You are on page 1of 2

Pagsasanay: Uri ng Tayutay

Pangalan:___________________________________________________
Panuto: Isulat sa patlang ang uri ng tayutay na tinutukoy ng pangungusap.

_____________________1. Ito ay naghahambing din ngunit hindi ginagamitan ng mga salitang gaya ng, kapara,
kawangis, tila, at katulad sapagkat ito ay tiayakang paghahambing.

_____________________2. Dito ay sadyang pinalalabis o pinakukulang ang kalagayan o katayuan ng tao o bagay na
tinutukoy.

_____________________3. Ito ay pagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa mga bagay-bagay sa paligid natin.

_____________________4. Ginagamit ito sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari, at iba pa.
Ito ay ginagamitan ng mga salitang tulad ng gaya ng, para ng, kapara, kawangis, tila, at katulad.

Panuto: Tukuyin ang uri ng tayutay na ginamit sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa kahon.
1.

Lumuhod ang mga tala dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban.

2. Bukas na aklat ang buhay ng kanilang pamilya sa kanilang nayon.


3. Nadurog ang aking puso dahil sa mabigat na problemang dumating sa buhay naming.
4. Parang bituin sa langit ang ningning ng kanyang mga mata.
5. Pag-asa, halikat akoy akayin mo nang hindi dumilim ang kanilang anak?
6. Lumuha ang langit nang masawi ang kanyang ama.
7. Bumaha ng luha sa burol ng ama dahil sa matinding pagsisisi ng anak.
8. Ang kamay ng ama ay bakal sa tigas.
9. Ang ugali ng batang iyon ay kawangis ng panahon, madaling magbago.
10. Nagpalakpakan ang kanyang tainga sa katuwaan.

Mga Elemento ng Tula


Tukuyin kung ang saknong ay may GANAP o DI-GANAP na tugmaan.
1. _________________________________
Ang paglilider moy namumukod-tangi
Pulos halimbawat walang talumpati;
Iyong inaakay ang buo mong lahi
Sa paghihimagsik na may ibang uri.
Ipaliwanag ang imahe(larawang-diwa) at pinapakahulugan ng saknong
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________
Maganda ang ulan na papatak-patak,
Sa gitna ng bukid ay butyl ng perlas;
Maganda ang ibon na lilipad-lipad,
Sa langit ay munting bangkang naglalayag.
Ipaliwanag ang imahe(larawang-diwa) at pinapakahulugan ng saknong
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Isulat sa patlang ang tamang sagot.

______________________1. Ito ay may labing-anim na pantig sa bawat taludtod.


______________________2. Mayroon itong labingwalong pantig sa bawat taludtod.
______________________3. Ito ang bumubuo sa isang saknong.
______________________4. Ito ay tulang walang sukat at maaari ring walang tugma.
______________________5. Ito ay ang pagkakaroon ng pare-parehong tunog sa dulo ng mga panghuling salita ng
taludtod.