Svojstvo jednakosti vršnih kutova uz trenutni pol brzina, svojstvo zakrenutih

brzina i jednakost projiciranih brzina koriste se u rjdavanju zadataka kinematike
ravninskog gibanja.
Primjer 3.7
. č A i B pravokutnika gibaju se po žljebovima prema slici 3.32. Poznata je
brzma VA' Odrediti brzinu č B II položaju pravokutnika đ kUlom !p.
. Trenutni pol brzina PI' nalazi se u sjecištu okomica na pravce gibanja č A
I B, položaja i na njemu zadani vektor brzine v A nacrta se u mjerilu za dužine i
u mjerilu za brzine. č spojnice od vrha brzine v A do pola Pp dobiva se
kut koji prenesen u istom smjeru od pravca BP, daje brzinu v. (sl. 3.32a).
Isti zadatak može se riješiti ć zakrenutih brzina tako da se vektor v il
nacrtan u mjerilu ć za 90' od svog stvarnog položaja (sl. 3.32bJ. Kroz vrh
zakrenute brztne č paralelu s pravcem AR Na toj paraleli leži" i vrh
zakrenute brzine č B. To je okomica BBI na smjer gibanja č R Kada se
brzina BBI zakrene II suprotnom smjeru od zakretanja vektora VA. za 90'\ dobiva se
stvarna brzina VB'
B
,
,
,
'.
A V. A

,,/
al bl
Slika :;,32. đ brzina č B ć jednaJ.:osti. kula Ul pol (a). zakrenutim (b) i
projiciranim brzinama (ci
Rješenje ć projiciranih brzina dobiva se tako da se brzina VA projicira na
pravac AB. Ta projekcija prenesena II č B ujedno je i projekcija brzine v •.
Brzina va. pronalazi se podizanjem okomice iz vrha njezine projicirane brzine.
3.4. Sferno gibanje
3.4.1. č i č mali kutni pomaci tijel';--
SJerno gibanje krutog tijela naslOje kad jedna č na tijelu miruje a sve ostale
gibaju se oko te č č Takvo gibanje nastaje i kada je tijelo vezano
krutom vezom uz č č koja ne pripada tijelu ili se mOže zamisliti da
takva veza postoji. Svaka č krutog tijela ostaje u toku gibanja na jednakoj
86
udaljenosti od č č oko koje se odvija sfemo gibanje. Stoga putanje tih
č leže na sfernim plohama kojih je đ š č č Oluda i ime
,ternom gibanju. Ako se koordinatna ishodište izabere II č č oko koje
se tijelo sferno giba. tada je položaj rijela đ II svakom trenutku s tri Eulerova
kuta:
I/I=.p(I)
<j? = rp (t)
8=9(1).
pa tijelo pri takvom gibanju imtl: tri stupnja slobode gibanja.
(3.65)
KutOvi .p. rp i 8 predstavljaju zakrete oko tri đ okomite OSI. Ukupni
č zakret nije ć izraziti vektorskom sumom pojedinih zakreta. Pojedini
konaeni zakreti nisu vektorske č a č položaj tijela zavisi o redoslijedu
pojedinih zakreta. Tako npr. tijelo na slici 3.33'; zakrenUlo je iz prvobitnog
položaja za 90' oko osi x (sl. 3.33b) i zatim za isti kut oko osi y (sl. 3.330). č
.tBC D dolla je u položaj paralelan. ravninom -', J'. Kada se redoslijed zakreta
mijenja (.1. 3.33d i ej, č ABC D paralelna je S ravninom x. z. Zakon
komulacije za kutove ne vrijedi.
Svaki č pomak tijela iz jednog položaja II drugi može se kod sfernog
ć j rotacijom tijela oko đ osi za č kUL Ta os prolazi
t z
z
y
al bl
z
y
eJ
dl
Slika 3,,3). Zakret tijela lU 90( iz osnovnog pOložaja (a) oko osi x (bl i r (cl ne daje isti č polo:iaj
kao zakrC1 najprije oko osi }' (dl i zatim oko osi :t (e)
87
kroz č č oko koje se tijelo giba. To je Euler- D'Alembertov kilJ('IIIll-
č teOl'em, kojega se is.tinitost može pokazati ć slike 3.34. Kod sfernog
gibanja tijela oko č č O dolazi traku I OAB kao dio tijela iz prvobit-
nog položaja u novi O.·fB'. Put.:mje č A i B krivulje su koje leže na sfernim
plohama polumjera OA i OB. Obje putanje mogu biti i kružnice. č A može
ć u .-I' po jednoj od kružnih pUlanja kao posljedica rotacije stranice DA oko bilo
koje osi koja leži u ravnini I (iscrtkana ra\·nina ml slici 3.34b) i koja prolazi kroz
LJ
aJ
Slika 3.3':;. Euler-O·Akmberl(H" Ie'Mem
č o. To isto vrijedi za č B. Bilo koja cs kroz O koja leži u ravnini II može
biti os rotacije za stranicu OB. Kod svake takve rolacije B dolazi u B' po kružnoj
putanji. Istovremeno dolaze č A u A' i B II B' samo kod rotacije tijela oko osi
koja je č ravninama I i II. To je sjecište tih ravnina Li. Prema tome se svaki
č pomak iz položaja DAB tijela u položaj OA' B' kod sfernog gibanja može
zamisliti da je nastao rotacijom tijela oko osi A za kut ct. (sl. 3.35). Kako je č
taj kut nije ć dobiti vektorskim zbrajanjem kutova !jJ, cp i 8. ako su njihovi
iznosi č
Slika 3.35. Srerno gibanje kao ro1acija oko osi II
88
, i
i"'
Euler- D·.-\lembenov teorem vrijedi i za č male pomake. Tada se os
Li naziva trenutnom osi rotacije, te se svaki č mali pomak pri sfernom
gibaniu može zamislili kao č milla rotacija oko trenutne osi ..d. SIieno
u\"di smo i kod ravninskog gibanja. gdje s\'aki č mali
pomak lijela nwže zamijeniti č malom rotacijom oko trenutnog centra
rotacije. odnosno oko osi kroz pol PI' koja leZi okomito na rererentnu ravninu. Kod
ra\·ninskog gibanja s\·e trenutne osi đ su paralelne, pa se lab"o gibanje
može shvatiti i kao poseban č sfernog gibanja.
Za razliku \.)d č kutnih pomak:! č maJi kutni pomaci zbraja-
ju se kao vektori i za zakon komutacije. Na slici }.36 pomak č A II
..1' kod rotacije dužine DA za kut dcp; oko osi = iznosi OA ·dcp:. što se može
prikaz,ni vektorski:
(3.66)
z
y
A,
SHa 3.36. Zbrajanje bcskon:t';no malih kutnih pomaka
Ako se zatim dužina OA zarotira oko osi y za kut dip}" bit ć pomak č A u A"
jednak OA' . dip,., ili ,·ektorski:
AA" = J( OA.
Ukupni pomak AAI izražen kao vektor. bil ć
AA, =AA' + AA" = (dq>,+dq>,.) x OA.
S druge strane AAI = d<p x OA, tako da je
dq>=dq>,+dq>,..
(3.67)
(3.68)
(3.69)
Izraz··O.69) za zbrajanje č malih kutnih pomaka \'rijedi i za više
rotacija bez obzira na to kako osi leže u prostoru. Uvijek je ukupni č
mali pomak vektorska suma komponenata č malih rotacija. Os LI jest os
ć rotacije. Tako se kod sfernog gibanja oko č O prirasti koordinata
t/I. cp i:1 mogu zbroji[i u ć č mali kutni pomak dW+ d<p+d3.
Vektor dlJt pokJapa 5e s osi =' (sl. 1.I l. jer je to zakret oko te osi. pa po pravilu
89
desnog vijka pripadni vektor kutnog pomaka pada u tu os. Vektor dop leži II pravcu
osi 3 kutni pomak rl 1/ poklapa se s č linijom n.
3.4.2. Kutna brzina i kutno ubrzanje
Kako je u 3.4.1 pokazano. prirasti Eulerovih kut ov. su vektori. Izborom
koordinatnog ishodišta u č O oko koje se kruto tijelo giba (sl. 3.31) poklapaju
y
,-
x n,X ....
Slika 337. Kutna brzina i kutno ubrzanje kod sfernog gibanja
se koordinatni sustavi x, YI z i x', )I', :' sa slike l.l. Vektori prirasta Eulerovih
kutova dojt, dop i d II leže na osima z, i ll. a podijeljeni s diferencijalom vremena dt
daju kutne brzine rotacije oko tih osi*:
dojt =.j,
dt
(precesija) (3.70)
dcp •
(rotacija) (3.71) -=op
dt
dS
li (nutacija). (3.72)
Nazivi tih komponentnih rotacija preuzeti su iz nebeske mehanike i uvriježili su se u
inženjerskoj praksi.
ć da se prir.sti kutova !/I. rp i 8 mogu vektorski zbrojiti tl rezult.ntni
kUloi pomak dojt+dop+d9. nakon dijeljenja s dl dobiva se
dojt d", d II __ .
0>=-+-+-
dt dt dr
iH ć
o> =.j,+ <i> + !l. (3.73)
.- Ovdje treba č da !sc kU10vi deriviraju kao skalari, a z.alim uzimaju kao vektori. 1e se OZJlake 4-,
q itd. tle smiju poistovjetiti s derivacijama vektora. jer kutovi to nisu,
90
I
I
Taj rezultantni vektor jeste kutna brzina rotacije tijela oko trenutne osi Li koja sc
poklapa s vektorom {!l. Svakom nova tr:nutna os
A. tako da '" ima prirast kako po Č tako I po smjeru. UkupnI vektorskI pnras!
kutne brzine (O jeste kutno ubrzanje .E:
dID • 4
"=-=ro, (3.1 l
dt
koje zbog prirasta vektora (t) po smjeru ne leži na trenutnoj osi rotacije,
Vektori kutne baine o} i kutnog ubrzanja t prikazuju se II jednom od
koordinatnih sustava. Koordinatni sustav x, z č je i ima č
vekrore i. j i li.. pa se projiciranjem vektora q,. j. na osi x. y, t dobiva:
sin,9 sin !/t + geos",
"', = ip sin 9 cos >/I +,9 sin >/I
OJ,=ifJ+q,cos9.
(3.75)
(3.76)
(3.77)
Ponekad je zgodnije promatrati vektor oo '1,;; koordinatnom sustavu. Taj
je susta v vezan uz tijelo. č je, a č vektori su. mu c{O c'1 ic;.
Komponente vektora CI) u tom sustavu dobivaju se projicif'dnjem <p i 9:
tfr sin:). sin tp + iJ COS(/)
{iJ'1=1jJ sin 9 cos cp - 8: sin cp
{JJ,=ifJcos iJ +q,.
(3.781
(3.79)
(3.80)
Koordinatni sustav koji u 1. poglavlju nije spomenut jest sustav X, Y, Z On je
samo č vezan uz tijelo. Kada su kutovi", i :1 konstantni, sustav X, Y, Z
miruje jer promjena kuta cp ne č na kutni pomak ni jedne osi. Taj sustav
je pogodan za opisivanje č problema, jer je rotacija tijela fP
odvojena od preostala dva gibanja. č vektori tog sustava su ex' el' l CZ' a
komponente vektora (I) glase:
{JJx=!}
(JJ). = ifJ sin .9
wz=ip+ifJ cos lJ.
(3.81 )
(3.82)
(3.83)
Vektor 0)' kojim se giba sustav X. Y, Z ne sadrži pa su mu komponente
ID' =exi!+ <rifJ sin 3 +ezifJcosiJ.
Iznos kutne brzine (!) dobiva se ć komponenata u bilo kojem od
navedenih koordinatnih sustava: _'.
w=v'w! + ai, +w; -v'CO:+W;+wj
Rezultat je uvijek isti:
(3.84)
(3.85)
91
Komponente kutnog ubrzanja .[ dobivaju se deri\'iranjem vektora «J prema
(3.74). U koordinatnom sustavu x, y,: .[=cv)+cvj+cr).k. č vektori i, j, k
konstantni su. tako da je '[=w,..,i+w)+co:k, .
E =W
x x
e: =cv:_
(3.86)
U koordinatnom sustavu fl. e ro=wi;e.::+cv"ell+cv;e;. č vektori e.::, e" i
č su, gibaju se sa sustavom 'I. e vezanim uz tijelo, pa je njihovo gibanje
sterno s kutnom brzinom «J. Vidjeli smO da je kod rotacije krutog tijela derivacija
vektora položaja r neke č na tijelu jednaka r=ro x r. Potpuno isto vrijedi i ovdje
za č veklore, koji đ nemaju priraste po č te Je e.=oo x eo!.
eli =ro x eli i e;=ro x Kutno ubrzanje je prema tome u tom susta\'u
E: =w=cv.:C.::+(o"e" +w,e;+oo x (w.::e.::+w"e"
Kako je zagrada na desnoj strani jednaka vektoru oo, te kako je oo x oo = O, i ovdje je
E: ili
e.:=W.:
E"=W,,
E;=W,.
(3.87)
U sustavu X, Y, Z, koji se giba s oo', derivacije su č vektora:
ex =00' x ex, fr=OO' x er i fz=oo' x ez. Kutno ubrzanje
Kada se vektorski produkt napiše u komponentama, dobiju se komponente vek-
tora E::
Primjer 3.8


-WYWx·
(3.88)
Kružna č s osovinom rotira oko vlastite osi, konstantnom brzinom vrtnje
n = 240 min -I, a oko osi z brzinom nl = 60 min -I (vidi sliku 3.38), koja je đ
konstantna. Za vrijeme gibanja nagib osi tijela prema osi:: je stalan i imosi 8 = 60°.
Odrediti vektore (t) i E: ć sustava X, Y. Z.
92
Komponente vektora kutne brzine oo prema zadatku iznose:
1/1= n
l
1t =21[5-
1
30
. mr
cp=-=81[ S-I
30
9=0.
:.-,
.
';.:.• ,
,e
zi
l

U sustavu X, Y. Z bit ć prema (3.81) do (3.83)
0)\.=3=0
sind=7rv'3=5,441 S-I
(V
Z
= ip + <it cos 9 =9" = 28.274 S-l.
, z

y
x
v' ............... -.... ........................ ..,....
n,X
Slika Sferna gibanje kružne č konstantnim brzinama vrtnje II i 111
Vektor ro=roye}-+wze
z
(sl. 3.39a) ima konstantan iznos
eJ =.Jr}J' +ip' + 2J/tip cos 9 +wi =28,793 S-l
a leži u ravnini Z. Y pod kutom :x prema osi Z:
lU
f
.
o=arctan -= 10,893·.
lUZ
LI
r
_____ ____
w
y
z
...........................
n.X
x
a) o bl
Slika 3.39. Vektor kutne brzine e; {al i kutDog ubrzanja t (bl
Komponente kutne brzine konstantne su po iznosu, pa je kutno ubrzanje
e=Ol'xOl. Kutna brzina sustava X, Y, Z 0l'=eyl}!sin9+ezl}!cos9=-V, paje iznos
kutnog ubrzanja
e=lU'w sin(9- 0)= 136,7575-
2
.
93
Kutno ubrzanje leži okomito na ravninu vektora i ro, č u pravcu osi X (sl.
3.39bJ. Kut prema osi x promjenljiv je i iznosi ifJ=27tt,jer je ifJ =2n=konst. Položaj
vektora ro i E prikazan je na slici 3.40. na kojoj se vidi i trenutna os rotacije LI.
z
y
x
x
Slika 3.40. Položaj vektora e;; i -;
3.4.3. Brzina i ubrzanje č na tijelu
Brzina neke č A na tijelu jednaka je prvoj derivaciji vektora položaja r (sl.
3.41 aj. ć da kod sfernog gibanja, jednako kao i kod rotacije tijela oko
č osi, vrijedi, da je r=ro x r, brzina" č A odredena je Eulerovom
formulom:
v=roxr.
Vektor brzine okomit je na ravninu ro i r, a iznos mu je
v=wl'siny=wb.
(3.89)
(3.90)
Vidi se da je iznos i položaj vektora" u odnosu na trenutnu os rotacije L1 isti kao i
kod rotacije tijela oko č osi.
Ubrzanje a dobiva se derivir2.njem vektora brzine y:
a=v=roxr+roxr.
Kako je 00= E, a r= "=0) x r, ubrzanje je
a=Exr+rox(coxr). (3.91)
Taj izraz analogan je izrazu (3.21) kod rotacije tijela oko č osi, oo ovdje je
č komponenti na desnoj strani č Komponenta 8
1
= E X r (sl. 3.41 b)
ima iznos
(3.92)
Komponenta 3
1
okomita je na ravilTiiU vektora E i r, 'ne pokiapa:' se po pravcu s
vektorom brzine v, te se prema tome razlikuje od tangeocijalne komponente
ubrzanja č A. Komponenta 3
2
=00 X (ro x r)=oo x y poklapa se s pravcem b i
gleda prema osi LI. Ta komponenta iznosi
(3.93)
94
U ć č komponente 3
1
i 3
2
nisu đ okomite. Komponenta
3
Z
okomita je na \'ektor brzine v, tako da samo komponenta 3
1
ima projekciju na
pravac brzine. Ta projekcija ai. =3
T
odgovara tangencijalnoj komponenti
č A. Drugi dio a;' zajedno s a
2
tvori nonnalnu komponentu ubrzanja
3
N
= + Vidi s-e da nonnalna komponenta nije okomita na trenutnu os rotacije
LI, te u tom smi5-lu nema analogije đ te osi i č osi rotacije tijela.
Polumjer zakrivljenosti putanje č A ne leži kod sfernog gibanja na pravcu
okomitom na trenutnu os rotacije LI. što č da udaljenost b u ć č ne
leži u oskulatom()j ravnini T, N.
z z
y
x
a)
b)
Slik:!. 3.41. Vd':1:0r brzlne r (a) i komponente a: i vektora ubrzanja kod sfernog. gibanja
Primjer 3.9
Za sferno gibanje zadano u primjeru 3.8 odrediti brzinu i ubrzanje č A (sl.
3.42). Polumjer kružne č Ro = 100 mm, a udaljenost njezinog središta od
č č O iznosi h=3R=300mm. Zadatak riješiti za položaj 1/1=90°,
9 = 60' u koordinatnom X. Y, Z sustavu.
z
y
y,X
x
Slika 3.42. Brzina i ubrzanje č A kod sfernog gibanja
95
Brrina č A prema (3.89) jeste v =m x r. Položaji vektora r č A ivektoru
m prema primje.ru 3.8 prikazani su na slici 3.43a. Oba vektora leže u ravnini Y. Z.
č A je od trenutne osi rotacije za Kako je
{I=arct.n(R/h.'= 18,435\ za udaljenost b dobiva se
=0.155 m,
tako da je brzina
r=hO)=O.155· 28.793=4A60m s -j.
Vektor brzine p.oklapa se po smjeru s osi X.
al
z
z
y
bi
Slika 3.43. Položaj toi::ke A (a) iveklora ubt:l::.mja lb}
,
y
Do iSIOg rezultata može se č vektorski. U primjeru 3.8 dobiven je vektor w s
komponentama
w 5,441.,. t 28.274., s .j •
Vektor r prema zadatku ima komponente
r= -O,lor+O,3ez m.
Vektorskim množenjem (J) x: r dobiva se vektor brzine
,=4,460., ms".
Ubrzanje č A prema (3.91) o=exr+wx(.,xr)=exr+wxv. Vektor
kutnog ubrzanja iz primjera 3.8 &= 136,757 exs", tako da je ubrzanje' • nakon
množenja
0=85,0750,- 37,9430
z
m s".
Iznos vektora ubrzanja i kut rt. (sl. 3A3b) jesu:
96
m S'2
ar
". = arc tan -=65,963'.
az
1
'i;
'i
j
3.4.4. Aksaide
Za vrijeme srernog gibanja tijela trenutna os mladje J mijenja $voj položaj u
prostoru, no uYijek prolazi kroz č totku O oko koje se gibanje odvija,
Promatrano iz č kODrdinatnog sustava ,\", r. :, os .:1 opisuje č
plohu $ vrhom tl č O __ Ta je geymttrijsko mjesto svih poloiaja trenutnih
.osi rotacije. a luziva st' 1lt'pomii'nom aks(lidom •. na"' {slika 3.44}. Jednadžba ncpo-
z
č aksoide ::lijedi iz uvjeta da je trenutna os rotacije niz č na pm\'cu koje II
promatranom trenutku imaju brzinu jednaku nuli. Prema tome. vektorska je
jednad7ba trenutne osi
(()xr:;;:O. (3.94)
U koordinatnom sustavu x, .v, .: w=m.>"i +O)rj+(!):;k i r=xi+ yi + :k. tako da je
(aJ,.: -Q),),)i+ (w,x- w,=Ji+ (w.,.\' -aJ,.x) k =0.
Da bi ta jednadžba bila zadovoljena, mora biti svaka od zagrada jednaka nuli, što
daje jednadžbu trenutne osi rotacije Ll:
x r z
-:;;;-;;:::::- (3.95)
Eliminacijom parametra t iz gornjih jednakosti može se đ dobiti
jednadžba č aksoide oblika F(x . .\', z)=O.
Promatrano iz č koordinatnog sustava e. koji se giba zajedno s
tijelom: os .1 opisuje plohu vezanu uz tijelo č aksoidu. Kako je u tom
97
sustavu i uvrslenj"em u (3.94) dobiva se
nakon mnozenJa Jednadzba trenutne OSI .ti u sustavu 'I.
(3.961
W.: (!J" (0;
iz č se može dobiti jednadžba 'I. ()=o č aksoide.
Pri sfernom gibanju č i č aksoida dodiruju se II izyodnici koja
je zapravo os L1. U geometrijskom smislu dovoljno je pozna .... ati obje aksl.)ide, pa se
tada gibanje može reproducirati kao kotrljanje č po č aksoidi bez
đ klizanja. U praksi se dijelovi mehanizama đ kao č i
č aksoide, č se ostvaruju č sferna gibanja. To je npr. č sa
stožastim č planetarnim prijenosnicima gibanja i č DJ bi bila
potpuno đ i kinemalika takva gibanja potrebno je poznavati kutnu brzinu
kojom se odvija kotrljanje č aksaide. Kad je č č u beskonac-
nosli, aksaide prelaze u plohe s paralelnim izvodnicama; gibanje je ranlinsko. a
presjeci ploha s bilo kojom ra .... ninom okomitom na izvodnice daju č i
č poloidu. I u tom smislu ravninsko je gibanje samo poseban č
sfernoga gibanja. .
U tehnici je posebno \'ažno sferno gibanje pri kojemu su aksoide kružni
č Takvo gibanje naziva se precesijol/!, a jaVlja se uvijek kada se za vrijeme
gibanja npr. kut nutacije 9- ne mijenja. Ako se za vrijeme takva gibanja preostala
dva kuta mijenjaju jednoliko (npr. tjJ i CP imaju konstantne vrijednosti. 3=0).
precesija je regularna, a prema položaju pripadnih vektora kutnih brzina i CP može
bili progresivna iii retrogradna precesija (sl. 3.45). Pri progresivnoj precesiji kotrlja
se č aksoida sa svojom \'anjskom plohom po vanjskoj plohi č
aksoide. Retrogradna precesija ima za posljedicu kotrljanje č aksoide po
unutrašnjoj plohi č
z
z
o
aj
Slika 3.45. Progresi"na (a) i retrogradna (b) precesija
98
Promatranje gibanja preko aksoida olaksava predodžbu o geometriji srernog
gibanja. đ je u nizu č jednostavnije ostvariti srerno gibanje ć
č izvedenih aksoirla. Manja je njihova prednost kod č brzina pojedi-
nih č tijela, dok se ubrzanja promatranjem aksoida ne mogu odrediti. č
smo vidjeli kod ravninskih gibanja. za što nJm služe trenutni pol brzina i poloide.
Primjer 3.10
Za clemente srernog gibanja iz primjera 3.8 odrediti č l č
aksoidu.
U- primjeru 3.8 đ je položaj trenuIne osi rotacije .d. Nagib te osi prema
osi ili Z slalan je i iznosi a= 10.893". Taj kut ujedno je i polovica vršnog kuta
č aksoide (sl. 3.46). Nagib osi L1 prema č osi; đ je stalan i
iznosi 9-- :,,;=60°-10,893°=49,107.', što je polovica vršnog kuta č
aksaide.
I'
I
cb
n
,
na
Slika 3.46. Progresivna precc$ija. Pomien;] .. pa·· i Č .. na" aksoida
Aksoide su kružni č pa je gibanje precesijsko. Po zadatku su = n
1
n/30 i
rP = nlt/30 konstantni te je precesija regularna. a kako se č aksoida kotrlja po
vanjskom plaštu č aksoide. pored toga je i progresivna.
3.5. ć gibanje slobodnog tijela
Slobodno tijelo u prostoru ima šest stupnjeva slobode gibanja. Položaj tijela,
kako je II uvodu č može se odrediti ć koordinata položaja neke
odabrane č A tijela i ć tri Eulerova kuta. Svih šest koordinata položaja
kod ć slobodnog tijela funkcije su vremena:
XA =X
A
(c)
YA=YA(l)
ZA =ZA (Il
1/1=1/1 (r)
lp = lp (I)
11=11(1).
(3.97)
99
Kod opt<g gibanja može se zamisliti da pomak tijela iz jednog položaj. li drugi
nastaje istovremenim odvijanjem jednostavnijih gibanja. Za takvu predodžbu posto-
ji više č opisivanja. Najbliži je koja smo dosada upoznali opis
ć tzv. Cllo/eSotla (Sa/ova) teorenll1. Prema tom teoremu može se zamisliti da
svako ć gibanje slobodnog krutog rijela nastaje istovremenom translacijom tijela
s nekom odabranom č i s/ernim gihanjem oko te č č razmatranje
uveli smo kod ravninskog gibanja gdje je translacija bila ravninska. a umjesto
sfernog gibanja imali smo rotaciju tijela oko č
Odabere li se č A kao referentna č la translaciju. tada se sferno
gibanje odvija oko te č Ishodište č koordinatnog sustava ;. 'I. { jest
č A (sl. JA7). pa se sva č tr.oslacije i sfernog gibanja mogu ovdje
primijeniti.
z
y
Slik<t Translacija s A i srema gibanje oko te č
Brzina i ubrzanje č A dobivaju se deriviranjem vektora t:.:
(3.98)
aA::::::: \e'A == fA'
Kada su koordinate č A zadane. npr. Descaf1esove X
A
=X
A
(l}1 YA:=y ... (t} i
=., =ZA (l), poznata je translacija tijela. jer sve č imaju jednake vektore brzina i
ubrzanja (3.98).
Sferno gibanje oko č A đ je kada su poznati Eulerovi kutovi
!jJ =I/I(r), tp= tp(f) i 9= 9(1). Vektori fl) i" pronalaze se na č kako je 10 opisano
u3.4.
Brzina bilo koje druge č B prema definiciji brzine jeste
"B=ra.
(3.99)
···Akosc.uvede"",ktor AB koji r"di krutosti tijela ima prirast samo zbog promjene
smjera, bit ć r.=r, + AB pa je
v»=r,,+AB,
Prvi č desne strane jest bq:ina č A, te je to komponenta brzine zbog
translacije tijela. Drugi je AB=(i) z !1.8, kako smo to vidjeli ć II ,'iše navrata.
100
\10 to je brzina č B zbog gibanja oko A. Ako se da je
{u x AB = "9'A (brzina č B zbog gibanja oko A). bit ć
\'"·=\".t+"B i' (3.1001
Prema tOI1!e se brzina neke č ll;i lijelu dl.lbiva kod ć gibanja zbrajanjem
brzine v;. zbog translacije s h."iCkom A i brzine \-/> ,. koja posljedica sfernl.;g gibanja
tijefa oko ...L
Ubrzanje č B dobiya se deri\'iranjem \-eklOfa brzine Vs po vremenu:
aa="8'
(3.101 ,
l:vrštavanjem izraza (3.1001 u (3.10; I bit ć a
s
= l'A + odnosno
as= 'A-i· m x AB+(l} x AB.
Prvi č desne strane odgoyara ubrzanju lotke A. Ta komponema ubrzanja dolazi
od translacije tijela s č A_ U drugom elanu 0..=&. a u ć AB=<o x AR.
rako da je
(3.1021
Drugi i ć č odgovaraju komponentama al i al zbog sfernog gibanja. Ovdje
cemo ih č č kao i komp,;nf!ntu brzine, s indeksom B A tako da je
(aa_i)1 =txAB
(a
B
_4. h =(0"'; (O) X AB)=ro x
LTz (aDiA)j +(8
BiA
h=a
s
.--I dQbiva se
(3.103)
•. ,. (3.104'
Premda se fizikalno č komponenti u (3.100) i (3.104) razlikuje od
istoimenih č ravninskog gibanja. u principu su to iste jednadžbe kao i kod
ravninskog gibaI!ja. koje je samo jedan od posebnih č ć gibanja tijela
Jednako su tako translacija. rotacija ili sferno gibanje samo posebni č ć
gibanja. ć je č da opee gibanje: slobodnog tijela rijetko dolazi tl praksi. pa
ovdje ć ulaziti II podrobnija razmatranja,
Zadaci uz poglavlje 3
L Kut zakreta ć poluge đ je jednadžbom
tp =0.75 005(0,2"1).
gdje je '{I kut u radijanima, a , vrijeme u sekundama. Argument trigonometrijske
runkoije je u radijanima. Odrediti maksimalnu kutnu brzinu i maksimalno kutno
""""ubrzanje po'luge. '." ":'- ": ..:-.::.;·..
Rješenje: w
m
,,=O,4712s-'. ,",,,=0.2961
2. Kutno ubrzanje rotora stroja koji je uronjen II uljnu kupku mijenja se prema
jednadžbi
e=; - k(:.l-.
101
gdje je k konsUlnmll č Ako se kutna brzina rotora smanji s %= 300 radls
u č trenutku (f=O} na polovinu le- brzine lj trenutku tl =55. odrediti
kutno ubrzanje- (!lOm j njegovu kutnu brzinu u trenutku '2= lOs.
Rješenj<: '" = l OO radls. f. = - 6.6667 rad s'.
,3, Maleni hto k A miruje na horizontalnoj podlozL koja može rotirati oko vertikal-
ne os; l'!. 3.481. č trenje đ bloka i podloge toliko je da ć blok
č kHziti teb. kad njegovo ubrzanje bude jednako 2 m, Sl, U trenutku t
podloga č rotirati koost<!oloim kuminl ubrzanjem c= 2 Odredlti
trenutak kadu ć blok č klizili ako je 1'=0.2 n1. Kolika Ć biti brzina bloka u
lOm trenutku?
Rješen.ll.': 1= 1.)(') $. r =0.625 mis,
5. Gibanje stapa č iz stanja mirovanja. Njegovo središte č se gibati po
pr:m:u konstantnim ubrzanjem (lc=4m/s
2
, a š1ap istovremeno č rotirati
oko ,,1si okomite na ra\ninu crteža konstantnim ;kutnim ubr7..anjem I: = 16 rad S2.
tj polQžaju kada je cp=1f.!4 (st 3.50) potrebn:) je odrediti brzine i ubrzanja
ć A i B ;tapa. Duljina štapa je AB=O,6m.
A
Sliku 3.50
,
6. Odrediti brzine i ubrzanja č A i B mehanizma z.a pribJlin"l pravocnno
đ (\VaClOY meh.mizam) prikazanog na slici 3.51. POl!onski č rotira
kUlnom brzinom 00=105-
1
i kutnim ubrzanjem ZadJno:
m. AB = 0,075 m, BO: 0.1501.
RjeSenje: t'A= I m/s. t'B=O.85 mis.
d
A
=II,25m,sl. 118::::.7m Sl.
4. Odrediti brzinu i ubrzanje č A štapa oblika prema slici 3.49 ako on rotira
oko osovine OO' kutnom brzinom <:J=IOs-
t
j kutnim ubrzanjem c=40s-
z
. 210 mm
Ravni dijelovi šlapa paralelni su s koordinatnim osima x. r. z, fl dimenzije su
kotirane u metrima.
Rješenje: V
A
= -i+3jm s, VA 3.1623m/5.
80
Y B
z
102
Slika 3,51
7. Štap OB mehanizma prema ,lici 3.52 rotira konstantnom kutnom brzinom
'" 50 rad s. ć plana brzina i ubrzanja odredili brzine i ubrzanja svih
č mehanizma ako je zadano: OB=BC=O,30m, AB=CD=O,D=0,90m,
. 11= 1;10 m, ,,=30",1=0,9 m.
RjeSenje: t:
B
=15mjs, v,,=9.6m/s, vc=18,6m/s,
fv= 17,4m:s, «. = 750 m/s', "A=7S0m s'.
(fc=790m,s'1,
h
8. Odrediti jednadžbe č i č poloide č AB jednostavnog motor-
nog mehanizma prikazanog na slici 3.53. Zadano: 0.4 = AB L.
Rješenje: X'+,\2=.lL' (".'1. f+<q-LI' L' (pp).
z
y
W,
x
Slika ),53 Slika 3.54
y
9. Radarska antena sferno se giba oko č O, a II prikazanom položaju rotira
konstantnom kutnom brzinom O)i oko horizontalne osi x, te istovremeno
konstantnom kumom brzinom (JJ, oko venikalne osi z. Odrediti vektore kutne
brzine i kutnog ubrzanja an!ene, le brzinu i ubrzanje č A u položaju koji je
prikazan na slici 3,54. Zadano: OA = 2 m. <ill = I rad!s, (JJ, =0,5 rad!s.
104
Rješenje: ro=i +O,5k rad 's, .=0,
v.= O.8660i-j+ 1.7321km 's.
aA =O.5i- 2.165lj- k m/sl,
4. KINEMATIKA SLOŽENOG GIBANJA
Gibanje č ih tijela promatra se tl kincmatki rel&tl\'no s obzirom na neko
drugo kruto tijelo za kOJe se pretpostaslja da miruje. te se uz njega vezuje
koordinatni sustav koji je lada đ č Taka\' koordinatni SUSLav pri
rjdavanju č problema vezan je uz postolje nekog stroja, temelje neke
konsirukcije ili uz tijela koja s obzirom na Zemlju miruju. To je min.)\'anje SamO
prividno, jer se i ta tijela zajedno sa Zemljom gibaju, a rezultati :su proracuna II
takvim koordinatnim sustavima približni i ne bi se poklapali 5- precizno iz\-.edenim
mjerenjima. đ odstupanja od ispravnih rezultata toliko su mala da se u
in.i:enjerskoj praksi zanemaruju, pa se cijela č kinematika zasniva na "akvoj
pretpostavci o mirovanju. Kad se neko 1ijelo ili tv.!ka giba s obzirom n2- neko
referentno tijelo koje se s obzirom na ć kO\..'Irdinalni sustav takode:- giba
{npr, pokr'l!tni dijelovi strojeva n:.l brodu. č \'ode na lopatici turbine, ptltnik
koji hoda u vlaku). mora se uzeti u Qbzir gibanje referentnog tijela kada se donose
č o ukupnom gibanju promatranog tijela i č Gibanje s obzirom na
referentno tijelo uz koje se vezuje č koordinatni sustav zcvc se rt!iath'110
gibanje. Gibanje č koordinatnog sustava 5 obzirom na ć naziva se
prijel:asnil1l giba/ljem, a gibanje koje je rezultanta obaju gibanja promatranog tijela
ili č daje {IpSO/UlilO gibalIje. Apsolutno gibanje. prema tome, nastaje
njem relativnog i prijenosnog, ali se ne mora svako apsolutno gibanje tako
č i opisivati. ć prema tome što je jednostavnije, složeno gibanje
možemo promatrati preko PQjedinih komponen!nih gibanja ili ć promatrati
direktno rezultantno (apsolutno) gibanje, Č je č jednostavnije, a i
razumljivije promatrati pojedina gibanja zasebno i ;Iagati ih u cjelinu, pa ć taj
pristup, koji se u inženjerskoj praksi gotovo ć koristi, pobliže opisati u
narednim poglavljima.
Složeno gibanje č koje nastaje gibanjem č unutar nekog prostora pri
tomu se i taj prostor giba, č je li č praksi. Za takvo gibanje odredit
ć brzjnu i ubrzanje č Od svih ć složenih gibanja tijela bi! ć
č samo dva koja su važna u tehnici. To su gibanja koja nastaju kada je
rela!i.-no i prijenosno gibanje rotacija te kada apsolutno gibanje nastaje zbog jedne
rotacije i translacije. U ć č č do\"oljno je poznavati samO
brzine č na tijelu, jer se č radi o promatranju stacionarnih gibanja bez
ubrzavanja, pa ć kod složenog gibanja tijela biti objašnjeno đ s.mO
brzina.
105

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful