You are on page 1of 3

KADAR Osnovni element montaže i filma je kadar.

U tehničkom pogledu to je komad filmske trake koji je snimljen jednim neprekidnim radom kamere. On često se naziva i sadržinom obuhvadenom vidnim poljem objektiva.

Na slici iznad imamo primjer jednog kadra, a ne dva, ali u kojem se promijenila likovna kompozcija (To znači da se promijenilo nešto – glumac se pomjerio sa lijeve na desnu stranu i u daljinu). Kadrove moramo kombinovati prema objektivnoj stvarnosti koju bi inače vidjeli kada bi bili prisutni u stvarnosti u takvoj situaciji kakva se prikazuje u kadru. PLAN Odnos između veličine objekta (odnosno aktera) i vidnog polja objektiva naziva se plan. Opčenito to je obim obuhvadene sadržine u kadru. Svaki statičan kadar snimljen je u jednom planu, a kadar snimljen pokretnom kamerom ili pokretnim objektima snimanja može imati vedi broj planova. Planovi se mogu svrstati u dvije velike grupe: 1) Opšte planove: a) Daleki plan (Najšire zahvaden prostor u kojem je ljudska figura vrlo udaljena od kamere – oko 100 metara. Koristi se za isticanje pejzaža, arhitektura, velike mase ljudi). b) Opšti plan (Prostor u kojem je objekat snimanja udaljen od kamere najmanje 30 metara. Bolje se uočava ljudska figura. Prikazujemo njime masovne scene, ambijente). c) Srednje opšti plan – polutotal (Prostor se smanjuje u odnosu na opšti plan, ali postoji veliki prostor za akciju glumaca još uvijek. Možemo uočiti kod pojedinih ličnosti pol, dob starosti). d) Srednji plan (prikazujemo izbliza viđen ambijent ili akcije jedne ili vedeg broja ličnosti. Ljudska figura zahvata prostor od gornjeg do donjeg dijela kadra. Čovjek može da gestikulira, lice može da se izrazi mimikom). 2) Krupne planove: Oni su određeni prema veličini ljudske figure. Dijelimo ih na: a) Ameriken b) Srednje krupni plan c) Krupni plan d) Vrlo krupni plan

d) Vrlo krupni plan je ustvari detalj kojeg prikazujemo. pokret postaje veoma intenzivan. b) Srednje krupni plan prikazuje čovjeka snimljenog od tjemena do struka (Prelazna forma krupnog plana). kada kamera ide iz jednog u drugi rakurs. Također rakurs može biti i promjenljiv (kod pokretne kamere u kadru). . Kada postavimo kameru iznad predmeta koji se snima to nazivamo gornji rakurs (ptičija perspektiva) a kada kameru postavimo ispod predmeta koji se snima to nazivamo donji rakurs (žablja perspektiva). ali ako se čovjek krede. Maksimalno do izražaja dolazi njegovo lice. Njime možemo istaknuti nešto veoma važno za taj kadar. Normalan rakurs predstavlja visinu od 170 cm (otprilike predstavlja visinu čovjeka) sa koje se snima. c) Krupni plan predstavlja snimljenu čovjekovu glavu od tjemena do ramena.a) Ameriken je plan u kojem se snima od potiljka do koljena jedna ili nekoliko ljudskih figura u kadru. a možemo i samo upotpuniti kadar nekim neobaveznim detaljom. RAKURS Kamera bez obzira da li je nepokretna ili se krede uvijek zauzima određeni položaj po visini u odnosu na objekat koji snima. Pokret u kadru je veoma ograničen. a položaj objektiva u horizontalnoj ravni.

SCENA Scena je cjelina sastavljena od najmanje dva kadra. prostora i vremena. gdje se odigrava (prostor) i kada se odigrava (vrijeme). Dužina scene može biti jako kratka. a može biti i veoma duga (po nekoliko minuta). i moramo da utvrdimo koji de elemenat više preovladavat u toj sceni. Scena je važan elemenat scenarija. prema zakonima jedinstva prostora. Ona obavještava gledaoce šta se to odigrava (radnja). ali logični i gledalac ih prihvata kao mogude i realne. Sastoji se od niza kadrova koji se nadovezuju jedan za drugim. a veoma češde ov vedeg broja kadrova u kome predstavljamo jedinstvno radnje. . vremena i radnje. Prostor i vrijeme su specifični. Postoje scene da dijalogom i akcijom. njegova složena dramska jedinica ili dramski bolk radnje. dužine svega nekoliko sekundi.