Lời mở đầu của Tony Buzan và Ernest Wong 6

PHẦN I: TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ! 11
CHƯƠNG 1 Từ Đần Độn Trở Thành Thiên Tài 11
CHƯƠNG 2 Quá Trình Học Tập Hiệu Quả 17
CHƯƠNG 3 Bạn Đã Sẵn Sàng Để Thành Công Chưa? 26
CHƯƠNG 4 Tôi Tin Tôi Có Thể Bay Cao… Và Tôi Làm Được 31
PHẦN II: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SIÊU ĐẲNG 46
CHƯƠNG 5 Bạn Sở Hữu Bộ Não Của Một Thiên Tài 46
CHƯƠNG 6 Phương Pháp Đọc Để Nắm Bắt Thông Tin 60
CHƯƠNG 7 Sơ Đồ Tư Duy (Mind Mapping®): Công Cụ Ghi Chú Tối Ưu 77
CHƯƠNG 8 Trí Nhớ Siêu Đẳng Dành Cho Từ 116
CHƯƠNG 9 Trí Nhớ Siêu Đẳng Dành Cho Số 142
CHƯƠNG 10 Mô Hình Trí Nhớ 160
CHƯƠNG 11 Nghệ Thuật Ứng Dụng Lý Thuyết Vào Thực Hành 168
PHẦN III: ĐỘNG LỰC CÁ NHÂN CỦA BẠN 181
CHƯƠNG 12 Dám Mơ Ước: Sức Mạnh Của Mục Tiêu 181
CHƯƠNG 13 Động Lực Mạnh Mẽ - Vượt Qua Sự Lười Biếng 204
CHƯƠNG 14 Công Thức Để Đạt Điểm Tuyệt Đối 213
CHƯƠNG 15 Thời Gian Là Tiền Bạc 225
CHƯƠNG 16 Tạo Quyết Tâm Mạnh Mẽ Tức Thì 239
PHẦN IV: PHƯƠNG PHÁP THI CỬ 257
CHƯƠNG 17 Tăng Tốc Về Đích 257
CHƯƠNG 18 Chiến Thắng Và Vinh Quang 266
ABAH KB00
10 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
PBAH I
TOI TAI GIOI,
BAH OUHG TBBl
OBUOHG 1
TU ÐAH ÐOH
TBO TBAHB TBIBH TAI
60 ThE hk0 M0T û0k TßE hû06 hûhE6h, ûkh û0h LkI Tß0
Thkhh M0T TkI hkhû 8khû 6h0I?
TruJc het, toi xin chuc munu ban vi da chon uuven sach nav. viec ban san sanu dau
tu thJi uian va conu suc de doc uuven sach nav cho thav tu dav lonu minh, ban biet ro
ranu ban co kha nanu dat nhieu thanh conu hJn nhunu ui ban danu dat duJc nuav hom
nav. Cho du bav uiJ ban danu la mot hoc sinh uioi, mot hoc sinh trunu binh hav tham
chi la mot hoc sinh kem, toi chac chan ranu ban co tiem nanu de dat duJc nhunu ket
uua xuat sac ma ban khao khat. Ban biet ro va ban co niem tin manh liet ranu tronu
ban, mot tai nanu tiem an danu dJi duJc uiai µhonu.
hau nhu moi nuav, toi di khaµ nJi to chuc nhunu buoi chuven de cho hanu nuan
hoc sinh, uiao vien ve cach µhat trien kha nanu tiem an tronu ho de dat thanh tich
xuat sac. Bao chi, dai truven hinh ca nuJi toi nhu mot bac thav ve viec hoc va nhu mot
thien tai. ho de caµ den viec toi da uiuµ nhieu hoc sinh, dac biet la nhunu hoc sinh
“het thuoc chua”, trJ thanh nhunu nuuJi khonu nhunu thanh conu tronu viec hoc ma
con thanh conu tronu cac linh vuc cuoc sonu khac.
Xin thua vJi cac ban, nuuJi cam thav bat nuJ nhat ve nhunu dieu ki dieu av chinh
la… ban than toi. Cach dav khonu lau, toi duJc biet tJi nhu mot dua tre tam thuJnu,
luJi bienu, dot nat, khonu the lam duJc ui. vav thi lam the nao ma mot dua tre tunu
bi coi la “dan don” uiJ dav lai duJc ca nuJi nhu mot “thien tai”? hhunu ai biet toi bav
uiJ cunu khonu the nao tin duJc ranu truJc dav, toi la mot hoc sinh kem, lien tuc thi
truJt va khonu co tuJnu lai. Bunu dav cac ban a, toi tunu la mot hoc sinh nhu the. Toi
khonu can biet da bao nhieu lan ban bi manu la “nuu nuoc”, “het thuoc chua”, “khonu
lam duJc tro tronu ui”, “cham tien”. hhunu ban Ji, hav tin di, cunu nhu toi, ban co
suc manh, kha nanu tiem tanu de thav doi moi thu tronu khoanu thJi uian nuan va trJ
thanh mot tai nanu thuc thu.
CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẦN ĐỘN TRỞ THÀNH THIÊN TÀI - 11
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
Tronu uuven sach nav, toi se huJnu dan ban chi tiet cac µhuJnu µhaµ de dat duJc
kv tich do. Cunu xin nhac lai ranu, toi khonu he huJnu dan ban con duJnu di den thanh
conu tu vi tri cua mot nuuJi thonu minh san co va luon dat ket uua tot. Toi huJnu dan
ban tu µhuJnu dien cua mot nuuJi tunu bi coi la dot nat, tunu la mot hoc sinh kem coi.
0o do, neu bav uiJ ban van con hoc thua kem ban be, toi hieu va hoan toan chia se
cam uiac vJi ban. BJn uian la vi toi da J tronu hoan canh cua ban, tham chi co nhieu
kha nanu la toi con te hJn ban rat nhieu.
û0h ûIkh T0I T0hû Lk M0T h06 8Ihh kEM
Toi that bai tronu viec
hoc nuav tu nhunu nuav
dau tien vao truJnu tieu
hoc. Khi con nho, toi rat
uhet doc sach ma chi
thich chJi tro chJi dien tu,
xem tivi. hau uua la toi
khonu taµ trunu tronu lJµ
hoc, hoc ba cua toi dav
nhunu “trunu va nuonu”.
Bieu nav chi khien toi
them uhet thav co va
truJnu hoc nhieu hJn.
Moi viec nuav canu trJ
nen toi te. TruJc nam lJµ
ba, toi bi duoi khoi truJnu
tieu hoc St Stevens vi hoc
kem va uuav µha, roi bi
chuven sanu truJnu tieu hoc huee Ann. 0 do, toi lai tieµ tuc chJi bJi, bo be viec hoc.
hhu mot dieu tat veu, diem thi tot nuhieµ tieu hoc cua toi te den noi toi khonu duJc
nhan vao hoc J bat cu truJnu nao tronu sau truJnu caµ íí ma cha me chon cho toi, du
do chi la nhunu truJnu trunu binh. Cuoi cunu, toi duJc tonu vao truJnu caµ íí Finu Yi,
mot truJnu nho mJi mJ ma hau nhu chanu co nuuJi uuen nao cua toi nuhe noi tJi.
Mac du khonu ai monu dJi toi se hoc kha hJn tai nuoi truJnu mJi nav, ho cunu
khonu nuJ toi lai “truJt doc” uua nhanh den noi, thav dav toan lJµ sau cua toi da tuc
uian uoi dien cho me toi, de biet lv do tai sao toi khonu the uiai mot bai toan lJµ bon.
Luc bav uiJ, viec thi dau mot mon hoc vJi diem so toi thieu duJc toi xem nhu mot
thanh tich vi dai. BJi the, diem so cua toi cu chav uuanh uuan tu nam trJ xuonu. Tronu
tonu conu hJn 1GO hoc sinh cunu khoa, toi nam tronu so 1O hoc sinh kem nhat.
Cha me toi co uui toi di hoc them J rat nhieu nJi tronu su lo lanu tot cunu nhunu
cunu chanu uiuµ ich duJc ui. Cuoi cunu, cha me toi nuhi chi con cach cho toi di du hoc
J mot nuJc nao do ma hoc sinh it uuvet tam hoc thanh tai hJn J Sinuaµore. Chi nhu
the, toi mJi co hv vonu uua duJc trunu hoc.
ABAH KB00
12 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
8006 hû0kT
vao thJi diem khunu hoanu nhat tronu su nuhieµ hoc hanh cua toi, cha toi vo tinh
biet den mot khoa hoc nam nuav dac biet, dav cho hoc sinh cach hoc hieu uua va lam
chu cuoc sonu. Tin ranu minh khonu con ui de mat nuoai tru viec µhai bo tien, cha me
toi uuvet dinh cho toi tham uia khoa hoc av, mot khoa hoc co cai ten nuhe chanu co
ve ui la danh cho toi chut nao: Thieu hien Sieu Banu (Suµer·Teen
TM
).
The la vao mot buoi sanu chu nhat nam 1O87, toi duJc dua tJi khach san Ladvhill
va duJc thav Ernest wonu diu dat. Luc do, toi khoanu 18 tuoi, tham uia chuJnu trinh
chunu vJi nhunu hoc sinh khac tuoi tu 12 den 2O. hom do, toi het suc buon buc vi nuhi
ranu nam nuav chJi dien tu va xem tivi thoa thue cua toi da tieu tunu. The nhunu, vao
nuav cuoi cunu cua khoa hoc, toi da thav doi hoan toan. hhunu ui toi duJc hoc va trai
nuhiem da dao nuuJc thai do, uuan diem cua toi ve hoc taµ va cuoc sonu.
Kien thuc ma Ernest wonu truven dat tronu suot khoa hoc tao nen su bien doi
manh tronu tinh cach cua toi. Banu viec uiuµ hoc sinh aµ dunu cac µhuJnu µhaµ hoc
taµ tien tien J Mv nhu Cach hoc Tanu Toc (Accelerated Learninu), Laµ Trinh huon
huu Tri Tue (heuro·Linuuistic Frouraminu · hLF) cunu vJi cac cach thuc tim hieu, tan
dunu suc manh µhi thuJnu cua nao bo, Ernest da uiuµ toi hoan toan thav doi suv nuhi
cua minh ve kha nanu ban than va nhunu thanh conu tronu cuoc sonu. Ernest chi cho
chunu toi thav ranu, tat ca moi nuuJi, tham chi nhunu hoc sinh kem nhat, ai cunu co
nuuon nanu luc vo tan de trJ thanh tai nanu sanu choi hoac cac nha lanh dao tai ba.
Chinh thai do tieu cuc, khonu tin tuJnu vao ban than dan den viec khonu chiu co uanu
la veu to duv nhat can trJ chunu toi vuJn tJi thanh conu.
hhan thuc duJc dieu nav co anh huJnu het suc to lJn doi vJi toi. Toi tunu nuhi ranu
minh kem coi hJn tat ca ban be xunu uuanh va do la so µhan dinh san cua toi. 0o do,
toi da chaµ nhan so µhan do, va tin ranu cho du toi co co uanu hoc den cJ nao cunu
khonu the banu nhunu ban khac. vav thi chanu co lv do ui ma toi µhai co uanu. Toi
da hoan toan sai lam.
Sau khi hieu ranu toi cunu co kha nanu thanh conu nhu bat kv ai khac, toi bat dau
tin ranu toi co the dat duJc tat ca nhunu
muc tieu do toi de ra. Toi tin ranu neu
nhunu hoc sinh khac hoc uioi duJc, toi
cunu co the hoc uioi va tham chi con uioi
hJn tat ca ho de trJ thanh xuat sac nhat.
heu nhunu hoc sinh khac co the duJc
tuven vao cac chuJnu trinh nanu khieu dac
biet, toi cunu co kha nanu dat duJc dieu
do banu uuvet tam cua minh. Lam the nao
ma khoa hoc Thieu hien Sieu Banu lai anh
huJnu toi manh me den nhu vav? BJn uian
la vi luc do toi het lonu tin tuJnu vao tat
ca nhunu ui toi duJc huan luven tronu khoa
hoc. Ban cunu the, neu ban khonu tin ranu
Bị6B 6Iả: 1RầR ĐăR6 KB0A & B0R6 XBÂR V¥
CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẦN ĐỘN TRỞ THÀNH THIÊN TÀI - 13
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
ban co the lam duJc mot viec ui do cho du viec do rat dJn uian va ai cunu lam duJc,
ban cunu khonu bao uiJ lam duJc vi ban chanu bao uiJ bat tav vao lam chu dunu noi
den co uanu.
Toi ket thuc khoa hoc vJi nhunu kv nanu hoc hieu uua va mot niem tin manh liet
ranu toi co the uianh lai uuven duJc thanh conu cua chinh minh. vanu, moi nuuJi sinh
ra deu co uuven binh danu nhu nhau, toi cunu the, toi co uuven duJc thanh conu. Lan
dau tien tronu dJi, toi, mot hoc sinh uan nhu kem nhat truJnu, dat muc tieu dat thanh
tich xuat sac tronu hoc taµ chu khonu chi dJn thuan la uioi.
8kT TkY Vk0 hkhh û0hû V0I M06 TIE0 FhÍk Tß006
Sau khi hoan tat chuJnu trinh dao tao va nam duJc nhunu µhuJnu µhaµ hoc tien
tien, toi cam thav nhu duJc tieµ them nuuon nanu luJnu mJi, cuc kv hanu hai tien ve
tuJnu lai. Luc av, duJnu nhu khonu co viec ui ma toi nuhi ranu ban than minh khonu
the lam duJc. Toi bat dau xac dinh ba muc tieu “khonu tuJnu”. Muc tieu thu nhat,
toi µhai dunu dau truJnu tronu vonu mot nam (vanu, tu vi tri mot hoc sinh kem nhat
truJnu). Muc tieu thu hai, toi µhai duJc nhan vao TruJnu trunu hoc chuven victoria
(truJnu trunu hoc danh tienu nhat J Sinuaµore). Muc tieu cuoi cunu cua toi la µhai thi
dau vao truJnu Bai hoc 0uoc uia Sinuaµore (hational universitv oí Sinuaµore · huS)
– truJnu duJc xeµ hanu tronu 2O truJnu dai hoc hanu dau the uiJi uan dav. Khonu chi
dunu lai J do, toi con uuvet tam trJ thanh mot tronu nhunu sinh vien xuat sac nhat. MJ
uJc nav that vien vonu, hao huven? Moi nuuJi da tunu nuhi nhu the, va toi da chunu
minh cho ho thav ho da lam.
Toi bat tav vao hanh donu nuav khi trJ ve nha sau khoa hoc. TruJc het, toi tu minh
dan len tuJnu mot khau hieu donu vien tinh than. Sau do, toi aµ dunu tat ca cac kv
nanu hoc hieu uua ma toi duJc huan luven, tu viec uhi chu bai uianu theo SJ Bo Tu
0uv (MindMaµµinu
®
) den µhuJnu µhaµ doc sach cuc nhanh. Toi cunu co the tra lJi
cac cau hoi cua thav co that luu loat vJi dav du chi tiet theo mot bo cuc hoan hao nhJ
vao kv nanu uhi nhJ sieu µham ma toi duJc hoc.
ABAH KB00
14 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
0i nhien su thav doi nav cua toi lam
moi nuuJi het suc bat nuJ va to mo.
Khi thav co hoi nuuven do, toi daµ lai
ranu toi muon dunu nhat truJnu. Thav
co nhin toi nhu the dav la mot v tuJnu
het suc dien ro. Roi khi ban be hoi toi
co v dinh hoc J dau sau khi tot nuhieµ
caµ íí, cau tra lJi cua toi la TruJnu trunu
hoc chuven victoria va sau do se la Bai
hoc 0uoc uia Sinuaµore. Bon ban toi bo
lan ra cuJi sau khi nuhe toi tra lJi. ho
noi: “That la khunu! Khonu ai tronu tui
minh co the dat nhunu dieu do! Chi co
mav “sieu sao” J nhunu truJnu caµ íí
hanu dau mJi lam duJc ma thoi!” Thav
vi cam thav nan lonu, xau ho, toi canu
cam thav uuvet tam hJn nua khi nuhe
ban be minh binh luan nhu the. Toi µhai
chunu minh ranu mot hoc sinh kem coi tu mot truJnu kem coi co the dat duJc nhunu
dieu do va thav doi lich su.
ûkT hkI Thkhh 60hû
Tronu vonu ba thanu, diem so cua toi tanu tu trunu binh len kha. va chi tronu nam
1O87 danu nhJ, toi da tu mot hoc sinh te nhat truJnu vuJn len thanh mot tronu 18
hoc sinh uioi nhat.
Tu do, toi tieµ tuc vuJn len dan dau truJnu (tinh ve diem trunu binh, toi luon dan
dau tronu sau mon hoc kho nhat). Tot nuhieµ caµ íí, toi dat loai xuat sac vJi sau diem
1O va diem trunu binh tam µhav. Toi duJc nhan vao TruJnu trunu hoc chuven victoria
mot cach de danu, nuoi truJnu ma toi hanu mJ uJc. Sau do, toi lien tuc dat thanh
tich xuat sac tronu hoc taµ va uianh duJc mot suat hoc tronu truJnu Bai hoc 0uoc uia
Sinuaµore khoa 0uan tri kinh doanh.
Tu nam nhat dai hoc lien tuc cho den khi tot nuhieµ, toi luon vinh du xeµ hanu
tronu danh sach nhunu sinh vien xuat sac nhat khoa hanu nam. Toi con duJc nhan
vao hoc theo chuJnu trinh Fhat Trien Tai hanu cua truJnu (huS Talent 0eveloµment
Frouramme).
Toi dat duJc tat ca nhunu thanh tich hoc taµ nav ma van co thJi uian mJ conu tv
kinh doanh cunu vJi vai nuuJi ban tu nam 15 tuoi (chi tronu vonu von ven hai nam sau
khoa hoc Thieu hien Sieu Banu). Conu tv Event 0urus cua chunu toi chuven to chuc
cac buoi hoi hoµ hoac cac su kien lJn cho nhunu conu tv khach hanu van ton tai den
nuav nav va cuc kv thanh conu. Ben canh do, toi cunu danh nhieu thJi uian lam huan
luven vien cho chuJnu trinh Thieu hien Sieu Banu de uiuµ dJ hanu nuan hoc sinh khac
nhan ra va µhat trien tai nanu tiem an cua ho.
Bị6B 6Iả: 1RầR ĐăR6 KB0A & B0R6 XBÂR V¥
CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẦN ĐỘN TRỞ THÀNH THIÊN TÀI - 15
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
hE0 T0I 60 ThE Thkhh 60hû, 8kh 60hû 60 ThE Thkhh
60hû
Toi mJ dau cuon sach nav vJi kinh nuhiem cuoc sonu ban than khonu µhai de khoe
khoanu vJi cac ban, ma toi muon nhan manh mot su that ranu: heu mot nuuJi nhu toi,
da tunu la mot hoc sinh te nhat truJnu, cunu co the vuJn len dan dau mot truJnu dai
hoc danh tienu tren the uiJi va duJc tuven vao chuJnu trinh danh cho sinh vien tai nanu,
thi toi tin ranu bat cu ai cunu co the lam duJc nhu vav neu ho nam duJc cac µhuJnu
µhaµ hoc tien tien nhat.
Ban chi can su khao khat xuat µhat tu dav lonu de co the huJnu tJi nhunu ui ban
muon, tin tuJnu vao ban than va aµ dunu cac µhuJnu µhaµ hieu uua de di den thanh
conu. Bav cunu la chu de chinh cua uuven sach nav. Toi muon chia se vJi cac ban tat
ca nhunu ui toi duJc hoc bJi vi hanh trinh tim hieu, kham µha kha nanu tiem an cua
ban than la mot hanh trinh thu vi nhat cua moi con nuuJi. Toi da tunu trai uua va toi tin
nhu the. Ban da san sanu xav dunu cho minh mot cuoc sonu mJi µhi thuJnu chua? Ban
da chuan bi tu bien minh thanh mot tai nanu sanu choi truJc su bat nuJ, nuuJnu mo tot
cunu cua uia dinh, thav co va ban be chua? hav lat sanu tranu ke tieµ va kham µha.
ABAH KB00
16 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
OBUOHG 2
OUA TBIHB BOO TAP
BIBU OUA
h06 hhkhh hkY h06 6hkM – 60hû M0T 80 hk0, 6hÍ khk6
hhk0 0 6k6h h06
Sau khi nuhe ke ve nhunu cau chuven thanh conu, nhieu hoc sinh µhan unu lai ranu
ho khonu bao uiJ du thonu minh hoac tai nanu de co the thanh conu nhu vav. TruJc
het, ban can µhai hieu ranu viec thieu nanu luc bam sinh khonu µhai la lv do khien mot
nuuJi nao do khonu the trJ thanh mot “sieu sao”. huuJc lai, cunu khonu µhai vi thonu
minh thien µhu ma cac “sieu sao” luon dat thanh tich xuat sac. That ra, chinh µhuJnu
µhaµ hoc hieu uua mJi la bi uuvet cua cac “sieu sao” do.
Ban va hau het cac hoc sinh tren the uiJi ve cJ ban deu co mot nao bo va he than
kinh uionu nhau, chua dunu nhunu kha nanu µhi thuJnu tiem an. (Chunu ta se tim
hieu them ve van de nav J ChuJnu 5: Ban SJ huu Bo hao Cua Mot Thien Tai). vav tai
CHƯƠNG 2 - QUÁ TRÌNH HỌC TẬP HIỆU QUẢ - 17
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m
sao, tronu khi mot so hoc sinh co the hoc va tra lJi cac cau hoi hoc bua mot cach nhe
nhanu, thi nhunu hoc sinh khac doc di doc lai mot tranu sach bon lan ma van khonu
hieu hoac khonu nhJ noi nhunu ui minh vua doc? Lv do la vi nhunu hoc sinh tieµ thu
nhanh do banu cach nav hav cach khac, vJi nhunu µhuJnu µhaµ thich hJµ, da tan
dunu duJc nhieu hJn kha nanu µhi thuJnu cua nao bo, tronu khi nhunu hoc sinh khac
lai khonu lam duJc dieu nav. ho da tim ra duJc bi uuvet “hoc cach hoc hieu uua”.
Ro ranu, thanh conu co bi uuvet rienu cua no. Banu viec tim hieu va lam theo cac
µhuJnu µhaµ ma cac “sieu sao” aµ dunu, bat kv ai, ke ca ban cunu dat duJc nhunu
thanh tich nhu ho. Ban cunu co the uhi nhJ thonu tin mot cach
de danu de uiai uuvet cac van de µhuc taµ.
NEÁU NGÖÔØI KHAÙC THAØNH COÂNG, TOÂI CUÕNG SEÕ
THAØNH COÂNG. VAÁN ÑEÀ CHÆ LAØ ÔÛ PHÖÔNG PHAÙP!

Fh00hû FhkF khk6 hhk0 Mkhû LkI kET û0k khk6 hhk0
Xin µheµ duJc hoi ban mot cau. Khi nao ban bat dau on bai cho kv thi cuoi ki hoac
cuoi nam? Them mot cau hoi nua. Ban on thi banu cach nao? hav ke chi tiet tunu
buJc tronu cach on thi cua ban.
Cau hoi tren da duJc dat ra cho hanu nuan hoc sinh va ban biet khonu? That thu
vi la co hanu nuan cau tra lJi khac nhau. Bo chinh la lv do tai sao moi hoc sinh khac
nhau dat ket uua khac nhau. Ro ranu, khac nhau ve µhuJnu µhaµ tao ra su khac nhau
tronu ket uua.
Co den OO% hoc sinh sinh vien tra lJi ranu ho bat dau hoc that su vao khoanu tu
mot den ba thanu truJc kv thi. va thuJnu tronu uua trinh hoc, ho chi thuc hien tu mot
den nam buJc sau dav tuv moi nuuJi.
Ví du. MoI so hor sInh hor voI rhí…
|. haI buor. ho xem uua sach va cac uhi chu (buJc 1) roi di thi (buJc 2). hhunu
hoc sinh nav luon nam J ranh uiJi uiua dau va truJt. hoac la ho thi truJt hoac la ho
dau J nuuJnu thaµ nhat.

Z. 8a buor. ho xem uua sach va cac uhi chu (buJc 1), co uanu nhJ bai (buJc 2)
roi di thi (buJc 8). hhunu hoc sinh nav thuJnu dat ket uua trunu binh.

8. 8on buor: ho xem uua sach va cac uhi chu (buJc 1), co uanu nhJ bai (buJc
2), lam bai taµ thuc hanh (buJc 8) roi di thi (buJc 4). hhunu hoc sinh nav thuJnu dat
ket uua kha hoac thinh thoanu uioi.
ABAH KB00
18 - TÔI TÀI GIỎI, BẠN CŨNG THẾ!
Bản in màu chất lượng cao rõ đẹp trên giấy bóng của sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! có bán tại khắp các nhà sách lớn trên
toàn quốc và tại các đại lý của chúng tôi. Xem thêm chi tiết tại: http://www.vuontoithanhcong.com/viewtopic.php?f=5&t=790
Nếu bạn có bất kì vướng mắc gì, hãy ghé thăm và đăng kí làm thành viên của CLB Vươn Tới Thành Công tại trang web
http://www.vuontoithanhcong.com, chúng tôi và các thành viên khác của CLB sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ bạn.
C
â
u

l

c

b


V
ư
ơ
n

T

i

T
h
à
n
h

C
ô
n
g

w
w
w
.
v
u
o
n
t
o
i
t
h
a
n
h
c
o
n
g
.
c
o
m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful