAM BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menjelaskan tentang makna ayat dalam bahasa Melayu. Terdapat juga perkataan yang memiliki dua makna dan ada juga yang mempunyai tiga makna. Bagi ayat persoalannya sangat rumit. • HASIL PEMBELAJARAN 1. Kita telah pun mempelajari hubungan makna perkataan dan unsur semantik sebagai semantik leksikal sebelum ini.

Proses ini juga mengkaji tentang bagaimana proses mengujarkan bahasa yang terdapat dalam bentuk rumus-rumus. Hipotesisnya. Ia diketahui. disedari dan dinyatakan menerusi bunyi-bunyi dan ejaan. Aktiviti kendiri 3.2. Perlakuan bahasa ini mengkaji bagaimana cara seseorang itu mengujarkan bahasa dan bahasa apa yang diujarkan serta mampu didengar oleh orang lain. Kemampuan berbahasa ialah segala pengetahuan yang terdapat dalam otak manusia secara sedar dan tidak sedar. ayat-ayat yang diungkapkan oleh penutur lahir di bawah pengetahuan dan kesedaran penuturnya. Chomsky telah mengemukakan empat konsep utama dasar analisis Kerangka Generatif iaitu kemampuan berbahasa. 10 . Menurutnya lagi. Seterusnya. perlakuan berbahasa.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 3. struktur dalaman dan struktur luaran. strukrur dalaman pula wujud daripada kemampuan seseorang untuk berbahasa serta bagaimana cara menyusun ayat-ayat untuk diujarkan. Konsep yang terakhir iaitu struktur luaran ini wujud daripada ujaran bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang iaitu apa yang diujarkan.2 Kerangka Generatif Chomsky Bagi Chomsky “language is not a habit Structure”. semua bahasa dilihat dari struktur dalaman adalah sama iaitu menunjukkan tingkat fikiran seseorang.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan makna ayat? (b) Huraikan empat konsep utama Kerangka Generatif Chomsky.

11 . Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan. Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum. 4. Menghuraikan perubahan semantik dari aspek penyempitan makna. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.2 Penyempitan Makna Menurut Chaer (1995). tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . • HASIL PEMBELAJARAN 1. Menghuraikan proses pengembangan makna. Contohnya ‘berlayar’. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar. • KERANGKA TAJUK-TAJUK 4. Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik.1 Pengembangan Makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pemgembangan makna dan penyempitan makna. Pateda (1986).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 4 PERUBAHAN SEMANTIK • SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. 2. Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati pleh penutur.

Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. 12 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga. sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.

definisi. Ketiga – tiga negara itu juga mempunyai kaedah tersendiri dalam perkembangan korpus bahasa Melayu. Istilah ialah lambang linguistik yang berupa huruf. kursus ini juga mengandungi sumber istilah Bahasa Melayu. Di samping itu. 5. dan cabarannya pada masa hadapan. Menjelaskan definisi istilah dalam bahasa Melayu. 4. Peranan MABBIM. politik dan ekonomi Malaysia . Prinsip – prinsip pembentukan istilah.1 Pengenalan Walaupun serumpun dan mempunyai pertalian yang amat erat dari segi sejarah. 5. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Cabaran dan masa depan peristilahan. sejarah penggubalan peristilahan. terutamanya dari segi peristilahan. Indonesia dan Brunei Darussalam bergerak dan memancarkan kepelbagaian corak pengayaan bahasanya. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dan MABBIM. yang mengandungi timbunan konsep atau objek khas dalam bidang tertentu. bentuk bebas atau gabungan beberapa bentuk bebas yang gramatis dan sistematik. 3. kepentingan peristilahan dalam Bahasa Melayu. istilah singkatan dan lambang Bahasa Melayu dan ejaan dan peristilahan Bahasa Melayu • HASIL PEMBELAJARAN Setelah mengikuti kursus ini. 2. anda dapat : 1. prinsip pembentukan istilah. Pembakuan itu dilakukan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa maju mengungkap pelbagai ilmu pengetahuan. Bentuknya telah disepakati oleh 13 . Dalam usaha menyatukan aspek kebahasaan. Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM) dan kemudiannya Majlis Bahasa Brunei Darussalam – Indonesia – Malaysia atau MABBIM telah memainkan peranan untuk mewujudkan satu bentuk ejaan dan istilah yang baku atau seragam sejak tahun 1972. Kepentingan Peristilahan dalam Bahasa Melayu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 5 • SINOPSIS PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kursus ini mengandungi pengenalan. konsep peristilahan.

Akan tetapi semua usaha itu tidak memberi manfaat jika pihak masyarakat atau pengguna bahasa Melayu tidak menghargai sumbangan badan berkenaan. dan objek. Pencapaian tersebut amat jelas menunjukkan bahawa DBP begitu kominted untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Vienna. Kewujudan sesuatu istilah itu dianggap penting kerana mempunyai nilai komunikatif yang menjadi unsur penyampai ilmu pengetahuan. Sebagai badan tunggal yang bertanggungjawab mengubal istilah bahasa Melayu. bahasa berteknologi tinggi dan bertamadun melalui peristilahan. Peristilahan merupakan bidang linguistik praktis yang menerapkan Teori Umum Peristilahan (TUP) dalam melaksanakan tugas pembinaan istilah. Teori ini kemudiannya disesuaikan lagi oleh Wuster (1931) dengan Teori Ferdinand de Saussure yang menyatakan empat perkara. makna. Melalui istilah. dan bersama – sama meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang maju di rantau ini dan dunia umumnya. Nyatakan konsep peristilahan dan pengistilahan 2. bahasa lisan/tulisan. simbol dan objek. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) telah mencipta banyak istilah dalam bahasa itu. Gumperz (1908) telah memperkenalkan model dari segi tiga teori peristilahan iaitu konsep. Hingga kini. DBP telah berjaya menghasilkan lebih daripada sejuta istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Latihan 5. Kedudukan istilah menjadi lebih penting lagi dalam bidang sains dan teknologi yang mengandungi pelbagai konsep khusus dan bersifat teknikal. Dapatkan seberapa banyak maklumat dari perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. bidang peristilahan merupakan bidang ilmu yang sama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Eugen Wuster. 14 . iaitu lambang. iaitu mempunyai teori yang tersendiri.1 1. Teori ini dikembangkan oleh Professor Dr.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU sekumpulan pakar melalui jawatankuasa bidang berkenaan sebagai mempunyai nilai komunikatif yang sesuai. Manakala teori yang lebih khusus. Dari segi teorinya. sesuatu konsep dalam bidang ilmu tertentu dapat diungkapkan dan disampaikan kepada khalayak. Untuk menguji pengetahuan dan kefahaman anda kaitkan peranan Bahasa Melayu dari segi jati diri rakyat Malaysia. yang kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku.

kata umum boleh menjadi istilah.2. nitrogen. Ada 16 kata majmuk yang mantap seperti setiausaha. asid. Menurut Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (1992: 1-3) Tataistilah ialah kumpulan peraturan untuk membentuk istilah ( termasuklah kumpulan istilah yang dihasilkannya). Tata istilah atau ‘terminology’ pula merupakan kumpulan istilah bagi satu-satu bidang tertentu yang dibentuk menurut peraturan-peraturan yang ada. peN.2. Dewan Bahasa dan Pustaka (2004). pengandaan dan penggabungan.(berinteraksi).1 Kata akar Kata akar ialah kata yang belum mendapat imbuhan. menjelaskan bahawa hal ini berlaku apabila istilah itu digunakan dengan kerap oleh 15 . alormof dan morfem merupakan istilah khusus dalam bidang masing-masing. algebra dan sebagainya. Contohnya. -an (hasilan).1. fonem. 5. ada juga antara istilah yang digunakan di dalam konteks umum. warganegara. alofon.1. Kata biasa atau kata umum ialah kata-kata biasa di dalam bahasa.…-an (pemprosesan). Terdapat perbezaan kata biasa dengan kata istilah. Misalnya. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. tataistilah matematik yang ada yang telah dibentuk berdasarkan sistem tertentu.2. kata hidrogren. istilah ialah kata. 5. 5.3 Penggandaan Penggandaan ialah ulangan kata dasar sama ada sebahagian (rambut = rerambut) atau seluruh (kacang = kacang-kacang) untuk membentuk istilah. Proses pembentukan istilah Bahasa Melayu ialah pengimbuhan. Kata istilah ialah kata yang penggunaannya dan maknanya khusus pada bidang tertentu.1 Morfem dan Proses Peristilahan Morfem ialah unit atau fungsi nahu.1.1. Manakala tatanama ialah kumpulan peraturan untuk menentukan nama dalam bidang ilmu (termasuklah kumpulan nama yang dihasilkannya).2 Imbuhan dan Pengimbuhan Imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta istilah melalui proses pengimbuhan.2. 5.2. Misalnya: ber. Walau bagaimanapun. gabungan kata atau frasa yang mengungkapkan konsep yang khusus yang terdapat di dalam sesuatu bidang ilmu atau profesyen. Misalnya: rumah. 5. Sesuatu istilah itu mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya.2 Definisi Istilah Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:591). Namun demikian. neonatal.4 Gabungan Gabungan ialah cantuman dua kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 5. bumiputera dan sebagainya.

2 1. dan penggunaannya itu tersebar melalui media massa. Unit ini bertanggungjawab menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. menyebarkan panduan 16 . Badan ini juga bertanggungjawab mengawal penggunaan bahasa dengan mengeluarkan risalah dan panduan umum kepada sektor awam dan sektor swasta di samping menyediakan khidmat nasihat. Ungku A. Jawatankuasa istilah ditubuhkan berdasarkan permintaan individu yang berwibawa sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai ahli akademik. mengadakan penyelidikan dan menyebarkan hasil pemerolehan mereka. peranan Dewan Bahasa dan Pustaka di dalam memajukan bahasa amat penting dan tidak ada badan – badan lain yang mampu berperanan sebagaimana yang dimainkannya. taklimat. Aziz telah menyaksikan beberapa ciri perkembangan di dalam perwujudan istilah ekonomi yang tidak menyenangkan beliau. Secara ringkas. Pada peringkat awalnya tidak ada satu sistem organisasi yang memberi panduan dan mengawal kerja-kerja peristilahan. Sebagai pengerusi dan pengarah pertama DBP. Ia telah melaksanakan beberapa langkah seperti mengadakan ceramah. Unit Pelaksanaan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1980. nyatakan usaha-usaha yang telah di mainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka terhadap perkembangan dan kemajuan peristilahan di Malaysia. Jawatankuasa istilah yang paling awal ditubuhkan ialah Jawatankuasa Istilah Ekonomi yang dipengerusikan oleh Profesor Diraja Ungku A. beliau juga seorang pejuang bahasa kebangsaan. tatabahasa dan perkamusan. sekarang ini kata-kata berkenaan sudah digunakan secara am di dalam penggunaan bahasa sehari-hari. DBP berperanan membina korpus dan menyebarkan melalui buku buku istilah. 5.3 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka Perbincangan tentang perkembangan bahasa di Malaysia tidak akan lengkap sekiranya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) tidak disentuh. DBP merupakan satu satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk memajukan bahasa Melayu. kursus. Bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa bertanggungjawab membina dan memperkembangkan istilah. forum. Aziz. Di dalam bidang bahasa. Latihan 5. Sehingga hari ini. Pada pendapat anda. Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang penting di dalam pembentukan istilah bahasa Melayu. kata taqwa merupakan istilah dalam bidang keagamaan Islam dan belanjawan iaitu istilah dalam bidang ekonomi (dewasa ini istilah ‘bajet’ digunakan). Contohnya. Untuk memperkukuhkan lagi peranannya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU masyarakat pengguna bahasa. mengapa pengistilahan amat penting di negara kita? 2. rancangan Dewan Bahasa di radio. Usaha penggubalan istilah di Malaysia bermula selepas tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dalam tahun 1956.

pelaksanaan perancangan bahasa yang dijalankan oleh DBP melalui bahagian bahagian tersebut di dalamnya bersifat revolusi tetapi teratur dan sistematik. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. istilah baharu yang dibentuk itu hendaklah menggambarkan benda atau fikiran atau keadaan yang dimaksudkan oleh istilah asing itu. Oleh yang demikian. Kalau tidak ada di dalam bahasa Melayu di Tanah Melayu. Kerjasama ini diperluaskan lagi dengan memasukkan Negara Brunei Darussalam.  Menyelaraskan istilah dan penggunaan istilah bahasa Melayu dan mengadakan kerjasama dengan Indonesia dan Brunei Darussalam melalui MABBIM. Istilah-istilah asing yang dipakai oleh kebanyakan bangsa-bangsa dunia atau istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dengan setepat-tepatnya bolehlah diterima jadi istilah Melayu. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini dalam tahun 1950-an. Apa yang jelas.  Mengumpul istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Pada tahun 1950-an. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. Di bawah ini diberikan contohnya: a) Acid b) Aciditiy c) Acidic asid (bukan acid) keasidan (bukan asiditi) berasid (bukan asidik) 17 . antara peranan yang dilaksanakannya ialah. dan negara-negara lain. sesuai dengan matlamat penyebaran dan pemasyarakatan istilah.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU bahasa. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan. Dengan itu. Segala istilah ilmu dan nama alat perkakas asing yang sedia ada di dalam bahasa Melayu pada masa itu dipakai terus setelah disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan.  Memperbanyak istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Kalau istilah Indonesia itu tidak sesuai atau tidak memuaskan hati barulah dibentuk baharu. Peranan utama DBP ialah melaksanakan usaha bagi memenuhi matlamat Bahagian Peristilahan DBP.  Mewujudkan Pangkalan Data Peristilahan yang bersistem. Di dalam usaha memajukan lagi bahasa Melayu. DBP juga telah mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak lain. khidmat nasihat. kerana memang bahasa di Tanah Melayu hendak disamakan dengan bahasa di Indonesia. Hasil kerjasama ini terbentuklah istilah baharu yang sesuai digunakan di ketiga tiga buah negara yang terlibat. bolehlah diambil istilah yang dipakai di Indonesia.  Menerbitkan istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. Apabila membentuk istilah baharu hendaklah digunakan akar kata Melayu. Kerjasama terbesar DBP ialah dengan Majlis Bahasa Indonesia Malaysia (MBIM).  Membentuk istilah bahasa Melayu di dalam pelbagai bidang ilmu. mengadakan kempen “Mencintai Bahasa Melayu” dan mengawasi penggunaan bahasa Melayu di sektor awam dan swasta. Oleh itu.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Selain itu. ii. dan asidik. asiditi. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. adalah dilarang mengambil bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. cara dan pedoman. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. iaitu: i. Contohnya adalah seperti yang berikut: a) Biology kajihayat b) Anthropology c) Sociology d) Archeology e) Phonology f) Geology g) Psychology h) Climatology kajimanusia kajimasyarakat kajipurba kajibunyi kajibumi kajijiwa kajiiklim 18 . dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Pembentukan istilah baharu. Pada penghujung tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. dan Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. v. iv. Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kearah peringkat antarabangsa. Berdasarkan pedoman yang baharu itu. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Istilah baharu hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. kerana bentuk-bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris maka dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. iii. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu.

sama ada yang terbit di Indonesia ataupun yang terbit di Malaysia. maka ditetapkan dasar kedua. bahasa asing juga? Oleh itu. filologi. seperti farmasi. untuk mengelak daripada berlakunya hal-hal seperti di atas. Bagi dasar yang ketiga pun penting. Fixed price ii. Demikian juga daripada bentuk istilah seperti di atas menggambarkan bahawa bahasa Melayu memang cukup kaya dengan istilah dan mudah pula membentuk kata-kata istilah baharu dalam bahasa Melayu. kajipenyakit dan berbagai-bagai lagi. a) Meminjamterjemahkan istilah asing yang sesuai ke dalam bahasa Melayu. linguistik. dan kita dapat menggubal istilah dengan lebih pantas dan cepat. kajibintang. dan boleh dijadikan panduan untuk membentuk pelbagai istilah dalam bahasa Melayu dalam bidang-bidang yang lain mengikut bentuk di atas seperti kajiserangga. kerana bahasa Melayu dan bahasa Indonesia berakarkan induk bahasa yang sama. Dasar yang seterusnya ialah menggali lebih banyak kosa kata daripada sumber yang lebih tua. iii. supaya penggubalan istilah lebih mudah dan lebih praktis. dan yang seumpamanya. Kalau di Indonesia ada pengaruh bahasa Belanda. kajihaiwan. Dengan itu akan dapat memperlihatkan kekayaan bahasa Melayu-Indonesia dan ini akan dapat meningkatkan kemampuan dan kudrat bahasa Melayu-Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. iv. Selain itu kita dapat berkongsi membaca bukubuku rujukan. Persamaannya sangat banyak. iaitu daripada bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia. Misalnya: i. iaitu bahasa Melayu Johor-Riau. Oleh itu. neurologi. untuk merealisasikan dasar – dasar berkenaan maka DBP telah menyediakan lapan kaedah atau cara. Dasar yang kelima akan dapat merapatkan hubungan antara bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa dunia antarabangsa yang lain. kajitumbuhan. Penggubalan kata istilah di atas ini berlaku kerana kita cuba hendak mempertahankan keaslian bahasa Melayu dan dalam bentuk istilah Melayu yang sedia ada. jika membentuk atau menggubal istilah mengikut arus perdana antarabangsa seperti istilah bahasa Inggeris yang sudah menjadi bahasa induk. terutama sekali bidangbidang ilmu yang sudah tersebar luas di seluruh dunia. farmakologi. atau menyerap istilah daripada bahasa Latin yang menjadi induk bahasa barat yang maju seperti Peranchis.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Berdasarkan conoth – contoh di atas bentuk istilah memang baik dan sesuai kerana ia seragam. iaitu: Bagi istilah pinjam-terjemah. Jerman dan Sepanyol. fotosintesis. di Malaysia pula ada pengaruh bahasa Inggeris yang kuat. Market price Price list Cost price 19 - harga tetap harga pasaran senarai harga harga kos . tetapi mengapa pula perkataan “organ” diciplak daripada bahasa Inggeris. kajilautan. antropologi. jika berbeza pun hanya kerana pengaruh persekitaran dan penjajahan yang berlainan.

Contohnya seperti Greenland. ekonomi dan ilmiah. b) Istilah khusus seperti nama tempat atau negeri. atau tidak ada persamaan Melayunya. aeroangkasa dan seumpanya. orang atau gelaran atau idiom. hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. James Watt dan lain-lain. Wellington. Pengambilan istilah asing dan terus menjadikannya istilah Melayu hendaklah terbatas kepada (menurut keutamaan): a) Istilah ilmiah dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Beberapa istilah asing yang sama konsep/pengertiannya dalam satu bidang ilmu tertentu hendaklah ditetapkan dengan satu sahaja istilah Melayunya. Bagi istilah pinjaman. Pedoman kedua untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP ialah: 20 . maka (mengikut keutamaan): i. Ini bermakna hanya dalam bidang-bidang seperti perubatan. Contohnya seperti radio. ii. farmakologi. DBP telah memberi pedoman seperti yang berikut: i. Kata-kata istilah ini diserap sahaja dengan penyesuaian ejaan dan tatabahasa Melayu menjadi komputer dan digital kamera. d) Istilah umum yang didapati telah popular/praktis dalam masyarakat pemakai bahasa Melayu-Indonesia. hendaklah ditakrifkan Melayunya dalam bentuk istilah (bukan terjemahan) yang ringkas dan jumlah perkataan atau suku kata yang minimum. penyelarasan. kejuruteraan. iii. Sesuatu istilah asing yang hanya satu sahaja pengertiannya. keseragaman. Burkina Passo. televisyen dan sebagainya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v. atau tidak ada persamaan atau terjemahan yang setepat-tepatnya. Cost section - bahagian kos Untuk kepentingan kecekapan. dan Sesuatu istilah asing. Contohnya seperti computer dan digital camera. c) Istilah asing yang belum pernah ada konsepnya. walau dalam apa bidang sekalipun. praktis.

kata dasar dan kata akar. tataistilah dan tatanama. Beberapa konsep dasar seperti definisi istilah. Contohnya kita meminjam hanya perkataan “atom” dan tidak boleh meminjam kata atomic. hendaklah berdasarkan ejaan asal dan bukan bunyinya dan keutamaannya adalah seperti yang berikut: a) mengambil bentuk istilah Romawi-Yunani. Pengambilan istilah terbitan asing dibatasi kepada unsur-unsur atau bentuk-bentuk yang dapat disesuaikan dengan struktur dan kudrat bahasa Melayu. Dalam buku Pedoman Pembentukan Istilah yang baharu di atas. sekalipun kata akarnya nucleus. seperti kosa kata bahasa asing. istilah khusus dan istilah umum. kerana ini mempunyai pengertian yang khas. terutama bagi istilah bukan ilmiah. iaitu: i. Contohnya seperti nama-nama saintifik untuk tumbuh-tumbuhan dan haiwan. ii. banyak perkara dan tajuk baharu dimasuk dan tiap-tiap tajuk diberi takrifnya sekali. sama ada kata nama atau kata sifat. bentuk prototaip dan paradigma kata atau perangkat kata. Bagi bahagian ini ada dua pecahannya. Pedoman yang ketiga untuk istilah pinjaman yang ditetapkan oleh DBP adalah kata yang dipinjam. pada umumnya. kata gabungan. Tetapi perkataan nuklear (daripada nuclear) boleh dipinjam. kata berimbuhan. sehingga pedoman ini menjadi panduan yang jelas dan tidak mengelirukan. atomization dan yang seumpamanya.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata istilah pinjaman yang diambil hanya dalam bentuk dasar. morfem peristilahan. Sumber istilah. dan skema tatacara pebentukan istilah yang mengandungi tujuh langkah yang ditetapkan seperti yang berikut: 21 . atau menyesuaikan bunyi ejaan konsonan/vokal istilah asing dengan bunyi menurut ejaan Melayu-Indonesia. b) mengambil bentuk asal istilah asing dan disesuaikan dengan sistem ejaan baharu bahasa Melayu-Indonesia. terutamanya bagi istilah ilmiah. imbuhan. Antara tajuk-tajuk penting yang dimasukkan ke dalam pedoman ini termasuklah: i. menyesuaikan ejaan konsonan/vokalnya menurut bentuk asal Rumawi-Yunani atau bentuk istilah asal. ii.

perekonomian. Dengan sokongan pengurusan grafik banding bezakan peranan DBP dengan MABBIM dalam perkembangan Bahasa Melayu. atas alasan apakah dasar-dasar pembentukan istilah di laksanakan? Mengapa? 2. c) Kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. Singapura masih menjadi negara pemerhati Majlis sehingga kini. Usaha ini boleh menjadi realiti apabila usaha – usaha peristilahan berterusan dan lebih mantap.1 1. Nyatakan dasar – dasar pembentukan istilah bahasa Melayu di Malaysia. perundangan. d) Kata dalam bahasa serumpun yang tidak lazim dipakai.4 Peranan MABBIM MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga negara. Ini meliputi semua bidang keilmuan seperti sains. MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei Darussalam menganggotai majlis ini pada 4 November 1985. Indonesia dan Malaysia. kesusasteraan dan sebagainya. setelah satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Allahyarham Tun Hussein Onn. 5. 22 . teknologi. perubatan. dan Bapak Mashuri Saleh S. menyebar dan mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa peradapan yang tinggi bukan sahaja di rantau malah di dunia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. e) Kata dalam bahasa Inggeris. iaitu Negara Brunei Darussalam. Untuk perkembangan Bahasa Melayu.H. Matlamat penubuhan MABBIM ini untuk membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan di tiga buah negara anggota tetap berkenaan.4. Manakala.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU a) Kata dalam bahasa Melayu yang lazim dipakai. Menteri Pendidikan Malaysia.4. Latihan 5. f) Kata dalam bahasa asing lain.2 1. yang ditubuhkan pada 29 Disember 1972. h) Pilih yang terbaik antara istilah baharu. Pendek kata MABBIM bertujuan untuk mendaulat. b) Kata dalam bahasa Melayu yang sudah tidak lazim dipakai. komunikasi maklumat. Asalnya badan ini dinamai Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia (MBIM). pada 23 Mei 1972 di Jakarta. Latihan 5.

iii. hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Berdasarkan pedoman yang baharu itu ada beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Layari Internet 1. ii.5 Dasar Pembentukan Istilah Bahasa Melayu Pada tahun 1950-an. Istilah baharu hendaklah memperlihat kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu-Indonesia. asiditi. Pembentukan istilah baru hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan yang progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. apabila dasar pelajaran kebangsaan dirangka dan diluluskan oleh Dewan Undangan Persekutuan dan kemudian oleh Dewan Parlimen Persekutuan Tanah Melayu. dan 23 . iaitu: i. Manakala pada penghujung akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an telah disusun semula satu pedoman pembentukan istilah baharu yang lebih terperinci. Dengan itu. Bagi mendapat hasil yang seragam dan lebih cepat maka disusun pedoman pembentukan ini sejak tahun 1950-an. cara dan pedoman. dalam semua bidang ilmu atau yang popular. Adalah dilarang kita mengambil sembarangan bentuk Inggeris secara sepenuhnya seperti acid. Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan. iv. Istilah baru hendaklah yang praktis sama ada dalam bidang ilmu atau masyarakat pemakai bahasa. dan asidik. 5. Pembentukan istilah baru. istilah sains dan teknologi perlu diadakan dengan segera. kerana bentuk – bentuk morfologi Melayu berlainan dengan morfologi bahasa Inggeris. pengajaran sains dan teknologi diperkenalkan dan ditingkatkan.

Kata terbitan. Contoh: Kata nama: buruj constellation rawan gristle cahaya light 24 . Dasar baharu yang ditetapkan ini sudah membawa peluang kepada penggubalpenggubal istilah untuk melihat dengan lebih luas cakupan pandangannya menuju kea rah peringkat antarabangsa. ii. abstrak dan tepat bersesuaian dengan bidang bidang ilmu yang terdapat di Malaysia. i. Istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa. Kata gabungan. DBP dengan kerjasama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia telah menubuhkan Jawatankuasa Pedoman Umum Pembentuk Istilah. Di samping itu. iii. 5. 5. kata kerja. badan ini juga bertanggungjawab mengembangkan istilah Melayu dan menghasilkan istilah yang lebih khusus. saperti kata nama. Pinjaman juga turut dilakukan. Kerja kerja penggubalan istilah dan pembentukan istilah berdasarkan kepada beberapa prinsip tertentu. sedangkan kata-kata dasarnya yang lain dicari kata terjemahannya dalam bahasa Melayu.6 Prinsip Pembentukan Istilah Usaha usaha memajukan istilah Melayu lebih aktif selepas tahun 1975. Pada masa lalu apabila menggubal istilah. Kata ganda. penggubalan itu dibuat dengan melihat ke dalam bahasa Melayu sahaja. Jawatankuasa ini berfungsi untuk menghasilkan istilah yang seragam antara Malaysia dengan Indonesia.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU v.1 Istilah Kata Tunggal (Tanpa Imbuhan) Istilah yang berupa bentuk dasar dipilih antara golongan kata utama. dan kata adjektif. iv. jawatankuasa ini lebih mengutamakan asas bahasa Melayu atau bahasa bahasa serumpun. Contohnya jika ada kata berakhiran “gy” dalam bahasa Inggeris mala dalam bahasa Melayu hendaklah dipakai kata “kaji”. Istilah boleh dibentuk dengan menggunakan. Di dalam proses pembentukan istilah.6. Kata tunggal iaitu kata yang tanpa imbuhan.

ber25 .2 Istilah Kata Terbitan Istilah yang berupa kata terbitan dibina daripada kata dasar dengan imbuhan awalan. sisipan atau apitan. Paradigma dengan Penambah me(N)Contoh: Menulis mengajar mengamal membesar mengubah mengairi penulis pengajar pengamal pembesar pengubah penulisan pengajaran pengamalan pembesaran pengubahan pengairan tulisan ajaran amalan - c. Paradigma dengan me(N)-. Contoh : Cerpen tabika pawagam MARA BERNAMA KOBENA cereka kugiran RISDA ADUN PLUS BERNAS 5. Istilah kata terbitan ini juga termasuk kata dasar yang menerima imbuhan bahasa Sanskrit. Arab dan Jawa. akhiran.6. a.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kata kerja: pecut Imbas reka accelerate scan invent elastic random anxious Kata adjektif: kenyal Rawak Cemas Dewan Bahasa dan Pustaka (2007:26) menjelaskan akronim adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf – huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Paradigma kata dengan imbuhan berContoh: belajar bertapa bertani pelajar pertapa petani pelajaran pertapaan pertanian b.

Paradigma kata dengan ke . Paradigma Kata dengan Sisiapan -en-.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Contoh: memberhentikan pemberhentian perkecualian pembelajar perhentian pelajaran d. Paradigma kata dengan me(N)-. Istilah Kata Ganda Istilah yang terdiri daripada kata ganda boleh merupakan gandaan kata dasar sepenuhnya atau sebahagiannya dengan atau tanpa imbuhan atau perubahan bunyi.an Contoh: saksi Kesaksian bermakna Kebermaknaan terbuka Keterbukaan penduduk Kependudukan sesuai kesesuaian f. -er-.6. -el-.3. Ganda Penuh Contoh: langit-langit labi-labi buku-buku b. a. perContoh: Mempersatukan Memperoleh mempelajari pemersatu pemeroleh pelajar pemersatuan pemerolehan persatuan perolehan pelajaran e. -inContoh: Gigi susu tapak kuncup sambung 5. -em-. Ganda Suku Kata Awal Contoh: 26 gerigi tenusu telapak kemuncup sinambung kanak-kanak paru-paru guru-guru .

sama ada sudah mendapat imbuhan atau tanpa imbuhan. Kata Ganda Berentak Contoh: Warna-warni Serta-merta Bolak-balik Dolak dalih Pupu poyang 5. Semua unsur dalam gabungan ini terdiri daripada bentuk bebas.contoh seperti : saksi pendakwa dalam talian mengambil alih pelarasan gaji atas talian menerima pakai 27 . Tanpa Imbuhan: Contoh: garis lintang daftar masuk mesin kira tangan ganda tiga atas aras laut mesin atur huruf segi empat tepat kamera laut dalam ii. Ganda Suku Kata Awal dengan Imbuhan Contoh: dedaunan pepohonan jejarian d.6.4 Istilah Bentuk Gabungan Batu-batan Bengkang-bengkok Hingar-bingar Mudar mandir rempah ratus Istilah boleh dibentuk dengan menggabungkan dua kata atau lebih.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tetikus Cecair gegua rerongga Rerambut jejari c. i. Dengan Imbuhan Pada Salah Satu Unsurnya Contoh.

145-164) Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1987). Semoga berjaya. cuba anda senaraikan contoh – contoh lain yang berkaitan dengan istilah kata ganda dan bentuk gabungan.contoh seperti: Jagaan perlindungan Perjanjian meluluskan kedudukan anggaran perbelanjaan terealisasi Latihan 5. Tatabahasa Dinamika.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU penerima janji gelombang melintang iii.hlm. Rencana Linguistik. Itu sahaja yang perlu anda lakukan. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab 7: Semantik .4 1. Dengan Imbuhan pada Kedua-dua Unsur Contoh . Buku rujukan Abdullah Hassan (ed). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 28 . Berdasarkan contoh – contoh di atas.

bentuk – bentuk istilah (ungkapan) asing yang tetap dan pembentukan istilah pelbagai bidang.angelfire.1 Perbendaharaan Kata Umum Bahasa Melayu Pembentukan istilah boleh diambil daripada perbendaharaan kata umum bahasa Melayu termasuk kata dari dialek atau bahasa lama. http://www. TAJUK 6 SUMBER ISTILAH BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan tentang sumber istilah Bahasa Melayu. Binaan Makna. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.html accessed on 5 July 2007. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994). Ini berdasarkan perbendaharaan kata umum Bahasa Melayu. perbendaharaan kata serumpun. Azman Wan Chik. 6.com/id/ahmad awang/meaning. 29 .1985. Sesuatu kata yang dipilih untuk dijadikan istilah itu hendaklah memenuhi syarat yang berikut. perbendaharaan kata bahasa asal . penyerapan istilah asing.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu.

2 Istilah juga boleh dibentuk daripada perbendaharaan kata bahasa serumpun dengan bahasa Melayu sekiranya tidak terdapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu. Contoh: Hospital dan rumah sakit. Contoh – contoh seperti:      gambut (daripada bahasa Banjar) – peat nyeri (daripada bahasa Sunda) – pain engkabang (daripada bahasa Iban) – ellipenut dermaga (daripada bahasa klasik) – wharf dening (daripada dialek Kelantan) – yoke 6. dipilih hospital Fisiologi dan kaji tugas organ. Penulisan istilah ini hendaklah mengutamakan bentuk ejaannya di dalam bahasa sumber (perlu disesuaikan) tetapi penyebutannya hendaklah mengikut sistem bunyi bahasa Melayu.3 Perbendaharaan Kata Bahasa Asal Sekiranya istilah yang diperlukan tidak terdapat daripada bahasa Melayu dan bahasa serumpun dengan bahasa Melayu maka bolehlah diambil kata-kata daripada bahasa asal atau bahasa asing. Perbendaharaan Kata Bahasa Serumpun   6. proses. konsep. Untuk tujuan keseragaman. Contoh – contoh seperti: 30 .BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU  kata berkenaan tepat memberi makna. kata yang dipilih adalah yang paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). dipilih fisiologi kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. bahasa Inggeris yang dianggap paling internasional dijadikan sebagai bahasa sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

Pada prinsipnya diambil bentuk tunggal contohnya.  Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya.  Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan. 31 . Kemudahan belajar bahasa.  Sesuai maknanya.4. Hal ini bergantung pada:    Konteks situasi dan pemakaiannya di dalam ayat. spectrum (spektrum) kecuali kalau bentuk jamaknya yang lebih biasa dipakai.4 Penyerapan Istilah Asing Istilah asing boleh dipinjam atas dasar. sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim.1 Bentuk-Bentuk Serapan Kata yang diambil daripada bahasa asing terdiri daripada bentuk akar atau terbitannya. dan Kepraktisan.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Istilah Bahasa Asal         Atom Electron Professional Psychology Structure Radio Television Radiography         Istilah Bahasa Melayu Atom Elektron Profesional Psikologi Struktur Radio Televisyen Radiografi 6. 6.

1 1. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan kekacauan dan kekeliruan. Contoh: a.3 Ejaan Istilah (Ungkapan) Asing yang Tetap Istilah asing atau ungkapan tertentu yang sebutan dan ejaannya kekal dalam semua bahasa. Bahaskan mengapa ungkapan atau bahasa asing amat di perlukan dalam perkembangan peristilahan di Malaysia? 32 . Contoh – contoh seperti : Istilah Asing      Campaign Custom Dengue Grant Pension      6.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU 6. esprit de corps c. fait accompli c.2 Istilah Asing yang sudah lazim Istilah asing yang sudah lama digunakan boleh terus dipakai walaupun ada kalanya istilah berkenaan tidak sesuai dengan peraturan. cal de sac Kempen Kastam Denggi Geran Pencen Istilah Bahasa Melayu Latihan 6. bona fide b. digunakan juga dalam bahasa Melayu dengan syarat diberi garis bawah atau dicetak miring.4.4. weltanschauung d. Nyatakan dari mana sumber istilah Bahasa Melayu diperoleh? 2.

istilah . (1994).BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. Sebagai contoh. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.siar Pelanggan-pelayan Rangkaian berorientasikan sambungan Pengarau data Kamera digital Sijil digital Dompet digital Tandatangan digital b) Istilah Undang Undang Bahasa Inggeris Administrative order Civil disorder Civil rights Double jeopardy Diplomatic immunity Extradiction Fraud Fugitive offender Fundamental rights Judicial review Legitimacy Bahasa Melayu Perintah pentadbiran Gangguan awam Hak sivil Pendakwaan dua kali Kekebalan diplomatik Ekstradisi Fraud Pesalah buruan Hak asasi Kajian semula kehakiman Kesahan 33 .5 Pembentukan Istilah Pelbagai Bidang Pelbagai istilah telah digubal dan dibentuk di dalam pelbagai bidang. 6. Tatabahasa Dinamika. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.istilah mengikut bidang berkenaan diberikan di bawah: a) Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Bahasa Inggeris Audioconferencing Autosave Broadcast Client-server Connection-oriented network Data scrambler Digital camera Digital certificate Digital purse Digital signature Bahasa Melayu Sidang audio Autosimpan Siaran.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Mala fide Mandatory procedure Native Natural justice Mala fide Tatacara mandatory Anak negeri Keadilan asasi c) Istilah Komputer Bahasa Inggeris Access Bench mark Cursor Data base Download End user Font Hardware Integrated circuit Local area network Bahasa Melayu Capaian Tanda aras Kursor Pangkalan data Muat turun Pengguna akhir Fon Perkakasan Litar bersepadu Rangkaian kawasan setempat d) Ekonomi / Pentadbiran Perniagaan Bahasa Inggeris Balance sheet Bridging loan Buy out Buy-back price By-product Capital gain Cash flow Certificate of authorization Chief executive officer Deed of trust Investment climate Long term debt Bahasa Melayu Kunci kira-kira Pinjaman penyambung Beli habis Harga beli balik Keluaran sampingan Laba modal / keuntungan modal Aliran tunai Perakuan kuasa Ketua pegawai eksekutif Surat ikatan amanah Iklim pelaburan Hutang jangka pendek 34 .

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Short-term financing Sole agent Steering committee Pembiayaan jangka pendek Ejen tunggal Jawatankuasa pemandu e) Istilah Perhotelan Bahasa Inggeris Ballroom Banquet Budget hotel Buffet Business centre Check-in Check-out Cocktail Day use Deluxe room Double room Function room Luncheon Twin bed Waiter (L). waitress (P) Bahasa Melayu Dewan besar Bankuet Hotel jimat / hotel kelas ekonomi Bufet Pusat khidmat urusan Daftar masuk Daftar keluar Koktel Guna siang Bilik mewah Bilik kelamin Bilik majlis Jamuan tengah hari Katil-kembar Pramusaji f) Fotografi Bahasa Inggeris Abstract photography Between-the-lens shutter Camera angle Daylight film Effective aperture Flash Ground-angle view Half-length portrait Invisible light Latitude of exposure Main lighting Out of focus Periscopic lens Quartz lens Reflect camera Bahasa Melayu Fotografi abstrak Pengatup antara kanta Sudut kamera Filem warna cahaya siang Apertur berkesan Dengar Pandangan sudut bawah Potret separuh Cahaya halimunan Latitude dedahan Pencahayaan induk Luar fokus Periskop Kanta kuarza Kamera reflex 35 .

mereka amat memahami keputusan yang telah dibuat. Beri pendapat anda tentang kualiti peristilahan yang di gunakan. ii. Adakah anda setuju bahasa 36 .2 1. Kekurangan pakar di dalam bidang tertentu. tentu sekali banyak cabarannya. Penentuan sumber istilah (bahasa asal. linguis dan pendidik. Hakikatnya kerja yang mereka lakukan berpandu kepada dua kriteria umum: Kepesatan ilmu : i. tidak semudah untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan di dalam pembentukan istilah baru. bahasa pinjaman) Latihan 6. Penyerapan istilah-istilah baru mengikut perkembangan semasa. Perkembangan ilmu dalam bidang-bidang tertentu. banyak isu yang berkaitan dengan peristilahan oleh media-media massa di Malaysia. ii. Walau bagaimanapun.6 Bahasa Melayu Kabel aerial Afin Geometri afin Aneka afin Agregat Pengagregatan Berdaya agregat.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU g) Istilah Matematik dan Statistik Bahasa Inggeris Aerial cable Affine Affine geometry Affine variety Aggregate Aggregation Aggregative Aggregative index Aggregative model 6. Suatu masa dahulu. bagi orang bahasa. dan kritikan sinis ini sering terdengar. mereka akur pada istilah yang telah dibentuk dan menerimanya dengan hati terbuka. Bagi orang yang tidak memahaminya. Walau apapun kritikan yang dilemparkan jawatankuasa istilah tetap dengan pendirian mereka. khusus daripada kalangan yang kurang memahami rasional di belakang pemilihan sesuatu istilah. bahasa serumpun. Kritikan yang dilemparkan kepada mereka datang bertubi tubi. pengagregatan Indeks pengagregatan Model berdaya agregat Cabaran – Cabaran Pembentukan Istilah Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa istilah amat mencabar. Kepakaran : i.

(1992). Buku rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lu. 37 . O. Palmer.pur (Terjemahan oleh Abdullah Hassan) Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Kuala Lumpur: DewanBahasa dan Pustaka. Semantik.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU yang digunakan itu tepat dengan apa yang hendak dinyatakan? Sila rujuk pakar-pakar peristilahan yang berdekatan dengan anda. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nathesan. Grady. Semantics: The analysis of meaning.Syntax ang semantics 3: Speech acts.R. Addision Wesley Longman. New York: Seminar Press. Nik Safiah Karim dan rakan(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2000).F. Grace. (2001 ).hlm 19-26). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur (Bab2:Kepelbagaian Makna bagi perkataan . W. Kuala Lumpur. S. (1975). Makna dalam Bahasa Melayu. Pengantar Falsafah Bahasa. (Edisi Kedua). H. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa (2006).

38 . merupakan gejala umum dalam pemakaian bahasa.1. cuba menerangkan perbezaan antara singkatan dengan lambang. akronim dan lambang dalam bahasa Melayu. 7.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU TAJUK 7 ISTILAH SINGKATAN DAN LAMBANG BAHASA MELAYU • SINOPSIS Topik ini akan menerangkan dan menjelaskan tentang singkatan dan lambang bahasa.1 Konsep dan definisi singkatan dan Lambang 7. Selain itu. ringkasan .1 Definisi Singkatan Menurut Kamus Dewan (2007: 1501) menyatakan singkatan ialah kependekan. • HASIL PEMBELAJARAN Menjelaskan tentang konsep singkatan.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Manakala Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2008: 66) Akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata. dan ditulis serta dilafazkan sebagai perkataan utuh. Beliau menyatakan ada tiga cara pembentukan akronim. Menurut Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu KPM (1992:15) singkatan terbentuk dengan empat cara melalui penggunaan : a) Menggugurkan satu bahagian atau lebih bahagian daripada dasarnya. Misalnya: Mara Perkim Bernama Tadika Cerpen Kugiran Berdikari Pawagam Perkeso Majlis Amanah Rakyat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Berita Nasional Malaysia taman didikan kanak – kanak cerita pendek kumpulan gita rancah berdiri dengan kaki sendiri Panggung wayang gambar Pertubunhan Keselamatan Sosial d) Menggabungkan huruf pangkal setiap kata. Manakala Asmah Hj. Omar (2009:27) akronim adalah kata selapis yang dibentuk dengan menggunakan suku kata pada kata-kata unsur. Misalnya : lab ( laboratory) b) Menyingkatkan huruf ejaan. Misalnya: sin cm cos hab sinus sentimeter konsinus habitat c) Menggabungkan suku kata atau bahagian kata. Misalnya: JKR TLDM IPGKTAR LUTH ABIM Jabatan Kerja Raya Tentera Laut DiRaja Malaysia Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Lembaga Urusan Tabung Haji Angkatan Belia Islam Malaysia 39 . tetapi sebutannya seperti bentuk lengkap. istilah begini dipanggil akronim.

Penggunaan lambang – lambang istilah belum dikuasai dengan sepenuhnya oleh pelajar atau masyarakat di Malaysia. Contoh : meter kilogram second ampere degree candela radian steradian mole hecto centi mega giga meter kilogram saat ampere darjah kandela radian steradian mol hekto senti mega giga m kg s A K cd rad st mol h c M G Latihan 7. Beri pendapat anda? Layari internet Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. fonem.2 Definisi Lambang Menurut Kamus Dewan Edisi keempat ( 2007: 876) Lambang ialah tanda yang mewakili entiti linguistik seperti bunyi.suku kata. dan digunakan untuk menandai sesuatu konsep. Lambang huruf ialah singkatan khusus berdasarkan kebiasaan yang terdiri daripada satu huruf atau lebih tanpa titik di belakangnya.1.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU ADUN IKIM - Ahli Dewan Undangan Negeri Institut Kefahaman Islam Malaysia 7.1 1. 40 . morfem dan kata yang diterima dalam transkripsi fonetik atau sistem tulisan.

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Tamat. Bahasa – bahasa bereknaan seperti bahasa Arab. bahasa Yunani. Dalam bahasa Melayu banyak perkataan diperoleh dan dikenal pasti dalam bahasa sumber yang lain. Berdasarkan transkripsi dan transliterasi istilah atau perkataan tersebut digunakan dalam bahasa Melayu tanpa mengubah sebutan dan makna asal atau sumber perkataan tersebut. TAJUK 8 EJAAN DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU • • SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN Topik ini akan menerangkan tentang transliterasi dan transkripsi. bahasa Sankrit dan bahasa – bahasa lain.1 Ejaan Transliterasi Dalam Bahasa Melayu 41 . Semoga anda berjaya. 8.

Misalnya: 42 . Istilah asing yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu diterjemahkan. Sekiranya nama khas itu ditulis dengan huruf lain. Contoh : Bismillahirrahmanirrahim muslimin mslimat untaz ustazah haji hajah fikir hadith gaib zakat akad lafaz solat iman imam talak lian sujud kiam 8. tidak diubah.2 Ejaan Transkripsi Dalam Bahasa Melayu Transkripsi ialah penulisan sebutan yang menunjukkan sebutan dalam bahasa yang bersangkutan. pada umumnya ditranskripsikan lebih dahulu.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Kamus Dewan (2007:1712) menyata transliterasi ada penukaran huruf 9perkataan dsb)daripada abjad sesuatu tulisan (misalantulisan Arab kepada huruf yang selaras bunyinya dsb dalam abjad system tulisan lain (spt Rumi). yang dalam bahasa sumber ditulis dengan huruf Latin. Misalnya: bureau police ambulance biro polis ambulans tanpa Ejaan nama khas. maka diambil ejaannya yang dalam bahasa Inggeris dan kemudian disesuaikan dengan bahasa Melayu. Ejaan Transliterasi atau alih huruf boleh mengikut perakuan ISO untuk huruf Arab (Perakuan ISO-R233) atau Perakuan ISO-R315 huruf Yunani. Contoh transliterasi Arab.

(1994). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Semoga anda terus berjaya.com/id/ahmad awang/meaning. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) Pedoman umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. dengan ejaan 2. Bezakan antara ejaan transliterasi transkripsi dalam Bahasa Melayu.1985. Mengajar Bahasa Malaysia Jilid 2: Latihan Guru Dan Bahan. Azman Wan Chik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Baekelund Cannizzaro Aquadag Dacron Keops Dmitri Ivanovic Mendeleev Anton Chekhov Mao Tze Tung Latihan 8. Tatabahasa Dinamika. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Darwis Harahap (1994).angelfire. senaraikan cotoh – contoh ejaan transkripsi yang banyak digunakan oleh media massa terutama media cetak di Malaysia. Binaan Makna. http://www. Dengan merujuk buku dan internet. Amat Juhari Moain (2010)Penggubalan Istilah Ilmiah dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur.1 1. Merujuk buku atau bahan internet . Rujukan Abdullah Hassan & Ainon Mohd. 3.html accessed on 5 July 2007. Tamat. senaraikan contoh – contoh lain ejaan transkripsi yang berkaitan. 43 .

BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU Puteri Roslina Abdul Wahid (2005) Peminjaman Kata Bahasa Inggeris Dalam Peristilahan Undang – Undang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teuku Iskandar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 44 . Kamus Dewan Edisi Keempat.2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful